ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 394

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1891/2006, 18. detsember 2006, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse mitmeaastase rahastamise ja määruse (EÜ) nr 1406/2002 muutmise kohta  ( 1 )

1

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. detsember 2006, hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta  ( 1 )

5

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. detsember 2006, võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

10

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 394/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1891/2006,

18. detsember 2006,

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse mitmeaastase rahastamise ja määruse (EÜ) nr 1406/2002 muutmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatud rannikuriikide vahel sõlmitud kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud, näiteks 1992. aasta Helsingi ja 1976. aasta Barcelona konventsioonid, näevad ette vastastikuse abi osutamise merereostuse korral.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1406/2002 (3) loodi Euroopa Meresõiduohutuse Amet (edaspidi “amet”), mille eesmärk on meresõiduohutuse kõrge, ühtlase ja tulemusliku taseme tagamine ning laevade põhjustatud merereostuse vältimine.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 724/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, määrati ametile uued ülesanded laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja reostusvastase tegevuse valdkonnas vastusena ühenduse vetes hiljaaegu toimunud õnnetustele, eelkõige õnnetustele naftatankeritega “Erika” ja “Prestige”.

(4)

Nende reostamise vältimiseks ja reostusvastaseks tegevuseks seatud uute ülesannete täitmiseks võttis ameti haldusnõukogu 22. oktoobril 2004 vastu tegevuskava naftareostuseks valmisoleku ja sellele reageerimise kohta, millega määratakse kindlaks ameti naftareostuse vastased meetmed ja milles seatakse eesmärgiks ametile eraldatavate rahaliste vahendite optimaalne kasutamine (edaspidi “tegevuskava”).

(5)

Ameti tegevuskavas määratletud reostusvastaseid meetmeid hõlmav tegevus on seotud teabe, koostöö ja koordineerimisega ning eelkõige liikmesriikidele nende soovi korral osutatava operatiivabiga täiendavate reostustõrjelaevade näol, et võidelda naftareostuse ja teiste, näiteks ohtlikest ja mürgistest ainetest tingitud reostuste vastu. Amet peaks erilist tähelepanu pöörama piirkondadele, mida peetakse kõige ohustatumateks, ilma et see piiraks ühtegi teist hädas olevat piirkonda.

(6)

Ameti sellealased tegevused ei tohiks vabastada rannikuriike vastutusest omada sobivaid reostusvastaseid mehhanisme ja need peaksid austama antud valdkonnas kehtivat koostöökorda liikmesriikide vahel või liikmesriikide rühmade vahel. Merereostuse korral peaks amet abistama mõjutatud liikmesriiki (liikmesriike), kelle nimel likvideerimistoimingud läbi viiakse.

(7)

Vastavalt tegevuskavale etendab amet aktiivset osa satelliitfotode tsentraliseeritud teenuse väljaarendamisel seireks, reostuse kiireks avastamiseks ja vastutavate laevade tuvastamiseks. Nimetatud uus süsteem võimaldab parandada andmete kättesaadavust ning laevareostuse vastase tegevuse tulemuslikkust.

(8)

Ametilt liikmesriikidele täiendavate vahendite eraldamine peaks toimuma kodanikukaitse abimissioonide, sealhulgas juhusliku merereostuse puhul kohaldatava ühenduse mehhanismi kaudu, mis kehtestati nõukogu otsusega 2001/792/EÜ, Euratom (4) .

(9)

Selleks et kindlustada tegevuskava põhjalik täitmine ja tugevdada praeguste reostusvastaste meetmete laiendamise kaudu laevareostuse vältimist ning reostusvastast tegevust, tuleks ametile tagada elujõuline ja kulutõhus rahastamissüsteem, eelkõige seoses ameti operatiivabiga liikmesriikidele.

(10)

Selleks on vaja reostusvastase tegevuse ja sellega seotud muu tegevuse valdkonnas ametile usaldatud ülesannete rahastamiseks ette näha vajalikud rahalised tagatised mitmeaastase kulukohustuse alusel. Ühenduse iga-aastase panuse suurus tuleks määrata kindlaks vastavalt kehtivale menetlusele.

(11)

Kooskõlas uue finantsraamistikuga peaksid reostusvastaseks tegevuseks eraldatavad summad hõlmama ajavahemikku 2007–2013.

(12)

Tegevuskava täitmiseks tuleks seetõttu ette näha sama ajavahemikku hõlmav rahastamispakett.

(13)

Nimetatud rahastamispaketi summat tuleks vaadelda miinimumsummana, mida on vaja ametile määratud laevareostuse vastase tegevuse elluviimiseks.

(14)

Kulukohustuste optimaalseks jaotamiseks ja laevareostuse vastastes meetmetes tehtavate muutuste arvessevõtmiseks tuleb tagada konkreetsete meetmete vajaduse pidev jälgimine, mis võimaldaks vajaduse korral iga-aastasi kulukohustusi korrigeerida.

(15)

Seega peaks ameti haldusnõukogu eelarvelised kulukohustused tegevdirektori aruande põhjal läbi vaatama ja tegema ameti eelarves kõik vajalikud muudatused. Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1406/2002 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalik kord ühenduse rahalise panuse andmiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarvesse, et amet saaks täita talle määratud ülesandeid laevade põhjustatud merereostuse vastase tegevuse ja sellega seotud muu tegevuse valdkonnas vastavalt määruse (EÜ) nr 1406/2002 artiklile 2.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

amet – määruse (EÜ) nr 1406/2002 alusel loodud Euroopa Meresõiduohutuse Amet;

b)

piirkondlikud lepingud – rannikuriikide vahel merereostuse korral vastastikuse abi osutamiseks sõlmitud kahepoolsed ja piirkondlikud lepingud;

c)

nafta – mis tahes vormis nafta, sealhulgas toornafta, kütteõli, rasked jäägid, naftajäätmed ja rafineeritud tooted, vastavalt 1990. aasta rahvusvahelisele konventsioonile naftareostuseks valmisoleku, reostuse tõkestamise ja sellealase koostöö kohta;

d)

ohtlikud ja mürgised ained – mis tahes aine, mis ei ole nafta ning mis kujutab merekeskkonda sattudes tõenäoliselt ohtu inimtervisele, kahjustab elusressursse ja mereelu ning maastikku või häirib muul viisil mere õiguspärast kasutamist, vastavalt 2000. aasta protokollile ohtlikest ja mürgistest ainetest tingitud reostusjuhtumiteks valmisoleku, nende tõkestamise ja sellealase koostöö kohta.

Artikkel 3

Kohaldamisala

Artiklis 1 osutatud ühenduse rahaline panus eraldatakse ametile selleks, et rahastada tegevuskavas mainitud meetmeid ja eelkõige selliseid meetmeid, mis on seotud järgmisega:

a)

teave ning parimate tavade, töövõtete ja uuenduste, nagu näiteks mahuti tühjendamise seire vahendid, kogumine, analüüsimine ja levitamine laevareostuse vastase tegevuse valdkonnas;

b)

koostöö ja koordineerimine ning liikmesriikidele ja komisjonile teadusliku ja tehnilise abi osutamine asjaomaste piirkondlike lepingutega ettenähtud meetmete raames,

c)

operatiivabi ja laevade põhjustatud tahtliku või juhusliku merereostuse korral taotluse esitanud liikmesriikide reostusvastase tegevuse toetamine täiendavate vahendite abil, näiteks valve-reostustõrjelaevade ja varustusega.

Artikkel 4

Ühendusepoolne rahastamine

Artiklis 3 nimetatud ülesannete täitmiseks ajavahemikuks 1. jaanuar 2007 – 31. detsember 2013 ettenähtud rahastamispakett on 154 000 000 EUR.

Eelarvepädevad institutsioonid määravad iga-aastased assigneeringud kindlaks finantsraamistiku piires. Sellega seoses tuleb tagada liikmesriikidele antava operatiivabi vajalik rahastamine vastavalt artikli 3 punktile c.

Artikkel 5

Olemasoleva suutlikkuse seire

Ameti poolt liikmesriikidele antava operatiivabi vajaduste kindlaksmääramiseks, näiteks seoses täiendavate reostustõrjelaevadega, koostab amet korrapäraselt nimekirja erasektori ja riiklikest reostusvastase tegevuse mehhanismidest ja reageerimissuutlikkusest Euroopa Liidu eri piirkondades.

Artikkel 6

Ühenduse finantshuvide kaitse

1.   Komisjon ja amet tagavad ühenduse finantshuvide kaitse käesoleva määruse põhjal rahastatavate meetmete rakendamisel, kohaldades ennetavaid meetmeid pettuse, korruptsiooni ja muude ebaseaduslike tegevuste vastu, tõhusa kontrolli ja alusetult väljamakstud summade tagasinõudmise kaudu ning eeskirjade eiramise tuvastamise korral tulemuslike, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste määramisega vastavalt nõukogu määrustele (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (5) ja (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (6) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1073/1999 (7).

2.   Käesoleva määruse põhjal rahastatavate ühenduse meetmete puhul tähendab määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2 nimetatud eeskirjade eiramine ühenduse õiguse mis tahes sätte rikkumist või lepingulise kohustuse mis tahes täitmatajätmist ettevõtja tegevuse või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks Euroopa Liidu üldeelarvet või selle hallatavaid eelarveid mõne õigustamatu kuluartikli tõttu.

3.   Komisjon ja amet tagavad oma vastavate volituste raames, et ühenduse meetmete rahastamisel käesoleva määruse alusel saavutatakse parim kulude ja tulude suhe.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1406/2002 muudatused

Määrust (EÜ) nr 1406/2002 muudetakse järgmiselt.

a)

Artikli 10 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

“l)

vaadata läbi punktis k nimetatud üksikasjaliku kava rahaline täitmine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsember 2006 (8) määruses (EÜ) nr 1891/2006 Euroopa Meresõiduohutuse Ameti laevareostuse vastase tegevuse mitmeaastase rahastamise kohta sätestatud eelarvelised kulukohustused käesoleva määruse artikli 15 lõike 2 punktis g sätestatud aruande põhjal. See läbivaatamine viiakse läbi ameti tulude ja kulude kalkulatsiooni koostamisel järgmiseks rahandusaastaks vastavalt käesoleva määruse artikli 18 lõikele 5.

b)

Artikli 15 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

“g)

ta esitab iga aasta 31. jaanuariks komisjonile ja haldusnõukogule aruande ameti reostuseks valmisoleku ja reostusvastase tegevuse üksikasjaliku kava rahalise täitmise kohta ja ajakohastatud ülevaate kõigi nimetatud kava põhjal rahastatavate meetmete seisust. Komisjon omakorda esitab selle aruande teavitamise eesmärgil Euroopa Parlamendile, otsuse nr 2850/2000/EÜ artikliga 4 loodud komiteele ning otsuse 2001/792/EÜ, Euratom artiklis 9 viidatud komiteele.”

Artikkel 8

Vahehindamine

Ametilt saadud andmete põhjal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse täitmise aruande mitte hiljem kui 31. detsember 2010. Aruandes, mis koostatakse ameti haldusnõukogu pädevust piiramata, tuuakse välja artiklis 4 osutatud ühenduse rahalise panuse kasutamise tulemused ajavahemikku 1. jaanuar 2007 – 31. detsember 2009 hõlmavate kulukohustuste ja kulude osas.

Kui see on asjakohane, esitab komisjon nimetatud aruande põhjal ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, et võtta arvesse teaduslikke edusamme laevareostusega, sealhulgas naftast või ohtlikest ja mürgistest ainetest tingitud reostusega võitlemisel.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2006.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

J. E ENESTAM


(1)  ELT C 28, 3.2.2006, lk 16.

(2)  Euroopa Parlamendi 5. septembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 724/2004 (ELT L 129, 29.4.2004, lk 1).

(4)  EÜT L 297, 15.11.2001, lk 7.

(5)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

(6)  Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1).

(8)  ELT L 394 30.12.2006, 1;”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Euroopa Parlament ja nõukogu

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 394/5


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS,

18. detsember 2006,

hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta

(2006/961/EÜ)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Haridus- ja koolitusalane liikuvus on isikute liikumisvabaduse lahutamatu osa (asutamislepingus kaitstav põhivabadus) ning üks Euroopa Liidu meetmete põhiline eesmärk hariduse ja koolituse valdkonnas, mis põhineb nii ühistel väärtustel kui ka mitmekesisuse austamisel. See on oluline vahend tõelise Euroopa ruumi loomiseks elukestva õppe valdkonnas, tööhõive soodustamiseks ja vaesuse vähendamiseks ning Euroopa kodanikuaktiivsuse edendamiseks.

(2)

Liikuvus lähendab kodanikke üksteisele ja parandab vastastikust mõistmist. Liikuvus edendab solidaarsust, ideede vahetust ja Euroopa sisuks olevate eri kultuuride paremat tundmist; seega edendab liikuvus majanduslikku, sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust.

(3)

Liikuvuse ja vahetuste tõhustamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ning sündmused nagu 2006. aastal korraldatav Euroopa töötajate liikuvuse aasta, etendavad kandvat osa Lissaboni eesmärgi saavutamisel muuta Euroopa 2010. aastaks kõige innovatiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks teadmistepõhiseks majanduseks.

(4)

Paremate raamtingimuste loomine hariduse ja koolitusega seotud liikuvuseks Euroopa Liidus aitab saavutada teadmistepõhist majandust, mis on keskne töökohtade loomise, säästva arengu ning teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks liikmesriikides.

(5)

Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamiseks on vajalik kõigi sidusrühmade, sealhulgas avaliku sektori suurem toetus liikuvusele ELis.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires, (4) oli esimene soovitus, mis võeti vastu liikuvust soodustava ühenduse meetme hõlbustamiseks.

(7)

Nimetatud soovituse punkti III a kohaselt moodustatud ekspertrühma töös ja esimeses järelmeetmete aruandes tuuakse esile nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil saavutatud edusammud hariduse ja koolitusega seotud liikuvuse osas, kuid rõhutatakse ka vajadust keskenduda mitte ainult liikuvuse kvantitatiivsele suurendamisele, vaid selle kvaliteedi parandamisele.

(8)

Eesmärgi poole saab püüelda, võttes muu hulgas soovituse kujul vastu liikuvust käsitleva kvaliteediharta, kus sätestatakse valdkonna põhimõtted, mille rakendamine on vabatahtlik.

(9)

Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta (edaspidi “harta”) peaks arvestama ka puuetega inimeste ja ebavõrdses olukorras olevate rühmade erivajadusi.

(10)

Harta peaks aitama suurendada koolitusalaseid vahetusi, hõlbustada hariduse või koolituse õppeperioodide tunnustamist ning diplomite ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning tekitada vastastikust usaldust, et parandada ja tugevdada koostööd liikuvusega tegelevate asjakohaste ametiasutuste, organisatsioonide ja sidusrühmade vahel. Tähelepanu tuleks pöörata laenude, stipendiumide ja sotsiaalkindlustushüvitiste ülekantavusele.

(11)

Harta on mõeldud täiendama, kuid mitte asendama Erasmuse Üliõpilashartaga kirjeldatud erisätteid.

(12)

Päritolu- ja vastuvõtvate riikide liikuvusega seotud asutused, organisatsioonid ja teised sidusrühmad peaksid kõikidele õppuritele ja koolitatavatele tegema võimalikul kiiresti kättesaadavaks nende omakeelse harta, mida tuleks käsitleda lähteraamistikuna.

(13)

Liikuvusest saadav kasu sõltub paljuski praktilisest korraldusest: teabest, ettevalmistusest, toetusest ning nende kogemuste ja kvalifikatsioonide tunnustamisest, mis osalejad on õppe- ja koolitusajal omandanud. Liikuvusega seotud inimesed ja organisatsioonid saavad oluliselt liikuvuse väärtust tõsta hoolika planeerimise ja asjakohase hindamise abil.

(14)

Europass (5) on eriti kasulik vahend läbipaistvuse ja tunnustamise edendamiseks eesmärgiga soodustada liikuvust.

(15)

Oleks soovitav hartas kindlaks määratud põhimõtted ei hõlmaks mitte ainult liikuvusperioodi, vaid ka sellele eelnevat ja järgnevat ajavahemikku.

(16)

Õppeplaan tuleks koostada eelnevalt. Samuti on vajalik osalejate üldine ettevalmistus, pöörates erilist tähelepanu keelelisele ettevalmistusele. Pädevad ametiasutused ja organisatsioonid peaksid sellega seoses abi osutama.

(17)

Kõik haldus- ja rahastamisküsimused, näiteks milline rahaline toetus on võimalik ning kes katab kulud ja kes katab kindlustuse vastuvõtjariigis, tuleks lahendada enne lahkumist.

(18)

Välismaal viibitud perioodi puhul saab liikuvuse kvaliteeti parandada korralduslike meetmetega, näiteks nähes ette osalejale juhendaja määramise.

(19)

Üksikasjalik ja selge kirjeldus vastuvõtvas riigis sooritatud iga kursuse ja/või koolituse sealhulgas selle kestuse kohta peaks aitama hõlbustada nende tunnustamist pärast kodumaale naasmist.

(20)

Läbipaistvus ja hea haldustava nõuavad liikuvusprogrammide iga etapi ja meetme eest vastutavate sidusrühmade selget määratlemist.

(21)

Liikuvuse üldise kvaliteedi tagamiseks on soovitav tagada kõigile ELi kodanikele liikumisvabadus ning rakendada nii paljus kui võimalik hartas kindlaks määratud põhimõtteid ja vastavaid soovitusi igasuguse liikuvuse puhul, mille eesmärk on õppimine või ametialane areng (haridus ja koolitus, ametlik või mitteametlik õppimine, kaasa arvatud vabatahtlik töö ja projektid, lühikesed või pikad liikuvusperioodid, kooli, kõrghariduse või tööga seotud õppimine, meetmed seoses elukestva õppega).

(22)

Liikuvuse olemuse ja kestvuse mitmekesisust arvestades võivad liikmesriigid harta rakendamist mugandada vastavalt olukorrale kohandades seda konkreetse situatsiooni ja programmi tarbeks. Liikmesriigid võivad teha osad punktid kohustuslikuks ning pidada teisi punkte vabatahtlikeks.

(23)

Kuna käesoleva soovituse eesmärke ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada ja need on meetme mõju ulatuse tõttu paremini saavutatavad ühenduse tasandil, siis võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttest tulenevalt ei ületata käesolevas direktiivis seda, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks,

SOOVITAB KÄESOLEVAGA, ET LIIKMESRIIGID:

1.

võtaksid vastu lisatud liikuvust käsitleva Euroopa kvaliteediharta ja edendaksid selle kasutust isikliku ja tööalase arengu vahendina;

2.

teavitaksid käesoleva soovituse rakendamisest ja igast täiendavast meetmest, mida nad võivad otsustada võtta eelkõige kvaliteetse mobiilsuse soodustamiseks oma riiklikus panuses tööprogrammile “Haridus ja koolitus 2010” alates teisest aastast pärast käesoleva soovituse vastuvõtmist;

3.

teeksid jätkuvalt tihedat koostööd ja koordineeriksid oma meetmeid, et kõrvaldada takistused, mis otseselt või kaudselt piiravad ELi kodanike liikuvust;

4.

tagaksid hariduse ja koolitusega seotud liikuvuseks asjakohase toetuse ja sobivad infrastruktuurid, et tõsta oma kodanike haridustaset ja koolitatust;

5.

võtaksid vajalikke meetmeid liikuvuse soodustamiseks, selle tagamiseks, et kogu asjaomane teave on kergesti mõistetav ja kõigile kättesaadav, näiteks liikuvuse sissejuhatavate suuniste või toetavate organisatsioonide nimekirja abil, ning liikumistingimuste parandamiseks.

KUTSUB KÄESOLEVAGA KOMISJONI ÜLES:

1.

ergutama siseriiklikke asutusi ning teisi hariduse, koolituse ja liikuvuse valdkonnas tegutsevaid organisatsioone hartat kasutama;

2.

jätkama koostööd liikmesriikide ja tööturu osapooltega, et vahetada kasulikku teavet ja kogemusi käesolevas soovituses esitatud meetmete rakendamise kohta;

3.

tihedas koostöös asjaomaste asutustega parandama või välja töötama hariduse ja koolitusega seotud liikuvust käsitleva statistiliste andmete kogu, mis keskendub soolisele mõõtmele;

4.

pidama käesolevat soovitust ja soovitust 2001/613/EÜ üheks tervikuks ning seetõttu lisama nõutud kahe aasta kohta käivad aruanded tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” üldaruandesse.

Brüssel, 18. detsember 2006.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-E. ENESTAM


(1)  ELT C 88, 11.4.2006, lk 20.

(2)  ELT C 206, 29.8.2006, lk 40.

(3)  Euroopa Parlamendi 26. septembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus.

(4)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 30.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta ostus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass) (ELT L 390, 31.12.2004, lk 6).


LISA

LIIKUVUST KÄSITLEV EUROOPA KVALITEEDIHARTA

SISSEJUHATUS

Liikuvus on sidusrühmadele alati huvi pakkunud ning seda huvi on veelgi suurendanud 2000. aastal vastu võetud liikuvuse tegevuskava (1) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires (2). Soovituse rakendusala oli väga lai, käsitledes suurt hulka tähtsaid liikuvusega seotud küsimusi, ning see oli suunatud kõigile, kes võiksid välismaal õppimisest (ametlikust ja mitteametlikust) kasu saada, kaasa arvatud õpilased, õpetajad, vabatahtlikud ja koolitust saavad inimesed. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsember 2006. aasta soovitusel 2006/961/EÜ hariduse ja koolitusega seotud riikidevahelise liikuvuse kohta ühenduse piires: Liikuvust käsitlev Euroopa kvaliteediharta, (3) millest käesolev harta moodustab lahutamatu osa, on sama rakendusala, kuid see keskendub liikuvuse kvaliteediaspektidele, nagu on soovitanud esimese soovituse järel moodustatud ekspertrühm. See peaks aitama tagada, et osaleja saaks positiivseid kogemusi nii vastuvõtvas riigis kui ka pärast naasmist kodumaal.

Hartas pakutakse juhiseid noorte või täiskasvanute individuaalseks liikuvuseks, mis on seotud ametliku või mitteametliku õppimisega ning mis soodustab isiklikku ja tööalast arengut. Harta eesmärk on olla põhiline viitedokument, mis arvestab riikide olukorda ja austab liikmesriikide pädevust. Selle ulatust ja sisu saab kohandada vastavalt liikuvuse kestusele ja erinevate haridus, koolitus- ja noorsootegevuste ning osalejate vajaduste tarbeks. Kuigi peamiselt käsitletakse õppimisega seotud liikuvust, võivad need juhised olla kasulikud ka muude liikuvustüüpide, näiteks tööalase liikuvuse puhul.

1.   Teave ja juhised

Potentsiaalsetel liikuvuse kandidaatidel peab olema kõigil tasanditel võrdne juurdepääs usaldusväärsetele teabeallikatele ja juhistele liikuvuse ja osalemise tingimuste kohta. Muu hulgas tuleks anda selget teavet liikuvust käsitleva harta iga punkti kohta, mis on seotud saatvate ja vastuvõtvate organisatsioonide rolli ja ülesannete ning eri haridus- ja koolitussüsteemidega.

2.   Õppeplaan

Enne hariduse ja koolitusega seotud liikuvuses osalemist peaks koostama õppeplaani, kus arvestatakse keelelist ettevalmistust ning mis peaks saama heakskiidu kõikidelt osapooltelt, kaasa arvatud saatev ja vastuvõttev organisatsioon ning osalejad. Õppeplaan on eriti oluline pika kestvusega liikuvusperioodi puhul ning võib olla kasulik ka lühikese kestvusega liikuvusperioodi korral. Plaanis peaks olema välja toodud eesmärgid ja loodetud õppetulemused, samuti viisid, kuidas neid saavutada ja rakendada. Iga oluline õppeplaani tehtav muutus tuleks kõigi osapoolte vahel kokku leppida. Õppeplaani koostamisel tuleks meeles pidada taasintegreerumist kodumaale ja hindamist.

3.   Individualiseerimine

Hariduse ja koolitusega seotud liikuvus peaks võimalikult hästi sobima isiklike õppesuundade, osaleja oskuste ja motivatsiooniga ning liikuvus peaks neid arendama või täiendama.

4.   Üldine ettevalmistus

Osalejate eelnev ettevalmistus on soovitatav ning see peaks vastama konkreetsetele vajadustele. Ettevalmistus peaks vastavalt vajadusele sisaldama keelelisi, pedagoogilisi, halduslikke, õiguslikke, isiklikke ja kultuurilisi aspekte ning teavet rahaliste aspektide kohta.

5.   Keelelised aspektid

Keelteoskus on oluline tõhusaks õppimiseks, kultuuridevaheliseks suhtlemiseks ja vastuvõtjariigi kultuuri paremaks mõistmiseks. Osalejad ning saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid peaksid pöörama asjakohasele keelelisele ettevalmistusele erilist tähelepanu. Liikuvuse korraldamine peaks võimalusel sisaldama järgmist:

enne lahkumist keeloskuse hindamine ja võimalus läbida kursusi vastuvõtva riigi keeles või õpetuskeeles, kui see on erinev;

vastuvõtvas riigis keeleline tugi ja nõustamine.

6.   Logistiline tugi

Osalejatele tuleks vajadusel pakkuda adekvaatset logistilist tuge. See võib sisaldada teavet ja abi reisi korraldamise, kindlustuse, elamis- ja töölubade, sotsiaalkindlustuse, valitsuse stipendiumi ja laenu päritoluriigist vastuvõtjariiki üleviimise, majutuse ning muude praktiliste aspektide kohta, kaasa arvatud teises riigis viibimisega seotud turvalisuse küsimused.

7.   Juhendamine

Vastuvõttev organisatsioon (haridusasutus, noorteorganisatsioon, äriühing jne) peaks koostama plaani näiteks juhendamise kohta, et nõustada osalejat ja aidata tagada tema lõimumine vastuvõtvasse keskkonda, samuti tegutseda kontaktpunktina, kui osaleja vajab jätkuvat abi.

8.   Tunnustamine

Kui õppeperiood välismaal on ametliku õppe- või koolitusprogrammi lahutamatu osa, siis peaks see olema kirjas ka õppeplaanis ning osalejatele tuleks pakkuda abi, et vastavalt vajadusele hõlbustada õppeperioodi tunnustamist ja sertifitseerimist. Õppeplaanis peaks lähetav organisatsioon kohustuma edukaid liikuvusperioode tunnustama. Muud tüüpi liikuvuse, eriti mitteametliku hariduse ja koolituse puhul tuleks väljastada asjakohane dokument, et osaleja saaks oma aktiivset osalemist ja õppetulemusi usaldusväärsel moel tõendada. Sellega seoses tuleks ergutada Europassi (4) kasutamist.

9.   Taaslõimumine ja hindamine

Kui osaleja naaseb kodumaale eelkõige pärast pika kestvusega liikuvusperioodi, tuleks talle anda nõu, kuidas välisriigis viibimise ajal omandatud teadmisi ja oskusi paremini ära kasutada. Pika kestvusega liikuvusperioodilt naasvatele inimestele tuleks vajadusel tagada abi taaslõimumiseks elu-, haridus- või töökeskkonda. Osaleja peaks koos vastutava organisatsiooniga hindama saadud kogemusi, et teha kindlaks, kas õppeplaani eesmärgid täideti.

10.   Kohustused ja vastutusalad

Kvaliteedikriteeriumidest lähtuvate vastutusaladega peavad nõustuma lähetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid ja osalejad. Selleks, et vastutusalad oleks kõigile osapooltele selged, tuleks need eelistatavalt kirjalikult kinnitada.


(1)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 14. detsembri 2000. aasta resolutsioon liikuvuse tegevuskava kohta (EÜT C 371, 23.12.2000, lk 4).

(2)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 30.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 5

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass) (ELT L 390, 31.12.2004, lk 6).


30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 394/10


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS,

18. detsember 2006,

võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

(2006/962/EÜ)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu jõudis 23.-24. märtsi 2000. aasta Lissaboni istungil järeldusele, et üleeuroopaliselt tuleks määratleda elukestva õppe kaudu saavutatavad uued põhioskused, mis oleks üheks Euroopa peamiseks vastuseks globaliseerumisele ning üleminekule teadmistepõhisele majandusele, ning rõhutas, et Euroopa peamiseks varaks on selle inimesed. Nendele järeldustele on hiljem korduvalt tähelepanu juhitud, sealhulgas ka 20.-21. märtsi 2003. aasta ja 22.-23. märtsi 2005. aasta Euroopa Ülemkogu Brüsseli istungitel ning 2005. aastal heaks kiidetud uuendatud Lissaboni strateegias.

(2)

Euroopa Ülemkogu 23.-24. märtsi 2001. aasta Stockholmi istungil ja 15.-16. märtsi 2002. aasta Barcelona istungil kinnitati Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidele konkreetsed eesmärgid ning tööprogramm (“Haridus ja koolitus 2010”) nende saavutamiseks aastaks 2010. Need eesmärgid kätkevad oskusi teadmistepõhises ühiskonnas hakkamasaamiseks ning konkreetseid sihte seoses keeleõppe edendamisega, ettevõtlikkuse suurendamisega ning Euroopa dimensiooni üldise laiendamisega hariduses.

(3)

Komisjoni teatises Euroopa elukestva õppe piirkonna rajamine ning sellele järgnenud nõukogu 27. juuni 2002. aasta otsuses (4) nimetati “uute põhioskuste” andmist prioriteediks ning rõhutati, et elukestvasse õppesse tuleb kaasata kõik vanusegrupid eelkooliealistest lastest pensionärideni.

(4)

2003. aasta märtsis ja detsembris Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogude istungitel rõhutati seoses ühenduse tööhõiveolukorra parandamisega vajadust arendada elukestvat õpet, keskendudes eelkõige aktiivsetele ja ennetavatele meetmetele töötute ja mitteaktiivsete inimeste toetuseks. Lähtuti tööhõivega tegeleva töörühma aruandest, milles rõhutati vajadust suurendada inimeste võimet kohaneda muutustega, inimeste tööturule toomise olulisust ning elukestva õppe tähtsust.

(5)

2003. aasta mais võttis nõukogu vastu viis üleeuroopalist sihti, aidates seega luua mõõdetavat süsteemi Euroopa keskmiste näitajate parandamiseks. Need sihid, mis peegeldavad lugemisoskust, koolist väljalangemist, keskhariduse omandamist ning täiskasvanute osalemist elukestvas õppes ja on tihedalt seotud võtmepädevuste arendamisega.

(6)

2004. aasta novembris kinnitatud nõukogu aruandes hariduse rolli laienemise kohta rõhutati, et haridus aitab säilitada ja uuendada ühist kultuurilist tausta ühiskonnas ning õppida selliste sotsiaalsete ja kodanikuühiskonna oluliste väärtuste kohta nagu kodakondsus, võrdsus, sallivus ja austamine ning on eriti oluline ajal, mil kõik liikmesriigid seisavad silmitsi küsimusega, kuidas tulla toime suureneva sotsiaalse ja kultuurilise mitmekesisusega. Võimaldades inimestel tööturule siseneda ja sinna püsima jääda, täidab haridus olulist rolli sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel.

(7)

2005. aastal kinnitas komisjon haridus- ja koolitusalaste Lissaboni eesmärkide saavutamise aruande, millest nähtus, et 15-aastaste lugemisoskuses mahajääjate suhtarvu vähendamises ega keskhariduse omandamise määra suurendamises pole edasiminekut toimunud. Koolist väljalangemine on küll mõnevõrra vähenenud, kuid praeguse tempo juures jäävad sihid, mis nõukogu kehtestas 2003. aasta mais, saavutamata. Täiskasvanute osalemine õppetegevuses ei suurene kiirusega, mis võimaldaks 2010. aasta eesmärgi saavutamist, ning andmed näitavad, et madala kvalifikatsiooniga inimeste puhul on tõenäosus jätkuõppeks on väiksem.

(8)

Pädevuste ja kvalifikatsioonide elukestva arendamise meetmetega, mis Euroopa sotsiaalpartnerid 2002. aasta märtsis vastu võtsid, rõhutatakse ettevõtete vajadust oma struktuuri üha kiiremini muuta, et konkurentsis püsida. Tõhustatud rühmatöö, lamedamad hierarhiad, vastutuse jagamine ja vajadus tulla toime mitme tööülesandega korraga aitavad kaasa õppivate organisatsioonide arengule. Selles kontekstis on uute konkurentsivõime strateegiate aluseks organisatsioonide suutlikkus vajalikud pädevused kindlaks teha, neid rakendada ja tunnustada ning innustada kõiki töötajaid neid pädevusi omandama.

(9)

Kutseharidust ja -koolitust käsitlevast 2004. aasta Maastrichti uuringust ilmneb, et Euroopa tööjõu haridustase ei vasta kaugeltki uute töökohtade jaoks vajalikule ettevalmistusele. Uuringust nähtub, et üle kolmandiku Euroopa tööjõust (80 miljonit inimest) on madala kvalifikatsiooniga, ehkki prognoosid näitavad, et 2010. aastaks nõuavad peaaegu 50 % uutest töökohtadest kolmanda taseme haridust, veidi alla 40 % keskkooliharidust ning ainult umbes 15 % sobivad põhiharidusega inimestele.

(10)

2004. aastal kinnitatud nõukogu ja komisjoni ühises aruandes tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” kohta rõhutatakse vajadust tagada liikmesriikide elukestva õppe strateegiatega, et kõigil kodanikel oleks vajalikud pädevused. Reformide hoogustamiseks ja lihtsustamiseks soovitatakse aruandes töötada välja ühised Euroopa suunised ja põhimõtted ning seatakse esikohale võtmepädevuste raamistikule.

(11)

22.-23. märtsil 2005 Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu järeldustele lisatud noortepaktis rõhutati vajadust toetada ühise põhioskuste kogumi väljatöötamist.

(12)

Vajadus õpetada noortele vajalikke võtmepädevusi ning tõsta haridustaset moodustab lahutamatu osa 2005. aasta juunis Euroopa Ülemkogus heaks kiidetud majanduskasvu ja töökohtade loomise ühtsetest suunistest aastateks 2005–2008. Eelkõige nõutakse tööhõivesuunistes haridus- ja koolitussüsteemide kohandamist uutele nõuetele, määrates liikmesriikide reformikavade raames täpsemalt kindlaks töökohtadega seotud vajadused ja võtmepädevused. Lisaks nõutakse tööhõivesuunistes soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja soolise võrdõiguslikkuse tagamist kõigis tegevustes ning keskmise tööhõive saavutamist Euroopa Liidus 70 % üldiselt ning naiste tööhõive osas vähemalt 60 % ulatuses.

(13)

Käesoleva soovitusega tuleks aidata tõsta tulevikule suunatud Euroopa ühiskonna vajadustega arvestava hariduse ja koolituse kvaliteeti, toetades ja täiendades liikmesriikide tegevust, mis tagab, et alushariduse ja -õppe süsteemid pakuvad kõigile noortele võimaluse omandada võtmepädevused tasemel, mis võimaldaks neil edasi õppida ja valmistaks neid ette tööeluks ja täiskasvanuikka jõudmiseks, ning et täiskasvanutel oleks võimalik võtmepädevusi ühtse ja laialdase elukestva õppe süsteemi kaudu arendada ja ajakohastada. Käesolev soovitus peaks andma poliitikutele, haridus- ja kutseõppespetsialistidele, sotsiaalpartneritele ning õppijatele endile võtmepädevusi käsitlevad ühtse Euroopa lähteraamistiku, mis lihtsustaks riiklikke reforme ning teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” raames, mille eesmärgiks on saavutada kokku lepitud üleeuroopalised sihid. Lisaks peaks käesoleva soovitusega toetama ka teisi seotud poliitikavaldkondi, nagu näiteks tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ning muud noori mõjutavad poliitikavaldkonnad.

(14)

Kuivõrd käesoleva soovituse eesmärke, milleks on toetada ja täiendada liikmesriikide tegevust andes ühise lähtepunkti, mis hoogustaks ning lihtsustaks riiklikke reforme ning edasist koostööd liikmesriikide vahel, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada ja see on meetme mõju ulatuse tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe soovitus kaugemale sellest, mis on vajalik kõnealuste eesmärkide saavutamiseks, jättes soovituse rakendamise liikmesriikide pädevusse,

SOOVITAB KÄESOLEVAGA LIIKMESRIIKIDEL:

kaasata võtmepädevuste kõigile tagamine elukestva õppe strateegiatesse, sealhulgas üldise kirjaoskuse saavutamise strateegiatesse, ning toetuda lisas toodud dokumendile “Võtmepädevused elukestvas õppes – üleeuroopaline lähteraamistik” (edaspidi “lähteraamistik”), et:

1.

alusharidus ja -õpe pakuks kõigile noortele võimalusi võtmepädevuste omandamiseks tasemel, mis valmistab neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks ning oleks aluseks õpingute jätkamisele ja tööelule;

2.

loodaks asjakohane säte ka nendele noortele inimestele, kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist toetust;

3.

täiskasvanud saaksid võtmepädevusi kogu elu arendada ja täiendada ning et erilist tähelepanu pööratakse prioriteetseks seatud sihtrühmadele, näiteks isikutele, kellel on vaja oma oskusi täiendada, riiklikus, piirkondlikus ja/või kohalikus kontekstis;

4.

tagada täiskasvanute jätkuõppe ja -koolituse arendamiseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu (õpetajad ja koolitajad, tunnustus- ja hindamismenetlused, meetmed, mis tagavad võrdse juurdepääsu elukestvale õppele ja tööturule, ning toetus õppijatele), mis arvestaks täiskasvanute erinevaid vajadusi ja pädevusi;

5.

tagada täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse ühtsus, sidudes need tihedalt tööhõive-, sotsiaal-, kultuuri- ja innovatsioonipoliitikaga ning teiste noori mõjutavate poliitikavaldkondadega ning tehes koostööd sotsiaalpartnerite ning teiste huvigruppidega;

VÕTAB KÄESOLEVAGA TEADMISEKS KOMISJONI KAVATSUSE:

1.

toetada liikmesriikide tööd haridus- ja koolitussüsteemide arendamisel ning käesoleva soovituse rakendamisel ja levitamisel, võttes sealhulgas kasutusele lähteraamistik mis aitaks lihtsustada üksteiselt õppimist ja heade tavade vahetamist; jälgida arengut ning esitada iga kahe aasta tagant tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” arenguaruandeid;

2.

juhinduda ühenduse haridus- ja koolitusprogramme rakendades lähteraamistikust ning tagada, et sellised programmid edendaksid võtmepädevuste omandamist;

3.

aidata kaasa lähteraamistiku laiemale kasutamisele ühenduse asjaomastes poliitikavaldkondades ja eelkõige tööhõive-, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalpoliitika rakendamisel ning arendada tihedamaid suhteid sotsiaalpartnerite ja teiste nimetatud valdkondades tegutsevate organisatsioonidega;

4.

analüüsida lähteraamistiku mõju tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” kontekstis ning esitada 18. detsember 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande omandatud kogemuste ning tehtud järelduste kohta.

Brüssel, 18. detsember 2006.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-E. ENESTAM


(1)  ELT C 195, 18.8.2006, lk 109.

(2)  ELT C 229, 22.9.2006, lk 21.

(3)  Euroopa Parlamendi 26. septembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus.

(4)  EÜT C 163, 9.7.2002, lk 1.


LISA

VÕTMEPÄDEVUSED ELUKESTVAS ÕPPES – EUROOPA LÄHTERAAMISTIK

Taust ja eesmärgid

Globaliseerumine seab Euroopa Liidule jätkuvalt uusi väljakutseid, seepärast vajab iga kodanik laialdasi võtmepädevusi, et paindlikult kohaneda kiirete muutuste ja maailmaga, kus kõik on omavahel üha enam seotud.

Haridusel oma kaksikrollis – nii sotsiaalses kui ka majanduslikus plaanis – on võtmetähtsus selle tagamisel, et Euroopa kodanikud omandaksid võtmepädevused, mis on vajalikud seesuguste muutustega paindlikuks kohanemiseks.

Kasutades mitmekesiseid ja erinevaid pädevusi, tuleks eelkõige võtta arvesse õppijate erinevaid vajadusi, tagades võrdsuse ja juurdepääsu neile elanikkonnarühmadele, kes isiklike, sotsiaalsete, kultuuriliste või majanduslike olude tõttu on hariduse osas ebasoodsas olukorras ja vajavad seega oma hariduspotentsiaali realiseerimiseks erilist toetust. Sellised elanikkonnarühmad on näiteks väheste põhioskustega, eelkõige vähese kirjaoskusega inimesed, kooli pooleli jätnud, pikaajalised töötud ja inimesed, kes naasevad tööle pärast pikaajalist puhkust, vanemaealised, sisserändajad ja puudega inimesed.

Selles kontekstis on käesolevate suuniste põhieesmärgid järgmised:

1)

välja selgitada ja määratleda võtmepädevused, mis on vajalikud eneseteostuseks, aktiivseks kodakondsuseks, sotsiaalseks ühtekuuluvuseks ja töö leidmiseks teadmisteühiskonnas;

2)

toetada liikmesriikide tööd, mis aitab tagada, et alushariduse ja -õppe lõpuks on noorte võtmepädevused arenenud sellisele tasemele, mis valmistab neid ette täiskasvanuikka jõudmiseks, ja et täiskasvanutel oleks võimalus võtmepädevusi kogu elu jooksul edasi arendada ja ajakohastada;

3)

koostada Euroopa lähtemeedepoliitikute, haridusspetsialistide, tööandjate ja õppijate endi tarbeks, mis lihtsustaks riigisisest ja ELi tasandi tööd ühiste eesmärkide saavutamise nimel;

4)

luua raamistik edasiseks tegevuseks ühenduse tasandil nii tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” kui ühenduse haridus- ja koolitusprogrammide raames.

Võtmepädevused

Mõistet “pädevus” määratletakse siin kui asjakohast teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Võtmepädevused on pädevused, mida vajavad kõik inimesed, et tagada eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus ning tööhõive.

Käesolevas lähteraamistikus määratletakse kaheksa võtmepädevust:

1.

Emakeeleoskus;

2.

Võõrkeelteoskus;

3.

Matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest;

4.

Infotehnoloogiline pädevus;

5.

Õppimisoskus;

6.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus;

7.

Algatusvõime ja ettevõtlikkus;

8.

Kultuuriteadlikkus ja -pädevus.

Võtmepädevusi peetakse võrdselt olulisteks, kuna nad kõik saavad aidata kaasa eduka elu kujunemisele teadmisteühiskonnas. Nimetatud pädevused on paljuski kattuvad ja omavahel tihedalt seotud: ühe valdkonna jaoks kesksed oskused toetavad ka teiste valdkondade pädevusi. Õppimine põhineb keele-, kirja-, arvutus- ja informatsiooni- ka kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)-alastel oskustel ning õppimisoskus toetab kogu õpitegevust. Paljusid märksõnu kasutatakse neis suunistes läbivalt: kriitiline mõtlemine, loomingulisus, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskihindamine, otsustusvõime ja emotsioonide konstruktiivne kontrollimine on olulised kõigi kaheksa pädevuse omandamisel.

1.   Emakeeleoskus (1)

Määratlus:

Emakeeleoskus on suutlikkus väljendada ja tõlgendada kontseptsioone, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii suuliselt kui kirjalikult (kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning suhelda keeleliselt kohasel viisil ja loovalt erinevates ühiskondlikes ning kultuurilistes situatsioonides nii koolis, tööl, kodus kui vabal ajal.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised

Suhtlusoskus tuleneb emakeele omandamisest, mis on seotud inimese kognitiivse oskusega tõlgendada maailma ja seostada end teistega. Emakeeleoskus eeldab teadmisi sõnavarast, funktsionaalsest grammatikast ja keele funktsioonidest. See kätkeb ka verbaalse suhtluse põhiliikide, mitmesuguste ilukirjanduslike ja tarbetekstide ning eri stiilide ja registrite põhiomaduste tundmist ja mõistmist, et keelekasutus ja suhtlusviis varieerub sõltuvalt olukorrast.

Pädevus eeldab järgmisi oskusi: suulise ja kirjaliku suhtlemise oskust mitmesugustes suhtlussituatsioonides ja oskust oma suhtlusviisi jälgida ning kohandada seda vastavalt olukorra nõuetele. Samuti eeldab emakeeleoskus suutlikkust eristada ja kasutada eri liiki tekste, otsida, koguda ja töödelda teavet, kasutada abivahendeid ning oma suulisi ja kirjalikke argumente veenvalt ja kontekstikohaselt sõnastada ja väljendada.

Positiivne suhtumine emakeeleoskusesse kätkeb soovi arendada kriitilist ja konstruktiivset dialoogi, esteetilistest väärtustest lugupidamist ning soovi nende poole püüelda ja huvi teistega suhtlemise vastu. See eeldab, et ollakse teadlikud keele mõjust teistele ja vajadusest mõista ja kasutada keelt positiivselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.

2.   Võõrkeelteoskus (2)

Määratlus:

Võõrkeelteoskus eeldab suuresti samasuguseid oskusi kui emakeeleoskus: see põhineb suutlikkusel mõista, väljendada ja tõlgendada kontseptsioone, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi nii suuliselt kui kirjalikult (kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskus) mitmesugustes sotsiaalsetes ja kultuurilistes situatsioonides koolis, tööl, kodus ja vabal ajal, lähtudes inimese vajadustest ja soovidest. Samuti hõlmab võõrkeelteoskus selliseid oskusi nagu suhtluse vahendamine ja kultuuridevaheliste erinevuste mõistmine. Inimese keeleoskuse tase varieerub nelja osaoskuse (kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine) ja räägitavate keelte vahel ning sõltub inimese sotsiaalsest ja kultuurilisest taustast, keskkonnast ning vajadustest ja/või huvidest.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised

Võõrkeelteoskus eeldab teadmisi sõnavarast ja funktsionaalsest grammatikast ning verbaalse suhtluse peamiste liikide ja registrite tundmist. Olulised on ka teadmised ühiskonnas kehtivate konventsioonide, kultuuri ja keelte variatiivsuse kohta.

Vajalikud põhioskused hõlmavad suutlikkust mõista kõnet, algatada, jätkata ja lõpetada vestlusi ning lugeda, mõista ja luua tekste, lähtuvalt isiklikest vajadustest. Samuti on tähtis kasutada otstarbekalt abivahendeid ning õppida keeli ka mitteformaalses kontekstis, mis on osa elukestvast õppest.

Positiivne suhtumine eeldab kultuurilisest mitmekesisusest lugupidamist ning huvi keelte ja kultuuridevahelise suhtluse vastu.

3.   Matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest

Määratlus:

A.

Matemaatikapädevus on oskus arendada ja rakendada matemaatilist mõtlemist, et lahendada mitmesuguseid igapäevaelus tekkivaid küsimusi. Hea arvutamisoskuse saavutamisel on rõhuasetus protsessil ja tegevusel ning samuti teadmistel. Matemaatikapädevus hõlmab vähemal või suuremal määral ka võimet ja soovi kasutada matemaatilisi mõttemeetodeid (loogikat ja ruumilist mõtlemist) ja esitusviise (valemid, mudelid, skeemid, graafikud).

B.

Teaduslik pädevus osutab võimele ja soovile rakendada loodusnähtuste selgitamiseks kasutatavaid teadmisi ja meetodeid probleemide identifitseerimiseks ning tõenditel põhinevate järelduste tegemiseks. Tehnoloogiapädevuse all mõistetakse nende teadmiste ja meetodite rakendamist inimeste soovide või vajaduste teenistusse. Teaduslik pädevus ja tehnoloogiapädevus eeldavad arusaamist inimtegevuse põhjustatud muutustest ja üksikisiku vastutusest.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised

A.

Matemaatikaalased vajalikud teadmised hõlmavad head numbrite, mõõtesüsteemide, struktuuride, põhitehete ja matemaatiliste esitusviiside tundmist, arusaamist matemaatilistest terminitest ja mõistetest ning küsimustest, millele matemaatika võib aidata vastuseid leida.

Vajalikud oskused on matemaatika põhiprintsiipide ja -protsesside rakendamine igapäevastes olukordades kodus ja tööl ning võime järgida ja hinnata argumentatsiooni. Pädevus eeldab suutlikkust mõelda matemaatiliselt, mõista matemaatilisi tõendeid, suhelda matemaatilises keeles ning kasutada sobivaid abivahendeid.

Positiivne suhtumine põhineb austusel tõe vastu, soovil otsida põhjendusi ning hinnata nende paikapidavust.

B.

Teaduses ja tehnoloogias hõlmavad põhiteadmised looduse põhiprintsiipide, põhiliste teaduslike mõistete, põhimõtete ja meetodite, tehnoloogia ja tehnoloogiliste toodete ja protsesside tundmist ning teaduse ja tehnoloogia poolt loodusele avalduva mõju mõistmist. Seega peaksid kõnealused pädevused aitama inimestel paremini mõista teaduslike teooriate, rakenduste ja tehnoloogia arengut, selle piire ja sellega kaasnevaid ohtusid (seoses otsustamisega, väärtustega, moraalsete küsimustega, kultuuriga jne) ühiskonnas.

Põhioskused on võime kasutada tehnoloogilisi vahendeid ja seadmeid ning teaduslikke andmeid teatava eesmärgi saavutamiseks või teatava tõenditel põhineva otsuse või järelduse tegemiseks. Tähtis on ka oskus tunda ära teadusliku uurimuse põhiomadused ning suutlikkus tehtud järeldusi ning nendeni viinud mõttekäiku kirjeldada.

Pädevust iseloomustav suhtumine põhineb kriitikameelel ja uudishimul, huvitumisel eetilistest küsimustest ning turvalisuse ja jätkusuutlikkuse tähtsakspidamisel, eelkõige nendes küsimustes, mis käsitlevad teaduslikku ja tehnoloogilist arengut inimese enda, tema pere, kogukonna ja globaalsest seisukohast.

4.   Infotehnoloogiline pädevus

Määratlus:

Infotehnoloogiline pädevus seisneb suutlikkuses kasutada oskuslikult ja kriitiliselt infoühiskonna tehnoloogiat nii töö, meelelahutuse kui suhtlemise eesmärgil. See põhineb peamistel IKT-alastel oskustel: arvutite kasutamine info saamiseks, hindamiseks, salvestamiseks, loomiseks, esitamiseks ja vahetamiseks ning koostöövõrkudes osalemine Interneti teel.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised:

Infotehnoloogiline pädevus eeldab head arusaamist ja teadmisi infotehnoloogia olemusest, rollist ja infotehnoloogilistest võimalustest igapäevastes situatsioonides nii isiklikel ja meelelahutuslikel kui tööalastel eesmärkidel. See hõlmab peamisi arvutirakendusi, nagu teksti- ja tabeltöötlus, andmebaasid, info salvestamine ja haldamine, Interneti võimaluste ja potentsiaalsete ohtude tundmist, elektroonilist suhtlemist (e-post, võrgusuhtlus) tööalastel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, teabe jagamiseks, koostöövõrkude loomiseks, õppimiseks ja teadustegevuseks. Oluline on ka mõista, kuidas infotehnoloogia toetab loomingulisust ja uuendustegevust, suhtuda kriitiliselt saadaoleva teabe paikapidavusse ja usaldusväärsusesse ning olla teadlik infotehnoloogia interaktiivse kasutuse õiguslikest ja eetilistest põhimõtetest.

Olulised oskused on: oskus leida, koguda ja töödelda infot ning kasutada seda kriitiliselt ja süstemaatiliselt, eraldades linke kasutades olulist ebaolulisest ja reaalset virtuaalsest. Tuleb osata rakendada sobivaid abivahendeid keeruka teabe loomiseks, esitamiseks ning mõistmiseks ning leida ja kasutada internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid. Tähtis on ka oskus kasutada infotehnoloogiat kriitilise mõtlemise, loomingulise ja uuendustegevuse toetuseks.

Infotehnoloogia kasutamine nõuab kriitilist ja läbimõeldud suhtumist saadaolevasse teabesse ning vastutustundlikkust interaktiivse meedia kasutamisel. Pädevust aitab arendada ka huvi osaleda võrkudes ja ühendustes kultuurilistel, sotsiaalsetel ja/või ametialastel eesmärkidel.

5.   Õppimisoskus

Määratlus:

Õppimisoskus on järjepidev teadmiste omandamise oskus. Pädevus eeldab teadlikkust oma õpiprotsessist, vajadustest ja võimalustest ning oskust kõrvaldada takistused eduka õppimise teelt. See pädevus hõlmab uute teadmiste ja oskuste omandamist, töötlemist ja seostamist eelnevaga, samuti sobivate juhendajate leidmist ja nende abi kasutamist. Õppimisoskus võimaldab õppijatel eelnevatele teadmistele ja elukogemusele tuginedes omandada ja rakendada teadmisi ja oskusi mitmesugustes olukordades nii kodus, tööl kui koolis. Pädevuse omandamisel mängivad esmatähtsat rolli motiveeritus ja enesekindlus.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised:

Kui õpitakse kindlal tööga või karjääriga seotud eesmärgil, vajatakse teadmisi nõutavatest pädevustest, teadmistest, oskustest ja kvalifikatsioonidest. Igal juhul on õppimisoskuse omandamiseks vaja, et õppija teaks, milliseid õpistrateegiaid ta eelistab ja saaks nendest strateegiatest aru, mõistaks oma oskuste ja kvalifikatsioonide tugevaid ja nõrku külgi ning oleks suuteline leidma haridus- ja koolitusvõimalusi ning sobivaid juhendajaid ja/või toetajaid.

Vajalikud oskused hõlmavad esmalt edasiõppeks vajalike põhioskuste (kirja-, arvutus- ja IKT-alased oskused) omandamist. Inimene peab suutma põhioskustele toetudes omandada, töödelda ja assimileerida uusi teadmisi ja oskusi. See nõuab oma õpitegevuse, karjääri ja töö otstarbekat korraldamist ning eelkõige võimet järjekindlalt õppida, keskenduda pikkade perioodide vältel ning hinnata kriitiliselt õppimise eesmärke. Õppijad peavad suutma töötada iseseisvalt, näidates üles enesedistsipliini, aga samuti teha õppeprotsessis ka kollektiivset tööd, kasutada ära heterogeense rühma eeliseid ning jagada omandatud teadmisi. Inimesed peavad oskama oma õpitegevust korraldada, oma tööd hinnata ja vajadusel otsida nõu, teavet ja tuge.

Positiivne suhtumine kätkeb motivatsiooni ja enesekindlust, mis võimaldaks edukalt õppida kogu elu. Probleemide lahendamisele suunatud mõtlemine aitab kaasa nii õppimisele kui inimese võimele ületada takistusi ning kohaneda muutustega. Positiivset suhtumist aitab kujundada ka soov kasutada varasemaid teadmisi ja elukogemusi ning uudishimu, mis ajendab otsima uusi õppevõimalusi ning õpitut mitmesugustes elus ette tulevates olukordades rakendama.

6.   Sotsiaalne ja kodanikupädevus

Määratlus:

Need personaalsed, isikutevahelised ja kultuuridevahelised pädevused hõlmavad kõiki käitumisviise, mis võimaldavad inimestel osaleda tõhusalt ja konstruktiivselt sotsiaalses ja tööelus ning eelkõige aina mitmekesisemaks muutuvas ühiskonnas ja vajadusel lahendada konflikte. Kodanikupädevus võimaldab inimestel kasutada täielikult ära oma kodanikuõigusi, toetudes teadmistele sotsiaalsetest ja poliitilistest mõistetest ja struktuuridest ning aktiivse ja demokraatliku osalemise soovile.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised:

A.

Isiklik ja sotsiaalne heaolu nõuab, et inimene tunneks võimalusi optimaalse füüsilise ja vaimse tervise saavutamiseks ning mõistaks selle tähtsust enda, lähima suhtlusringkonna ja oma pere jaoks, ning teaks, kuidas tervislikud eluviisid saavad sellele kaasa aidata. Edukaks inimestevaheliseks suhtlemiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks tuleb mõista eri ühiskondades ja keskkondades (nt tööl) üldiselt kehtivaid käitumisreegleid. Sama oluline on tunda inimeste, rühmade, tööorganisatsioonide, soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise, ühiskonna ja kultuuriga seotud põhimõisteid. Väga oluline on mõista Euroopa ühiskondade paljukultuurilisust ning sotsiaalmajanduslikke mõõtmeid ning seda, kuidas rahvuslik kultuuriline identiteet suhestub Euroopa identiteediga.

Pädevus eeldab oskust suhelda konstruktiivselt erinevates keskkondades, olla salliv, väljendada ja mõista erinevaid seisukohti, pidada veenvalt läbirääkimisi ning tunda empaatiat selle pädevuse põhielemendina. Tuleb osata toime tulla stressi ja frustratsiooniga ning seda konstruktiivselt väljendada, samuti olla võimeline eristama isiklikku ja tööelu.

Pädevus eeldab suhtumist, mis põhineks koostööl, enesekindlusel ja aususel. Inimesed peaks huvituma sotsiaalmajanduslikust arengust, kultuuridevahelisest suhtlemisest ja väärtushinnangute mitmekesisusest, tundma austust teiste vastu ning olema valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ning kompromissideks.

B.

Kodanikupädevus põhineb teadmistel demokraatia, õigluse, võrdsuse, kodakondsuse ja kodanikuõiguste kohta, mis hõlmab ka teadmisi selle kohta, kuidas neid mõisteid väljendatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja rahvusvahelistes deklaratsioonides ning kohaldatakse mitmesugustes institutsioonides piirkondlikul, riiklikul, üleeuroopalisel ja rahvusvahelisel tasandil. See hõlmab teadmisi kaasaja sündmuste kohta, samuti peamiste sündmuste ja suundumuste kohta oma riigi, Euroopa ja maailma ajaloos. Lisaks tuleks arendada teadlikkust sotsiaalsete ja poliitiliste liikumiste eesmärkidest, väärtustest ja poliitikast. Samuti on oluline teada Euroopa integratsioonist ning ELi struktuuridest, põhilistest eesmärkidest ja väärtustest ning teadvustada mitmekesisust ja kultuurilisi identiteete Euroopas.

Vajalikud oskused on oskus suhelda avalikus sfääris ning tunda solidaarsust ja huvi kohaliku ja laiema kogukonna probleemide lahendamise vastu. See nõuab kriitilist ja loomingulist mõtlemist ning konstruktiivset osalemist kogukonna tegevuses ning otsustamises kõigil tasanditel kohalikust riikliku ja Euroopa tasandini, eelkõige hääletamise teel.

Positiivne suhtumine eeldab igakülgset austust inimõiguste vastu ja võrdsuse tunnustamist demokraatia alusena ning eri religioonide ja rahvuste väärtussüsteemide vaheliste erinevuste mõistmist. Samuti on tähtis, et inimene tunnetaks oma kuuluvust kohalikku kogukonda, riiki, Euroopa Liitu, Euroopasse ja maailma üldiselt ning sooviks osaleda demokraatlikus otsustusprotsessis kõigil tasanditel. Sinna alla käib ka vastutustunde olemasolu, samuti mõistmise ja austuse ülesnäitamine ühenduse ühtekuuluvuse tagamiseks vajalike ühiste väärtuste suhtes, nagu demokraatlike põhimõtete austamine. Konstruktiivne osalemine eeldab ka soovi olla aktiivne kodanik, toetada sotsiaalset mitmekesisust ja ühtekuuluvust ning austada teiste väärtushinnanguid ja privaatsust.

7.   Algatusvõime ja ettevõtlikkus

Määratlus:

Algatusvõime ja ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust kavandada ja läbi viia oma eesmärkide saavutamist võimaldavaid projekte. See pädevus ei tule üksikisikutele kasuks mitte üksnes koduses ja ühiskondlikus igapäevaelus, vaid ka töökohal, aitab neil mõista oma töö konteksti ja kasutada ära võimalusi ning on aluseks konkreetsematele oskustele ja teadmistele, mida vajavad sotsiaalse või äritegevusega alustajad või sellele kaasa aitajad. See peaks sisaldama eetiliste väärtuste teadvustamist ja edendama head juhtimistava.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised:

Vajalikud teadmised hõlmavad võimet teha kindlaks olemasolevad võimalused isiklikus elus, kutsealal ja äritegevuses, sealhulgas üldisemat arusaamist elu- ja töökeskkonnast: teadmised majanduse toimimisest ja tööandja või organisatsiooni võimalustest ja probleemidest. Samuti tuleb mõista ettevõtete eetilist rolli ja seda, kuidas ettevõtted saavad näiteks õiglase kaubanduse või sotsiaalse aktiivsuse kaudu aidata kaasa ühiskonna positiivsele arengule.

Vajalikud oskused on aktiivne projektijuhtimine (muuseas kaasa arvatud võime kavandada, organiseerida, juhtida, delegeerida, analüüsida, suhelda, kontrollida, hinnata ja tulemusi registreerida), tõhus esindamine ja läbirääkimiste pidamine ning oskus töötada nii üksikult kui töörühma liikmena. Väga oluline on võime mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning hinnata ja võtta õigustatud riske.

Ettevõtlikku suhtumist iseloomustab algatusvõime, aktiivsus, iseseisvus ja uuendusmeelsus isiklikus, töö- ja ühiskondlikus elus. Samuti eeldab see motiveeritust ja tahtekindlust nii isiklike kui ühiste, kaasa arvatud tööalaste eesmärkide saavutamiseks.

8.   Kultuuriteadlikkus ja -pädevus

Määratlus:

Oskus pidada tähtsaks ideede, kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendust mitmesuguste vahenditega – muusika, lava- ja kujutav kunst, kirjandus.

Pädevusega seotud olulised teadmised, oskused ja suhtumised:

Kultuurilised teadmised seisnevad teadlikkuses kohalikust, oma riigi ja Euroopa kultuuripärandist ning nende rollist maailmas. See hõlmab põhiteadmisi peamistest kultuurisaavutustest (sealhulgas popkultuurist). Tähtis on mõista Euroopa ja maailma teiste regioonide kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, vajadust seda säilitada, ning esteetiliste tegurite olulisust igapäevaelus.

Oskused on seotud nii mõistmise kui väljendusega: nii oskus hinnata ja nautida kunstiteoseid ja -sündmusi kui ka eneseväljendus mitmete vahendite kaudu, lähtudes inimese kaasasündinud võimetest. Samuti on tähtis osata seostada oma isiklikke loomingulisi ja eneseväljenduslikke seisukohti teiste arvamusega ning leida ja realiseerida kultuuritegevuse sotsiaalseid ja majanduslikke võimalusi. Kultuuriline väljendus on oluline loominguliste oskuste arendamiseks, mida saab üle kanda mitmetele tööalastele tasanditele.

Oluline on avatud suhtumine ja lugupidamine kultuurilise väljenduse mitmekesisuse vastu, mis võib põhineda oma kultuuri sügaval mõistmisel ja identiteeditundel. Positiivne suhtumine hõlmab ka loomingulisust ning soovi arendada esteetilisi võimeid kunstilise eneseväljenduse ja kultuurielus osalemise kaudu.


(1)  Euroopa multikultuurseid ja mitmekeelseid ühiskondi silmas pidades tunnistatakse, et emakeel ei ole kõigil juhtudel liikmesriigi ametlik keel, ning et inimese täielik osalemine ühiskonnas eeldab võimet suhelda ametlikus keeles. Mõnes liikmesriigis võib emakeel olla üks mitmest ametlikust keelest. Sellistel juhtudel ning määratluse rakendamisel on meetmete võtmine liikmesriikide pädevuses, sõltuvalt nende konkreetsetest vajadustest ja olukorrast .

(2)  Oluline on tunnistada, et paljud eurooplased elavad kaks- või mitmekeelsetes perekondades ja kogukondades ning nende elukohaks oleva riigi riigikeel ei pruugi olla kõnealuste isikute emakeel. Asjakohaste rühmade puhul viitab kõnealune keeleoskus pigem riigikeelele kui võõrkeelele. Nende vajadus, motiveeritus ja sotsiaalsed ja/või majanduslikud põhjused kõnealuse oskuse arendamiseks lõimumise eesmärgil erinevad nendest inimestest, kes õpivad võõrkeelt reisimise või töötamise eesmärgil. Meetmed kõnealuste juhtumite korral ning mõiste rakendamisel sõltub iga liikmesriigi vajadustest ja tingimustest.