ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 354

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
14. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1829/2006, 13. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1830/2006, 13. detsember 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1831/2006, 13. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa seoses doramektiiniga ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1832/2006, 13. detsember 2006, milles sätestatakse üleminekumeetmed suhkrusektoris seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1833/2006, 13. detsember 2006, ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta ( 1 )

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1834/2006, 12. detsember 2006, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1835/2006, 12. detsember 2006, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merikuradi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1836/2006, 12. detsember 2006, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICESi vööndi IIa (EÜ vetes) ja vööndi IV (EÜ vetes)

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1837/2006, 13. detsember 2006, millega lubatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki ICESi püügipiirkondades IVc, VIId

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1838/2006, 13. detsember 2006, millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

37

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2006, millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes alates 1. veebruarist 2006, 1. märtsist 2006, 1. aprillist 2006, 1. maist 2006 ning 1. juunist 2006 kohaldatavaid paranduskoefitsiente

39

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, 2006. ja 2007. aastal antava ühenduse rahalise toetuse kohta, millega kaetakse Portugali kulutused seoses haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) vastu võitlemisega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6433 all)

42

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6437 all)  ( 1 )

48

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6441 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses muudetakse otsust 2001/881/EÜ veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6454 all)  ( 1 )

52

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas flubeendiamiidi võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6457 all)  ( 1 )

54

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6569 all)

56

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2006, millega nähakse ette kord, mille abil teha Bulgaariaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6570 all)

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1829/2006,

13. detsember 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. detsembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1830/2006,

13. detsember 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2092/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2092/2004 (2) avati CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha mitmeaastane ühenduse tollivaba imporditariifikvoot 1 200 tonni ulatuses aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni järgmise aasta 31. detsembrini.

(2)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (3) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007. Määruses (EÜ) nr 1301/2006 on eelkõige kindlaks määratud üksikasjalikud sätted impordilitsentsitaotluste, taotlejate seisundi ja litsentside väljastamise kohta. Kõnealuse määrusega nähakse ette, et imporditariifikvoodid avatakse 12 järjestikust kuud hõlmavaks ajavahemikuks, ja piiratakse impordilitsentside kehtivusaeg imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päevaga. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid tuleks kohaldada impordilitsentside suhtes, mis on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2092/2004, ilma et see piiraks kõnealuses määruses sätestatud lisatingimuste või erandite kohaldamist. Kuna määrusega (EÜ) nr 2092/2004 nähakse ette, et kõnealust kvooti kasutatakse impordilitsentside alusel ja Šveitsi ametiasutuste poolt väljastatud autentsussertifikaatide alusel, on vaja viia määruse (EÜ) nr 2092/2004 sätted vastavusse määruse (EÜ) nr 1301/2006 I ja III peatükiga.

(3)

Seega tuleb määrust (EÜ) nr 2092/2004 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2092/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Käesolevaga avatakse CN-koodi ex 0210 20 90 alla kuuluva Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha ühenduse tollivaba imporditariifikvoot 1 200 tonni ulatuses aastas ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini (edaspidi “kvoot”).”

2.

Artikli 2 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

3.

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 5

Autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid kehtivad kolm kuud alates nende väljastamise kuupäevadest.”

4.

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 6

Määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95 sätteid, samuti määruse (EÜ) nr 1301/2006 I ja III peatükki kohaldatakse vastavalt käesoleva määruse sätetele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 362, 9.12.2004, lk 4.

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1831/2006,

13. detsember 2006,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa seoses doramektiiniga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida ühenduses kasutatakse toiduloomadele manustamiseks ette nähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Doramektiin on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse seoses veiste lihaskoe, rasvkoe, maksa ja neerudega, välja arvatud veised, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima. Sama toimeaine on lisatud ka määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse seoses sigade, lammaste, hirvede (kaasa arvatud põhjapõtrade) lihaskoe, rasvkoe, maksa ja neerudega, välja arvatud lambad, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima. Doramektiini kirjet nimetatud lisas tuleks muuta ja laiendada kõigile imetajatest toiduloomadele seoses lihaskoe, rasvkoe, maksa ja neerudega, välja arvatud loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 2377/90 vastavalt muuta.

(4)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks anda liikmesriikidele piisavalt aega, et nad saaksid käesolevat määrust arvestades teha kõik vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on väljastatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta). (2)

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 12. veebruar 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1805/2006 (ELT L 343, 8.12.2006, lk 66).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk. 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse lisatakse järgmine aine.

2.   Antiparasiitikumid

2.3.   Endo- ja ektoparasiitide vastased ained

2.3.1.   Avermektiinid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkude

“Doramektiin

Doramektiin

Kõik imetajatest toiduloomade liigid (1)

40 μg/kg

Lihaskude

150 μg/kg

Rasv

100 μg/kg

Maks

60 μg/kg

Neer


(1)  Ei kasutata loomade puhul, kes annavad inimtoiduks ette nähtud piima.”


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1832/2006,

13. detsember 2006,

milles sätestatakse üleminekumeetmed suhkrusektoris seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikleid 41 ja 21 koostoimes selle V lisa 3. jao punkti a alapunktiga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrusesse (EÜ) nr 318/2006 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (1) Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisaktiga lisatud suhkruturu tootmise ja kauplemise korra eeskirju kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 vastavalt ühinemisakti jõustumisele kõnealusel kuupäeval. 2006/2007. turustusaastal toodeti kogu Bulgaaria ja Rumeenia peedisuhkur siiski riiklike eeskirjade kohaselt. Seetõttu on vaja üleminekumeetmeid, et võimaldada Bulgaarias ja Rumeenias kehtivalt tootmise ja kauplemise korralt üle minna määruses (EÜ) nr 318/2006 sätestatud korrale. Seega ei tohiks 2006/2007. turustusaastal Bulgaaria ja Rumeenia suhtes kohaldada määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklitega 5–7 ette nähtud minimaalseid suhkrupeedi hindu, mitme kutseala vahelisi lepinguid ja kvootide eraldamist käsitlevaid sätteid.

(2)

Nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (2) artikli 4 lõikega 1 on kehtestatud 2006/2007. turustusaasta ümberkorraldusabi taotluste esitamise tähtajaks 31. juuli 2006. Seega ei saanud Bulgaarias ja Rumeenias asuvad ettevõtted esitada taotlusi ümberkorraldusabi saamiseks kõnesoleval turustusaastal. Seepärast ei peaks need ettevõtted tasuma määruse (EÜ) nr 320/2006 artikliga 11 ette nähtud ümberkorraldusmakset 2006/2007. turustusaasta eest.

(3)

Isoglükoosi tootmine on stabiilne ja vastab nõudlusele. Selleks, et tagada ühenduses 1. jaanuariks 2007 tootmise ja tarbimise tasakaal, on vaja Bulgaariale ja Rumeeniale kindlaks määrata asjakohased riiklikud isoglükoosi kvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 30. septembrini 2007. Need ajutised isoglükoosi kvoodid tuleks arvutada pro rata temporis põhimõttel.

(4)

Selleks, et 31. detsembril 2006 ühenduses asuvate ettevõtete suhtes kohaldatavatel tingimustel võimaldada Bulgaarias ja Rumeenias asuvatel ettevõtetel osaleda määrusega (EÜ) nr 320/2006 kehtestatud ümberkorralduskavas, on vaja 2007/2008. turustusaasta suhtes teha teatavaid kohandusi, eriti seoses kronoloogilise järjekorraga, millele on osutatud komisjoni 27. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 968/2006 (millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) artikli 8 lõikes 1.

(5)

Vastavalt ühinemisaktile on rafineeritava toorsuhkru kokkulepitud tarnevajadus Bulgaaria puhul 198 748 tonni ja Rumeenia puhul 329 636 tonni iga turustusaasta kohta. Siiski tuleb Bulgaariale ja Rumeeniale jaotatud koguseid traditsiooniliseks tarnevajaduseks vähendada pro rata temporis põhimõttel, võttes arvesse asjaolu, et Bulgaaria ja Rumeenia osalevad 2006/2007. turustusaastas ainult ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 30. septembrini 2007.

(6)

Täiskoormusega rafineerimistehased Bulgaarias ja Rumeenias sõltuvad suurel määral toor-roosuhkru impordist teatavates kolmandates riikides asuvatelt tavapärastelt tarnijatelt. Seepärast tegi komisjon nõukogule ettepaneku avada tariifikvoodid sellise suhkru importimiseks mis tahes kolmandatest riikidest 2006/2007., 2007/2008. ja 2008/2009. turustusaastaks. (4) Selleks, et ühinemise ajal vältida toor-roosuhkru tarnete katkemist nende liikmesriikide rafineerimistehastele, on vaja kehtestada üleminekumeetmed kõnesolevate tariifikvootide avamiseks 1. jaanuaril 2007.

(7)

Käesoleva määruse alusel avatud tariifikvoote tuleks kohaldada ainult seni, kuni nõukogu on vastu võtnud alalised meetmed.

(8)

Käesoleva määrusega avatud tariifikvootide alusel antavad impordilitsentsid tuleks reserveerida Bulgaarias ja Rumeenias asuvatele täiskoormusega töötavatele tunnustatud rafineerimistehastele.

(9)

Käesoleva määrusega avatud tariifikvootide alusel toimuva impordi suhtes kohaldatava imporditollimaksu summa tuleks kindlaks määrata tasemel, mis tagaks ühenduse suhkruturul õiglase konkurentsi, kuid ei takistaks importi Bulgaariasse ja Rumeeniasse. Võttes arvesse, et nende tariifikvootide alusel peaks olema võimalik import mis tahes kolmandast riigist, tuleks kehtestada imporditollimaksu määr 98 eurot tonni kohta, mis vastab komisjoni 28. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) (5) artikliga 24 CXL kontsessioonisuhkrule kehtestatud määrale.

(10)

Suhkrusektori turgude häirete risk on märkimisväärne, kui uutesse liikmesriikidesse tuuakse enne nende ühinemist tooteid spekulatsiooni eesmärgil. Seetõttu tuleks ette näha üleminekut hõlbustavad sätted, et vältida sellist spekulatsiooniga seotud kaupade liikumist ja muid turuhäireid. Samalaadsed sätted on juba ette nähtud komisjoni 14. novembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1683/2006 (6) Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise korral põllumajandustoodetega kauplemise suhtes võetavate üleminekumeetmete kohta. Suhkrusektori iseärasuste arvestamiseks on vaja erieeskirju.

(11)

Tuleks kehtestada sätted, millega tagatakse, et ettevõtjad ei saaks kõrvale hoiduda vabas ringluses oleva kauba maksustamisest, rakendades peatamismenetlust (kas ajutist ladustamist või nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (7) artikli 4 lõike 15 punktis b ja lõike 16 punktides b–g nimetatud tollirežiimi või -protseduuri) kauba suhtes, mis on ühenduses 31. detsembri 2006 seisuga või Bulgaarias ja Rumeenias enne ühinemist juba vabasse ringlusesse lubatud.

(12)

Lisaks sellele ja vastavalt Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisaktile tuleks tavapärast säilitusvaru ületavad suhkru- ja isoglükoosikogused turult kõrvaldada Bulgaaria ja Rumeenia kulul. Komisjon määrab ülemäärased varud kindlaks Bulgaarias ja Rumeenias ajavahemikus 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2006 esinenud kaubanduse arengu ning tootmis- ja tarbimissuundumuste alusel. Selle menetluse puhul tuleks lisaks suhkrule ja isoglükoosile arvesse võtta ka muid tooteid, mille suhkruekvivalendi sisaldus on lisandite tõttu oluline ning mis samuti võivad olla spekulatsiooni objektid. Kui suhkru ja isoglükoosi kindlakstehtud ülemäärane kogus ei ole ühenduse turult kõrvaldatud hiljemalt 30. aprilliks 2008, peaksid Bulgaaria ja Rumeenia kandma rahalist vastutust ülemäärase koguse eest.

(13)

Ülemääraste varude kõrvaldamata jätmise korral tuleks Bulgaarialt ja Rumeenialt sisse nõutav ja ühenduse eelarvesse makstav summa arvutada määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a kindlaks määratud valge suhkru võrdlushinna 631,9 eurot tonni kohta ja ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 30. aprillini 2008 valge suhkru maailmaturu hinna suurima positiivse vahe alusel. Nende arvutuste tegemisel tuleks maailmaturu hinnana käsitada Londoni futuurituru lepingu nr 5 kohase valge suhkru kuu noteeringute keskmist lähima perioodi, s.o lähima tarnekuu kohta, mille puhul kauplemine valge suhkruga on võimalik.

(14)

Ülemääraste varude kogunemise vältimine on nii ühenduse kui ka Bulgaaria ja Rumeenia huvides ja igal juhul peaks olema võimalik tuvastada peamistes spekulatsiooniga seotud kaupade liikumistes osalevaid ettevõtjaid või üksikisikuid. Selleks peaks 1. jaanuaril 2007 Bulgaarial ja Rumeenial olemas olema süsteem, mis võimaldab neil tuvastada sellise äritegevuse eest vastutajaid. See süsteem peaks võimaldama Bulgaarial ja Rumeenial välja selgitada põhjenduses 12 osutatud ülemääraste varude tekkimisele kaasa aidanud majandusettevõtjaid, pidades silmas ühenduse eelarvesse kantud summade sissenõudmist nii palju kui võimalik. Bulgaaria ja Rumeenia peaksid kasutama seda süsteemi selleks, et sundida tuvastatud ettevõtjaid kõrvaldama oma ülemäärased varud ühenduse turult. Kui tuvastatud ettevõtjad ei suuda esitada nõuetekohaseid tõendeid ülemääraste varude kõrvaldamise kohta, tuleks neid trahvida 500 euroga ühe tonni kõrvaldamata ülemäärase valge suhkru ekvivalendi kohta. See summa on võrdne summaga, mis on kindlaks määratud komisjoni 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 967/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (8) artiklis 3 sätestatud ülejäägimaksu kohta. Kuigi põhjenduses 12 osutatud ülemääraste varude tekkimisele kaasaaitajad võivad olla nii ettevõtjad kui ka leibkonnad, on need tõenäoliselt siiski ettevõtjad. Lisaks ei ole võimalik nõuda leibkondadelt panustamist ühenduse eelarvesse kantud summadesse.

(15)

Ülemääraste varude kindlakstegemiseks ja nende kõrvaldamiseks peaksid Bulgaaria ja Rumeenia esitama komisjonile viimased statistilised andmed kõnesolevate toodetega kauplemise ning nende tootmise ja tarbimise kohta ning tõendama kindlakstehtud ülemääraste varude kõrvaldamist ettenähtud tähtajaks.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLEMINEKUMEETMED SEOSES BULGAARIA JA RUMEENIA ÜHINEMISEGA

1.   JAGU

Ühise suhkruturukorralduse kohaldamine ja ajutine ümberkorralduskava

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 ja määruse (EÜ) nr 320/2006 teatavate sätete kohaldamine

1.   2006/2007. turustusaastal ei kohaldata Bulgaaria ja Rumeenia suhtes määruse (EÜ) nr 318/2006 artikleid 5–7 ning määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklit 11.

Artiklit 7 kohaldatakse siiski 2007. aastal alates 2007/2008. turustusaastast rakendatavate riiklike kvootide ja lõikes 2 osutatud isoglükoosi kvootide jaotamisel.

2.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 9 kohaldamisel on Bulgaaria ja Rumeenia riiklikud isoglükoosi kvoodid ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 30. septembrini 2007 järgmised:

 

Riiklik kvoot kuivaine tonnides

Bulgaaria

50 331

Rumeenia

8 960

3.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 kohaldamisel on Bulgaariale ja Rumeeniale ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 30. septembrini 2007 traditsiooniline tarnevajadus jaotatud järgmiselt:

 

Traditsiooniline tarnevajadus valge suhkru tonnides

Bulgaaria

149 061

Rumeenia

247 227

Artikkel 2

Ajutine ümberkorralduskava

1.   Käesolevat lõiget kohaldatakse ainult juhul, kui taotlused määruse (EÜ) nr 968/2006 artikli 7 alusel antava 2007/2008. turustusaasta ümberkorraldamisabi saamiseks ühenduses 31. detsembri 2006. aasta seisuga esitatakse enne 1. jaanuari 2007. Esimese sellise taotluse esitamise kuupäeva nimetatakse edaspidi kontrollkuupäevaks.

Kui taotlused määruse (EÜ) nr 968/2006 artikli 7 alusel antava 2007/2008. turustusaasta ümberkorraldamisabi saamiseks esitatakse Bulgaarias või Rumeenias 1. jaanuaril 2007 või hiljem, ei arvestata nende taotluste puhul määruse (EÜ) nr 968/2006 artikli 8 lõikes 1 osutatud kronoloogilise järjekorra kindlaksmääramisel kontrollkuupäeva ja 1. jaanuari 2007 vahelist ajavahemikku.

2.   Seoses määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 2 teises lõigus osutatud asjakohaste majandusharusiseste kokkulepete raames toimunud konsultatsioonidega võivad Bulgaaria ja Rumeenia 2007/2008. turustusaasta puhul arvesse võtta enne käesoleva määruse jõustumist kõnesolevate kokkulepete raames toimunud konsultatsioonide tulemusi isegi juhul, kui need ei ole kooskõlas määruse (EÜ) nr 968/2006 nõuetega.

2.   JAGU

Rafineerimiseks ette nähtud suhkru tariifikvootide avamine

Artikkel 3

Rafineerimiseks ette nähtud imporditava toor-roosuhkru tariifikvootide avamine

1.   2006/2007. turustusaastaks avatakse tariifikvoot 396 288 tonni rafineerimiseks ette nähtud ja CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluva valge suhkru ekvivalendina väljendatud toor-roosuhkru importimiseks mis tahes kolmandatest riikidest tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta.

Imporditav kogus jaotatakse järgmiselt:

 

Bulgaariale: 149 061 tonni;

 

Rumeeniale: 247 227 tonni.

2.   Käesoleva määruse kohaselt imporditavatele kogustele peab olema märgitud I lisas osutatud järjekorranumber.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 950/2006 kohaldamine

Kui artiklis 5 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva määrusega avatud tariifikvootide alusel imporditava suhkru suhtes impordilitsentside ja tavapäraste tarnevajaduste kohta määruses (EÜ) nr 950/2006 sätestatud eeskirju.

Artikkel 5

Impordilitsentsid

1.   Artikli 3 lõikes 1 osutatud koguste impordilitsentside taotlused esitatakse vastavalt Bulgaaria või Rumeenia pädevale asutusele.

2.   Impordilitsentside taotlusi võivad esitada ainult Bulgaaria või Rumeenia territooriumil asuvad täiskoormusega töötavad ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 17 kohaselt tunnustatud rafineerimistehased.

3.   Impordilitsentsi taotlusse ja litsentsile tehakse järgmised märked:

a)

lahtritesse 17 ja 18: valge suhkru ekvivalendina väljendatud toorsuhkru kogus, mis ei tohi ületada artikli 3 lõikes 1 osutatud vastavalt Bulgaariale või Rumeeniale ette nähtud kogust;

b)

lahtrisse 20: vähemalt üks II lisa A osas loetletud märge;

c)

lahtrisse 24 (litsentsi korral): vähemalt üks II lisa B osas loetletud märge.

4.   Käesoleva määruse alusel välja antud impordilitsentsid kehtivad ainult impordi puhul liikmesriiki, kus need on välja antud. Kõnealused litsentsid kehtivad 2006/2007. turustusaasta lõpuni.

Artikkel 6

Kohaldamise lõpptähtaeg

Käesoleva määruse alusel avatud tariifikvoote kohaldatakse seni, kuni jõustub nõukogu määrus rafineerimistehastele tarnimiseks ette nähtud toor-roosuhkru Bulgaariasse ja Rumeeniasse impordi tariifikvootide avamise kohta 1. jaanuarile 2007 järgnevaks perioodiks.

II   PEATÜKK

ÜLEMINEKUMEETMED SPEKULATSIOONI JA TURUHÄIRETE VÄLTIMISEKS

Artikkel 7

Mõisted

Käesoleva peatüki kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   suhkur–

i)

CN-koodi 1701 alla kuuluv tahke peedisuhkur ja roosuhkur,

ii)

CN-koodide 1702 60 95 ja 1702 90 99 alla kuuluv suhkrusiirup,

iii)

CN-koodide 1702 60 80 ja 1702 90 80 alla kuuluv inuliinisiirup;

b)   isoglükoos– CN-koodide 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ja 2106 90 30 alla kuuluv toode;

c)   töödeldud tooted– põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooted, milles lisatud suhkru / suhkru ekvivalendi sisaldus on suurem kui 10 %;

d)   fruktoos– CN-koodi 1702 50 00 alla kuuluv keemiliselt puhas fruktoos.

1.   JAGU

Tooted, mille suhtes kohaldatakse ühinemise kuupäeval eritollirežiimi ja -tolliprotseduuri

Artikkel 8

Peatamismenetlus

1.   Kui CN-koodide 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ja 2202 alla kuuluvad tooted (välja arvatud määruse (EÜ) nr 1683/2006 artikli 4 lõikes 5 loetletud tooted) olid 31. detsembri 2006 seisuga enne 1. jaanuari 2007 ühenduses või Bulgaarias või Rumeenias vabas ringluses ja on 1. jaanuaril 2007 laienenud ühenduses ajutiselt ladustatud või nende suhtes kohaldatakse ühte määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 15 punktis b ja lõike 16 punktides b–g osutatud tollirežiimi või -protseduuri või neid transporditakse pärast seda, kui nendega seotud ekspordi tolliformaalsused on laienenud ühenduses täidetud, tehakse kõnesolevate toodete puhul erand ühinemisakti V lisa 4. jaost ja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklitest 20 ja 214 ning kui nende importimisel on tekkinud tollivõlg, kohaldatakse nende suhtes nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (9) I lisa teisele osale tollivõla tekkimise päeval kohaldatud imporditollimaksu, vajaduse korral täiendavaid tollimakse.

Esimest lõiku ei kohaldata 31. detsembri 2006. aasta seisuga ühendusest eksporditud toodete suhtes, kui importija tõendab, et eksportiva liikmesriigi toodetele ei ole taotletud eksporditoetust. Importija taotlusel peab eksportija ekspordideklaratsioonile lisama pädeva asutuse kinnituse, et eksportiva liikmesriigi toodetele ei ole taotletud eksporditoetust.

2.   Kui kolmandatest riikidest pärit CN-koodide 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ja 2202 alla kuuluvad tooted (välja arvatud määruse (EÜ) nr 1683/2006 artikli 4 lõikes 5 loetletud tooted) on määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punktis d osutatud seestöötlemisel või tuuakse Bulgaariasse või Rumeeniasse 1. jaanuaril 2007 ajutiselt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 16 punkti f alusel, tehakse kõnesolevate toodete puhul erand ühinemisakti V lisa 4. jaost ja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklitest 20 ja 214 ning kui nende importimisel on tekkinud tollivõlg, kohaldatakse nende suhtes määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa teisele osale tollivõla tekkimise päeval kohaldatud imporditollimaksu, vajaduse korral täiendavaid tollimakse.

2.   JAGU

Ülemäärased kogused

Artikkel 9

Ülemääraste koguste kindlaksmääramine

1.   Komisjon määrab hiljemalt 31. juuliks 2007 määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 39 lõikes 2 osutatud korras Bulgaaria ja Rumeenia puhul kindlaks

a)

suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru koguse (valge suhkru ekvivalendina),

b)

isoglükoosi koguse (kuivainena),

c)

fruktoosi koguse,

mis ületavad 1. jaanuaril 2007 tavapäraseks peetava säilitusvaru ja mis tuleb turult kõrvaldada Bulgaaria ja Rumeenia kulul.

2.   Lõikes 1 osutatud ülemääraste koguste kindlaksmääramisel võetakse eelkõige arvesse arengut, mis võrreldes eelneva kolmeaastase ajavahemikuga alates 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2005 on toimunud ajavahemikus alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 järgmistes valdkondades:

a)

suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru, isoglükoosi ja fruktoosi imporditud ja eksporditud kogused;

b)

suhkru ja isoglükoosi tootmine, tarbimine ja varud;

c)

varude moodustamise asjaolud.

Artikkel 10

Ülemääraste varude kindlakstegemine ettevõtjate tasemel

1.   Bulgaarial ja Rumeenial peab 1. jaanuaril 2007 olemas olema süsteem, mis võimaldab ettevõtjate tasemel kindlaks teha suhkru kui sellise või töödeldud toodetes oleva suhkru, isoglükoosi ja fruktoosi ülemäärased kaubeldud või toodetud kogused. Selline süsteem võib eelkõige põhineda impordi kontrollimisel, fiskaalseirel ja ettevõtjate raamatupidamise ja tegelike varude uurimisel ning hõlmata ka muid meetmeid, nagu riskigarantiid ja impordilitsentsid.

Kõnesolev kindlakstegemise süsteem peab põhinema riskianalüüsil, mille puhul võetakse nõuetekohaselt arvesse eelkõige järgmisi kriteeriume:

a)

asjaomase ettevõtja tegevuse liik;

b)

ladustamisrajatiste maht;

c)

tegevuse tase.

2.   Bulgaaria ja Rumeenia peavad kumbki kasutama lõikes 1 osutatud kindlakstegemise süsteemi selleks, et sundida asjaomaseid ettevõtjaid omal kulul turult kõrvaldama nende puhul kindlaks tehtud ülemäärastele kogustele vastavaid suhkru- või isoglükoosikoguseid.

Artikkel 11

Ülemääraste koguste kõrvaldamine

1.   Bulgaaria ja Rumeenia tagavad kumbki, et artikli 9 lõikes 1 osutatud ülemäärasele kogusele vastav suhkru- või isoglükoosikogus kõrvaldatakse turult hiljemalt 30. aprilliks 2008 ilma ühenduse sekkumiseta.

2.   Artikli 9 kohaselt kindlaks määratud ülemäärased suhkrukogused kõrvaldatakse ilma ühenduse toetuseta järgmiste meetmete abil:

a)

ühendusest väljavedu tuvastatud ettevõtja poolt ilma riigi eksporditoetuseta;

b)

kasutamine põlevainete sektoris;

c)

ilma toetuseta denatureerimine loomasöödaks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 100/72 (10) III ja IV jaotisele.

3.   Juhul kui Bulgaaria või Rumeenia puhul ületavad artikli 9 lõike 1 kohaselt komisjoni poolt kindlaks määratud üldkogused artikli 10 alusel kindlaks tehtud koguseid, nõutakse vastavalt Bulgaarialt või Rumeenialt sisse nende arvude vahele (väljendatakse valge suhkru või kuivaine ekvivalendina) vastav summa, mida on korrutatud 631,9 euro suuruse tonnimäära ja ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 30. aprillini 2008 Londoni futuurituru lepingu nr 5 kohase valge suhkru lähima perioodi kuu noteeringute keskmise vahelise suurima positiivse vahega. Kõnealune summa kantakse ühenduse eelarvesse hiljemalt 31. detsembriks 2008.

Artikkel 12

Ülemääraste koguste kõrvaldamise tõendamine ettevõtjate poolt

1.   Asjaomased ettevõtjad peavad hiljemalt 31. juuliks 2008 tõendama vastavalt Bulgaariale või Rumeeniale, et nad kõrvaldasid kooskõlas artikli 11 lõikega 2 ja omal kulul nende suhtes artikli 10 kohaldamisega kindlaks tehtud individuaalsed ülemäärased suhkru- ja isoglükoosikogused.

2.   Kui suhkur või isoglükoos kõrvaldatakse vastavalt artikli 11 lõike 2 punktile a, tuleb kõrvaldamise tõendamiseks esitada järgmised dokumendid:

a)

komisjoni määruste (EÜ) nr 1291/2000 (11) ja (EÜ) nr 951/2006 (12) kohaselt välja antud ekspordilitsentsid;

b)

määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklites 32 ja 33 osutatud asjaomased dokumendid tagatise vabastamiseks.

Eelmises lõikes osutatud ekspordilitsentsi taotluses peab lahtris 20 olema järgmine märge:

“Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 11 lõike 2 punktile a”.

Ekspordilitsentsil peab lahtris 22 olema järgmine märge:

“… kg (kogus, mille kohta on litsents välja antud) ekspordiks ilma toetuseta”.

Ekspordilitsents kehtib alates selle väljaandmise kuupäevast kuni 30. aprillini 2008.

3.   Kui kõrvaldamise tõendeid ei esitata lõigete 1 ja 2 kohaselt, nõuab vastavalt Bulgaaria või Rumeenia asjaomaselt ettevõtjalt sisse tema suhtes artikli 10 kohaldamisega kindlaks tehtud individuaalsele ülemäärasele kogusele vastava summa, mida on korrutatud 500 euroga ühe tonni valge suhkru või kuivaine ekvivalendi kohta. Kõnealune summa kantakse vastavalt Bulgaaria või Rumeenia riigieelarvesse.

Artikkel 13

Ülemääraste koguste kõrvaldamise tõendamine Bulgaaria ja Rumeenia poolt

1.   Hiljemalt 31. augustiks 2008 esitavad Bulgaaria ja Rumeenia komisjonile tõendid, et artikli 9 lõikes 1 osutatud ülemäärane kogus kõrvaldati vastavalt artikli 11 lõikele 2, ja määravad kindlaks iga meetme abil kõrvaldatud koguse.

2.   Kui kogu ülemäärase koguse või selle osa turult kõrvaldamist ei tõendata lõike 1 kohaselt, nõutakse Bulgaarialt ja/või Rumeenialt sisse kõrvaldamata jäänud kogusele vastav summa, mida on korrutatud valge suhkru või kuivaine ekvivalendi 631,9 euro suuruse tonnimäära ja ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 30. aprillini 2008 Londoni futuurituru lepingu nr 5 kohase valge suhkru lähima perioodi kuu noteeringute keskmise vahelise suurima positiivse vahega, kusjuures saadud summast lahutatakse artikli 11 lõike 3 kohaselt sisse nõutud summa.

Kõnealune summa kantakse ühenduse eelarvesse hiljemalt 31. detsembriks 2008.

Eelmises lõikes ja artikli 11 lõikes 3 osutatud summad määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 39 lõikes 2 osutatud korras Bulgaaria ja Rumeenia poolt lõike 1 kohaselt esitatud andmete alusel hiljemalt 31. oktoobriks 2008.

Artikkel 14

Kontroll

1.   Bulgaaria ja Rumeenia võtavad kõik vajalikud meetmed käesoleva peatüki kohaldamiseks ja kehtestavad eelkõige korra artikli 9 lõikes 1 osutatud ülemääraste koguste kõrvaldamise kontrollimiseks.

2.   Bulgaaria ja Rumeenia esitavad hiljemalt 31. märtsiks 2007 komisjonile:

a)

artiklis 10 osutatud ülemääraste koguste kindlakstegemise süsteemi käsitleva teabe;

b)

suhkru, isoglükoosi, fruktoosi ja töödeldud toodete kogused, mida imporditi ja eksporditi igal kuul ajavahemikus 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2006, kusjuures andmed esitatakse eraldi

i)

impordi kohta ühendusest ja ekspordi kohta ühendusse 31. detsembri 2006. aasta seisuga;

ii)

impordi kohta vastavalt Bulgaariast või Rumeeniast ja ekspordi kohta vastavalt Bulgaariasse või Rumeeniasse;

iii)

impordi kohta kolmandatest riikidest ja ekspordi kohta kolmandatesse riikidesse;

c)

igal aastal toodetud suhkru- ja isoglükoosikogused ajavahemikus 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2006, kusjuures andmed esitatakse vastavalt vajadusele kvoodi alusel toodetud koguste, kvoodiväliselt toodetud koguste, igal aastal imporditud toorsuhkrust rafineeritud koguste ja igal aastal tarbitud koguste lõikes;

d)

suhkru- ja isoglükoosivarud iga aasta 1. jaanuari seisuga ajavahemikus 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2006.

III   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.

(3)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 32.

(4)  KOM(2006) 798 (lõplik), 13. detsember 2006.

(5)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 1.

(6)  ELT L 314, 15.11.2006, lk 18.

(7)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

(8)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 22.

(9)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(10)  EÜT L 12, 15.1.1972, lk 15.

(11)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(12)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.


I LISA

Järjekorranumbrid

Impordikvoodid importimiseks järgmistesse riikidesse

Järjekorranumber

Bulgaaria

09.4365

Rumeenia

09.4366


II LISA

A.   Artikli 5 lõike 3 punktis b osutatud märked:

:

bulgaaria keeles

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

hispaania keeles

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tšehhi keeles

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

taani keeles

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

saksa keeles

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

eesti keeles

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

kreeka keeles

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

inglise keeles

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prantsuse keeles

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

itaalia keeles

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

läti keeles

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

leedu keeles

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungari keeles

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

malta keeles

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollandi keeles

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

poola keeles

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugali keeles

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumeenia keeles

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovaki keeles

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

sloveeni keeles

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

soome keeles

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

rootsi keeles

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Artikli 5 lõike 3 punktis c osutatud märked:

:

bulgaaria keeles

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

hispaania keeles

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

tšehhi keeles

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

taani keeles

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

saksa keeles

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

eesti keeles

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

kreeka keeles

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

inglise keeles

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prantsuse keeles

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

itaalia keeles

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

läti keeles

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

leedu keeles

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

ungari keeles

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

malta keeles

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

hollandi keeles

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

poola keeles

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugali keeles

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumeenia keeles

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovaki keeles

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

sloveeni keeles

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

soome keeles

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

rootsi keeles

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1833/2006,

13. detsember 2006,

ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide kaubavahetust kolmandate riikidega käsitleva statistika kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. mai 2005. aasta määruses (EÜ) nr 750/2005 ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri kohta (2) on sätestatud alates 1. jaanuarist 2005 kehtiv kõnealuse nomenklatuuri versioon.

(2)

Riikide ja territooriumide tähestikulise kodeerimise aluseks on kehtiv ISO alfa-2 standard niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas ühenduse õigusaktide ja statistikaalaste nõuetega. Komisjoni 18. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2286/2003, (3) millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, on sätestatud üleminekuperiood arvutipõhise tollivormistussüsteemi kohandamiseks. Et üleminekuperiood on nüüdseks lõppenud, ei ole enam vaja kasutada numbrilisi koode paralleelselt tähestikuliste koodidega.

(3)

Montenegro on saanud iseseisvaks riigiks.

(4)

Seega on asjakohane koostada nomenklatuuri uus versioon, milles võetakse arvesse kõnealuseid uuendusi ja mõne koodi muudatused.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kolmandate riikidega peetava kaubavahetuse statistikat käsitleva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas on esitatud alates 1. jaanuarist 2007 kehtima hakkav ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuuri versioon.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 126, 19.5.2005, lk 12.

(3)  ELT L 343, 31.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 215/2006 (ELT L 38, 9.2.2006, lk 11).


LISA

ÜHENDUSE VÄLISKAUBANDUSSTATISTIKA JA LIIKMESRIIKIDEVAHELISE KAUBANDUSE STATISTIKA RIIKIDE JA TERRITOORIUMIDE NOMENKLATUUR

(Alates 1. jaanuarist 2007 kehtiv redaktsioon)

Kood

Riigi nimi

Kirjeldus

AD

Andorra

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

Abu Dhabi, Ajmān, Ash-Shāriqah, Dubai, Al-Fujayrah, Umm al-Qaywayn, Ra’s al-Khaymah

AF

Afganistan

 

AG

Antigua ja Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albaania

 

AM

Armeenia

 

AN

Hollandi Antillid

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustatius ja Saint-Martini lõunaosa

AO

Angola

Kaasa arvatud Cabinda

AQ

Antarktis

60° lõunalaiusest lõuna pool paiknevad piirkonnad; ei hõlma Prantsuse Lõunaalasid (TF), Bouvet' saart (BV), Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saari (GS)

AR

Argentina

 

AS

Ameerika Samoa

 

AT

Austria

 

AU

Austraalia

 

AW

Aruba

 

AZ

Aserbaidžaan

 

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaaria

 

BH

Bahrein

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalami Riik

Tavanimi: Brunei

BO

Boliivia

 

BR

Brasiilia

 

BS

Bahama

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvet’ saar

 

BW

Botswana

 

BY

Valgevene

Tavanimi: Belorussia

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kookossaared (Keelingi saared)

 

CD

Kongo Demokraatlik Vabariik

Endine Sair (Zaire)

CF

Kesk-Aafrika Vabariik

 

CG

Kongo

 

CH

Šveits

Kaasa arvatud Saksamaa Büsingeni piirkond ja Itaalia Campione d’Italia haldusüksus

CI

Côte d’Ivoire

 

CK

Cooki saared

 

CL

Tšiili

 

CM

Kamerun

 

CN

Hiina

 

CO

Colombia (Kolumbia)

 

CR

Costa Rica

 

CU

Kuuba

 

CV

Cabo Verde

 

CX

Jõulusaar

 

CY

Küpros

 

CZ

Tšehhi Vabariik

 

DE

Saksamaa

Kaasa arvatud Helgolandi saar; välja arvatud Büsingeni piirkond

DJ

Djibouti

 

DK

Taani

 

DM

Dominica

 

DO

Dominikaani Vabariik

 

DZ

Alžeeria

 

EC

Ecuador

Kaasa arvatud Galápagose saared

EE

Eesti

 

EG

Egiptus

 

ER

Eritrea

 

ES

Hispaania

Kaasa arvatud Baleaari saared ja Kanaari saared, välja arvatud Ceuta ja Melilla

ET

Etioopia

 

FI

Soome

Kaasa arvatud Ahvenamaa saared

FJ

Fidži

 

FK

Falklandi (Malviini) saared

 

FM

Mikroneesia Liiduriigid

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap

FO

Fääri saared

 

FR

Prantsusmaa

Kaasa arvatud Monaco ja Prantsuse ülemeredepartemangud (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique et Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Ühendkuningriik

Suurbritannia, Põhja-Iirimaa, Kanalisaared ja Mani saar

GD

Grenada

Kaasa arvatud Lõuna-Grenadiinid

GE

Gruusia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Gröönimaa

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Ekvatoriaal-Guinea

 

GR

Kreeka

 

GS

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Hiina Rahvavabariigi Hong Kongi erihalduspiirkond

HM

Heard ja McDonald

 

HN

Honduras

Kaasa arvatud Swani saared

HR

Horvaatia

 

HT

Haiti

 

HU

Ungari

 

ID

Indoneesia

 

IE

Iirimaa

 

IL

Iisrael

 

IN

India

 

IO

Briti India ookeani ala

Chagose saared

IQ

Iraak

 

IR

Iraani Islamivabariik

 

IS

Island

 

IT

Itaalia

Kaasa arvatud Livigno; välja arvatud Campione d'Italia haldusüksus

JM

Jamaica

 

JO

Jordaania

 

JP

Jaapan

 

KE

Kenya

 

KG

Kõrgõzstan

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komoorid

Anjouan, Grande Comore ja Moheli

KN

Saint Kitts ja Nevis

 

KP

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Tavanimi: Põhja-Korea

KR

Korea Vabariik

Tavanimi: Lõuna-Korea

KW

Kuveit

 

KY

Kaimanisaared

 

KZ

Kasahstan

 

LA

Laose Demokraatlik Rahvavabariik

Tavanimi: Laos

LB

Liibanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Libeeria

 

LS

Lesotho

 

LT

Leedu

 

LU

Luksemburg

 

LV

Läti

 

LY

Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija

Tavanimi: Liibüa

MA

Maroko

 

MD

Moldova Vabariik

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshalli saared

 

MK  (1)

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Endine Birma

MN

Mongoolia

 

MO

Aomen (Macao)

Hiina Rahvavabariigi Aomeni (Macao) erihalduspiirkond

MP

Põhja-Mariaanid

 

MR

Mauritaania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Kaasa arvatud Comino ja Gozo

MU

Mauritius

Mauritiuse saar, Rodriguese saar, Agalega saar ja Cargados Carajose saared (Saint Brandoni saared)

MV

Maldiivid

 

MW

Malawi

 

MX

Mehhiko

 

MY

Malaisia

Malaka poolsaare osa ja Ida-Malaisia (Labuan, Sabah ja Sarawak)

MZ

Mosambiik

 

NA

Namiibia

 

NC

Uus-Kaledoonia

Kaasa arvatud Loyalty saared (Lifou, Maré ja Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolki saar

 

NG

Nigeeria

 

NI

Nicaragua

Kaasa arvatud Corni saared

NL

Holland

 

NO

Norra

Kaasa arvatud Svålbardi saarestik ja Jan Mayeni saar

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Uus-Meremaa

Välja arvatud Ross Dependency (Antarktika)

OM

Omaan

 

PA

Panama

Kaasa arvatud endine Panama kanali tsoon

PE

Peruu

 

PF

Prantsuse Polüneesia

Markiisaared, Seltsisaared (sh Tahiti), Tuamotu saared, Gambier’ saared, Tubuai saared; kaasa arvatud Clippertoni saar

PG

Paapua Uus-Guinea

Uus-Guinea saare idaosa; Bismarcki saarestik (sh Uus-Britannia, Uus-Iirimaa, Lavongai, Admiraliteedisaared); Saalomoni saarte põhjaosa (Bougainville ja Buka); Trobriandi saared, Woodlarki saar, d’Entrecasteaux’ saared ja Louisiade’i saarestik

PH

Filipiinid

 

PK

Pakistan

 

PL

Poola

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

PN

Pitcairn

Kaasa arvatud Ducie, Hendersoni ja Oeno saared

PS

Palestiina okupeeritud alad

Jordani Läänekallas (sh Ida-Jeruusalemm) ja Gaza sektor

PT

Portugal

Kaasa arvatud Assoorid ja Madeira saarestik

PW

Belau

Variandid: Belau, Palau

PY

Paraguay

 

QA

Katar

 

RO

Rumeenia

 

RU

Venemaa Föderatsioon

 

RW

Rwanda

 

SA

Saudi Araabia

 

SB

Saalomoni saared

 

SC

Seišellid

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate ja Silhouette; Amirandid (sh Desroches, Alphonse, Plate ja Coëtivy); Ferquhari saared (sh Providence); Aldabra saared ja Cosmoledo saared

SD

Sudaan

 

SE

Rootsi

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena

Kaasa arvatud Ascencion ja Tristan da Cunha saared

SI

Sloveenia

 

SK

Slovakkia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somaalia

 

SR

Suriname

 

ST

São Tomé ja Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SY

Süüria Araabia Vabariik

Tavanimi: Süüria

SZ

Svaasimaa

 

TC

Turks ja Caicos

 

TD

Tšaad

 

TF

Prantsuse Lõunaalad

Kooseisus Kergueleni saared, Amsterdami saar, Saint Pauli saar Crozet’ saarestik

TG

Togo

 

TH

Tai

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Türkmenistan

 

TN

Tuneesia

 

TO

Tonga

 

TR

Türgi

 

TT

Trinidad ja Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Kinmeni, Matsu, Penghu ja Taiwani eraldi tolliterritoorium

TZ

Tansaania Ühendvabariik

Pemba saar, Sansibari saar ja Tanganjika

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Ühendriikide hajasaared

Kooseisus Bakeri saar, Howlandi saar, Jarvise saar, Johnstoni atoll, Kingmani rahu, Midway saared, Navassa saar, Palmyra atoll, Wake'i saar

US

Ameerika Ühendriigid

Kaasa arvatud Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Usbekistan

 

VA

Püha Tool (Vatikani Linnriik)

 

VC

Saint Vincent ja Grenadiinid

 

VE

Venezuela

 

VG

Briti Neitsisaared

 

VI

USA Neitsisaared

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis ja Futuna

Kaasa arvatud Alofi saar

WS

Samoa

Endine Lääne-Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Nii nagu määratletud ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244

XL

Melilla

Kaasa arvatud Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ja Chafarinase saared

XS

Serbia

 

YE

Jeemen

Endised Põhja-Jeemen ja Lõuna-Jeemen

YT

Mayotte

Grande-Terre ja Pamandzi

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

 

ZM

Sambia

 

ZW

Zimbabwe

 


MUUD

EU

Euroopa Ühendus

Koodi kasutatakse ainult kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse puhul kaupade päritolu näitamiseks vastavalt asjaomastes ühenduse sätetes kehtestatud tingimustele. Koodi ei kasutata statistilistel eesmärkidel.

QQ

või

Laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud

Vabatahtlik rubriik

QR

Laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud ühendusesiseses kaubanduses

Vabatahtlik rubriik

QS

Laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud kauplemisel kolmandate riikidega

Vabatahtlik rubriik

QU

või

Määratlemata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik

QV

Ühendusesiseses kaubanduses määratlemata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik

QW

Kolmandate riikidega kauplemisel määratlemata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik

QX

või

Ärilistel või sõjalistel põhjustel täpsustamata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik

QY

Ühendusesiseses kaubanduses ärilistel või sõjalistel põhjustel täpsustamata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik

QZ

Kolmandate riikidega kauplemisel ärilistel või sõjalistel põhjustel täpsustamata riigid ja territooriumid

Vabatahtlik rubriik


(1)  Ajutine kood, mis ei muuda riigi lõplikku nime, mis võetakse vastu pärast asjakohaste ÜRO läbirääkimiste otsuse saamist.


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1834/2006,

12. detsember 2006,

millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks, alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).


LISA

Nr

54

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru

HKE/8C3411

Liik

Merluus (Merluccius merluccius)

Piirkond

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

Kuupäev

11. november 2006


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1835/2006,

12. detsember 2006,

millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse euroopa merikuradi püük ICES VIIIc, IX, X ja CECAF 34.1.1 (EÜ veed) püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks, alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).


LISA

Nr

55

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru

ANF/8C3411

Liik

Euroopa merikurat (Lophiidae)

Piirkond

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

Kuupäev

11. november 2006


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1836/2006,

12. detsember 2006,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse merluusi püük ICESi vööndi IIa (EÜ vetes) ja vööndi IV (EÜ vetes)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1), eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).


LISA

Nr

58

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

HKE/2AC4-C

Liik

Merluus (Merluccius merluccius)

Piirkond

Vööndi II a EÜ veed, vööndi IV EÜ veed

Kuupäev

18. november 2006


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1837/2006,

13. detsember 2006,

millega lubatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel uuesti alustada hariliku heeringa püüki ICESi püügipiirkondades IVc, VIId

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõikele 2 teatas Prantsusmaa 28. veebruaril 2006 komisjonile, et ta lõpetab Prantsusmaa lipu all sõitvate laevade hariliku heeringa püügi ICESi püügipiirkondades IVc, VIId alates 1. märtsist 2006.

(3)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõikele 3 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 26 lõikele 4 võttis komisjon 26. aprillil 2006 vastu määruse (EÜ) nr 636/2006, millega Prantsusmaa lipu (4) all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku heeringa püük ICES IVc ja VIId püügipiirkonnas alates samast kuupäevast.

(4)

Teabe kohaselt, mille Prantsusmaa ametiasutuste komisjonile on esitanud, on ICES püügipiirkonna IVc, VIId Prantsusmaa kvoodi hariliku heeringa kogus ikka veel kasutamata. Seepärast tuleks lubada Prantsusmaa lipu all sõitvatel või Prantsusmaal registreeritud laevadel hariliku heeringa püük kõnealustes püügipiirkondades.

(5)

Nimetatud luba peaks jõustuma alates 19. oktoobrist 2006, et võimaldada kõnealust hariliku heeringa kogust püüda enne käesoleva aasta lõppu.

(6)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 636/2006 tuleks seega alates 19. oktoobrist 2006 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 636/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 19. oktoobrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).

(4)  ELT L 112, 26.4.2006, lk 10.


LISA

Nr

59

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

HER/4CXB7D – Taasalustamine

Liik

Harilik heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

IVc, VIId

Kuupäev

19. oktoober 2006


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1838/2006,

13. detsember 2006,

millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001, (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõike 1 kohaselt võib selles artiklis loetletud toodetele ühendusest eksportimisel määrata eksporditoetust määral, mis on vajalik nende toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud kokkulepetest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks hoolitseda selle eest, et ei häiritaks varasema eksporditoetuste korra tulemusel kujunenud kaubavoogude kulgu. Seetõttu ning seoses puu- ja juurviljaekspordi hooajalise iseloomuga tuleks komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87, (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud toodete nomenklatuuri alusel kindlaks määrata igale tootele ettenähtud kogused. Need kogused tuleb jaotada iga asjaomase toote säilivust arvestades.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetuste kehtestamisel tuleb ühelt poolt arvesse võtta hetkeolukorda ning turusuundumusi puu- ja köögivilja hindade ja nende kättesaadavuse osas ühenduse turul ning teiselt poolt puu- ja köögivilja hindu rahvusvahelises kaubanduses. Arvesse tuleb võtta ka turustamis- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 võetakse ühenduse turul hindade määramisel aluseks hinnad, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Rahvusvahelise kaubanduse olukord ja eritingimused teatavatel turgudel võivad mõnede toodete puhul nõuda eri toetusmäärade kehtestamist vastavalt toote sihtkohale.

(7)

Kooritud mandlite, koorimata sarapuupähklite ning koorimata kreeka pähklite ekspordikogused võivad praegu olla majanduslikult olulised.

(8)

Kuna pähkleid on suhteliselt lihtne ladustada, võib eksporditoetusi määrata pikemaks ajaks.

(9)

Pidades silmas olemasolevate ressursside kõige tõhusamat kasutamist ja ühenduse ekspordi struktuuri, on asjakohane pähklite eksporditoetused kindlaks määrata vastavalt süsteemile A1.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Pähklite eksporditoetuse määrad, litsentsitaotluste esitamise tähtajad ning ettenähtud kogused määratakse kindlaks käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000, (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud koguste arvestamisel.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5 lõike 6 kohaldamist, on süsteemi A1 litsentside kehtivusaeg kolm kuud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 3. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2091/2005 (ELT L 343, 24.12.2005, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).


LISA

komisjoni 13. detsembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse pähklite eksporditoetused (süsteem A1)

Litsentsitaotlusi võetakse vastu 3. jaanuarist kuni 23. juunini 2007.

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Toetuse määr

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1), muudetud.

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/39


KOMISJONI OTSUS,

12. detsember 2006,

millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes alates 1. veebruarist 2006, 1. märtsist 2006, 1. aprillist 2006, 1. maist 2006 ning 1. juunist 2006 kohaldatavaid paranduskoefitsiente

(2006/922/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 2104/2005, (2) eriti selle X lisa artikli 13 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 351/2006 (3) määrati personalieeskirjade X lisa artikli 13 esimese lõigu kohaselt kindlaks paranduskoefitsiendid, mida alates 1. juulist 2005 kohaldatakse kolmandates riikides töötavatele Euroopa ühenduste ametnikele, ajutistele teenistujatele ja lepingulistele teenistujatele töökohariigi vääringus makstavate töötasude suhtes.

(2)

Vastavalt personalieeskirjade X lisa artikli 13 teisele lõigule tuleb mõnda neist paranduskoefitsientidest kohandada alates 1. veebruarist 2006, 1. märtsist 2006, 1. aprillist 2006, 1. maist 2006 ja 1. juunist 2006 seetõttu, et komisjoni käsutuses olevate statistiliste andmete kohaselt on paranduskoefitsiendi ja vastava vahetuskursi järgi arvestatud elukallidus teatavates kolmandates riikides viimasest koefitsiendi kehtestamisest või kohandamisest saadik muutunud rohkem kui 5 % võrra,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Alates 1. veebruarist 2006, 1. märtsist 2006, 1. aprillist 2006, 1. maist 2006 ja 1. juunist 2006 kohandatakse kolmandates riikides töötavatele Euroopa ühenduste ametnikele, ajutistele teenistujatele ja lepingulistele teenistujatele töökohariigi vääringus makstavate töötasude suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente vastavalt lisas esitatud väärtustele.

Kõnealuste töötasude arvutamisel rakendatavad vahetuskursid kehtestatakse vastavalt finantsmääruse üksikasjalikele rakenduseeskirjadele ning need vastavad esimeses lõigus osutatud kuupäevale.

Brüssel, 12. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

(2)  ELT L 337, 22.12.2005, lk 7.

(3)  ELT L 59, 1.3.2006, lk 1.


LISA

Töökoht

Paranduskoefitsient

veebruar 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnia ja Hertsegoviina

78,6

Cabo Verde Vabariik

78,6

Kuuba

99,3

Guinea

61,2

Hongkong

94,8

Iisrael

102,2

Kenya

83,9

Liibanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Uus-Kaledoonia

129,1

Uganda

62,1

Filipiinid

61,3

Venemaa

118,3

Süüria

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Töökoht

Paranduskoefitsient

märts 2006

Botswana

69,9

Kamerun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Dominikaani Vabariik

74,6

Tansaania

62,5

Zimbabwe

44,4


Töökoht

Paranduskoefitsient

aprill 2006

Saudi Araabia

94,1

Egiptus

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Töökoht

Paranduskoefitsient

mai 2006

Benin

92,1

Jordaania

73,2

Mosambiik

67,0

Pakistan

53,8

Kongo Demokraatlik Vabariik

131,6

Sambia

79,9


Töökoht

Paranduskoefitsient

juuni 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Tšiili

78,9

Etioopia

85,1

Iisrael

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peruu

76,5

Kesk-Aafrika Vabariik

123,6

Tansaania

58,7

Tai

59,6

Jeemen

70,6


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/42


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

2006. ja 2007. aastal antava ühenduse rahalise toetuse kohta, millega kaetakse Portugali kulutused seoses haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) vastu võitlemisega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6433 all)

(Ainult portugalikeelne tekst on autentne)

(2006/923/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2000/29/EÜ võib anda liikmesriikidele ühenduse rahalist toetust nende kulutuste katmiseks, mis on otseselt seotud kolmandatest riikidest või teistelt ühenduse aladelt sisse toodud kahjulike organismide likvideerimiseks või, kui see ei ole võimalik, nende leviku piiramiseks võetud või kavandatud vajalike meetmetega.

(2)

Komisjoni otsustega 2001/811/EÜ, (2) 2002/889/EÜ, (3) 2003/787/EÜ (4) ja 2004/772/EÜ (5) anti Portugalile ühenduse rahalist toetust Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) kontrollimeetmete katteks aastateks 1999–2003, mis on rahalise toetuse võimaldamise maksimaalne aeg. Alates 2003. aastast kehtestas Portugal “keskmise pikkusega haigustõrjeprogrammi” männi nematoodi leviku kontrollimiseks eesmärgiga see haigus likvideerida.

(3)

Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 23 lõikes 6 sätestatakse täiendavate meetmete rakendamise võimalus, juhul kui see on vajalik männi nematoodi kõrvaldamiseks.

(4)

Aprillis 2006 esitas Portugal alalisele taimetervise komiteele (edaspidi “komitee”) Portugalis männi nematoodi esinemise piiritletud alal 1. novembrist 2005 kuni 1. aprillini 2006 läbi viidud uuringu ja haiguse tõrjekampaania tulemuste kokkuvõtte. Tulemused näitasid, et hoolimata eelmistel aastatel võetud meetmetest on männi nematoodi esinemise ala märgatavalt laienenud.

(5)

Komisjon ja komitee jõudsid järeldusele, et Portugal peab keskmise pikkusega haigustõrjeprogrammi uuesti läbi vaatama ning et on vaja võtta kiireloomulised meetmed, sealhulgas tõhustada uuringuid ja uuesti määratleda männi nematoodi esinemise piiritletud ala.

(6)

2006. aasta mais esitas Portugal komiteele tegevuskava, mis sisaldas männi nematoodi edasise leviku tõkestamiseks kavandatud meetmeid. (6) Kõnealused meetmed sisaldasid männi nematoodi esinemise ala piiride ajakohastamist, kõikide langenud puude kõrvaldamist nimetatud alalt, jätkuvat järelevalvet ning sellise ala loomist, kus ei ole ühtegi männi nematoodi vektorist nakatunud puud (lageraievöönd) ja mis peataks männi nematoodi leviku teistesse liikmesriikidesse, kindlustades nende liikmesriikide männimetsade püsimise; samuti kuuluks meetmete hulka võimalik kaubanduspiirang kolmandatest riikidest. Üksikasjalikult määratletakse Portugali territooriumi lageraievööndi piirkonnad. Komitee kiitis kõnealuse tegevuskava lõpliku versiooni heaks 2006. aasta juulis.

(7)

2006. aasta juulis esitas Portugal männi nematoodi tõrje edasiste meetmete tegevuskava ja selle tegevuskava eelarveprognoosi, et saada ühenduse rahalist toetust. Eelnimetatud tegevuskavas on määratletud Portugali territooriumi erinevad osad, kus meetmeid ellu viiakse, ning geograafiline ala, mis hakkab ühenduse rahalist toetust saama.

(8)

Kõnealune Portugali esitatud tegevuskava võimaldas komisjonil olukorda nõuetekohaselt ja põhjalikult analüüsida ning teha järeldus, et direktiivi 2000/29/EÜ artikli 23 lõikega 6 sätestatud ühenduse rahalise toetuse andmise tingimused on täidetud. Seega tuleb anda ühenduse rahalist toetust kõnealuse tegevuskava raames tehtavate kulutuste katmiseks, et parandada ülejäänud ühenduse territooriumil fütosanitaarkaitset männi nematoodi edasise leviku tõkestamiseks väljapoole piiritletud levikuala. Kõnealust toetust tuleb anda kõigile meetmetele, mis on otseselt seotud lageraievööndi (männi nematoodi vektorikandjata vöönd) loomisega.

(9)

Ühenduse rahaline toetus ei või üldjuhul katta üle 50 % abikõlblikest kuludest. Juhul kui edasised meetmed on eelkõige kavandatud kaitsmaks ühenduse territooriumi laiemalt kui asjaomase liikmesriigi territoorium, võib see toetus olla suurem. Arvestades männi nematoodi tekitatavat ohtu okaspuudele ja okaspuupuidule, haiguse kiiret levikut, teise liikmesriigi lähedust nakkuspiirkonnale ning võimalikku mõju Euroopa metsatööstusele ja rahvusvahelisele puidukaubandusele, on nimetatud tingimus Portugali esitatud tegevuskavas ette nähtud lageraievööndi loomise meetmete puhul täidetud. Seetõttu on asjakohane eraldada ühenduse rahalist toetust 75 % ulatuses.

(10)

Kooskõlas nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (7) artikli 3 lõike 2 punktiga a rahastatakse taimetervisemeetmeid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist. Kõnealuste meetmete finantskontrolli tehakse määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklite 9, 36 ja 37 alusel.

(11)

Lageraievööndi (männi nematoodi vektorikandjata vööndi) loomisega seotud meetmed peavad vastama kehtivatele keskkonnakaitset käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Põhimõte

Aastateks 2006 ja 2007 eraldatav ühenduse rahaline toetus Portugali kulutuste katmiseks seoses direktiivi 2000/29/EÜ artikli 23 lõike 6 kohaselt võetavate täiendavate meetmetega Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematoodi) vastu võitlemiseks (meetmed on sätestatud I lisas ja neid võetakse Portugali esitatud tegevuskava raames) on käesolevaga heaks kiidetud.

Artikkel 2

Ühenduse rahalise toetuse summa ja abikõlblikud meetmed

Artiklis 1 osutatud ühenduse rahalise toetuse maksimaalne kogusumma on 8 417 848,95 eurot.

Abikõlblikud kulutused ja ühenduse rahalise toetuse maksimaalne suurus sätestatakse I lisas.

Artikkel 3

Ettemakse

Kolmekümne päeva jooksul pärast selle otsuse vastuvõtmist tehakse ettemakse 2 000 000 euro ulatuses.

Artikkel 4

Ühenduse rahalise toetuse lõppmakse/lõplik tasaarveldus

Käesoleva otsuse I lisas sätestatud ühenduse rahalise toetuse lõppmakse tingimused on järgmised:

a)

toetust võidakse maksta tehnilise arenguaruande põhjal, mille Portugal peab esitama komisjonile 15. jaanuaril ja 15. aprillil 2007. aastal, ning komisjoni toidu- ja veterinaariaameti sooritatud kontrollkäikude (kontrollimaks, et Portugal on asjakohasel viisil rakendanud I lisas loetletud meetmed hiljemalt 31. märtsiks 2007, et täita artiklis 1 osutatud eesmärke) alusel ja

b)

Portugal on esitanud komisjonile hiljemalt 31. augustiks 2007 ametliku taotluse makse saamiseks ja lisanud sellele finantsaruande ja artiklis 5 sätestatud tehnilise lõpparuande.

Artikkel 5

Tõendavad dokumendid

Portugal peab esitama võetud meetmete ja tehtud kulutuste kohta järgmised dokumendid:

a)

tehniline lõpparuanne, milles näidatakse kõigi I lisas loetletud meetmete rakendamist koos vastava lõpuleviimise kuupäevaga;

b)

finantsaruanne, mis tuleb esitada II lisas sätestatud kujul ja milles näidatakse kulutusi seoses erinevate meetmetega, mille suhtes taotleti ühenduse rahalist toetust, lisades vastavad dokumendid, nagu arved ja kviitungid.

Artikkel 6

Ülemäärase hüvitamise vältimine

Kulutused, mida Portugal teeb I lisas sätestatud meetmete rakendamiseks, ei tohi kaasa tuua ülemääraseid hüvitisi puude omanikele. Hüvitamise aluseks peab olema puidu väärtus, mille omanik oleks saanud puidu eest vahetult enne meetmete algatamist lageraievööndis.

Artikkel 7

Ühenduse rahalise toetuse vähendamine

1.   Kui ilmneb, et I lisas sätestatud meetmeid ei ole nõuetekohaselt hiljemalt 31. märtsiks 2007 lõpetatud, vähendatakse ühenduse rahalise toetuse määra abikõlblike kulude selle osa suhtes, mille teostus hilines, vastavalt järgmises tabelis esitatule.

Viivituspäevade hulk alates 1. aprillist 2007

Ühenduse rahalise toetuse määr

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 või rohkem

0 %

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, vähendatakse ühenduse rahalise toetuse määra 25 % iga viivitatud kalendrikuu kohta, kui hiljemalt 31. augustiks 2007 ei esitata makse saamiseks taotlust, millele on lisatud artikli 4 lõikes b sätestatud aruanded.

Artikkel 8

Kooskõla muude tegevuspõhimõtetega

Portugal peab tagama, et artiklis 1 loetletud meetmeid rakendatakse kooskõlas ühenduse kehtivate keskkonnaalaste õigusaktidega.

Artikkel 9

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).

(2)  EÜT L 306, 23.11.2001, lk 25.

(3)  EÜT L 311, 14.11.2002, lk 16.

(4)  ELT L 293, 11.11.2003, lk 13.

(5)  ELT L 341, 17.11.2004, lk 27.

(6)  Need meetmed on sätestatud Portugali 6. veebruari 2006. aasta dekreedis nr 103/2006, viimati muudetud 16. augusti 2006. aasta dekreediga nr 815/2006.

(7)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 320/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 42).


I LISA

Aastateks 2006 ja 2007 eraldatud ühenduse rahaline toetus, et rakendada Portugali esitatud tegevuskava erinevaid meetmeid Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) tõrjeks

(EUR)

Asukoht

Meede

Abikõlblikud kulud

Ühenduse rahalise toetuse maksimummäär

(75 % kaasfinantseerimise määra korral)

Lageraievöönd (1)

Männi nematoodi uuringud lageraievööndis

156 000

117 000

Kõigi männi nematoodi vektori poolt nakatatud puude langetamine ja transport

4 666 666

3 499 999,5

Kõigi männi nematoodi vektori poolt nakatatud puude laasimine ja koorimine

300 000

225 000

Puude laasimisel ja koorimisel saadud materjali hävitamine

700 000

525 000

Puidu väärtuse hüvitamine (2)

4 666 666

3 499 999,5

Lageraievööndit käsitleva IT-süsteemi ümberkujundamine

200 000

150 000

Vahesumma

 

10 689 332

8 016 999

Vahesumma

Kooskõlastusmeetmed (3)

534 466,6

400 849,95

Kokku

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Ühenduse maksimaalne rahaline toetus kokku

8 417 848,95


(1)  Kolme kilomeetri laiune ala väljaspool komisjoni otsuse 2006/133/EÜ (ELT L 52, 23.2.2006, lk 34) kohaselt piiritletud ala piiri.

(2)  Maa omanikule puidu väärtuse eest makstav hüvitis selle eest, et langetatud puud on terved puud ja lähevad neid langetavate ettevõtete omandisse.

(3)  Kooskõlastusmeetmetele määratud osa (5 %).


II LISA

RAHALISTE KULUDE SELGITUS

PORTUGALI ESITATUD MÄNNI NEMATOODI KONTROLLI TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2006–2007

PIIRITLETUD ALA – LAGERAIEVÖÖND

1. meede: uuringud lageraievööndis

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


2. meede: puude langetamine ja transport

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


3. meede: puude laasimine ja koorimine

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


4. meede: puude laasimisel ja koorimisel saadud materjali hävitamine

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


5. meede: puidu väärtuse hüvitamine

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


6. meede: IT-süsteemi ümberkujundamine

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Vahesumma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Kokku:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


7. meede: kooskõlastusmeetmed

Tegelikult kantud kulud

Lühike kulutuste kirjeldus

Abikõlblikud kulutused ilma käibemaksuta

Ühenduse toetus

Tõendava dokumendi viitenumber

Ühik

Ühikuhind

Kogus

Summa ilma käibemaksuta

Märkused

Kõik kokku:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/48


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega muudetakse otsust 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6437 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/924/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse nõukogu 21. detsemberi 1982. aasta direktiivi 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/176/EÜ on kindlaks määratud kodeeritud vorm ja koodid loomahaigustest teatamiseks vastavalt direktiivile 82/894EMÜ. (2)

(2)

Võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist on asjakohane kohandada otsust 2005/176/EÜ.

(3)

EÜ–Fääri saarte ühiskomitee 31. jaanuari 2001. aasta otsuses nr 1/2001 (millega kehtestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelist kokkulepet täiendava veterinaarküsimusi käsitleva protokolli rakendussätted) (3) on sätestatud, et Fääri saared osalevad loomahaigustest teatamise süsteemis (ADNS).

(4)

Fääri saared esitasid komisjonile nimekirja nende piirkondade kohta, mida nad ADNSis kasutavad. Need piirkonnad tuleks seepärast lisada otsusele 2005/179/EÜ.

(5)

Hispaania kohandas oma veterinaarpiirkondade nimesid ja piire. Regioonide kohandamine Hispaanias mõjutab ADNSi, mis on sätestatud otsusega 2005/176/EÜ. Seega peavad uued piirkonnad asendama ADNSi olemasolevid piirkondi.

(6)

Maailma loomatervishoiu organisatsioon (OIE) võttis 2005. aasta mai üldkogul vastu lindude gripi läbivaadatud peatüki, muutes OIE teavitamise nii kõrge patogeensusega kui ka madala patogeensusega linnugripist alates 1. jaanuarist 2006 kohustuslikuks. Selleks et ADNSi teavitamisel oleks võimalik vahet teha kõrge patogeensusega ja madala patogeensusega linnugripil, tuleb nendele haigustele määrata erinevad koodid.

(7)

Selleks, et teha vahet metslindudel ja kodulindudel esinenud haiguspuhangutest teavitamisel, tuleks mõlemale esinemise juhule määrata erinevad koodid.

(8)

Seepärast tuleks otsust 2005/176/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Edastatud teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks peaksid käesoleva otsuse lisad avaldamata jääma.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määrust 2005/176/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

IV, V ja X/11 lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga;

2.

käesoleva otsuse II lisas esitatud tekst lisatakse X lisasse.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuar 2007.

Bulgaaria ja Rumeenia lisatakse otsuse 2005/176/EÜ IV ja X lisasse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumiskuupäevast alates.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2004/216/EÜ (ELT L 67, 5.3.2004, lk 27).

(2)  ELT L 59, 5.3.2005, lk 40.

(3)  EÜT L 46, 16.2.2001, lk 24. Otsust on muudetud otsusega nr. 2/2005 (ELT L 8, 13.1.2006, lk 46).


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/50


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6441 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/925/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogunud, töödelnud ja ladustanud nimetatud otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmad.

(2)

Kanada on esitanud taotluse uue embrüotootmisrühma lisamiseks oma riigi kannetesse.

(3)

Uus-Meremaa on esitanud taotluse ühe keskuse nime muudatuse tegemiseks oma riigi kannetes.

(4)

Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muuta mõningaid üksikasju seoses teatavate embrüokogumis- ja embrüotootmisrühmadega oma riigi kannetes.

(5)

Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning asjaomane kogumisrühm on saanud vastava riigi veterinaarteenistuse ametliku tunnustuse ühendusse eksportimisega tegelemiseks.

(6)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kolmandast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/706/EÜ (ELT L 291, 21.10.2006, lk 40).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Kanadat käsitlevasse osasse lisatakse järgmine rida:

“CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard”

b)

Rida Uus-Meremaa embrüokogumisrühma nr NZEB11 kohta asendatakse järgmisega:

“NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock”

c)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 02TX107 E1428 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman”

d)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 99TX104 E874 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

e)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 96TX088 E928 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller”

f)

Rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 91TX012 E948 kohta asendatakse järgmisega:

“US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South

Castroville, TX 78009

Dr Sam Castleberry”


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/52


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses muudetakse otsust 2001/881/EÜ veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6454 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/926/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 7. detsembri 2001. aasta otsuse 2001/881/EÜ (1) (millega koostatakse kolmandatest riikidest pärit loomade ja loomsete toodete veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu ja ajakohastatakse komisjoni ekspertide korraldatavate kontrollide üksikasjalikke eeskirju) lisas sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate elusloomade ja loomsete toodete veterinaarkontrolliks heakskiidetud piiripunktide loetelu (edaspidi “piiripunktide loetelu”).

(2)

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine 1. jaanuaril 2007 toob kaasa ühenduse piiri märgatavad muutused ühendusega piirnevate kolmandate riikide suhtes.

(3)

Nimetatud kahe riigi ühinemise tulemusena ei moodusta Ungari enam ühenduse kaguosa maismaapiiri ja praegune Nagylakis, Ungari ja Rumeenia piiril asuv veterinaarkontrolli tegev piiripunkt ja elusloomade piiriületuspunkt kaotab oma ülesande. Seega tuleks see piiripunkt veterinaarkontrolli tegevate piiripunktide loetelust kustutada. Kõnealune loetelust kustutamine on otsustatud laienemise tagajärjel vajalike õiguslike tehniliste kohanduste raames.

(4)

Samuti ei moodusta Kreeka ja Bulgaaria vaheline piir enam välispiiri kolmanda riigiga ning sellel piiril Ormenionis ja Promochonasis asuvad veterinaarkontrolli tegevad piiripunktid ja elusloomade piiriületuspunktid kaotavad oma ülesande. Seega tuleks need veterinaarkontrolli tegevate piiripunktide loetelust kustutada. Ka kõnealune loetelust kustutamine on otsustatud laienemise tagajärjel vajalike õiguslike tehniliste kohanduste raames.

(5)

Kõiki kavandatavaid, Bulgaarias ja Rumeenias paiknevad uusi kohti, mis esitati veterinaarkontrolli tegevateks piiripunktideks ühenduse ja kolmandate riikide vahel, kontrollis komisjoni toidu- ja veterinaaramet, kes soovitas, et komisjon peaks need piiripunktid, mille sisseseadmine on nõuetekohaselt lõpule viidud, heaks kiitma. Seega tuleb need kohad veterinaarkontrolli tegevate piiripunktide loetellu lisada.

(6)

Seetõttu tuleks otsust 2001/881/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2001/881/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub vastavalt Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumisele selle lepingu jõustumise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 326, 11.12.2001, lk 44. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/414/EÜ (ELT L 164, 16.6.2006, lk 27).


LISA

Otsuse 2001/881/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Bulgaaria kohta sisestatakse Belgia ja Tšehhi Vabariigi vahele järgmine kanne:

“Riik: Bulgaaria


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2.

Rumeenia kohta sisestatakse Portugali ja Sloveenia vahele järgmine kanne:

“Riik: Rumeenia


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/54


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimik, pidades silmas flubeendiamiidi võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6457 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/927/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/414/EMÜ on ette nähtud ühenduses lubatud taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2)

Bayer CropScience AG esitas Kreeka ametiasutustele 30. märtsil 2006 toimiku toimeaine flubeendiamiid kohta koos taotlusega lisada kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Kreeka ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastab asjaomase toimeaine kohta esitatud toimik direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele. Näib, et esitatud toimik vastab ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotleja on seejärel vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud asjaomase toimiku komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

(4)

Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealust toimikut käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5)

Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või teabe esitamist, et selgitada teatavaid punkte nendes toimikutes.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohaldamist, vastab käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeaine kohta esitatud toimik, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuse aine kandmiseks nimetatud direktiivi I lisasse, põhimõtteliselt kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastab kõnealune toimik nimetatud direktiivi III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriik jätkab asjaomase toimiku üksikasjalikku läbivaatamist ning esitab selle läbivaatuse tulemused ja soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused Euroopa Komisjonile nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/85/EÜ (ELT L 293, 24.10.2006, lk 3).


LISA

KÄESOLEVAS OTSUSES KÄSITLETUD TOIMEAINE

Nr

Tavanimetus, CIPACi nr

Taotleja

Taotluse esitamise kuupäev

Referentliikmesriik

1

Flubeendiamiid, CIPACi numbrit ei ole veel määratud

Bayer CropScience AG

30. märts 2006

EL


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/56


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6569 all)

(2006/928/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artikleid 37 ja 38,

võttes arvesse liikmesriikide avaldatud arvamusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte, mida järgivad kõik liikmesriigid.

(2)

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepinguga loodud vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajanev ala ning siseturg põhinevad vastastikusel kindlustundel, et kõigi liikmesriikide haldus- ja kohtuotsuste ning -tavade juures järgitakse täielikult õigusriigi põhimõtet.

(3)

See eeldab, et kõigis liikmesriikides on erapooletu, sõltumatu ja tõhus kohtu- ja haldussüsteem, millel on asjakohased vahendid muu hulgas korruptsioonivastaseks võitluseks.

(4)

1. jaanuaril 2007 saab Rumeeniast Euroopa Liidu liikmesriik. Tunnustades märkimisväärseid jõupingutusi, mida on tehtud Rumeenia ühinemisettevalmistuste lõpuleviimisel, on komisjon oma 26. septembri 2006. aasta aruandes määratlenud eelkõige kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega seotud veel lahendamata küsimused, mille puhul on veel vaja teha täiendavaid edusamme, et tagada nende suutlikkus rakendada ja kohaldada meetmeid, mis on vastu võetud siseturu ning vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajaneva ala loomiseks.

(5)

Ühinemisakti artikliga 37 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui esineb otsene oht, et Rumeenia ei täida endale võetud kohustusi, häirides sellega siseturu toimimist. Ühinemisakti artikliga 38 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui Rumeenias esineb otsene tõsiste puudujääkide oht Euroopa Liidu lepingu VI jaotise ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide ülevõtmisel, rakendamisel või kohaldamisel.

(6)

Kuna kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega on seotud veel lahendamata küsimusi, tuleks luua kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide saavutamisel kohtureformi alal ning korruptsioonivastases võitluses.

(7)

Kui Rumeenia ei suuda eesmärke saavutada, võib komisjon kohaldada ühinemisakti artiklitel 37 ja 38 põhinevaid kaitsemeetmeid, sealhulgas peatada liikmesriikide kohustuse tunnustada ja täita Rumeenias ühenduste õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt tehtud kohtuotsuseid ja kohtu määrusi, näiteks Euroopa vahistamismäärusi.

(8)

Käesolev otsus ei välista kaitsemeetmete vastuvõtmist ühinemisakti artiklite 36–38 alusel mis tahes ajal, kui kõnealuste meetmete võtmise tingimused on täidetud.

(9)

Käesolevat otsust tuleks muuta, kui komisjoni hinnang osutab vajadusele eesmärke muuta. Käesolev otsus tuleks tühistada, kui kõik eesmärgid on rahuldavalt täidetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rumeenia esitab iga aasta 31. märtsiks ja esimest korda 31. märtsiks 2007 komisjonile aruande edusammude kohta, mis on tehtud iga lisas nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Komisjon võib igal ajal pakkuda erinevate meetmete kaudu tehnilist abi ning koguda ja vahetada eesmärke käsitlevat teavet. Lisaks sellele võib komisjon igal ajal korraldada sel otstarbel Rumeeniasse ekspertide lähetamist. Rumeenia ametiasutused pakuvad selleks vajalikku tuge.

Artikkel 2

Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma märkused ja tähelepanekud Rumeenia aruande kohta esimest korda 2007. aasta juunis.

Komisjon esitab seejärel uue aruande vajaduse korral, kuid vähemalt iga kuue kuu järel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub vaid ühinemislepingu jõustumise korral ja selle jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


LISA

Artiklis 1 osutatud eesmärgid, mille Rumeenia peab täitma:

1.

Edendada kohtunike ülemkogu suutlikkust ja usaldusväärsust, et tagada kohtumenetluste suurem läbipaistvus ja tõhusus. Jälgida uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku mõju ning esitada asjakohane aruanne.

2.

Luua ettenähtud korras asutus, mis kontrollib majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmete õigsust, vastuolusid ja võimalikke huvide konflikte, ning teeb siduvaid otsuseid, mis on aluseks võimalikele hoiatavatele sanktsioonidele.

3.

Jätkata saavutatud edule toetudes kõrgemal tasemel esinevate korruptsioonijuhtumite professionaalset ja erapooletut uurimist.

4.

Võtta täiendavaid meetmeid, et ennetada korruptsiooni ja võidelda selle vastu eelkõige kohalikes omavalitsustes.


14.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 354/58


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2006,

millega nähakse ette kord, mille abil teha Bulgaariaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 6570 all)

(2006/929/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Vabariigi ühinemisakti, eriti selle artikleid 37 ja 38,

võttes arvesse liikmesriikide avaldatud arvamusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu aluseks on õigusriigi põhimõte, mida järgivad kõik liikmesriigid.

(2)

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepinguga loodud vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajanev ala ning siseturg põhinevad vastastikusel kindlustundel, et kõigi liikmesriikide haldus- ja kohtuotsuste ning -tavade juures järgitakse täielikult õigusriigi põhimõtet.

(3)

See eeldab, et kõigis liikmesriikides on erapooletu, sõltumatu ja tõhus kohtu- ja haldussüsteem, millel on asjakohased vahendid muu hulgas korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks.

(4)

1. jaanuaril 2007 saab Bulgaariast Euroopa Liidu liikmesriik. Tunnustades märkimisväärseid jõupingutusi, mida on tehtud Bulgaaria ühinemisettevalmistuste lõpuleviimisel, on komisjon oma 26. septembri 2006. aasta aruandes määratlenud eelkõige kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega seotud veel lahendamata küsimused, mille puhul on veel vaja teha täiendavaid edusamme, et tagada nende suutlikkus rakendada ja kohaldada meetmeid, mis on vastu võetud siseturu ning vabadusel, turvalisusel ning õigusel rajaneva ala loomiseks.

(5)

Ühinemisakti artikliga 37 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui esineb otsene oht, et Bulgaaria ei täida endale võetud kohustusi, häirides sellega siseturu toimimist. Ühinemisakti artikliga 38 antakse komisjonile õigus võtta asjakohaseid meetmeid, kui Bulgaarias esineb otsene tõsiste puudujääkide oht Euroopa Liidu lepingu VI jaotise ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise alusel vastuvõetud õigusaktide ülevõtmisel, rakendamisel või kohaldamisel.

(6)

Kuna kohtusüsteemi ja õiguskaitseorganite usaldusväärsuse ja tõhususega on seotud veel lahendamata küsimusi, tuleks luua kord, mille abil teha Bulgaariaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide saavutamisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

(7)

Kui Bulgaaria ei suuda eesmärke saavutada, võib komisjon kohaldada ühinemisakti artiklitel 37 ja 38 põhinevaid kaitsemeetmeid, sealhulgas peatada liikmesriikide kohustuse tunnustada ja täita ühenduste õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt Bulgaarias tehtud kohtuotsuseid ja kohtumäärusi, näiteks Euroopa vahistamismäärusi.

(8)

Käesolev otsus ei välista kaitsemeetmete vastuvõtmist ühinemisakti artiklite 36–38 alusel mis tahes ajal, kui kõnealuste meetmete võtmise tingimused on täidetud.

(9)

Käesolevat otsust tuleks muuta, kui komisjoni hinnang osutab vajadusele eesmärke muuta. Käesolev otsus tuleks tühistada, kui kõik eesmärgid on rahuldavalt täidetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Bulgaaria esitab iga aasta 31. märtsiks ja esimest korda 31. märtsiks 2007 komisjonile aruande edusammude kohta, mis on tehtud iga lisas nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Komisjon võib igal ajal pakkuda erinevate meetmete kaudu tehnilist abi ning koguda ja vahetada eesmärke käsitlevat teavet. Lisaks sellele võib komisjon igal ajal korraldada sel otstarbel Bulgaariasse ekspertide lähetamist. Bulgaaria ametiasutused pakuvad selleks vajalikku tuge.

Artikkel 2

Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma märkused ja tähelepanekud Bulgaaria aruande kohta esimest korda 2007. aasta juunis.

Komisjon esitab seejärel uue aruande vajaduse korral, kuid vähemalt iga kuue kuu järel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub vaid ühinemislepingu jõustumise korral ja selle jõustumise kuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

Brüssel, 13. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Olli REHN


LISA

Artiklis 1 osutatud eesmärgid, mille Bulgaaria peab täitma:

1.

Võtta vastu põhiseaduse muudatused, mis kõrvaldaksid igasuguse ebaselguse seoses kohtusüsteemi sõltumatuse ja usaldusväärsusega.

2.

Võtta vastu uus kohtusüsteemi seadus ja tsiviilkohtumenetluse seadustik ning neid rakendada, et tagada kohtumenetluste suurem läbipaistvus ja tõhusus. Esitada aruanne kõnealuste uute seaduste ning kriminaal- ja halduskohtumenetluse seadustike mõju kohta eriti kohtueelses menetluses.

3.

Jätkata kohtureformi, et suurendada kohtunike professionaalsust, usaldusväärsust ja töö tulemuslikkust. Hinnata reformi mõju ja avaldada igal aastal tulemused.

4.

Uurida kõrgemal tasemel esinevaid korruptsioonijuhtumeid professionaalselt ja erapooletult ning esitada nende kohta aruanded. Koostada aruanne avalik-õiguslike asutuste sisekontrolli ja kõrgema taseme ametnike majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamise kohta.

5.

Võtta täiendavaid meetmeid, et ennetada korruptsiooni ning võidelda selle vastu eelkõige piiril ja kohalikes omavalitsustes.

6.

Koostada organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tegevuskava, keskendudes rasketele kuritegudele ja rahapesule ning kurjategijate vara korrapärasele konfiskeerimisele. Esitada aruanne uute ja käimasolevate uurimiste, esitatud süüdistuste ja tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kõnealustes valdkondades.