ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 329

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1738/2006, 23. november 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1739/2006, 23. november 2006, millega lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1740/2006, 24. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1741/2006, 24. november 2006, millega kehtestatakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha ekspordi eritoetuse andmise tingimused, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisproteduurile

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1742/2006, 24. november 2006, millega avatakse Albaania Vabariigist pärit veinide ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1743/2006, 24. november 2006, teatava söödalisandi kasutamise alalise lubamise kohta ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1744/2006, 24. november 2006, siidiussidega seotud abi andmise üksikasjalike eeskirjade kohta (kodifitseeritud versioon)

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1745/2006, 24. november 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1746/2006, 24. november 2006, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1279/2006, millega määratakse 2005/2006. turustusaastaks kindlaks suhkrupeedi miinimumhindade, toodangumaksu ja lisamaksu suhtes suhkrusektoris kohaldatav põllumajanduse erivahetuskurss nende liikmesriikide vääringute puhul, kes ei ole ühisraha kasutusele võtnud

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 17. november 2006, millega muudetakse otsust 2005/432/EÜ, milles sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete impordiks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsused 97/41/EÜ, 97/221/EÜ ja 97/222/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5444 all)  ( 1 )

26

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks nimetatud haiguse vastu Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5426 all)  ( 1 )

34

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, millega muudetakse otsust 2005/381/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, kohaldamisest teatamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5546 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, detsimeeterlainealal (UHF) töötavate raadiosagedustuvastamise (RFID) seadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5599 all)

64

 

*

Komisjoni otsus, 24. november 2006, loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5538 all)  ( 1 )

67

 

*

Komisjoni otsus, 24. november 2006, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks, pidades silmas ortosulfamurooni võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5539 all)  ( 1 )

74

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/807/ÜVJP, 20. november 2006, millega rakendatakse ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

76

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1738/2006,

23. november 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 290,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 28 ja 41,

võttes arvesse nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, (1) ja nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled, (2) mida mõlemat nimetatakse edaspidi määruseks nr 1,

võttes arvesse nõukogu 1. mai 2004. aasta määrust (EÜ) nr 930/2004, mis käsitleb ajutisi erandmeetmeid, mis on seotud Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide koostamisega malta keeles, (3) eriti selle artikleid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsustas määrusega (EÜ) nr 930/2004, et erandina määrusest nr 1 ning kolmeaastase üleminekuaja jooksul alates 1. maist 2004 ei ole liidu institutsioonid seotud kohustusega koostada kõiki õigusakte malta keeles ning avaldada neid selles keeles Euroopa Liidu Teatajas.

(2)

Nõukogu otsustas sellega seoses nimetatud määruse artiklis 2, et nõukogu vaatab selle määruse toimimise läbi hiljemalt kolmkümmend kuud pärast selle vastuvõtmist ja otsustab, kas selle kehtivust veel ühe aasta võrra pikendada.

(3)

Üleminekuaja jooksul on malta keelest ja malta keelde tõlkimise tingimused oluliselt paranenud, mistõttu ajutiste erandmeetmete pikendamine ei ole põhjendatud. Seetõttu otsustas nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsusega, et pikendamist ei toimu. Üleminekuaeg lõpeb seega 30. aprillil 2007.

(4)

Nimetatud määruse artiklis 3 on samas ette nähtud, et üleminekuaja lõpuks avaldatakse malta keeles kõik õigusaktid, mis selleks ajaks ei ole malta keeles veel avaldatud. Kõikide nimetatud õigusaktide tõlkimine ja avaldamine 30. aprillile 2007 järgnevaks päevaks näib olevat siiski väga raske. Seetõttu tuleb artiklit 3 muuta, et anda institutsioonidele lisaaega kõikide õigusaktide jaoks, mida nad ei ole jõudnud üleminekuaja lõpuks malta keeles avaldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 930/2004 artikkel 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 3

Kõik õigusaktid, mida pole 30. aprilliks 2007 malta keeles avaldatud, avaldatakse selles keeles hiljemalt 31. detsembriks 2008.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 920/2005 (ELT L 156, 18.6.2005, lk 3).

(2)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 401/58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 920/2005.

(3)  ELT L 169, 1.5.2004, lk 1.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1739/2006,

23. november 2006,

millega lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Varasemad uurimised ja kehtivad meetmed

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2229/2003 (2) kehtestati Venemaalt pärit räni suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks. Ettevõtte SKU LLC (Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa) ja selle sidusettevõtte ZAO KREMNY (Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa) suhtes kohaldatava lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määr on 22,7 %. Otsusega 2004/445/EÜ (3) kiitis komisjon heaks nende ettevõtete pakutud kohustuse võtmise ettepaneku.

1.2.   Vahepealse läbivaatamise taotlus

(2)

6. veebruaril 2006 laekus komisjonile osalise läbivaatamise taotlus, mis põhines algmääruse artikli 11 lõikel 3 ja mis käsitles Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavaid dumpinguvastaseid meetmeid.

(3)

Taotluse esitas ettevõte SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa, koos oma sidusettevõttega ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa (edaspidi “taotluse esitaja”), ja selle eesmärk piirnes ettevõttele kohaldatava dumpingumarginaali määramisega.

(4)

Taotlus sisaldas esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et asjaolud, mille alusel meetmed kehtestati, on muutunud ja et need muutused on püsivad.

(5)

Komisjon algatas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teadaandega (4) (edaspidi “algatamisteade”) räni impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise; vaatlusalune toode liigitatakse CN-koodi 2804 69 00 alla ja see on pärit Vene Föderatsioonist.

(6)

Komisjon teavitas uurimise algatamisest ametlikult taotluse esitajat, ekspordiriigi esindajaid ja ühenduse tootjate ühendust. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda asja arutamist algatamisteates märgitud tähtaja jooksul; taotluse esitajale saadeti küsimustikud.

(7)

Uurimisperiood kestis 1. aprillist 2005 kuni 31. märtsini 2006.

2.   TAOTLUSE TAGASIVÕTMINE JA VAHEPEALSE LÄBIVAATAMISE LÕPETAMINE

(8)

29. mail 2006, s.o enne küsimustiku vastuste esitamist, võttis taotluse esitaja oma taotluse ametlikult tagasi.

(9)

Kaaluti, kas on õigustatud uurimise jätkamine ex officio taotluse tagasivõtmisest hoolimata. Kuna aga taotlus võeti tagasi uurimise varases järgus, polnud nimetatud uurimisperioodil kogutud mingisuguseid tõendeid ja puudusid ka esialgsed uurimistulemused, mis oleksid võimaldanud uurimist jätkata.

(10)

Taotluses esitatud teave ei andnud mingit alust järeldamiseks, et kõnealuse läbivaatamise lõpetamine võiks olla ühenduse huvidega vastuolus.

(11)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati kavatsusest käesolev menetlus lõpetada. Üks huvitatud isik väitis, et taotluse esitaja ekspordib kõnealust toodet endiselt Euroopa Ühendusse dumpinguhindadega ja et uurimine peaks seetõttu jätkuma. Siinkohal tuleb märkida, et käesoleva uurimise lõpetamine ei too kaasa kehtivate dumpinguvastaste meetmete kaotamist, et seada jalule õiglased kaubandustavad. Seetõttu tuli nimetatud väide tagasi lükata.

(12)

Lisaks soovisid veel kaks huvitatud isikut uurimise jätkamist, et kaotada kehtivad meetmed, kuna kõnealust toodet Euroopa Ühenduses väidetavalt napib. See teema jääb aga käesolevast uurimisest välja, sest viimane piirdub ühe eksportija dumpingumarginaali ümberhindamisega. Uurimise jätkamine ei mõjuta seetõttu kuidagi teistele eksportijatele kohaldatavaid meetmeid. Järelikult ei saaks selle raames käsitleda toote nappuse teemat mittediskrimineerival viisil.

(13)

Eelöeldu põhjal järeldati, et tuleb lõpetada Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes kohaldatavate lõplike dumpinguvastaste meetmete vahepealne läbivaatamine. Taotluse esitaja suhtes tuleb säilitada kehtivad meetmed, ilma et see mõjutaks meetmete kehtivusaega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga lõpetatakse Vene Föderatsioonist pärit räni impordi suhtes määruse (EÜ) nr 2229/2003 alusel kehtestatud dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine, mis algatati kooskõlas määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikega 3.

2.   Ettevõtete SKU LLC (Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uurali piirkond, Venemaa) ja ZAO KREMNY (Irkutsk, Irkutski piirkond, Venemaa) suhtes praegu kehtivad dumpinguvastased meetmed säilitatakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 821/2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 1).

(3)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 114.

(4)  ELT C 82, 5.4.2006, lk 64.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1740/2006,

24. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 24. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

57,3

096

65,2

204

33,8

999

52,1

0707 00 05

052

112,6

204

71,5

628

171,8

999

118,6

0709 90 70

052

168,5

204

103,1

999

135,8

0805 20 10

204

63,6

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

400

77,8

999

72,8

0805 50 10

052

61,3

388

46,4

528

34,4

999

47,4

0808 10 80

388

107,1

400

103,7

404

96,2

720

78,9

800

152,5

999

107,7

0808 20 50

052

83,3

720

63,8

999

73,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1741/2006,

24. november 2006,

millega kehtestatakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha ekspordi eritoetuse andmise tingimused, mis on enne eksportimist suunatud tolliladustamisproteduurile

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. juuli 1982. aasta määruses (EMÜ) nr 1964/82 (milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused) (2) on täpsustatud tingimused, mille alusel võidakse anda toetust täiskasvanud isasveiste selliste konditustatud jaotustükkide puhul, mis eksporditakse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 1964/82 kehtestatud korra tõrgeteta toimimiseks nägi seadusandja ette võimaluse ettevõtjatele kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha puhul tolliladustamis- või vabatsooniprotseduuri, mis on ette nähtud nõukogu 4. märtsi 1980. aasta määrusega (EMÜ) nr 565/80 (põllumajandustoodetele antavate eksporditoetuste ettemaksete kohta). (3)

(3)

Tolliladustamis- või vabatsooniprotseduurile suunatud toodete puhul on toetuse ettemaksmise kord ja üldtingimused täpsustatud komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (4) II jaotise 3. peatükis.

(4)

Toetuse ettemaksmise eritingimused täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha puhul, mis on suunatud tolliladustamis- või vabatsooniprotseduurile, on kehtestatud komisjoni 12. märtsi 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 456/2003 (millega kehtestatakse teatavate tolliladustamis- või vabatsooniprotseduuriga hõlmatud veise- ja vasikalihatoodete osas eksporditoetuste eelfinantseerimise erieeskirjad). (5) Eritingimused võeti vastu määruste (EMÜ) nr 565/80 ja (EÜ) nr 800/1999 täiendamiseks ja täpsustamiseks, eelkõige täiskasvanud isasveiste konditustatud liha kontrolli osas.

(5)

Määrusega (EMÜ) nr 565/80 kehtestatud meetmed ning määruse (EÜ) nr 800/1999 II jaotise 3. peatükiga kehtestatud kohaldamismeetmed on tunnistatud kehtetuks komisjoni määrusega (EÜ) nr 1713/2006. Nende meetmete kehtetuks tunnistamise tõttu on määrusega (EÜ) nr 456/2003 kehtestatud erimeetmed aegunud ning need tunnistati kehtetuks sama määrusega.

(6)

Toetuse ettemaksmist on kasutatud ja kasutatakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha puhul, mis on suunatud tolliladustamisprotseduurile. Ettevõtjatele pakub see kava huvi eelkõige paindlikkuse tõttu, mida see võimaldab tellimuste ettevalmistamisel, eriti võimalus ladustada liha kuni nelja kuu jooksul enne eksportimist ja külmutada see kõnealusel ladustamisperioodil.

(7)

Uute sätete puudumisel kaotaksid ettevõtjad eelneva kavaga tagatud paindlikkuse ja neil tekiksid lisaraskused seoses täiskasvanud isasveiste konditustatud liha eksportimisega välisturule. Tuleks piirata nii palju kui võimalik kõnealuste meetmete kehtetuks tunnistamise tagajärgi. Seetõttu tuleks ettevõtjate jaoks näha ette võimalus jätkuvalt suunata täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile ning täpsustada sellise liha ekspordi eritoetuse andmise tingimused pärast ladustamist.

(8)

Seetõttu on oluline täpsustada tingimused liha sellisele ladustamisele ning täiskasvanud isasveiste liha jälgitavuse tagamiseks ladustamise ajal tuleks ette näha, et ettevõtjad loovad sellise elektroonilise andmebaasi, mille tolliasutused on eelnevalt heaks kiitnud ja ajakohastavad seda vastavalt.

(9)

Toimingute läbipaistvuse parandamiseks ning kontrolli kiiremaks ja tõhusamaks muutmiseks tuleks piirata lattupaigutamise deklaratsioonide arvu, mida võib esitada iga konditustamise kohta ning konkreetsele kontrollitavale ladustamisele suunatud konditustatud liha tõendite arvu.

(10)

Korra tõrgeteta toimimiseks tuleks ette näha erand komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad), (6) eelkõige sertifikaatide esitamise ja arvestamise ning vastava tagatise haldamise osas.

(11)

Kehtestada tuleks ka maksimaalne ladustamisaeg ja täpsustada toimingud, mida võib selle aja jooksul teha.

(12)

Kindlaks tuleks määrata ka ladustamisaja kontrollikriteeriumid, kontrolli sagedus ja meetmed, mis tuleb võtta registreeritud andmete ja tegelike varude erinevuse korral.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 800/1999 ja määruse (EMÜ) nr 1964/82 sätteid, makstakse ekspordi eritoetust täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha puhul, mis on suunatud tolliladustamisprotseduurile, vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   “täiskasvanud isasveiste konditustatud liha”– komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 kehtestatud põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuuri koodide 0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 alla kuuluvad tooted; (7)

b)   “tolliladustamisprotseduur”– vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 98 lõikele 2 kindlaks määratud kava; (8)

c)   “ettevõtja”– määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 2 lõike 1 punktis i kindlaks määratud eksportija;

d)   “konditustamine”– ühe päeva või päeva osa jooksul konditustatud liha;

e)   “konditustatud liha tõend”– määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 4 lõikes 1 osutatud tõend.

Artikkel 3

Tolliladustamisprotseduurile lubamine

1.   Täiskasvanud isasveiste konditustatud liha lubatakse tolliladustamisprotseduurile kava haldamise ja kontrolli eest vastutava tolliasutuse kirjaliku loa alusel.

2.   Lõikes 1 osutatud luba antakse ainult nendele ettevõtjatele, kes võtavad kirjalikult kohustuse pidada tolliladustamisprotseduurile suunatavate toodete elektroonilist andmebaasi (edaspidi “andmebaas”) ja tagavad, et varud realiseeritakse ainult selles liikmesriigis, kus luba on välja antud, ning kohtades, mida kõnealune luba hõlmab. Kui varud realiseeritakse mitmes erinevas kohas, võib anda loa ühe andmebaasi jaoks iga lao kohta.

Kui kõiki kaupu või osa nendest ladustab ettevõtja nimel mõni kolmas isik, võib nimetatud andmebaasi pidada kolmas isik selle ettevõtja vastutusel, kes vastutab andmebaasi täpsuse eest.

Tolliasutused teostavad eelkontrolle tagamaks, et andmebaas, millele neil peab ilma eelneva etteteatamiseta olema otsene juurdepääs, on loodud ning et see andmebaas toimib. Lõikes 1 osutatud loas täpsustatakse andmebaasile juurdepääsu kord.

Artikkel 4

Lattupaigutamine

1.   Ettevõtja, kellel on artikli 3 lõikes 1 osutatud luba, esitab tolliasutusele lattupaigutamise deklaratsiooni, milles kinnitatakse soovi suunata täiskasvanud isasveiste värske või külmutatud konditustatud liha kuni selle eksportimiseni tolliladustamisprotseduurile. Seda deklaratsiooni võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus liha konditustati.

Deklaratsioon sisaldab toodete kirjeldust vastavalt sellise kavaga hõlmatud liha eksporditoetuse nomenklatuuri koodidele, toodete netokaalu ning kõiki vajalikke andmeid liha täpseks identifitseerimiseks ja kohti, kus liha kuni eksportimiseni ladustatakse.

Deklaratsiooniga on kaasas konditustatud liha tõend või tõendid ning kehtiva ekspordilitsentsi koopia nr 1, mis erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 24 lõigetest 1 ja 2 esitatakse tolliasutusele üheaegselt lattupaigutamise deklaratsiooniga.

2.   Iga konditustamise eest võib esitada kuni kaks tolli järelevalve all lattupaigutamise deklaratsiooni. Ühe lattupaigutamise deklaratsiooniga võib osutada kuni kahele konditustatud liha tõendile.

3.   Lattupaigutamise deklaratsioonile märgitakse selle heakskiitmise kuupäev, täiskasvanud isasveiste konditustatud liha tolliladustamisprotseduurile suunamisel esitatava tõendi või tõendite number, kastide arv jaotustüki liigi kohta, identifitseerimise üksikasjad ja kõnealuse liha kaal.

Esimeses lõigus osutatud andmed esitatakse nii, et erinevate lihaliikide lattupaigutamise ja vastavate lubade vaheline seos oleks selgelt näha.

Konditustatud liha tõendi lahtritesse 10 ja 11 märgitakse viivitamatult lattupaigutamise deklaratsiooni heakskiitmise kuupäev, liha kaal ja lattupaigutamise deklaratsiooni number.

4.   Lattupaigutamise deklaratsioonid edastatakse halduslike kanalite kaudu eksporditoetuste maksmise eest vastutavale asutusele. Sama kehtib ka konditustatud liha selliste tõendite puhul, mille puhul kõik saadaolevad kogused on ära kasutatud.

5.   Tolliasutuse märgistatud ja kinnitanud koopia nr 1 tagastatakse asjaomasele poolele.

6.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 31 punktist b loetakse täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha puhul, mis suunatakse enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile, kohustus eksportida täidetuks ja õigus eksportida litsentsi või sertifikaadi alusel kasutatuks lattupaigutamise deklaratsiooni vastuvõtmise päeval. Esmanõuet käsitatakse täidetuna, kui esitatakse tõend lattupaigutamise deklaratsiooni aktsepteerimise kohta. Tõendi esitamise osas kohaldatakse vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklite 33 ja 35 sätteid mutatis mutandis.

7.   Lattupaigutamise deklaratsiooni kuupäevaga määratakse kindlaks nende toodete liik, kogused ja omadused, mille puhul makstakse toetust vastavalt artiklile 10.

8.   Täiskasvanud isasveiste konditustatud liha, mille lattupaigutamise deklaratsiooni aktsepteeritakse, kontrollitakse füüsiliselt vähemalt 5 % aktsepteeritud lattupaigutamise deklaratsioonide representatiivse valimi ulatuses.

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 386/90 (9) artiklit 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2090/2002 (10) artikli 2 lõiget 2, artikleid 3, 4, 5 ja 6, artikli 8 lõikeid 1 ja 2, artikli 11 esimest lõiku ning I lisa kohaldatakse mutatis mutandis.

Erandina esimesest lõigust võib füüsiline kontroll hõlmata lattupaigutamise aktsepteeritud deklaratsioonidest väiksemat protsenti, kuid see ei tohi siiski olla alla 2 %, kui tolliasutus kohaldab riskianalüüsi, võttes arvesse komisjoni määrusega (EÜ) nr 3122/94 (11) ette nähtud kriteeriume.

Artikkel 5

Liha jälgitavus

Andmebaas peab:

a)

võimaldama tolliladustamisprotseduuriga hõlmatud liha jälgida kogu ladustamisaja vältel;

b)

võimaldama anda ladustatud lihakogustest reaalajas ajakohastatud ülevaate, mis peab hõlmama kõiki kolmandas lõigus sätestatud kriteeriume.

Esimese lõigu punktis a osutatud jälgitavus põhineb kordumatul viitenumbril, mis antakse ühe konditustamise käigus saadud lihale enne asjaomaste toodete suunamist tolliladustamisprotseduurile.

Teises lõigus osutatud kordumatu viitenumber koosneb:

a)

kordumatust numbrist;

b)

valmistamise kuupäevast;

c)

konditustatud liha tõendi numbrist;

d)

kastide arvust saadud jaotustükkide liigi kohta ning märkest netokaalu kohta tolliladustamisprotseduurile suunamisel.

Artikkel 6

Andmebaasi ajakohastamine

1.   Andmebaasi ajakohastatakse, märkides toodete lattu saabumise ja väljaviimise kuupäevaks hiljemalt päeva, mil esitatakse:

a)

artikli 4 lõikes 1 osutatud lattupaigutamise deklaratsioon;

b)

määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 5 osutatud ekspordideklaratsioon.

2.   Tolliasutused aktsepteerivad lõikes 1 osutatud deklaratsioone pärast seda, kui nad on kontrollinud, kas toiming, mille kohta deklaratsioon on väljastatud, on kantud andmebaasi märkega “saabunud” või “välja viidud”.

Tolliasutused võivad siiski lõikes 1 osutatud deklaratsioone aktsepteerida enne esimeses lõigus osutatud kontrollimist. Sellisel juhul peab ettevõtja kinnitama tolliasutusele, et vastav sissekanne on andmebaasi tehtud. Tolliasutused võivad neid kontrolle seega edasi lükata ja kontrollida mitut deklaratsiooni korraga, kuid kontrolle tuleb siiski teostada vähemalt kord iga kahe kalendrikuu jooksul.

Artikkel 7

Ladustamise kestus

1.   Täiskasvanud isasveiste konditustatud liha võib tolliladustamisprotseduurile jääda kuni neljaks kuuks alates artikli 4 lõikes 1 osutatud lattupaigutamise deklaratsioonide aktsepteerimisest.

2.   Kui ettevõtja ei pea lõikes 1 osutatud tähtajast kinni või eemaldab kontrolli alt teatava osa tolliladustamisprotseduurile suunatud toodetest, ei ole kõnealuse koguse suhtes ekspordikohustust järgitud.

Artikli 4 lõikes 1 osutatud lattupaigutamise deklaratsiooni aktsepteeriv tolliasutus või artikli 9 lõikes 3 osutatud eksporditoetuse maksmise eest vastutav asutus teavitavad sellest viivitamatult ekspordilitsentsi väljastanud asutust. Eelkõige teatab ta kõige asjakohasemal viisil kõnesolevate toodete koguse ja liigi, litsentsi numbri ja kõnesoleva koguse eraldamise kuupäeva.

3.   Kui ekspordikohustust ei täideta, kohaldab litsentsi välja andnud asutus määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 44 sätteid mutatis mutandis.

Artikkel 8

Toimingud ladustamise ajal

1.   Artiklis 7 osutatud ladustamise ajal võib tolliasutuse poolt kindlaks määratud tingimustel muuta täiskasvanud isasveiste konditustatud lihal märgistust, seda võib külmutada ja vajaduse korral ümber pakkida, tingimusel et:

a)

ühegi lihatüki üksikpakendit ei rikuta ega muudeta;

b)

seos esialgse märgistusega säilib ja artiklis 5 osutud liha jälgitavuse põhimõtet ei kahjustata.

Esimeses lõigus osutatud toimingud kantakse andmebaasi ja luuakse selge seos lattupaigutamise deklaratsiooniga ja vastava konditustatud liha tõendi või tõenditega.

2.   Toetus, mida kohaldatakse toodete suhtes, mille suhtes on kohaldatud lõikes 1 osutatud toiminguid, määratakse lattupaigutamise deklaratsiooni aktsepteerimise päeval liha koguse, liigi ja omaduste põhjal vastavalt artikli 4 lõikele 3.

Toetuse määramisel ei arvestata tolliladustamise ajal toimunud massi kadu, kui see tuleneb üksnes toodete kaalu loomulikust vähenemisest. Toodete kahjustusi ei käsitata massi vähenemisena loomulikel põhjustel.

Artikkel 9

Ekspordiformaalsused

1.   Täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha puhul, mis on suunatud tolliladustamisprotseduurile vastavalt käesolevale määrusele, kantakse ekspordiformaalsuste täitmise ajal vastutava tolliasutuse kontrolli all määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 5 osutatud ekspordideklaratsiooni(de)le lattupaigutamise deklaratsiooni(de) number, samuti igale lattupaigutamise deklaratsioonile vastavad eksporditud kogused.

2.   Ekspordideklaratsioon tuleb esitada hiljemalt artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaja viimasel päeval.

3.   Pärast ekspordiformaalsuste täitmist edastatakse iga ekspordideklaratsiooni koopia halduslike kanalite kaudu eksporditoetuste maksmise eest vastutavale asutusele.

Artikkel 10

Toetuse eraldamine

1.   Toetust maksab liikmesriik, kes aktsepteeris lattupaigutamise deklaratsiooni vastavalt artikli 4 lõikele 1.

2.   Kui lattupaigutamisele vastavad kogused on eksporditud, on ettevõtjal õigus saada nendele kogustele vastavat toetust, tingimusel et on järgitud ühenduse eksporditoetust käsitlevaid, eelkõige määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikliga 6 ja määruse (EÜ) nr 800/1999 artikliga 21 ja IV jaotisega kehtestatud eeskirju.

Kui ettevõtja on järginud määruse (EÜ) nr 800/1999 artikliga 24 ette nähtud sätteid, teeb toetuse maksmise eest vastutav asutus enne vastava tagatise vabastamist kindlaks, et on järgitud määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 6 sätteid.

3.   Kui ettevõtja ei pea kinni käesoleva määruse artikli 7 lõikega 1, määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 7 lõikega 1 ja artikli 15 lõikega 1 ette nähtud tähtajast või tähtaegadest, korrigeeritakse asjaomast eksporditoetust, välja arvatud vääramatu jõu korral, järgmiselt:

a)

kõigepealt vähendatakse toetust 15 %;

b)

saadud toetussummat vähendatakse:

i)

2 % päevas käesoleva määruse artikli 7 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 15 lõikes 1 osutatud tähtaja ületamisel;

ii)

5 % päevas määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaja ületamisel.

Kui määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 49 lõikes 2 osutatud dokumendid esitatakse kuue kuu jooksul pärast ettenähtud tähtaega, vähendatakse vajaduse korral vastavalt esimesele taandele korrigeeritud toetust summa võrra, mis võrdub 15 %ga toetusest, mida oleks makstud, kui kõigist tähtaegadest oleks kinni peetud.

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 50 lõikeid 3, 4 ja 6 kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 11

Ladustamise kontroll

1.   Tolliasutused kontrollivad andmebaasi toimimist ja selle sisu etteteatamata vähemalt kaks korda kalendriaastas.

Kontrollid hõlmavad kokku vähemalt 5 % toodete üldkogusest, mis vastavalt andmebaasile on kontrolli alustamise päeval laos. Need kontrollid tagavad, et ladustamiskohas olev liha on andmebaasi kantud ja et andmebaasi kantud liha on ladustamiskohas võimalik identifitseerida.

Iga kontrolli kohta koostatakse aruanne.

2.   Tolliasutused teavitavad eksporditoetuse maksmise eest vastutavat asutust:

a)

igast antud, peatatud või tühistatud loast;

b)

kõikidest kontrollidest.

Eeskirjade eiramise eeldatava ohu korral võivad toetuse maksmise eest vastutavad asutused nõuda tolliasutustelt kontrolli teostamist.

Artikkel 12

Karistused

Kui tolliasutused tuvastavad lahknevusi tegelikult laos olevate ja andmebaasi kantud varude vahel, võib artikli 3 lõikes 1 osutatud loa peatada liikmesriigi kindlaks määratavaks ajavahemikuks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud alates probleemi tuvastamisest. Peatamisajal ei või ettevõtja suunata täiskasvanud isasveiste konditustatud liha tolliladustamisele käesoleva määruse kohaselt.

Luba ei peatata, kui laos olevate ja registreeritud varude vahelised lahknevused on tingitud vääramatust jõust.

Luba ei peatata ka juhul, kui puuduv või andmebaasi kandmata kogus ei ületa 1 % kontrollimiseks valitud toodete kogumassist, ja kui erinevused tulenevad väljajäänud andmetest või lihtsatest haldusvigadest, tingimusel et samalaadsete eksimuste vältimiseks tulevikus võetakse parandusmeetmed.

Eksimuste kordumisel võib tolliasutus loa lõplikult tühistada.

Artikkel 13

Komisjonile teatamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile täiskasvanud isasveiste sellise konditustatud liha kogused, mis on vastavalt käesolevale määrusele suunatud tolliladustamisprotseduurile, jaotades kogused määrusega (EMÜ) nr 3846/87 kehtestatud põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuuri 12numbriliste koodide kaupa.

Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et sellisest teabest antakse teada hiljemalt teisel kuul pärast lattupaigutamise deklaratsiooni aktsepteerimist.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(3)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(4)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(5)  ELT L 69, 13.3.2003, lk 18. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(6)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(7)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.

(8)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(9)  EÜT L 42, 16.2.1990, lk 6.

(10)  EÜT L 322, 27.11.2002, lk 4.

(11)  EÜT L 330, 21.12.1994, lk 31.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1742/2006,

24. november 2006,

millega avatakse Albaania Vabariigist pärit veinide ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 62,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping (edaspidi “stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping”) kirjutati alla Luxembourgis 12. juunil 2006. Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping on ratifitseerimisel.

(2)

12. juunil 2006 sõlmis nõukogu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu (2) (“edaspidi vaheleping”), millega nähakse ette stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevate sätete ennetähtaegne jõustumine. Vaheleping jõustub 1. detsembril 2006.

(3)

Vahelepingus ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus on sätestatud, et teatavaid Albaaniast pärit veine võib ühendusse importida ühenduse tariifikvootide piires, kohaldades tollimaksu nullmäära.

(4)

Vahelepingu ning stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga ettenähtud tariifikvoodid kehtestatakse üheks aastaks ja neid uuendatakse määramata tähtaja jooksul. Komisjon peaks vastu võtma ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise rakendusmeetmed.

(5)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik), (3) on kodifitseeritud tollideklaratsioonide kuupäevade järjekorras kasutatavate tariifikvootide haldamist käsitlevad sätted.

(6)

Eelkõige tuleks hoolitseda selle tagamise eest, et kõikidele ühenduse importijatel oleks võrdne ja pidev ligipääs nimetatud tariifikvootidele ning et nende kvootide jaoks sätestatud määrasid kohaldataks järjepidevalt kogu kõnealuste toodete impordi suhtes kõikidesse liikmesriikidesse kuni kvootide ammendumiseni. Selleks et tagada nimetatud kvootide ühise haldamise tõhusus, ei tohiks miski piirata liikmesriikidele antavat luba valida kvoodimahtudest vajalikud kogused, mis vastavad tegelikule impordile. Teabevahetus liikmesriikide ja komisjoni vahel peaks toimuma võimaluse korral elektroonilisel teel.

(7)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates vahelepingu jõustumisest ja selle kohaldamist tuleks jätkata ka pärast stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumist.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Tollimaksu nullmääraga tariifikvoodid on avatud ühendusse imporditavate veinide osas, mis on pärit Albaaniast, nagu on sätestatud lisas.

2.   Tollimaksu nullmäära kohaldatakse imporditud veinide suhtes, millele lisatakse vahelepingu ning stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolliga nr 3 ettenähtud päritolutõend.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud tariifikvoote haldab komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a–308c.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

(2)  ELT L 239, 1.9.2006, lk 2.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 402/2006 (ELT L 70, 9.3.2006, lk 35).


LISA

Jrk-nr

CN-kood (1)

TARICi alamrubriik

Kirjeldus

Iga-aastane kvoot

(hl)

Kvoodi tollimaksumäär

09.1512

ex 2204 10 19

91, 99

Kvaliteetvahuvein, v.a šampanja või Asti spumante

1. detsember 2006 kuni 31. detsember 2006: 5 000

Seejärel igal aastal 1. jaanuar kuni 31. detsember: 5 000

Vabastus

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Muu värsketest viinamarjadest valmistatud vein, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1513

2204 29 10

 

Muu värsketest viinamarjadest valmistatud vein, nõudes mahuga üle 2 liitri

1. detsembrist 2006 kuni 31. detsembrini 2006: 2 000

Seejärel igal aastal 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini: 2 000

Vabastus

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud CN-koodide raames. Kui osutatud on ex CN-koodidele, tuleb soodustuskava kindlaks määrata CN-koodi ja vastava kirjelduse kohaldamisega.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1743/2006,

24. november 2006,

teatava söödalisandi kasutamise alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eelkõige selle artiklit 3 ja artikli 9d lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 sätestatakse loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamine.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 nähakse ette üleminekumeetmed direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt esitatud söödalisandite lubamise taotluste suhtes, mis on saadud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisas nimetatud söödalisandi loataotlus on esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Esialgsed kommentaarid selle taotluse kohta, mis esitati direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt, edastati komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast käsitletakse nimetatud taotlust jätkuvalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 kohaselt.

(5)

Esitati andmed, mis toetavad taotlust anda tähtajatu kasutusluba Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil saadud 6-fütaasi preparaadile EC 3.1.3.26, mida kasutatakse broilerkanade jaoks. 20. aprillil 2006 esitas Euroopa Toiduohutusamet arvamuse kõnealuse preparaadi ohutuse ja tõhususe kohta.

(6)

Hindamine on näidanud, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sätestatud tingimused sellise loa saamiseks on täidetud. Seega tuleks anda tähtajatu luba kõnealuse ensüümpreparaadi käesoleva määruse lisa kohaseks kasutamiseks.

(7)

Nimetatud taotluse hindamine on näidanud, et töötajate kaitsmiseks lisas sätestatud söödalisandiga kokkupuutumise eest on vajalikud teatavad meetmed. Kõnealune kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (3) kohaldamisega.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvat lisas nimetatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kõnealuses lisas ette nähtud tingimustel ilma ajaliste piiranguteta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


LISA

EÜ nr

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Kasutusloa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta

Ensüümid

E 1640

6-fütaas

EC 3.1.3.26

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil saadud 6-fütaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

vedelikuna:

6-fütaas: 5 000 FTU (1)/ml

Broilerkanad

 

250 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel.

2.

Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 250–750 FTU.

3.

Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

Tähtajatu


(1)  1 FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH väärtuse 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1744/2006,

24. november 2006,

siidiussidega seotud abi andmise üksikasjalike eeskirjade kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1544/2006, millega sätestatakse erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks, (1) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. aprilli 1973. aasta määrust (EMÜ) nr 1054/73 siidiussidega seotud abi andmise üksikasjalike eeskirjade kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1544/2006 artiklile 1 ja nõukogu 2. mai 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 922/72, millega sätestatakse siidiusside kasvatamiseks abi andmise üldeeskirjad (4) artikli 2 lõikele 3 antakse abi ainult kastide puhul, milles on miinimumkogus mune ja millest on saadud miinimumkogus kookoneid. Liikmesriikidel tuleks lubada ühenduse tavapäraseid tootmistingimusi silmas pidades kindlaks määrata miinimumkogus.

(3)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 922/72 artiklile 3 on liikmesriigid kohustatud sisse seadma kontrolli, millega tagatakse, et toode, mille jaoks abi taotletakse, vastab abi andmise nõuetele. Sellest tulenevalt peavad siidiussikasvatajate esitatavad abitaotlused sisaldama kõnealuseks kontrolliks vajalikku miinimumteavet.

(4)

Tuleks sätestada ühtsed tingimused abi summa maksmiseks.

(5)

Liikmesriikidel on õigus anda abi ainult neile siidiussikasvatajatele, kes on siidiussimunade kastid saanud heakskiidetud asutuselt ja kes on saadud kookonid tarninud heakskiidetud asutusele. Abisüsteemi nõuetekohaseks kohaldamiseks tuleks määratleda kõnealuste asutuste heakskiitmise tingimused.

(6)

Eespool nimetatud kontrollisüsteemi tõhususe tagamiseks sel konkreetsel juhul tuleks abitaotlustele lisada kõnealuste asutuste väljastatud tõendid ning liikmesriigid peaksid neid kontrollima.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike kiudude turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühenduses kasvatatud siidiusside puhul antakse määruse (EÜ) nr 1544/2006 artiklis 1 nimetatud abi käesoleva määruse artiklites 2–6 täpsustatud tingimustel.

Artikkel 2

Abi antakse ainult selliste kastide puhul,

a)

mis sisaldavad vähemalt 20 000 kooruvat muna;

b)

millest saadakse miinimumkogus valitud kookoneid, mis on nõuetekohase välimusega, küpsed, ühtlast värvi ja samade mõõtmetega, ilma plekkide ja roosteta ning haspeldamiseks sobivad.

Punktis b osutatud miinimumtoodangu määrab asjaomane liikmesriik ja see ei tohi olla väiksem kui 20 kg.

Artikkel 3

1.   Abi antakse siidiussikasvatajatele, kes esitavad taotlused hiljemalt iga aasta 30. novembriks, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui abitaotlused esitatakse:

enne sama aasta 31. detsembrit, antakse abi kahe kolmandiku ulatuses,

enne järgmise aasta 31. jaanuari, antakse abi ühe kolmandiku ulatuses.

Iga siidiussikasvataja tohib esitada ainult ühe taotluse.

2.   Liikmesriik maksab siidiussikasvatajale abi summa abitaotluse esitamise kuule järgneva nelja kuu jooksul.

Artikkel 4

1.   Taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

taotluse esitaja nimi, aadress ja allkiri,

siidiussimunade kastide arv ja kuupäev või kuupäevad, mil need on saadud,

munadest toodetud kookonite kogus ja kuupäev või kuupäevad, mil kõnealused kookonid on tarnitud,

toodetud kookonite ladustamiskoht või kui need on müüdud ja tarnitud, esmaostja nimi ja aadress.

2.   Määruse (EMÜ) nr 922/72 artikli 2 lõike 2 kohaldamisel võetakse vastu üksnes taotlus, millele on lisatud käesoleva määruse artiklis 6 osutatud tõendid.

Artikkel 5

1.   Vastavalt määruse (EMÜ) nr 922/72 artikli 2 lõikele 2 võib avalikke või eraõiguslikke asutusi heaks kiita üksnes juhul, kui nende arvepidamises on märgitud vähemalt:

tarnitud kastide arv, siidiussikasvataja nimi, kellele kastid saadeti, ja lähetamise kuupäev,

saadud kookonite kogus, neid tarninud siidiussikasvataja nimi ja kookonite vastuvõtmise kuupäev.

2.   Liikmesriigid kontrollivad heakskiidetud asutusi eriti asjaomases arvepidamises esitatud andmete ja artiklis 6 osutatud tõenditel esitatud andmete vastavuse osas.

Artikkel 6

Heakskiidetud asutused väljastavad siidiussikasvatajatele:

hiljemalt 40 päeva jooksul pärast siidiussimunade kastide lähetamist tõendi, millele on märgitud vähemalt asjaomase siidiussikasvataja nimi ja aadress, tarnitud kastide arv, lähetamise kuupäev ja tõendi väljastamise kuupäev,

hiljemalt 40 päeva jooksul pärast kookonite vastuvõtmist tõendi, milles märgitakse vähemalt asjaomase siidiussikasvataja nimi ja aadress, vastuvõetud kookonite arv, vastuvõtmise kuupäev ja tõendi väljastamise kuupäev.

Artikkel 7

Määrus (EMÜ) nr 1054/73 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 17.10.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 105, 20.4.1973, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3565/92 (EÜT L 362, 11.12.1992, lk 10).

(3)  Vt käesoleva ELT lk 21.

(4)  EÜT L 106, 5.5.1972, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 668/74 (EÜT L 85, 29.3.1974, lk 61).


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1054/73

(EÜT L 105, 20.4.1973, lk 4)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 683/74

(EÜT L 83, 28.3.1974, lk 13)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3565/92

(EÜT L 362, 11.12.1992, lk 10)


II LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1054/73

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

I ja II lisa


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1745/2006,

24. november 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 936/97 (2) on sätestatud kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvootide avamine ja haldamine mitmeks aastaks.

(2)

Kvootide kohaldamine eeldab määruses (EÜ) nr 936/97 sätestatud tingimuste täitmist. Kõnealuse määruse artikli 2 punktides a, c ja d sätestatakse eelkõige vastavalt Argentinast, Uruguayst ja Brasiiliast imporditava kõrgekvaliteedilise veiseliha määratlused. Selleks et viidata tõendatavatele ja kontrollitavatele parameetritele, tuleks pärast nõukogu 12. oktoobri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1532/2006 (kõrgekvaliteedilise veiseliha teatavate impordikvootide tingimuste muutmise kohta) (3) jõustumist kõnealuseid määratlusi muuta ja need peaksid viitama ametlikele kategooriatele, mille iga kõnealuse riigi pädevad ametiasutused käesoleva määruse jõustumise kuupäeval määratlevad.

(3)

Samuti on asjakohane täpsustada, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (4) (veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise kohta) artikli 13 sätteid tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktides a, c ja d osutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha impordi suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 936/97 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 936/97 artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

1.

punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

28 000 tonni CN-koodide 0201 30 00 ja 0206 10 95 alla kuuluvat kondita veiseliha, mis vastab järgmisele määratlusele:

“Veiseliha valitud jaotustükid, mis on saadud härgadest, noortest härgadest või mullikatest, keda on alates emapiimast võõrutamisest toidetud eranditult karjatamise teel. Härjarümbad liigitatakse klassi JJ, J, U või U2, noore härja ja mullikarümbad liigitatakse klassi AA, A või B vastavalt Argentina põllumajanduse, loomakasvatuse, kalanduse ja toiduainete sekretariaadi (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA) kehtestatud ametlikule veiseliha liigitusele.”

Jaotustükid märgistatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 (5) artiklile 13.

Märgisel esitatud teabele võib lisada sõnad “kõrgekvaliteediline veiseliha”.

2.

punktid c ja d asendatakse järgmisega:

“c)

6 300 tonni CN-koodide 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvat kondita veiseliha, mis vastab järgmisele määratlusele:

“Veiseliha valitud jaotustükid, mis on saadud härgadest (“novillo”) või mullikatest (“vaquillona”), nagu on määratletud Uruguay riikliku lihainstituudi (Instituto Nacional de Carnes – INAC) kehtestatud veiseliharümpade ametlikus liigituses. Kõrgekvaliteedilise veiseliha tootmise tingimustele vastavaid loomi on alates emapiimast võõrutamisest toidetud eranditult karjatamise teel. Rümbad liigitatakse klassi I, N või A, rasvasusega 1, 2 või 3, vastavalt eespool nimetatud liigitusele.”

Jaotustükid märgistatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklile 13.

Märgisel esitatud teabele võib lisada sõnad “kõrgekvaliteediline veiseliha”.

d)

5 000 tonni CN-koodide 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvat kondita veiseliha, mis vastab järgmisele määratlusele:

“Valitud jaotustükid, mis on saadud härgadest või mullikatest, keda on alates emapiimast võõrutamisest toidetud eranditult rohuga. Rümbad liigitatakse klassi B, rasvasusega 2 või 3, vastavalt Brasiilia põllumajandus-, karjakasvatus- ja varustusministeeriumi (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) kehtestatud ametlikule veiseliharümpade liigitusele.”

Jaotustükid märgistatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklile 13.

Märgisel esitatud teabele võib lisada sõnad “kõrgekvaliteediline veiseliha”.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse veiseliha suhtes, millele on välja antud autentsussertifikaat, alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 408/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 3).

(3)  ELT L 283, 14.10.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(5)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.”.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1746/2006,

24. november 2006,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 1279/2006, millega määratakse 2005/2006. turustusaastaks kindlaks suhkrupeedi miinimumhindade, toodangumaksu ja lisamaksu suhtes suhkrusektoris kohaldatav põllumajanduse erivahetuskurss nende liikmesriikide vääringute puhul, kes ei ole ühisraha kasutusele võtnud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 1713/93, milles kehtestatakse üksikasjalikud erieeskirjad põllumajandusliku ümberarvestuskursi kohaldamise kohta suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1279/2006 (3) lisasse on sattunud viga seoses Slovaki krooni suhtes kindlaks määratud põllumajanduse erivahetuskursiga.

(2)

Viga tuleb parandada ja asendada Slovaki krooni kursiks märgitud 39,0739 kursiga 38,0739.

(3)

2005/2006. turustusaasta arvessevõtmiseks tuleb parandatud kurssi kohaldada alates määruse (EÜ) nr 1279/2006 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1279/2006 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 94. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1509/2001 (EÜT L 200, 25.7.2001, lk 19).

(3)  ELT L 233, 26.8.2006, lk 10.


LISA

“LISA

Erivahetuskurss

1 euro =

29,0021

Tšehhi krooni

7,45928

Taani krooni

15,6466

Eesti krooni

0,574130

Küprose naela

0,696167

Läti latti

3,45280

Leedu litti

254,466

Ungari forintit

0,429300

Malta liiri

3,92889

Poola zlotti

239,533

Sloveeni talaari

38,0739

Slovaki krooni

9,37331

Rootsi krooni

0,684339

naelsterlingit”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/26


KOMISJONI OTSUS,

17. november 2006,

millega muudetakse otsust 2005/432/EÜ, milles sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete impordiks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsused 97/41/EÜ, 97/221/EÜ ja 97/222/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5444 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/801/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, (1) eriti selle direktiivi artikli 10 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 4, artikli 9 lõike 2 punkti b ning artikli 9 lõike 4 punkte b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavaid viiteid komisjoni otsuses 2005/432/EÜ (3) sisalduvatele mõistete määratlustele tuleks ajakohastada.

(2)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, on nüüd saanud kohaldatavaks, on vaja muuta ja ajakohastada ühenduse tervishoiu- ja sertifitseerimisnõudeid koduveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede, -kabjaliste, -lindude, tehistingimustes peetavate ulukite, koduküülikute ja looduslike ulukite lihast valmistatud toodete importimiseks ühendusse.

(3)

Veterinaarsertifikaadi näidist tuleks muuta, et hõlbustada süsteemi Traces toimimist kooskõlas komisjoni 19. augusti 2003. aasta otsusega 2003/623/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi Traces väljatöötamise kohta. (4)

(4)

On asjakohane ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võib jätkuvalt kasutada eelmiste eeskirjade alusel välja antud sertifikaate.

(5)

Seetõttu tuleks otsust 2005/432/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/432/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklid 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2

Lihatoodete määratlemine

Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.1 sätestatud lihatoodete määratlust.

Artikkel 3

Nõuded liikide ja loomade suhtes

Liikmesriigid tagavad, et ühendusse imporditud lihatoodete saadetised koosnevad järgmiste liikide või loomade lihast või lihatoodetest:

a)

järgmised kodulinnuliigid: kanad, kalkunid, pärlkanad, haned ja pardid;

b)

järgmised koduloomaliigid: veised, sealhulgas Bubalus bubalis ja Bison bison, sead, lambad, kitsed ja kabjalised;

c)

tehistingimustes peetavad ulukid ja koduküülikud, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.6;

d)

looduslikud ulukid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.5.”

2.

III lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga.

3.

IV lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. märtsist 2007.

Enne käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeva välja antud veterinaar- ja terviseohutussertifikaate võib siiski kasutada kuni 1. juunini 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33; parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(3)  ELT L 151, 14.6.2005, lk 3. Otsust on muudetud otsusega 2006/330/EÜ (ELT L 121, 6.5.2006, lk 43).

(4)  ELT L 216, 28.8.2003, lk 58.


I LISA

“III LISA

(Kolmandatest riikidest Euroopa Ühendusse saatmiseks ettenähtud lihatoodete veterinaar- ja terviseohutussertifikaadi näidis)

Image

Image

Image

Image


II LISA

“IV LISA

(Transiit ja/või ladustamine)

Image

Image


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/34


KOMISJONI OTSUS,

23. november 2006,

millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks nimetatud haiguse vastu Rumeenias

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5426 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/802/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõike 1 teist lõiku, artikli 19 lõike 3 teist lõiku ja artikli 20 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2001/89/EÜ on kehtestatud ühenduse miinimummeetmed sigade katku tõrjeks. Kõnealused meetmed sisaldavad sätet, mille kohaselt liikmesriigid peavad pärast seda, kui on kinnitatud esmane sigade katku juhtum metssigadel, esitama komisjonile nimetatud haiguse likvideerimise kava. Nende meetmetega nähakse ette ka metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraline vaktsineerimine.

(2)

2006. aastal on sigade katku esinenud metssigadel ja seakasvatusettevõtetes peetavatel sigadel Rumeenias.

(3)

Võttes arvesse Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, tuleks ühenduse tasandil vastu võtta meetmed nimetatud riigis seoses sigade katku esinemisega kujunenud olukorra lahendamiseks.

(4)

Rumeenia on käivitanud metssigadel esineva sigade katku seire- ja tõrjeprogrammi kogu riigi territooriumil. Programm alles kestab.

(5)

Samuti on Rumeenia 27. septembril 2006 esitanud komisjonile heakskiitmiseks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu kogu Rumeenia territooriumil.

(6)

Lisaks sellele esitas Rumeenia 27. septembril 2006 komisjonile kava suurtes seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks markervaktsiiniga ning väiksemates seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks tavalise nõrgestatud elusvaktsiiniga.

(7)

Komisjon on Rumeenia esitatud kavad läbi vaadanud ja tunnistanud need direktiivi 2001/89/EÜ nõuetele vastavateks.

(8)

Rumeenia peab loomade tervist silmas pidades tagama kõnealuste meetmete tulemusliku rakendamise, eelkõige luues hästitoimivad riiklikud ja kohalikud tauditõrjekeskused, nagu on ette nähtud 27. septembril 2006 esitatud kavadega.

(9)

Kuna Rumeenia territooriumil esineb sigade katk endeemiliselt, võttis komisjon vastu komisjoni 14. novembri 2006. aasta otsuse 2006/779/EÜ (mis käsitleb loomade tervise kontrolli alaseid üleminekumeetmeid seoses sigade katku esinemisega Rumeenias), (2) mida hakatakse kohaldama alates Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise kuupäevast.

(10)

Otsuses 2006/779/EÜ sätestatud meetmetega keelatakse muu hulgas sealiha, sealihatoodete ning sealiha sisaldavate toodete ja valmististe lähetamine Rumeeniast teistesse liikmesriikidesse. Sel eesmärgil peavad nimetatud liha ja tooted kandma erimärgistust. Samuti on asjakohane kanda samasugune märgistus värskele lihale, mis on saadud käesoleva otsusega ette nähtud erakorralise vaktsineerimise käigus vaktsineeritud sigadelt, ning kehtestada sätted sellise liha turuleviimise kohta.

(11)

Pidades silmas Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, tuleks käesolevas otsuses sätestatud meetmed heaks kiita kui üleminekumeetmed, mida kohaldatakse üheksa kuu jooksul alates ühinemise kuupäevast.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Metssigadel esineva sigade katku likvideerimise kava

Kiidetakse heaks 27. septembril 2006 Rumeenia poolt komisjonile esitatud kava metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks lisa punktis 1 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 2

Kava sigade klassikalise katku vastaseks erakorraliseks vaktsineerimiseks metssigade populatsiooni hulgas

Kiidetakse heaks 27. septembril 2006 Rumeenia poolt komisjonile esitatud kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu lisa punktis 2 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 3

Kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu markervaktsiiniga

Kiidetakse heaks 27. septembril 2006 Rumeenia poolt komisjonile esitatud kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu markervaktsiiniga lisa punktis 3 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 4

Kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu tavalise nõrgestatud elusvaktsiiniga

Kiidetakse heaks 27. septembril 2006 Rumeenia poolt komisjonile esitatud kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu tavalise nõrgestatud elusvaktsiiniga lisa punktis 4 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 5

Rumeenia kohustused seoses sealihaga

Rumeenia tagab, et sealiha, mis on saadud sigadelt,

a)

keda on vaktsineeritud markervaktsiiniga vastavalt artiklile 3, turustatakse üksnes siseriiklikul turul ega lähetata teistesse liikmesriikidesse;

b)

keda on vaktsineeritud vastavalt artiklitele 3 ja 4, kannaks spetsiaalset tervisemärki või eraldusmärgistust, mida ei saa segamini ajada otsuse 2006/779/EÜ artiklis 4 osutatud ühenduse templiga;

c)

keda on vaktsineeritud tavalise nõrgestatud elusvaktsiiniga vastavalt artiklile 4, kasutatakse üksnes koduseks isiklikuks tarbimiseks või tarnitakse tootjalt väikestes kogustes otse lõpptarbijale või sama haldusüksuse kohalikule turule ega lähetata teistesse liikmesriikidesse.

Artikkel 6

Rumeenia teavitamiskohustused

Rumeenia tagab, et komisjonile ja liikmesriikidele teatatakse iga kuu artiklites 3 ja 4 sätestatud sigade erakorralise vaktsineerimise kavade rakendamise kohta järgmist:

a)

vaktsineeritud sigade arv, kasutatud vaktsiinidooside arv ja ettevõtete arv, milles peetavaid sigu on vaktsineeritud;

b)

tapetud sigade arv ja selliste tapamajade nimekiri, kus need sead tapeti;

c)

vaktsineerimise kontrollimiseks korraldatud kontrolltestide arv ja olemus ning nimetatud testide tulemused.

Artikkel 7

Järgimismeetmed, mida Rumeenia peab võtma

Rumeenia peab võtma käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning need avaldama. Ta teavitab komisjoni võetud meetmetest viivitamata.

Artikkel 8

Kohaldamine

Käesolev otsus jõustub üksnes Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Seda kohaldatakse üheksa kuud.

Artikkel 9

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 314, 15.11.2006, lk 48.


LISA

1.   Piirkonnad, kus tuleb rakendada metssigadel esineva sigade katku likvideerimise kava:

kogu Rumeenia territoorium.

2.   Piirkonnad, kus tuleb rakendada kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu:

kogu Rumeenia territoorium.

3.   Piirkonnad, kus tuleb rakendada kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu markervaktsiiniga:

kogu Rumeenia territoorium.

4.   Piirkonnad, kus tuleb rakendada kava seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade katku vastu tavalise nõrgestatud elusvaktsiiniga:

kogu Rumeenia territoorium.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/38


KOMISJONI OTSUS,

23. november 2006,

millega muudetakse otsust 2005/381/EÜ, millega kehtestatakse küsimustik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, kohaldamisest teatamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5546 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/803/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003 direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2005/381/EÜ (2) lisas sätestatud küsimustikku tuleks korrigeerida liikmesriikide ja komisjoni saadud kogemuste põhjal küsimustiku kasutamisel ja küsimustikule antud vastuste hindamisel aastaaruannete koostamiseks, mis tuli esitada 30. juuniks 2005.

(2)

Liikmesriikide vastuste alusel tehti kindlaks direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamist käsitleva komisjoni aruande jaoks olulised valdkonnad, mida ei ole veel otsuse 2005/381/EÜ lisas esitatud küsimustikku arvatud.

(3)

Liikmesriikide vastuste hindamisest selgus, et mõnedele küsimustele ei vastatud ühetaoliselt ja need vajavad täiendavat selgitamist.

(4)

Saastekvootidega kauplemise süsteemi kuuluvate käitiste süsinikdioksiidiheite esimese täieliku seire-, aruandlus- ja tõendamistsükli ajal saadud kogemuse põhjal osutus vajalikuks küsimustiku asjaomased osad läbi vaadata.

(5)

Seetõttu tuleks otsuse 2005/381/EÜ lisa vastavalt muuta ja selguse huvides asendada.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ (teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta, (3) artikli 6 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/381/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2004/101/EÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 18).

(2)  ELT L 126, 19.5.2005, lk 43.

(3)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


LISA

“LISA

I   OSA

KÜSIMUSTIK DIREKTIIVI 2003/87/EÜ RAKENDAMISE KOHTA

1.   Andmed aruande esitanud asutuse kohta

1.

Kontaktisiku nimi:

2.

Kontaktisiku ametinimetus:

3.

Organisatsiooni nimi ja osakond:

4.

Aadress:

5.

Rahvusvaheline telefoninumber:

6.

Rahvusvaheline faksinumber:

7.

E-post:

2.   Pädevad asutused

Küsimustele 2.1 ja 2.2 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi.

2.1.

Palume märkida teie riigis saastekvootidega kauplemise süsteemi rakendamises osalevate pädevate asutuste nimi ja lühend.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Nimi

Lühend

Kontaktandmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Märkida, kasutades asutuste lühendeid, milline pädev asutus vastutab iga allpool esitatud tabelis loetletud ülesande eest.

Märkida järgmiste ülesannete eest vastutava pädeva asutuse lühend:

Lubade väljastamine

 

Saastekvootide eraldamine

 

Saastekvootide väljaandmine

 

Seiremeetodite kinnitamine

 

Kinnitatud heitearuannete vastuvõtmine ja nende üle järelevalve teostamine

 

Tõendajate akrediteerimine

 

Register

 

Järgimine ja jõustamine

 

Heite vähendamise ühikute (HVÜde) väljaandmine heite asukohamaana

 

Heite vähendamise ühikute (HVÜde) ja tõendatud heite vähendamise ühikute (THVde) kasutamise heakskiitmine nõuete järgimiseks

 

Uute osalejate reservi haldamine

 

Avalikkusele edastatav teave

 

Oksjonimüük

 

Kasutuselevõtu haldus

 

Ühiskasutuse haldus

 

Muu (täpsustada):

 

3.   Käsitletavad tegevused ja käitised

3.1.

Kui mitmel põletuskäitisel on aruandeaasta 31. detsembril nimisoojusvõimsus üle 20 MW, kuid alla 50 MW? Kui suur oli nende käitiste kogu heide CO2 ekvivalendina aruandeperioodi jooksul?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

 

Number

Osa käitiste või heite koguarvus

Nende käitiste arv, mille nimisoojusvõimsus on üle 20, kuid alla 50 MW

 

 

Nimetatud käitistest pärinevad CO2 ekvivalendid

 

 

3.2.

Millised muutused on toimunud aruandeperioodi jooksul võrreldes riigisisese saastekvoodi plaani tabeliga, nagu see esitati ühenduse sõltumatute tehingute registrile aruandeaasta 1. jaanuaril (uued osalejad, lõpetamised, alla võimsuse/tootlikkuse künnise jäänud käitised)?

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 1.

3.3.

Kas pädevale asutusele esitati aruandeperioodi jooksul taotlusi käitajate poolt, kes soovivad moodustada direktiivi 2003/87/EÜ (saastekvootidega kauplemist käsitlev direktiiv) artikli 28 kohase rühmituse? Kui jah, siis millisele direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud tegevusele (edaspidi “I lisa tegevus”) avaldus viitas ja kas rühmitus moodustati?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

I lisa põhitegevusala (1)

Laekunud avalduste arv

Moodustatud rühmituste arv

Energiaalane tegevus

E1

Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega üle 20 MW (v.a ohtlike või olmejäätmetega tegelevad käitised)

 

 

E2

Mineraalõli rafineerimistehased

 

 

E3

Koksiahjud

 

 

Raudmetallide tootmine ja töötlemine

F1

Metallimaakide (sh sulfiidmaagid) särdamis- või paagutamisahjud

 

 

F2

Käitised malmi või terase tootmiseks (esmane või teisene sulatamine), sealhulgas pidevvaluks, tootmisvõimsusega üle 2,5 tonni tunnis

 

 

Mineraalitööstus

M1

Käitised tsemendiklinkri tootmiseks pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 tonni ööpäevas või lubja tootmiseks pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas või muudes põletusahjudes tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas

 

 

M2

Käitised klaasi, sh klaaskiu tootmiseks sulatusvõimsusega üle 20 tonni ööpäevas

 

 

M3

Käitised keraamiliste toodete valmistamiseks põletamise teel, eelkõige katusekivide, telliste, rasksulamtelliste, kahhelkivide, keraamiliste materjalide või portselani põletamiseks tootmisvõimsusega üle 75 tonni ööpäevas ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3 ja mahtuvustihedusega 300 kg/m3 põletusahju kohta

 

 

Muud tegevusalad

Tööstusettevõtted

O1

a)

paberimassi tootmiseks puidust või muust kiulisest materjalist

 

 

O2

b)

paberi ja papi tootmiseks, mille tootmisvõimsus on üle 20 tonni ööpäevas

 

 

3.4.

Kas käsitletavate käitiste ja tegevuste kohta teie riigis on veel asjakohast teavet? Olemasolu korral täpsustada.

4.   Käitiste lubade väljastamine

Küsimustele 4.1 kuni 4.4 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes juhul, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi.

4.1.

Milliseid meetmeid on võetud selle tagamiseks, et käitajad täidaksid kasvuhoonegaaside saastekvootide lubade nõudeid?

NB! Trahve või karistusi, mida võidakse rikkumiste korral rakendada, ei tohi esitada siin, vaid tuleb esitada punktis 11.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajaduse korral lisada täiendavaid ridu.

Milliseid järgmistest meetmetest kohaldatakse teie riigis (vajaduse korral lisada selgitav tekst)?

Rikkumiste korral blokeeritakse konto

Jah/ei

Rikkumiste korral keelatakse müük

Jah/ei

Loa äravõtmine; käitise tegevuse peatamine

Jah/ei

Juhtkonnapoolsed pistelised või korralised kontrollid või ülevaatused

Jah/ei

Heitkoguste hinnangud heitearuannete puudumise korral

Jah/ei

Kontrolliasutused kontrollivad loatingimuste täitmist

Jah/ei

Korrapärased kohtumised tööstusettevõtete ja ühenduste esindajatega, et arutada olulisi küsimusi

Jah/ei

Konkreetsete aruandlusvormide andmine ja juhendamine

Jah/ei

Nõudeid mittejärgivate käitajate nimetamine ja häbistamine

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

4.2.

Kui kaasatud on enam kui üks pädev asutus, siis kuidas riiklike õigusaktidega tagatakse lubade väljastamise korra täielik kooskõlastatus? Kuidas kõnealune kooskõlastamine praktikas toimib?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Enam kui üks pädev asutus

Jah/ei

Kui jah, siis vastata järgmistele küsimustele:

Koostööd reguleeritakse selgesõnaliselt seaduse või määrusega

Jah/ei

Loodud on komisjon või töörühm või koordineeritakse korraliste koosolekute kaudu

Jah/ei

Juhis saastekvootidega kauplemist käitleva riigisisese seaduse rakendamiseks

Jah/ei

Tõlgendamisrühm ebaselgete küsimuste selgitamiseks

Jah/ei

Haldusaktide kooskõlastamine ühe keskasutuse poolt

Jah/ei

Koolituskursused ühetaolise rakendamise tagamiseks

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

4.3.

Juhtudel, kui käitised teostavad nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (2) (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv) I lisas toodud tegevusi, siis milliseid meetmeid on võetud tagamaks, et kasvuhoonegaaside heiteloa väljastamise tingimused ja kord on kooskõlastatud selles direktiivis sätestatud loa omadega? Kas direktiivi 2003/87/EÜ artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud nõuded on integreeritud direktiivis 96/61/EÜ sätestatud korda? Kui jah, siis kuidas integreerimine läbi viidi?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Direktiivi 2003/87/EÜ artiklites 5–7 sätestatud nõuded on riiklike õigusaktidega üle võetud

Jah/ei

Seadus, millega võetakse üle saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv, ei sisalda CO2 heite või kontsentratsiooni piire

Jah/ei

Integreeritud loamenetlus IPPC direktiivi ja saastekvootidega kauplemise direktiivi alusel

Jah/ei

Eraldi load IPPC direktiivi ja saastekootidega kauplemise direktiivi puhul

Jah/ei

IPPC loa andmine nõuab kehtivat saastekvootidega kauplemise süsteemi (ETS) luba

Jah/ei

ETSi loa andmine nõuab kehtivat IPPC luba

Jah/ei

IPPC reguleerijad kontrollivad, kas ETSi luba on vajalik ja teavitavad ETSi reguleerijaid

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

4.4.

Millised on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 7 kohaselt pädeva asutuse kehtestatud lubade tingimuste ajakohastamisega seotud sätted, menetlused ja tavad?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Viidata õigusnormile, millega võetakse üle direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 7

 

Missuguseid järgmistest sätetest, menetlustest ja tavadest kohaldatakse teie riigis (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Muutuste jaoks käitise tüübis või töörežiimis nõutav luba

Jah/ei

Muudatuste jaoks seiremeetodites nõutav luba

Jah/ei

Muudatustest tuleb ette teatada

Jah/ei

Lõpetamistest tuleb teatada viivitamatult

Jah/ei

Sanktsioon seiremeetodite ajakohastamisnõude täitmatajätmise korral

Jah/ei

Käitaja vahetus nõuab loa uuendamist

Jah/ei

Vähemolulised muutused dokumenteeritakse lihtsalt

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

4.5.

Mitu luba ajakohastati aruandeperioodi jooksul direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 7 täpsustatud käitaja teostatud käitise toimimisviisi või laadi muutumise või selle laienemise tõttu? Esitada iga kategooria kohta (võimsuse suurenemine, võimsuse vähenemine, töötlemise tüübi muutus jne) ajakohastatud lubade arv.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Märkida muutuste arv igas kategoorias:

Muutused kokku

 

Tühistatud

 

Loovutatud

 

Üle viidud

 

Võimsuse suurenemine

 

Võimsuse vähenemine

 

Muutused seire- ja aruandlusandmetes

 

Muutus käitise või käitaja nimes

 

Ebaoluline muudatus

 

Muutustest teatamine ilma loa uuendamiseta

 

Muu (täpsustada):

 

4.6.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud käitiste jaoks lubade väljastamisega teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

5.   Seire- ja aruandlusjuhiste rakendamine

Küsimusele 5.1 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes, iga kauplemisperioodi esimeses aruandes ja järgmistes aruannetes juhul, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi.

5.1.

Millised õigusaktid on teie riigis seire- ja aruandejuhiste rakendamiseks vastu võetud? Kas teie riigi õigusaktidega lubatakse üldisi erandeid seire- ja aruandejuhistest, nt konkreetsete kütuste või tegevuste osas? Kui jah, siis täpsustada.

5.2.

Milliseid määramistasandeid kasutati seiremeetodites suuremate heidet tekitavate käitiste puhul (vrd komisjoni otsus 2004/156/EÜ (3))?

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 2. Tabelis 2 nõutav teave tuleb esitada ainult suuremate, ET direktiiviga hõlmatud käitiste kohta, mis kokku moodustavad kauplemissüsteemi kuuluva heite koguhulgast 50 %. Teavet ei ole vaja esitada allikate kohta nimetatud käitistes, mille aastane heide on alla 25 kilotonni CO2 ekvivalenti.

5.3.

Kui otsuse 2004/156/EÜ I lisa jaotise 4.2.2.1.4 tabelis 1 toodud miinimumist allapoole jäävad määramistasandid on seiremeetodites heaks kiidetud, viidata iga käitise osas, mille puhul selline olukord aset leidis, heite jaotus, tegevus, määramistasandi kategooria (tegevusandmed, kütteväärtus, heitekoefitsient, oksüdatsioonikoefitsient või teisendustegur) ja loal olev kokku lepitud seiremeetod/määramistasand.

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 3. Tabelis 3 nõutav teave tuleb esitada ainult nende käitiste kohta, mis ei ole esitatud küsimuse 5.2. all. Riigisisestes õigusaktides sätestatud üldised kõrvalekalded tuleb deklareerida küsimuse 5.1 all.

5.4.

Millised käitised kohaldasid ajutiselt pädeva asutusega kokkulepitust erinevaid määramistasandi meetodeid?

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 4.

5.5.

Mitme käitise puhul rakendati pidevat heite mõõtmist? Esitada käitiste arv I lisa tegevuse kohta ning igas tegevuses alamkategooria kohta vastavalt deklareeritud aastasele heitele (vähem kui 50 kt, 50–500 kt ja üle 500 kt).

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 5.

5.6.

Kui palju CO2 kanti käitistelt üle? Esitada otsuse 2004/156/EÜ I lisa jaotise 4.2.2.1.2 kohaselt ülekantud CO2 kogus tonnides ja nende käitiste arv, kes kandsid CO2 üle iga direktiivi 2003/87/EÜ I lisas toodud tegevuse osas.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

I lisa põhitegevusala

Käitiste arv

Edasikantud CO2 (kt CO2)

Edasikantud CO2 kasutamine

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7.

Kui palju biomassi põletati või kasutati protsessides? Esitada direktiivi 2003/87/EÜ I lisa iga tegevuse kohta põletatud (TJ) või kasutatud (t või m3) komisjoni otsuse 2004/156/EÜ I lisa lõike 2 punktis d määratletud biomassi kogus.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

I lisa põhitegevusala

Põletatud biomass (TJ)

Kasutatud biomass (t)

Kasutatud biomass (m3)

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8.

Kui suur oli kütuse või sisendmaterjalina kasutatud jäätmete kogus iga jäätmeliigi kohta kokku? Kui suur oli sellest tuleneva CO2 heite kogus iga jäätmeliigi kohta kokku?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Jäätmeliik (4)

Kasutatud/teisel eriotstarbel kasutatud kogus (t)

Kasutatud/teisel eriotstarbel kasutatud kogus (m3)

CO2 heide (t CO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Esitada vajaduse korral mõne ajutiselt välja jäetud käitise seire- ja aruandedokumentide näidised.

Küsimusele 5.10 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi:

5.10.

Milliseid meetmeid on võetud aruandlusele kehtestatud nõuete kooskõlastamiseks mis tahes olemasolevate aruandlusele kehtestatud nõuetega, et vähendada ettevõtete aruandluskoormust?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

ETSi aruandlusnõuded on kooskõlastatud teiste aruandlusnõuetega

Jah/ei

Kasvuhoonegaaside tekkimisega seotud küsimuste UNFCCC (5) ja otsuse 280/2004/EÜ kohane kooskõlastamine

 

Kooskõlastus EPERiga (6)

Jah/ei

Kooskõlastus IPPCga

Jah/ei

Kooskõlastus NECiga (7)

Jah/ei

Kooskõlastus LCPga (8)

Jah/ei

Kooskõlastus EMEPga (9)

Jah/ei

Kooskõlastus vabatahtlike lepingutega

Jah/ei

Kooskõlastus muude kauplemissüsteemidega (täpsustada)

Jah/ei

Saastekvootidega kauplemise andmeid on võimalik kasutada statistikaametil

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

5.11.

Milliseid menetlusi või meetmeid on rakendatud, et parandada käitajapoolset seiret ja aruandlust?

5.12.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud järelevalve ja aruandluse suuniste kohaldamisega teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

6.   Tõendamise kord

Küsimusele 6.1 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi.

6.1.

Kirjeldada heite tõendamise raamistikku, eriti pädevate asutuste ja muude tõendajate rolli ja teises riigis juba akrediteeritud tõendajatele kehtestatud mis tahes erinõudeid. Esitada dokumendid, mis kehtestavad tõendajatele tõendamiskriteeriumid ja vajaduse korral akrediteeritud tõendajatele antavad tõendamisjuhised ja dokumendid, mis kehtestavad tõendajatele järelevalve- ja kvaliteedi tagamise mehhanismid.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Sõltumatuid tõendajaid võib akrediteerida vastavalt riigisisestele kriteeriumidele

(kui see on nii, siis esitada asjaomased dokumendid või internetilink)

Jah/ei

Riigisisene tõendamisjuhis välja töötatud

(kui see on nii, siis esitada asjaomased dokumendid või internetilink)

Jah/ei

Kas riigisisesed tõendamiseeskirjad ja -kord põhineb EN 45011-l ja EA 6/01-l (10)

Jah/ei

Tõendajad on kohustatud andma soovitusi käitiste seire parendamiseks

Jah/ei

Pädeval asutusel või muul asutusel on õigus kontrollida tõendatud heitearuandeid

Jah/ei

Pädeval asutusel või muul asutusel on õigus kohandada tõendatud aruannet, kui ta peab seda mitterahuldavaks

Jah/ei

Pädev asutus või muu asutus teostab järelevalvet tõendajate üle (kaasa arvatud pistelised kontrollid, koolitus, kvaliteedi tagamise ja kvaliteedi kontrolli kord)

Jah/ei

Pädeval asutusel on õigus määrata käitisele tõendaja

Jah/ei

Teises liikmesriigis akrediteeritud tõendajad peavad läbima teise akrediteerimisprotsessi

Ei

Ei, ainult formaalsed nõuded (registreerimine jne)

Ei – teises liikmesriigis, kus kohaldatakse samasuguseid kriteeriumeid

Jah, lihtsustatud nõuded

Jah, nõutav on täielik akrediteerimine (kui see on nii, siis põhjendada lühidalt)

Teises liikmesriigis akrediteeritud tõendajate puhul nõutavad teadmised keelest ja/või riigisisestest seadustest/määrustest

Jah/ei

Teises liikmesriigis akrediteeritud tõendajate jaoks spetsiaalne kvaliteedi tagamise ja kvaliteedi kontrolli kord pädevas asutuses kehtestatud

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

6.2.

Kas mõni käitaja esitas aruandeperioodi kohta heitearuande, mida 31. märtsiks rahuldavaks ei tunnistatud? Kui see on nii, esitada nimekiri asjaomastest käitistest ja põhjused, miks ei antud positiivset tõendusdeklaratsiooni.

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 6. Juhtumid, kus käitajad ei esitanud heitearuannet, tuleb deklareerida küsimuse 6.3 all.

6.3.

Kui paljude käitiste osas ei esitatud 31. märtsiks heitearuandeid aruandeperioodi kohta? Märkida käitiste, eraldatud saastekvootide ja blokeeritud saastekvootide arv käitajate kontodel I lisa tegevusala kohta ja igas tegevuses alamkategooria kohta vastavalt deklareeritud aastastele heitele (vähem kui 50 kt, 50–500 kt ja üle 500 kt).

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 7.

6.4.

Milliseid meetmeid võeti juhtudel, kus käitajad ei esitanud aruannet heite kohta aruandeperioodi 31. märtsiks?

6.5.

Kas pädev asutus tegi tõendatud aruannete sõltumatu kontrolli? Kui jah, kirjeldada, kuidas tehti lisakontrollimisi ja/või kui paljusid aruandeid kontrolliti.

6.6.

Kas pädev asutus juhendas registripidajat parandama käitis(t)e aastast tõendatud heidet eelmise aasta kohta, et tagada liikmesriikide kehtestatud üksikasjalike nõuete täitmine vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ V lisale?

Parandused esitada 2. osa tabelis 6.

6.7.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud teie riigi tõendamise korraga? Olemasolu korral täpsustada.

7.   Registrite tegevus

Küsimus 7.1 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi:

7.1.

Esitada tingimused, millele kontoomanikud peavad alla kirjutama, ning esitada isikute identsuskontrolli kirjeldus, mida kasutatakse enne kontode loomist (vrd komisjoni määrus (EÜ) nr 2216/2004 (11)).

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Esitada link oma registrile

 

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Väljatöötatud eritingimused, millele kontoomanikud peavad alla kirjutama

(olemasolu korral esitada asjaomased dokumendid või lingid)

Jah/ei

Erinevad identsuskontrollid, kohaldatavad käitajate ja üksikisikute suhtes

Jah/ei

Liikmesriigis residentide puhul nõutav isiklik kohalolek identsuskontrollidel (12)

Käitajad/üksikisikud/mõlemad/ei

Identsuskontroll kirjaliku menetluse teel vaid residentide puhul (13)

Käitajad/üksikisikud/mõlemad/ei

Teiste riikide kodanike puhul nõutav isiklik kohalolek identsuskontrollidel (14)

Käitajad/üksikisikud/mõlemad/ei

Identsuskontroll kirjaliku menetluse teel vaid teiste riikide residentide puhu (15)

Käitajad/üksikisikud/mõlemad/ei

Käitaja hoiustamiskonto avamiseks nõutavad äriregistri väljavõttekoopia või samalaadsed dokumendid ?

Jah/ei

Käitaja hoiustamiskonto avamiseks nõutavad äriühingu esindamise õigust tõendavad dokumendid?

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

7.2.

Esitada kokkuvõte kõikidest riigisisese registri jaoks olulistest turvahäiretest, mis on esinenud aruandeperioodi jooksul, kuidas nendega tegeldi ning nende lahendamiseks kulunud aeg.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Üldine kord kehtestatud, et hoida ära turvahäireid

Jah/ei

Siseriiklike registritega seotud turvahäired esinenud aruandeperioodi jooksul

Jah/ei

Kui jah, täita järgmine tabel


Turvahäire tüüp

Esinemiste arv

Võetud meede

Lahenduseks vajaläinud aeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Märkida, mitu minutit iga aruandeperioodi kuus oli riigisisene register kasutajate jaoks kättesaadamatu a) plaanilise rikkeaja tõttu ja b) ettenägematute probleemide tõttu.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Kuu

Plaaniline rikkeaeg

(minutid)

Mitteplaaniline rikkeaeg

(minutid)

Jaanuar

 

 

Veebruar

 

 

Märts

 

 

Aprill

 

 

Mai

 

 

Juuni

 

 

Juuli

 

 

August

 

 

September

 

 

Oktoober

 

 

November

 

 

Detsember

 

 

7.4.

Esitada nimekiri ja üksikasjad riigisisese registri järgmiseks aruandeperioodiks planeeritud iga ajakohastamise kohta.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Korralised ajad eraldatud registri hoolduseks ja ajakohastamiseks

(kui see on nii, esitada kuupäevad)

Jah/ei

Register ajakohastatakse koos kasutatava tarkvarasüsteemi ajakohastamisega

Jah/ei

Esitada üksikasjad kõikide järgmise aruandeperioodi jaoks planeeritud ajakohastamiste kohta

Kuupäev

Eesmärk

 

 

 

 

 

 

7.5.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud teie riigi registrite tegevusega? Olemasolu korral täpsustada.

8.   Saastekvootide eraldamise kord – uued osalejad – lõpetamised

Küsimustele 8.1 kuni 8.2 tuleb vastata esimeses aruandes pärast iga direktiivi 2003/87/EÜ artiklites 9 ja 11 sätestatud teabe edastamise ja jaotamise korda.

8.1.

Vaadates tagasi lõpetatud jaotusprotsessile, kirjeldada põhilisi õppetunde, mida teie pädevad asutused omandasid, ning kuidas see teie arvates mõjutab teie lähenemist järgmises jaotusprotsessis.

8.2.

Kas teil on ELi kui terviku jaoks soovitusi teabe edastamise ja jaotamise edasiste protsesside kohta?

8.3.

Kas ja kui palju saastekvoote eraldati tabelis 1 esitatud uutele osalejatele? Uue osaleja puhul esitada käitise identifitseerimiskood ja saastekvootide jaotamisega seotud tehingu identifitseerimiskood.

Sellele küsimusele vastates kasutada käesoleva lisa 2. osa tabelit 1.

8.4.

Kui palju saastekvoote jäi uute osalejate reservi aruandeperioodi lõpus ning millise osa moodustavad nad algreservis?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Aruandeperioodi lõpus (iga aasta 31. detsember) uute osalejate reservi jäänud saastekvootide arv

 

Uute osalejate reservi jäänud saastekvootide osa protsentides

 

8.5.

Kui teie liikmesriik eraldab muid saastekvoote kui tasuta saastekvoote, selgitada, kuidas selline eraldamine läbi viiakse (nt viis, kuidas oksjonit peetakse)?

8.6.

Juhul, kui oksjonit kasutati jaotusmeetodina, siis kellel oli lubatud oksjonist osa võtta?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Vaid riigisisesed käitajad

Jah/ei

Vaid riigisisese registri konto omanikud

Jah/ei

Kõik ühenduse käitajad

Jah/ei

Kõik pakkujad, kellel on ühenduse registris konto

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

8.7.

Kui jaotusmeetmena kasutati oksjonit, mitu oksjonit peeti aruandeperioodi jooksul, mitu saastekvooti iga oksjoni ajal müüki pandi, millise osa moodustavad need selle kauplemisperioodi saastekvootide koguhulgas ja milline oli hind saastekvoodi kohta igal oksjonil?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Kas oksjonit kasutati jaotusmeetodina?

Jah/ei

Kui jah, vastata järgmistele küsimustele.

Aruandeperioodil (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini) peetud oksjonite arv

 

Oksjonile pandud saastekvootide arv (iga oksjon eraldi)

 

Oksjoni tühjendushind (iga oksjon eraldi)

 

8.8.

Juhul, kui oksjonimüüki kasutati jaotusmeetodina, kuidas kasutati oksjoni(te)l ostmata jäänud saastekvoote?

8.9.

Juhul, kui oksjonimüüki kasutati jaotusmeetodina, milleks kasutati tulusid?

8.10.

Kuidas toimiti jaotatud, kuid aruandeperioodi jooksul suletud käitistele mitte väljastatud saastekvootidega?

Küsimusele 8.11 tuleb vastata esimeses aruandes pärast direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kauplemisperioodide lõppu.

8.11.

Kas kauplemisperioodi lõpul uute osalejate reservi jäänud saastekvoodid tühistati või pandi oksjonile?

8.12.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud teie riigi saastekvootide jaotamise korra, uute osalejate ja lõpetamistega? Olemasolu korral täpsustada.

9.   Käitajate saastekvootide tagastamine

9.1.

Kõikidel juhtudel, kui registrikonto suleti käitise käitaja saastekvootide tagastamise tõttu, kuna puudus reaalne väljavaade edaspidisteks saastekvootideks, kirjeldada, miks reaalset väljavaadet polnud, ning esitada realiseerimata saastekvootide hulk. (16)

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Konto sulgemise põhjus

Realiseerimata saastekvootide kogus (kt CO2 eq)

 

 

 

 

 

 

9.2.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud teie riigi käitajate saastekvootide tagastamisega? Olemasolu korral täpsustada.

10.   Heite vähendamise ühikute (HVÜ) ja tõendatud heite vähendamise ühikute (THV) kasutamine ühenduse tegevuskavas

Küsimusele 10.1 tuleb vastata HVÜde puhul 2006. aastal esitatavast aruandest ning THVde puhul 2009. aastal esitatavast aruandest alates igal aastal:

10.1.

Kas on väljastatud HVÜsid ja THVsid, mille osas tuli direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõike b punkti 3 või 4 kohaselt võrdne arv saastekvoote tühistada, kuna ühisrakenduse (JI) või puhta arengu mehhanismi (CDM) projektide tegevused vähendasid või piirasid otseselt või kaudselt selle direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate käitiste heite taset? Kui see on nii, esitada tühistatud saastekvootide summa ning asjaomaste käitajate koguarv eraldi artikli 11 lõike b punkti 3 kohase ja artikli 11 lõike b punkti 4 kohase tühistamise osas.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

 

Tühistatud saastekvootide kogus

Mõjutatud käitajate arv

Tühistamine artikli 11 lõike b punkti 3 kohaselt

 

 

Tühistamine artikli 11 lõike b punkti 4 kohaselt

 

 

Küsimustele 10.2 ja 10.3 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ning järgnevates aruannetes juhul, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi:

10.2.

Milliseid THVsid ja HVÜsid võib teie liikmesriigis vastavuse huvides kasutada? Nimetada väljaarvatavad projektikategooriad, välja arvatud need, mis on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõike a punkti 3 kohaselt juba välja arvatud (THVd and HVÜd tuuma- või maakasutusest, maakasutuse muutus ja metsandusega seotud projektitegevused).

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Kõikide projektikategooriate THVsid ja HVÜsid saab kasutada

Jah/ei

Teatud projektikategooriate THVd ja HVÜd on välja arvatud (kui jah, täpsustada)

Jah/ei

10.3.

Milliseid meetmeid on võetud tagamaks, et asjaomastest rahvusvahelistest kriteeriumidest ja suunistest, kaasa arvatud Maailma Tammide Komisjoni 2000. aasta lõpparuandes osutatutest, peetakse üle 20 MW tootmisvõimsusega hüdroelektrienergia tootmise projektide arendamisel kinni?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst):

Projektis osalejad on seaduslikult kohustatud liituma Maailma Tammide Komisjoni suunistega

Jah/ei

Maailma Tammide Komisjoni suunistega liitumine on tõendatud (kui see on nii, nimetada vastav asutus, nt pädev asutus või määratud riiklik asutus)

Jah/ei

Suurte hüdroelektrienergia projektide arendamise ajal tuleb järgida teisi rahvusvahelisi kriteeriume ja suuniseid (kui see on nii, esitada asjaomased dokumendid või lingid)

Jah/ei

Muu (täpsustada):

 

10.4.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud HVÜde ja THVde ühenduse tegevuskava kasutamisega teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

11.   Tasud ja maksud

Küsimustele 11.1 kuni 11.4 tuleb vastata vaid 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi

11.1.

Kas käitajatelt nõutakse lubade väljastamise ja uuendamise eest tasusid? Kui see on nii, esitada üksikasjad nõutavate tasude, kogulaekumite ja laekumite kasutuse kohta.

11.2.

Milliseid tasusid nõutakse käitajatelt saastekvootide väljastamise eest? Kui see on nii, esitada üksikasjad nõutavate tasude, kogulaekumite ja laekumite kasutuse kohta.

11.3.

Kas ja milliseid tasusid nõutakse registri kasutamise eest? Esitada üksikasjad.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit.

Millised järgmistest väidetest kehtivad teie riigi puhul (vajadusel lisada selgitav tekst)?

Registri kasutamise eest nõutakse tasusid

Käitajad: jah/ei

Üksikisikud: jah/ei

Käitajate ja üksikisikute jaoks kehtivad erinevad tasud

Jah/ei

Tasu konto avamise eest (17)

Käitajad: … eurot üks kord/kauplemisperioodi kohta

Üksikisikud: … eurot üks kord/kauplemisperioodi kohta

Aastane kontohooldustasu (18)

Käitajad: …eurot aastas

Üksikisikud: …eurot aastas

Muu (täpsustada):

 

11.4.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud tasude ja maksudega ühenduse tegevuskavas teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

12.   Saastekvootidega kauplemise direktiivi täitmisega seotud küsimused

Küsimusele 12.1 tuleb vastata 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi:

12.1.

Esitada asjaomased riigisisesed õigusnormid ja karistused riiklike õigusnormide rikkumise eest vastavalt saastekvootidega kauplemise direktiivi artikli 16 lõikele 1.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

Rikkumise liik

Asjaomane riigisisene õigusnorm

Trahvid (eurodes)

Vangistus (kuud)

miinimum

maksimum

miinimum

maksimum

Loata tegutsemine

 

 

 

 

 

Seire- ja aruandekohustuste rikkumised

 

 

 

 

 

Käitiste muudatustest teatamata jätmised

 

 

 

 

 

Muu (täpsustada)

 

 

 

 

 

12.2.

Juhul, kui karistused määrati saastekvootidega kauplemise direktiivi artikli 16 lõike 1 kohaselt siseriiklike õigusnormide rikkumiste eest, esitada asjaomased riigisisesed õigusnormid, kirjeldada lühidalt rikkumist ja nimetada kehtestatud karistused.

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit. Vajadusel lisada täiendavaid ridu.

 

 

Kehtestatud karistus

Rikkumine

Riiklikud sätted

Trahvid (eurodes)

Vangistus (kuudes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.

Esitada nende käitajate nimed, kelle suhtes rakendati ET direktiivi artikli 16 lõike 3 kohaselt karistusi ülemäärase heite eest.

Sellele küsimusele vastamisel piisab viitest saastekvootidega kauplemise direktiivi artikli 16 lõike 2 kohaselt nimede avaldamisele.

12.4.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud saastekvootidega kauplemise direktiivi täitmisega teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

13.   Saastekvootide õiguslik iseloom ja maksumenetlus

Küsimustele 13.1 kuni 13.8 tuleb vastata ainult 30. juuniks 2007 esitamisele kuuluvas aruandes ja järgmistes aruannetes juhul, kui aruandeperioodi jooksul on tehtud muudatusi:

13.1.

Milline on saastekvoodi finantsreguleerimisega seotud õiguslik iseloom (kaup/finantsvahend)?

13.2.

Milline on saastekvoodile ja heitele antav raamatupidamisega seotud õiguslik staatus?

13.3.

Kas saastekvootide osas kehtestati või võeti vastu erilisi raamatupidamiseeskirju? Kui jah, kirjeldada neid lühidalt.

13.4.

Kas saastekvootidega seotud tehingud maksustatakse käibemaksuga?

13.5.

Kas saastekvootide väljastamine maksustatakse käibemaksuga?

13.6.

Kui teie liikmesriik eraldab saastekvoote tasu eest, kas tehingu eest makstakse käibemaksu?

13.7.

Kas saastekvootidega seotud tehingute tulud ja kulud on maksustatavad eritulumaksuga (nt eritariifid)?

13.8.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud teie riigi saastekvootide õigusliku iseloomu ja nende maksumenetlusega? Olemasolu korral täpsustada.

14.   Juurdepääs teabele ET direktiivi artikli 17 kohaselt

14.1.

Kus on saastekvootide jaotamisega seotud otsused, teave projektitegevuste kohta, milles liikmesriik osaleb või volitab eraõiguslikke või riiklikke üksusi osalema, ning aruanded kasvuhoonegaaside heitelubade kohaselt nõutavad ja pädeva asutuse valduses olevad heitearuanded avalikkusele kättesaadavaks tehtud?

Sellele küsimusele vastates kasutada allpool esitatud tabelit:

Teabe liik

Avalikkusele kättesaadav teave

Kui teave on kättesaadav, siis kus?

Internet (19)

Ametlik väljaanne (20)

Muu (täpsustada)

Saastekvootide jaotamiseeskirjad

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Riigisisese saastekvootide eraldamise kava tabel

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Muudatused käitiste nimekirjas

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Tõendatud aruanded heite kohta

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Projektitegevused

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Kasvuhoonegaaside heiteluba

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Määruse (EÜ) nr 2216/2004 XVI lisaga nõutav teave

Jah/ei/ainult nõudmisel

 

 

 

Muu (täpsustada):

 

 

 

 

14.2.

Kas on olemas muud asjakohast teavet, mis on seotud saastekvootidega kauplemise direktiivi artikli 17 kohasele teabele juurdepääsuga teie riigis? Olemasolu korral täpsustada.

15.   Muud märkused

15.1.

Kas teie riigis viidi läbi uuringuid Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise süsteemi rakendamise ja edaspidise arendamise kohta? Kui jah, esitada dokument, viite- või internetilink koos väga kokkuvõtliku ülevaatega uuringust.

15.2.

Kas teie riigis on rakendamisega seotud konkreetseid muret tekitavaid probleeme? Olemasolu korral täpsustada.

2   OSA

Tabel 1

Muudatused käitiste nimekirjas

Liikmesriik:

Aruandeperiood:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Käitis

Käitaja

I lisa põhitegevusala (21)

Muud I lisa tegevusalad (21)

Põhitegevusalad, mis ei kuulu I lisasse (22)

Muutus võrreldes RAKiga hõlmatud käitistega (23)

Jaotatud või eraldatud saastekvoodidd (24)

Tehingu tunnuskood (25)

Loa tunnuskood

Käitise tunnuskood

Nimi

Kogus

Aasta(d)

 

 

 

 

 


Tabel 2

Rakendatavad seiremeetodid (ainult käitiste osas, mis annavad kokku 50 % kauplemissüsteemi kuuluvust koguheitest. Teavet ei ole vaja esitada allikate osas nimetatud käitistes, mille aastane heide on alla 25 kt CO2 eq.)

Liikmesriik:

Aruandeaasta:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Käitis

Heiteallikas

Valitud määramistasand (30)

Väärtused

Loa tunnuskood

Käitise tunnuskood

I lisa põhitegevusala (26)

Kogu aastane heide (27)

I lisa tegevusala (28)

Kütuseliik või tegevusala (29)

Seonduv heide (27)

Tegevusandmed

Heitekoefitsient

Neto kütteväärtus,

Oksüdatsioonikoefitsient

Heitekoefitsient

Neto kütteväärtus

Oksüdatsioonikoefitsient

t CO2

t CO2

Määramistasand

Määramistasand

Määramistasand

Määramistasand

Väärtus

Ühik (31)

Väärtus

Ühik (32)

%

 

 

 

 


Tabel 3

Käitiste suhtes, mille puhul ei ole olnud otstarbekas kasutada otsuse 2004/156/EC jaotise 4.2.2.1.4 tabelis 1 esitatud minimaalseid määramistasandeid, kohaldatavad seiremeetodid

Liikmesriik:

Aruandeperiood:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Käitis

Aastane koguheide

Mõjutatud seireparameeter (34)

Minimaalne määramistasand vastavalt seire- ja aruandlussuunistele (MRG)

Kohaldatav määramistasand

Madalama määramistasandi põhjus (35)

Madalam määramistasand lubatud kuni (36)

Loa tunnuskood

Käitise tunnuskood

I lisa põhitegevusala (33)

t CO2

Määramistasand

Määramistasand

Kuu/aasta

 

 

 


Tabel 4

Seiremeetodi ajutine muutumine

Liikmesriik:

Aruandeaasta:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Käitis

I lisa tegevusala (37)

Kogu aastane heide

Mõjutatud seireparameeter (38)

Esialgne kinnitatud meetod

Ajutine kasutatud meetod

Ajutise muutuse põhjus (39)

Ajutise peatamise periood kuni sobiva määramistasandi meetodini

Algus

Lõpp

Loa tunnuskood

Käitise tunnuskood

 

t CO2

Määramistasand

Määramistasand

Kuu/aasta

Kuu/aasta

 

 

 

 

 


Tabel 5

Heite pidevat mõõtmist rakendavate käitiste arv

Liikmesriik:

Aruandeaasta:


A

B

C

D

I lisa põhitegevusala (40)

< 50 000 t CO2e

50 000 kuni 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tabel 6

Saastekvootidega kauplemise direktiivi artikli 14 lõike 3 kohased aruanded heite kohta, mida ei tunnistata rahuldavaks

Liikmesriik:

Aruandeaasta:


A

B

C

D

E

F

G

Käitis

Käitiste teatatud heide

Tagastatud saastekvoodid

Käitaja hoiustamiskontol blokeeritud saastekvoodid

Põhjus, miks heitearuannne ei ole valideeritud (41)

Tõendatud heite parandused pädeva asutuse poolt

Loa tunnuskood

Käitise tunnuskood

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


Tabel 7

Käitised, mille kohta heitearuandeid aruandeperioodi 31. märtsiks ei esitatud.

Liikmesriik:

Aruandeperiood:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I lisa põhitegevusala (42)

< 50 000 t CO2e

50 000 kuni 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

Esitamata jäetud heitearuannete arv

Eraldamine

Käitaja hoiustamiskontodel blokeeritud saastekvoodid

Esitamata jäetud heitearuannete arv

Eraldamine

Käitaja hoiustamiskontodel blokeeritud saastekvoodid

Esitamata jäetud heitearuannete arv

Eraldamine

Käitaja hoiustamiskontodel blokeeritud saastekvoodid

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Kui käitis on seotud enam kui ühe tegevusalaga, siis arvestada nimetatud käitist I lisa põhitegevusala osas vaid üks kord.

(2)  EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 59, 26.2.2004, lk 1.

(4)  Jäätmeliigid tuleks deklareerida, kasutades Euroopa jäätmeloendi klassifikatsiooni (komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu 22. detsember 1994 otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu).

(5)  ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon.

(6)  Euroopa saasteainete heitkoguste register (komisjoni 17. juuli 2000. aasta otsus 2000/479/EÜ) (EÜT L 192, 28.7.2000, lk 36).

(7)  Riigisiseste õhusaasteainete ülemmäärad (direktiiv 2001/81/EÜ) (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22).

(8)  Suured põletusseadmed (direktiiv 2001/80/EÜ) (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1).

(9)  Õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogramm.

(10)  Euroopa akrediteerimisorganite (EA) juhend EN 45011 kohaldamise kohta.

(11)  EÜT L 386, 29.12.2004, lk 1.

(12)  See sisaldab kolmandate isikute poolt, nagu postiasutused või notar, teostatavaid identsukontrolle, kus avalduse esitaja peab end esitlema isiklikult.

(13)  See sisaldab elektroonilisi menetlusi.

(14)  See sisaldab kolmandate isikute poolt, nagu saatkonnad, teostatavaid identsuskontrolle, kus avalduse esitaja peab end isiklikult esitlema.

(15)  See sisaldab elektroonilisi menetlusi.

(16)  Juhul, kui realiseerimata saastekvootide hulk ei ole teada, esitada realiseerimata saastekvootide hinnanguline hulk, mis põhineb viimasel tõendatud saastearuandel, realiseerimata saastekvootide kontol ja muul pädevale asutusele kättesaadaval teabel.

(17)  Näidata ka asjaomane periood (üks kord/kauplemisperioodi kohta).

(18)  Kui tasud sõltuvad jaotamisest, esitada vajaduse korral minimaalsed ja maksimaalsed tasud ja asjaomane valem.

(19)  Esitada veebiaadress.

(20)  Esitada pealkiri.

(21)  Sama käitis võib teostada eri alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi. Kõik asjaomased tegevusalad tuleks ära märkida. I lisa tegevusalade osas kasutada küsimuse 3.3 tabelis loetletud koode.

(22)  Käitise põhitegevusala võib olla muu kui I lisa tegevusala. Täita vajaduse korral.

(23)  Näidata ära “uus osaleja” või “lõpetamine” või “jääb alla võimsuse künniste”.

(24)  Uute osalejate kohta esitada aastad, mille kohta saastekvootide hulk eraldati. Sulgemiste osas esitada vajaduse korral ülejäänud kauplemisperioodil väljastatud saastekvoodid.

(25)  Uute osalejate osas esitada saastekvootide eraldamisega seotud.

(26)  Sama käitis võib teostada erinevatesse alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi. Ära tuleks märkida I lisa põhitegevusala. I lisa tegevustalade jaoks kasutada küsimuse 3.3 tabelis loetletud koode.

(27)  Tõendatud heide, muidu käitaja esitatud heide.

(28)  Sama käitis võib teostada erinevatesse alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi. Iga kütuseliigi või tegevusala osas tuleks märkida I lisa põhitegevusala. I lisa tegevustalade jaoks kasutada tabeli 1 koode.

(29)  Kivisüsi, maagaas, teras, lubi jne; kasutada iga kütuse või tegevusala puhul eraldi rida, kui sama käitis kasutab enam kui ühte kütust või tegeleb mitme tegevusalaga.

(30)  Täita ainult heite arvutamise korral.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg jne.

(32)  kJ/kg, kJ/m3, jne.

(33)  Sama käitis võib teostada erinevatesse alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi. Ära tuleks märkida põhitegevusala. I lisa tegevustalade jaoks kasutada küsimuse 3.3 tabelis loetletud koode.

(34)  Kasutada järgmisi märketähiseid: tegevusandmed (AD), neto kütteväärtus (NCV), heitekoefitsient (EF), andmed koostise kohta (CD), oksüdatsioonikoefitsient (OF), ümberarvestuskoefitsient (CF). Kui mõjutatud on käitise mitu faktorit, täita üks rida väärtuse kohta.

(35)  Kasutada järgmisi märketähiseid: tehniliselt teostatav, põhjendamatult suured kulud, muu (täpsustada).

(36)  Kui madalam määramistasand on lubatud vaid piiratud ajaks, esitada kuupäev. Muidu jätta tühjaks.

(37)  Sama käitis võib teostada erinevatesse alamrubriikidesse kuuluvaid tegevusi. Ära tuleks märkida põhitegevusala. I lisa tegevustalade jaoks kasutada küsimuse 3.3 tabelis loetletud koode.

(38)  Kasutada järgmisi märketähiseid: tegevusandmed (AD), neto kütteväärtus (NCV), heitekoefitsient (EF), andmed koostise kohta (CD), oksüdatsioonikoefitsient (OF), ümberarvestuskoefitsient (CF); kui mõjutatud on käitise mitu faktorit, täita üks rida väärtuse kohta.

(39)  Kasutada järgmisi märketähiseid: mõõtmisseadmete rike (FMD), ajutine andmete puudumine (TLD), muutused käitise, kütuse jne liigis (CIF), muu (täpsustada).

(40)  I lisa tegevusalade koodide loetelu saamiseks vaadata küsimuse 3.3 alla kuuluvat tabelit. Kui käitis on seotud enam kui ühe tegevusalaga, tuleks seda I lisa põhitegevusala osas arvestada vaid üks kord.

(41)  Kasutada järgmisi märketähiseid: esitatud andmetes esineb vastuolusid (NFI), andmete kogumine ei ole toimunud kooskõlas kehtivate teadusstandarditega (NASS), käitiste asjaomased registrid ei ole täielikud ja/või järjepidevad (RNC), tõendajale ei tagatud juurdepääsu kõikidele tõendamise objektiga seotud tegevuskohtadele ja andmetele (VNA), aruannet ei esitatud (NR), muu (täpsustada).

(42)  I lisa tegevusalade koodide loetelu saamiseks vaadata küsimuse 3.3 alla kuuluvat tabelit. Kui käitis on seotud enam kui ühe tegevusalaga, tuleks seda I lisa põhitegevusala osas arvestada vaid üks kord.”


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/64


KOMISJONI OTSUS,

23. november 2006,

detsimeeterlainealal (UHF) töötavate raadiosagedustuvastamise (RFID) seadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5599 all)

(2006/804/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märts 2002 aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Raadiosagedustuvastusest(RFID), st konkreetset tüüpi lähitoimeseadmetest võib Euroopa saada olulist majanduslikku ja ühiskondlikku kasu. Võimalikud on erinevad RFID-rakendused, nagu näiteks automaatne tootetuvastus, vara jälgimisseadmed, turva- ja häiresüsteemid, jäätmekäitlus, lähedusandur, vargusvastased süsteemid, asukoha kindlaksmääramise süsteemid, andmeside käsiseadmed ning juhtmeta juhtimissüsteemid. Detsimeeterlaineala RFID-seadmete arendamine Euroopa Ühenduses aitab kaasa infoühiskonna arengule ja uuenduste edendamisele.

(2)

Ühtlustatud tingimused ning õiguskindlus detsimeeterlaineala RFID-seadmete raadiospektri kättesaadavuse osas on vajalikud, et võimaldada detsimeeterlaineala RFID-seadmeid sisaldavate toodete või RFIDiga seotud teenuste tuvastamist kogu Euroopas. Toimiva siseturu tagamine aitab RFID-tehnoloogia edukalt ja kiiresti kasutusele võtta tänu mastaabisäästule ja piiriülese kasutamise toetamisele.

(3)

Käesolev otsus piirdub RFID-süsteemidega, milles tuvastatavate esemete külge kinnitatud seadmetel puudub raadioedastuseks vajalik autonoomne energiaallikas ning mis taaskasutavad edastuseks pelgalt lugemisseadmetelt neile kiiratud energiat. Seega on nende võime teiste spektrite kasutajate segamiseks tavaliselt piiratud. Seepärast võivad sellised seadmed kahjulikke häireid põhjustamata jagada sagedusribasid muude teenustega, mis kas nõuavad või ei nõua loa olemasolu, ning võivad eksisteerida koos muude lähitoimeseadmetega. Seetõttu ei tohiks nende kasutamisel nõuda individuaalse loa väljastamist vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu loadirektiivile 2002/20/EÜ. (2) Lisaks on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu raadioeeskirjades määratletud raadiosideteenustel selliste RFID-seadmete suhtes eelisõigus, nimetatud raadiosideteenustelt ei nõuta RFID-seadmete kaitsmise tagamist häirete eest ning RFID-süsteemid ei põhjusta neile häireid. Kuna RFID-seadmete kasutajatele ei saa tagada kaitset häirete eest, on RFID-seadmete valmistajate kohustus kaitsta nimetatud seadmeid raadiosideteenuste ning muude ühenduses või riiklikul tasandil kohaldatavate määruste kohaselt töötavate lähitoimeseadmete kahjulike häirete eest. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivile 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (3) (R&TTE direktiiv) peaksid valmistajad tagama, et RFID-seadmed kasutaksid tõhusalt raadiosageduse spektrit, et vältida kahjulikke häireid teistele lähitoimeseadmetele.

(4)

Vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõikele 2 andis komisjon 11. märts 2004 aastal Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsile volituse (4) lähitoimeseadmete, sealhulgas RFID-seadmete poolt kasutatava sageduse ühtlustamiseks. Vastuseks sellele volitusele esitas CEPT oma 15. novembri 2004. aasta aruandes (5) nimekirja Euroopa Ühenduses lähitoimeseadmetele kehtivatest vabatahtlikest ühtlustamismeetmetest ning teatas, et liikmesriikidel tuleb võtta siduvamaid kohustusi CEPTis saavutatud sageduse ühtlustamise õigusliku stabiilsuse tagamiseks, eriti seoses RFID-seadmete kasutatava detsimeeterlainealaga.

(5)

Vastavalt direktiivile 1999/5/EÜ vastu võetud ühtlustatud standard EN 302 208 hõlmab CEPTi poolt ühtlustamiseks välja pakutud sagedusribasid RFID-seadmete kasutamise osas. Kõnealune standard kirjeldab “kuula, enne kui rääkima hakkad” tehnikat, mis pekas võimaldama asjakohaseid mõju vähendamise tasemeid, et vältida kahjulikke häireid teistele sama sagedusala kasutajatele. Kõnealuse standardi või muude asjaomaste ühtlustatud standardite kasutamine peaks tagama selle vastavuse R&TTE direktiivi peamistele nõuetele.

(6)

Ühtlustamine käesoleva otsuse mõistes ei välista liikmesriigi võimalust taotleda, kui see on õigustatud, üleminekuperioodi või raadiospektri jagamist vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõike 5.

(7)

Spektri kasutamise suhtes rakendatakse ühenduse rahva tervisekaitset käsitlevate õigusaktide nõudeid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/40/EÜ (6) ja nõukogu soovitust 1999/519/EC. (7) Raadioseadmete ohutus tervisele tagatakse kõnealuste seadmete vastavusega R&TTE direktiivi põhinõuetele.

(8)

Kiire tehnoloogiline areng toob endaga kaasa uute detsimeeterlaineala RFID-seadmete ja muude sarnaste seadmete tekke, mis loob vajaduse spektri ühtlustamistingimuste ajakohastamiseks, milles võetakse arvesse seadmete majanduslikke hüvesid ning tööstuse ja kasutajate vajadusi. Seega on käesoleva otsuse ajakohastamine vajalik, et vastata uutele turu ja tehnoloogia arengutele. Kui läbivaatamine toob välja vajaduse selle otsuse kohandamiseks, võetakse otsus muudatuste kohta vastu raadiospektrit käsitlevas otsuses täpsustatud rakendamismeetmete vastuvõtmise menetluse kohaselt. Ajakohastamine võib hõlmata üleminekuperioode olukorra lahendamiseks.

(9)

Käesolevas otsuses toodud meetmed vastavad raadiospektrikomitee arvamusele,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on ühtlustada detsimeeterlainealal (UHF) töötavate RFID-seadmete raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tingimusi.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

RFID-seadmed – seadmed, mida muu hulgas kasutatakse esemete seireks ja tuvastamiseks raadiosüsteemi abil, mis ühest küljest koosnevad esemetele paigaldatud passiivsetest seadmetest (siltidest), ning teisest küljest saatja/vastuvõtja üksustest (lugejatest), mis aktiveerivad sildi ja saavad sellelt andmeid;

2.

häirete ja kaitstuse puudumise põhimõte – põhimõte, mille kohaselt ei tohi tekitada kahjulikke häireid raadiosideteenustele ega nõuda nende seadmete kaitset raadiosideteenuste kahjulike häirete eest.

Artikkel 3

1.   Kuue kuu jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist määravad liikmesriigid ühiskasutuse ning häirete ja kaitstuse puudumise põhimõtte alusel RFID-seadmetele mõeldud sagedusalad, millele suhtes kohaldatakse käesoleva otsuse lisas toodud eritingimusi ning teevad need kättesaadavaks.

2.   Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõikele 5 taotleda üleminekuperioode ja/või raadiosageduse jagamist.

3.   Käesolev otsus ei piira liikmesriikide õigust lubada sagedusvahemike kasutamist pehmematel tingimustel, kui on täpsustatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 4

Liikmesriigid jälgivad asjaomaste lainealade kasutamist ning teatavad oma tähelepanekutest komisjonile, et võimaldada käesoleva otsuse õigeaegset läbivaatamist.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.

(3)  EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.

(4)  Volitus CEPTile lühitoimeseadmete poolt kasutatavate sagedusalade täiendava ühtlustamise analüüsimiseks.

(5)  ECC viimane aruanne komisjonile vastuseks CEPTi volitusele ühtlustada raadiosagedustuvastamist ja raadiospektrit.

(6)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1.

(7)  EÜT L 199, 30.7.1999, lk 59.


LISA

Detsimeeterlaineala

Eritingimused

Maksimaalne võimsus/välja tugevus

Kanalisamm

Sagedusvahemik A: 865–865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Sagedusvahemik B: 865,6–867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Sagedusvahemik C: 867,6–868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Kanalite kesksagedused on 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanali number).

Saadavalolevad kanalite numbrid igas sagedusalas on:

 

Sagedusvahemik A: kanalinumbrid 1 kuni 3;

 

Sagedusvahemik B: kanalinumbrid 4 kuni13;

 

Sagedusvahemik C: kanalinumbrid 14 ja 15.

Märkus: ühel ja samal seadmel on lubatud toimida mitmes sagedusvahemikus.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/67


KOMISJONI OTSUS,

24. november 2006,

loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5538 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/805/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (2) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiviga 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (3) kehtestatakse ühenduse miinimummeetmed sigade klassikalise katku tõrjeks. Selles nähakse ette kõnealuse haiguse puhkemisel võetavad meetmed. Meetmed hõlmavad liikmesriikide koostatavaid kavu sigade klassikalise katku likvideerimiseks metsseapopulatsioonis ja teatud tingimustel toimuvat erakorralist metssigade vaktsineerimist.

(2)

Komisjoni 18. juuli 2003. aasta otsus 2003/526/EÜ kaitsemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides (4) võeti vastu nendes liikmesriikides esinenud sigade klassikalise katku puhangute tõttu. Kõnealuse otsusega kehtestatakse sigade klassikalise katku tõrjemeetmed nende liikmesriikide piirkondades, kus kõnealust taudi esines metssigadel, et tõkestada taudi levikut teistesse ühenduse piirkondadesse.

(3)

Kõnealused liikmesriigid peaksid võtma asjakohased meetmed sigade klassikalise katku leviku tõkestamiseks. Seepärast esitasid nad komisjonile kõnealuse taudi likvideerimiskavad ja erakorralise vaktsineerimise kavad, mis sisaldasid kavades nakatunuks tunnistatud piirkondades taudi likvideerimiseks vajalikke meetmeid ja kõnealustes piirkondades asuvates seakasvatusmajandites kohaldatavaid meetmeid.

(4)

Arvestades Saksamaa, Prantsusmaa ja Slovakkia teatavate piirkondade epidemioloogilist olukorda, on asjakohane käesolevas otsuses kehtestada otsuses 2003/526/EÜ kõnealuste liikmesriikide jaoks ette nähtud tauditõrjemeetmed, mis hõlmavad elussigade, sigade sperma, munarakkude ja embrüote lähetamise piiranguid.

(5)

Lisaks on sigade klassikalist katku esinenud Bulgaarias metssigadel ja majandites peetavatel sigadel ning praegugi kahtlustatakse, et see on kõnealustes populatsioonides endeemiline. Sellest tulenevalt ja võttes arvesse Bulgaaria ühinemist, tuleks ette näha sigade klassikalise katkuga seotud meetmed, mida kohaldatakse alates ühinemiskuupäevast.

(6)

Bulgaaria on võtnud asjakohased meetmed kõnealuse taudi tõrjeks vastavalt direktiivis 2001/89/EÜ ettenähtud meetmetele ning esitanud komisjonile heakskiitmiseks kava sigade klassikalise katku likvideerimiseks metssigadel ja kava metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks kogu Bulgaaria territooriumil.

(7)

Arvestades haiguse epidemioloogilist olukorda Bulgaarias, on asjakohane näha käesolevas otsuses ette kogu kõnealuse riigi territooriumi hõlmavad tauditõrjemeetmed.

(8)

Lisaks on asjakohane sätestada käesolevas otsuses värske sealiha ning sealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodete Bulgaariast lähetamise keeld, et tõkestada sigade klassikalise katku levikut teistesse ühenduse piirkondadesse. Selline sealiha ning sellised sealihatooted ja -valmistised tuleks tähistada erimärgistusega, mida pole võimalik segi ajada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) (5) ettenähtud sealiha tervisemärkidega ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (6) ettenähtud eraldusmärgistusega. Selliseid sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid lihavalmistisi ja -tooteid, mida on töödeldud nii, et sigade klassikalise katku viirus on hävinud, peaks siiski saama teistesse liikmesriikidesse lähetada.

(9)

Käesoleva otsuse sätete järgimise huvides tuleks nendeks juhtudeks, kui liikmesriigi suhtes kehtib selle territooriumi teatavatest osadest pärit värske sealiha ning sealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja toodete lähetamise keeld, sätestada käesolevas otsuses teatavad nõuded, eelkõige sertifitseerimisnõuded, sellise liha ning selliste valmististe ja toodete lähetamiseks kõnealuse liikmesriigi muudest piirkondadest, mille suhtes nimetatud keeld ei kehti.

(10)

Otsust 2003/526/EÜ on korduvalt muudetud. Seepärast on asjakohane tunnistada kõnealune otsus kehtetuks ja asendada see käesoleva otsusega.

(11)

Otsus tuleks läbi vaadata sigade klassikalise katku esinemise põhjal liikmesriikides ja eelkõige üheksa kuud pärast Bulgaaria ühinemiskuupäeva.

(12)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesolevas otsuses sätestatakse teatavad tõrjemeetmed seoses sigade klassikalise katkuga Bulgaarias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Slovakkias (edaspidi “asjaomased liikmesriigid”).

Otsust kohaldatakse, ilma et see piiraks komisjoni otsuste 2003/135/EÜ, (7) 2004/832/EÜ, (8) 2005/59/EÜ (9) ja 2006/800/EÜ (10) kohaselt heakskiidetud sigade klassikalise katku likvideerimiskavade ja kõnealuse taudi vastu erakorralise vaktsineerimise kavade kohaldamist.

Artikkel 2

Lisas loetletud piirkondadest pärit elussigade lähetamise keeld

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et nende territooriumilt ei lähetata teistesse liikmesriikidesse elussigu, välja arvatud juhul, kui sead on pärit:

a)

piirkondadest, mida ei ole lisas loetletud, ja

b)

majandist, kuhu ei ole toodud lisas loetletud piirkondadest pärit elussigu lähetamiskuupäevale vahetult eelneva 30 päeva jooksul.

Artikkel 3

Sigade liikumine ja transiit asjaomastes liikmesriikides

1.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et lisas loetletud piirkondades asuvatest majanditest ei lähetata elussigu sama liikmesriigi territooriumi muudesse piirkondadesse, välja arvatud:

a)

majanditest, kus vastavalt artikli 9 lõike 1 punktidele b ja c on tehtud kliiniline läbivaatus ja seroloogilised testid sigade klassikalise katku avastamiseks ja saadud negatiivsed tulemused;

b)

sead, kes viiakse otse tapamajja koheseks tapmiseks.

2.   Asjaomased liikmesriigid tagavad, et lisas loetletud piirkondi läbiv sigade transiit toimub ainult mööda põhimaanteid või -raudteid, ilma et sigu vedav sõiduk peatusi teeks.

Artikkel 4

Lisas loetletud piirkondadest pärit sigade sperma, munarakkude ja embrüote lähetamise keeld

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et nende territooriumilt ei lähetata teistesse liikmesriikidesse järgmisi saadetisi:

a)

seaspermat, kui sperma ei pärine kultidelt, keda peetakse nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ (11) artikli 3 punktis a märgitud tunnustatud seemendusjaamas, mis asub väljaspool käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondi;

b)

sigade munarakke ja embrüoid, kui munarakud ja embrüod ei ole pärit sigadelt, keda peetakse majandites, mis asuvad väljaspool lisas loetletud piirkondi.

Artikkel 5

Teatavate lisa III osas loetletud piirkondadest pärit saadetiste lähetamise keeld ja spetsiaalsed tervisemärgid

Asjaomased liikmesriigid, kelle piirkonnad on loetletud lisa III osas, tagavad, et:

a)

lisa III osas loetletud piirkondades asuvates majandites peetud sigade värsket liha ega kõnealuste sigade lihast koosnevaid või seda sisaldavaid lihavalmistisi ja -tooteid ei lähetata teistesse liikmesriikidesse;

b)

käesoleva artikli punktis a osutatud värske liha, lihavalmistised ja -tooted tähistatakse spetsiaalse tervisemärgiga, mis ei tohi olla ovaalne ja mida ei ole võimalik segi ajada järgmiste märkidega:

sealihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodete eraldusmärgistus, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos;

värske sealiha tervisemärk, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükis.

Artikkel 6

Asjaomaste liikmesriikide veterinaarsertifikaatidele esitatavad nõuded

Asjaomane liikmesriik tagab, et:

a)

tema territooriumilt lähetatavate sigadega kaasas olevat nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ (12) artikli 5 lõikes 1 ettenähtud veterinaarsertifikaati täiendatakse järgmiselt:

“Loomad vastavad komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsusele 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides”.

b)

tema territooriumilt lähetatava kuldispermaga kaasas olevat direktiivi 90/429/EMÜ artikli 6 lõikes 1 ettenähtud veterinaarsertifikaati täiendatakse järgmiselt:

“Sperma vastab komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsusele 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides”.

c)

tema territooriumilt lähetatavate sigade embrüote ja munarakkudega kaasas olevat komisjoni otsuse 95/483/EÜ (13) artiklis 1 ettenähtud veterinaarsertifikaati täiendatakse järgmiselt:

“Embrüod/munarakud (14) vastavad komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsusele 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides.

Artikkel 7

Lisa III osas loetletud piirkondadega liikmesriikidele esitatavad sertifitseerimisnõuded

Liikmesriigid, kelle piirkonnad on loetletud käesoleva otsuse lisa III osas, tagavad, et värske sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad lihavalmistised või -tooted, mille kohta ei kehti artiklis 5 sätestatud keeld ja mida lähetatakse teistesse liikmesriikidesse:

a)

varustatakse veterinaarsertifikaadiga vastavalt nõukogu direktiivi 2002/99/EÜ (15) artikli 5 lõikele 1;

b)

varustatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 599/2004 (16) artiklis 1 sätestatud ühendusesisese kaubanduse tervishoiusertifikaadiga, mille II osa täiendatakse järgmiselt:

“Värske sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad lihavalmistised ja tooted vastavad komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsusele 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides”.

Artikkel 8

Lisas loetletud piirkondade majanditele ja transpordivahenditele esitatavad nõuded

Asjaomane liikmesriik tagab, et:

a)

käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades asuvate seakasvatusmajandite suhtes kohaldatakse direktiivi 2001/89/EÜ artikli 15 lõike 2 punkti b teises ja neljandas kuni seitsmendas lõigus sätestatud nõudeid;

b)

sõidukid, mida on kasutatud käesoleva otsuse lisas loetletud piirkondades asuvatest majanditest pärit sigade transpordiks, puhastatakse ja desinfitseeritakse kohe pärast iga vedu ning et vedaja esitab tõendusmaterjali kõnealuse desinfitseerimise kohta.

Artikkel 9

Lisa I osas loetletud piirkondadest pärit sigade lähetamisega seotud erandid

1.   Erandina artiklist 2 ja arvestades sihtliikmesriigi eelnevat heakskiitu, võib lähetajaliikmesriik lubada lähetada sigu, kes on pärit lisa I osas loetletud piirkondades asuvatest majanditest, lisa I osas loetletud piirkondades asuvatesse majanditesse või tapamajadesse, tingimusel et need sead on pärit majandist:

a)

kuhu ei ole lähetamiskuupäevale vahetult eelnenud 30 päeva jooksul toodud elussigu;

b)

kus ametlik veterinaararst on teinud kliinilise läbivaatuse sigade klassikalise katku avastamiseks komisjoni otsuse 2002/106/EÜ (17) lisa IV peatüki A osas ning kõnealuse lisa IV peatüki D osa punktides 1, 2 ja 3 sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetodite kohaselt; ning

c)

kus lähetatavate sigade partiilt võetud proovidega on vahetult lähetamisele eelneva 7 päeva jooksul tehtud seroloogilised testid sigade klassikalise katku avastamiseks ja saadud negatiivsed tulemused; kontrollitavate sigade miinimumarv peab olema selline, et 95 % tõenäosusega oleks võimalik teha kindlaks 10 %line haigestunud sigade määr lähetatavate sigade partiis.

Punkti c ei kohaldata siiski sigade suhtes, kes lähetatakse otse tapamajja koheseks tapmiseks.

2.   Lõikes 1 märgitud sigade lähetamisel tagavad asjaomased liikmesriigid selle, et artikli 6 punktis a nimetatud veterinaarsertifikaat sisaldab lisateavet käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kliinilise läbivaatuse, proovide võtmise ja seroloogiliste testide kuupäevade kohta ning võetud proovide arvu, kasutatud testi liiki ja testi tulemusi.

Artikkel 10

Teatavate lisa III osas loetletud piirkondadest pärit saadetistega seotud erandid

Erandina artiklist 5 võivad asjaomased liikmesriigid, kelle piirkonnad on loetletud lisa III osas, lubada lisa III osas loetletud piirkondades asuvatest majanditest pärit sigade värske liha ning kõnealuste sigade lihast koosnevate või seda sisaldavate lihavalmististe ja -toodete lähetamist teistesse liikmesriikidesse, kui need tooted:

a)

on toodetud ja töödeldud nõukogu direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt;

b)

on varustatud direktiivi 2002/99/EÜ artikli 5 kohase veterinaarsertifikaadiga;

c)

on varustatud komisjoni määruses (EÜ) nr 599/2004 sätestatud ühendusesisese kaubanduse tervishoiusertifikaadiga, mille II osa täiendatakse järgmiselt:

“Toode vastab komisjoni komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsusele 2006/805/EÜ loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides”.

Artikkel 11

Asjaomastele liikmesriikidele esitatavad teavitusnõuded

Asjaomased liikmesriigid teatavad toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee raames komisjonile ja liikmesriikidele komisjoni poolt heakskiidetud ja artikli 1 teises lõigus osutatud sigade klassikalise katku likvideerimise kavades või kõnealuse taudi vastu erakorralise vaktsineerimise kavades ettenähtud sigade klassikalise katku seroloogilise seire tulemustest lisas loetletud piirkondades.

Artikkel 12

Kooskõla

Liikmesriigid muudavad kaubanduse suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need kooskõlla käesoleva otsusega, ning avalikustavad vastuvõetud meetmed kohe. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2003/526/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel14

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse ainult Rumeenia ja Bulgaaria ühinemislepingu jõustumise korral alates selle jõustumiskuupäevast.

Otsust kohaldatakse üheksa kuud.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(2)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33).

(3)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(4)  ELT L 183, 22.7.2003, lk 46. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/327/EÜ (ELT L 120, 5.5.2006, lk 24).

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2076/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83).

(6)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2076/2005.

(7)  ELT L 53, 28.2.2003, lk 47.

(8)  ELT L 359, 4.12.2004, lk 62.

(9)  ELT L 24, 27.1.2005, lk 46.

(10)  ELT L 325, 24.11.2006, lk 35.

(11)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62.

(12)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(13)  EÜT L 275, 18.11.1995, lk 30.

(14)  Mittevajalik kustutada.”

(15)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(16)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 44.

(17)  EÜT L 39, 9.2.2002, lk 71.


LISA

I   OSA

1.   Saksamaa

A.   Rheinland-Pfalz:

1.

Eifelis:

a)

Südliche Weinstraße kreis;

b)

Landau ja Pirmasensi linn;

c)

Germersheimi kreisis järgmised vallad: Lingenfeld, Bellheim ja Germersheim;

d)

Südwestpfalzi kreisis järgmised vallad: Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land ja Thaleischweiler-Fröschen ning järgmised piirkonnad: Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselbergi, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben ja Knopp-Labach.

2.

Pfalzis:

a)

Ahrweileri ja Dauni kreis;

b)

Bitburg-Prümi kreisis Prümi vald ja järgmised piirkonnad: Burbach, Balesfeld ja Neuheilenbach (Kyllburgi vallas);

c)

Cochem-Zelli kreisis Kaiserseschi ja Ulmeni vald;

d)

Mayen-Koblenzi kreisis Vordereifeli vald, Mendigi vald maanteedest A 61 ja Bundesstrasse B 262 lääne pool, Mayeni linn maanteest Bundesstrasse B 262 lääne pool ja maanteest Bundesstrasse 258 põhja pool.

B.   Nordrhein-Westfalen

a)

Euskircheni kreisis: Bad Münstereifeli, Mechernichi ja Schleideni linn, Billigi, Euenheimi, Euskircheni, Flamersheimi, Kirchheimi, Kuchenheimi, Kreuzweingarteni, Niederkastenholzi, Palmersheimi, Rhederi, Roitzheimi, Schweinheimi, Stotzheimi ja Wißkircheni piirkond (Euskircheni linnas), Blankenheimi, Dahlemi, Hellenthali, Kalli ja Nettersheimi vald;

b)

Rhein-Siegi kreisis: Meckenheimi ja Rheinbachi linn, Wachtbergi haldusüksus ja järgmised piirkonnad: Witterschlick, Volmershofen ja Heidgen (Alfteri vallas) ning Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttali vallas);

c)

Aacheni linn maanteedest A4, A544 ja Bundesstrasse B1 lõuna pool;

d)

Bonni linn maanteedest Bundesstrasse 56 ja A 565 (Bonn-Endenichist Bonn-Poppelsdorfi) lõuna pool ja maanteest Bundesstrasse 9 edela pool;

e)

Aacheni kreisis Monschau ja Stolbergi linn, Simmerathi ja Roetgeni vald;

f)

Düreni kreisis Heimbachi ja Nideggeni linn, Hürtgenwaldi ja Langerwehe vald.

2.   Prantsusmaa:

Bas-Rhin’i departemangu ja Moselle’i territoorium, mis asub Reini jõest ja Rein Marne’i kanalist lääne pool, maanteest A 4 põhja pool, Sarre’i jõest ida pool ning Saksamaa piirist ja Holtzheimi, Lingolsheimi ja Eckbolsheimi haldusüksusest lõuna pool.

II   OSA

Slovakkia:

Järgmiste veterinaar- ja toiduametite ringkondade (DVFA) territoorium: Trenčín (hõlmab Trenčíni ja Bánovce nad Bebravou rajoone), Prievidza (hõlmab Prievidza ja Partizánske rajoone), Púchov (hõlmab ainult Ilava rajooni), Žiar nad Hronom (hõlmab Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja Banská Štiavnica rajoone), Zvolen (hõlmab Zvoleni, Krupina ja Detva rajoone), Lučenec (hõlmab Lučeneci ja Poltári rajoone) ja Veľký Krtíš.

III   OSA

Bulgaaria:

Kogu Bulgaaria territoorium.


25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/74


KOMISJONI OTSUS,

24. november 2006,

millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks, pidades silmas ortosulfamurooni võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5539 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/806/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 91/414/EMÜ on ette nähtud ühenduses lubatud taimekaitsevahenditesse lisatavate toimeainete loetelu täiendamine.

(2)

Isagro SpA on 4. juulil 2005 esitanud Itaalia ametiasutustele toimiku toimeaine ortosulfamuroon kohta koos taotlusega lisada kõnealune toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(3)

Itaalia ametiasutused on teatanud komisjonile, et esialgse läbivaatuse põhjal vastab asjaomase toimeaine kohta esitatud toimik direktiivi 91/414/EMÜ II lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele. Näib, et esitatud toimik vastab ka direktiivi 91/414/EMÜ III lisas esitatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul. Taotlejad on seejärel vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 edastanud asjaomase toimiku komisjonile ja teistele liikmesriikidele, samuti toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

(4)

Käesoleva otsusega tuleks ühenduse tasandil ametlikult kinnitada, et kõnealust toimikut käsitatakse direktiivi 91/414/EMÜ II lisas ja vähemalt ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele põhimõtteliselt vastavana.

(5)

Käesoleva otsusega ei piirata komisjoni õigust nõuda taotlejalt täiendavate andmete või teabe esitamist, et selgitada teatavaid punkte nendes toimikutes.

(6)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ilma, et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 4 kohaldamist, vastab käesoleva otsuse lisas nimetatud toimeainete kohta esitatud toimik, mis on komisjonile ja liikmesriikidele esitatud kõnealuse aine kandmiseks nimetatud direktiivi I lisasse, põhimõtteliselt kõnealuse direktiivi II lisas sätestatud andmete ja teabega seotud nõuetele.

Samuti vastab kõnealune toimik nimetatud direktiivi III lisas sätestatud andme- ja teabealastele nõuetele ühe asjaomast toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul, võttes arvesse kavandatud kasutusviisi.

Artikkel 2

Referentliikmesriik jätkab asjaomase toimiku üksikasjalikku läbivaatamist ning esitab selle läbivaatuse tulemused ja soovitused asjaomase toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise või kandmata jätmise kohta, samuti sellega seotud tingimused Euroopa Komisjonile nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt aasta jooksul alates käesoleva otsuse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/85/EÜ (ELT L 293, 24.10.2006, lk 3).


LISA

Käesolevas otsuses käsitletud toimeaine

Nr

Tavanimetus, CIPACi nr

Taotleja

Taotluse esitamise kuupäev

Referentliikmesriik

1

Ortosulfamuroon

CIPACi numbrit ei ole veel määratud

Isagro SpA

4. juuli 2005

Itaalia


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

25.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/76


NÕUKOGU OTSUS 2006/807/ÜVJP,

20. november 2006,

millega rakendatakse ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2005. aasta ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõike 2 esimese lõigu teise taandega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu asutas ühismeetmega 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni Palestiina aladel (edaspidi “EUPOL COPPS”) kestusega kolm aastat. EUPOL COPPSi täitmisetapp algas 1. jaanuaril 2006.

(2)

Kooskõlas ühismeetme artikli 14 lõikega 2 tuleks otsustada EUPOL COPPSi 2007. aasta lõplik eelarve,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

EUPOL COPPSi lõplik eelarve ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2007 on 2 800 000 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


(1)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 65.