ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 321

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
21. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1709/2006, 20. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1710/2006, 20. november 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1711/2006, 20. november 2006, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 462/2003 ja (EÜ) nr 1556/2006 sealihasektoris 2007. aasta esimeseks kvartaliks impordilitsentsi taotluste esitamise suhtes

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1712/2006, 20. november 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 seoses teatavate Türgist pärit põllumajandustoodete ühenduse tariifikvootidega

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1713/2006, 20. november 2006, millega kaotatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste eelfinantseerimine

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1714/2006, 20. november 2006, millega Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburgi ja Taani vahel jaotatakse turustusaastaks 2006/2007 garanteeritud riiklike kogustena 5000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1715/2006, 20. november 2006, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse meriahvena püük ICESi püügipiirkondades V, XII, XIV

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1716/2006, 20. november 2006, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük ICESi VIII a, b, d ja e püügipiirkondade vetes

20

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1709/2006,

20. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 20. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

47,7

204

28,2

999

38,0

0707 00 05

052

132,3

204

66,2

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

137,1

204

151,2

999

144,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,3

092

17,6

400

77,8

999

53,9

0805 50 10

052

49,0

388

46,4

528

39,2

999

44,9

0808 10 80

388

93,5

400

103,5

404

99,2

720

78,4

800

152,5

999

105,4

0808 20 50

052

103,9

720

53,9

999

78,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1710/2006,

20. november 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2006. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1686/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2006/2007. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1002/2006 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 21. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 55, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 36.

(4)  ELT L 314, 15.11.2006, lk 26.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 21. novembrist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

27,77

11,35

1701 99 10 (2)

27,77

6,83

1701 99 90 (2)

27,77

6,83

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1711/2006,

20. november 2006,

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 462/2003 ja (EÜ) nr 1556/2006 sealihasektoris 2007. aasta esimeseks kvartaliks impordilitsentsi taotluste esitamise suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 774/94 kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2286/2002 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EÜ) nr 1706/98 kehtetuks tunnistamise kohta, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 462/2003 (4) sätestatakse Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit teatavate sealihatoodete impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1556/2006 (5) sätestatakse määruse (EÜ) nr 774/94 üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealiha impordikorra suhtes.

(3)

Kõnealuste määrustega nähakse ette, et impordilitsentsi taotlused tuleb esitada igale määratletud kvoodi kehtivusajale eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul. Arvestades Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga alates 1. jaanuarist 2007, tuleb muuta litsentsitaotluste esitamise ajavahemikku 2007. aasta esimeses kvartalis.

(4)

Seetõttu tuleks määrusi (EÜ) nr 462/2003 ja (EÜ) nr 1556/2006 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 462/2003 artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. märtsini 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1556/2006 artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. märtsini 2007 tuleb litsentsitaotlused esitada 2007. aasta jaanuarikuu esimese 15 päeva jooksul.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 91, 8.4.1994, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2198/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 3).

(3)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.

(4)  ELT L 70, 14.3.2003, lk 8.

(5)  ELT L 288, 19.10.2006, lk 7.


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1712/2006,

20. november 2006,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 seoses teatavate Türgist pärit põllumajandustoodete ühenduse tariifikvootidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 747/2001 (millega sätestatakse teatavate Vahemere maadega sõlmitud lepingute alusel sooduskohtlemiseks kõlblike toodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1981/94 ja (EÜ) nr 943/95 (1)), eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu on 17. oktoobri 2006. aasta otsusega nr 2/2006 (2) kiitnud heaks EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) protokollide nr 1 ja 2 muutmise.

(2)

Muudetud protokollis nr 1 sätestatakse uued ühenduse tariifikvoodid teatavatele Türgi päritolu põllumajandustoodetele ja muudetakse praegusi ühenduse tariifikvoote, mis on sätestatud määrusega (EÜ) nr 747/2001.

(3)

Uute tariifikvootide rakendamiseks ja praeguste tariifikvootide muutmiseks tuleb muuta määrust (EÜ) nr 747/2001.

(4)

Kuna EÜ–Türgi assotsiatsiooninõukogu otsust nr 2/2006 kohaldatakse 1. novembrist 2006, siis kohaldatakse käesolevat määrust samast kuupäevast alates ning see peab jõustuma nii kiiresti kui võimalik.

(5)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 747/2001 IX lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 19/2006 (ELT L 4, 7.1.2006, lk 7).

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


LISA

“IX LISA

TÜRGI

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide raames. Kui CN-koodil on eesliide “ex”, tuleb soodustuskava kindlaks määrata nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse kohaldamisega.

Tariifikvoodid

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi suurus (netokaal tonnides)

Kvoodi tollimaksumäär

09.0202

0701 90

Kartul, värske või jahutatud, v.a seemnekartul

1.1–31.12

2 500

Tollimaksuvabastus

09.0211

0703 10 11

0703 10 19

Sibulad, värsked või jahutatud

16.5–14.2

2 000

Tollimaksuvabastus

09.0213

0709 30 00

Baklažaanid, värsked või jahutatud

1.5–14.1

1 000

Tollimaksuvabastus

09.0215

0709 90 70

Kabatšokid, värsked või jahutatud

1.3–30.11

500

Tollimaksuvabastus (1)

09.0204

0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad

1.5–17.6 ja 1.8–14.11

350

Tollimaksuvabastus (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Värsked arbuusid

16.6–31.3

16 500

Tollimaksuvabastus

09.0219

 

Puuviljad ja pähklid, kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkrusisaldusega kuni 13 % massist

1.1–31.12

100

Tollimaksuvabastus

0811 10 11

Maasikad

0811 20 11

Vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad

0811 90 19

Muud, v.a troopilised puuviljad ja troopilised pähklid

09.0206

1509 10 90

Muu neitsiõli

1.1–31.12

100

7,5 % line väärtuseline tollimaks

09.0221

 

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

1.1–31.12

8 900

Tollimaksuvabastus

2002 10

Terved või tükeldatud

2002 90 11

2002 90 19

Muud, kuivainesisaldusega alla 12 % massist

09.0207 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, v.a terved või tükeldatud, kuivainesisaldusega vähemalt 12 % massist

1.1–30.6

15 000, kuivainesisaldusega 28–30 % massist (3)

Tollimaksuvabastus

09.0209 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, v.a terved või tükeldatud, kuivainesisaldusega vähemalt 12 % massist

1.7–31.12

15 000, kuivainesisaldusega 28–30% massist (3)

Tollimaksuvabastus

09.0208

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Džemmid, keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad

1.1–31.12

1 750

33 % koguselisest tollimaksust

09.0223

2007 91 30

Tsitrusviljadest džemmid, keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuviljapüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkrusisaldusega 13–30 % massist, v.a homogeenitud tooted

1.1–31.12

100

Tollimaksuvabastus

09.0225

2007 99 39

Muud kuumtöötlemisel saadud puuviljade ja pähklite valmistised, suhkrusisaldusega üle 30 % massist, v.a homogeenitud tooted

1.1–31.12

100

Tollimaksuvabastus

09.0212

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Tsitrusviljad, aprikoosid, kirsid, virsikud, k.a nektariinid ja maasikad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

1.1–31.12

2 100

Tollimaksuvabastus (1)

09.0214

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 85

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ja köögiviljamahlad

1.1–31.12

3 400

33 % koguselisest tollimaksust


(1)  Tollimaksuvabastust kohaldatakse üksnes väärtuselise tollimaksu suhtes.

(2)  Määrusega (EÜ) nr 1506/98 (EÜT L 200, 16.7.1998, lk 1) on selle tariifikoodi kohaldamine peatatud.

(3)  Ühenduse tariifikvootide haldamisel kohaldatakse imporditavatele toodetele, mille kuivainesisaldus massist on muu kui 28–30 %, järgmisi koefitsente:

Kuivainesisaldus massist

Koefitsiendid

mitte vähem kui

vähem kui

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759”


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1713/2006,

20. november 2006,

millega kaotatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste eelfinantseerimine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 33, ning muude põllumajandustoodete turgude ühist korraldust käsitlevate määruste asjakohaseid sätteid,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (2) eriti selle artikli 8 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eksportitoetuste eelfinantseerimise süsteemi kehtestamise ajal peeti vajalikuks järgida põhimõtet, mille kohaselt tagatakse tasakaal töödeldud toodetena kolmandatesse riikidesse eksporditavate ühenduse põhitoodete kasutamise ning neist riikidest seestöötlemise korra alusel sisse toodud põhitoodete kasutamise vahel. Selleks tuli eksporditoetusega võrdne summa maksta niipea, kui ühenduse põhitooted, millest eksportimiseks ette nähtud töödeldud tooted või kaubad saadi, suunati tollikontrolli.

(2)

Samal ajal peeti vajalikuks ka näha ette võimalus, et kui ühise turukorraldusega hõlmatud ja kolmandatest riikidest imporditud tooteid oli teatavatel tingimustel võimalik suunata tolliladustamis- või vabatsooniprotseduurile, millega kaasnes imporditollimaksude sissenõudmise peatamine, lisada säte selle kohta, et eksporditoetusega võrdne summa tuleb maksta niipea, kui eksportimiseks ette nähtud ühenduse tooted või kaubad on sellisele protseduurile suunatud.

(3)

Eelfinantseerimise süsteem, mille algseks eesmärgiks oli viia ühenduse kauba hind samadele alustele seestöötlemisega seotud soodustuste süsteemi alusel ajutiselt imporditud odavama ühendusevälise kauba hinnaga, on praeguseks arenenud erinevate eesmärkidega keerukaks süsteemiks, mistõttu eelfinantseerimise kehtestamise põhjused ei ole enam süsteemi kasutamise peapõhjusteks.

(4)

Eelfinantseerimise süsteemi kasutatakse nüüd peamiselt kontrollide arvu suurendamiseks veiseliha ekspordi suhtes, samas kui rangem kontroll ei ole iseenesest piisavaks põhjenduseks toetuste ettemaksmiseks eelfinantseerimise korra kohaselt. Eelfinantseerimise korra kasutamist ei peeta sobivaks muude eesmärkide saavutamiseks.

(5)

Asjaomaste põllumajandustoodete turgude olukord on muutunud ning seetõttu puudub majanduslik õigustus jätkata eksporditoetuste eelfinantseerimise süsteemi kasutamist.

(6)

Seetõttu tuleks muuta komisjoni 7. jaanuari 1982. aasta määrust (EMÜ) nr 32/82, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused, (3) komisjoni 20. juuli 1982. aasta määrust (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused, (4) komisjoni 22. juuli 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (5) komisjoni 10. septembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2723/87, millega kehtestatakse ühise tollitariifistiku rubriiki 19.03 kuuluvate makarontoodete kujul eksporditava teravilja eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad, (6) komisjoni 20. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3122/94, milles sätestatakse toetust saavate põllumajandustoodete riskianalüüsi kriteeriumid, (7) komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta, (8) komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määrust (EÜ) nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad, (9) komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (10) komisjoni 25. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas, (11) komisjoni 26. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2090/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 386/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad füüsilise kontrolli kohta, mis teostatakse eksporditoetuse saamise tingimustele vastavate põllumajandussaaduste- ja toodete eksportimise ajal, (12) komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad, (13) komisjoni 28. augusti 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1518/2003, millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris, (14) komisjoni 23. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2236/2003, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteemi kehtestanud nõukogu määruse (EÜ) nr 1868/94 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (15) komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 596/2004, millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad munasektoris, (16) komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 633/2004, millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad kodulinnuliha sektoris, (17) ning komisjoni 30. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega. (18)

(7)

Samadel põhjustel tuleks kehtetuks tunnistada nõukogu 4. märtsi 1980. aasta määrus (EMÜ) nr 565/80 põllumajandustoodetele antavate eksporditoetuste ettemaksete kohta, (19) komisjoni 14. augusti 1984. aasta määrus (EMÜ) nr 2388/84 teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta, (20) komisjoni 12. märtsi 2003. aasta määrus (EÜ) nr 456/2003, millega kehtestatakse teatavate tolliladustamis- või vabatsooniprotseduuriga hõlmatud veise- ja vasikalihatoodete osas eksportitoetuste eelfinantseerimise erieeskirjad, (21) komisjoni 19. märtsi 2003. aasta määrus (EÜ) nr 500/2003 tähtaegade kohta, mis ajaks teatavad teravilja- ja riisitooted võivad jääda toetuse ettemakset käsitleva tollikontrolli alla, (22) ning komisjoni 7. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1994/2005, millega määratakse kindlaks põhisaadused, mis ei vasta eksporditoetuste ettemakse saamise tingimustele. (23)

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kõikide asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 32/82 artikli 2 lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 5 lõike 2 teine ja kolmas lõik jäetakse välja.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 18 teine taane jäetakse välja.

Artikkel 4

Määruse (EMÜ) nr 2723/87 artikli 1 lõike 1 teine taane jäetakse välja.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 3122/94 artikli 1 punkti 7 esimene taane jäetakse välja.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 1445/95 artikli 11 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 7

Määrust (EÜ) nr 800/1999 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõike 1 punkt k jäetakse välja.

2.

Artikli 4 lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

“Käesoleva lõike kohaldamisel võetakse arvesse selliseid toetusemääri, mis kehtivad litsentsitaotluse jätmise päeval. Vajaduse korral korrigeeritakse neid määri ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise päeval.”

3.

Artikli 5 lõike 6 viies lõik jäetakse välja.

4.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

“d)

Kui leitakse, et punktis a sätestatud tingimusi ei ole täidetud, peetakse artikli 50 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületavad 28päevase tähtaja, artiklis 7 sätestatud tähtaega ületavateks päevadeks.”;

b)

lõike 2 punkti b teine lõik asendatakse järgmisega:

“Kui leitakse, et punktis a sätestatud tingimusi ei ole täidetud, peetakse artikli 50 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületavad 28päevase tähtaja, artiklis 7 kehtestatud tähtaega ületavateks päevadeks.”;

c)

lõike 3 punkti b esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Kui leitakse, et pärast punktis a osutatud formaalsuste täitmist on tooted, välja arvatud vääramatu jõu puhul, jäänud ümberlaadimiseks ühte või mitmesse ühenduse tolliterritooriumil paiknevasse lennujaama rohkem kui 28 päevaks, peetakse artikli 50 kohaldamisel päeva või päevi, mis ületavad 28päevase tähtaja, artiklis 7 kehtestatud tähtaega ületavateks päevadeks.”

5.

Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Tooteid peetakse muutmata kujul impordituiks, kui ei ole mingit tõendit nende töötlemise kohta.

Kuid toodete säilitamiseks võib enne importimist teostada järgmisi toiminguid, ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist:

a)

inventuur;

b)

märgistuste, plommide, etikettide või muude samasuguste märkide kinnitamine toodetele või kaubale või nende pakenditele tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust, nagu pärineksid tooted kusagilt mujalt;

c)

pakendil märgistuste ja numbrite muutmine või etikettide vahetamine tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust, nagu pärineksid tooted kusagilt mujalt;

d)

pakendamine, lahtipakkimine, pakendi muutmine või pakendi parandamine tingimusel, et sellega ei tekitata arvamust, nagu pärineksid tooted kusagilt mujalt;

e)

tuulutamine;

f)

jahutamine ning

g)

külmutamine.

Lisaks peetakse enne importimist töödeldud tooteid muutmata kujul impordituks tingimusel, et töötlemine toimub kolmandas riigis, kuhu kõik sellise töötlemisega saadud tooted imporditakse.”

6.

II jaotise 3. peatükk jäetakse välja.

7.

Artiklit 51 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Taotletud toetusena käsitatakse artikli 5 kohaselt esitatud teabe alusel arvutatud summat. Kui toetus erineb vastavalt sihtkohale, arvutatakse taotletud toetuse diferentseeritud osa, kasutades artikli 49 kohaselt esitatud andmeid koguse, kaalu ja sihtkoha kohta.”;

b)

lõige 7 asendatakse järgmisega:

“7.   Sanktsioone ei kohaldata, kui taotletud toetus on suurem kui vastavalt artikli 4 lõikele 2, artikli 18 lõikele 3 ja/või artiklile 50 kohaldatav toetus.”;

c)

lõige 10 asendatakse järgmisega:

“10.   Kui litsents ei hõlma ekspordideklaratsioonil osutatud toodet, toetust ei maksta ja lõiget 1 ei kohaldata.”

8.

Artikli 52 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)

tagasimaksmine kaetakse vabastamata tagatisega, vastab kõnealuse tagatise arestimine vastavalt artikli 25 lõikele 1 makstavate summade sissenõudmisele;”.

9.

Artikli 53 kolmas taane jäetakse välja.

Artikkel 8

Määrust (EÜ) nr 1291/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 4 jäetakse välja.

2.

Artikli 24 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

toetuse eelkinnitust sisaldava ekspordilitsentsi või -sertifikaadi puhul deklaratsiooni ekspordi kohta.”

3.

Artikli 32 lõige 2 jäetakse välja.

4.

Artikli 33 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

artikli 32 lõike 1 punktis b nimetatud juhtudel, kui lõikest 2 ei tulene teisiti, litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplari esitamisega ja vajaduse korral litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või väljavõtete esimese eksemplari esitamisega, mis on kinnitatud artikli 24 või 25 kohaselt.”

5.

Artikkel 48 jäetakse välja.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1623/2000 artikli 26 lõige 4 jäetakse välja.

Artikkel 10

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 III lisa punkt 10 jäetakse välja.

Artikkel 11

Määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõike 2 kolmas lõik jäetakse välja.

Artikkel 12

Määrust (EÜ) nr 1518/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Sellistel juhtudel on, olenemata artikli 2 lõikest 1, litsentside kehtivusaeg piiratud viiele tööpäevale alates nende tegelikust väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses ning litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks Ia lisas loetletud kannetest.”

2.

Kõnealuse määruse lisas esitatud tekst lisatakse Ia lisana.

Artikkel 13

Määruse (EÜ) nr 2236/2003 artikkel 14 jäetakse välja.

Artikkel 14

Määrust (EÜ) nr 596/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Sellistel juhtudel on, olenemata artikli 2 lõikest 1, litsentside kehtivusaeg piiratud viiele tööpäevale alates nende tegelikust väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses ning litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks Ia lisas loetletud kannetest.”

2.

Kõnealuse määruse lisas esitatud tekst lisatakse Ia lisana.

Artikkel 15

Määrust (EÜ) nr 633/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Erandina lõikest 1 kehtivad I lisas nimetatud liigi 6a toodete litsentsid 15 päeva alates nende tegelikust väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses.”

2.

Artikli 4 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Olenemata artikli 2 lõigetest 1 ja 5 on sellistel juhtudel litsentside kehtivusaeg piiratud viiele tööpäevale alates nende tegelikust väljaandmise päevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses ning litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks Ia lisas loetletud kannetest.”

3.

Kõnealuse määruse lisas esitatud tekst lisatakse Ia lisana.

Artikkel 16

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 54 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 17

Määrused (EMÜ) nr 565/80, (EMÜ) nr 2388/84, (EÜ) nr 456/2003, (EÜ) nr 500/2003 ja (EÜ) nr 1994/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesoleva määrusega kehtetuks tunnistatud või välja jäetud sätteid kohaldatakse jätkuvalt toodete suhtes, mis hõlmati eelfinantseerimise süsteemiga enne 1. jaanuari 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(3)  EÜT L 4, 8.1.1982, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 744/2000 (EÜT L 89, 11.4.2000, lk 3).

(4)  EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2772/2000 (EÜT L 321, 19.12.2000, lk 35).

(5)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(6)  EÜT L 261, 11.9.1987, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1054/95 (EÜT L 107, 12.5.1995, lk 5).

(7)  EÜT L 330, 21.12.1994, lk 31.

(8)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).

(9)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).

(10)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(11)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1221/2006 (ELT L 221, 12.8.2006, lk 3).

(12)  EÜT L 322, 27.11.2002, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1454/2004 (ELT L 269, 17.8.2004, lk 9).

(13)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 945/2006 (ELT L 173, 27.6.2006, lk 12).

(14)  ELT L 217, 29.8.2003, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1361/2004 (ELT L 253, 29.7.2004, lk 9).

(15)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 45. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 18).

(16)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 33. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1475/2004 (ELT L 271, 19.8.2004, lk 31).

(17)  ELT L 100, 6.4.2004, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1498/2004 (ELT L 275, 25.8.2004, lk 8).

(18)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1580/2006 (ELT L 291, 21.10.2006, lk 8).

(19)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5.

(20)  EÜT L 221, 18.8.1984, lk 28.

(21)  ELT L 69, 13.3.2003, lk 18.

(22)  ELT L 74, 20.3.2003, lk 19.

(23)  ELT L 320, 8.12.2005, lk 30.


LISA

“Ia LISA

Artikli 4 lõike 1 teises lõigus nimetatud kanded:

:

hispaania keeles

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

tšehhi keeles

:

Licence platná pět pracovních dní

:

taani keeles

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

saksa keeles

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

eesti keeles

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

inglise keeles

:

Licence valid for five working days

:

prantsuse keeles

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

itaalia keeles

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

läti keeles

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

leedu keeles

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

ungari keeles

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

hollandi keeles

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

poola keeles

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

portugali keeles

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

slovaki keeles

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

sloveeni keeles

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

soome keeles

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

rootsi keeles

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar”


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1714/2006,

20. november 2006,

millega Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburgi ja Taani vahel jaotatakse turustusaastaks 2006/2007 garanteeritud riiklike kogustena 5 000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 245/2001 (2) (millega kehtestati määruse (EÜ) nr 1673/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 8 lõikega 1 nähakse ette, et määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud 5 000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu tuleb jaotada garanteeritud riiklike kogustena enne jooksva turustusaasta 16. novembrit.

(2)

Itaalia ja Taani on sel eesmärgil saatnud komisjonile andmed ostu-müügilepingute, töötlemiskohustuste ja töötlemislepingutega hõlmatud alade ning lina- ja kanepivarte ning lina- ja kanepikiu hinnangulise saagi kohta.

(3)

Seevastu Iirimaal, Kreekas ja Luksemburgis ei toodeta turustusaastal 2006/2007 lina- ega kanepikiudu.

(4)

Saadud andmetest lähtuvate tootmishinnangute põhjal ei küüni asjaomase viie liikmesriigi kogutoodang neile eraldatud 5 000 tonni suuruse üldkoguseni ning tuleks kehtestada allpool esitatud garanteeritud riiklikud kogused.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas looduslike kiudude turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud garanteeritud riiklikud kogused jaotatakse turustusaastal 2006/2007 järgmiselt:

Taani: 2 tonni,

Kreeka: 0 tonni,

Iirimaa: 0 tonni,

Itaalia: 241 tonni,

Luksemburg: 0 tonni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. novembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 193, 29.7.2000, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 953/2006 (ELT L 175, 29.6.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 35, 6.2.2001, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2005 (ELT L 146, 10.6.2005, lk 3).


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1715/2006,

20. november 2006,

millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse meriahvena püük ICESi püügipiirkondades V, XII, XIV

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).


LISA

Nr

50

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru

RED/51214

Liik

Meriahven (Sebastes spp.)

Piirkond

V, XII, XIV

Kuupäev

24. oktoober 2006


21.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1716/2006,

20. november 2006,

millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse norra salehomaari püük ICESi VIII a, b, d ja e püügipiirkondade vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1642/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 5).


LISA

Nr

52

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

NEP/8ABDE.

Liik

Norra salehomaar (Nephros norvegicus)

Piirkond

VIII a, b, d, e

Kuupäev

9. september 2006