ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 325

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
24. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1726/2006, 23. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1727/2006, 23. november 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1728/2006, 23. november 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1729/2006, 23. november 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses firokoksiibi ja triklabendasooliga ( 1 )

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1730/2006, 23. november 2006, bensoehappe (VevoVitall) lubamise kohta toidulisandina ( 1 )

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1731/2006, 23. november 2006, teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1732/2006, 23. november 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1733/2006, 23. november 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1734/2006, 23. november 2006, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1735/2006, 23. november 2006, määruses (EÜ) nr 935/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1736/2006, 23. november 2006, määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

21

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Otsus nr 1/2006, 29. september 2006, vastu võetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud komitee poolt, millega muudetakse 1. lisa 11. peatükki

22

 

*

Komisjoni otsus, 3. november 2006, millega kehtestatakse mullaparandusainetele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5369 all)  ( 1 )

28

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2006, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Bulgaarias (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5468 all)  ( 1 )

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1726/2006,

23. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 23. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

67,2

096

65,2

204

29,0

999

53,8

0707 00 05

052

138,0

999

138,0

0709 90 70

052

166,8

204

111,0

999

138,9

0805 20 10

204

64,8

999

64,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,6

400

77,8

999

72,7

0805 50 10

052

52,9

388

46,4

528

34,4

999

44,6

0808 10 80

388

107,1

400

97,5

404

97,0

720

96,7

800

152,5

999

110,2

0808 20 50

052

87,8

720

51,2

999

69,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1727/2006,

23. november 2006,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 24. novembrist 2006 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

18,23 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

18,23 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

18,23 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

18,23 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

19,82

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

19,82

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

19,82

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1728/2006,

23. november 2006,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 958/2006, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2006/2007. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 958/2006 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 23. november 2006. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

23. november 2006. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 958 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 29,824 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 49.


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1729/2006,

23. november 2006,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses firokoksiibi ja triklabendasooliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamise kohta loomsetes toiduainetes, (1) eelkõige selle artiklit 2 ja artikli 4 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses põllumajandusloomadele manustamiseks ette nähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Pärast seda, kui on läbi vaadatud taotlus firokoksiibi jääkide piirnormide kehtestamiseks hobuslaste puhul ning võimaldamaks uuringute teadusliku valideerimise lõpuleviimist, peetakse asjakohaseks lisada firokoksiib määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse seoses hobuslastega.

(3)

Triklabendasool on lisatud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse seoses veiste ja lammaste lihaskoe, maksa ja neerudega, välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima. Pärast seda, kui on läbi vaadatud taotlus kõnealuste jääkide piirnormide muutmiseks, peetakse asjakohaseks lisada triklabendasool nimetatud lisasse seoses kõigi mäletsejaliste lihas- ja rasvkoe ning maksa ja neerudega, välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima, ning muuta jääkide piirnorme.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 2377/90 vastavalt muuta.

(5)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid seda määrust silmas pidades teha kõik vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (2)

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 21. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2006 (ELT L 271, 30.9.2006, lk 37).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

A.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse (nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad jääkide piirnormid) lisatakse järgmine aine.

2.   Antiparasiitikumid

2.1.   Endoparasiitide vastased ained

2.1.3.   Bensimidasoolid ja pro-bensimidasoolid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Triklabendasool

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda ketatriklabendasooliks

Kõik mäletsejalised (1)

225 μg/kg

Lihaskude

100 μg/kg

Rasvkude

250 μg/kg

Maks

150 μg/kg

Neer

B.   Määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse (nimekiri veterinaarravimites kasutatavatest farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad ajutised jääkide piirnormid) lisatakse järgmine aine.

5.   Põletikuvastased ained

5.1.   Mittesteroidsed põletikuvastased ained

5.1.4.   Sulfoonitud fenüüllaktoonid

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkude

Firokoksiib  (2)

Firokoksiib

Hobuslased

10 μg/kg

Lihaskude

15 μg/kg

Rasvkude

60 μg/kg

Maks

10 μg/kg

Neer


(1)  Välja arvatud loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima.”

(2)  Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2007.”


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1730/2006,

23. november 2006,

bensoehappe (VevoVitall) lubamise kohta toidulisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb bensoehappe preparaadi (VevoVitall) lubamist võõrutatud põrsastele söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse “zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi “toiduohutusamet”) otsustas oma 9. detsembri 2005. aasta arvamuses, et bensoehape (VevoVitall) ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et bensoehape (VevoVitall) ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada selle lubamist. Vastavalt toiduohutusameti arvamusele parandab preparaadi kasutamine põrsastel selliseid tulemuslikkuse näitajaid nagu juurdekasv või sööda ja juurdekasvu suhe. Toiduohutusamet soovitab asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas. Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks lubada kõnealuse valmistise kasutamine käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse “zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma “muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus toote VevoVitall® ohutuse ja tõhususe kohta söödalisandina võõrutatud põrsastele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 30. novembril 2005. EFSA Teataja (2005) 290, lk 1–13.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Elemendi (Se) maksimumsisaldus (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: teised zootehnilised lisandid (tulemuslikkuse näitajate paranemine: juurdekasv või sööda ja kaalu suhe)

4 d 210

DSM erikaubad

Bensoehape

(VevoVitall)

 

Söödalisandi koostis:

Bensoehape (≥ 99,9 %)

 

Toimeaine iseloomustus:

benseenkarboksüülhape, fenüülkarboksüülahpe, C7H6O2

CASi number 65-85-0

Piirnorm ftaalhappes: ≤ 100 mg/kg

Bifenüül: ≤ 100 mg/kg

Raskemetallid: ≤ 10 mg/kg

Arseen: ≤ 2 mg/kg

 

Analüüsimeetod  (1)

Pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos UV-detektoriga

Põrsad

(võõrutatud)

5 000

5 000

Põrsastele ette nähtud täiendsööt ei tohi sisaldada bensoehapet rohkem kui 10 000 mg/kg.

Kasutusjuhendis tuleb märkida järgmist:

 

“Kasutada kuni 25 kg kaaluvate loomade söötmisel.”

 

“Bensoehapet sisaldavat täiendsööta ei tohi põrsastele puhtalt anda.”

 

Lisand tuleb lisada segasöötadesse eelsegus.

 

“Kasutajate ohutuseks: tuleb võtta meetmeid, et vähendada sissehingatava tolmu tekkimist sellest söödalisandist. Saadaval on materjali ohutuskaardid.”

14.12.2016


(1)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1731/2006,

23. november 2006,

teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. augusti 1984. aasta määrusega (EMÜ) nr 2388/84 (teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta) (2) on kehtestatud tingimused, mille alusel võib anda eritoetust CN-koodide 1602 50 31 ja 1602 50 39 alla kuuluvatele lihakonservidele, mida eksporditakse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Kõnealused konservid peavad olema valmistatud nõukogu 4. märtsi 1980. aasta määruse (EMÜ) nr 565/80 (põllumajandustoodetele antavate eksporditoetuste ettemaksete kohta) (3) artiklis 4 sätestatud korras.

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (4) II jaotise 3. peatükiga on kehtestatud määruse (EMÜ) nr 565/80 artiklis 4 sätestatud korras valmistatud toodetele antava toetuse ettemakse kohaldamise eeskirjad ja tingimused.

(4)

Määrusega (EMÜ) nr 565/80 kehtestatud meetmed ning määruse (EÜ) nr 800/1999 II jaotise 3. peatükiga ja määruse (EMÜ) nr 2388/84 kehtestatud rakendusmeetmed on tunnistatud kehtetuks komisjoni määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(5)

Lisaks on sätestatud, et eksporditoetuse saamiseks peavad eespool nimetatud konservid olema valmistatud ühendusest pärit veise- ja vasikalihast, välja arvatud rups ja rasv.

(6)

Selleks, et tagada eksporditoetuse saamise tingimustele vastavate konservide valmistamine üksnes ühendusest pärit veise- ja vasikalihast, peab selline tootmine toimuma tollikontrolli all vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) ning toetuse maksmisel tuleb arvestada kõnealuse tingimuse täitmist.

(7)

Selleks, et suurendada kõnealuste kontrollide, eelkõige tollivormistusjärgse kontrolli läbipaistvust ja tõhusust, tuleb ettevõtjatele kehtestada ajakohastatud arvestuse pidamise kohustus, et jälgida veise- ja vasikaliha kasutamist konservide tootmisel vastavalt konservide tootmispartiile.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 800/1999 kohaldamist, makstakse CN-koodide 1602 50 31 9125, 1602 50 31 9325 ja 1602 50 39 9125 ja 1602 50 39 9325 alla kuuluvate konservide (edaspidi “konservid”) puhul eksporditoetust käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel.

Artikkel 2

Üldtingimused

1.   Konservide puhul makstakse eksporditoetust üksnes juhul, kui need on valmistatud tollijärelevalve ja -kontrolli all määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõigete 13 ja 14 tähenduses.

2.   Tootmine ja eksport peavad toimuma eksporditoetuse eelkinnitust sisaldava litsentsi kehtivusaja jooksul.

Artikkel 3

Tootmisega seotud eritingimused

1.   Ettevõtja esitab tolliasutusele deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et liha suunatakse tollikontrolli alla seoses konservide valmistamise ja eksporditoetusega.

Kõnealuses deklaratsioonis on märgitud eelkõige toorainena kasutatava liha kogused, identifitseerimisandmed, liik ning ladustamiskohad.

Liha esitatakse kastides ja sellise märgistusega, mis võimaldab selle selgelt identifitseerida ja seostada kaasas oleva deklaratsiooniga.

2.   Kui lõikes 1 osutatud deklaratsioon on kinnitatud, suunatakse asjaomane liha ja töötlemisprotsess tollikontrolli alla. Kõnealune kontroll põhineb dokumendi kontrollil ja füüsilisel kontrollil, mida võib teha töötlemise algul või liha ladustamise või tootmise käigus, ning asjaomaste dokumentide, eelkõige lõigetes 7 ja 8 osutatud dokumentide põhjal.

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 386/90 (6) artiklit 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2090/2002 (7) artikli 2 lõiget 2, artikleid 3–6, artikli 8 lõikeid 1 ja 2, artikli 11 esimest lõiku ja kõnealuse määruse I lisa kohaldatakse mutatis mutandis.

3.   Kuni tootmise alustamiseni hoitakse lõikes 1 osutatud liha muust veise- ja vasikalihast kogu aeg eraldi.

4.   Ettevõtja peab eraldi registrit veise- ja vasikaliha kohta, mis on ette nähtud konservide tootmiseks.

5.   Ettevõtja teatab tolliasutusele konservide tootmiskoha ja -aja ning tootmiseks kasutatava veise- ja vasikaliha koguse, identifitseerimisandmed ja liigi.

6.   Konservide tootmisel tohib tootmiskohas olla ainult lõikes 1 osutatud veise- ja vasikaliha.

7.   Ettevõtjad peavad iga toodetud konservide partii kohta ajakohastatud registrit, kuhu märgitakse järgmised andmed:

a)

toorainena kasutatava liha liik, identifitseerimisandmed ja kogus ning

b)

kõnealusest lihast valmistatud konservide arv, identifitseerimisandmed, kogus ja liik.

Punktis b osutatud teave märgitakse tollikontrolli käigus igale artikli 3 lõikes 1 osutatud deklaratsioonile.

Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab konservide partii kõiki konserve, mis on toodetud samal ajal ja peaaegu samaväärsetes tingimustes.

8.   Üksikasjalikud andmed eri tootmisprotsesside ja toodete kohta, millele antakse toetust kõnealuse määruse alusel, tuleb säilitada tootmiskohas. Ettevõtjad säilitavad kõnealuseid dokumente ja lõikes 7 osutatud dokumente vähemalt kolm kalendriaastat alates tootmisaastast. Vajaduse korral võivad tolliasutused kõnealuseid dokumente kontrollida.

9.   Valmistatud konservid jäävad tollikontrolli alla kuni ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimiseni või ühte määruse (EÜ) nr 800/1999 artikliga 36 ettenähtud sihtkohta jõudmiseni.

Artikkel 4

Konservide omadused

Konservid peavad:

olema valmistatud ühendusest pärit veise- ja vasikalihast, ja

sisaldama vähemalt 80 % veise- ja vasikaliha, välja arvatud rups ja rasv, ning

olema pakendatud plekkpurkidesse, mille tooteühiku netomass on kuni 2 500 grammi.

Liikmesriigi nimi, kus toode valmistatud on, pressitakse igale purgile reljeefselt, kodeerimata ja selgesti nähtavalt ühes kõnealuse liikmesriigi ametlikus keeles.

Artikkel 5

Lisameetmed

Liikmesriigid kehtestavad üksikasjalikumad meetmed, et kontrollida konservide valmistamist, ja teavitavad sellest komisjoni. Eelkõige võtavad nad kõik vajalikud sammud, et välistada kasutatava tooraine või kõnealuste toodete mis tahes asendamine.

Artikkel 6

Ekspordiga seotud tolliformaalsused

1.   Kui konservide ekspordiga seotud tolliformaalsused on täidetud, märgib tolliasutus artikli 3 lõikes 1 osutatud deklaratsiooni numbri või deklaratsioonide numbrid ning igale deklaratsioonile vastavad eksporditavate konservide kogused ja identifitseerimisandmed määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 5 osutatud ekspordideklaratsioonidele.

2.   Pärast ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmist saadetakse artikli 3 lõikes 1 osutatud deklaratsioon(id), mis on täidetud vastavalt artikli 3 lõike 7 teisele lõigule ja ekspordideklaratsiooni(de) koopia eksporditoetuste maksmise eest vastutavale asutusele halduslike kanalite kaudu.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 221, 18.8.1984, lk 28. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(3)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5. Määrus on tunnistatud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(4)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006.

(5)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

(6)  EÜT L 42, 16.2.1990, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 163/94 (EÜT L 24, 29.1.1994, lk 2).

(7)  EÜT L 322, 27.11.2002, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1454/2004 (ELT L 269, 17.8.2004, lk 9).


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1732/2006,

23. november 2006,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides c, d ja g loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) (2) nõuetele.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuskõlblikud tooted peavad vastama määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklites 3 ja 4 sätestatud asjakohastele nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.


LISA

Töötlemata kujul eksporditavatele siirupitele ja teatavatele muudele suhkrutoodetele alates 24. novembrist 2006 kohaldatavad eksporditoetused (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

19,82

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

19,82

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

19,82

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

19,82

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,1982

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Põhisummat ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 3513/92 lisa punktis 2 määratletud tootele (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12).


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1733/2006,

23. november 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 punkti a ja lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides b, c, d ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse VII lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõikes 4 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühitada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 24. novembrist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

19,82

19,82


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1734/2006,

23. november 2006,

veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et vältida nimetatud lepingu alusel ette nähtud koguse või kasutada oleva eelarve ületamist.

(3)

22. novembril 2006 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 1. tsooni Aafrika, 3. tsooni Ida-Euroopa ja 4. tsooni Lääne-Euroopa puhul 15. jaanuarini 2007 kestvaks ajavahemikuks veel saada olevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu tuleks 16.–21. novembrini 2006 esitatud taotluste puhul kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuse tsoonide puhul kuni 16. jaanuarini 2007,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse (EÜ) nr 883/2001 alusel 16.–21. novembrini 2006, antakse välja 1. tsooni Aafrika puhul taotletud kogustest 54,04 %, 3. tsooni Ida-Euroopa puhul taotletud kogustest 45,52 % ja 4. tsooni Lääne-Euroopa puhul taotletud kogustest 65,68 % ulatuses.

2.   Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud alates 22. novembrist 2006, samuti peatatakse alates 24. novembrist 2006 kuni 16. jaanuarini 2007 ekspordilitsentsi taotluste esitamine 1. tsooni Aafrika, 3. tsooni Ida-Euroopa ja 4. tsooni Lääne-Euroopa puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2079/2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 6).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1735/2006,

23. november 2006,

määruses (EÜ) nr 935/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud odra eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 935/2006 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus odra eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Odra eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 935/2006 avatud pakkumismenetluse alusel 17.–23. novembrini 2006 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 172, 24.6.2006, lk 3.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1736/2006,

23. november 2006,

määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 936/2006 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Pehme nisu eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 936/2006 avatud pakkumismenetluse alusel 17.–23. novembrini 2006 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 172, 24.6.2006, lk 6.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/22


OTSUS nr 1/2006,

29. september 2006,

vastu võetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud komitee poolt, millega muudetakse 1. lisa 11. peatükki

(2006/798/EÜ)

KOMITEE,

võttes arvesse 21. juunil 1999. aastal allkirjastatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkulepet (edaspidi “kokkulepe”), eriti selle artikli 10 lõiget 5, ning arvestades et,

Euroopa Ühendus on vastu võtnud uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/22/EÜ (1) mõõtevahendite kohta ning Šveits on muutnud oma õigus- ja haldusnorme selliselt, et need loetakse kokkuleppe artikli 1 lõike 2 alusel eespool nimetatud ühenduse õigusaktile vastavateks,

1. lisa 11. peatükki (mõõtevahendid) tuleb sellest lähtuvalt muuta,

vastavalt artikli 10 lõikele 5 võib komitee ühe lepinguosalise ettepanekul muuta kõnealuse kokkuleppe 1. lisa,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Kokkuleppe 1. lisa 11. peatükki (mõõtevahendid) muudetakse vastavalt käesoleva otsuse A lisas esitatud sätetele.

2.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla komitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepinguosaliste nimel. Käesolev otsus jõustub hilisema allkirjastamise päeval.

Bern, 29. september 2006

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Heinz HERTIG

Brüssel, 27. september 2006

Euroopa Ühenduse nimel

Andra KOKE


(1)  ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.


LISA

1. lisa (tootesektorid) 11. peatüki (mõõtevahendid) tekst kustutatakse ja asendatakse järgmisega:

“I   JAGU

Õigusnormid

Artikli 1 lõikega 1 reguleeritud õigusnormid

Euroopa Ühendus

Nõukogu 12. oktoobri 1971. aasta direktiiv 71/347/EMÜ teravilja puistemassi mõõtmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 1) ja selle hilisemad muudatused

Nõukogu 12. oktoobri 1971. aasta direktiiv 71/349/EMÜ laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15) ja selle hilisemad muudatused

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/765/EMÜ alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 143) ja selle hilisemad muudatused

Nõukogu 26. mai 1986. aasta direktiiv 86/217/EMÜ mootorsõidukite rehvimanomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 152, 6.6.1986, lk 48) ja selle hilisemad muudatused:

Nõukogu 19. detsembri 1974. aasta direktiiv 75/106/EMÜ teatud vedelike mahu järgi kinnispakkidesse villimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 15.2.1975, lk 1) ja selle hilisemad muudatused:

Nõukogu 19. detsembri 1974. aasta direktiiv 75/107/EMÜ mõõtemahutitena kasutatavaid pakendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 15.2.1975, lk 14) ja selle hilisemad muudatused

Nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1) ja selle hilisemad muudatused

Nõukogu 15. jaanuari 1980. aasta direktiiv 80/232/EMÜ teatavate kinnispakkidesse pakendatud toodete nimikoguste ja nimimahtude valikuid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 51, 25.2.1980, lk 1) ja selle hilisemad muudatused

Šveits

8. juuni 1998. aasta korraldus kaupade mõõtmise ja koguste deklareerimise kohta kommertstehingutes (RS 941.281) ja selle hilisemad muudatused

12. juuni 1998. aasta korraldus tööstuslikel kinnispakkidel esitatud kogusemärgete tehniliste eeskirjade kohta (RS 941.281.1) ja selle hilisemad muudatused

Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid

Euroopa Ühendus

Nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta (ELT L 135, 30.4.2004) ja selle hilisemad muudatused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. jaanuari 2000. aasta direktiiv 1999/103/EÜ, millega muudetakse nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiivi 80/181/EMÜ mõõtühikutega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 34, 9.2.2000, lk 17)

Nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/316/EMÜ liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta, viimati muudetud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiviga 88/665/EMÜ (EÜT L 382, 31.12.1988, lk 42)

Nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/317/EMÜ keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrikujulisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 202, 6.9.1971, lk 14)

Nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiiv 74/148/EMÜ keskmisest täpsemaid kaaluvihte alates 1 mg kuni 50 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 84, 28.3.1974, lk 3)

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/766/EMÜ alkoholisisaldustabeleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.9.1976, lk 149)

Šveits

9. juuni 1977. aasta föderaalseadus metroloogia kohta (RO 1977 2394), viimati muudetud 18. juunil 1993 (RO 1993 3149)

23. novembri 1994. aasta korraldus mõõtühikute kohta (RO 1994 3109)

15. veebruari 2006. aasta korraldus mõõtevahendite kohta (RO 2006 1453)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 16. aprilli 2004. aasta korraldus mitteautomaatkaalude kohta (RO 2004 2093)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus pikkuse mõõtevahendite kohta (RO 2006)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus mahu mõõtevahendite kohta (RO 2006 1525)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus muude vedelike kui vee mõõtevahendite kohta (RO 2006 1533)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus automaatkaalude kohta (RO 2006 1545)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus soojusenergia mõõtevahendite kohta (RO 2006 1569)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus gaasikoguste mõõtevahendite kohta (RO 2006 1591)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus sisepõlemismootorite heitgaaside mõõtevahendite kohta (RO 2006 1599)

Föderaalse Justiits- ja Politseiameti 19. märtsi 2006. aasta korraldus elektrienergia ja -võimsuse mõõtevahendite kohta (RO 2006 1613)

15. augusti 1986. aasta määrus kaalude kohta (RO 1986 2022), viimati muudetud 21. novembril 1995 (RO 1995 5646)

II   JAGU

Vastavushindamisasutused

Käesoleva kokkuleppe artikli 10 alusel moodustatud komitee koostab vastavushindamisasutuste loetelu ja ajakohastab seda käesoleva kokkuleppe artiklis 11 kirjeldatud korras.

III   JAGU

Määrajaasutused

Artikli 1 lõikega 1 reguleeritud õigusnormid

Euroopa Ühendus:

Belgia:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Taani:

National Agency for Enterprise and Housing

Saksamaa:

 

Kreeka:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Hispaania:

Ministerio de Fomento

Prantsusmaa:

 

Mõõtevahendid:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous-direction de la métrologie

 

Kinnispakid:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

Iirimaa:

 

Itaalia:

 

Luksemburg:

 

Madalmaad:

Minister van Economische Zaken

Austria:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugal:

 

Soome:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

Rootsi:

Rootsi valitsuse alluvuses:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktiivide 75/33/EMÜ ja 79/830/EMÜ puhul: Boverket

 

Direktiivi 77/95/EMÜ puhul: Vägverket

Ühendkuningriik:

Department of Trade and Industry

Šveits:

Office fédéral de métrologie (METAS)


Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid

Euroopa Ühendus:

Belgia:

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Taani:

National Agency for Enterprise and Housing

Saksamaa:

 

Kreeka:

Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

Hispaania:

Ministerio de Fomento

Prantsusmaa:

 

Iirimaa:

 

Itaalia:

 

Luksemburg:

 

Madalmaad:

Minister van Economische Zaken

Austria:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Portugal:

 

Soome:

Kauppa- ja teollisuusministeriö/ Handels- och industriministeriet

Rootsi:

Rootsi valitsuse alluvuses:

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Direktiivide 75/33/EMÜ ja 79/830/EMÜ puhul: Boverket

 

Direktiivi 77/95/EMÜ puhul: Vägverket

Ühendkuningriik:

Department of Trade and Industry

Šveits:

Office fédéral de métrologie (METAS)

IV   JAGU

Vastavushindamisasutuste määramise erieeskirjad

Vastavushindamisasutuste määramisel järgivad määrajaasutused 2. lisas, direktiivi 90/384/EMÜ V lisas ning direktiivi 2004/22/EÜ artiklis 12 esitatud üldpõhimõtteid nimetatud direktiividega reguleeritud toodete puhul.

V   JAGU

Täiendavad sätted

1.   Teabevahetus

II jaos loetletud vastavushindamisasutused esitavad liikmesriikidele ja Šveitsi pädevatele asutustele regulaarselt direktiivi 90/384/EMÜ II lisa punktis 1.5 ettenähtud teavet.

II jaos loetletud vastavushindamisasutused võivad küsida direktiivi 90/384/EMÜ II lisa punktis 1.6 ettenähtud teavet.

2.   Kinnispakid

Šveitsi turule viidud ühenduse kinnispakkide puhul tunnustab Šveits II jaos loetletud ühenduse asutuste poolt vastavalt I jaos loetletud ühenduse õigusaktide sätetele läbiviidud kontrollimisi.

Kinnispakkidel märgitud koguste statistilisel kontrollimisel tunnustab Euroopa Ühendus korralduse RS 941.281.1 (tööstuslikel kinnispakkidel esitatud kogusemärgete tehniliste eeskirjade kohta) artiklites 24–40 sätestatud Šveitsi meetodit kui direktiivide 75/106/EMÜ ja 76/211/EMÜ (muudetud direktiiviga 78/891/EMÜ) II lisas sätestatud ühenduse meetodiga samaväärset. Šveitsi tootjad, kelle Šveitsi meetodi kohaselt kontrollitud kinnispakid vastavad ühenduse õigusaktidele, kinnitavad EÜ-sse eksporditavatele toodetele tähise “e”.

3.   Märgistamine

3.1.

Käesolevas kokkuleppes loetakse 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/316/EMÜ sätteid järgmises kohanduses:

a)

I lisa punkti 3.1 esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1.a esimeses taandes täiendatakse sulgudes olevat teksti järgmiselt: “CH – Šveits”.

b)

II lisa punktis 3.2.1 osutatud joonistele lisatakse vajalikud tähed, et moodustuks tähis “CH”.

3.2.

Erandina käesoleva kokkuleppe artiklist 1 nähakse Šveitsis turustatavatele mõõtevahenditele ette järgmised märgistamiseeskirjad:

Tootele tuleb kinnitada CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis või asjaomase EL liikmesriigi tähis, nagu sätestatud 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/316/EMÜ I lisa punkti 3.1 esimeses taandes ja II lisa punkti 3.1.1.1 esimeses taandes.

4.   Direktiiviga 2004/22/EÜ reguleeritud mõõtevahendid

4.1.   Teabevahetus, turujärelevalve ja halduskoostöö

Vastavalt direktiivi 2004/22/EÜ artiklile 18 abistavad liikmesriikide ja Šveitsi pädevad asutused üksteist turujärelevalve kohustuse täitmisel.

Pädevad asutused vahetavad omavahel eeskätt järgmist teavet:

teave selle kohta, millises ulatuses vastavad kontrollitavad seadmed direktiivi 2004/22/EÜ sätetele, ja taoliste kontrollimiste tulemused;

teavitatud asutuste poolt välja antud EÜ tüübihindamistunnistused ja EÜ konstruktsioonihindamistunnistused ja nende lisad ning juba välja antud tunnistuste muutmis- ja tühistamisdokumendid;

teavitatud asutuste poolt välja antud kvaliteedisüsteemi kinnitused, samuti teave tagasilükatud või tühistatud kvaliteedisüsteemide kohta;

teavitatud asutuste koostatud hindamisaruanded, kui seda nõuavad teised asutused.

Liikmesriigid ja Šveits kannavad hoolt selle eest, et kogu kvaliteedisüsteemide kinnituste ja tunnistuste alane teave oleks kättesaadav nende poolt teavitatud asutustele.

Kumbki lepinguosaline teatab teisele lepinguosalisele, millised pädevad asutused ta on määranud kirjeldatud teabevahetust korraldama.

4.2.   Tehnilised dokumendid ja vastavusdeklaratsioon

Loetakse piisavaks, kui tootjad, nende volitatud esindajad või toote turuleviimise eest vastutavad isikud säilitavad tehnilisi dokumente ja vastavusdeklaratsioone, mida riigiasutused nõuavad kontrollimiseks, ühe lepinguosalise territooriumil vähemalt kümne aasta jooksul alates toote viimasest valmistuskuupäevast.

Käesolevaga kohustuvad lepinguosalised edastama teise lepinguosalise ametivõimudele viimaste nõudmisel kõik asjakohased dokumendid.”


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/28


KOMISJONI OTSUS,

3. november 2006,

millega kehtestatakse mullaparandusainetele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5369 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/799/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1980/2000 ühenduse muudetud ökomärgise andmise süsteemi kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist lõiku,

olles konsulteerinud Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1980/2000 kohaselt on õigeaegselt läbi vaadatud ökokriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, mis on kehtestatud komisjoni otsusega 2001/688/EÜ, (2) millega kehtestatakse mullaparandusainetele ja kasvusubstraatidele ühenduse ökomärgise andmise ökokriteeriumid.

(2)

Kõnealuse läbivaatamise alusel on asjakohane jagada tooterühm kaheks eraldi tooterühmaks.

(3)

Seepärast tuleks otsus 2001/688/EÜ asendada kahe eraldi otsusega vastavalt mullaparandusainete ja kasvusubstraatide kohta.

(4)

Kõnealuse läbivaatamise alusel ning teaduse ja turu arengut arvestades on ka asjakohane muuta mullaparandusaineid käsitlevaid kriteeriume ja nõudeid, mille kehtivusaeg lõpeb 28. augustil 2007. aastal.

(5)

Muudetud ökokriteeriumid ja nõuded peaksid kehtima neli aastat.

(6)

Asjakohane on võimaldada üleminekuperiood kestusega mitte üle 18 kuu neile tootjatele, kelle toodetele on ökomärgis antud enne 1. oktoobrit 2006 või kes on esitanud sellekohase taotluse enne seda kuupäeva, andes neile piisavalt aega oma toodete kohandamiseks vastavalt muudetud kriteeriumidele ja nõuetele.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1980/2000 artikli 17 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühma “mullaparandusained” kuuluvad ained, mis lisatakse mulda kohapeal eelkõige selleks, et säilitada või parandada mulla füüsikalisi omadusi, ning mis võivad parandada mulla keemilisi ja/või bioloogilisi omadusi või aktiivsust.

Artikkel 2

Selleks, et mullaparandusainetele võiks määruse (EÜ) nr 1980/2000 alusel anda ühenduse ökomärgise, peab toode kuuluma artiklis 1 määratletud tooterühma “mullaparandusained” ja vastama käesoleva otsuse lisas kindlaksmääratud ökokriteeriumidele.

Artikkel 3

Tooterühma “mullaparandusained” keskkonnaomadusi hinnatakse konkreetsete käesoleva otsuse lisas kindlaksmääratud ökokriteeriumide alusel.

Artikkel 4

Haldusotstarbel antakse tooterühmale “mullaparandusained” kood “003”.

Artikkel 5

Otsus 2001/688/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 6

Tooterühma “mullaparandusained ja kasvusubstraadid” kuuluvatele toodetele enne 1. oktoobrit 2006 antud ökomärgiseid võib kasutada kuni 30. aprillini 2008.

Kui taotlused ökomärgise saamise kohta tooterühma “mullaparandusained ja kasvusubstraadid” kuuluvatele toodetele on esitatud enne 1. oktoobrit 2006, võib neile toodetele anda ökomärgise 28. augustini 2007 kohaldatavatel tingimustel. Sellistel juhtudel võib ökomärgist kasutada kuni 30. aprillini 2008.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 237, 21.9.2000, lk 1.

(2)  EÜT L 242, 12.9.2001, lk 17. Otsust on muudetud otsusega 2005/384/EÜ (ELT L 127, 20.5.2005, lk 20).


LISA

RAAMTINGIMUSED

Vajaduse korral katsetakse ja võetakse proove mullaparandusained ja kasvusubstraate käsitleva tehnilise komitee CEN 223 väljatöötatud meetoditel seni, kuni töökonna CEN Task Force 151 “Horizontal” juhendamisel täpsustatud asjakohased horisontaalstandardid muutuvad kättesaadavaks.

Proove võetakse CENi/TK 223 (3. töörühma) koostatud meetoditel, mida CEN on üksikasjalikult kirjeldanud ja mille kinnitanud standardis EN 12579 – Soil improvers and growing media – Sampling. Kui katseid tuleb teha või proove võtta meetoditel, mida eespool osutatud meetodid ei hõlma, teatab (teatavad) taotlust läbivaatav(ad) pädev(ad) asutus(ed) (edaspidi “pädev asutus”), millist katsetus- ja/või proovivõtumeetodit ta aktsepteerib.

Vajaduse korral tohib kasutada muid katsemeetodeid, kui pädev asutus on nõus, et need on võrdväärsed eespool osutatud meetoditega. Kui katsete tegemise vajadust nimetatud ei ole või on nimetatud seoses kontrolli või järelevalvega, tugineb pädev asutus vajaduse korral taotleja deklaratsioonidele ja dokumentidele ja/või sõltumatu kontrolli tulemustele.

Pädevatel asutustel soovitatakse taotluste hindamisel ja käesolevas lisas sätestatud kriteeriumide täitmise kontrollimisel võtta arvesse tunnustatud keskkonnajuhtimise süsteemide nagu EMAS või ISO 14001 olemasolu. (Märkus: selliste juhtimissüsteemide rakendamine ei ole nõue.)

Kriteeriumide eesmärk on eelkõige edendada:

taastuvate materjalide kasutamist ja/või jäätmete kogumisel ja/või töötlemisel saadava orgaanilise ainese korduvkasutamist, aidates sellega kaasa lõppladustamisele (näiteks prügilasse) minevate tahkete jäätmete hulga vähendamisele,

toote kasutamisest tingitud raskmetallidest ja muudest ohtlikest ühenditest keskkonnale tulenevate kahjude või ohtude piiramist.

Kriteeriumid on kindlaks määratud nii, et ökomärgis antakse eelistatavalt nendele mullaparandusainetele, mille mõju keskkonnale kogu olelustsükli kestel on tavalisest väiksem.

ÖKOKRITEERIUMID

1.   Koostisained

Järgmised koostisained on lubatud:

1.1.   Orgaanilised koostisained

Ökomärgist saab taotleda ainult juhul, kui toode ei sisalda turvast ja kui selle toote orgaaniline aines on saadud jäätmematerjali töötlemisel ja/või korduvkasutamisel (nagu on määratletud nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivis 75/442/EMÜ jäätmete kohta (1) ning kõnealuse direktiivi I lisas).

Taotleja esitab pädevale asutusele toote üksikasjaliku koostise ning deklaratsiooni eespool esitatud nõude kohta.

1.2.   Setted

Toode ei tohi sisaldada reoveesetteid. Setted (muud kui reoveesetted) on lubatud ainult juhul, kui nad vastavad järgmistele kriteeriumidele:

Euroopa jäätmete nimistu (määratletud komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta otsusega 2001/118/EÜ, millega muudetakse otsust 2000/532/EÜ jäätmete nimistu osas) (2) kohaselt käsitatakse setetena järgmisi jäätmeid:

0203 05

reovee kohtpuhastussetted, mis on tekkinud puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel

0204 03

suhkrutootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted

0205 02

piimatööstuses tekkinud reovee kohtpuhastussetted

0206 03

pagari- ja kondiitritööstuses tekkinud reovee kohtpuhastussetted

0207 05

alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (v.a kohv, tee ja kakao) tootmisel tekkinud reovee kohtpuhastussetted

Setted on tekkeallika järgi eraldatavad, s.t neid ei ole segatud reovete või setetega, mis ei kuulu eritootmisprotsessi juurde.

Töötlemata jäätmes sisalduvate raskemetallide maksimumkontsentratsioonid (mg/kg kuivainest) vastavad 2. kriteeriumi nõuetele.

Setted vastavad kõigile muudele käesoleva lisa kohastele ökomärgise kriteeriumidele; sel juhul käsitletakse neid piisavalt stabiliseerituna ja puhastatuna.

Taotleja esitab pädevale asutusele toote üksikasjaliku koostise ning deklaratsiooni kõikide eespool esitatud nõuete täitmise kohta.

1.3.   Mineraalid

Mineraalid ei tohi olla kaevandatud:

looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitset käsitleva nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (3) kohaselt ühenduse jaoks tähtsatel ja teatavaks tehtud aladel,

Natura 2000 võrgustiku aladel, mis hõlmavad loodusliku linnustiku kaitset käsitleva nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ (4) ning direktiivi 92/43/EMÜ kohaseid erikaitsealasid, või väljaspool Euroopa Ühendust olevatel samaväärsetel aladel, mille suhtes kohaldatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni asjakohaseid sätteid.

Taotleja esitab pädevale asutusele asjaomaste asutuste väljaantud deklaratsiooni käesoleva nõude täitmise kohta.

2.   Ohtlike ainete piirväärtused

Lõpptoote kuivaines peab järgmisi elemente olema vähem kui näidatud järgmises tabelis:

Element

mg/kg (kuivainest)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (5)

2

Se (5)

1,5

As (5)

10

F (5)

200

Märkus: Kõnealused piirväärtused kehtivad ainult siis, kui riiklike õigusaktidega ei ole ette nähtud rangeimaid piirväärtusi.

Taotleja esitab pädevale asutusele asjassepuutuvad katsearuanded ning deklaratsiooni kõnealuse nõude täitmise kohta.

3.   Füüsikalised saasteained

Klaasi, metalli ja plasti sisaldus lõpptoote (sõelaava suurus 2 mm) kuivaines peab olema alla 0,5 %.

Taotleja esitab pädevale asutusele asjassepuutuvad katsearuanded ning deklaratsiooni kõnealuse nõude täitmise kohta.

4.   Lämmastik

Lämmastikusisaldus tootes ei tohi olla üle 3 massiprotsendi üldlämmastikust ning anorgaanilise lämmastiku sisaldus üle 20 % üldlämmastikust (s.t et orgaanilise lämmastiku sisaldus peab olema ≥ 80 %).

Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni kõnealuse nõude täitmise kohta.

5.   Toote toimeomadused

a)

Tooteid tuleb tarnida tahkelt ja nende kuivainesisaldus ei tohi olla alla 25 massiprotsendi ning orgaanilise ainese sisaldus alla 20 % kuivainest (mõõdetuna põletuskaona).

b)

Tooted ei tohi takistada taimede tärkamist ja edasist kasvu.

Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni kõnealuste nõuete täitmise kohta ning samuti asjassepuutuvad katsearuanded ja -dokumendid.

6.   Tervis ja ohutus

Järgmisi põhilisi nakkusetekitajaid ei tohi tootes olla järgmistest piirnormidest rohkem:

Salmonella: puudub 25 grammis,

ussnugiliste munad: puuduvad 1,5 grammis, (6)

E. coli: < 1 000 MPN/g (MPN: kõige tõenäolisem arv). (7)

Taotleja esitab pädevale asutusele asjassepuutuvad katsearuanded ja -dokumendid ning deklaratsiooni kõnealuste nõuete täitmise kohta.

7.   Elujõulised seemned/levised

Lõpptootes ei tohi umbrohuseemneid ega vohava umbrohu vegetatiivseid osi olla rohkem kui kaks ühikut liitris.

Taotleja esitab pädevale asutusele deklaratsiooni kõnealuste nõuete täitmise kohta ning samuti kõik asjassepuutuvad katsearuanded ja/või -dokumendid.

8.   Tootega kaasa antav teave

Tootega (olenemata sellest, kas toode on pakendatud või pakendamata) tuleb kas pakendil või eraldi teabelehtedel kaasa anda järgmine kirjalik teave:

Üldine teave:

a)

toote müügi eest vastutaja nimi ja aadress;

b)

toote liiki kirjeldav väljend, mis sisaldab sõna “MULLAPARANDUSAINE”;

c)

partiinumber;

d)

kogus (kaal või maht);

e)

põhilised toote valmistamiseks kasutatud lähtematerjalid (mille sisaldus on üle 5 mahuprotsendi).

Toote kasutamise kohta tuleb vajaduse korral tootega kas pakendil või eraldi teabelehtedel kaasa anda järgmine kirjalik teave:

a)

soovitatavad hoidmistingimused ning soovitatav kasutamise tähtaeg;

b)

ohutu käitlemise ja kasutamise juhendid;

c)

toote kasutusotstarbe ja -piirangute kirjeldus;

d)

märge toote sobivuse kohta konkreetsetele taimerühmadele (näiteks lubjalembesed või lubjakartlikud taimed);

e)

pH ja süsiniku-lämmastiku (C/N) suhe;

f)

märge orgaanilise ainese stabiilsuse (stabiilne või väga stabiilne) kohta vastavalt riiklikule või rahvusvahelisele standardile;

g)

märge soovitatavate kasutusviiside kohta;

h)

kasutamiseks asjaarmastajatele aednikele: soovitatav kasutuskogus väljendatuna kilogrammides või liitrites pinnaühiku (m2) kohta aastas;

Teabe puudumine on lubatud ainult juhul, kui taotleja on seda piisavalt põhjendanud.

Märkus: Kõnealust teavet edastatakse juhul, kui riiklike õigusaktidega ei nõuta teisiti.

Üksikasjalikud andmed:

Parameeter

Katsemeetodid

Kogus

EN 12580

Orgaanilise ainese ja tuha sisaldus

EN 13039

Üldlämmastik

prEN 13654/1-2

Süsiniku-lämmastiku suhe (C/N)

C/N (8)

pH

EN 13037

Raskemetallid (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Märg-/kuivainesisaldus

EN 13040

Salmonelloos

ISO 6579

Ussnugiliste munad

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

Stabiilsuse/küpsuse katse (kirjeldada koos tulemustega)

ei kohaldata

ei kohaldata

=

CEN meetod puudub

9.   Teave ökomärgisel

Ökomärgise 2. lahtris peab olema järgmine tekst:

aitab vähendada mulla ja vee reostust,

edendab materjalide korduvkasutust,

aitab suurendada mulla viljakust.


(1)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 47. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 47, 16.2.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(4)  EÜT L 59, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(5)  Andmeid kõnealuste elementide olemasolu kohta on vaja ainult nende toode kohta, mis sisaldavad tööstusprotsesside materjali.

(6)  Toodete puhul, mille orgaaniline koostisosa ei ole saadud mitte üksnes ökoloogilistest, aia- või pargijäätmetest.

(7)  Toodete puhul, mille orgaaniline koostisosa on saadud üksnes ökoloogilistest, aia- või pargijäätmetest.

(8)  

süsinik

=

orgaaniline aines (EN 13039) × 0,58

ei kohaldata

=

CEN meetod puudub


24.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/35


KOMISJONI OTSUS,

23. november 2006,

millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Bulgaarias

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5468 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/800/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade katku tõrjeks, (1) eriti artikli 16 lõike 1 teist lõiku ja artikli 20 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed sigade klassikalise katku tõrjeks. Neis meetmetes on sätestatud, et liikmesriigid esitavad niipea, kui esimene sigade klassikalise katku juhtum metssigadel on kinnitust leidnud, selle haiguse likvideerimise meetmete kava. Direktiiv sisaldab ka metssigade erakorralist vaktsineerimist käsitlevaid sätteid.

(2)

Bulgaarias esineb metssigadel sigade klassikalist katku.

(3)

Võttes arvesse Bulgaaria ühinemist, tuleks sigade klassikalise katku esinemise korral võetavad meetmed kõnealuses riigis kehtestada ühenduse tasandil.

(4)

Bulgaaria on vastu võtnud kava sigade klassikalise katku jälgimiseks ja tõrjeks kogu riigi territooriumil. Kava elluviimine jätkub.

(5)

Bulgaaria esitas ka 31. mail 2006. aastal komisjonile heakskiitmiseks kavad, mis käsitlevad metssigadel esineva sigade katku likvideerimist ja metssigade erakorralist vaktsineerimist kogu Bulgaaria territooriumil.

(6)

Komisjon kontrollis Bulgaaria esitatud kavu ja leidis, et need on kooskõlas direktiiviga 2001/89/EÜ.

(7)

Bulgaaria ühinemist silmas pidades tuleks kõnealused kavad ühinemise kuupäevast alates üheksa kuu vältel kohaldatavate üleminekumeetmetena heaks kiita.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kava sigade klassikalise katku likvideerimiseks metssigade populatsiooni hulgas

Kiidetakse heaks kava, mille Bulgaaria esitas 31. mail 2006. aastal metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks käesoleva direktiivi lisa punktis 1 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 2

Kava sigade klassikalise katku vastaseks vaktsineerimiseks metssigade populatsiooni hulgas

Kiidetakse heaks kava, mille Bulgaaria esitas 31. mail 2006. aastal metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks käesoleva direktiivi lisa punktis 2 sätestatud piirkonnas.

Artikkel 3

Täitmine

Bulgaaria võtab viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldab need. Ta teavitab komisjoni sellest viivitamata.

Artikkel 4

Kohaldamine

Käesolev otsus jõustub üksnes Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral nimetatud lepingu jõustumise kuupäeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse üheksa kuud.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.


LISA

1.   Piirkonnad, kus metssigadel esineva sigade katku likvideerimise kava rakendatakse:

Kogu Bulgaaria territoorium

2.   Piirkonnad, kus metssigadel esineva sigade katku vastase vaktsineerimise kava rakendatakse:

Kogu Bulgaaria territoorium