ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 90

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
30. märts 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 337/2007, 27. märts 2007, millega korrigeeritakse alates 1. jaanuarist 2007 hüvitisskaalat, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate lähetuste suhtes Bulgaariasse ja Rumeeniasse

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 338/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 339/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 341/2007, 29. märts 2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2007, 29. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 489/2005 seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 343/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 344/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 345/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 346/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 347/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 348/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 349/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2007, 29. märts 2007, oliiviõli impordilitsentside väljaandmise kohta Tuneesia tariifikvootide raames

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 352/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 354/2007, 29. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 195/2007, millega avatakse või kokkuost teatud liikmesriikides ajavahemikuks 1. märtsist31. augustini 2007

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 355/2007, 29. märts 2007, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

48

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 356/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 358/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 359/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

56

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 27. märts 2007, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised

58

 

 

Komisjon

 

 

2007/199/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, Belgia poolt lennukitööstusele antud uurimis- ja arendusabi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5792 all)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, seoses Belgia poolt ettevõtjale Techspace Aero antud uurimis- ja arendusabiga (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5799 all)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1292 all)

83

 

 

2007/202/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1305 all)  ( 1 )

86

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Malaisia vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ning Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

92

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Brasiilia vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

93

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Uruguay vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

93

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/203/ÜVJP, 27. märts 2007, millega pikendatakse ELi rühma volitusi Kosovos võimaliku rahvusvahelise tsiviilmissiooni ja selle koostisosana Euroopa Liidu eriesindaja ametikoha loomise ettevalmistamisele kaasaaitamiseks (ICM/EUSRi ettevalmistusrühm)

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, EURATOM) nr 337/2007,

27. märts 2007,

millega korrigeeritakse alates 1. jaanuarist 2007 hüvitisskaalat, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate lähetuste suhtes Bulgaariasse ja Rumeeniasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti nende VII lisa artiklit 13,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

Seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 tuleks nendesse riikidesse lähetusse saadetud ametnike ja muude teenistujate lähetuskulusid alates sellest kuupäevast hüvitada vastavalt personalieeskirjade VII lisa artiklis 13 osutatud eeskirjadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Personalieeskirjade VII lisa artikli 13 lõike 2 punktis a toodud hüvitisskaala asendatakse järgmise tabeliga.

(eurodes)

Sihtriik

Majutuskulude (hotell) ülemmäär

Lähetuse päevaraha

Belgia

140

92

Bulgaaria

169

58

Tšehhi Vabariik

155

75

Taani

150

120

Saksamaa

115

93

Eesti

110

71

Kreeka

140

82

Hispaania

125

87

Prantsusmaa

150

95

Iirimaa

150

104

Itaalia

135

95

Küpros

145

93

Läti

145

66

Leedu

115

68

Luksemburg

145

92

Ungari

150

72

Malta

115

90

Madalmaad

170

93

Austria

130

95

Poola

145

72

Portugal

120

84

Rumeenia

170

52

Sloveenia

110

70

Slovakkia

125

80

Soome

140

104

Rootsi

160

97

Ühendkuningriik

175

101

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

P. STEINBRÜCK


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1066/2006 (ELT L 194, 14.7.2006, lk 1).


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 338/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood “ZZ” tähistab “muud päritolu”.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 339/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 30. märtsist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

20,02

21,09

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

63,14

66,50

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

81,61

85,96

c)

muu kauba eksportimisel

79,75

84,00


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata Andorrasse, Gibraltarile, Ceutasse, Melillasse, Vatikani Linnriiki (Püha Tool) Liechtensteini, Livigno ja Campione d’Italia haldusalasse, Helgolandi, Gröönimaale, Fääri saartele ja Ameerika Ühenderiikidesse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni eksporditavate kaupade suhtes.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 8).

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 30. märtsist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

– tärklisena:

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini Vürstiriiki eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 341/2007,

29. märts 2007,

millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 2 ja artikli 34 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juunist 2001 koosneb CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva küüslaugu importimisel tasutav tavapärane tollimaks 9,6 % suurusest väärtuselisest tollimaksust ja erisummast, 1 200 eurot netotonni kohta. 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII vastavalt Euroopa Ühenduse ja Argentina Vabariigi vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega, millega muudetakse GATTile lisatud CXL loendis küüslaugu suhtes ettenähtud soodustusi (2) ja mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2001/404/EÜ, (3) avati siiski koguselisest tollimaksust vabastatud 38 370 tonni suurune kvoot.

(2)

1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase kirjavahetuse vormis lepinguga Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahel seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (4) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/398/EÜ, (5) on Hiinale ette nähtud küüslaugu tariifikvoodi suurendamine 20 500 tonni võrra.

(3)

Kõnealuste kvootide (edaspidi “GATTi kvoodid”) haldamise tingimused on sätestatud komisjoni 16. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1870/2005, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem. (6) Selguse huvides tuleks kõnealune määrus kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega alates 1. aprillist 2007. Määruse (EÜ) nr 1870/2005 kohaldamist tuleks siiski jätkata kõnealuse määruse alusel kuni 31. maini 2007 kehtivate imporditariifikvootide jaoks välja antud impordilitsentside suhtes.

(4)

Küüslauku võib importida ka väljaspool GATTi kvooti tavapärase tollimaksuga või soodustingimustel vastavalt ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud kokkulepetele.

(5)

Küüslauk on ühenduse puu- ja köögiviljasektori tähtis saadus, mille aastane toodang ühenduses on ligi 250 000 tonni. Aastane import kolmandatest riikidest on samuti märkimisväärne, ulatudes 60 000 tonnist 80 000 tonnini. Kaks peamist tarnijat kolmandate riikide hulgast on Hiina (30 000 – 40 000 tonni aastas) ja Argentina (umbes 15 000 tonni aastas).

(6)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (7) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007. Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 on kehtestatud eelkõige üksikasjalikud eeskirjad impordilitsentsi taotluste, taotlejate seisundi ja litsentside väljaandmise kohta. Kõnealuse määrusega piiratakse litsentside kehtivusaega imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päevaga. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaste imporditariifikvootide suhtes, ilma et see piiraks käesolevas määruses sätestatud taotlejaid ja komisjonile edastatavaid teatisi käsitlevate lisatingimuste ja erandite kohaldamist.

(7)

Kuna GATTi kvoodi välise impordi puhul, mis ei toimu sooduskorra alusel, tuleb tasuda koguselist tollimaksu, nõuab GATTi kvoodi haldamine impordilitsentside süsteemi kehtestamist. Selline süsteem peaks lubama kogu küüslauguimpordi üksikasjalikku jälgimist. Kõnealuse süsteemi üksikasjalikud eeskirjad peaksid täiendama komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (8) sätestatud eeskirju või nägema ette erandi kõnealustest eeskirjadest.

(8)

Kogu impordi üksikasjalikuks jälgimiseks, eriti silmas pidades hiljutisi toote päritolu kohta valede andmete esitamisega seotud pettusejuhtumeid, tuleks kogu küüslaugu ja muude toodete, mida võidakse kasutada küüslaugu kohta valeandmete esitamiseks, impordi kohta välja anda impordilitsents. Tuleks kehtestada kaks impordilitsentside kategooriat: üks kategooria GATTi kvootide alusel teostatava impordi ja teine kogu muu impordi jaoks.

(9)

Olemasolevate importijate huvides, kes impordivad üldjuhul olulistes kogustes küüslauku, ning samuti uute importijate huvides, kes sisenevad turule ning kellel peaks olema võrdne võimalus taotleda litsentse teatava koguse küüslaugu importimiseks tariifikvootide alusel, tuleks eristada seniseid importijaid ja uusi importijaid. Tuleks sätestada selge määratlus nimetatud kahe importijate kategooria osas ning kehtestada kindlad kriteeriumid seoses taotluste esitajate staatusega ja eraldatud impordilitsentside kasutamisega.

(10)

Kõnealustele importijate kategooriatele eraldatud kogused tuleks määrata pigem tegelikult imporditud koguste kui välja antud impordilitsentside põhjal.

(11)

Tuleks sätestada erieeskirjad, et võimaldada Bulgaariast, Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Slovakkiast pärit importijatel impordikvootidest kasu saada. Kõnealused erieeskirjad tuleks asendada tavaeeskirjadega niipea, kui kõnealused importijad on võimelised neid eeskirju järgima.

(12)

Et arvestada eri kaubandusstruktuure Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias, tuleks kõnealuste riikide pädevatel asutustel seniste importijate jaoks individuaalse kvoodi määramisel lubada valida kahe meetodi vahel.

(13)

Mõlema importijate kategooria poolt esitatud litsentsitaotlused küüslaugu impordiks kolmandatest riikidest peaksid alluma teatud piirangutele. Piirangud on vajalikud, et kindlustada nii importijatevahelise konkurentsi säilimist kui ka iga puu- ja köögiviljaturul reaalselt tegutseva importija võimalust enda õiguspäraseid kaubanduspositsioone teiste importijate ees kaitsta ning vältida võimalust, et üks importija saab turgu kontrollida.

(14)

Tuleks sätestada rangem kontroll impordilitsentside nõuetekohase kasutamise üle, et säilitada tegelike importijate vahelist konkurentsi ja vältida nii spekulatsioone seoses GATTi kvoodi alusel imporditava küüslaugu impordilitsentside eraldamisega kui ka süsteemi võimalikku kuritarvitamist, mis oleks vastuolus uute ja seniste importijate õiguspäraste kaubanduspositsioonidega. Seetõttu tuleks keelata impordilitsentside üleandmine ja korduvate taotluste esitamise puhul tuleks ette näha sanktsioon.

(15)

Samuti tuleks võtta kasutusele meetmed, et hoida võimaluste piires ära spekulatiivseid litsentsitaotlusi, mis võivad põhjustada tariifikvootide mittetäielikku kasutamist. Võttes arvesse kõnealuse toote iseloomu ja väärtust, tuleks litsentsitaotluse aluseks oleva küüslaugu iga tonni kohta esitada tagatis. Tagatis peaks olema piisavalt suur summa, et takistada spekulatiivsete taotluste esitamist, kuid mitte nii suur, et heidutada tegelikke küüslaugu importijaid. Sobivaim objektiivne tagatise määr on 5 % täiendava tollimaksu keskmisest määrast, mida rakendatakse CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva küüslaugu importimisel.

(16)

Selleks et kontrolli tõhustada ja vältida ebatäpsetest dokumentidest põhjustatud kaubandushäireid, tuleks säilitada olemasolev päritolusertifikaatide süsteem teatavatest kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu puhul ja nõue, et kõnealune küüslauk tuleb vedada kolmandast päritoluriigist otse ühendusse, ning riikide nimekirja tuleks pikendada lisateabe alusel. Kõnealused päritolusertifikaadid peaks välja andma pädev riigiasutus vastavalt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (9) artiklitele 55–62.

(17)

Lisaks määruses (EÜ) nr 1301/2006 ette nähtud teabele tuleks täpsustada vajalikku teabevahetust liikmesriikide ja ühenduse vahel, eriti tariifikvootide haldamise, pettusevastaste meetmete kasutuselevõtmise ja turu jälgimise eesmärgil.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja kohaldatavad tollimaksud

1.   Vastavalt otsustega 2001/404/EÜ ja 2006/398/EÜ heaks kiidetud kokkulepetele avatakse kooskõlas käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel tariifikvoodid CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu (edaspidi “küüslauk”) impordiks ühendusse. Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud kvootide raames imporditud küüslaugu suhtes kohaldatav väärtuseline tollimaks on 9,6 %.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006 kohaldamine

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   imporditariifikvoodi kehtivusperiood– ajavahemik 1. juunist järgmise aasta 31. maini;

2.   pädevad asutused– liikmesriigi poolt käesoleva määruse kohaldamiseks määratud asutus või asutused.

Artikkel 4

Importijate kategooriad

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklist 5 peavad artikli 5 lõike 2 kohased A-litsentside taotlejad täitma kõnealuse artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud asjakohased nõuded.

2.   Senised importijad on importijad, kes suudavad tõendada, et:

a)

nad on igal kolmel eelmisel lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil saanud küüslaugu impordilitsentsid vastavalt määrusele (EÜ) nr 565/2002 või A-litsentsid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1870/2005 või käesolevale määrusele ja kasutanud neid ning

b)

nad on taotluse esitamisele eelnenud lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil importinud ühendusse vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 1 lõikes 2.

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia jaoks kehtib 2007/08. aasta imporditariifikvoodi kehtivusperioodil järgmine:

a)

esimese lõigu punkti a ei kohaldata;

b)

import ühendusse tähendab importi päritoluriikidest, mis ei ole 31. detsembri 2006. aasta seisuga ühenduse liikmesriigid.

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks kehtib 2007/08., 2008/09., 2009/10. ja 2010/11. aasta imporditariifi kehtivusperioodidel järgmine:

a)

esimese lõigu punkti a ei kohaldata;

b)

import ühendusse tähendab importi päritoluriikidest, mis ei ole 1. jaanuari 2007. aasta seisuga ühenduse liikmesriigid.

3.   Uued importijad – muud kui lõikes 2 osutatud importijad, kes on igal kahel eelmisel lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil või igal eelmisel kalendriaastal importinud ühendusse vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 1 lõikes 2.

Liikmesriigid valivad esimeses lõigus kirjeldatud kahest meetodist ühe ja rakendavad seda kõikide uute importijate puhul vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ning ettevõtjate võrdset kohtlemist tagades.

4.   Senised ja uued importijad esitavad esmakordsel impordilitsentsi taotlemisel imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks oma asukohaliikmesriigis, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud, pädevatele asutustele tõendid selle kohta, et lõikes 2 või 3 sätestatud kriteeriumid on täidetud.

Kolmandate riikidega kauplemist tuleb tõendada üksnes vabasse ringlusse lubamise tollidokumentidega, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitavad asjaomasele taotlejale kui kaubassaajale.

Artikkel 5

Impordilitsentside esitamine

1.   II lisas loetletud toodete ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada vastavalt käesolevale määrusele välja antud impordilitsents.

2.   I lisas osutatud kvootide kohaselt vabasse ringlusse lubatava küüslaugu impordilitsentse nimetatakse edaspidi A-litsentsideks.

Muid impordilitsentse nimetatakse B-litsentsideks.

II   PEATÜKK

A-LITSENTSID

Artikkel 6

A-litsentside taotluste ja litsentside suhtes kohaldatavad üldsätted

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad A-litsentsid ainult alaperioodiks, milleks need on välja antud. Lahtris 24 peab olema III lisas loetletud kanne.

2.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikes 2 osutatud tagatise suuruseks on 50 eurot tonni kohta.

3.   Kõikide A-litsentside taotluste ja litsentside lahtrisse 8 tuleb kanda päritoluriik, sõna “jah” märgitakse ristiga. Impordilitsents kehtib üksnes eespool nimetatud riigist pärineva impordi puhul.

4.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1 ei ole A-litsentsidest tulenevad õigused üleantavad.

Artikkel 7

Kogumahu jaotamine seniste ja uute importijate vahel

Argentinale, Hiinale ja muudele I lisas loetletud kolmandatele riikidele eraldatud üldkogus jaotatakse järgmiselt:

a)

70 % senistele importijatele;

b)

30 % uutele importijatele.

Artikkel 8

Seniste importijate individuaalne kvoot

Käesoleva peatüki kohaldamisel on individuaalne kvoot senise importija artikli 4 tähenduses imporditud järgmine küüslaugukogus:

a)

seniste importijate puhul, kes on importinud küüslauku 1. jaanuari 1995. aasta koosseisuga ühendusse ajavahemikul 1998–2000, suurim küüslaugukogus, mis on imporditud 1998., 1999. või 2000. kalendriaasta jooksul;

b)

seniste importijate puhul, kes on importinud küüslauku Tšehhi Vabariiki, Eestisse, Küprosele, Lätisse, Leedusse, Ungarisse, Maltale, Poolasse, Sloveeniasse ja Slovakkiasse ajavahemikul 2001–2003, suurim küüslaugukogus, mis on imporditud:

i)

kas 2001., 2002. või 2003. kalendriaastal;

ii)

või 2001/02., 2002/03. või 2003/04. imporditariifikvoodi kehtivusperioodil;

c)

seniste importijate puhul, kes on importinud küüslauku Bulgaariasse või Rumeeniasse ajavahemikul 2003–2005, suurim küüslaugukogus, mis on imporditud:

i)

kas 2003., 2004. või 2005. kalendriaastal;

ii)

või 2003/04., 2004/05. või 2005/06. imporditariifikvoodi kehtivusperioodil;

d)

seniste importijate puhul, kes ei kuulu punkti a, b ega c alla, suurim küüslaugukogus, mis on imporditud kolme esimese lõppenud imporditariifkvoodi kehtivusperioodi jooksul, mil neile olid vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 565/2002, (10) määrusele (EÜ) nr 1870/2005 või käesolevale määrusele välja antud impordilitsentsid.

1. jaanuari 2007. aasta koosseisuga ühenduse liikmesriikidest pärit küüslauku ei võeta individuaalse kvoodi arvutamisel arvesse.

Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia valivad esimese lõike punktis b kirjeldatud kahest meetodist ühe ja rakendavad seda kõikide seniste importijate puhul vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ning ettevõtjate võrdset kohtlemist tagades.

Bulgaaria ja Rumeenia valivad esimese lõike punktis c kirjeldatud kahest meetodist ühe ja rakendavad seda kõikide seniste importijate puhul vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ning ettevõtjate võrdset kohtlemist tagades.

Artikkel 9

A-litsentside taotlustele kohaldatavad piirangud

1.   Senise importija mis tahes imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks esitatud A-litsentsi taotlustega hõlmatud üldkogus ei või ületada selle importija individuaalset kvooti. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.

2.   Uue importija mis tahes alaperioodiks esitatud A-litsentsi taotlustega hõlmatud üldkogus ei või ületada 10 % I lisas osutatud üldkogusest asjaomase alaperioodi ja päritolu kohta. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.

Artikkel 10

A-litsentside taotluste tagasivõtmine

1.   Importijad esitavad A-litsentside taotlused vastavale alaperioodile eelneva aprilli, juuli, oktoobri ja jaanuari esimese viie tööpäeva jooksul.

2.   A-litsentsi taotluste lahtrisse 20 märgitakse vastavalt olukorrale “senine importija” või “uus importija”.

3.   Kui I lisas ei ole konkreetse alaperioodi ja päritolu kohta kogust märgitud, ei või selle alaperioodi ja päritolu kohta A-litsentsi taotlusi esitada.

4.   Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, keeldutakse kõigi taotluste vastuvõtmisest ning taotluste esitamisel antud tagatised jäetakse asjaomase liikmesriigi tuludesse.

5.   A-litsentsi taotluse alusel ei või välja anda B-litsentsi.

Artikkel 11

A-litsentside väljaandmine

Pädevad asutused annavad A-litsentsi välja seitsmendal tööpäeval pärast artikli 12 lõikega 1 ette nähtud teavitamist.

Artikkel 12

Komisjoni teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni iga artikli 10 lõikes 1 osutatud kuu 15. kuupäevaks kilogrammides esitatavatest kogustest, sealhulgas teatised taotluste puudumise kohta, mille kohta on esitatud vastava alaperioodi A-litsentside taotlused.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust edastavad liikmesriigid kõnealuses lõigus osutatud teabe samaks kuupäevaks.

Andmed esitatakse päritoluriikide lõikes. Eraldi esitatakse ka andmed seniste ja uute importijate taotletud küüslaugukoguste kohta.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile iga artikli 10 lõikes 1 osutatud kuu viimaseks kuupäevaks vastavaks alaperioodiks A-litsentse taotlevate seniste ja uute importijate loetelu. Kui taotlejaks on vastavalt riigi seadustele asutatud ettevõtjate grupp, tuleb loetleda kõik grupi moodustanud ettevõtjad. Teatised saadetakse elektrooniliselt ja kasutades vormi, mille komisjon on liikmesriikidele teatavaks teinud.

III   PEATÜKK

B-LITSENTSID

Artikkel 13

B-litsentside taotluste ja litsentside suhtes kohaldatavad sätted

1.   Taotlejad võivad esitada B-litsentside taotlused üksnes pädevatele asutustele oma asukohaliikmesriigis, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud.

2.   Artikli 6 lõiked 2, 3 ja 4 kohaldatakse B-litsentside suhtes mutatis mutandis.

3.   B-litsentsid antakse välja viivitamata.

4.   B-litsentsi kehtivusaeg on kolm kuud.

Artikkel 14

Komisjoni teavitamine

Liikmesriigid teavitavad komisjoni B-litsentsi taotlustega hõlmatud üldkogustest, sealhulgas teatised taotluste puudumise kohta; iga nädala teiseks tööpäevaks taotluste kohta, mis olid esitatud eelmisel nädalal.

Asjaomased kogused esitatakse impordilitsentside taotluste kuupäevade, päritoluriigi ja CN-koodi lõikes. Muude toodete kui küüslaugu puhul tuleb märkida toote nimi impordilitsentsi taotluse lahtrisse 14.

Teatised saadetakse elektrooniliselt ja kasutades vormi, mille komisjon on liikmesriikidele teatavaks teinud.

IV   PEATÜKK

PÄRITOLUSERTIFIKAADID JA OTSEVEDU

Artikkel 15

Päritolusertifikaadid

IV lisas loetletud kolmandast riigist pärit küüslauku võib lubada ühenduses vabasse ringlusse üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

esitatakse kõnealuse riigi pädevate asutuste vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 55–62 välja antud päritolusertifikaat;

b)

toode on ühendusse veetud otse kõnealusest riigist vastavalt artiklile 16.

Artikkel 16

Otsevedu

1.   Järgmisi juhtumeid käsitatakse otseveona ühendusse IV lisas loetletud kolmandatest riikidest:

a)

tooteid ei veeta ühegi teise kolmanda riigi territooriumi kaudu;

b)

tooteid veetakse ühe või mitme muu kolmanda riigi kui päritoluriigi kaudu koos ümberlaadimise või ajutise ladustamisega kõnealustes riikides või ilma selleta, juhul kui selline vedu on õigustatud geograafilistel põhjustel või veonõuetest tulenevalt ning tingimusel, et:

i)

tooted on transiidi- või ladustamisriigis olnud tollijärelevalve all;

ii)

tooteid ei ole seal turule viidud ega tarbimiseks ringlusse lastud;

iii)

toodetega ei ole seal tehtud muid toiminguid kui peale- või ümberlaadimine või toimingud seisundi säilitamiseks.

2.   Tõend lõike 1 punktis b osutatud tingimuste täitmise kohta esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele koos:

a)

päritoluriigis välja antud üheainsa veodokumendiga, mis hõlmab teekonda läbi transiidiriigi või -riikide; või

b)

transiidiriigi või -riikide tolli välja antud tõendiga, mis sisaldab:

i)

kauba täpset kirjeldust;

ii)

kauba maha- ja pealelaadimiskuupäevi ja andmeid kasutatud transpordivahendite kohta;

iii)

tõendit kauba hoiutingimuste kohta; või

c)

mis tahes muu tõendava dokumendiga, kui punktis a või b nimetatud tõendeid ei suudeta esitada.

Artikkel 17

Halduskoostöö teatavate kolmandate riikidega

1.   Niipea kui iga käesoleva määruse IV lisas loetletud kolmas riik on edastanud vajaliku teabe halduskoostöö korra väljatöötamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 63–65, avaldatakse teatis kõnealuse teabe edastamise kohta Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

2.   A-litsentse IV lisas loetletud riikidest pärit küüslaugu importimiseks võib välja anda üksnes asjaomane riik, kes on komisjonile edastanud lõikes 1 osutatud teabe. Kõnealune teave loetakse edastatuks kuupäeval, mil see avaldatakse vastavalt lõikele 1.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1870/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Määruse (EÜ) nr 1870/2005 kohaldamist jätkatakse siiski kõnealuse määruse alusel kuni 31. maini 2007 kehtivate imporditariifikvootide jaoks välja antud impordilitsentside suhtes.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 142, 29.5.2001, lk 8.

(3)  EÜT L 142, 29.5.2001, lk 7.

(4)  ELT L 154, 8.6.2006, lk 24.

(5)  ELT L 154, 8.6.2006, lk 22.

(6)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 19. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2000/2006 (ELT L 379, 28.12.2006, lk 37).

(7)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(8)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(9)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (EÜT L 62, 1.3.2007, lk 6).

(10)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 11. Määrus on tühistatud määrusega (EÜ) nr 1870/2005.


I LISA

Otsuste 2001/404/EÜ ja 2006/398/EÜ kohaselt avatud tariifikvoodid CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva küüslaugu impordiks

Päritolu

Järjekorranumber

Kvoot (tonnides)

Esimene alaperiood

(juuni – august)

Teine alaperiood

(september – november)

Kolmas alaperiood

(detsember – veebruar)

Neljas alaperiood

(märts – mai)

Kokku

Argentina

 

 

 

19 147

Senised importijad

09.4104

9 590

3 813

Uued importijad

09.4099

4 110

1 634

Kokku

 

13 700

5 447

Hiina

 

 

 

 

 

33 700

Senised importijad

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Uued importijad

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Kokku

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Muud kolmandad riigid

 

 

 

 

 

6 023

Senised importijad

09.4106

941

1 960

929

386

Uued importijad

09.4102

403

840

398

166

Kokku

 

1 344

2 800

1 327

552

Kokku

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


II LISA

Artikli 5 lõikes 1 osutatud toodete loetelu

CN-kood

Kirjeldus

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud

ex 0703 90 00

Muud sibulköögiviljad, värsked või jahutatud

ex 0710 80 95

Küüslauk (1) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud

ex 0710 90 00

Köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (1) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum) (toores või eelnevalt aurutatud või keedetud), külmutatud

ex 0711 90 80

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses) küüslauk (1) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum), kuid on kohe tarbimiseks kõlbmatud

ex 0711 90 90

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm konserveerivas lahuses) köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (1) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum), kuid on kohe tarbimiseks kõlbmatud

ex 0712 90 90

Kuivatatud küüslauk (1) ja suvi-porrulauk (Allium ampeloprasum) ning kuivatatud köögiviljasegud, mis sisaldavad küüslauku (1) ja/või suvi-porrulauku (Allium ampeloprasum), kuid on muul viisil töötlemata


(1)  See hõlmab ka tooteid, kus sõna “küüslauk” on vaid kirjelduse üks osa. Niisugused tingimused võivad hõlmata, kuid ei piirdu üheküünelise küüslaugu (solo garlic, single clove garlic) või hobulauguga (elephant garlic, great-headed garlic).


III LISA

Artikli 5 lõikes 2 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

hispaania keeles

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

tšehhi keeles

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

taani keeles

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

saksa keeles

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

eesti keeles

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

inglise keeles

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

prantsuse keeles

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

iiri keeles

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

itaalia keeles

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

läti keeles

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

leedu keeles

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

ungari keeles

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

malta keeles

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

hollandi keeles

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

poola keeles

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

portugali keeles

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

rumeenia keeles

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

slovaki keeles

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

soome keeles

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

rootsi keeles

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


IV LISA

Artiklites 15, 16 ja 17 osutatud kolmandate riikide loetelu

 

Iraan

 

Liibanon

 

Malaisia

 

Araabia Ühendemiraadid

 

Vietnam


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 342/2007,

29. märts 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 489/2005 seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3 ning artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 6 lõikega 2 on ette nähtud, et koorimata riisi ülevõtmiseks ettenähtud sekkumiskeskuste loetelu määratakse kindlaks pärast seda, kui komisjon on liikmesriikidega konsulteerinud. Kõnealune nimekiri on esitatud komisjoni 29. märtsi 2005. aasta määruse (EÜ) nr 489/2005 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt) (2) I lisas. Seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 on osutunud vajalikuks määrata kindlaks nende uute liikmesriikide sekkumiskeskused ja lisada need kõnealusesse nimekirja.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 7 lõike 1 kohaselt võivad sekkumisametid kogu ühenduses osta 75 000 tonni ulatuses. Sellise koguse õiglaseks jaotamiseks on määrusega (EÜ) nr 489/2005 tootja liikmesriigi kohta kindlaks määratud kogused, võttes aluseks riikide baaskülvipinnad, mis on kindlaks määratud nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks), (3) ning nimetatud määruse VII lisas kirjeldatud keskmised saagised. Seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega tuleks tootja liikmesriikide vaheline jaotus läbi vaadata, kohaldades jaotamiseks samu kriteeriumeid, mida määruse (EÜ) nr 489/2005 vastuvõtmisel, kuid võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia baaskülvipinda.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 489/2005 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 489/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.

V lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 81, 30.3.2005, lk 26.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2013/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 13).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 489/2005 I lisale lisatakse järgmised punktid 7 ja 8:

“7.   Bulgaaria

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Rumeenia

Piirkonnad

Sekkumiskeskused

Ialomita

Slobozia”


II LISA

“V LISA

Artiklis 5 osutatud osa nr 1

Liikmesriik

osa nr 1

Bulgaaria

584 t

Kreeka

4 636 t

Hispaania

20 320 t

Prantsusmaa

4 148 t

Itaalia

40 432 t

Ungari

305 t

Portugal

4 549 t

Rumeenia

26 t”


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 343/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007.

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 30. märtsist 2007 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

24,58

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

24,58

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

24,58

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Livigno ja Campioned’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 344/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides c, d ja g loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) (2) nõuetele.

(5)

Eksporditoetused võidakse kehtestada, et ületada konkurentsilõhe ühenduse ja kolmandate riikide ekspordi vahel. Ühenduse eksport teatavatesse lähedastesse sihtkohtadesse ja kolmandatesse riikidesse, kus ühenduse toodete suhtes kehtib impordi soodusrežiim, on praegu eriti soodsas konkurentsipositsioonis. Seepärast tuleks kaotada eksporditoetused nimetatud sihtkohtadesse.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuskõlblikud tooted peavad vastama määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklites 3 ja 4 sätestatud asjakohastele nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.


LISA

Töötlemata kujul eksporditavatele siirupitele ja teatavatele muudele suhkrutoodetele alates 30. märtsist 2007 kohaldatavad eksporditoetused (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2458

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Livigno ja Campioned’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Põhisummat ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 3513/92 lisa punktis 2 määratletud tootele (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12).


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 345/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 958/2006, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2006/2007. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 958/2006 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 29. märtsil 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

29. märtsil 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 958 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 29,583 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29 märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 49.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 346/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust piima- ja piimatooteturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõike 3 teises lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vastastikuse mõistmise memorandumiga piimapulbri impordi kaitse kohta Dominikaani Vabariigis, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ, (3) kohaldatakse teatavatele Dominikaani Vabariiki eksporditavatele ühenduse piimatoodetele vähendatud tollimaksu määra. Seepärast peaks selle kava alusel eksporditavatele toodetele makstavat eksporditoetust teatava protsendi võrra vähendama.

(5)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud eksporditoetust antakse toodete ja koguste puhul, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas, komisjoni määruse (EÜ) nr 1282/2006 (4) artikli 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 218, 6.8.1998, lk 46.

(3)  EÜT L 218, 6.8.1998, lk 45.

(4)  ET L 234, 29.8.2006, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1919/2006 (ET L 380, 28.12.2006, lk 1).


LISA

Alates 30. märtsist 2007 piimale ja piimatoodetele kohaldatavad eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linnriik), Liechtenstein, Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgolandi saar, Gröönimaa, Fääri saared, Ameerika Ühendriigid ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani linnriik) Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgolandi saar, Gröönimaa, Fääri saared, Ameerika Ühendriigid, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus Meremaa ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Otsuses 98/486/EÜ nimetatud asjaomastele toodetele, mis on ette nähtud eksportimiseks Dominikaani Vabariiki 2007/2008. aasta kvoodi alusel ning mis vastavad määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos kindlaksmääratud tingimustele, kohaldatakse järgmisi määrasid:

a)

CN-koodide 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodide 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linnriik), Liechtenstein, Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgolandi saar, Gröönimaa, Fääri saared, Ameerika Ühendriigid ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani linnriik) Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgolandi saar, Gröönimaa, Fääri saared, Ameerika Ühendriigid, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus Meremaa ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 347/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 27. märtsil 2007.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 27. märtsil 2007, lõppevas etapis on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 276/2007 (ELT L 76, 16.3.2007, lk 16).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 128/2007 (ELT L 41, 13.2.2007, lk 6).


LISA

(EUR/100 kg)

Toode

Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Võiõli

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 348/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 14 nähakse ette, et nende määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 alusel tuleb toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust vältida ühenduse turu häireid.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja ekspordisüsteemi, artiklis 4 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuste arvutamisel.

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-, valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele, mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda eksporditoetust.

(9)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1518/95 artiklis 1 loetletud toodete eksporditoetused on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1549/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 13).

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


(1)  Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.

(2)  Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/40


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 349/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 350/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon 30. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1722/93, (2) milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate nõukogu määruste (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 1418/76 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, on kehtestatud tootmistoetuste andmise tingimused. Arvutamise alus on kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3. Sel viisil arvutatud toetus mida diferentseeritakse vajaduse korral kartulitärklise puhul, määratakse kindlaks üks kord kuus ja seda võidakse muuta, kui maisi ja/või nisu hinnad olulisel määral muutuvad.

(2)

Käesoleva määrusega kindlaks määratud tootmistoetusi tuleks kohandada määruse (EMÜ) nr 1722/93 II lisas loetletud koefitsientidega, et määrata kindlaks täpne makstav summa.

(3)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 3 lõikes 2 osutatud tootmistoetuseks, on määratud.

a)

0,00 EUR/t maisi-, nisu-, odra- ja kaeratärklise puhul;

b)

0,00 EUR/t kartulitärklise puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 18).


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 351/2007,

29. märts 2007,

oliiviõli impordilitsentside väljaandmise kohta Tuneesia tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2000. aasta otsust 2000/822/EÜ Euroopa Ühenduse ja Tuneesia Vabariigi vahel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Tuneesia vahelise assotsiatsioonilepingu põllumajandusprotokollide muutmist käsitleva kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi), eriti selle artikli 7 lõiget 2, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Tuneesia Vabariigi vahelist assotsieerumist käsitleva Euroen-Vahemere lepingu protokolli (3) nr 1 artikli 3 lõigetega 1 ja 2 avatakse tollimaksu nullmääraga tariifikvoot CN koodidega 1509 10 10 ja 1509 10 90 hõlmatud ning täielikult Tuneesias toodetud ja Tuneesiast otse ühendusse transporditud töötlemata oliiviõli importimiseks igaks aastaks sätestatava piirkoguse ulatuses.

(2)

Ka komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1918/2006 (millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine) (4) artikli 2 lõikes 2 on litsentside väljastamiseks sätestatud igakuised koguselised piirmäärad.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt on pädevatele asutustele esitatud taotlusi impordilitsentside väljastamiseks koguses, mis ületab märtsiks ettenähtud 5 000 tonni piiri.

(4)

Asjaolusid arvestades peab komisjon kindlaks määrama jaotuskoefitsiendi, mis võimaldaks litsentse väljastada proportsionaalselt saadaolevate kogustega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

26. ja 27. märtsil 2007 määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõike 1 alusel esitatud impordilitsentside taotlused aktsepteeritakse kuni 24,897202 % ulatuses taotletud kogusest. Märtsiks ettenähtud 5 000 tonni suurune piirkogus on ammendatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 336, 30.12.2000, lk 92.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 1.

(4)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 352/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. jaanuari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 38/2007 millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru ekspordiks edasimüümiseks (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 38/2007 artikli 4 lõike 1 kohaselt ja pärast 28. märtsil 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

28. märtsil 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 38/2007 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 363,50 EUR/tonni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 11, 18.1.2007, lk 4.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 353/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 punkti a ja lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides b, c, d ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse VII lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõikes 4 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühitada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 30. märtsist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

24,58

24,58


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata Albaaniasse, Horvaatiasse, Bosniasse ja Hertsegoviinasse, Serbiasse, Montenegrosse, Kosovosse, endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Andorrasse, Gibraltari, Ceutasse, Melillasse, Vatikani Linniiki (Püha Tool), Liechtensteini, Livigno ja Campione d'Italia haldusalasse, Helgolandi, Gröönimaale ja Fääri saartele eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni eksporditavate kaupade suhtes.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 354/2007,

29. märts 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 195/2007, millega avatakse või kokkuost teatud liikmesriikides ajavahemikuks 1. märtsist31. augustini 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 2771/1999, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 195/2007 (3) sätestatakse nende liikmesriikide loetelu, kus või kokkuost on avatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõikele 1.

(2)

Värskeima teabe alusel, mille Hispaania on edastanud, täheldas komisjon, et kõnealuses liikmesriigis on või turuhind kahe järjestikuse nädala jooksul olnud sama või kõrgem kui 92 % sekkumishinnast. Seega tuleks Iirimaal sekkumiskokkuost peatada. Hispaania tuleks seepärast eemaldada määrusega (EÜ) nr 195/2007 kehtestatud nimekirjast.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 195/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 195/2007 artikkel 1 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 1

Või kokkuost määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 alusel avatakse järgmistes liikmesriikides:

Portugal.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. märtsil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).

(3)  ELT L 59, 27.2.2007, lk 62.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/48


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 355/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade või noteeringute ja ühenduses kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Toetused tuleb määrata, võttes arvesse komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

(3)

Nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja -jahu puhul tuleb nendele toodetele kohaldatava toetuse arvutamisel võtta arvesse kõnealuste toodete valmistamiseks vajamineva teravilja kogust. Need kogused on kinnitatud määrusega (EÜ) nr 1501/95.

(4)

Maailmaturu olukord või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel võivad tingida teatavate toodete toetuste diferentseerimise vastavalt sihtkohale.

(5)

Toetus tuleb kinnitada üks kord kuus. Seda võib vahepeal muuta.

(6)

Üksikasjalike eeskirjade kohaldamisest teraviljaturu praeguses olukorras ja eriti nende toodete ühenduse ja maailmaturu noteeringute ja hindade suhtes tuleneb, et toetused peavad olema sellised, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktides a, b ja c nimetatud töötlemata kujul eksporditavate toodete, välja arvatud linnaste, eksporditoetused on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkipüüli, -tangude ja -jahu eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuste summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C01

:

Kõik kolmandad riigid, v.a Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Lichtenstein ja Šveits.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/50


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 356/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 14 lõikega 2 nähakse ette, et eksporditoetust, mis on kohaldatav teravilja suhtes kuupäeval, mil tehakse ekspordilitsentsi taotlus, tuleb taotluse alusel kohaldada sellise ekspordi suhtes, mis toimub ekspordilitsentsi kehtivuse ajal. Sellisel juhul võib toetust korrigeerida.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) lubatakse kehtestada määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktides a, b ja c nimetatud toodete toetuse korrigeeriv summa. See korrigeeriv summa tuleb välja arvestada määruses (EÜ) nr 1501/95 sätestatud tegureid arvesse võttes.

(3)

Maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks korrigeerivat summat vastavalt sihtkohale muuta.

(4)

Korrigeeriv summa tuleb kinnitada samas korras kui toetus. Korrigeerivat summat võib vahepeal muuta.

(5)

Eespool nimetatud sätete kohaldamine nõuab, et korrigeeriv summa kehtestatakse kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktides a, b ja c osutatud ekspordiartiklite (välja arvatud linnaste), eksporditoetuste suhtes kohaldatav korrigeeriv summa on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

Käesolev

4

1. ajavahemik

5

2. ajavahemik

6

3. ajavahemik

7

4. ajavahemik

8

5. ajavahemik

9

6. ajavahemik

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

C01

:

Kõik kolmandad riigid, v.a Albaania, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Lichtenstein ja Šveits.

C02

:

Alžeeria, Saudi Araabia, Bahrein, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Iraan, Iraak, Iisrael, Jordaania, Kuveit, Liibanon, Liibüa, Maroko, Mauritaania, Omaan, Katar, Süüria, Tuneesia, Jeemen.

C03

:

Kõik riigid, v.a Norra, Šveits ja Lichtenstein.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/52


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 357/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib noteeringute või maailmaturuhindade ja ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Eksporditoetused määratakse kindlaks, arvestades komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 (millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad), (2) artiklis 1 osutatud tegureid.

(3)

Linnaste puhul kohaldatav eksporditoetus tuleb arvutada arvestades teraviljakogust, mis on vajalik asjaomaste toodete tootmiseks. Need kogused on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 1501/95.

(4)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad tekitada vajaduse teatavate toodete eksporditoetusi muuta olenevalt nende sihtkohast.

(5)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahelisel ajal võib seda muuta.

(6)

Kui neid eeskirju kohaldatakse teraviljaturu tegeliku olukorra suhtes ja eriti nende toodete noteeringute ja hindade suhtes ühenduses ja maailmaturul, tuleks eksporditoetus määrata lisas esitatud kujul.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 punktis c osutatud eksporditoetused on kindlaks määratud lisas esitatud summade ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 358/2007,

29. märts 2007,

millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 14 lõikes 2 on sätestatud, et ekspordilitsentsi taotluse esitamise kuupäeval jõus olnud teravilja eksporditoetust tuleb taotluse korral kohaldada ekspordilitsentsi kehtivusajal toimuva ekspordi suhtes. Sel juhul kohaldatakse toetuse suhtes korrigeerivat summat.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95 alusel, millega on sätestatud eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) võib kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 1 lõike 1 punktis c osutatud linnaste korrigeeriva summa. Korrigeeriv summa tuleb arvutada võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 osutatud tegureid.

(3)

Eespool esitatud sätete kohaldamisest tuleneb, et korrigeeriv summa tuleb kindlaks määrata vastavalt käesoleva määruse lisale.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 15 lõikes 3 osutatud korrigeeriv summa, mida kohaldatakse linnaste puhul eelnevalt kindlaksmääratud eksporditoetuste suhtes, on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse korrigeeriv summa

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

Käibiv

4

1. ajavahemik

5

2. ajavahemik

6

3. ajavahemik

7

4. ajavahemik

8

5. ajavahemik

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tootekood

Sihtkoht

6. ajavahemik

10

7. ajavahemik

11

8. ajavahemik

12

9. ajavahemik

1

10. ajavahemik

2

11. ajavahemik

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/56


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 359/2007,

29. märts 2007,

millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. oktoobri 1974. aasta määruse (EMÜ) nr 2681/74 (toiduabiks ette nähtud põllumajandussaaduste ja -toodete tarnimisega seotud kulutuste ühendusepoolse rahastamise kohta) (3) artiklis 2 on sätestatud, et kulutuste osa, mis vastab ühenduse eeskirjade kohaselt kindlaksmääratud eksporditoetustele, kaetakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust.

(2)

Ühenduse toiduabiprogrammide eelarve koostamise ja haldamise lihtsustamiseks ning selleks et võimaldada liikmesriikidel teada saada ühenduse osalemise ulatust riiklike toiduabiprogrammide finantseerimisel, tuleb kindlaks määrata nende tegevuste jaoks antavate toetuste määr.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 13 ette nähtud eksporditoetuste üldsätteid ja rakenduseeskirju kohaldatakse mutatis mutandis eespool nimetatud toimingute suhtes.

(4)

Erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta riisi eksporditoetuse arvutamisel, on määratletud määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 14.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rahvusvaheliste konventsioonide või teiste abiprogrammide raames ettenähtud ühenduse ja siseriikliku toiduabialase tegevuse ja ühenduse teiste mittetulunduslike varustamistegevuste puhul kohaldatakse teravilja- ja riisisektori toodete suhtes toetusi, mis on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. märts 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 288, 25.10.1974, lk 1.


LISA

Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

(EUR/t)

Tootekood

Toetuse summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Tootekoodid on sätestatud muudetud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/58


NÕUKOGU OTSUS,

27. märts 2007,

millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised

(2007/198/Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 kolmandat ja neljandat lõiku ja artiklit 48,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus on Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) teadus- ja koolitusprogrammide kaudu antava tugeva, pideva ja koordineeritud ühenduse toetuse abil, millega kaasneb teadmiste ja personali areng riiklikes tuumasünteesilaborites, mis teevad koostööd eelkõige Euroopa termotuumasünteesi arendamise kokkuleppe (EFDA) raames, loonud ühtse ja täielikult integreeritud tuumasünteesi teadusuuringute programmi, mis on rahvusvaheliselt tõusnud esikohale tuumasünteesi kui potentsiaalselt piiramatu, turvalise, jätkusuutliku, keskkonnahoidliku ja majanduslikult konkurentsivõimelise energiaallika arendamise valdkonnas.

(2)

1978. aastal rajatud Euroopa Ühistoroidkambri (JET) tuumasünteesi uurimisprojekt, (1) mis on täitnud või isegi ületanud kõik sellele projekteerimisel seatud eesmärgid, sealhulgas demonstreerinud märkimisväärsete tuumasünteesienergiahulkade kontrollitud vabanemist, ning mille käes on nii tuumasünteesivõimsuse kui ka -energia alane maailmarekord, on näidanud, et ühisettevõttena vahendeid ja kogemusi ühenduse tasandil liites luuakse lisandväärtust.

(3)

Ühendusel on olnud keskne osa rahvusvahelise tuumasünteesiprojekti järgmise etapi, ITERi arendamisel, mis algas 1988. aastal kontseptuaalse projekteerimise tegevustega (2) ning jätkus 1992. aastal tehnilise projekteerimise tegevustega, (3) mida 1998. aastal pikendati kolme aasta võrra (4) ning millele järgnes 1994. aastal teine leping, (5) mis andis 2001. aastal tulemuseks teadusrajatise üksikasjaliku, põhjaliku ja täielikult integreeritud tehnilise projekti; teadusrajatise eesmärk on demonstreerida tuumasünteesi võimalikkust energiaallikana, millest ühendus võib saada märkimisväärset kasu, pidades eriti silmas energiavarustuse kindluse ja mitmekesisuse tagamist pikas perspektiivis.

(4)

ITERi läbirääkimiste seitse osalist (Euratom, Hiina Rahvavabariik, India, Jaapan, Korea Vabariik, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid), kes esindavad rohkem kui poolt maakera rahvastikust, on sõlminud ITERi projekti ühiseks elluviimiseks loodava ITERi Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika Organisatsiooni asutamislepingu (6) (“ITERi leping”), millega asutatakse ITERi Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (“ITERi organisatsioon”) peakorteritega St. Paul-lez-Durance’is (Prantsusmaa). ITERi organisatsioon vastutab täies ulatuses ITERi seadmete ehitamise, töölerakendamise, käitamise ja kasutusest kõrvaldamise eest.

(5)

ITERi lepinguga nõutakse kõigilt lepinguosalistelt panustamist ITERi organisatsiooni asjakohaste juriidiliste isikute kaudu, millele viidatakse kui kohalikele asutustele. ITERi ehituse viivitamatu alustamise võimaldamiseks ja pidades silmas, et Euratomil kui võõrustaval lepinguosalisel on ITERi organisatsiooni liikmena erikohustused, sealhulgas kohustus anda suurim panus ja valmistada ette ehituskoht, asutatakse Euratomi kohalik asutus võimalikult kiiresti.

(6)

Euratom ja Jaapan on sõlminud laiema lähenemisviisi meetmete ühist rakendamist käsitleva kahepoolse lepingu (“Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi leping”), milles osana laiemast lähenemisviisist nähakse ette täiendavad ühised tuumasünteesi alased teadusuuringud tuumasünteesienergia kiireks kasutuselevõtuks kooskõlas ITERi lepingu läbirääkimiste käigus kokkulepituga. Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepinguga nähakse ette, et laiema lähenemisviisi meetmeid rakendab Euratom Euratomi kohaliku asutuse kui rakendusasutuse kaudu.

(7)

Suurima sünergia ja mastaabisäästu saavutamiseks peaks Euratomi kohalik asutus seoses tuumasünteesi kiirendatud kasutuselevõtuga, mida uuris sõltumatute ekspertide rühm Belgia eesistumise ajal teadusministrite palvel, rakendama ka pikaajalist tegevusprogrammi tuumasünteesi näidisreaktorite ja nendega seotud rajatiste ehitamise ettevalmistamiseks, et tugevdada Euroopa tööstuslikku konkurentsivõimet sellel alal.

(8)

Euroopa Ülemkogu andis oma 26.–27. novembri 2003. aasta järeldustega komisjonile ühehäälse otsusega volituse esitada ITERi võõrustajariigiks Prantsusmaa ja ITERi ehituskohaks Cadarache ning otsustas, et Euratomi kohalik asutus peaks asuma Hispaanias.

(9)

ITERi projekti ja laiema lähenemisviisi meetmete pöördeline tähtsus tuumasünteesi kui potentsiaalselt piiramatu, turvalise, jätkusuutliku, keskkonnahoidliku ja majanduslikult konkurentsivõimelise energiaallika rakendamisel tingib vajaduse asutada Euratomi kohalik asutus ühisettevõtte vormis, nagu on ette nähtud Euratomi asutamislepingu 5. peatükis.

(10)

Ühisettevõtet, mis peaks vastutama Euroopa ja rahvusvahelisele üldsusele huvi pakkuvate teadusuuringute eest ning täitma kohustusi vastavalt rahvusvahelistele lepingutele, tuleks käsitada rahvusvahelise organisatsioonina nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (7) artikli 151 lõike 1 taande b tähenduses, nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) (8) artikli 23 lõike 1 teise taande tähenduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (9) artikli 22 tähenduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) (10) artikli 15 tähenduses.

(11)

Käesoleva otsusega kehtestatakse ühisettevõtte kavandatava kestuse ajaks kulude lähtesumma, mis näitab seadusandja tahet ja mis ei mõjuta asutamislepingus kindlaksmääratud eelarvepädevate institutsioonide volitusi.

(12)

Ühisettevõttel peaksid olema oma finantseeskirjad, mille suhtes on komisjoniga eelnevalt konsulteeritud, mis põhineb komisjoni 19. novembri 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185) (11) (“raamfinantsmäärus”) toodud põhimõtetel ning mille puhul võetakse arvesse ettevõtte tegevusega seotud erivajadusi, mis tulenevad eelkõige tema rahvusvahelistest kohustustest.

(13)

Rahvusvahelise teaduskoostöö tugevdamiseks peaks ühisettevõte olema avatud nende riikide osalusele, kes on Euratomiga sõlminud tuumasünteesialased koostöölepingud, mille abil seotakse nende vastavad programmid Euratomi programmidega.

(14)

Nõukogu otsusega, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2011), ning seda raamprogrammi rakendava eriprogrammiga asetatakse ITER Euroopa tuumasünteesi strateegia keskmesse ning sellega nähakse ette ühisettevõtte kaudu antav Euratomi panus ITERi organisatsiooni, laiema lähenemisviisi meetmetesse ja teistesse seonduvatesse tegevustesse eesmärgiga valmistada ette tuumasünteesi näidisreaktorid.

(15)

Vajadus tagada stabiilsed tööhõivetingimused ja töötajate võrdne kohtlemine – võttes arvesse JETi ühisettevõtte kogemusi – et kaasata kõrgelt kvalifitseeritud teadus- ja tehnikaspetsialiste, nõuab, et kõigi ühisettevõttesse värvatavate töötajate suhtes kohaldataks Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (12) (“personalieeskirjad”).

(16)

Arvestades et ühisettevõte ei ole loodud majanduslikul eesmärgil ning et see on vastutav Euratomi osaluse haldamise eest rahvusvahelises avalikku huvi pakkuvas uurimisprojektis, on selle ülesannete täitmiseks vaja, et ühisettevõtte, selle direktori ja töötajate suhtes kohaldataks 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli (13).

(17)

Pidades silmas ühisettevõtte tegevuse erilist iseloomu ja selle tähtsust tuumasünteesiuuringute arengule ning eesmärgiga edendada ühisettevõttele võimaldatava avaliku sektori rahastamise usaldusväärset ja majanduslikku haldamist, antakse ühisettevõttele kõik asutamislepingu III lisaga ette nähtud eelised.

(18)

Juriidilise isiku staatust omava asutusena peab ühisettevõte olema oma toimingute eest vastutav. Lepinguküsimusi käsitlevate vaidluste lahendamise suhtes peab ühisettevõtte poolt sõlmitavates lepingutes olema võimalik ette näha Euroopa Ühenduste Kohtu pädevus.

(19)

Võttes arvesse ühenduse õigusi ja kohustusi vastavalt asutamislepingu II jaotise peatükile 2 teabe leviku kohta, teeb ühisettevõte neis asjus koos komisjoniga asjakohased korraldused.

(20)

Ühisettevõtte ja Hispaania vahel tuleb sõlmida asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Hispaania poolt ühisettevõttele antavat muud toetust.

(21)

Käesolevas otsuses võetakse arvesse komisjoni korraldatud uuringu tulemusi ning eeskätt Euratomi tuumaenergia (tuumasünteesi) alase teadus- ja koolitustegevuse eriprogrammi nõuandekomitee positiivset arvamust ettepanekute kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühisettevõtte moodustamine

1.   Käesolevaga asutatakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (Fusion for Energy) (“ühisettevõte”) 35 aastaks alates 19. aprilli 2007.

2.   Ühisettevõtte ülesanded on järgmised:

a)

anda Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratomi) panus ITERi Rahvusvahelisse Termotuumaenergeetika Organisatsiooni;

b)

anda Euratomi panus koos Jaapaniga läbiviidavatesse laiema lähenemisviisi meetmetesse tuumasünteesienergia kiireks kasutuselevõtuks;

c)

valmistada ette ning koordineerida tegevusprogrammi tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste, sealhulgas rahvusvahelise tuumasünteesimaterjalide kiiritusrajatise (IFMIF) ehituse ettevalmistamiseks.

3.   Ühisettevõtte asukoht on Barcelona, Hispaania.

4.   Ühisettevõtet käsitatakse rahvusvahelise organisatsioonina nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 151 lõike 1 taande b tähenduses, direktiivi 92/12/EMÜ artikli 23 lõike 1 teise taande tähenduses, direktiivi 2004/17/EÜ artikli 22 punkti c tähenduses ja direktiivi 2004/18/EÜ artikli 15 punkti c tähenduses.

Artikkel 2

Liikmed

Ühisettevõttel on järgmised liikmed:

a)

Euratom, mida esindab komisjon;

b)

Euratomi liikmesriigid;

c)

kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga juhitava termotuumasünteesi alase koostöölepingu, mis seob nende vastavad uurimisprogrammid Euratomi programmidega, ning kes on avaldanud soovi saada ühisettevõtte liikmeks.

Artikkel 3

Põhikiri

Käesolevaga võetakse vastu ühisettevõtte põhikiri, mis on esitatud lisas.

Artikkel 4

Rahastamine

1.   Ühisettevõtte ülesannete täitmiseks vajalikud rahalised vahendid määratakse kindlaks järgmiselt:

a)

artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud ülesannete puhul vastavalt ITERi lepingule;

b)

artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud ülesannete puhul vastavalt Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepingule;

c)

artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud ülesannete puhul vastavalt asutamislepingu artikli 7 kohaselt vastu võetud teadus- ja koolitusprogrammidele.

2.   Ühisettevõtte rahalised vahendid koosnevad Euratomi osamaksust, ITERi võõrustajariigi osamaksust, iga-aastastest liikmemaksudest ja ühisettevõtte liikmete (välja arvatud Euratom) vabatahtlikest annetustest ning muudest vahenditest.

3.   Ühisettevõtte jaoks lõike 1 kohaselt vajalikud rahalised vahendid on soovituslikult 9 653 miljonit eurot. (14) Need jaotuvad järgmiselt:

(miljonites eurodes)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

sellest 2007–2011

 

Püsiväärtused

Kokku

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Euratomi esialgne kogupanus lõikes 3 osutatud rahalistesse vahenditesse on 7 649 miljonit eurot, millest kõige rohkem 15 % läheb halduskuludeks. Need jaotuvad järgmiselt:

(miljonites eurodes)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

sellest seitsmes raamprogramm (2007–2011)

 

Püsiväärtused

Kokku

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Artikkel 5

Finantseeskirjad

1.   Ühisettevõttel on raamfinantsmääruse põhimõtetel rajanevad eraldi finantseeskirjad. Ühisettevõtte finantseeskirjad (“finantseeskirjad”) võivad raamfinantsmäärusest kõrvale kalduda üksnes juhul, kui ühisettevõtte konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad ning kui on eelnevalt konsulteeritud komisjoniga.

2.   Ühisettevõte loob oma siseauditi talituse.

3.   Ühisettevõtte eelarve täitmisele annab heakskiidu Euroopa Parlament nõukogu soovituse alusel.

Artikkel 6

Personal

Ühisettevõtte töötajate suhtes kohaldatakse personalieeskirju ja Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju.

Artikkel 7

Privileegid ja immuniteedid

Ühisettevõtte, selle direktori ja personali suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli.

Artikkel 8

Eelised

Liikmesriigid annavad ühisettevõttele selle ametliku tegevuse raames kõik asutamislepingu III lisas ettenähtud eelised seniks, kuni ühisettevõte eksisteerib.

Artikkel 9

Vastutus ja Euroopa Kohtu pädevus

1.   Ühisettevõtte lepingulist vastutust reguleeritakse asjaomaste lepingusätetega ning konkreetse lepingu suhtes kohaldatavate õigusaktidega.

Euroopa Ühenduste Kohtu pädevusse kuulub otsuste tegemine vastavalt ühisettevõtte sõlmitud lepingu vahekohtuklauslile.

2.   Lepinguvälise vastutuse korral heastab ühisettevõte kõik oma teenistujate poolt ülesannete täitmisel tekitatud kahjud vastavalt liikmesriikide õigusaktide ühistele üldpõhimõtetele.

Selliste kahjude hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa Ühenduste Kohtu pädevusse.

3.   Euroopa Kohtu pädevusse kuulub asutamislepingu artiklites 146 ja 148 sätestatud tingimustel ühisettevõtte, sealhulgas selle juhatuse otsuste vastu esitatud hagide menetlemine.

4.   Kõiki ühisettevõtte makseid seoses lõigetes 1 ja 2 osutatud vastutusega ning nendega kaasnevaid kulusid ja väljaminekuid käsitatakse ühisettevõtte kuludena ning need kaetakse ühisettevõtte rahalistest vahenditest.

Artikkel 10

Teabelevi

Ühisettevõte lepib komisjoniga kokku asjakohased sätted, millega võimaldatakse ühendusel teostada oma õigusi ja kohustusi vastavalt lepingu II jaotise 2. peatükile.

Artikkel 11

Asukohaleping

Kolme kuu jooksul alates ühisettevõtte asutamisest sõlmitakse ühisettevõtte ja Hispaania vahel asukohaleping.

Artikkel 12

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kahekümnendast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

P. STEINBRÜCK


(1)  Nõukogu 30. mai 1978. aasta otsus 78/471/Euratom Euroopa Ühistoroidkambri (JET) ühisettevõtte loomise kohta (EÜT L 151, 7.6.1978, lk 10). Otsust on viimati muudetud otsusega 98/585/Euratom (EÜT L 282, 20.10.1998, lk 65).

(2)  Komisjoni otsus 88/229/Euratom (EÜT L 102, 21.4.1988, lk 31).

(3)  Komisjoni otsus 92/439/Euratom (EÜT L 244, 26.8.1992, lk 13).

(4)  Nõukogu otsus 98/704/Euratom (EÜT L 335, 10.12.1998, lk 61).

(5)  Komisjoni otsus 94/267/Euratom (EÜT L 114, 5.5.1994, lk 25).

(6)  ELT L 358, 16.12.2006, lk 62.

(7)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92).

(8)  EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/106/EÜ (ELT L 359, 4.12.2004, lk 30).

(9)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/97/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 107).

(10)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/97/EÜ.

(11)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1895/2006 (ELT L 397, 30.12.2006, lk 6).

(13)  EÜT 152, 13.7.1967, lk 13. Protokolli on muudetud Amsterdami lepingu ja Nice’i lepinguga.

(14)  Kõik arvud on esitatud jooksvates väärtustes, kui ei ole teisiti märgitud, ja need tuleb vastu võtta ühenduse teadus- ja koolitusprogrammide vastavates eelarvetes asutamislepingu artikli 7 kohaselt.


LISA

ITERI JA TUUMASÜNTEESIENERGEETIKA ARENDAMISE EUROOPA ÜHISETTEVÕTTE (FUSION FOR ENERGY) PÕHIKIRI

Artikkel 1

Nimi, asukoht, liikmed

1.   Ühisettevõtte nimi on ITERi ja Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõte (Fusion for Energy) (“ühisettevõte”).

2.   Ühisettevõtte asukoht on Barcelona, Hispaania.

3.   Ühisettevõttel on järgmised liikmed:

a)

Euroopa Aatomienergiaühendus (“Euratom”), mida esindab komisjon;

b)

Euratomi liikmesriigid;

c)

kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga juhitava termotuumasünteesi alase koostöölepingu, mis seob nende vastavad programmid Euratomi programmidega, ning kes on avaldanud soovi saada ühisettevõtte liikmeks.

Artikkel 2

Eesmärgid

Ühisettevõtte eesmärgid on järgmised:

1.

anda Euratomi panus ITERi Rahvusvahelisse Termotuumaenergeetika Organisatsiooni (“ITERi organisatsioon”) vastavalt ITERi projekti ühiseks elluviimiseks loodava ITERi Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika Organisatsiooni asutamislepingule (“ITERi leping”);

2.

anda Euratomi panus Jaapaniga elluviidavatesse laiema lähenemisviisi meetmetesse tuumasünteesienergeetika kiireks kasutuselevõtuks (“laiema lähenemisviisi meetmed”) vastavalt laiema lähenemisviisi meetmete ühist rakendamist käsitlevale kahepoolsele lepingule (“Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi leping”);

3.

valmistada ette ja koordineerida tegevusprogrammi tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste, sealhulgas rahvusvahelise tuumasünteesimaterjalide kiiritusrajatise (IFMIF) ehituse ettevalmistamiseks.

Artikkel 3

Tegevus

1.   Ühisettevõte täidab ITERi Euratomi kohaliku asutusena ITERi lepingus kindlaksmääratud Euratomi kohustusi ITERi organisatsiooni ees kogu ITERi lepingu kehtivusaja jooksul. Sellel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

jälgida ITERi projekti ehituskoha ettevalmistamist;

b)

varustada ITERi organisatsiooni komponentide, seadmete, materjalide ja muude vahenditega;

c)

hallata hankekorraldust seoses ITERi organisatsiooniga ja eelkõige sellega kaasnevaid kvaliteedi tagamise menetlusi;

d)

valmistada ette ja koordineerida Euratomi osalust ITERi projekti teaduslikus ja tehnilises kasutussevõtmises;

e)

koordineerida teadus- ja tehnikaalast teadus- ja arendustegevust, millega toetada Euratomi panust ITERi organisatsiooni;

f)

anda Euratomi rahaline panus ITERi organisatsiooni;

g)

korraldada ITERi organisatsioonile personali leidmine;

h)

tegutseda koos ITERi organisatsiooniga ja viia ellu kõiki teisi ITERi lepingut edendavaid tegevusi.

2.   Ühisettevõte kui Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepingu rakendusasutus täidab Euratomi kohustusi laiema lähenemisviisi meetmete rakendamiseks. Sellel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

varustada laiema lähenemisviisi meetmeid komponentide, seadmete, materjalide ja muude vahenditega;

b)

valmistada ette ja koordineerida Euratomi osalust laiema lähenemisviisi meetmete rakendamises;

c)

koordineerida teadus- ja tehnikaalast teadus- ja arendustegevust;

d)

anda Euratomi rahaline panus laiema lähenemisviisi meetmetesse;

e)

korraldada laiema lähenemisviisi meetmete jaoks personali leidmine;

f)

viia ellu mis tahes muud Euratomi kohustuste täitmiseks vajalikku tegevust, et järgida Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepingut.

3.   Tuumasünteesi näidisreaktori ja sellega seotud rajatiste, sealhulgas IFMIF ehitamiseks valmistumisel valmistab ühisettevõte ette ja koordineerib programmi, millesse kuuluvad teadus-, arendus- ja projekteerimistegevused, mis ei ole ITERi ega laiema lähenemisviisi tegevused.

4.   Ühisettevõte viib ellu muid meetmeid artiklis 2 sätestatud eesmärkide järgimiseks, sealhulgas tegevust ühisettevõtte ja selle missiooni alase üldsuse teadlikkuse suurendamiseks.

Artikkel 4

Juriidilise isiku staatus

Ühisettevõte on juriidiline isik. Iga liikme territooriumil on tal kõige ulatuslikum õigus- ja teovõime, mis vastavalt selle liikmesriigi seadustele kuulub juriidilistele isikutele. Eelkõige võib ta sõlmida lepinguid, omandada litsentse, omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara, võtta laene ning olla kohtus hagejaks ja kostjaks.

Artikkel 5

Juhtorganid

1.   Ühisettevõtte juhtorganid on juhatus ja direktor.

2.   Juhatust abistab täitevkomitee vastavalt artiklile 7.

3.   Juhatus ja direktor küsivad nõu teadusprogrammide juhatus(t)elt vastavalt artiklile 9.

Artikkel 6

Juhatus

1.   Juhatus vastutab ühisettevõtte järelevalve eest artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmisel ning tagab oma tegevuses tiheda koostöö ühisettevõtte ja selle liikmete vahel.

2.   Ühisettevõtte iga liiget esindab juhatuses kaks liiget, kellest ühel on ühisettevõtte tegevusega seonduvates valdkondades teaduslikud ja/või tehnilised erialateadmised.

3.   Juhatus annab soovitusi ja võtab vastu otsuseid käesoleva põhikirjaga hõlmatud küsimuste, probleemide või teemade kohta ning vastavalt käesolevale põhikirjale. Juhatusel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

kiita heaks käesoleva põhikirja muudatusettepanekud vastavalt artiklile 21;

b)

teha otsuseid kõigis täitevkomitee esitatud küsimustes;

c)

nimetada ametisse täitevkomitee esimees ja liikmed;

d)

võtta vastu projektikava, tööprogrammid, ressursihindamisplaan, töökohtade loetelu ja personalipoliitika kava;

e)

võtta vastu aastaeelarve, kiita heaks aastaaruanne, sealhulgas haldus- ja personalikuludega seotud eriosad, ning anda vastavalt finantseeskirjadele kinnitus tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel;

f)

kasutada direktori suhtes artikli 10 lõikes 3 osutatud volitusi;

g)

kinnitada ühisettevõtte organisatsiooniline põhistruktuur;

h)

võtta vastu finantseeskirjad ja nende rakenduseeskirjad vastavalt artikli 13 lõikele 1;

i)

võtta vastu artikli 10 lõike 2 teises lõigus ja artikli 10 lõikes 4 osutatud rakendussätted personali kohta;

j)

võtta vastu rakenduseeskirjad ITERi organisatsioonile ja laiema lähenemisviisi meetmetele personali leidmiseks;

k)

võtta vastu meetmed ja juhtnöörid pettuse ja eeskirjade eiramisega võitlemiseks ja võimalike huvide konfliktidega toimetulemiseks ning rakendada need;

l)

kinnitada artiklis 18 ette nähtud ühisettevõtte ja Hispaania (“asukohariik”) vaheline asukohaleping;

m)

otsustada maa ja muu kinnisvara soetamise, võõrandamise või hüpoteegiga koormamise üle, samuti käenduse või garantii andmise, teistes ettevõtetes või institutsioonides osaluste omandamise ning laenude andmise või võtmise üle;

n)

kinnitada kolmandate riikidega ja kolmandate riikide institutsioonide, ettevõtete või isikutega või rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö kohta sõlmitud lepingud;

o)

kinnitada iga-aastased tegevusaruanded ühisettevõtte edusammude kohta, pidades silmas tema tööprogramme ja vahendeid;

p)

võtta kokkuleppel komisjoniga vastu tootmisharu poliitika, intellektuaalomandi õiguste ja teabe levitamise eeskirjad;

q)

asutada teadusprogrammide juhatus(ed) ja määrata selle/nende liikmed;

r)

kasutada muid selliseid volitusi ja teha muid selliseid toiminguid (sealhulgas asutada allasutusi), mis võivad osutuda vajalikuks tema eesmärkide järgimiseks.

4.   Ühisettevõtte liikmete hääleõigused on sätestatud I lisas. Iga liikme hääled on jagamatud.

5.   Juhatuse otsused lõike 3 punktis a nõuavad ühehäälsust.

Juhatuse otsused lõike 3 punktides b–m nõuavad kahekolmandikulist enamust häälte koguarvust.

Kõik juhatuse otsused nõuavad lihtenamust häälte koguarvust, kui ei ole sätestatud teisiti.

6.   Euratomil on õigus teha juhatuse otsuse suhtes reservatsioon, kui ta leiab, et nimetatud otsus on vastuolus ühenduse õigusega, sealhulgas tema rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad ITERi rahvusvahelisest lepingust. Euratom annab sellisele reservatsioonile nõuetekohase juriidilise põhjenduse.

Sellisel juhul nimetatud otsus peatatakse ja edastatakse selle õiguspärasuse kontrollimiseks koos juhatuse arvamusega komisjonile.

Komisjon võib teha otsuse juhatuse otsuse õiguspärasuse suhtes ühe kuu jooksul asja edastamisest komisjonile; ilma sellise otsuseta jääb juhatuse otsus kehtima.

Juhatus vaatab oma otsuse komisjoni arvamuse valguses uuesti läbi ja võtab vastu lõpliku otsuse.

7.   Juhatus valib esimehe oma liikmete hulgast Euratomi ettepaneku põhjal kahekolmandikulise enamusega häälte koguarvust. Esimehe ametiaeg kestab kaks aastat ja teda võib üheks ametiajaks tagasi valida.

8.   Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel vähemalt kaks korda aastas. Juhatuse võib kokku kutsuda ka selle liikmete lihthäälteenamuse taotlusel või direktori või Euratomi taotlusel. Koosolekud toimuvad üldjuhul ühisettevõtte asukohas.

9.   Juhatuse koosolekutel osalevad ühisettevõtte direktor ja täitevkomitee esimees, kui konkreetsetel juhtudel ei otsustata teisiti.

10.   Juhatus võtab vastu oma töökorra ning kinnitab täitevkomitee töökorra kahekolmandikulise enamusega häälte koguarvust.

Artikkel 7

Täitevkomitee

1.   Täitevkomitee abistab juhatust selle otsuste ettevalmistamisel ja täidab mis tahes muid ülesandeid, mida juhatus võib talle delegeerida.

2.   Täitevkomiteesse kuulub kolmteist liiget, kelle nimetab ametisse juhatus käesolevas artiklis sätestatud ülesannete täitmiseks asjakohaste teaduslike, tehniliste või rahandusalaste erialateadmistega tunnustatud inimeste hulgast. Täitevkomitee üks liige on Euratomi esindaja.

3.   Täitevkomiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

kinnitada lepingute sõlmimine vastavalt finantseeskirjadele;

b)

kommenteerida direktori esitatud ettepanekut projektikava, tööprogrammide, ressursihindamisplaani, aastaeelarve ja raamatupidamisaruande kohta ning anda juhatusele soovitusi;

c)

esitada Euratomi või liikmete enamuse taotlusel juhatusele otsused lepingute sõlmimise kohta või muud talle usaldatud otsused.

4.   Igal täitevkomitee liikmel on üks hääl.

5.   Täitevkomitee otsused nõuavad vähemalt üheksat poolthäält, kui ei ole sätestatud teisiti.

6.   Täitevkomitee liikmete ametiaeg on kaks aastat ja neid võib üks kord ametisse tagasi nimetada. Iga kahe aasta järel asendatakse vähemalt pooled liikmed.

7.   Ametiaja lõppedes jäävad liikmed ametisse, kuni nad nimetatakse uuesti ametisse või asendatakse. Kui liige soovib ametist lahkuda, jääb ta ametisse kuni asendamiseni.

8.   Täitevkomitee esimehe nimetab juhatus ametisse kaheks aastaks ja teda võib üks kord tagasi nimetada.

9.   Täitevkomitee tuleb kokku esimehe kutsel vähemalt kuus korda aastas. Täitevkomitee võib kokku kutsuda ka vähemalt kolme liikme taotlusel või direktori või Euratomi taotlusel. Koosolekud toimuvad üldjuhul ühisettevõtte asukohas.

10.   Täitevkomitee esimees osaleb juhatuse koosolekutel, kui juhatus ei otsusta teisiti.

11.   Juhatuse eelneval nõusolekul võtab täitevkomitee vastu oma töökorra.

Artikkel 8

Direktor

1.   Direktor on ühisettevõtte igapäevase juhtimise eest vastutav tegevjuht ning selle seaduslik esindaja.

2.   Juhatus nimetab direktori ametisse viieks aastaks kandidaatide nimekirja alusel, mille esitab komisjon pärast Euroopa Liidu Teatajas ja muudes perioodikaväljaannetes või veebilehtedel osalemiskutse avaldamist. Pärast Euratomi hinnangut direktorile ja selle ettepanekul võib juhatus pikendada direktori ametiaega ühe korra kuni viie aasta võrra.

3.   Direktori suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on sätestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (“personalieeskirjad”) ja Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju, kui käesolevas põhikirjas ei sätestata teisiti.

4.   Direktor rakendab tööprogramme ja juhib artiklis 3 sätestatud tegevust. Ta esitab juhatusele, täitevkomiteele ja teadusprogrammide juhatus(t)ele ning kõigile allasutustele kogu teabe, mida need oma ülesannete täitmiseks vajavad.

Direktoril on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

organiseerida, juhtida ja kontrollida ühisettevõtte personali ning kasutada personali suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi;

b)

määrata kindlaks ühisettevõtte organisatsiooniline põhistruktuur ja esitada see juhatusele kinnitamiseks;

c)

koostada ühisettevõtte projektikava, tööprogrammid ning personalipoliitika kava ja neid pidevalt ajakohastada;

d)

koostada vastavalt ITERi lepingule ja Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepingule rakenduseeskirjad personali leidmiseks ITERi organisatsioonile ja laiema lähenemisviisi meetmetele;

e)

koostada vastavalt finantseeskirjadele ühisettevõtte ressursihindamisplaan ja iga-aastane eelarveprojekt, mis hõlmab ka ühisettevõtte personali ametikohtade plaani;

f)

täita eelarvet, pidada nimistut ja koostada raamatupidamise aastaaruandeid vastavalt finantseeskirjadele;

g)

tagada usaldusväärne finantsjuhtimine ja sisekontroll;

h)

koostada eeskirjad intellektuaalomandi õiguste ja tööstuspoliitika ning teabe levitamise kohta;

i)

koostada iga-aastane tegevusaruanne ühisettevõtte edusammude kohta tööprogrammides ja ressursihindamisplaanis sätestatud tegevuse ellurakendamisel;

j)

koostada juhatuse või täitevkomitee taotlusel muid selliseid aruandeid;

k)

abistada juhatust, täitevkomiteed ja allasutusi, tagades neile sekretariaadi;

l)

osaleda juhatuse koosolekutel, kui juhatus ei otsusta teisiti, ja täitevkomitee koosolekutel;

m)

tagada, et ühisettevõttele on oma tegevuse arendamiseks saadaval teaduslikud ja tehnilised ekspertteadmised;

n)

viia ellu muud tegevust ja vajaduse korral teha juhatusele muid ettepanekuid ühisettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 9

Teadusprogrammide juhatus(ed)

1.   Juhatus nimetab ametisse teadusprogrammide juhatus(t)e liikmed. Teadusprogrammide juhatus(t)e esimees valitakse selle liikmete seast.

2.   Teadusprogrammide juhatus(ed) annavad vajaduse korral juhatusele ja direktorile nõu projektikava ja tööprogrammide vastuvõtmise ja rakendamise kohta.

Artikkel 10

Personal

1.   Ühisettevõtte personal aitab direktorit tema ülesannete täitmisel ning koosneb reeglina ühisettevõtte liikmesriikide kodanikest.

2.   Ühisettevõtte personali suhtes kohaldatakse personalieeskirju ja Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt nende personalieeskirjade kohaldamiseks ühiselt vastuvõetud eeskirju.

Kokkuleppel komisjoniga võtab juhatus vastu vajalikud rakendussätted personalieeskirjade artikliga 110 ette nähtud korras.

3.   Ühisettevõte kasutab oma personali suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi.

4.   Juhatus võib võtta vastu sätteid, et lubada ühisettevõtte liikmesriikide eksperte ühisettevõttesse tööle lähetada.

Artikkel 11

Tööprogrammid ja ressursihindamisplaan

Direktor valmistab igal aastal juhatusele esitamiseks ette projektikava, ressursihindamisplaani ja üksikasjalikud iga-aastased tööprogrammid ning eelarve. Ühisettevõtte iga artiklis 3 sätestatud tegevusrühma kohta valmistatakse ette üks tööprogramm.

Artikkel 12

Vahendid

1.   Ühisettevõtte vahendid koosnevad Euratomi osamaksust, iga-aastastest liikmemaksudest ja muude liikmete kui Euratomi vabatahtlikest annetustest, ITERi asukohariigi osamaksust ning muudest vahenditest:

a)

Euratomi osamaks tehakse kättesaadavaks asutamislepingu artikli 7 kohaselt vastuvõetud ühenduse teadus- ja koolitusprogrammide kaudu;

b)

iga-aastased liikmemaksud makstakse rahaliste osamaksudena ja need tehakse kättesaadavaks vastavalt II lisale;

c)

vabatahtlikud annetused võib anda nii rahalise kui mitterahalise panusena ning neid ei arvestata iga-aastase liikmemaksu osana;

d)

ITERi asukohariigi osamaksud;

e)

muud vahendid saadakse vastavalt juhatuse heakskiidetud tingimustele.

2.   Ühisettevõtte vahendeid kasutatakse üksnes artiklis 2 kindlaks määratud eesmärkide järgimiseks. Mitterahaliste panuste väärtuse määrab kindlaks ühisettevõte. Ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist, ei maksta kulude katmisest ülejäänud vahendeid välja ühisettevõtte liikmetele.

Artikkel 13

Finantseeskirjad

1.   Finantseeskirjad ja nende rakenduseeskirjad võtab vastu juhatus.

2.   Finantseeskirjades sätestatakse ühisettevõtte eelarve koostamise ja täitmise eeskirjad.

3.   Finantseeskirjad vastavad III lisas sätestatud üldpõhimõtetele.

Artikkel 14

Iga-aastane tegevusaruanne

Iga-aastane tegevusaruanne kajastab ühisettevõtte tööprogrammide rakendamist. Eelkõige esitatakse selles ülevaade ühisettevõtte korraldatud tegevusest ning hinnatakse eesmärke ja seatud ajakava silmas pidades selle tulemusi, senise tegevusega seonduvaid ohte, ressursikasutust ning ühisettevõtte üldist toimimist. Iga-aastase tegevusaruande valmistab ette direktor, selle kinnitab juhatus ning see saadetakse liikmetele, komisjonile, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule.

Artikkel 15

Iga-aastane raamatupidamisaruanne ja järelevalve

1.   Kahe kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitatakse ühisettevõtte esialgne raamatupidamisaruanne komisjonile ja Euroopa Ühenduste Kontrollikojale (“kontrollikoda”).

Kontrollikoda esitab 15. juuniks pärast iga eelarveaasta lõppu oma tähelepanekud ühisettevõtte esialgse raamatupidamisaruande kohta.

Kuue kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu esitab direktor ühisettevõtte lõpliku raamatupidamisaruande komisjonile, nõukogule, Euroopa Parlamendile ja kontrollikojale.

Nõukogu poolt kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud soovituse põhjal annab Euroopa Parlament heakskiidu direktori tegevusele n aasta eelarve täitmisel enne n+2 aasta 30. aprilli.

2.   Komisjoni otsusega 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom (1) asutatud Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on ühisettevõtte ja selle personali suhtes samad volitused kui komisjoni talituste suhtes. Kohe pärast selle asutamist liitub ühisettevõte OLAFi sisejuurdlusi käsitleva 25. mai 1999. aasta Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppega. (2) Juhatus kiidab nimetatud liitumise heaks ja võtab vastu OLAFi sisejuurdluste hõlbustamiseks vajalikud meetmed.

3.   Kõigis ühisettevõtte vastuvõetud otsustes ja sõlmitud lepingutes tuleb selgesõnaliselt sätestada, et OLAF ja kontrollikoda võivad kontrollida kõikide ühenduse raha saanud töövõtjate ja alltöövõtjate dokumente kohapeal, sealhulgas lõplike abisaajate tööruumides.

Artikkel 16

Ühinemine

1.   Euratomiga ühinemisel saab igast Euroopa Liidu uuest liikmesriigist ühisettevõtte liige.

2.   Liikmeks saab iga kolmas riik, kes on sõlminud Euratomiga juhitava termotuumasünteesi alase koostöölepingu, mis seob tema vastavad teadusprogrammid Euratomi programmidega, ning kes on avaldanud soovi saada ühisettevõtte liikmeks.

Artikkel 17

Kestus

Ühisettevõte asutatakse 35 aastaks alates 19. aprillist 2007.

Artikkel 18

Asukohariigi toetus

Ühisettevõtte ja asukohariigi vahel sõlmitakse asukohaleping, milles käsitletakse eelkõige pakutavat asukohta ja toetust.

Artikkel 19

Tegevuse lõpetamine

1.   Artikliga 17 ette nähtud perioodi lõpul või pärast nõukogu vastavat otsust lõpetatakse ühisettevõtte tegevus.

2.   Ühisettevõtte tegevuse lõpetamiseks määrab juhatus ühe või mitu likvideerijat, kes tegutsevad vastavalt juhatuse antud juhistele.

3.   Kui ühisettevõtte tegevus lõpetatakse, tagastab ta asukohariigile asukohariigi poolt talle artikliga 18 ette nähtud asukohalepingu kohase toetusena antud igasuguse materiaalse toetuse.

4.   Kui igasugune materiaalse toetuse küsimus on vastavalt lõikele 3 lahendatud, kasutatakse kõiki muid varasid ühisettevõtte kohustuste ja selle tegevuse lõpetamise kulude katmiseks. Mis tahes ülejääk või puudujääk jagatakse või tasutakse proportsionaalselt nende liikmete vahel või nende poolt, kes on tegevuse lõpetamise ajal veel olemas, arvestades nende ühisettevõttele antud toetuse osatähtsust.

Artikkel 20

Omandiõigus ja õiguste loovutamine

1.   Ühisettevõte on kõigi vahendite, enda loodud või omandatud materiaalsete, immateriaalsete ja finantsvarade omanik, kui komisjoni ja ühisettevõtte vahel ei ole teisiti kokku lepitud.

2.   Liikmed ja nende riiklikud tuumasünteesi organisatsioonid kohustuvad pakkuma ühisettevõttele tasuta mis tahes omandit, õigusi ja kohustusi, mis tulenevad enne ühisettevõtte asutamist Euratomi poolt või Euratomi toetusel sõlmitud, ühisettevõtte tegevusega seonduvatest lepingutest või esitatud tellimustest.

3.   Ühisettevõte võib üle võtta iga lõikes 2 osutatud lepingu ja tellimuse.

Artikkel 21

Muudatusettepanekud

1.   Ühisettevõtte iga liige võib teha juhatusele ettepaneku muuta käesolevat põhikirja.

Ettepanekud muuta hääletussüsteemi ja hääleõigusi ning määrata kindlaks uue liikme hääleõigused teeb siiski Euratom.

2.   Pärast juhatuse heakskiidu saamist esitatakse ettepanek komisjonile.

3.   Komisjon teeb nõukogule ettepaneku kiita sellised muudatusettepanekud heaks vastavalt asutamislepingu artiklile 50.

Artikkel 22

Vaidluste lahendamine

1.   Ilma et see piiraks Euratomi asutamislepingu artikli 154 kohaldamist, võidakse vaidluse kummagi osalise taotlusel anda vahekohtusse igasugune käesoleva põhikirja tõlgendamist või rakendamist käsitlev kas ühisettevõtte liikmete vaheline või ühe/mitme liikme ja ühisettevõtte vaheline vaidlus, mida juhatus ei ole suutnud heale tegutsemisele vaatamata lahendada.

2.   Vahekohus luuakse iga juhtumi puhul eraldi. Vahekohus koosneb kolmest liikmest, kelle vaidluste osalised ühiselt nimetavad. Vahekohtu liikmed valivad enda seast esimehe.

3.   Kui vaidluse osalised ei suuda vahekohtu liikmeid nimetada kahe kuu jooksul pärast nõudmist esitada vaidlus vahekohtule või kui ühe kuu jooksul pärast liikmete nimetamist ei vali need liikmed esimeest, nimetab selle liikme või need liikmed või esimehe Euroopa Ühenduste Kohtu president vaidluse ühe osalise taotlusel.

4.   Vahekohus langetab otsused häälteenamusega. Otsus on siduv ja lõplik.


(1)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 20.

(2)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15.

ÜHISETTEVÕTTE PÕHIKIRJA I LISA

JUHATUSE HÄÄLEÕIGUSED

Juhatuse liikmete hääleõigused jaotuvad järgmiselt:

Euratom

5

Austria

2

Belgia

2

Bulgaaria

1

Küpros

1

Tšehhi Vabariik

2

Taani

2

Eesti

1

Soome

2

Prantsusmaa

5

Kreeka

2

Saksamaa

5

Ungari

2

Iirimaa

2

Itaalia

5

Läti

2

Leedu

2

Luksemburg

1

Malta

1

Poola

3

Portugal

2

Rumeenia

2

Slovakkia

2

Sloveenia

2

Rootsi

2

Šveits

2

Hispaania

3

Madalmaad

2

Ühendkuningriik

5

ÜHISETTEVÕTTE PÕHIKIRJA II LISA

IGA-AASTASED LIIKMEMAKSUD

1.

Muud liikmed kui Euratom maksavad ühisettevõttele iga-aastast liikmemaksu.

2.

Iga-aastaste liikmemaksude kogusumma n aasta kohta arvutatakse kõnealusel aastal ühisettevõtte haldamiseks vajalike vahendite põhjal, nagu juhatus on need vastu võtnud.

3.

Nende iga-aastaste liikmemaksude kogusumma ei ületa 10 % ühisettevõtte haldamiseks vajalikest iga-aastastest vahenditest, mis on sätestatud punktis 2.

4.

Iga liikme iga-aastane liikmemaks koosneb järgmistest osadest, kui juhatus ei otsusta ühehäälselt teisiti:

a)

minimaalne maks 0,1 % punktis 2 sätestatud iga-aastaste liikmemaksude kogusummast;

b)

täiendav maks, mis arvutatakse proportsionaalselt Euratomi rahalise osalusega (1) (väljendatuna eurodes) liikme neis kuludes ühenduse tuumasünteesialase uurimisprogrammi raames aastal n–2, mis ei sisalda liikme vabatahtlikku toetust Jaapaniga sõlmitud laiema lähenemisviisi lepingu kohaste Euratomi kohustuste täitmiseks.


(1)  Ei sisalda Euratomi rahalist osalust JETi tegevuseks.

ÜHISETTEVÕTTE PÕHIKIRJA III LISA

FINANTSEESKIRJAD: ÜLDPÕHIMÕTTED

1.

Finantseeskirjades järgitakse järgmisi eelarvepõhimõtteid:

a)

ühtsus ja eelarve õigsus;

b)

aastasus;

c)

tasakaal;

d)

arvestusühik;

e)

kõikehõlmavus;

f)

sihtotstarbelisus;

g)

usaldusväärne finantsjuhtimine;

h)

läbipaistvus.

2.

Ühisettevõttel on sisekontrolli standardid ja mehhanismid, sealhulgas eeskirjad rahade liikumise kohta ja finantstehingute kord.

3.

Ühisettevõte asutab sisekontrolli osakonna.

4.

Olenemata lõike 1 punktis c osutatud tasakaalu põhimõttest on ühisettevõttel võimalus võtta laene vastavalt põhikirja artiklile 4 pärast juhatuselt heakskiidu saamist ja finantseeskirjades sätestatud tingimustel.

5.

Eelkõige sätestatakse finantseeskirjades järgmine:

a)

eelarveaasta, mis algab jaanuari esimesel päeval ja lõpeb detsembri viimasel päeval;

b)

mitmeaastase projektikava ja ressursihindamisplaani eeskirjad ja menetlused, nende esitusviis ja struktuur, sealhulgas viieaastase perioodi eelarvevahendid ja esialgsed eelarvestused;

c)

aastase tööprogrammi ja ressursihindamisplaani eeskirjad ja menetlused ning nende esitusviis ja struktuur, sealhulgas kaheaastase perioodi eelarvevahendid ja esialgsed eelarvestused;

d)

iga-aastase eelarve ettevalmistamise ja vastuvõtmise eeskirjad ja menetlused ning selle rakendamine, sealhulgas kulukohustuste ja maksete menetlused;

e)

vahendite sissenõudmise ja liikmete antud rahalistelt vahenditelt saadud intressi kogumise põhimõtted;

f)

eeskirjad ja menetlused, mis käsitlevad sisefinantskontrolli, sealhulgas delegeeritud volitusi, eelkõige ülemmäärasid, mille piires direktor võib sõlmida lepinguid täitevkomitee heakskiiduga või heakskiiduta;

g)

ühisettevõttele liikmete osamaksude arvutamist ja osamaksude tasumise ülekandmise meetodit käsitlevad eeskirjad ja menetlused;

h)

vahendite haldamise eeskirjad ja menetlused, sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade ostu ja müügi ning nende väärtuse kindlaksmääramise menetlused;

i)

raamatupidamisaruannete ning vararegistri pidamise ja esitamise ning aastabilansi koostamise ja esitamise eeskirjad ja menetlused;

j)

huvide konfliktide lahendamise ning arvatavatest eeskirjade eiramistest ja pettustest teatamise eeskirjad ja menetlused.

6.

Ühisettevõtte peab tekkepõhist raamatupidamisarvestust vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ja rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele. Tulusid ja kulusid hallatakse ning arvestatakse eraldi raamatupidamise aastaaruandes, mis hõlmab ka eelarve täitmist kulukohustuste ja maksete ning halduskulude suhtes. Ühisettevõte ei pea eraldi raamatupidamisarvestust liikmete kohta, aga ta peab arvet iga-aastaste saadud liikmemaksude üle ning teostatud tegevuse üle.

7.

Ühisettevõtte ametikohtade loetelu koostatakse kokkuleppel komisjoniga ja vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärust) (1) artiklile 46.

8.

Tulude ja kulude esialgne eelarvestus, tegevusaruanne ja ühisettevõtte bilanss iga majandusaasta kohta esitatakse komisjonile, nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

9.

Ühisettevõte võtab vastu hankesüsteemi kujundamise sätted ja eeskirjad, mis on integreeritud ja ühilduvad ITERi organisatsiooni hankesüsteemiga ning mille puhul võetakse arvesse muu hulgas ühisettevõtte rahvusvahelistest kohustustest tulenevaid tegevusega seotud erivajadusi, võimaldades ühisettevõttel seega hanketegevused tõhusalt ja aegsasti lõpule viia.


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).


Komisjon

30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/73


KOMISJONI OTSUS,

6. detsember 2006,

Belgia poolt lennukitööstusele antud uurimis- ja arendusabi kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5792 all)

(Ainult prantsus- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/199/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 88 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (1) eriti määruse artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2006. aasta otsust, (2) millega komisjon algatas artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetluse riigiabi nr C 27/2006 (ex NN 22/2004) suhtes,

olles kutsunud huvitatud isikuid üles esitama märkusi vastavalt eespool nimetatud artikli sätetele,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

(1)

13. veebruari 2004. aasta kirjaga, mis registreeriti komisjonis 18. veebruaril, teavitas Belgia komisjoni uurimis- ja arendusabist lennukitööstusele. 23. detsembri 2004. aasta ja 1. juuli 2005. aasta kirjadega, mis registreeriti komisjonis 3. jaanuaril ja 5. juulil 2005. aastal, edastas Belgia komisjonile täiendavat teavet.

(2)

22. juuni 2006. aasta kirjaga teavitas komisjon Belgiat otsusest algatada nimetatud riigiabi suhtes EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetlus.

(3)

11. septembri 2006. aasta kirjaga, mis registreeriti samal päeval, esitas Belgia komisjonile oma märkused.

(4)

2. oktoobri 2006. aasta kirjaga palus komisjon Belgialt täiendavat teavet, mis esitati 23. ja 24. novembri 2006. aasta kirjadega, mis registreeriti samal päeval.

(5)

Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. (3) Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles esitama kõnealuse riigiabi kohta oma märkused.

(6)

Komisjonile ei laekunud huvitatud isikutelt ühtegi märkust.

2.   ABI KIRJELDUS

2.1.   Abikava eesmärk, õiguslik alus, kestus ja eelarve

(7)

Toetuse eesmärk on tugevdada Belgia tsiviillennunduse arendamise programmis osalevate lennutööstuse ettevõtete tehnoloogilist suutlikkust ning säilitada ja edendada tööhõivet selles valdkonnas. Belgia ametiasutuste hinnangul võiks abikava aidata järgmise 20 aasta jooksul luua 2 500 kuni 3 000 uut töökohta.

(8)

1. detsembril 2000 otsustas Belgia ministrite nõukogu rahastada lennukitööstuse uurimis- ja arendustegevuse abikava. Nimetatud toetuse määras föderaalvalitsus lähtuvalt riigi ja regioonide vahelisest 20. novembri 2001. aasta kokkuleppest vastavalt eelarveseadusele (Seadus üldeelarve kulude esmase korrigeerimise kohta 2001. eelarveaastal – 27. veebruari 2001. aasta seadus, Moniteur belge14.5.2002).

(9)

Selle abikava raames võib riik ajavahemikus 2002–2006 teha abisaajatele ettevõtetele ettemakseid. Ministrite nõukogu 1. detsembri 2000. aasta otsus näeb 195 038 000 euro suuruse kogusumma jaotust ette järgmiselt: 112 457 000 eurot lennukikere tootjatele, 41 307 000 eurot lennukiosade tootjatele ja 41 274 000 eurot mootoritootjatele.

2.2.   Abisaajad, uurimistegevus ja abikõlblikud kulud

(10)

Abikava on suunatud Belgias asutatud ettevõtetele, partneritele või tsiviillennunduse arendamise programmi jaoks mootoreid või osasid tarnivatele alltöövõtjatele. Need ettevõtted peavad evima tehnoloogiat, mis võiks köita lennukitootja või selle partnerite tähelepanu asjaomase lennuki juures kasutamiseks.

(11)

Belgia riigi sekkumine kujutab endast toetust tööstusuuringutele ja konkurentsieelsele arendustegevusele vastavalt uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistiku (4) (uurimis- ja arendustegevuse raamistiku) I lisale.

(12)

Abikõlblikud uurimis- ja arendustegevuse kulud on kõik projektiga otseselt seotud kulud, välja arvatud lepingute saamiseks vajalikud äri- ja/või marketingikulud, tingimusel et need on tekkinud pärast 1. detsembrit 2000, ettevõte on neid põhjendanud, riik on neid kontrollinud ja aktsepteerinud ning need kulud on eespool määratletud uurimis- ja arendustegevuse jaoks vajalikud. Abikõlblikud kulud peavad olema kooskõlas uurimis- ja arendustegevuse raamistiku II lisaga. Need ei hõlma sertifitseerimiskulusid.

2.3.   Meede, osatähtsus ja abi kumuleerumine

(13)

Abi makstakse riigile tagasimaksmisele (asjakohaste toodete või tehnoloogiate turustamise edukusega seotud maksetena) kuuluvate ettemaksete vormis maksimaalselt 75 % ulatuses tööstusalase uurimistegevuse maksumusest (baasmäär on 60 % + võimalikud lisatoetused, kuid mis kokku ei tohi ületada 75 %) ja 50 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest (baasmäär on 40 % + võimalikud lisatoetused, kuid mis kokku ei tohi ületada 50 %).

(14)

Ettemakse tuleb maksta tagasi täies ulatuses projekti abil saavutatud käibe pealt makstava maksu näol. Belgia riigi ja abisaaja ettevõtte vahel sõlmitav leping näeb ette, et ettevõte ei maksa ühelgi juhul ettemaksu pealt intresse. Tagasimaksmine lõpeb, kui ettemakse põhisumma on tagasi makstud.

(15)

Belgia ametiasutused peavad kinni abi kumuleerimist käsitlevatest reeglitest ning osatähtsuse osas piirduvad uurimis- ja arendustegevuse raamistikus lubatud maksimummääraga. Sama projekt ei saa riigiabi ühestki teisest allikast peale föderaalvalitsuse.

2.4.   Abi ergutav mõju ja tingimused

(16)

Abikavas on ette nähtud vajalikkuse ja ergutava mõju nõue. Iga abikõlblik projekt peab kätkema teatavat tehnilist ja/või rahalist riski, mis takistab abi taotleval ettevõttel seda ise täies ulatuses rahastamast. Abi taotlev ettevõte peab esitama enne riigiabi määramist täieliku tehnilise ja finantstoimiku. Majandus- ja teaduspoliitika valdkonnas pädevad ministeeriumid analüüsivad iga toimikut eraldi. Samuti kohustuvad Belgia ametiasutused kontrollima riigiabi ergutavat mõju abisaajates ettevõtetes teostatavate uuringute kaudu ning näitama ergutava mõju olemasolu komisjonile esitatavates iga-aastastes aruannetes.

(17)

Kohaldades uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punkti 4.7, kohustuvad Belgia ametiasutused teavitama mahukatest projektidest eraldi. Belgia ametiasutused teavitasid äriühingule Techspace Aero mootori GP7000 jaoks madalsurvekompressori välja töötamiseks antud riigiabist (C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5.   Menetluse algatamise põhjused

(18)

Oma 22. juuni 2006. aasta otsuses analüüsib komisjon toetust lähtuvalt uurimis- ja arendustegevuse raamistikust ning avaldab kahtlust abi kooskõla kohta sellega.

(19)

Komisjon märkis, et abi määrati tagasimaksmisele kuuluva ettemakse vormis, mille tagasimaksmise kord on seotud uurimistegevuse tulemusena saadud toote turustamisega. Sellised programmi edukuse korral tagasimaksmisele kuuluvad ettemaksed on lennukitööstuses tavalised.

(20)

Uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punkt 5.6 näeb ette just seda tüüpi ettemakseid. Raamistik võimaldab tavalisest (25 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest ja 50 % tööstusalase uurimistegevuse kuludest) suurema osatähtsusega riigiabi andmist, hinnates tagasimaksmise tingimusi igal juhtumil eraldi.

(21)

Pärast uurimis- ja arendustegevuse raamistiku jõustumist on komisjoni teavitatud arvukatest juhtumitest, kus riigiabi on antud ettemakse vormis ja mis tuleb edu korral tagasi maksta. Komisjon on selleks puhuks välja kujundanud selle raamistiku punkti 5.6 tõlgendamise praktika. (5)

(22)

Komisjoni poolt praeguseni analüüsitud juhtudel näeb ettemaksete programmi edukuse korral tagasimaksmise kord ette mitte ainult ettemakse põhisumma tagasimaksmist, vaid ka intresside tasumist, mille arvestamisel kohaldatakse komisjoni poolt asjaomase liikmesriigi jaoks abi andmise ajal kehtestatud viite- ning diskontomäära. Programmi iseäranis märkimisväärse edu korral on tagasimakstav summa olnud isegi suurem.

(23)

Sellistel asjaoludel tavatseb komisjon piirata ettemakse proportsionaalset suhet abikõlblikesse kuludesse maksimaalselt 40 %ni konkurentsieelse arendustegevuse kuludest ja 60 %ni tööstusalase uurimistegevuse kuludest, kusjuures nende baasmäärasid võib suurendada vastavalt uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punktile 5.10.

(24)

Kõnealusel juhtumil märgib komisjon, et Belgia ametiasutused on rakendanud piirmäärasid 40 % ja 60 % (+ 5 % lisa kooskõlas uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punktiga 5.10), kuigi ettemaksu tagasimaksmise kord ei näe intresside tasumist ette isegi mitte programmi edukuse korral.

(25)

Samuti on asjaomase riigiabi jaoks kehtestatud tagasimaksmise kord oluliselt soodsam kui tüüpiline tagasimaksmise kord komisjoni poolt seni analüüsitud juhtudel. Kui abisaajad ettevõtted ei pea intressi tasuma, siis on tegemist abiga sõltumata programmi tulemusest, samas kui klassikalise tagasimaksmise korra kohaselt võib abi edu korral olematuks muutuda (suure edu korral võib abi isegi negatiivseks osutuda, sest ettevõte teenib riigile raha, sealhulgas reaalväärtuses).

3.   BELGIA KOMMENTAARID

3.1.   Toetuse eelarve

(26)

22. juuni 2006. aasta otsuse järel täpsustasid Belgia ametiasutused, et abikava ei näe ette toetust keretootjatele. Ministrite nõukogu 1. detsembri 2000. aasta otsus eristab keretootjate toetuse eelarve lennukiosade ja mootoritootjate toetuse eelarvest. Keretootjatele abi andmise kord erineb selgelt lennukiosade ja mootoritootjatele toetuse andmise korrast. Ministrite nõukogu 1. detsembri 2000. aasta otsus käsitleb vaid viimatimainitud ettevõtetele määratavat abi.

3.2.   Lennukiosade ja mootoritoojatele määratud abi kohandamine

(27)

Belgia ametiasutused soovisid lennukiosade ja mootoritoojatele määratavaid toetusi muuta 23. novembril 2006 komisjonile esitatud näidislepingute kohaselt. Kohandusi esitati kahes variandis. Iga abisaaja projekti jaoks võeti kasutusele üks variant.

(28)

Esimene variant näeb ette ühe osa määratud abist tagasinõudmist eesmärgiga viia selle osatähtsus kooskõlla uurimis- ja arendustegevuse raamistikus ette nähtud toetustega (50 % tööstusalase uurimistegevuse kuludest ja 25 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest + võimalikud lisatoetused). Belgia ametiasutused nõuavad üleliigse abisumma tagasi hiljemalt 31. märtsil 2007, kohaldades abi andmise ajal kehtinud komisjoni viite- ja diskontomäära. Lisaks algsele tagasinõudmisele ning kooskõlas abi andmise lepinguga nõuavad Belgia ametiasutused projekti edu korral ettevõttele alles jäänud abi tagasimaksmist ilma intressita.

Tabel 1

Ettemaksed väljendatuna toetuse osatähtsuse kaudu

Abisaajad

Abikõlblikud kulud

(tuhandetes eurodes)

Lõplik osatähtsus

Ettemakse

(tuhandetes eurodes)

Tagasinõudmine intressidega

(tuhandetes eurodes)

Määr

Tööst. uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Tööst. uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Teine variant näeb ettemakse tagasimaksmist ette ainult programmi edukuse korral ning vastab tagasimaksmise osas komisjoni praktikale. Belgia ametiasutused pakuvad välja progressiivse tagasimakse korra, mis võimaldab edukuse korral nõuda sisse põhisumma ning intressid, mis arvutatakse abi andmise ajal kehtinud komisjoni viite- ning diskontomäära alusel.

Tabel 2

Ettemaksed, mille tagasimaksmine on viidud ühenduse praktikaga kooskõlla

Abisaajad

Abikõlblikud kulud

(tuhandetes eurodes)

Osatähtsus

Ettemakse

(tuhandetes eurodes)

Intressid

(tuhandetes eurodes) (7)

Määr

Edukus

(müüdud tooted)

Tööst. uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Tööst.uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Projekti edukus määratletakse prognoositava müügi põhjal abi andmise hetkel. Müügitulemusi võetakse arvesse ettemakse tagasimaksmisel.

(31)

Electronic Apparatus ja XenICS/FOS & S maksavad iga müügi pealt kindlaksmääratud summa. See summa võimaldab maksta tagasi nii põhisumma kui ka intressid.

(32)

Samas aga on Europlasma ja Samtechi jaoks iga müügiga seotud tagasimakse erinev. Varieeruv makse koosneb järgmistest osadest:

kindlaksmääratud summa, mis vastab ettemakse põhisummale, jaotatuna edukust määravate müügitehingute vahel, ja

müügi käigus arvestatav muutuv summa, mis katab maksmisele kuuluvale põhisummale vastavad intressid.

(33)

Europlasma jaoks on tagasimaksed lineaarsed.

(34)

Electronic Apparatuse puhul toimuvad tagasimaksed juurdekasvukava alusel. Iga aste koosneb […] tootest. Kui projekt katkeb mõne astme keskel enne edu saavutamist, sooritab ettevõte viimase tagasimakse viimasest saavutatud astmest alates toimunud müügist lähtuvalt proportsionaalselt.

(35)

Samtechi ja XenICS/FOS & S-i tagasimaksed kasvavad astmeliselt. Need jagunevad kolme etappi:

esimene etapp vastab müügi esimesele kolmandikule,

teises etapis, mis vastab müügi teisele kolmandikule, on tagasimaksed kaks korda kõrgemad kui esimesel etapil,

kolmandas etapis, mis vastab müügi kolmandale kolmandikule, on tagasimaksed kolm korda kõrgemad kui esimesel etapil.

(36)

Belgia ametiasutused määrasid kõigi 2. tabelis kajastatud lepingute lõppkuupäevaks 31. detsembri 2018, välja arvatud Samtechiga sõlmitud leping, mille lõppkuupäev on 31. detsember 2021. Selle alusel antav abi määrati alles hiljaaegu.

3.3.   Kohustused

(37)

Belgia ametiasutused kohustuvad:

viima algsed lepingud enne 31. detsembrit 2006 kooskõlla 23. novembril 2006 esitatud näidislepingutega ning käesoleva otsuse põhjendustes 28 kuni 36 ette nähtud tagasimakse tingimustega,

edastama muudetud ja alla kirjutatud lepingud enne 31. detsembrit 2006,

järgima tagasimaksmise korra osas komisjoni praktikat juhul, kui enne 31. detsembrit 2006 tuleb määrata uusi ettemakseid, mille osatähtsus on suurem kui uurimis- ja arendustegevuse raamistikus toetuste jaoks ette nähtud,

võtma asjakohased meetmed, kui pärast uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistiku jõustumist määratakse selle abikava raames arendus- ja innovatsioonitegevusele uusi abisid.

4.   HINNANG

4.1.   Riigiabi olemasolu

(38)

Abikava rahastatakse Belgia föderaaleelarvest. See annab eeliseid mõningatele lennukitööstuses tegutsevatele lennukiosade ja mootoritootjatele. Ettemaksed tuleb tagasi maksta vaid uurimistegevusaluseks oleva toote müügiedu korral, mõningatele tagasimaksetele ei ole kehtestatud intresse. See kujutab endast turutingimustel saadud laenuga võrreldes eelist. Abi võib moonutada konkurentsi ning kahjustada liikmesriikide vahelist kaubavahetust, sest antud sektoris tegutseb ka teisi lennukiosade ja mootoritootjaid. Seega vastab meede kõikidele kriteeriumidele, mis iseloomustavad riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 87 esimese lõigu tähenduses.

(39)

Kõnealuse abikava kaudu antud abi kogusumma on 82 581 000 eurot, millest 41 307 000 on ette nähtud lennukiosade tootjatele ning 41 274 000 mootoritootjatele.

4.2.   Riigiabi ebaseaduslikkus

(40)

Abikava raames määratud üksiktoetused on tehtud riigi ja abi saavate ettevõtete vaheliste lepingute raames. Belgia ametiasutuste poolt üle antud näidisleping ei sisalda peatamissätteid juhtudeks, kui komisjoni analüüsib ettemaksu ühenduse riigiabi käsitlevatest reeglitest lähtuvalt. Kuna meede on juba rakendatud, tuleb see lugeda ebaseaduslikuks määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli1 punktide b ja f tähenduses.

4.3.   Riigiabi kokkusobivus

(41)

Põhjenduses 28 kirjeldatud esimese variandi kohane muudatus kaotab abisaajatele esialgu antud eelise ning viib abi osatähtsuse kooskõlla uurimis- ja arendustegevuse raamistikuga (50 % tööstusalase uurimistegevuse kuludest ja 25 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest + võimalikud lisatoetused). Lisaks ülemäärase abi osa koos intressidega tagasinõudmisele läheb järelejäänud osa tagasimaksmine kaugemale uurimis- ja arendustegevuse raamistiku nõuetest. Selliselt kohandatud abi on raamistikuga kooskõlas.

(42)

Põhjendustes 29 kuni 36 kirjeldatud teise variandi muudatused viivad tagasimaksmise korra kooskõlla komisjoni praktikaga: tagasimaksmine on progresseeruv ning koosneb edu korral ettemakse nominaalsummast ja kogunenud intressidest. Selliselt kohandatud abi on raamistikuga kooskõlas.

(43)

Tabelites 1 ja 2 on esitatud käesoleva korra alusel abi saanud ettevõtted. Belgia ametiasutused kohustuvad tühistama ajutiselt neile ettevõtetele antud täiendavad eelised võrreldes nende tagasimaksmisele kuuluvate ettemaksete kaudu abi saajatele, kelle juhtumeid komisjon siiani analüüsinud on. Lisaks kohustuvad Belgia ametiasutused tagasimaksmise korra kehtestamisel järgima komisjoni praktikat, kui enne 2006. aasta lõppu määratakse uusi ettemakseid, mille osatähtsus ületab uurimis- ja arendustegevuse raamistikus ette nähtud toetusi. Samuti kohustuvad Belgia ametiasutused võtma asjakohased meetmed, kui selle abikava raames määratakse täiendavalt abi pärast uue uurimis- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmise ühenduse raamistiku jõustumist.

5.   JÄRELDUS

(44)

Komisjon sedastab, et Belgia rakendas EÜ asutamislepingu artikli 88 lõiget 3 rikkudes lennukitööstuse uurimis- ja arendustegevuse abikava ebaseaduslikult lennukiosade ja mootoritootjate kasuks. Belgia on kohustunud määratud riigiabi enne 31. detsembrit 2006 kohandama, et viia see kooskõlla uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistiku ja komisjoni praktikaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Belgia poolt lennukitööstuse uurimis- ja arendustegevuse abikava raames lennukiosade ja mootoritootjatele antud riigiabi on ühisturuga kooskõlas, tingimusel et artikli 2 tingimused on täidetud.

Artikkel 2

Belgia nõuab, et artiklis 1 nimetatud abikava alusel abisaajad maksaksid ettemakse tagasi vastavalt ühele nendest kahest variandist, mis on kirjeldatud põhjendustes 28 kuni 36.

Seetõttu muutis Belgia enne 31. detsembrit 2006 artiklis 1 nimetatud abisaajatega sõlmitud lepinguid vastavalt Belgia ametiasutuste poolt 23. novembril 2006 komisjonile edastatud näidislepingutele, mis hõlmavad põhjendustes 28 kuni 36 kirjeldatud uut tagasimaksmise korda.

Muudetud lepingud edastati komisjonile enne 31. detsembrit 2006.

Artikkel 3

Belgia teatab komisjonile kahe kuu jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest selle täitmiseks võetud meetmetest.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile.

Brüssel, 6. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT C 196, 19.8.2006, lk 7.

(3)  Vt joonealune märkus 2.

(4)  EÜT C 45, 17.2.1996, lk 5.

(5)  Vt viidatud juhtumeid komisjoni 22. juuni 2006. aasta otsuse joonealuses märkuses nr 5 (ELT C 196, 19.8.2006, lk 7).

(6)  Ärisaladus

(7)  Nõutakse sisse ettemakse tagasimaksmise käigus.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/79


KOMISJONI OTSUS,

6. detsember 2006,

seoses Belgia poolt ettevõtjale Techspace Aero antud uurimis- ja arendusabiga

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5799 all)

(Ainult prantsus- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/200/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 88 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (1) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2006. aasta otsust, (2) millega komisjon algatas artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetluse riigiabi nr C 28/2006 (ex NN 23/2004) suhtes,

olles kutsunud huvitatud isikuid üles esitama märkusi vastavalt eespool nimetatud artiklile sätetele,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

(1)

13. veebruari 2004. aasta kirjaga, mis registreeriti komisjonis 18. veebruaril, teavitas Belgia komisjoni uurimis- ja arendusabist äriühingule Techspace Aero. 23. detsembri 2004. aasta, 1. juuli 2005. aasta ja 8. märtsi 2006. aasta kirjadega, mis registreeriti komisjonis 3. jaanuaril ja 5. juulil 2005. aastal ning 13. märtsil 2006. aastal, edastas Belgia komisjonile täiendavat teavet.

(2)

Teatis oli lisatud teatisele lennukitööstuse uurimis- ja arendusabi kava kohta, sest meede sisaldas kõnealuse kava raames suure summa määramist, millest tuleb vastavalt uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistiku (3) (edaspidi “uurimis- ja arendustegevuse raamistik”) punktile 4.7 eraldi teavitada. Nimetatud abikava on käsitletud eraldi ametliku uurimismenetluse raames abi numbri all C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

22. juuni 2006. aasta kirjaga teavitas komisjon Belgiat otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetlus Techspace Aerole määratud üksikabi suhtes.

(4)

11. septembri 2006. aasta kirjaga, mis registreeriti samal päeval, esitas Belgia komisjonile oma märkused.

(5)

2. oktoobri 2006. aasta kirjaga palus komisjon Belgialt täiendavat teavet, mis esitati 23. ja 24. novembri 2006. aasta kirjadega, mis registreeriti samal päeval.

(6)

Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. (4) Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles esitama kõnealuse riigiabi kohta oma märkused.

(7)

Komisjonile ei laekunud huvitatud isikutelt ühtegi märkust.

2.   ABI KIRJELDUS

2.1.   Abisaaja

(8)

Techspace Aero on lennuki- ja kosmosetööstuses tarvitatavate mootorite alakoostude tootmisele spetsialiseerunud Belgia ettevõte. Ettevõtte kodulehekülje kohaselt kuulub see 51 % ulatuses Prantsuse kontsernile Safran, 28,4 % ulatuses Valloonia piirkonnale, 19 % ulatuses Ameerika äriühingule Pratt & Whitney ja 1,6 % ulatuses Société Wallonne d’Investissement’le. 2004. aastal töötas seal 1 230 inimest ning käive oli 271 miljonit eurot.

(9)

Techspace Aero erialaks on madalsurvekompressorid. Ettevõte on osalenud mitmetes tsiviillennunduses tarvitatavate mootorite arendusprojektides koos selliste ettevõtetega nagu General Electric või Pratt & Whitney või SNECMA.

2.2.   Abi saanud uurimis- ja arendusprojekt

(10)

Techspace Aero osaleb ka tsiviillennuki mootori GP7000 projektis. GP7000 on kahe Ameerika tööstusettevõtja, General Electric ja Pratt & Whitney, koostöös välja töötatud mootor. Selles projektis osalevad ka teised Euroopa ettevõtted nagu näiteks MTU (Saksamaa) ja SNECMA (Prantsusmaa).

(11)

Techspace Aero ülesandeks on arendada GP7000 jaoks välja madalsurvekompressor. Selle projekti uurimis- ja arendustöö abikõlblike kulude kogumaksumus ettevõtte jaoks on […] (5) ajavahemikuks 2002–2006. Vastavalt Belgia ametiasutuste väitele jaguneb projekti kogumaksumus järgmiselt: […] tööstusalasteks uuringuteks, lisaks […] konkurentsieelsele arendustegevusele uurimis- ja arendustegevuse raamistiku I lisa tähenduses.

(12)

Tööstusalaste uuringutena klassifitseeritav tegevus vastab mootori esmase testimise eelsele etapile. Konkurentsieelne arendustegevus vastab mootori testimise etapile. Riigiabi hulka ei ole arvatud sertifitseerimiskulud.

2.3.   Abi liik

(13)

2000. aastal taotles Techspace Aero Belgia valitsuselt abi kõnealuse projekti teostamiseks. Belgia ametiasutused määrasid riigiabi 1. oktoobril 2003.

(14)

Abi määrati tagasimaksmisele kuuluva ettemakse vormis maksimumkoguses 41 274 000 eurot, mis pidi katma 65 % tööstusalaste uuringute ja 45 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest.

(15)

Ettemakse makstakse tagasi maksu näol, mida tasutakse iga müüdud valmistoote pealt ja mis suureneb sõltuvalt toote olulisusest, samuti varuosade müügi ja remondist tekkinud käibe pealt. Riigi ja Techspace Aero vahel sõlmitud leping ei näe ette intresside maksmist. Tagasimaksmine lõpeb, kui ettemakse põhisumma on tagasi makstud.

(16)

Vastavalt Belgia ametiasutuste poolt kirjavahetuses komisjoniga kirjeldatud sündmuste käigule, mis muu hulgas põhineb […] toote müügiprognoosil aastaks 2018, pidi Techspace Aero ettemakse 2019. aastaks tagasi maksma.

2.4.   Abi ergutav mõju

(17)

Vastavalt Belgia ametiasutuste väitele kasvasid Techspace Aero uurimis- ja arendustegevuse kulud […] aastas enne programmi algust 2005. eelarveaasta jooksul […] aastas. Samuti kasvas uurimis- ja arendustegevuse ning käibe suhe […]lt […]le.

2.5.   Menetluse algatamise põhjused

(18)

22. juuni 2006. aasta otsuses analüüsis komisjon seda meedet uurimis- ja arendustegevuse raamistiku valguses ning avaldas kahtlust riigiabi vastavuses kõnealusele raamistikule.

(19)

Komisjon märkis, et riigiabi määrati ettemakse kujul, mille tagasimaksmise kord on seotud uurimistegevuse tulemusel saadud toote müügiga. Seda tüüpi ettemaksed, mis kuuluvad programmi edu korral tagasimaksmisele, on lennukitööstuses tavalised.

(20)

Uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punkt 5.6 näeb ette just sellist tüüpi ettemakseid. Sellistel juhtudel võib komisjon, hinnates iga juhtumi tagasimaksmise tingimusi eraldi, aktsepteerida tavalisest (25 % konkurentsieelne arendustegevus ja 50 % tööstusalane uurimistegevus) suurema osatähtsusega abi.

(21)

Komisjoni on alates uurimis- ja arendustegevuse raamistiku jõustumisest teavitatud arvukatest riigiabi määramistest tagasimaksmisele kuuluva ettemakse vormis. Seetõttu on komisjon kujundanud välja praktika (6) kõnealuse raamistiku punkti 5.6 tõlgendamiseks.

(22)

Komisjoni poolt siiani analüüsitud juhtudel näeb ettemaksete tagasimaksmise kord programmi edukuse korral ette mitte ainult ettemakse põhisumma tagasimaksmist, vaid ka intresside tasumist, mis arvutatakse komisjoni poolt asjaomase liikmesriigi jaoks abi andmise ajal kehtestatud viite- ja diskontomäära alusel. Programmi iseäranis märkimisväärse edu korral on tagasimakstav summa isegi suurem.

(23)

Sellistel asjaoludel on komisjon tavatsenud piirata ettemakse “proportsionaalset suhet abikõlblikesse kuludesse” maksimaalselt 40 %ni konkurentsieelse arendustegevuse kuludest ja 60 %ni tööstusalase uurimistegevuse kuludest, kusjuures neid baasmäärasid võib suurendada uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punkti 5.10 kohaselt.

(24)

Kõnealusel juhtumil märgib komisjon, et Belgia ametiasutused on rakendanud piirmäärasid 40 % ja 60 % (+ 5 % lisa kooskõlas uurimis- ja arendustegevuse raamistiku punkti 5.10.2. teise lõiguga), kuigi ettemaksu tagasimaksmise kord ei näe intresse ette isegi programmi edukuse korral.

(25)

Nagu komisjon oma 22. juuni 2006. aasta otsuses nendib, on Techspace Aero jaoks kehtestatud tagasimaksmise kord oluliselt soodsam kui tüüpiline tagasimaksmise kord komisjoni poolt seni analüüsitud juhtudel. Kui abisaajad ettevõtted ei pea intressi tasuma, on tegemist abiga sõltumata programmi tulemusest, samas kui klassikalise tagasimaksmise korral võib see programmi edukuse korral olematuks muutuda (suure edu korral võib abi isegi negatiivseks osutuda, sest ettevõte teenib riigile raha, sealhulgas reaalväärtuses).

3.   BELGIA MÄRKUSED

(26)

Belgia ametiasutused muutsid Techspace Aerole abi määramise korda osapoolte allkirjastatud ning 24. novembril 2006 komisjonile esitatud lepingu lisaklausli abil. See näeb ette ühe osa abi tagasinõudmist eesmärgiga viia abi osatähtsus uurimis- ja arendustegevuse raamistikus ettenähtud tasemele (maksimaalselt 50 % tööstusalase uurimistegevuse ja 25 % konkurentsieelse arendustegevuse kuludest, millele lisandub 5 %, kuna projekti teostatakse artikli 87 lõike 3 punkti c kohaldamisalasse kuuluvas piirkonnas). Belgia ametiasutused nõuavad abi ülejäänud osa tagasi hiljemalt 31. märtsil 2007, kohaldades abi andmise ajal kehtinud komisjoni viite- ja diskontomäära. Lisaks sellele algsele sissenõudmisele ning vastavalt lepingule nõuavad Belgia ametiasutused projekti edukuse korral ettevõtte kätte jäänud riigiabi intressideta tagasimaksmist.

Tabel

Ettemakse väljendatuna toetuse osatähtsuse kaudu

Abisaaja

Abikõlblikud kulud

(tuhandetes eurodes)

Lõplik osatähtsus

Ettemakse (tuhandetes eurodes)

Tagasinõudmine koos intressidega

(tuhandetes eurodes)

Määr

Tööstusalane uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Tööstusalane uurimistegevus

Konkurentsieelne arendustegevus

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Techspace Aerole lõpuks määratud ettemaks ulatub 31 978 850 euroni, mis annab abi osatähtsuseks […], mis vastab tööstusalase uurimistegevuse ja konkurentsieelse arendustegevuse kuludele rakendatava osatähtsuse kaalutud keskmisele.

4.   HINNANG

4.1.   Riigiabi olemasolu

(28)

Ettemakse on määratud Belgia föderaaleelarve vahenditest. See hõlmab vaid ühte ettevõtet. Abi kuulub tagasimaksmisele vaid uurimistegevusaluse toote äriedu korral. Võrreldes turutingimustel saadud laenuga kujutab see endast eelist. Techspace Aero tegutseb valdkonnas, kus liikmesriikide vahel toimub tihe kaubavahetus. Seega vastab toetus kõigile kriteeriumidele, mis iseloomustavad riigiabi EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses.

4.2.   Riigiabi ebaseaduslikkus

(29)

Riigiabi määrati 1. oktoobril 2003 enne komisjoni teavitamist ning seega a fortiori ka enne komisjoni heakskiitu. Ei ole kehtestatud peatamissätteid juhtudeks, kui komisjon analüüsib ettemaksu ühenduse riigiabi käsitlevatest reeglitest lähtuvalt. Juba määratud toetust tuleb lugeda ebaseaduslikuks määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punktide b ja f tähenduses.

4.3.   Riigiabi kokkusobivus

(30)

Põhjendustes 26 ja 27 kirjeldatud muudatus tühistab abisaajale algselt võimaldatud soodustuse, viies toetuse osatähtsuse uurimis- ja arendustegevuse raamistikus ettenähtud tasemele (50 % tööstusalane uurimistegevus ja 25 % konkurentsieelne arendustegevus, millele lisandub 5 %, kuna projekti teostatakse artikli 87 lõike 3 punktis c nimetatud piirkonnas). Lisaks ülemäärase abi osa koos intressidega tagasinõudmisele läheb järelejäänud osa tagasimaksmine kaugemale uurimis- ja arendustegevuse raamistiku nõuetest. Seega on selliselt kohandatud abi nimetatud raamistikuga kooskõlas.

(31)

Belgia ametiasutused tühistavad seega Techspace Aerole ajutiselt määratud lisaeelise võrreldes komisjoni poolt seni analüüsitud tagasimaksmisele kuuluva ettemakse vormis osutatud riigiabi juhtumitega.

5.   JÄRELDUS

(32)

Komisjon sedastab, et Belgia andis EÜ asutamislepingu artikli 88 lõiget 3 rikkudes äriühingule Techspace Aero ebaseaduslikult uurimis- ja arendusabi. Siiski kohandas Belgia määratud abi, et viia see kooskõlla uurimis- ja arendustegevusele riigiabi andmise ühenduse raamistikuga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Uurimis- ja arendusabi, mida Belgia andis Techspace Aerole 41 274 000 euro ulatuses ja mida muudeti vastavalt põhjendustes 26 ja 27 kirjeldatud korrale, on kooskõlas ühisturuga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile.

Brüssel, 6. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT C 196, 19.8.2006, lk 16.

(3)  EÜT C 45, 17.2.1996, lk 5.

(4)  Vt joonealune märkus 2.

(5)  Ärisaladus.

(6)  Vt viidatud juhtumeid komisjoni 22. juuni 2006. aasta otsuse joonealuses märkuses nr 4 leheküljel 18 (ELT C 196, 19.8.2006, lk 16).


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/83


KOMISJONI OTSUS,

27. märts 2007,

millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1292 all)

(2007/201/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 neljandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2002/757/EÜ (2) nõutakse liikmesriikidelt ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete võtmist Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (edaspidi “kahjulik organism”) ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks.

(2)

Hiljutise teadusliku teabe põhjal kahjuliku organismi tekitatud võimaliku kahju kohta selgub, et kahjuliku organismi suhtes vastuvõtlike taimede, puidu ja koore loetelu tuleks laiendada ja ajakohastada.

(3)

Väärtõlgenduse vältimiseks tuleks selgelt sätestada, et haigustele vastuvõtlike taimede konkreetsete liikide liikumise puhul ühenduses on vaja taimepasse.

(4)

Otsuse 2002/757/EÜ kohaselt teostatud ametlike vaatluste tulemusel ilmneb, et teatud liiki haigustele vastuvõtlikke taimi on vaja kasvuperioodil tootmiskohas ametlikult kontrollida vähemalt kaks korda aastas, et kinnitada kahjuliku organismi puudumist. Selleks et anda piisavalt aega kohaldada kõnealust määrust, tuleks seda rakendada alates 1. maist 2007.

(5)

Haiguskolletes likvideerimismeetmete rakendamise tulemusena saadud kogemuste põhjal on ilmnenud, et meetmed peaksid hõlmama lisaks taimedele ka nendega seotud kasvusubstraate ja taimejäätmeid. Samuti peavad need meetmed sisaldama fütosanitaarmeetmeid selliste kohtade ümber oleva kasvupinnase suhtes.

(6)

Samuti on vaja, et liikmesriigid jätkaksid vaatlusi kahjuliku organismiga nakatumise ilmingute kindlakstegemiseks ning teataksid tulemustest igal aastal.

(7)

On asjakohane, et selliste meetmete tulemused vaadatakse uuesti läbi pärast järgmist kasvuperioodi ja kaalutakse võimalike edasiste meetmete võtmist, pidades silmas nimetatud läbivaatamise tulemusi. Samuti peaksid edasised meetmed arvesse võtma liikmesriikide esitatavat teavet ja teaduslikke arvamusi.

(8)

Seetõttu tuleks otsust 2002/757/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2002/757/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 1 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

“2.   haigustele vastuvõtlikud taimed – liikide Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., välja arvatud Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ja Viburnum spp. L. taimed, välja arvatud viljad ja seemned.

3.   haigustele vastuvõtlik puit – liikide Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ja Taxus brevifolia Nutt. puit.

4.   haigustele vastuvõtlik puukoor – liikide Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ja Taxus brevifolia Nutt. eraldatud koor.”

2.

Artiklis 5 asendatakse sõna “tootmiskohast” sõnaga “ühenduses”.

3.

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõike 1 sätete kohaldamist, teatatakse esimeses lõikes ette nähtud vaatluste tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 1. detsembriks.”

4.

Artiklis 8 asendatakse kuupäev 31. detsember 2004 kuupäevaga 31. jaanuar 2008.

5.

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).

(2)  EÜT L 252, 20.9.2002, lk 37. Otsust on muudetud otsusega 2004/426/EÜ (ELT L 154, 30.4.2004, lk 1).


LISA

Otsuse 2002/757/EÜ lisa punkti 3 muudetakse järgmiselt:

1.

Esimeses lauses asendatakse sõna “tootmiskohast” sõnaga “ühenduses”.

2.

Punktis b lisatakse enne sõna “või” oleva lauseosa ette järgmine tekst:

“ja edaspidi alates 1. maist 2007 vähemalt kaks korda asjakohasel ajal taimede aktiivsel kasvuperioodil;”.

3.

Punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

Kui taimedel on tootmiskohas leitud märke kahjulikest organismidest, on kahjuliku organismi likvideerimiseks võetud asjakohaseid meetmeid, mis hõlmavad vähemalt järgmist:

i)

nakatunud taimede ja nakatunud taimedest 2 m raadiuses olevate kõigi haigustele vastuvõtlike taimede, sealhulgas nendega seonduvate kasvusubstraatide ja taimejäätmete, hävitamine,

ii)

nakatunud taimedest 10 m raadiuses olevate kõigi haigustele vastuvõtlike taimede ja nakatunud partii ülejäänud taimede puhul:

taimi on hoitud tootmiskohas,

ametlikke lisakontrollimisi on tehtud vähemalt kaks korda kolme kuu jooksul pärast likvideerimismeetmete võtmist taimede aktiivsel kasvuperioodil,

nimetatud kolme kuu jooksul ei ole taimi töödeldud kahjuliku organismi sümptomite pärssimiseks,

taimed on tunnistatud nende ametlike kontrollimiste käigus kahjulikest organismidest vabaks,

iii)

kõiki teisi haigustele vastuvõtlikke taimi on tootmiskohas pärast nakatumise avastamist korduvalt ametlikult kontrollitud ning nende kontrollimiste käigus on taimed tunnistatud ohtlikest organismidest vabaks,

iv)

on võetud asjakohaseid fütosanitaarmeetmeid nakatunud taimedest 2 m raadiuses oleva kasvupinnase suhtes.”.


30.3.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/86


KOMISJONI OTSUS,

27. märts 2007,

millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1305 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/202/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liites (1) loetletud Poola ettevõtete suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi.

(2)

2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (2) 2004/471/EÜ, (3) 2004/474/EÜ, (4) 2005/271/EÜ, (5) 2005/591/EÜ, (6) 2005/854/EÜ, (7) 2006/14/EÜ, (8) 2006/196/EÜ, (9) 2006/404/EÜ, (10) 2006/555/EÜ (11) ja 2006/935/EÜ. (12)

(3)

Vastavalt Poola pädeva asutuse ametlikule avaldusele on teatavad liha-, kala- ja piimasektori ettevõtted lõpetanud ajakohastamisprotsessi ning on nüüd ühenduse õigusaktidega täielikus vastavuses. Teatavad ettevõtted on lõpetanud tegevuse, mille tõttu neile üleminekuperiood anti. Seepärast tuleks kõnealused ettevõtted kustutada nende ettevõtete nimekirjast, kelle suhtes kohaldati üleminekuperioodi.

(4)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmetest on teatatud toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. märts 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.

(2)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 53.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 56.

(4)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 73.

(5)  ELT L 86, 5.4.2005, lk 13.

(6)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 96.

(7)  ELT L 316, 2.12.2005, lk 17.

(8)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 66.

(9)  ELT L 70, 9.3.2006, lk 80.

(10)  ELT L 156, 9.6.2006, lk 16.

(11)  ELT L 218, 9.8.2006, lk 17.

(12)  ELT L 355, 15.12.2006, lk 105.


LISA

Loetelu ettevõtetest, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest

Lihatöötlemisettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski “Sadełko” – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia “SCH” Masarnia Osuch


Väikese võimsusega lihatöötlemisettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

4

 

FHU “Pierożki-smakoszki”, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Lihatöötlemisettevõtted

Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw “Marko-Pek” sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski “SADEŁKO” sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “DURO” sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego “Radikal”

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy “IMPERIAL” SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn, 66-300 Międzyrzecz, ul. Polna 1

106

12060220

Firma “Świerczek” Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1

108

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn, Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice

113

24100202

PPH “HIT” sp. z o.o., 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48

114

30220201

Ubojnia Masarnia Folmas sp. z o.o., Rawicz, Folwark 49

116

0203806

“Agro-Tusz” sp.j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski, 55-106 Zawonia, Tarnowiec 92a

128

14340309

“Wisapis” Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2

132

22050303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “BALERONIK” Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II

134

22060201

Zakłady Mięsne Kościerzyna sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30B

135

22060203

Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Karsinie, ul. Długa 184, 83-440 Karsin

136

22123801

Zakład Mięsny “Wiklino” Dorota Jaworska, Andrzej Jaworski, spółka jawna, 76-200 Słupsk, Wiklino 2

137

22140301

“PiA” sp. z o.o., 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8

138

24010317

Prywatny Zakład Mięsny “GAIK”, sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14

142

24650301

Zakład Mięsny “ANTOSIK”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39

143

24040206

Zakład Produkcyjno-Handlowy “Admar”, ul. Częstochowska 34, 42-253 Siedlec gm. Janów

144

24040203

PHP “YABRA” sp. z o.o., 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Produkcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404, 42-260 Kamienica Polska

145

24640307

PPHU “ROMAN” Eksport-Import sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87

147

24090304

Zakłady Mięsne “PORAJ” Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11

148

24100201

Warsztat Rzeźniczo-Wędliniarski, F. Szostok, 43-211 Czarków, ul. Boczna 1

149

24120102

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

151

24130301

Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11

158

24080305

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2

159

28010103

Zakład Mięsny Bekon, ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol

161

30050202

Zakład Mięsno-Wedliniarski Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniew, Garbary 2a

165

30280102

PPH “ROMEX” Pachela, Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14


Kodulinnuliha

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

5

08010505

“Ekpols” sp. z o.o

6

08010504

PHPU “DROSAN” sp. z o.o

11

10080801

Rabbits Slaughterhouse


Kodulinnuliha

Täiendav nimekiri

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

173

14323901

Ejko – E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach

176

20110501

Spółdzielnia Producentów Drobiu “Eko-Gril” w Sokółce

179

28070503

Zakład Drobiarski “Lech Drób” w Zalewie

181

10010501