ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 363

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
20. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid määrusi ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid), transpordipoliitika, maksustamise, statistika, energeetika, keskkonna, justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö, tolliliidu, välissuhete, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning institutsioonide valdkondades seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

1

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/96/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

81

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/97/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

107

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/98/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive maksustamise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

129

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/99/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive äriühinguõiguse valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

137

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/100/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

141

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/101/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiive 73/239/EMÜ, 74/557/EMÜ ja 2002/83/EÜ teenuste vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

238

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/102/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

241

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/103/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive transpordipoliitika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

344

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/104/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse teatavaid direktiive põllumajanduse valdkonnas (veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

352

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/105/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse Direktiive 73/239/EMÜ, 74/557/EMÜ ja 2002/83/EÜ keskkonna valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

368

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/106/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiivi 94/80/EÜ (millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida liikmesriigi kohalikel valimistel) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

409

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/107/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiivi 89/108/EMÜ kiirkülmutatud toiduainete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamise, esitlemise ja reklaami kohta seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

411

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/108/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiive 90/377/EMÜ ja 2001/77/EÜ energeetika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

414

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/109/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiivi 94/45/EÜ (Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides) seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

416

 

*

Nõukogu Direktiiv 2006/110/EÜ, 20. november 2006, millega kohandatakse direktiive 95/57/EÜ ja 2001/109/EÜ statistika valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

418

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

2006/881/ÜVJPNõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 30. november 2006, millega kohandatakse otsust 96/409/ÜVJP tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

422

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

20.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 363/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2006,

20. november 2006,

millega kohandatakse teatavaid määrusi ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid), transpordipoliitika, maksustamise, statistika, energeetika, keskkonna, justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö, tolliliidu, välissuhete, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning institutsioonide valdkondades seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut (1), eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinemisakti artiklis 56 on sätestatud, et kui institutsioonide akte, mis jäävad kehtima pärast 1. jaanuari 2007, on vaja seoses ühinemisega kohandada ning kui neid vajalikke kohandusi ei ole ühinemisakti ega selle lisadega ette nähtud, võtab nõukogu vastu vajalikud kohandused, välja arvatud juhul, kui esialgse akti on vastu võtnud komisjon.

(2)

Ühinemislepingu koostanud konverentsi lõppaktis oli kirjas, et kõrged lepinguosalised jõudsid poliitilisele kokkuleppele institutsioonide vastu võetud aktide kohandustes, mis on vajalikud seoses ühinemisega, ning nad kutsusid nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist ning neid vajadusel täiendama ja ajakohastama, et võtta arvesse ühenduse õiguse arengut.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta järgmisi määrusi:

kaupade vaba liikumise valdkonnas: määrused (EÜ) nr 2003/2003 (2) ja (EÜ) nr 339/93 (3),

isikute vaba liikumise valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 1408/71 (4) ja (EMÜ) nr 574/72 (5),

äriühinguõiguse valdkonnas: määrus (EÜ) nr 2157/2001 (6),

konkurentsipoliitika valdkonnas: määrus (EÜ) nr 659/1999 (7),

põllumajanduse valdkonnas (sealhulgas veterinaarõigusaktid): määrused nr 79/65 (8), (EMÜ) nr 1784/77 (9), (EMÜ) nr 2029/91 (10), (EMÜ) nr 2137/92 (11), (EÜ) nr 1493/1999 (12), (EÜ) nr 1760/2000 (13), (EÜ) nr 999/2001 (14), (EÜ) nr 2160/2003 (15), (EÜ) nr 21/2004 (16), (EÜ) nr 853/2004 (17), (EÜ) nr 854/2004 (18), (EÜ) nr 882/2004 (19) ja (EÜ) nr 510/06 (20),

transpordipoliitika valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 1108/70 (21), (EMÜ) nr 3821/85 (22), (EMÜ) nr 881/92 (23), (EMÜ) nr 684/92 (24), (EMÜ) nr 1192/69 (25) ja (EMÜ) nr 2408/92 (26),

maksustamise valdkonnas: määrus (EÜ) nr 1798/2003 (27),

statistika valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 2782/75 (28), (EMÜ) nr 357/79 (29), (EMÜ) nr 837/90 (30), (EMÜ) nr 959/93 (31), (EÜ) nr 1172/98 (32), (EÜ) nr 437/2003 (33) ja (EÜ) nr 1177/2003 (34),

energeetika valdkonnas: määrus (EÜ) nr 1407/2002 (35),

keskkonna valdkonnas: määrused (EÜ) nr 761/2001 (36) ja (EÜ) nr 2037/2000 (37),

justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö valdkonnas: määrused (EÜ) nr 1346/2000 (38), (EÜ) nr 44/2001 (39), (EÜ) nr 1683/95 (40) ja (EÜ) nr 539/2001 (41),

tolliliidu valdkonnas: määrus (EMÜ) nr 2913/92 (42),

välissuhete valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 3030/93 (43), (EÜ) nr 517/94 (44), (EÜ) nr 152/2002 (45), (EÜ) nr 2368/2002 (46) ja (EÜ) nr 1236/2005 (47),

ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas: määrused (EÜ) nr 2488/2000 (48), (EÜ) nr 2580/2001 (49), (EÜ) nr 881/2002 (50), (EÜ) nr 1210/2003 (51), (EÜ) nr 131/2004 (52), (EÜ) nr 234/2004 (53), (EÜ) nr 314/2004 (54), (EÜ) nr 872/2004 (55), (EÜ) nr 1763/2004 (56), (EÜ) nr 174/2005 (57), (EÜ) nr 560/2005 (58), (EÜ) nr 889/2005 (59), (EÜ) nr 1183/2005 (60), (EÜ) nr 1184/2005 (61), (EÜ) nr 1859/2005 (62), (EÜ) nr 305/2006 (63), (EÜ) nr 765/2006 (64) ja (EÜ) nr 817/2006 (65),

institutsioonide valdkonnas: määrus (EMÜ) nr 1/58 (66),

(4)

ja seetõttu tuleks vastavalt muuta järgimisi otsuseid:

isikute vaba liikumise valdkonnas: Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni otsused nr 117 (7. juuli 1982) (67), nr 136 (1. juuli 1987) (68), nr 150 (26. juuli 1992) (69) ja nr 192 (29. oktoober 2003) (70),

põllumajanduse valdkonnas (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid): otsused 79/542/EMÜ (71), 82/735/EMÜ (72), 90/424/EMÜ (73), 2003/17/EÜ (74) ja 2005/834/EÜ (75),

transpordipoliitika valdkonnas: otsus nr 1692/96/EÜ (76),

energeetika valdkonnas: otsus 77/270/Euratom (77) ja Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (78),

keskkonna valdkonnas: otsused 97/602/EÜ (79) ja 2002/813/EÜ (80),

justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö valdkonnas: täitevkomitee 28. aprilli 1999. aasta otsus ühiste konsulaarjuhiste lõppversiooni kohta (81) ja täitevkomitee 22. detsembri 1994. aasta otsus artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistuse kohta (82),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Järgmisi määrusi muudetakse vastavalt lisale:

kaupade vaba liikumise valdkonnas: määrused (EÜ) nr 2003/2003 ja (EÜ) nr 339/93,

isikute vaba liikumise valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 1408/71 ja (EMÜ) nr 574/72,

äriühinguõiguse valdkonnas: määrus (EÜ) nr 2157/2001,

statistika valdkonnas: määrus (EÜ) nr 659/1999,

põllumajanduse valdkonnas (sealhulgas veterinaarõigusaktid): määrused nr 79/65, (EMÜ) nr 1784/77, (EMÜ) nr 2029/91, (EÜ) nr 2137/92, (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1760/2000, (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 2160/2003, (EÜ) nr 21/2004, (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 510/06,

transpordipoliitika valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 1108/70, (EMÜ) nr 3821/85, (EMÜ) nr 881/92, (EMÜ) nr 684/92, (EMÜ) nr 1192/69 ja (EMÜ) nr 2408/92,

maksustamise valdkonnas: määrus (EÜ) nr 1798/2003,

statistika valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 2782/75, (EMÜ) nr 357/79, (EMÜ) nr 837/90, (EMÜ) nr 959/93, (EÜ) nr 1172/98, (EÜ) nr 437/2003 ja (EÜ) nr 1177/2003,

energeetika valdkonnas: määrus (EÜ) nr 1407/2002,

keskkonna valdkonnas: määrused (EÜ) nr 761/2001 ja (EÜ) nr 2037/2000,

justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö valdkonnas: määrused (EÜ) nr 1346/2000, (EÜ) nr 44/2001, (EÜ) nr 1683/95 ja (EÜ) nr 539/201,

tolliliidu valdkonnas: määrus (EÜ) nr 2913/92,

välissuhete valdkonnas: määrused (EMÜ) nr 3030/93, (EÜ) nr 517/94, (EÜ) nr 152/2002 ja (EÜ) nr 2368/2002 ja (EÜ) nr 1236/2005,

ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas: määrused (EÜ) nr 2488/2000, (EÜ) nr 2580/2001, (EÜ) nr 881/2002, (EÜ) nr 1210/2003, (EÜ) nr 131/2004, (EÜ) nr 234/2004, (EÜ) nr 314/2004, (EÜ) nr 872/2004, (EÜ) nr 1763/2004, (EÜ) nr 174/2005, (EÜ) nr 560/2005, (EÜ) nr 889/2005, (EÜ) nr 1183/2005, (EÜ) nr 1184/2005, (EÜ) nr 1859/2005, (EÜ) nr 305/2006, (EÜ) nr 765/2006 ja (EÜ) nr 817/2006,

institutsioonide valdkonnas: määrus (EMÜ) nr 1/58.

2.   Järgmisi otsuseid muudetakse vastavalt lisale:

isikute vaba liikumise valdkonnas: Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni otsused nr 117 (7. juuli 1982), nr 136 (1. juuli 1987), nr 150 (26. juuli 1992) ja nr 192 (29. oktoober 2003),

põllumajanduse valdkonnas (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid): otsused 79/542/EMÜ, 82/735/EMÜ, 90/424/EMÜ, 2003/17/EÜ ja 2005/834/EÜ,

transpordipoliitika valdkonnas: otsus nr 1692/96/EÜ,

energeetika valdkonnas: otsus 77/270/Euratom ja Euratomi Tarneagentuuri põhikiri,

keskkonna valdkonnas: otsused 97/602/EÜ ja 2002/813/EÜ,

justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö valdkonnas: täitevkomitee 28. aprilli 1999. aasta otsus ühiste konsulaarjuhiste lõppversiooni kohta ning täitevkomitee 22. detsembri 1994. aasta otsus artiklis 75 ettenähtud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tunnistuse kohta,

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral ning lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

Eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 157, 21.6.2005, lk 11.

(2)  ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.

(3)  EÜT L 40, 17.2.1993, lk 1.

(4)  EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2.

(5)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1.

(6)  EÜT L 294, 10.11.2001, lk 1.

(7)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.

(8)  EÜT 109, 23.6.1965, lk 1859.

(9)  EÜT L 200, 8.8.1977, lk 1.

(10)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.

(11)  EÜT L 214, 30.7.1992, lk 1.

(12)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(13)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.

(14)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(15)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(16)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 8.

(17)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(18)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(19)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(20)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(21)  EÜT L 130, 15.6.1970, lk 4.

(22)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.

(23)  EÜT L 95, 9.4.1992, lk 1.

(24)  EÜT L 74, 20.3.1992, lk 1.

(25)  EÜT L 156, 28.6.1969, lk 8.

(26)  EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8.

(27)  ELT L 264, 15.10.2003, lk 1.

(28)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100.

(29)  EÜT L 54, 5.3.1979, lk 124.

(30)  EÜT L 88, 3.4.1990, lk 1.

(31)  EÜT L 98, 24.4.1993, lk 1.

(32)  EÜT L 163, 6.6.1998, lk 1.

(33)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

(34)  ELT L 66, 11.3.2003, lk 1.

(35)  EÜT L 205, 2.8.2002, lk 1.

(36)  EÜT L 114, 24.4.2001, lk 1.

(37)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1.

(38)  EÜT L 160, 30.6.2000, lk 1.

(39)  EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1.

(40)  EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1.

(41)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(42)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(43)  EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1.

(44)  EÜT L 67, 10.3.1994, lk 1.

(45)  EÜT L 25, 29.1.2002, lk 1.

(46)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.

(47)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 1.

(48)  EÜT L 287, 14.11.2000, lk 19.

(49)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(50)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(51)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.

(52)  ELT L 21, 28.1.2004, lk 1.

(53)  ELT L 40, 12.2.2004, lk 1.

(54)  ELT L 55, 24.2.2004, lk 1.

(55)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 32.

(56)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 14.

(57)  ELT L 29, 2.2.2005, lk 5.

(58)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(59)  ELT L 152, 15.6.2005, lk 1.

(60)  ELT L 193, 23.7.2005, lk 1.

(61)  ELT L 193, 23.7.2005, lk 9.

(62)  ELT L 299, 16.11.2005, lk 23.

(63)  ELT L 51, 22.2.2006, lk 1.

(64)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.

(65)  ELT L 148, 2.6.2006, lk 1.

(66)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.

(67)  EÜT L 238, 7.9.1983, lk 3.

(68)  EÜT L 64, 9.3.1988, lk 7.

(69)  EÜT L 229, 25.8.1993, lk 5.

(70)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 114.

(71)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15.

(72)  EÜT L 311, 8.11.1982, lk 16.

(73)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(74)  EÜT L 8, 14.1.2003, lk 10.

(75)  ELT L 312, 29.11.2005, lk 51.

(76)  EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1.

(77)  EÜT L 88, 6.4.1977, lk 9.

(78)  EÜT 27, 6.12.1958, lk 534.

(79)  EÜT L 242, 4.9.1997, lk 64.

(80)  EÜT L 280, 18.10.2002, lk 62.

(81)  EÜT L 239, 22.9.2000, lk 317.

(82)  EÜT L 239, 22.9.2000, lk 463.


LISA

SISUKORD

1.

KAUPADE VABA LIIKUMINE

A.

VÄETISED

B.

HORISONTAAL- JA MENETLUSLIKUD MEETMED

2.

ISIKUTE VABA LIIKUMINE

SOTSIAALKINDLUSTUS

3.

ÄRIÜHINGUÕIGUS

4.

KONKURENTSIPOLIITIKA

5.

PÕLLUMAJANDUS

A.

PÕLLUMAJANDUSALASED ÕIGUSAKTID

B.

VETERINAAR- JA FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

I.

VETERINAARÕIGUSAKTID

II.

FÜTOSANITAARÕIGUSAKTID

6.

TRANSPORDIPOLIITIKA

A.

SISETRANSPORT

B.

MAANTEETRANSPORT

C.

RAUDTEETRANSPORT

D.

ÜLEEUROOPALINE TRANSPORDIVÕRK

E.

ÕHUTRANSPORT

7.

MAKSUSTAMINE

8.

STATISTIKA

9.

ENERGEETIKA

10.

KESKKOND

A.

LOODUSKAITSE

B.

TÖÖSTUSSAASTE KONTROLL JA RISKIDE MAANDAMINE

C.

KEMIKAALID

11.

KOOSTÖÖ JUSTIITS- JA SISEKÜSIMUSTES

A.

ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ TSIVIIL- JA KAUBANDUSASJADES

B.

VIISAPOLIITIKA

C.

MUUD SÄTTED

12.

TOLLILIIT

TOLLISEADUSTIKU TEHNILISED KOHANDUSED

13.

VÄLISSUHTED

14.

ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

15.

INSTITUTSIOONID

1.   KAUPADE VABA LIIKUMINE

A.   VÄETISED

32003 R 2003: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

32004 R 0885: nõukogu määrus (EÜ) nr 885/2004, 26.4.2004 (ELT L 168, 1.5.2004, lk 1),

32004 R 2076: komisjoni määrus (EÜ) nr 2076/2004, 3.12.04 (ELT L 359, 4.12.04, lk 25).

a)

I lisa punkti A.2 nr 1 veeru 6 esimese lõigu tekstile lisatakse sulgudesse sõna “Slovakkias” järele järgmised sõnad:

“Bulgaarias, Rumeenias”.

b)

I lisa punktides B.1, B.2 ja B.4 veeru 5 punkti 3 teise lõigu esimese taande tekstile lisatakse sulgudesse pärast sõna “Slovakkias” järgmised sõnad:

“Bulgaarias, Rumeenias”.

B.   HORISONTAAL- JA MENETLUSLIKUD MEETMED

31993 R 0339: nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93, 8. veebruar 1993, kolmandatest riikidest imporditud toodete tooteohutuse eeskirjadele vastavuse kontrolli kohta (EÜT L 40, 17.2.1993, lk 1); muudetud järgmiste aktidega:

11994 N: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemine (EÜT C 241, 29.8.1994, lk 21),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 0806: nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003, 14.4.2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

a)

Artikli 6 lõiget 1 täiendatakse järgmiselt:

“—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

artikli 6 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

“—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   ISIKUTE VABA LIIKUMINE

SOTSIAALKINDLUSTUS

1.

31971 R 1408: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71, 14. juuni 1971, sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2); muudetud ja viimati ajakohastatud järgmiste aktidega:

31997 R 0118: nõukogu määrus (EÜ) nr 118/97, 2.12.1996 (ELT L 28, 30.1.1997, lk 1); muudetud hiljem järgmiste aktidega:

31997 R 1290: nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/97, 27.6.1997 (EÜT L 176, 4.7.1997, lk 1),

31998 R 1223: nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/98, 4.6.1998 (EÜT L 168, 13.6.1998, lk 1),

31998 R 1606: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/98, 29.6.1998 (EÜT L 209, 25.7.1998, lk 1),

31999 R 0307: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/1999, 8.2.1999 (EÜT L 38, 12.2.1999, lk 1),

31999 R 1399: nõukogu määrus (EÜ) nr 1399/1999, 29.4.1999 (EÜT L 164, 30.6.1999, lk 1),

32001 R 1386: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2001, 5.6.2001 (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 1),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 R 0631: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 631/2004, 31.3.2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 1),

32005 R 0647: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 647/2005, 13.4.2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 1),

32006 R 0629: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 629/2006, 5.4.2006 (ELT L 114, 27.4.2006, lk 1),

tunnistatakse kehtetuks alates rakendusmääruse jõustumise kuupäevast järgmise aktiga:

32004 R 0883: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004, 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1).

a)

Artikli 82 (B) lõikes 1 asendatakse arv “150” arvuga “162”;

b)

I lisa I osa “Töötajad ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad (määruse artikli 1 punkti a alapunktid ii ja iii)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Käesoleva määruse artikli 1 punkti a alapunktis ii määratletud füüsilisest isikust ettevõtjaga võrdsustatakse iga isik, kes teeb tööd ilma sotsiaalkindlustusseaduse artikli 4 lõike 3 punktides 5 ja 6 määratletud töölepinguta.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei kohaldata.”;

c)

I lisa II osa “Pereliikmed (määruse artikli 1 punkti f teine lause)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei kohaldata.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Määruse III jaotise 1. peatüki kohaste mitterahaliste hüvitiste saamise õiguse kindlaksmääramisel tähendab väljend “pereliige” abikaasat, ülalpeetavat vanemat, alla 18-aastast last (või alla 26-aastast ülalpeetavat last).”;

d)

II lisa I osa “Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti j neljanda lõigu alusel välja arvatud eriskeemid füüsilisest isikust ettevõtja jaoks” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei kohaldata.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei kohaldata.”;

e)

II lisa II osa “Määruse reguleerimisalast artikli 1 punkti u alapunkti i alusel välja arvatud spetsiaalsed sünni- või lapsendamistoetused” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ühekordne rasedus- ja sünnitustoetus (laste eest makstavate peretoetuste seadus).”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Sünnitoetus.”;

f)

II lisa III osa “Mitteosamakselised erihüvitised artikli 4 lõikes 2b määratletud tähenduses, mis ei kuulu määruse reguleerimisalasse” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei ole.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei ole.”;

g)

IIa lisa “Mitteosamakselised erihüvitised (määruse artikkel 10a)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Vanaduspension (sotsiaalkindlustusseaduse artikkel 89).”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Puuetega inimeste igakuine toetus (puuetega inimeste spetsiaalset kaitset ja tööhõivet käsitlev erakorraline määrus nr 102/1999, heakskiidetud seadusega nr 519/2002).”;

h)

III lisa A osa “Sotsiaalkindlustuskonventsioonide sätted, mida kohaldatakse, olenemata määruse artiklist 6 (määruse artikli 7 lõike 2 punkt c)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “1. BELGIA — SAKSAMAA” all oleva lõigu järele lisatakse:

“2.   BULGAARIA — SAKSAMAA

a)

17. detsembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 28 lõike 1 punkt b.

b)

Nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 10.

3.   BULGAARIA — AUSTRIA

14. aprilli 2005. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 38 lõige 3.

4.   BULGAARIA — SLOVEENIA

18. detsembri 1957. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 32 lõige 2.”;

ii)

pealkirja “TŠEHHI VABARIIK — SAKSAMAA” järjekorranumber “2” muudetakse numbriks “5” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“6.

TŠEHHI VABARIIK — KÜPROS”

“7.

TŠEHHI VABARIIK — LUKSEMBURG”

“8.

TŠEHHI VABARIIK — AUSTRIA”

“9.

TŠEHHI VABARIIK — SLOVAKKIA”

“10.

TAANI — SOOME”

“11.

TAANI — ROOTSI”

“12.

SAKSAMAA — KREEKA”

“13.

SAKSAMAA — HISPAANIA”

“14.

SAKSAMAA — PRANTSUSMAA”

“15.

SAKSAMAA — LUKSEMBURG”

“16.

SAKSAMAA — UNGARI”

“17.

SAKSAMAA — MADALMAAD”

“18.

SAKSAMAA — AUSTRIA”

“19.

SAKSAMAA — POOLA”

iii)

pealkirja “19. SAKSAMAA — POOLA” all oleva lõigu järele lisatakse:

“20.   SAKSAMAA — RUMEENIA

a)

8. aprilli 2005. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 28 lõike 1 punkt b.

b)

Nimetatud konventsiooni lõpp-protokolli punkt 13.”;

iv)

pealkirja “SAKSAMAA — SLOVEENIA” järjekorranumber “17” muudetakse numbriks “21” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“22.

SAKSAMAA — SLOVAKKIA”

“23.

SAKSAMAA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“24.

HISPAANIA — PORTUGAL”

“25.

IIRIMAA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“26.

ITAALIA — SLOVEENIA”

“27.

LUKSEMBURG — SLOVAKKIA”

“28.

UNGARI — AUSTRIA”

“29.

UNGARI — SLOVEENIA”

“30.

MADALMAAD — PORTUGAL”

“31.

AUSTRIA — POOLA”

“32.

AUSTRIA — SLOVEENIA”

“33.

AUSTRIA — SLOVAKKIA”

“34.

POOLA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“35.

SOOME — ROOTSI”

i)

III lisa B osa “Konventsioonide sätted, mida ei kohaldata kõigile isikutele, kelle suhtes on kohaldatav käesolev määrus” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “1. TŠEHHI VABARIIK — KÜPROS” kandva lõigu ette lisatakse:

“1.   BULGAARIA — AUSTRIA

14. aprilli 2005. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikli 38 lõige 3.”;

ii)

pealkirja “TŠEHHI VABARIIK — KÜPROS” järjekorranumber “1” muudetakse numbriks “2” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“3.

TŠEHHI VABARIIK — AUSTRIA”

“4.

SAKSAMAA — UNGARI”

“5.

SAKSAMAA — SLOVEENIA”

“6.

ITAALIA — SLOVEENIA”

“7.

UNGARI — AUSTRIA”

“8.

UNGARI — SLOVEENIA”

“9.

AUSTRIA — POOLA”

“10.

AUSTRIA — SLOVEENIA”

“11.

AUSTRIA — SLOVAKKIA”

j)

IV lisa A osa “Määruse artikli 37 lõikes 1 nimetatud õigusaktid, mille kohaselt invaliidsushüvitiste suurus ei sõltu kindlustusperioodide pikkusest” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei ole.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei ole.”;

k)

IV lisa B osa “Füüsilisest isikust ettevõtjate eriskeemid määruse nr 1408/71 artikli 38 lõikes 3 ja artikli 45 lõikes 3 määratletud tähenduses” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei ole.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei ole.”;

l)

IV lisa C osa “Määruse artikli 46 lõike 1 punktis b osutatud asjaolud, mille puhul võib loobuda hüvitiste arvutamisest vastavalt määruse artikli 46 lõikele 2” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Kõik pensioni saamise taotlused kindlustusperioodideks ja vanaduspensionid, üldhaiguse korral makstavad invaliidsuspensionid ning ülalnimetatud pensionitest tulenevad toitjakaotuspensionid.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei ole.”;

m)

VI lisa “Teatavate liikmesriikide õigusaktide rakendamise erikord” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei ole.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Määruse artikli 46 lõikes 2 nimetatud teoreetilise suuruse arvutamiseks nendes kindlustusskeemides, kus pensione arvutatakse pensionipunktide alusel, võtab pädev asutus arvesse teise liikmesriigi õigusaktide alusel täitunud iga kindlustusaasta suhtes pensionipunkte, mis saadakse, jagades tema kohaldatavate õigusaktide alusel kogutud pensionipunktid nendele punktidele vastava aastate arvuga.”;

n)

VII lisa asendatakse järgmisega:

“VII LISA

JUHTUMID, MILLE PUHUL ISIKU SUHTES KOHALDATAKSE KORRAGA KAHE LIIKMESRIIGI ÕIGUSAKTE

(Määruse artikli 14c lõike 1 punkt b)

1.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Belgias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

2.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Bulgaarias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

3.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Tšehhi Vabariigis ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

4.

Juhul kui isik, kes elab Taanis, tegutseb Taanis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

5.

Talupidajate õnnetus- ja vanaduskindlustusskeemi korral: juhul kui isik tegutseb Saksamaal põllumajanduse valdkonnas füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

6.

Juhul kui isik, kes elab Eestis, tegutseb Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

7.

Füüsilisest isikust ettevõtjate pensionikindlustusskeemi korral: juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Kreekas ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

8.

Juhul kui isik, kes elab Hispaanias, tegutseb Hispaanias füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

9.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Prantsusmaal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis, v.a Luksemburgis.

10.

Juhul kui isik tegutseb Prantsusmaal põllumajanduse valdkonnas füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd Luksemburgis.

11.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Itaalias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

12.

Juhul kui isik, kes elab Küprosel, tegutseb Küprosel füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

13.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Maltal ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

14.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Portugalis ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

15.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Rumeenias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

16.

Juhul kui isik, kes elab Soomes, tegutseb Soomes füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

17.

Juhul kui isik tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana Slovakkias ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.

18.

Juhul kui isik, kes elab Rootsis, tegutseb Rootsis füüsilisest isikust ettevõtjana ja teeb tasulist tööd mõnes teises liikmesriigis.”

o)

VIII lisa “Skeemid, millega nähakse ette ainult peretoetused või orbude lisa- või eritoetused (Määruse artikkel 78a)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Ei ole.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Ei ole.”.

2.

31972 R 0574: nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72, 21. märts 1972, millega on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord (EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1); muudetud ja viimati ajakohastatud järgmise aktiga:

31997 R 0118: nõukogu määrus (EÜ) nr 118/97, 2.12.1996 (ELT L 28, 30.1.1997, lk 1);

muudetud hiljem järgmiste aktidega:

31997 R 1290: nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/97, 27.6.1997 (EÜT L 176, 4.7.1997, lk 1),

31998 R 1223: nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/98, 4.6.1998 (EÜT L 168, 13.6.1998, lk 1),

31998 R 1606: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/98, 29.6.1998 (EÜT L 209, 25.7.1998, lk 1),

31999 R 0307: nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/1999, 8.2.1999 (EÜT L 38, 12.2.1999, lk 1),

31999 R 1399: nõukogu määrus (EÜ) nr 1399/1999, 29.4.1999 (EÜT L 164, 30.6.1999, lk 1),

32001 R 0089: komisjoni määrus (EÜ) nr 89/2001, 17.1.2001 (EÜT L 14, 18.1.2001, lk 16),

32001 R 1386: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2001, 5.6.2001 (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 1),

32002 R 0410: komisjoni määrus (EÜ) nr 410/2002, 27.2.2002 (EÜT L 62, 5.3.2002, lk 17),

12003 T: ühinemistingimusi ja aluslepingute muudatusi käsitlev akt — Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemine (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 1851: komisjoni määrus (EÜ) nr 1851/2003, 17.10.2003 (ELT L 271, 22.10.2003, lk 3),

32004 R 0631: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 631/2004, 31.3.2004 (ELT L 100, 6.4.2004, lk 1),

32005 R 0077: komisjoni määrus (EÜ) nr 77/2005, 13.1.2005 (ELT L 16, 20.1.05, lk 3),

32005 R 0647: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 647/2005, 13.4.2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 1),

32006 R 0207: komisjoni määrus (EÜ) nr 207/2006, 7.2.2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 3),

32006 R 0629: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 629/2006, 5.4.2006 (ELT L 114, 27.4.2006, lk 1).

a)

1. lisa “Pädevad võimuorganid (määruse artikli 1 lõige 1 ning rakendusmääruse artikli 4 lõige 1 ja artikkel 122)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.

Министърът на труда и социалната политика (töö- ja sotsiaalpoliitikaminister), София.

2.

Министърът на здравеопазването (tervishoiuminister), София.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (töö-, sotsiaalse solidaarsuse ja perekonnaministeerium), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (tervishoiuministeerium), Bucureşti.”;

b)

2. lisa “Pädevad asutused (määruse artikli 1 punkt o ning rakendusmääruse artikli 4 lõige 2)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.   Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a)

mitterahalised hüvitised:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София,

Агенция за хората с увреждания (puuetega inimeste agentuur), София;

b)

rahalised hüvitised:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

2.

Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

3.   Tööõnnetused ja kutsehaigused:

a)

mitterahalised hüvitised:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София,

Агенция за хората с увреждания (puuetega inimeste agentuur), София;

b)

rahalised hüvitised:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

4.

Matusetoetused:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

5.

Töötushüvitised:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

6.

Perehüvitised:

Агенция за социално подпомагане (sotsiaalabiamet), София.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

1.   Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a)

mitterahalised hüvitised:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (kohalik ravikindlustusamet);

b)

rahalised hüvitised:

 

i)

üldjuhud:

Casa de asigurari de sanatate (ravikindlustusamet);

ii)

erijuhud:

 

kaadri-sõjaväelased:

kaitseministeeriumi eritalitus;

politsei-ametnikud:

haldus- ja siseministeeriumi eritalitus;

advokaadid:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (advokaatide kindlustusamet).

2.   Invaliidsus:

a)

üldjuhud:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

b)

erijuhud:

 

i)

kaadri-sõjaväelased:

kaitseministeeriumi eritalitus;

ii)

politsei-ametnikud:

haldus- ja siseministeeriumi eritalitus;

iii)

advokaadid:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (advokaatide kindlustusamet).

3.   Vanadus-, toitjakaotuspensionid ja matusetoetused:

a)

üldjuhud:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

b)

erijuhud:

 

i)

kaadri-sõjaväelased:

kaitseministeeriumi eritalitus;

ii)

politsei-ametnikud:

haldus- ja siseministeeriumi eritalitus;

iii)

advokaadid:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (advokaatide kindlustusamet).

4.   Tööõnnetused ja kutsehaigused:

a)

mitterahalised hüvitised:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

b)

rahalised hüvitised ja pensionid:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet).

5.   Matusetoetused:

a)

üldjuhul:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

b)

erijuhul:

 

i)

kaadri-sõjaväelased:

kaitseministeeriumi eritalitus;

ii)

politsei-ametnikud:

haldus- ja siseministeeriumi eritalitus;

iii)

advokaadid:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (advokaatide kindlustusamet).

6.

Töötushüvitised:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (kohalik tööhõiveamet).

7.

Perehüvitised:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (töö-, sotsiaalse solidaarsuse ja perekonnaministeerium), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (haridus- ja teadusministeerium), Bucureşti.”;

c)

3. lisa “Elukohajärgsed asutused ja viibimiskohajärgsed asutused (määruse artikli 1 punkt p ja rakendusmääruse artikli 4 lõige 3)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.   Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a)

mitterahalised hüvitised:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София,

Агенция за хората с увреждания (puuetega inimeste agentuur), София;

b)

rahalised hüvitised:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud ametkonnad.

2.

Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti peakontor.

3.   Tööõnnetused ja kutsehaigused:

a)

mitterahalised hüvitised:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София,

Агенция за хората с увреждания (puuetega inimeste agentuur), София;

b)

lühiajalised rahalised hüvitised:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud ametkonnad;

c)

invaliidsuspensionid:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti peakontor.

4.

Matusetoetused:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud ametkonnad.

5.

Töötushüvitised:

Riikliku sotsiaalkindlustusameti piirkondlikud ametkonnad.

6.

Perehüvitised:

Sotsiaalabiameti sotsiaalabi direktoraat,”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

1.

Mitterahalised hüvitised:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (kohalik ravikindlustusamet).

2.   Rahalised hüvitised:

a)

haigus ning rasedus ja sünnitus:

Casa de asigurari de sanatate (ravikindlustusamet);

b)

invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotuspensionid ja matusetoetused:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

c)

tööõnnetused ja kutsehaigused:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet);

d)

töötushüvitised:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (kohalik tööhõiveamet);

e)

perehüvitised:

Kohalikud omavalitsused ja koolid.”;

d)

4. lisa “Kontaktasutused (rakendusmääruse artikli 3 lõige 1, artikli 4 lõige 4 ja artikkel 122)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.   Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a)

mitterahalised hüvitised:

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София;

b)

rahalised hüvitised:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

2.

Invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotuspensionid:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

3.   Tööõnnetused ja kutsehaigused:

a)

mitterahalised hüvitised:

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София;

b)

rahalised hüvitised ja pensionid:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

4.

Matusetoetused:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

5.

Töötushüvitised:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

6.

Perehüvitised:

Агенция за социално подпомагане (sotsiaalabiamet), София.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

1.

Mitterahalised hüvitised:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (riiklik haigekassa), Bucureşti.

2.   Rahalised hüvitised:

a)

haigus ning rasedus ja sünnitus:

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, (riiklik ravikindlustusamet), Bucureşti;

b)

invaliidsus-, vanadus-, toitjakaotuspensionid ja matusetoetused:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet), Bucureşti;

c)

tööõnnetused ja kutsehaigused:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet), Bucureşti;

d)

töötushüvitised:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (riiklik tööhõiveamet), Bucureşti;

e)

perehüvitised:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (töö-, sotsiaalse solidaarsuse ja perekonnaministeerium), Bucureşti.”;

e)

5. lisa “Kahepoolsete konventsioonide rakendussätted, mis jäävad kehtima (rakendusmääruse artikli 4 lõige 5, artikkel 5, artikli 53 lõige 3, artikkel 104, artikli 105 lõige 2 ning artiklid 116, 121 ja 122)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “1. BELGIA — TŠEHHI VABARIIK” kandva lõigu ette lisatakse:

“1.   BELGIA — BULGAARIA

Konventsiooni ei ole.”;

ii)

pealkirja “BELGIA — TŠEHHI VABARIIK” järjekorranumber “1” muudetakse numbriks “2” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“3.

BELGIA — TAANI”

“4.

BELGIA — SAKSAMAA”

“5.

BELGIA — EESTI”

“6.

BELGIA — KREEKA”

“7.

BELGIA — HISPAANIA”

“8.

BELGIA — PRANTSUSMAA”

“9.

BELGIA — IIRIMAA”

“10.

BELGIA — ITAALIA”

“11.

BELGIA — KÜPROS”

“12.

BELGIA — LÄTI”

“13.

BELGIA — LEEDU”

“14.

BELGIA — LUKSEMBURG”

“15.

BELGIA — UNGARI”

“16.

BELGIA — MALTA”

“17.

BELGIA — MADALMAAD”

“18.

BELGIA — AUSTRIA”

“19.

BELGIA — POOLA”

“20.

BELGIA — PORTUGAL”;

iii)

lõigu pealkirjaga “20. BELGIA — PORTUGAL” järele lisatakse:

“21.   BELGIA — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

iv)

pealkirja “BELGIA — SLOVEENIA” järjekorranumber “20” muudetakse numbriks “22” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“23.

BELGIA — SLOVAKKIA”

“24.

BELGIA — SOOME”

“25.

BELGIA — ROOTSI”

“26.

BELGIA — ÜHENDKUNINGRIIK”;

v)

pealkirja “26. BELGIA — ÜHENDKUNINGRIIK” all oleva viimase kande järele lisatakse:

“27.   BULGAARIA — TŠEHHI VABARIIK

25. novembri 1998. aasta lepingu artikli 29 lõiked 1 ja 3 ja 30. novembri 1999. aasta halduslepingu artikli 5 lõige 4 halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulude tagasimaksmisest loobumise kohta.

28.   BULGAARIA — TAANI

Konventsiooni ei ole.

29.   BULGAARIA — SAKSAMAA

Halduskokkuleppe artiklid 8 ja 9 17. septembri 1997. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni rakendamise kohta pensioni valdkonnas.

30.   BULGAARIA — EESTI

Konventsiooni ei ole.

31.   BULGAARIA — KREEKA

Konventsiooni ei ole.

32.   BULGAARIA — HISPAANIA

Ei ole.

33.   BULGAARIA — PRANTSUSMAA

Konventsiooni ei ole.

34.   BULGAARIA — IIRIMAA

Konventsiooni ei ole.

35.   BULGAARIA — ITAALIA

Konventsiooni ei ole.

36.   BULGAARIA — KÜPROS

Konventsiooni ei ole.

37.   BULGAARIA — LÄTI

Konventsiooni ei ole.

38.   BULGAARIA — LEEDU

Konventsiooni ei ole.

39.   BULGAARIA — LUKSEMBURG

Ei ole.

40.   BULGAARIA — UNGARI

Ei ole.

41.   BULGAARIA — MALTA

Konventsiooni ei ole.

42.   BULGAARIA — MADALMAAD

Ei ole.

43.   BULGAARIA — AUSTRIA

Ei ole.

44.   BULGAARIA — POOLA

Ei ole.

45.   BULGAARIA — PORTUGAL

Konventsiooni ei ole.

46.   BULGAARIA — RUMEENIA

Ei ole.

47.   BULGAARIA — SLOVEENIA

Ei ole.

48.   BULGAARIA — SLOVAKKIA

Halduskokkuleppe artikli 9 lõige 1 30. mai 2001. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni rakendamise kohta.

49.   BULGAARIA — SOOME

Konventsiooni ei ole.

50.   BULGAARIA — ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

51.   BULGAARIA — ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.”;

vi)

pealkirja “TŠEHHI VABARIIK — TAANI” järjekorranumber “25” muudetakse numbriks “52” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“53.

TŠEHHI VABARIIK — SAKSAMAA”

“54.

TŠEHHI VABARIIK — EESTI”

“55.

TŠEHHI VABARIIK — KREEKA”

“56.

TŠEHHI VABARIIK — HISPAANIA”

“57.

TŠEHHI VABARIIK — PRANTSUSMAA”

“58.

TŠEHHI VABARIIK — IIRIMAA”

“59.

TŠEHHI VABARIIK — ITAALIA”

“60.

TŠEHHI VABARIIK — KÜPROS”

“61.

TŠEHHI VABARIIK — LÄTI”

“62.

TŠEHHI VABARIIK — LEEDU”

“63.

TŠEHHI VABARIIK — LUKSEMBURG”

“64.

TŠEHHI VABARIIK — UNGARI”

“65.

TŠEHHI VABARIIK — MALTA”

“66.

TŠEHHI VABARIIK — MADALMAAD”

“67.

TŠEHHI VABARIIK — AUSTRIA”

“68.

TŠEHHI VABARIIK — POOLA”

“69.

TŠEHHI VABARIIK — PORTUGAL”;

vii)

pealkirja “69. TŠEHHI VABARIIK — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“70.   TŠEHHI VABARIIK — RUMEENIA

Ei ole.”;

viii)

pealkirja “TŠEHHI VABARIIK — SLOVEENIA” järjekorranumber “43” muudetakse numbriks “71” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“72.

TŠEHHI VABARIIK — SLOVAKKIA”

“73.

TŠEHHI VABARIIK — SOOME”

“74.

TŠEHHI VABARIIK — ROOTSI”

“75.

TŠEHHI VABARIIK — ÜHENDKUNINGRIIK”

“76.

TAANI — SAKSAMAA”

“77.

TAANI — EESTI”

“78.

TAANI — KREEKA”

“79.

TAANI — HISPAANIA”

“80.

TAANI — PRANTSUSMAA”

“81.

TAANI — IIRIMAA”

“82.

TAANI — ITAALIA”

“83.

TAANI — KÜPROS”

“84.

TAANI — LÄTI”

“85.

TAANI — LEEDU”

“86.

TAANI — LUKSEMBURG”

“87.

TAANI — UNGARI”

“88.

TAANI — MALTA”

“89.

TAANI — MADALMAAD”

“90.

TAANI — AUSTRIA”

“91.

TAANI — POOLA”

“92.

TAANI — PORTUGAL”;

ix)

pealkirja “92. TAANI — PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse:

“93.   TAANI — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

x)

pealkirja “TAANI — SLOVEENIA” järjekorranumber “65” muudetakse numbriks “94” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“95.

TAANI — SLOVAKKIA”

“96.

TAANI — SOOME”

“97.

TAANI — ROOTSI”

“98.

TAANI — ÜHENDKUNINGRIIK”

“99.

SAKSAMAA — EESTI”

“100.

SAKSAMAA — KREEKA”

“101.

SAKSAMAA — HISPAANIA”

“102.

SAKSAMAA — PRANTSUSMAA”

“103.

SAKSAMAA — IIRIMAA”

“104.

SAKSAMAA — ITAALIA”

“105.

SAKSAMAA — KÜPROS”

“106.

SAKSAMAA — LÄTI”

“107.

SAKSAMAA — LEEDU”

“108.

SAKSAMAA — LUKSEMBURG”

“109.

SAKSAMAA — UNGARI”

“110.

SAKSAMAA — MALTA”

“111.

SAKSAMAA — MADALMAAD”

“112.

SAKSAMAA — AUSTRIA”

“113.

SAKSAMAA — POOLA”

“114.

SAKSAMAA — PORTUGAL”;

xi)

lõigu pealkirjaga “114. SAKSAMAA — PORTUGAL” järele lisatakse:

“115.   SAKSAMAA — RUMEENIA

Ei ole.”;

xii)

pealkirja “SAKSAMAA — SLOVEENIA” järjekorranumber “86” muudetakse numbriks “116” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“117.

SAKSAMAA — SLOVAKKIA”

“118.

SAKSAMAA — SOOME”

“119.

SAKSAMAA — ROOTSI”

“120.

SAKSAMAA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“121.

EESTI — KREEKA”

“122.

EESTI — HISPAANIA”

“123.

EESTI — PRANTSUSMAA”

“124.

EESTI — IIRIMAA”

“125.

EESTI — ITAALIA”

“126.

EESTI — KÜPROS”

“127.

EESTI — LÄTI”

“128.

EESTI — LEEDU”

“129.

EESTI — LUKSEMBURG”

“130.

EESTI — UNGARI”

“131.

EESTI — MALTA”

“132.

EESTI — MADALMAAD”

“133.

EESTI — AUSTRIA”

“134.

EESTI — POOLA”

“135.

EESTI — PORTUGAL”;

xiii)

pealkirja “135. EESTI — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“136.   EESTI — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xiv)

pealkirja “EESTI — SLOVEENIA” järjekorranumber “106” muudetakse numbriks “137” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“138.

EESTI — SLOVAKKIA”

“139.

EESTI — SOOME”

“140.

EESTI — ROOTSI”

“141.

EESTI — ÜHENDKUNINGRIIK”

“142.

KREEKA — HISPAANIA”

“143.

KREEKA — PRANTSUSMAA”

“144.

KREEKA — IIRIMAA”

“145.

KREEKA — ITAALIA”

“146.

KREEKA — KÜPROS”

“147.

KREEKA — LÄTI”

“148.

KREEKA — LEEDU”

“149.

KREEKA — LUKSEMBURG”

“150.

KREEKA — UNGARI”

“151.

KREEKA — MALTA”

“152.

KREEKA — MADALMAAD”

“153.

KREEKA — AUSTRIA”

“154.

KREEKA — POOLA”

“155.

KREEKA — PORTUGAL”;

xv)

pealkirja “155. KREEKA — PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“156.   KREEKA — RUMEENIA

Ei ole.”;

xvi)

pealkirja “KREEKA — SLOVEENIA” järjekorranumber “125” muudetakse numbriks “157” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“158.

KREEKA — SLOVAKKIA”

“159.

KREEKA — SOOME”

“160.

KREEKA — ROOTSI”

“161.

KREEKA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“162.

HISPAANIA — PRANTSUSMAA”

“163.

HISPAANIA — IIRIMAA”

“164.

HISPAANIA — ITAALIA”

“165.

HISPAANIA — KÜPROS”

“166.

HISPAANIA — LÄTI”

“167.

HISPAANIA — LEEDU”

“168.

HISPAANIA — LUKSEMBURG”

“169.

HISPAANIA — UNGARI”

“170.

HISPAANIA — MALTA”

“171.

HISPAANIA — MADALMAAD”

“172.

HISPAANIA — AUSTRIA”

“173.

HISPAANIA — POOLA”

“174.

HISPAANIA — PORTUGAL”;

xvii)

pealkirja “174. HISPAANIA — PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“175.   HISPAANIA — RUMEENIA

Ei ole.”;

xviii)

pealkirja “HISPAANIA — SLOVEENIA” järjekorranumber “143” muudetakse numbriks “176” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“177.

HISPAANIA — SLOVAKKIA”

“178.

HISPAANIA — SOOME”

“179.

HISPAANIA — ROOTSI”

“180.

HISPAANIA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“181.

PRANTSUSMAA — IIRIMAA”

“182.

PRANTSUSMAA — ITAALIA”

“183.

PRANTSUSMAA — KÜPROS”

“184.

PRANTSUSMAA — LÄTI”

“185.

PRANTSUSMAA — LEEDU”

“186.

PRANTSUSMAA — LUKSEMBURG”

“187.

PRANTSUSMAA — UNGARI”

“188.

PRANTSUSMAA — MALTA”

“189.

PRANTSUSMAA — MADALMAAD”

“190.

PRANTSUSMAA — AUSTRIA”

“191.

PRANTSUSMAA — POOLA”

“192.

PRANTSUSMAA — PORTUGAL”;

xix)

pealkirja “192. PRANTSUSMAA — PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse:

“193.   PRANTSUSMAA — RUMEENIA

Ei ole.”;

xx)

pealkirja “PRANTSUSMAA — SLOVEENIA” järjekorranumber “160” muudetakse numbriks “194” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“195.

PRANTSUSMAA — SLOVAKKIA”

“196.

PRANTSUSMAA — SOOME”

“197.

PRANTSUSMAA — ROOTSI”

“198.

PRANTSUSMAA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“199.

IIRIMAA — ITAALIA”

“200.

IIRIMAA — KÜPROS”

“201.

IIRIMAA — LÄTI”

“202.

IIRIMAA — LEEDU”

“203.

IIRIMAA — LUKSEMBURG”

“204.

IIRIMAA — UNGARI”

“205.

IIRIMAA — MALTA”

“206.

IIRIMAA — MADALMAAD”

“207.

IIRIMAA — AUSTRIA”

“208.

IIRIMAA — POOLA”

“209.

IIRIMAA — PORTUGAL”;

xxi)

pealkirja “209. IIRIMAA — PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“210.   IIRIMAA — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxii)

pealkirja “IIRIMAA — SLOVEENIA” järjekorranumber “176” muudetakse numbriks “211” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“212.

IIRIMAA — SLOVAKKIA”

“213.

IIRIMAA — SOOME”

“214.

IIRIMAA — ROOTSI”

“215.

IIRIMAA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“216.

TAALIA — KÜPROS”

“217.

ITAALIA — LÄTI”

“218.

ITAALIA — LEEDU”

“219.

ITAALIA — LUKSEMBURG”

“220.

ITAALIA — UNGARI”

“221.

ITAALIA — MALTA”

“222.

ITAALIA — MADALMAAD”

“223.

ITAALIA — AUSTRIA”

“224.

ITAALIA — POOLA”

“225.

ITAALIA — PORTUGAL”;

xxiii)

pealkirja “225. ITAALIA — PORTUGAL” all olevate sõnade “Ei kohaldata.” järele lisatakse:

“226.   ITAALIA — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxiv)

pealkirja “ITAALIA — SLOVEENIA” järjekorranumber “191” muudetakse numbriks “227” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“228.

ITAALIA — SLOVAKKIA”

“229.

ITAALIA — SOOME”

“230.

ITAALIA — ROOTSI”

“231.

ITAALIA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“232.

KÜPROS — LÄTI”

“233.

KÜPROS — LEEDU”

“234.

KÜPROS — LUKSEMBURG”

“235.

KÜPROS — UNGARI”

“236.

KÜPROS — MALTA”

“237.

KÜPROS — MADALMAAD”

“238.

KÜPROS — AUSTRIA”

“239.

KÜPROS — POOLA”

“240.

KREEKA — PORTUGAL”;

xxv)

pealkirja “240. KÜPROS — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“241.   KÜPROS — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxvi)

pealkirja “KÜPROS — SLOVEENIA” järjekorranumber “205” muudetakse numbriks “242” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“243.

KÜPROS — SLOVAKKIA”

“244.

KÜPROS — SOOME”

“245.

KÜPROS — ROOTSI”

“246.

KÜPROS — ÜHENDKUNINGRIIK”

“247.

LÄTI — LEEDU”

“248.

LÄTI — LUKSEMBURG”

“249.

LÄTI — UNGARI”

“250.

LÄTI — MALTA”

“251.

LÄTI — MADALMAAD”

“252.

LÄTI — AUSTRIA”

“253.

LÄTI — POOLA”

“254.

LÄTI — PORTUGAL”;

xxvii)

pealkirja “254. LÄTI — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“255.   LÄTI — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxviii)

pealkirja “LÄTI — SLOVEENIA” järjekorranumber “218” muudetakse numbriks “256” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“257.

LÄTI — SLOVAKKIA”

“258.

LÄTI — SOOME”

“259.

LÄTI — ROOTSI”

“260.

LÄTI — ÜHENDKUNINGRIIK”

“261.

LEEDU — LUKSEMBURG”

“262.

LEEDU — UNGARI”

“263.

LEEDU — MALTA”

“264.

LEEDU — MADALMAAD”

“265.

LEEDU — AUSTRIA”

“266.

LEEDU — POOLA”

“267.

LEEDU — PORTUGAL”;

xxix)

pealkirja “267. LEEDU — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“268.   LEEDU — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxx)

pealkirja “LEEDU — SLOVEENIA” järjekorranumber “230” muudetakse numbriks “269” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“270.

LEEDU — SLOVAKKIA”

“271.

LEEDU — SOOME”

“272.

LEEDU — ROOTSI”

“273.

LEEDU — ÜHENDKUNINGRIIK”

“274.

LUKSEMBURG — UNGARI”

“275.

LUKSEMBURG — MALTA”

“276.

LUKSEMBURG — MADALMAAD”

“277.

LUKSEMBURG — AUSTRIA”

“278.

LUKSEMBURG — POOLA”

“279.

LUKSEMBURG — PORTUGAL”

xxxi)

pealkirja “279. LUKSEMBURG — PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse:

“280.   LUKSEMBURG — RUMEENIA

Ei ole.”;

xxxii)

pealkirja “LUKSEMBURG — SLOVEENIA” järjekorranumber “241” muudetakse numbriks “281” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“282.

LUKSEMBURG — SLOVAKKIA”

“283.

LUKSEMBURG — SOOME”

“284.

LUKSEMBURG — ROOTSI”

“285.

LUKSEMBURG — ÜHENDKUNINGRIIK”

“286.

UNGARI — MALTA”

“287.

UNGARI — MADALMAAD”

“288.

UNGARI — AUSTRIA”

“289.

UNGARI — POOLA”

“290.

UNGARI — PORTUGAL”;

xxxiii)

pealkirja “290. UNGARI — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“291.   UNGARI — RUMEENIA

Ei ole.”;

xxxiv)

pealkirja “UNGARI — SLOVEENIA” järjekorranumber “251” muudetakse numbriks “292” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“293.

UNGARI — SLOVAKKIA”

“294.

UNGARI — SOOME”

“295.

UNGARI — ROOTSI”

“296.

UNGARI — ÜHENDKUNINGRIIK”

“297.

MALTA — MADALMAAD”

“298.

MALTA — AUSTRIA”

“299.

MALTA — POOLA”

“300.

MALTA — PORTUGAL”;

xxxv)

pealkirja “300. MALTA — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“301.   MALTA — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xxxvi)

pealkirja “MALTA — SLOVEENIA” järjekorranumber “260” muudetakse numbriks “302” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“303.

MALTA — SLOVAKKIA”

“304.

MALTA — SOOME”

“305.

MALTA — ROOTSI”

“306.

MALTA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“307.

MADALMAAD — AUSTRIA”

“308.

MADALMAAD — POOLA”

“309.

MADALMAAD — PORTUGAL”;

xxxvii)

pealkirja “309. MADALMAAD — PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse:

“310.   MADALMAAD — RUMEENIA

Ei ole.”;

xxxviii)

pealkirja “MADALMAAD — SLOVEENIA” järjekorranumber “268” muudetakse numbriks “311” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“312.

MADALMAAD — SLOVAKKIA”

“313.

MADALMAAD — SOOME”

“314.

MADALMAAD — ROOTSI”

“315.

MADALMAAD — ÜHENDKUNINGRIIK”

“316.

AUSTRIA — POOLA”

“317.

AUSTRIA — PORTUGAL”;

xxxix)

pealkirja “317. AUSTRIA — PORTUGAL” all oleva kande järele lisatakse:

“318.   AUSTRIA — RUMEENIA

Ei ole.”;

xl)

pealkirja “AUSTRIA — SLOVEENIA” järjekorranumber “275” muudetakse numbriks “319” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“320.

AUSTRIA — SLOVAKKIA”

“321.

AUSTRIA — SOOME”

“322.

AUSTRIA — ROOTSI”

“323.

AUSTRIA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“324.

POOLA — PORTUGAL”;

xli)

pealkirja “324. POOLA — PORTUGAL” all olevate sõnade “Konventsiooni ei ole.” järele lisatakse:

“325.   POOLA — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xlii)

pealkirja “POOLA — SLOVEENIA” järjekorranumber “281” muudetakse numbriks “326” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“327.

POOLA — SLOVAKKIA”

“328.

POOLA — SOOME”

“329.

POOLA — ROOTSI”

“330.

POOLA — ÜHENDKUNINGRIIK”;

xliii)

pealkirja “330. POOLA — ÜHENDKUNINGRIIK” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“331.   PORTUGAL — RUMEENIA

Konventsiooni ei ole.”;

xliv)

pealkirja “PORTUGAL — SLOVEENIA” järjekorranumber “286” muudetakse numbriks “332” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“333.

PORTUGAL — SLOVAKKIA”

“334.

PORTUGAL — SOOME”

“335.

PORTUGAL — ROOTSI”

“336.

PORTUGAL — ÜHENDKUNINGRIIK”;

xlv)

pealkirja “336. PORTUGAL — ÜHENDKUNINGRIIK” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“337.   RUMEENIA — SLOVEENIA

Ei ole.

338.   RUMEENIA — SLOVAKKIA

Ei ole.

339.   RUMEENIA — SOOME

Konventsiooni ei ole.

340.   RUMEENIA — ROOTSI

Konventsiooni ei ole.

341.   RUMEENIA — ÜHENDKUNINGRIIK

Ei ole.”;

xlvi)

pealkirja “SLOVEENIA — SLOVAKKIA” järjekorranumber “291” muudetakse numbriks “342” ning selle järel olevad pealkirjad nummerdatakse ümber järgmiselt:

“343.

SLOVEENIA — SOOME”

“344.

SLOVEENIA — ROOTSI”

“345.

SLOVEENIA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“346.

SLOVAKKIA — SOOME”

“347.

SLOVAKKIA — ROOTSI”

“348.

SLOVAKKIA — ÜHENDKUNINGRIIK”

“349.

SOOME — ROOTSI”

“350.

SOOME — ÜHENDKUNINGRIIK”

“351.

ROOTSI — ÜHENDKUNINGRIIK”;

f)

6. lisa “Hüvitiste maksmise kord (rakendusmääruse artikli 4 lõige 6, artikli 53 lõige 1 ja artikkel 122)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.

Suhetes Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigiga: makstakse otse.

2.

Suhetes Saksamaa, Küprose ja Leeduga: makstakse kontaktasutuste kaudu.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

jagu “E. SAKSAMAA” muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 alapunkti b ja punkti 2 alapunkti b lisatakse sõna “MADALMAAD” ette sõnad “Bulgaaria ja”;

b)

punkti 4 alapunkti b lisatakse sõna “BELGIA” järele sõna “Bulgaaria”;

iv)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Makstakse otse.”;

g)

7. lisa “Pangad (rakendusmääruse artikli 4 lõige 7, artikli 55 lõige 3 ja artikkel 122)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all olevate sõnade “Ei ole.” järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Булбанк (Bulbank), София.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Banca Naţională a României (Rumeenia riiklik pank), Bucureşti.”;

h)

8. lisa asendatakse järgmisega:

“LISA 8 (B) (12) (13)

PEREHÜVITISTE MAKSMINE

(Rakendusmääruse artikli 4 lõige 8, artikli 10a punkt d ja artikkel 122)

Rakendusmääruse artikli 10a punkt d on kohaldatav:

A.   Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad

a)

ühe kalendrikuu pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

Belgia ja Bulgaaria,

Belgia ja Tšehhi Vabariik,

Belgia ja Saksamaa,

Belgia ja Kreeka,

Belgia ja Hispaania,

Belgia ja Prantsusmaa,

Belgia ja Iirimaa,

Belgia ja Leedu,

Belgia ja Luksemburg,

Belgia ja Austria,

Belgia ja Poola,

Belgia ja Portugal,

Belgia ja Rumeenia,

Belgia ja Slovakkia,

Belgia ja Soome,

Belgia ja Rootsi,

Belgia ja Ühendkuningriik,

Bulgaaria ja Tšehhi Vabariik,

Bulgaaria ja Saksamaa,

Bulgaaria ja Eesti,

Bulgaaria ja Kreeka,

Bulgaaria ja Hispaania,

Bulgaaria ja Prantsusmaa,

Bulgaaria ja Iirimaa,

Bulgaaria ja Küpros,

Bulgaaria ja Läti,

Bulgaaria ja Leedu,

Bulgaaria ja Luksemburg,

Bulgaaria ja Ungari,

Bulgaaria ja Malta,

Bulgaaria ja Madalmaad,

Bulgaaria ja Austria,

Bulgaaria ja Poola,

Bulgaaria ja Portugal,

Bulgaaria ja Rumeenia,

Bulgaaria ja Slovakkia,

Bulgaaria ja Soome,

Bulgaaria ja Rootsi,

Bulgaaria ja Ühendkuningriik,

Tšehhi Vabariik ja Taani,

Tšehhi Vabariik ja Saksamaa,

Tšehhi Vabariik ja Kreeka,

Tšehhi Vabariik ja Hispaania,

Tšehhi Vabariik ja Prantsusmaa,

Tšehhi Vabariik ja Iirimaa,

Tšehhi Vabariik ja Läti,

Tšehhi Vabariik ja Leedu,

Tšehhi Vabariik ja Luksemburg,

Tšehhi Vabariik ja Ungari,

Tšehhi Vabariik ja Malta,

Tšehhi Vabariik ja Madalmaad,

Tšehhi Vabariik ja Austria,

Tšehhi Vabariik ja Poola,

Tšehhi Vabariik ja Portugal,

Tšehhi Vabariik ja Rumeenia,

Tšehhi Vabariik ja Sloveenia,

Tšehhi Vabariik ja Slovakkia,

Tšehhi Vabariik ja Soome,

Tšehhi Vabariik ja Rootsi,

Tšehhi Vabariik ja Ühendkuningriik,

Taani ja Leedu,

Taani ja Poola,

Taani ja Slovakkia,

Saksamaa ja Kreeka,

Saksamaa ja Hispaania,

Saksamaa ja Prantsusmaa,

Saksamaa ja Iirimaa,

Saksamaa ja Leedu,

Saksamaa ja Luksemburg,

Saksamaa ja Austria,

Saksamaa ja Poola,

Saksamaa ja Rumeenia,

Saksamaa ja Slovakkia,

Saksamaa ja Soome,

Saksamaa ja Rootsi,

Saksamaa ja Ühendkuningriik,

Eesti ja Rumeenia,

Kreeka ja Leedu,

Kreeka ja Poola,

Kreeka ja Rumeenia,

Kreeka ja Slovakkia,

Hispaania ja Leedu,

Hispaania ja Austria,

Hispaania ja Poola,

Hispaania ja Rumeenia,

Hispaania ja Sloveenia,

Hispaania ja Slovakkia,

Hispaania ja Soome,

Hispaania ja Rootsi,

Prantsusmaa ja Leedu,

Prantsusmaa ja Luksemburg,

Prantsusmaa ja Austria,

Prantsusmaa ja Poola,

Prantsusmaa ja Portugal,

Prantsusmaa ja Rumeenia,

Prantsusmaa ja Sloveenia,

Prantsusmaa ja Slovakkia,

Prantsusmaa ja Soome,

Prantsusmaa ja Rootsi,

Iirimaa ja Leedu,

Iirimaa ja Austria,

Iirimaa ja Poola,

Iirimaa ja Portugal,

Iirimaa ja Rumeenia,

Iirimaa ja Slovakkia,

Iirimaa ja Rootsi,

Läti ja Leedu,

Läti ja Luksemburg,

Läti ja Ungari,

Läti ja Poola,

Läti ja Rumeenia,

Läti ja Sloveenia,

Läti ja Slovakkia,

Läti ja Soome,

Leedu ja Luksemburg,

Leedu ja Ungari,

Leedu ja Madalmaad,

Leedu ja Austria,

Leedu ja Portugal,

Leedu ja Rumeenia,

Leedu ja Sloveenia,

Leedu ja Slovakkia,

Leedu ja Soome,

Leedu ja Rootsi,

Leedu ja Ühendkuningriik,

Luksemburg ja Austria,

Luksemburg ja Poola,

Luksemburg ja Portugal,

Luksemburg ja Rumeenia,

Luksemburg ja Sloveenia,

Luksemburg ja Slovakkia,

Luksemburg ja Soome,

Luksemburg ja Rootsi,

Ungari ja Austria,

Ungari ja Poola,

Ungari ja Rumeenia,

Ungari ja Sloveenia,

Ungari ja Slovakkia,

Malta ja Rumeenia,

Malta ja Slovakkia,

Madalmaad ja Austria,

Madalmaad ja Poola,

Madalmaad ja Rumeenia,

Madalmaad ja Slovakkia,

Madalmaad ja Soome,

Madalmaad ja Rootsi,

Austria ja Poola,

Austria ja Portugal,

Austria ja Rumeenia,

Austria ja Sloveenia,

Austria ja Slovakkia,

Austria ja Soome,

Austria ja Rootsi,

Austria ja Ühendkuningriik,

Poola ja Portugal,

Poola ja Rumeenia,

Poola ja Sloveenia,

Poola ja Slovakkia,

Poola ja Soome,

Poola ja Rootsi,

Poola ja Ühendkuningriik,

Portugal ja Rumeenia,

Portugal ja Sloveenia,

Portugal ja Slovakkia,

Portugal ja Soome,

Portugal ja Rootsi,

Portugal ja Ühendkuningriik,

Rumeenia ja Sloveenia,

Rumeenia ja Slovakkia,

Rumeenia ja Soome,

Rumeenia ja Rootsi,

Rumeenia ja Ühendkuningriik,

Sloveenia ja Slovakkia,

Sloveenia ja Soome,

Sloveenia ja Ühendkuningriik,

Slovakkia ja Soome,

Slovakkia ja Rootsi,

Slovakkia ja Ühendkuningriik,

Soome ja Rootsi,

Soome ja Ühendkuningriik,

Rootsi ja Ühendkuningriik;

b)

kalendriaasta kvartali pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

Taani ja Saksamaa,

Madalmaad ja Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Portugal.

B.   Füüsilisest isikust ettevõtjad

Kalendriaasta kvartali pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

Belgia ja Madalmaad.

C.   Töötajad

Ühe kalendrikuu pikkuse kontrollperioodiga järgmiste riikide vahelistes suhetes:

Belgia ja Madalmaad.”;

i)

9. lisa “Mitterahaliste hüvitiste aastase keskmise kulu arvutamine (rakendusmääruse artikli 4 lõige 9, artikli 94 lõike 3 punkt a ja artikli 95 lõike 3 punkt a)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

Mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase kulu arvutamisel võetakse arvesse mitterahalisi hüvitisi, mida on andnud riiklikud haigekassad vastavalt ravikindlustusseadusele.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

Mitterahaliste hüvitiste aastase keskmise kulu arvutamisel võetakse arvesse tervisekindlustusskeemi alusel antavaid hüvitisi.”;

j)

10. lisa “Pädevate võimuorganite määratud asutused ja organid (rakendusmääruse artikli 4 lõige 10)” muudetakse järgmiselt:

i)

pealkirja “A. BELGIA” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“B.   BULGAARIA

1.

Määruse artikli 14c, artikli 14d lõike 3 ja artikli 17 kohaldamisel:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

2.

Rakendusmääruse artikli 6 lõike 1 kohaldamisel:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

3.

Rakendusmääruse artikli 8, artikli 10b, artikli 11 lõike 1, artikli 11а lõike 1, artikli 12а, artikli 13 lõike 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3 ning artikli 38 lõike 1 kohaldamisel:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София.

4.

Rakendusmääruse artikli 70 lõike 1, artikli 80 lõike 2, artikli 81, artikli 82 lõike 2 ja artikli 91 lõike 2 kohaldamisel:

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София.

5.

Rakendusmääruse artikli 85 lõike 2, artikli 86 lõike 2, artikli 89 lõike 1, artikli 102 lõike 2, artikli 109 ning artikli 110 kohaldamisel:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национален осигурителен институт (riigi sotsiaalkindlustusamet), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София.

6.

Rakendusmääruse artikli 113 lõike 2 kohaldamisel:

Министерство на здравеопазването (tervishoiuministeerium), София,

Национална здравноосигурителна каса (riiklik haigekassa), София.”;

ii)

jaotiste “B. TŠEHHI VABARIIK”, “C. TAANI”, “D. SAKSAMAA”, “E. EESTI”, “F. KREEKA”, “G. HISPAANIA”, “H. PRANTSUSMAA”, “I. IIRIMAA”, “J. ITAALIA”, “K. KÜPROS”, “L. LÄTI”, “M. LEEDU”, “N. LUKSEMBURG”, “O. UNGARI”, “P. MALTA”, “Q. MADALMAAD”, “R. AUSTRIA”, “S. POOLA”, “T. PORTUGAL”, “U. SLOVEENIA”, “V. SLOVAKKIA”, “W. SOOME”, “X. ROOTSI”, “Y. ÜHENDKUNINGRIIK” järjestust muudetakse ning uued jaotised on “C. TŠEHHI VABARIIK”, “D. TAANI”, “E. SAKSAMAA”, “F. EESTI”, “G. KREEKA”, “H. HISPAANIA”, “I. PRANTSUSMAA”, “J. IIRIMAA”, “K. ITAALIA”, “L. KÜPROS”, “M. LÄTI”, “N. LEEDU”, “O. LUKSEMBURG”, “P. UNGARI”, “Q. MALTA”, “R. MADALMAAD”, “S. AUSTRIA”, “T. POOLA”, “U. PORTUGAL”, “W. SLOVEENIA”, “X. SLOVAKKIA”, “Y. SOOME”, “Z. ROOTSI”, “AA. ÜHENDKUNINGRIIK”;

iii)

pealkirja “U. PORTUGAL” all oleva viimase lõigu järele lisatakse:

“V.   RUMEENIA

1.

Määruse artikli 14 lõike 1 punkti b ja artikli 17 kohaldamisel ja rakendusmääruse artikli 10 punkti b, artikli 11 lõike 1, artikli 11a lõike 1, artikli 12 punkti a, artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 14 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 80 lõike 2, artikli 81 ning artikli 85 lõike kohaldamisel:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet), Bucureşti.

2.   Rakendusmääruse artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

a)

rahalised hüvitised:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (pensioni ja muude sotsiaalkindlustusõiguste kohalik amet), Bucureşti;

b)

mitterahalised hüvitised:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (riiklik haigekassa), Bucureşti.

3.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel (mitterahaliste kulude hüvitamine vastavalt määruse artiklitele 36 ja 63):

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (riiklik haigekassa), Bucureşti.

4.

Rakendusmääruse artikli 102 lõike 2 kohaldamisel (töötushüvitistega seotud kulude hüvitamine vastavalt määruse artiklile 70):

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (riiklik tööhõiveamet), Bucureşti.”;