ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
2. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 604/2007, 1. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2007, 1. juuni 2007, milles sätestatakse üleminekumeetmed seoses teatavate impordi- ja ekspordilitsentsidega, milles käsitletakse põllumajandustoodetega kauplemist 31. detsembri 2006. aasta koosseisuga ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 980/2005 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II lisa

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 607/2007, 1. juuni 2007, millega kehtestatakse 2006/2007. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas määratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 609/2007, 1. juuni 2007, millega kohandatakse teatavaid püügikvoote 2007. aastaks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 610/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 10 ( 1 )

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 611/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 11 ( 1 )

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 612/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 596/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juunist 2007

53

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 613/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

56

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/32/EÜ, 1. juuni 2007, millega muudetakse VI lisa nõukogu direktiivis 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ning VI lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ( 1 )

63

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/376/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 15. veebruar 2007, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli (et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

67

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teine lisaprotokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

69

 

 

2007/377/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 7. mai 2007, Regioonide Komitee Hispaania asendusliikme ametisse nimetamise kohta

74

 

 

2007/378/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 14. mai 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Prantsusmaa liikme ametisse nimetamise kohta

75

 

 

Komisjon

 

 

2007/379/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. mai 2007, nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse fenitrotiooni kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2164 all)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. mai 2007, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas Candida oleophila O-tüve võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2213 all)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 1. juuni 2007, millega määratakse kindlaks eraldiste suunav jaotus Bulgaariale ja Rumeeniale turustusaastaks 2006/2007 vastavalt teatavale hektarite arvule nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 kohaseks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2272 all)

80

 

 

Parandused

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 48 (Sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamisega) parandus (ELT L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 51 (Ühtsed sätted vähemalt neljarattaliste mootorsõidukite tunnustamise kohta mürataseme alusel) parandus (ELT L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Nõukogu 19. aprilli 2007. aasta otsuse (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi Põhiõigused ja õigusasjad raames eriprogramm Põhiõigused ja kodakondsus) parandus (ELT L 110, 27.4.2007)

83

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 604/2007,

1. juuni 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 1. juuni 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 605/2007,

1. juuni 2007,

milles sätestatakse üleminekumeetmed seoses teatavate impordi- ja ekspordilitsentsidega, milles käsitletakse põllumajandustoodetega kauplemist 31. detsembri 2006. aasta koosseisuga ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuni 31. detsembrini 2006 toimus põllumajandustoodetega kauplemine ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel impordi- ja ekspordilitsentside alusel. Alates 1. jaanuarist 2007 ei või selliseid litsentse kaubavahetusel kasutada.

(2)

Teatavaid litsentse, mille kehtivusaeg lõpeb pärast 1. jaanuari 2007, ei ole üldse kasutatud või on ainult osaliselt kasutatud. Nende litsentsidega seotud kohustusi tuleb täita, et mitte kaotada esitatud tagatist. Arvestades, et niisuguseid kohustusi ei saa täita pärast Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist, tundub olevat vajalik alates kõnealuse kahe riigi ühinemise kuupäevast sätestada üleminekumeede, millega nähakse ette esitatud tagatisest vabastamine.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kõikide asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Huvitatud poolte taotlusel vabastatakse impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide väljaandmiseks esitatud tagatised järgmistel tingimustel:

a)

litsentsidel või sertifikaatidel on märgitud siht- või päritoluriigiks Bulgaaria või Rumeenia;

b)

litsentside või sertifikaatide kehtivusaeg ei ole lõppenud enne 1. jaanuari 2007;

c)

litsentsid või sertifikaadid on 1. jaanuariks 2007 kasutatud ainult osaliselt või üldse mitte.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 606/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 980/2005 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta, (1) eriti selle artiklit 26,

olles konsulteerinud üldiste tariifsete soodustuste komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1549/2006, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa, (2) sisaldab teavet, mis muudab määruse (EÜ) nr 980/2005 II lisas esitatud loetelu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 980/2005 II lisas esitatud loetelu tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 980/2005 II lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.

(2)  ELT L 301, 31.10.2006, lk 1.


LISA

„II LISA

Artikli 1 lõike 2 punktides a ja b osutatud korraga hõlmatud toodete loetelu

Olenemata kaupade kombineeritud nomenklatuuri tõlgendamise eeskirjadest tuleb toodete kirjeldust pidada soovituslikuks ning tariifsed soodustused määratakse kindlaks CN-koodidega. Kui näidatakse CN-koode, millel on prefiks ex, määratakse tariifsed soodustused kindlaks CN-koodi ja kirjelduse põhjal.

Tärniga märgistatud CN-koodiga tooted kantakse loetellu vastavates ühenduse sätetes ettenähtud tingimuste kohaselt.

Veerus „Tundlik või mittetundlik” viidatakse üldise korraga (artikkel 7) ning säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorraga (artikkel 8) hõlmatud toodetele. Kõnealuseid tooteid tähistatakse loetelus lühendiga NS (mittetundlikud tooted artikli 7 lõike 1 tähenduses) või S (tundlikud tooted artikli 7 lõike 2 tähenduses).

Lihtsustamise huvides on tooted jaotatud rühmadesse. Neisse võivad kuuluda tooted, mille puhul ühise tollitariifistiku maksumäärad ei kehti või on peatatud.

CN-kood

Kirjeldus

Tundlik või mittetundlik

0101 10 90

Tõupuhtad aretuseeslid ja muud, elusad

S

0101 90 19

Elushobused, v.a tõupuhtad aretusloomad, v.a tapaloomad

S

0101 90 30

Eluseeslid, v.a tõupuhtad aretusloomad

S

0101 90 90

Elusmuulad ja -hobueeslid

S

0104 20 10 *

Tõupuhtad aretuskitsed, elusad

S

0106 19 10

Elusad koduküülikud

S

0106 39 10

Elustuvid

S

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

S

0206 80 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske või jahutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

S

0206 90 91

Hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, külmutatud, v.a farmaatsiatoodete tooraineks

S

0207 14 91

Kana- ja kukemaks (liigist Gallus domesticus), külmutatud

S

0207 27 91

Külmutatud kalkunimaks

S

0207 36 89

Pardi-, hane- või pärlkanamaks, külmutatud, v.a rasvane pardi- või hanemaks

S

ex 0208 (1)

Muu toidukõlblik liha ja rups, värske, jahutatud või külmutatud, v.a alamrubriigi 0208 90 55 tooted (v.a alamrubriigi 0208 90 70 tooted, mille suhtes ei kohaldata joonealust märkust)

S

0208 90 70

Konnakoivad

NS

0210 99 10

Hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

S

0210 99 59

Veise rups, v.a paks vaheliha ja õhuke vaheliha, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

S

0210 99 60

Lamba ja kitse rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

S

0210 99 80

Soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud rups, v.a linnumaks, v.a kodusea, veise, lamba või kitse rups

S

ex grupp 3 (2)

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud, v.a alamrubriigi 0301 10 90 tooted

S

0301 10 90

Elusad dekoratiivsed merekalad

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Petipiim, kalgendatud piim ja koor; keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

S

0405 20 10

0405 20 30

Piimarasvavõided rasvasisaldusega vähemalt 39 massiprotsenti, kuid mitte üle 75 massiprotsendi

S

0407 00 90

Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud, v.a kodulindude munad

S

0409 00 00 (3)

Naturaalne mesi

S

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

S

0511 99 39

Looduslikud loomsed käsnad, v.a toored

S

ex grupp 6

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured ja muu selline; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal, v.a alamrubriigi 0604 91 40 tooted

S

0604 91 40

Värsked okaspuuoksad

NS

0701

Kartulid, värsked või jahutatud

S

0703 10

Sibul ja šalott, värske või jahutatud

S

0703 90 00

Porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud

S

0704

Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud

S

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud

S

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud

S

ex 0707 00 05

Kurk, värske või jahutatud, 16. mai – 31. oktoober

S

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud

S

0709 20 00

Spargel, värske või jahutatud

S

0709 30 00

Baklažaan, värske või jahutatud

S

0709 40 00

Seller, v.a juurseller, värske või jahutatud

S

0709 51 00

0709 59

Seened, värsked või jahutatud, v.a alamrubriigi 0709 59 50 tooted

S

0709 60 10

Paprika, värske või jahutatud

S

0709 60 99

Perekonna Capsicum või Pimenta viljad, värsked või jahutatud, v.a paprika, v.a kapsaitsiini või õlivaikvärvide tootmiseks, v.a eeterlike õlide või resinoidide tööstuslikuks tootmiseks

S

0709 70 00

Spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, värske või jahutatud

S

0709 90 10

Salatid, v.a aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värsked või jahutatud

S

0709 90 20

Lehtpeet ehk mangold ja hispaania artišokid, värsked või jahutatud

S

0709 90 31 *

Oliivid, värsked või jahutatud, muuks kasutuseks peale õli tootmise

S

0709 90 40

Kapparid, värsked või jahutatud

S

0709 90 50

Apteegitill, värske või jahutatud

S

0709 90 70

Kabatšokid, värsked või jahutatud

S

ex 0709 90 80

Artišokid, värsked või jahutatud, 1. juuli – 31. oktoober

S

0709 90 90

Muu köögivili, värske või jahutatud

S

ex 0710

Külmutatud köögivili (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), v.a alamrubriigi 0710 80 85 tooted

S

0710 80 85 (4)

Külmutatud spargel (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud)

S

ex 0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, v.a alamrubriigi 0711 20 90 tooted

S

ex 0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata, v.a oliivid ja alamrubriigi 0712 90 19 tooted

S

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

S

0714 20 10 *

Bataadid, värsked, terved, mõeldud inimtoiduks

NS

0714 20 90

Bataadid, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena, v.a värsked ja terved ja inimtoiduks mõeldud

S

0714 90 90

Maapirn jms suure inuliinisisaldusega juured ja mugulad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena; saagopalmi säsi

NS

0802 11 90

0802 12 90

Mandlid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, v.a mõrumandlid

S

0802 21 00

0802 22 00

Sarapuupähklid (Corylus spp.), värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

S

0802 31 00

0802 32 00

Kreeka pähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata

S

0802 40 00

Kastanid (Castanea spp.), värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

S

0802 50 00

Pistaatsiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 60 00

Makadaamiapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 90 50

Piiniapähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0802 90 85

Muud pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata

NS

0803 00 11

Jahubanaanid, värsked

S

0803 00 90

Kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid

S

0804 10 00

Datlid, värsked või kuivatatud

S

0804 20 10

0804 20 90

Viigimarjad, värsked või kuivatatud

S

0804 30 00

Ananassid, värsked või kuivatatud

S

0804 40 00

Avokaadod, värsked või kuivatatud

S

ex 0805 20

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid: 1. märts – 31. oktoober

S

0805 40 00

Greibid, k.a pomelod, värsked või kuivatatud

NS

0805 50 90

Laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), värsked või kuivatatud

S

0805 90 00

Muud tsitrusviljad, värsked või kuivatatud

S

ex 0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad, 1. jaanuar – 20. juuli ja 21. november – 31. detsember, v.a sordist „Emperor” (Vitis vinifera cv.), 1.–31. detsember

S

0806 10 90

Muud viinamarjad, värsked

S

ex 0806 20

Kuivatatud viinamarjad, v.a alamrubriigi ex 0806 20 30 tooted kontaktpakendis netomassiga üle 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Melonid (k.a arbuusid), värsked

S

0808 10 10

Siidriõunad, värsked, lahtiselt, 16. september – 15. detsember

S

0808 20 10

Siidripirnid, värsked, lahtiselt, 1. august – 31. detsember

S

ex 0808 20 50

Muud pirnid, värsked, 1. mai – 30. juuni

S

0808 20 90

Värsked küdooniad

S

ex 0809 10 00

Aprikoosid, värsked, 1. jaanuar – 31. mai ja 1. august – 31. detsember

S

0809 20 05

Hapukirsid (Prunus cerasus), värsked

S

ex 0809 20 95

Kirsid, värsked, 1. jaanuar – 20. mai ja 11. august – 31. detsember, v.a hapukirsid (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Virsikud, k.a nektariinid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

S

ex 0809 40 05

Ploomid, värsked, 1. jaanuar – 10. juuni ja 1. oktoober – 31. detsember

S

0809 40 90

Laukaploomid, värsked

S

ex 0810 10 00

Maasikad, värsked, 1. jaanuar – 30. aprill ja 1. august – 31. detsember

S

0810 20

Vaarikad, murakad, mooruspuumarjad ja logani murakad, värsked

S

0810 40 30

Marjad liigist Vaccinium myrtillus, värsked

S

0810 40 50

Marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum, värsked

S

0810 40 90

Muud marjad liigist Vaccinium, värsked

S

0810 50 00

Kiivid, värsked

S

0810 60 00

Durianid, värsked

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad, värsked

S

0810 90 95

Muud puuviljad ja marjad, värsked

S

ex 0811

Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, v.a alamrubriikide 0811 10 ja 0811 20 tooted

S

0811 10 ja 0811 20 (5)

Maasikad, vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad

S

ex 0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud, v. a alamrubriigi 0812 90 30 tooted

S

0812 90 30

Papaiad

NS

0813 10 00

Aprikoosid, kuivatatud

S

0813 20 00

Mustad ploomid

S

0813 30 00

Õunad, kuivatatud

S

0813 40 10

Virsikud, k.a nektariinid, kuivatatud

S

0813 40 30

Pirnid, kuivatatud

S

0813 40 50

Papaiad, kuivatatud

NS

0813 40 95

Muud kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvad viljad

NS

0813 50 12

Kuivatatud puuviljade segud (v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud) papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pitahaiadest, mis ei sisalda musti ploome

S

0813 50 15

Muud kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, ilma mustade ploomideta

S

0813 50 19

Kuivatatud puuviljade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate puuviljade segud, mustade ploomidega

S

0813 50 31

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801–0806 kuuluvatest kuivatatud troopilistest pähklitest

S

0813 50 39

Segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801–0806 kuuluvatest kuivatatud pähklitest, v.a troopilised pähklid

S

0813 50 91

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud, mis ei sisalda musti ploome ega viigimarju

S

0813 50 99

Muud grupi 8 pähklite ning kuivatatud puuviljade ja marjade segud

S

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud soolvees, väävlihapus vees või muus konserveerivas lahuses

NS

ex grupp 9

Kohv, tee, mate ja maitseained, v.a alamrubriikide 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ja 0904 20 10, rubriikide 0905 00 00 ja 0907 00 00 ja alamrubriikide 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ja 0910 99 99 tooted

NS

0901 12 00

Kohv, röstimata, kofeiinivaba

S

0901 21 00

Kohv, röstitud, kofeiiniga

S

0901 22 00

Kohv, röstitud, kofeiinivaba

S

0901 90 90

Naturaalse kohvi asendajad, mis sisaldavad naturaalset kohvi mis tahes vahekorras

S

0904 20 10

Paprika, kuivatatud, purustamata ja jahvatamata

S

0905 00 00

Vanill

S

0907 00 00

Nelk (kogu vili, pungad ja varred)

S

0910 91 90

Kahe või enama rubriikidesse 0904–0910 kuuluva toote segud, purustatud või jahvatatud

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Aed-liivatee, loorberilehed

S

0910 99 99

Muud maitseained, purustatud või jahvatatud, v.a kahe või enama rubriikidesse 0904 –0910 kuuluva toote segud

S

ex 1008 90 90

Tšiili hanemalts

S

1105

Kuivatatud kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

S

1106 10 00

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

S

1106 30

Grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

S

1108 20 00

Inuliin

S

ex grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad, v.a alamrubriikide 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 ja 1209 99 91 tooted; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed, v.a rubriigi 1210 ja alamrubriigi 1211 90 30 tooted ning v.a alamrubriikide 1212 91 ja 1212 99 20 tooted; õled ja sööt

S

1209 21 00

Lutserniseemned, külviks kasutatavad

NS

1209 23 80

Muud aruheina seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 29 50

Lupiiniseemned, külviks kasutatavad

NS

1209 29 80

Muude söödataimede seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 30 00

Peamiselt õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 91 10

1209 91 90

Muude köögiviljade seemned, külviks kasutatavad

NS

1209 99 91

Peamiselt õite saamiseks kasvatatavate taimede seemned, külviks kasutatavad, v.a alamrubriiki 1209 30 00 kuuluvate rohttaimede seemned

NS

1210 (6)

Humalakäbid, värsked või kuivatatud, ka jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliin

S

1211 90 30

Tonkaoad, värsked või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata, purustatud või purustamata, pulbristatud või pulbristamata

NS

ex grupp 13

Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid, v.a alamrubriigi 1302 12 00 tooted

S

1302 12 00

Taimemahlad ja lagritsaekstraktid

NS

1501 00 90

Kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

S

1502 00 90

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv ja v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

S

1503 00 19

Rasvasteariin ja oleosteariin, v.a kasutamiseks tööstusliku toorainena

S

1503 00 90

Sulatatud searasvaõli, oleoõli ja rasvõli, emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata, v.a muuks tööstuslikuks kasutuseks ettenähtud rasvõli, v.a toiduainete tootmiseks

S

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1505 00 10

Villarasv, töötlemata

S

1507

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1508

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1511 10 90

Rafineerimata palmiõli, v.a kasutamiseks tehnilisel või tööstuslikul otstarbel, v.a toiduainete tootmiseks

S

1511 90

Palmiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, v.a toorõli

S

1512

Päevalilleseemne-, safloori- või puuvillaseemneõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1513

Kookospähkli- (kopra-), palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1514

Rapsi-, rüpsi- või sinepiseemneõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

1515

Muud taimerasvad ja -õlid (sh jojoobaõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

S

ex 1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid täiendavalt töötlemata, v.a alamrubriigi 1516 20 10 tooted

S

1516 20 10

Hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

NS

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest

S

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate gruppi 15 kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või tooted

S

1521 90 99

Meevaha ja muude putukate vaha, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata, v.a toorvaha

S

1522 00 10

Degraa (parkerasv)

S

1522 00 91

Õlijätted ja -setted; seebirasv, v.a oliiviõli omadustega õlisid sisaldav

S

1601 00 10

Vorstid jms tooted maksast; maksa baasil valmistatud toiduained

S

1602 20 11

1602 20 19

Hane- või pardimaksatooted või -konservid

S

1602 41 90

Tooted või konservid sea tagaosadest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

S

1602 42 90

Tooted või konservid sea abatükkidest ja nende jaotustükkidest, v.a kodusea

S

1602 49 90

Muud tooted või konservid sealihast või rupsist, sh segud, v.a kodusea

S

1602 50 31, 1602 50 39 ja 1602 50 80 (7)

Muud tooted või konservid veiselihast või -rupsist, kuumtöödeldud, õhukindlas pakendis või mitte

S

1602 90 31

Muud tooted või konservid uluki või küüliku lihast või rupsist

S

1602 90 41

Muud tooted või konservid põhjapõdra lihast või rupsist

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Muud tooted või konservid lamba, kitse või muu looma lihast või rupsist, mis ei sisalda kuumtöötlemata veiseliha või rupsi ega kodusea liha või rupsi

S

1603 00 10

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast või vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

S

1604

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad

S

1605

Tooted või konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

S

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

S

1702 90 10

Keemiliselt puhas maltoos

S

1704 (8)

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

S

grupp 18

Kakao ja kakaotooted

S

ex grupp 19

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted, v.a alamrubriikide 1901 20 00 ja 1901 90 91 tooted

S

1901 20 00

Segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks

NS

1901 90 91

Muud, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 %, sahharoosi (sh invertsuhkurt) või isoglükoosi alla 5 % ning glükoosi või tärklist alla 5 %, v.a pulbrilised toiduained rubriikide 0401–0404 toodetest

NS

ex grupp 20

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest, v.a rubriigi 2002 ja alamrubriikide 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ja ex 2008 70 tooted

S

2002 (9)

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

S

2005 80 00 (10)

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigi 2006 tooted

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananassid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, piirituselisandiga, mujal nimetamata

NS

ex 2008 40 (11)

Pirnid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma (v.a alamrubriikide 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 ja 2008 40 39 tooted, mille suhtes ei kohaldata joonealust märkust)

S

ex 2008 70 (12)

Virsikud, k.a nektariinid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või piirituselisandiga või ilma (v.a alamrubriikide 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 ja 2008 70 59 tooted, mille suhtes ei kohaldata joonealust märkust)

S

ex grupp 21

Mitmesugused toiduvalmistised, v.a alamrubriikide 2101 20, ja 2102 20 19 tooted ning v.a alamrubriikide 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 ja 2106 90 59 tooted

S

2101 20

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted

NS

2102 20 19

Muud mitteaktiivsed pärmid

NS

ex grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas, v.a rubriigi 2207 ning alamrubriikide 2204 10 11 kuni 2204 30 10 ja alamrubriigi 2208 40 tooted

S

2207 (13)

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust; denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

S

2302 50 00

Samalaadsed kaunviljade jahvatus- vm töötlusjäägid ja -jäätmed, granuleerimata või granuleeritud

S

2307 00 19

Muu veinisete

S

2308 00 19

Muud viinamarjade pressimisjäägid

S

2308 00 90

Mujal nimetamata taimset päritolu loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleerimata või granuleeritud

NS

2309 10 90

Muu jaemüügiks pakendatud kassi- ja koeratoit, v.a mis sisaldab alamrubriikide 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 tärklist, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit või piimatooteid

S

2309 90 10

Loomasöödana kasutatavad lahustatud tooted kalast või mereimetajatest

NS

2309 90 91

Loomasöödana kasutatavad suhkrupeedi pressimisjäägid lisatud melassiga

S

2309 90 95

2309 90 99

Muud loomasöödana kasutatavad tooted, mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinkloriidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil

S

grupp 24

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

S

2519 90 10

Magneesiumioksiid, v.a kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat

NS

2522

Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid

NS

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

NS

grupp 27

Mineraalkütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

NS

2801

Fluor, kloor, broom ja jood

NS

2802 00 00

Sublimeeritud või sadestatud väävel; kolloidväävel

NS

ex 2804

Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid, v.a alamrubriigi 2804 69 00 tooted

NS

2806

Vesinikkloriid (vesinikkloriidhape); kloroväävelhape

NS

2807 00

Väävelhape; ooleum

NS

2808 00 00

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped

NS

2809

Difosforpentaoksiid; fosforhape; polüfosforhapped, kindla või muutuva keemilise koostisega

NS

2810 00 90

Booroksiidid, v.a diboortrioksiid; boorhapped

NS

2811

Muud anorgaanilised happed ja mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

NS

2812

Halogeniidid ja mittemetallide halogeniidoksiidid

NS

2813

Mittemetallide sulfiidid; tehniline fosfortrisulfiid

NS

2814

Ammoniaak, veevaba või vesilahusena

S

2815

Naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda); kaaliumhüdroksiid (kaustiline potas); naatrium- või kaaliumperoksiid

S

2816

Magneesiumhüdroksiid ja -peroksiid; strontsiumi ja baariumi oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid

NS

2817 00 00

Tsinkoksiid; tsinkperoksiid

S

2818 10

Kindla või muutuva keemilise koostisega tehiskorund

S

2819

Kroomoksiidid ja -hüdroksiidid

S

2820

Mangaanoksiidid

S

2821

Raudoksiidid ja -hüdroksiidid; muldvärvid, mis sisaldavad vähemalt 70 % massist keemiliselt seotud rauda (arvestatuna Fe2O3-na)

NS

2822 00 00

Koobaltoksiidid ja -hüdroksiidid; tehnilised koobaltoksiidid

NS

2823 00 00

Titaanoksiidid

S

2824

Pliioksiidid; punane ja oranž pliimennik

NS

ex 2825

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin ning nende anorgaanilised soolad; muud anorgaanilised alused; muud metalloksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid, v.a alamrubriikide 2825 10 00 ja 2825 80 00 tooted

NS

2825 10 00

Hüdrasiin ja hüdroksüülamiin ning nende anorgaanilised soolad

S

2825 80 00

Antimonoksiidid

S

2826

Fluoriidid; fluorosilikaadid, fluoroaluminaadid jm fluori liitsoolad

NS

ex 2827

Kloriidid; kloriidoksiidid ja kloriidhüdroksiidid, v.a alamrubriikide 2827 10 00 ja 2827 32 00 tooted; bromiidid ja bromiidoksiidid; jodiidid ja jodiidoksiidid

NS

2827 10 00

Ammooniumkloriid

S

2827 32 00

Alumiiniumkloriid

S

2828

Hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid

NS

2829

Kloraadid ja perkloraadid; bromaadid ja perbromaadid; jodaadid ja perjodaadid

NS

ex 2830

Sulfiidid, v.a alamrubriigi 2830 10 00 tooted; kindla või muutuva keemilise koostisega polüsulfiidid

NS

2830 10 00

Naatriumsulfiidid

S

2831

Ditionitid ja sulfoksülaadid

NS

2832

Sulfitid; tiosulfaadid

NS

2833

Sulfaadid; maarjad; peroksosulfaadid (persulfaadid)

NS

2834 10 00

Nitritid

S

2834 21 00

2834 29

Nitraadid

NS

2835

Fosfinaadid (hüpofosfitid), fosfonaadid (fosfitid) ja fosfaadid; kindla või muutuva keemilise koostisega polüfosfaadid

S

ex 2836

Karbonaadid, v.a alamrubriikide 2836 20 00, 2836 40 00 ja 2836 60 00 tooted; peroksokarbonaadid (perkarbonaadid); ammooniumkarbamaati sisaldav tehniline ammooniumkarbonaat

NS

2836 20 00

Dinaatriumkarbonaat

S

2836 40 00

Kaaliumkarbonaadid

S

2836 60 00

Baariumkarbonaat

S

2837

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid

NS

2839

Silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid

NS

2840

Boraadid; peroksoboraadid (perboraadid)

NS

ex 2841

Oksometall- ja peroksometallhapete soolad, v.a alamrubriigi 2841 61 00 tooted

NS

2841 61 00

Kaaliumpermanganaat

S

2842

Muud anorgaaniliste hapete ja peroksühapete soolad (sh kindla või muutuva keemilise koostisega alumosilikaadid), v.a asiidid

NS

2843

Kolloidsed väärismetallid; kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised või orgaanilised väärismetallide ühendid; väärismetallide amalgaamid

NS

ex 2844 30 11

Vähendatud isotoobi U-235 sisaldusega uraani või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

NS

ex 2844 30 51

Tooriumit või selle ühendeid sisaldav metallkeraamika, v.a töötlemata metallkeraamika

NS

2845 90 90

Isotoobid, v.a rubriigis 2844 nimetatud, ja nende kindla või muutuva keemilise koostisega anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a deuteerium ja selle ühendid, deuteeriumiga rikastatud vesinik ja selle ühendid või neid aineid sisaldavad segud ja lahused

NS

2846

Haruldaste muldmetallide, ütriumi ja skandiumi või nende metallide segude anorgaanilised või orgaanilised ühendid

NS

2847 00 00

Vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata

NS

2848 00 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega fosfiidid, v.a ferrofosfiid

NS

ex 2849

Kindla või muutuva keemilise koostisega karbiidid, v.a alamrubriikide 2849 20 00 ja 2849 90 30 tooted

NS

2849 20 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega ränikarbiid

S

2849 90 30

Kindla või muutuva keemilise koostisega volframkarbiidid

S

ex 2850 00

Kindla või muutuva keemilise koostisega hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid, v.a rubriigi 2849 karbiidid ja alamrubriigi 2850 00 70 tooted

NS

2850 00 70

Kindla või muutuva keemilise koostisega silitsiidid

S

2852 00 00

Elavhõbeda anorgaanilised või orgaanilised ühendid, v.a amalgaamid

NS

2853 00

Muud anorgaanilised ühendid (sh destilleeritud vesi, konduktomeetriline vesi jm samalaadse puhtusastmega vesi); vedel õhk (millest väärisgaasid on eemaldatud või eemaldamata); suruõhk; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid

NS

2903

Süsivesinike halogeenderivaadid

S

ex 2904

Süsivesinike sulfo-, nitro- või nitrosoderivaadid, halogeenitud või halogeenimata, v.a alamrubriigi 2904 20 00 tooted

NS

2904 20 00

Ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad süsivesinike derivaadid

S

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid; v.a alamrubriigi 2905 45 00 toode ja v.a alamrubriikide 2905 43 00 ja 2905 44 tooted

S

2905 45 00

Glütserool

NS

2906

Tsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2907

Fenoolid, v.a alamrubriikide 2907 15 90 ja ex 2907 22 00 tooted; fenoolalkoholid

NS

2907 15 90

Naftoolid ja nende soolad, v.a 1-naftool

S

ex 2907 22 00

Hüdrokinoon (kinool)

S

2908

Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2909

Eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid ja ketoonperoksiidid (kindla või muutuva keemilise koostisega) ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

S

2910

Kolmeaatomilise tsükliga epoksiidid, epoksüalkoholid, epoksüfenoolid ja epoksüeetrid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2911 00 00

Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2912

Aldehüüdid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; aldehüüdide tsüklilised polümeerid; paraformaldehüüdid, v.a alamrubriigi 2912 41 00 tooted

NS

2912 41 00

Vanilliin (4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd)

S

2913 00 00

Rubriigi 2912 toodete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

ex 2914

Ketoonid ja kinoonid, millel on või ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2914 11 00, 2914 21 00 ja 2914 22 00 tooted

NS

2914 11 00

Atsetoon

S

2914 21 00

Kamper

S

2914 22 00

Tsükloheksanoon ja metüültsükloheksanoonid

S

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

S

ex 2916

Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped, tsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksühapped ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide ex 2916 11 00, 2916 12 ja 2916 14 tooted

NS

ex 2916 11 00

Akrüülhape

S

2916 12

Akrüülhappe estrid

S

2916 14

Metakrüülhappe estrid

S

ex 2917

Polükarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ja 2917 36 00 tooted

NS

2917 11 00

Oblikhape, selle soolad ja estrid

S

2917 12 10

Adiphape ja selle soolad

S

2917 14 00

Maleanhüdriid

S

2917 32 00

Dioktüülortoftalaadid

S

2917 35 00

Ftaalanhüdriid

S

2917 36 00

Tereftaalhape ja selle soolad

S

ex 2918

Karboksüülhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi, ning nende anhüdriidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid, v.a alamrubriikide 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ja 2918 29 10 tooted

NS

2918 14 00

Sidrunhape

S

2918 15 00

Sidrunhappe soolad ja estrid

S

2918 21 00

Salitsüülhape ja selle soolad

S

2918 22 00

o-atsetüülsalitsüülhape, selle soolad ja estrid

S

2918 29 10

Sulfosalitsüülhapped ja hüdroksünaftohapped; nende soolad ja estrid

S

2919

Fosforhapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2920

Muud mittemetallide anorgaaniliste hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

NS

2921

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

S

2922

Hapniku funktsionaalrühmadega aminoühendid

S

2923

Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; kindla või muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid

NS

ex 2924

Süsihappe funktsionaalse karboksüamidorühmaga ühendid ja funktsionaalse amidorühmaga ühendid, v.a alamrubriigi 2924 23 00 tooted

S

2924 23 00

2-atseetamidobensoehape (N-atsetüülantraniilhape) ja selle soolad

NS

2925

Funktsionaalse karboksüimidorühmaga ühendid (sh sahhariin ja selle soolad) ja funktsionaalse imidorühmaga ühendid

NS

ex 2926

Funktsionaalse nitrilorühmaga ühendid, v.a alamrubriigi 2926 10 00 tooted

NS

2926 10 00

Akrüülnitriil

S

2927 00 00

Diaso-, aso- ja asoksüühendid

S

2928 00 90

Muud hüdrasiini ja hüdroksüülamiini orgaanilised derivaadid

NS

2929 10

Isotsüanaadid

S

2929 90 00

Teised muude lämmastikusisaldusega funktsionaalsete rühmadega ühendid

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid, tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid; ditiokarbonaadid (ksantaadid)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metioniin, kaptafool (ISO), metamidofoss (ISO) ja muud väävelorgaanilised ühendid, v.a ditiokarbonaadid (ksantaadid)

S

2931 00

Muud elementorgaanilised ühendid

NS

ex 2932

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomite, v.a alamrubriikide 2932 12 00, 2932 13 00 ja 2932 21 00 tooted

NS

2932 12 00

2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)

S

2932 13 00

Furfurüülalkohol ja tetrahüdrofurfurüülalkohol

S

2932 21 00

Kumariin, metüülkumariinid ja etüülkumariinid

S

ex 2933

Heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomite, v.a alamrubriigi 2933 61 00 tooted

NS

2933 61 00

Melamiin

S

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

NS

2935 00 90

Muud sulfoonamiidid

S

2938

Glükosiidid, looduslikud või sünteetilised, ning nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid

NS

ex 2940 00 00

Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, glükoos, fruktoos, ramnoos, rafinoos ja mannoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad, v.a rubriikide 2937, 2938 või 2939 tooted

S

ex 2940 00 00

Ramnoos, rafinoos ja mannoos

NS

2941 20 30

Dihüdrostreptomütsiin, selle soolad, estrid ja hüdraadid

NS

2942 00 00

Muud orgaanilised ühendid

NS

3102 (14)

Mineraalsed või keemilised lämmastikväetised

S

3103 10

Superfosfaadid

S

3105

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; grupi 31 tooted tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg

S

ex grupp 32

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tindid ja trükivärvid; välja arvatud rubriikide 3204 ja 3206 tooted ning välja arvatud alamrubriikide 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukalüpti parkaineekstraktid), ex 3201 90 90 (gambiiri- ja mürobalaaniviljadest saadavad parkaineekstraktid) ja ex 3201 90 90 (muud taimsed parkimisekstraktid) tooted

NS

3204

Kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud tooted; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted, mis on kindla või muutuva keemilise koostisega

S

3206

Muud värvained; grupi 32 märkuses 3 nimetatud tooted, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 tooted; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted, mis on kindla või muutuva keemilise koostisega

S

grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

NS

grupp 34

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad, vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted; voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

NS

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid

S

3502 90 90

Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid

NS

3503 00

Želatiin (k.a töödeldud või töötlemata pinnaga ristkülikukujuliste (sh ruudukujuliste) lehtedena), värvitud või värvimata, ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid

NS

3504 00 00

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

NS

3505 10 50

Esterdatud ja eeterdatud tärklised

NS

3506

Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügiks pakendatuna netomassiga kuni 1 kg

NS

3507

Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised

S

grupp 36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

NS

grupp 37

Foto- ja kinokaubad

NS

ex grupp 38

Mitmesugused keemiatooted, v.a rubriikide 3802 ja 3817 00, alamrubriikide 3823 12 00 ja 3823 70 00, rubriigi 3825 tooted ning alamrubriikide 3809 10 ja 3824 60 tooted

NS

3802

Aktiivsüsi; aktiveeritud looduslikud mineraaltooted; loomne süsi, sh ammendatud loomne süsi

S

3817 00

Alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, v.a rubriikide 2707 ja 2902 tooted

S

3823 12 00

Oleiinhape

S

3823 70 00

Tööstuslikud rasvalkoholid

S

3825

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata jäätmed; olmejäätmed; reoveesetted; muud grupi 38 märkuses 6 nimetatud jäätmed

S

ex grupp 39

Plast ja plasttooted, v.a rubriikide 3901, 3902, 3903 ja 3904, alamrubriikide 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ja 3907 99, rubriikide 3908 ja 3920 ning alamrubriikide 3921 90 19 ja 3923 21 00 tooted

NS

3901

Etüleeni polümeerid algkujul

S

3902

Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul

S

3903

Stüreeni polümeerid algkujul

S

3904

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

S

3906 10 00

Polü(metüülmetakrülaat)

S

3907 10 00

Polüatsetaalid

S

3907 60

Polü(etüleentereftalaat)

S

3907 99

Muud polüestrid, v.a küllastumata

S

3908

Polüamiidid algkujul

S

3920

Muud plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad, v.a vahtplastist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil muude materjalidega kombineerimata

S

3921 90 19

Muud polüestertahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad, v.a vahtplastist tooted ja gofreeritud lehed ja tahvlid

S

3923 21 00

Etüleeni polümeeridest kotid ja pakendid (sh torbikud)

S

ex grupp 40

Kautšuk ja kummitooted, v.a rubriigi 4010 tooted

NS

4010

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal

S

ex 4104

Veiste (sh pühvlite) või hobuslaste pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata nahad, v.a alamrubriikide 4104 41 19 ja 4104 49 19 tooted

S

ex 4106 31

4106 32

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, karvata, märjas olekus (k.a wet-blue), laustetud, kuid edasi töötlemata või kuivas olekus, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata seanahad, v.a alamrubriigi 4106 31 10 tooted

NS

4107

Veiste (sh pühvlite) või hobuslaste pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, karvata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk

S

4112 00 00

Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk

S

ex 4113

Muude loomade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata või karvata, laustetud või laustmata, v.a rubriigi 4114 nahk, v.a alamrubriigi 4113 10 00 tooted

NS

4113 10 00

Kitsede või kitsetallede nahad

S

4114

Seemisnahk (sh rääs-formaldehüüdpargiga); lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

S

4115 10 00

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil, tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte

S

ex grupp 42

Nahatooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist); v.a rubriikide 4202 ja 4203 tooted

NS

4202

Reisikohvrid, käsikohvrid, kosmeetikakohvrikesed, diplomaadikohvrid, portfellid, ranitsad, prillitoosid, binokli-, kaamera-, muusikariista- või püssivutlarid, püstolikabuurid jms tooted; reisikotid, termoskotid toidukaupade ja jookide jaoks, tualett-tarvete kotid, seljakotid, käekotid, kandekotid, rahakotid, rahataskud, kaarditaskud, portsigarid, tubakakotid, tööriistakotid, spordikotid, pudelite kandekastid, ehtekarbid, puudritoosid, lauahõbedakarbid jms tooted nahast või komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist, täielikult või osaliselt kaetud nimetatud materjalide või paberiga

S

4203

Nahast või komposiitnahast rõivad ja rõivamanused

S

grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted

NS

ex grupp 44

Puit ja puittooted, v.a rubriikide 4410, 4411, 4412, alamrubriikide 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 ja 4420 90 91 tooted; puusüsi

NS

4410

Puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) jms plaadid (nt vahvelplaadid) puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglomeerimata

S

4411

Puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte

S

4412

Vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

S

4418 10

Puitaknad, puidust aknaprofiilidest klaasuksed (prantsuse aknad) ja nende raamid

S

4418 20 10

Uksed, ukseraamid ja -piidad ning lävepakud grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust

S

4418 71 00

Puidust koostepõrandaplaadid mosaiikpõrandate ehitamiseks

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Kujukesed jm dekoratiivesemed grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust; puitmarketrii ja -intarsia; puitlaekad ja kastikesed juveeltoodete, terariistade jms hoidmiseks ning grupi 44 lisamärkuses 2 nimetatud troopilisest puidust mööbliesemed, mis ei kuulu gruppi 94

S

ex grupp 45

Kork ja korgist tooted, v.a rubriigi 4503 tooted

NS

4503

Looduslikust korgist tooted

S

grupp 46

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

S

grupp 50

Siid

S

ex grupp 51

Lambavill, muude loomade vill, loomakarvad, v.a rubriigi 5105 tooted; hobusejõhvist lõng ja riie

S

grupp 52

Puuvill

S

grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

S

grupp 54

Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

S

grupp 55

Keemilised staapelkiud

S

grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning nendest valmistatud tooted

S

grupp 57

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

S

grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid

S

grupp 59

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

S

grupp 60

Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad)

S

grupp 61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

S

grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

S

grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

S

grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad

S

grupp 65

Peakatted ja nende osad

NS

grupp 66

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

S

grupp 67

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

NS

grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

NS

grupp 69

Keraamikatooted

S

grupp 70

Klaas ja klaastooted

S

ex grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; v.a rubriigi 7117 tooted

NS

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

S

7202

Rauasulamid

S

grupp 73

Raud- ja terastooted

NS

grupp 74

Vask ja vasktooted

S

7505 12 00

Niklisulamitest vardad, latid, profiilid

NS

7505 22 00

Niklisulamitest traat

NS

7506 20 00

Niklisulamitest plaadid, lehed, ribad ja foolium

NS

7507 20 00

Niklist toruliitmikud

NS

ex grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted, v.a rubriigi 7601 tooted

S

ex grupp 78

Plii ja pliitooted, v.a rubriigi 7801 tooted

S

ex grupp 79

Tsink ja tsinktooted, v.a rubriikide 7901 ja 7903 tooted

S

ex grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest, v.a alamrubriikide 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ja 8113 00 20 tooted

S

grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad

S

grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

S

ex grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad, v.a alamrubriikide 8401 10 00 ja 8407 21 10 tooted

NS

8401 10 00

Tuumareaktorid

S

8407 21 10

Päramootorid, silindrite töömahuga kuni 325 cm3

S

ex grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud, v.a alamrubriikide 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 kuni 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 kuni 8519 89 19, rubriikide 8521, 8525 ja 8527, alamrubriikide 8528 49, 8528 59 ja 8528 69 kuni 8528 72, rubriigi 8529 ning alamrubriikide 8540 11 ja 8540 12 tooted

NS

8516 50 00

Mikrolaineahjud

S

8517 69 39

Raadiotelefonside ja raadiotelegraafi vastuvõtuseadmed, v.a kantavad vastuvõtjad helistamiseks, hoiatamiseks või otsimiseks

S

8517 70 15

8517 70 19

Mitmesugused antennid ja reflektorid, v.a raadiotelegraafi või raadiotelefoniseadmete antennid; neis kasutatavad osad

S

8519 20

8519 30

Müntide, paberraha, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitatavad seadmed; plaadimängijad

S

8519 81 11 kuni 8519 81 45

Helitaasesitusseadmed (k.a kassettpleierid) ilma helisalvestusseadmeta

S

8519 81 85

Muud helitaasesitusseadmetega magnetofonid, v.a kassett-tüüpi

S

8519 89 11 kuni 8519 89 19

Muud helitaasesitusseadmed ilma helisalvestusseadmeta

S

8521

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, videotuuneriga või ilma

S

8525

Ringhäälingu või televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või ilma, helisalvestus- või helitaasesitusaparatuuriga või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

S

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse monteeritud helisalvestus- või taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta

S

8528 49

8528 59

8528 69 kuni 8528 72

Televisioonivastuvõtjata monitorid ja projektorid, v.a need, mida kasutatakse ainult või peamiselt rubriigi 8471 arvutites; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

S

8529

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8525–8528 aparaatides

S

8540 11

8540 12 00

Kineskoobid, sh videomonitoridele, värvilise, mustvalge või muu monokromaatilise kujutisega

S

grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed

NS

ex grupp 87

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud, v.a rubriikides 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ja 8714 nimetatud tooted

NS

8702

Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht

S

8703

Sõiduautod ja muud mootorsõidukid põhiliselt reisijateveoks (v.a rubriigis 8702 nimetatud), k.a universaalid ja võidusõiduautod

S

8704

Mootorsõidukid kaubaveoks

S

8705

Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid põhiliselt reisijate- või kaubaveoks (nt tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)

S

8706 00

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

S

8707

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite kered (k.a kabiinid)

S

8708

Rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite osad ja tarvikud

S

8709

Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates või lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eespool nimetatud sõidukite osad

S

8711

Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid

S

8712 00

Jalgrattad jm rattad (k.a kolmerattalised veojalgrattad), mootorita

S

8714

Osad ja tarvikud rubriikide 8711–8713 sõidukitele

S

grupp 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

NS

grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

NS

grupp 90

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud

S

grupp 91

Kellad ja nende osad

S

grupp 92

Muusikariistad; nende osad ja tarvikud

NS

ex grupp 94

Mööbel; voodivarustus, madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised, v.a rubriigi 9405 tooted

NS

9405

Mujal nimetamata lambid ja valgustid, sh prožektorid ja punktvalgustid, ning nende osad; mujal nimetamata sisevalgustusega sildid, valgustablood jms sisseehitatud valgusallikaga tooted ning nende osad

S

ex grupp 95

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud; v.a alamrubriikidesse 9503 00 30 kuni 9503 00 99 kuuluvad tooted

NS

9503 00 30 kuni 9503 00 99

Muud mänguasjad; vähendatud suurusega („mõõtkavas”) mudelid jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või liikumatud; mitmesugused mosaiikpildid

S

grupp 96

Mitmesugused tööstustooted

NS


(1)  Selle rubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(2)  Alamrubriigi 0306 13 toodete puhul on tollimaks II grupi 2. jaotises nimetatud korra kohaselt 3,6 %.

(3)  Selle alamrubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(4)  Selle alamrubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(5)  Nende alamrubriikide toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(6)  Selle rubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(7)  Nende alamrubriikide toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(8)  Alamrubriikide 1704 10 91 ja 1704 10 99 toodete korral võib koguseline tollimaks II grupi 2. jaotises nimetatud korra kohaselt olla kuni 16 % tolliväärtusest.

(9)  Selle rubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(10)  Selle alamrubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(11)  Selle alamrubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(12)  Selle alamrubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(13)  Selle rubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.

(14)  Selle rubriigi toodete suhtes ei kohaldata II grupi 1. jaotises nimetatud korda.”


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 607/2007,

1. juuni 2007,

millega kehtestatakse 2006/2007. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas määratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1788/2003 artiklis 6 on sätestatud, et liikmesriigid kehtestavad tootjatele individuaalsed kvoodid. Tootjatel võib olla kas üks või kaks individuaalset kvooti, üks tarnete ja teine otseturustamise jaoks ning ühed kvoodid võib teisteks kvootideks ümber arvestada tootja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel.

(2)

Komisjoni 2. juuni 2006. aasta määruses (EÜ) nr 832/2006, millega kehtestatakse 2005/2006. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel, (2) on sätestatud Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi tarne- ja otseturustamiskvootide jaotus ajavahemikuks 1. aprillist 2005 kuni 31. märtsini 2006.

(3)

Vastavalt komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 595/2004 (milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad) (3) artikli 25 lõikele 2 on Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik teatanud kogused, mis on tootjate taotlusel individuaalsete tarne- ja otseturustuskvootide vahel lõplikult ümber arvestatud.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisale on Belgia, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Madalmaade, Austria, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi kogu 2006/2007. aasta tootmiskvoot suurem kui 2005/2006. aasta tootmiskvoot ning nimetatud liikmesriigid on teatanud komisjonile kõnealuste täiendavate kvootide jaotuse tarnete ja otseturustamise vahel.

(5)

Vastavalt komisjoni 22. juuni 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 927/2006 nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 1 lõikes 4 sätestatud restruktureerimise erireservi vabastamise kohta (4) eraldatakse alates 1. aprillist 2006 vabastatud täiendavad kvoodid Tšehhi Vabariigile, Eestile, Lätile, Leedule, Ungarile, Poolale, Sloveeniale ja Slovakkiale vastavate tootmiskvootide tarneks määratud osas.

(6)

Seetõttu on asjakohane kehtestada määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel ajavahemikuks 1. aprillist 2006 – 31. märtsini 2007.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel ajavahemikuks 1. aprillist 2006 – 31. märtsini 2007 sätestatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 123. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 336/2007 (ELT L 88, 29.3.2007, lk 43).

(2)  ELT L 150, 3.6.2006, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1611/2006 (ELT L 299, 28.10.2006, lk 13).

(3)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(4)  ELT L 170, 23.6.2006, lk 12.


LISA

(tonnides)

Liikmesriigid

Tarned

Otseturustamine

Belgia

3 262 989,617

63 993,383

Tšehhi Vabariik

2 735 310,008

2 620,992

Taani

4 477 305,428

318,572

Saksamaa

27 908 872,018

94 274,406

Eesti

633 434,407

12 933,593

Iirimaa

5 393 313,962

2 450,038

Kreeka

819 561,000

952,000

Hispaania

6 050 260,675

66 689,325

Prantsusmaa

24 006 673,257

350 303,743

Itaalia

10 280 493,532

249 566,468

Küpros

142 776,881

2 423,119

Läti

715 403,768

13 244,232

Leedu

1 586 145,968

118 693,032

Luksemburg

269 899,000

495,000

Ungari

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Madalmaad

11 052 450,000

77 616,000

Austria

2 653 537,288

110 604,373

Poola

9 192 243,429

187 899,571

Portugal (1)

1 920 947,814

8 876,186

Sloveenia

553 477,272

23 160,728

Slovakkia

1 030 036,592

10 751,408

Soome

2 412 009,654

7 800,353

Rootsi

3 316 415,000

3 100,000

Ühendkuningriik

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Välja arvatud Madeira.


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 608/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 51 punkti b teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 795/2004 (2) on kehtestatud alates 2005. aastast ühtse otsemaksete kava rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 795/2004 I lisas määratakse kindlaks kuupäev, millest alates võib ajutiselt lubada järelkultuuride kasvatamist piirkondades, kus teraviljad koristatakse ilmastikust sõltuvalt tavaliselt varem, nagu on viidatud määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 51 punktis b. Prantsusmaa palvel peaks kõnealust kuupäeva ühe Prantsusmaa piirkonna ja kahe departemangu jaoks muutma.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 795/2004 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas otsemaksete korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 795/2004 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas oleva tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2013/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 13).

(2)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2007 (ELT L 101, 18.4.2007, lk 3).


LISA

„I LISA

Liikmesriik

Kuupäev

Belgia

15. juuli

Taani

15. juuli

Saksamaa

15. juuli

Lõuna-Kreeka (Peloponnesos, Ioonia saared, Lääne-Kreeka, Atika, Lõuna-Egeus ja Kreeta)

20. juuni

Kesk- ja Põhja-Kreeka (Ida-Makedoonia ja Traakia, Kesk-Makedoonia, Lääne-Makedoonia, Ípeiros, Tessaalia, Kreeka mandriosa (Sterea) ja Põhja-Egeus)

10. juuli

Hispaania

1. juuli

Prantsusmaa: Aquitaine, Midi-Pyrénées ja Languedoc-Roussillon

1. juuli

Prantsusmaa: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (välja arvatud Loire-Atlantique’i ja Vendée departemangud), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur ja Rhône-Alpes

15. juuli

Prantsusmaa: Loire-Atlantique’i ja Vendée departemangud

15. oktoober

Itaalia

11. juuni

Austria

30. juuni

Portugal

1. märts”


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 609/2007,

1. juuni 2007,

millega kohandatakse teatavaid püügikvoote 2007. aastaks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 6. mai 1996. aasta määrust (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 2, artikli 5 lõiget 1 ja artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 2270/2004, millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas, (3) nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 52/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse Läänemere suhtes, (4) ning nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (5) on kindlaks määratud, milliste kalavarude suhtes võib võtta määrusega (EÜ) nr 847/96 ettenähtud meetmeid.

(2)

Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 2015/2006, millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega, (6) nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1941/2006, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2007. aastaks, (7) ning nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (8) on kinnitatud teatavate kalavarude kvoodid aastaks 2007.

(3)

Komisjoni 15. veebruari 2007. aasta määruses (EÜ) nr 147/2007, millega kohandatakse teatavaid kalapüügikvoote aastateks 2007–2012 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) artikli 23 lõikele 4, (9) on vähendatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa teatavaid püügikvoote aastateks 2007–2012.

(4)

Teatavad liikmesriigid on teinud vastavalt määrusele (EÜ) nr 847/96 taotluse kanda osa oma 2006. aasta kvootidest üle järgmisesse aastasse. Peatatud kogused tuleks lisada määruses osutatud piires 2007. aasta kvootidele.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõikele 1 tuleks vähendada riikide 2006. aasta kvoote ülepüütud koguse võrra. Vastavalt määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõikele 2 tuleks 2007. aasta riiklikele kvootidele kohaldada kaalutud vähendamist sel juhul, kui 2006. aastal ületas teatavate määruses (EÜ) nr 51/2006 ja määruses (EÜ) nr 52/2006 määratletud kalavarude püük lubatavaid lossitavaid koguseid. Neid vähendamisi kohaldades võetakse arvesse piirkondlike kalandusorganisatsioonide haldusalasse kuuluvaid kalavarusid käsitlevaid erisätteid.

(6)

Teatavad liikmesriigid on taotlenud vastavalt määrusele (EÜ) nr 847/96 luba 2006. aasta teatavatesse kalavarudesse kuuluvate lisakoguste lossimiseks. Need täiendavalt lubatud kogused tuleks nende 2007. aasta kvoodist maha arvestada.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 147/2007 kohaldamist, on määruses (EÜ) nr 2015/2006, määruses (EÜ) nr 1941/2006 ja määruses (EÜ) nr 41/2007 kehtestatud kvoote suurendatud, nagu on esitatud I lisas, või vähendatud, nagu on esitatud II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(3)  ELT L 396, 31.12.2004, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2006 (ELT L 345, 8.12.2006, lk 10).

(4)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 184. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 742/2006 (ELT L 130, 18.5.2006, lk 7).

(5)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2017/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 44).

(6)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 28.

(7)  ELT L 367, 22.12.2006, lk 1.

(8)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 444/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 22).

(9)  ELT L 46, 16.2.2007, lk 10.


I LISA

ÜLEKANDMISED 2007. AASTA KVOOTIDE HULKA

Riigi tunnuskood

Liigi tunnuskood

Liik

Tsoon

Algmäär 2006

Marginaal

Kohandatud määr 2006

Saagis 2006

ET (1) saagis 2006

Kohandatud määra

%

Ülekanne 2007

Algmäär 2007

Läbivaadatud määr 2007

Uus kood

BEL

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Euroopa merikurat

VIIIa, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Tursk

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Tursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb, VIa (EÜ)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Merluus

Vb (EÜ), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merluus

VIIIa, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Kammeljased

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Kammeljased

VIIIa, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Atlandi merilest

VIIf, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Merikeel

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Merikeel

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Merikeel

VIIf, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Merikeel

VIIIa, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlang

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlang

VIIb–k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Tursk

Alajaotused 22–24 (EÜ vetes)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb, VIa (EÜ)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Heeringas

Alajaotused 22–24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Heeringas

Vb, VIaN (EÜ), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Heeringas

VIIg, h, j, k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Norra salehomaar

IIIa (EÜ), IIIbcd (EÜ)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Atlandi merilest

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

IIIbcd (EÜ vetes)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Süsikas

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Merikeel

IIIa, IIIbcd (EÜ)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Merlang

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Sinine molva

III (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Sinine molva

II, IV, V (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Tursk

Alajaotused 22–24 (EÜ vetes)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Heeringas

Alajaotused 22–24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merluus

IIIa, IIIbcd (EÜ)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Norra salehomaar

IIIa (EÜ), IIIbcd (EÜ)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Atlandi merilest

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Atlandi merilest

IIIbcd (EÜ vetes)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Kalju-tömppeakala

III (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tobiad

IIa (EÜ), IIIa, IV (EÜ)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Merikeel

IIIa, IIIbcd (EÜ)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Tusk

III (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Tusk

IV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Euroopa merikurat

VIIIa, b, d, e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Euroopa merikurat

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merluus

VIIIa, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Merluus

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EÜ)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Harilik stauriid

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Kammeljased

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Kammeljased

VIIIa, b, d, e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Kammeljased

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Norra salehomaar

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

Vb (EÜ), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

VIIIa, b, d, e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Norra salehomaar

IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Põhjaputassuu

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Heeringas

Alajaotus 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Heeringas

Alajaotused 30–31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Euroopa merikurat

VIIIa, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Euroopa merikurat

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Tursk

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Tursk

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Tursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb, VIa (EÜ)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Heeringas

Vb, VIaN (EÜ), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Heeringas

VIIg, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Merluus

Vb (EÜ), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merluus

VIIIa, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Merluus

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EÜ)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Harilik stauriid

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Kammeljased

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Kammeljased

VIIIa, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Kammeljased

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Norra salehomaar

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

Vb (EÜ), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Norra salehomaar

VIIIa, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Atlandi merilest

VIIf, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Süsikas

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Merikeel

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Merikeel

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Merikeel

VIIf, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Merlang

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Merlang

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlang

VIIb–k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Tursk

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Tursk

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Tursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb, VIa (EÜ)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Heeringas

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Heeringas

VIIg, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Merluus

Vb (EÜ), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Kammeljased

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

Vb (EÜ), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId, e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Atlandi merilest

VIIf, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Süsikas

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tobiad

IIa (EÜ), IIIa, IV (EÜ)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Merikeel

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Merikeel

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Merikeel

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Merikeel

VIIf, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Merlang

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Merlang

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlang

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Sinine molva

VI, VII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Süsisaba

V, VI, VII, XII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Tursk

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Tursk

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Tursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34,1,1 (EÜ)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Süvamerehaid

XII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Süvamerehaid

V, VI, VII, VIII, IX (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Niituimlutsud

V, VI, VII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Kilttursk

Vb, VIa (EÜ)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Kilttursk

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Heeringas

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Heeringas

Vb, VIaN (EÜ), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Heeringas

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Heeringas

VIIg, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Merluus

Vb (EÜ), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Kammeljased

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Norra salehomaar

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Norra salehomaar

Vb (EÜ), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Atlandi karekala

VI (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Atlandi karekala

VII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Atlandi merilest

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Atlandi merilest

VIIf, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Süsikas

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Kalju-tömppeakala

Vb, VI, VIII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Kalju-tömppeakala

VIII IX, X, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Besuugo

VI, VII, VIII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Merikeel

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Merikeel

VIIf, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Tursk

V, VI, VII (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Merlang

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Merlang

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlang

VIIb–k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Euroopa merikurat

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Euroopa merikurat

Vb (EÜ), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Tursk

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Heeringas

Vb, VIaN (EÜ), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Heeringas

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Heeringas

VIIg, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merluus

IIa (EÜ), IV (EÜ)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Harilik stauriid

Vb (EÜ), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Norra salehomaar

IIa (EÜ), IV (EÜ)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Atlandi merilest

VIId, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Merikeel

II, IV (EÜ)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (EÜ ja rahvusvahelistes vetes)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlang

VIIb–k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Tursk

Alajaotused 22–24 (EÜ vetes)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  ET = eritingimus


II LISA

VÄHENDUSED 2007. AASTA KVOOTIDEST

Riik

Liik

Tsoon

Liigi nimi

Tsooni nimi

Trahvid

Kohandatud määr 2006

Marginaal

Kohandatud määr kokku 2006

 (1) ET saagis 2006

Saagis 2006

Kokku saagis 2006

%

Vähendused

Algmäär 2007

Läbivaadatud määr 2007

DEU

ANF

04-N.

Euroopa merikurat

IV (Norra vetes)

y

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Tursk

Kattegat

y

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Kilttursk

IIa (EÜ vetes), IV

y

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Heeringas

IV c, VII d

y

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Heeringas

EÜ Norra ja rahvusvahelistes vetes I ja II

y

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Heeringas

Alajaotused 25–27, 28.2, 29 ja 32

y

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Merluus

IIIa, IIIb, c, d EÜ vetes

y

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Tursik

IIa (EÜ vetes), IIIa, IV (EÜ vetes)

y

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Süsikas

IIa (EÜ vetes), IIIa, IIIb,c,d (EÜ vetes), IV

y

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Atlandi merilest

Skagerrak

y

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Euroopa merikurat

VII

y

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Sinine molva

VI, VII (Ühenduse vetes ja rahvusvahelistes vetes)

n

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Makrell

IIa (mitte EÜ vetes), Vb (EÜ vetes) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

y

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Makrell

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

y

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Süsikas

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

y

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Meriahvenad

V, XII, XIV

y

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Merlang

VII b-k

y

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Niituimlutsud

VIII, IX (Ühenduse vetes ja rahvusvahelistes vetes)

n

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Heeringas

IV c, VII d

y

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Harilik merikeel

VIIIa, b

y

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Sinine molva

VI, VII (Ühenduse vetes ja rahvusvahelistes vetes)

n

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Makrell

IIa (EÜ vetes), IIIa, IIIb, c, d (EÜ vetes), IV

y

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Makrell

II (mitte EÜ vetes), Vb (EÜ vetes), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

y

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Euroopa merikurat

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EÜ vetes)

y

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Merluus

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EÜ vetes)

y

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  ET = Eritingimus


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 610/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 10

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1725/2003 (2) võeti vastu teatavad 14. septembri 2002. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

20. juulil 2006 avaldas rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgenduste komitee (IFRIC) tõlgenduse IFRIC 10 „Vahearuandlus ja väärtuse langus”, edaspidi „tõlgendus IFRIC 10”. Tõlgenduses IFRIC 10 selgitatakse, et firmaväärtuse või teatavate finantsvarade (müügivalmis omakapitaliinvesteeringud ja soetusmaksumuses mõõdetud noteerimata omakapitaliinstrumendid) langusest tekkinud kahjumit, mida on kajastatud vahearuandes, ei tohi järgnevates vahe- või aastaaruannetes tühistada. Tõlgendamine oli vajalik, kuna rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite IAS 34 „Vahearuandlus” ja IAS 36 „Varade väärtuse langus” nõuete ning standardi IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine” teatud finantsvaraga seotud väärtuse languse sätete vahel olid ilmselged vastuolud.

(3)

Konsulteerimine Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) tehniliste ekspertide rühmaga (TEG) kinnitab, et tõlgendus IFRIC 10 vastab määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõtmiseks vajalikele tehnilistele kriteeriumidele.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1725/2003 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1725/2003 lisasse kantakse käesoleva määruse lisas sätestatud rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgenduste komitee (IFRIC) tõlgendus IFRIC 10 „Vahearuandlus ja väärtuse langus”.

Artikkel 2

Kõik ettevõtted peavad rakendama käesoleva määruse lisas sätestatud tõlgendust IFRIC 10 hiljemalt oma 2007. majandusaasta alguskuupäevast, kuid ettevõtted, kelle majandusaasta algab novembris või detsembris, peavad rakendama tõlgendust IFRIC 10 hiljemalt oma 2006. majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 261, 13.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1329/2006 (ELT L 247, 9.9.2006, lk 3).


LISA

RAHVUSVAHELISED FINANTSARUANDLUSSTANDARDID

„IFRIC 10

TÕLGENDUS IFRIC 10 Vahearuandlus ja väärtuse langus

„Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõik olemasolevad õigused kehtivad väljaspool EMPd, v.a õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB veebilehelt www.iasb.org”

TÕLGENDUS IFRIC 10

Vahearuandlus ja väärtuse langus

Viited

IAS 34 „Vahearuandlus”

IAS 36 „Varade väärtuse langus”

IAS 39 „Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine”

Taust

1.

Ettevõtet kohustatakse hindama firmaväärtuse langust igal aruandekuupäeval ning soetusmaksumuses kajastatud omakapitaliinstrumentidesse ja finantspõhivaradesse tehtud investeeringute, mis on kajastatud soetusmaksumuses, väärtuse langust igal bilansipäeval ning vajaduse korral kajastama väärtuse langusest tekkinud kadumit antud kuupäeval standardite IAS 36 ja IAS 39 kohaselt. Kuid järgmisel aruandekuupäeval või bilansipäeval võivad tingimused olla sedavõrd muutunud, et väärtuse langusest tekkinud kadum oleks olnud väiksem või puudunud, kui väärtuse languse hindamine oleks läbi viidud alles sellel päeval. Käesolev tõlgendus annab juhiseid, kas sellist väärtuse langusest tekkinud kadumit peaks tühistama.

2.

Tõlgenduses käsitletakse standardi IAS 34 sätete ning standardis IAS 36 esitatud firmaväärtuse langusest tekkinud kadumi ja ning standardis IAS 39 esitatud teatavate finantsvarade väärtuse langusest tekkinud kadumi kajastamise nõude koostoimet ning selle koostoime mõju raamatupidamises edasistele vahe- ja aastaaruannetele.

Probleem

3.

IAS 34 paragrahvis 28 nõutakse, et ettevõte rakendaks oma vahearuannetes samu arvestuspõhimõtteid kui raamatupidamise aastaaruannetes. Samas on ka sätestatud, et „ettevõtte aruandluse sagedus (kord aastas, kord poolaastas või kord kvartalis) ei tohi mõjutada aastatulemuste mõõtmist. Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse vahearuande mõõtmised kumulatiivselt aasta algusest.”

4.

IAS 36 paragrahvis 124 on sätestatud, et „firmaväärtuse langusest tekkinud kadumit ei tohi hiljem tühistada”.

5.

IAS 39 paragrahvis 69 on sätestatud, et „väärtuse langusest tekkinud kadumit, mida on kajastatud müügivalmiks liigitatud omakapitaliinstrumentidesse tehtud investeeringute kasumis või kahjumis, ei tühistata viisil, mis mõjutab kasumit või kahjumit”.

6.

IAS 39 paragrahvis 66 nõutakse, et soetusmaksumuses kajastatud finantsvara väärtuse langusest tekkinud kadumit (näiteks noteerimata omakapitaliinstrumenti, mille väärtust ei kajastata õiglase väärtusega, kuna selle õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt mõõta, väärtuse langusest tekkinud kadumit) ei tohi tühistada.

7.

Käesolevas tõlgenduses käsitletakse järgmist küsimust:

Kas ettevõte peaks tühistama firmaväärtuse ja soetusmaksumuses olevatesse omakapitaliinstrumentidesse ja finantspõhivaradesse tehtud investeeringute väärtuse langusest tekkinud kadumi, mis on kajastatud vaheperioodil, kui väärtuse langusest tekkinud kadumi hindamisel mõnel hilisemal bilansipäeval oleks kadum olnud väiksem või üldse puudunud?

Konsensus

8.

Ettevõte ei tohi tühistada firmaväärtuse või soetusmaksumuses olevasse omakapitaliinstrumenti ja finantspõhivarasse tehtud investeeringute väärtuse langusest tekkinud kadumit, mis on kajastatud vaheperioodil.

9.

Ettevõte ei tohi laiendada kõnealust konsensust analoogia põhjal teistele võimalikele vastuoludele IAS 34 ja teiste standardite vahel.

Jõustumiskuupäev ja üleminekusätted

10.

Ettevõte rakendab käesolevat tõlgendust 1. novembril 2006 või hiljem algavatel majandusaastatel. Varasem rakendamine on soovitatav. Kui ettevõte rakendab käesolevat tõlgendust enne 1. novembrit 2006, siis ta teatab sellest. Ettevõte rakendab käesolevat tõlgendust edasiulatuvalt firmaväärtuse suhtes alates kuupäevast, mil ta esimest korda kohaldas standardit IAS 36. Ettevõte rakendab käesolevat tõlgendust soetusmaksumuses olevatesse omakapitaliinstrumentidesse ja finantspõhivaradesse tehtud investeeringutele edasiulatuvalt alates kuupäevast, mil ta esimest korda kohaldas standardi IAS 39 mõõtmiskriteeriume.


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 611/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 11

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1725/2003 (2) võeti vastu teatavad 14. septembri 2002. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

2. novembril 2006 avaldas rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgenduste komitee (IFRIC) tõlgenduse IFRIC 11 „IFRS 2 – tehingud kontserni- ja omaaktsiatega”, edaspidi „tõlgendus IFRIC 11”. Tõlgenduses IFRIC 11 käsitletakse rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 2 „Aktsiapõhine makse” rakendamist aktsiapõhistele maksekokkulepetele, mis hõlmavad ettevõtte omakapitaliinstrumente või teise samasse kontserni kuuluva ettevõtte omakapitaliinstrumente (näiteks emaettevõtte omakapitaliinstrumente). Tõlgendamine oli vajalik, kuna seni ei olnud juhiseid selle kohta, kuidas tuleks ettevõtte finantsaruannetes kajastada aktsiapõhiseid maksekokkuleppeid, kus ettevõte saab oma emaettevõtte omakapitaliinstrumentide eest vastutasuks kaupu või teenuseid.

(3)

Konsulteerimine Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) tehniliste ekspertide rühmaga (TEG) kinnitab, et tõlgendus IFRIC 11 vastab määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõtmiseks vajalikele tehnilistele kriteeriumidele.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1725/2003 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1725/2003 lisasse kantakse käesoleva määruse lisas sätestatud rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgenduste komitee (IFRIC) tõlgendus IFRIC 11 „IFRS 2 – tehingud kontserni- ja omaaktsiatega”.

Artikkel 2

Kõik ettevõtted peavad rakendama käesoleva määruse lisas sätestatud tõlgendust IFRIC 11 hiljemalt oma 2008. majandusaasta alguskuupäevast, kuid ettevõtted, kelle majandusaasta algab juba jaanuaris või veebruaris, peavad rakendama tõlgendust IFRIC 11 hiljemalt oma 2009. majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 261, 13.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1329/2006 (ELT L 247, 9.9.2006, lk 3).


LISA

RAHVUSVAHELISED FINANTSARUANDLUSSTANDARDID

„IFRIC 11

Tõlgendus IFRIC 11 „IFRS 2 – tehingud kontserni- ja omaaktsiatega””

„Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõik olemasolevad õigused kehtivad väljaspool EMPd, v.a õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB veebilehelt www.iasb.org”

RAHVUSVAHELISE FINANTSARUANDLUSE TÕLGENDUSTE KOMITEE (IFRIC) TÕLGENDUS 11

Rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS 2) – kontsernisisesed ja tresooraktsiate tehingud

Viited

IAS 8 Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead

IAS 32 Finantsinstrumendid: esitamine

IFRS 2 Aktsiapõhine makse

Probleemid

1.

Käesolevas tõlgenduses käsitletakse kahte küsimust. Esiteks, kas järgmisi tehinguid tuleks IFRS 2 nõuete kohaselt kajastada omakapitaliga arveldatavana või rahas arveldatavana:

a)

ettevõte annab oma töötajatele õiguse ettevõtte omakapitaliinstrumentide (nt aktsiaoptsioonid) omandamiseks ja soovib või on sunnitud töötajate ees kohustuste täitmiseks ostma teiselt osaliselt omakapitaliinstrumente (st tresooraktsiad); ning

b)

ettevõte või ettevõtte aktsionärid annavad oma töötajatele õiguse ettevõtte omakapitaliinstrumentide (nt aktsiaoptsioonid) omandamiseks ning ettevõtte aktsionärid tagavad vajalikud omakapitaliinstrumendid.

2.

Teises küsimuses käsitletakse aktsiapõhiseid maksetehinguid, mis hõlmavad sama kontserni kahte või enamat ettevõtet. Näiteks antakse tütarettevõtte töötajatele õigus tütarettevõttele osutatud teenuste eest omandada emaettevõtte omakapitaliinstrumente. IFRS 2 lõikes 3 on sätestatud:

Käesoleva IFRSi mõistes on ettevõtte aktsionäride poolt teostatud omakapitaliinstrumentide ülekanded osalistele, kes on ettevõttele (sealhulgas töötajad) tarninud kaupu või osutanud teenuseid, aktsiapõhisteks maksetehinguteks, välja arvatud juhul kui ülekannetel on selgelt muu eesmärk kui tasumine ettevõttele tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Samuti kehtib emaettevõtte omakapitaliinstrumentide või ettevõttega samasse kontserni kuuluva teise ettevõtte omakapitaliinstrumentide ülekannete puhul osalistele, kes on ettevõttele tarninud kaupu või osutanud teenuseid. [Rõhuasetus lisatud]

Samas ei anta IFRS 2s juhiseid, kuidas kirjendada kõnealuseid tehinguid kontserni iga ettevõtte finantsaruannetes.

3.

Seepärast käsitletakse teises küsimuses järgmisi aktsiapõhiseid maksetehinguid:

a)

emaettevõte annab otse tütarettevõtte töötajatele õiguse omandada oma omakapitaliinstrumente: emaettevõttel (mitte tütarettevõttel) on kohustus tagada tütarettevõtte töötajatele vajalikud omakapitaliinstrumendid; ning

b)

tütarettevõte annab oma töötajatele õiguse omandada oma emaettevõtte omakapitaliinstrumente: tütarettevõttel on kohustus tagada oma töötajatele vajalikud omakapitaliinstrumendid.

4.

Käesolevas tõlgenduses käsitletakse, kuidas lõikes 3 sätestatud aktsiapõhiseid maksetehinguid tuleks kirjendada selle tütarettevõtte finantsaruandes, kellele töötajad osutavad teenuseid.

5.

Emaettevõtte ja tütarettevõtte vahel võib olla sõlmitud leping, mille alusel tütarettevõte on kohustatud töötajatele võimaldatud omakapitaliinstrumentide eraldamise eest emaettevõttele maksma. Käesolevas tõlgenduses ei käsitleta, kuidas kirjendada sellist kontsernisisest maksetehingut.

6.

Kuigi käesolevas tõlgenduses keskendutakse tehingutele töötajatega, kehtib käesolev tõlgendus samuti aktsiapõhiste maksetehingute puhul, kus kauba tarnija või teenuse osutaja ei ole ettevõtte töötaja.

Konsensus

Aktsiapõhised maksetehingud, mis hõlmavad ettevõtte omakapitaliinstrumente (lõige 1)

7.

Aktsiapõhiseid maksetehinguid, mille puhul ettevõte saab oma omakapitaliinstrumentide eest tasuna teenuseid, kirjendatakse omakapitaliga arveldatavana. See kehtib sõltumata asjaolust, kas ettevõtte soovib või on sunnitud aktsiapõhise maksetehingu alusel ostma kohustuste katteks teiselt osaliselt omakapitaliinstrumente. See kehtib samuti sõltumata asjaolust, kas:

a)

ettevõte ise või selle aktsionär(id) andsid töötajatele õiguse omandada ettevõtte omakapitaliinstrumente; või

b)

ettevõte ise või selle aktsionär(id) arveldasid aktsiapõhise makse.

Aktsiapõhised maksetehingud, mis hõlmavad emaettevõtte omakapitaliinstrumente

Emaettevõte annab tütarettevõtte töötajatele õiguse omandada oma omakapitaliinstrumente (lõike 3 punkt a)

8.

Tingimusel et aktsiapõhine maksetehing kirjendatakse omakapitaliga arveldatavana emaettevõtte konsolideeritud finantsaruandes, hindab tütarettevõte töötajatelt saadud teenuste väärtust vastavalt omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute suhtes kohaldavatele nõuetele, kirjendades omakapitali vastavat suurenemist emaettevõtte sissemaksena.

9.

Emaettevõte võib anda oma tütarettevõtte töötajatele õiguse omandada oma omakapitaliinstrumente tingimusel, et töötaja jätkab kontsernile teenuste osutamist teatava ajavahemiku jooksul. Ühe tütarettevõtte töötaja võib vahetada töökoha teise tütarettevõttesse teatava ajavahemiku jooksul, ilma et see mõjutaks algse aktsiapõhise maksetehingu alusel töötajale antud õigust omandada emaettevõtte omakapitaliinstrumente. Iga tütarettevõte hindab töötajatelt saadud teenuste väärtust omakapitaliinstrumendi õiglase väärtuse alusel selle kuupäeva seisuga, mil emaettevõte andis õiguse omandada kõnealuseid omakapitaliinstrumente, nagu on määratletud IFRS 2 A lisas, võttes arvesse igas tütarettevõttes töötatud ajavahemiku osakaalu.

10.

Pärast töökoha vahetamist kontserni ettevõtete piires ei pruugi selline töötaja enam täita muid tingimusi kui IFRS 2 A lisas määratletud turutingimus, nt töötaja lahkub töölt kontsernist enne teenistusperioodi lõppu. Sel juhul korrigeerib iga tütarettevõte IFRS 2 lõikes 19 sätestatud tingimuste kohaselt eelnevalt kinnitatud summat vastavalt töötajalt saadud teenuste mahule. Seega, juhul kui emaettevõtte antud õigust omandada omakapitaliinstrumente ei anta üle seoses sellega, et töötaja ei suuda täita muid tingimusi kui turutingimus, ei kirjendata ühegi tütarettevõtte finantsaruandes ühtegi kõnealuse töötaja osutatud teenustega seotud summat kumulatiivsel alusel.

Tütarettevõte annab oma töötajatele võimaluse omandada emaettevõtte omakapitaliinstrumente (lõike 3 punkt b)

11.

Tütarettevõte kirjendab oma töötajatega tehtud tehinguid rahas arveldatavana. Kõnealust nõuet kohaldatakse sõltumata sellest, mil viisil omandab tütarettevõte omakapitaliinstrumendid, et täita kohustusi oma töötajate ees.

Jõustumiskuupäev

12.

Ettevõte kohaldab käesolevat tõlgendust 1. märtsil 2007 või hiljem algavate majandusaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui ettevõte kohaldab käesolevat tõlgendust enne 1. märtsi 2007 algaval majandusaastal, peab ta selle avalikustama.

Üleminek

13.

Ettevõte kohaldab käesolevat tõlgendust kooskõlas standardiga IAS 8 vastavalt standardi IFRS 2 üleminekusätetele.


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/53


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 612/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 596/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juunist 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juunist 2007 kohaldatavad teraviljasektori imporditollimaksud on määratud kindlaks komisjoni määrusega (EÜ) nr 596/2007. (3)

(2)

Kuna arvutatud keskmine imporditollimaks erineb kehtestatud imporditollimaksust viie euro võrra tonni kohta, tuleks määrusega (EÜ) nr 596/2007 kehtestatud imporditollimakse vastavalt kohandada.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 596/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 596/2007 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 140, 1.6.2007, lk 24.


LISA

I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 2. juunist 2007

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

0,00

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00

II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

31. mai 2007

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmise:

EUR/t

 

Pehme nisu (3)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (4)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (5)

Oder

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

153,89

114,21

FOB-hind USAs

179,70

169,70

149,70

129,46

Lahe lisatasu

14,93

Suure Järvistu lisatasu

10,58

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

36,61 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

37,17 EUR/t


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 eurot tonni kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 eurot tonni kohta, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.

(3)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(4)  Allahindlus 10 eurot/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(5)  Allahindlus 30 eurot/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


2.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/56


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 613/2007,

1. juuni 2007,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) eriti selle artikleid 19 ja 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi eesistuja otsustas 3. mai 2007. aasta teatisega lisada Libeeria süsteemis osalejate nimekirja alates 4. maist 2007.

(2)

Seepärast tuleks vastavalt muuta II lisa. II lisa muutmine ei piira nõukogu 10. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1030/2003, (2) erisätete kohaldamist.

(3)

Saksamaa on komisjoni teavitanud muudatustest seoses nende asjaomaste ühenduse asutustega.

(4)

II lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 4. maist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 127/2007 (ELT L 41, 13.2.2007, lk 3).

(2)  ELT L 40, 12.2.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1819/2006 (ELT L 351, 13.12.2006, lk 1).


I LISA

“II LISA

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi osaliste ja nende nõuetekohaselt nimetatud pädevate asutuste nimekiri, millele viidatakse artiklites 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMEENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRAALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

VALGEVENE

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASIILIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Rahvusvaheline:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Kanada KP sertifikaadi näidise saamiseks:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Üldine info:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KESK-AAFRIKA VABARIIK

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

HIINA RAHVAVABARIIK

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

CÔTE D’IVOIRE

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

HORVAATIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EUROOPA ÜHENDUS

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONEESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IISRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAAPAN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan