ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 25

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
1. veebruar 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 94/2007, 31. jaanuar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 95/2007, 31. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. veebruarist 2007

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 96/2007, 31. jaanuar 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005 seoses mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmisega

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 97/2007, 31. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel jaanuaris 2007 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

7

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/1/EÜ, 29. jaanuar 2007, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades nimetatud direktiivi II lisa tehnika arenguga ( 1 )

9

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 23. detsembri 2003. aasta otsuse 2004/90/EÜ (tehniliste sätete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/102/EÜ artikli 3 rakendamiseks jalakäijate ja muude vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ) parandus (ELT L 31, 4.2.2004) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 13. Tööstuspoliitika ja siseturg, 33. köide, lk 34)

12

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 94/2007,

31. jaanuar 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 31. jaanuari 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood “ZZ” tähistab “muud päritolu”.


1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 95/2007,

31. jaanuar 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. veebruarist 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 2 nähakse ette, et CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidid seemneks) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See tollimaks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 3 nähakse ette, et nimetatud artikli lõikes 2 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud kõnealuse määruse artiklis 4 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 1. veebruarist 2007 kehtestada imporditollimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 1. veebruarist 2007 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1816/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 5).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. veebruarist 2007

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

0,00

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

0,00

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

ajavahemikul 17–30 jaanuar 2007

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

EUR/t

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

154,84

123,34

FOB-hind USAs

191,66

181,66

161,66

160,95

Lahe lisatasu

26,53

11,00

Suure Järvistu lisatasu

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 96/2007,

31. jaanuar 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005 seoses mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul) (2) IV peatükis on sätestatud mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmine. Pidades silmas või sekkumishinna vähendamist ja sellele järgnevat abimäärade vähendamist muude või suhtes kohaldatavate toetuskavade raames, tuleks kõnealust abisummat vähendada.

(2)

Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1898/2005 vastavalt muuta.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 74 lõikes 1 asendatakse summa “60 eurot” summaga “40 eurot”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1919/2006 (ELT L 380, 28.12.2006, lk 1).


1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 97/2007,

31. jaanuar 2007,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib heaks kiita määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel jaanuaris 2007 esitatud teatavate muna- ja kodulinnulihasektorite toodete impordilitsentsi taotlusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 593/2004, millega avatakse munasektori ja ovoalbumiini tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1251/96, millega avatakse kodulinnulihasektori tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

Ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2007 on esitatud teatavate toodete impordilitsentsi taotlusi koguste kohta, mis on väiksemad või võrdsed saadaolevate kogustega, ning need võib täies ulatuses rahuldada, kuid muude toodete taotlused ületavad saadaolevaid koguseid ning neid tuleb seega vähendada kindla protsendimäära võrra, et tagada õiglane jaotamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruste (EÜ) nr 593/2004 ja (EÜ) nr 1251/96 alusel esitatud impordilitsentsi taotlusi ajavahemikuks 1. jaanuar–31. märts 2007 käsitletakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Impordilitsentsi taotlused määruste (EÜ) nr 593/2004 ja 1251/96 alusel ajavahemikuks 1. aprill–30. juuni 2007 võib esitada käesoleva määruse lisas osutatud ültkoguse ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 10.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 136. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1179/2006 (EÜT L 212, 2.8.2006, lk 7).


LISA

Rühm

Ajavahemikuks 1. jaanuarist–31. märtsini 2007 esitatud ekspordilitsentsi taotluste täienduskoefitsient

Ajavahemikul 1. aprillist–30. juunini 2007 saadaolev üldkogus

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

“—”

:

Komisjonile ei ole saadetud ühtegi litsentsitaotlust.


DIREKTIIVID

1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/9


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/1/EÜ,

29. jaanuar 2007,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades nimetatud direktiivi II lisa tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast TKTK teadusuuringutel põhineva arvamusega tutvumist leppis komisjon liikmesriikide ja huvirühmadega kokku juuksevärvide koostisainete reguleerimise üldstrateegia osas, mille kohaselt peavad tootjad esitama teaduslikud andmed juuksevärvide koostisainete kohta TKTK-le hindamiseks.

(2)

Sellised ained, mille juuksevärvides kasutamise suhtes avalike arutelude käigus selgelt pooldavat seisukohta ei ilmnenud ning mille ohutuse kohta ei esitatud ajakohastatud andmeid, mis võimaldaksid nõuetekohase riskianalüüsi läbiviimist, tuleks kanda II lisasse.

(3)

Seni peeti 4-amino-3-fluorofenooli kuuluvaks viitenumbri 22 üldise kande alla, mis hõlmab aniliini, selle soolasid ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaate. Kuna ei ole siiski selge, et 4-amino-3-fluorofenool kuulub aniliini derivaatide hulka, tuleks II lisasse kõnealuse aine kohta lisada eraldi kirje.

(4)

Selguse huvides tuleks epoksikonasool viia direktiivi 76/768/EMÜ II lisa eraldi viitenumbri 1182 alt viitenumbri 663 alla.

(5)

Kuna N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiidi kohta hinnangu saamiseks ei esitatud TKTK-le enne 31. juulit 2006 mingeid täiendavaid teaduslikke andmeid, tuleks kõnealune aine kanda II lisasse.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et alates 21. veebruarist 2008 ei müüda ega tarnita lõpptarbijale kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 3

1.   Hiljemalt 21. augustiks 2007 võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 21. novembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud tähtsamate siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/78/EÜ (ELT L 271, 30.9.2006, lk 56).


LISA

Direktiivi 76/768/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmised viitenumbrid 1234 ja 1243:

Viitenumber

Keemiline nimetus/INCI nimetus

CASi nr

“1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenüleendiamiin

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidiin

570-24-1

1236

HC Yellow nr 11

73388-54-2

1237

HC Orange nr 3

81612-54-6

1238

HC Green nr 1

52136-25-1

1239

HC Red nr 8 ja selle soolad

97404-14-3, 13556-29-1

1240

tetrahüdro-6-nitro-kinoksaliin ja selle soolad

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, v.a juhul, kui see on võõrlisand juuksevärvis Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenool

399-95-1

1243

N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiid

Bishüdroksüetüülbistsetüülmaloonamiid

149591-38-8”

2)

Viitenumbri 1182 all olev kirje jäetakse välja.

3)

Viitenumber 663 asendatakse järgmisega: “(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[1H-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan; epoksikonasool (CAS nr 133855-98-8)”.


Parandused

1.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/12


Komisjoni 23. detsembri 2003. aasta otsuse 2004/90/EÜ (tehniliste sätete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/102/EÜ artikli 3 rakendamiseks jalakäijate ja muude vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 31, 4. veebruar 2004 )

(Eestikeelne eriväljaanne 2004, 13. Tööstuspoliitika ja siseturg, 33. köide, lk 34)

Leheküljel 23 lisa I osa punkti 2.2 teise lõigu teises lauses

asendatakse

“Kui see tingimus on täidetud, kohandatakse sõiduk projektijärgsesse asendisse või kohandatakse kõiki järgnevaid mõõtmisi ja läbiviidud teste selliselt, et simuleerida sõiduki asumist projektijärgses asendis.”

järgmisega:

“Kui see tingimus ei ole täidetud, kohandatakse sõiduk projektijärgsesse asendisse või kohandatakse kõiki järgnevaid mõõtmisi ja läbiviidud teste selliselt, et simuleerida sõiduki asumist projektijärgses asendis.”