ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 384

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
29. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2011/2006, 19. detsember 2006, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga kohandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2012/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

8

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2013/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes

13

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2014/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

20

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2015/2006, 19. detsember 2006, millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2016/2006, 19. detsember 2006, millega muudetakse mitut määrust veinituru ühise korralduse kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

38

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2017/2006, 20. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 51/2006 seoses tursikupüügi piirangutega ICES IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkonnas

44

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2018/2006, 20. detsember 2006, milles sätestatakse üleminekumeetmed piima ja piimatoodete impordilitsentside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 2535/2001 seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2019/2006, 21. detsember 2006, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2058/96, 327/98 ja 955/2005, millega avatakse riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

48

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2020/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001 seoses Uus-Meremaa või WTO tariifikvoodi haldamisega

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2021/2006, 22. detsember 2006, millega avatakse tariifikvoodid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks ja sätestatakse nende kvootide haldamine

61

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2022/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2375/2002, (EÜ) nr 2377/2002, (EÜ) nr 2305/2003 ja (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse teraviljasektoris imporditavate teraviljatoodete ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

70

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2006, 22. detsember 2006, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta ( 1 )

75

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2024/2006, 22. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed, et teha Rumeenia ühinemise tõttu erand määrusest (EÜ) nr 2076/2002 ning otsustest 1998/270/EMÜ, 2002/928/EÜ, 2003/308/EÜ, 2004/129/EÜ, 2004/141/EÜ, 2004/247/EÜ, 2004/248/EÜ, 2005/303/EÜ ja 2005/864/EÜ seoses teatavaid direktiivi 91/414/EMÜ I lisas loetlemata toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite jätkuva kasutamisega ( 1 )

79

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2025/2006, 22. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid

81

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2026/2006, 22 detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

85

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/138/EÜ, 19. detsember 2006, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

92

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/139/EÜ, 20. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ arseeniühendite turustamise ja kasutamise piirangute osas eesmärgiga kohandada direktiivi I lisa tehnika arenguga ( 1 )

94

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 20. detsember 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kahepoolse kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, allakirjutamist ja ajutist kohaldamist

98

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

100

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2011/2006,

19. detsember 2006,

millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga kohandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti (edaspidi “2005. aasta ühinemisakt”), eriti selle artiklit 20 koostoimes IV lisaga ning artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, (1) muutis muu hulgas seemnetoetuste ülemmäärasid seoses 2004. aasta ühinemisega ning kehtestas suhkrusektoris otsetoetuskavad põllumajandustootjate jaoks. Nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta (2) kehtestati alates turustusaastast 2006/2007 üldeeskirjad, millega reguleeritakse suhkrusektori turgude ühist korraldust. Määrusega (EÜ) nr 320/2006 (3) loodi ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses.

(2)

Kõnealuseid üldeeskirju ja meetmeid tuleks kohandada, et võimaldada nende rakendamist Bulgaarias ja Rumeenias alates kõnealuste riikide Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast.

(3)

Selleks et võimaldada Bulgaarial ja Rumeenial kasutada määruses (EÜ) nr 1782/2003 ette nähtud suhkrusektori toetusmeetmeid, on vaja muuta Bulgaaria ja Rumeenia siseriiklikke ülemmäärasid, võttes arvesse täiendavat toetussummat. Selleks et Bulgaarial ja Rumeenial oleks võimalik anda suhkru otsetoetusi eraldi otsemaksena, on vaja muuta suhkru võrdlussummade siseriiklikke ülemmäärasid. Suhkru otsemakseid käsitlevate sätete kohaldamiseks Bulgaarias ja Rumeenias on vaja vastavalt kohandada rakendusperioode.

(4)

Et võimaldada Bulgaarial ja Rumeenial integreerida seemnetoetus määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ette nähtud toetuskavadesse, tuleks lisada ka Bulgaaria ja Rumeenia kõnealuse meetmega hõlmatud riikide loetellu.

(5)

2005. aasta ühinemisakt ning käesolev määrus mõlemad muudavad määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning need muudatused peaksid jõustuma samal päeval. Õiguskindluse huvides tuleks määratleda nende muudatuste kohaldamise järjekord.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 318/2006 kehtestatud suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootmiskvoodisüsteemi ning ka rafineerimiseks ette nähtud suhkru traditsiooniliste tarnevajaduste süsteemi mehhanismide kohaldamiseks Bulgaarias ja Rumeenias tuleks mõlemad riigid lisada kõnealuste meetmetega hõlmatud riikide loetellu. Tuleks teha edasisi kohandusi Bulgaaria ja Rumeenia konkreetsete tingimuste arvessevõtmiseks.

(7)

Et võimaldada Bulgaaria ja Rumeenia ettevõtjatel osaleda nõukogu määrusega (EÜ) nr 320/2006 ette nähtud ümberkorralduskavas, tuleks kõnealust määrust kohandada.

(8)

Seega tuleks määrusi (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 318/2006 ja (EÜ) nr 320/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 (sellisena, nagu seda on muudetud, kaasa arvatud 2005. aasta ühinemisaktiga) muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 71c esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

“Bulgaaria ja Rumeenia puhul kohaldatakse artiklis 143a sätestatud juurdekasvukava suhkru ja siguri suhtes.”.

2.

Artiklit 143ba muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse esimesele lausele järgnev tekst järgmisega:

“Kõnealust toetust antakse võrdlusperioodi kohta, mis võib olla iga toote puhul erinev ja koosneda ühest või mitmest järgmisest turustusaastast – 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007, mille liikmesriik määrab kindlaks enne 30. aprilli 2006 selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumite alusel nagu

määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 19 või määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 6 alusel sõlmitud tarnelepingutega hõlmatud suhkrupeedi, suhkruroo või siguri kogused,

määruse (EÜ) nr 1260/2001 või määruse (EÜ) nr 318/2006 kohaselt toodetud suhkru või inuliinisiirupi kogused,

määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 19 või määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 6 alusel sõlmitud tarnelepingutega hõlmatud suhkru või inuliinisiirupi tootmiseks kasutatava suhkrupeedi, suhkruroo või siguri all olevate hektarite keskmine arv.

Kui võrdlusperiood sisaldab turustusaastat 2006/2007, asendatakse see turustusaastaga 2005/2006 põllumajandustootjate puhul, keda turustusaastal 2006/2007 mõjutab määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud kvoodist loobumine.

Bulgaaria ja Rumeenia puhul

a)

esimeses lõigus osutatud kuupäev 30. aprill 2006 asendatakse kuupäevaga 15. veebruar 2007;

b)

võib suhkru eritoetust anda aastatel 2007–2011;

c)

võib esimeses lõigus viidatud võrdlusperiood olla iga toote puhul erinev ja koosneda ühest või mitmest järgmisest turustusaastast – 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 ja 2007/2008;

d)

kui võrdlusperiood sisaldab turustusaastat 2007/2008, asendatakse see turustusaastaga 2006/2007 põllumajandustootjate puhul, keda turustusaastal 2007/2008 mõjutab määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud kvoodist loobumine.”

b)

lõike 3 järele lisatakse järgmine lõige:

“3a.   2007. aastal asendatakse Bulgaaria ja Rumeenia puhul lõikes 3 osutatud kuupäev 31. märts kuupäevaga 15. veebruar 2007.”

3.

VII, VIIIa ja XIa lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 318/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 7 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Käesoleva lõike kohaldamisel võetakse Bulgaaria ja Rumeenia puhul arvesse turustusaastat 2006/2007.”.

2.

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Turustusaastal 2006/2007 lisatakse 100 000 tonni suurune isoglükoosikvoot III lisas kindlaks määratud isoglükoosikvoodile. Turustusaastal 2007/2008 ja turustusaastal 2008/2009 lisatakse täiendav 100 000 tonni suurune isoglükoosikvoot eelneva turustusaasta kvoodile. Kõnealust suurendamist ei kohaldata Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

Turustusaastal 2007/2008 ja turustusaastal 2008/2009 lisatakse eelneva turustusaasta kvoodile Bulgaaria puhul täiendav 11 045 tonni suurune isoglükoosikvoot ja Rumeenia puhul 1 966 tonni suurune isoglükoosikvoot.

Liikmesriigid määravad ettevõtjatele lisakvoodid proportsionaalselt isoglükoosikvootidega, mis on määratud kooskõlas artikli 7 lõikega 2.”.

3.

Artikli 29 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Olenemata artikli 19 lõikest 1 on rafineerimiseks ette nähtud suhkru kindlaksmääratud traditsiooniline tarnevajadus ühenduses igal turustusaastal 2 324 735 tonni, väljendatuna valge suhkruna.

Turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 jaotatakse traditsiooniline tarnevajadus järgmiselt:

198 748 tonni Bulgaaria jaoks,

296 627 tonni Prantsusmaa jaoks,

291 633 tonni Portugali jaoks,

329 636 tonni Rumeenia jaoks,

19 585 tonni Sloveenia jaoks,

59 925 tonni Soome jaoks,

1 128 581 tonni Ühendkuningriigi jaoks.”.

4.

III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatavad sõnad asendatakse järgmistega:

“Igal ettevõtjal, kes toodab suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit ja kellele on eraldatud kvoot 1. juuliks 2006 või Bulgaaria ja Rumeenia puhul 31. jaanuariks 2007, on õigus ümberkorraldusabile iga loovutatud kvooditonni eest tingimusel, et ühel turustusaastal (kas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 või 2009/2010) ettevõtja:”.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral 1. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (ELT L 265, 26.9.2006, lk 1).

(2)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(3)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 lisasid VII, VIIIa ja XIa muudetakse järgmiselt.

1.

VII lisa jaotise K punktis 2 asendatakse tabel 1 järgmisega:

“Tabel 1

Põllumajandustootjate võrdlussumma hulka arvatavate summade ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Liikmesriik

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ja järgnevad aastad

Belgia

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgaaria

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Tšehhi Vabariik

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Taani

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Saksamaa

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Kreeka

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Hispaania

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Prantsusmaa

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Iirimaa

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Itaalia

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Läti

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Leedu

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungari

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Madalmaad

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Austria

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Poola

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumeenia

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Sloveenia

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakkia

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Soome

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Rootsi

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Ühendkuningriik

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376”

2.

VIIIa lisa asendatakse järgmisega:

“VIIIa LISA

Artiklis 71c osutatud siseriiklikud ülemmäärad

(tuhandetes eurodes)

Kalendriaasta

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Eesti

Küpros

Läti

Leedu

Ungari

Malta

Poola

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 ja järgnevad aastad

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189”

3.

XIa lisa asendatakse järgmisega:

“XIa LISA

Artikli 99 lõikes 3 osutatud seemnetoetuse ülemmäärad uutes liikmesriikides

(miljonites eurodes)

Kalendriaasta

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Eesti

Küpros

Läti

Leedu

Ungari

Malta

Poola

Rumeenia

Sloveenia

Slovakkia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

järgnevad aastad

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”


II LISA

“III LISA

RIIKLIKUD JA PIIRKONDLIKUD KVOODID

(tonnides)

Liikmesriigid või piirkonnad

(1)

Suhkur

(2)

Isoglükoos

(3)

Inuliinisiirup

(4)

Belgia

819 812

85 694

0

Bulgaaria

4 752

67 108

Tšehhi Vabariik

454 862

Taani

420 746

Saksamaa

3 655 456

42 360

Kreeka

317 502

15 433

Hispaania

903 843

98 845

Prantsusmaa (emamaa)

3 552 221

23 755

0

Prantsusmaa ülemeredepartemangud

480 245

Iirimaa

0

Itaalia

778 706

24 301

Läti

66 505

Leedu

103 010

Ungari

401 684

164 736

Madalmaad

864 560

10 891

0

Austria

387 326

Poola

1 671 926

32 056

Portugal (mandriosa)

34 500

11 870

Assooride autonoomne piirkond

9 953

Rumeenia

109 164

11 947

Slovakkia

207 432

50 928

Sloveenia

52 973

Soome

146 087

14 210

Rootsi

325 700

Ühendkuningriik

1 138 627

32 602

Kokku

16 907 591

686 736

0”


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/8


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2012/2006,

19. detsember 2006,

millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 36 ja artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti (edaspidi “2005. aasta ühinemisakt”), eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (1) kehtestati ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 42 lõikega 8 ja artikli 71d lõikega 6 keelatakse riiklikku reservi kasutades saadud õiguste üleandmine muudel juhtudel kui pärandi üleandmise korral. Kuid põllumajandustootjal peaks ka ühinemiste ja jagunemiste korral olema õigus riiklikust reservist saadud toetusõigusi üle anda uuele põllumajandusettevõttele või põllumajandusettevõtetele.

(3)

Kogemused näitavad, et toodanguga sidumata sissetulekutoetuse puhul võivad põllumajandusmaa abikõlblikkuse eeskirjad olla suhteliselt lihtsad. Eelkõige tuleks lihtsustada ühtse otsemaksete kava suhtes kohaldatavaid eeskirju põllumajandusmaa puhul, kuhu on istutatud oliivipuud.

(4)

Maltal ei ole enamiku veise- ja vasikalihasektori põllumajandustootjate käsutuses mingit maad. Arvestades selliseid erilisi asjaolusid, tekitaks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 71m sätestatud eritingimuste kohaldamine veise- ja vasikalihasektori säästvale arengule tõsiseid probleeme ja looks liigse halduskoormuse. Asjakohane oleks sätestada ühtse toetuskava maksete lihtsustatud tingimused asjaomaste Malta põllumajandustootjate jaoks.

(5)

Hetkel ei saa ühtset pindalatoetuste kava rakendavad liikmesriigid, sh Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi “uued liikmesriigid”) energiakultuuride kasvatamiseks ühenduse toetust. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 92 kohasel energiakultuuride toetuskava läbivaatamisel ilmnes, et energiakultuuride toetust tuleks alates 2007. aastast maksta kõikidele liikmesriikidele samadel tingimustel. Seepärast tuleks proportsionaalselt suurendada ka tagatud maksimumpindala. Uutes liikmesriikides ei tohiks toetuskavade rakendamiseks ette nähtud juurdekasvukava kohaldada energiakultuuride toetuskava suhtes ning ühtse pindalatoetuste kava suhtes kohaldatavaid eeskirju tuleks muuta.

(6)

Et tugevdada püsienergiakultuuride rolli ning soodustada nimetatud kultuuride kasvatamist, peaks liikmesriikidel olema õigus maksta riiklikku toetust kuni 50 % ulatuses kuludest, mis on seotud püsitaimede kasvatamisega maa-alal, mille kohta on esitatud taotlus energiakultuuride kasvatamise toetuse saamiseks.

(7)

Pärast ühinemist on uute liikmesriikide suhkrupeedi- ja suhkrurootootjad saanud hinnatoetust vastavalt nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta. (2) Seepärast ei peaks määruse (EÜ) nr 1782/2003 peatükis 10f sätestatud suhkrupeedi- ja suhkrurootootjatele makstava ühenduse toetuse suhtes kohaldama nimetatud määruse artiklis 143a sätestatud juurdekasvukava alates sellest kuupäevast, mil hakati rakendama suhkrupeedi- ja suhkrurootootjate toetuskava. Samuti on asjakohane selgitada nimetatud toetuse taotlemise ja asjaomastele põllumajandustootjatele antava toetuse arvutamise tingimusi.

(8)

Kogemused näitavad, et ühtne pindalatoetuste kava on tõhus ja lihtne põllumajandustootjatele toodanguga sidumata sissetulekutoetuse maksmise süsteem. Lihtsuse mõttes tuleks uutel liikmesriikidel lubada seda kohaldada kuni 2010. aasta lõpuni. Sellest hoolimata ei peeta siiski õigeks pikendada pärast 2008. aastat selle erandi kehtivusaega, millega ühtset pindalatoetuste kava kohaldavad liikmesriigid vabastati kohustusest lisada kohustuslikud majandamisnõuded vastavusnõuetesse. Maaelu arengu teatud meetmete ja nimetatud erandi tühistamisest tuleneva olukorra vahelise kooskõla tagamiseks tuleb määruse (EÜ) nr 1698/2005 (3) artiklis 51 seda arvesse võtta.

(9)

Tavaolukorras võivad põllumajandustootjad omavahel kokku leppida selles, millistel tingimustel toimub suhkru eritoetust saanud põllumajandusettevõtte (või selle osa) üleandmine. Kuid pärimise puhul tuleks sätestada, et suhkru eritoetus antakse pärijale.

(10)

2005. aasta ühinemisakt ja käesolev määrus muudavad mõlemad määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning need muudatused peaksid jõustuma samal päeval. Õiguskindluse huvides tuleks määratleda nende muudatuste kohaldamise järjekord.

(11)

Määrusi (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 1698/2005 tuleks vastavalt muuta.

(12)

Nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, (4) muudeti määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisa. Kuid eksikombel ei võetud oliiviõli ja humalate puhul arvesse neid muudatusi, mida tehti nimetatud lisasse komisjoni 22. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2183/2005, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisa vastavalt muuta ning muudatused jõustada alates määruse (EÜ) nr 2183/2005 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 (nagu seda on muudetud, kaasa arvatud 2005. aasta ühinemisaktiga) muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   IV jaotise peatükis 10b sätestatud oliivisalude toetust kohaldavate liikmesriikide jaoks hõlmab identifitseerimissüsteem oliivide kasvatamise geograafilise teabe süsteemi, mis koosneb arvutipõhisest tähtnumbrilisest andmebaasist ning arvutipõhisest graafilisest võrdlusandmebaasist oliivipuude ja asjaomaste alade jaoks.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

“3.   Liikmesriigid, kes ei kohalda IV jaotise peatükis 10b ette nähtud oliivisalude toetust, võivad otsustada lülitada teises lõikes osutatud oliivide kasvatamise geograafilise teabe süsteemi põllumajanduslike maatükkide identifitseerimissüsteemi.”.

2.

Artikli 22 lõike 1 teine taane asendatakse järgmisega:

“—

IV jaotise peatükis 10b sätestatud oliivisalude toetuse taotlemise puhul või kui liikmesriik kohaldab artikli 20 lõikes 3 ette nähtud võimalust, oliivipuude arvu ja nende asukoha maatükil,”.

3.

Artikli 42 lõike 8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Välja arvatud tegeliku või eeldatava pärandi üleandmise korral ning ühinemiste ja jagunemiste korral ning erandina artiklist 46, ei ole riiklikku reservi kasutades saadud õigused üleantavad viie aasta jooksul alates nende saamisest. Ühinemiste ja jagunemiste korral säilitavad uut põllumajandusettevõtet/uusi põllumajandusettevõtteid majandavad põllumajandustootjad riiklikust reservist eraldatud algsed õigused viieaastase perioodi lõpuni jäänud aja jooksul.”

4.

Artikli 44 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

Abikõlblik hektar – samuti maa-ala, kuhu on istutatud humalaid, või maa-ala, kus kehtib ajutise puhkuse kohustus, või maa-ala, kuhu on istutatud oliivipuud.”.

5.

Artikli 51 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

püsikultuurid, välja arvatud oliivipuud või humalad;”.

6.

Artikli 56 lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Liikmesriikidel lubatakse maksta riiklikku toetust kuni 50 % ulatuses tootmisest kõrvaldatud maal biomassi tootmiseks mõeldud püsikultuuride kasvatamise alustamisega seotud kuludest.”

7.

Artikli 60 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kui liikmesriik kasutab artikliga 59 ette nähtud võimalust, võivad põllumajandustootjad erandina artikli 51 punktist b ja c ja vastavalt käesolevale artiklile kasutada artikli 44 lõike 3 kohaselt deklareeritud maatükke ka määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 1 lõikes 2 või määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 1 lõikes 2 nimetatud toodete tootmiseks ning muude kui selliste kartulite kasvatamiseks, mis on ette nähtud kartulitärklise valmistamiseks ja mille eest makstakse toetust käesoleva määruse artikli 93 alusel, välja arvatud artikli 51 punktis a nimetatud kultuurid.”

8.

Artikli 71d lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“6.   Välja arvatud tegeliku või eeldatava pärandi üleandmise korral ning ühinemiste ja jagunemiste ning lõike 3 kohaldamise korral ja erandina artiklist 46, ei ole riiklikku reservi kasutades saadud õigused üleantavad viie aasta jooksul alates nende saamisest. Ühinemiste ja jagunemiste korral säilitavad uut põllumajandusettevõtet/uusi põllumajandusettevõtteid majandavad põllumajandustootjad riiklikust reservist eraldatud algsed õigused viieaastase perioodi lõpuni jäänud aja jooksul.”

9.

Artikli 71g lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Põllumajandustootjad võivad erandina artikli 51 punktist b ja c ja vastavalt käesolevale artiklile kasutada artikli 44 lõike 3 kohaselt deklareeritud maatükke ka määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 1 lõikes 2 või määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 1 lõikes 2 nimetatud toodete tootmiseks ning selliste kartulite kasvatamiseks, mis ei ole mõeldud kartulitärklise valmistamiseks ja mille eest makstakse toetust käesoleva määruse artikli 93 alusel, välja arvatud artikli 51 punktis a nimetatud kultuurid.”

10.

Artiklile 71m lisatakse järgmine lõik:

“Malta puhul aga teist lõiku ei kohaldata ning esimeses lõigus sätestatud erandi puhul ei kehti tingimus, et põllumajandustootja säilitab vähemalt 50 % enne ühtsele otsemaksete kavale üleminekut teostatud põllumajanduslikust tegevusest väljendatuna loomühikutena.”

11.

Artiklile 88 lisatakse järgmine lõige:

“Artikleid 143a ja 143c ei kohaldata energiakultuuride kasvatamise toetuste suhtes ühenduses, nagu see on 1. jaanuaril 2007.”

12.

Artikli 89 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Tagatud maksimumpindalaks, mille jaoks võib maksta toetust, kehtestatakse 2 000 000 hektarit.”

13.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 90a

Riiklik toetus

Liikmesriikidel lubatakse maksta riiklikku toetust kuni 50 % ulatuses kuludest, mis on seotud püsitaimede kasvatamisega maa-alal, mille kohta on esitatud taotlus energiakultuuride kasvatamise toetuse saamiseks.”

14.

Artikli 110q lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriikides, kus on antud määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud ümberkorraldusabi vähemalt 50 % ulatuses 20. veebruaril 2006. aastal määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas kehtestatud kvoodist, antakse suhkrupeedi- ja suhkrurootootjatele ühenduse toetust.”

15.

Artikkel 110s asendatakse järgmisega:

“Artikkel 110s

Toetuse suurus

Toetust väljendatakse standardkvaliteediga valge suhkru tonni kohta. Toetussumma võrdub poolega summast, mis saadakse, kui jagatakse asjaomase riigi jaoks vastaval aastal VII lisa punkti K alapunktis 2 sätestatud ülemmäära summa määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas kehtestatud suhkru ja inuliinisiirupi üldkvoodiga.

Artikleid 143a ja 143c ei kohaldata suhkrupeedi- ja suhkrurootootjatele antava toetuse suhtes.”

16.

Artiklit 143b muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Uued liikmesriigid võivad hiljemalt ühinemiskuupäeval otsustada asendada otsetoetused, välja arvatud 5. peatüki IV jaotises kehtestatud energiakultuuride kasvatamise toetus, lõikes 9 nimetatud kohaldamisperioodil ühtse pindalatoetusega, mis arvutatakse vastavalt lõikele 2.”;

b)

lõike 5 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Ühtse pindalatoetuse kava alusel võib anda toetust kõigile põllumajanduslikele maatükkidele, mis vastavad lõikes 4 ette nähtud kriteeriumidele, ning sealhulgas lühikese raieringiga madalmetsaga põllumajanduslikele maalappidele (CN-kood ex 0602 90 41), mis olid 30. juunil 2003. aastal heas põllumajandlikus seisukorras ning mille puhul saab taotleda artiklis 88 sätestatud energiakultuuride toetust. Bulgaaria ja Rumeenia puhul võib aga anda toetust kõigile põllumajanduslikele maatükkidele, mis vastavad lõikes 4 ette nähtud kriteeriumidele, ning sealhulgas lühikese raieringiga madalmetsaga põllumajanduslikele maalappidele (CN-kood ex 0602 90 41), mille puhul saab taotleda artiklis 88 sätestatud energiakultuuride toetust.”;

c)

lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

“Alates 1. jaanuarist 2005 kuni 31. detsembrini 2008 võivad uued liikmesriigid valikuliselt kohaldada artikleid 3, 4, 6, 7 ja 9 kohustuslikke majandamisnõudeid käsitlevate sätete osas. Bulgaaria ja Rumeenia puhul on artiklite 3, 4, 6, 7 ja 9 kohaldamine valikuline aga kuni 31. detsembrini 2011.”;

d)

lõige 9 asendatakse järgmisega:

“9.   Vastavalt lõike 11 sätetele võib iga uus liikmesriik kohaldada ühtset pindalatoetuste kava kuni 2010. aasta lõpuni. Bulgaaria ja Rumeenia puhul võib kohaldada ühtset pindalatoetuste kava aga kuni 2011. aasta lõpuni. Uued liikmesriigid teavitavad komisjoni kava rakendamise lõpetamise kavatsusest viimase kohaldamisaasta 1. augustiks.”;

e)

lõike 11 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

“Lõikes 9 nimetatud ühtse pindalatoetuste kava kohaldamise perioodi lõpuni kohaldatakse artiklis 143a sätestatud protsendimäära. Juhul kui ühtset pindalatoetuste kava rakendamisaega pikendatakse vastavalt käesoleva lõike esimese lõigu punkti b kohaselt tehtud otsusele hilisema tähtajani kui 2010. aasta lõpp, kohaldatakse artiklis 143a sätestatud ja 2010. aastaks määratud protsendimäära kuni ühtse pindalatoetuste kava viimase kohaldamisaasta lõpuni.”.

17.

Artiklit 143ba muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimese lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

“Erandina artiklist 143b võivad uued liikmesriigid, kes kohaldavad ühtset pindalatoetuste kava, otsustada 30. aprilliks 2006 anda ühtse pindalatoetuste kava kohaselt abikõlblikele põllumajandustootjatele 2006.–2010. aastal suhkru eritoetust.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Erandina lõikest 2 võib iga uus liikmesriik aasta 31. märtsiks otsustada objektiivsete kriteeriumide alusel kohaldada suhkru eritoetuse suhtes ülemmäära, mis on madalam kui VII lisa punktis K nimetatud ülemmäär. Kui lõike 1 kohaselt kindlaks määratud summa ületab uues liikmesriigis kehtestatud ülemmäära, vähendatakse proportsionaalselt põllumajandustootjatele ette nähtud summat.”;

c)

lisatakse järgmine lõige:

“6.   Tegeliku või eeldatava pärandi üleandmise korral antakse suhkru eritoetus põllumajandusettevõtte pärinud põllumajandustootjale tingimusel, et põllumajandustootja on ühtse pindalatoetuste kava kohaselt abikõlblik.”

18.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

kanne “oliiviõli” asendatakse järgmisega:

“Oliiviõli

Käesoleva määruse IV jaotise peatükk 10b

Pindalatoetus

Komisjoni määruse (EÜ) nr 795/2004 (1) artikli 48a lõige 11 (ELT L 141, 30.4.2004, lk 1)

Maltale ja Sloveeniale 2006. aastal”;

b)

kanne “humal” asendatakse järgmisega:

“Humal

Käesoleva määruse IV jaotise peatükk 10d (***), (*****)

Pindalatoetus

Määruse (EÜ) nr 795/2004 artikli 48a lõige 12

Sloveeniale 2006. aastal”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 51 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

“Esimeses lõigus sätestatud erand kehtib 31. detsembrini 2008. Bulgaaria ja Rumeenia puhul kehtib see aga kuni 31. detsembrini 2011.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007, eeldusel et jõustub 2005. aasta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisleping, niivõrd kuivõrd käesoleva määruse sätted põhinevad kõnealusel ühinemislepingul.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2007. Artikli 1 lõiget 6 kohaldatakse 1. jaanuarist 2005, artikli 1 lõikeid 14, 15, 17 ja 18 kohaldatakse 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (ELT L 265, 26.9.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1).

(3)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1463/2006 (ELT L 277, 9.10.2006, lk 1).

(4)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/13


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2013/2006,

19. detsember 2006,

millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006 banaanisektori suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja artikli 299 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegu on banaanisektori toetamise kord kehtestatud nõukogu 13. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 404/93 banaanituru ühise korralduse kohta. (1). Banaanitootjate toetamise kava aluseks on põhimõtted, mida teiste turgude ühise korralduse puhul on oluliselt reformitud. Selleks et paremini tagada rahuldav elatustase banaane tootvate piirkondade põllumajanduses hõivatud rahvastikuosale, suunata paremini vahendeid tootjate turule orienteerimiseks, stabiliseerida kulutusi, tagada ühenduse rahvusvaheliste kohustuste arvessevõtmine, võtta piisavalt arvesse tootvate piirkondade eripära, lihtsustada toetuskorra haldamist ning viia see kooskõlla reformitud ühise turukorralduse põhimõtetega, tuleb banaanisektori toetamise korda muuta.

(2)

Muudatuste tegemisel peaks võtma arvesse kolmandates riikides toodetud banaanide ühendusse importimist reguleeriva korra tegelikku ja võimalikku arengut, eelkõige üleminekut tariifikvootidel põhinevalt korralt üksnes tariifidel põhinevale korrale, kus sooduskvooti kohaldatakse ainult AKV riikides toodetud banaanide suhtes.

(3)

Banaanid on mõnedes ühenduse äärepoolseimates piirkondades, nimelt Prantsusmaa ülemeredepartemangudes Guadeloupe’il ja Martinique’il, Assooridel, Madeiral ja Kanaari saartel üks peamisi põllumajanduskultuure. Banaanide tootmist neis piirkondades pärsib nende kaugus, eraldatus, väiksus ja keeruline pinnamood. Kohalik banaanitootmine on nende piirkondade maaregioonide keskkonna, sotsiaalse ja majandusliku tasakaalu tähtis osa.

(4)

Tuleb arvesse võtta banaanisektori sotsiaalmajanduslikku tähtsust äärepoolseimates piirkondades, samuti banaanisektori panust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamisse tänu banaanisektori loodud sissetulekutele ja töökohtadele, tootjate ja tarbijate majandustegevusele ning ökoloogilise tasakaalu ja maastiku tasakaalu säilitamisele, mis soodustab turismi arengut.

(5)

Määruse (EMÜ) nr 404/93 III jaotises kehtestatud praegune ühenduse banaanide tasandustoetuse süsteem ei võta piisavalt arvesse iga äärepoolseima piirkonna tootmise kohalikku eripära. Seega tuleks sätestada tasandustoetuse praegusel kujul maksmise lõpetamine neis piirkondades, mis võimaldaks banaanitootmise hõlmamist abiprogrammidega. Seetõttu on kohane otsida kõnealuste piirkondade banaanitootmise toetamiseks parem vahend.

(6)

Nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 247/2006 (millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks) (2) III jaotises nähakse äärepoolseimate piirkondade jaoks ette ühenduse abiprogrammid, mis sisaldavad kohalikku põllumajanduslikku tootmist soodustavaid erimeetmeid. Selle määrusega nähakse ette läbivaatamine hiljemalt 31. detsembril 2009. Juhul, kui äärepoolseimates piirkondades elavate kogukondade majandustingimused on oluliselt muutunud, peaks komisjon esitama aruande varem. See vahend näib asjaomaste piirkondade banaanitootmise toetamiseks kõige paremini sobivat, sest võimaldab banaanitootmise toetusmeetmete paindlikkust ja detsentraliseerimist. Banaanitootmise toetuse hõlmamine nende abiprogrammidega peaks suurendama põllumajandusliku tootmise toetamise strateegiate ühtsust nendes piirkondades.

(7)

Vastavalt tuleks suurendada määruse (EÜ) nr 247/2006 III jaotisest tulenevat eelarveeraldist. Nimetatud määrsuses tuleks teha tehnilisi muudatusi, et lihtsustada üleminekut määruse (EMÜ) nr 404/93 kohaselt korralduselt käesoleva määrusega ette nähtud korraldusele. Sujuvaks üleminekuks peaksid need muudatused hakkama kehtima alates käesoleva määruse kohaldamiskuupäevast.

(8)

Nende banaane tootvate ühenduse piirkondade puhul, mis ei ole äärepoolseimad, ei tundu banaanitootmise jaoks eraldi toetuskava säilitamine vajalik, arvestades asjaomase tootmise väikest osatähtsust ühenduse kogutoodangus.

(9)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (3) sätestatakse iga põllumajandustootja jaoks toodanguga sidumata sissetulekutoetuste süsteem (edaspidi “ühtne otsemaksete kava”). Süsteem oli mõeldud üleminekuks tootmise toetamiselt tootjate toetamisele.

(10)

Tootjatele abi andmisel peavad esmast rolli mängima maaelu arengule suunatud teavitus- ja infrastruktuurimeetmed; selles osas tuleks ette näha banaanide tootmise ja turustamise kohandamine vastavalt erinevatele kvaliteedinormidele, nagu need on olemas õiglase kaubanduse, mahepõllumajandustoodete, kohalike liikide või geograafilise pärtiolu sertifikaadi puhul; neis piirkondades toimuva turismiga seoses võib banaane turustada ka kui erilist kohalikku toodet, mis võib luua tarbijate jaoks sideme nende banaanide kui tuttava ja eelistatud tootega.

(11)

Järjekindluse huvides on kohane tühistada olemasolev banaanitootmise tasandustoetuse kava ja hõlmata banaanitootmine ühtse otsemaksete kavaga. Selleks tuleb lisada banaanide tasandustoetus määruses (EÜ) nr 1782/2003 osutatud ühtse otsemaksete kavaga seotud otsemaksete loetelusse. Samuti peaksid liikmesriigid kindlaks määrama ühtse otsemaksete kava võrdlussummad ja abikõlblikud hektarid banaanituru puhul sobiva vaatlusperioodi ning sobivate objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel. Alasid, kuhu on istutatud banaanid, ei tohiks välja jätta põhjusel, et neid käsitatakse püsikultuurina. Asjakohaselt tuleb muuta siseriiklikke ülemmäärasid. Sätestada tuleb ka üksikasjalike eeskirjade ja vajalike üleminekumeetmete vastuvõtmine komisjoni poolt.

(12)

Määruse (EMÜ) nr 404/93 II jaotises on sätestatatud tootjate organisatsioonid ja koondamismehhanismid. Olemasolev toetuste süsteem seadis eesmärgiks muu hulgas tootjate organisatsioonide moodustamise, et nende liikmeks oleks võimalikult palju tootjaid, ning piiras tasandustoetuse maksmise tunnustatud organisatsioonide liikmetega.

(13)

Esimese eesmärgi saavutamisel on süsteem olnud edukas, sest enamik ühenduse tootjatest kuulub nüüd tootjate organisatsioonidesse. Teine eesmärk on iganenud, sest tasandustoetuste süsteem tühistatakse. Seetõttu ei ole vaja säilitada tootjaorganisatsioone käsitlevaid ühenduse õigusnorme, jättes liikmesriikidele samas võimaluse kehtestada vajadusel sellised õigusnormid oma territooriumi erilist olukorda arvestades.

(14)

Seetõttu tuleks tühistada ka toetuskava, mille eesmärk oli soodustada tootjate organisatsioonide asutamist ja haldamist. Õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse huvides tuleks siiski sätestada toetuste maksmise jätkamine sellist abi juba saavatele hiljuti tunnustatud tootjaorganisatsioonidele.

(15)

Ettevõtjate rühmade, kelle üks või mitu tegevusala on seotud banaanide tootmise, turustamise või töötlemisega, määruse (EMÜ) nr 404/93 tunnustamist ja tegevust käsitlevaid sätteid ei ole tegelikult kohaldatud. Seetõttu tuleks need kehtetuks tunnistada.

(16)

Banaanitootmise toetamises tehtavaid muudatusi silmas pidades ei ole edaspidi vaja eraldi banaanituru korralduskomiteed. Selle asemel tuleks vastavalt vajadusele kasutada nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2200/96 (puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta) (4) loodud värske puu- ja köögivilja korralduskomiteed.

(17)

Mitmed määruse (EMÜ) nr 404/93 sätted on vananenud ja seetõttu tuleks need selguse huvides tühistada.

(18)

Vastavalt tuleks muuta määruseid (EMÜ) nr 404/93, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 247/2006.

(19)

Sätestada tuleks, et komisjon võtab vastu käesolevas määruses ette nähtud muudatuste rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad ning olemasolevalt korralt käesoleva määrusega kehtestatud korrale sujuvaks üleminekuks vajalikud üleminekumeetmed.

(20)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakt (edaspidi “2005. aasta ühinemisakt”), käesolev määrus ning määrus (EÜ) nr 2011/2006 (5) (Suhkur ja seemned) muudavad kõik määrust (EÜ) nr 1782/2003 ja need muudatused peaksid jõustuma samal päeval. Õiguskindluse huvides tuleks määratleda nende muudatuste kohaldamise järjekord.

(21)

Selleks, et praegust banaanitootmise toetuskava asjatult ei pikendataks, samuti lihtsa ja tõhusa haldamise huvides tuleks kohaldada käesolevas määruses sätestatud muudatusi niipea, kui see võimalik on, nimelt alates banaanide turustusaastast 2007,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 404/93 muudatused

Määrust (EMÜ) nr 404/93 muudetakse järgmiselt.

1.

II ja III jaotis, artiklid 16–20, artikli 21 lõige 2, artikkel 25 ja artiklid 30–32 tunnistatakse kehtetuks.

2.

Artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 46 lõikes 1 osutatud värske puu- ja köögivilja korralduskomitee.

Viiteid banaanituru korralduskomiteele loetakse viidetena esimeses lõigus nimetatud komiteele.”;

3.

Artikkel 29 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 29

Liikmesriigid esitavad komisjonile käesoleva määruse rakendamiseks vajaliku teabe.”;

4.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 29a

Käesoleva määruse kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu artikli 27 lõikes 2 osutatud korras.”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 muudatused

Muudetud määrust (EÜ) nr 1782/2003 (kaasa arvatud 2005. aasta ühinemisakti ning määrusega (EÜ) nr 2011/2006 (Suhkur ja seemned) jõustatavad muudatused) muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 33 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

neile on antud artiklis 38 osutatud võrdlusperioodi jooksul toetust vähemalt ühe VI lisas osutatud toetuskava alusel või oliiviõli puhul artikli 37 lõike 1 teises lõigus osutatud turustusaastate jooksul või suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul, kui nende tootmiseks on saadud turutoetust VII lisa punktis K osutatud vaatlusperioodil, või banaanide puhul, kui nende tootmiseks on saadud hüvitist saamata jäänud tulude eest VII lisa punktis L osutatud vaatlusperioodil.”;

2.

Artikli 37 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

“Banaanide puhul arvutatakse võrdlussumma ja seda korrigeeritakse vastavalt VII lisa punktile L.”;

3.

Artikli 40 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Kui vääramatu jõu juhud või erandlikud asjaolud mõjutasid kogu võrdlusperioodi, arvutab liikmesriik võrdlussumma aastate 1997–1999 alusel või suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul VII lisa punkti K kohaselt valitud vaatlusperioodile eelnenud lähima turustusaasta alusel või banaanide puhul VII lisa punkti L kohaselt valitud vaatlusperioodile eelnenud lähima turustusaasta alusel. Sel juhul kohaldatakse artiklit 1 mutatis mutandis.”;

4.

Artikli 43 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

VII lisas loetletud kartulitärklise, kuivsööda, seemne-, oliivisalude ja tubakatoetuste puhul hektarite arv, millelt saadud toodangu kohta on võrdlusperioodil antud VII lisa punktide B, D, F, H ja I kohaselt arvutatud toetust, suhkrupeedi, suhkruroo ja siguri puhul kõnealuse lisa punkti K alapunkti 4 kohaselt arvutatud hektarite arv ning banaanide puhul sama lisa punkti L kohaselt arvutatud hektarite arv;”;

5.

Artikli 44 lõike 2 teine lõik, sõnad “millele on istutatud banaane” lisatakse pärast sõnu “mis on ajutise puhkekohustuse all,”;

6.

Artikli 51 punkt a, sõnad “või banaanid” lisatakse lõpus pärast sõna “humal”;

7.

Pärast artikli 145 punkti d alapunkti b lisatakse järgmine alapunkt:

“d (c)

üksikasjalikud eeskirjad banaanitootmise toetuste hõlmamise kohta ühtse otsemaksete kavaga.”;

8.

Artikkel 155 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 155

Muud üleminekueeskirjad

Artiklites 152 ja 153 osutatud määrustes, määruses (EÜ) nr 1260/2001 ja nõukogu määruses (EMÜ) nr 404/93 (6) sätestatud menetlustelt käesoleva määrusega sätestatud korrale, eelkõige määruse (EÜ) nr 1259/1999 artiklite 4 ja 5 ja selle lisa ning määruse (EÜ) nr 1251/1999 artikli 6 kohaldamisega seotud korrale ning määrusega (EMÜ) nr 1035/72 sätestatud arengukavadelt käesoleva määruse artiklites 83–87 osutatud arengukavadele ülemineku hõlbustamiseks vajalikud lisameetmed võib võtta käesoleva määruse artikli 144 lõikes 2 osutatud korras. Artiklites 152 ja 153 osutatud määruseid ja artikleid kohaldatakse siiski VII lisas osutatud võrdlussummade kehtestamise eesmärgil.

9.

Lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 247/2006 muudatused

Määrust (EÜ) nr 247/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesolevas määruses, välja arvatud artiklis 16, sätestatud meetmeid käsitatakse 31. detsembrini 2006 sekkumisena põllumajandusturgude tasakaalustamiseks nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (7) artikli 2 lõike 2 tähenduses. Alates 1. jaanuarist 2007 käsitatakse samu meetmeid sekkumisena põllumajandusturgude reguleerimiseks nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (8) artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja III jaotises ettenähtud meetmeid järgmise aastase ülemmääraga:

(miljonites eurodes)

 

2007. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

Eelarveaasta 2010 ja järgnevad

Prantsusmaa ülemeredepartemangud

126,6

262,6

269,4

273

Assoorid ja Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanaari saared

127,3

268,4

268,4

268,4”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud aastased summad peavad sisaldama kõiki kooskõlas artiklis 29 osutatud määrustega tekkinud kulutusi.”;

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 24a

1.   Hiljemalt 15. märtsiks 2007 esitavad liikmesriigid komisjonile oma üldprogrammi muudatuste eelnõu, et kajastada määrusega (EÜ) nr 2011/2006 (9) sisse viidud muudatusi.

2.   Komisjon hindab esitatud muudatusi ja otsustab nende vastuvõtmise üle nelja kuu jooksul alates nende esitamisest vastavalt artikli 26 lõikes 2 osutatud korrale.

3.   Erandina artikli 24 lõikest 3 kohaldatakse muudatusi alates 1. jaanuarist 2007.

3.

Artikli 28 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Hiljemalt 31. detsembriks 2009, seejärel iga viie aasta möödudes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldaruande käesoleva määruse alusel võetud meetmete mõju kohta (sealhulgas banaanisektoris), millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.”;

4.

Artiklile 30 lisatakse järgmine lõige:

“Sama korra kohaselt võib komisjon võtta meetmeid, et tagada sujuv üleminek nõukogu määrusega (EMÜ) nr 404/93 (10) sätestatud korralt käesoleva määrusega kehtestatud korrale.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

1.   Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 1 punkti 1 kohaldamist:

peavad liikmesriigid jätkama määruse (EMÜ) nr 404/93 artiklite 5 ja 6 ning artikli 25 lõike 2 kohaldamist tootjate organisatsioonide suhtes, keda nad on tunnustanud hiljemalt 31. detsembril 2006 ja kellele on enne seda kuupäeva makstud toetust kõnealuse määruse artikli 6 lõike 2 alusel, ning

nimetatud määruse artikl 12 kohaldatakse jätkuvalt 2006. aasta tasandustoetuste kava suhtes

2.   Lõike 1 rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 404/93 artikli 27 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga

(2)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 318/2006 (EÜT L 58, 28.2.2006, lk 1).

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (ELT L 265, 26.9.2006, lk 1).

(4)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 686/2004 (ELT L 106, 15.4.2004, lk 12).

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(6)  EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1.”;

(7)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1290/2005 (ELT L 209, 11.8.2005, lk 1).

(8)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 320/2006.”;

(9)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.”;

(10)  EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.”.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 lisasid muudetakse järgmiselt.

1.

I lisas jäetakse välja banaane käsitlev rida.

2.

VI lisasse lisatakse järgmine rida:

“Banaanid

Määruse (EMÜ) nr 404/93 artikkel 12

Hüvitis saamata jäänud tulude eest”

3.

VII lisasse lisatakse järgmine punkt:

“L.   Banaanid

Liikmesriigid määravad iga põllumajandustootja võrdlussumma hulka arvatava summa kindlaks selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel nagu:

a)

tootja poolt ajavahemikku 2000–2005 jääva vaatlusperioodi jooksul turustatud banaanide kogus, mida arvestades maksti hüvitist saamata jäänud tulu eest vastavalt määruse (EMÜ) nr 404/93 artiklile 12;

b)

maa pindala, millel esimeses taandes osutatud banaanid kasvatati, ja

c)

tootjale esimeses taandes nimetatud ajavahemikul makstud saamata jäänud tulu hüvitise summa.

Liikmesriigid arvutavad käesoleva määruse artikli 43 lõikes 2 osutatud toetuskõlblike hektarite arvu selliste objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel, nagu on esimese lõigu teises taandes osutatud maa pindala.”

4.

Lisa VIII asendatakse järgmisega:

“VIII LISA

Artiklis 41 osutatud siseriiklikud ülemmäärad

tuhandetes eurodes

Liikmesriik

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja järgnevad

Belgia

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Taani

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksamaa

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Kreeka

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Hispaania

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prantsusmaa

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Iirimaa

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itaalia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Madalmaad

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Soome

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Rootsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Ühendkuningriik

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”

5.

Lisas VIIIa asendatakse Küprost puudutav veerg järgmisega:

“Kalendriaasta

 

 

Küpros

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 ja järgmised aastad

 

 

44 300”

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2014/2006,

19. detsember 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 1996. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2505/96. (1) Kuna ühenduse nõudlust asjaomaste toodete järele tuleb täita kõige soodsamatel tingimustel, tuleks teatavaid kehtivaid tariifikvoote pikendada või kohandada ning vajalikele kogustele avada mõned uued ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga, häirimata seejuures kõnealuste toodete turgusid.

(2)

Et ühe ühenduse tariifikvoodi maht ei ole piisav ühenduse tööstuse vajaduste rahuldamiseks praegusel kvoodi kehtivusajal, tuleks seda suurendada alates 1. jaanuarist 2007.

(3)

Ühenduse huvides ei ole enam jätkata 2007. aastal ühenduse tariifikvootide andmist teatavatele toodetele, mille suhtes tollimaks peatati 2006. aastal. Seepärast tuleks kõnealused tooted välja jätta määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa tabelist.

(4)

Muudatuste arvukust arvestades tuleks määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa selguse huvides täielikult asendada.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määruse majandusliku olulisuse tõttu on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3 ettenähtud kiireloomulisuse alustele.

(7)

Kuna määrust tuleb kohaldada alates 1. jaanuarist 2007, peaks määrus jõustuma viivitamatult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Kvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 kehtestatakse määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisas tariifikvoodi 09.2981 mahuks 260 000 ühikut.

Artikkel 3

Kvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisas:

kehtestatakse tariifikvoodi 09.2002 mahuks 1 000 tonni,

kehtestatakse tariifikvoodi 09.2030 mahuks 1 000 tonni,

kehtestatakse tariifikvoodi 09.2612 mahuks 1 900 tonni,

kehtestatakse tariifikvoodi 09.2620 mahuks 1 000 000 ühikut,

kehtestatakse tariifikvoodi 09.2727 mahuks 15 000 tonni.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisasse lisatakse alates 1. jaanuarist 2007. tariifikvoodid 09.2920, 09.2970, 09.2972 ja 09.2977.

Artikkel 5

Tariifikvoodid 09.2026, 09.2853, 09.2976 ja 09.2981 suletakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 962/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 1).


LISA

“LISA I

Jrk nr

CN-kood

TARICi alamrubriik

Kirjeldus

Kvoodi suurus

Kvoodi tollimaksumäär

(%)

Kvoodi kehtivusaeg

09.2002

ex 2928 00 90

30

fenüülhüdrasiin

1 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Pingejuhitav sagedusgeneraator, mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille korpuse mõõtmed ei ületa 30 × 30 mm

1 400 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klorotalonii

1 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Tertsiaarsete amiinide segu, mis sisaldab:

2.0–4.0 % massist N,N-dimetüül-1-oktaanamiini

vähemalt 94 % massist N,N-dimetüül-1-dekaanamiini

kuni 2 % massist N,N-dimetüül-1-dodekaanamiini ja kõrgemaid

4 500 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenüleendiamiin

1 800 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksüsilüülpropüül)tetrasulfiid

4 500 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Polü(vinüülalkohol), osaliselt atsetaalitud 5-(4-asido-2-sulfobensülideen)-3-(formüülpropüül)-rodaniiniga, naatriumsool

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Klorometüleen)dimetüülammooniumkloriid

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kaltsiumfluoriid, mille alumiiniumi, magneesiumi ja naatriumi kogusisaldus on 0,25 mg/kg või vähem, pulbrina

55 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-diklorobensidiindihüdroksiid

1 900 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleiinhape

110 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polüdimetüülsiloksaan, mille polümerisatsiooniaste on 2 800 monomeeri (± 100)

1 300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2 kloromandelhape

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2- tienüülatsetonitriil

80 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Asukohamääramissüsteemiga GPS-süsteemi koost

1 000 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd)

425 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Kile propüleeni polümeeridest, kus molekulid on orienteeritud kaheteljeliselt; kile on paksusega vähemalt 3,5 μm, kuid vähem kui 15 μm, laiusega vähemalt 490 mm, kuid mitte üle 620 mm; mõeldud jõukondensaatorite tootmiseks (1)

170 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 814,8 mm (± 1,5 mm), ja valgusläbivus standardpaksuse 12,5 mm juures 51,1 % (± 2,2 %)

500 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m2 (±10 g/m2), mida tavaliselt kasutatakse kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmiseks

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks (1)

240 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid, mis on mõeldud ainult sulamite valmistamiseks (1)

13 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Šokolaaditoodete valmistamiseks mõeldud alkoholis säilitatavad kivideta maguskirsid läbimõõduga kuni 19,9 millimeetrit:

suhkrusisaldusega üle 9 % massist

suhkrusisaldusega kuni 9 % massist

 (1)

2 000 tonni

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Šokolaaditoodete valmistamiseks mõeldud alkoholis säilitatavad kivideta hapukirsid (Prunus cerasus) läbimõõduga kuni 19,9 millimeetrit:

suhkrusisaldusega üle 9 % massist

suhkrusisaldusega kuni 9 % massist

 (1)

2 000 tonni

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sünteetiline polü-α-olefiin viskoossusega vahemalt 38 × 10-6m2 s-1 (38 sentistoksi) temperatuuril 100°C mõõdetuna ASTM D 445 meetodit kasutades

15 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokroom, mille süsinikusisaldus on massist 1,5 % või rohkem, kuid mitte rohkem kui 4 % ja mille kroomisisaldus ei ületa 70 % massist

50 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Happega aktiveeritud montmorilloniit isekopeeriva paberi tootmiseks (1)

10 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tahke ekstrakt, millel on järgmised omadused:

vaikhappe sisaldus kuni 30 massi %

happearv kuni 110 ja

sulamistemperatuur 100 °C või rohkem

1 600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklorometaan

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkeenide segu, mis sisaldab vähemalt 80 massi % 1-alkeene, mille ahelas on 20 ja 22 süsinikuaatomit

10 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist Auricularia polytricha  (1)  (2)

700 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresool puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist

20 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-dikloro-3-etüül-6-nitrofenool, pulbrina

90 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaattärpentin

20 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Lameekraaniga värvielektronkiiretoru, mille ekraani laiuse/kõrguse suhe on 4/3, diagonaalne läbimõõt 79–81 cm ja kumerusraadius vähemalt 50 m

8 500 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel (1)

6 000 tonni

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massi % kuiva betaiiniekstrakti ja 5–30 massi % orgaanilisi või anorgaanilisi sooli

38 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Tsüstiin

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Liigendbusside tootmiseks ettenähtud lõõtsad (1)

2 600 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornüültsükloheksanool

450 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklorobenseen

2 600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped

200 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksüloos

400 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Polü(vinülideenfluoriid)pulber metalli katmiseks kasutatavate värvide või lakkide tootmiseks (1)

1 300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloroetanool alamrubriiki 4002 99 90 kuuluvate vedelate tioplastide tootmiseks (1)

8 400 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamoon (ISO)

300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Värvielektronkiiretoru pilumaskiga, mis on varustatud elektronikahuri ja hälvitussüsteemiga ning ekraaniga, mille laiuse ja kõrguse suhe on 4:3 ning diagonaali pikkus on 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 ühikut

0

1.1.–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Etaananhüdriid

20 000 tonni

0

1.1.–31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenoon-3,3′:4,4′-tetrakarboksüüldianhüdriid

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrüülnitriil

12 000 tonni

0

1.1.–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 81,5 cm (± 0,2 cm), ja valgusläbivus standardpaksuse 11,43 mm juures 80 % (± 3 %)

800 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Tertsiaaramiinide segu, mis sisaldab:

vähemalt 60 % massist dodetsüüldimetüülamiini,

vähemalt 20 % massist dimetüül(tetradetsüül)amiini,

vähemalt 0,5 % massist heksadetsüüldimetüülamiini,

mida kasutatakse amiinoksiidide tootmiseks (1)

14 315 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propüleeni ja butüleeni kopolümeer, mis sisaldab massist 60–68 % propüleeni ja 32–40 % butüleeni, sulatise viskoossusega kuni 3 000 mPa temperatuuril 190 °C, määratuna ASTM D 3236 meetodit kasutades, kasutamiseks liimina alamrubriigi 4818 40 toodete valmistamisel (1)

1 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klahvistikud,

mis koosnevad silikoonikihist ja polükarbonaatklahvidest või

täielikult ränist või täielikult polükarbonaadist,

k.a trükitud klahvid, alamrubriigi 8517 12 00 raadiotelefoniaparatuuride tootmiseks või parandamiseks (1)

20 000 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 71) artikleid 291–300 ja hilisemaid muudatusi).

(2)  Juhul, kui töötlemist teostavad jaemüügi või toitlustamisega tegelevad ettevõtted, tariifikvooti ei kohaldata.

(3)  Kohaldatakse täiendavat eritollimaksu.”


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/28


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2015/2006,

19. detsember 2006,

millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 4 kohaselt peab nõukogu vastu võtma vajalikud meetmed, et tagada juurdepääs vetele ja varudele ning säästev kalapüük, võttes muu hulgas arvesse kättesaadavaid teadusuuringute tulemusi.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 kohaselt on nõukogul kohustus kehtestada püügivõimalused püügipiirkondade või püügipiirkonnarühmade kaupa ja jaotada need ettenähtud tingimuste kohaselt.

(3)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) värskeimad teadusuuringute tulemused näitavad, et teatavaid süvamere kalavarusid püütakse mittesäästvalt ja et nende kalavarude jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks vähendada püügivõimalusi seoses nende varudega.

(4)

Lisaks sellele on ICESi andmete kohaselt atlandi karekala püük ICESi VII püügipiirkonnas liiga suur. Samuti nähtub teadusuuringute tulemustest, et atlandi karekala varud on VI püügipiirkonnas suuresti ammendunud ja teatavatel aladel on täheldatud selle liigi ohustatud kogumeid. Seetõttu on asjakohane keelata atlandi karekala püük nendel aladel.

(5)

Kvootide tõhusaks haldamiseks tuleks kehtestada püügi eritingimused.

(6)

Nõukogu 6. mai 1996. aasta määruse (EÜ) nr 847/96 (millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel) (2) artikli 2 kohaselt on vaja märkida, milliste varude suhtes kohaldatakse nimetatud määruses kindlaksmääratud mitmesuguseid meetmeid.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed tuleks kehtestada vastavalt ICESi püügipiirkondadele, mis on määratletud nõukogu 1991. aasta 17. detsembri määruses (EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta, (3) ja CECAFi (Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee) piirkondadele, mis on määratletud nõukogu 1995. aasta 23. oktoobri määruses (EÜ) nr 2597/95 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades. (4)

(8)

Püügivõimalusi tuleks kasutada kooskõlas asjakohaste ühenduse õigusaktidega, eelkõige komisjoni 22. septembri 1983. aasta määrusega (EMÜ) nr 2807/83, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, (5) komisjoni 20. mai 1987. aasta määrusega (EMÜ) nr 1381/87, millega kehtestatakse kalalaevade tähistamist ja dokumenteerimist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, (6) nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (7) nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 1627/94, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted, (8) nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu, (9) nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused, (10) ning nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 88/98, (11)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalaliikide varudega ühenduse vetes ja teatavates ühendusevälistes vetes asuvates piirkondades, kus nõutakse püügipiiranguid, ja üksikasjalikud tingimused püügivõimaluste kasutamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses tähendab mõiste “süvamere-kalapüügiluba”16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2347/2002 artiklis 3 osutatud kalapüügiluba.

2.   ICESi (Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu) ja CECAFi (Kesk-Atlandi Idaosa Kalanduskomitee) piirkonnad on määratletud vastavalt määrustes (EMÜ) nr 3880/91 ja (EÜ) nr 2597/95.

Artikkel 3

Püügivõimaluste kehtestamine

Ühenduse kalalaevadele kehtestatud püügivõimalused seoses süvamereliikide varudega on esitatud lisas.

Artikkel 4

Jaotus liikmesriikide vahel

Lisas sätestatud liikmesriikidevaheline püügivõimaluste jaotus ei piira:

a)

kalapüügivõimaluste vahetamist määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohaselt;

b)

määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 4 ja artikli 32 lõike 2 ning määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 kohaseid ümberjaotusi;

c)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohast täiendavate lossitavate koguste lubamist;

d)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 kohast koguste peatamist;

e)

määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 kohaseid mahaarvamisi.

Artikkel 5

Kvootide paindlikkus

Määruse (EÜ) nr 847/96 kohaldamisel käsitletakse kõiki käesoleva määruse lisas sisalduvaid kvoote “analüütiliste” kvootidena.

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõikes 2 sätestatud meetmeid kõnealuste kvootide suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 6

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

Käesoleva määrusega kehtestatud püügivõimalustega hõlmatud varudest pärinevaid kalu võib jätta pardale või lossida üksnes juhul, kui need püüti sellise liikmesriigi laevaga, kelle kvoot ei ole ammendunud. Kõik lossitud kogused arvatakse kvoodist maha.

Esimest lõiku ei kohaldata saagi suhtes, mis on püütud määruse (EÜ) nr 850/98 kohaste teadusuuringute raames ja mida ei arvata kvoodist maha.

Artikkel 7

Atlandi karekala

1.   Atlandi karekala kaitsealad on määratletud järgmiste merepiirkondadena:

a)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 8° 30′ W

 

56° 23′ N, 8° 30′ W

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

b)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

55° 30′ N, 15° 49′ W

 

53° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 15° 49′ W

c)

merepiirkond, mida ümbritsevad loksodroomid, mis järjestikku ühendavad järgmisi punkte:

 

55° 00′ N, 13° 51′ W

 

55° 00′ N, 10° 37′ W

 

54° 15′ N, 10° 37′ W

 

53° 30′ N, 11° 50′ W

 

53° 30′ N, 13° 51′ W

Neid punkte ja vastavaid loksodroome ning laevaasukohti mõõdetakse standardi WGS84 kohaselt.

2.   Liikmesriigid tagavad, et süvamere-kalapüügiluba omavaid laevu jälgivad korra kohaselt kalapüügi seirekeskused, kellel on süsteem, millega tuvastada laeva sisenemine lõikes 1 määratletud piirkonda, selle läbimine ja piirkonnast väljumine.

3.   Süvamere-kalapüügiluba omavad laevad, mis on sisenenud lõikes 1 määratletud piirkonda, ei tohi pardale jätta ega ümber laadida mis tahes koguses atlandi karekala, samuti ei tohi püügiretke lõpul lossida mis tahes kogust atlandi karekala, v.a juhud, kui

a)

kõik pardalolevad püügivahendid on piirkonna läbimise ajal kinnitatud ja paigutatud vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 20 lõikes 1 sätestatud tingimustele;

b)

keskmine kiirus piirkonna läbimise ajal on vähemalt kaheksa sõlme.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(3)  EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 448/2005 (ELT L 74, 19.3.2005, lk 5).

(4)  EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1804/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 10).

(6)  EÜT L 132, 21.5.1987, lk 9.

(7)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(8)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(9)  EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2166/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 5).

(10)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2269/2004 (ELT L 396, 31.12.2004, lk 1).

(11)  ELT L 349, 31.12.2005, lk 1.


LISA

1.   OSA

Liikide ja liigirühmade määratlus

Igas piirkonnas viidatakse kalavarudele liikide ladinakeelsete nimetuste tähestikulises järjekorras, nagu allpool esitatud. Süvamere haid on esitatud kõnealuse loetelu alguses. Käesoleva määruse kohaldamiseks on allpool esitatud ka üldnimetuste ja ladinakeelsete nimetuste vastavustabel.

Üldnimetus

Ladinakeelne nimetus

Süsisaba

Aphanopus carbo

Limapead

Beryx spp.

Meriluts

Brosme brosme

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Sinine molva

Molva dypterigia

Niituimluts

Phycis blennoides

Besuugo

Pagellus bogaraveo

Mõiste “süvamere haid” hõlmab järgmistesse liikidesse kuuluvaid haisid: portugali süvahai (Centroscymnus coelolepis), hall lühiogahai (Centrophorus squamosus), pikk-koonhai (Deania calceus), šokolaadogahai (Dalatias licha), suur tumehai (Etmopterus princeps), harilik tumehai (Etmopterus spinax), must koletishai (Centroscyllium fabricii), kare ogahai (Centrophorus granulosus), mustsuu-koerhai (Galeus melastomus), hiir-saagrai (Galeus murinus), islandi koerhailane (Apristuris spp.).

2.   OSA

Püügipiirangutega piirkondades ühenduse laevadele kehtivad aastased püügivõimalused liikide ja piirkondade kaupa (elusmassi tonnides)

Kõik viited tähistavad ICESi allpiirkondi, kui teisiti ei ole märgitud.

Liik

:

süvamere haid

Piirkond

:

V, VI, VII, VIII ja IX (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007 (1)

2008 (1)

 

Saksamaa

59

39

 

Hispaania

280

187

 

Eesti

4

2

 

Prantsusmaa

1 014

676

 

Iirimaa

164

109

 

Leedu

4

2

 

Poola

4

2

 

Portugal

381

254

 

Ühendkuningriik

562

375

 

2 472

1 646

 


Liik

:

süvamere haid

Piirkond

:

X (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

20

20

 


Liik

:

süvamere haid ning Deania histricosa ning Deania profondorum

Piirkond

:

XII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

69

34

 

Prantsusmaa

22

11

 

Iirimaa

4

2

 

Ühendkuningriik

4

2

 

99

49

 


Liik

:

Süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkond

:

I, II, III ja IV (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

5

5

 

Prantsusmaa

5

5

 

Ühendkuningriik

5

5

 

15

15

 


Liik

:

Süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkond

:

V, VI, VII ja XII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

35

35

 

Hispaania

173

173

 

Eesti

17

17

 

Prantsusmaa

2 433

2 433

 

Iirimaa

87

87

 

Läti

113

113

 

Leedu

1

1

 

Poola

1

1

 

Ühendkuningriik

173

173

 

Muud (2)

9

9

 

3 042

3 042

 


Liik

:

Süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkond

:

VIII, IX ja X (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

13

13

 

Prantsusmaa

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

4 000

4 000

 


Liik

:

Süsisaba

Aphanopus carbo

Piirkond

:

CECAF 34.1. (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

4 285

4 285

 


Liik

:

Limapead

Beryx spp.

Piirkond

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

74

74

 

Prantsusmaa

20

20

 

Iirimaa

10

10

 

Portugal

214

214

 

Ühendkuningriik

10

10

 

328

328

 


Liik

:

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkond

:

I, II, IV ja Va (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Taani

2

2

 

Saksamaa

2

2

 

Prantsusmaa

14

14

 

Ühendkuningriik

2

2

 

20

20

 


Liik

:

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkond

:

IIIa ja ühenduse veed piirkonnas III bcd

aasta

2007

2008

 

Taani

1 003

946

 

Saksamaa

6

5

 

Rootsi

52

49

 

1 060

1 000

 


Liik

:

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkond

:

Vb, VI ja VII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

9

9

 

Eesti

67

67

 

Hispaania

74

74

 

Prantsusmaa

3 789

3 789

 

Iirimaa

299

299

 

Leedu

87

87

 

Poola

44

44

 

Ühendkuningriik

222

222

 

Muud (3)

9

9

 

4 600

4 600

 


Liik

:

Kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

Piirkond

:

VIII, IX, X, XII ja XIV (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

40

40

 

Hispaania

4 391

4 391

 

Prantsusmaa

202

202

 

Iirimaa

9

9

 

Ühendkuningriik

18

18

 

Läti

71

71

 

Leedu

9

9

 

Poola

1 374

1 374

 

6 114

6 114

 


Liik

:

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkond

:

VI (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

6

4

 

Prantsusmaa

33

22

 

Iirimaa

6

4

 

Ühendkuningriik

6

4

 

51

34

 


Liik

:

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkond

:

VII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

1

1

 

Hispaania

147

98

 

Iirimaa

43

29

 

Ühendkuningriik

1

1

 

Muud (4)

1

1

 

193

130

 


Liik

:

Atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

Piirkond

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

4

3

 

Prantsusmaa

23

15

 

Iirimaa

6

4

 

Portugal

7

5

 

Ühendkuningriik

4

3

 

44

30

 


Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Piirkond

:

(ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed) II, IV ja V

aasta

2007

2008

 

Taani

7

6

 

Saksamaa

7

6

 

Prantsusmaa

42

34

 

Iirimaa

7

6

 

Ühendkuningriik

25

20

 

Muud (5)

7

6

 

95

78

 


Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Piirkond

:

III (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Taani

8

6

 

Saksamaa

4

3

 

Rootsi

8

6

 

20

15

 


Liik

:

Sinine molva

Molva dypterygia

Piirkond

:

VI ja VII (7) (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

26

21

 

Saksamaa

4

3

 

Hispaania

83

67

 

Prantsusmaa

1 897

1 518

 

Iirimaa

7

6

 

Leedu

2

1

 

Poola

1

1

 

Ühendkuningriik

482

386

 

Muud (6)

7

6

 

2 510

2 009

 


Liik

:

Besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkond

:

VI, VII ja VIII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

238

238

 

Prantsusmaa

12

12

 

Iirimaa

9

9

 

Ühendkuningriik

30

30

 

Muud (8)

9

9

 

298

298

 


Liik

:

Besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkond

:

IX (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

850

850

 

Portugal

230

230

 

1 080

1 080

 


Liik

:

Besuugo

Pagellus bogaraveo

Piirkond

:

X (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Ühendkuningriik

10

10

 

1 136

1 136

 


Liik

:

Liik

Phycis blennoides

Piirkond

:

I, II, III ja IV (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

10

10

 

Prantsusmaa

10

10

 

Ühendkuningriik

16

16

 

36

36

 


Liik

:

Niituimluts

Phycis blennoides

Piirkond

:

V, VI ja VII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Saksamaa

10

10

 

Hispaania

588

588

 

Prantsusmaa

356

356

 

Iirimaa

260

260

 

Ühendkuningriik

814

814

 

2 028

2 028

 


Liik

:

Niituimluts

Phycis blennoides

Piirkond

:

VIII ja IX (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Hispaania

242

242

 

Prantsusmaa

15

15

 

Portugal

10

10

 

267

267

 


Liik

:

Niituimluts

Phycis blennoides

Piirkond

:

X ja XII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

aasta

2007

2008

 

Prantsusmaa

10

10

 

Portugal

43

43

 

Ühendkuningriik

10

10

 

63

63

 


(1)  Ainult kaaspüügina. Süvamere hai sihtpüük ei ole lubatud.

(2)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(3)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(4)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(5)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(6)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.

(7)  Liikmesriigid tagavad sinise molva püügi osas teadusliku järelevalve, eelkõige niisuguste kalalaevade puhul, mis 2005. aastal lossisid enam kui 30 tonni sinist molvat. Nimetatud laevad peavad lossimisest eelnevalt teatama ning ei tohi ühegi püügiretke lõpus lossida enam kui 25 tonni sinist molvat.

(8)  Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2016/2006,

19. detsember 2006,

millega muudetakse mitut määrust veinituru ühise korralduse kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmes komisjoni määruses tuleb teha teatavad tehnilised muudatused, mis on seotud veinituru ühise korraldusega, et teha vajalikud kohandused Rumeenia ja Bulgaaria ühinemise tõttu Euroopa Liiduga.

(2)

Komisjoni 10. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 1907/85 (ühenduses vahuveinide valmistamiseks sisse-veetud veinide viinamarjasortide ja kasvatuspiirkondade loetelu kohta) (1) artikkel 1 sisaldab viiteid Rumeeniale. Need viited tuleks määrusest välja jätta.

(3)

Komisjoni 25. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1623/2000 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas) (2) artikli 52 lõikes 1 kehtestatakse tootvatele liikmesriikidele võrdlusperioodid. Tuleks kindlaks määrata Rumeenia võrdlusperiood.

(4)

Komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 883/2001 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas) (3) artikli 2 lõige 1 ja artikkel 11 sisaldavad teatavaid kandeid kõikides liikmesriikide keeltes. Kõnealused sätted peaksid hõlmama kandeid bulgaaria ja rumeenia keeles.

(5)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artikkel 33 sisaldab viidet Rumeeniale kui kolmandale riigile. See viide tuleks määrusest välja jätta.

(6)

Komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 884/2001 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinitoodete veo saatedokumentide ja veinisektoris peetavate registrite kohta) (4) artikli 8 lõige 2 sisaldab kandeid kõikides liikmesriikide keeltes. Kõnealune säte peaks hõlmama kandeid bulgaaria ja rumeenia keeles.

(7)

Komisjoni 29. aprilli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 753/2002 (milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas) (5) artikli 16 lõige 1 sisaldab kandeid kõikides liikmesriikide keeltes. Kõnealune säte peaks hõlmama kandeid bulgaaria ja rumeenia keeles.

(8)

Määruse (EÜ) nr 753/2002 VIII lisa sisaldab viidet Rumeeniale ja Bulgaariale kui kolmandatele riikidele. See viide tuleks välja jätta.

(9)

Määruseid (EMÜ) nr 1907/85, (EÜ) nr 1623/2000, (EÜ) nr 883/2001, (EÜ) nr 884/2001 ja (EÜ) nr 753/2002 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1907/85 artikkel 1 jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1623/2000 artikli 52 lõike 1 kolmandasse lõiku lisatakse järgmine taane:

“—

1999/2000 kuni 2004/2005 Rumeenias”.

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 883/2001 muudetakse järgmiselt:

1.

artikli 2 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Impordi- ja ekspordilitsentsi taotluse lahtrisse 20 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.”;

2.

artikli 5 esimeses alalõigus asendatakse viide I lisale viitega Ia lisale;

3.

artiklis 11 asendatakse teine lõige järgmise tekstiga:

“Litsentside lahtrisse 22 tehakse vähemalt üks IVa lisas loetletud kannetest.”;

4.

artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikest 1 jäetakse välja punkt c;

b)

lõikes 2 asendatakse sissejuhatav tekst järgmisega:

“Lõike 1 punktide b ja d kohaldamisel sisestab käesolevas määruses nimetatud dokumendi V I 1 koostamiseks volitatud päritoluriigi ametiasutus kõnealuse dokumendi lahtrisse 15 järgmise teksti:”;

5.

lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 884/2001 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 8 lõikes 2 asendatakse teine lõik järgmisega:

“Ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohas paiknev tolliasutus lisab eespool nimetatud dokumendi kahele koopiale nende ehtsuse tõestamiseks ühe V lisas esitatud kannetest ja kinnitab need templiga. Kõnealune tolliasutus annab templiga koopiad, millel on eespool nimetatud märge, eksportijale või tema esindajale. Eksportija tagab, et üks koopia on kaasas eksporditava toote veol.”

2.

Käesoleva määruse II lisa tekst lisatakse V lisana.

Artikkel 5

Määrust (EÜ) nr 753/2002 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Määruse (EÜ) nr 1493/1999 VII lisa B osa punkti 1 alapunkti a teise taande kohaldamisel võib järgmisi nimetusi kasutada üksnes lauaveinide, geograafilise tähisega lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinide puhul, välja arvatud artikli 39 lõike 1 punktiga b hõlmatud mpv-kvaliteetliköörveinide ja mpv-kvaliteetpoolvahuveinide puhul:

a)

“сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciutto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” või “torrt”, kui asjaomase veini jääksuhkrusisaldus ei ületa:

i)

4 grammi liitri kohta; või

ii)

9 grammi liitri kohta, kui viinhappe grammides liitri kohta väljendatud üldhappesus ei ole jääksuhkrusisaldusest üle 2 grammi väiksem;

b)

“полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”“polsuho”, “puolikuiva” või “halvtorrt”, kui asjaomase veini jääksuhkrusisaldus ületab punktis a kehtestatud ülemmäära, kuid ei ole suurem kui:

i)

12 grammi liitri kohta; või

ii)

18 grammi liitri kohta, kui liikmesriik on kehtestanud lõike 2 alusel minimaalse üldhappesuse;

c)

“полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” või “halvsött”, kui asjaomase veini jääksuhkrusisaldus ületab punktis b kehtestatud ülemmäära, kuid ei ületa 45 grammi liitri kohta;

d)

“сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” või “sött”, kui asjaomase veini jääksuhkrusisaldus on vähemalt 45 grammi liitri kohta.”

2.

VIII lisast jäetakse punktid välja 1 ja 6.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiselepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 11.7.1985, lk 21. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1221/2006 (ELT L 221, 12.8.2006, lk 3).

(3)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2079/2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 6).

(4)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 32. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1507/2006 (ELT L 280, 12.10.2006, lk 9).

(5)  EÜT L 118 4.5.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1507/2006.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 883/2001 lisasid muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa tekst muudetakse Ia lisaks ja selle ette lisatakse järgmine tekst:

“I LISA

Artikli 2 lõike 1 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

hispaania keeles

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

tšehhi keeles

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

taani keeles

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

saksa keeles

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

eesti keeles

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

kreeka keeles

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

inglise keeles

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

prantsuse keeles

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

itaalia keeles

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

läti keeles

:

0,4 tilp. % pielaide

:

leedu keeles

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

ungari keeles

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

malta keeles

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

hollandi keeles

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

poola keeles

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

portugali keeles

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

rumeenia keeles

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

slovaki keeles

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

sloveeni keeles

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

soome keeles

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

rootsi keeles

:

Tolerans 0,4 vol. %”

2)

IVa lisa lisatakse pärast IV lisa:

“IVa LISA

Artikli 11 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

hispaania keeles

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

tšehhi keeles

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

taani keeles

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

saksa keeles

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

eesti keeles

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

kreeka keeles

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

inglise keeles

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

prantsuse keeles

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

itaalia keeles

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

läti keeles

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

leedu keeles

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

ungari keeles

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

malta keeles

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

hollandi keeles

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

poola keeles

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

portugali keeles

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

rumeenia keeles

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

slovaki keeles

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

sloveeni keeles

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

soome keeles

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

rootsi keeles

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)”.


II LISA

“V LISA

Artikli 8 lõike 2 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

И3HECEHO

:

hispaania keeles

:

EXPORTADO

:

tšehhi keeles

:

VYVEZENO

:

taani keeles

:

UDFØRSEL

:

saksa keeles

:

AUSGEFÜHRT

:

eesti keeles

:

EKSPORDITUD

:

kreeka keeles

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

inglise keeles

:

EXPORTED

:

prantsuse keeles

:

EXPORTÉ

:

itaalia keeles

:

ESPORTATO

:

läti keeles

:

EKSPORTĒTS

:

leedu keeles

:

EKSPORTUOTA

:

ungari keeles

:

EXPORTÁLVA

:

malta keeles

:

ESPORTAT

:

hollandi keeles

:

UITGEVOERD

:

poola keeles

:

WYWIEZIONO

:

portugali keeles

:

EXPORTADO

:

rumeenia keeles

:

EXPORTAT

:

slovaki keeles

:

VYVEZENÉ

:

sloveeni keeles

:

IZVOŽENO

:

soome keeles

:

VIETY

:

rootsi keeles

:

EXPORTERAD”


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2017/2006,

20. detsember 2006,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 51/2006 seoses tursikupüügi piirangutega ICES IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võib määruse (EÜ) nr 51/2006 artikli 5 lõikes 7 kehtestatud korras läbi vaadata tursikupüügi piirangud ICES IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkonnas, pidades silmas 2006. esimesel poolaastal kogutud teaduslikke andmeid.

(2)

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STEFC) uute teadusnõuannete kohaselt on komisjoni määrusega (EÜ) nr 1259/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 51/2006, (2) kehtestatud uued püügipiirangud ICES IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkondades.

(3)

Tursik kuulub Põjamere kalavaru hulka, mida jagatakse Norraga, kuid praegu ühiselt ei majandata.

(4)

Pärast määruse (EÜ) nr 1259/2006 vastuvõtmist pidas ühendus Norraga nõu, kuid Norra ja ühenduse vahel ei sõlmitud kokkulepet kõnealuse kalavaru jaotusmeetodi kohta 2006. aastaks.

(5)

Võttes arvesse, et Norra ja ühenduse vahel puudub kõnealuse kalavaru jaotusmeetod ning et Norral peaks olema võimalik püüda osa ICESi ja STECFi soovitatud lubatud kogupüügist (TAC), peaks ühendus kehtestama ühenduse autonoomse püügipiirangu, mis on soovitatud TACist väiksem.

(6)

Ühenduse autonoomseks püügipiiranguks tuleks kehtestada 75 % soovitatud TACist. Kõnesolev protsendimäär vastab ühenduse osale, mis on saadud kõnealuse kalavaru kogupüügist viimasel viiel aastal, ning püügipiirkondade hinnangulisele jaotusele, mis on arvutatud viimastel aastatel kogutud uurimisandmete alusel. Selline lähenemisviis ei tohiks siiski piirata ühenduse seisukohta tulevastel jaotamisalastel läbirääkimistel Norraga.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2006 (ELT L 345, 8.12.2006, lk 10).

(2)  ELT L 229, 23.8.2006, lk 3.


LISA

Määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisa muudetakse järgmiselt:

IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) püügipiirkonna tursikuvaru käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liigid

:

Tursik

Trisopterus esmarki

Piirkond

:

IIa (EÜ veed), IIIa, IV (EÜ veed)

NOP/2A3A4.

Taani

70 185

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Saksamaa

13

Madalmaad

52

EC

70 250

Norra

1 000 (1)

TAC

Ei kohaldata


(1)  Selle kvoodi alusel võib kalastada rajoonis VIa, põhja pool laiuskraadi 56° 30′ N.”


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2018/2006,

20. detsember 2006,

milles sätestatakse üleminekumeetmed piima ja piimatoodete impordilitsentside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 2535/2001 seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2535/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega) (1) 2. jaotise I peatüki 2. jaoga kehtestatakse erisätted impordilitsentside taotlejate heakskiitmise kohta. Selleks et tagada Bulgaaria ja Rumeenia ettevõtjatele (edaspidi “uued liikmesriigid”) võimalus taotleda impordilitsentse alates kuupäevast, mil need riigid ühinevad Euroopa Liiduga, tuleks vastu võtta üleminekumeetmed.

(2)

Alates 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2007 tuleb uutest liikmesriikidest pärit ettevõtjatel lubada taotleda impordilitsentse määruse (EÜ) nr 2535/2001 lisades osutatud tariifikvootide alusel ilma eelneva kinnitamiseta.

(3)

Kõnealused ettevõtjad peaks tõendama oma staatust ja korrapärast tegevust ettevõtjana. Uute liikmesriikide taotlejatel peaks seoses nõudega kaubandustegevuse tõendamise kohta olema võimalus valida kaubandustegevuse võrdlusaastaks 2005. aasta 2006. aasta asemel, kui nad suudavad tõendada, et neil ei olnud võimalik importida või eksportida nõutavaid piimatoodete koguseid 2006. aasta jooksul seoses erandlike asjaoludega.

(4)

Uute liikmesriikide ametiasutused peaksid 20. jaanuariks 2007 edastama komisjonile nimekirja kõikide tingimustele vastavate ettevõtjate kohta. Selleks et oleks lihtsam identifitseerida igat taotlejat ja hõlbustada litsentside loovutamist, tuleks täpsustada iga ettevõtja kohta edastatavad andmed. Lisaks peaks uute liikmesriikide tingimustele vastavatel ettevõtjatel olema lubatud impordilitsentse loovutada.

(5)

Seepärast on vaja ette näha teatavad erandid määrusest (EÜ) nr 2535/2001.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jaotise I peatüki 2. jaost võivad Bulgaarias ja Rumeenias (edaspidi “uued liikmesriigid”) asutatud ettevõtjad taotleda kvootide impordilitsentse, mis hõlmavad ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2007 ilma asukohaliikmesriikide pädevate ametiasutuste eelneva kinnituseta.

Artikkel 2

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artiklist 11 võivad uutes liikmesriikides asutatud ettevõtjad taotleda käesoleva määruse artiklis 1 osutatud kvootide impordilitsentse ainult nendes asukohaliikmesriikides.

2.   Litsentsitaotlused võetakse vastu üksnes juhul, kui taotlejad lisavad sellele järgmised dokumendid:

a)

tõend selle kohta, et taotleja on 2006. aastal importinud või eksportinud vähemalt nelja erineva toimingu käigus vähemalt 25 tonni kombineeritud nomenklatuuri gruppi 4 kuuluvaid piimatooteid;

b)

mis tahes dokumendid ja andmed, mis tõendavad nõuetekohaselt taotleja isikut ja staatust, eelkõige:

i)

vastavalt riiklikele õigusaktidele koostatud majandusarvestuse või maksustamisega seotud dokumendid,

ii)

käibemaksukohustuslase registreerimisnumber, juhul kui see on riiklike õigusaktidega ette nähtud, ja

iii)

äriregistri registreerimistunnistus, juhul kui see on riiklike õigusaktidega ette nähtud.

3.   Lõike 2 punkti a puhul on võrdlusaastaks 2005, kui asjaomane importija võib tõendada, et tal ei olnud võimalik importida või eksportida nõutavaid piimatoodete koguseid 2006. aasta jooksul seoses erandlike asjaoludega.

4.   Käesoleva artikli kohaldamisel ei käsitata sees- ja välistöötlemise tehinguid impordi ja ekspordina.

Artikkel 3

1.   Uute liikmesriikide pädevad ametiasutused saadavad komisjonile 20. jaanuariks 2007 nimekirjad ettevõtjatest, kes on taotlenud kvootide impordilitsentse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2007 vastavalt artiklile 1, ja kes vastavad artiklis 2 osutatud tingimustele. Need nimekirjad moodustatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2535/2001 XIV lisas toodud näidisele, tehes muudatuse loanumbris.

2.   Komisjon edastab lõikes 1 osutatud nimekirjad teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele.

Artikkel 4

Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 16 lõikest 4 võib kvootidele väljaantud impordilitsentse, mis hõlmavad ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2007, loovutada üksnes vastavalt kõnealuse määruse 2. jaole heakskiidetud füüsilistele või juriidilistele isikutele ja artiklis 3 osutatud nimekirjadesse kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 926/2006 (ELT L 170, 23.6.2006, lk 8.)


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/48


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2019/2006,

21. detsember 2006,

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2058/96, 327/98 ja 955/2005, millega avatakse riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 GATTi artikli XXIV lõike 6 a toimunud läbirääkimiste tulemusena koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 13. mai 1996. aasta otsust 96/317/EÜ GATTi artikli XXIII alusel Taiga peetud konsultatsioonide tulemuste kokkuvõtte kohta, (2) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (3) ja eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (4) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 nähakse ette eelkõige üksikasjalikud sätted impordilitsentside taotluste, taotlejate staatuse ja litsentside väljaandmise kohta. Kõnealuse määruse kohaselt lõpeb impordilitsentside kehtivusperiood tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval ja seda kohaldatakse, ilma et see piiraks valdkondlikes määrustes sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist.

(3)

Komisjoni 28. oktoobri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2058/96, millega avatakse CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ette nähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (5) komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrus (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (6) ning komisjoni 23. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 955/2005, millega avatakse kvoot Egiptuse päritolu riisi ühendusse importimiseks, (7) sisaldavad sätteid, mis erinevad määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatud ühistest eeskirjadest või kordavad neid. Neid määruseid tuleks seega muuta, et jätta välja erinevad või korduvad eeskirjad, täpsustada iga kvoodi või alamkvoodi järjekorranumbreid ning uuesti määratleda eeskirjad, mida kohaldatakse eelkõige litsentsitaotluste esitamise, nende väljaandmise, kehtivusperioodi ja komisjonile teabe esitamise suhtes.

(4)

Eespool nimetatud määruste ühtlustamise ja lihtsustamise huvides tuleks jätta välja need sätted, mis juba sisalduvad horisontaalsetes või valdkondlikes rakendusmäärustes, s.t lisaks määrusele (EÜ) nr 1301/2006, komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (8) ja komisjoni 28. juuli 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad), (9) ning ka sätted, mida enam ei kohaldata.

(5)

Lihtsustamise huvide tuleks sätestada, et alla 20-tonniseid koguseid, mis on jaotatud pärast jaotuskoefitsiendi kohaldamist, tuleb hallata vastavalt määrustele (EÜ) nr 2058/96, 327/98 ja 955/2005.

(6)

Määrustega (EÜ) nr 2058/96 ja 955/2005 avatud tariifikvootide parema haldamise huvides on vaja jätkuvalt lubada ettevõtjatel esitada rohkem kui üks litsentsitaotlus kvoodi kehtivusperioodi kohta ja seega teha erand määruse nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1. Nende kahe kvoodi kontrollimise parandamiseks ja haldamise ühtlustamiseks ning lihtsustamiseks tuleks sätestada, et impordilitsentsi taotlusi saab esitada igal nädalal.

(7)

Purustatud riisi suhtes kohaldatav tollimaks on sätestatud määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d; seega ei tuleks enam viidata kombineeritud nomenklatuurile ja määrust (EÜ) nr 2058/96 tuleks vastavalt muuta.

(8)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatud ja ekspordisertifikaadi alusel hallatavate kvootide puhul on vaja jätkuvalt lubada nendel ettevõtjatel, kellel on rohkem kui üks ekspordisertifikaat, esitada rohkem kui üks impordilitsentsi taotlus tariifikvoodi alaperioodi kohta ja seega teha erand määruse nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1, et tagada sellise impordi asjakohane kontroll. Määruse (EÜ) nr 327/98 artiklis 4 sätestatud kooritud riisi impordilitsentsi tagatissumma tuleks samuti viia vastavusse määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklis 12 sätestatud tagatissummaga.

(9)

Määruse (EÜ) nr 955/2005 puhul tuleks täpsustada viited määrusele (EÜ) nr 1785/2003 ja see, et litsentsi kehtivusperiood arvutatakse litsentsi väljaandmise tegelikust päevast alates.

(10)

Nimetatud meetmeid tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2007, st kuupäevast, millest alates kohaldatakse määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatud meetmeid.

(11)

Kuna määrustes (EÜ) nr 2058/96 ja 955/2005 osutatud esimeste taotluste esitamise ajavahemik satub 2007. aastal riigipühale, tuleks sätestada, et ettevõtjad võivad esitada esimesi taotlusi alates 2007. aasta esimesest tööpäevast ja taotluste esitamise esimene ajavahemik lõpeb hiljemalt esmaspäeval, 8. jaanuaril 2007. Samuti tuleks täpsustada, et impordilitsentsi taotlused esimeseks ajavahemikuks tuleb saata komisjonile hiljemalt 8. jaanuaril 2007.

(12)

Seepärast tuleks määrusi (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 327/98 ja (EÜ) nr 955/2005 vastavalt muuta.

(13)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2058/96 muudetakse järgmiselt:

1.

Artiklile 1 lisatakse teine ja kolmas lõik:

“Kvoodi järjekorranumber on 09.4079.

Kohaldatakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 1291/2000, (10) 1342/2003 (11) ja 1301/2006 (12), kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

2.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõikele 1 lisatakse teine lõik:

“Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele iga nädala esmaspäeval hiljemalt kell 13.00 Brüsseli aja järgi. 2007 aastal algab esimeste taotluste esitamise ajavahemik 2007. aasta esimesel tööpäeval ja lõpeb hiljemalt 8. jaanuaril 2007, ja esimene esmaspäev, mil impordilitsentsi taotlused tuleb edastada komisjonile kooskõlas artikli 4 punktiga a, on 8. jaanuar 2007.”

b)

lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib taotleja esitada rohkem kui ühe litsentsitaotluse kvoodi kehtivusperioodi kohta. Taotleja tohib siiski esitada ainult ühe litsentsitaotluse nädalas.”

3.

Artikkel 3 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 3

1.   Kui konkreetse nädala jooksul taotletud kogused ületavad kvoodi alusel kättesaadava koguse, kinnitab komisjon hiljemalt neljandal tööpäeval pärast viimast selleks nädalaks taotluste esitamise päeva jaotuskoefitsiendi kõnealuse nädala jooksul taotletud kogustele, lükkab tagasi järgmiste nädalate kohta esitatud taotlused ning katkestab impordilitsentside väljaandmise kuni jooksva aasta lõpuni.

Kui esimese lõigus osutatud jaotuskoefitsient toob kaasa ühe või mitu alla 20-tonnist kogust taotluse kohta, jaotab liikmesriik liisuheitmisega asjaomaste ettevõtjate vahel kõik need kogused 20-tonniste partiidena ning ülejäänud koguse võrdselt 20-tonniste partiide vahel. Kui alla 20-tonniste koguste lisamisel ei moodustu siiski 20-tonniseid partiisid, jaotab liikmesriik ülejäänud koguse võrdselt ettevõtjate vahel, kellel on 20-tonniste või suuremate partiide litsents.

Kui pärast teise lõigu kohaldamist on kogus, millele antakse litsents välja, väiksem kui 20 tonni, võib ettevõtja võtta tagasi litsentsitaotluse kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsienti määrava määruse jõustumist.

2.   Impordilitsents antakse välja kaheksandal tööpäeval pärast viimast päeva, mil tuleb esitada komisjonile teatis litsentsitaotluste kohta, nagu on sätestatud artikli 4 punktis a.”

4.

Artikkel 4 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 4

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektroonilisel teel:

a)

litsentsitaotluste esitamise viimasel päeval hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi teabe impordilitsentside taotluste kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis a, sh taotlustes esitatud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa;

b)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast impordilitsentside väljaandmist teabe väljaantud litsentside kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sh impordilitsentsi saanud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval üldkogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse nimetatud kvoodi alusel üle-eelmise kuu jooksul, kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa. Kui ajavahemiku jooksul ei ole vabasse ringlusse lubatud mingeid koguseid, siis saadetakse tühiteatis.”

5.

Artikli 5 lõike 1 punktis b olev tekst, “mis on võrdne kombineeritud nomenklatuuris” asendatakse tekstiga “mis on võrdne nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 (13) artiklis 11d.

6.

Artikli 6 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 327/1998 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 1 lõikes 1:

a)

teine lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Nimetatud üldised imporditariifikvoodid jaotatakse imporditariifikvootideks päritoluriikide kaupa ja jagatakse alaperioodide vahel vastavalt IX lisale.”;

b)

lisatakse kolmas lõik järgmiselt:

“Kohaldatakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 1291/2000, (14) 1342/2003 (15) ja 1301/2006, (16) kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

2.

Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

Nende koguste kohta, millele ei ole välja antud impordilitsentse vastavalt artikli 1 lõike 1 alapunktides a, b ja c osutatud kvootidele septembrikuu alaperioodi jooksul, võib oktoobrikuu alaperioodi jooksul esitada impordilitsentside taotlusi kõigi üldise imporditariifikvoodiga hõlmatud päritoluriikide osas.”

3.

Artikli 3 kolmas lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Ekspordilitsentsid, mis on välja antud ettenähtud imporditariifikvootide alusel artikli 1 lõikes 1, kehtivad ainult asjaomase kvoodi kehtivusaja jooksul.”

4.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

“1.   Litsentsitaotlused esitatakse iga alaperioodi esimese kuu esimese kümne tööpäeva jooksul”;

b)

lõike 2 teine taane jäetakse välja;

c)

lõikesse 3 lisatakse järgmine lause:

“Litsentsid kehtivad üksnes lahtris 8 märgitud riigist pärit toodete puhul.”;

d)

lõige 5 asendatakse järgmise tekstiga:

“5.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võivad taotlejad nende tariifikvootide puhul, mida käsitletakse impordilitsentside taotlustes, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 3 esimeses lõigus, esitada imporditariifikvoodi kehtivusperioodi alaperioodiks mitu taotlust sama järjekorranumbriga kvoodi kohta.”.

5.

Artikkel 5 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 5

Komisjon määrab määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kümne päeva jooksul alates käesoleva määruse artikli 8 punktis a osutatud teavitamise viimasest päevast. Samal ajal määrab komisjon järgmisel alaperioodil ja vajaduse korral oktoobrikuu täiendaval alaperioodil saadaolevad kogused.

Kui esimese lõigus osutatud jaotuskoefitsient toob kaasa ühe või mitu alla 20-tonnist kogust taotluse kohta, jaotab liikmesriik liisuheitmisega asjaomaste ettevõtjate vahel kõik need kogused 20-tonniste partiidena ning ülejäänud koguse võrdselt 20-tonniste partiide vahel. Juhul kui alla 20-tonniste koguste lisamisel ei moodustu 20-tonniseid partiisid, jaotab liikmesriik ülejäänud koguse võrdselt ettevõtjate vahel, kellel on 20-tonniste või suuremate partiide litsents.

Kui pärast teise lõigu kohaldamist on kogus, millele litsents antakse, väiksem kui 20 tonni, võib ettevõtja litsentsitaotluse kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsienti määrava määruse jõustumist tagasi võtta.”

6.

Artikkel 6 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 6

Artikli 5 kohaldamisest tulenevatele kogustele antakse impordilitsentsid välja kolme tööpäeva jooksul alates päevast, kui avaldatakse komisjoni otsus saadaolevate koguste määramise kohta, nagu on ette nähtud artikliga 5.”

7.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 jäetakse välja;

b)

lõike 4 teine lõik jäetakse välja.

8.

Artikkel 8 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 8

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektroonilisel teel:

a)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast litsentsitaotluste esitamise viimast päeva kell 18.00 Brüsseli aja järgi teabe impordilitsentside taotluste kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis a, sh taotlustes esitatud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa ning samuti impordilitsentsi numbri ja ekspordilitsentsi numbri, kui see on nõutav;

b)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast impordilitsentside väljaandmist teabe väljaantud litsentside kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sh impordilitsentsi saanud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa ning samuti impordilitsentsi numbri ja kogused, mille kohta võeti litsentsitaotlused tagasi vastavalt artikli 5 kolmandale lõigule;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval üldkogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse nimetatud kvoodi alusel üle-eelmise kuu jooksul, kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa, ja üksikasjaliku teabe pakendi kohta, kui see ei kaalu üle 5 kg. Kui ajavahemiku jooksul ei ole vabasse ringlusse lubatud mingeid koguseid, siis saadetakse tühiteatis.”.

9.

Artikkel 10 jäetakse välja.

10.

III lisa jäetakse välja.

11.

IX lisas asendatakse sõna “osad” sõnaga “alaperioodid”.

12.

X lisa jäetakse välja.

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 955/2005 muudetakse järgmiselt:

1.

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse tekst “määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 11 kohaselt” tekstiga “määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklite 11, 11a, 11c ja 11d kohaselt”;

b)

teine lõik jäetakse välja;

c)

lisatakse neljas lõik järgmiselt:

“Kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1291/2000, (EÜ) nr 1342/2003 ja (EÜ) nr 1301/2006, (17) kui käesoleva määrusega ei nähta ette teisiti.

2.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 jäetakse välja;

b)

lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib taotleja esitada rohkem kui ühe litsentsitaotluse kvoodi kehtivusaja kohta. Taotleja võib siiski esitada ainult ühe litsentsitaotluse nädalas iga kaheksanumbrilise CN-koodi kohta.”.

3.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

a)

lõige 2 jäetakse välja;

b)

Lõikes 3 asendatakse tekst “määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 11 kohaselt” tekstiga “määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklite 11, 11a, 11c ja 11d kohaselt”.

4.

Artikkel 4 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 4

1.   Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele igal esmaspäeval hiljemalt kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Esimeste taotluste esitamise aeg 2007 aastal algab siiski 2007. aasta esimesel tööpäeval ja lõpeb hiljemalt 8. jaanuaril 2007, ja esimene esmaspäev, mil imporditaotlused tuleb esitada komisjonile kooskõlas artikli 5 punktiga a, on 8. jaanuar 2007.

2.   Impordilitsents väljastatakse kaheksandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva tingimusel, et ei ole saavutatud artiklis 1 osutatud kogust.

Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõikest 1, on impordilitsentsid kehtivad kuni nende väljaandmisele järgneva kuu lõpuni.

3.   Kui ühe nädala jooksul taotletud kogused ületavad artiklis 1 sätestatud kvoodi alusel kättesaadava koguse, määrab komisjon hiljemalt neljandal tööpäeval pärast viimast taotluste esitamise päeva jaotuskoefitsiendi kõnealuse nädala jooksul taotletud kogustele, lükkab tagasi järgmiste nädalate kohta esitatud taotlused ning katkestab impordilitsentside väljaandmise kuni jooksva aasta lõpuni

4.   Kui lõikes 3 osutatud jaotuskoefitsient toob kaasa ühe või mitu alla 20-tonnist kogust taotluse kohta, jaotab liikmesriik liisuheitmisega asjaomaste ettevõtjate vahel kõik need kogused 20-tonniste partiidena ja ülejäänud koguse võrdselt 20-tonniste partiide vahel. Kui alla 20-tonniste koguste lisamisel ei moodustu 20-tonniseid partiisid, jaotab liikmesriik ülejäänud koguse võrdselt ettevõtjate vahel, kellel on 20-tonniste või suuremate partiide litsents.

Kui pärast teise lõigu kohaldamist on kogus, millele litsents antakse, väiksem kui 20 tonni, siis võib ettevõtja litsentsitaotluse tagasi võtta kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsienti määrava määruse jõustumist.”.

5.

Artikkel 5 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektroonilisel teel:

a)

litsentsitaotluste esitamise viimasel päeval hiljemalt kell 18.00 Brüsseli aja järgi teabe impordilitsentsi taotluste kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis a, sh taotlustes esitatud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide kaupa;

b)

hiljemalt teisel tööpäeval pärast impordilitsentside väljaandmist teabe väljaantud litsentside kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sh impordilitsentsi saanud kogused kaheksanumbriliste CN-koodide kaupa;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval üldkogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse nimetatud kvoodi alusel üle-eelmise kuu jooksul, kaheksanumbriliste CN-koodide ja päritoluriikide kaupa. Kui ajavahemiku jooksul ei ole vabasse ringlusse lubatud mingeid koguseid, siis saadetakse tühiteatis.”.

6.

Artikkel 6 jäetakse välja.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 146. 20.6.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 122. 22.5.1996, lk 15.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(4)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(5)  EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 18).

(6)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 965/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 12).

(7)  EÜT L 164, 24.6.2005, lk 5.

(8)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(9)  EÜT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 945/2006 (EÜT L 173, 27.6.2006, lk 12).

(10)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(11)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(12)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.”

(13)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.”.

(14)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(15)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(16)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.”

(17)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.”.


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2020/2006,

22. detsember 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001 seoses Uus-Meremaa või WTO tariifikvoodi haldamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatoodete turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega, (2) on sätestatud eeskirjad eelkõige kõnealuse määruse artikli 25 lõike 1 teises lõigus osutatud Uus-Meremaa või kohta.

(2)

Euroopa Ühenduste Kohus sedastas 11. juuli 2006. aasta otsuses kohtuasjas C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung järgmist: “Kuna komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega, artikli 35 lõike 2 kohaselt saab Uus-Meremaa või vähendatud tollimaksumääraga impordilitsentsi taotlusi esitada ainult Ühendkuningriigi pädevatele ametiasutustele, siis on see säte kehtetu”; ning “Määruse nr 2535/2001 artiklid 25 ja 32 koostoimes sama määruse II, IV ja XII lisaga on kehtetud, kuna need võimaldavad diskrimineerimist Uus-Meremaa või vähendatud tollimaksumääraga impordilitsentside väljastamisel.”

(3)

Tuleb sisse seada uus kord kõnealuse tariifikvoodi haldamiseks alates 1. jaanuarist 2007, et kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega kohtuasjas C-313/04 tagada importijatele mittediskrimineeriv juurdepääs kvoodile.

(4)

Selleks et kaubandus püsiks stabiilsena ajal, mil terve kvoot avatakse järk-järgult kõigile huvitatud ettevõtjatele, tundub olevat kohane hallata kvooti määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 29 lõike 2 kolmandas taandes osutatud meetodil. Seepärast tuleks näha ette kvoodi jagamine vanade importijate ja uute taotlejate vahel. Tuleks ette näha, et vanade importijate puhul toimub haldamine varasema sama kvoodi alusel toimunud kauplemise põhjal ja uute taotlejate puhul litsentsitaotluste üheaegse läbivaatamise kaudu.

(5)

Selleks et tagada impordilitsentsitaotluste ehtsus, vältida spekuleerimist ja tagada kvoodi maksimaalne ärakasutamine, peaks kõigile uutele taotlejatele olema kehtestatud taotlemise miinimumkogus ja taotlused peaksid piirduma kuni 10 %ga saadaolevast kogusest. Samadel põhjustel tuleks sätestada kriteeriumid, mis võimaldavad kvoodis osaleda; eelkõige tuleks kvoot avada nendele ettevõtjatele, kes tõendavad teatavat kaubandustegevuse taset piimasektoris. Selleks et tagada võrdsem juurdepääs uute taotlejate kvoodile, võib iga taotleja taotleda maksimumkogust.

(6)

Tuleks ette näha sellise suurusega tagatis, mis võimaldaks kvoodile taotlusi esitada üksnes tegelikel ettevõtjatel. Seepärast on vaja kindlaks määrata tagatise suurus, mida kohaldatakse määruse (EÜ) nr 2535/2001 2. jaotise I peatükis osutatud kvootide haldamiseks.

(7)

Selleks et vältida litsentside väljaandmist kogustele, mis ei ole majanduslikult elujõulised, nähakse ette loosimismenetlus juhuks, kui litsentse antakse välja 20 tonnist väiksematele kogustele.

(8)

Imporditav Uus-Meremaa või peab vastama teatavatele määruses (EÜ) nr 2535/2001 sätestatud kvaliteedi- ja koostisega seotud nõuetele. Kõnealustele nõuetele vastavuse ja toodete päritolu tõendamiseks tuleks ette näha, et ettevõtja esitab importimisel IMA 1-sertifikaadi.

(9)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole oma esimehe määratud tähtajaks arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 9

Pädev asutus teavitab taotlejaid heakskiidumenetluse tulemustest enne 1. juunit ja teatab neile vajaduse korral loanumbrid. Lubade kehtivusaeg on üks aasta.”

2.

Artiklid 24 ja 25 asendatakse järgmistega:

“Artikkel 24

1.   Käesolevat jagu kohaldatakse III lisa B osas osutatud CXL loendis loetletud päritoluriikide kaupa avatud kvootide alusel toimuva impordi suhtes.

2.   Käesoleva määruse III lisa B osas sätestatakse kohaldatavad tollimaksud ja imporditariifikvoodi kehtivusajal imporditavad maksimumkogused.

Artikkel 25

1.   III lisa B osas loetletud toodetele antakse osutatud tollimaksumääraga impordilitsents välja üksnes juhul, kui selles märgitud netokoguse kohta esitatakse asjaomane IMA 1-sertifikaat.

IMA 1-sertifikaadid peavad vastama artiklites 29–33 sätestatud tingimustele. Impordilitsentsile peab olema märgitud asjaomase IMA 1-sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev.

2.   Impordilitsentsi võib välja anda üksnes pärast seda, kui pädev asutus on kinnitanud artikli 33 lõike 1 punkti e järgimist.

Litsentsi väljaandvad asutused edastavad komisjonile koos impordilitsentsitaotlustega esitatud IMA 1-sertifikaatide koopiad hiljemalt taotluse esitamise päeval kell 18.00 (Brüsseli aja järgi).

Litsentsi väljaandvad asutused annavad impordilitsentsid välja neljandal tööpäeval pärast taotluste esitamist tingimusel, et komisjon ei ole enne seda kuupäeva võtnud mingeid erimeetmeid.

Pädev impordilitsentse väljaandev asutus jätab endale iga esitatud IMA 1-sertifikaadi originaali.”

3.

Artikli 26 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

4.

Artiklid 34–39 asendatakse järgmistega:

“Artikkel 34

1.   Käesolevat jagu kohaldatakse Uus-Meremaa või suhtes, mida imporditakse käesoleva määruse III lisa A osas osutatud kvoodinumbrite 09.4195 ja 09.4182 alusel.

2.   Kohaldatakse artikleid 27 ja 30, artikli 31 lõiget 1, artikli 32 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 33 lõike 1 punkte a–d.

3.   Uus-Meremaa või kvoodi kirjelduses tähendavad sõnad “vähemalt kuus nädalat vana” vähemalt kuus nädalat vana päeval, mil vabasse ringlusse lubamise deklaratsioon esitatakse tolliasutusele.

4.   III lisa A osas on sätestatud tariifikvoodid, kohaldatav tollimaks ja iga imporditariifikvoodi või selle alaperioodi kehtivusajal imporditavad maksimumkogused.

Artikkel 34a

1.   Kvoodid jagatakse III lisa A osas osutatud kaheks osaks:

a)

kvoot nr 09.4195 (edaspidi “A osa”) jagatakse ühenduse importijate vahel, kes on artikli 7 sätete kohaselt heaks kiidetud ja kes saavad tõendada:

i)

2007. kvoodiaasta puhul, et nad on 2006. aastal importinud kvoodi 09.4589 alusel,

ii)

2008. kvoodiaasta puhul, et nad on ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2007 importinud kvoodi 09.4589, 09.4195 või 09.4182 alusel,

iii)

järgnevate kvoodiaastate puhul, et nad on 24 kuu jooksul enne kvoodiaastale eelnevat novembrikuud importinud kvoodi 09.4589, 09.4195 või 09.4182 alusel;

b)

kvoot nr 09.4182 (edaspidi “B osa”) on reserveeritud taotlejatele,

i)

kes on heaks kiidetud artikli 7 sätete kohaselt, või

ii)

2007. aasta jaanuarist kuni juunini kestva ajavahemiku puhul Bulgaarias ja Rumeenias registreeritud taotlejatele, kes täidavad komisjoni määruse (EÜ) nr 2018/2006 (3) artikli 1 lõike 2 sätteid,

ja

iii)

kes saavad tõendada, et importisid ühendusse ja/või eksportisid ühendusest 12 kuu jooksul enne kvoodiaastale eelnevat novembrikuud vähemalt nelja eraldi toimingu käigus vähemalt 100 tonni piima või kombineeritud nomenklatuuri gruppi 04 kuuluvaid piimatooteid.

2007. ja 2008. kvoodiaasta puhul on nimetatud 12 kuu pikkune ajavahemik siiski vastavalt 2006. või 2007. kalendriaasta.

2.   Lõike 1 punktis a ja punkti b alapunktides ii ja iii osutatud kaubandustegevuse tõendid kehtivad kvoodiaasta mõlemal poolaastal.

3.   Litsentsitaotlusi võib esitada üksnes järgmiste kuude esimese 10 päeva jooksul:

a)

2007. ja 2008. aasta jaanuaris jaanuarist kuni juunini kestvaks kvoodi alaperioodiks; 2007. aasta jaanuaris võib litsentsitaotlusi esitada siiski esimese 15 päeva jooksul,

b)

novembrikuus järgmise aasta jaanuarist kuni juunini kestvaks kvoodi alaperioodiks,

c)

juunikuus juulist kuni detsembrini kestvaks kvoodi alaperioodiks.

4.   Impordilitsentsitaotlused on vastuvõetavad, kui need hõlmavad ühe taotleja kohta:

a)

A osa puhul kuni 125 %:

i)

2007. kvoodiaasta puhul 2006. aastal kvoodi 09.4589 alusel imporditud toodete kogusest,

ii)

2008. kvoodiaasta puhul 2006. ja 2007. aastal kvootide 09.4589, 09.4195 ja 09.4182 alusel imporditud toodete üldkogusest,

iii)

järgnevate kvoodiaastate puhul 24 kuu jooksul enne kvoodiaastale eelnevat novembrikuud kvootide 09.4589, 09.4195 või 09.4182 alusel imporditud kogustest;

b)

B osa puhul vähemalt 20 tonni ja mitte rohkem kui 10 % alaperioodil saadaolevast kogusest ja tingimusel, et taotlejad suudavad asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele tõendada, et nad täidavad lõike 1 punktis b sätestatud tingimusi.

Eespool osutatud tõendid esitatakse koos litsentsitaotlustega.

Kui kõlblikkusnõuded on täidetud, võivad taotlejad esitada taotlusi üheaegselt kvoodi mõlema osa alusel.

A osa ja B osa jaoks peavad olema eraldi litsentsitaotlused.

Importi või eksporti tuleb tõendada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 5 teise lõigu kohaselt.

5.   Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus on saadud heakskiit, ja neile peab olema märgitud importija loa number.

Artikkel 35

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikes 2 osutatud tagatis on 35 eurot toote netomassi 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 35a

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile iga asjaomase toote kohta esitatud taotlustest hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu.

2.   Teatatakse iga kvoodinumbri alusel taotletud kogused, mis on liigendatud vastavalt CN-koodile.

3.   Komisjon teeb viie tööpäeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud teatamise tähtaega otsuse taotluste rahuldamise ulatuse kohta. Kui taotletud kogused ei ületa saadaolevaid kvoodikoguseid, siis komisjon otsust ei tee ja litsentsid antakse välja taotletud kogustele.

Kui alamkvoodi kohta esitatud litsentsitaotlused ületavad kõnealuse kvoodi kehtivusajal saadaoleva koguse, kohaldab komisjon taotletud koguste suhtes ühtset jaotuskoefitsienti. Jaotamata jäetud kogustele vastav tagatise osa vabastatakse.

Kui ühe alamkvoodi puhul eraldataks jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena litsentse ühe taotluse kohta 20 tonnist väiksemale kogusele, määrab asjaomane liikmesriik vastavad saadaolevad kogused loosi teel, loosides taotlejate vahel, kes oleksid jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusena saanud 20 tonnist väiksema koguse, litsentsid 20 tonnile.

Kui 20 tonni suuruste loositavate partiide moodustamise tulemusena tekib 20 tonnist väiksem jääkkogus, käsitatakse seda kogust ühe partiina.

Loosimise teel antavast litsentsist ilma jäänud taotluste tagatised vabastatakse kohe.

4.   Litsentsid antakse välja hiljemalt viiendal päeval pärast lõikes 3 osutatud otsuse tegemist.

5.   Käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentsid kehtivad III lisa A osas osutatud pooleaastase ajavahemiku viimase päevani.

6.   Käesoleva jao kohaselt välja antud impordilitsentse võib üle anda üksnes artikli 7 kohaselt heakskiidetud füüsilistele või juriidilistele isikutele. Üleandja esitab väljaandvale asutusele üleandmistaotluse koos ülevõtja loa numbriga.

Artikkel 35b

Litsentsitaotlustele ja litsentsidele kantakse artiklis 28 sätestatud viited, välja arvatud viide IMA 1-sertifikaadile.

Litsentsitaotluste lahtrisse 16 võib teha kande ühe või mitme III lisa A osas loetletud CN-koodi kohta.

Litsentside lahtrisse 20 märgitakse alamkvoodi kehtivusaeg, milleks litsentsid välja antakse.

Kui litsentsitaotlusel on rohkem kui üks CN-kood, tuleb täpsustada iga koodi puhul taotletav kogus, ning iga koodi jaoks antakse välja eraldi litsents.

Artikkel 36

Kui Uus-Meremaa või ei vasta koostise suhtes esitatud nõuetele, jäetakse kvoodisoodustusest ilma asjaomasel tollideklaratsioonil märgitud kogus tervikuna.

Kui mittevastavus tehakse kindlaks pärast vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni heakskiitmist, nõuab tolliasutus sisse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud imporditollimaksu. Selleks antakse mittevastavale kogusele välja tollimaksusoodustuseta impordilitsents.

Kogust litsentsile ei märgita.

Artikkel 37

1.   III lisa A osas sätestatud tollimaksumäära kohaldatakse käesoleva jao kohaselt imporditava Uus-Meremaa või puhul üksnes siis, kui esitatakse vabasse ringlusesse lubamise deklaratsioon, millele on lisatud artikli 35a sätete kohaselt välja antud impordilitsents ja X lisas osutatud IMA 1-sertifikaat, mille on välja andnud XII lisas loetletud väljaandev asutus ja mis tõendab kõlblikkusnõuetele vastavust ning kõnealuses deklaratsioonis osutatud toote päritolu. Tolliasutused märgivad IMA 1-sertifikaadi järjekorranumbri impordilitsentsile.

2.   IMA 1-sertifikaadile märgitud kogus peab võrduma impordideklaratsioonile märgitud kogusega.

3.   IMA 1-sertifikaadid kehtivad väljaandmise kuupäevast kuni aastase impordikvoodi kehtivusaja viimase päevani.

4.   Impordilitsentsi võib kasutada ühe või mitme impordideklaratsiooni puhul.

Artikkel 38

Lisaks artikli 33 lõike 1 punktides a–d sätestatud tingimustele võib väljaandvaid asutusi XII lisas loetleda üksnes siis, kui nad kohustuvad teatama komisjonile IV lisa 1. osa punktis e osutatud tüüpilise protsessiga saadud rasvasisalduse standardhälbe Uus-Meremaa või kohta, mida iga IV lisa 1. osa punktis a osutatud tootja valmistab vastavalt iga toote ostuspetsifikatsioonile.

Artikkel 39

Liikmesriigid teatavad komisjonile asjaomasele kvoodiaastale järgnevaks 31. jaanuariks lõplikud igakuised kogused ja asjaomase kvoodiaasta üldkoguse toodete kohta, mille puhul on eelmisel kvoodiaastal lõikes 1 osutatud tariifikvoodi raames heaks kiidetud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonid.

Igakuised teatised tuleb esitada vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni heakskiitmise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.”

5.

III lisa A osa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

6.

Käesoleva määruse II lisa lisatakse III lisa B osana.

7.

IV lisas muudetakse osa “1. MÄÄRATLUSED” järgmiselt:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

“a)   tootja– üks tootmisettevõte või tehas, kus või on toodetud ühendusse eksportimiseks III lisa A osas osutatud tariifikvootide alusel”;

b)

punkt c asendatakse järgmisega:

“c)   partii– või kogus, mis on hõlmatud ühe IMA 1-sertifikaadiga, mis esitatakse pädevale tolliasutusele III lisa A osas osutatud tariifikvootide alusel vabasse ringlusse lubamiseks”;

8.

X lisas asendatakse pealkirja “SERTIFIKAAT” kandva lahtri tekst järgmisega:

“SERTIFIKAAT

III lisa A osas osutatud tariifikvoodi alla kuuluva teatava Uus-Meremaa või sisenemiseks”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 926/2006 (ELT L 170, 23.6.2006, lk 8).

(3)  Vt käesoleva ELT lk 46.


I LISA

“ΙII LISA A OSA

TARIIFIKVOODID GATT/WTO LEPINGUTE ALUSEL PÄRITOLURIIKIDE KAUPA: UUS-MEREMAA VÕI

CN-kood

Kirjeldus

Päritoluriik

Aastakvoot ajavahemikul 1. jaanuar en 31. detsember

(tonnides)

Maksimaalne poolaastakvoot

(kogus tonnides)

Kvoot

A osa

Kvoodi number

09.4195

Kvoot

B osa

Kvoodi number

09.4182

Imporditollimaks

(eurodes netomassi 100 kg kohta)

IMA 1-sertifikaatide täitmise eeskirjad

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Vähemalt kuus nädalat vana või, mille rasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid alla 82 % massist, ning mis on toodetud otse piimast või koorest ilma ladustatud aineid kasutamata ühtsel, iseseisval ja katkematul menetlusel

Uus-Meremaa

77 402 tonni

jaanuar–juuni 2007

42 572 tonni

23 415 tonni

19 157 tonni

86,88

Vt IV lisa

ex 0405 10 30

Vähemalt kuus nädalat vana või, mille rasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid alla 82 % massist, ning mis on toodetud otse piimast või koorest ilma ladustatud aineid kasutamata ühtsel, iseseisval ja katkematul menetlusel, mille puhul koor võib läbida piimarasva kontsentreerimise ja/või fraktsioneerimise etapi (ammix- ja spreadable-menetlusel)

juuli–detsember 2007

34 830 tonni

19 156 tonni

15 674 tonni

Poolaastakvoot alates jaanuarist 2008

38 701 tonni

21 286 tonni

17 415 tonni”


II LISA

“ΙII LISA B OSA

TARIIFIKVOODID GATT/WTO LEPINGUTE ALUSEL PÄRITOLURIIKIDE KAUPA: MUUD

Kvoodi number

CN-kood

Kirjeldus

Päritoluriik

Aastakvoot ajavahemikul 1. jaanuar–31. detsember

(tonnides)

Imporditollimaks

(eurodes netomassi 100 kg kohta)

IMA 1-sertifikaatide täitmise eeskirjad

09.4522

0406 90 01

Töötlemiseks ettenähtud juust (1)

Austraalia

500

17,06

Vt XI lisa C ja D osa

09.4521

ex 0406 90 21

Terve Cheddari juust (traditsioonilised silindrikujulised juusturattad netomassiga vähemalt 33 kg, kuid mitte üle 44 kg ja kuubikujulised plokid või rööptahukad netomassiga vähemalt 10 kg) kuivaine rasvasisaldusega vähemalt 50 % massist, laagerdatud vähemalt kolm kuud

Austraalia

3 711

17,06

Vt XI lisa B osa

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddari juust, valmistatud pastöriseerimata piimast, kuivaine rasvasisaldusega vähemalt 50 % massist, laagerdatud vähemalt üheksa kuud, vaba hinnaga piiril (2) netomassi 100 kg kohta vähemalt:

 

354,83 eurot vähemalt 500 g netomassiga juustude puhul

 

354,83 eurot vähemalt 500 g netomassiga juustude puhul

 

368,58 eurot alla 500 g netomassiga juustude puhul

Kanada

4 000

13,75

Vt XI lisa A osa

Määratlusega “terved juustud” tähistatakse:

 

silindrikujulisi juusturattaid netomassiga vähemalt 33 kg, kuid mitte üle 44 kg;

 

kuubikujulisi plokke või rööptahukaid netomassiga vähemalt 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Töötlemiseks ettenähtud juust (3)

Uus-Meremaa

4 000

17,06

Vt XI lisa C ja D osa

09.4514

ex 0406 90 21

Terve Cheddari juust (silindrikujulised juusturattad netomassiga vähemalt 33 kg, kuid mitte üle 44 kg ja kuubikujulised plokid või rööptahukas netomassiga vähemalt 10 kg) kuivaine rasvasisaldusega vähemalt 50 % massist, laagerdatud vähemalt kolm kuud

Uus-Meremaa

7 000

17,06

Vt XI lisa B osa


(1)  Sel konkreetsel eesmärgil kasutamise kontrollimiseks kohaldatakse asjaomase teema suhtes sätestatud ühenduse norme. Asjaomased juustud loetakse töödelduks, kui neist on valmistatud kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 0406 30 kuuluvad tooted. Kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikleid 29–300.

(2)  “Vaba väärtus piiril” tähendab vaba hinda piiril või FOB-hinda ekspordiriigis, millele lisanduvad kulud toote kindlustamiseks ja toimetamiseks ühenduse tolliterritooriumini.

(3)  Sel konkreetsel eesmärgil kasutamise kontrollimiseks kohaldatakse asjaomase teema suhtes sätestatud ühenduse norme. Asjaomased juustud loetakse töödelduks, kui neist on valmistatud kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 0406 30 kuuluvad tooted. Kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikleid 29–300.”


29.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 384/61


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2021/2006,

22. detsember 2006,

millega avatakse tariifikvoodid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks ja sätestatakse nende kvootide haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus), (1) eriti selle III lisa artikli 6 lõike 5 seitsmendat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EÜ) nr 1706/98 (2) kehtetuks tunnistamise kohta, eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003 määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (3) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ja artikli 13 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. aprilli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 638/2003 (millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2286/2002 ja nõukogu otsuse 2001/822/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordi korra kohta) (4) on oluliselt muudetud alates selle vastu võtmisest. Seetõttu tuleks ühtlustada AKV riikide ja ÜMT kvoote käsitlevad sätted horisontaalsete või valdkondlike rakendusmäärustega, täpsemalt komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad), (5) komsjoni 28. juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad), (6) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrusega (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi). (7) Kõnealust viimast määrust kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1301/2006 on sätestatud eeskätt impordilitsentside taotlemise kord, nõuded taotlejale ning litsentside väljaandmise tingimused. Kõnealuse määruse kohaselt lõpeb litsentside kehtivusaeg tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval ja seda kohaldatakse, ilma et see piiraks valdkondlikes määrustes sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist. Seetõttu tuleks kohandada ühenduse tariifikvootide haldamine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 638/2003 2007. aastast alates asendada ja tühistada.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 2286/2002 kohaldatakse 23. juunil 2000 Cotonous allakirjutatud AKV–EÜ partnerluslepingust tulenevalt AKV riikidest tuleva impordi kord. Kõnealuse määruse artikli 1 lõikega 3 kehtestatakse selle I lisas loetletud toodete tollimaksude vähendamise üldine kord ja tollimaksude vähendamise erikord teatavatele selle II lisas loetletud toodetele, millele rakendatakse tariifikvoote. Kvoodiks on määratud 125 000 tonni riisi aastas, arvestades kooritud riisina, ja 20 000 tonni purustatud riisi aastas.

(4)

Otsusega 2001/822/EÜ lubatakse AKV–ÜMT päritolu kumulatsioon nimetatud otsuse III lisa artikli 6 kohaselt 160 000-tonnise kooritud riisina arvestatud aastakoguse piires CN-koodi 1006 alla kuuluvate toodete puhul. Igal aastal väljastatakse sellest kogusest esmalt ÜMTdele impordilitsentse 35 000 tonni riisi importimiseks ning sellest omakorda väljastatakse vähimarenenud ÜMTdele impordilitsentse 10 000 tonni riisi importimiseks.

(5)

Niisuguse impordikorra nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks AKV riikidest ja ÜMTdelt pärit riisi impordilitsentside väljastamise üksikasjalikud eeskirjad sätestada ühtse tekstina.

(6)

Tasakaalustatud turukorralduse tagamiseks tuleb impordilitsentside väljastamine jaotada kindlaksmääratud alaperioodide kaupa kogu aasta peale. Määrusega (EÜ) nr 638/2003 on ette nähtud, et esimeseks alaperioodiks tuleb litsentsid välja anda veebruaris. AKV riikide taotluse põhjal, tagamaks et ettevõtjad võiksid kõnealuseid kvoote kasutada jaanuarist detsembrini, tuleks esimest alaperioodi ühe kuu võrra ettepoole tuua.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisale võib tollimaksu vähendada tingimusel, et eksportivale AKV riigile on tasutud ekspordimaksu summas, mille võrra tollimaksu vähendatakse. Ekspordimaksu maksmise tõendamiseks tuleks sätestada üksikasjalikud eeskirjad.

(8)

Import peab toimuma impordilitsentside alusel, mis on välja antud AKV riikide ja ÜMTde volitatud asutuste poolt väljastatud ekspordilitsentside põhjal.

(9)

Vähimarenenud ÜMTde poolt kasutama jäänud litsentsid tuleb anda Hollandi Antillidele ja Arubale, välistamata võimalust kanda koguseid üle sama aasta järgmistesse alaperioodidesse.

(10)

Määruses (EÜ) nr 2286/2002 ja otsuses 2001/822/EÜ sätestatud kvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks nõuda importijatelt impordilitsentsi taotlemisel võimalikke riske hõlmava tagatise esitamist. Samuti tuleks kvoodid jaotada aasta peale ning täpsustada litsentside kehtivusaeg.

(11)

Kõnealuseid meetmeid tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2007 s.o määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatud meetmete kohaldamise kuupäevast.

(12)

Võttes arvesse käesolevas määruses osutatud 5-päevast perioodi taotluste esitamiseks esimeseks alaperioodiks jaanuaris, tuleks ette näha, et ettevõtjad võivad esimesi taotlusi 2007. aastaks esitada alles 15. päeval pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, et anda ettevõtjatele aega käesoleva määrusega kehtestatud uute eeskirjadega kohanemiseks.

(13)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega sätestatakse impordilitsentside korra haldamise üksikasjalikud eeskirjad järgmiste kvootide puhul:

a)

160 000-tonnine üldkvoot, väljendatud kooritud riisina, mis on pärit Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT), kooskõlas määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõikele 3 ning I ja II lisale ning otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikli 6 lõikele 5;

b)

20 000-tonnine AKV riikidest pärit purustatud riisi üldkvoot, kooskõlas määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõikele 3 ja II lisale.

2.   Lõikes 1 osutatud kvoodid avatakse igal aastal 1. jaanuaril.

3.   Kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1291/2000, (EÜ) nr 1342/2003 ja (EÜ) nr 1301/2006, kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti.

II   PEATÜKK

AKV RIIKIDEST PÄRIT RIISI IMPORT

Artikkel 2

CN-koodide 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 ja 10063 alla kuuluva AKV riikidest pärit riisi impordi suhtes ühendusse kohaldatakse 125 000-tonnise kooritud riisina arvestatava kvoodi piires impordilitsentsi ettenäitamisel imporditollimaksude vähendamist, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisaga.

Kvoodi järjekorranumber on 09.4187.

Artikkel 3

1.   Artiklis 2 osutatud impordilitsentse antakse igal aastal välja vastavalt järgmistele alaperioodidele:

:

jaanuar

:

41 668 tonni

:

mai

:

41 666 tonni

:

september

:

41 666 tonni

:

oktoober

:

ülejäänud kogus

2.   Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikega 4 ettenähtud koguste ülekandmist teostatakse vastavalt käesoleva määruse artiklis 12 ettenähtud tingimustele.

Artikkel 4

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva AKV riikidest pärit purustatud riisi impordi suhtes ühendusse kohaldatakse 20 000-tonnise kvoodi piires impordilitsentsi ettenäitamisel imporditollimaksude vähendamist, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisaga.

Kvoodi järjekorranumber on 09.4188.

Artikkel 5

Artiklis 4 osutatud impordilitsentse antakse igal aastal välja vastavalt järgmistele alaperioodidele:

:

jaanuar

:

10 000 tonni

:

mai

:

10 000 tonni

:

september

:

0 tonni

:

oktoober

:

ülejäänud kogus

Artikkel 6

1.   Määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisas sätestatud imporditollimaksude vähendamist kohaldatakse ainult sellise riisiimpordi suhtes, mille eest on ekspordiriigile tasutud ekspordimaksu summas, mis katab kolmandatest riikidest pärit riisi impordile kohaldatava tollimaksu ja käesoleva määruse 2286/2002 II lisas kindlaks määratud maksumäära vahe.

Tollimaks on litsentsitaotluse esitamise päeval kohaldatav tollimaks.

2.   Ekspordimaksu tasumise tõenduseks märgib ekspordiriigi toll vastavalt I lisas esitatud näidisele ekspordiriigi poolt välja antud ekspordilitsentsi lahtrisse 12 summa vastava riigi vääringus ning käesoleva määruse II lisas toodud ühe kinnituse koos allkirja ja tolliasutuse templiga.

3.   Kui ekspordiriigile tasutud ekspordimaks on väiksem kui määruse (EÜ) nr 2286/2002 II lisa alusel kohaldatav maksuvähendus, ei või vähendus olla suurem tasutud ekspordimaksu summast.

4.   Kui ekspordimaks on tasutud muus kui importiva liikmesriigi vääringus, kasutatakse tegelikult tasutud maksusumma arvutamiseks vahetuskursina kõnealuse liikmesriigi kõige iseloomulikumal valuutaturul tollimaksu eelneva kinnitamise päeval registreeritud vahetuskurssi.

Artikkel 7

Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõikest 1 kehtivad kooritud riisi, kroovitud riisi või poolkroovitud riisi ja purustatud riisi impordilitsentsid tegelikust väljaandmise päevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 tähenduses kuni sellele järgneva kolmanda kuu lõpuni ning mitte ühelgi juhul väljaandmise aasta 31. detsembrini, vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 8 esimese lõigu teisele lausele.

Kooritud riisi, kroovitud riisi või poolkroovitud riisi ja purustatud riisi impordilitsentsid, mis on välja antud käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 esimeses taandes ja käesoleva määruse artikli 5 esimeses taandes osutatud alaperioodide raames, kehtivad siiski tegelikust väljaandmise päevast kuni sellele järgneva neljanda kuu lõpuni.

III   PEATÜKK

RIISI IMPORT AKV/ÜMT PÄRITOLU KUMULATSIOONI ALUSEL

Artikkel 8

Ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi import ühendusse vabastatakse impordilitsentsi ettenäitamisel tollimaksust 35 000-tonnise kooritud riisina arvestatud kvoodi ulatuses, millest 25 000 tonni reserveeritakse Hollandi Antillide ja Aruba ning 10 000 vähimarenenud ÜMTde tarbeks.

Hollandi Antillidele ja Arubale eraldatud 25 000-tonnise kvoodi järjekorranumber on 09.4189.

Vähimarenenud ÜMTdele eraldatud 10 000-tonnise kvoodi järjekorranumber on 09.4190.

Artikkel 9

1.   Artiklis 8 osutatud impordilitsentse antakse igal aastal välja vastavalt järgmistele alaperioodidele, kusjuures kogused on arvestatud kooritud riisina:

a)

Hollandi Antillidele ja Arubale:

:

jaanuar

:

8 334 tonni

:

mai

:

8 333 tonni

:

september

:

8 333 tonni

:

oktoober

:

ülejäänud kogus

b)

otsuse 2001/822/EÜ I B lisas loetletud vähimarenenud ÜMTdele:

:

jaanuar

:

3 334 tonni

:

mai

:

3 333 tonni

:

september

:

3 333 tonni

:

oktoober

:

ülejäänud kogus

2.   Kui riis on mõnes muus töötlemisetapis kui kooritud riis, arvestatakse kogused ümber vastavalt komisjoni määruse nr 467/67/EMÜ (8) artiklis 1 sätestatud kurssidele.

Artikkel 10

Impordilitsentsi taotlustega peab olema kaasas ekspordilitsentsi originaal, mis on koostatud vastavalt I lisas esitatud näidisele ja välja antud EUR.1 sertifikaatide väljaandmise eest vastutava asutuse poolt.

Kui oktoobri alaperioodi puhul ei ole kogu saadaolev kogus kaetud litsentsitaotlustega importimiseks AKV/vähimarenenud ÜMT päritolu kumulatsiooni alusel, võib ülejäänud kogust kasutada Hollandi Antillidelt või Arubast pärit toodete impordiks.

Artikkel 11

Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõikest 1 kehtivad kooritud riisi, kroovitud riisi või poolkroovitud riisi ja purustatud riisi impordilitsentsid tegelikust väljaandmise päevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõike 2 tähenduses kuni väljaandmise aasta 31. detsembrini, vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 8 esimese lõigu teisele lausele.

IV   PEATÜKK

ÜKSIKASJALIKUD ÜHISEESKIRJAD

Artikkel 12

Artikli 3 lõikes 2 osutatud ülekantavate koguste piires võib esitada käesoleva määruse artiklis 2 loetletud CN-koodide alla kuuluva AKV riikidest pärit riisi ja CN-koodi 1006 alla kuuluva ÜMTdest pärit riisi impordilitsentside taotlusi.

Kui riisi impordiks AKV/ÜMT päritolu kumulatsiooni alusel või AKV riikidest pärit riisi impordiks ei esitata litsentsitaotlusi kogu saadaoleva koguse osas, võib käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud oktoobri alaperioodi jääki kasutada ÜMTdest pärit toodete impordiks, maksimaalselt artiklis 1 nimetatud 160 000 tonni ulatuses.

Artikkel 13

Litsentsitaotlus esitatakse asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele igale alaperioodile vastava kuu esimese viie tööpäeva jooksul. 2007. aastal algab taotluste esitamise 5-päevane periood artiklis 3, 5 ja 9 osutatud jaanuari alaperioodi puhul siiski alles 13. jaanuaril 2007.

Iga alaperioodi ning iga asjaomase kvoodi järjekorranumbri kohta taotletav kogus ei või ületada kooritud riisina arvestatud 5 000 tonni.

Artikkel 14

1.   Impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtritesse 7 ja 8 märgitakse lähte- ja päritoluriik ning kanne “Jah” märgitakse ristikesega.

Litsentsid kehtivad ainult lahtris 8 märgitud riikidest pärit toodete puhul.

2.   Litsentsitaotluse ning impordilitsentsi lahtrisse 20 tehakse üks järgmistest kannetest:

AKV (määruse (EÜ) nr 2021/2006 artikli 3 lõige 1),

AKV purustatud riis (määruse (EÜ) nr 2021/2006 artikkel 5),

ÜMT (määruse (EÜ) nr 2021/2006 artikkel 9 lõike 1 punkt a)),

ÜMT (määruse (EÜ) nr 2021/2006 artikkel 9 lõike 1 punkt b)),

3.   AKV riikidest pärit impordi korral on litsentsi lahtrisse 24 märgitud üks III lisas esitatud kannetest.

ÜMTdest pärit impordi korral on litsentsi lahtrisse 24 märgitud üks IV lisas esitatud kannetest.

Artikkel 15

1.   Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi määrab komisjon kümne päeva jooksul pärast käesoleva määruse artikli 17 punktis a osutatud teatamistähtaega. Samal ajal määrab komisjon kindlaks järgmise alaperioodi kogused.

2.   Juhul kui lõikes 1 osutatud vähendamise tõttu tekib üks või mitu alla 20-tonnist kogust taotluse kohta, jaotab liikmesriik liisuheitmisega nende koguste kogusumma 20-tonniste partiidena ning ülejäänud koguse võrdselt 20-tonniste partiide vahel. Juhul kui alla 20-tonniste koguste lisamisel ei moodustu 20-tonniseid partiisid, jaotab liikmesriik ülejäänud koguse võrdselt ettevõtjate vahel, kellel on 20-tonniste või suuremate partiide litsents.

Juhul kui pärast esimese lõigu kohaldamist on kogus, millele väljastatakse litsents, alla 20 tonni, võib ettevõtja litsentsitaotluse tagasi võtta kahe tööpäeva jooksul pärast jaotuskoefitsiendi kehtestanud määruse jõustumist.

3.   Kolme tööpäeva jooksul alates komisjoni otsuse avaldamisest antakse välja impordilitsentsid lõigete 1 ja 2 kohaldamisest tulenevate koguste kohta.

Artikkel 16

Erandina määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklist 12 on impordilitsentsi taotluse esitamisel nõutava tagatise summa 46 eurot tonni kohta.

Artikkel 17

Liikmesriigid edastavad komisjonile elektroonilisel teel:

a)

hiljemalt litsentsitaotluste esitamise viimasele päevale järgneval teisel tööpäeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi impordilitsentside taotlustega seotud teabe, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis a, koos kaheksakohaliste CN-koodide ning päritoluriikide kaupa toodud taotletavate kogustega (toote kaal), täpsustades impordilitsentsi, nõudmisel ka ekspordilitsentsi numbri;

b)

hiljemalt impordilitsentsi väljastamise päevale järgneval teisel tööpäeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi impordilitsentside taotlustega seotud teabe, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, koos kaheksakohaliste CN-koodide ning päritoluriikide kaupa toodud kogustega (toote kaal), mille kohta litsents on väljastatud, täpsustades impordilitsentsi numbri ning koguse, mille puhul taotlused on tagasi võetud vastavalt artikli 15 lõikele 2;

c)

hiljemalt iga kuu viimasel päeval kaheksanumbriliste CN-koodide kaupa lõplikud kogused (toote kaal), mis on kõnealust kvooti kohaldades tegelikult eelviimase kuu jooksul vabasse ringlusse lastud. Kui ajavahemiku jooksul ei ole vabasse ringlusse lubatud mingeid koguseid, siis saadetakse “tühi” teatis.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Määrus (EÜ) nr 638/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 19

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22 detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(4)  ELT L 93, 10.4.2003, lk 3, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2120/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 22).

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(6)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 945/2006 (ELT L 173, 27.6.2006, lk 12).

(7)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2325/1988 (ELT L 202, 27.7.1988, lk 14).

(8)  EÜT L 204, 24.8.1967, lk 1.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 2021/2006 artiklis 6 ja artikli 10 lõikes 1 osutatud ekspordilitsentsi näidis

Image


II LISA

Artikli 6 lõikes 2 osutatud märked:

:

bulgaaria keeles

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

hispaania keeles

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

tšehhi keeles

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

taani keeles

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

saksa keeles

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

eesti keeles

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

kreeka keeles

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

inglise keeles

:

Special charge collected on export of rice

:

prantsuse keeles

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

itaalia keeles

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

läti keeles

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

leedu keeles

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

ungari keeles

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

malta keeles

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

hollandi keeles

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

poola keeles

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugali keeles

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

rumeenia keeles

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

slovaki keeles

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

sloveeni keeles

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

soome keeles

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

rootsi keeles

:

Särskild avgift för risexport.


III LISA

Artikli 14 lõike 3 esimeses lõigus osutatud märked:

:

bulgaaria keeles

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

hispaania keeles

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

tšehhi keeles

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

taani keeles

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

saksa keeles

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

eesti keeles

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

kreeka keeles

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

inglise keeles

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

prantsuse keeles

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

itaalia keeles

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

läti keeles

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

leedu keeles

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

ungari keeles

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

malta keeles

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

hollandi keeles

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

poola keeles

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

portugali keeles

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

rumeenia keeles

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

slovaki keeles

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

sloveeni keeles

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

soome keeles

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

rootsi keeles

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


IV LISA

Artikli 14 lõike 3 teises lõigus osutatud märked:

:

bulgaaria keeles

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

taani keeles

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

saksa keeles

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

eesti keeles

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

kreeka keeles

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

inglise keeles

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2021/2006]

:

itaalia keeles

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

läti keeles

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

leedu keeles

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

ungari keeles

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (2021/2006/EK rendelet)

:

malta keeles

: