ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 322

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
22. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1721/2006, 21. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2006, 21. november 2006, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1431/94, (EÜ) nr 2497/96, (EÜ) nr 1396/98, (EÜ) nr 701/2003 ja (EÜ) nr 593/2004 kodulinnuliha- ja munasektoris 2007. aasta esimeseks kvartaliks impordilitsentsi taotluste esitamise suhtes

3

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

EL-Tšiili assotsiatsiooninõukogu otsus nr 2/2006, 16. oktoober 2006, millega muudetakse assotsiatsioonilepingu (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel) I lisa ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks

5

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 31. mai 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlust (Juhtum nr COMP/F/38.645 – metakrülaadid) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2098 all)  ( 1 )

20

 

*

Komisjoni soovitus, 16. november 2006, dioksiinide, dioksiinitaoliste polükloreeritud bifenüülide ja muude kui dioksiinitaoliste polükloreeritud bifenüülide taustanivoode seire kohta toiduainetes (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5425 all)  ( 1 )

24

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/795/ÜVJP, 20. november 2006, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1721/2006,

21. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 22. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 21. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

71,7

204

28,5

999

50,1

0707 00 05

052

144,7

204

66,2

628

171,8

999

127,6

0709 90 70

052

148,5

204

135,1

999

141,8

0805 20 10

204

67,5

999

67,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,3

400

77,8

999

75,6

0805 50 10

052

45,9

388

46,4

528

25,4

999

39,2

0808 10 80

388

93,6

400

103,6

404

99,2

720

66,8

800

152,5

999

103,1

0808 20 50

052

106,4

720

54,8

999

80,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1722/2006,

21. november 2006,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1431/94, (EÜ) nr 2497/96, (EÜ) nr 1396/98, (EÜ) nr 701/2003 ja (EÜ) nr 593/2004 kodulinnuliha- ja munasektoris 2007. aasta esimeseks kvartaliks impordilitsentsi taotluste esitamise suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 774/94 kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta, (3) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta, (4) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EÜ) nr 1706/98 kehtetuks tunnistamise kohta, (5) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2398/96, millega avatakse ühenduse ja Iisraeli vahelises assotsiatsioonilepingus ja vahelepingus sätestatud Iisraelist pärit kalkuniliha tariifikvoot, (6) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 7. aprilli 1998. aasta määrust (EÜ) nr 779/98 (Türgist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4115/86 ning muudetakse määrust (EÜ) nr 3010/95), (7) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2497/96 (8) sätestatakse ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelises assotsiatsioonilepingus ja vahelepingus ette nähtud korra kohaldamise eeskirjad kodulinnulihasektoris.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1396/98 (9) sätestatakse määruse (EÜ) nr 779/98 kohaldamise kord kodulinnuliha sektoris.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 701/2003 (10) sätestatakse määruse (EÜ) nr 2286/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit teatavate kodulinnuliha- ja munatoodete impordi korra kohta.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 593/2004 (11) avatakse tariifikvoodid munasektoris ja munaalbumiini puhul ja sätestatakse nende haldamine.

(5)

Kõikide nimetatud määrustega nähakse ette, et impordilitsentsi taotlused tuleb esitada igale määratletud kvoodi kehtivusajale eelneva kuu seitsme esimese päeva jooksul. Arvestades Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga alates 1. jaanuarist 2007, tuleb muuta litsentsitaotluste esitamise ajavahemikku 2007. aasta esimeses kvartalis.

(6)

Komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1431/94, milles sätestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 ette nähtud impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris ning kodulinnuliha ja teatavate muude põllumajandussaaduste teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine, (12) on juba muudetud, arvestades Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga alates 1. jaanuarist 2007. Kõnealuse määruse artikli 4 lõikega 1 nähakse ette, et ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. märts 2007 saab litsentsitaotlusi esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimesel seitsmel tööpäeval. Halduslikel põhjustel tuleks seda ajavahemikku pikendada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päevani. Ühtlustamise eesmärgil tuleks sama sektori impordikvootide puhul 2007. aasta esimeseks kvartaliks ette näha sama taotluste esitamise ajavahemik.

(7)

Seepärast tuleks määrusi (EÜ) nr 1431/94, (EÜ) nr 2497/96, (EÜ) nr 1396/98, (EÜ) nr 701/2003 ja (EÜ) nr 593/2004 vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1431/94 artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. märts 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2497/96 artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. märts 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1396/98 artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. märts 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 701/2003 artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–30. juuni 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 593/2004 artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Ajavahemikuks 1. jaanuar 2007–31. märts 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006.

(3)  EÜT L 91, 8.4.1994, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2198/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 3).

(4)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(5)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(6)  EÜT L 327, 18.12.1996, lk 7.

(7)  EÜT L 113, 15.4.1998, lk 1.

(8)  EÜT L 338, 28.12.1996, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 361/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 15).

(9)  EÜT L 187, 1.7.1998, lk 41. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1043/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 24).

(10)  ELT L 99, 17.4.2003, lk 32.

(11)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 10.

(12)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1255/2006 (ELT L 228, 22.8.2006, lk 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/5


EL-TŠIILI ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 2/2006,

16. oktoober 2006,

millega muudetakse assotsiatsioonilepingu (ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel) I lisa ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks

(2006/792/EÜ)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Brüsselis 18. novembril 2002 allkirjastatud assotsiatsioonlepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel (edaspidi “assotsiatsioonileping”), eriti selle artikli 60 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ettevõtjatele selguse, majandusliku olukorra pikaajalise ennustatavuse ja õiguskindluse tagamiseks on pooled leppinud kokku konsolideerida kahepoolsesse vabakaubanduslepingusse ühenduse üldise tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud allesjäänud tariifsed soodustused, mida veel ei ole assotsiatsioonlepingu I lisas loetletud ühenduse tariifsete soodustustena sätestatud.

(2)

Assotsiatsioonilepingu artikli 60 lõike 5 alusel on assotsiatsiooninõukogule antud volitused võtta vastu otsuseid tollimaksude vähendamise kiirendamiseks artiklites 65, 68 ja 71 sätestatust kiiremini või muul viisil parandada neis artiklites sätestatud turulepääsutingimusi.

(3)

Selle otsusega asendatakse artiklitega 65, 68 ja 71 kehtestatud tingimused asjaomaste toodete osas.

(4)

On soovitav tagada sujuv üleminek ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kavalt assotsiatsioonilepinguga kehtestatud kahepoolsele kauplemise sooduskorrale ja lubades teatud ajavahemiku jooksul esitada ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolutõendeid (päritolusertifikaadi vorm A või kaubaarve deklaratsioon),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse assotsiatsioonilepingu I lisa vastavalt käesoleva otsuse lisa sätetele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on ülimuslik assotsiatsioonilepingu artiklitega 65, 68 ja 71 kehtestatud tingimuste suhtes asjaomaste toodete impordi korral ühendusse.

Artikkel 3

Tšiilis nõuetekohaselt ja ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava raames välja antud päritolutõendeid aktsepteeritakse Euroopa Ühenduses ELi-Tšiili assotsiatsioonilepinguga kehtestatud kahepoolse kauplemise sooduskorra raames kehtivate päritolutõenditena järgmistel tingimustel:

i)

päritolutõend on esitatud nelja kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast;

ii)

päritolutõend ja veodokumendid on välja antud hiljemalt eelmisel päeval enne käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva;

iii)

päritolutõend esitatakse impordi korral Euroopa Ühendusse, et saada eelnevalt ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt antud selliseid tariifseid soodustusi, mis on käesoleva otsusega konsolideeritud.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2006 või otsuse vastuvõtmise päeval, kui otsus võetakse vastu pärast 1. jaanuari 2006.

Brüssel, 16. oktoober 2006

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

A. FOXLEY


LISA

ÜHENDUSE TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE TABEL

(assotsiatsioonilepingu artiklite 60, 65 ja 71 kohaselt)

HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)

6,1 % (1)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)

10,1 % (1)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (1)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)

6,9 % (1)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)

8,5 % (1)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.10 to 30.6)

6,9 % (1)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.7 to 30.9)

10,1 % (1)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (1)

 

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg (1)

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (1)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 19

– – Other

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (1)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (1)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (1)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)  (2)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – – Other

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 39

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 69

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (1)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (1)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (1)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (1)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (1)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (1)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (1)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (1)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (1)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (1)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (1)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (1)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (1)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (1)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (1)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (1)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (1)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (1)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (1)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (1)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (1)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (1)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (1)

 


(1)  Tšiilist pärit toodete impordi korral ühendusse kohaldatav tollimaks. See tollimaks tuleneb üldiste tariifsete soodustuste kava alusel Tšiili suhtes kohaldatava tollimaksu konsolideerimisest assotsiatsioonilepingusse.

(2)  Seda tollimaksu kohaldatakse ainult kvoodiväliste toodete suhtes.


Komisjon

22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/20


KOMISJONI OTSUS,

31. mai 2006,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlust

(Juhtum nr COMP/F/38.645 – metakrülaadid)

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2098 all)

(Ainult inglis- ja prantsuskeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/793/EÜ)

RIKKUMISE KOKKUVÕTE

(1)

Käesolev otsus on adresseeritud ettevõtjatele Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd ja Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV ja Quinn Plastics GmbH.

(2)

Eespool nimetatud 14 õigussubjekti (mis kuuluvad 5 ettevõtjale ja millest mõnda õigussubjekti peetakse vastutavaks kui emaettevõtjat) on rikkunud EÜ asutamislepingu artiklit 81 ja EMP lepingu artiklit 53, osaledes ühes ja järjepidevas rikkumises ajavahemikus 23. jaanuar 1997 kuni 12. september 2002 EMP metakrülaatide tööstuses. Rikkumine hõlmab kolme toodet:

polümetüülmetakrülaat (edaspidi “PMMA”) vormisegu;

tahke polümetüülmetakrülaat (edaspidi “PMMA”) plaat ning

polümetüülmetakrülaat (edaspidi “PMMA”) sanitaartooted.

(3)

Rikkumise põhilised tunnused on: konkurentide arutelud hindade üle, hinnakokkulepete tegemine, rakendamine ja jälgimine kas hinna tõstmise näol või vähemalt olemasolevate hindade stabiliseerimise näol; arutelud täiendavate töötluskulude lisamise üle tarbijahinnale; kaubanduslikult olulise ja salajase turuga ja/või ettevõtjaga seotud teabe vahetamine; regulaarsetel kohtumistel osalemine ja muu suhtlemine eespool nimetatud piirangute alaste kokkulepete sõlmimiseks ja nende rakendamise jälgimiseks Euroopa majanduspiirkonna piires.

METAKRÜLAATIDE TÖÖSTUS

(4)

PMMA vormisegu, tahke PMMA plaadid ja PMMA sanitaartooted on üks osa tootmisahelast, mille alguspunkt ja kolme PMMA toote põhiline tooraine on metakrülaatmonomeerid. Kuigi kõik kolm kõnealust PMMA toodet on nii füüsikaliselt kui ka keemiliselt erinevad, võib neid ühise tooraine tõttu pidada üheks ühtseks tooterühmaks.

(5)

Uurimise käigus tuvastati, et kartell hõlmas kogu Euroopa majanduspiirkonda. 2000. aasta Euroopa majanduspiirkonna turuväärtus kõigi kolme PMMA toote puhul oli keskmiselt 665 miljonit eurot ligikaudu 255 000 tonni kohta.

MENETLUS

(6)

2002. aasta detsembris teatas Saksamaa ettevõtja Degussa AG komisjonile metakrülaatide tööstuses esinevast kartellist ja väljendas soovi teha komisjoniga koostööd vastavalt 2002. aasta leebema kohtlemise teatisele. Degussa edastas komisjonile tõendid, mis võimaldasid 2003. aasta märtsis teostada kontrolle ettevõtjate Atofina, Barlo, Lucite ja Degussa ruumides.

(7)

Pärast kontrolle esitasid ettevõtjad Atofina, Lucite ja ICI trahvide vähendamise taotluse. Ettevõtjate Atofina ja Lucite puhul vähendati trahve. Lisaks sellele tagati ettevõtjale Lucite kaitse ühe ajavahemiku suhtes, mil ettevõtja osales kartellis. Ettevõtja ICI taotlus lükati tagasi, sest see ei sisaldanud olulist lisaväärtust.

(8)

Vastuväited adresseeriti 20 õigussubjektile, kes kuuluvad 7 ettevõtjale. Suuline arutamine, millest võtsid osa kõik adressaadid, toimus 15.–16. detsembril 2005.

KARTELLI TEGEVUS

(9)

Kuigi on viiteid selle kohta, et esimesed konkurentsivastased kontaktid kolme PMMA toote tootja vahel leidsid aset juba 1980. aastate keskel, seab komisjon rikkumise alguspunktiks 23. jaanuaril 1997. aastal asetleidnud kohtumise, sest see oli esimene konkurentsivastane kohtumine, mille kohta komisjonil on kinnitus rohkem kui ühelt osaliselt. Kõnealusel tippkohtumisel arutasid ettevõtjate Atofina, Degussa ja ICI esindajad pettumustvalmistavat kasumit seoses PMMA vormisegude ja tahke PMMA plaatidega ning võimalust täiendavalt kooskõlastada turukäitumist konkurentide vahel; otsustati, et müügijuhte tuleks manitseda täitma rangemalt eelnevalt kokkulepitud korraldusi.

(10)

Kolme PMMA toodet käsitlevate konkurentsivastaste kokkulepete üleüldine ülesehitus näitab, et seda võib käsitleda kui ühte rikkumist, mille raames konkurendid arutasid hindade üle, tegid, rakendasid ja jälgisid hinnakokkuleppeid, arutasid täiendavate tööstuskulude lisamise üle tarbijahinnale ja vahetasid kaubanduslikult olulist ja salastatud turuga ja/või ettevõtjatega seotud teavet.

TRAHVID

Põhisumma

Raskusaste

(11)

Arvestades rikkumise raskusastet, mõju turule ja selle geograafilist ulatust, tuleb seda käsitleda kui väga tõsist rikkumist.

Erinev kohtlemine

(12)

Arvestades käivet kartellistunud tööstuses, esines ettevõtjate osaluses olulisi erinevusi, on kohaldatud erinevat kohtlemist (rühmitamine) selleks, et arvesse võtta iga ettevõtja osalust: sellise lähenemisviisi eesmärk on eristada seda, kuidas erinevate ettevõtjate osalus kahjustas konkurentsi.

(13)

Ettevõtjad on jagatud kolme rühma vastavalt nende 2000. aasta Euroopa majanduspiirkonna kolme PMMA toote käibele; 2000. aasta oli kõige hilisem rikkumise aasta, millal ettevõtjad, kellele käesolev otsus on adresseeritud, kartellis osalesid.

(14)

Degussa (216 miljonit eurot) ja Atofina (188 miljonit eurot) on liigitatud esimesse rühma. Lucite (105,98 miljonit eurot) on suuruselt kolmas tootja ja ta liigitati teise rühma. ICI, kes ei ole esitanud käivet käsitlevaid andmeid äriühingu osa ICI Acrylics kohta, on liigitatud teise rühma koos ettevõtjaga Lucite, arvestades et esimese müük viimasele võimaldab võrrelda ettevõtja Lucite andmeid ICI Acrylicsi käibega õiglaselt. Ettevõtja Quinn Barlo käibega 66,37 miljonit eurot vaid tahke PMMA plaatide sektoris on liigitatud kolmandasse rühma. Ei ole tõestatud, et ettevõtja Barlo osales sobingulises tegevuses PMMA vormisegude või santiaartoodete valdkonnas, sest ettevõtja ei olnud teadlik või tal puudus teave üldise konkurentsivastaste kokkulepete kava kohta. Selle tulemusel ning arvestades juhtumi asjaolusid vähendati Barlole määratud põhisummat 25 % võrra.

Piisav hoiatav mõju

(15)

Selleks, et seada trahvi summa tasemele, mis tagab piisava hoiatava mõju, on komisjon arvamusel, et sobilik on kohaldada määratud trahvide puhul korrutustegurit. Komisjon märgib, et 2005. aastal, mis oli kõige hilisem majandusaasta enne otsust, oli ettevõtjate kogukäive järgmine: Degussa AG: 11,750 miljonit eurot; Total SA: 143,168 miljonit eurot ja ICI PLC: 8,490 miljonit eurot.

(16)

Arvestades eelmisi otsuseid on komisjon arvamusel, et Total/Atofina, Degussa ja ICI puhul on sobilik trahvi korrutada teguriga.

Kestus

(17)

Iga õigussubjekti puhul kohaldati ka erinevaid korrutustegureid vastavalt rikkumise kestusele.

RASKENDAVAD ASJAOLUD

Korduvad rikkumised

(18)

Ajal, mil rikkumine aset leidis, oli Degussa, Atofina ja ICI suhtes juba kehtestatud komisjoni keelavad otsused kartellinduse eest. (1) See õigustab kõnealustele ettevõtjatele määratava trahvi põhisumma suurendamist.

KERGENDAVAD ASJAOLUD

(19)

Mitmed ettevõtjad on väitnud mõnede või kõikide järgmiste kergendavate asjaolude olemasolu: rikkumise varajane lõpetamine, väike/passiivne osalus, tavade tõhusa rakendamise puudumine, vastavuskavade rakendamine, kasu puudumine, kriis metüülmetakrülaadi tööstuses. Kõik väited on tagasilükatud kui põhjendamatud, välja arvatud väikese/passiivse osaluse väide Quinn Barlo puhul. Seetõttu vähendati Quinn Barlo puhul põhisummat 50 % võrra.

(20)

Kergendavate asjaolude väited, mis põhinevad koostööl väljaspool 2002. aasta leebema kohtlemise teatise reguleerimisala on tagasi lükatud, sest esinenud ei ole konkreetseid asjaolusid, mis õigustaksid sellist meedet. Ettevõtetevahelist koostööd on hinnatud ainult 2002. aasta leebema kohtlemise teatise põhjal.

2002. AASTA LEEBEMA KOHTLEMISE TEATISE KOHALDAMINE

Kaitse – punkti 8 alapunkt a

(21)

Degussa oli esimene, kes 20. detsembril 2002 teatas komisjonile kartelli olemasolust. 27. jaanuaril 2003. aastal andis komisjon vastavalt leebema kohtlemise teatise punktile 15 ettevõtjale Degussa tingimusliku kaitse trahvide eest. Degussa on teinud komisjoni haldusmenetluse jooksul pidevalt tihedat ja tõhusat koostööd ning on esitanud komisjonile kõik talle kättesaadavad tõendid, mis käsitlevad kahtlustatavat rikkumist. Degussa lõpetas oma osalemise kahtlustatavas rikkumises ajal, mil ta esitas vastavalt leebema kohtlemise teatisele tõendid ja ei ole sundinud teisi ettevõtjaid rikkumises osalema. Seetõttu täitis Degussa tingimused, et saada täieliku kaitse trahvide eest.

Trahvi vähendamine – punkti 23 alapunkti b esimene taane (vähendamine 30–50 %)

(22)

Atofina oli esimene ettevõtja, kes täitis leebema kohtlemise teatise punktis 21 sätestatud tingimused, esitades komisjonile tõendid, millel oli esitamise ajal komisjoni valduses olevate tõenditega võrreldes oluline lisaväärtus, ja komisjoni teadaolevalt on Atofina lõpetanud oma osaluse rikkumises hiljemalt tõendite esitamise ajal ning ei ole oma osalust uuesti algatanud. Seetõttu täidab ettevõtja vastavalt punkti 23 alapunkti b esimese taandele tingimused, et ettevõtjale muidu määratavat trahvi vähendataks 30–50 % ulatuses. Atofina trahvi vähendatakse 40 %.

Punkti 23 alapunkti b teine taane (vähendamine 20–30 %)

(23)

Lucite oli teine ettevõtja, kes täitis leebema kohtlemise teatise punktis 21 sätestatud tingimused nagu ülal mainitud ja kellel oli seetõttu õigus vastavalt leebema kohtlemise teatise punkti 23 alapunkti b teisele taandele trahvi vähendamisele 20–30 % ulatuses. Lucite trahvi vähendatakse 30 %.

Kaitse vastavalt punktile 23

(24)

Lucite tõendid võimaldasid komisjonil kinnitada kartelli kestus 28. veebruarist 2001 kuni 12. septembrini 2002. Kooskõlas leebema kohtlemise teatise punktiga 23 on see rikkumise ajavahemik seotud faktidega, millest komisjon ei olnud eelnevalt teadlik ja mis mõjutavad otseselt kahtlustatava kartelli kestust. Seetõttu ei võtnud komisjon Lucite tõendeid antud ajavahemiku kohta arvesse viimasele trahvi määramisel.

Punkti 23 alapunkti b kolmas taane (vähendamine kuni 20 %)

(25)

ICI taotles leebemat kohtlemist 18. oktoobril 2004 pärast seda, kui komisjonini oli jõudnud leebema kohtlemise taotlused ettevõtjatelt Degussa (20. detsember 2002), Atofina (3. aprill 2003) ja Lucite (11. juuli 2003).

(26)

Vastavalt leebema kohtlemise teatisele vaatas komisjon ICI taotluse läbi kronoloogilises järjekorras, milles taotlused olid esitatud, selleks et hinnata, kas taotlus tõi endaga kaasa lisaväärtust punkti 21 tähenduses. Nende kriteeriumide põhjal teatas komisjon ettevõtjale ICI, et selle esitatud tõendid ei andnud olulist lisaväärtust leebema kohtlemise teatise tähenduses.

MENETLUSE LÕPETAMINE

(27)

Arvestades tegureid, mida ettevõtjad esitasid oma vastustes vastuväidetele ja suulise arutamise ajal, otsustas komisjon loobuda esiteks vastuväidetest kõikide ettevõtjate vastu rikkumise selle osa suhtes, mis oli seotud metüülmetakrülaatidega; teiseks vastuväidetest ettevõtjate BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S ja Repsol Polivar SpA suhtes seoses PMMA vormisegude, tahke PMMA plaatide ja PMMA sanitaartoodetega; kolmandaks vastuväidetest ettevõtjate Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH, Quinn Plastics SA suhtes seoses PMMA vormisegudega ja lõpetuseks loobuda vastuväidetest ettevõtja Quinn Plastics SA suhtes seoses tahke PMMA plaatidega.

OTSUS

(28)

Otsuse adressaadid ja nende osalemise kestus on järgmised:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (endine Agomer GmbH ja Röhm GmbH) ja Para-Chemie GmbH – 23. jaanuar 1997 kuni 12. september 2002;

b)

Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (endine Atofina SA) ja Elf Aquitaine SA – 23. jaanuar 1997 kuni 12. september 2002 ja Total SA – 1. mai 2000 kuni 12. september 2002;

c)

ICI PLC – 23. jaanuar 1997 kuni 1. november 1999;

d)

Lucite International Ltd ja Lucite International UK Ltd – 2. november 1999 kuni 12. september 2002 ning

e)

Quinn Barlo Ltd (endine Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (endine Barlo Plastics NV) ja Quinn Plastics GmbH (endine Barlo Plastics GmbH) – 30. aprill 1998 kuni 21. august 2000.

(29)

Arvestades eespool loetletud põhjendusi, kehtestati järgmised trahvid:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG ja Para-Chemie GmbH: 0 eurot;

b)

solidaarselt vastutavad Arkema SA, Altuglas International SA ja Altumax Europe SAS: 219,13125 miljonit eurot; selle summa ulatuses on Total SA solidaarselt vastutav 140,4 miljoni euro eest ja Elf Aquitaine SA solidaarselt vastutav 181,35 miljoni euro eest;

c)

ICI PLC : 91,40625 miljonit eurot;

d)

solidaarselt vastutavad Lucite International Ltd ja Lucite International UK Ltd: 25,025 miljonit eurot ning

e)

solidaarselt vastutavad Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV ja Quinn Plastics GmbH: 9 miljonit eurot.

(30)

Eeltoodud ettevõtjatelt nõuti kohe punktis 3 nimetatud rikkumise lõpetamist juhul, kui nad seda juba teinud ei olnud ja hoiduda punktis 3 kirjeldatud tegevuse või käitumise kordamisest ja igasugusest tegevusest või käitumisest, millel on sama või samasugune eesmärk või mõju.


(1)  Sellised otsused hõlmavad:

 

Degussa puhul: komisjoni otsus, 23. november 1984, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/30.907 – peroksiidtooted, EÜT L 35, 7.2.1985, lk 1); komisjoni otsus, 23. aprill 1986, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/31.149 – polüpropüleen, EÜT L 230, 18.8.1986, lk 1).

 

Atofina puhul: komisjoni otsus, 23. november 1984, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/30.907 – peroksiidtooted, EÜT L 35, 7.2.1985, lk 1); komisjoni otsus, 23. aprill 1986, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/31.149 – polüpropüleen, EÜT L 230, 18.8.1986, lk 1) ja komisjoni otsus, 27. juuli 1994, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/31.865 – PVC II, EÜT L 239, 14.9.1994, lk 14).

 

ICI puhul: komisjoni otsus, 23. aprill 1986, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/31.149 – polüpropüleen, EÜT L 230, 18.8.1986, lk 1); komisjoni otsus, 27. juuli 1994, mis käsitleb EMP lepingu artikli 85 alusel algatatud menetlust (IV/31.865 – PVC II, EÜT L 239, 14.9.1994, lk 14).


22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/24


KOMISJONI SOOVITUS,

16. november 2006,

dioksiinide, dioksiinitaoliste polükloreeritud bifenüülide ja muude kui dioksiinitaoliste polükloreeritud bifenüülide taustanivoode seire kohta toiduainetes

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5425 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/794/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 211 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. märtsi 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 466/2001 (1) (millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes) on kehtestatud dioksiinide ja dioksiinide (koos polükloreeritud bifenüülidega, edaspidi “PCBd”) piirnormid toiduainetes.

(2)

Kogu Euroopa Ühendusest on vaja koguda usaldusväärseid andmeid dioksiinide, furaanide ja dioksiinitaoliste PCBde sisalduse kohta võimalikult mitmesugustes toiduainetes, et saada selge ettekujutus aja jooksul toimuvatest muutustest nende ainete taustasisalduses.

(3)

Komisjoni 6. veebruari 2006. aasta soovituses 2006/88/EÜ dioksiinide, furaanide ja polükloreeritud bifenüülide (PCBde) sisalduse vähendamise kohta söödas ja toiduainetes (2) soovitati, et liikmesriigid peaksid aeg-ajalt kontrollima dioksiinide ja dioksiinitaoliste PCBde ning võimaluse korral muude kui dioksiinitaoliste PCBde sisaldust toiduainetes vastavalt komisjoni soovitusele 2004/705/EÜ. (3)

(4)

Soovitusega 2004/705/EÜ nähakse ette liikmesriikides aastas analüüsitavate erineva kategooria toiduainete proovide võtmise miinimumsagedus ja dioksiinide, furaanide ja dikosiinitaoliste PCBde taustasisalduse seire tulemuste teatamise vorm. Euroopa Ühendusega 1. mail 2004. aastal liitunud uutele liikmesriikidele sätestati üleminekukord.

(5)

On asjakohane muuta praegust seireprogrammi, võttes arvesse saadud kogemusi. Seega tuleks soovitus 2004/705/EÜ asendada uue soovitusega.

(6)

On oluline, et käesoleva soovituse alusel kogutud andmeid esitatakse korrapäraselt komisjonile. Komisjon tagab nimetatud andmete koondamise andmebaasi. Samuti tuleks esitada viimaste aastate taustanivoosid peegeldavad andmed, mille saamisel kasutatud analüüsimeetod on kooskõlas komisjoni 30. juuli 2002. aasta direktiivis 2002/69/EÜ, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks ja dioksiinitaoliste PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks toiduainetes, (4) sätestatud nõuetega,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.   Alates aastast 2007 kuni 31. detsembrini 2008 peaksid liikmesriigid tegema igal aastal toiduainete dioksiini-, furaani- ja dioksiinitaoliste PCBde taustasisalduse seiret, analüüsides soovitatud miinimumsagedusega võetud proove, mille kohta on suunisena esitatud I lisa tabel.

2.   Võimaluse korral peaksid liikmesriigid analüüsima samades proovides ka muude kui dioksiinitaoliste PCBde sisaldust.

3.   Liikmesriigid peaksid komisjonile korrapäraselt esitama II lisas ette nähtud teavet sisaldavad ja nimetatud lisas esitatud vormis andmed, et need ühte andmebaasi koondada. Samuti tuleks esitada viimaste aastate taustanivoosid näitavad andmed, mis saadi direktiivis 2002/69/EÜ sätestatud nõuetele vastava analüüsimeetodi kasutamisel.

Seega tunnistatakse soovitus 2004/705/EÜ kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud soovitusele tõlgendatakse viidetena käesolevale soovitusele.

Brüssel, 16. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 77, 16.3.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 199/2006 (ELT L 32, 4.2.2006, lk 34).

(2)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 26.

(3)  ELT L 321, 22.10.2004, lk 45.

(4)  EÜT L 209, 6.8.2002, lk 5. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2004/44/EÜ (ELT L 113, 20.4.2004, lk 17).


I LISA

Tabel

:

Soovitatav minimaalne aastas analüüsitavate toiduproovide arv. Proovide jaotumine lähtub iga riigi toodangust. Erilist tähelepanu pööratakse toiduainetele, mille puhul eeldatakse dioksiinide, furaanide ja dioksiinitaoliste PCBde taustanivoode suurt varieeruvust. Eelkõige kehtib see kala kohta.


Toode, mis sisaldab ka tuletistooteid

Vesiviljelus

(*)

Püütud looduslik kala

(**)

Liha

(***)

Piim

(****)

Munad

(*****)

Muu

(******)

Kokku

Proovide arv

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgia

4

8

18

8

7

7

52

Taani

4

20

14

7

4

6

55

Saksamaa

16

28

55

34

25

36

194

Kreeka

6

8

14

8

4

7

47

Hispaania

26

36

36

13

24

21

156

Prantsusmaa

25

30

55

28

28

27

193

Iirimaa

8

15

15

7

5

4

54

Itaalia

22

24

46

20

26

26

164

Luksemburg

2

3

6

3

3

3

20

Madalmaad

7

18

26

13

20

8

92

Austria

3

3

15

8

6

7

43

Portugal

4

12

12

6

5

6

45

Soome

4

10

10

6

4

6

40

Rootsi

4

12

10

6

4

6

42

Ühendkuningriik

15

30

40

19

20

20

144

Tšehhi Vabariik

6

3

11

5

5

5

35

Eesti

2

6

7

3

2

4

24

Küpros

2

6

4

3

2

3

20

Läti

2

6

7

3

2

4

24

Leedu

2

6

7

3

2

4

24

Ungari

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Poola

10

18

25

13

16

20

102

Sloveenia

2

3

7

3

2

4

21

Slovakkia

2

3

7

3

2

4

21

Bulgaaria

4

3

9

5

5

4

30

Rumeenia

6

3

11

9

9

10

48

Island

3

69

7

3

2

3

87

Norra

54

94

11

3

4

4

170

Kokku

250

483

500

250

250

267

2 000

Märkused tabeli kohta

Tabelis nimetatud arve tuleb vaadelda kui miinimumi. Liikmesriikidel soovitatakse võtta rohkem proove.

(*)

:

Vesiviljelus

:

vesiviljeluse proovid tuleks jaotada kalaliikide vahel proportsionaalselt toodanguga. Juhisena võib kasutada Euroopa Ühenduste 2006. aasta väljaandes “Olulisi fakte ja näitajaid ühise kalanduspoliitika kohta” (1) liikide kaupa esitatud andmeid kalapüügi ja kala ning kalatoodete tootmise kohta ja kaarti “Vesiviljelus Euroopa Ühenduses”. (2) Erilist tähelepanu tuleks pöörata austritele, rannakarpidele ja angerjale.

(**)

:

Püütud looduslikud kalad

:

püütud looduslike kalade proovid tuleks jaotada kalaliikide vahel proportsionaalselt nende püügiga. Juhisena võib kasutada Euroopa Ühenduste 2006. aasta väljaandes “Olulisi fakte ja näitajaid ühise kalanduspoliitika kohta” liikide kaupa esitatud andmeid kalapüügi ja kala ning kalatoodete tootmise kohta. Erilist tähelepanu tuleks pöörata püütud looduslikule angerjale.

(***)

:

Liha

:

lisaks veise-, sea-, kodulinnu- ja lambalihale ning neist saadud lihatoodetele tuleks võtta rohkesti proove hobuse-, põhjapõdra-, kitse-, küüliku-, hirve- ja ulukilihast.

(****)

:

Piim

:

suurem osa piimaproovidest tuleks võtta talupiimast (peamiselt lehmapiimast). Samuti on asjakohane võtta proove teiste loomade piimast ja sellest valmistatud toodetest (kitsepiim jne).

(*****)

:

Munad

:

erilist tähelepanu tuleks pöörata vabalt valitud kanamunadele ja proove tuleks võtta ka pardi-, hane- ja vutimunadest.

(******)

:

Muu

:

nimetatud kategoorias tuleks pöörata erilist tähelepanu:

toidulisanditele (eriti neile, mis põhinevad mereorganismist saadud õlil),

imiku- ja väikelastetoitudele,

toiduainetele, mis pärinevad piirkondadest, kus kliimatingimuste tõttu esinevad üleujutused ja on toimunud tootmistingimuste muutused, mis võivad kuidagi mõjutada dioksiini ja dioksiinitaoliste PCBde sisaldust toiduainetes nimetatud piirkonnas.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_pt.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


II LISA

A.   Dioksiinide, furaanide ning dioksiinitaoliste PCBde ja muude PCBde sisalduse kohta toidus esitatavate analüüsitulemuste vormi selgitavad märkused

1.   Üldteave analüüsitavate proovide kohta

Proovikood: proovi tunnuskood.

Riik: liikmesriik, kus seire on teostatud.

Aasta: aasta, mil seire teostati.

Toode: analüüsitav toiduaine – kirjeldada võimalikult täpselt.

Turustusetapp: koht, kus toote proov võeti.

Kude: analüüsitud toote osa.

Tulemuste esitamine: tulemused tuleb esitada sellel alusel, millel on kehtestatud piirnormid. Muude kui dioksiinitaoliste PCBde analüüsi puhul soovitatakse tulemuste esitamisel lähtuda samadest alustest.

Proovivõtmise laad: juhuslikud proovid – teatada võib ka plaaniliste proovide analüüsi tulemustest, kuid sel juhul tuleb selgelt ära näidata, et tegemist on plaanilise prooviga, mis ei tarvitse kajastada tavalisi taustanivoosid.

Osaproovide arv: liitproovide puhul ära näidata osaproovide arv (isendite arv). Kui analüüsitulemus põhineb ühel proovil, märkida number 1. Osaproovide arv liitproovis võib erineda, seega näidata see eraldi ära iga proovi puhul.

Tootmismeetod: tavapärane/mahepõllundus (võimalikult täpselt).

Piirkond: niivõrd kui asjakohane, asula või piirkond, kus proov võeti, näidates võimalusel ära, kas tegemist on maa või linnaga, tööstuspiirkonnaga, sadamaga, avamerega jne. Nt Brüssel – linn, Vahemeri – avameri.

Eriti tähtis on selgelt ära näidata piirkond, kui proov on võetud toidust, mida toodetakse üleujutuse all kannatanud piirkondades.

Rasvasisaldus (%): rasvasisalduse protsent proovis.

Niiskusesisaldus (%): (võimaluse korral) niiskusesisalduse protsent proovis.

2.   Üldteave kasutatud analüüsimeetodi kohta

Analüüsimeetod: näidata kasutatud meetod.

Akrediteerimise staatus: näidata ära, kas analüüsimeetod on akrediteeritud või mitte.

Määramatus: otsustusmäär või laiendatud mõõtemääramatuse protsent analüüsimeetodi puhul.

Lipiidide ekstraheerimise meetod: nimetada lipiidide ekstraheerimise meetod, mida kasutati proovi rasvasisalduse määramiseks.

3.   Analüütilised tulemused

Dioksiinid, furaanid, dioksiinitaolised PCBd: tulemused iga analoogi kohta tuleks märkida väljendatult ppt-s – pikogrammi grammi kohta (pg/g).

Muud kui dioksiinitaolised PCBd: tulemused iga analoogi kohta tuleks märkida väljendatult ppt-s – nanogrammi grammi kohta või mikrogrammi kilogrammi kohta (ng/g või μg/kg).

LOQ: kvantifitseerimispiir väljendatuna ühikutes pikogrammi grammi kohta (pg/g) (dioksiinide, furaanide ja PCBde puhul) või mikrogrammi kilogrammi kohta (μg/kg) – nanogrammi grammi kohta (ng/g) (muude kui dioksiinitaoliste PCBde puhul).

Analüüsitud analoogide puhul, mille näitajad jäävad alla kvantifitseerimispiiri, tuleks tulemuste lahtrisse kanda < LOQ (LOQ tuleks näidata väärtusena).

Lisaks PCB-le ja dioksiinitaolistele PCBdele analüüsitavate PCB analoogide puhul tuleb vormile lisada PCB analoogi number, nt 31, 99, 110 jne. Kui märgistatud ridadest proovis analüüsitavate PCB analoogide jaoks ei piisa, lisada vormi lõppu uusi ridu.

4.   Üldmärkused tabeli kohta

Saagise määra esitamine

Saagise määra esitamine ei ole kohustuslik, kui üksikute analoogide saagise määr jääb 60–120 % vahele. Kui mõne üksiku analoogi saagise määr jääb nimetatud ulatusest välja, on saagise määra esitamine kohustuslik.

LOQ esitamine

LOQ esitamist ei nõuta, kuid tulemuste lahtrisse tuleb märkida kvantifitseerimata analoogid < LOQ (arvuna).

Üksikute analoogide TEQ väärtuse esitamine

Üksikute analoogide TEQ väärtuste lahtri täitmine ei ole kohustuslik.

B.   Analoogidega seonduvate analüüsitulemuste vorm dioksiinide, furaanide, diksiinitaoliste PCBde ja muude PCBde sisalduse kohta toidus

Image

Image

Image


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

22.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/32


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/795/ÜVJP,

20. november 2006,

mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. juulil 2006 vastu resolutsiooni 1695 (2006), milles mõisteti hukka mitmete ballistiliste kanderakettide väljatulistamine Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi “KRDV”) poolt 5. juulil 2006.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. oktoobril 2006 vastu resolutsiooni 1718 (2006), milles ta mõistis hukka tuumakatsetuse, millest KRDV teatas 9. oktoobril 2006, ning avaldas sügavat muret väljakutse üle, mida selline katsetus kujutab tuumarelva leviku tõkestamise lepingule ja rahvusvahelistele püüdlustele, mille eesmärgiks on ülemaailmse tuumarelva leviku tõkestamise režiimi tugevdamine ning samuti ohu üle, mida see katsetus kujutab rahule ja stabiilsusele antud piirkonnas ja laiemalt. ÜRO Julgeolekunõukogu tunnistas seetõttu selge ohu olemasolu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule.

(3)

Euroopa Liidu Nõukogu mõistis 17. oktoobril 2006 sügavalt hukka tuumalõhkeseadme katsetamise KRDVs ning kutsus KRDVd tungivalt üles pöörduma viivitamata tagasi kuuepoolsete kõneluste juurde, loobuma kõikidest tuumarelvadest ja olemasolevatest tuumaprogrammidest ning täitma tuumarelva leviku tõkestamise lepingust tulenevaid kohustusi, sealhulgas esitama kõik oma tuumaenergiaalased tegevused kontrollimiseks Rahvusvahelisele Tuumaenergiaagentuurile. Nõukogu märkis samuti, et ta rakendab täielikult kõikide asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätteid, eelkõige resolutsioonide 1695 (2006) ja 1718 (2006) sätteid.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1718 (2006) keelatakse liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades otseselt või kaudselt KRDVsse tarnida, müüa või üle anda ÜRO tavarelvastuse registris määratletud teatud tavarelvasid või nendega seotud materjale, sealhulgas varuosasid või ÜRO Julgeolekunõukogu poolt või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 12 kohaselt moodustatud komitee (edaspidi “komitee”) poolt kindlaksmääratud esemeid. Nõukogu peab asjakohaseks hõlmata samuti muud tavarelvad, sealhulgas vähemalt ELi sõjavarustuse üldnimekirjas sisalduvad kaubad ja tehnoloogia.

(5)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1718 (2006) keelatakse samuti liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades otseselt või kaudselt KRDVsse tarnida, müüa või üle anda vastavates ÜRO dokumentides loetletud esemeid, mis eelkõige hõlmavad tuumatarnijate grupi ja raketitehnoloogia kontrollirežiimi loetelus sisalduvaid esemeid; ning muid materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, mis on seotud tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade programmidega.

(6)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006) keelatakse samuti põhjendustes 4 ja 5 loetletud esemetega seotud tehniline koolitus, teenused ja abistamine; see keeld peaks samuti hõlmama rahastamist ja rahalise abi osutamist.

(7)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006) keelatakse põhjendustes 4 ja 5 osutatud esemete hankimine KRDVst.

(8)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006) keelatakse luksuskaupade tarnimine, müük või üleandmine KRDVsse.

(9)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006) kehtestatakse samuti meetmed, et tõkestada liikmesriikide territooriumile sisenemine või selle läbimine selliste isikute poolt koos nende pereliikmetega, kelle komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu on nimetanud vastutavaks tuumarelva, ballistiliste kanderakettide ja muude massihävitusrelvade alaste programmidega seotud KRDV poliitikate eest, sealhulgas hõlmab see nende poliitikate toetamist või edendamist.

(10)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1718 (2006) külmutatakse lisaks rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mis kuuluvad sellistele isikutele või üksustele või mis on otseselt või kaudselt selliste isikute või üksuste kontrolli all, kes komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu määratluse kohaselt on seotud KRDV tuumarelva, muude massihävitusrelvade ja ballistiliste kanderakettide alaste programmidega või toetavad neid, sealhulgas muude ebaseaduslike vahendite abil või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele; ning nähakse ette kohustus mitte anda rahalisi vahendeid, finantsvarasid ja majandusressursse selliste isikute ja üksuste kasutusse ega nende toetuseks.

(11)

Käesolevat ühist seisukohta võib muuta, kui nõukogu peab vajalikuks piiravate meetmete kohaldamist täiendavate isikute, üksuste või esemete suhtes või muude isikute, üksuste või esemete kategooriate suhtes.

(12)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Keelatud on järgmiste esemete ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otsene või kaudne KRDVsse tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või territooriumi kaudu või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a)

relvad ja igasugused nendega seotud materjalid, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid- ja seadmed, poolsõjaline varustus ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosad, välja arvatud sõidukid, mis ei ole lahingusõidukid ja mis on kaetud vastava materjaliga kaitseks ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest ning on ette nähtud üksnes ELi ja tema liikmesriikide personali kaitseks KRDVs;

b)

kõik ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 8 alapunkti a alapunkti ii kohaselt ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee määratud esemed, materjal, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele.

2.   Samuti on keelatud:

a)

pakkuda tehnilist koolitust, nõustamist, teenuseid, abi või vahendusteenuseid seoses lõikes 1 loetletud esemete ja tehnoloogiaga ning selliste esemete otsese või kaudse varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või organile KRDVs või kasutamiseks KRDVs;

b)

otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, nõustamise, teenuste, abi või vahendusteenuste otseseks või kaudseks osutamiseks ühelegi isikule, üksusele või organile KRDVs või kasutamiseks KRDVs;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a ja b osutatud keeldudest.

3.   Samuti on keelatud liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida KRDVst lõikes 1 osutatud esemeid ja tehnoloogiat, olenemata sellest, kas need on pärit KRDV territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

Keelatud on luksuskaupade otsene või kaudne KRDVsse tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või territooriumi kaudu või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tõkestada nende territooriumile sisenemine või selle läbimine selliste lisas loetletud isikute poolt koos nende pereliikmetega, kelle komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu on nimetud vastutavaks tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide ja muude massihävitusrelvade alaste programmidega seotud KRDV poliitikate eest, sealhulgas hõlmab see nende poliitikate toetamist või edendamist.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui komitee igal üksikjuhul eraldi otsustab, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks muul viisil kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) eesmärkide saavutamisele.

4.   Juhul kui liikmesriik lõike 3 alusel lubab lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 4

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis otseselt või kaudselt kuuluvad sellistele isikutele ja üksustele, mis on selliste isikute ja üksuste valduses või kontrolli all või mida sellised isikud ja üksused omavad, kes komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu määratluse kohaselt on seotud KRDV tuumarelva-, muude massihävitusrelvade ja ballistiliste kanderakettide alaste programmidega või toetavad neid, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele või üksustele.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Erandeid võib teha rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks; või

c)

ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast asjaomase liikmesriigi poolt komiteele teatatud kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääs neile rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.   Erandeid võib samuti teha rahaliste vahendite või majandusressursside osas, mis on:

a)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud; või

b)

kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või viimaste tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) vastuvõtmise kuupäeva ja lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed teavitanud.

5.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud; või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne 14. oktoobrit 2006,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma riiklike asutustega ning vastavalt riiklikule ja rahvusvahelisele õigusele koostöömeetmeid, mis vajadusel hõlmavad ka KRDVsse saadetava ja sealt saadetud lasti kontrollimist, et hoida ära tuuma-, keemia- ja bioloogiliste relvade, ballistiliste kanderakettide, nende kandevahendite, seotud materjali ja tehnoloogia salakaubavedu. Sellega seoses võiks kasutada olemasolevaid massihävitusrelvade leviku tõkestamise mehhanisme, et tagada mere-, õhu- ja maismaavedude lasti tõhus kontroll.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas sisalduva nimekirja ja muudab seda komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu otsuste alusel.

Artikkel 7

Käesolev ühine seisukoht vaadatakse läbi ning seda muudetakse vajadusel, eelkõige piiravate meetmetega hõlmatud isikute, üksuste või esemete kategooriate osas või piiravate meetmetega hõlmatavate täiendavate isikute, üksuste või esemete kategooriate osas või ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonide arvessevõtmiseks.

Artikkel 8

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 9

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KORKEAOJA


LISA

Artiklis 3 osutatud isikute nimekiri