ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 393

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi  ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 393/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1893/2006,

20. detsember 2006,

millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3037/90 (3) kehtestati Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus (edaspidi “NACE Rev. 1” või “NACE Rev. 1.1”).

(2)

Et kajastada tehnoloogia arengut ja majanduse struktuurimuutusi, tuleks kehtestada ajakohastatud klassifikaator nimega NACE Revision 2 (edaspidi “NACE Rev. 2”).

(3)

Ajakohastatud klassifikaator nagu NACE Rev. 2 on ühenduse statistika uuendamiseks tehtavate komisjoni jõupingutuste jaoks keskse tähtsusega; sellelt oodatakse, et paremini võrreldavate ja asjakohasemate andmete kaudu aitaks see kaasa paremale majanduse juhtimisele nii ühenduse kui ka liikmesriikide tasandil.

(4)

Siseturu toimimiseks on vaja siseriiklike ja ühenduse statistiliste andmete kogumise, edastamise ja avalikustamise suhtes kohaldatavaid statistikastandardeid, et ettevõtjatel, rahandusasutustel, valitsustel ja kõikidel teistel siseturu osalistel oleks juurdepääs usaldusväärsetele ja võrreldavatele statistilistele andmetele. Selleks on äärmiselt oluline, et ühenduses toimuvate tegevuste klassifitseerimisel kasutatavaid erinevaid kategooriaid tõlgendataks kõikides liikmesriikides ühetaoliselt.

(5)

Usaldusväärsed ja võrreldavad statistilised andmed on vajalikud ettevõtjatele oma konkurentsivõime hindamiseks ja see on abiks ühenduse institutsioonidele konkurentsimoonutuste vältimisel.

(6)

Majanduse tegevusalade ühise statistilise klassifikaatori muudetud versiooni kehtestamine ei kohusta liikmesriike andmeid koguma, avaldama või esitama. Üksnes juhul, kui liikmesriigid kasutavad tegevusalade klassifikaatoreid, mis on seotud ühenduse klassifikaatoriga, on võimalik anda ühtlustatud informatsiooni sellise usaldusväärsuse, kiiruse, paindlikkuse ja detailsusega, mis on vajalik siseturu juhtimiseks.

(7)

Tuleks ette näha sätted, mis võimaldaksid liikmesriikidel oma riigi vajaduste rahuldamiseks lülitada oma siseriiklikesse klassifikaatoritesse sisse täiendavaid kategooriaid, mis põhineksid ühenduse majanduse tegevusalade statistilisel klassifikaatoril.

(8)

Majandusstatistiliste andmete rahvusvaheline võrreldavus nõuab, et liikmesriigid ja ühenduse institutsioonid kasutaksid sellist majanduse tegevusalade klassifikaatorit, mis on otseselt seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni statistikakomisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelise majanduse tegevusalade klassifikaatoriga (ISIC) Rev. 4.

(9)

Majanduse tegevusalade klassifikaatori kasutamine ühenduses nõuab, et komisjoni abistaks nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (4) moodustatud statistikaprogrammi komitee, seda eelkõige seoses küsimustega, mis puudutavad NACE Rev. 2 rakendamisest tekkinud probleeme, täielikult koordineeritud üleminekut NACE Rev. 1-lt NACE Rev. 2-le ning tulevaste muudatuste ettevalmistamist klassifikaatorisse NACE Rev. 2.

(10)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2186/93 (5) kehtestati ühine ühtlustatud määratluste, registritesse kantavate andmete, reguleerimisala ja ajakohastamismenetlusega raamistik statistiliste ettevõtlusregistrite loomiseks.

(11)

Majanduse tegevusalade muudetud statistilise klassifikaatori kehtestamine toob kaasa vajaduse muuta mitmeid viiteid NACE Rev. 1-le, samuti tuleb muuta mitmeid asjaomaseid õigusakte. Seetõttu on vaja muuta järgmisi õigusakte: määrus (EMÜ) nr 3037/90; nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta (6); nõukogu 20. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 58/97 struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta (7); nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta (8); nõukogu 25. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1172/98 kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (9); nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 530/1999 töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta (10); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta (11); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 450/2003 tööjõukuluindeksi kohta (12); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 48/2004 ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009 (13); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (14) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta (15).

(12)

Enne NACE Rev. 2-le üleminekut on vaja muuta mitmeid ühenduse õigusakte vastavalt nende suhtes kehtivatele menetlustele; need õigusaktid on järgmised: nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (16); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (17) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (18).

(13)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega nr 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (19).

(14)

Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused NACE Revision 2 muutmiseks või täiendamiseks, et võtta arvesse tehnoloogilist või majanduslikku arengut või et viia see kooskõlla teiste majanduse ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega. Kuivõrd need meetmed on üldise reguleerimisalaga ja on kavandatud käesoleva määruse mitteolemuslike osade muutmiseks või käesoleva määruse täiendamiseks uute mitteolemuslike osade lisamisega, tuleks need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluses.

(15)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtlustatud andmete esitamist võimaldavate ühtsete statistiliste normide loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ja seetõttu on seda võimalik paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(16)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa Ühenduses ühine majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator, edaspidi “NACE Rev. 2”. See klassifikaator tagab ühenduse klassifikaatorite vastavuse tegelikule majanduslikule olukorrale ja tõstab võrreldavust siseriiklike, ühenduse ja rahvusvaheliste klassifikaatorite vahel ning sellest tulenevat siseriikliku, ühenduse ja rahvusvahelise statistika võrreldavust.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse klassifikaatori kasutamise suhtes üksnes statistilistel eesmärkidel.

Artikkel 2

NACE Rev. 2

1.   NACE Rev. 2 koosneb järgmistest tasemetest:

a)

esimene tase, mis koosneb tähestikulise koodiga tähistatud rubriikidest (jaod);

b)

teine tase, mis koosneb kahekohalise arvkoodiga tähistatud rubriikidest (osad);

c)

kolmas tase, mis koosneb kolmekohalise arvkoodiga tähistatud rubriikidest (grupid), ning

d)

neljas tase, mis koosneb neljakohalise arvkoodiga tähistatud rubriikidest (klassid).

2.   NACE Rev. 2 on esitatud I lisas.

Artikkel 3

NACE Rev. 2 kasutamine

Komisjon kasutab NACE Rev. 2 klassifikaatorit kõikide statistiliste andmete puhul, mis on liigitatud majandustegevusalade alusel.

Artikkel 4

Siseriiklikud majanduse tegevusalade klassifikaatorid

1.   Liikmesriikide majandustegevusalade kaupa esitatav statistika koostatakse NACE Rev. 2 või mõnd sellest tuletatud siseriiklikku klassifikaatorit kasutades.

2.   Siseriiklikus klassifikaatoris võib võtta kasutusele täiendavaid rubriike ja tasemeid ning kasutada teistsugust kodeerimissüsteemi. Iga tase, välja arvatud kõrgeim, peab koosnema kas samadest rubriikidest kui NACE Rev. 2 vastav tase või selle täpsetest jaotusüksustest.

3.   Liikmesriigid edastavad oma siseriiklike klassifikaatorite määratlusi või muudatusi käsitlevad eelnõud enne nende avaldamist komisjonile heakskiitmiseks. Komisjon kontrollib kahe kuu jooksul nende eelnõude vastavust lõikele 2. Komisjon edastab heakskiidetud siseriikliku klassifikaatori teistele liikmesriikidele teadmiseks. Liikmesriikide siseriiklikud klassifikaatorid sisaldavad siseriikliku klassifikaatori ja NACE Rev. 2 vahelist vastavustabelit.

4.   Kui mõned NACE Rev. 2 rubriigid ja liikmesriigi majanduse struktuur ei ole omavahel vastavuses, võib komisjon lubada liikmesriigil konkreetses sektoris NACE Rev. 2 rubriigid omavahel koondada.

Sellise loa saamiseks peab asjaomane liikmesriik andma komisjonile kogu teabe, mis on vajalik tema nõude läbivaatamiseks. Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul.

Olenemata lõike 2 sätetest ei anna kõnesolev luba asjaomasele liikmesriigile siiski õigust jaotada koondrubriike teisiti kui NACE Rev. 2-s.

5.   Komisjon kontrollib koos asjaomase liikmesriigiga perioodiliselt vastavalt lõikele 4 antud lubade kohaldamist, et teha kindlaks, kas need on endiselt põhjendatud.

Artikkel 5

Komisjoni tegevus

Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega NACE Rev. 2 levitamise, haldamise ja tutvustamise eelkõige järgmisel viisil:

a)

koostab, ajakohastab ja avaldab NACE Rev. 2 selgitavad märkused;

b)

töötab välja ja avaldab juhised statistiliste üksuste liigitamiseks vastavalt NACE Rev. 2-le;

c)

avaldab NACE Rev. 1.1 ja NACE Rev. 2 ning NACE Rev. 2 ja NACE Rev. 1.1 vahelised vastavustabelid, ning

d)

püüab parandada sidusust teiste sotsiaal- ja majandusvaldkonna klassifikaatoritega.

Artikkel 6

Rakendusmeetmed

1.   Järgmised NACE Rev. 2 rakendusmeetmed võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluses:

a)

otsused, mida on vaja NACE Rev. 2 rakendamisest tulenevate probleemide puhul, sealhulgas majandustegevusalade konkreetsesse klassi liigitamiseks; ning

b)

tehnilised meetmed, millega tagatakse täielikult koordineeritud üleminek NACE Rev. 1.1-lt NACE Rev. 2-le, eriti aegridade katkemisega seotud küsimuste puhul, sealhulgas topeltaruandluse ja aegridade tagasiarvestamise puhul.

2.   NACE Rev. 2-ga seotud meetmed, mille eesmärgiks on muuta või täiendada käesoleva määruse mitteolemuslikke osi, mis on kavandatud järgmistel eesmärkidel, võetakse vastu artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluses:

a)

tehnoloogia või majanduse arengu arvessevõtmiseks; või

b)

nende ühtlustamiseks teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.

3.   Arvestada tuleb põhimõtet, et NACE Rev. 2 ajakohastamisest saadav kasu peab ületama selle kulud, ja põhimõtet, et lisakulud ja -koormus jäävad mõistlikesse piiridesse.

Artikkel 7

Komitee

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, mis loodi otsusega 89/382/EMÜ, Euratom.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 5 ja 7 sätestatud menetlust, võttes arvesse selle artiklit 8.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 a lõigetes 1–4 ning artiklis 7 sätestatud menetlust, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Artikkel 8

NACE Rev. 2 rakendamine

1.   Määruse (EMÜ) nr 2186/93 alusel moodustatud ettevõtlusregistrites mainitud statistilisi üksusi liigitatakse vastavalt NACE Rev. 2-le.

2.   Liikmesriigid koostavad statistika alates 1. jaanuarist 2008 toimuva majandustegevuse kohta, kasutades NACE Rev. 2 või sellest tuletatud siseriiklikku klassifikaatorit vastavalt artiklile 4.

3.   Erandina lõikest 2 koostatakse kiirstatistika, mida reguleerib määrus (EÜ) nr 1165/98, ning tööjõukuluindeks, mida reguleerib määrus (EÜ) nr 450/2003, kasutades NACE Rev. 2 alates 1. jaanuarist 2009.

4.   Lõike 2 sätteid ei kohaldata järgmiste statistikate koostamiseks:

a)

rahvamajanduse arvepidamise statistika vastavalt määrusele (EÜ) nr 2223/96;

b)

põllumajanduse arvepidamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 138/2004; ning

c)

maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika vastavalt määrusele (EÜ) nr 184/2005.

II JAGU

MUUDATUSED SEOTUD ÕIGUSAKTIDES

Artikkel 9

Muudatused määruses (EMÜ) nr 3037/90

Määruse (EMÜ) nr 3037/90 artiklid 3, 10 ja 12 jäetakse välja.

Artikkel 10

Muudatused määruses (EMÜ) nr 3924/91

Määrust (EMÜ) nr 3924/91 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Artiklis 1 nimetatud vaatluse ala hõlmab Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) B ja C jaos loetletud tegevusalasid.”

Artikkel 11

Muudatused määruses (EÜ, Euratom) nr 58/97

Määrust (EÜ, Euratom) nr 58/97 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis ja lisades asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”, välja arvatud 1. lisa 10. jaos “Aruanded ja prooviuuringud”, 3. lisa 5. jaos “Esimene vaatlusaasta” ja 3. lisa 9. jaos “Aruanded ja prooviuuringud”, kuhu jäetakse endiselt sõnad “NACE Rev. 1”.

2.

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesolev määrus hõlmab kõiki Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) jagudes B–N ja P–S loetletud turundusega seotud tegevusalasid.”

3.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 12

Muudatused määruses (EÜ) nr 1165/98

Määrust (EÜ) nr 1165/98 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide turundusega seotud tegevusalade suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) jagudes B–N ja P–S.”

2.

Artiklisse 17 lisatakse järgmised punktid:

“k)

klassifikaatori NACE Rev. 2 aegridade suhtes kohaldatav esimene võrdlusaasta;

l)

aastale 2009 eelnevate aegridade puhul, mis tuleb edastada vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2, detailsusaste, vorm, esimene vaatlusperiood ja vaatlusperiood.”

3.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 13

Muudatused määruses (EÜ) nr 1172/98

Määruse (EÜ) nr 1172/98 kogu tekstis ja lisades asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” ja “NACE Rev. 1.1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

Artikkel 14

Muudatused määruses (EÜ) nr 530/1999

Määrust (EÜ) nr 530/1999 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Statistika hõlmab kõiki majandustegevusalasid, mis on määratletud Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) jagudes B (Mäetööstus), C (Töötlev tööstus), D (Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine), E (Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus) F (Ehitus), G (Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont), H (Veondus ja laondus), I (Majutus ja toitlustus), J (Info ja side), K (Finants- ja kindlustustegevus), L (Kinnisvaraalane tegevus), M (Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus), N (Haldus- ja abitegevused), P (Haridus), Q (Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne), R (Kunst, meelelahutus ja vaba aeg) ja S (Muud teenindavad tegevused).”;

b)

lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 15

Muudatused määruses (EÜ) nr 2150/2002

Määrust (EÜ) nr 2150/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis ja lisades asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” ja “NACE Rev. 1.1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

Artikkel 16

Muudatused määruses (EÜ) nr 450/2003

Määrust (EÜ) nr 450/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi NACE Rev. 2 jagudes B–S määratletud tegevusalade suhtes.

2.   NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalade lülitamine käesoleva määruse reguleerimisalasse otsustatakse artikli 12 lõikes 2 osutatud korras, võttes arvesse artiklis 10 nimetatud otstarbekusuuringuid.”

3.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Sagedus ja tagasiulatuvad andmed

1.   Tööjõukuluindeksi arvutamiseks vajalikud andmed kogutakse esimest korda vastavalt NACE Rev. 2-le 2009. aasta esimese kvartali kohta ning seejärel iga kvartali kohta (lõpuga iga aasta 31. märtsil, 30. juunil, 30. septembril ja 31. detsembril).

2.   Liikmesriigid teevad kättesaadavaks tagasiulatuvad andmed ajavahemiku kohta 2000. aasta esimesest kvartalist kuni 2008. aasta neljanda kvartalini. Tagasiulatuvad andmed esitatakse NACE Rev. 2 B–N jao kohta iga jao kohta eraldi ja artikli 4 lõikes 1 nimetatud tööjõukulu punktide kohta.”

4.

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Artiklis 5 osutatud tagasiulatuvad andmed esitatakse komisjonile (Eurostatile) samal ajal kui 2009. aasta esimese kvartali tööjõukuluindeks.”

5.

Artikli 11 punkt c asendatakse järgmisega:

“c)

NACE Rev. 2 jagude O–S kaasamine (artikkel 3);”.

Artikkel 17

Muudatused määruses (EÜ) nr 48/2004

Määruse (EÜ) nr 48/2004 artikli 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Käesolev määrus hõlmab andmed Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilises klassifikaatoris (NACE Rev. 2) grupis 24.1 määratletud terasetööstuse kohta.”

Artikkel 18

Muudatused määruses (EÜ) nr 808/2004

Määruse (EÜ) nr 808/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Artikkel 19

Muudatused määruses (EÜ) nr 1552/2005

Määrust (EÜ) nr 1552/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Kogu tekstis asendatakse sõnad “NACE Rev. 1.1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.

Artikli 2 lõige 2 jäetakse välja.

3.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Statistika ulatus

Ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitlev statistika hõlmab vähemalt kõiki NACE Rev. 2 jagudes B–N ja R–S määratletud majandustegevusalasid.”

III JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Üleminekusätted

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 nõuetele edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) ettevõtluse struktuurstatistika kalendriaasta 2008 kohta nii NACE Rev. 1.1 kui ka NACE Rev. 2 alusel.

Iga määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 lisa kohta otsustatakse näitajate loetelu ja nõutavad jaotusüksused, mis tuleb esitada vastavalt NACE Rev. 1.1-le, kõnesoleva määruse artiklis 13 sätestatud korras.

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2006.

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT C 79, 1.4.2006, lk 31.

(2)  Euroopa Parlamendi 12. oktoobri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ning nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(5)  EÜT L 196, 5.8.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(6)  EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(7)  EÜT L 14, 17.1.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(8)  EÜT L 162, 5.6.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1503/2006 (ELT L 281, 12.10.2006, lk 15).

(9)  EÜT L 163, 6.6.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(10)  EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(11)  EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 783/2005 (ELT L 131, 25.5.2005, lk 38).

(12)  ELT L 69, 13.3.2003, lk 1.

(13)  ELT L 7, 13.1.2004, lk 1.

(14)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(15)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 1.

(16)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(17)  ELT L 33, 5.2.2004, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 909/2006 (ELT L 168, 21.6.2006, lk 14).

(18)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 602/2006 (ELT L 106, 19.4.2006, lk 10).

(19)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).


I LISA

NACE REV. 2

 

 

 

 

*Moodustab osa :

Osa

Grupp

Klass

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

A JAGU. PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

 

01

 

 

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

 

 

01.1

 

Üheaastaste põllukultuuride kasvatus

 

 

 

01.11

Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimede seemnete kasvatus

0111

 

 

01.12

Riisikasvatus

0112

 

 

01.13

Köögivilja- ja melonikasvatus, juur- ja mugulvilja kasvatus

0113

 

 

01.14

Suhkrurookasvatus

0114

 

 

01.15

Tubakakasvatus

0115

 

 

01.16

Kiutaimede kasvatus

0116

 

 

01.19

Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus

0119

 

01.2

 

Mitmeaastaste taimede kasvatus

 

 

 

01.21

Viinamarjakasvatus

0121

 

 

01.22

Troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus

0122

 

 

01.23

Tsitruseliste kasvatus

0123

 

 

01.24

Õunviljaliste ja luuviljaliste puuviljade kasvatus

0124

 

 

01.25

Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus

0125

 

 

01.26

Õlitaimede kasvatus

0126

 

 

01.27

Joogitaimekasvatus

0127

 

 

01.28

Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus

0128

 

 

01.29

Muude mitmeaastaste taimede kasvatus

0129

 

01.3

 

Taimede paljundamine

 

 

 

01.30

Taimede paljundamine

0130

 

01.4

 

Loomakasvatus

 

 

 

01.41

Piimakarjakasvatus

0141*

 

 

01.42

Muu veislaste ja pühvlikasvatus

0141*

 

 

01.43

Hobuse- ja muude hobuslaste kasvatus

0142

 

 

01.44

Kaamelikasvatus

0143

 

 

01.45

Lamba- ja kitsekasvatus

0144

 

 

01.46

Seakasvatus

0145

 

 

01.47

Kodulinnukasvatus

0146

 

 

01.49

Muu loomakasvatus

0149

 

01.5

 

Segapõllumajandus

 

 

 

01.50

Segapõllumajandus

0150

 

01.6

 

Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused

 

 

 

01.61

Taimekasvatuse abitegevused

0161

 

 

01.62

Loomakasvatuse abitegevused

0162

 

 

01.63

Saagikoristusjärgsed tegevused

0163

 

 

01.64

Seemnete töötlemine paljundamiseks

0164

 

01.7

 

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

 

 

 

01.70

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

0170

02

 

 

Metsamajandus ja metsavarumine

 

 

02.1

 

Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

 

 

 

02.10

Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

0210

 

02.2

 

Metsavarumine

 

 

 

02.20

Metsavarumine

0220

 

02.3

 

Looduslike materjalide kogumine, v.a puit

 

 

 

02.30

Looduslike materjalide kogumine, v.a puit

0230

 

02.4

 

Metsamajandust abistavad tegevused

 

 

 

02.40

Metsamajandust abistavad tegevused

0240

03

 

 

Kalapüük ja vesiviljelus

 

 

03.1

 

Kalapüük

 

 

 

03.11

Merekalapüük

0311

 

 

03.12

Mageveekalapüük

0312

 

03.2

 

Vesiviljelus

 

 

 

03.21

Merevesiviljelus

0321

 

 

03.22

Mageveevesiviljelus

0322

 

 

 

B JAGU. MÄETÖÖSTUS

 

05

 

 

Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

 

 

05.1

 

Kivisöe kaevandamine

 

 

 

05.10

Kivisöe kaevandamine

0510

 

05.2

 

Pruunsöe kaevandamine

 

 

 

05.20

Pruunsöe kaevandamine

0520

06

 

 

Toornafta ja maagaasi tootmine

 

 

06.1

 

Toornafta tootmine

 

 

 

06.10

Toornafta tootmine

0610

 

06.2

 

Maagaasi tootmine

 

 

 

06.20

Maagaasi tootmine

0620

07

 

 

Metallimaakide kaevandamine

 

 

07.1

 

Rauamaagi kaevandamine

 

 

 

07.10

Rauamaagi kaevandamine

0710

 

07.2

 

Mitteraudmetallide maakide kaevandamine

 

 

 

07.21

Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine

0721

 

 

07.29

Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

0729

08

 

 

Muu kaevandamine

 

 

08.1

 

Kivi, liiva ja savi kaevandamine

 

 

 

08.11

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

0810*

 

 

08.12

Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

0810*

 

08.9

 

Mujal liigitamata kaevandamine

 

 

 

08.91

Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

0891

 

 

08.92

Turba tootmine

0892

 

 

08.93

Soola kaevandamine

0893

 

 

08.99

Muu mujal liigitamata kaevandamine

0899

09

 

 

Kaevandamist abistavad tegevusalad

 

 

09.1

 

Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.10

Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad

0910

 

09.9

 

Muud kaevandamist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.90

Muud kaevandamist abistavad tegevusalad

0990

 

 

 

C JAGU. TÖÖTLEV TÖÖSTUS

 

10

 

 

Toiduainete tootmine

 

 

10.1

 

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine

 

 

 

10.11

Liha töötlemine ja säilitamine

1010*

 

 

10.12

Linnuliha töötlemine ja säilitamine

1010*

 

 

10.13

Liha- ja linnulihatoodete tootmine

1010*

 

10.2

 

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.20

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

1020

 

10.3

 

Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.31

Kartuli töötlemine ja säilitamine

1030*

 

 

10.32

Puu- ja köögiviljamahla tootmine

1030*

 

 

10.39

Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

1030*

 

10.4

 

Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine

 

 

 

10.41

Õli ja rasva tootmine

1040*

 

 

10.42

Margariini jms toidurasva tootmine

1040*

 

10.5

 

Piimatoodete tootmine

 

 

 

10.51

Piima-, piimatoodete ja juustutootmine

1050*

 

 

10.52

Jäätisetootmine

1050*

 

10.6

 

Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine

 

 

 

10.61

Jahu ja tangainete tootmine

1061

 

 

10.62

Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

1062

 

10.7

 

Pagari- ja makarontoodete tootmine

 

 

 

10.71

Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

1071*

 

 

10.72

Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

1071*

 

 

10.73

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

1074

 

10.8

 

Muude toiduainete tootmine

 

 

 

10.81

Suhkrutootmine

1072

 

 

10.82

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

1073

 

 

10.83

Tee ja kohvi töötlemine

1079*

 

 

10.84

Maitseainete ja -kastmete tootmine

1079*

 

 

10.85

Valmistoitude tootmine

1075

 

 

10.86

Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

1079*

 

 

10.89

Mujal liigitamata toiduainete tootmine

1079*

 

10.9

 

Valmis loomasööda tootmine

 

 

 

10.91

Valmissööda tootmine loomakasvatusele

1080*

 

 

10.92

Lemmikloomade valmistoidu tootmine

1080*

11

 

 

Joogitootmine

 

 

11.0

 

Joogitootmine

 

 

 

11.01

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

1101

 

 

11.02

Viinamarjaveini tootmine

1102*

 

 

11.03

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

1102*

 

 

11.04

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

1102*

 

 

11.05

Õlletootmine

1103*

 

 

11.06

Linnasetootmine

1103*

 

 

11.07

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

1104

12

 

 

Tubakatoodete tootmine

 

 

12.0

 

Tubakatoodete tootmine

 

 

 

12.00

Tubakatoodete tootmine

1200

13

 

 

Tekstiilitootmine

 

 

13.1

 

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

 

 

 

13.10

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

1311

 

13.2

 

Riidekudumine

 

 

 

13.20

Riidekudumine

1312

 

13.3

 

Tekstiili viimistlemine

 

 

 

13.30

Tekstiili viimistlemine

1313

 

13.9

 

Muu tekstiilitootmine

 

 

 

13.91

Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

1391

 

 

13.92

Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad

1392

 

 

13.93

Vaipade ja vaipkatete tootmine

1393

 

 

13.94

Nööri-, köie- ja võrgulina tootmine

1394

 

 

13.95

Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

1399*

 

 

13.96

Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

1399*

 

 

13.99

Mujal liigitamata tekstiilitootmine

1399*

14

 

 

Rõivatootmine

 

 

14.1

 

Rõivatootmine, v.a karusnahast rõivad

 

 

 

14.11

Nahkrõivaste tootmine

1410*

 

 

14.12

Töörõivaste tootmine

1410*

 

 

14.13

Muude pealisrõivaste tootmine

1410*

 

 

14.14

Alusrõivaste tootmine

1410*

 

 

14.19

Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

1410*

 

14.2

 

Karusnahatoodete tootmine

 

 

 

14.20

Karusnahatoodete tootmine

1420

 

14.3

 

Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

 

 

 

14.31

Suka- ja sokitootmine

1430*

 

 

14.39

Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

1430*

15

 

 

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

 

 

15.1

 

Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine

 

 

 

15.11

Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

1511

 

 

15.12

Kohvrite, käekottide jms, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine

1512

 

15.2

 

Jalatsitootmine

 

 

 

15.20

Jalatsitootmine

1520

16

 

 

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

 

16.1

 

Puidu saagimine ja hööveldamine

 

 

 

16.10

Puidu saagimine ja hööveldamine

1610

 

16.2

 

Puidust, korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

 

 

16.21

Spooni ja puitplaatide tootmine

1621

 

 

16.22

Kilpparketi tootmine

1622*

 

 

16.23

Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

1622*

 

 

16.24

Puittaara tootmine

1623

 

 

16.29

Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

1629

17

 

 

Paberi ja pabertoodete tootmine

 

 

17.1

 

Paberimassi, paberi- ja papitootmine

 

 

 

17.11

Paberimassi tootmine

1701*

 

 

17.12

Paberi- ja papitootmine

1701*

 

17.2

 

Paber- ja papptoodete tootmine

 

 

 

17.21

Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine

1702

 

 

17.22

Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine

1709*

 

 

17.23

Paberist kirjatarvete tootmine

1709*

 

 

17.24

Tapeeditootmine

1709*

 

 

17.29

Muude paber- ja papptoodete tootmine

1709*

18

 

 

Trükindus ja salvestiste paljundus

 

 

18.1

 

Trükindus ja selle sidusalad

 

 

 

18.11

Ajalehtede trükkimine

1811*

 

 

18.12

Muu trükkimine

1811*

 

 

18.13

Trükieelne tegevus

1812*

 

 

18.14

Köitmine ja selle sidusalad

1812*

 

18.2

 

Salvestiste paljundus

 

 

 

18.20

Salvestiste paljundus

1820

19

 

 

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

 

 

19.1

 

Koksitootmine

 

 

 

19.10

Koksitootmine

1910

 

19.2

 

Puhastatud naftatoodete tootmine

 

 

 

19.20

Puhastatud naftatoodete tootmine

1920

20

 

 

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

 

 

20.1

 

Põhikemikaalide, väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja sünteeskautšuki tootmine algkujul

 

 

 

20.11

Tööstusgaaside tootmine

2011*

 

 

20.12

Värvainete ja pigmentide tootmine

2011*

 

 

20.13

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine

2011*

 

 

20.14

Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine

2011*

 

 

20.15

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine

2012

 

 

20.16

Plasti tootmine algkujul

2013*

 

 

20.17

Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul

2013*

 

20.2

 

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine

 

 

 

20.20

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine

2021

 

20.3

 

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine

 

 

 

20.30

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine

2022

 

20.4

 

Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite, parfüümide ja tualetitarvete tootmine

 

 

 

20.41

Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine

2023*

 

 

20.42

Parfüümide ja tualetitarvete tootmine

2023*

 

20.5

 

Muude keemiatoodete tootmine

 

 

 

20.51

Lõhkeaine tootmine

2029*

 

 

20.52

Liimitootmine

2029*

 

 

20.53

Eeterlike õlide tootmine

2029*

 

 

20.59

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine

2029*

 

20.6

 

Keemilise kiu tootmine

 

 

 

20.60

Keemilise kiu tootmine

2030

21

 

 

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

 

 

21.1

 

Põhifarmaatsiatoodete tootmine

 

 

 

21.10

Põhifarmaatsiatoodete tootmine

2100*

 

21.2

 

Ravimpreparaatide tootmine

 

 

 

21.20

Ravimpreparaatide tootmine

2100*

22

 

 

Kummi- ja plasttoodete tootmine

 

 

22.1

 

Kummitoodete tootmine

 

 

 

22.11

Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

2211

 

 

22.19

Muude kummitoodete tootmine

2219

 

22.2

 

Plasttoodete tootmine

 

 

 

22.21

Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine

2220*

 

 

22.22

Plasttaara tootmine

2220*

 

 

22.23

Plastist ehitustoodete tootmine

2220*

 

 

22.29

Muude plasttoodete tootmine

2220*

23

 

 

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

 

23.1

 

Klaasi ja klaastoodete tootmine

 

 

 

23.11

Lehtklaasi tootmine

2310*

 

 

23.12

Lehtklaasi vormimine ja töötlemine

2310*

 

 

23.13

Klaasanumate tootmine

2310*

 

 

23.14

Klaaskiutootmine

2310*

 

 

23.19

Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas

2310*

 

23.2

 

Tulekindlate toodete tootmine

 

 

 

23.20

Tulekindlate toodete tootmine

2391

 

23.3

 

Savist ehitusmaterjalide tootmine

 

 

 

23.31

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine

2392*

 

 

23.32

Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine

2392*

 

23.4

 

Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine

 

 

 

23.41

Kodu- ja ehiskeraamika tootmine

2393*

 

 

23.42

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine

2393*

 

 

23.43

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine

2393*

 

 

23.44

Muu tehnilise keraamika tootmine

2393*

 

 

23.49

Muu keraamika tootmine

2393*

 

23.5

 

Tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine

 

 

 

23.51

Tsemenditootmine

2394*

 

 

23.52

Lubja- ja kipsitootmine

2394*

 

23.6

 

Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine

 

 

 

23.61

Betoonist ehitustoodete tootmine

2395*

 

 

23.62

Kipsist ehitustoodete tootmine

2395*

 

 

23.63

Valmis betoonisegu tootmine

2395*

 

 

23.64

Mörditootmine

2395*

 

 

23.65

Kiudtsemendi tootmine

2395*

 

 

23.69

Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine

2395*

 

23.7

 

Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus

 

 

 

23.70

Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus

2396

 

23.9

 

Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

 

 

23.91

Abrasiivtoodete tootmine

2399*

 

 

23.99

Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

2399*

24

 

 

Metallitootmine

 

 

24.1

 

Raua, terase ja ferrosulamite tootmine

 

 

 

24.10

Raua, terase ja ferrosulamite tootmine

2410*

 

24.2

 

Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine

 

 

 

24.20

Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine

2410*

 

24.3

 

Muude terase esmatöötlustoodete tootmine

 

 

 

24.31

Külmtõmbamine lattideks

2410*

 

 

24.32

Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks

2410*

 

 

24.33

Külmvormimine ja -painutamine

2410*

 

 

24.34

Traadi külmtõmbamine

2410*

 

24.4

 

Vääris- ja muude mitteraudmetallide tootmine

 

 

 

24.41

Väärismetallitootmine

2420*

 

 

24.42

Alumiiniumitootmine

2420*

 

 

24.43

Plii-, tsingi- ja tinatootmine

2420*

 

 

24.44

Vasetootmine

2420*

 

 

24.45

Muude mitteraudmetallide tootmine

2420*

 

 

24.46

Tuumkütuse töötlemine

2420*

 

24.5

 

Metallivalu

 

 

 

24.51

Malmivalu

2431*

 

 

24.52

Terasevalu

2431*

 

 

24.53

Kergmetallide valu

2432*

 

 

24.54

Muude mitteraudmetallide valu

2432*

25

 

 

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

 

 

25.1

 

Metallkonstruktsioonide tootmine

 

 

 

25.11

Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine

2511*

 

 

25.12

Metalluste ja -akende tootmine

2511*

 

25.2

 

Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine

 

 

 

25.21

Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine

2512*

 

 

25.29

Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine

2512*

 

25.3

 

Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

 

 

 

25.30

Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

2513

 

25.4

 

Relva- ja laskemoonatootmine

 

 

 

25.40

Relva- ja laskemoonatootmine

2520

 

25.5

 

Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia

 

 

 

25.50

Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia

2591

 

25.6

 

Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus

 

 

 

25.61

Metallitöötlus ja metallpindade katmine

2592*

 

 

25.62

Mehaaniline metallitöötlus

2592*

 

25.7

 

Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine

 

 

 

25.71

Lõike- ja söögiriistade tootmine

2593*

 

 

25.72

Lukkude ja hingede tootmine

2593*

 

 

25.73

Tööriistade tootmine

2593*

 

25.9

 

Muude metalltoodete tootmine

 

 

 

25.91

Terasvaatide jms mahutite tootmine

2599*

 

 

25.92

Kergmetalltaara tootmine

2599*

 

 

25.93

Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine

2599*

 

 

25.94

Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine

2599*

 

 

25.99

Mujal liigitamata metalltoodete tootmine

2599*

26

 

 

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

 

 

26.1

 

Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine

 

 

 

26.11

Elektronkomponentide tootmine

2610*

 

 

26.12

Trükkplaatide tootmine

2610*

 

26.2

 

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

 

 

 

26.20

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

2620

 

26.3

 

Sideseadmete tootmine

 

 

 

26.30

Sideseadmete tootmine

2630

 

26.4

 

Tarbeelektroonika tootmine

 

 

 

26.40

Tarbeelektroonika tootmine

2640

 

26.5

 

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine

 

 

 

26.51

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine

2651

 

 

26.52

Ajanäitajate tootmine

2652

 

26.6

 

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine

 

 

 

26.60

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine

2660

 

26.7

 

Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine

 

 

 

26.70

Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine

2670

 

26.8

 

Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine

 

 

 

26.80

Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine

2680

27

 

 

Elektriseadmete tootmine

 

 

27.1

 

Elektrimootorite, -generaatorite, trafode ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri tootmine

 

 

 

27.11

Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine

2710*

 

 

27.12

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine

2710*

 

27.2

 

Patareide ja akude tootmine

 

 

 

27.20

Patareide ja akude tootmine

2720

 

27.3

 

Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine

 

 

 

27.31

Kiudoptilise kaabli tootmine

2731

 

 

27.32

Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine

2732

 

 

27.33

Juhtmestiku tarvikute tootmine

2733

 

27.4

 

Elektriliste valgustusseadmete tootmine

 

 

 

27.40

Elektriliste valgustusseadmete tootmine

2740

 

27.5

 

Kodumasinate tootmine

 

 

 

27.51

Elektriliste kodumasinate tootmine

2750*

 

 

27.52

Mitteelektriliste kodumasinate tootmine

2750*

 

27.9

 

Muude elektriseadmete tootmine

 

 

 

27.90

Muude elektriseadmete tootmine

2790

28

 

 

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

 

 

28.1

 

Üldmasinate tootmine

 

 

 

28.11

Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid

2811

 

 

28.12

Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine

2812

 

 

28.13

Muude pumpade ja kompressorite tootmine

2813*

 

 

28.14

Muude kraanide ja ventiilide tootmine

2813*

 

 

28.15

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine

2814

 

28.2

 

Muude üldmasinate tootmine

 

 

 

28.21

Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine

2815

 

 

28.22

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine

2816

 

 

28.23

Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed

2817

 

 

28.24

Ajamiga käsi-tööriistade tootmine

2818

 

 

28.25

Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine

2819*

 

 

28.29

Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine

2819*

 

28.3

 

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine

 

 

 

28.30

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine

2821

 

28.4

 

Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine

 

 

 

28.41

Metallistantside tootmine

2822*

 

 

28.49

Muude tööpinkide tootmine

2822*

 

28.9

 

Muude erimasinate tootmine

 

 

 

28.91

Metallurgiamasinate tootmine

2823

 

 

28.92

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine

2824

 

 

28.93

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine

2825

 

 

28.94

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine

2826

 

 

28.95

Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine

2829*

 

 

28.96

Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine

2829*

 

 

28.99

Mujal liigitamata erimasinate tootmine

2829*

29

 

 

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

 

29.1

 

Mootorsõidukite tootmine

 

 

 

29.10

Mootorsõidukite tootmine

2910

 

29.2

 

Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

 

 

29.20

Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine

2920

 

29.3

 

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine

 

 

 

29.31

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine

2930*

 

 

29.32

Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine

2930*

30

 

 

Muude transpordivahendite tootmine

 

 

30.1

 

Laeva- ja paadiehitus

 

 

 

30.11

Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus

3011

 

 

30.12

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

3012

 

30.2

 

Raudteevedurite ja -veeremi tootmine

 

 

 

30.20

Raudteevedurite ja -veeremi tootmine

3020

 

30.3

 

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

 

 

 

30.30

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

3030

 

30.4

 

Militaarveokite tootmine

 

 

 

30.40

Militaarveokite tootmine

3040

 

30.9

 

Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine

 

 

 

30.91

Mootorrataste tootmine

3091

 

 

30.92

Jalgrataste ja invasõidukite tootmine

3092

 

 

30.99

Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine

3099

31

 

 

Mööblitootmine

 

 

31.0

 

Mööblitootmine

 

 

 

31.01

Kontori- ja kauplusemööbli tootmine

3100*

 

 

31.02

Köögimööbli tootmine

3100*

 

 

31.03

Madratsitootmine

3100*

 

 

31.09

Muu mööbli tootmine

3100*

32

 

 

Muu tootmine

 

 

32.1

 

Väärisesemete, ehete jms toodete tootmine

 

 

 

32.11

Müntide vermimine

3211*

 

 

32.12

Väärisesemete jms toodete tootmine

3211*

 

 

32.13

Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine

3212

 

32.2

 

Muusikariistade tootmine

 

 

 

32.20

Muusikariistade tootmine

3220

 

32.3

 

Sporditarvete tootmine

 

 

 

32.30

Sporditarvete tootmine

3230

 

32.4

 

Mängude ja mänguasjade tootmine

 

 

 

32.40

Mängude ja mänguasjade tootmine

3240

 

32.5

 

Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine

 

 

 

32.50

Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine

3250

 

32.9

 

Mujal liigitamata tootmine

 

 

 

32.91

Harja-, pintsli- ja luuatootmine

3290*

 

 

32.99

Muu mujal liigitamata tootmine

3290*

33

 

 

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

 

 

33.1

 

Metalltoodete, masinate ja seadmete remont

 

 

 

33.11

Metalltoodete remont

3311

 

 

33.12

Masinate ja seadmete remont

3312

 

 

33.13

Elektroonika- ja optikaseadmete remont

3313

 

 

33.14

Elektriseadmete remont

3314

 

 

33.15

Laevade ja paatide remont ja hooldus

3315*

 

 

33.16

Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus

3315*

 

 

33.17

Muude transpordivahendite remont ja hooldus

3315*

 

 

33.19

Muude seadmete remont

3319

 

33.2

 

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus

 

 

 

33.20

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus

3320

 

 

 

D JAGU. ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE

 

35

 

 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

 

35.1

 

Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus

 

 

 

35.11

Elektrienergia tootmine

3510*

 

 

35.12

Elektrienergia ülekanne

3510*

 

 

35.13

Elektrienergia jaotus

3510*

 

 

35.14

Elektrienergia müük

3510*

 

35.2

 

Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu

 

 

 

35.21

Gaasitootmine

3520*

 

 

35.22

Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu

3520*

 

 

35.23

Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu

3520*

 

35.3

 

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

 

 

35.30

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

3530

 

 

 

E JAGU. VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS

 

36

 

 

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

 

36.0

 

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

 

 

36.00

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

3600

37

 

 

Kanalisatsioon

 

 

37.0

 

Kanalisatsioon

 

 

 

37.00

Kanalisatsioon

3700

38

 

 

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine

 

 

38.1

 

Jäätmekogumine

 

 

 

38.11

Tavajäätmete kogumine

3811

 

 

38.12

Ohtlike jäätmete kogumine

3812

 

38.2

 

Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus

 

 

 

38.21

Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

3821

 

 

38.22

Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus

3822

 

38.3

 

Materjalide taaskasutusele võtmine

 

 

 

38.31

Vrakkide demonteerimine

3830*

 

 

38.32

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine

3830*

39

 

 

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

 

39.0

 

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

 

 

39.00

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

3900

 

 

 

F JAGU. EHITUS

 

41

 

 

Hoonete ehitus

 

 

41.1

 

Hoonestusprojektide arendus

 

 

 

41.10

Hoonestusprojektide arendus

4100*

 

41.2

 

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

 

 

 

41.20

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

4100*

42

 

 

Rajatiste ehitus

 

 

42.1

 

Teede ja raudteede ehitus

 

 

 

42.11

Teede ja kiirteede ehitus

4210*

 

 

42.12

Raudteede ja metroo ehitus

4210*

 

 

42.13

Silla- ja tunneliehitus

4210*

 

42.2

 

Tehnovõrgutrasside ehitus

 

 

 

42.21

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

4220*

 

 

42.22

Elektri- ja sidevõrkude ehitus

4220*

 

42.9

 

Muude rajatiste ehitus

 

 

 

42.91

Vesiehitus

4290*

 

 

42.99

Mujal liigitamata rajatiste ehitus

4290*

43

 

 

Eriehitustööd

 

 

43.1

 

Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus

 

 

 

43.11

Lammutamine

4311

 

 

43.12

Ehitusplatside ettevalmistus

4312*

 

 

43.13

Kontrollpuurimine ja sondimine

4312*

 

43.2

 

Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd

 

 

 

43.21

Elektriinstallatsioon

4321

 

 

43.22

Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus

4322

 

 

43.29

Muud ehituspaigaldustööd

4329

 

43.3

 

Ehitiste viimistlus ja lõpetamine

 

 

 

43.31

Krohvimine

4330*

 

 

43.32

Ehituspuusepatoodete paigaldus

4330*

 

 

43.33

Põranda- ja seinakatete paigaldus

4330*

 

 

43.34

Värvimine ja klaasimine

4330*

 

 

43.39

Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine

4330*

 

43.9

 

Muud eriehitustööd

 

 

 

43.91

Katusetööd

4390*

 

 

43.99

Muud mujal liigitamata eriehitustööd

4390*

 

 

 

G JAGU. HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

 

45

 

 

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

 

 

45.1

 

Mootorsõidukite müük

 

 

 

45.11

Sõiduautode ja väikebusside müük

4510*

 

 

45.19

Muude mootorsõidukite müük

4510*

 

45.2

 

Mootorsõidukite hooldus ja remont

 

 

 

45.20

Mootorsõidukite hooldus ja remont

4520

 

45.3

 

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük

 

 

 

45.31

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük

4530*

 

 

45.32

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük

4530*

 

45.4

 

Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont

 

 

 

45.40

Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont

4540

46

 

 

Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

 

 

46.1

 

Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel

 

 

 

46.11

Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine

4610*

 

 

46.12

Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine

4610*

 

 

46.13

Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine

4610*

 

 

46.14

Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine

4610*

 

 

46.15

Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine

4610*

 

 

46.16

Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine

4610*

 

 

46.17

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine

4610*

 

 

46.18

Muude kindlate kaupade vahendamine

4610*

 

 

46.19

Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine

4610*

 

46.2

 

Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük

 

 

 

46.21

Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük

4620*

 

 

46.22

Lillede ja taimede hulgimüük

4620*

 

 

46.23

Elusloomade hulgimüük

4620*

 

 

46.24

Toor- ja parknaha hulgimüük

4620*

 

46.3

 

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük

 

 

 

46.31

Puu- ja köögivilja hulgimüük

4630*

 

 

46.32

Liha ja lihatoodete hulgimüük

4630*

 

 

46.33

Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük

4630*

 

 

46.34

Jookide hulgimüük

4630*

 

 

46.35

Tubakatoodete hulgimüük

4630*

 

 

46.36

Suhkru, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete hulgimüük

4630*

 

 

46.37

Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük

4630*

 

 

46.38

Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused

4630*

 

 

46.39

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük

4630*

 

46.4

 

Kodutarvete hulgimüük

 

 

 

46.41

Tekstiiltoodete hulgimüük

4641*

 

 

46.42

Rõivaste ja jalatsite hulgimüük

4641*

 

 

46.43

Elektriliste kodumasinate hulgimüük

4649*

 

 

46.44

Portselani ja klaastoodete ning puhastusvahendite hulgimüük

4649*

 

 

46.45

Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük

4649*

 

 

46.46

Farmaatsiatoodete hulgimüük

4649*

 

 

46.47

Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük

4649*

 

 

46.48

Kellade ja ehete hulgimüük

4649*

 

 

46.49

Muude kodutarvete hulgimüük

4649*

 

46.5

 

Info- ja sidetehnika hulgimüük

 

 

 

46.51

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük

4651

 

 

46.52

Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük

4652

 

46.6

 

Muude masinate, seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

 

 

 

46.61

Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

4653

 

 

46.62

Tööpinkide hulgimüük

4659*

 

 

46.63

Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük

4659*

 

 

46.64

Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük

4659*

 

 

46.65

Kontorimööbli hulgimüük

4659*

 

 

46.66

Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük

4659*

 

 

46.69

Muude masinate ja seadmete hulgimüük

4659*

 

46.7

 

Muu spetsialiseeritud hulgimüük

 

 

 

46.71

Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük

4661

 

 

46.72

Metallide ja metallimaakide hulgimüük

4662

 

 

46.73

Puidu ja ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük

4663*

 

 

46.74

Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük

4663*

 

 

46.75

Keemiatoodete hulgimüük

4669*

 

 

46.76

Muude vahetoodete hulgimüük

4669*

 

 

46.77

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus

4669*

 

46.9

 

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

 

 

 

46.90

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

4690

47

 

 

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

 

 

47.1

 

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes

 

 

 

47.11

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted

4711

 

 

47.19

Muu jaemüük spetsialiseerimata kauplustes

4719

 

47.2

 

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.21

Puu- ja köögivilja jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4721*

 

 

47.22

Liha ja lihatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4721*

 

 

47.23

Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4721*

 

 

47.24

Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4721*

 

 

47.25

Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4722

 

 

47.26

Tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4723

 

 

47.29

Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4721*

 

47.3

 

Mootorkütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.30

Mootorkütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4730

 

47.4

 

Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.41

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4741*

 

 

47.42

Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4741*

 

 

47.43

Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4742

 

47.5

 

Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.51

Tekstiiltoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4751

 

 

47.52

Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4752

 

 

47.53

Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4753

 

 

47.54

Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4759*

 

 

47.59

Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4759*

 

47.6

 

Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.61

Raamatute jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4761*

 

 

47.62

Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4761*

 

 

47.63

Muusika- ja videosalvestiste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4762

 

 

47.64

Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4763

 

 

47.65

Mängude ja mänguasjade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4764

 

47.7

 

Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.71

Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4771*

 

 

47.72

Jalatsite ja nahktoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4771*

 

 

47.73

Apteekide tegevus

4772*

 

 

47.74

Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4772*

 

 

47.75

Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4772*

 

 

47.76

Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4773*

 

 

47.77

Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4773*

 

 

47.78

Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

4773*

 

 

47.79

Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes

4774

 

47.8

 

Jaemüük kioskites ja turgudel

 

 

 

47.81

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel

4781

 

 

47.82

Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel

4782

 

 

47.89

Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel

4789

 

47.9

 

Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

 

 

 

47.91

Jaemüük posti või Interneti teel

4791

 

 

47.99

Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

4799

 

 

 

H JAGU. VEONDUS JA LAONDUS

 

49

 

 

Maismaaveondus ja torutransport

 

 

49.1

 

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu

 

 

 

49.10

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu

4911

 

49.2

 

Kauba raudteevedu

 

 

 

49.20

Kauba raudteevedu

4912

 

49.3

 

Sõitjate muu maismaavedu

 

 

 

49.31

Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport

4921

 

 

49.32

Taksovedu

4922*

 

 

49.39

Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu

4922*

 

49.4

 

Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused

 

 

 

49.41

Kaubavedu maanteel

4923*

 

 

49.42

Kolimisteenused

4923*

 

49.5

 

Torutransport

 

 

 

49.50

Torutransport

4930

50

 

 

Veetransport

 

 

50.1

 

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

 

 

 

50.10

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

5011

 

50.2

 

Kaubavedu merel ja rannavetes

 

 

 

50.20

Kaubavedu merel ja rannavetes

5012

 

50.3

 

Sõitjatevedu sisevetel

 

 

 

50.30

Sõitjatevedu sisevetel

5021

 

50.4

 

Kaubavedu sisevetel

 

 

 

50.40

Kaubavedu sisevetel

5022

51

 

 

Õhutransport

 

 

51.1

 

Sõitjate õhutransport

 

 

 

51.10

Sõitjate õhutransport

5110

 

51.2

 

Kauba õhutransport ja kosmosetransport

 

 

 

51.21

Kauba õhutransport

5120*

 

 

51.22

Kosmosetransport

5120*

52

 

 

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

 

 

52.1

 

Laondus

 

 

 

52.10

Laondus

5210

 

52.2

 

Veondust abistavad tegevusalad

 

 

 

52.21

Maismaaveondust teenindavad tegevusalad

5221

 

 

52.22

Veetransporti teenindavad tegevusalad

5222

 

 

52.23

Õhutransporti teenindavad tegevusalad

5223

 

 

52.24

Laadungikäitlus

5224

 

 

52.29

Muud veondust abistavad tegevused

5229

53

 

 

Posti- ja kulleriteenistus

 

 

53.1

 

Üldpostiteenistus

 

 

 

53.10

Üldpostiteenistus

5310

 

53.2

 

Muu posti- ja kulleriteenistus

 

 

 

53.20

Muu posti- ja kulleriteenistus

5320

 

 

 

I JAGU. MAJUTUS JA TOITLUSTUS

 

55

 

 

Majutus

 

 

55.1

 

Hotellid ja muu sarnane majutus

 

 

 

55.10

Hotellid ja muu sarnane majutus

5510*

 

55.2

 

Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus

 

 

 

55.20

Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus

5510*

 

55.3

 

Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid

 

 

 

55.30

Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid

5520

 

55.9

 

Muu majutus

 

 

 

55.90

Muu majutus

5590

56

 

 

Toidu ja joogi serveerimine

 

 

56.1

 

Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad

 

 

 

56.10

Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad

5610

 

56.2

 

Toitlustamine üritustel jm toitlustamine

 

 

 

56.21

Toitlustamine üritustel

5621

 

 

56.29

Muu toitlustamine

5629

 

56.3

 

Jookide serveerimine

 

 

 

56.30

Jookide serveerimine

5630

 

 

 

J JAGU. INFO JA SIDE

 

58

 

 

Kirjastamine

 

 

58.1

 

Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine

 

 

 

58.11

Raamatukirjastamine

5811

 

 

58.12

Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine

5812

 

 

58.13

Ajalehtede kirjastamine

5813*

 

 

58.14

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

5813*

 

 

58.19

Muu kirjastamine

5819

 

58.2

 

Tarkvara kirjastamine

 

 

 

58.21

Arvutimängude kirjastamine

5820*

 

 

58.29

Muu tarkvara kirjastamine

5820*

59

 

 

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

 

59.1

 

Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad

 

 

 

59.11

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine

5911

 

 

59.12

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad

5912

 

 

59.13

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine

5913

 

 

59.14

Kinofilmide linastamine

5914

 

59.2

 

Helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

 

 

59.20

Helisalvestiste ja muusika kirjastamine

5920

60

 

 

Programmid ja ringhääling

 

 

60.1

 

Raadioringhääling

 

 

 

60.10

Raadioringhääling

6010

 

60.2

 

Teleprogrammid ja ringhääling

 

 

 

60.20

Teleprogrammid ja ringhääling

6020

61

 

 

Telekommunikatsioon

 

 

61.1

 

Traatsideteenuste osutamine

 

 

 

61.10

Traatsideteenuste osutamine

6110

 

61.2

 

Traadita sideteenuste osutamine

 

 

 

61.20

Traadita sideteenuste osutamine

6120

 

61.3

 

Satelliitsideteenuste osutamine

 

 

 

61.30

Satelliitsideteenuste osutamine

6130

 

61.9

 

Muu telekommunikatsioon

 

 

 

61.90

Muu telekommunikatsioon

6190

62

 

 

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

 

 

62.0

 

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

 

 

 

62.01

Programmeerimine

6201

 

 

62.02

Arvutialased konsultatsioonid

6202*

 

 

62.03

Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

6202*

 

 

62.09

Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused

6209

63

 

 

Infoalane tegevus

 

 

63.1

 

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus

 

 

 

63.11

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused

6311

 

 

63.12

Veebiportaalide tegevus

6312

 

63.9

 

Muu infoalane tegevus

 

 

 

63.91

Uudisteagentuuride tegevus

6391

 

 

63.99

Mujal liigitamata infoalane tegevus

6399

 

 

 

K JAGU. FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

 

64

 

 

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

64.1

 

Rahaloomega seotud finantsvahendus

 

 

 

64.11

Keskpanga tegevus

6411

 

 

64.19

Muu rahaloomega seotud finantsvahendus

6419

 

64.2

 

Valdusfirmade tegevus

 

 

 

64.20

Valdusfirmade tegevus

6420

 

64.3

 

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse

 

 

 

64.30

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse

6430

 

64.9

 

Muude finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

64.91

Kapitalirent

6491

 

 

64.92

Muu laenuandmine

6492

 

 

64.99

Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid

6499

65

 

 

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

65.1

 

Kindlustus

 

 

 

65.11

Elukindlustus

6511

 

 

65.12

Kahjukindlustus

6512

 

65.2

 

Edasikindlustus

 

 

 

65.20

Edasikindlustus

6520

 

65.3

 

Pensionifondid

 

 

 

65.30

Pensionifondid

6530

66

 

 

Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad

 

 

66.1

 

Finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

66.11

Finantsturgude haldamine

6611

 

 

66.12

Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus

6612

 

 

66.19

Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid

6619

 

66.2

 

Kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad

 

 

 

66.21

Riskide ja kahju hindamine

6621

 

 

66.22

Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus

6622

 

 

66.29

Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad

6629

 

66.3

 

Fondide valitsemine

 

 

 

66.30

Fondide valitsemine

6630

 

 

 

L JAGU. KINNISVARAALANE TEGEVUS

 

68

 

 

Kinnisvaraalane tegevus

 

 

68.1

 

Enda kinnisvara ost ja müük

 

 

 

68.10

Enda kinnisvara ost ja müük

6810*

 

68.2

 

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

 

 

 

68.20

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

6810*

 

68.3

 

Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel

 

 

 

68.31

Kinnisvarabüroode tegevus

6820*

 

 

68.32

Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel

6820*

 

 

 

M JAGU. KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS

 

69

 

 

Juriidilised toimingud ja arvepidamine

 

 

69.1

 

Juriidilised toimingud

 

 

 

69.10

Juriidilised toimingud

6910

 

69.2

 

Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine

 

 

 

69.20

Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine

6920

70

 

 

Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

 

 

70.1

 

Peakontorite tegevus

 

 

 

70.10

Peakontorite tegevus

7010

 

70.2

 

Juhtimisalane nõustamine

 

 

 

70.21

Suhtekorraldus ja teabevahetus

7020*

 

 

70.22

Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine

7020*

71

 

 

Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

 

 

71.1

 

Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine

 

 

 

71.11

Arhitektitegevused

7110*

 

 

71.12

Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine

7110*

 

71.2

 

Teimimine ja analüüs

 

 

 

71.20

Teimimine ja analüüs

7120

72

 

 

Teadus- ja arendustegevus

 

 

72.1

 

Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas

 

 

 

72.11

Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas

7210*

 

 

72.19

Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

7210*

 

72.2

 

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

 

 

 

72.20

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

7220

73

 

 

Reklaamindus ja turu-uuringud

 

 

73.1

 

Reklaamindus

 

 

 

73.11

Reklaamiagentuurid

7310*

 

 

73.12

Reklaami vahendamine meedias

7310*

 

73.2

 

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

 

 

 

73.20

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

7320

74

 

 

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

 

74.1

 

Disainerite tegevus

 

 

 

74.10

Disainerite tegevus

7410

 

74.2

 

Fotograafia

 

 

 

74.20

Fotograafia

7420

 

74.3

 

Kirjalik ja suuline tõlge

 

 

 

74.30

Kirjalik ja suuline tõlge

7490*

 

74.9

 

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

 

 

74.90

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

7490*

75

 

 

Veterinaaria

 

 

75.0

 

Veterinaaria

 

 

 

75.00

Veterinaaria

7500

 

 

 

N JAGU. HALDUS- JA ABITEGEVUSED

 

77

 

 

Rentimine ja kasutusrent

 

 

77.1

 

Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.11

Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent

7710*

 

 

77.12

Veokite rentimine ja kasutusrent

7710*

 

77.2

 

Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

 

 

 

77.21

Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent

7721

 

 

77.22

Videokassettide ja DVD-de laenutamine

7722

 

 

77.29

Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

7729

 

77.3

 

Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.31

Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

7730*

 

 

77.32

Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

7730*

 

 

77.33

Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid

7730*

 

 

77.34

Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

7730*

 

 

77.35

Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

7730*

 

 

77.39

Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

7730*

 

77.4

 

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine

 

 

 

77.40

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine

7740

78

 

 

Tööhõive

 

 

78.1

 

Tööhõiveagentuuride tegevus

 

 

 

78.10

Tööhõiveagentuuride tegevus

7810

 

78.2

 

Ajutise tööjõu rent

 

 

 

78.20

Ajutise tööjõu rent

7820

 

78.3

 

Muu inimressursiga varustamine

 

 

 

78.30

Muu inimressursiga varustamine

7830

79

 

 

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

 

 

79.1

 

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus

 

 

 

79.11

Reisibüroode tegevus

7911

 

 

79.12

Reisikorraldajate tegevus

7912

 

79.9

 

Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus

 

 

 

79.90

Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus

7990

80

 

 

Turvatöö ja juurdlus

 

 

80.1

 

Turvatöö, v.a avalik korrakaitse

 

 

 

80.10

Turvatöö, v.a avalik korrakaitse

8010

 

80.2

 

Turvasüsteemide käitus

 

 

 

80.20

Turvasüsteemide käitus

8020

 

80.3

 

Juurdlus

 

 

 

80.30

Juurdlus

8030

81

 

 

Hoonete ja maastike hooldus

 

 

81.1

 

Hoonehalduse abitegevused

 

 

 

81.10

Hoonehalduse abitegevused

8110

 

81.2

 

Puhastustegevus

 

 

 

81.21

Hoonete üldpuhastus

8121

 

 

81.22

Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus

8129*

 

 

81.29

Muu puhastustegevus

8129*

 

81.3

 

Maastiku hooldus ja korrashoid

 

 

 

81.30

Maastiku hooldus ja korrashoid

8130

82

 

 

Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

 

 

82.1

 

Büroohaldus ja selle abitegevused

 

 

 

82.11

Büroohaldus

8211

 

 

82.19

Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused

8219

 

82.2

 

Kõnekeskuste tegevus

 

 

 

82.20

Kõnekeskuste tegevus

8220

 

82.3

 

Nõupidamiste ja messide korraldamine

 

 

 

82.30

Nõupidamiste ja messide korraldamine

8230

 

82.9

 

Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

 

 

 

82.91

Inkassoteenus ja krediidiinfo

8291

 

 

82.92

Pakendamine

8292

 

 

82.99

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

8299

 

 

 

O JAGU. AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

 

84

 

 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

84.1

 

Avalik haldus ning majandus- ja sotsiaalpoliitika juhtimine

 

 

 

84.11

Üldine avalik haldus

8411

 

 

84.12

Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine

8412

 

 

84.13

Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine

8413

 

84.2

 

Ühiskonna kui terviku teenindamine

 

 

 

84.21

Välissuhted

8421

 

 

84.22

Riigikaitse

8422

 

 

84.23

Õiguskaitse ja kohtud

8423*

 

 

84.24

Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused

8423*

 

 

84.25

Tuletõrje- ja päästeteenistus

8423*

 

84.3

 

Kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

 

84.30

Kohustuslik sotsiaalkindlustus

8430

 

 

 

P JAGU. HARIDUS

 

85

 

 

Haridus

 

 

85.1

 

Eelharidus

 

 

 

85.10

Eelharidus

8510*

 

85.2

 

Esimese taseme haridus

 

 

 

85.20

Esimese taseme haridus

8510*

 

85.3

 

Teise taseme haridus

 

 

 

85.31

Teise taseme üldharidus

8521

 

 

85.32

Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus

8522

 

85.4

 

Kolmanda taseme haridus

 

 

 

85.41

Rakenduskõrgharidus

8530*

 

 

85.42

Akadeemiline kõrgharidus

8530*

 

85.5

 

Muu koolitus

 

 

 

85.51

Spordi- ja vabaajakoolitus

8541

 

 

85.52

Huvikoolitus

8542

 

 

85.53

Sõiduõpe

8549*

 

 

85.59

Mujal liigitamata koolitus

8549*

 

85.6

 

Haridust abistavad tegevused

 

 

 

85.60

Haridust abistavad tegevused

8550

 

 

 

Q JAGU. TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

 

86

 

 

Tervishoid

 

 

86.1

 

Haiglaravi

 

 

 

86.10

Haiglaravi

8610

 

86.2

 

Arstiabi ja hambaravi

 

 

 

86.21

Üldarstiabi

8620*

 

 

86.22

Eriarstiabi

8620*

 

 

86.23

Hambaravi

8620*

 

86.9

 

Muud tervishoiualad

 

 

 

86.90

Muud tervishoiualad

8690

87

 

 

Hoolekandeasutuste tegevus

 

 

87.1

 

Hooldusraviasutuste tegevus

 

 

 

87.10

Hooldusraviasutuste tegevus

8710

 

87.2

 

Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.20

Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

8720

 

87.3

 

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.30

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus

8730

 

87.9

 

Muu hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.90

Muu hoolekandeasutuste tegevus

8790

88

 

 

Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

 

 

88.1

 

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

 

 

 

88.10

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

8810

 

88.9

 

Muu sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

 

 

 

88.91

Laste päevahoid

8890*

 

 

88.99

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

8890*

 

 

 

R JAGU. KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG

 

90

 

 

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

 

 

90.0

 

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

 

 

 

90.01

Lavakunst

9000*

 

 

90.02

Lavakunsti abitegevused

9000*

 

 

90.03

Kunstialane loometegevus

9000*

 

 

90.04

Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus

9000*

91

 

 

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

 

 

91.0

 

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

 

 

 

91.01

Raamatukogude ja arhiivide tegevus

9101

 

 

91.02

Muuseumide tegevus

9102*

 

 

91.03

Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus

9102*

 

 

91.04

Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus

9103

92

 

 

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

 

92.0

 

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

 

 

92.00

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

9200

93

 

 

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

 

93.1

 

Sporditegevus

 

 

 

93.11

Spordirajatiste käitus

9311*

 

 

93.12

Spordiklubide tegevus

9312

 

 

93.13

Aeroobika- ja jõusaalide tegevus

9311*

 

 

93.19

Muu sporditegevus

9319

 

93.2

 

Lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

 

 

93.21

Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus

9321

 

 

93.29

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

9329

 

 

 

S JAGU. MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED

 

94

 

 

Organisatsioonide tegevus

 

 

94.1

 

Ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonide tegevus

 

 

 

94.11

Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus

9411

 

 

94.12

Kutseorganisatsioonide tegevus

9412

 

94.2

 

Ametiühingute tegevus

 

 

 

94.20

Ametiühingute tegevus

9420

 

94.9

 

Muude organisatsioonide tegevus

 

 

 

94.91

Usuorganisatsioonide tegevus

9491

 

 

94.92

Poliitiliste organisatsioonide tegevus

9492

 

 

94.99

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

95

 

 

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

 

95.1

 

Arvutite ja sideseadmete parandus

 

 

 

95.11

Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus

9511

 

 

95.12

Sideseadmete parandus

9512

 

95.2

 

Tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

 

 

95.21

Tarbeelektroonika parandus

9521

 

 

95.22

Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus

9522

 

 

95.23

Jalatsite ja nahktoodete parandus

9523

 

 

95.24

Mööbli ja sisustusesemete parandus

9524

 

 

95.25

Kellade ja ehete parandus

9529*

 

 

95.29

Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus

9529*

96

 

 

Muu teenindus

 

 

96.0

 

Muu teenindus

 

 

 

96.01

Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus

9601

 

 

96.02

Juuksuri- ja muu iluteenindus

9602

 

 

96.03

Matuseteenindus

9603

 

 

96.04

Füüsilise heaoluga seotud teenindus

9609*

 

 

96.09

Muu mujal liigitamata teenindus

9609*

 

 

 

T JAGU. KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE

 

97

 

 

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

 

97.0

 

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

 

 

97.00

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

9700

98

 

 

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

 

 

98.1

 

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine

 

 

 

98.10

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine

9810

 

98.2

 

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine

 

 

 

98.20

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine

9820

 

 

 

U JAGU. EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

 

99

 

 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

 

99.0

 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

 

 

99.00

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

9900


II LISA

Määruse (EÜ, Euratom) nr 58/97 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. lisa muudetakse järgmiselt:

1.

1. lisa (Iga-aastase struktuurilise statistika ühine moodul) muudetakse järgmiselt.

1.1.

Kogu tekstis tehakse järgmised asendused:

Endine sõnastus

Muudetud sõnastus

NACE Rev. 1 J jagu

NACE Rev. 2 K jagu

NACE Rev. 1 grupp 65.2 ja osa 67

NACE Rev.2 grupid 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osa 66

NACE Rev. 1 C–G jagu

NACE Rev. 2 B–G jagu

NACE Rev. 1 tegevusklass 65.11

NACE Rev. 2 tegevusklass 64.11

NACE Rev. 1 osad 65 ja 66

NACE Rev. 2 osad 64 ja 65

NACE Rev. 1 H, I ja K jagu

NACE Rev. 2 H, I, J, L, M, N jagu ja osa 95

1.2.

9. jagu asendatakse järgmisega:

“9. jagu - Tegevusalade rühmitused

Järgmised tegevusalade rühmitused viitavad NACE Rev. 2 liigitusele.

B, C, D, E JA F JAGU

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus; ehitus.

Ühenduse statistika koostamiseks edastavad liikmesriigid siseriiklikud statistilised andmed NACE Rev. 2 klassidesse jaotatuna.

G JAGU

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Ühenduse statistika koostamiseks edastavad liikmesriigid siseriiklikud statistilised andmed NACE Rev. 2 klassidesse jaotatuna.

H JAGU

Veondus ja laondus

49.1+49.2

“Sõitjate linnadevaheline raudteevedu” ja “Kauba raudteevedu”

49.3

Sõitjate muu maismaavedu

49.4

Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused

49.5

Torutransport

50.1+50.2

“Sõitjatevedu merel ja rannavetes” ja “Kaubavedu merel ja rannavetes”

50.3+50.4

“Sõitjatevedu sisevetel” ja “Kaubavedu sisevetel”

51

Õhutransport

52

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

53.1

Üldpostiteenistus

53.2

Muu posti- ja kulleriteenistus

I JAGU

Majutus ja toitlustus

55

Majutus

56

Toidu ja joogi serveerimine

J JAGU

Info ja side

58

Kirjastamine

59

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

60

Programmid ja ringhääling

61

Telekommunikatsioon

62

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

63

Infoalane tegevus

K JAGU

Finants- ja kindlustustegevus

Ühenduse statistika koostamiseks edastavad liikmesriigid siseriiklikud statistilised andmed NACE Rev. 2 klassidesse jaotatuna.

L JAGU

Kinnisvaraalane tegevus

68

Kinnisvaraalane tegevus

M JAGU

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

69+70

“Juriidilised toimingud ja arvepidamine” ja “Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine”

71

Arhitekti-ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

72

Teadus- ja arendustegevus

73.1

Reklaamindus

73.2

74

75

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Veterinaaria

N JAGU

Haldus- ja abitegevused

77.1

77.2

Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent

Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

77.3

Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

77.4

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine

78

Tööhõive

79

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

80

Turvatöö ja juurdlus

81

Hoonete ja maastike hooldus

82

Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

S JAGU

Muud teenindavad tegevused

95.11

Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus

95.12

Sideseadmete parandus

95.21

Tarbeelektroonika parandus

95.22

Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus

95.23

Jalatsite ja nahktoodete parandus

95.24

Mööbli ja sisustusesemete parandus

95.25

Kellade ja ehete parandus

95.29

Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus”

2.

2. lisa (Tööstuse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

2.1.

Kogu tekstis tehakse järgmised asendused:

Endine sõnastus

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 C jagu

NACE Rev. 2 B jagu

NACE Rev. 1 D jagu

NACE Rev. 2 C jagu

NACE Rev. 1 E jagu

NACE Rev. 2 D ja E jagu

NACE Rev. 1 osad 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36

NACE Rev. 2 osad 13/14/15/17/18/22/25/26/31

2.2.

3. jagu asendatakse järgmisega:

“3. jagu - Katvus

Statistika tuleb koostada kõikide NACE Rev. 2 B, C, D ja E jaoga hõlmatud tegevusalade kohta. Need jaod hõlmavad mäetööstust (B), töötlevat tööstust (C), elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamist (D) ning veevarustust, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlust (E). Ettevõtlusstatistika on seotud kõikide ettevõtete üldkogumiga, mille põhitegevusala liigitatakse B, C, D või E jao alla.”

3.

3. lisa (Jae- ja hulgikaubanduse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

3.1.

3. jao punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Statistika tuleb koostada kõikide NACE Rev. 2 G jaoga hõlmatud tegevusalade kohta. See jagu hõlmab hulgi- ja jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti. Ettevõtlusstatistika on seotud kõikide ettevõtete üldkogumiga, mille põhitegevusala liigitatakse G jao alla.”

3.2.

Kogu tekstis tehakse järgmised asendused:

Endine sõnastus:

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 osa 50

NACE Rev. 2 osa 45

NACE Rev. 1 osa 51

NACE Rev. 2 osa 46

NACE Rev. 1 osa 52

NACE Rev. 2 osa 47

5. jaos “Esimene vaatlusaasta” ja 9. jaos “Aruanded ja prooviuuringud” jäetakse alles viited NACE Rev. 1 osadele 50, 51 ja 52.

4.

4. lisa (Ehituse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

Kogu tekstis tehakse järgmine asendus:

Endine sõnastus:

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 grupid 451 ja 452

NACE Rev. 2 osad 41 ja 42 ning grupid 43.1 ja 43.9

5.

5. lisa (Kindlustuse struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

Kogu tekstis tehakse järgmine asendus:

Endine sõnastus:

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 osa 66, v.a klass 66.02

NACE Rev. 2 osa 65, v.a grupp 65.3

6.

6. lisa (Krediidiasutuste struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

Kogu tekstis tehakse järgmine asendus:

Endine sõnastus:

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 klassid 65.12 ja 65.22

NACE Rev. 2 klassid 64.19 ja 64.92

7.

7. lisa (Pensionifondide struktuurilise statistika üksikasjalik moodul) muudetakse järgmiselt.

Kogu tekstis tehakse järgmine asendus:

Endine sõnastus:

Muudetud sõnastus:

NACE Rev. 1 klass 66.02

NACE Rev. 2 grupp 65.3


III LISA

Määruse (EÜ) nr 1165/98 A, B, C ja D lisa muudetakse järgmiselt.

1.   A lisa

1.1.

A lisa a jagu (“Reguleerimisala”) asendatakse järgmisega:

“a)

Reguleerimisala

Käesolevat lisa kohaldatakse kõigi NACE Rev. 2 jagudes B–E loetletud tegevusalade suhtes või, olenevalt olukorrast, kõikide CPA jagudes B–E loetletud toodete suhtes. Andmeid ei ole vaja esitada NACE Rev. 2 alajaotiste 37, 38.1, 38.2 ja 39 kohta. Loetelu tegevusaladest võib muuta artiklis 18 sätestatud korras.”

1.2

A lisa c jao (“Muutujate loend”) punktid 6, 7 ja 8 asendatakse järgmistega:

“6.

Toodangu (110) andmeid ei pea esitama NACE Rev. 2 osa 36 ning gruppide 35.3 ja 38.3 kohta.

7.

Käibe (120, 121, 122) andmeid ei pea esitama NACE Rev. 2 D ja E jao kohta.

8.

Tellimuste (130, 131, 132) andmed tuleb esitada ainult järgmiste NACE Rev. 2 osade kohta: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tegevusalade loetelu võib muuta artiklis 18 sätestatud korras.”

1.3

A lisa c jao (“Muutujate loend”) punktid 9 ja 10 asendatakse järgmistega:

“9.

Andmeid näitajate 210, 220 ja 230 kohta ei pea esitama NACE Rev. 2 grupi 38.3 kohta.

10.

Tootjahindade ja impordihindade (310, 311, 312 ja 340) andmeid ei pea esitama järgmiste NACE Rev. 2 gruppide ja klasside või CPA gruppide ja klasside kohta: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 ja 38.3. Loetelu tegevusaladest võib muuta artiklis 18 sätestatud korras.

11.

Impordihinnad (340) arvutatakse CPA toodete põhjal. Impordi tegevusalaüksused võib liigitada väljapoole NACE Rev. 2 B–E jao tegevusalasid.”

1.4.

A lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

“1.

Kõik andmed, välja arvatud impordihinna (340) andmed, edastatakse NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Impordihinna (340) andmed tuleb esitada CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel.

2.

Lisaks sellele edastatakse toodangu- (110) ning tootjahinnaindeksi (310, 311, 312) andmed NACE Rev. 2 C jao puhul NACE Rev. 2 kolme- ja neljanumbrilisel tasemel. Kolme- ja neljanumbrilisel tasemel edastatavad toodangu- ja tootjahinnaindeksite andmed peavad vastama iga liikmesriigi puhul vähemalt 90 %-le NACE Rev. 2 C jao kogulisandväärtusest konkreetsel võrdlusaastal. Neid andmeid ei pea sellise detailsusastmega edastama liikmesriigid, kellel NACE Rev. 2 C jao kogulisandväärtus konkreetsel võrdlusaastal on alla 4 % Euroopa Ühenduse kogulisandväärtusest.”

1.5.

A lisa f jao (“Detailsusaste”) punktis 3 asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

1.6.

A lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 4, 5, 6 ja 7 asendatakse järgmistega:

“4.

Lisaks sellele tuleb kõik andmed, välja arvatud käibe- ja uute tellimuste (120, 121, 122, 130, 131, 132) andmed, edastada kogu tööstusharu kohta, s.t NACE Rev. 2 B–E jao kohta, ja tööstuse põhirühmade kohta, mis on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 586/2001” (1).

5.

Käibeandmed (120, 121, 122) tuleb edastada kogu tööstusharu kohta, s.t NACE Rev. 2 B ja C jao kohta, ning tööstuse põhirühmade kohta, välja arvatud energeetikaga seotud tegevusalade jaoks määratletud tööstuse põhirühma kohta.

6.

Uute tellimuste (130, 131, 132) andmed tuleb edastada kogu töötleva tööstuse, s.t NACE Rev. 2 C jao kohta ning piiratud hulga tööstuse põhirühmade kohta, mis valitakse välja selliselt, et need hõlmaksid kogu käesoleva lisa c jao (“Muutujate loend”) punktis 8 nimetatud NACE Rev. 2 osade loetelu.

7.

Impordihinna (340) andmed edastatakse CPA B–E jao tööstustoodete koguhulga kohta ja tööstuse põhirühmade kohta, mis määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 586/2001 kohaselt CPA tooterühmade põhjal. Neid andmeid ei pea edastama liikmesriigid, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.

1.7.

A lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 9 ja 10 asendatakse järgmistega:

“9.

Välisturgude (122, 132 ja 312) andmed tuleb edastada, eristades eurotsooni ja mitte-eurotsooni. Seda eristamist tuleb kasutada kogu tööstusharu, s.t NACE Rev. 2 B–E jao, tööstuse põhirühmade ning NACE Rev. 2 jao (ühetähelise) taseme ja kahenumbrilise osa taseme kohta. Muutuja 122 andmeid ei ole vaja esitada NACE Rev. 2 D ja E jao kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinna (340) andmed edastada eraldi eurotsooni ja mitte-eurotsooni kohta. Seda eristamist tuleb kasutada kogu tööstusharu, s.t CPA Rev. 2 B–E jao, tööstuse põhirühmade ning CPA Rev. 2 jao (ühetähelise) taseme ja kahenumbrilise osa taseme kohta. Eurotsooni ja mitte-eurotsooni eristamise suhtes võib komisjon määrata artiklis 18 sätestatud korras kindlaks tingimused artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemide kohaldamiseks. Euroopa valimiskeem võib piirata impordihinna andmete rakendusala, nii et see hõlmab toodete importi üksnes väljaspool eurotsooni asuvatest riikidest. Muutujate 122, 132, 312 ja 340 andmeid ei tule eurotsooni ja mitte-eurotsooni kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.

10.

Neil liikmesriikidel, kellel NACE Rev. 2 B, C, D ja E jao lisandväärtus konkreetsel võrdlusaastal moodustab alla 1 % Euroopa Ühenduse kogulisandväärtusest, tuleb esitada andmed üksnes kogu tööstusharu, tööstuse põhirühmade ja NACE Rev. 2 jao taseme või CPA jao taseme kohta.”

1.8.

A lisa g jao (“Andmete edastamise tähtajad”) punkt 2 asendatakse järgmisega:

“2.

NACE Rev. 2 grupi ja klassi taseme või CPA grupi ja klassi taseme andmete puhul võib tähtaeg olla kuni 15 kalendripäeva võrra pikem. Neil liikmesriikidel, kellel NACE Rev. 2 B, C, D ja E jao lisandväärtus konkreetsel võrdlusaastal moodustab alla 3 % Euroopa Ühenduse kogulisandväärtusest, võib tähtaeg kogu tööstusharu, tööstuse põhirühmade ja NACE Rev. 2 jao ja osa taseme või CPA jao ja osa taseme puhul olla kuni 15 kalendripäeva võrra pikem.”

1.9.

A lisa i jakku (“Esimene vaatlusperiood”) lisatakse järgmine lõik:

“Esimene vaatlusperiood, mille kohta tuleb kõik andmed edastada NACE Rev. 2 kohaselt, on kuuandmete puhul 2009. aasta jaanuar ning kvartaliandmete puhul 2009. aasta esimene kvartal.”

2.   B lisa

2.1.

B lisa a jagu (“Reguleerimisala”) asendatakse järgmisega:

“a)

Reguleerimisala

Käesolevat lisa kohaldatakse kõigi NACE Rev. 2 F jaos loetletud tegevusalade suhtes.”

2.2.

B lisa e jaos (“Vaatlusaeg”) asendatakse sõna “NACE” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.3.

B lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

“1.

Muutujate 110, 210, 220 ja 230 andmed tuleb edastada vähemalt NACE Rev. 2 jao tasemel.

2.

Uute tellimuste (130, 135 ja 136) andmed tuleb esitada ainult NACE Rev. 2 grupi 41.2 ja osa 42 kohta.”

2.4.

B lisa f jao (“Detailsusaste”) punktis 6 asendatakse sõna “NACE” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.5.

B lisa g jao (“Andmete edastamise tähtajad”) punktis 2 asendatakse sõnad “NACE Rev. 1” sõnadega “NACE Rev. 2”.

2.6.

B lisa i jakku (“Esimene vaatlusaasta”) lisatakse järgmine lõik:

“Esimene vaatlusperiood, mille kohta tuleb kõik andmed edastada NACE Rev. 2 kohaselt, on kuuandmete puhul 2009. aasta jaanuar ning kvartaliandmete puhul 2009. aasta esimene kvartal.”

3.   C lisa

3.1.

C lisa a jagu (“Reguleerimisala”) asendatakse järgmisega:

“a)

Reguleerimisala

Käesolevat lisa kohaldatakse NACE Rev. 2 osas 47 loetletud tegevusalade suhtes.”

3.2.

C lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 1, 2, 3, 4 ja 5 asendatakse järgmistega:

“1.

Käibe- (120) ja müügihinnaindeksi/müügimahu (330/123) andmed tuleb edastada punktides 2 ja 3 kindlaksmääratud detailsusastmel. Tööga hõivatud isikute arvu (210) andmed tuleb edastada punktis 4 kindlaksmääratud detailsusastmel.

2.

NACE Rev. 2 klasside ja gruppide detailsusastmed:

klass 47.11;

klass 47.19;

grupp 47.2;

grupp 47.3;

klasside 47.73, 47.74 ja 47.75 summa;

klasside 47.51, 47.71 ja 47.72 summa;

klasside 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 ja 47.63 summa;

klasside 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 ja 47.78 summa;

klass 47.91.

3.

NACE Rev. 2 klasside ja gruppide koondtasemed:

klassi 47.11 ja grupi 47.2 summa;

gruppide ja klasside 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 ja 47.9 summa;

osa 47

osa 47, välja arvatud 47.3

4.

osa 47

osa 47, välja arvatud 47.3

5.

Liikmesriigid, kellel NACE Rev. 2 osa 47 käive konkreetsel võrdlusaastal on alla 1 % Euroopa Ühenduse kogukäibest, peavad esitama üksnes käibe- (120) ja müügihinnaindeksi/müügimahu andmed (330/123) punktis 3 kindlaksmääratud detailsusastmel.”

3.3.

C lisa g jao (“Andmete edastamise tähtajad”) punktid 1, 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

“1.

Käibe- (120) ja müügihinnaindeksi/müügimahu (330/123) andmed edastatakse käesoleva lisa f jao punktis 2 kindlaksmääratud detailsusastmel kahe kuu jooksul. Selliste liikmesriikide puhul, kellel NACE Rev. 2 osa 47 käive konkreetsel võrdlusaastal on alla 3 % Euroopa Ühenduse kogukäibest, võib see tähtaeg olla kuni 15 päeva võrra pikem.

2.

Käibe- (120) ja müügihinnaindeksi/müügimahu (330/123) andmed edastatakse käesoleva lisa f jao punktis 3 kindlaksmääratud detailsusastmel ühe kuu jooksul. Liikmesriigid võivad otsustada osaleda käibe- ja müügihinnaindeksi/müügimahu (120 ja 330/123) andmete edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Jaotuse tingimused määratakse kindlaks artiklis 18 sätestatud korras.

3.

Tööga hõivatud isikute arvu andmed edastatakse kahe kuu jooksul alates vaatlusperioodi lõppemisest. Selliste liikmesriikide puhul, kellel NACE Rev. 2 osa 47 käive konkreetsel võrdlusaastal on alla 3 % Euroopa Ühenduse kogukäibest, võib see tähtaeg olla kuni 15 päeva võrra pikem.”

3.4.

C lisa i jakku (“Esimene vaatlusaasta”) lisatakse järgmine lause:

“Esimene vaatlusperiood, mille kohta tuleb kõik andmed edastada NACE Rev. 2 kohaselt, on kuuandmete puhul 2009. aasta jaanuar ning kvartaliandmete puhul 2009. aasta esimene kvartal.”

4.   D lisa

4.1.

D lisa a jagu (“Reguleerimisala”) asendatakse järgmisega:

 

“Käesolevat lisa kohaldatakse kõigi NACE Rev. 2 osades 45 ja 46 ning H–N ja P–S jaos loetletud tegevusalade suhtes.”

4.2.

D lisa c jao (“Muutujate loend”) punkti 4 alapunktis d asendatakse sõna “NACE” sõnadega “NACE Rev. 2”.

4.3.

D lisa f jao (“Detailsusaste”) punktid 1, 2, 3, 4 ja 5 asendatakse järgmistega:

“1.

Käibeandmed (120) tuleb edastada vastavalt järgmistele NACE Rev. 2 jaotusüksustele:

46 kolmenumbrilisel tasemel;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

45.1, 45.3 ja 45.4 summa;

55 ja 56 summa;

69 ja 70.2 summa.

2.

Tööga hõivatud isikute arvu (210) andmed edastatakse vastavalt järgmistele NACE Rev. 2 jaotusüksustele:

osad 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

69, 70.2, 71, 73 ja 74 summa;

55 ja 56 summa;

78, 79, 80, 81.2 ja 82 summa.

3.

Kui liikmesriigi NACE Rev. 2 osade 45 ja 46 käive konkreetsel võrdlusaastal on alla 4 % Euroopa Ühenduse kogukäibest, peab ta edastama käibeandmed kõnealuste NACE Rev. 2 osade kohta ainult kahenumbrilisel tasemel.

4.

Kui liikmesriigi NACE Rev. 2 H ja J jao kogulisandväärtus konkreetsel võrdlusaastal on alla 4 % Euroopa Ühenduse kogulisandväärtusest, peab ta edastama tööga hõivatud isikute arvu (210) andmed NACE Rev. 2 H ja J jao kohta ainult jao tasemel.

5.

Tootjahinna (310) andmed edastatakse vastavalt järgmistele NACE Rev. 2 tegevusaladele ja jaotusüksustele:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

50.1 ja 50.2 summa;

69.1, 69.2 ja 70.2 summa;

NACE Rev. 2 osa 78 hõlmab värvatud tööjõu ja pakutud personali kogumaksumust.”

4.4.

D lisa f jao (“Detailsusaste”) punkt 7 asendatakse järgmistega:

“7.

Kui liikmesriigi NACE Rev. 2 osa 63 käive konkreetsel võrdlusaastal on alla 4 % Euroopa Ühenduse kogukäibest, peab ta edastama tootjahinna (310) andmed kõnealuse NACE Rev. 2 osa kohta ainult kahenumbrilisel tasemel.”

4.5.

D lisa h jao (“Prooviuuringud”) punkt 3 asendatakse järgmistega:

“3

hinnata andmete kogumise otstarbekust ja asjakohasust järgmiste tegevusalade kohta:

i)

valdusfirmade tegevus, NACE Rev. 2 grupid 64.2 ja 70.1;

ii)

kinnisvara, NACE Rev. 2 osa 68;

iii)

teadus- ja arendustegevus, NACE Rev. 2 osa 72;

iv)

rentimine, NACE Rev. 2 osa 77;

v)

NACE Rev. 2 K, P, Q, R ja S jagu.”

4.6.

D lisa i jakku (“Esimene vaatlusperiood”) lisatakse järgmine lõik:

“Esimene vaatlusperiood, mille kohta tuleb kõik andmed edastada vastavalt NACE Rev. 2-le, on 2009. aasta esimene kvartal.”

4.7.

D lisa j jagu (“Üleminekuperiood”) asendatakse järgmisega:

“j)

Üleminekuperiood

Artiklis 18 sätestatud korras võib muutuja 310 puhul lubada üleminekuperioodi, mis lõppeb hiljemalt 11. augustil 2008. NACE Rev. 2 osade 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 ja 81 puhul võib muutuja 310 rakendamiseks lubada artiklis 18 sätestatud korras veel üht täiendavat üheaastast üleminekuperioodi. Lisaks nendele üleminekuperioodidele võib artiklis 18 sätestatud korras lubada veel üht üheaastast üleminekuperioodi neile liikmesriikidele, kellel a jaos “Reguleerimisala” osutatud NACE Rev. 2 tegevusalade käive on konkreetsel võrdlusaastal alla 1 % Euroopa Ühenduse kogukäibest.”


(1)  EÜT L 86, 27.3.2001, lk 11.


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

1. jagu asendatakse järgmisega:

“Katvus

Statistikat tuleb toota kõikide NACE Rev. 2 jagudesse A–U liigitatud tegevusalade kohta. Nendesse jagudesse kuuluvad kõik majandustegevusalad.

Käesolevasse lisasse kuuluvad ka:

a)

kodumajapidamises tekkivad jäätmed;

b)

jäätmete taaskasutamis- ja/või kõrvaldamistoimingutest tekkivad jäätmed.”

2.

8. jao punkt 1.1 asendatakse järgmisega:

“1.1.

järgmiste NACE Rev. 2 jagude, osade, gruppide ja klasside kohta:

Kirje nr.

NACE Rev. 2 kood

Kirjeldus

1

Osa 01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

 

Osa 02

Metsamajandus ja metsavarumine

2

Osa 03

Kalapüük ja vesiviljelus

3

B jagu

Mäetööstus

4

Osa 10

Toiduainete tootmine

 

Osa 11

Joogitootmine

 

Osa 12

Tubakatoodete tootmine

5

Osa 13

Tekstiilitootmine

 

Osa 14

Rõivatootmine

 

Osa 15

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

6

Osa 16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

7

Osa 17

Paberi ja pabertoodete tootmine

 

Osa 18

Trükindus ja salvestiste paljundus

8

Osa 19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

9

Osa 20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

 

Osa 21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

 

Osa 22

Kummi- ja plasttoodete tootmine

10

Osa 23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

11

Osa 24

Metallitootmine

 

Osa 25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

12

Osa 26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

 

Osa 27

Elektriseadmete tootmine

 

Osa 28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

 

Osa 29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

Osa 30

Muude transpordivahendite tootmine

13

Osa 31

Mööblitootmine

 

Osa 32

Muu tootmine

 

Osa 33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

14

D jagu

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;

15

Osa 36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus;

 

Osa 37

Kanalisatsioon

 

Osa 39

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

16

Osa 38

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine

17

F jagu

Ehitus

18

 

Teenindavad tegevusalad

 

G jagu, v.a 46.77

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

 

H jagu

Veondus ja laondus

 

I jagu

Majutus ja toitlustus

 

J jagu

Info ja side

 

K jagu

Finants- ja kindlustustegevus

 

L jagu

Kinnisvaraalane tegevus

 

M jagu

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

N jagu

Haldus- ja abitegevused

 

O jagu

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

P jagu

Haridus

 

Q jagu

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

 

R jagu

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

 

S jagu

Muud teenindavad tegevused

 

T jagu

Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

 

U jagu

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

19

Klass 46.77

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus”


V LISA

Määruse (EÜ) nr 808/2004 I lisa punkt b asendatakse järgmisega:

“b)   Katvus

Käesolev moodul hõlmab Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE Rev. 2) C–N ja R jaos ja osas 95 määratletud äritegevust. K jagu lisatakse juhul, kui eelnevad pilootuuringud on edukad.

Statistika koostatakse ettevõtteühikute kohta.”