ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 339

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
6. detsember 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1788/2006, 5. detsember 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1789/2006, 5. detsember 2006, millega avatakse tariifikvoot AKV riikidest pärit CN-koodi 08030019 alla kuuluvate banaanide importimiseks 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini ning sätestatakse selle haldamine

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1790/2006, 5. detsember 2006, millega kiidetakse heaks turustusnormidele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Türgis enne importi Euroopa Ühendusse

8

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/124/EÜ, 5. detsember 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta ( 1 )

12

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/125/EÜ, 5. detsember 2006, imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (kodifitseeritud versioon) ( 1 )

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 30. november 2006, ühenduse erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole

36

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 30. oktoobri 1979. aasta direktiivi 79/923/EMÜ (karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta) parandus (ELT L 281, 10.11.1979) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 15. Keskkond, tarbija- ja tervisekaitse, 01. köide, lk 128)

39

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ) parandus (ELT L 266, 26.9.2006)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1788/2006,

5. detsember 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 6. detsembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 5. detsembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1789/2006,

5. detsember 2006,

millega avatakse tariifikvoot AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini ning sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade kohta, (1) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1964/2005 artikli 1 lõikes 2 on sätestatud, et iga aasta 1. jaanuaril avatakse tollimaksu nullmääraga tariifikvoot 775 000 tonni (netomass) AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks.

(2)

Seepärast tuleks avada määruse (EÜ) nr 1964/2005 kohane tariifikvoot aastaks 2007 ja sätestada selle haldamine kuni 2007. aasta 31. detsembrini.

(3)

Impordi puhul, mille suhtes ei kohaldata sooduskorda, tuleb kehtestada tariifikvootide haldamise kord, et soodustada rahvusvahelist kaubavahetust ja kaubavoogude sujuvat liikumist. Asjakohaseim viis oleks kasutada kvoote vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonide vastuvõtmise kronoloogilises järjekorras (põhimõttel “kes ees, see mees”). Selleks, et tagada kaubavahetuse jätkumine AKV riikidega ja rahuldavad tarned ühenduse turule ning vältida kaubavoogude häireid, eraldati komisjoni määruse (EÜ) nr 219/2006 (2) kohaselt ajutiselt osa tariifikvoote ettevõtjatele, kes varustasid ühendust AKV banaanidega varem kehtinud impordikava raames. Võttes arvesse meetme ajutist iseloomu, on asjakohane selle kohaldamine järk-järgult lõpetada ja tagada 2007. aastaks “kes ees, see mees” põhimõtte rakendamise märkimisväärne laienemine tariifikvootide haldamisel, tõstes sellise kava kohaselt toimuva impordi osakaalu 60 %-lt 81 %-le.

(4)

Seetõttu tuleks sätestada, et tariifikvoodist tuleks eraldada kokku 146 848 tonni ettevõtjatele, kes tegelikult importisid ühendusse AKV riikidest pärit banaane aastal 2006. Seda osa tariifikvoodist tuleks hallata impordilitsentside alusel, mis antakse igale ettevõtjale proportsionaalselt neile määruse (EÜ) nr 219/2006 II peatüki kohaselt antud litsentside alusel imporditud kogustele.

(5)

Saadaolevaid koguseid arvesse võttes tuleks kehtestada piirmäär kogustele, millele iga ettevõtja võib ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2007 litsentsitaotlusi esitada.

(6)

Juurdepääs ülejäänud tariifikvootidele tuleb avada kõikidele ettevõtjatele vastavalt avalduste laekumise järjekorras teenindamise põhimõttele kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega nähakse ette nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) rakendussätted, (3) artiklitega 308a, 308b ja 308c.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma viivitamata, et litsentsitaotlused oleks võimalik esitada õigeaegselt.

(8)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas banaanituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Teema

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1964/2005 artikli 1 lõikele 2 kehtestatakse AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks tollimaksu nullmääraga tariifikvoot 2007. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 2

Saadaolevad kogused

Kõnealuse tariifikvoodi alusel on võimalik importida 775 000 tonni, millest:

a)

146 848 tonni hallatakse vastavalt II peatükile ja nende seerianumber on 09.4164;

b)

628 152 tonni hallatakse vastavalt III peatükile ja nende järjekorranumbrid on: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

II   PEATÜKK

ARTIKLI 2 PUNKTIS A SÄTESTATUD KOGUSTE IMPORT

Artikkel 3

Impordilitsentsid

1.   Artikli 2 punktis a sätestatud koguste impordi puhul nõutakse käesoleva peatüki sätete kohaselt välja antud impordilitsentsi esitamist.

2.   Komisjoni määrust (EÜ) nr 1291/2000, (4) välja arvatud selle artikli 8 lõikeid 4 ja 5, kohaldatakse vastavalt käesoleva määruse sätetele.

Artikkel 4

Litsentsitaotluste esitamine

1.   Impordilitsentsi taotlusi võivad esitada ühenduse ettevõtjad, kes 2006. aastal tegelikult importisid ühendusse AKV riikidest pärit banaane määruse (EÜ) nr 219/2006 II peatüki kohaselt välja antud litsentsi alusel.

2.   Iga ettevõtja taotletav kogus ei tohi ületada 110 % talle määruse (EÜ) nr 219/2006 II peatüki kohaselt antud litsentsi alusel imporditud kogusest.

3.   Ettevõtja peab esitama impordilitsentsi taotluse 8.. ja 9. jaanuaril 2007 liikmesriigi pädevale asutusele, kes andis talle 2006. aastal välja impordilitsentsi lõikes 2 osutatud koguste kohta.

Kõikide liikmesriikide pädevad asutused on loetletud lisas. Komisjon võib asjaomaste liikmesriikide taotlusel kõnealust nimekirja muuta.

4.   Litsentsitaotlusega koos tuleb esitada koopia(d) nõuetekohaselt kinnitatud litsentsidest, mida kasutati AKV riikidest pärit banaanide importimiseks aastal 2006 ja dokumendid, millega tõestatakse litsentsialuste koguste päritolu AKV riikidest, samuti tõend selle kohta, et on esitatud tagatis vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 (5) III jaotisele. Tagatis on 150 eurot tonni kohta.

5.   Taotlusi, mis ei ole esitatud käesoleva artikli kohaselt, vastu ei võeta.

6.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 20 kantakse märkus “määruse (EÜ) nr 1789/2006 II peatüki kohane litsents”.

Artikkel 5

Litsentside väljaandmine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 15. jaanuaril 2007 üldkoguse, mille kohta on esitatud nõuetele vastavaid litsentsitaotlusi.

2.   Kui taotletav kogus ületab artikli 2 lõikes a osutatud kogust, määrab komisjon hiljemalt 18. jaanuaril 2007 iga taotluse puhul kohaldatava jaotuskoefitsiendi.

3.   Pädevad ametiasutused annavad impordilitsentsid välja alates 22. jaanuaril 2007, rakendades vajadusel lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiente.

4.   Kui kohaldatakse jaotuskoefitsienti ja litsents on välja antud taotletavast kogusest väiksema koguse kohta, tagastatakse viivitamata artikli 4 lõikes 4 osutatud tagatis litsentsiga hõlmamata koguse ulatuses.

Artikkel 6

Litsentside kehtivus ja liikmesriikide teatised

1.   Vastavalt artikli 5 lõikele 3 välja antud impordilitsentsid kehtivad kuni 31. detsembrini 2007.

2.   Alates veebruarist 2007 kuni jaanuarini 2008 (kaasa arvatud) teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt iga kuu 15. päevaks eelneva kuu jooksul vastavalt artikli 5 lõikele 3 väljaantud litsentside põhjal vabasse ringlusse lastud banaanide kogused.

Lõigus 1 osutatud teave edastatakse komisjoni osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

3.   Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 26. jaanuaril 2007 käesoleva määruse kohaselt tegutsevate ettevõtjate nimekirja.

Komisjon võib kõnealused nimekirjad edastada teistele liikmesriikidele.

Artikkel 7

Vabasse ringlusse lubamisega seotud formaalsused

1.   Tolliasutused, kuhu esitatakse vabasse ringlusse lubatavate banaanide impordideklaratsioonid:

a)

säilitavad vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmisel kinnitatud impordilitsentsi ja selle väljavõtte ühe eksemplari ja

b)

edastavad igal viieteistkümnendal päeval kõnealuse litsentsi teise koopia ning impordilitsentsi väljavõtte käesoleva määruse lisas osutatud oma liikmesriigi asutustele.

2.   Lõike 1 punktis b osutatud asutused edastavad saadud litsentside ja väljavõtete koopia iga viieteistkümne päeva järel liikmesriigi pädevatele asutustele, kes on kõnealused dokumendid välja andnud.

3.   Kui on kahtlusi litsentsi, väljavõtte või esitatud dokumentides sisalduvate märgete või neil olevate allkirjade ehtsuse suhtes või nende ettevõtjate suhtes, kes on täitnud vabasse ringlusse lubamise formaalsused või kelle eest kõnealused formaalsused on täidetud, ning kui kahtlustatakse eeskirjade eiramisi, teavitavad tolliasutused, kellele kõnealused dokumendid on esitatud, kahtlustest viivitamata oma liikmesriigi pädevaid asutusi. Pädevad asutused edastavad kõnealuse teabe koheselt dokumendid väljaandnud liikmesriigi pädevatele asutustele ning komisjonile põhjalikuks kontrollimiseks.

4.   Vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3 saadud teabe põhjal teevad lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused vajalikke lisakontrolle tariifikvootide korra nõuetekohase kohaldamise tagamiseks ja kontrollivad eelkõige kõnealuse korra alusel imporditud koguseid, põhjalikult võrreldes väljaantud ja kasutatud litsentse ja väljavõtteid. Selleks kontrollivad nad eelkõige kasutatud dokumentide ehtsust ja nõuetekohasust ning nende kasutamist ettevõtjate poolt.

III   PEATÜKK

ARTIKLI 2 PUNKTIS B SÄTESTATUD KOGUSTE IMPORT

Artikkel 8

Haldamine

1.   Artikli 2 punktis b sätestatud kogused jagatakse kuueks 104 692 tonniseks osaks järgmiselt:

Järjekorranumber

Kvoodi kehtivusaeg

09.1634

1. jaanuarist–28. veebruarini

09.1638

1. märtsist–30. aprillini

09.1639

1. maist–30. juunini

09.1640

1. juulist–31. augustini

09.1642

1. septembrist–31. oktoobrini

09.1644

1. novembrist–31. detsembrini

2.   Lõikes 1 osutatud koguseid hallatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 316, 2.12.2005, lk 1.

(2)  ELT L 38, 9.2.2006, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1261/2006 (ELT L 230, 24.8.2006, lk 3).

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 402/2006 (ELT L 70, 9.3.2006, lk 35).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1282/2006 (ELT L 234, 29.8.2006, lk 4).

(5)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).


LISA

Liikmesriikide pädevad asutused:

 

Belgia

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tšehhi Vabariik

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Taani

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Saksamaa

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Kreeka

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Hispaania

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Prantsusmaa

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Iirimaa

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Itaalia

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Küpros

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Läti

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Leedu

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luksemburg

Direction des douanes et accises

Division “douane/valeur”

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ungari

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Madalmaad

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Austria

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Poola

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Sloveenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakkia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Soome

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Rootsi

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Ühendkuningriik

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgaaria

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumeenia

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1790/2006,

5. detsember 2006,

millega kiidetakse heaks turustusnormidele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Türgis enne importi Euroopa Ühendusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1148/2001 (vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes) (2) artiklis 7 on sätestatud tingimused nende kontrollitoimingute heakskiitmise kohta, mida teostavad enne importi ühendusse kolmandad riigid, kes sellist heakskiitmist taotlevad.

(2)

Türgi ametiasutused saatsid komisjonile taotluse, milles soovivad heakskiitu kontrollitoiminguteks väliskaubanduse standardimise peadirektoraadi vastutusel. Kõnealuses taotluses sedastatakse, et eespool nimetatud inspekteerimisorganil on vajalik personal, varustus ja vahendid kontrollide teostamiseks, et ta kasutab määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklis 9 osutatud meetoditega samaväärseid meetodeid ja et Türgist ühendusse eksporditav värske puu- ja köögivili vastab ühenduse turustusnormidele.

(3)

Liikmesriikidelt komisjonile saadetud teabest ilmneb, et ajavahemikul 2001–2005 ei vastanud turustusnormidele väga väike osa Türgist imporditud värskest puu- ja köögiviljast.

(4)

Seetõttu tuleks Türgi teostatavad vastavuskontrollid heaks kiita alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikega 8 ette nähtud halduskoostöö kehtestamise kuupäevast.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Türgi teostatud kontrollid värske puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kohta enne importi ühendusse kiidetakse heaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklis 7 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 2 teises lõigus osutatud üksikasjad Türgi ametiasutuse ja kontrolliasutuste kohta on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 3 teises lõigus osutatud sertifikaadid, mis antakse välja pärast käesoleva määruse artiklis 1 osutatud kontrolli, tuleb koostada vastavalt käesoleva määruse II lisas esitatud näidisvormile.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 8 osutatud Euroopa Liidu ja Türgi vahelise halduskoostöö sisseseadmist käsitleva teatise Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldamise päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 156, 13.6.2001, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 408/2003 (ELT L 62, 6.3.2003, lk 8).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud ametiasutus:

Väliskaubanduse standardimise peadirektoraat

peadirektor hr Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Põllmajandusosakonna juhataja pr Çiğdem KILIÇKAYA

Aadress: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel: (90-312) 212 58 99

Faks: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-post: kilickayac@dtm.gov.tr

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliasutus:

Lääne-Anatoolia piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr Muzaffer ERTÜRK

Aadress: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel: (90-232) 483 40 26

Faks: (90-232) 48 37 72

E-post: izmirbolge@dtm.gov.tr

Lõuna-Anatoolia piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr Şükrü ÇALIŞKAN

Aadress: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel: (90-324) 237 97 18

Faks: (90-324) 237 19 59

E-post: mersinbolge@dtm.gov.tr

Kagu-Anatoolia piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr M. Zihni DOĞAN

Aadress: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel: (90-342) 230 78 52

Faks: (90-342) 221 21 44

E-post: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Marmara piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr Çağatay ÖZTÜRK

Aadress: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel: (90-212) 454 08 20

Faks: (90-212) 454 08 22

E-post: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Musta mere idaosa piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr Ö. Naci GENÇTÜRK

Aadress: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel: (90-462) 230 19 82

Faks: (90-462) 229 73 09

E-post: izmirbolge@dtm.gov.tr

Kesk-Anatoolia piirkondlik direktoraat

Piirkondlik direktor: hr Caner SOLMAZ

Aadress: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel: (90-312) 430 61 08

Faks: (90-312) 430 61 09

E-post: ankarabolge@dtm.gov.tr


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 3 osutatud näidissertifikaat

Image


6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/12


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/124/EÜ,

5. detsember 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta ja nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 2 ja artiklit 45,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2002/55/EÜ ei ole hõlmatud kõik köögiviljade perekonnad ja liigid, mis sisalduvad direktiivis 92/33/EMÜ. On asjakohane laiendada direktiivi 2002/55/EÜ kohaldamisala samadele taimeperekondadele ja -liikidele, mis on hõlmatud direktiiviga 92/33/EMÜ.

(2)

Direktiividega 2002/55/EÜ ja 92/33/EMÜ ei ole hõlmatud teatavates uutes liikmesriikides laialdaselt kasvatatav taimeliik Zea mays L. (lõhenev mais ja suhkrumais). On asjakohane laiendada mõlema direktiivi kohaldamisala taimeliigile Zea mays L. Ehkki mais (sh lõhenev mais ja suhkrumais) on ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevates õigusaktides liigitatud teraviljana, tuleb lõheneva maisi ja suhkrumaisi külviseeme lisada köögiviljaseemnete turustamist käsitlevatesse eriõigusaktidesse.

(3)

Teaduslikku arengut silmas pidades on mitmed direktiivides 92/33/EMÜ ja 2002/55/EÜ kasutatud botaanilised nimetused osutunud valeks või küsitavaks. Need nimetused tuleks viia vastavusse rahvusvaheliselt tavapäraselt tunnustatud nimedega.

(4)

Seepärast tuleks direktiive 92/33/EMÜ ja 2002/55/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 92/33/EMÜ II lisas loetletud taimeperekonnad ja -liigid asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatutega.

Artikkel 2

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõike 1 punktis b loetletud taimeperekonnad ja -liigid asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatutega.

2.

II lisa punkti 3 alapunkti a muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised kirjed tähestikulises järjestuses:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”;

b)

kirje “Brassica oleracea (muud alamliigid)” asendatakse kirjega “Brassica oleracea (v.a lillkapsas)”;

c)

kirje “Brassica pekinensis” asendatakse kirjega “Brassica rapa (hiina kapsas e hiina lehtnaeris)”;

d)

kirje “Brassica rapa” asendatakse kirjega “Brassica rapa (naeris)”;

e)

kirje “Lycopersicon lycopersicum” asendatakse kirjega “Lycopersicon esculentum”.

3.

III lisa punkti 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised kirjed tähestikulises järjestuses:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”;

b)

jäetakse välja kirje “Brassica pekinensis”;

c)

kirje “Lycopersicon lycopersicum” asendatakse kirjega “Lycopersicon esculentum”.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2007. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2007. Siiski võivad nad õigusnormide kohaldamise 31. detsembrini 2009 edasi lükata seoses järgmistesse taimeperekondadesse või -liikidesse kuuluvate sortide ametliku aktsepteerimisega: Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. ja Zea mays L.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud peamiste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/55/EÜ (ELT L 22, 26.1.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).


LISA

Allium cepa L.

var. Cepa

harilik

sibulvärtensibul

var. Aggregatum

pesasibul (e šalottsibul)

Allium fistulosum L.

rindeline sibul

Allium porrum L.

porrulauk

Allium sativum L.

küüslauk

Allium schoenoprasum L.

murulauk

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

aed-harakputk

Apium graveolens L.

aedseller

juurseller

Asparagus officinalis L.

spargel

Beta vulgaris L.

harilik peet, sh peet “Cheltenham”

lehtpeet

Brassica oleracea L.

lehtkapsas

lillkapsas

spragelkapsas (e asparkapsas e brokoli)

rooskapsas

kähar peakapsas

valge peakapsas

punane peakapsas

nuikapsas

Brassica rapa L.

hiina kapsas (e hiina lehtnaeris)

naeris

Capsicum annuum L.

harilik paprika (e punapipar)

Cichorium endivia L.

kähar endiiviasigursile

endiiviasigur e eskariool

Cichorium intybus L.

salatsigur

punasigur e itaalia sigur

tööstuslik sigur

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

harilik arbuus

Cucumis melo L.

melon

Cucumis sativus L.

harilik kurk

kornišon

Cucurbita maxima Duchesne

suureviljaline kõrvits

Cucurbita pepo L.

harilik kõrvits

Cynara cardunculus L.

hispaania artišokk

kardi

Daucus carota L.

aedporgand

Foeniculum vulgare Mill.

harilik apteegitill

Lactuca sativa L.

aedsalat

Lycopersicon esculentum Mill.

harilik tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

aedpetersell

Phaseolus coccineus L.

õisuba

Phaseolus vulgaris L.

põõsasuba

lattuba

Pisum sativum L. (partim)

kortsteraline hernes

siledateraline hernes

suhkruhernes

Raphanus sativus L.

redis

must rõigas

Rheum rhabarbarum L.

harilik rabarber

Scorzonera hispanica L.

aed-mustjuur

Solanum melongena L.

baklažaan

Spinacia oleracea L.

aedspinat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

põldkännak

Vicia faba L. (partim)

põlduba

Zea mays L. (partim)

suhkrumais

lõhenev mais”


6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/16


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/125/EÜ,

5. detsember 2006,

imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoiduks ette nähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. veebruari 1996. aasta direktiivi 96/5/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiseid töödeldud toitusid ja muid imikutoitusid kasutatakse mitmekesistatud toiduvaliku osana ja need ei kujuta endast ainsat toitumisallikat.

(3)

Kõnealuseid tooteid on suur valik, mis peegeldab võõrutatavate imikute ja väikelaste väga mitmekülgset toiduvalikut, mis tuleneb ühenduses eksisteerivatest sotsiaalsetest ja kultuurilistest oludest.

(4)

Kõnealuste toodete põhikoostis peab vastama tervete imikute ja väikelaste toitainevajadustele, mis on määratletud üldiselt tunnustatud teaduslike andmete alusel ja arvestades eelnimetatud tegureid.

(5)

Kõnealuste toodete kahe kategooria puhul, nimelt teraviljapõhiste töödeldud toitude ja imikutoitude puhul tuleks ette näha nõuded toitainesisalduse suhtes.

(6)

Ehkki kõnealuste toodete laadi tõttu tuleks kehtestada mitmeid kohustuslikke nõudeid ja teisi piiranguid vitamiini-, mineraalainete ja muude toitainete sisalduse suhtes, tuleks tootjatel lubada selliste toitainete lisamist vabatahtlikult tingimusel, et nad kasutavad üksnes teatud käesolevas direktiivis täpsustatud aineid.

(7)

Selliste toodete kasutamine, kuhu ühenduses pidevalt jälgitaval määral on vabatahtlikult lisatud selliseid toitained, ei vii selliste toitainete liigse tarbimiseni imikute ja väikelaste poolt. Olukorra arengule peaks tähelepanu pöörama ja vajaduse korral peaks võtma asjakohased meetmed.

(8)

Teraviljapõhistes töödeldud toitudes ja imikutoitudes sisalduvate taimekaitsevahendite jääkide maksimummäära käsitlevad erinevad eeskirjad põhjustavad liikmesriikidevahelisi kaubandustõkkeid.

(9)

Nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiiviga 76/895/EMÜ, puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta (4), nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiviga 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (5), nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiiviga 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (6) ja nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiiviga 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta (7) kehtestatud pestitsiidijääkide maksimummäärasid kohaldatakse, ilma et see piiraks teraviljapõhiste töödeldud toitude ja imiku- ja väikelapsetoitude suhtes kehtivate erisätete kohaldamist.

(10)

Ühenduse rahvusvahelisi kohustusi silmas pidades lubab ettevaatusprintsiip sellistel juhtudel, kui vastavad teaduslikud tõendid on ebapiisavad, ühendusel asjakohase teabe alusel vastu võtta ajutisi meetmeid kuni täiendava riskihinnanguni ja need meetmed mõistliku aja jooksul läbi vaadata.

(11)

Toidu teaduskomitee 19. septembri 1997. aasta ja 4. juuni 1998. aasta otsuste alusel on käesoleval ajal kahtlusi, kas olemasolev pestitsiidide ja pestitsiidijääkide aktsepteeritav päevaratsioon (ADI) on piisav imikute ja väikelaste tervise kaitsmiseks. Seetõttu on asjakohane imiku- ja väikelastetoiduks mõeldud eritoitude suhtes kehtestada väga madal ühine piirmäär kõikide pestitsiidide suhtes kuni ajani, mil neid aineid on üksikjuhtumite kaupa teaduslikult uuritud ja hinnatud. Selleks väga madalaks ühiseks piirmääraks tuleks kehtestada 0,01 mg/kg, mis tavaliselt on tegelikult väikseim tuvastatav määr.

(12)

Tuleks nõuda pestitsiidijääkide ranget piiramist. Et teraviljapõhised töödeldud toidud ja imikutoidud läbivad valmistamise ajal põhjaliku töötluse, siis on hoolikalt valitud toorainest võimalik valmistada tooteid, milles sisalduv pestitsiidijääkide määr on väga väike. Siiski on olemas mõningaid pestitsiide ja pestitsiidide metaboliite, mille puhul ka jääkide piirnorm 0,01 mg/kg võib halvimate manustamistingimuste korral viia selleni, et imikud ja väikelapsed ületavad ADI. See on nii selliste pestitsiidide ja pestitsiidide metaboliitide puhul, mille ADI on alla 0,0005 mg kehakaalu kilogrammi kohta.

(13)

Käesolevas direktiivis kehtestatakse põhimõte, mis keelab selliste pestitsiidide kasutamise põllumajandustoodete puhul, mis on mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja imikutoitude valmistamiseks. See keeld ei taga siiski tingimata, et tooted on sellistest pestitsiididest puhtad, sest mõned pestitsiidid saastavad keskkonda ning nende jääke võib leida asjaomastes toodetes.

(14)

Imikute ja väikelaste tervist saab paremini kaitsta seades lisanõuded, mille rakendamist saab kontrollida analüüside abil toote päritolust sõltumata.

(15)

Suurem osa pestitsiididest, mille ADI on alla 0,0005 mg kehakaalu kilogrammi kohta, on ühenduses juba keelatud. Keelatud pestitsiidid ei tohi teraviljapõhistes töödeldud toitudes ja muudes imikutoitudes olla olemasoleval tasemel analüüsimeetodite abil tuvastatavad. Mõned pestitsiidid lagunevad siiski aeglaselt ja saastavad jätkuvalt keskkonda. Neid võib esineda teraviljapõhistes toitudes ja muudes imikutoitudes isegi siis, kui neid ei ole kasutatud. Kontrolli eesmärgil tuleks järgida ühtset lähenemisviisi.

(16)

Kuni komisjoni otsuseni selle kohta, kas heakskiidetud pestitsiidid vastavad taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ (8), artiklis 5 sätestatud ohutusnõuetele, lubatakse heakskiidetud pestitsiidide kasutamist, juhul kui nende jäägid vastavad selles direktiivis ettenähtud jääkide piirnormile. Piirnormid kehtestatakse tasemel, mis tagab, et imikud ja väikelapsed ei ületa halvimates manustamistingimustes nende ADId.

(17)

Toidu uuendkoostisosade kasutamist kõigis toiduainetes tuleks reguleerida horisontaalselt eraldi meetme abil.

(18)

Käesolev direktiiv peegeldab olemasolevaid teadmisi asjassepuutuvate toodete kohta. Kõik teaduse ja tehnika arengul põhinevaid uuendusi võimaldavad muudatused tuleks otsustada direktiivi 89/398/EMÜ artikli 13 lõikes 2 osundatud korras.

(19)

Arvestades isikuid, kelle jaoks nimetatud tooted on mõeldud, tuleks kehtestada vajalikud mikrobioloogilised kriteeriumid ja saasteainete piirmäärad.

(20)

Direktiivi 89/398/EMÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt reguleerivad käesoleva direktiiviga hõlmatud tooteid üldeeskirjad, mis on sätestatud toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiviga 2000/13/EÜ. (9)

(21)

Käesolevas direktiivis tuleks kehtestada ja laiendada vajaduse korral nimetatud üldeeskirjade täiendusi ja erandeid.

(22)

Käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete laadi ja kasutuseesmärgi tõttu on eelkõige nõutav märkida nende energia- ja toitainesisaldus. Teiselt poolt tuleks imikute tervist kahjustada võivate ebakohaste kasutusviiside vältimiseks täpsustada kasutusviis kooskõlas direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti 9 ning artikliga 11.

(23)

Kuna kaebusi, mille esitamine ei ole konkreetselt keelatud, võib üldiselt esitada kõnealuste toodete kohta kooskõlas kõigi toiduainete suhtes kohaldatavate eeskirjadega, peaksid sellised kaebused vajaduse korral arvesse võtma käesolevas direktiivis määratletud koostisekriteeriumeid.

(24)

Rahva tervist tõenäoliselt mõjutavate sätete osas on nõu peetud kooskõlas direktiivi 89/398/EMÜ artikliga 4.

(25)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega.

(26)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VIII lisa B-osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesolev direktiiv on eridirektiiv direktiivi 89/398/EÜ artikli 4 lõikes 1 määratletud tähenduses.

2.   Käesolev direktiiv hõlmab eritoitusid, mis vastavad tervete imikute ja väikelaste erilistele vajadustele ühenduses ning mis on mõeldud imikutele võõrutusajaks ning väikelastele toiduvaliku täiendamiseks ja/või järkjärguliseks kohanemiseks tavatoiduga. Nende toitude hulka kuuluvad:

a)

teraviljapõhised töödeldud toidud, mis on jagatud nelja kategooriasse:

i)

lihtsad teraviljatoidud, mille tarvitamiseks on lisatud või tuleb lisada piima või muid sobivaid vedelikke;

ii)

teraviljatoidud, mis sisaldavad kõrge valgusisaldusega koostisaineid ja mille tarvitamiseks on lisatud või tuleb lisada vett või muud valguvaba vedelikku;

iii)

pastatooted, mida tarvitatakse pärast vees või muus sobivas vedelikus keetmist;

iv)

kuivikud ja küpsised, mida tarvitatakse kas valmiskujul või peenestatuna koos vee, piima või muu sobiva vedelikuga;

b)

muud imikutoidud kui teraviljapõhised töödeldud toidud.

3.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata väikelastele mõeldud piimatoodete suhtes.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   imikud– alla 12 kuu vanused lapsed;

b)   väikelapsed– ühe kuni kolme aasta vanused lapsed;

c)   pestitsiidijäägid– teraviljapõhistes töödeldud toitudes ja imikutoitudes sisalduvaid pestitsiidijäägid, mis on määratletud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 2 punktis 1, kaasa arvatud nende ainevahetuse saadused ja pestitsiidijääkide lagunemisel või reageerimisel tekkinud produktid.

Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et artikli 1 lõikes 2 nimetatud tooteid turustatakse ühenduses ainult siis, kui need vastavad käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjadele.

Artikkel 4

Teraviljapõhiseid töödeldud toitusid ja muid imikutoitusid toodetakse koostisainetest, mille sobivus imikute ja väikelaste eritoiduks on tõendatud üldiselt tunnustatud teaduslike andmete alusel.

Artikkel 5

1.   Teraviljapõhised töödeldud toidud vastavad I lisas määratletud koostisekriteeriumidele.

2.   II lisas kirjeldatud imikutoidud vastavad nimetatud lisas määratletud koostisekriteeriumidele.

Artikkel 6

Teraviljapõhiste töödeldud toitude ja imikutoitude valmistamisel tohib lisada ainult IV lisas loetletud toitained.

Nende ainete puhtusekriteeriumid nähakse ette hiljem.

Artikkel 7

1.   Teraviljapõhised töödeldud toidud ja imikutoidud ei tohi sisaldada ühtki ainet sellises koguses, mis võiks ohustada imikute või väikelaste tervist. Vajalikud piirnormid kehtestatakse muude kui lõigetes 2 ja 3 osutatud ainete puhul.

2.   Teraviljapõhistes töödeldud toitudes ja imikutoitudes sisalduvate üksikute pestitsiidijääkide määr ei tohi ületada 0,01 mg/kg, välja arvatud nende ainete puhul, mille kohta on VI lisas kehtestatud erimäärad, millisel juhul kohaldatakse nimetatud erimäärasid.

Pestitsiidijääkide sisalduse määramise analüüsimeetodina kasutatakse üldiselt heakskiidetuid standardmeetodeid.

3.   VII lisas loetletud pestitsiide ei tohi kasutada põllumajandustoodete puhul, mis on mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja imikutoitude valmistamiseks.

Kontrolli eesmärgil loetakse, et:

a)

VII lisa tabelis 1 loetletud pestitsiide ei ole kasutatud, kui nende jääke on vähem kui 0,003 mg/kg. Nimetatud piirnormi, mida loetakse analüüsimeetodi kvantifitseerimispiiriks, vaadatakse korrapäraselt üle, et võtta arvesse tehnika arengut;

b)

VII lisa tabelis 2 loetletud pestitsiide ei ole kasutatud, kui nende jääke on vähem kui 0,003 mg/kg. Seda piirnormi vaadatakse korrapäraselt üle, et võtta arvesse andmeid keskkonna saastumise kohta.

4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud piirnormid kehtivad toodete suhtes, mis on tarvitusvalmis või mis muudetakse tarvitusvalmiks tootja juhendi kohaselt.

5.   Kui VI lisas loetletud pestitsiidi puhul on tehtud otsus, et selle toimeaine ei sisaldu direktiivi 91/414/EMÜ I lisas, muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi VI ja VII lisa.

6.   Vajaduse korral kehtestatakse mikrobioloogilised nõuded.

Artikkel 8

1.   Asjaomaste toodete märgistusel on lisaks direktiivi 2000/13/EÜ artiklis 3 sätestatutele järgmised kohustuslikud üksikasjad:

a)

märge selle kohta, mis vanusest alates toodet võib kasutada, võttes arvesse selle koostist, konsistentsi või muid erilisi omadusi. Märgitud vanusepiir ei ole ühegi toote puhul alla nelja kuu. Tootel, mida soovitatakse kasutada alates nelja kuu vanusest, võib olla märge, et see sobib alates sellest vanusest, kui meditsiini-, toitumise või farmaatsia valdkonnas kvalifitseeritud sõltumatud isikud või teised ema ja lapse heaolu eest vastutavad isikud ei soovita vastupidi;

b)

teave gluteenisisalduse või gluteeni puudumise kohta, kui toodet lubatakse kasutada alla kuue kuu vanustel lastel;

c)

energiasisaldus kilodžaulides ja kilokalorites ning valgu-, süsivesikute- ja rasvasisaldus, väljendatuna 100 g või 100 ml müüdava toote kohta või vajaduse korral tarvitamiseks ettenähtud tootekoguse kohta;

d)

mineraalainete ja vitamiinide keskmine kogus, mida reguleerivad piinormid on esitatud vastavalt I ja II lisas, väljendatuna numbritega 100 g või 100 ml müüdava toote kohta või vajaduse korral tarvitamiseks ettenähtud tootekoguse kohta;

e)

valmistamisjuhend ning vajaduse korral märge selle juhendi järgimise olulisuse kohta.

2.   Märgistusele võib kanda:

a)

IV lisas loetletud toitainete keskmise koguse, väljendatuna numbritega 100 g või 100 ml müüdava toote kohta või vajaduse korral tarvitamiseks ettenähtud tootekoguse kohta, juhul kui seda märget ei hõlma lõike 1 punkt d;

b)

lisaks numbritega väljendatud teabele, teabe V lisas esitatud vitamiinide ja mineraalainete kohta, väljendatuna protsendina nimetatud lisas esitatud kontrollväärtusest 100 g või 100 ml müüdava toote kohta või vajaduse korral tarvitamiseks ettenähtud tootekoguse kohta, tingimusel et esinev kogus moodustab vähemalt 15 % kontrollväärtusest.

Artikkel 9

Direktiiv 96/5/EÜ mida on muudetud VIII lisa A-osas loetletud direktiividega tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VIII lisa B-osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas IX lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2006

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 49, 28.2.1996, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/13/EÜ (ELT L 41, 14.2.2003, lk 33).

(3)  Vt VIII lisa A-osa.

(4)  EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).

(5)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 396/2005.

(6)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 396/2005.

(7)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 396/2005.

(8)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiiv on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 396/2005.

(9)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/89/EÜ (ELT L 308, 25.11.2003, lk 15).


I LISA

IMIKUTELE JA VÄIKELASTELE MÕELDUD TERAVILJAPÕHISTE TÖÖDELDUD TOITUDE PÕHIKOOSTIS

Toitainesisaldusele esitatavad nõuded kehtivad tarvitusvalmis toodete suhtes, mida turustatakse olemasoleval kujul või mis on tarvitusvalmiks muudetud tootja juhendi kohaselt.

1.   TERAVILJASISALDUS

Teraviljapõhised töödeldud toidud valmistatakse peamiselt ühest või mitmest jahvatatud teraviljast ja/või tärkliserikastest juurtest.

Teravilja või tärkliserikaste juurte kogus ei tohi lõplikus segus olla vähem kui 25 % kuivaine massist.

2.   VALK

2.1.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktides i ja iv osutatud toodete puhul ei tohi valgusisaldus ületada 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud toodete puhul ei tohi lisatud valku olla alla 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iv osutatud valmisküpsiste puhul, mis on valmistatud kõrge valgusisaldusega toiduainete lisamisel, ei tohi lisatud valku olla alla 0,36 g/100 kJ (1,5/100 kcal).

2.4.

Lisatud valgu keemiline indeks peab olema vähemalt 80 % võrdlusvalgust (III lisas määratletud kaseiin) või valgu efektiivsuse koefitsient (PER) segus vähemalt 70 % võrdlusvalgust. Kõikidel juhtudel on aminohapete lisamine lubatud ainult valgusegu toiteväärtuse parandamiseks ning ainult selleks vajalikes kogustes.

3.   SÜSIVESIKUD

3.1.

Kui artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktides i ja iv osutatud toodetesse lisatakse sahharoosi, fruktoosi, glükoosi, glükoosisiirupit või mett, ei tohi:

lisatud süsivesikute kogus ületada 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

lisatud fruktoosi kogus ületada 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Kui artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud toodetesse lisatakse sahharoosi, fruktoosi, glükoosisiirupit või mett, ei tohi:

lisatud süsivesikute kogus ületada 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

lisatud fruktoosi kogus ületada 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIIDID

4.1.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktides i ja iv osutatud toodete puhul ei tohi rasvasisaldus ületada 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud toodete puhul ei tohi rasvasisaldus ületada 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Kui rasvasisaldus ületab 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), ei tohi:

lauriinhappe kogus ületada 15 % kogu rasvasisaldusest,

müristiinhappe kogus ületada 15 % kogu rasvasisaldusest,

linoolhappe kogus (glütseriididena = linolaatidena) olla alla 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ega ületada 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERAALAINED

5.1.   Naatrium

naatriumisoolasid tohib teraviljapõhistele töödeldud toitudele lisada üksnes tehnoloogilistel eesmärkidel,

naatriumisisaldus teraviljapõhises töödeldud toidus ei tohi ületada 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Kaltsium

5.2.1.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud toodete puhul ei tohi kaltsiumi kogus olla alla 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iv osutatud valmistoodete puhul, mille valmistamisel on kasutatud piima (piimaküpsised), ei tohi kaltsiumi kogus olla alla 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMIINID

6.1.

Tiamiini kogus teraviljapõhistes töödeldud toitudes ei tohi olla alla 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis ii osutatud toodete puhul:

 

100 kJ kohta

100 kcal kohta

Minimaalne

Maksimaalne

Minimaalne

Maksimaalne

vitamiin A (μg RE) (1)

14

43

60

180

vitamiin D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Need piirnormid kehtivad ka teiste teraviljapõhiste töödeldud toitude puhul, kui neile lisatakse vitamiine A või D.

7.   LISATAVATE VITAMIINIDE, MINERAALAINETE JA MIKROELEMENTIDE ÜLEMPIIRID

Toitainesisalduse nõuded on esitatud toote kohta, mis on valmis tarbimiseks, mida olemasoleval kujul turustatakse või mis tehakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, välja arvatud kaalium ja kaltsium, mille suhtes on nõuded esitatud müüdava toote kohta.

Toitaine

Maksimummäär 100 kcal kohta

vitamiin A (μg RE)

180

vitamiin E (mg α-TE) (3)

3

vitamiin D (μg)

3

vitamiin C (mg)

12,5/25 (4)

tiamiin (mg)

0,5

riboflaviin (mg)

0,4

niatsiin (mg NE) (5)

4,5

vitamiin B6 (mg)

0,35

fooliumhape (μg)

50

vitamiin B12 (μg)

0,35

pantoteenhape (mg)

1,5

biotiin (μg)

10

kaalium (mg)

160

kaltsium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

magneesium (mg)

40

raud (mg)

3

tsink (mg)

2

vask (μg)

40

jood (μg)

35

mangaan (mg)

0,6


(1)  Kõik trans-retinooli ekvivalendid.

(2)  Kolekaltsiferoolina; 10 μg kolekaltsiferooli = 400 rahvusvahelist ühikut (IU) vitamiini D.

(3)  α-TE = d-α-tokoferooli ekvivalent.

(4)  Lisatud rauda sisaldavate toodete suhtes kohaldatav määr.

(5)  NE = niatsiini ekvivalent = mg nikotiinhapet + mg trüptofaani/60.

(6)  Artikli 1 lõike 2 punkt a alapunktides i ja ii nimetatud toodete suhtes kohaldatav määr.

(7)  Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunktis iv nimetatud toodete suhtes kohaldatav määr.


II LISA

IMIKUTELE JA VÄIKELASTELE MÕELDUD MUUDE IMIKUTOITUDE PÕHIKOOSTIS

Toitainesisaldusele esitatavad nõuded kehtivad tarvitusvalmis toodete suhtes, mida turustatakse olemasoleval kujul või mis on tarvitusvalmiks muudetud tootja juhendi kohaselt.

1.   VALK

1.1.

Kui liha, linnuliha, kala, subproduktid või muud tavapärased valguallikad on ainsad toote nimetuses esitatud koostisained, siis:

nimetatud liha, linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama toote kogumassist vähemalt 40 %,

iga nimetatud liha, linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama nimetatud valguallika massist vähemalt 25 %,

nimetatud allikatest pärit üldine valgusisaldus peab olema vähemalt 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Kui liha, linnuliha, kala, subproduktid või muud tavapärased valguallikad koos või eraldi on nimetatud toote nimetuses esimesena, sõltumata sellest, kas toodet esitletakse valmistoiduna, siis:

nimetatud linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama toote kogumassist vähemalt 10 %,

iga nimetatud liha, linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama nimetatud valguallika massist vähemalt 25 %,

nimetatud allikatest pärit valgu sisaldus peab olema vähemalt 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Kui liha, linnuliha, kala, subproduktid või muud tavapärased valguallikad koos või eraldi on nimetatud toote nimetuses, kuid mitte esimesena, ja sõltumata sellest, kas toodet esitletakse valmistoiduna, siis:

nimetatud liha, linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama toote kogumassist vähemalt 8 %,

iga nimetatud liha, linnuliha, kala, subproduktid või muu tavapärane valguallikas peab moodustama nimetatud valguallika massist vähemalt 25 %,

nimetatud allikatest pärit valgu sisaldus peab olema vähemalt 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

toote üldine valgusisaldus peab olema vähemalt 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Kui näkside nimes mainitakse koos teiste koostisosadega juustu, olenemata sellest, kas toodet esitletakse toiduna või mitte, siis:

piimavalkude sisaldus peab olema vähemalt 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

toote üldine valgusisaldus peab olema vähemalt 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Kui toodet esitletakse etiketil valmistoiduna, kuid etiketil ei ole toote nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, subprodukte või muid tavapäraseid valguallikaid, siis peab toote üldine valgusisaldus olema vähemalt 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Toidukorra ühe osana tarbitavate kastmetena esitletud toodete suhtes ei kohaldata punktide 1.1–1.5 nõudeid.

1.7.

Magustoidud, mille nimes mainitakse esimese või ainsa koostisosana piimatoodet, peavad sisaldama vähemalt 2,2 g piimavalku/100 kcal. Kõikide muude magustoitude suhtes ei kohaldata punktide 1.1–1.5 nõudeid.

1.8.

Kõikidel juhtudel on aminohapete lisamine lubatud ainult olemasoleva valgu toiteväärtuse parandamiseks ning ainult selleks vajalikes kogustes.

2.   SÜSIVESIKUD

Süsivesikute kogusisaldus puu- ja köögiviljamahlades ja -nektarites, puuviljatoitudes, magustoitudes või pudingites ei tohi ületada:

10 g/100 ml köögiviljamahlade ja neil põhinevate jookide puhul,

15 g/100 ml puuviljamahlade ja -nektarite ning neil põhinevate jookide puhul,

20 g/100 g puuviljatoitude puhul,

25 g/100 g magustoitude ja pudingite puhul,

5 g/100 g muude piimal mittepõhinevate jookide puhul.

3.   RASV

3.1.

Punktis 1.1 nimetatud toodete puhul:

Kui liha või juust on ainsad koostisained või on toote nimetuses mainitud esimesena, siis ei või kõigist allikatest pärit üldine rasvasisaldus tootes kokku ületada 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

Muude toodete puhul ei või kõigist allikatest pärit üldine rasvasisaldus tootes kokku ületada 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NAATRIUM

4.1.

Toote lõplik naatriumisisaldus ei tohi ületada 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) või 200 mg 100 g kohta. Kui juust on siiski toote nimetuses mainitud ainuke koostisaine, ei tohi toote lõplik naatriumisisaldus ületada 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Naatriumisooli võib puuviljadest valmistatud toodetele, magustoitudele ja pudingitele lisada üksnes tehnoloogilistel eesmärkidel.

5.   VITAMIINID

Vitamiin C

Puuviljamahlas ja -nektaris või köögiviljamahlas ei tohi lõplik vitamiini C sisaldus olla alla 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) või 25 mg 100 g kohta.

Vitamiin A

Köögiviljamahlas ei tohi lõplik vitamiini A sisaldus olla alla 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Vitamiini A ei tohi muudele imikutoitudele lisada.

Vitamiin D

Vitamiini D ei tohi imikutoitudele lisada.

6.   LISATAVATE VITAMIINIDE, MINERAALAINETE JA MIKROELEMENTIDE ÜLEMPIIRID

Toitainesisalduse nõuded on esitatud toote kohta, mis on valmis tarbimiseks, mida olemasoleval kujul turustatakse või mis tehakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, välja arvatud kaalium ja kaltsium, mille suhtes on nõuded esitatud müüdava toote kohta.

Toitaine

Maksimummäär 100 kcal kohta

vitamiin A (μg RE)

180 (1)

vitamiin E (mg α-TE)

3

vitamiin C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

tiamiin (mg)

0,25

riboflaviin (mg)

0,4

niatsiin (mg NE)

4,5

vitamiin B6 (mg)

0,35

fooliumhape (μg)

50

vitamiin B12 (μg)

0,35

pantoteenhape (mg)

1,5

biotiin (μg)

10

kaalium (mg)

160

kaltsium (mg)

80

magneesium (mg)

40

raud (mg)

3

tsink (mg)

2

vask (μg)

40

jood (μg)

35

mangaan (mg)

0,6


(1)  Vastavalt punktile 5.

(2)  Lisatud rauda sisaldavate toodete suhtes kohaldatav määr.

(3)  Puuviljapõhiste toitude, puuviljamahlade, nektarite ja köögiviljamahlade suhtes kohaldatav määr.


III LISA

KASEIINI AMINOHAPPELINE KOOSTIS

(g 100 g valgu kohta)

Arginiin

3,7

Tsüstiin

0,3

Histidiin

2,9

Isoleutsiin

5,4

Leutsiin

9,5

Lüsiin

8,1

Metioniin

2,8

Fenüülalaniin

5,2

Treoniin

4,7

Trüptofaan

1,6

Türosiin

5,8

Valiin

6,7


IV LISA

TOITAINED

1.   VITAMIINID

Vitamiin A

Retinool

Retinüülatsetaat

Retinüülpalmitaat

Beetakaroteen

Vitamiin D

Vitamiin D2 (= ergokaltsiferool)

Vitamiin D3 (= kolekaltsiferool)

Vitamiin B1

Tiamiinhüdrokloriid

Tiamiinmononitraat

Vitamiin B2

Riboflaviin

Riboflaviin-5′-fosfaatnaatrium

Niatsiin

Nikotiinamiid

Nikotiinhape

Vitamiin B6

Püridoksiinvesinikkloriid

Püridoksiin-5-fosfaat

Püridoksiindipalmitaat

Pantoteenhape

D-pantotenaat, kaltsium-

D-pantotenaat, naatrium-

Dekspantenool

Folaat

Foolhape

Vitamiin B12

Tsüanokobalamiin

Hüdroksokobalamiin

Biotiin

D-biotiin

Vitamiin C

L-askorbiinhape

Naatrium-L-askorbaat

Kaltsium-L-askorbaat

6-palmitüül-L-askorbiinhape (askorbüülpalmitaat)

Kaaliumaskorbaat

Vitamiin K

Füllokinoon (fütomenadioon)

Vitamiin E

D-α-tokoferool

DL-α-tokoferool

D-α-tokoferoolatsetaat

DL-α-tokoferoolatsetaat

2.   AMINOHAPPED

L-arginiin

L-tsüstiin

L-histidiin

L-isoleutsiin

L-leutsiin

L-lüsiin

L-tsüsteiin

ja nende hüdrokloriidid

L-metioniin

L-fenüülalaniin

L-treoniin

L-trüptofaan

L-türosiin

L-valiin

3.   MUUD

Koliin

Koliinkloriid

Koliintsitraat

Koliinbitartraat

Inositool

L-karnitiin

L-karnitiinhüdrokloriid

4.   MINERAALSOOLAD JA MIKROELEMENDID

Kaltsium

Kaltsiumkarbonaat

Kaltsiumkloriid

Sidrunhappe kaltsiumsoolad

Kaltsiumglükonaat

Kaltsiumglütserofosfaat

Kaltsiumlaktaat

Kaltsiumoksiid

Kaltsiumhüdroksiid

Ortofosforhappe kaltsiumsoolad

Magneesium

Magneesiumkarbonaat

Magneesiumkloriid

Sidrunhappe magneesiumsoolad

Magneesiumglükonaat

Magneesiumoksiid

Magneesiumhüdroksiid

Ortofosforhappe magneesiumsoolad

Magneesiumsulfaat

Magneesiumlaktaat

Magneesiumglütserofosfaat

Kaalium

Kaaliumkloriid

Sidrunhappe kaaliumsoolad

Kaaliumglükonaat

Kaaliumlaktaat

Kaaliumglütserofosfaat

Raud

Raud(II)tsitraat

Raud(III)ammooniumtsitraat

Raud(II)glükonaat

Raud(II)laktaat

Raud(II)sulfaat

Raud(II)fumaraat

Raud(III)difosfaat (Raud(III)pürofosfaat)

Raud elemendina (karbonüülselt, elektrolüütiliselt või vesinikuga taandatud)

Raud(III)sahharaat

Raud(III)naatriumdifosfaat

Raud(II)karbonaat

Vask

Vase ja lüsiini kompleks

Vask(II)karbonaat

Vask(II)tsitraat

Vask(II)glükonaat

Vask(II)sulfaat

Tsink

Tsinkatsetaat

Tsinkkloriid

Tsinktsitraat

Tsinklaktaat

Tsinksulfaat

Tsinkoksiid

Tsinkglükonaat

Mangaan

Mangaankarbonaat

Mangaankloriid

Mangaantsitraat

Mangaanglükonaat

Mangaansulfaat

Mangaanglütserofosfaat

Jood

Naatriumjodiid

Kaaliumjodiid

Kaaliumjodaat

Naatriumjodaat


V LISA

KONTROLLVÄÄRTUSED TOITAINETE SISALDUSE MÄRKIMISEL IMIKU- JA VÄIKELASTETOITUDELE

Nimetus

Kontrollväärtus

Vitamiin A

(μg) 400

Vitamiin D

(μg) 10

Vitamiin C

(mg) 25

Tiamiin

(mg) 0,5

Riboflaviin

(mg) 0,8

Niatsiini vitameerid

(mg) 9

Vitamiin B6

(mg) 0,7

Folaat

(μg) 100

Vitamiin B12

(μg) 0,7

Kaltsium

(mg) 400

Raud

(mg) 6

Tsink

(mg) 4

Jood

(μg) 70

Seleen

(μg) 10

Vask

(mg) 0,4


VI LISA

TERAVILJAPÕHISTES TÖÖDELDUD TOITUDES JA IMIKUTOITUDES SISALDUVATE PESTITSIIDIDE JA PESTITSIIDIDE METABOLIITIDE JÄÄKIDE PIIRNORMID

Aine keemiline nimetus

Jääkide piirnorm

(mg/kg)

Kadusafoss

0,006

Demetoon-S-metüül/demetoon-S-metüülsulfoon/oksüdemetoonmetüül (üksi või seguna, väljendatud demetoon-S-metüülina)

0,006

Etoprofoss

0,008

Fiproniil (fiproniili ja desulfinüül-fiproniili summa, väljendatud fiproniilina)

0,004

Propineeb/propüleentiokarbamiid (propineebi ja propüleentiokarbamiidi summa)

0,006


VII LISA

PESTITSIIDID, MIDA EI TOHI KASUTADA PÕLLUMAJANDUSTOODETE PUHUL, MIS ON MÕELDUD TERAVILJAPÕHISTE TÖÖDELDUD TOITUDE JA IMIKUTOITUDE VALMISTAMISEKS

Tabel 1

Aine keemiline nimetus (jäägi määratlus)

Disulfotoon (disulfotooni, disulfotoonsulfoksiid ja disulfotoon sulfooni summa, väljendatud disulfotoonina)

Fensulfotioon (fensulfotiooni, selle hapnikuanaloogi ja nende sulfoonide summa, väljendatud fensulfotioonina)

Fentiin, väljendatud trifenüültinakatioonina

Haloksüfop (halüksüfopi, selle soolade ja estrite, sh konjugaadid, summa, väljendatud haloksüfopina)

Heptakloor ja trans-heptakloor epoksiid, väljendatud heptakloorina

Heksaklorobenseen

Nitrofeen

Ometoaat

Terbufoss (terbufossi, selle sulfoksiidi ja selle sulfooni summa, väljendatud terbufossina)

Tabel 2

Aine keemiline nimetus

Aldriin ja dieldriin, väljendatud dieldriinina

Endriin


VIII LISA

A-   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(viidatud artiklis 9)

Komisjoni direktiiv 96/5/EÜ

(EÜT L 49, 28.2.1996, lk 17)

Komisjoni direktiiv 98/36/EÜ

(EÜT L 167, 12.6.1998, lk 23)

Komisjoni direktiiv 1999/39/EÜ

(EÜT L 124, 18.5.1999, lk 8)

Komisjoni direktiiv 2003/13/EÜ

(ELT L 41, 14.2.2003, lk 33)

B-   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtajad

(viidatud artiklis 9)

direktiiv

ülevõtmise tähtaeg

käesoleva direktiiviga kooskõlas olevate toodetega kauplemise lubamine

käesoleva direktiiviga mitte kooskõlas olevate toodetega kauplemise keelamine

96/5/EÜ

30. september 1997

1. oktoober 1997

31. märts 1999

98/36/EÜ

31. detsember 1998

1. jaanuar 1999

1. jaanuar 2000

1999/39/EÜ

30. juuni 2000

30. juuni 2000

1. juuli 2002

2003/13/EÜ

6. märts 2004

6. märts 2004

6. märts 2005


IX LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 96/5/EÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1 lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 1 lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 1 lõige 4 sissejuhatav lause

Artikkel 2 sissejuhatav lause

Artikkel 1 lõige 4 esimene taane

Artikkel 2 punkt a

Artikkel 1 lõige 4 teine taane

Artikkel 2 punkt b

Artikkel 1 lõige 4 kolmas taane

Artikkel 2 punkt c

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6 lõige 1

Artikkel 7 lõige 1

Artikkel 6 lõige 2 esimene lõik

Artikkel 7 lõige 2 esimene lõik

Artikkel 6 lõige 2 teine lõik

Artikkel 7 lõige 4

Artikkel 6 lõige 2 kolmas lõik

Artikkel 7 lõige 2 teine lõik

Artikkel 6 lõige 3 punkt a esimene lõik sissejuhatav lause

Artikkel 7 lõige 3 sissejuhatav lause

Artikkel 6 lõige 3 punkt a esimene lõik alapunkt i

Artikkel 7 lõige 3 punkt a

Artikkel 6 lõige 3 punkt a esimene lõik alapunkt ii

Artikkel 7 lõige 3 punkt b

Artikkel 6 lõige 3 punkt a teine lõik

Artikkel 7 lõige 4

Artikkel 6 lõige 3 punkt b

Artikkel 7 lõige 5

Artikkel 6 lõige 4

Artikkel 7 lõige 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Lisa I sissejuhatav lause

Lisa I sissejuhatav lause

Lisa I punktid 1, 2 ja 3

Lisa I punktid 1, 2 ja 3

Lisa I punkt 4

Lisa I punkt 4

Lisa I punkt 4.1

Lisa I punkt 4.1.

Lisa I punkt 4.2

Lisa I punkt 4.2

Lisa I punkt 4.2 alapunkt a

Lisa I punkt 4.2 esimene taane

Lisa I punkt 4.2 alapunkt b

Lisa I punkt 4.2 teine taane

Lisa I punkt 4.2 alapunkt c

Lisa I punkt 4.2 kolmas taane

Lisa I punktid 5 ja 6

Lisa I punktid 5 ja 6

Lisa II sissejuhatav lause

Lisa II sissejuhatav lause

Lisa II punkt 1

Lisa II punkt 1

Lisa II punktid 1.1–1.3

Lisa II punktid 1.1–1.3

Lisa II punkt 1.3a

Lisa II punkt 1.4

Lisa II punkt 1.4

Lisa II punkt 1.5

Lisa II punkt 1.4a

Lisa II punkt 1.6

Lisa II punkt 1.4b

Lisa II punkt 1.7

Lisa II punkt 1.5

Lisa II punkt 1.8

Lisa II punktid 2–5

Lisa II punktid 2–5

Lisa III

Lisa III

Lisa IV

Lisa IV

Lisa V

Lisa V

Lisa VI

Lisa I punkt 7 ja lisa II punkt 6

Lisa VII

Lisa VI

Lisa VIII

Lisa VII

Lisa VIII

Lisa IX


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/36


NÕUKOGU OTSUS,

30. november 2006,

ühenduse erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole

(2006/880/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 10. juunil 1999 vastu resolutsiooni 1244 (1999) (“UNSCR 1244 (1999)”), mille eesmärk on soodustada Kosovos enne selle küsimuse lõplikku lahendamist ulatusliku autonoomia ja omavalitsuse loomist endise Jugoslaavia Liitvabariigi raames.

(2)

Rahvusvaheline üldsus on UNSCR 1244 (1999) alusel loonud rahvusvahelise rahuvalveüksuse (“KFOR”) ja ajutise tsiviiladministratsiooni – ÜRO ajutise missiooni Kosovos (“UNMIK”). UNMIK koosneb neljast osast (sambast) ja Euroopa Liit rahastab neljandat sammast, mille alla kuulub majanduse taastamine ja areng. UNMIKi ja eriti selle IV samba raames on saavutatud olulist edu sellise institutsioonilise, õigusliku ja poliitilise raamistiku ülesehitamisel, mis toetab turumajanduse põhimõtetel põhineva usaldusväärse majanduse loomist.

(3)

UNMIK on selle loomisest saadik andnud olulisi pädevusvaldkondi üle omavalitsuse ajutistele institutsioonidele. Eelkõige on vastutus eelarve eest antud UNMIKilt üle omavalitsuse ajutiste institutsioonide raames tegutsevale majandus- ja rahandusministeeriumile, nii et eelarve heakskiitmise lõplik õigus on endiselt ÜRO peasekretäri eriesindajal.

(4)

24. oktoobril 2005 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu heaks ÜRO peasekretäri ettepaneku algatada poliitiline protsess Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramiseks.

(5)

Kosovo ametiasutused, kellel on õigus saada ühenduse abi ja kes vastutavad kõnealuse abiga seotud finants- ja majandustingimustega nõustumise ja nende täitmise eest, on seega UNMIK ja omavalitsuse ajutised institutsioonid või, kui Kosovo tulevane staatus on kindlaks määratud, eelnimetatute ülesandeid ja vastutusvaldkondi üle võtma määratud asutus(ed).

(6)

Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooniprotsessi kontekstis, mis moodustab ELi suhete raamistiku asjaomase piirkonnaga, on soovitav toetada Kosovo poliitilise ja majandusliku stabiliseerimise püüdlusi, et jõuda järk-järgult täieulatuslike koostöösuhete arendamiseni ühendusega, mis muudab reaalsemaks Kosovo tuleviku Euroopa osana.

(7)

Ühendus on pidanud asjakohaseks aidata leevendada Kosovo finantsraskusi erakordselt keerulistes tingimustes ning andnud vastavalt nõukogu 14. veebruari 2000. aasta otsusele 2000/140/EÜ (ühenduse erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole) (2) ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta otsusele 2001/511/EÜ (täiendava erakorralise finantsabi andmise kohta Kosovole) (3) otsetoetusena erakorralist finantsabi 35 miljonit eurot 2000. aastal ja 30 miljonit eurot 2001. aastal. Viimane makse selle abi raames tehti detsembris 2002.

(8)

See erakorraline finantsabi täiendab muid Lääne-Balkani riikidele suunatud ühenduse abiprogramme.

(9)

Novembris 2005 leppisid Kosovo ametiasutused Rahvusvahelise Valuutafondiga (“IMF”) kokku kavatsuste protokollis ning majandus- ja rahanduspoliitikat käsitlevas memorandumis, millega sätestatakse 2006. aasta eelarveraamistik, sealhulgas keskpika perioodi eesmärgid. 2006. aasta märtsi alguses valmis keskpika perioodi kuluraamistik. Raamistikus määratakse kindlaks eelarvelised ja eelarvevälised rahastamisvajadused aastateks 2006–2008. Hinnanguliselt vajatakse 2007. aasta lõpuni eelarve välisrahastamisabi umbes 81 miljoni eurot – 14 miljonit 2006. aastal ja 67 miljonit 2007. aastal.

(10)

Kuigi majandustegevus taaselustus konflikti järel, on Kosovo majandusareng aeglane. Kosovo ei saa võtta laenu ei kohalikel ega rahvusvahelistel finantsturgudel ega astuda praeguse staatusega rahvusvaheliste finantsasutuste liikmeks. Seepärast ei saa Kosovo laenuabi nende asutuste programmidest.

(11)

Pidades silmas UNSCR 1244 (1999) alusel kokkulepitut, Kosovo suhteliselt aeglast majandusarengut ning riigi rahanduse ja väliskonto ebakindlat olukorda, on koostöös muude rahastajatega endiselt asjakohane anda finantsabiks ühenduse otsetoetust.

(12)

Abi oleks esmatähtis üleminekutoetus enne Kosovo staatuse kindlaksmääramist. Abi ei seota uue staatusega, mille üle peetakse praegu kõnelusi ja see ei välista edaspidist ühenduse ja rahvusvahelist toetust, mida tõenäoliselt vajatakse staatuse kindlaksmääramise järel pärast 2007. aastat.

(13)

Toetuse andmine ei piira eelarvepädevate institutsioonide volitusi.

(14)

Rahalist toetust tuleks anda pärast seda, kui on tehtud kindlaks, et käesoleva otsuse kinnitamisel Kosovo ametiasutustega kokkulepitavaid finants- ja majandustingimusi on võimalik rahuldavalt täita.

(15)

Et tagada käesoleva finantsabiga seotud ühenduse finantshuvide tõhus kaitse, peab Kosovo võtma kohased meetmed antud abiga seotud pettuse ja muu eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks, samuti tuleb sätestada komisjoni poolne kontrollimine ja kontrollikoja poolne auditeerimine.

(16)

Kõnealust abi peaks haldama komisjon, konsulteerides majandus- ja rahanduskomiteega.

(17)

Asutamislepingus ei nähta käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 308 sätestatute,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Komisjon eraldab Kosovole toetusena kuni 50 miljonit eurot erakorralist finantsabi, et leevendada Kosovo finantsolukorda, toetada usaldusväärse majanduskeskkonna ja eelarveraamistiku arendamist, soodustada oluliste haldusfunktsioonide jätkumist ja tugevdamist ning käsitleda vajadust avaliku sektori investeeringute järele.

2.   Ühenduse finantsabi andmist haldab komisjon, konsulteerides majandus- ja rahanduskomiteega ja järgides IMFi ja Kosovo vahel sõlmitud kokkuleppeid.

3.   Ühenduse finantsabi antakse kaheks aastaks alates esimesest päevast pärast artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumist. Kui olukord seda nõuab, võib komisjon pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist siiski otsustada abiperioodi pikendada maksimaalselt ühe aasta võrra.

Artikkel 2

1.   Komisjonil on volitused leppida pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist Kosovo ametiasutustega kokku abiga seotud majanduspoliitika ja finantstingimustes, mis sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis. Nimetatud tingimused on kooskõlas artikli 1 lõikes 2 sätestatud kokkulepetega.

2.   Enne ühenduse abi tegelikku rakendamist kontrollib komisjon selliste ühenduse makromajandusliku abi seisukohast oluliste tegurite nagu raharingluse, haldusmenetluste ning sise- ja väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust Kosovos.

3.   Komisjon kontrollib regulaarselt koostöös majandus- ja rahanduskomiteega ning koordineerides oma tegevust Rahvusvahelise Valuutafondiga, et Kosovo majanduspoliitika oleks kooskõlas käesoleva abi eesmärkidega ja et kokkulepitud majanduspoliitika ja finantstingimustest peetaks rahuldavalt kinni.

Artikkel 3

1.   Komisjon eraldab Kosovole abi kahe või vajadusel kolme maksena. Esimene makse tehakse pärast artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumist ja artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrollimise rahuldava tulemuse alusel.

2.   Teine makse ja edasised maksed tehakse artikli 2 lõikes 1 osutatud majanduspoliitika ja finantstingimuste rahuldaval täitmisel, rahuldavate edusammude tegemisel artikli 2 lõikes 1 ette nähtud vastastikuse mõistmise memorandumis esitatud tingimuste täitmisel ning mitte enne kolme kuu möödumist eelmise makse tegemisest.

3.   Raha eraldatakse omavalitsuse ajutiste institutsioonide raames tegutsevale majandus- ja rahandusministeeriumile või Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramisel asutusele, kes võtab üle selle ülesanded ja kohustused, ainult Kosovo eelarve rahastamise toetamiseks.

Artikkel 4

Käesolevat abi rakendatakse vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (4) ja selle rakenduseeskirjadele. Artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse Kosovo võetavad asjakohased meetmed käesoleva abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muu eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks. Samuti nähakse memorandumis ette komisjoni, kaasa arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolne kontrollitegevus koos õigusega läbi viia kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi ning Euroopa Kontrollikoja ja sõltumatute audiitorite poolne auditeerimine, mida võib vajadusel teha kohapeal.

Artikkel 5

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas ja enne 15. septembrit aruande, milles sisaldub hinnang käesoleva otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

L. HYSSÄLÄ


(1)  Arvamus on esitatud 12. oktoobril 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 47, 19.2.2000, lk 28.

(3)  EÜT L 183, 6.7.2001, lk 42.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


Parandused

6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/39


Nõukogu 30. oktoobri 1979. aasta direktiivi 79/923/EMÜ (karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 281, 10. november 1979 )

(Eestikeelne eriväljaanne 2004, 15. Keskkond, tarbija- ja tervisekaitse, 01. köide, lk 128)

12. juuli 2006. aasta ELT L 190 lk-l 99 avaldatud parandus tühistatakse.


6.12.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/39


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 266, 26. september 2006 )

Leheküljel 7 artikli 12 lõikes 4

asendatakse:

“hiljemalt 26. septembriks 2010”

järgmisega:

“hiljemalt 26. septembriks 2011”.