ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 128

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
16. mai 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 534/2007, 15. mai 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 535/2007, 15. mai 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. maist 2007

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 536/2007, 15. mai 2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 537/2007, 15. mai 2007, käärimissaaduse Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 538/2007, 15. mai 2007, Enterococcus faeciumi DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 539/2007, 15. mai 2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 540/2007, 15. mai 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1483/2006 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

26

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/27/EÜ, 15. mai 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses etoksasooli, indoksakarbi, mesosulfurooni, 1-metüültsüklopropeeni, MCPA ja MCPB, tolüülfluaniidi ja tritikonasooli jääkide piirnormidega ( 1 )

31

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/335/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. märts 2007, riigiabi kava nr C 18/2006 (ex N 524/2005) kohta, mida Itaalia kavatseb anda väikestele ja mikroettevõtetele (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1175 all)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. mai 2007, ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse tugilaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2007. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1930 all)

45

 

 

2007/337/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. mai 2007, millega kiidetakse heaks Taani, Saksamaa ja Ühendkuningriigi väljatöötatud süsteemid kalalaevatunnistuste automaatseks peatamiseks rikkumiste korral (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2036 all)

49

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/338/ÜVJP, 14. mai 2007, millega uuendatakse teatavaid Usbekistani vastu suunatud piiravaid meetmeid

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 534/2007,

15. mai 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood “ZZ” tähistab “muud päritolu”.


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 535/2007,

15. mai 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. maist 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 2 nähakse ette, et CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidid seemneks) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See tollimaks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 3 nähakse ette, et nimetatud artikli lõikes 2 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud kõnealuse määruse artiklis 4 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 16. maist 2007 kehtestada imporditollimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 16. maist 2007 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. mail 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1816/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 5).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. maist 2007

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

9,15

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

9,15

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

1.5.–14.5.2007

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

EUR/t

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

156,40

108,73

FOB-hind USAs

177,62

167,62

147,62

132,40

Lahe lisatasu

8,07

Suure Järvistu lisatasu

12,35

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

36,07 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 536/2007,

15. mai 2007,

millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kirjavahetuse vormis lepinguga Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, (3) nähakse ette Ameerika Ühendriikidele eraldatud imporditariifikvoot 16 665 tonnile kodulinnulihale.

(2)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi. (5)

(3)

Komisjoni 16. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1232/2006, millega avatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud linnuliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (6) tuleb oluliselt muuta. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1232/2006 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. juuli ja järgmise aasta 30. juuni vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Tariifikvoodi haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleks ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(6)

Pidades silmas linnulihasektori süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(7)

Tariifikvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(8)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(9)

Tariifikvoodi saamiseks tuleb esitada Ameerika Ühendriikide pädevate ametiasutuste poolt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (7) kohaselt väljastatud päritolusertifikaat.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   I lisas osutatud tariifikvoot on avatud Ameerika Ühendriikidest pärit I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate kodulinnulihatoodete importimiseks.

Tariifikvoot avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. juulist järgmise aasta 30. juunini.

2.   Tootekogused, mille suhtes lõikes 1 osutatud tariifikvooti kohaldatakse, tollimaksu määr ja järjekorranumber on loetletud I lisas.

Artikkel 2

Kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 3

Kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini,

b)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini,

c)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini,

d)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5 peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr 2777/75 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel.

2.   Litsentsitaotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat Ameerika Ühendriigist pärit toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 10 tonni ja kõige rohkem 10 % käsitletaval ajavahemikul saada olevast kogusest.

3.   Litsents kohustab importima Ameerika Ühendriikidest.

Litsentsitaotlustesse ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 päritoluriik;

b)

lahtrisse 20 üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevale järgneval viiendal päeval, kui suuri koguseid taotleti (väljendatuna kilogrammides).

4.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 3 osutatud teatamistähtaja lõppu.

5.   Vajaduse korral määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kogustele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liimesriigid teavitavad komisjoni enne igale aastasele perioodile järgneva neljanda kuu lõppu vastavalt käesolevale määrusele asjaomasel perioodil tegelikult vabasse ringlusse lubatud kogustest (väljendatuna kilogrammides).

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne iga aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Tariifikvoodi saamiseks tuleb esitada Ameerika Ühendriikide pädevate ametiasutuste poolt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklite 55–65 kohaselt väljastatud päritolusertifikaat. Käesoleva määrusega hõlmatud toodete päritolu määratakse kindlaks ühenduses kehtivate eeskirjade kohaselt.

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 1232/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(3)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(6)  ELT L 225, 17.8.2006, lk 5.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).


I LISA

Jrk-nr

CN-koodid

Kohaldatav tollimaks

Toodete üldkogus (tonnides) alates 1. juulist 2006

09.4169

0207 11 10

131 eurot/t

16 665

0207 11 30

149 eurot/t

0207 11 90

162 eurot/t

0207 12 10

149 eurot/t

0207 12 90

162 eurot/t

0207 13 10

512 eurot/t

0207 13 20

179 eurot/t

0207 13 30

134 eurot/t

0207 13 40

93 eurot/t

0207 13 50

301 eurot/t

0207 13 60

231 eurot/t

0207 13 70

504 eurot/t

0207 14 10

795 eurot/t

0207 14 20

179 eurot/t

0207 14 30

134 eurot/t

0207 14 40

93 eurot/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 eurot/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 eurot/t

0207 24 90

186 eurot/t

0207 25 10

170 eurot/t

0207 25 90

186 eurot/t

0207 26 10

425 eurot/t

0207 26 20

205 eurot/t

0207 26 30

134 eurot/t

0207 26 40

93 eurot/t

0207 26 50

339 eurot/t

0207 26 60

127 eurot/t

0207 26 70

230 eurot/t

0207 26 80

415 eurot/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 eurot/t

0207 27 40

93 eurot/t

0207 27 50

339 eurot/t

0207 27 60

127 eurot/t

0207 27 70

230 eurot/t

0207 27 80

0 %


II LISA

A.

Artikli 4 lõike 3 teise lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 536/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 536/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

ungari keeles

:

536/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

hispaania keeles

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

tšehhi keeles

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

taani keeles

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

saksa keeles

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

eesti keeles

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

kreeka keeles

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

inglise keeles

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

prantsuse keeles

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

itaalia keeles

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

läti keeles

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

leedu keeles

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

ungari keeles

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollandi keeles

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

poola keeles

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugali keeles

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumeenia keeles

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovaki keeles

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

sloveeni keeles

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

soome keeles

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

rootsi keeles

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1232/2006

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikli 4 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt f

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 4 esimene lõik

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõike 4 teine lõik

Artikli 5 lõige 5

Artikli 5 lõige 6

Artikli 5 lõige 7

Artikli 5 lõike 8 esimene lõik

Artikli 5 lõige 4

Artikli 5 lõige 9

Artikli 5 lõige 10

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõike 1 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Artikli 6 lõige 2

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikli 8 esimene lõik

Artikkel 2

Artikli 8 teine lõik

Artikkel 9

Artikkel 10

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa A osa

III lisa

II lisa B osa

IV lisa

V lisa

VI lisa


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 537/2007,

15. mai 2007,

käärimissaaduse Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati loataotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise kohta. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb käärimissaaduse Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) lubamist lüpsilehmade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 8. märtsi 2006. aasta arvamuses järeldusele, et käärimissaadus Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) ei mõju kahjulikult ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et nimetatud käärimissaadus ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. On tõestatud, et Amaferm mõjub lüpsilehmade piimaannile soodsalt. Toiduohutusameti arvamuses soovitatakse asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuse tagamiseks, seevastu turustusjärgse järelevalve erinõudeid ei peeta vajalikuks. Nimetatud arvamusega kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm” authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, lk 1–17.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.

4a2

Trouw Nutrition BV

Aspergillus oryzae käärimissaadus

NRRL 458

(Amaferm)

 

Söödalisandi koostis:

Aspergillus oryzae käärimissaadus NRRL 458: 4–5 %

nisukliid: 94–95 %

roostevaba terasepuru, mis sisaldab 5 % koobaltkarbonaati (1 %)

 

Toimeaine iseloomustus:

Aspergillus oryzae käärimissaadus (NRRL 458), mis sisaldab

endo-1,4-beeta-glükanaasi EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

alfa-amülaasi EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g;

 

Analüüsimeetod:

alfa-amülaas AOAC 17th Ed. 2002.01

endo-1,4-beeta-glükanaas (põhineb supernatantse proteiini ja anaeroobse seene (Neocallimastix frontalis EB 188) tsellulaasi protsessidel (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Lüpsilehmad

85

300

1.

Soovitatav kogus: söödalisandi kogus päevases söödaportsjonis peab olema 3–5 g lehma kohta päevas.

2.

Kasutajate ohutuse tagamine: sööda käitlemisel kasutada respiraatorit ja kaitseprille.

5. juuni 2017


(1)  1 IU tähistab tsellulaasi, mis pH taseme 6,5 ja temperatuuri 39 °C juures vabastab karboksümetüültselluloosist ühe mikromooli glükoosi minutis.

(2)  1 IU tähistab amülaasi, mis pH taseme 6,5 ja temperatuuri 39 °C juures vabastab kartulitärklisest ühe mikromooli glükoosi minutis.


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 538/2007,

15. mai 2007,

Enterococcus faeciumi DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb valmistise Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamist (võõrutatud) põrsaste ja nuumsigade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Valmistist Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) lubati kasutada põrsaste ja nuumsigade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 666/2003, millega lubatakse teatavaid mikroorganisme söötades ajutiselt kasutada, (2) emiste puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 2154/2003, millega lubatakse ajutiselt kasutada teatavaid mikroorganisme (Enterococcus faecium ja Lactobacillus acidophilus) söötades, (3) ning broilerkanade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 521/2005, mis käsitleb ühe teatava söödalisandi alalist kasutusluba ja juba kasutusloa saanud söödalisandite uute kasutusviiside ajutist lubamist. (4)

(5)

On esitatud uusi andmeid, mis toetavad loataotlust (võõrutatud) põrsaste ja nuumsigade puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 23. jaanuari 2007. aasta arvamuses järeldusele, et valmistis Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ei mõju kahjulikult ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. (5) Selle arvamuse kohaselt parandab nimetatud valmistise kasutamine põrsaste ja nuumsigade tulemuslikkuse näitajaid, kui peetakse kinni toiduohutusameti soovitatud kogustest. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustusjärgse järelevalve erinõuete järele. Nimetatud arvamusega kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 96, 12.4.2003, lk 11.

(3)  ELT L 324, 11.12.2003, lk 11.

(4)  ELT L 84, 2.4.2005, lk 3

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Vastu võetud 23. jaanuaril 2007. EFSA Teataja (2007) 440, lk 1–9.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Söödalisandi koostis:

Enterococcus faecium'i DSM 7134 valmistis,

milles on vähemalt

 

pulber: 1 × 1010 CFU/g söödalisandit

 

graanulid (mikrokapslitena): 1 × 1010 CFU/g söödalisandit

 

Toimeaine iseloomustus:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analüüsimeetod (1)

Analüüs pindkülvimeetodil kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit ja pulssvälja-geelelektroforeesi (PFGE)

Põrsad

(võõrutatud)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

(võõrutatud) põrsad, kehakaaluga kuni 35 kg: 1 × 109 CFU

nuumsead: 0,5 × 109 CFU

5. juuni 2017

Nuumsead

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 539/2007,

15. mai 2007,

millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames kohustus komisjon avama tetavate munasektori toodete ja ovoalbumiini tariifikvoodid. Seetõttu tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad nende kvootide haldamiseks.

(2)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (3) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi. (4)

(3)

Komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 593/2004, millega avatakse tariifikvoodid munasektoris ja munaalbumiini puhul ja sätestatakse nende haldamine, (5) tuleks oluliselt muuta. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 593/2004 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. juuli ja järgmise aasta 30. juuni vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleb ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(6)

Pidades silmas munasektori ja ovoalbumiini süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(7)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(8)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   I lisas osutatud tariifikvoodid avatakse I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate munasektori toodete ja ovoalbumiini importimiseks.

Tariifikvoodid avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. juulist järgmise aasta 30. juunini.

2.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote; kohaldatav tollimaks, järjekorranumbrid ja vastava rühma numbrid sätestatakse I lisas.

Artikkel 2

Kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 3

1.   Rühma E1 kohta kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

20 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

b)

30 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini;

c)

30 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

d)

20 % 1. aprillist kuni 30. juunini.

2.   Rühmade E2 ja E3 kohta kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

b)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini;

c)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

d)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini.

3.   Käesoleva määruse raames toimub kaalu ümberarvestamine koorega munade ekvivalendiks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (6) 69. lisas sätestatud kokkulepitud tulemimääradele.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määrustes (EMÜ) nr 2771/75 või (EMÜ) nr 2783/75 osutatud tooteid (koorega munade ekvivalendiks arvestatuna) eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel või tal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (7) artikli 4 kohane munatöötlemise tunnustus.

2.   Litsentsitaotluses võib nimetada ainult üht käesoleva määruse I lisas esitatud järjekorranumbrit; taotlus võib käsitleda mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15. E2 ja E3 rühmade puhul arvestatakse üldkogus ümber koorega munade ekvivalendiks.

Taotlus peab käsitlema vähemalt üht tonni ja kõige rohkem 10 % asjaomase kvoodi saadaolevast kogusest asjaomasel perioodil.

3.   Litsentsitaotlustesse ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 päritoluriik;

b)

lahtrisse 20 üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib iga taotleja esitada mitu impordilitsentsi taotlust sama järjekorranumbriga toodetele, kui need tooted pärinevad erinevatest riikidest. Taotlused, iga päritoluriigi kohta üks, tuleb liikmesriigi pädevale asutusele esitada koos. Neid käsitatakse ühe taotlusena, arvestades käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 teises lõigus nimetatud maksimummäära.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile taotluste esitamise tähtajale järgnevaks viiendaks päevaks, iga kvoodi kohta taotletud kogused (väljendatuna kilogrammides ja arvestatuna koorega munade ekvivalendiks).

5.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 4 osutatud teatamistähtaja lõppu.

6.   Vajadusel määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kogustele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides ja arvestatuna koorega munade ekvivalendiks), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu iga järjekorranumbri puhul CN-koodide ja päritoluriikide kaupa käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides (arvestatuna koorega munade ekvivalendiks).

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused (kilogrammides ja arvestatuna koorega munade ekvivalendiks), mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne iga aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 593/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(3)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(4)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(5)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1722/2006 (ELT L 322, 22.11.2006, lk 3).

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(7)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.


I LISA

(tonnides)

Rühma number

Järjekorranumber

CN-kood

Kohaldatav tollimaksumäär (eurodes tonni kohta)

Aastased tariifikvoodid

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Arvestatuna koorega munade ekvivalendiks. Arvestamine toimub vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 69. lisas sätestatud kokkulepitud tulemimääradele (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


II LISA

A.

Artikli 4 lõike 3 esimese lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 539/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 539/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

ungari keeles

:

539/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Artikli 4 lõike 3 teises lõigus nimetatud kanded:

bulgaaria keeles

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

hispaania keeles

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

tšehhi keeles

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

taani keeles

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

saksa keeles

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

eesti keeles

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

kreeka keeles

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

inglise keeles

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

prantsuse keeles

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

itaalia keeles

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

läti keeles

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

leedu keeles

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

ungari keeles

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollandi keeles

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

poola keeles

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugali keeles

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumeenia keeles

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovaki keeles

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

sloveeni keeles

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

soome keeles

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

rootsi keeles

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 593/2004

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 4 esimene lõik

Artikli 4 lõige 4

Artikli 5 lõike 4 teine lõik

Artikli 5 lõige 5

Artikli 5 lõige 6

Artikli 5 lõige 5

Artikli 5 lõige 7

Artikli 5 lõike 8 esimene lõik

Artikli 6 lõige 2

Artikli 5 lõike 8 teine lõik

Artikli 6 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 6 teine lõik

Artikli 7 esimene lõik

Artikli 7 lõige 2

Artikli 7 teine lõik

Artikli 8 esimene lõik

Artikli 8 teine lõik

Artikkel 2

I lisa

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa

III lisa


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 540/2007,

15. mai 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1483/2006 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljasektori teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1483/2006 (2) on välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul.

(2)

Võttes arvesse maisituru olukorda ühenduses ning kõnealuse teravilja nõudluse arengut erinevates piirkondades viimaste nädalate jooksul, tuleks teatavates liikmesriikides teha kättesaadavaks uued sekkumisvarude teraviljakogused. Seetõttu tuleks lubada asjaomaste liikmesriikide sekkumisametitel suurendada pakkumismenetluses olevat kogust maisi puhul 500 000 tonni võrra Ungaris.

(3)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1483/2006.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1483/2006 I lisa asendatakse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 276, 7.10.2006, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 385/2007 (ELT L 96, 11.4.2007, lk 9).


LISA

„I LISA

PAKKUMISMENETLUSTE LOETELU

Liikmesriik

Siseturul müümiseks eraldatud kogused (tonnides)

Sekkumisamet

Nimi, aadress ja kontaktandmed

Pehme nisu

Oder

Mais

Rukis

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Faks: (32-2) 287 25 24

E-post: webmaster@birb.be

Veebileht: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Faks: (+359 2) 81 87 267

E-post: dfz@dfz.bg

Veebileht: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks: (420) 296 806 404

E-post: dagmar.hejrovska@szif.cz

Veebileht: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Faks: (45) 33 95 80 34

E-post: mij@dffe.dk ja pah@dffe.dk

Veebileht: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Faks 1: (49-228) 6845-3985

Faks 2: (49-228) 6845-3276

E-post: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Veebileht: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Veebileht: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Faks: 353 53 91 42843

Veebileht: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212.4787 ja 4754

Faks: (30-210) 212.4791

E-post: ax17u073@minagric.gr

Veebileht: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Faks: (34-91) 3474838

E-post: sgintervencion@fega.mapa.es

Veebileht: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 ja 23 37

Faks: (33-1) 44 18 20 08 – (33 1) 44 18 20 80

E-post: f.abeasis@onigc.fr

Veebileht: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Faks: (39) 0649499761

E-post: d.spampinato@agea.gov.it

Veebileht: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Faks: (371) 702 7892

E-post: lad@lad.gov.lv

Veebileht: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Faks: (370-5) 268 5061

E-post: info@litfood.lt

Veebileht: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Faks: (352) 46 61 38

Teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Faks: (36) 1 219 89 05

E-post: ertekesites@mvh.gov.hu

Veebileht: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Faks: (31) 475 318 939

E-post: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Veebileht: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-post: referat10@ama.gv.at

Veebileht: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Faks: (48) 22 661 78 26

E-post: cereals-intervention@arr.gov.pl

Veebileht: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faks: (351) 21 384 61 70

E-post:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Veebileht: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel. +40 21 3054802 – 40 21 3054842

Faks: +40 21 3054803

Veebileht: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Faks: (386) 1 478 92 00

E-post: aktrp@gov.si

Veebileht: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 24 32 71

Faks: (421-2) 53 41 26 65

E-post: jvargova@apa.sk

Veebileht: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Faks:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-post: intervention.unit@mmm.fi

Veebileht: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Faks: (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Veebileht: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Faks: (44) 191 226 5824

E-post: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Veebileht: www.rpa.gov.uk

Märk „—” tähendab: selle teravilja sekkumisvarusid selles liikmesriigis ei ole.”


DIREKTIIVID

16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/31


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/27/EÜ,

15. mai 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses etoksasooli, indoksakarbi, mesosulfurooni, 1-metüültsüklopropeeni, MCPA ja MCPB, tolüülfluaniidi ja tritikonasooli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (3) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (4) eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse on kantud järgmised olemasolevad toimeained: MSPA ja MSPB komisjoni direktiiviga 2005/57/EÜ, (5) tolüülfluaniid komisjoni direktiiviga 2006/6/EÜ, (6) tritikonasool komisjoni direktiiviga 2006/39/EÜ. (7)

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse on kantud järgmised uued toimeained: etoksasool komisjoni direktiiviga 2005/34/EÜ, (8) mesosulfuroon komisjoni direktiiviga 2003/119/EÜ, (9) indoksakarb komisjoni direktiiviga 2006/10/EÜ (10) ja 1-metüültsüklopropeen komisjoni direktiiviga 2006/19/EÜ. (11)

(3)

Nimetatud toimeained on direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud kavandatud kasutusviisi kohta esitatud teabe hindamise alusel. Teatavad liikmesriigid on esitanud asjaomase teabe vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Olemasolev teave on läbi vaadatud ja see on piisav teatavate jääkide piirnormide kindlaksmääramiseks.

(4)

Kui ei ole kehtestatud ühenduse piirnormi või ajutist jääkide piirnormi, peavad liikmesriigid enne kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise lubamist kehtestama ajutised riiklikud piirnormid vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.

(5)

Ühenduses jääkide suhtes kehtestatud piirnormid ja Codex Alimentarius’es soovitatud piirnormid määratakse kindlaks ja hinnatakse ühesuguses korras. Codex Alimentarius’es on kehtestatud mitu jääkide piirnormi tolüülfluaniidi kohta ja neid võeti arvesse. Codex Alimentarius’el põhinevaid jääkide piirnorme hinnati tarbijatele tekkivate ohtude seisukohast. Komisjon ei tuvastanud kättesaadavatel uurimustel põhinevate toksikoloogiliste lõpp-punktide alusel mingisugust lubamatut ohtu.

(6)

Komisjoni aruannetes, mis koostati asjaomaste toimeainete lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, on kindlaks määratud kõnealuste ainete aktsepteeritavad päevadoosid (ADI) ja vajaduse korral ka akuutsed standarddoosid (ARfD). Tarbijate kokkupuudet toiduainetega, mida on töödeldud asjaomase toimeainega, on hinnatud vastavalt ühenduse menetlustele. Samuti on arvesse võetud Maailma Terviseorganisatsiooni juhiseid (12) ja taimede teaduskomitee arvamust (13) kasutatava metoodika kohta. Järelduste kohaselt ei põhjusta kavandatud jääkide piirnormid kõnealuste aktsepteeritavate päevadooside või akuutsete standarddooside ületamist.

(7)

Tarbijate nõuetekohaseks kaitsmiseks kokkupuute eest taimekaitsevahendite loata kasutamisest tekkinud jääkainetega kehtestatakse ajutiseks jääkide piirnormiks asjakohaste toote ja pestitsiidi kombinatsioonide suhtes alumine määramispiir.

(8)

Selliste ajutiste piirnormide kehtestamine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada asjaomastele toimeainetele ajutisi jääkide piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja nimetatud direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse asjaomase toimeaine edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Selle ajavahemiku möödudes peaksid ajutised jääkide piirnormid muutuma lõplikeks.

(9)

Seepärast on vaja muuta direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisades määratletud jääkide piirnorme, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutamise keelust kinnipidamist ning kaitsta tarbijat.

(10)

Seepärast tuleks direktiive 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 16. novembril 2007. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 17. novembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/11/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 26).

(2)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/11/EÜ.

(3)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/12/EÜ (ELT L 59, 27.2.2007, lk 75).

(4)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/25/EÜ (ELT L 106, 24.4.2007, lk 34).

(5)  ELT L 246, 22.9.2005, lk 14.

(6)  ELT L 12, 18.1.2006, lk 21.

(7)  ELT L 104, 13.4.2006, lk 30.

(8)  ELT L 125, 18.5.2005, lk 5.

(9)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 41.

(10)  ELT L 25, 28.5.2006, lk 24.

(11)  ELT L 44, 15.2.2006, lk 15.

(12)  Juhised pestitsiidijääkide toidu kaudu omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidijääkide Codex-komiteega, avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Taimede teaduskomitee arvamus nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (Taimede teaduskomitee avaldatud arvamus, 14. juuli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I LISA

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmised read:

„Pestitsiidide jäägid

Piirnorm (mg/kg)

Etoksasool

0,02 (1)  (2)

TERAVILI

Indoksakarb S ja R isomeeride summana

0,02 (1)  (2)

TERAVILI

MCPA, MCPB sealhulgas nende soolad, estrid ja konjugaadid, väljendatuna MCPAna

0,05 (1)  (2)

TERAVILI

Tolüülfluaniid (tolüülfluaniidi ja dimetüülaminosulfotoluidiidi summa, väljendatuna tolüülfluaniidina)

0,05 (1)  (2)

TERAVILI

Mesosulfuroonmetüül, väljendatuna mesosulfuroonina

0,01 (1)  (2)

TERAVILI

Tritikonasool

0,01 (1)  (2)

TERAVILI

1-metüültsüklopropeen

0,01 (1)  (2)

TERAVILI


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f; kui piirnormi ei muudeta, muutub see lõplikuks 5. juunil 2011.”


II LISA

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmised read:

 

Piirnorm (mg/kg)

Pestitsiidide jäägid

I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ja 1602 nimetatud liha (sh rasv), lihavalmististe, rupsi ja loomarasva puhul

I lisas rubriikides 0401, 0402, 0405 ja 0406 nimetatud piima ja piimatoodete puhul

I lisas rubriikides 0407 ja 0408 nimetatud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul

„Indoksakarb S ja R isomeeride summana

liha ja söödav rups: 0,01 (1)  (2); rasvad: 0,3 (2)

piim 0,02 (2); koor 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB ja MCPA-tioetüül, väljendatuna MCPAna

0,1 (1)  (2); söödav rups: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolüülfluaniid (tolüülfluaniid analüüsituna dimetüülaminosulfotoluidiidina ja väljendatuna tolüülfluaniidina)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f; kui piirnormi ei muudeta, muutub see lõplikuks 5. juunil 2011.”


III LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ lisasid muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa 2. rühmas „Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud” rubriigis „Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed” alamrubriigis „Salat ja muu selline” asendatakse kanne „Kapsalehed ja -varred” kandega „Kapsalehed ja -leherootsud, kaasa arvatud naerilehed”.

2.

II lisasse kantakse järgmised tulbad etoksasooli, indoksakarbi, MCPA, MCPB, mesosulfurooni, tolüülfluaniidi, tritikonasooli ja 1-metüültsüklopropeeni jaoks:

 

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Etoksasool

Indoksakarb S ja R isomeeride summana

MCPA, MCPB sealhulgas nende soolad, estrid ja konjugaadid, väljendatuna MCPAna

Tolüülfluaniid (tolüülfluaniidi ja dimetüülaminosulfotoluidiidi summa, väljendatuna tolüülfluaniidina)

Mesosulfuroonmetüül, väljendatuna mesosulfuroonina

Tritikonasool

1-metüültsüklopropeen

„1.

Puuvili, värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud, suhkrulisandita; pähklid

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

TSITRUSVILJAD

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greibid

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKLIPUUDE VILJAD (kooritud või koorimata)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Õunad

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

Aprikoosid

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Kirsid

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Muu

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Murakad

 

 

 

 

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Karusmarjad

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Muu

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

MUUD VILJAD

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

Banaanid

 

 

 

 

 

 

 

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

Oliivid (lauaoliivid)

 

 

 

 

 

 

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

 

 

 

 

 

 

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

Purpur-kannatuslille viljad (granadillid)

 

 

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

2.

Köögiviljad: värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Söögipeet

 

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

 

Maniokk

 

 

 

 

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

 

 

 

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

 

 

 

Redis

 

 

 

 

 

 

 

Aed-piimjuur

 

 

 

 

 

 

 

Maguskartul

 

 

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Küüslauk

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Sibul

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Šalott

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Talisibul

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomat

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprika

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Baklažaan

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Muu

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Kurk

 

 

 

 

 

 

 

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

Kabatšokk

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melon

 

 

 

 

 

 

 

Taldrikkõrvits

 

 

 

 

 

 

 

Arbuus

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

d)

Suhkrumais

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Õisik-kapsad

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Spargelkapsas (sh asparkapsas)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Peakapsad

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Rooskapsas

 

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Muu

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Lehtkapsad

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Hiina kapsas

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lehtkapsas

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Muu

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Nuikapsas

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salat jms

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Salatkress

 

 

 

 

 

 

 

Põldkännak

 

 

 

 

 

 

 

Aedsalat

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Põld-võõrkapsas (ruccola salat)

 

 

 

 

 

 

 

Kapsalehed ja -leherootsud, kaasa arvatud naerilehed

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Spinat jms

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ürt-allikkerss

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Harilik sigur

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Maitsetaimed

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Oad (kaunadega)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Oad (kaunadeta)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Herned (kaunadega)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Herned (kaunadeta)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Muu

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Spargel

 

 

 

 

 

 

 

Hispaania artišokk

 

 

 

 

 

 

 

Seller

 

 

 

 

 

 

 

Apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

Artišokk

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Porrulauk

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

SEENED

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

 

b)

Looduses kasvavad seened

 

 

 

 

 

 

 

3.

KAUNVILJAD

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Oad

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

Herned

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupiinid

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

ÕLISEEMNED

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Linaseemned

 

 

 

 

 

 

 

Maapähklid

 

 

 

 

 

 

 

Mooniseemned

 

 

 

 

 

 

 

Seesamiseemned

 

 

 

 

 

 

 

Päevalilleseemned

 

 

 

 

 

 

 

Rapsiseemned

 

 

 

 

 

 

 

Sojaoad

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Sinepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

Puuvillaseemned

 

 

 

 

 

 

 

Kanepiseemned

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

KARTULID

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Varajane kartul

 

 

 

 

 

 

 

Säilituskartul

 

 

 

 

 

 

 

6.

TEE (kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või muul viisil töödeldud, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

HUMAL (kuivatatud), sh humalakäbigraanulid ja kontsentreerimata pulber

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Väljendab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f; kui piirnormi ei muudeta, muutub see lõplikuks 5. juunil 2011.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/43


KOMISJONI OTSUS,

21. märts 2007,

riigiabi kava nr C 18/2006 (ex N 524/2005) kohta, mida Itaalia kavatseb anda väikestele ja mikroettevõtetele

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1175 all)

(Ainult itaaliakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/335/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 88 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

olles kutsunud huvitatud isikuid vastavalt nimetatud artiklitele esitama oma tähelepanekuid, (1)

ning arvestades järgmist:

I.   MENETLUS

(1)

Itaalia ametiasutused teavitasid oma 18. oktoobri 2005. aasta kirjas komisjoni eespool nimetatud abikavast. 20. detsembri 2005. aasta, 13. märtsi 2006. aasta ja 27. märtsi 2006. aasta kirjades saatsid nad komisjonile täiendavat teavet. Komisjon taotles täiendavat teavet oma 10. novembri 2005. aasta ja 8. veebruari 2006. aasta kirjades.

(2)

Oma 16. mai 2006. aasta kirjas teavitas komisjon Itaaliat, et ta on otsustanud algatada teavitatud meetme suhtes EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse.

(3)

Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. (2) Komisjon on kutsunud huvitatud isikuid üles esitama asjaomaseid tähelepanekuid.

(4)

Itaalia edastas oma tähelepanekud 23. juuni 2006. aasta kirjas, kus ta teatas ühtlasi, et kavatseb esitada teatavas küsimuses täiendavaid tähelepanekuid.

(5)

Ükski teine huvitatud isik ei esitanud menetluse jooksul oma tähelepanekuid.

(6)

Komisjon taotles oma 21. septembri 2006. aasta ja 10. jaanuari 2007. aasta kirjades täiendavat teavet.

(7)

Itaalia teatas oma 30. jaanuari 2007. aasta kirjas, mis registreeriti komisjonis 2. veebruaril 2007, et ta on teatatud abikava tühistanud.

II.   MEETME ÜKSIKASJALIK KIRJELDUS

(8)

Meetme eesmärk oli teha väikestele ja mikroettevõtetele maksusoodustusi ning tugevdada seeläbi nende kasvu (väikeste ja mikroettevõtete ühinemise või omandamise teel). Teatatud abikava suuruseks oli kavandatud 120 miljonit eurot 2006. aastal, 242 miljonit eurot 2007. aastal ja 122 miljonit eurot 2008. aastal.

(9)

Meetme õiguslik alus on 17. juuni 2005. aasta dekreetseaduse nr 106 (mis on muudetud 31. juuli 2005. aasta seaduseks nr 156) artikkel 2. Nimetatud õiguslik alus hõlmab peatamisklauslit. Abikava ei ole kunagi rakendatud.

(10)

Itaalia rakendas 2005. aastal sarnast meedet, (3) mis kuulub VKEdele antava abi puhul grupierandi sätestava määruse (4) kohaldamisalasse. Nimetatud meetmes oli maksusoodustuse piiriks 50 % ühinemise või omandamisega seotud nõustamiskuludest. Itaalia ametivõimud on teatanud, et kõnealuse piirangu tõttu ei leidnud meede eriti laia rakendust. Kokku saadi 132 taotlust summale 3 442 261 eurot; neist kiideti heaks ainult 46 taotlust, mille tulemusena tehti kokku 415 306 euro ulatuses maksusoodustusi.

III.   ITAALIA SELGITUSED

(11)

Itaalia ametiasutused teatasid oma 30. jaanuari 2007. aasta kirjas komisjonile, et kõnealusele meetmele ettenähtud vahendeid kasutatakse muudeks eesmärkideks ning et teatatud meedet ei rakendata, sest see on tühistatud.

IV.   HINNANG

(12)

Kuna teatatud meede on tühistatud, ei ole põhjust menetlust jätkata.

V.   JÄRELDUS

(13)

Komisjon on otsustanud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 alusel algatatud menetluse sulgeda, kuna Itaalia on kõnealuse meetme tühistanud ja menetlust ei ole seetõttu põhjust jätkata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kuna teatatud meede on tühistatud, ei ole põhjust käesolevat menetlust jätkata. Seepärast on komisjon otsustanud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 ettenähtud menetluse sulgeda.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile.

Brüssel, 21. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  ELT C 146, 22.6.2006, lk 18.

(2)  Vt joonealune märkus nr 1.

(3)  Meede registreeriti komisjonis 21. aprillil 2005 viitenumbri XS 89/05 all ja põhines dekreetseaduse nr 35/2005 (mis on muudetud seaduseks nr 80/2005) artiklil 9.

(4)  Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrus (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (EÜT L 10, 13.1.2001, lk 33).


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/45


KOMISJONI OTSUS,

8. mai 2007,

ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse tugilaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2007. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1930 all)

(Ainult hispaania-, inglis-, prantsus-, rootsi-, saksa- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(2007/336/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1), eriti selle artikli 28 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (2) eriti selle artikli 32 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse 90/424/EMÜ artikli 28 lõikele 1 võib ühenduse tugilaboritele tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas anda ühenduse abi.

(2)

Komisjoni 28. novembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1754/2006, millega kehtestatakse ühenduse sööda- ja toidualastele tugilaboritele ja loomatervishoiusektorile antava finantsabi üksikasjalikud eeskirjad, (3) on sätestatud, et ühenduse finantsabi antakse tingimusel, et heakskiidetud tööprogrammid on tõhusalt ellu viidud ja abisaajad esitavad kogu vajaliku teabe teatava ajavahemiku jooksul.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1754/2006 artiklile 2 sätestatakse komisjoni ja referentlaborite suhted partnerluslepinguga, millele lisatakse mitmeaastane töökava.

(4)

Komisjon on andnud hinnangu tööprogrammidele ja asjaomastele eelarveprojektidele, mille ühenduse referentlaborid on esitanud 2007. aastaks.

(5)

Järelikult tuleks ühenduse finantsabi anda ühenduse referentlaboritele, kes on määratud täitma ülesandeid ja kohustusi, mis on sätestatud järgmistes õigusaktides:

nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (4)

nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks, (5)

nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiiv 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed, (6)

nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega, (7)

nõukogu 24. juuni 1993. aasta direktiiv 93/53/EMÜ, millega kehtestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks, (8)

nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiiv 95/70/EÜ, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks, (9)

nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed, (10)

nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (11)

nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsus 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (12)

nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga, (13)

nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsus 96/463/EÜ, millega määratakse asutus, mis vastutab koostöö eest tõupuhaste aretusveiste kontrollimeetodite ja tulemuste hindamise ühtlustamise eest, (14)

nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ, (15)

määrus (EÜ) nr 882/2004 seoses brutselloosiga.

(6)

Finantsabi ühenduse referentlaborite tegevuseks ja seminaride korraldamiseks peaks samuti olema kooskõlas määruses (EÜ) nr 1754/2006 sätestatud abikõlblikkuse eeskirjadega.

(7)

Vastavalt 21. juuni 2005. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (16) artikli 3 lõike 2 punktile a rahastatakse loomahaiguste tõrje ja järelevalve programme (veterinaarmeetmed) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist. Finantskontrolli suhtes kohaldatakse kõnealuse määruse artikleid 9, 36 ja 37.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sigade klassikalise katku puhul annab ühendus finantsabi Saksamaal Hannoveris asuvale veterinaariakõrgkooli viroloogiainstituudile (Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule) direktiivi 2001/89/EÜ IV lisas osutatud funktsioonide ja ülesannete täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune instituut kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 232 000 eurot, millest maksimaalselt 18 000 eurot võib kulutada sigade klassikalise katku diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 2

Newcastle’i haiguse puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigis Addlestone’is asuvale veterinaaria kesklaborile (Central Veterinary Laboratory) direktiivi 92/66/EMÜ V lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses nr (EÜ) 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 77 000 eurot.

Artikkel 3

Lindude gripi puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigis Addlestone’is asuvale veterinaaria kesklaborile (Central Veterinary Laboratory) direktiivi 92/40/EMÜ V lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 406 000 eurot.

Artikkel 4

Sigade vesikulaarhaiguse puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi Pirbrighti laborile (Pirbright laboratory) direktiivi 92/119/EMÜ III lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 126 000 eurot.

Artikkel 5

Suu- ja sõrataudi puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi Pirbrighti laborile (Pirbright laboratory) direktiivi 2003/85/EÜ XVI lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 274 000 eurot.

Artikkel 6

Kalahaiguste puhul annab ühendus finantsabi Taanis Aarhuses asuvale teadusasutusele Danish National Veterinary Institute direktiivi 93/53/EMÜ C lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune instituut kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 150 000 eurot.

Artikkel 7

Kahepoolsete molluskite haiguste puhul annab ühendus finantsabi Prantsusmaal La Tremblade’s asuvale teadusasutusele IFREMER direktiivi 95/70/EÜ B lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune instituut kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 90 000 eurot.

Artikkel 8

Hobuste aafrika katku puhul annab ühendus finantsabi Hispaanias Algetes asuvale teadusasutusele Laboratorio central de veterinaria de Madrid direktiivi 92/35/EMÜ I lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 98 000 eurot, millest maksimaalselt 38 000 eurot võib kulutada hobuste aafrika katku diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 9

Lammaste katarraalse palaviku puhul annab ühendus finantsabi Ühendkuningriigi Pirbrighti laborile (Pirbright laboratory) direktiivi 2000/75/EÜ II lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 373 000 eurot, millest maksimaalselt 45 000 eurot võib kulutada lammaste katarraalse palaviku diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 10

Marutaudi seroloogia puhul annab ühendus finantsabi Prantsusmaal Nancys asuvale AFSSA laborile direktiivi 2000/258/EÜ II lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 200 000 eurot.

Artikkel 11

Brutselloosi puhul annab ühendus finantsabi Prantsusmaal Maisons-Alfortis asuvale AFSSA laborile (Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses) määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõikes 2 osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 250 000 eurot, millest maksimaalselt 35 000 eurot võib kulutada brutselloosi diagnostikameetodeid käsitleva tehnilise seminari korraldamiseks.

Artikkel 12

Sigade aafrika katku puhul annab ühendus finantsabi Hispaanias Madridis Valdeolmos asuvale teadusasutusele Centro de Investigación en Sanidad Animal direktiivi 2002/60/EÜ V lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % määruses (EÜ) nr 1754/2006 määratletud abikõlblikest kuludest, mida kõnealune labor kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 120 000 eurot.

Artikkel 13

Seoses tõupuhaste aretusveiste kontrolli meetodite abil saadud tulemuste hindamise ja eri kontrollimeetodite ühtlustamisega annab ühendus finantsabi Rootsis Uppsalas asuvale teadusasutusele INTERBULL Centre otsuse 96/463/EÜ II lisas osutatud ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ühenduse finantsabi määr on 100 % abikõlblikest kuludest, mida kõnealune keskus kannab tööprogrammi elluviimisel, ning selle maksimumsumma ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 80 000 eurot.

Artikkel 14

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele teadusasutustele:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Saksamaa;

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Ühendkuningriik;

Pirbright laboratory, Ühendkuningriik;

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Taani;

IFREMER, La Tremblade, Prantsusmaa;

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Hispaania;

AFSSA labor, Nancy, Prantsusmaa;

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Prantsusmaa;

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Hispaania;

INTERBULL Centre, Uppsala, Rootsi.

Brüssel, 8. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006.

(3)  ELT L 331, 29.11.2006, lk 8.

(4)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(5)  EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(6)  EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(7)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24).

(8)  EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(9)  EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(10)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(11)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(12)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40. Otsust on muudetud komisjoni otsusega 2003/60/EÜ (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 30).

(13)  EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(14)  EÜT L 192, 2.8.1996, lk 19.

(15)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(16)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 378/2007 (ELT L 95, 5.4.2007, lk 1).


16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/49


KOMISJONI OTSUS,

15. mai 2007,

millega kiidetakse heaks Taani, Saksamaa ja Ühendkuningriigi väljatöötatud süsteemid kalalaevatunnistuste automaatseks peatamiseks rikkumiste korral

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2036 all)

(Ainult taani-, saksa- ja ingliskeelne tekst on autentsed)

(2007/337/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle IIA lisa punkti 8.1 alapunkti h,

võttes arvesse Taani, Saksamaa ja Ühendkuningriigi taotlust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 41/2007 kohaselt on liikmesriikide poolt kalalaevatunnistuste automaatse peatamise süsteemide väljatöötamine üks tingimus, mille abil saab suurendada püügipäevade arvu, mille jooksul kalalaev võib viibida kõnealuse määruse IIA lisas määratletud geograafilises piirkonnas ajavahemikul 1. veebruarist 2007 kuni 31. jaanuarini 2008.

(2)

Taani, Saksamaa ja Ühendkuningriik on esitanud komisjonile teavet kalalaevatunnistuste automaatse peatamise süsteemi kohta seoses rikkumistega, mille on toime pannud kalalaevad, mille pardal hoiti määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punkti 4.1 alapunkti a alapunktis v osutatud püügivahendeid, nimelt traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (välja arvatud piimtraalid), mille võrgusilma suurus on vähemalt 120 mm.

(3)

Kõnealust teavet silmas pidades tuleks seoses selliste kalalaevadega heaks kiita kalalaevatunnistuste automaatse peatamise süsteemid, mille nimetatud liikmesriigid on esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisas punkti 8.1 alapunkti h kohaldamisel kiidetakse heaks Taani, Saksamaa ja Ühendkuningriigi väljatöötatud kalalaevatunnistuste automaatse peatamise süsteemid seoses rikkumistega, mille on toime pannud kalalaevad, mille pardal hoitakse traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (välja arvatud piimtraalid), mille võrgusilma suurus on vähemalt 120 mm.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 15. mai 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 444/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 22).


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

16.5.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/50


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2007/338/ÜVJP,

14. mai 2007,

millega uuendatakse teatavaid Usbekistani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. novembril 2005 vastu ühise seisukoha 2005/792/ÜVJP (Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta) (1) vastuseks Usbeki julgeolekujõudude ülemäärasele, ebaproportsionaalsele ja valimatule jõu kasutamisele Andijani sündmuste ajal 2005. aasta mais. Teatavaid piiravaid meetmeid uuendati 13. novembri 2006. aasta ühise seisukohaga 2006/787/ÜVJP. (2)

(2)

Võttes arvesse Usbekistani olukorrale antud hinnangut, otsustas nõukogu uuendada Euroopa Liitu lubamist käsitlevaid piiravaid meetmeid kuuekuulise ajavahemiku võrra. Nimetatud ajavahemiku jooksul vaatab nõukogu kõnealused meetmed kõigi oluliste muudatuste valguses läbi, eelkõige seoses ühise seisukoha 2005/792/ÜVJP põhjenduses 7 kirjeldatud küsimustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2005/792/ÜVJP artiklis 3 sätestatud meetmete kehtivusaega pikendatakse kuuekuulise ajavahemiku võrra. Meetmeid kohaldatakse käesoleva ühise seisukoha lisas loetletud isikute suhtes, kes on otseselt vastutavad jõu valimatu ja ebaproportsionaalse kasutamise eest Andijanis ning sõltumatu uurimise takistamise eest.

Artikkel 2

Käesolevat ühist seisukohta vaadatakse regulaarselt läbi. Seda uuendatakse või vajaduse korral muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. mai 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 299, 16.11.2005, lk 72.

(2)  ELT L 318, 17.11.2006, lk 43.


LISA

Artiklis 1 osutatud isikute loetelu

1.

Perekonna- ja eesnimi: Almatov, Zakirjan

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: endine siseminister

Aadress: Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

10. oktoober 1949

Sünnikoht: Taškent, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number: pass nr DA 0002600 (diplomaatiline pass)

Kodakondsus: Usbekistani

2.

Perekonna- ja eesnimi: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Varjunimi: perekonnanime võimalik kirjapilt: Mullajanov

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: endine siseministri esimene asetäitja

Aadress: Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

10. oktoober 1950

Sünnikoht: Fergana, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number: pass nr DA 0003586 (diplomaatiline pass), kaotab kehtivuse 5.11.2009

Kodakondsus: Usbekistani

3.

Perekonna- ja eesnimi: Mirzaev, Ruslan

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: kaitseminister, endine riikliku julgeolekunõukogu riiklik nõustaja

4.

Perekonna- ja eesnimi: Ergashev, Pavel Islamovich

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: kolonel, „kesk”-brigaadi komandör

5.

Perekonna- ja eesnimi: Mamo, Vladimir Adolfovich

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: kindralmajor, asekomandör, kaitseministeeriumi erijõudude brigaad

6.

Perekonna- ja eesnimi: Pak, Gregori

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: kolonel, siseministeeriumi kiirreageerimisbrigaadi komandör (üksus 7332)

7.

Perekonna- ja eesnimi: Tadzhiev, Valeri

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: kolonel, siseministeeriumi erijõudude autonoomse väesalga komandör (üksus 7351)

8.

Perekonna- ja eesnimi: Inoyatov, Rustam Raulovich

Sugu: mees

Tiitel, ametikoht: riikliku julgeolekuteenistuse (SNB) juhataja

Aadress: Taškent, Usbekistan

Sünniaeg:

22. juuni 1944

Sünnikoht: Sherabad, Usbekistan

Passi või ID-kaardi number: pass nr DA 0003171 (diplomaatiline pass); samuti diplomaatiline pass nr 0001892 (kaotas kehtivuse 15.9.2004)

Kodakondsus: Usbekistani