ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 398

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1996/2006, 22. detsember 2006, millega kohandatakse mitut teravilja- ja riisiturgu käsitlevat määrust Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 398/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1996/2006,

22. detsember 2006,

millega kohandatakse mitut teravilja- ja riisiturgu käsitlevat määrust Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmes teraviljaturgu käsitlevas komisjoni määruses on vaja teha teatavaid tehnilisi muudatusi Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga.

(2)

Mitu teraviljasektorit käsitlevat määrust sisaldavad teatavaid kandeid kõigis ühenduse keeltes. Seepärast tuleb loeteludesse lisada need kanded uute liikmesriikide keeltes ning vastavalt muuta komisjoni määrusi (EMÜ) nr 2622/71, (1) (EMÜ) nr 1722/93, (2) (EMÜ) nr 2131/93, (3) (EÜ) nr 1501/95, (4) (EÜ) nr 1839/95, (5) (EÜ) nr 2058/96, (6) (EÜ) nr 196/97, (7) (EÜ) nr 327/98, (8) (EÜ) nr 1342/2003, (9) (EÜ) nr 2236/2003, (10) (EÜ) nr 955/2005, (11) (EÜ) nr 972/2006 (12) ja (EÜ) 1482/2006. (13)

(3)

Ühinemise järel tuleks komisjoni 29. juuli 1992. aasta määrusest (EMÜ) nr 2145/92, millega määratletakse uuesti teravilja ja riisi eksporditoetuste, ekspordimaksude ning teatavate ekspordilitsentside sihtkohatsoonid, (14) välja jätta. viiteid Bulgaariale ja Rumeeniale kui sihtkohtadele, millel on õigus saada eksporditoetust.

(4)

Rumeenia ühinemise järel saab Constantast ühenduse sadam. Määruse (EMÜ) nr 2131/1993 artiklis 7 lõike 2a teises lõigus sätestatu ei ole enam vajalik ning tuleks seepärast välja jätta.

(5)

Bulgaaria ühinemise järel muutuvad kehtetuks komisjoni määrustega (EÜ) nr 2133/2001 (15) ja (EÜ) nr 958/2003 (16) Bulgaariale avatud ühenduse tariifikvoodid. Seepärast tuleks kõnealused kvoodid välja jätta.

(6)

Ühinemise järel muutub kehtetuks komisjoni määrusega (EÜ) nr 573/2003 (17)Rumeeniale ettenähtud tariifikvoot. Seepärast tuleks kõnealune kvoot tühistada.

(7)

Euroopa Ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vaheliste kaubanduslepingute sõlmimise järel sätestati neisse riikidesse teraviljatoodete eksportimise erikord komisjoni määrusega (EÜ) nr 1342/2003. Neid sätteid tuleks kohandada, et võtta arvesse kahe kõnealuse riigi ühinemist Euroopa Liiduga.

(8)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise järel muutub määruse (EÜ) nr 936/2006 artikli 1 lõik 2 (18) kehtetuks osas, milles sätestatakse Bulgaaria ja Rumeenia väljajätmine pakkumismenetlusest hariliku nisu ekspordiks ühendusest kolmandatesse riikidesse, ning tuleks seepärast välja jätta.

(9)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise järel muutuvad määruse (EÜ) nr 1278/2006 artikli 1 lõik 1 ja artikli 2 lõik 2 (19) ning lisa kehtetuks osas, milles sätestatakse Bulgaaria ja Rumeenia väljajätmine kolmandate riikide hulgast, kuhu eksporditakse kaera Soomest ja Rootsist, ning tuleks seepärast välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Esimene artikkel

Määrust (EÜ) nr 2622/71 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2622/71 artiklites 2 ja 3 osutatud ekspordimaksu tasumise tõenduseks esitatakse importiva liikmesriigi pädevale asutusele kaupade liikumissertifikaat A.TR1. Sellisel juhul teeb pädev asutus rubriiki “Märkused” ühe käesoleva määruse lisas sisalduvatest kannetest.”

2)

Käesoleva määruse I lisa tekst lisatakse lisana.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 2145/92 lisast jäetakse välja sõnad “Bulgaaria” ja “Rumeenia”.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 IV lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 2131/93 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõike 2a teine lõik asendatakse järgmisega:

“Käesoleva lõike kohaldamisel võib Horvaatia sadamaid Rijeka ja Split käsitada väljumiskohana.”

2)

Artikli 17a teine lõik asendatakse järgmisega:

“Selliseks tõendiks on üks lisas loetletud kannetest, mille pädev asutus on tõendanud määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 8 osutatud kontrolleksemplaril ja ühtsel haldusdokumendil või siseriiklikul dokumendil, millega tõendatakse kauba lahkumist ühenduse tolliterritooriumilt.”

3)

Käesoleva määruse III lisa tekst lisatakse lisana.

Artikkel 5

Määrust (EÜ) nr 1501/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 13 teine lõige asendatakse järgmisega:

“Selliseks tõendiks on üks III lisas loetletud kannetest, mille pädev asutus on tõendanud määruse (EMÜ) nr 800/1999 artiklis 8 osutatud kontrolleksemplaril ja ühtsel haldusdokumendil või siseriiklikul dokumendil, millega tõendatakse kauba lahkumist ühenduse tolliterritooriumilt.”

2)

Käesoleva määruse IV lisa lisatakse III lisana.

Artikkel 6

Määrust (EÜ) nr 1839/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Litsentsi ja litsentsitaotluse lahtrisse 24 tehakse üks lisas Ia loetletud kannetest.”

2)

Käesoleva määruse V lisa loetelu lisatakse Ia lisana.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 2058/96 I, II, III ja IV lisa asendatakse käesoleva määruse VI lisa tekstiga.

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 196/97 lisa asendatakse käesoleva määruse VII lisaga.

Artikkel 9

Määrust (EÜ) nr 327/98 muudetakse järgmiselt:

1)

V, VI, VII ja VIII lisa asendatakse käesoleva määruse VIII lisa A osa tekstiga.

2)

XI lisa asendatakse käesoleva määruse VIII lisa B osas esitatud tekstiga.

Artikkel 10

Määrust (EÜ) nr 2133/2001 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 1 jäetakse välja.

2)

Viited tariifikvoodile 09.5732 I lisas jäetakse välja.

Artikkel 11

Määrus (EÜ) nr 573/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 958/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 13

Määrust (EÜ) nr 1342/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

1.   Kui eksporditoetused määratakse kindlaks pakkumise teel, kantakse pakkumise vastuvõtmises esinev toetussumma litsentsi lahtrisse 22 sõnade ja numbritega. Nimetatud summa märgitakse eurodes ja sellele peab eelnema üks VII lisas esitatud kannetest.

2.   Kui ekspordimaksud määratakse kindlaks pakkumise teel, kantakse pakkumise vastuvõtmises esinev maksusumma litsentsi lahtrisse 22 sõnade ja numbritega. Nimetatud summa märgitakse eurodes ja sellele peab eelnema üks VIII lisas esitatud kannetest.”

2)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega.

“Artikkel 5

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1501/9510 (20) artikli 15 teise lõigu ja määruse (EÜ) nr 3072/95 artikli 16 lõike 10 kohaldamiseks on ekspordilitsentsi lahtris 22 üks käesoleva määruse IX lisas esitatud kannetest.

3)

Artikli 7 lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

Kõnealuse litsentsi lahtrisse 22 tehakse üks X lisas esitatud kannetest.

4)

Artikli 8 lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

Kõnealuse litsentsi lahtrisse 22 tehakse üks XI lisas esitatud kannetest.

5)

Artikli 9 lõike 3 esimese lõigu punktid e ja f asendatakse järgmisega:

“e)

lahtris 20 üks XII lisas esitatud kannetest.

f)

lahtris 22 lisaks artikli 8 lõikega 2 ettenähtud kandele ja, vajaduse korral, artikliga 7 ettenähtud kandele üht käesoleva määruse XIII lisas esitatud kannetest.”

6)

IV lisa jäetakse välja.

7)

Käesoleva määruse IX lisa tekst lisatakse VII, VIII, IX, X, XI, XII ja XIII lisana.

Artikkel 14

Määruse (EÜ) nr 2236/2003 lisa asendatakse käesoleva määruse X lisaga.

Artikkel 15

Määruse (EÜ) nr 955/2005 lisa asendatakse käesoleva määruse XI lisaga.

Artikkel 16

Määruse (EÜ) nr 936/2006 artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Pakkumiskutse käsitleb hariliku nisu eksporti kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro (21) ning Šveits.

Artikkel 17

Määrust (EÜ) nr 972/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse XII lisa A osas esitatud tekstiga.

2)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse XII lisa B osas esitatud tekstiga.

Artikkel 18

Määrust (EÜ) nr 1278/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Sekkumise erimeedet eksporditoetusena rakendatakse 100 000 tonni Soomes ja Rootsis toodetud kaera suhtes, mis on ette nähtud ekspordiks Soomest ja Rootsist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, v.a Norra ja Šveits.”

2)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega.

“2.   Pakkumismenetlus hõlmab artikli 1 lõikes 1 osutatud kaera kogust, mis on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse, v.a Norra ja Šveits.”

3)

Lisa pealkiri asendatakse järgmise tekstiga:

“Soomest ja Rootsist kolmandatesse riikidesse (v.a Norra ja Šveits) eksporditava kaera eksporditoetuse pakkumismenetlus”

Artikkel 19

Määruse (EÜ) nr 1482/2006/EMÜ III lisa asendatakse käesoleva määruse XIII lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2006.

Komisjoni nimel

Mariann FISCHER BOEL

komisjoni liige


(1)  ELT L 271, 10.12.1971, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(2)  ELT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 18).

(3)  ELT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1465/2006 (ELT L 273, 4.10.2006, lk 3).

(4)  ELT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 29.11.2005, lk 18)

(5)  ELT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).

(6)  ELT L 276, 29.10.1996, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005.

(7)  ELT L 31, 1.2.1997, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005.

(8)  ELT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 965/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 12).

(9)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(10)  ELT L 339, 23.12.2003, lk 45. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005.

(11)  ELT L 164, 24.6.2005, lk 5.

(12)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 53.

(13)  ELT L 276, 7.10.2006, lk 51.

(14)  ELT L 214, 30.7.1992, lk 20. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005.

(15)  ELT L 287, 31.10.2001, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 899/2006 (ELT L 167, 20.6.2006, lk 18).

(16)  ELT L 136, 4.6.2003, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1023/2006 (ELT L 184, 6.7.2006, lk 5).

(17)  ELT L 82, 29.3.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1024/2006 (ELT L 184, 6.7.2006, lk 7).

(18)  ELT L 172, 24.6.2006, lk 6.

(19)  ELT L 233, 26.8.2006, lk 6.

(20)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7.”

(21)  Sealhulgas Kosovosse, nagu seda määratletakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


I LISA

“LISA

Artiklis 1 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

hispaania keeles: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

tšehhi keeles: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

taani keeles: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

saksa keeles: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

eesti keeles: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

kreeka keeles: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

inglise keeles: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

prantsuse keeles: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

itaalia keeles: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

läti keeles: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

leedu keeles: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

ungari keeles: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

malta keeles: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

hollandi keeles: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

poola keeles: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

portugali keeles: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

rumeenia keeles: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …

slovaki keeles: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

sloveeni keeles: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

soome keeles: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

rootsi keeles: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …”


II LISA

“IV LISA

Artikli 10 lõikes 6 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

hispaania keeles: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

tšehhi keeles: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

taani keeles: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

saksa keeles: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

eesti keeles: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

kreeka keeles: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

inglise keeles: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

prantsuse keeles: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

itaalia keeles: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

läti keeles: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

leedu keeles: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

ungari keeles: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

malta keeles: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

hollandi keeles: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

poola keeles: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

portugali keeles: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

rumeenia keeles: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

slovaki keeles: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

sloveeni keeles: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

soome keeles: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

rootsi keeles: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


LISA III

“LISA

Artikli 17 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Износ на зърнени култури по море — член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

hispaania keeles: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

tšehhi keeles: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

taani keeles: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

saksa keeles: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

eesti keeles: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

kreeka keeles: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

inglise keeles: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

prantsuse keeles: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

itaalia keeles: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

läti keeles: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

leedu keeles: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

ungari keeles: Gabonafélék exportja tengeri úton — 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

malta keeles: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

hollandi keeles: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

poola keeles: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

portugali keeles: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

rumeenia keeles: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

slovaki keeles: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

sloveeni keeles: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

soome keeles: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

rootsi keeles: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93”


IV LISA

“ANNEXE III

Artikli 13 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Износ на зърнени култури по море — член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

hispaania keeles: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

tšehhi keeles: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

taani keeles: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

saksa keeles: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

eesti keeles: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

kreeka keeles: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

inglise keeles: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

prantsuse keeles: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

itaalia keeles: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

läti keeles: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

leedu keeles: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

ungari keeles: Gabonafélék exportja tengeri úton — 1501/95/EK rendelet 13. cikk

malta keeles: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

hollandi keeles: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

poola keeles: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

portugali keeles: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

rumeenia keeles: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

slovaki keeles: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

sloveeni keeles: Izvoz žit s pomorskim prometom — clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

soome keeles: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

rootsi keeles: Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95”


V LISA

“LISA IA

Artikli 8 lõikes 2 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

hispaania keeles: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

tšehhi keeles: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

taani keeles: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

saksa keeles: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

eesti keeles: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

kreeka keeles: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

inglise keeles: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

prantsuse keeles: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

itaalia keeles: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

läti keeles: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

leedu keeles: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

ungari keeles: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

malta keeles: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

hollandi keeles: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

poola keeles: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

portugali keeles: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

rumeenia keeles: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

slovaki keeles: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

sloveeni keeles: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

soome keeles: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

rootsi keeles: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)”


VI LISA

I LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis a osutatud kanded

bulgaaria keeles: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

hispaania keeles: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

tšehhi keeles: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

taani keeles: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

saksa keeles: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

eesti keeles: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

en grec: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

inglise keeles: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

prantsuse keeles: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

itaalia keeles: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

läti keeles: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

leedu keeles: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungari keeles: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

malta keeles: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

hollandi keeles: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

poola keeles: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugali keeles: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumeenia keeles: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovaki keeles: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

sloveeni keeles: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

soome keeles: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

rootsi keeles: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

II LISA

Artikli 2 lõike 4 punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

hispaania keeles: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

tšehhi keeles: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

taani keeles: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

saksa keeles: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

eesti keeles: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

kreeka keeles: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

inglise keeles: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

prantsuse keeles: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

itaalia keeles: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

läti keeles: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

leedu keeles: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

ungari keeles: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

malta keeles: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

hollandi keeles: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

poola keeles: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

portugali keeles: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

rumeenia keeles: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

slovaki keeles: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

sloveeni keeles: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

soome keeles: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

rootsi keeles: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

III LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis a osutatud kanded

bulgaaria keeles: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

hispaania keeles: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

tšehhi keeles: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

taani keeles: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

saksa keeles: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

eesti keeles: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

kreeka keeles: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

inglise keeles: For production of food preparations of CN code 1901 10

prantsuse keeles: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

itaalia keeles: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

läti keeles: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

leedu keeles: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

ungari keeles: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

malta keeles: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

hollandi keeles: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

poola keeles: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugali keeles: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumeenia keeles: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovaki keeles: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

sloveeni keeles: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

soome keeles: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

rootsi keeles: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

IV LISA

Artikli 5 lõike 3 punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

hispaania keeles: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

tšehhi keeles: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

taani keeles: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

saksa keeles: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

eesti keeles: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

kreeka keeles: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

inglise keeles: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

prantsuse keeles: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

itaalia keeles: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

läti keeles: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

ungari keeles: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

malta keeles: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

hollandi keeles: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

poola keeles: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

portugali keeles: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

rumeenia keeles: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

slovaki keeles: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

sloveeni keeles: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

rootsi keeles: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


VII LISA

“LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

hispaania keeles: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

tšehhi keeles: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

taani keeles: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

saksa keeles: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

eesti keeles: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

kreeka keeles: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

inglise keeles: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

prantsuse keeles: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

itaalia keeles: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

läti keeles: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

leedu keeles: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

ungari keeles: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

malta keeles: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

hollandi keeles: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

poola keeles: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

portugali keeles: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

rumeenia keeles: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

slovaki keeles: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

sloveeni keeles: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

soome keeles: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

rootsi keeles: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).”


LISAVIII

A OSA

V LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis a osutatud kanded

bulgaaria keeles: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

hispaania keeles: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

tšehhi keeles: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

taani keeles: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

saksa keeles: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

eesti keeles: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

kreeka keeles: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

inglise keeles: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prantsuse keeles: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itaalia keeles: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

läti keeles: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

leedu keeles: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

ungari keeles: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

malta keeles: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandi keeles: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poola keeles: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugali keeles: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumeenia keeles: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovaki keeles: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

sloveeni keeles: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

soome keeles: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

rootsi keeles: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

hispaania keeles: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

tšehhi keeles: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

taani keeles: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

saksa keeles: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

eesti keeles: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

kreeka keeles: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

inglise keeles: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prantsuse keeles: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itaalia keeles: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

läti keeles: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

leedu keeles: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

ungari keeles: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

malta keeles: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandi keeles: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poola keeles: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugali keeles: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumeenia keeles: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovaki keeles: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

sloveeni keeles: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

soome keeles: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

rootsi keeles: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

VII LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis c osutatud kanded

bulgaaria keeles: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

hispaania keeles: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) n° 327/98]

tšehhi keeles: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

taani keeles: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

saksa keeles: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

eesti keeles: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

kreeka keeles: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

inglise keeles: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prantsuse keeles: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

itaalia keeles: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

läti keeles: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

ungari keeles: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

malta keeles: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandi keeles: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

poola keeles: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugali keeles: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.° 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumeenia keeles: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovaki keeles: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

sloveeni keeles: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

soome keeles: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

rootsi keeles: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).»

VIII LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis d osutatud kanded

bulgaaria keeles: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

hispaania keeles: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

tšehhi keeles: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

taani keeles: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

saksa keeles: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

eesti keeles: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

kreeka keeles: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

inglise keeles: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

prantsuse keeles: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

itaalia keeles: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

läti keeles: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

leedu keeles: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

ungari keeles: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

malta keeles: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

hollandi keeles: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

poola keeles: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

portugali keeles: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumeenia keeles: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

slovaki keeles: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

sloveeni keeles: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

soome keeles: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

rootsi keeles: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

B OSA

“XI LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis e osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

hispaania keeles: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

tšehhi keeles: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

taani keeles: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

saksa keeles: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

eesti keeles: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

kreeka keeles: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

inglise keeles: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

prantsuse keeles: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

itaalia keeles: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

läti keeles: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

leedu keeles: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

ungari keeles: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

malta keeles: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

hollandi keeles: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

poola keeles: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

portugali keeles: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumeenia keeles: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

slovaki keeles: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

sloveeni keeles: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

soome keeles: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

rootsi keeles: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).


IX LISA

VII LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Офериран размер на основното възстановяване при износ

hispaania keeles: “Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado”

tšehhi keeles: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

taani keeles: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

saksa keeles: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

eesti keeles: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

kreeka keeles: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

inglise keeles: Tendered rate of basic export refund

prantsuse keeles: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

itaalia keeles: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

läti keeles: Pamata izvešanas kompensācijas likme

leedu keeles: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

ungari keeles: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

malta keeles: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

hollandi keeles: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

poola keeles: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

portugali keeles: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

rumeenia keeles: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

slovaki keeles: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

sloveeni keeles: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

soome keeles: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

rootsi keeles: Anbudssats för exportbidrag

VIII LISA

Artikli 3 lõikes 2 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Офериран размер на износна такса

hispaania keeles: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

tšehhi keeles: Nabídková výše vývozního cla

taani keeles: Tilslagssats for eksportafgiften

saksa keeles: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

eesti keeles: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

kreeka keeles: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

inglise keeles: Tendered rate of export tax

prantsuse keeles: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

itaalia keeles: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

läti keeles: Izvešanas muitas nodevas likme

leedu keeles: Eksporto muito mokesčio dydis

ungari keeles: Az exportadó megítélt mértéke

malta keeles: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

hollandi keeles: Gegunde belasting bij uitvoer

poola keeles: Przyznana stawka podatku eksportowego

portugali keeles: Taxa de exportação adjudicada

rumeenia keeles: Rată din taxa de export adjudecată

slovaki keeles: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

sloveeni keeles: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

soome keeles: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

rootsi keeles: Anbudssats för exportavgift

IX LISA

Artiklis 5 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Не се прилага износна такса

hispaania keeles: Gravamen a la exportación no aplicable

tšehhi keeles: Vývozní clo se nepoužije

taani keeles: Eksportafgift ikke anvendelig

saksa keeles: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

eesti keeles: Ekspordimaksu ei kohaldata

kreeka keeles: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

inglise keeles: Export tax not applicable

prantsuse keeles: Taxe à l'exportation non applicable

itaalia keeles: Exportadó nem alkalmazandó

läti keeles: Tassa all'esportazione non applicabile

leedu keeles: Eksporto muitas netaikytinas

ungari keeles: Izvešanas muita netiek piemērota

malta keeles: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

hollandi keeles: Uitvoerbelasting niet van toepassing

poola keeles: Podatku eksportowego nie stosuje się

portugali keelesl: Taxa de exportação não aplicáve

rumeenia keeles: Taxă la export neaplicabilă

slovaki keeles: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

sloveeni keeles: Izvozni davek ni sprejemljiv

soome keeles: Vientimaksua ei sovelleta

rootsi keeles: Exportavgift icke tillämplig.

X LISA

Artikli 7 lõike 2 neljandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

hispaania keeles: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

tšehhi keeles: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

taani keeles: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

saksa keeles: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

eesti keeles: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

kreeka keeles: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

inglise keeles: — Limitation provided for in Article 7 (2) of Regulation (EC) No 1342/2003

prantsuse keeles: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

itaalia keeles: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

läti keeles: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

leedu keeles: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

ungari keeles: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

malta keeles: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandi keeles: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poola keeles: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugali keeles: — Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (EÜ) n.o 1342/2003

rumeenia keeles: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovaki keeles: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

sloveeni keeles: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

rootsi keeles: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XI LISA

Artikli 8 lõikes 2 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

hispaania keeles: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

tšehhi keeles: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

taani keeles: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

saksa keeles: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

eesti keeles: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

kreeka keeles: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

inglise keeles: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

prantsuse keeles: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

itaalia keeles: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

läti keeles: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

leedu keeles: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

ungari keeles: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

malta keeles: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandi keeles: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poola keeles: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugali keeles: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumeenia keeles: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovaki keeles: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

sloveeni keeles: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

rootsi keeles: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XII LISA

Artikli 9 lõike 3 punktis e osutatud kanded:

bulgaaria keeles: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

hispaania keeles: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

tšehhi keeles: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

taani keeles: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

saksa keeles: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

eesti keeles: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

kreeka keeles: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

inglise keeles: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

prantsuse keeles: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

itaalia keeles: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

läti keeles: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

leedu keeles: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

ungari keeles: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

malta keeles: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

hollandi keeles: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

poola keeles: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugali keeles: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumeenia keeles: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovaki keeles: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

sloveeni keeles: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

rootsi keeles: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

XIII LISA

Artikli 9 lõike 3 punktis f osutatud kanded

bulgaaria keeles: Без възстановяване при износ

hispaania keeles: Sin restitución por exportación

tšehhi keeles: Žádná vývozní náhrada

taani keeles: Uden eksportrestitution

saksa keeles: Ohne Ausfuhrerstattung

eesti keeles: Eksporditoetuseta

kreeka keeles: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

inglise keeles: No export refund

prantsuse keeles: Sans restitution à l'exportation

itaalia keeles: Senza restituzione all'esportazione

läti keeles: Izvešanas kompensācijas nav

leedu keeles: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

ungari keeles: Export-visszatérítés nélkül

malta keeles: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

hollandi keeles: Zonder uitvoerrestitutie

poola keeles: Bez refundacji wywozowej

portugali keeles: Sem restituição à exportação

rumeenia keeles: Fără restituire la export.

slovaki keeles: Bez vývoznej náhrady

sloveeni keeles: Brez izvoznih nadomestil

soome keeles: Ilman vientitukea

rootsi keeles: Utan exportbidrag


X LISA

“LISA

Artikli 13 lõike 3 punktis a osutatud kanded

bulgaaria keeles: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

hispaania keeles: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

tšehhi keeles: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

taani keeles: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

saksa keeles: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

eesti keeles: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

kreeka keeles: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

inglise keeles: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

prantsuse keeles: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

itaalia keeles: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

läti keeles: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

leedu keeles: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

ungari keeles: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

malta keeles: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

hollandi keeles: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

poola keeles: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

portugali keeles: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

rumeenia keeles: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

slovaki keeles: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

sloveeni keeles: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

soome keeles: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

rootsi keeles: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


XI LISA

“LISA

Artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud kanded

bulgaaria keeles: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

hispaania keeles: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

tšehhi keeles: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

taani keeles: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

saksa keeles: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

eesti keeles: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

kreeka keeles: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

inglise keeles: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

prantsuse keeles: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

itaalia keeles: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

läti keeles: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

leedu keeles: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

ungari keeles: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

malta keeles: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

hollandi keeles: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

poola keeles: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugali keeles: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

rumeenia keeles: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

slovaki keeles: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

sloveeni keeles: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

soome keeles: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

rootsi keeles: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).”


LISA XII

A OSA

“I LISA

Artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud kanded

bulgaaria keeles: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

hispaania keeles: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

tšehhi keeles: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

taani keeles: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

saksa keeles: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

eesti keeles: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

kreeka keeles: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

inglise keeles: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

prantsuse keeles: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

itaalia keeles: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

läti keeles: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

leedu keeles: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

ungari keeles: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

hollandi keeles: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

poola keeles: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr… sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

portugali keeles: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumeenia keeles: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

slovaki keeles: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

sloveeni keeles: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

rootsi keeles: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].”

B OSA

“IV LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud kanded

bulgaaria keeles: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

hispaania keeles: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) n° 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

tšehhi keeles: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

taani keeles: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

saksa keeles: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

eesti keeles: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr…koopia

kreeka keeles: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

inglise keeles: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

prantsuse keeles: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

itaalia keeles: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

läti keeles: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

leedu keeles: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

ungari keeles: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

hollandi keeles: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

poola keeles: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr… sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

portugali keeles: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.° … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumeenia keeles: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

slovaki keeles: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

sloveeni keeles: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o… jäljennös

rootsi keeles: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].


XIII LISA

“III LISA

Artikli 8 lõikes 2 osutatud kanded

bulgaaria keeles: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

hispaania keeles: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

tšehhi keeles: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

taani keeles: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

saksa keeles: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

eesti keeles: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

kreeka keeles: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

inglise keeles: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

prantsuse keeles: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

itaalia keeles: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1482/2006

läti keeles: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

leedu keeles: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

ungari keeles: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

hollandi keeles: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1482/2006

poola keeles: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr. 1482/2006

portugali keeles: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

rumeenia keeles: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

slovaki keeles: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

sloveeni keeles: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

rootsi keeles: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.”