ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 135

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
26. mai 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 576/2007, 25. mai 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 577/2007, 25. mai 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruse (EÜ) nr 1898/2005 II peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalseks pakkumiskutseks

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 578/2007, 25. mai 2007, määruse (EÜ) nr 1898/2005 III peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalse pakkumiskutse kohta

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 579/2007, 25. mai 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 64. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

5

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/28/EÜ, 25. mai 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses asoksüstrobiini, klorofenapüüri, folpeedi, iprodiooni, lambda-tsühalotriini, maleiinhappehüdrasiidi, metalaksüül-M-i ja trifloksüstrobiin jääkide lubatud piirnormidega ( 1 )

6

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

26.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 576/2007,

25. mai 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 25. mai 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


26.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 577/2007,

25. mai 2007,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruse (EÜ) nr 1898/2005 II peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Saadud pakkumiste läbivaatamisel selgus, et pakkumist ei peaks jätkama.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 II peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalset pakkumiskutset ei jätkata.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


26.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 578/2007,

25. mai 2007,

määruse (EÜ) nr 1898/2005 III peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalse pakkumiskutse kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) artiklile 47 kuulutavad sekkumisametid välja alalise pakkumismenetluse toetuse andmiseks kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 54 on sätestatud, et iga konkreetse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse suurim toetus kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %.

(2)

Esitada tuleb määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatis, et tagada kontsentreeritud või üleminek jaekaubandusse.

(3)

Saadud pakkumiste läbivaatamisel selgus, et pakkumist ei peaks jätkama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 III peatükis sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 32. individuaalset pakkumiskutset ei jätkata.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


26.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 579/2007,

25. mai 2007,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 64. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase 64. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 22. mai 2007, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 265,50 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1802/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 3).


DIREKTIIVID

26.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/6


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/28/EÜ,

25. mai 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses asoksüstrobiini, klorofenapüüri, folpeedi, iprodiooni, lambda-tsühalotriini, maleiinhappehüdrasiidi, metalaksüül-M-i ja trifloksüstrobiin jääkide lubatud piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (3) eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ vastutavad teatavate põllukultuuride puhul kasutatavate taimekaitsevahendite kasutusloa andmise eest liikmesriigid. Selliste kasutuslubade aluseks peab olema inimeste ja loomade tervist ning keskkonda mõjutavate tegurite hinnang. Hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kasutajate ja kõrvalseisjate kokkupuuteid ja mõju maismaa-, vee- ja õhukeskkonnale, samuti töödeldud põllukultuurides sisalduvate jääkainete tarbimise mõju inimestele ja loomadele.

(2)

Jääkide piirnormid kajastavad sellist tõhusaks taimekaitseks vajalikku pestitsiidide miinimumkogust, mida rakendatakse nii, et jääkaine kogus on võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, eelkõige hinnangulist toidu kaudu omastamist arvesse võttes.

(3)

Direktiivides 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ käsitletud pestitsiidide jääkide piirnorme tuleb pidevalt läbi vaadata ja neid võib muuta, arvestades uusi või muutunud kasutusviise. Komisjonile edastati teave niisuguste uute või muutunud kasutusviiside kohta, mille tagajärjel muutusid asoksüstrobiini, klorofenapüüri, folpeedi, iprodiooni, lambda-tsühalotriini, maleiinhappehüdrasiidi, metalaksüül-M-i ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormid.

(4)

Tarbijate eluaegset kokkupuudet kõnealuste pestitsiididega selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. (4) Nende kontrollide ja hinnangute alusel tuleks nende pestitsiidijääkide piirnormid kindlaks määrata nii, et aktsepteeritavat päevast doosi ei ületata.

(5)

Klorofenapüüri, folpeedi ja lambda-tsühalotriini puhul, millel on olemas akuutne standarddoos, on tarbijate akuutset kokkupuudet nende pestitsiididega toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, hinnatud ja mõõdetud vastavalt Euroopa Ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud juhiseid. Taimede teaduskomitee arvamusi, eriti nõuandeid ja soovitusi pestitsiididega töödeldud toiduainete tarbijate kaitsmise kohta, (5) on arvesse võetud. Toidu kaudu omastamise hindamise põhjal tuleks kõnealuste pestitsiidide jääkide piirnormid kindlaks määrata viisil, mis tagab, et ei ületata akuutset standarddoosi. Teiste ainete puhul on kättesaadava teabe hindamine näidanud, et akuutset standarddoosi ei nõuta ja seetõttu ei ole lühiajaline hinnang vajalik.

(6)

Kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke või kui nende kasutamine ei ole lubatud või kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamise põhjenduseks ei ole esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamise põhjenduseks ei ole esitatud asjaomaseid andmeid ning selle tagajärjel leidub ühenduse turul ringlusse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke, määratakse jääkide piirnormid kindlaks vastavalt alumisele määramispiirile.

(7)

Ajutiste piirnormide kehtestamine või muutmine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada ajutisi maleiinhappehüdrasiidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja sama direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse kõnealuste ainete edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Pärast seda peaksid jääkide ajutised piirnormid ühenduses muutuma lõplikuks.

(8)

Seetõttu on vaja muuta direktiivide 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisades määratletud jääkide piirnorme, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende taimekaitsevahendite kasutamisest kinnipidamist ning kaitsta tarbijat. Kui jääkide piirnormid on juba määratletud kõnealuste direktiivide lisades, on asjakohane neid muuta. Kui jääkide piirnorme ei ole seni määratletud, on asjakohane need esmakordselt kehtestada.

(9)

Seetõttu tuleks direktiive 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 26. novembril 2007. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 27. novembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/27/EÜ (ELT L 128, 16.5.2007, lk 31).

(2)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/27/EÜ.

(3)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/25/EÜ (ELT L 106, 24.4.2007, lk 34).

(4)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega, avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Arvamus nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (taimede teaduskomitee avaldatud arvamus, 14. juuli 1998). Arvamus seoses erinevate pestitsiidijääkidega puu- ja köögiviljades (taimede teaduskomitee avaldatud arvamus, 14. juuli 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I LISA

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa B osasse lisatakse järgmine rida:

 

Piirnorm (mg/kg)

Pestitsiidide jäägid

I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ja 1602 nimetatud liha (sh rasv), lihavalmististe, rupsi ja loomarasva puhul

I lisas rubriikides 0401, 0402, 0405 ja 0406 nimetatud piima ja piimatoodete puhul

I lisas rubriikides 0407 ja 0408 nimetatud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul

„Maleiinhappehüdrasiid (2)

liha (v.a linnuliha) 0,05 (3)

maks (v.a linnumaks) 0,05 (3)

neer (v.a linnuneer) 0,5 (3)

muud (1) 0,02 (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Väljendab alumist määramispiiri.

(2)  Pestitsiidijäägi mõiste piima ja piimatoodete puhul: maleiinhappehüdrasiid ja selle konjugaadid, väljendatuna maleiinhappehüdrasiidina.

(3)  Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.

(4)  Näitab, et jääkide piirnorm on kehtestatud ajutiselt 30. juunini 2008, kuni taotleja on andmed esitanud. Kui kõnealuseid andmeid ei ole selleks tähtajaks saadud, tunnistatakse jääkide piirnorm direktiivi või määrusega kehtetuks.”


II LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osas asendatakse veerud asoksüstrobiini, klorofenapüüri, folpeedi, iprodiooni, lambda-tsühalotriini, maleiinhappehüdrasiidi, metalaksüüli ja trifloksüstrobiini kohta järgmisega:

 

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Tooterühmad ja üksiktooted, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Asoksüstrobiin

Kloorfenapüür

Folpeet

Iprodioon

Lambda-tsühalotriin

Maleiinhappehüdrasiid

Metalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a metalaksüül-M (isomeeride summa)

Trifloksüstrobiin

„1.

Värsked, kuivatatud või külmutamise teel säilitatud kuumtöötlemata suhkrulisandita puuviljad; pähklid

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

TSITRUSVILJAD

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Greibid

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

PÄHKLIPUUDE VILJAD (kooritud või koorimata)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Aprikoosid

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Kirsid

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Muud

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Lauaviinamarjad

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Veiniviinamarjad

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Murakad

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarikad

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Karusmarjad

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Muud

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Looduses kasvavad marjad ja puuviljad

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

MUUD VILJAD

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanid

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangod

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Oliivid (lauaoliivid)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaiad

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Purpur-kannatuslille viljad (granadillid)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Söögipeet

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgand

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Kassaava

 

 

 

 

 

 

 

 

Juurseller

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Mädarõigas

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaak

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Juurpetersell

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Redis

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Aed-piimjuur

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Maguskartul

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Küüslauk

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Harilik sibul

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Šalottsibul

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Talisibul

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Muud

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Maavitsalised

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Tomatid

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprikad

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Baklažaan

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Kõrvitsalised – söödav koor

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Kurgid

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödav koor

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melonid

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Patisson

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Muud

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Suhkrumais

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Õisik-kapsad

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Spargelkapsas (sh asparkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Peakapsad

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rooskapsas

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Lehtkapsad

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Hiina kapsas

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Lehtkapsas

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Nuikapsas

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salat jms

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Salatkress

 

 

 

 

 

 

 

 

Põldkännak

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Aedsalat

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

 

 

 

 

 

1

 

Põld-võõrkapsas (ruccola salat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapsalehed ja -leherootsud, kaasa arvatud naerilehed

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spinat jms

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Aedspinat

 

 

10

 

 

 

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Ürt-allikkress

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Salatsigur

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Ürdid

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

 

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Oad (poetamata)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Oad (poetatud)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Herned (kaunadega)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Herned (kaunadeta)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Spargel

 

 

 

 

 

 

 

 

Hispaania artišokk

 

 

 

 

 

 

 

 

Seller

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Apteegitill

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artišok

1

 

 

 

 

 

 

 

Porrulauk

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarber

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SEENED

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Kultuurseened

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Looduses kasvavad seened

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Kaunviljad (kuivatatud)

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Oad

 

 

 

 

 

 

 

 

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

 

Herned

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Õliseemned

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Linaseemned

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Maapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooniseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

Päevalilleseemned

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsiseemned

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojaoad

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Kartulid

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Varajane kartul

 

 

 

 

 

 

 

 

Säilituskartul

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või muul viisil töödeldud, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Humal (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Väljendab alumist määramispiiri.

(2)  Kaptaani ja folpeedi summa

(3)  Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.”