ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 1

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
4. jaanuar 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1/2007, 3. jaanuar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2/2007, 3. jaanuar 2007, puu- ja köögivilja (tomatid ja lauaviinamarjad) B-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

3

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/1/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed

4

 

 

2007/2/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liikmed

5

 

 

2007/3/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Bulgaaria ja Rumeenia liikmete ametisse nimetamise kohta

6

 

 

2007/4/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, millega muudetakse nõukogu kodukorda

9

 

 

2007/5/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks nõukogu eesistuja ametikoha täitmise järjekord

11

 

 

2007/6/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 1. jaanuar 2007, Regioonide Komitee Bulgaaria ja Rumeenia liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

13

 

 

Liikmesriikide valitsuste esindajate konverents

 

 

2007/7/EÜ, Euratom

 

*

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 1. jaanuar 2007, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikud

18

 

 

2007/8/EÜ, Euratom

 

*

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 1. jaanuar 2007, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunikud

19

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2007,

3. jaanuar 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 3. jaanuari 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

68,1

TR

95,6

ZZ

81,9

0707 00 05

TR

123,2

ZZ

123,2

0709 90 70

MA

41,2

TR

93,0

ZZ

67,1

0805 10 20

EG

45,8

IL

55,2

MA

54,8

TR

57,9

ZZ

53,4

0805 20 10

MA

60,2

ZZ

60,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,1

TR

63,9

ZZ

64,5

0805 50 10

AR

35,5

TR

45,8

ZZ

40,7

0808 10 80

CA

99,2

CN

77,9

US

81,3

ZZ

86,1

0808 20 50

US

99,4

ZZ

99,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood “ZZ” tähistab “muud päritolu”.


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2/2007,

3. jaanuar 2007,

puu- ja köögivilja (tomatid ja lauaviinamarjad) B-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1961/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögivilja eksporditoetustega, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1510/2006 (3) on kehtestatud soovituslikud kogused, mille suhtes võib välja anda B-süsteemi ekspordilitsentse.

(2)

Pidades silmas komisjonile tänasel päeval kättesaadavat teavet, on oht, et tomatite ja lauaviinamarjade puhul jooksvaks ekspordiperioodiks ette nähtud soovituslikke koguseid ületatakse. See ületamine piirab eksporditoetuste nõuetekohast toimimist puu- ja köögiviljasektoris.

(3)

Selle olukorra vältimiseks tuleks B-süsteemi litsentside taotlused pärast 3. jaanuari 2007 eksporditavate tomatite ja lauaviinamarjade puhul tagasi lükata kuni jooksva ekspordiperioodi lõpuni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1510/2006 artikli 1 alusel tomatite ja lauaviinamarjade suhtes esitatud B-süsteemi ekspordilitsentside taotlused, mille puhul on ekspordideklaratsioonid vastu võetud pärast 3. jaanuari ja enne 1. märtsi 2007, lükatakse tagasi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. jaanuar 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  ELT L 280, 12.10.2006, lk 16.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/4


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed

(2007/1/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artiklit 45,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamusi,

kokkuleppel komisjoni presidendiga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. oktoobrini 2009 komisjoni liikmeteks:

 

Meglena KUNEVA,

 

Leonard ORBAN.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/5


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liikmed

(2007/2/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 247 lõikeid 1–3,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 160b lõiget 3,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artiklit 47,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamusi,

ning arvestades, et kooskõlas eespool osutatud ühinemisakti artikliga 47 tuleb kontrollikoda laiendada kahe täiendava liikme nimetamisega kuueaastaseks ametiajaks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kontrollikoja liikmeteks nimetatakse kuueks aastaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast:

 

Nadezhda SANDOLOVA

 

Ovidiu ISPIR.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/6


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Bulgaaria ja Rumeenia liikmete ametisse nimetamise kohta

(2007/3/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikleid 12 ja 48,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia valitsuse ettepanekuid,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed nimetati ametisse ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010 nõukogu 2006/524/EÜ, Euratom, (1) 2006/651/EÜ, Euratom (2) ja 2006/703/EÜ, Euratom (3) vastu võetud otsustega.

(2)

Pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist tuleks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed laiendada 27 liikme nimetamisega, kes esindavad organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvaid majandus- ja ühiskonnaelu eri alasid,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Isikud, kelle nimi ja andmed on esitatud lisas, nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeteks kuni 20. septembrini 2010 kestvaks ajavahemikuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30.

(2)  ELT L 269, 28.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 291, 21.10.2006, lk 33.


LISA

BULGAARIA VABARIIK

 

Ms Milena ANGELOVA

Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association

 

Prof. Nansen BEHAR, PhD

Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise

 

Mr Bojidar DANEV

Chairman of the Bulgarian Industrial Association

 

Mr Plamen DIMITROV

Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Liubomir HADJIYSKI

Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs “Vuzrazdane”

 

Dr. Jeliazko HRISTOV

President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria

 

Mr Dimitar MANOLOV

Vice President of the Confederation of Labour “Podkrepa”

 

Mr Veselin MITOV

Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour “Podkrepa”

 

Ms Donka SOKOLOVA

Representative of the Democratic Union of Women

 

Ms Ludmilla TODOROVA

Representative of the Bulgarian Farmers Association

 

Ms Andriana TOSHEVA

Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria

 

Mr Plamen ZAHARIEV

Representative of the National Council of and for People with Disabilities

RUMEENIA

 

Mme Lavinia ANDREI

Président,

Fondation Terra Mileniul IU

 

Mme Ana BONTEA

Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,

Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie

 

M. Petru Sarin DANDEA

Vice-président,

Confédération Nationale Syndicale “CartelALFA”

 

M. Dumitru FORNEA

Chef du Département Relations Internationales,

Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN

 

M. Minel IVAȘCU

Vice-président,

Bloc National Syndical

 

M. Eugen LUCAN

Président,

Association Angel

 

M Mihai MANOLIU

Secrétaire Général,

Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie

 

M. Radu NICOSEVICI

Président,

Association Academia de Advocacy

 

M. Marius Eugen OPRAN

Président Exécutif,

Union Générale des Industriels de Roumanie – 1903(UGIR – 1903)

 

M. Cristian PARVULESCU

Président,

Association Pro Democratia

 

M. Marius PETCU

Président,

Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie – FRĂȚIA

 

M. Aurel Laurențiu PLOȘCEANU

Vice-président,

Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments

 

M. Sabin RUSU

Secrétaire Général,

Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie

 

M. Ionut SIBIAN

Directeur exécutif,

Fondation pour le Développement de la Société Civile

 

M. Ștefan VARFALVI

Président,

Association Permanente UGIR


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/9


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega muudetakse nõukogu kodukorda

(2007/4/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 207 lõike 3 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 41 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu kodukorra (1) III lisa artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu kodukorra (edaspidi “kodukord”) artikli 11 lõikes 5 nähakse ette, et kui nõukogu otsus tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega, määratakse nõukogu liikme taotluse korral kodukorra III lisa artiklis 1 sätestatud rahvaarvude põhjal tehtavate arvutustega kindlaks, kas kvalifitseeritud häälteenamuse moodustavad liikmesriigid esindavad vähemalt 62 % Euroopa Liidu kogurahvastikust.

(2)

Kodukorra III lisa (nõukogus häälte arvutamist käsitlevate sätete rakendamise üksikasjalikud eeskirjad) artikli 2 lõikes 2 nähakse ette, et nõukogu muudab vastavalt eelnenud aasta 30. septembril Euroopa Ühenduste Statistikaameti käsutuses olevatele andmetele nimetatud lisa artiklis 1 sätestatud arve, mida hakatakse kohaldama vastavalt iga aasta 1. jaanuarist.

(3)

Seetõttu tuleks kodukorda muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kodukorra III lisa artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

EÜ asutamislepingu artikli 205 lõike 4, Euratomi asutamislepingu artikli 118 lõike 4 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõike 2 kolmanda lõigu ja artikli 34 lõike 3 kohaldamisel on iga liikmesriigi kogurahvastik ajavahemikul 1. jaanuarist – 31. detsembrini 2007 järgmine:

Liikmesriik

Rahvaarv

(× 1 000)

Saksamaa

82 438,0

Prantsusmaa

62 886,2

Ühendkuningriik

60 421,9

Itaalia

58 751,7

Hispaania

43 758,3

Poola

38 157,1

Rumeenia

21 610,2

Madalmaad

16 334,2

Kreeka

11 125,2

Portugal

10 569,6

Belgia

10 511,4

Tšehhi Vabariik

10 251,1

Ungari

10 076,6

Rootsi

9 047,8

Austria

8 265,9

Bulgaaria

7 718,8

Taani

5 427,5

Slovakkia

5 389,2

Soome

5 255,6

Iirimaa

4 209,0

Leedu

3 403,3

Läti

2 294,6

Sloveenia

2 003,4

Eesti

1 344,7

Küpros

766,4

Luksemburg

459,5

Malta

404,3

Kokku

492 881,2

Alampiir (62 %)

305 586,3”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  Nõukogu 15. septembri 2006. aasta otsus 2006/683/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 285, 16.10.2006, lk 47).


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/11


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega määratakse kindlaks nõukogu eesistuja ametikoha täitmise järjekord

(2007/5/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 203 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 116 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 41 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määras otsusega 2005/902/EÜ, Euratom (1) kindlaks nõukogu eesistuja ametikoha täitmise järjekorra 1. jaanuaril 2006 Euroopa Liidu liikmesriikideks olnud riikide jaoks.

(2)

Euroopa Liit laienes 1. jaanuaril 2007 kahe uue liikmesriigi võrra.

(3)

Seega tuleks sätestada nõukogu eesistuja ametikoha täitmise järjekord, lisades sinna uued liikmesriigid, ning võtta vastu uus otsus, mis asendab otsust 2005/902/EÜ,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Järjekord, mille alusel liikmesriigid täidavad nõukogu eesistuja ametikohta alates 1. jaanuarist 2007, on sätestatud lisas.

2.   Nõukogu võib asjaomaste liikmesriikide ettepaneku põhjal ühehäälselt otsustada, et liikmesriik täidab eesistuja ametikohta muul ajavahemikul, kui sellel, mis tuleneb lisas kehtestatud järjekorrast.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Otsus 2005/902/EÜ, Euratom tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 328, 12.12.2005, lk 60.


LISA

Saksamaa

jaanuarist–juunini

2007

Portugal

juulist–detsembrini

2007

Sloveenia

jaanuarist–juunini

2008

Prantsusmaa

juulist–detsembrini

2008

Tšehhi Vabariik

jaanuarist–juunini

2009

Rootsi

juulist–detsembrini

2009

Hispaania

jaanuarist–juunini

2010

Belgia

juulist–detsembrini

2010

Ungari

jaanuarist–juunini

2011

Poola

juulist–detsembrini

2011

Taani

jaanuarist–juunini

2012

Küpros

juulist–detsembrini

2012

Iirimaa

jaanuarist–juunini

2013

Leedu

juulist–detsembrini

2013

Kreeka

jaanuarist–juunini

2014

Itaalia

juulist–detsembrini

2014

Läti

jaanuarist–juunini

2015

Luksemburg

juulist–detsembrini

2015

Madalmaad

jaanuarist–juunini

2016

Slovakkia

juulist–detsembrini

2016

Malta

jaanuarist–juunini

2017

Ühendkuningriik

juulist–detsembrini

2017

Eesti

jaanuarist–juunini

2018

Bulgaaria

juulist–detsembrini

2018

Austria

jaanuarist–juunini

2019

Rumeenia

juulist–detsembrini

2019

Soome

jaanuarist–juunini

2020


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/13


NÕUKOGU OTSUS,

1. jaanuar 2007,

Regioonide Komitee Bulgaaria ja Rumeenia liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

(2007/6/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 263 neljandat lõiku,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikleid 13 ja 49,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia valitsuse ettepanekuid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Regioonide komitee liikmed ja asendusliikmed nimetati ametisse ajavahemikuks 26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010 nõukogu otsusega 2006/116/EÜ. (1)

(2)

Pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist tuleks Regioonide Komiteed laiendada kahekümne seitsme liikme ja kahekümne seitsme asendusliikme nimetamisega, kes esindavad uute liikmesriikide regionaal- ja kohalikke organeid ning kellel on regionaal- või kohaliku organi mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse kuni 25. jaanuarini 2010 kestvaks ajavahemikuks:

liikmed, kelle nimekiri on liikmesriikide kaupa esitatud I lisas,

asendusliikmed, kelle nimekiri on liikmesriikide kaupa esitatud II lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.


I LISA

LIIKMED

BULGAARIA VABARIIK

 

Mr Hasan AZIS

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kardjali

 

Mr Bogomil BELCHEV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gabrovo

 

Ms Katya DOYCHEVA

Mayor of Tvarditsa

 

Ms Antoaneta GEORGIEVA

Mayor of Pernik

 

Mr Vladimir KISYOV

Chair of Sofia Municipal Council

 

Mr Yoan KOSTADINOV

Mayor of Bourgas

 

Mr Yordan LECHKOV

Mayor of Sliven

 

Mr Krasimir MIREV

President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Targovishte

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Dobrich

 

Mr Kiril YORDANOV

Mayor of Varna

 

Mr Remzi YUSEINOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Kubrat

 

Mr Veselin ZLATEV

Vice-President of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Shoumen

RUMEENIA

 

M. Cristian ANGHEL

Maire, Mairie de la municipalité Baia Mare

 

M. Serghei Florin ANGHEL

Président, Conseil Départemental Prahova

 

M. Gheorghe BACIU

Maire, Mairie de la Ville Întorsura Buzăului

 

M. Doru Laurian BĂDULESCU

Président, Conseil Départemental Ilfov

 

M. Emil CALOTĂ

Maire, Mairie de la municipalité Ploiești

 

M. Jenel COPILĂU

Président, Conseil Départemental Olt

 

M. Janos DEMETER

Président, Conseil Départemental Covasna

 

M. Liviu Nicolae DRAGNEA

Président, Conseil Départemental Teleorman

 

M. Emil DRĂGHICI

Maire, Mairie de la Commune Vulcana Băi

 

Mme Ileana Viorica ION

Maire, Mairie de la Ville Lehliu Gară

 

Mme Veronica IONIȚĂ

Maire, Mairie de la Commune Gorgota

 

M. Alin Adrian NICA

Maire, Mairie de la Commune Dudeștii Noi

 

M. Constantin OSTAFICIUC

Président, Conseil Départemental Timiș

 

M. Emil PROSCANU

Maire, Mairie de la Ville Mizil

 

M. Adriean VIDEANU

Maire genéral, Mairie Générale de la municipalité București


II LISA

ASENDUSLIIKMED

BULGAARIA VABARIIK

 

Mr Ivan ASPARUHOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Mezdra

 

Mr Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov

 

Ms Rumiana BOZUKOVA

Mayor of Simeonovgrad

 

Mr Dilyan ENKIN

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Troyan

 

Ms Shukran IDRIZ

Mayor of Kirkovo

 

Mr Nikola KOLEV

Mayor of Gorna Oryahovitsa

 

Ms Anastasia MLADENOVA

Chair of Municipal Council Peshtera

 

Mr Vladimir MOSKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Gotse Delchev

 

Mr Lachezar ROSSENOV

Municipal Councilor in Dobrich

 

Mr Mithat TABAKOV

Mayor of Dulovo

 

Mr Naiden ZELENOGORSKI

Mayor of Pleven

 

Mr Zlatko ZHIVKOV

Member of BD of the National Assembly of the Municipalities of the Republic of Bulgaria, Mayor of Montana

RUMEENIA

 

M. Dumitru Teodor BANCIU

Maire, Mairie de la Ville Săliște

 

M. Dragoș BENEA

Président, Conseil Départemental Bacău

 

M. Corneliu BICHINEȚ

Président, Conseil Départemental Vaslui

 

M. Andrei CHILIMAN

Maire, Mairie du Secteur 1, municipalité București

 

M. Nicușor Daniel CONSTANTINESCU

Président, Conseil Départemental Constanța

 

M. Alexandru CORCODEL

Maire, Mairie de la Ville Nehoiu

 

M. Alexandru DRĂGAN

Maire, Mairie de la Commune Tașca

 

M. Enache DUMITRU

Maire, Mairie de la Commune Stejaru

 

M. Răducu George FILIPESCU

Président, Conseil Départemental Călărași

 

M. Lucian FLAIȘER

Président, Conseil Départemental Iași

 

Mme Edita Emoke LOKODI

Président, Conseil Départemental Mureș

 

M. Mircia MUNTEAN

Maire, Mairie de la municipalité Deva

 

M. Ion OPRESCU

Maire, Mairie de la Ville Băile Herculane

 

M. Tudor PENDIUC

Maire, Mairie de la municipalité Pitești

 

Mme Ioana TRIFOI

Maire, Mairie de la Commune Botiza


Liikmesriikide valitsuste esindajate konverents

4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/18


EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikud

(2007/7/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 223,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 139,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artikli 46 lõiget 1 ja lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eespool osutatud ühinemisakti artikli 46 lõike 1 ja lõike 2 esimese lõigu kohaselt tuleb Euroopa Kohtusse nimetada kaks kohtunikku. Nendest ühe kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2009. See kohtunik valitakse loosi teel. Teise kohtuniku ametiaeg lõpeb 6. oktoobril 2012.

(2)

Seetõttu tuleks kooskõlas eespool osutatud artikliga ja pärast selles sätestatud loosimist nimetada Euroopa Kohtusse kaks lisakohtunikku,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Camelia TOADER Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 6. oktoobrini 2009.

Artikkel 2

Käesolevaga nimetatakse Alexander ARABADJIEV Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 6. oktoobrini 2012.

Artikkel 3

Otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Eesistuja

W. SCHÖNFELDER


4.1.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 1/19


EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJATE OTSUS,

1. jaanuar 2007,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunikud

(2007/8/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 224,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 140,

võttes arvesse akti Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta, eriti selle artikli 46 lõiget 1 ja lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eespool osutatud ühinemisakti artikli 46 lõike 1 ja lõike 2 teise lõigu kohaselt tuleb Esimese Astme Kohtusse nimetada kaks kohtunikku. Nendest ühe kohtuniku ametiaeg lõpeb 31. augustil 2007. See kohtunik valitakse loosi teel. Teise kohtuniku ametiaeg lõpeb 31. augustil 2010.

(2)

Seetõttu tuleks kooskõlas eespool osutatud artikliga ja pärast selles sätestatud loosimist nimetada Esimese Astme Kohtusse kaks lisakohtunikku,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Theodore CHIPEV Esimese Astme Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. augustini 2007.

Artikkel 2

Käesolevaga nimetatakse Valeriu CIUCĂ Esimese Astme Kohtu kohtunikuks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. augustini 2010.

Artikkel 3

Otsus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 1. jaanuar 2007

Eesistuja

W. SCHÖNFELDER