ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 380

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1919/2006, 11. detsember 2006, millega kohandatakse mitmeid piima- ja piimatooteturu ühist korraldust käsitlevaid määrusi tulenevalt Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisest Euroopa Liiduga

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

28.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 380/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1919/2006,

11. detsember 2006,

millega kohandatakse mitmeid piima- ja piimatooteturu ühist korraldust käsitlevaid määrusi tulenevalt Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisest Euroopa Liiduga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmes piima- ja piimatooteturu ühist korraldust käsitlevas komisjoni määruses on vaja teha teatavad tehnilised muudatused, et viia läbi Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisest Euroopa Liiduga tulenevad vajalikud kohandused.

(2)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul) (1) V lisa vastab liikmesriikides toodetud ja eraladustusabi kõlbliku või siseriiklikule kvaliteediklassile. Kõnealune lisa peaks sisaldama Bulgaaria ja Rumeenia siseriiklikku kvaliteediklassi.

(3)

Komisjoni 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2799/1999 (millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas) (2) II lisa sisaldab liikmesriikide kindlaks määratud loetelu toodetest, mille turuhinnad tuleb korrapäraselt edastada komisjonile, kui määratletud toodetega kaubeldakse tüüpilisel määral. Kõnealusesse lisasse tuleks lisada Bulgaarias ja Rumeenias turustatavate tüüpiliste toodete loetelu.

(4)

Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega, (3) sisaldab Bulgaaria ja Rumeenia jaoks avatud kvoote ning nende kohaldamisega seotud sätteid. Seepärast on asjakohane jätta välja kõnesoleva määruse artikli 5 punkt b, artikli 19 lõige 1 ja I.B lisa.

(5)

Lisaks on määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 18 lõike 1 punktis d, artikli 21 lõike 1 punktis d, artikli 28 lõike 1 punktis d, artiklis 37 ja artikli 44 lõikes 3 sätestatud konkreetsed märked kõikides ühenduse keeltes. Kõnealustes artiklites peaksid olema sätestatud ka märked Bulgaaria ja Rumeenia kohta.

(6)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse teatud piimatoodete eksporditoetusi puudutav pakkumismenetlus) (4) on sätestatud alalise pakkumiskutse kehtestamise üksikasjalikud eeskirjad. Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 581/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega) (5) ja komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 582/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga) (6) nähakse ette eraldi pakkumiskutsed nimetatud toodete kohta. Määrused (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 sisaldavad viiteid Bulgaaria ja Rumeeniaga toimuvale kaubavahetusele. Sellised viited tuleks alates ühinemiskuupäevast välja jätta. Peale selle tuleks ka lisada Bulgaarias ja Rumeenias pakkumismenetluse eest vastutava pädeva ametiasutuse nimi ja aadress.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul) (7) VII, XIII, XV ja XVI lisa sisaldavad teatavaid märkeid kõikides ühenduse keeltes. Kõnealused sätted peaksid sisaldama märkeid ka bulgaaria ja rumeenia keeles.

(8)

Komisjoni 17. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1282/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta) (8) IV lisa sisaldab teatavaid märkeid kõikides ühenduse liikmesriikide keeltes. Kõnealused sätted peaksid sisaldama märkeid ka bulgaaria ja rumeenia keeles.

(9)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määruseid (EÜ) nr 2771/1999, (EÜ) nr 2799/1999, (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 581/2004, (EÜ) nr 582/2004, (EÜ) nr 1898/2005 ja (EÜ) nr 1282/2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 V lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 5 punkt b jäetakse välja;

2)

artikli 18 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

lahtrisse 20 kvoot ja üks XV lisas loetletud märgetest”;

3)

artikli 19 lõike 1 punkt a jäetakse välja;

4)

artikli 21 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

lahtrisse 20 üks XVI lisas loetletud märgetest”;

5)

artikli 28 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

lahtrisse 20 vajaduse korral kvoodi number, IMA 1 sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev ühe XVII lisas loetletud märkena”;

6)

artikli 37 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 26 kannab litsentsi välja andnud asutus lahtrisse 20 ühe XVIII lisas loetletud märgetest.”;

7)

artikli 44 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Kui füüsiline kontroll on läbi viidud, märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 32 või elektrooniliste litsentside dialoogiboksi üks XIX lisas loetletud märgetest.”;

8)

I.B lisa jäetakse välja;

9)

käesoleva määruse III lisa tekst lisatakse XV–XIX lisana.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 581/2004 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Esimeses lõigus osutatud tooted on ette nähtud ekspordiks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.”;

2)

I lisa asendatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 5

Määrust (EÜ) nr 582/2004 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kuulutatakse välja alaline pakkumine, et määratleda eksporditoetus komisjoni määruse (EMÜ) nr 3846/87 (9) I lisa 9. jaos osutatud lõssipulbri jaoks, mis on pakitud vähemalt 25 kg netomassiga kottidesse ja mille lisatud piimavaba aine sisaldus ei ületa 0,5 massiprotsenti (tootekoodiga ex ex 0402 10199 000), mis on ette nähtud eksportimiseks kõigisse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.

2)

I lisa asendatakse käesoleva määruse V lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 6

Määrust (EÜ) nr 1898/2005 muudetakse järgmiselt:

1)

VII lisa asendatakse käesoleva määruse VI lisa tekstiga;

2)

XIII lisa asendatakse käesoleva määruse VII lisa tekstiga;

3)

XV ja XVI lisa asendatakse käesoleva määruse VIII lisa tekstiga.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1282/2006 IV lisa asendatakse käesoleva määruse IX lisa tekstiga.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 2006.

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1633/2006 (ELT L 305, 4.11.2006, lk 3).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2006 (ELT L 288, 19.10.2006, lk 21).

(3)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 926/2006 (ELT L 170, 23.6.2006, lk 8).

(4)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).

(5)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 975/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 69).

(6)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 975/2006.

(7)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1474/2006 (ELT L 275, 6.10.2006, lk 44).

(8)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4.

(9)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.”


I LISA

V LISA

SISERIIKLIKUD KVALITEEDIKLASSID

“beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit” – Belgia või,

“Екстра качество” – Bulgaaria või,

“České stolní máslo” – Tšehhi Vabariigi või,

“smør af første kvalitet” – Taani või,

“Markenbutter” – Saksamaa või,

“Ekstra kvaliteet” – Eesti või,

“προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως” – Kreeka või,

“producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada” – Hispaania või,

“pasteurisé A” – Prantsusmaa või,

“Irish creamery butter” – Iiri või,

“prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione” – Itaalia või,

“Ekstrā klases sviests” – Läti või,

“A klasės sviestas” – Leedu või,

“Marque Rose” või “Beurre de première qualité” – Luksemburgi või,

“Márkázott vaj” – Malta või,

“Extra kwaliteit” – Madalmaade või,

“Teebutter” – Austria või,

“masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe” – Poola või,

“produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados” – Portugali või,

“unt extra” – Rumeenia või,

“Surovo maslo I. Vrste” – Sloveenia või,

“Slovenské výberové maslo” – Slovakkia või,

“perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör” – Soome või,

“svensk smör” – Rootsi või,

“Extra selected” – Suurbritannia või, ja “Premium” õ Põhja-Iiri või.


II lisa

II LISA

A.

Segude pakendil esitatav teave:

bulgaaria keeles: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

hispaania keeles: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

tšehhi keeles: Směs určená k výrobě krmných směsí – nařízení (ES) č. 2799/1999

taani keeles: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksa keeles: Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

eesti keeles: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud – määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreeka keeles: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

inglise keeles: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

prantsuse keeles: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

itaalia keeles: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

läti keeles: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums – Regula (EK) Nr.2799/1999

leedu keeles: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungari keeles: Összetett takarmány előállítására szánt keverék – 2799/1999/EK rendelet

malta keeles: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollandi keeles: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poola keeles:“Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugali keeles: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumeenia keeles: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaki keeles: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí – nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeni keeles: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic – Uredba (ES) št. 2799/1999

soome keeles: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

rootsi keeles: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Segasööda pakendil esitatav teave:

bulgaaria keeles: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах – Регламент (ЕО) No 2799/1999

hispaania keeles: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

tšehhi keeles: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko – nařízení (ES) č. 2799/1999

taani keeles: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksa keeles: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

eesti keeles: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad – määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreeka keeles: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

inglise keeles: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

prantsuse keeles: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

itaalia keeles: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

läti keeles: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) – Regula (EK) Nr.2799/1999

leedu keeles: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungari keeles: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

malta keeles: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollandi keeles: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poola keeles:“Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugali keeles: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumeenia keeles: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaki keeles: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko – nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeni keeles: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu – Uredba (ES) No 2799/1999

soome keeles: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

rootsi keeles: Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104 kantav eriteave, kui toodet tarnitakse paagis või konteineris:

bulgaaria keeles: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи – Регламент (ЕО) No 2799/1999

hispaania keeles: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

tšehhi keeles: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá – nařízení (ES) č. 2799/1999

taani keeles: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksa keeles: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

eesti keeles: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele – määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreeka keeles: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

inglise keeles: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

prantsuse keeles: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

itaalia keeles: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

läti keeles: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību – Regula (EK) Nr. 2799/1999

leedu keeles: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungari keeles: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

malta keeles: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollandi keeles: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poola keeles:“Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugali keeles: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumeenia keeles: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaki keeles: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi – nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeni keeles: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice – Uredba (ES) št. 2799/1999

soome keeles: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

rootsi keeles: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104 kantav eriteave, kui lõssipulbrit müüakse riiklikest varudest:

bulgaaria keeles: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране – Регламент (ЕО) No 2799/1999

hispaania keeles: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

tšehhi keeles: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci – nařízení (ES) č. 2799/1999

taani keeles: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksa keeles: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

eesti keeles: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks – määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreeka keeles: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

inglise keeles: To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

prantsuse keeles: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

itaalia keeles: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

läti keeles: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai – Regula (EK) Nr. 2799/1999

leedu keeles: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

ungari keeles: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó – 2799/1999/EK rendelet

malta keeles: Biex ikunu pproċessati f'alimenti ta' l-ikel jew dinaturat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollandi keeles: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

poola keeles: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

portugali keeles: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

rumeenia keeles: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovaki keeles: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeni keeles: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št. 2799/1999

soome keeles: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

rootsi keeles: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999


III lisa

"XV LISA

Artikli 18 lõike 1 punktis d osutatud märked

bulgaaria keeles: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

hispaania keeles: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

tšehhi keeles: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

taani keeles: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

saksa keeles: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

eesti keeles: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

kreeka keeles: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

inglise keeles: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

prantsuse keeles: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

itaalia keeles: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

läti keeles: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

ungari keeles: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

malta keeles: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

hollandi keeles: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

poola keeles: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugali keeles: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

rumeenia keeles: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

slovaki keeles: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

sloveeni keeles: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

soome keeles: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

rootsi keeles: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

XVI LISA

Artikli 21 lõike 1 punktis d osutatud märked

bulgaaria keeles: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

hispaania keeles: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

tšehhi keeles: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

taani keeles: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

saksa keeles: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

eesti keeles: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

kreeka keeles: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

inglise keeles: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

prantsuse keeles: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

itaalia keeles: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

läti keeles: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

ungari keeles: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

malta keeles: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

hollandi keeles: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

poola keeles: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugali keeles: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

rumeenia keeles: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

slovaki keeles: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

sloveeni keeles: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

soome keeles: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

rootsi keeles: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

XVII LISA

Artikli 28 lõike 1 punktis d osutatud märked

bulgaaria keeles: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

hispaania keeles: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

tšehhi keeles: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

taani keeles: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

saksa keeles: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

eesti keeles: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

kreeka keeles: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

inglise keeles: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

prantsuse keeles: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

itaalia keeles: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

läti keeles: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

leedu keeles: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

ungari keeles: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

malta keeles: Validu jekk akkumpanjat b'ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

hollandi keeles: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

poola keeles: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

portugali keeles: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

rumeenia keeles: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

slovaki keeles: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

sloveeni keeles: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

soome keeles: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

rootsi keeles: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

XVIII LISA

Artikli 37 esimeses lõigus osutatud märked

bulgaaria keeles: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане no…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

hispaania keeles: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

tšehhi keeles: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

taani keeles: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

saksa keeles: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

eesti keeles: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr …… vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks …… 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

kreeka keeles: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού ……….. της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

inglise keeles: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

prantsuse keeles: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

itaalia keeles: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

läti keeles: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

leedu keeles: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

ungari keeles: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

malta keeles: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

hollandi keeles: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

poola keeles: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

portugali keeles: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

rumeenia keeles: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

slovaki keeles: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

sloveeni keeles: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

soome keeles: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

rootsi keeles: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

XIX LISA

Artikli 44 lõikes 3 osutatud märked

bulgaaria keeles: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) no 2535/2001],

hispaania keeles: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

tšehhi keeles: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

taani keeles: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

saksa keeles: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

eesti keeles: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

kreeka keeles: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

inglise keeles: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

prantsuse keeles: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

itaalia keeles: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

läti keeles: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

leedu keeles: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

ungari keeles: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

malta keeles: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

hollandi keeles: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

poola keeles: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

portugali keeles: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

rumeenia keeles: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

slovaki keeles: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

sloveeni keeles: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

soome keeles: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

rootsi keeles: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


IV lisa

LISA

Määruses (EÜ) nr 580/2004 ja käesolevas määruses osutatud liikmesriikide pädevad asutused, kellele esitatakse pakkumised:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND “AGRICULTURE” – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: +359 2 81 87100

Tel./fax: +359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: +42 0 222 871 452

Fax: +42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax: (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: +370 5 25 26 703

Fax: +370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 2370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 37 43 603

Fax: +36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel: +4822 661-75-90

Fax: +4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.: (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: +40 21 3054802

Tel.: +40 21 3054842

Fax: +40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386 1 478 9228

Fax: +386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 2 59 266 321; +421 2 59 266 265

Fax: +421 2 59 266 329; +421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: +44(0) 191 226 5262

Fax: +44(0) 191 226 5212


V LISA

LISA

Määruses (EÜ) nr 580/2004 ja käesolevas määruses osutatud liikmesriikide pädevad asutused, kellele esitatakse pakkumised:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B – 1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND “AGRICULTURE” – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D – 53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR – 10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F – 75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F – 75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 23 70

Télécopieur: (35-2) 46 61 38

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 33 151 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL – 00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: + 386 1 478 9228

Fax: + 386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK – 812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


VI LISA

VII LISA

Pakendite märgistus (artiklid 9 ja 10)

1.

a)

Kontsentreeritud või:

bulgaaria keeles: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

eesti keeles: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreeka keeles: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

leedu keeles: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungari keeles: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

malta keeles: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

rootsi keeles: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

märgistusainetega või:

bulgaaria keeles: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

eesti keeles: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreeka keeles: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

leedu keeles: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungari keeles: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

malta keeles: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

rootsi keeles: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

märgistusainetega koor:

bulgaaria keeles: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

eesti keeles: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

kreeka keeles: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

leedu keeles: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

ungari keeles: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

malta keeles: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

rootsi keeles: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

CN-koodi ex 0405 90 10 alla kuuluv piimarasv

bulgaaria keeles: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

eesti keeles: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

kreeka keeles: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

leedu keeles: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

malta keeles: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poola keeles: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

rootsi keeles: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Vahesaadused

bulgaaria keeles: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

hispaania keeles: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

tšehhi keeles: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

taani keeles: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

saksa keeles: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

eesti keeles: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreeka keeles: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

inglise keeles: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

prantsuse keeles: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

itaalia keeles: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

läti keeles: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

leedu keeles: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

malta keeles: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

hollandi keeles: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

poola keeles: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

portugali keeles: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

rumeenia keeles: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

slovaki keeles: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

sloveeni keeles: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

rootsi keeles: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud ja CN-koodi ex 0405 10 30 alla kuuluvate vahetoodete puhul asendada sõnad “artiklis 10” sõnadega “artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii”.


VII lisa

XIII LISA

Artikli 45 lõikes 1 osutatud kontrolleksemplari T5 lahtritesse 104 ja 106 tehtavad märked

A.

Või, kontsentreeritud või, koor või vahetooted, mida kasutatakse lõpptoodete valmistamiseks pärast märgistusainete lisamist:

a)

sekkumisvõi saatmise korral märgistusainete lisamiseks:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

eesti keeles: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõike 1 punktile a

kreeka keeles: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

leedu keeles: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

malta keeles: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poola keeles: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

rootsi keeles: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhend A või juhend B);

b)

sekkumisvõi saatmise korral kontsentreerimiseks ja märgistusainete lisamiseks:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

eesti keeles: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõike 1 punktile a

kreeka keeles: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

leedu keeles: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

malta keeles: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poola keeles: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

rootsi keeles: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhend A või juhend B);

c)

märgistusainetega vahetoodete või märgistusainetega või, sekkumisvõi või kontsentreeritud või saatmise korral otseseks kasutamiseks lõpptootes või kaudselt läbi mõne vahetoote:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

või

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

või

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

või

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

või

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

või

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

või

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

või

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

või

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

või

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

või

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

eesti keeles: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreeka keeles: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

või

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

või

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

või

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

või

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

või

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

või

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

itaalia keeles: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

või

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

või

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

või

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

või

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

leedu keeles: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

või

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

või

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungari keeles: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

või

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

või

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

malta keeles: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

või

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

või

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

või

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

või

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

või

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

või

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

või

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

või

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

või

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

või

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

või

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

või

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

või

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

või

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

või

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

või

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

rootsi keeles: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

või

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

või

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhend A või juhend B);

3)

vajaduse korral vahetoote valmistamisel kasutatud sekkumisvõi, või või kontsentreeritud või mass;

d)

märgistusainetega koore saatmise korral lõpptoodetes kasutamiseks:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

eesti keeles: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreeka keeles: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

leedu keeles: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungari keeles: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

malta keeles: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

rootsi keeles: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhis B).

B.

Või, kontsentreeritud või või vahetoode kasutamiseks lõpptoodetes:

a)

sekkumisvõi saatmise korral kontsentreerimiseks:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

eesti keeles: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõike 1 punktile b

kreeka keeles: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

leedu keeles: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

malta keeles: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

poola keeles: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

rootsi keeles: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhend A või juhend B);

b)

sekkumisvõist, võist või kontsentreeritud võist valmistatud vahetoote ja sekkumisvõi või kontsentreeritud või saatmise korral otseseks kasutamiseks lõpptootes otse või vajaduse korral mõne vahetoote kaudu:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

või

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

või

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

või

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

või

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

või

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

või

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

või

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

või

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

või

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

või

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

eesti keeles: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreeka keeles: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

või

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

või

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

või

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

või

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

või

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

või

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

itaalia keeles: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

või

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

või

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

või

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

või

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

leedu keeles: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

või

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

või

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

või

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

või

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

malta keeles: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

või

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

või

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

või

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

või

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

poola keeles: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

või

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

või

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

või

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

või

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

või

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

või

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

või

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

või

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

või

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

või

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

või

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

või

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

rootsi keeles: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

või

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

või

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

1)

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg;

2)

viide kasutusotstarbele (juhend A või juhend B);

3)

vajaduse korral vahetoote valmistamisel kasutatud sekkumisvõi, või või kontsentreeritud või mass.

C.

CN-koodi ex 0405 90 10 alla kuuluv piimarasv

Piimarasva saatmise korral kontsentreeritud või valmistamiseks:

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104:

bulgaaria keeles: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

hispaania keeles: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšehhi keeles: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

taani keeles: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksa keeles: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

eesti keeles: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

kreeka keeles: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

inglise keeles: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

prantsuse keeles: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

itaalia keeles: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

läti keeles: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

leedu keeles: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

ungari keeles: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

malta keeles: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollandi keeles: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

poola keeles: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugali keeles: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

rumeenia keeles: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovaki keeles: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeni keeles: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

rootsi keeles: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106:

lõpptoodetes kasutamise tähtaeg.


(1)  Artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud vahetoodete osas asendatakse sõnad “või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote” sõnadega “läbi mõne artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud vahetoote”.

(2)  Artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud vahetoodete osas asendatakse sõnad “artiklis 10” sõnadega “artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii”.


VIII lisa

XV LISA

Pakendite märgistus (artikkel 61) ja kontrolleksemplari T5 tehtavad märked (artikkel 70)

1.   XIV lisa juhendile I vastavalt märgistatud kontsentreeritud või

bulgaaria keeles: Концентрирано масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

hispaania keeles: Mantequilla concentrada – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tšehhi keeles: Zahuštěné máslo – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

taani keeles: Koncentreret smør – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

saksa keeles: Butterschmalz/Butterfett – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

eesti keeles: Kontsentreeritud või – määruse (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

kreeka keeles: Συμπυκνωμένο βούτυρο – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

inglise keeles: Concentrated butter – Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

prantsuse keeles: Beurre concentré – règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

itaalia keeles: Burro concentrato – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

läti keeles: Iebiezināts sviests – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

leedu keeles: Koncentruotas sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungari keeles: Vízmentes tejzsír – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

malta keeles: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

hollandi keeles: Boterconcentraat – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

poola keeles: Koncentrat masła – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugali keeles: Manteiga concentrada – Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

rumeenia keeles: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

slovaki keeles: Koncentrované maslo – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

sloveeni keeles: Zgoščeno maslo – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

soome keeles: Voiöljy – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

rootsi keeles: Koncentrerat smör – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   XIV lisa juhendile II vastavalt märgistatud pühvlivõi

bulgaaria keeles: Гхи (ghee) получено от масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

hispaania keeles: Ghee obtenido de mantequilla – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tšehhi keeles: Ghee z másla – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

taani keeles: Ghee – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

saksa keeles: Aus Butter gewonnenes Ghee – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

eesti keeles: Pühvlivõi – määruse (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

kreeka keeles: Βoύτυρo ghee – Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

inglise keeles: Butter ghee – Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

prantsuse keeles: Ghee obtenu du beurre – règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

itaalia keeles: Ghee ottenuto da burro – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

läti keeles: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

leedu keeles: Ghee sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

ungari keeles: Tisztított vaj (ghee) – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

malta keeles: Butter Ghee – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

hollandi keeles: Ghee – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

poola keeles: Masło Ghee – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugali keeles: Ghee – Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

rumeenia keeles: Unt ghee – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

slovaki keeles: Maslo čistené polotekuté – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

sloveeni keeles: Maslo ghee – Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

soome keeles: Ghee – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

rootsi keeles: Smörolja – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Kontrolleksemplari T5 lahtrisse 104 kantavad täpsustused

bulgaaria keeles: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

hispaania keeles: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

tšehhi keeles: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

taani keeles: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

saksa keeles: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

eesti keeles: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

kreeka keeles: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

inglise keeles: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

prantsuse keeles: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

itaalia keeles: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

läti keeles: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

leedu keeles: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

ungari keeles: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

malta keeles: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

hollandi keeles: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

poola keeles: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

portugali keeles: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

rumeenia keeles: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

slovaki keeles: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

sloveeni keeles: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

soome keeles: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

rootsi keeles: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

XVI LISA

Pakendite märgistus (artikkel 81)

1.

Artikli 81 lõikes 1 osutatud märked

bulgaaria keeles: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава IV

hispaania keeles: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

tšehhi keeles: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

taani keeles: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

saksa keeles: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

eesti keeles: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

kreeka keeles: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

inglise keeles: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

prantsuse keeles: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

itaalia keeles: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

läti keeles: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

leedu keeles: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

ungari keeles: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

malta keeles: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

hollandi keeles: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

poola keeles: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

portugali keeles: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

rumeenia keeles: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

slovaki keeles: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

sloveeni keeles: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

soome keeles: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

rootsi keeles: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Artikli 81 lõikes 2 osutatud märked

bulgaaria keeles: Препродажбата забранена

hispaania keeles: Reventa prohibida

tšehhi keeles: Opětný prodej zakázán

taani keeles: Videresalg forbudt

saksa keeles: Weiterverkauf verboten

eesti keeles: Edasimüük keelatud

kreeka keeles: Απαγορεύεται η μεταπώληση

inglise keeles: Resale prohibited

prantsuse keeles: Revente interdite

itaalia keeles: Vietata la rivendita

läti keeles: Atkalpārdošana aizliegta

leedu keeles: Perparduoti draudžiama

ungari keeles: Viszonteladása tilos

malta keeles: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

hollandi keeles: Doorverkoop verboden

poola keeles: Odsprzedaż zabroniona

portugali keeles: Proibida a revenda

rumeenia keeles: Revânzarea este interzisă

slovaki keeles: Opätovný predaj zakázaný

sloveeni keeles: Nadaljnja prodaja prepovedana

soome keeles: Jälleenmyynti kielletty

rootsi keeles: Återförsäljning förbjuden


IX LISA

IV LISA

Artikli 32 punktis c osutatud märked

bulgaaria keeles: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

hispaania keeles: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

tšehhi keeles: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

taani keeles: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

saksa keeles: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

eesti keeles: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

kreeka keeles: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

inglise keeles: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

prantsuse keeles: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

itaalia keeles: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

läti keeles: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

leedu keeles: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

ungari keeles: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

malta keeles: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

hollandi keeles: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

poola keeles: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

portugali keeles: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

rumeenia keeles: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

slovaki keeles: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

sloveeni keeles: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

soome keeles: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

rootsi keeles: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.