ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 312

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
11. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1667/2006, 7. november 2006, glükoosi ja laktoosi kohta (kodifitseeritud versioon)

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1668/2006, 10. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1669/2006, 8. november 2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta (kodifitseeritud versioon)

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1670/2006, 10. november 2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale (kodifitseeritud versioon)

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1671/2006, 10. november 2006, kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

41

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/91/EÜ, 7. november 2006, San José kilptäi tõrje kohta (kodifitseeritud versioon)

42

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2006, millega muudetakse otsust 2003/583/EÜ Euroopa Investeerimispanga teise, kolmanda, neljanda, viienda ja kuuenda EAFi raames Kongo Demokraatlikus Vabariigis läbi viidud toimingute eest saadud rahaliste vahendite ümberjaotamise kohta

45

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 31. oktoober 2006, millega koostatakse nende piirkondade ja alade loend, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi piiriüleste ja riikidevaheliste harude raames ajavahemikus 2007–2013 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5144 all)

47

 

*

Komisjoni otsus, 9. november 2006, millega muudetakse piiriüleses elektrikaubanduses võrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva määruse (EÜ) nr 1228/2003 lisa ( 1 )

59

 

*

Komisjoni otsus, 9. november 2006, lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5304 all)  ( 1 )

66

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1667/2006,

7. november 2006,

glükoosi ja laktoosi kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades, järgmist:

(1)

Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2730/75 glükoosi ja laktoosi kohta (3) on mitmel korral oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Tehniliste raskuste vältimiseks tollikäitluses näeb nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (5) ette, et ühelt poolt glükoos, glükoosisiirup, laktoos ja laktoosisiirup ning teiselt poolt keemiliselt puhas glükoos ja laktoos kuuluvad samasse rubriiki.

(3)

Glükoos, mis kuulub koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1702 30 91, 1702 30 99 ja 1702 40 90 ning laktoos, mis kuulub koondnomenklatuuri alamrubriiki 1702 19 00, on kantud asutamislepingu I lisa nimekirja ja seega kehtib nende kohta ka neid aineid hõlmav ühise turukorralduse alusel ette nähtud süsteem kauplemisel kolmandate riikidega; keemiliselt puhast glükoosi ja laktoosi aga ei ole asutamislepingu I lisa nimekirja kantud ja nende ainete kohta kehtib tollimaksu süsteem, mille majanduslik mõju võib olla tunduvalt erinev.

(4)

Selline olukord tekitab raskusi, mis on selletõttu isegi suuremad, et kõnesolevad tooted on nende puhtusastmest olenemata saadud samadest lähtetoodetest; tolliklassifikatsiooni kohaselt on keemiliselt puhta ja mittepuhta toote eristamise kriteeriumiks 99 % puhtusaste; ka pisut kõrgema või madalama puhtusastmega toodete majanduslik kasutusala võib olla üks ja seesama; vastastikuse asendatavuse tõttu võib erinevate süsteemide rakendamine seega põhjustada oodatavatest isegi suuremaid konkurentsimoonutusi.

(5)

Neid raskusi saab lahendada ainult kas rakendades kõnesolevate toodete suhtes nende puhtusastmest olenemata majanduslikult võrdväärseid tingimusi või küllaldasel määral ühtlustades kahte eri gruppi kuuluvate toodete käitlemist.

(6)

Asutamisleping ei näe konkreetselt ette asutust, kes peaks selliseid samme astuma; seega tuleb vajalikud meetmed võtta asutamislepingu artikli 308 alusel; kõige sobivamateks abinõudeks oleks laiendada keemiliselt puhtale glükoosile käitlemist, mida rakendatakse muude glükooside suhtes vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta teraviljaturu ühist korraldust käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1784/2003, (6) ning laiendada keemiliselt puhtale laktoosile käitlemist, mida rakendatakse muude laktooside suhtes vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta piima- ja piimatooteturu ühist korraldust käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1255/1999, (7)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 1784/2003 ja sama määruse rakendussätetega ette nähtud ning koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1702 30 91, 1702 30 99 ja 1702 40 90 kuuluvate glükoosi ja glükoosisiirupiga seotud süsteem laieneb ka koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1702 30 51 ja 1702 30 59 kuuluvale glükoosile ja glükoosisiirupile.

Artikkel 2

Määrusega (EÜ) nr 1255/1999 ja sama määruse rakendussätetega ette nähtud ning koondnomenklatuuri alamrubriiki 1702 19 00 kuuluva laktoosi ja laktoosisiirupiga seotud süsteem laieneb ka koondnomenklatuuri alamrubriiki 1702 11 00 kuuluvale laktoosile ja laktoosisiirupile.

Artikkel 3

Kui koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 19 00 kuuluva glükoosi ja glükoosisiirupi ning laktoosi ja laktoosisiirupiga seotud süsteemi muudetakse vastavalt asutamislepingu artiklile 37 või selle artikli kohaldamiseks ette nähtud korras, laienevad need muudatused vastavalt vajadusele ka koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1702 30 51, 1702 30 59 ja 1702 11 00 kuuluvale glükoosile ja glükoosisiirupile ning laktoosile ja laktoosisiirupile, kui samas korras ei võeta muid meetmeid nende toodete suhtes kohaldatava süsteemi ühtlustamiseks eespool nimetatud toodete suhtes kohaldatava süsteemiga.

Artikkel 4

Määrus (EMÜ) nr 2730/75 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  Arvamus on edastatud 12. oktoobril 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus on edastatud 13. septembril 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2931/95 (EÜT L 307, 20.12.1995, lk 10).

(4)  Vt I lisa.

(5)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 996/2006 (ELT L 179, 1.7.2006, lk 26).

(6)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(7)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).


I LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS MUUDATUSTEGA

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2730/75

(EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 222/88

(EÜT L 28, 1.2.1988, lk 1)

ainult artikkel 7

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2931/95

(EÜT L 307, 20.12.1995, lk 10)

ainult artikkel 2


II LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 2730/75

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

I lisa

II lisa


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1668/2006,

10. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1669/2006,

8. november 2006,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 4 ja artiklit 41,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. märtsi 2000. aasta määrust (EÜ) nr 562/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiseliha kokkuostu kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 27 lõikega 1 on ette nähtud, et riikliku kokkuostu alustamine oleneb liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna keskmisest turuhinnast. Tuleb sätestada liikmesriikide turuhindade arvutamise eeskirjad, mis käsitlevad eelkõige kasutatavaid kvaliteediklasse ja nende hindamist, koefitsiente, mida kasutatakse nende ümberarvestamiseks kvaliteedi võrdlusklassiks R3, ning kokkuostu alustamise ja lõpetamise korda.

(3)

Sekkumiskõlblikkuse tingimused peavad tagama, et ei ostetaks kokku tooteid, mis pole liikmesriigi toodangu seisukohalt tüüpilised ega vasta kehtivatele sanitaar- ja veterinaareeskirjadele ning mille kaal on suurem kui turul tavapäraselt nõutavatel toodetel. Iirimaal klassi O3 kuuluvate veiserümpade sekkumiskõlblikkusele esitatavad nõuded peaks laienema ka Põhja-Iirimaale, et vältida kaubandushäireid ühenduse selle piirkonna veiselihaturul.

(4)

Tuleks sätestada sekkumiskõlblike rümpade identifitseerimise erieeskirjad, mille kohaselt tuleb tapanumbri tempel kanda iga veerandrümba siseküljele. Rümbad tuleks esitada ühtsel viisil lõigatult, et hõlbustada jaotustükkide realiseerimist, tõhustada konditustamise kontrolli ning saada ühenduse kõigis osades ühtsele määratlusele vastavad jaotustükid. Seepärast ja vähendamaks maksimaalselt kondita jaotustükkide arvu ja korrastuskadusid ning kasutamaks saadud tooteid võimalikult tõhusalt, tuleks rümbad lõigata otselõigetena ning määratleda esi- ja tagaveerandid nii, et need sisaldaksid vastavalt viiendat ja kaheksandat ribi.

(5)

Turu tegelikku seisundit moonutada võivate spekulatsioonide ärahoidmiseks peaks igal huvitatud isikul olema võimalus esitada iga pakkumiskutse korral ainult üks pakkumine kategooria kohta. Hoidmaks ära valenime kasutamist, tuleks huvitatud isik määratleda ainult selliste ettevõtjate kategooriaga, kes majandustegevuse tõttu on sekkumises tavapäraselt osalenud.

(6)

Pakkumiste esitamisel saadud kogemusi silmas pidades tuleks ühtlasi ette näha, et vajaduse korral peavad huvitatud pooled pakkumisel osalemiseks sõlmima sekkumisasutustega lepingu spetsifikaatides sätestatud tingimustel.

(7)

Tuleks täpsustada tagatiste sularahas esitamise eeskirju, et võimaldada sekkumisametitel tagatisena vastu võtta pangatšekke.

(8)

Kõigi konkreetselt määratletud riskirühma kuuluvate toodete kasutamiskeelust tulenevalt ning selleks, et võtta arvesse suurenevaid kulusid ja sissetulekute vähenemist veise- ja vasikalihasektoris, tuleks viia keskmise turuhinna suhtes kohaldatav ning maksimaalse kokkuostuhinna määramisel kasutatav lisasumma vastavusse sel ajal kehtiva kõrgeima määraga.

(9)

Toodete tarnimiskogemus on näidanud, et sekkumiskeskustel tuleks lubada vajaduse korral lühendada toodete tarneaega, vältimaks kahe järjestikuse pakkumismenetlusega seotud tarnete kattumist.

(10)

Eeskirjade eiramise oht on eriti suur kokkuostetud rümpade süstemaatilise konditustamise korral. Sellepärast tuleks kehtestada nõue, et sekkumisametite külmhooned ja lihalõikusettevõtted ei tohi sõltuda tapamajadest ega asjaomastest edukatest pakkujatest. Teatavate liikmesriikide praktiliste raskuste arvestamiseks võib lubada erandeid käesolevast põhimõttest tingimusel, et konditustatavad kogused on rangelt piiratud ja et nende ülevõtmise kontroll võimaldab välja selgitada konditustatud liha päritolu ja vältida pettust niipalju kui võimalik. Viimaseid uuringuid silmas pidades tuleks rohkem rõhutada lihas sisalduvate keelatud jääkainete, eriti hormonaalset toimet avaldavate jääkainete kontrolli.

(11)

Sekkumisasutused võivad üle võtta ainult selliseid tooteid, mis vastavad ühenduse eeskirjades sätestatud kvaliteedi- ja esitamisnõuetele. Kogemus näitab, et tuleks ette näha teatavad üksikasjalikud ülevõtmis- ja kontrollieeskirjad. Eriti tuleks ette näha eelkontroll tapamajas, et kõlbmatu liha saaks varakult kõrvaldada. Tarnitud toodete vastuvõtukorra usaldusväärsuse suurendamiseks tuleks tööle võtta kvalifitseeritud personal, kelle erapooletuse tagab nende sõltumatus osapooltest ja korrapärane vahetumine. Samuti tuleks kindlaks määrata kontrollitavad valdkonnad.

(12)

Pidades silmas veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) juhtumeid, aitaks kogu liha konditustamise nõue vabastada laoruumi, mis on vajalik tõenäoliselt kokkuostetavate suurte veiseliha koguste jaoks, ja hõlbustaks liha hilisemat müüki.

(13)

Tõhustamaks sekkumisasutuste kontrolli toodete ülevõtmise üle, tuleks täpsustada sätted, mis käsitlevad eelkõige saadetiste määratlemise ning kokkuostetud toodete esialgse kontrollimise ja nende kaalu kontrollimise korda. Selleks tuleks karmistada sätteid, mis on seotud kokkuostetava liha konditustamise kontrolliga ning toodete tagasilükkamisega. See puudutab ka ladustatud toodete kontrollimist.

(14)

Rümpade suhtes kohaldatavates sätetes tuleks eelkõige täpsustada nende ülesriputamisviis ning kõik vigastused ja käsitsusviisid, mis võivad mõjutada toodete kaubanduslikku kvaliteeti või neid rikkuda ning mida tuleks töötlemisel vältida.

(15)

Nõuetekohase konditustamise tagamiseks peaks iga lihalõikusettevõtte juures olema vähemalt üks külmõhkkamber. Erandeid sellest nõudest tuleks lubada vaid hädavajadusel. Tuleks ette näha konditustamise pideva füüsilise kontrolli sätted, millega nõutakse eelkõige inspekteerijate sõltumatust ja määratakse kindlaks kontrollimiste miinimumarv.

(16)

Jaotustükkide ladustamiseeskirjad peaksid võimaldama jaotustükke kergesti identifitseerida. Selleks peavad liikmesriikide pädevad asutused võtma eelkõige toodete jälgitavuse ja ladustamisega seotud vajalikke meetmeid, et hõlbustada kokkuostetud toodete hilisemat realiseerimist, võttes arvesse kõiki loomade tervislikku seisundit puudutavaid nõudeid, kellelt tooted pärinevad. Peale selle tuleks jaotustükkide ladustamise parandamiseks ja nende identifitseerimise lihtsustamiseks ette näha pakendamisstandardid ning jaotustükid tuleks märgistada nende täisnimetusega või ühenduse koodiga.

(17)

Toodete kastidesse, kaubaalustele ja konteineritesse pakkimise eeskirju tuleks karmistada, et hõlbustada ladustatavate toodete identifitseerimist ja parandada nende säilivust, võidelda pettuseohuga ning parandada toodetele ligipääsu nende inspekteerimiseks ja müümiseks.

(18)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 27 sätestatud veiseliha kokkuostu üksikasjalikud eeskirjad.

II   PEATÜKK

KOKKUOST

1.   JAGU

Üldeeskirjad

Artikkel 2

Ühendkuningriigi sekkumispiirkonnad

Ühendkuningriik koosneb kahest sekkumispiirkonnast:

I piirkond: Suurbritannia,

II piirkond: Põhja-Iirimaa.

Artikkel 3

Pakkumismenetluse kaudu toimuva kokkuostu väljakuulutamine ja lõpetamine

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklit 27 kohaldatakse kooskõlas järgmiste eeskirjadega:

a)

selleks et kontrollida, kas kõnesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud:

võetakse liikmesriigi või selle piirkonna keskmise turuhinna puhul iga sekkumiskõlbliku kategooria osas arvesse liikmesriigile või asjaomasele piirkonnale käesoleva määruse I lisaga kehtestatud koefitsientide abil kvaliteediklassina R3 väljendatud kvaliteediklasside U, R ja O hindu,

registreeritakse komisjoni määruses (EÜ) nr 295/96 (4) sätestatud kvaliteediklasside keskmised turuhinnad kooskõlas seal sätestatud tingimustega,

peetakse liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna iga sekkumiskõlbliku kategooria keskmiseks turuhinnaks kõigi teises taandes osutatud kvaliteediklasside turuhinna keskmist, mida on kaalutud vastavalt kvaliteediklassi osakaalule kõnealuse liikmesriigi või piirkonna loomade kogutapaarvus;

b)

iga kategooria kokkuostu väljakuulutamine otsustatakse liikmesriikides või liikmesriikide piirkondades registreeritud viimase kahe nädala turuhindade alusel;

c)

iga kategooria kokkuostu lõpetamine otsustatakse liikmesriikides või liikmesriikide piirkondades registreeritud viimase nädala turuhindade alusel.

Artikkel 4

Toodete sekkumiskõlblikkuse tingimused

1.   Kokku võib osta käesoleva määruse II lisas loetletud tooteid, mis kuuluvad järgmistesse määruse (EÜ) nr 1183/2006 (5) artikli 4 lõikes 1 määratud kategooriatesse:

a)

alla kaheaastaste kastreerimata noorte isasloomade liha (A-kategooria);

b)

kastreeritud isasloomade liha (C-kategooria).

2.   Rümpasid ja poolrümpasid võib kokku osta ainult juhul, kui:

a)

neile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 (6) I lisa I punkti III peatükis osutatud tervisemärk;

b)

neil ei ole omadusi, mis muudaksid nendest saadud tooted ladustamiseks või järgnevaks kasutamiseks kõlbmatuks;

c)

need ei pärine hädatapu korras tapetud loomadelt;

d)

need pärinevad ühendusest komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (7) artikli 39 tähenduses;

e)

need on kehtivate veterinaarnõuete kohaselt kasvatatud loomade rümbad;

f)

need ei ületa ühenduse eeskirjades lubatud radioaktiivsuse piirtaset. Toote radioaktiivse saastumise taset jälgitakse üksnes juhul, kui olukord seda nõuab ning üksnes niikaua, kui see on vajalik. Vajaliku kontrolli kestus ja ulatus otsustatakse määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 ettenähtud korras;

g)

need pärinevad rümpade hulgast, mis ei kaalu üle 340 kg.

3.   Rümpasid ja poolrümpasid võib kokku osta ainult juhul, kui:

a)

need on esitatud, vajaduse korral asjaomase poole kulul veeranditeks lõigatult, kooskõlas käesoleva määruse III lisa nõuetega. Kõiki rümbaosi tuleb kontrollida, et hinnata nende vastavust kõnealuse lisa punktis 2 esitatud nõuetele. Kui kasvõi üks nõue on täitmata, lükatakse pakkumine tagasi; kui üks veerand lükatakse tagasi, sest see ei vasta ülalviidatud esitamisnõuetele ja eelkõige juhul, kui puudusi ei ole võimalik vastuvõtu ajal kõrvaldada, lükatakse tagasi ka teine sama poolrümba veerand;

b)

need on liigitatud vastavalt määruses (EÜ) nr 1183/2006 ette nähtud ühenduse skaalale. Pärast rümba kõigi osade üksikasjalikku kontrollimist lükkavad sekkumisametid tagasi kõik tooted, mis nende arvates ei ole liigitatud vastavalt nimetatud skaalale;

c)

need on identifitseeritavad, esiteks kategooria, lihakusklassi ja rasvasusklassi märgistuse järgi ning teiseks identifitseerimis- või tapanumbriga. Kategooriat, lihakusklassi ja rasvasust näitavad märgistused peavad olema täiesti loetavad ning tehtud mittetoksilise, kiirestikuivava ja kustutamatu templivärviga pädevate riigiasutuste kinnitatud korras. Tähtede ja numbrite kõrgus peab olema vähemalt 2 cm. Tagaveerandi märgistus kantakse seljaosale neljanda nimmelüli kõrgusele ning esiosa märgistus umbes 10–30 cm kaugusele rinnaku lõikeservast. Identifitseerimis- või tapanumber märgitakse iga veerandi sisekülje keskele, kasutades sekkumisameti lubatud pitserit või kustutamatut märgist;

d)

need on märgistatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1760/2000 (8) kehtestatud süsteemile.

Artikkel 5

Sekkumiskeskused

1.   Liikmesriigid määravad sekkumismeetmete tõhususe tagamiseks sekkumiskeskused.

Nende keskuste sisseseade peab võimaldama:

a)

üle võtta kondiga liha;

b)

külmutada säilitamisele kuuluvat liha täiendava töötlemiseta;

c)

ladustada seda liha vähemalt kolm kuud tehniliselt rahuldavates tingimustes.

2.   Konditustamisele kuuluva kondiga liha jaoks võib ette näha ainult sellised sekkumiskeskused, mille lihalõikusettevõtted ja külmhooned ei ole seotud tapamaja ega eduka pakkujaga ning mille tegevus, juhtimine ja personal on viimastest sõltumatu.

Praktiliste raskuste korral võivad liikmesriigid lõigust 1 erandeid teha tingimusel, et nad tugevdavad liha vastuvõtmisel tehtavat kontrolli vastavalt artikli 14 lõikele 5.

2.   JAGU

Pakkumine ja ülevõtmine

Artikkel 6

Pakkumise väljakuulutamine ja lõpetamine

1.   Pakkumiskuulutused, pakkumiskutses tehtavad muudatused ja pakkumise lõpetamise teated avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt pakkumiste esitamistähtajale eelneval laupäeval.

2.   Pakkumise väljakuulutamisel võib määrata miinimumhinna, millest madalamaid pakkumisi vastu ei võeta.

Artikkel 7

Pakkumiste esitamine ja nendest teatamine

Pakkumiskutse ajal on pakkumiste esitamistähtaeg iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud augusti teine teisipäev ja detsembri neljas teisipäev, mil pakkumisi vastu ei võeta. Kui teisipäev on riigipüha, tuuakse tähtaeg 24 tunni võrra ettepoole. Sekkumisametid teatavad saadud pakkumistest komisjonile 24 tunni jooksul alates pakkumiste esitamistähtajast.

Artikkel 8

Pakkumisele esitatavad nõuded

1.   Pakkumisi võivad esitada ainult:

a)

veiste tapamajad, mis on registreeritud või heaks kiidetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 853/2004 (9) artikliga 4, olenemata nende õiguslikust seisundist, ja

b)

elusloomade või lihaga kauplejad, kelle loomi tapetakse tapamajas nende enda arvel ja kes on kantud riiklikku käibemaksuregistrisse.

2.   Huvitatud pooled edastavad pakkumised pakkumise väljakuulutanud liikmesriikide sekkumisametitele, esitades kas kirjaliku hinnapakkumuse või kasutades mõnda muud sekkumisameti heakskiidetud kirjalikku teatamisvormi, saades mõlemal juhul vastu kättesaamistõendi.

Pakkumiste esitamine võib toimuda lepingu alusel vastavalt nõuetele, mille sekkumisametid on sätestanud vastavalt oma üldtingimustele.

3.   Huvitatud pooled võivad igas pakkumismenetluses teha ainult ühe pakkumise kategooria kohta.

Liikmesriigid peavad tagama, et pakkujad ei sõltuks üksteisest oma juhtimise, personali ega tegevuse poolest.

Kui ilmneb vastupidine olukord või kui pakkumised ei ole kooskõlas majandusnäitajatega, peetakse pakkumisi vastuvõetavaks ainult juhul, kui pakkuja esitab asjakohase tõenduse selle kohta, et teises lõigus sätestatud nõuded on täidetud.

Kui tehakse kindlaks, et üks pakkuja on esitanud üle ühe pakkumise, lükatakse kõik selle pakkuja tehtud pakkumised tagasi.

4.   Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

a)

pakkuja nimi ja aadress;

b)

pakutav tootekogus tonnides kategooriate kaupa, mis on pakkumiskuulutuses piiritletud;

c)

R3 kvaliteediklassi kuuluvate toodete hind eurodes (mitte rohkem kui sajandikkohani ümardatud) 100 kg kohta vastavalt artikli 15 lõikele 3.

5.   Pakkumine kehtib üksnes juhul, kui:

a)

selle suurus on vähemalt 10 tonni;

b)

sellega on kaasas pakkuja kirjalik kohustus järgida kõiki asjaomase pakkumismenetlusega seotud sätteid ja

c)

on olemas tõendus selle kohta, et pakkuja on pakkumiste esitamistähtajaks esitanud asjaomase pakkumise artiklis 9 sätestatud tagatise.

6.   Pakkumisi ei tohi pärast artikliga 7 kindlaksmääratud esitamistähtaegu tagasi võtta.

7.   Pakkumised on konfidentsiaalsed.

Artikkel 9

Tagatised

1.   Pakkumiste jõusolek pärast pakkumiste esitamistähtaja möödumist ja toodete toimetamine sekkumisameti määratud lattu artikli 13 lõikes 2 sätestatud aja jooksul on põhikohustused, mille täitmine tagatakse 30 euro suuruse tagatise tasumisega toote iga 100 kilogrammi kohta.

Tagatis tasutakse selle liikmesriigi sekkumisametile, kus pakkumine on esitatud.

2.   Tagatised esitatakse ainult sularahas, nagu on määratud komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 (10) artiklis 13 ning artikli 14 lõigetes 1 ja 3.

3.   Vastuvõtmata pakkumiste korral vabastatakse tagatised niipea, kui pakkumistulemused on avaldatud.

Vastuvõetud pakkumiste korral vabastatakse tagatised siis, kui toodete ülevõtmine on lõpetatud, piiramata käesoleva määruse artikli 14 lõike 7 kohaldamist.

Artikkel 10

Pakkumiste vastuvõtmine

1.   Võttes arvesse iga pakkumiskutse puhul saadud pakkumisi, määratakse igale kategooriale kvaliteediklassiga R3 seotud maksimumkokkuostuhind määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras.

Liikmesriigis või liikmesriigi piirkonnas võib erilistel asjaoludel määrata teistsuguse, keskmisi registreeritud turuhindu kajastava hinna.

2.   Võib otsustada mitte ühtegi pakkumist vastu võtta.

3.   Kui maksimumhinnaga võrdse või sellest madalama hinnaga pakutavad lõplikud kogused ületavad kogused, mida kavatsetakse kokku osta, võib kõigi kategooriate vastuvõetud koguseid vähendada, kasutades vähenduskoefitsiente, mis võivad järk-järgult suureneda vastavalt hinna ja pakutavate koguste vahelisele erinevusele.

Vähenduskoefitsiendid võivad erilistel asjaoludel liikmesriigiti või liikmesriikide piirkonniti erineda, pidades silmas vajadust tagada sekkumismehhanismide nõuetekohane funktsioneerimine.

Artikkel 11

Maksimumkokkuostuhind

1.   Arvesse ei võeta pakkumisi, mille määratud hind on kõrgem kui liikmesriigis või liikmesriigi piirkonnas registreeritud vastava kategooria keskmine turuhind, mis on ümber arvutatud I lisas sätestatud koefitsientidega kvaliteediklassiks R3, lisades 10 eurot 100 kilogrammi rümpade kaalu kohta.

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, lükatakse pakkumised tagasi, kui määratud hind on kõrgem kui artiklis 10 nimetatud ja vastava pakkumise puhul kehtestatud maksimumhind.

3.   Kui pakkujale määratud kokkuostuhind on kõrgem kui lõikes 1 nimetatud keskmine turuhind, kohandatakse määratud hinda, korrutades seda koefitsiendiga, mis on saadud IV lisas esitatud valemi A abil. Siiski ei tohi:

a)

kõnesolev koefitsient olla suurem kui 1;

b)

kõnesoleva koefitsiendi kasutamisel väheneda määratud hind rohkem kui kõnealuse hinna ja keskmise turuhinna erinevuse võrra.

Kui liikmesriigil on usaldusväärsed andmed ja asjakohased kontrollivahendid, võib ta teha otsuse arvutada koefitsiendi iga pakkuja jaoks IV lisa valemi B abil.

4.   Pakkumise korraldamisest tulenevad õigused ja kohustused ei ole loovutatavad.

Artikkel 12

Kokkuostu piiramine

Kui liikmesriikide sekkumisametitele pakutakse liha suuremates kogustes, kui neil on võimalik kohe vastu võtta, võivad nad kokkuostmisel piirduda kogustega, mida neil on võimalik üle võtta oma territooriumil või mõnes oma sekkumispiirkonnas.

Sellise piirangu puhul tagavad liikmesriigid kõigi asjaomaste isikute võrdse ligipääsu.

Artikkel 13

Teatamine edukatest pakkujatest ja tarnetest

1.   Sekkumisamet teatab pakkujatele nende pakkumiste tulemustest viivitamata.

Sekkumisametid väljastavad edukatele pakkujatele kohe nummerdatud tarnekorraldused, mis sisaldavad järgmisi andmeid:

a)

tarnitav kogus;

b)

vastuvõetud pakkumises nimetatud hind;

c)

toodete tarnimise ajakava;

d)

sekkumiskeskus või -keskused, kuhu tooted tuleb tarnida.

2.   Edukad pakkujad toimetavad tooted kätte hiljemalt 17. kalendripäevaks pärast esimest tööpäeva, mis järgneb määruse avaldamisele, millega määratakse kindlaks maksimumkokkuostuhinnad ja kokkuostetavad veiselihakogused.

Olenevalt vastuvõetud kogustest võib komisjon seda aega ühe nädala võrra pikendada. Tarned võib jaotada mitmeks saadetiseks. Peale selle võivad sekkumisametid lühendada toodete tarnimise ajakava, kuid mitte rohkem kui 14 kalendripäevani.

Artikkel 14

Ülevõtmine

1.   Sekkumisamet võtab liha üle sekkumiskeskuse lihalõikusettevõtte vastuvõtu kaalupunktis.

Tooted tarnitakse 10–20 tonniste saadetistena. Tootekogus võib olla alla 10 tonni ainult juhul, kui see on esialgsest pakkumisest järele jäänud või kui esialgset pakkumist on 10 tonni võrra vähendatud.

Tarnitud tooted tunnistatakse vastuvõetavaks ja võetakse üle, kui sekkumisamet on kontrollinud nende vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Vastavust artikli 4 lõike 2 punktis e sätestatud nõuetele ning eelkõige nõukogu direktiivi 96/22/EÜ (11) artikliga 3 ja artikli 4 lõikega 1 keelatud ainete sisaldust kontrollitakse proovide analüüsimisega, mille suurus ja proovivõtumeetod on sätestatud asjakohastes veterinaarõigusaktides.

2.   Kui vahetult enne laadimist tapamaja laadimissektsioonis ja enne transportimist sekkumiskeskusesse ei toimu eelkontrolli, identifitseeritakse poolrümbad järgmiselt:

a)

kui piirdutakse rümpade märgistamisega, peab märgistus vastama artikli 4 lõike 3 punktile c ning tuleb täita dokument, kuhu on märgitud identifitseerimis- või tapanumber ja veise tapakuupäev;

b)

kui rümpadele kinnitatakse ka etiketid, peavad need vastama komisjoni määruse (EMÜ) nr 344/91 (12) artikli 1 lõigetele 2, 3 ja 4.

Kui poolrümbad lõigatakse veeranditeks, tehakse seda käesoleva määruse III lisas sätestatud korras. Veerandid rühmitatakse nii, et neid oleks võimalik ülevõtmisel rümpade või poolrümpade kaupa vastu võtta. Kui poolrümpasid ei ole enne sekkumiskeskusesse transportimist veeranditeks lõigatud, tehakse seda nende saabumisel sekkumiskeskusesse vastavalt III lisale.

Vastuvõtupunktis märgistatakse iga veerandrümp etiketiga, mis vastab määruse (EMÜ) nr 344/91 artikli 1 lõigetele 2, 3 ja 4; etiketil on näidatud ka veerandrümba kaal ja lepingu number. Etiketid kinnitatakse ilma metall- või plastikkinnituseta otse esi- või tagaveerandi esi- või tagakoodikõõluste külge või esi- või tagaveerandi kubemeosa turjaplaadikõõluse külge.

Vastuvõtu käigus kontrollitakse süstemaatiliselt kõigi tarnitud veerandrümpade esitusviisi, klassifikatsiooni, kaalu ja etiketti. Igal rümbal kontrollitakse ka ühe tagaveerandi temperatuuri. Vastu ei võeta rümpi, mille kaal ületab artikli 4 lõike 2 punktis g sätestatud maksimumkaalu.

3.   Eelkontrolli võib teha vahetult enne tapamaja laadimissektsiooni laadimist, kontrollitakse poolrümpade kaalu, klassifikatsiooni, esitusviisi ja temperatuuri. Vastu ei võeta rümpi, mille kaal ületab artikli 4 lõike 2 punktis g sätestatud maksimumkaalu. Tagasilükatud tooted märgistatakse vastavalt ja neid ei tohi enam eelkontrolliks või vastuvõtmiseks esitada.

Eelkontroll hõlmab saadetisi, milles on vastavalt sekkumisameti määratlusele kõige enam 20 tonni poolrümpasid. Kui pakkumine hõlmab veerandeid, võib sekkumisamet siiski lubada saadetisi, milles on üle 20 tonni poolrümpasid. Kui tagasilükatud poolrümpade kogus ületab 20 % kontrollitud saadetisest, lükatakse lõike 6 kohaselt tagasi kogu saadetis.

Poolrümbad lõigatakse enne sekkumiskeskusesse transportimist veeranditeks vastavalt III lisale. Iga veerandrümp kaalutakse ja märgistatakse etiketiga, mis vastab määruse (EMÜ) nr 344/91 artikli 1 lõigetele 2, 3 ja 4. Etiketile on märgitud ka veerandrümba kaal ja lepingu number. Etiketid kinnitatakse ilma metall- või plastikkinnituseta otse esi- või tagaveerandi esi- või tagakoodikõõluste külge või esi- või tagaveerandi kubemeosa turjaplaadikõõluse külge.

Iga rümba veerandid rühmitatakse nii, et neid oleks võimalik ülevõtmisel rümpade või poolrümpade kaupa vastu võtta.

Iga vastuvõtupunkti jõudnud saadetise juures peab olema kontrollakt, mis sisaldab kõiki üksikasju poolrümpade ja veerandrümpade kohta, sealhulgas esitatud ja vastuvõetud või tagasilükatud toodete kogust. Kontrollakt antakse üle vastuvõtuametnikule.

Enne tapamajast lahkumist transpordivahend plommitakse. Plommi number märgitakse veterinaartõendile või kontrollaktile.

Vastuvõtu käigus kontrollitakse tarnitud veerandrümpade esitlusviisi, klassifikatsiooni, kaalu, etiketti ja temperatuuri.

4.   Eelkontrolli ja sekkumiseks pakutavate toodete vastuvõtmist korraldab sekkumisameti ametnik või tema poolt volitatud isik, kes on liigitamise alal pädev, pole seotud tapamajas tehtava liigitamisega ning on edukast pakkujast täiesti sõltumatu. Sõltumatus tagatakse eelkõige kõnesolevate ametnike korrapärase vahetamisega sekkumiskeskustes.

Ülevõtmisel registreeritakse iga saadetise veerandrümpade kogukaal ja need andmed säilitatakse sekkumiskeskuses.

Vastuvõtuametnik peab täitma dokumendi, mis sisaldab üksikasjalikke andmeid esitatud ja vastuvõetud või tagasilükatud toodete kaalu ja koguse kohta.

5.   Kui võetakse üle kondiga liha, mida konditustatakse artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud nõuetele mittevastavas sekkumiskeskuses, sisaldavad identifitseerimis-, tarne- ja kontrollinõuded järgmist:

a)

lõikes 1 nimetatud ülevõtmisel tuleb konditustamisele suunatavate esi- ja tagaveerandite sise- ja väliskülg märgistada tähtedega INT vastavalt artikli 4 lõike 3 punktis c sätestatud eeskirjadele, mis käsitlevad kategooria ja tapanumbri märkimist ning vastavate märgistuste paigutust; siiski märgitakse tähed INT iga veerandi siseküljele – esiveeranditel kolmanda või neljanda ribi kõrgusele ning tagaveeranditel seitsmenda või kaheksanda ribi kõrgusele;

b)

munandikotirasv tuleb ülevõtmiseni alles jätta ning eemaldada enne kaalumist;

c)

tarnitud tooted jaotatakse saadetisteks vastavalt lõikele 1.

Kui tähtedega INT märgistatud rümpasid või veerandeid leitakse väljaspool nende jaoks eraldatud ala, viivad liikmesriigid läbi uurimise, võtavad tarvitusele vajalikud meetmed ja teatavad nendest komisjonile.

6.   Kui tagasilükatud toodete kogus ületab 20 % tarnitud saadetisest, lähtudes esitatud poolrümpade ja veerandrümpade arvust, lükatakse kogu saadetis tagasi, tagasilükatud tooted märgistatakse ja neid ei või enam eelkontrolliks või vastuvõtmiseks esitada.

7.   Kui tegelikult tarnitud ja vastuvõetud kogus on väiksem kui pakkumisel vastuvõetud kogus, siis:

a)

vabastatakse tagatis täielikult, kui erinevus ei ületa 5 % või 175 kilogrammi;

b)

tagatise andja jääb tagatisest ilma (välja arvatud vääramatu jõu korral):

osaliselt, võrdeliselt tarnimata või vastuvõtmata kogustega, juhul kui erinevus ei ületa 15 %,

täielikult kõigil teistel juhtudel vastavalt määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklile 1.

Artikkel 15

Edukale pakkujale makstav hind

1.   Sekkumisamet maksab edukale pakkujale tema pakkumises määratud hinna tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema 45. päeval pärast toodete ülevõtmist ning lõpeb 65. päeval.

2.   Tasutakse ainult tegelikult tarnitud ja vastuvõetud koguste eest. Kui tegelik tarnitud ja vastuvõetud kogus on pakkumisel vastuvõetud kogusest suurem, tasutakse vaid pakkumisel vastuvõetud koguse eest.

3.   Kui võetakse üle mitte R3, vaid teistesse kvaliteediklassidesse kuuluvaid tooteid, kohandatakse edukale pakkujale makstavat hinda, kohaldades kokkuostetava kvaliteediklassi suhtes koefitsienti, nagu on sätestatud I lisas.

4.   Kui konditustamisele kuulub kogu liha, on kokkuostuhinnaks sekkumiskeskuse lihalõikusettevõtte vastuvõtu kaalupunktis kujunenud vaba hind.

Mahalaadimiskulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 16

Vahetuskurss

Artiklis 11 nimetatud koguse ja väljavalitud pakkumises nimetatud hinna suhtes kohaldatakse vahetuskurssi, mis kehtib päeval, millal jõustub määrus, milles on kindlaks määratud maksimumkokkuostuhind ja asjaomase pakkumise raames sekkumiseks kokkuostetavad veiselihakogused.

III   PEATÜKK

SEKKUMISAMETITE KOKKUOSTETUD LIHA KONDITUSTAMINE

Artikkel 17

Konditustamisnõue

Sekkumisametid ostavad kogu veiseliha sisse konditustatuna.

Artikkel 18

Konditustamise üldnõuded

1.   Liha võib konditustada ainult lihalõikusettevõtetes, mis on registreeritud või heaks kiidetud kooskõlas määruse (EÜ) nr 853/2004 artikliga 4 ja kus on vähemalt üks külmõhkkamber.

Komisjon võib liikmesriigi taotlusel vabastada erandina piiratud ajaks esimeses lõigus nimetatud kohustustest. Otsuse tegemisel võtab komisjon arvesse tehase ja sisseseade väljaarendamist, veterinaar- ja kontrollinõudeid ning eesmärki ühtlustada käesolevat valdkonda järk-järgult.

2.   Konditustatud jaotustükid peavad vastama määruses (EÜ) nr 853/2004 sätestatud tingimustele ja käesoleva määruse V lisa nõuetele.

3.   Konditustamist ei tohi alustada enne asjaomaste saadetiste ülevõtmise lõpetamist.

4.   Sekkumiseks mõeldud veiseliha konditustamisel, korrastamisel või pakendamisel ei tohi lihalõikusruumis olla mingisugust muud liha.

Sealiha võib lihalõikusruumis hoida veiselihaga samal ajal tingimusel, et seda töödeldakse eraldi tootmisliinil.

5.   Konditustamine toimub kell 7.00–18.00; konditustamist ei toimu laupäeviti, pühapäeviti ega riigipühadel. Konditustamise aega võib pikendada kuni kahe tunni võrra tingimusel, et kohal viibib kontrolliasutuse esindaja.

Kui konditustamist ei ole võimalik liha ülevõtmise päeval lõpetada, pitseerib pädev asutus või isik toodete ladustamiseks kasutatava külmruumi, mille konditustamise jätkudes võib avada ainult seesama asutus või isik.

Artikkel 19

Lepingud ja üldtingimused

1.   Konditustamine toimub lepingu alusel vastavalt tingimustele, mille sekkumisametid on kehtestanud vastavalt oma üldtingimustele.

2.   Sekkumisametite üldtingimustes sätestatakse nõuded lihalõikusettevõtetele ja vajalikele seadmetele ning nendega tagatakse jaotustükkide ettevalmistamist käsitlevate ühenduse eeskirjade järgimine.

Üldtingimustes sätestatakse konditustamise üksikasjalikud nõuded ja nimetatakse jaotustükkide ettevalmistamis-, korrastamis-, pakendamis-, külmutamis- ja säilitamisviisid, pidades silmas nende ülevõtmist sekkumisameti poolt.

Sekkumisametite üldtingimusi on võimalik saada VI lisas loetletud aadressidelt.

Artikkel 20

Konditustamiskontroll

1.   Sekkumisametid tagavad kogu konditustamise pideva füüsilise kontrolli.

Kontrolliks võib anda volituse kõnesolevatest kauplejatest, loomade esmastest töötlejatest ja ladustajatest sõltumatutele asutustele. Sel juhul tagavad sekkumisametid, et nende ametnikud korraldavad iga pakkumise korral liha konditustamise etteteatamata inspekteerimise. Inspekteerimiste käigus kontrollitakse jaotustükke sisaldavaid kaste pisteliselt enne ja pärast külmutamist ning võrreldakse kasutatud koguseid nii toodetud (lõigatud pehme liha) kogustega kui ka kontide ja rasvkoe ning korrastamisel saadud lihalõikmete kogusega. Iga jaotustüki puhul peab kontrollima vähemalt 5 % päeva jooksul täidetavatest kastidest ning kui kaste on piisavalt, peab iga jaotustüki kohta kontrollima vähemalt viit kasti.

2.   Esi- ja tagaveerandid tuleb konditustada eraldi. Igal konditustamispäeval:

a)

võrreldakse jaotustükkide ja täidetud kastide arvu;

b)

täidetakse vorm, kus on näidatud eraldi esi- ja tagaveerandite konditustamise saagised.

Artikkel 21

Konditustamise erinõuded

1.   Külmutamisele eelneva konditustamise, korrastamise ja pakendamise ajal ei tohi veiseliha sisetemperatuur ületada + 7 °C. Jaotustükke ei või enne kiirkülmutamist transportida, välja arvatud artikli 18 lõikes 1 sätestatud erandjuhtudel.

2.   Vahetult enne konditustamist tuleb täielikult eemaldada etiketid ning võõrollus.

3.   Kõik kondid, kõõlused, kõhred, turjaplaadid ja -väädid (ligamentum nuchae) ning suured sidekoelised moodustised tuleb puhtalt eemaldada. Jaotustükkide korrastamisel tuleb eemaldada rasvkude, kõhred, kõõlused, liigesekapslid ja muud korrastamisel saadud lihalõikmed, samuti kõik nähtavad närvi- ja lümfikoed.

4.   Suured veresooned ja -kämbud ning määrdunud osad tuleb eemaldada ettevaatlikult ja võimalikult väheste korrastuslõigetega.

Artikkel 22

Jaotustükkide pakkimine

1.   Jaotustükid pakitakse kohe pärast konditustamist vastavalt V lisas sätestatud nõuetele ja nii, et liha ei puutuks kastiga otseselt kokku.

2.   Kastide vooderduseks kasutatav polüetüleen ja jaotustükkide pakendamiseks kasutatavad polüetüleenkile või -kotid peavad olema vähemalt 0,05 mm paksused ning kõlbama toiduainete pakendamiseks.

3.   Kasutatavad kastid, kaubaalused ja konteinerid peavad vastama VII lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 23

Jaotustükkide ladustamine

Sekkumisametid tagavad, et kokkuostetud kondita veiseliha ladustatakse eraldi ja seda saab hõlpsalt identifitseerida pakkumiste, konditustamis- ja ladustamiskuude kaupa.

Jaotustükid ladustatakse külmhoonetes, mis asuvad liikmesriigi territooriumil, kellele sekkumisamet allub.

Kui määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 osutatud korras ei nähta ette konkreetseid erandeid, peab nendes ladudes olema võimalik hoida sekkumisameti poolt jaotatud konditustatud liha tehniliselt rahuldavates tingimustes vähemalt kolm kuud.

Artikkel 24

Konditustamiskulud

Artikli 19 lõikes 1 nimetatud lepingud ja nende raames tehtud maksed hõlmavad käesoleva määruse kohaldamisest tulenevaid töid ja kulusid, eelkõige:

a)

kondiga toodete transpordikulusid lihalõikusettevõttesse pärast nende vastuvõtmist;

b)

konditustamist, korrastamist, pakendamist ja kiirkülmutamist;

c)

külmutatud jaotustükkide ladustamist, laadimist ja vedu ning nende ülevõtmist sekkumisametite poolt nende määratud külmhoonetes;

d)

materjalide, eriti pakkematerjalide maksumust;

e)

sekkumisametite poolt lihalõikusettevõtetesse jäetud kontide, rasvkoe ja korrastamisel saadud lihalõikmete väärtust.

Artikkel 25

Tähtajad

Konditustamine, korrastamine ja pakendamine peab toimuma 10 tapmisjärgse kalendripäeva jooksul. Liikmesriigid võivad määrata ka lühema tähtaja.

Kiirkülmutamine toimub kohe pärast pakendamist ja algab igal juhul pakendamisega samal päeval; konditustatava liha kogus ei või ületada külmõhkkambrite päevast võimsust.

Külmõhkkambris külmutamisel peab konditustatud liha sisetemperatuur 36 tunni jooksul alanema – 7 °Cni või alla selle.

Artikkel 26

Toodete tagasilükkamine

1.   Kui artikli 20 lõikes 1 nimetatud kontrolli käigus selgub, et konditustamisettevõte on mõne jaotustüki puhul rikkunud artiklite 17–25 sätteid, kontrollitakse kõnesoleval päeval täidetud kastidest veel 5 %. Kui avastatakse uusi rikkumisi, kontrollitakse kõnealuse jaotustükiga täidetud kastide koguarvust veel 5 %. Kui neljandal 5 % kastide kontrollimisel selgub, et vähemalt 50 % kastide puhul on nende artiklite sätteid rikutud, kontrollitakse kõiki kaste, kuhu on päeva jooksul kõnealust jaotustükki pakitud. Kogu päevatoodangut pole vaja kontrollida juhul, kui sätteid on rikutud vähemalt 20 % teatava jaotustükiga täidetud kastide puhul.

2.   Kui lõikest 1 lähtudes avastatakse rikkumisi alla 20 % teatava jaotustükiga täidetud kastide puhul, lükatakse nende kastide sisu tagasi ja selle eest ei tule tasuda. Tagasilükatud jaotustükkide eest tasub konditustamisettevõte sekkumisametile vastavalt VIII lisas esitatud hinnale.

Kui sätteid on rikutud vähemalt 20 % teatava jaotustükiga täidetud kastide puhul, lükkab sekkumisamet tagasi kõnesoleva jaotustüki kogu päevatoodangu ja selle eest ei tule tasuda. Tagasilükatud jaotustükkide eest tasub konditustamisettevõte sekkumisametile vastavalt VIII lisas esitatud hinnale.

Kui sätteid on rikutud vähemalt 20 % päeva jooksul eri jaotustükkidega täidetud kastide puhul, lükkab sekkumisamet tagasi kogu päevatoodangu ja selle eest ei tule tasuda. Konditustamisettevõte tasub sekkumisametile 20 % kõrgema hinna kui see, mida sekkumisamet peab kooskõlas artikliga 15 edukale pakkujale maksma sekkumiseks ostetud kondiga algtoodete eest, mis on pärast konditustamist tagasi lükatud.

Kui on võimalik kohaldada kolmandat lõiku, ei kohaldata esimest ja teist lõiku.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 ning juhul, kui konditustamisettevõte ei ole raske hooletuse või pettuse tõttu järginud artiklite 17–25 sätteid:

a)

lükkab sekkumisamet tagasi kõik päeva jooksul konditustamisel saadud tooted, mille puhul on rikutud eespool nimetatud sätteid ega tasu nende eest;

b)

tasub konditustamisettevõte sekkumisametile 20 % kõrgema hinna kui see, mida sekkumisamet peab kooskõlas artikliga 15 edukale pakkujale maksma sekkumiseks ostetud kondiga algtoodete eest, mis on pärast konditustamist punkti a alusel tagasi lükatud.

IV   PEATÜKK

TOODETE KONTROLL JA TEATAMINE

Artikkel 27

Toodete ladustamine ja kontroll

1.   Sekkumisametid tagavad, et käesoleva määrusega reguleeritud liha paigutatakse ja ladustatakse nii, et sellele saaks kergesti ligi pääseda ja et see vastaks artikli 23 esimese lõigu sätetele.

2.   Ladustamistemperatuur ei või olla kõrgem kui – 17 °C.

3.   Liikmesriigid võtavad tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et tagada ladustatavate toodete kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete omaduste rahuldav säilimine, ning asendavad vigastatud pakendid viivitamata. Liikmesriigid katavad asjassepuutuvad riskid kindlustusega kas ladustajate lepingulise kohustuse vormis või sekkumisameti üldkindlustuse vormis. Liikmesriigid võivad olla iseenda kindlustusandjad.

4.   Ladustamise ajal kontrollivad pädevad asutused regulaarselt enamikku toodete koguseid, mis on ladustatud pärast kuu vältel korraldatud pakkumisi vastuvõetud pakkumiste raames.

Selle kontrolli käigus lükatakse tagasi ja märgistatakse kõik tooted, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Vajaduse korral nõuavad pädevad asutused vastutavatelt pooltelt maksed tagasi, ilma et see piiraks sanktsioonide kohaldamist.

Kontrolli korraldavad ametnikud, kes ei või saada juhiseid liha kokkuostvalt osakonnalt.

5.   Pädevad asutused võtavad toodete jälgitavuse ja ladustamisega seotud vajalikke meetmeid, et ladustatud tooteid saaks hiljem võimalikult tõhusalt laost välja viia ja müüa, võttes arvesse kõiki asjaomaste loomade tervislikku seisundit puudutavaid nõudeid.

Artikkel 28

Teatamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile koheselt kõikidest muudatustest sekkumiskeskuste loetelus ning võimaluse korral ka sekkumiskeskuste külmutus- ja laomahust.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kümne kalendripäeva jooksul pärast ülevõtmise lõppu tarnitud ja vastuvõetud sekkumiskogustest teleksi või telefaksi teel.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu 21. päevaks eelmise kuu järgmised andmed:

a)

igal nädalal ja kuul kokkuostetud kogused, jaotatuna toodete ja kvaliteediklasside kaupa vastavalt ühenduses kehtivale rümpade liigitusskaalale, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 1183/2006;

b)

asjassepuutuval kuul sõlmitud müügilepingutega hõlmatud konditustatud toodete kogused;

c)

asjassepuutuval kuul väljaantud tagasivõtukorralduste või samalaadsete dokumentidega hõlmatud konditustatud toodete kogused.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu lõpuks eelmise kuu järgmised andmed:

a)

asjassepuutuval kuul kokkuostetud kondiga veiselihast valmistatud konditustatud toodete kogused;

b)

kõigi konditustatud toodete lepinguga hõlmamata ja tegelikud kogused asjassepuutuva kuu lõpul ning üksikasjad lepinguga hõlmamata toodete ladustamisaja kohta.

5.   Lõigetes 3 ja 4 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   lepinguga hõlmamata kogused– kogused, mis ei ole veel müügilepinguga hõlmatud;

b)   tegelikud kogused– lepinguga hõlmamata koguste ja müügilepinguga hõlmatud, aga veel ülevõtmata koguste koguhulk.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 29

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 562/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas X lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 30

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 68, 16.3.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1067/2005 (ELT L 174, 7.7.2005, lk 60).

(3)  Vt IX lisa.

(4)  EÜT L 39, 17.2.1996, lk 1.

(5)  ELT L 214, 4.8.2006, lk 1.

(6)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(8)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1.

(9)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(10)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.

(11)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3.

(12)  EÜT L 41, 14.2.1991, lk 15.


I LISA

ÜMBERARVESTUSKOEFITSIENDID

Kvaliteediklass

Koefitsient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


II LISA

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


III LISA

RÜMPADE, POOLRÜMPADE JA VEERANDRÜMPADE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED

1.

Maksimaalselt kuue, aga vähemalt kahe päeva eest tapetud loomade värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad (CN-kood 0201).

2.

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   rümp– tapetud ning tapamajas tagakoodi kõõlust pidi riputuskonksu otsa pandud looma terve lihakeha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, mis esitatakse:

ilma pea ja jalgadeta; pea tuleb rümbast eraldada kandelüli-kuklaluuliigese kohalt ning jalad tuleb eraldada randme-kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest,

ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta ning ilma neerude, neerurasva ja vaagnaõõnerasvata,

ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta,

ilma vaheliha kõõluselise ja lihaselise osata,

ilma saba ja esimese sabalülita,

ilma seljaajuta,

ilma munandikotirasvkoe ja sellega külgneva rasvkoeta,

ilma kõhu valgejooneta,

ilma rasvkoeta tagaosa sisetüki pinnal,

ilma kägiveeni ja sellega külgneva rasvkoeta,

veterinaarnõuete kohaselt lõigatud kaelaga, kaelalihast eemaldamata,

nii, et rinnakurasv ei ole paksem kui 1 cm;

b)   poolrümp– toode, mis on saadud punktile a vastava rümba sümmeetrilisel poolitamisel läbi kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkoha ning läbi rinnaku ja vaagnaliiduse keskkoha. Rümba töötlemisel ei tohi rinna- ja nimmelülisid olulisel määral paigast liigutada; nendega seotud lihastel ja kõõlustel ei tohi olla sae- ega noavigastusi;

c)   esiveerandid–

lõigatakse rümbast pärast jahutamist,

viieribi otselõige;

d)   tagaveerandid–

lõigatakse rümbast pärast jahutamist,

kaheksaribi otselõige.

3.

Punktides 1 ja 2 määratud tooted peavad pärinema korralikult veretustatud lihakehadest, kusjuures loom peab olema hoolikalt nülitud, rümba pind ei tohi narmendada, olla verevalumitega kaetud ega muljutud; pindmine rasvkude ei tohi olla eemaldatud või oluliselt paigast nihutatud. Rinnakelme peab olema vigastusteta, välja arvatud juhul, kui seda on vaja ülesriputamise hõlbustamiseks. Rümbad ei tohi olla mingil viisil määrdunud, eriti väljaheidetega, ega kaetud suurte verevalumitega.

4.

Punkti 2 alapunktides c ja d määratud tooted peavad pärinema rümbast või poolrümbast, mis vastab punkti 2 alapunktides a ja b esitatud nõuetele.

5.

Punktides 1 ja 2 määratud tooteid tuleb kohe pärast tapmist jahutada vähemalt 48 tundi, et liha sisetemperatuur ei ületaks jahutamisaja lõpuks + 7 °C. See temperatuur peab säilima kuni toodete ülevõtmiseni.


IV LISA

ARTIKLI 11 LÕIKES 3 NIMETATUD KOEFITSIENDID

Valem A

Koefitsient n = (a/b)

kus

a= kõnesolevas liikmesriigis või mõnes selle piirkonnas kahe või kolme nädala jooksul pärast pakkumise vastuvõtmist registreeritud keskmiste turuhindade keskmine,

b= kõnesolevas liikmesriigis või mõnes selle piirkonnas registreeritud keskmine turuhind, mis on täpsustatud vastavalt artikli 14 lõikele 1 ja mida kohaldatakse kõnesoleva pakkumiskutse suhtes.

Valem B

Koefitsient n′ = (a′/b′)

kus

a′= ostuhindade keskmine, mida pakkuja maksab loomade eest, kellel on sama kvaliteet ja kategooria kui loomadel, keda võetakse arvesse keskmise turuhinna arvutamisel kahe või kolme nädala jooksul pärast pakkumise vastuvõtmise nädalat,

b′= ostuhindade keskmine, mida pakkuja maksab loomade eest, keda võetakse arvesse keskmise turuhinna arvutamisel nende kahe nädala jooksul, mille alusel otsustatakse kõnesoleva pakkumiskutse suhtes kohaldatav keskmine turuhind.


V LISA

SEKKUMISKÕLBLIKU VEISELIHA KONDITUSTAMISJUHISED

1.   TAGAVEERANDI JAOTUSTÜKID

1.1.   Jaotustükkide kirjeldus

1.1.1.   Sekkumiskõlblik tagakoot (kood INT 11)

Lõikamine ja konditustamine: eemaldada lõikega, mis läbib põlveliigest ja eraldab sise- ja välistüki (hõbetüki) koepiire mööda; kannalihased tuleb jätta tagakoodi külge. Eemaldada koodiluud (sääre- ja kannaluud).

Korrastamine: eemaldada lihastest väljaulatuvad kõõluseotsad.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.2.   Sekkumiskõlblik küljetükk (pähkeltükk) (kood INT 12)

Lõikamine ja konditustamine: eraldada sisetükist piki reieluud allasuunatud otselõikega ning välistükist mööda koepiire allasuunatud otselõikega. Ümarat fastsiatega kaetud osa ei eemaldata.

Korrastamine: eemaldada põlvekeder, liigesekapsel ja kõõlus. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.3.   Sekkumiskõlblik sisetükk (kood INT 13)

Lõikamine ja konditustamine: eraldada välistükist ja tagakoodist lõikega mööda koepiire ning eemaldada reieluust. Eemaldada istmikuluu.

Korrastamine: eemaldada kusejuha, külgnev sidekude ja munandikoti lümfisõlm. Eemaldada kõhr ja vaagnaluudega ühendatud sidekude. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.4.   Sekkumiskõlblik välistükk (hõbetükk) (kood INT 14)

Lõikamine ja konditustamine: eraldada sisetükist ja tagakoodist lõikega mööda koepiire. Eemaldada reieluu.

Korrastamine: eemaldada liigesega külgnev tugev kõhr, põlveõndla lümfisõlmed ning sellega seotud rasvkude ja kõõlused. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.5.   Sekkumiskõlblik sisefilee (kood INT 15)

Lõikamine: sisefilee kogupikkuses eemaldamiseks tuleb selle jämedam ots vabastada puusaluu küljest ning seejärel vabastada selgroolülidega külgnev filee seljaosast.

Korrastamine: eemaldada nääre ja rasvkude. Sidekoeline kate ja väike nimmelihas peavad jääma terveks ja eemaldamata. Selle väärtusliku jaotustüki lõikamine, korrastamine ja pakkimine peab toimuma eriti hoolikalt.

Pakendamine ja pakkimine: sisefilee pakitakse ettevaatlikult pikuti, sidekoeline kate ülespoole, peenemad ja paksemad otsad vastakuti ja seda ei murta kokku. Enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.6.   Sekkumiskõlblik ristluutükk (ülemine tükk) (kood INT 16)

Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse välistükist ja küljetükist otselõikega alates viiendast ristluulülist umbes 5 cm tagapool asuvast kohast kuni kohani, mis asub umbes 5 cm istmikuluust eespool, kusjuures küljetükki ei tohi sisse lõigata.

Eraldada seljaosast lõikega viimase nimmelüli ja esimese ristluulüli vahelt ja puhastada vaagnaluu esiserv. Eemaldada luud ja kõhred.

Korrastamine: eemaldada sisepinnalt pikima seljalihase alt nn rasvatasku. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm. Selle väärtusliku jaotustüki lõikamine, korrastamine ja pakkimine peab toimuma eriti hoolikalt.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.7.   Sekkumiskõlblik seljatükk (kood INT 17)

Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse ristluutükist otselõikega viimase nimmelüli ja esimese ristluulüli vahelt. Esiribist (viieribitükist) eraldatakse see otselõikega 11. ja 10. ribi vahelt. Hoolikalt eemaldada selgroolülid. Ribid ja ogajätked eemaldatakse plaadina.

Korrastamine: eemaldada pärast konditustamist allesjäänud kõhretükid. Eemaldada kõõlus. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm. Selle väärtusliku jaotustüki lõikamine, korrastamine ja pakkimine peab toimuma eriti hoolikalt.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

1.1.8.   Sekkumiskõlblik kubemetükk (kood INT 18)

Lõikamine ja konditustamine: kogu kubemetükk tuleb eemaldada tagaveerandi kaheksaribi otselõikest, lõigates kohast, kus kubemetükk on tagasi asetatud, mööda reietüki lihaste koepiire alla kohani, mis on horisontaalne viimase nimmelüli keskmega. Seejärel jätkatakse lõiget paralleelselt sisefileega otse alla kolmeteistkümnendast kuni kuuenda ribini, sealhulgas paralleelselt selgroo selgmise äärega, nii et kogu allasuunatud lõige ei jääks pikima seljalihase külgmisest otsast kaugemale kui 5 cm.

Kõhr ja kõik luud eemaldada plaadina. Kogu kubemeosa peab jääma terveks.

Korrastamine: eemaldada sidekoeline kattekiht. Rasvkude lõigata nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei ületaks 30 %.

Pakendamine ja pakkimine: pakkimisel võib kubemeosa ühe korra kokku murda. Seda ei tohi lõigata ega rulli keerata. Pakkimisel peavad kubemeosa sisekülg ja serv nähtavale jääma. Enne pakkimist tuleb iga kast vooderdada polüetüleeniga, et jaotustükk või jaotustükid oleksid polüetüleenvooderkilega täielikult kaetud.

1.1.9.   Sekkumiskõlblik esiribitükk (viieribitükk) (kood INT 19)

Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse seljaosast otselõikega 11. ja 10. ribi vahelt ning see peab sisaldama 6. kuni 10. ribi, viimane kaasa arvatud. Eemaldada roietevahelised lihased ja rinnakelme õhukese plaadina koos roietega. Eemaldada selgroolülid ja kõhr, sealhulgas abaluukõhr.

Korrastamine: eemaldada turjaväät ligamentum nuchae. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm. Ümarat fastsiatega kaetud osa ei eemaldata.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

2.   ESIVEERANDI JAOTUSTÜKID

2.1.   Jaotustükkide kirjeldus

2.1.1.   Sekkumiskõlblik esikoot (kood INT 21)

Lõikamine ja konditustamine: eemaldada lõikega kodarluud ja õlavarreluud lahutava liigese kohalt. Eemaldada kodarluu.

Korrastamine: eemaldada lihastest väljaulatuvad kõõluseotsad.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

Esikoote ja tagakoote ei tohi koos pakkida.

2.1.2.   Sekkumiskõlblik abatükk (kood INT 22)

Lõikamine ja konditustamine: eraldada abaosa esiveerandist, lõigates mööda koepiire ümber abaosa serva ja abaluukõhre ning jätkates mööda koepiire nii, et abaosa tõstetakse oma loomulikust “taskust” üles. Eemaldada abaluu. Abaluu alune lihas tuleb tagasi asetada, kuid seda ei tohi täielikult eemaldada, et luud oleks võimalik puhtalt eemaldada. Eemaldada õlavarreluu.

Korrastamine: eemaldada kõhred, kõõlused ja liigesekapslid. Rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei ületaks 10 %.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

2.1.3.   Sekkumiskõlblik rinnakutükk (kood INT 23)

Lõikamine ja konditustamine: eraldada esiveerandist, tehes otselõike risti esimese ribi keskmega. Eemaldada roietevahelised lihased ja rinnakelme õhukese plaadina koos ribide, rinnakuluu ja kõhrega. Ebatasane äär peab jääma rinnaku külge. Ebatasase ääre ja rinnaku all olev rasvkude tuleb eemaldada.

Korrastamine: rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei ületaks 30 %.

Pakendamine ja pakkimine: iga jaotustükk tuleb pakendada polüetüleeni ja pakkida polüetüleeniga vooderdatud kasti, nii et jaotustükid oleksid polüetüleenvooderkilega korralikult kaetud.

2.1.4.   Sekkumiskõlblik esiveerand (kood INT 24)

Lõikamine ja konditustamine: esiveerand on jaotustükk, mis on järele jäänud pärast rinnakutüki, abatüki ja esikoodi eemaldamist.

Ribid eemaldada plaadina. Kaelalülid tuleb puhtalt eemaldada.

Külgnevad lihased tuleb jätta jaotustüki külge.

Korrastamine: eemaldada kõõlused, liigesekapslid ja kõhr. Rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei ületaks 10 %.

Pakendamine ja pakkimine: enne polüetüleeniga vooderdatud kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk pakendada polüetüleeni.

3.   TEATAVATE ÜKSIKUTE JAOTUSTÜKKIDE VAAKUMPAKENDAMINE

Koodide INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja 19 alla kuuluvate jaotustükkide puhul võivad liikmesriigid lubada punktis 1 sätestatud eraldi pakendite kasutamise asemel vaakumpakendamist.


VI LISA

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section “cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


VII LISA

KASTIDE, KAUBAALUSTE JA KONTEINERITE KOHTA ESITATAVAD NÕUDED

I.   Kastid

1.

Kastid peavad olema standardmõõdu ja -kaaluga ning piisavalt vastupidavad, et neid oleks võimalik üksteise peale asetada.

2.

Kasutatavatele kastidele ei tohi olla märgitud tapamaja või lihalõikusettevõtte nimi, kust tooted pärinevad.

3.

Pärast täitmist tuleb iga kast eraldi kaaluda; täiskastide kaalu ei ole lubatud enne kindlaks määrata.

4.

Kasti pakitavate jaotustükkide netokaal ei tohi olla üle 30 kilogrammi.

5.

Kasti tohib pakkida ainult ühesuguse märgistusega, kas täisnime või ühenduse koodiga identifitseeritud sama loomakategooria jaotustükke; kastid ei või mingil juhul sisaldada rasvkoetükke ega muid korrastamisel saadud lihalõikmeid.

6.

Kastidel peavad olema järgmised märgistused:

sekkumisameti etikett kasti mõlemal pool,

veterinaarinspektuuri ametlikud etiketid kasti esi- ja tagaküljel, ühes tükis kastide korral ainult esiküljel.

Etiketid peavad kandma seerianumbrit ning olema kinnitatud nii, et need kasti avamisel puruneksid.

7.

Sekkumisameti etiketil peab olema näidatud lepingu number, jaotustükkide liik ja arv, netokaal ja pakkimiskuupäev; etiketid ei tohi olla väiksemad kui 20 × 20 cm. Veterinaarinspektsiooni etiketil peab olema lihalõikusettevõtte loa number.

8.

Punktis 6 nimetatud seerianumber tuleb registreerida iga lepingu korral ja kasutatavate kastide ning väljaantud etikettide arvu peab olema võimalik võrrelda.

9.

Kastid seotakse nelja kinnitusribaga, millest kaks asetatakse pikuti ja kaks laiuti igast nurgast umbes 10 cm kaugusele.

10.

Inspekteerimise ajal rebenenud etiketid tuleb asendada seerianumbriga varustatud etiketiga, mille sekkumisamet annab välja pädevatele ametiasutustele, kusjuures igale kastile kinnitatakse kaks etiketti.

II.   Kaubaalused ja konteinerid

1.

Kastid tuleb ladustada pakkumiste või kuude järgi ning jaotustükkide kaupa eraldi kaubaalustel. Kaubaalused tuleb identifitseerida etiketiga, millel on näidatud pakkumise number, jaotustüki liik, toote netokaal, pakendi kaal ja kastide arv jaotustükkide kaupa.

2.

Kaubaaluste ja konteinerite paigutus peab olema näidatud lao plaanil.


VIII LISA

Tagasilükatud sekkumiskõlblike jaotustükkide hinnad artikli 26 lõike 2 esimese ja teise lõigu kohaldamisel

(eurot tonni kohta)

Sekkumiskõlblik sisefilee

22 000

Sekkumiskõlblik seljatükk

14 000

Sekkumiskõlblik sisetükk

Sekkumiskõlblik ristluutükk (ülemine tükk)

10 000

Sekkumiskõlblik välistükk (hõbetükk)

Sekkumiskõlblik küljetükk (pähkeltükk)

Sekkumiskõlblik esiribitükk (viieribitükk)

8 000

Sekkumiskõlblik abatükk

Sekkumiskõlblik esiveerand

6 000

Sekkumiskõlblik rinnakutükk

Sekkumiskõlblik tagakoot

Sekkumiskõlblik esikoot

5 000

Sekkumiskõlblik kubemetükk

4 000


IX LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS MUUDATUSTEGA

Komisjoni määrus (EÜ) nr 562/2000

(EÜT L 68, 16.3.2000, lk 22)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2734/2000

(EÜT L 316, 15.12.2000, lk 45)

Ainult artikkel 8

Komisjoni määrus (EÜ) nr 283/2001

(EÜT L 41, 10.2.2001, lk 22)

Ainult artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 503/2001

(EÜT L 73, 15.3.2001, lk 16)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 590/2001

(EÜT L 86, 27.3.2001, lk 30)

Ainult artikkel 2

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1082/2001

(EÜT L 149, 2.6.2001, lk 19)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1564/2001

(EÜT L 208, 1.8.2001, lk 14)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1592/2001

(EÜT L 210, 3.8.2001, lk 18)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1067/2005

(ELT L 174, 7.7.2005, lk 60)

 


X LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 562/2000

Käesolev määrus

Artiklid 1–5

Artiklid 1–5

Artiklid 6, 7 ja 8

Artikkel 9

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 8

Artikkel 12

Artikkel 9

Artikkel 13, lõige 1, esimene lause

Artikkel 10, lõige 1, esimene lõik

Artikkel 13, lõige 1, teine lause

Artikkel 10, lõige 1, teine lõik

Artikkel 13, lõiked 2 ja 3

Artikkel 10, lõiked 2 ja 3

Artikkel 14

Artikkel 11

Artikkel 15

Artikkel 12

Artikkel 16

Artikkel 13

Artikkel 17, lõige 1, sissejuhatav fraas

Artikkel 14 lõige 1

Artikkel 17, lõige 1, punkt a

Artikkel 17, lõige 1, punkt b, lause esimene osa

Artikkel 17, lõige 1, punkt b, lause teine osa

Artikkel 14, lõige 1

Artikkel 17, lõige 2, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 14, lõige 2, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 17, lõige 2, neljas lõik

Artikkel 17, lõige 2, viies lõik

Artikkel 14, lõige 2, neljas lõik

Artikkel 17, lõige 3, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 14, lõige 3, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 17, lõige 3, neljas lõik

Artikkel 17, lõige 3, viies lõik

Artikkel 14, lõige 3, neljas lõik

Artikkel 17, lõige 3, kuues lõik

Artikkel 14, lõige 3, viies lõik

Artikkel 17, lõige 3, seitsmes lõik

Artikkel 14, lõige 3, kuues lõik

Artikkel 17, lõige 3, kaheksas lõik

Artikkel 14, lõige 3, seitsmes lõik

Artikkel 17, lõige 4, esimene ja teine lõik

Artikkel 14, lõige 4, esimene ja teine lõik

Artikkel 17, lõige 4, kolmas lõik

Artikkel 17, lõige 4, neljas lõik

Artikkel 14, lõige 4, kolmas lõik

Artikkel 17, lõiked 5, 6 ja 7

Artikkel 14, lõiked 5, 6 ja 7

Artikkel 18, lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 15, lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 18, lõige 4, esimene lõik, esimene lause

Artikkel 18, lõige 4, esimene lõik, teine lause

Artikkel 15, lõige 4, esimene lõik

Artikkel 18, lõige 4, teine lõik

Artikkel 15, lõige 4, teine lõik

Artikkel 19

Artikkel 16

Artikkel 20

Artikkel 17

Artikkel 21, lõige 1, esimene lõik

Artikkel 18, lõige 1, esimene lõik

Artikkel 21, lõige 1, teine lõik, esimene lause

Artikkel 18, lõige 1, teine lõik, esimene ja teine lause

Artikkel 21, lõige 1, teine lõik, kolmas lause

Artikkel 21, lõiked 2–5

Artikkel 18, lõiked 2–5

Artikkel 22

Artikkel 19

Artikkel 23

Artikkel 20

Artikkel 24

Artikkel 21

Artikkel 25

Artikkel 22

Artikkel 26

Artikkel 23

Artikkel 27

Artikkel 24

Artikkel 28

Artikkel 25

Artikkel 29, lõiked 1 ja 2

Artikkel 26, lõiked 1 ja 2

Artikkel 29, lõige 3, sissejuhatav fraas

Artikkel 26, lõige 3, sissejuhatav fraas

Artikkel 29, lõige 3, esimene taane

Artikkel 26, lõige 3, punkt a

Artikkel 29, lõige 3, teine taane

Artikkel 26, lõige 3, punkt b

Artikkel 30

Artikkel 27

Artikkel 31, lõiked 1 ja 2

Artikkel 28, lõiked 1 ja 2

Artikkel 31, lõige 3, punktid a, b ja c

Artikkel 28, lõige 3, punktid a, b ja c

Artikkel 31, lõige 3, punkt d

Artikkel 31, lõiked 4 ja 5

Artikkel 28, lõiked 4 ja 5

Artiklid 32–37

Artikkel 29

Artikkel 38

Artikkel 30

Lisad I–VI

Lisad I–VI

Lisa VII, esimene osa

Lisa VII, esimene osa

Lisa VII, teine osa, esimene punkt

Lisa VII, teine osa, esimene punkt

Lisa VII, teine osa, teine punkt

Lisa VII, teine osa, kolmas punkt

ALisa VII, teine osa, teine punkt

Lisa VIII

Lisa VIII

Lisa IX

Lisa IX

Lisa X


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/33


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1670/2006,

10. november 2006,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 18,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2825/93, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale, (3) on korduvalt oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 16 sätestatakse, et kui on vaja võtta arvesse teatavate teraviljast saadud alkohoolsete jookide tootmise eripärasid, võib eksporditoetuse andmise tingimusi kohandada vastavalt konkreetsele olukorrale. Oleks asjakohane sätestada selline kohandamine teatavate alkohoolsete jookide puhul, kui ühelt poolt ei ole teravilja hind ekspordi hetkel seotud teravilja hinnaga tootmise hetkel ning teiselt poolt on lõpptoode saadud mitme toote segust, nii et enam ei ole võimalik jälgida eksporditavas lõpptootes sisalduva teravilja päritolu, eelkõige kuna kõnealuseid alkohoolseid jooke tuleb vähemalt kolm aastat laagerdada.

(3)

Seda laadi probleeme on esinenud eelkõige Šoti viski, Iiri viski ja Hispaania viski puhul.

(4)

Tavapärast eksporditoetuste süsteemi tuleks võimaluse korral kohaldada samal viisil. Seetõttu tuleks asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava teravilja eest maksta eksporditoetust proportsionaalselt eksporditud alkohoolsete jookidega. Sel eesmärgil tuleks asjaomased destilleeritud teraviljakogused korrutada ühtse kindlaksmääratud koefitsiendiga, mis arvutatakse asjaomaste liikmesriikide esitatud siseriikliku statistika alusel. Asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja müüdud üldkoguste suhe tundub olevat õiglane ja lihtne alus. On vaja määratleda “eksporditud üldkoguste” ja “turustatud üldkoguste” mõiste. Destilleeritud teravilja koguste ja koefitsiendi kindlaksmääramisel ei tuleks arvesse võtta seestöötlemise korraga hõlmatud koguseid.

(5)

Tuleb sätestada kõnealuse koefitsiendi kohandamine eelkõige selleks, et vältida olukorda, kus toetuste maksmine toob kaasa varude ebaloomuliku suurenemise.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 3 nähakse ette võimalus eksporditoetuste diferentseerimiseks sõltuvalt sihtkohast. Seetõttu tuleks sätestada objektiivsed kriteeriumid, mille alusel kaotatakse eksporditoetus teatavate sihtkohtade puhul.

(7)

Tuleks kindlaks määrata toetuse summa määramise kuupäev. Kõnealune kuupäev tuleks siduda eelkõige teravilja kontrolli alla suunamise ajaga ning hiljem destilleeritud koguste puhul iga maksustatava destilleerimisperioodiga. Enne eksporditoetuse maksmist tuleb esitada destilleerimisdeklaratsioon, millega tõendatakse, et teravili on destilleeritud. Kõnealune deklaratsioon peab sisaldama kogu teavet, mis on vajalik toetuste arvutamiseks. Vastavalt määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklile 3 võib põllumajandusliku ümberarvestuskursi rakendusjuht olla ka iga maksustatava destilleerimisperioodi esimene päev.

(8)

Käesoleva määruse kohaldamisel on vaja teada, et tooted on ühendusest välja viidud, ning teatavatel juhtudel on vaja teada ka nende sihtkohta. Seetõttu on vaja kohaldada nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) sätestatud ekspordi määratlust ning kasutada komisjoni 15. aprill 1999. aasta määruses (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (6) ette nähtud tõendeid.

(9)

Koefitsiendi kehtestamiseks tuleks tõendada, et asjaomased alkohoolsete jookide kogused on eksporditud. Tuleks sätestada, et ühenduse territooriumile tagasi toodava kauba suhtes kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (7) artiklit 43, juhul kui eritingimused on täidetud.

(10)

Liikmesriikidelt tuleks nõuda vajaliku teabe korrapärast edastamist komisjonile.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad sellisele teraviljale eksporditoetuste kindlaksmääramise ja andmise kohta, mis eksporditakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 16 osutatud alkohoolsete jookidena, mille tootmisprotsessi kuulub vähemalt kolme aasta pikkune kohustuslik laagerdumisaeg.

2.   Kui käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 ei sätestata teisiti, ei kohaldata lõikes 1 osutatud alkohoolsete jookide suhtes komisjoni määrust (EÜ) nr 1043/2005. (8)

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud eksporditoetust võib anda teraviljale, mis vastab asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning mida kasutatakse CN-koodide 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 ja 2208 30 88 alla kuuluvate ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 (9) kohaselt valmistatavate alkohoolsete jookide tootmiseks.

Artikkel 3

Käesoleva määruse kohaldamisel:

a)

on “asjaomane destilleerimisperiood” ajavahemik, mis vastab toetuse saaja ja tolli või muu pädeva asutuse vahel aktsiisimaksu kontrollimiseks kokku lepitud destilleerimisperioodile (maksustatav ajavahemik);

b)

on “eksporditav üldkogus” asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogus, mis eksporditakse sihtkohta, mille puhul kohaldatakse toetust.

c)

on “turustatud üldkogus” asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogus, mis on tootmisettevõttest või hoidlast lõplikult välja viidud eesmärgiga müüa see toiduks;

d)

on “kontrolli alla suunamine” artiklis 2 osutatud alkohoolsete jookide valmistamiseks ettenähtud teravilja suunamine tollikontrolliprotseduuri alla või samaväärseid tagatisi pakkuva haldusprotseduuri alla.

Artikkel 4

1.   Eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest, mille ettevõtted, millel on õigus toetust saada, on suunanud kontrolli alla ja destilleerinud asjaomase destilleerimisperioodi jooksul ning mis on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga, mida kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kellel on õigus toetust saada. Kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi keskmisele laagerdumisajale.

Destilleeritud teraviljakoguste ja koefitsiendi kindlaksmääramisel ei võeta arvesse seestöötlemise korraga hõlmatud koguseid.

Koefitsiendi arvutamisel võetakse samuti arvesse asjaomaste alkohoolsete jookide varude muutumist.

Koefitsient võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast teraviljast.

2.   Pädevad asutused kontrollivad korrapäraselt tegelikult eksporditud koguseid ja varude suurust.

Artikkel 5

Artikli 4 lõikes 1 osutatud koefitsient määratakse kindlaks enne iga aasta 1. juulit.

Seda kohaldatakse 1. oktoobrist järgmise aasta 30. septembrini.

Koefitsient määratakse kindlaks vastavalt liikmesriikide esitatud teabele, mis käsitleb ajavahemikku kindlaksmääramisele eelnevate aastate 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Artikkel 6

1.   Kohaldatav toetusemäär määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimesele lõigule.

2.   Toetusemäära ja põllumajandusliku ümberarvestuskursina kasutatakse vastavalt määra ja kurssi, mis kehtivad teravilja kontrolli alla suunamise päeval.

Iga järgneva maksustatava destilleerimisperioodi puhul pärast kontrolli alla suunamise destilleerimisperioodi kasutatakse asjaomase maksustatava destilleerimisperioodi esimesel päeval kehtivat määra ja kurssi.

Artikkel 7

1.   Kui maailmaturu olukord või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad, kaotatakse eksporditoetus teatavate sihtkohtade puhul.

2.   Kui toetus on kaotatud vastavalt lõikele 1 või kui see on taaskehtestatud ning kui teatavad turud ei vasta enam eksporditoetuste saamise tingimustele vastavalt ühinemisaktile või kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetele, kohandatakse artikli 4 lõikes 1 osutatud koefitsienti. Kõnealuse kohandamise käigus arvatakse nendele turgudele eksporditud kogused, mille suhtes toetus on kaotatud või taaskehtestatud, vastavalt vajadusele kõnealuse koefitsiendi arvutamisel kasutatavate eksporditud üldkoguste sisse või arvatakse neist välja. Kohandatud koefitsienti kohaldatakse alates asjaomaste turgude staatuse muutumisele järgneva maksustatava destilleerimisperioodi esimesest päevast.

Artikkel 8

Käesoleva määruse kohaldamisel võib teravilja asendada linnastega.

Sellisel juhul on linnaste odra ekvivalendi arvutamiseks kasutatav koefitsient 1,30.

Kui kontrolli alla suunatud linnased on rohelised linnased, mille niiskusesisaldus on 43–47 %, on 7 % niiskusesisaldusega linnaste samaväärse koguse arvutamisel kasutatav koefitsient 0,57.

Artikkel 9

1.   Eksporditoetuse saamise õigus on üksnes ühenduse piiritusevalmistajatel.

2.   Piiritusevalmistaja edastab pädevatele asutustele enne iga maksustatava destilleerimisperioodi algust deklaratsiooni, mis sisaldab kõiki eksporditoetuse arvutamiseks vajalikke üksikasju, eelkõige järgmist teavet:

a)

teravilja või linnaste kirjeldus vastavalt ühise tollitariifistiku nomenklatuurile, vajaduse korral rühmitatud ühtlasteks partiideks;

b)

toodete netomass ja niiskusesisaldus iga punktis a nimetatud partii puhul;

c)

kinnitus selle kohta, et teravili vastab asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 sätestatud tingimustele;

d)

ladustamise ja destilleerimise koht.

Maksustatava destilleerimisperioodi jooksul võib destilleerimisprotsessi käigus deklaratsiooni ajakohastada, et võtta arvesse tegelikult destilleeritavaid suuremaid või väiksemaid koguseid.

3.   Pärast iga destilleerimisperioodi esitab piiritusevalmistaja pädevatele asutustele deklaratsiooni (edaspidi “destilleerimisdeklaratsioon”), milles ta kinnitab, et on asjaomase destilleerimisperioodi jooksul destilleerinud lõikes 2 sätestatud deklaratsioonis ette nähtud teravilja, et toota ühte kõnealustest alkohoolsetest jookidest; piiritusevalmistaja märgib saadud destilleeritud toodete kogused. Kõnealust deklaratsiooni kontrollivad selle riigi asutused, kus tooted kontrolli alla suunatakse.

4.   Eksporditoetus makstakse pärast seda, kui on esitatud tõendid, et teravili on suunatud kontrolli alla ning destilleeritud.

5.   Toetuse arvutamisel võetakse arvesse teravilja netomassi, kui niiskusesisaldus ei ületa 15 %. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 15 %, kuid mitte üle 16 %, võetakse arvesse 1 % võrra vähendatud netomassi. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 16 %, kuid mitte üle 17 %, on vähendus 2 %. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 17 %, on vähendus 2 % iga protsendi kohta, mille võrra ületatakse 15 % niiskusesisaldust.

Toetuse arvutamisel võetakse arvesse linnaste, v.a artiklis 8 osutatud roheliste linnaste netomassi, kui niiskusesisaldus ei ületa 7 %. Kui kasutatavate linnaste niiskusesisaldus on üle 7 %, kuid mitte üle 8 %, võetakse arvesse 1 % võrra vähendatud netomassi. Kui kasutatavate linnaste niiskusesisaldus on üle 8 %, on vähendus 2 % iga protsendi kohta, mille võrra ületatakse 7 % niiskusesisaldust.

Ühenduse standardmeetod käesolevas määruses osutatud alkohoolsete jookide valmistamiseks ettenähtud teravilja ja linnaste niiskusesisalduse kindlaksmääramiseks on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (10) IV lisas.

Artikkel 10

Liikmesriigid võtavad meetmed artiklis 9 osutatud deklaratsioonide täpsuse kontrollimiseks ning meetmed, mis käsitlevad teravilja füüsilist kontrolli, destilleerimisprotsessi ja saadud destilleeritud toote kasutamist.

Artikkel 11

1.   Töötlemise kõrvalsaadused vabastatakse kontrollimisest, kui on kindlaks tehtud, et nende kogus ei ületa tavapäraselt saadavate kõrvalsaaduste kogust.

2.   Toetust ei anta, kui teravili või linnased ei ole veatud ja standardse turustuskvaliteediga.

Artikkel 12

1.   Toetust maksab liikmesriik, kus on vastu võetud artiklis 9 osutatud deklaratsioonid.

2.   Toetust makstakse üksnes ettevõtja kirjaliku taotluse alusel. Liikmesriigid võivad selleks ette näha erivormi.

3.   Väljaarvatud vääramatu jõu puhul, tuleb toetuse saamiseks nõutavad dokumendid esitada 12 kuu jooksul alates päevast, mil kontrolli alla suunamisega tegelevad pädevad asutused on destilleerimisdeklaratsiooni vastu võtnud, vastasel korral jäädakse toetuse saamise õigusest ilma.

4.   Kui koefitsienti on kohandatud vastavalt artikli 7 lõikele 2, maksavad toetuse saajad alates kohandatud koefitsiendi kohaldamise kuupäevast valesti makstud toetuse summad tagasi.

Artikkel 13

1.   Artikli 4 kohaldamisel tuleb tõendada, et asutamislepingu artikli 23 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogused on eksporditud.

2.   Kohaldatavad tõendid on sätestatud määruses (EÜ) nr 800/1999.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab “eksport”:

a)

eksporti määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 161 ja 162 määratletud tähenduses

ning

b)

tarneid määruse (EÜ) nr 800/1999 artikliga 36 hõlmatud sihtkohtadesse.

4.   Eksporditud toodetena käsitatakse ka määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 40 alusel heakskiidetud pardavarulattu paigutatud tooteid. Kõnealustesse ladudesse paigutatud toodete puhul kohaldatakse eespool nimetatud määruse artikleid 40–43 mutatis mutandis.

Artikkel 14

1.   Alkohoolsete jookide eksportimise päevana käsitatakse ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmise päeva.

2.   Ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmisel esitatavas deklaratsioonis peavad olema järgmised andmed:

a)

asjaomaste alkohoolsete jookide kirjeldus vastavalt koondnomenklatuurile;

b)

eksporditavate alkohoolsete jookide kogused, väljendatuna puhta alkoholi liitrites;

c)

alkohoolsete jookide koostise kirjeldus või muu sellekohane viide, mille põhjal saab kindlaks määrata kasutatud teravilja liigi;

d)

tootjaliikmesriik.

3.   Kui alkohoolne jook on saadud eri teraviljaliikidest ja on hilisema segamise tulemus, piisab lõike 2 punkti c kohaldamisel selle märkimisest deklaratsioonis.

Artikkel 15

1.   Selleks, et alkohoolse joogi kogust käsitataks ekspordituna, tuleb kuue kuu jooksul alates ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmise kuupäevast esitada määratud asutusele artiklis 13 osutatud tõendid.

2.   Kui vaatamata eksportija sellekohastele püüdlustele ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendeid esitatud, võib tähtaega pikendada kokku kuni kuue kuu võrra.

Kui tõendid ekspordi kohta esitatakse pärast tähtaja möödumist, nii et toimingut ei saa arvestada sama kalendriaasta ekspordi hulka, arvatakse kõnealune eksporditoiming järgmise kalendriaasta ekspordi hulka.

Artikkel 16

1.   Ühenduse transiidiprotseduuri kohaldamise puhul kohaldatakse artikli 13 lõikes 1 osutatud jookide puhul ühenduse välistransiidiprotseduuri.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2913/92 kohaldamisel käsitatakse käesoleva määruse artikli 13 lõikes 1 osutatud jooke kaubana, mille puhul eksporditoetuse saamiseks nõutavad ekspordiga seotud tolliformaalsused on täidetud. Selliseid jooke võib lubada vabasse ringlusse üksnes juhul, kui makstakse tagasi eksporditoetusele vastav summa.

Artikkel 17

Artikli 7 kohaldamisel tuleb lisaks esitada tõendid selle kohta, et asjaomased alkohoolsed joogid on jõudnud sihtkohta, mille puhul eksporditoetus määrati.

Sellisel juhul on tõendid kauba importimise kohta kolmandasse riiki, mille puhul kohaldatakse eksporditoetust, määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklites 15 ja 16 sätestatud tõendid.

Artikkel 18

1.   Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva määruse kohaldamiseks pädevate asutuste nimed ja aadressid.

2.   Asjaomased liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga aasta 16. juulit järgmise teabe:

a)

vastavalt kaupade koondnomenklatuurile rühmitatud ning asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele vastavad teravilja ja linnaste kogused, mis on destilleeritud ajavahemikus eelneva aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini;

b)

vastavalt kaupade koondnomenklatuurile rühmitatud teravilja ja linnaste kogused, mida sama ajavahemiku jooksul on töödeldud seestöötlemise korra kohaselt;

c)

artikliga 2 hõlmatud ning artiklis 19 esitatud kategooriatesse rühmitatud alkohoolsete jookide kogused, sealhulgas sama ajavahemiku jooksul nii eksporditud kui turustatud kogused;

d)

artiklis 19 esitatud kategooriatesse rühmitatud alkohoolsete jookide kogused, mis on toodetud seestöötlemise korra alusel ning eksporditud sama ajavahemiku jooksul kolmandatesse riikidesse;

e)

alkohoolsete jookide kogused, mis on olnud laos eelneva aasta 31. detsembril ning kogused, mis on toodetud kõnealuses ajavahemikus.

3.   Asjaomased liikmesriigid edastavad komisjonile võimaluse korral ka punktides a–d loetletud teabe iga kvartali kohta enne 16. oktoobrit, 16. jaanuari ja 16. aprilli.

4.   Komisjoni taotluse korral edastavad asjaomased liikmesriigid ka artikli 7 lõikes 2 osutatud koefitsiendi kohandamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 19

Artikli 18 kohaldamisel:

a)

on “teraviljaviski” linnastest ja teraviljast valmistatud viski;

b)

on “linnaseviski” eranditult linnastest valmistatud viski;

c)

on “A-kategooria Iiri viski” linnastest ja teraviljast valmistatud viski, kusjuures linnaste osa on vähemalt 30 %;

d)

on “B-kategooria Iiri viski” odrast ja linnastest valmistatud viski, kusjuures linnaste osa on vähemalt 30 %;

e)

määratakse artikli 14 lõikes 3 osutatud alkohoolsete jookide valmistamisel kasutatud eri teraviljaliikide protsendimäärad kindlaks artiklis 2 osutatud alkohoolsete jookide valmistamisel kasutatud eri teraviljaliikide üldkoguste põhjal.

Artikkel 20

Määrus (EMÜ) nr 2825/93 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 21

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2006

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1633/2000 (EÜT L 187, 26.7.2000, lk 29).

(4)  Vt I lisa.

(5)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

(6)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).

(7)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(8)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(9)  EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1.

(10)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2825/93

(EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 3098/94

(EÜT L 328, 20.12.1994, lk 12)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1633/2000

(EÜT L 187, 26.7.2000, lk 29)


II LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 2825/93

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 neljas lõik

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõige 2

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkele 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Artikli 13 lõike 3 sissejuhatav osa

Artikli 13 lõike 3 sissejuhatav osa

Artikli 13 lõike 3 esimene taane

Artikli 13 lõike 3 punkt a

Artikli 13 lõike 3 teine taane

Artikli 13 lõike 3 punkt b

Artikli 13 lõige 4

Artikli 13 lõige 4

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 20

Artikli 21 esimene lõik

Artikkel 21

Artikli 21 teine lõik

I lisa

II lisa


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/41


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1671/2006,

10. november 2006,

kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha impordisertifikaatide väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 27. mai 1997. aasta määrust (EÜ) nr 936/97, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artiklitega 4 ja 5 nähakse ette impordisertifikaatide taotlemise ja väljaandmise tingimused liha puhul, millele on osutatud artikli 2 punktis f.

(2)

Määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f määratakse ajavahemikul 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud, veiseliha, mis vastab eetoodud määruse nõuetele, lubatavaks eritingimustel imporditavaks koguseks 11 500 tonni.

(3)

Tuleks meenutada, et käesoleva määrusega ettenähtud sertifikaate võib kogu nende kehtivusaja jooksul kasutada vaid siis, kui peetakse kinni kehtivatest veterinaarsätetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga impordisertifikaadi taotlus, mis on esitatud 1.–5. novembril 2006 kõrgekvaliteedilise värske, jahutatud või külmutatud veiseliha kohta, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punktis f, rahuldatakse täies ulatuses.

2.   Impordisertifikaadi taotlusi saab esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 936/97 artiklile 5 2006. aasta detsembri esimese viie päeva jooksul koguse 4 832,45 tonni ulatuses.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 408/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 3).


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/42


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/91/EÜ,

7. november 2006,

San José kilptäi tõrje kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 37 ja 94,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 8. detsembri 1969. aasta direktiivi 69/466/EMÜ San José kilptäi tõrje kohta (3) on oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Kaheiduleheliste puittaimede kasvatamisel ja nende taimede viljadel on oluline koht ühenduse põllumajanduses.

(3)

Kahjulikud organismid ohustavad pidevalt kõnealuse toodangu saagikust.

(4)

Selliste taimede kaitsmine selliste kahjulike organismide vastu võimaldab lisaks tootmismahu säilitamisele suurendada ka põllumajanduse tootlikkust.

(5)

Kahjulike organismide üksikutesse liikmesriikidesse kandumise vastu võetavatel kaitsemeetmetel on ainult piiratud mõju, kui selliste organismide vastu ei võidelda samal ajal ja metoodiliselt kogu ühenduses ega hoita ära nende levimist.

(6)

Üks kaheidulehelistele puittaimedele kahjulikemaid organisme on San José kilptäi (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

See kahjur esineb mitmes liikmesriigis ja ühenduses on selle saastatud alasid.

(8)

Kaheiduleheliste puittaimede kasvatamisel on ühenduses alaline risk, kui ei võeta tõhusaid meetmeid selle kahjuri tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

(9)

Selle kahjuri hävitamiseks tuleks ühenduses vastu võtta miinimumnõuded. Liikmesriigid peaksid vajaduse korral suutma vastu võtta lisasätteid või nõutavatest karmimaid sätteid.

(10)

Käesolev direktiiv ei muuda liikmesriikide kohustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis käsitletakse miinimummeetmeid, mida peab liikmesriikides võtma San José kilptäi (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   taimed– elusad taimed ja elusad taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;

b)   saastunud taimed ja viljad– taimed ja viljad, millel on leitud üks elus San José kilptäi või rohkem;

c)   San José kilptäi peremeestaimed– taimed botaanilistest perekondadest Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)   puukoolid– istandikud, kus kasvatatakse taimi, mis on ette nähtud taasistutamiseks, paljundamiseks või juurdunud üksiktaimedena turustamiseks.

Artikkel 3

Kui registreeritakse San José kilptäi esinemisjuht, piiritlevad liikmesriigid saastunud ala ja kaitsetsooni, mis on piisavalt lai, et tagada ümbritsevate alade kaitse.

Artikkel 4

Liikmesriigid näevad ette, et saastunud aladel ja kaitsetsoonides tuleb San José kilptäi peremeestaimi asjakohaselt ravida selle kahjuri tõrjeks ja leviku tõkestamiseks.

Artikkel 5

Liikmesriigid näevad ette järgmise:

a)

kõik saastunud taimed puukoolides hävitatakse;

b)

kõiki muid saastunud alal kasvavaid taimi, mis on või mis arvatakse olevat saastunud, ravitakse nii, et kõnealused taimed ja nende värsked viljad ei oleks nende turustamisel enam saastunud;

c)

kõiki saastunud alal kasvavaid juurdunud San José kilptäi peremeestaimi ja nende taimede osi, mis on ette nähtud paljundamiseks ja mis on toodetud kõnealusel alal, võib taasistutada saastunud alal või vedada sealt mujale ainult siis, kui need on tunnistatud kahjurivabaks ja kui neid on ravitud nii, et kõik leitud San José kilptäid on hävitatud.

Artikkel 6

Liikmesriigid tagavad, et kaitsetsoonides kohaldatakse San José kilptäi peremeestaimede suhtes ametlikku järelevalvet ja et neid kontrollitakse vähemalt kord aastas, et avastada iga San José kilptäi.

Artikkel 7

1.   Liikmesriigid näevad ette, et kaubasaadetises olevad saastunud taimed (välja arvatud pinnases juurdunud taimed) ja kaubasaadetises olevad saastunud värsked viljad tuleb hävitada ning teisi saastunud partii taimi ja vilju tuleb ravida või töödelda nii, et kõik leitud San José kilptäid on hävitatud.

2.   Lõike 1 sätteid ei kohaldata kergelt saastunud värskete viljade kaubasaadetiste suhtes.

Artikkel 8

Liikmesriigid tühistavad San José kilptäi tõrjeks või leviku tõkestamiseks võetud meetmed ainult siis, kui San José kilptäid enam ei esine.

Artikkel 9

Liikmesriigid keelavad San José kilptäide hoidmise.

Artikkel 10

1.   Liikmesriigid võivad lubada

a)

erandeid artiklites 4 ja 5, artikli 7 lõikes 1 ja artiklis 9 osutatud meetmetest teaduslikel ja fütosanitaarsetel eesmärkidel, katseteks ja selektsiooniks;

b)

erandina artikli 5 punktist b ja artikli 7 lõikest 1 saastunud värskete viljade viivitamatut töötlemist;

c)

erandina artikli 5 punktist b ja artikli 7 lõikest 1 saastunud värskete viljade turustamist saastunud ala piires.

2.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 sätestatud luba antakse üksnes siis, kui piisava kontrolliga tagatakse, et erandid ei piira San José kilptäi tõrjet ega põhjusta kahjuri levikut.

Artikkel 11

Liikmesriigid võivad võtta vastu sellised lisasätted või karmimad sätted, mida võidakse nõuda San José kilptäi tõrjeks või leviku tõkestamiseks.

Artikkel 12

Direktiiv 69/466/EMÜ tunnistatakse kehtetuks; see ei muuda liikmesriikide kohtustusi, mis on seotud I lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 13

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  12. oktoobril 2006 edastatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  5. juulil 2006 edastatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 323, 24.12.1969, lk 5. Direktiivi on muudetud direktiiviga 77/93/EMÜ (EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20).

(4)  Vt I lisa A osa.


I LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatusega

Nõukogu direktiiv 69/466/EMÜ

(EÜT L 323, 24.12.1969, lk. 5)

 

Nõukogu direktiiv 77/93/EMÜ

(EÜT L 26, 31.1.1977, lk. 20)

ainult artikkel 19


B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(viidatud artiklis 12)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

69/466/EMÜ (1)

9. detsember 1971

77/93/EMÜ (2)  (3)  (4)

1. mai 1980


(1)  Iirimaa ja Suurbritannia: 1. juuli 1973.

(2)  Kooskõlas direktiivi 77/93/EMÜ artiklis 16 sätestatud korraga võivad liikmesriigid taotluse korral hakata järgima selle direktiivi mõningaid sätteid hiljem kui 1. mail 1980, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 1981.

(3)  Kreeka: 1. jaanuar 1983.

(4)  Hispaania ja Portugal: 1. märts 1987.


II LISA

Vastavustabel

Direktiiv 69/466/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1–11

Artiklid 1–11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

I lisa

II lisa


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/45


NÕUKOGU OTSUS,

7. november 2006,

millega muudetakse otsust 2003/583/EÜ Euroopa Investeerimispanga teise, kolmanda, neljanda, viienda ja kuuenda EAFi raames Kongo Demokraatlikus Vabariigis läbi viidud toimingute eest saadud rahaliste vahendite ümberjaotamise kohta

(2006/768/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000. aastal Cotonous, (1)

võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahelist 12. septembri 2000. aasta siselepingut ühenduse abi rahastamise ja haldamise kohta vastavalt 23. juunil 2000. aastal Cotonous (Benin) allkirjastatud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa, (2) eriti siselepingu artikli 8 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on koostatud kokkuleppel Euroopa Investeerimispangaga (EIP),

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusest 2003/583/EÜ (3) nähtub, et täiendavate rahaliste vahendite kogusumma antakse komisjoni käsutusse neljaks aastaks alates arve avamise päevast.

(2)

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsusega 2005/446/EÜ (4) kehtestati üheksanda EAFi rahaliste vahendite sidumise tähtpäevaks 31. detsember 2007.

(3)

Üleminekuperioodi pikenemise tõttu Kongo Demokraatlikus Vabariigis seoses viivitustega valimiste ettevalmistamisel oli vaja edasi lükata otsuses 2003/583/EÜ osutatud täiendavate rahaliste vahendite sidumise tähtpäeva.

(4)

Seega peaks otsuses 2003/583/EÜ sätestatud täiendavate rahaliste vahendite sidumise tähtpäeva otsuses 2005/446/EÜ sätestatud tähtpäevaga vastavusse viima,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/583/EÜ artikli 4 kolmas lause asendatakse järgmisega:

“Vastavalt otsusele 2005/446/EÜ on sellele arvele kantud vahendite sidumise tähtpäev 31. detsember 2007. Pärast nendest vahenditest rahastatud tehingute sooritamist pangaarve suletakse ja järelejäänud vahendid tagastatakse liikmesriikidele. Arve suletakse hiljemalt 31. detsembril 2011.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3. Lepingut on muudetud 25. juunil 2005. aastal Luxembourgis alla kirjutatud lepinguga (ELT L 287, 28.10.2005, lk 4).

(2)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 355.

(3)  ELT L 198, 6.8.2003, lk 9.

(4)  ELT L 156, 18.6.2005, lk 19.


Komisjon

11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/47


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2006,

millega koostatakse nende piirkondade ja alade loend, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi piiriüleste ja riikidevaheliste harude raames ajavahemikus 2007–2013

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5144 all)

(2006/769/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, (1) eelkõige selle artiklit 7,

olles konsulteerinud määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 103 nimetatud fondide koordineerimiskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punktile c püütakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames tugevdada piiriülest koostööd kohalike ja piirkondlike ühisalgatuste ning riikidevahelise koostöö kaudu meetmete abil, mis soodustavad integreeritud territoriaalset arengut, mis on seotud ühenduse prioriteetidega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 7 lõikele 1 on Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse eesmärgi raames rahastamiseks kõlblikud kõik ühenduse sisemaismaapiiri ja teatavatel juhtudel välismaismaapiiri ääres asuvad NUTS III taseme ühenduse piirkonnad ning teatavad merepiiriga NUTS III taseme ühenduse piirkonnad, mis ei asu üldjuhul üksteisest üle 150 km kaugusel, võttes arvesse võimalikke kohandusi, mis on vajalikud koostöömeetmete sidususe ja järjepidevuse tagamiseks.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 7 lõikele 2 on rahastamiseks kõlblikud ka riikidevahelise koostöö alad.

(4)

Seetõttu on vaja koostada asjaomaste rahastamiseks kõlblike piirkondade ja alade loend.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas fondide koordineerimiskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 7 lõikes 1 nimetatud piiriülese koostöö eesmärgil on piirkonnad, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil, loetletud I lisas.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 7 lõikes 2 nimetatud riikidevahelise koostöö eesmärgil on piirkonnad, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil, loetletud II lisas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Danuta HÜBNER


(1)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.


I LISA

Nende NUTS III taseme piirkondade loend, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi piiriülese haru raames ajavahemikul 1. jaanuar 2007–31. detsember 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


II LISA

Nende NUTS II taseme piirkondade loend, mis on kõlblikud rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi riikidevahelise haru raames ajavahemikul 1. jaanuar 2007–31. detsember 2013

ASSOORID, MADEIRA, KANAARI SAARED (MAKARONEESIA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPINE SPACE

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANDI OOKEANI RANNIK

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (ainult järgmised NUTS3 piirkonnad)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

LÄÄNEMERE PIIRKOND

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIIBI MERE PIIRKOND

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

KESK-EUROOPA IDAOSA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

INDIA OOKEANI PIIRKOND

FR94

Réunion

VAHEMERE PIIRKOND (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

PÕHJAMERE PIIRKOND

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (ainult järgmine NUTS3 piirkond)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (ainult järgmine NUTS3 piirkond)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (ainult järgmine NUTS3 piirkond)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (ainult järgmised NUTS3 piirkonnad)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

LOODE-EUROOPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

PÕHJAPOOLNE PERIFEERIA

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (ainult järgmine NUTS3 piirkond)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

SOUTH EAST EUROPE

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

EDELA-EUROOPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Piirkond hõlmab ka Gibraltari.

(2)  Piirkonda kuulub ka Gibraltar.


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/59


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2006,

millega muudetakse piiriüleses elektrikaubanduses võrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva määruse (EÜ) nr 1228/2003 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/770/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1228/2003 on sätestatud riiklike võrkude vaheliste ühenduste olemasoleva edastamisvõimsuse juhtimise ja jaotamise suunised.

(2)

Kõnealustes suunistes tuleks elektrienergia piiriüleste ühendusvõimsuste jaoks kehtestada ülekoormuse juhtimise tõhusad meetmed, et tagada tegelik juurdepääs piiriülesteks tehinguteks vajalikele põhivõrkudele.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 13 lõikes 2 nimetatud komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1228/2003 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  ELT L 176, 15.7.2003, lk 1.


LISA

Riiklike võrkude vaheliste ühenduste olemasoleva edastamisvõimsuse juhtimise ja jaotamise suunised

1.   Üldsätted

1.1.

Põhivõrguettevõtjad peaksid püüdma vastu võtta kõik äritehingud, sealhulgas piiriülese kaubandusega seotud tehingud.

1.2.

Ülekoormuse puudumise korral ei tohi piirata juurdepääsu võrkude vastastikusele sidumisele. Kuna ülekoormus tavaliselt puudub, ei ole piiriülesele ülekandeteenusele juurdepääsuks vaja kehtestada üldise jaotamise alalist korda.

1.3.

Kui plaanipärased äritehingud on vastuolus võrgu turvalise toimimisega, leevendavad põhivõrguettevõtjad ülekoormust vastavalt elektrivõrgu ohutu toimimise nõuetele, püüdes kindlustada, et kõik seonduvad kulud jääksid majanduslikult tõhusale tasemele. Korrigeerivat edasisaatmist või vahetuskauba tegemist kavandatakse juhul, kui väiksema maksumusega meetmeid ei ole võimalik rakendada.

1.4.

Struktuurilise ülekoormuse puhul rakendavad põhivõrguettevõtjad viivitamata asjakohaseid ülekoormuse juhtimise eeskirju ja korda, mis on eelnevalt määratletud ja kokku lepitud. Ülekoormuse juhtimise meetoditega tagatakse kogu eraldatud edastamisvõimsusega seotud tegelike elektrivoogude vastavus võrgu turvastandarditele.

1.5.

Ülekoormuse juhtimiseks vastuvõetud meetoditega antakse tõhusaid hinnasignaale turuosalistele ja põhivõrguettevõtjatele, edendatakse konkurentsi ja need sobivad piirkondlikuks ja ühendusesiseseks kasutamiseks.

1.6.

Ülekoormuse juhtimiseks ei või kasutada tehingupõhist eristamist. Konkreetse ülekandeteenuse taotlus lükatakse tagasi ainult juhul, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a)

kõnealuse taotluse vastuvõtmisest tulenevad täiendavad tegelikud elektrivood viitavad, et elektrisüsteemi ohutut toimimist ei ole võimalik enam tagada ja

b)

selle taotlusega seotud rahaline väärtus ülekoormuse juhtimise menetluses on madalam kui kõikide teiste taotluste puhul, mida kavatsetakse sama teenuse ja tingimuste raames vastu võtta.

1.7.

Asjakohaste võrgupiirkondade määratlemisel, mille piires ja vahel ülekoormuse juhtimist kohaldatakse, juhinduvad põhivõrguettevõtjad kulutasuvuse ja negatiivse mõju minimeerimise põhimõtetest elektrienergia siseturul. Eelkõige ei või põhivõrguettevõtjad piirata ühendusvõimsust, et vähendada ülekoormust oma kontrollpiirkonnas, välja arvatud eelnimetatud põhjustel ja toimimisohutusega seotud põhjustel. (1) Kui selline olukord tekib, peavad põhivõrguettevõtjad seda kirjeldama ja kõigile kasutajatele läbipaistvalt esitama. Selline olukord on lubatud üksnes seni, kuni leitakse pikaajaline lahendus. Põhivõrguettevõtjad kirjeldavad pikaajalise lahenduse leidmise meetodeid ja projekte ning esitavad need läbipaistvalt kõigile kasutajatele.

1.8.

Elektrivõrgu tasakaalustamisel enda kontrolli all olevas piirkonnas võrgusiseste operatiivsete meetmete ja edasisaatmisega, võtavad põhivõrguettevõtjad arvesse nimetatud meetmete mõju külgnevatele kontrollpiirkondadele.

1.9.

Hiljemalt 1. jaanuariks 2008 kehtestatakse koordineeritult ohutute toimimistingimustega mehhanismid mitu korda päevas toimivaks võrkudevahelise võimsuse ülekoormuse juhtimiseks, et maksimeerida kauplemisvõimalusi ja kindlustada piiriülene tasakaal.

1.10.

Riiklikud reguleerivad asutused hindavad korrapäraselt ülekoormuse juhtimise meetodeid, pöörates erilist tähelepanu kooskõlale käesolevas määruses ja suunistes kehtestatud põhimõtete ja eeskirjadega ning nende põhimõtete ja eeskirjade alusel reguleerivate asutuste endi poolt kehtestanud tähtaegade ja tingimustega. Sellise hindamise käigus konsulteeritakse kõikide turul tegutsejatega ja võetakse arvesse kõik asjaomased uurimused.

2.   Ülekoormuse juhtimise meetodid

2.1.

Tõhusa piiriülese kaubanduse soodustamiseks peavad ülekoormuse juhtimise meetodid olema turupõhised. Seepärast jagatakse võimsust ainult otsestel (võimsus) või kaudsetel (võimsus ja energia) enampakkumistel. Mõlemaid meetodeid võib kasutada koos samas võrkudevahelises ühenduses. Mitu korda päevas toimuva kauplemise puhul võib kasutada pidevat kauplemist.

2.2.

Sõltuvalt konkurentsitingimustest võib osutuda vajalikuks, et ülekoormuse juhtimise mehhanismid võimaldaksid edastamisvõimsuse nii pika- kui lühiajalist jaotamist.

2.3.

Võimsuse jaotamise menetlusega jaotatakse olemasoleva ühendusvõimsuse ettenähtud osa ning sellele lisaks mis tahes allesjäänud võimsus, mis on jäänud jaotamata, ja mis tahes võimsus, mille selle omanikud on lasknud vabaks pärast eelmisi jaotamisi.

2.4.

Põhivõrguettevõtjad optimeerivad võimsuse stabiilsuse määra, võttes arvesse asjaomaste põhivõrguettevõtjate kohustusi ja õigusi ning turuosaliste kohustusi ja õigusi, et soodustada tegelikku ja tõhusat konkurentsi. Väikese osa võimsusest võib pakkuda turule väiksemat stabiilsustaset eeldades, kuid turuosalistele antakse kogu aeg täpset teavet piiriüleste liinide kaudu edastamise täpsete tingimuste kohta.

2.5.

Võimsuste pika- ja lühiajalisele jaotamisele juurdepääsu õigused on stabiilse edastamisvõimsuse õigused. Nende suhtes kehtivad määramise ajal põhimõtted “kasuta või kaota” või “kasuta või müü”.

2.6.

Põhivõrguettevõtjad määravad erinevate ajakavade vahel võimsuste jaotamise jaoks sobiva struktuuri. See võib hõlmata võimalust reserveerida miinimumprotsent ühendusvõimsusest iga päev või mitu korda päevas jaotatavate võimsuste tarbeks. Kõnealuse jaotusstruktuuri peavad läbi vaatama vastavad reguleerivad asutused. Oma ettepanekute kavandamisel peavad põhivõrguettevõtjad võtma arvesse:

a)

turgude omadusi;

b)

toimimistingimusi, nagu kindlalt deklareeritud kavade tasakaalustamise mõjud;

c)

eri võimsuse jaotamise mehhanismide tarbeks vastuvõetud protsendimäärade ja ajakavade ühtlustamise taset.

2.7.

Võimsuse jaotamisel ei tohi teha vahet turuosaliste vahel, kes soovivad kasutada oma õigusi sõlmida kahepoolseid tarnelepinguid või teha pakkumisi võimsuste vahetamisteks. Võidavad kõrgeima väärtusega pakkumised, ükskõik kas need on teatava kindla ajavahemiku jooksul tehtud kaudsed või otsesed pakkumised.

2.8.

Piirkondades, kus elektrienergia ennakturud on hästi arenenud ja oma tõhusust tõendanud, võib kogu ühendusvõimsuse jaotada kaudsel enampakkumisel.

2.9.

Muude kui uute võrkudevaheliste ühenduste puhul, millele tehakse käesoleva määruse artikli 7 kohaselt erand, ei ole võimsuse jaotamise meetodite hulgas lubatud varuhindade kehtestamine.

2.10.

Põhimõtteliselt võivad kõik potentsiaalsed turuosalised osaleda jaotamisprotsessis piiranguteta. Vältimaks ohtu tekitada või suurendada probleeme seoses mõne turuosalise turgu valitseva seisundi potentsiaalse kasutamisega, võivad pädevad reguleerivad ja/või konkurentsiasutused vajaduse korral kehtestada üldised piirangud või turgu valitsevast seisundist tulenevalt seada piirangud konkreetsele äriühingule.

2.11.

Turuosalised peavad määratud tähtpäevaks kindlasti teatama põhivõrguettevõtjatele võimsuste kasutamise iga ajakava kohta. Tähtaeg sätestatakse arvestusega, et põhivõrguettevõtjatel oleks võimalik loovutada kasutamata võimsused järgmise asjaomase ajakava jaoks ümberjaotamiseks – sealhulgas mitu korda päevas toimivaks sessiooniks.

2.12.

Võimsusega võib järelturul vabalt kaubelda, kui põhivõrguettevõtjat on eelnevalt piisavalt vara teavitatud. Kui põhivõrguettevõtja keeldub järelturul kauplemisest (tehingust), peab ta seda selgelt ja läbipaistvalt kõigile turuosalistele teatama ja selgitama ning teavitama sellest reguleerivat asutust.

2.13.

Võimetuse korral täita võimsuse jaotamisega seotud kohustusi kannavad finantstagajärgi need, kes on sellise olukorra eest vastutavad. Kui turuosalised ei suuda kasutada võimsust, mille kasutamiseks nad on võtnud kohustuse või kui nad on otsese enampakkumise teel omandatud võimsuse puhul võimetud sellega järelturul kauplema või seda õigeaegselt tagastama, kaotavad nad õiguse sellele võimsusele ning maksavad kulusid kajastava tasu. Kõik kulusid kajastavad tasud võimsuse kasutamata jätmise eest peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed. Kui põhivõrguettevõtja ei täida oma kohustusi, peab ta turuosalisele samamoodi kompenseerima võimsusõiguste kaotuse. Sellest tulenevaid kahjusid sellisel juhul arvesse ei võeta. Peamised põhimõtted ja meetodid, mida kasutatakse kohustuste täitmise võimetusest tuleneva vastutuse kindlaksmääramiseks, sätestatakse eelnevalt finantstagajärgede suhtes ning riiklik reguleeriv asutus või asjaomased riiklikud reguleerivad asutused peavad need läbi vaatama.

3.   Koordineerimine

3.1.

Ühendusvõimsuste korral koordineerivad ja rakendavad võimsuste jaotamist asjaomased põhivõrguettevõtjad, kasutades ühist jaotamiskorda. Juhul, kui kahe riigi (põhivõrguettevõtja) vaheline kaubavahetus võib märkimisväärselt mõjutada kolmanda riigi (põhivõrguettevõtja) tegelike elektrivoogude tingimusi, tuleb ülekoormuse juhtimise meetodeid koordineerida kõigi põhivõrguettevõtjate vahel, keda mõjutab ülekoormuse juhtimise ühine kord. Riiklikud reguleerivad asutused ja põhivõrguettevõtjad tagavad, et ühtegi ülekoormuse juhtimise menetlust, mis märkimisväärselt mõjutab tegelikke elektrivooge teistes võrkudes, ei töötata välja ühepoolselt.

3.2.

Ühist koordineeritud ülekoormuse juhtimise meetodit ja menetlust võimsuste jaotamiseks turule vähemalt kord aastas, kord kuus ja üks päev ette kohaldatakse hiljemalt 1. jaanuaril 2007 järgmistes piirkondades asuvate riikide vahel:

a)

Põhja-Euroopa (st Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Poola);

b)

Loode-Euroopa (st Beneluxi riigid, Saksamaa ja Prantsusmaa);

c)

Itaalia (st Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Sloveenia ja Kreeka);

d)

Kesk- ja Ida-Euroopa (st Saksamaa, Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Ungari, Austria ja Sloveenia);

e)

Edela-Euroopa (st Hispaania, Portugal ja Prantsusmaa);

f)

Ühendkuningriik, Iirimaa ja Prantsusmaa;

g)

Balti riigid (st Eesti, Läti ja Leedu).

Rohkem kui ühte piirkonda kuuluvaid riike hõlmava ühenduse puhul võib kohaldatud ülekoormuse juhtimise meetod erineda, et tagada vastavus meetoditele, mida kohaldatakse teistes piirkondades, kuhu need riigid kuuluvad. Sellisel juhul teevad asjaomased põhivõrguettevõtjad ettepaneku meetodi kohta, mille asjaomased reguleerivad asutused peavad läbi vaatama.

3.3.

Punktis 2.8. nimetatud riigid võivad jaotada kogu ühendusvõimsuse üks päev ette jaotamise põhimõttel.

3.4.

Kõigis neis seitsmes piirkonnas määratletakse ülekoormuse juhtimise kooskõlastatud kord eesmärgiga luua tõeliselt lõimunud Euroopa elektrienergia siseturg. Turuosalised ei peaks seisma silmitsi kokkusobimatute piirkondlike süsteemidega.

3.5.

Ausa ja tõhusa konkurentsi ning piiriülese kaubanduse edendamiseks peab põhivõrguettevõtjatevaheline koordineerimine punktis 3.2. sätestatud piirkondades hõlmama kõiki etappe alates võimsuse arvutamisest ja jaotamise optimeerimisest kuni võrgu ohutu toimimiseni koos vastutuse kindlaksmääramisega. Selline koordineerimine hõlmab eelkõige järgmist:

a)

ühise edastamismudeli kasutamine, mis käsitleb tõhusalt vastastikuses sõltuvuses olevaid tegelikke elektri ringvooge ning arvestab lahknevusi kaubanduslike ja tegelike elektrivoogude vahel;

b)

võimsuste jaotamine ja määramine vastastikuses sõltuvuses olevate tegelike ringvoogude tõhusaks käsitlemiseks;

c)

võimsuste omanike ühesugused kohustused anda teavet võimsuse kavandatava kasutuse kohta, st võimsuse määramine (otseste enampakkumiste jaoks);

d)

ühesugused ajakavad ja sulgemistähtajad;

e)

ühesugune struktuur võimsuste jaotamiseks eri ajakavade vahel (nt üks päev, 3 tundi, üks nädal jne) ja väljendatuna müüdud võimsuseplokkidena (vooluhulk megavattides, megavatt-tundides jne);

f)

järjepidev lepinguline raamistik suhetes turuosalistega;

g)

voogude kontroll, et tagada vastavus võrgu operatiivplaneerimise ja reaalajas toimimise turvastandarditele;

h)

ülekoormuse juhtimisega seotud tegevuste raamatupidamisarvestus ja arveldus.

3.6.

Koordineerimine hõlmab ka põhivõrguettevõtjatevahelist teabevahetust. Teabevahetuse iseloom, aeg ja sagedus peavad olema kooskõlas punktis 3,5 nimetatud tegevuste ja elektriturgude toimimisega. Eelkõige võimaldab kõnealune teabevahetus põhivõrguettevõtjatel ennustada võimalikult täpselt võrgu üldist seisukorda, et hinnata vooge oma võrgus ja olemasolevaid võrkudevahelisi ühendusvõimsusi. Iga põhivõrguettevõtja, kes kogub andmeid teiste põhivõrguettevõtjate nimel, peab osalevatele põhivõrguettevõtjatele tagasi saatma kogutud andmete tulemused.

4.   Turutehingute ajakava

4.1.

Olemasolev edastamisvõimsus jaotatakse piisavalt aegsasti. Enne iga jaotamist avaldavad asjaomased põhivõrguettevõtjad koos jaotatava võimsuse, võttes vajaduse korral arvesse stabiilsetest edastamisõigustest vabaks antud koguseid ja asjakohastel juhtudel seonduvaid tasakaalustatud määramisi koos ajavahemikega, mille jooksul kõnealust võimsust vähendatakse või see ei ole kättesaadav (näiteks hoolduse tõttu).

4.2.

Võrgu turvalisust täiel määral silmas pidades leiab edastamisõiguste määramine aset piisavalt vara, enne kõigi asjaomaste korrastatud turgude üks-päev-ette-sessioone ja enne, kui avaldatakse teade võimsuse kohta, mis jaotatakse üks päev ette või mitu korda päevas toimiva jaotusmehhanismi raames. Vastassuunalise edastamisõiguse määramised tasakaalustatakse eesmärgiga kasutada tõhusalt ära võrkude vastastikust sidumist.

4.3.

Olemasoleva edastamisvõimsuse järjestikused päevasisesed jaotamised päevaks D toimuvad päevadel D-1 ja D pärast kavandatud või tegelike tootmiskavade avaldamist.

4.4.

Valmistades ette üks päev ette jaotatavat võrguoperatsiooni, vahetavad põhivõrguettevõtjad naaberpõhivõrgu ettevõtjatega teavet, mis hõlmab nende prognoosi võrgutopoloogia, tootmisüksuste olemasolu ja prognoositava tootmise ning koormusvoogude kohta, et optimeerida kogu võrgu kasutamist vastavalt võrgu ohutut toimimist käsitlevatele eeskirjadele.

5.   Läbipaistvus

5.1.

Põhivõrguettevõtjad avaldavad kõik võrgu kättesaadavuse, kasutamise ja võrgule juurdepääsuga seotud asjakohased andmed, sealhulgas aruande, kus ja miks esineb ülekoormust, ülekoormuse juhtimiseks kasutatud meetodid ja kavad selle edaspidiseks juhtimiseks.

5.2.

Põhivõrguettevõtjad avaldavad üldise kirjelduse ülekoormuse juhtimise meetodi kohta, mida on erinevates olukordades kasutatud turule kättesaadava võimsuse maksimeerimiseks, ja üldise kava kogu edastamisvõimsuse arvutamiseks eri ajakavade jaoks võrgu elektriliste ja füüsikaliste näitajate põhjal. Kava peavad läbi vaatama liikmesriikide reguleerivad asutused.

5.3.

Põhivõrguettevõtjad kirjeldavad üksikasjalikult ülekoormuse juhtimisel ja võimsuste jaotamisel kasutatavat töökorda koos võimsuse taotlemise aegade ja menetlustega, pakutavaid tooteid ning nii põhivõrguettevõtja kui ka võimsuse omandaja kohustusi ja õigusi, sealhulgas vastutust, mis tuleneb võimetusest täita kohustusi, ning teevad need asjaolud läbipaistvalt kättesaadavaks kõigile potentsiaalsetele võrgukasutajatele.

5.4.

Talitluse ja planeerimise turvastandardid on lahutamatu osa teabest, mille põhivõrguettevõtjad avaldavad üldsusele kättesaadavas dokumendis. Kõnealuse dokumendi peab läbi vaatama riiklik reguleeriv asutus.

5.5.

Põhivõrguettevõtjad avaldavad kõik piiriülese kaubandusega seotud andmed võimalikult optimaalse prognoosi alusel. Selle kohustustuse täitmiseks peavad turuosalised esitama põhivõrguettevõtjatele asjaomase teabe. Kõnealuse teabe avaldamise viisi peavad läbi vaatama reguleerivad asutused. Põhivõrguettevõtjad avaldavad vähemalt järgmise teabe:

a)

iga aasta: teave edastamise infrastruktuuri pikaajalise arengu ja selle mõju kohta piiriülesele edastamisvõimsusele;

b)

iga kuu: eeloleva kuu ja aasta prognoos turule kättesaadava edastamisvõimsuse kohta, võttes arvesse prognoosi koostamise ajal põhivõrguettevõtjatele asjaomast kättesaadavat teavet (nt suve- ja talveperioodi mõju liinide võimsusele, võrkude hooldus, tootmisüksuste kättesaadavus jne);

c)

iga nädal: eeloleva nädala prognoos turule kättesaadava edastamisvõimsuse kohta, võttes arvesse prognoosi koostamise ajal põhivõrguettevõtjatele kättesaadavat teavet, nagu ilmaennustus, võrkude kavandatud hooldus, tootmisüksuste kättesaadavus jne;

d)

iga päev: üks päev ette või mitu korda päevas turule kättesaadav edastamisvõimsus igaks turulolemise ajaühikuks, võttes arvesse kõiki tasakaalustatud üks päev ette tehtud määramisi, tootmiskavasid, prognoositavat nõudlust ja võrkude kavandatud hooldust;

e)

juba jaotatud üldvõimsus turuajaühikute kaupa ja kõik asjaomased tingimused, millel seda võimsust saab kasutada (näit enampakkumise arveldushind, võimsuse kasutamisele seatud kohustused jne);

f)

jaotatud võimsus nii kiiresti kui võimalik pärast iga jaotamist, samuti makstud hinnad;

g)

kasutatud üldvõimsus turuajaühikute kaupa viivitamata pärast määramist;

h)

reaalajas nii täpselt kui võimalik: kasutatud koondatud kaubanduslikud ja tegelikud elektrivood turuajaühikute kaupa, sealhulgas kõigi selliste parandusmeetmete mõju, mis põhivõrguettevõtjad on võtnud võrgu- või süsteemiprobleemide lahendamiseks (nt tegevuse piiramine);

i)

eelteave kavandatud seisakute kohta ja järelteave eelmise päeva suuremate kui 100-megavatiste generaatorite kavandatud ja kavandamata seisakute kohta.

5.6.

Kogu asjakohane teave peab olema turu jaoks kättesaadav õigel ajal, et pidada läbirääkimisi kõigi tehingute üle (nt millal peetakse läbirääkimisi tööstustarbijate aastaste tarnelepingute sõlmimiseks või millal tuleb saata pakkumised korrastatud turgudele).

5.7.

Põhivõrguettevõtjad avaldavad asjaomase teabe prognoositava nõudluse ja tootmise kohta vastavalt punktides 5.5. ja 5.6. osutatud ajakavadele. Põhivõrguettevõtjad avaldavad asjaomase vajaliku teabe ka piiriülese tasakaalustava turu kohta.

5.8.

Prognooside avaldamise puhul avaldatakse prognoosis käsitletud ajavahemikule järgneva ajavahemiku jooksul või hiljemalt järgmisel päeval (D+1) prognoosi järel ka tegelikud järelväärtused.

5.9.

Kogu põhivõrguettevõtjate avaldatud teave tehakse üldsusele vabalt kättesaadavaks kergesti juurdepääsetavas vormis. Kõik andmed peavad samuti olema kättesaadavad piisavate ja normeeritud teabevahendite kaudu, mis määratakse kindlaks tihedas koostöös turuosalistega. Andmed peavad sisaldama teavet eelmiste ajavahemike kohta (vähemalt kaks aastat), et uutel turule tulijatel oleks samuti võimalik sellistele andmetele juurde pääseda.

5.10.

Põhivõrguettevõtjad vahetavad korrapäraselt piisavalt täpsete elektrivõrgu ja koormusvoogude andmete pakette, et võimaldada igal põhivõrguettevõtjal arvutada koormusvoogusid oma piirkonnas. Samad andmepaketid tehakse kättesaadavaks ka reguleerivatele asutustele ja taotluse korral Euroopa Komisjonile. Reguleerivad asutused ja Euroopa Komisjon tagavad, et kõnealust andmepaketti käsitleksid konfidentsiaalselt nii nemad ise kui ka iga konsultant, kes teeb nende jaoks analüütilist tööd nimetatud andmete põhjal.

6.   Ülekoormusest saadava tulu kasutamine

6.1.

Eelnevalt täpsustatud ajakavaga seotud ülekoormuse juhtimise menetlus võib luua tulu ainult selle ajakava käigus tekkiva ülekoormuse puhul, välja arvatud uute võrkudevaheliste ühenduste puhul, millele tehakse käesoleva määruse artikli 7 kohaselt erand. Kõnealuste tulude jaotamise korra vaatavad läbi reguleerivad asutused ja see ei tohi moonutada jaotamisprotsessi ühegi võimsust või elektrienergiat taotleva osalise huvides ega tekitada negatiivset stiimulit ülekoormuse vähendamiseks.

6.2.

Riiklikud reguleerivad asutused selgitavad ühendusvõimsuste jaotamisest tuleneva tulu kasutamist läbipaistvalt.

6.3.

Ülekoormusest saadav tulu jagatakse asjaomaste põhivõrguettevõtjate vahel vastavalt nende vahel kokkulepitud tingimustele, mille on läbi vaadanud vastavad reguleerivad asutused.

6.4.

Põhivõrguettevõtjad määratlevad eelnevalt selgelt, mil viisil nad kasutavad ülekoormusest saadavat võimalikku tulu, ja annavad aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest. Reguleerivad asutused kontrollivad, et kõnealune kasutamine oleks kooskõlas käesoleva määruse ja suunistega ning et kogu ülekoormusest saadav tulu, mis tuleneb ühendusvõimsuste jaotamisest, kasutataks ühel või mitmel käesoleva määruse artikli 6 lõikes 6 kirjeldatud eesmärgil.

6.5.

Iga aasta 31. juuliks avaldavad reguleerivad asutused aruande, milles esitatakse ära 12 kuu jooksul, kuni sama aasta 30. juunini saadud tulu ja kõnealuse tulu kasutamine koos tõendusega, et see kasutus on kooskõlas käesoleva määruse ja suunistega ning et kogu ülekoormusest saadud tulu kasutatakse ühel või mitmel määratud eesmärgil.

6.6.

Võrkude ühendusvõimsuse säilitamise või suurendamise eesmärgil investeeringuteks kasutatav ülekoormusest saadav tulu eraldatakse eelistatavalt konkreetsetele eelnevalt kindlaksmääratud projektidele, millega soodustatakse olemasoleva kaasneva ülekoormuse vähendamist ning mida samuti võib rakendada mõistliku aja jooksul, eriti seoses loa andmise menetlusega.


(1)  Toimimisohutus tähendab “ülekandesüsteemi säilitamist kokkulepitud ohutuse piires”.


11.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/66


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2006,

lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5304 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/771/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tänu lähitoimeseadmete ulatuslikule kasutamisele Euroopa Ühenduses ja mujal maailmas on lähitoimeseadmetel majanduses ja igapäevaelus üha suurem tähtsus, pakkudes selliseid eri tüüpi rakendusi nagu häiresüsteemid, kohalikud sideseadmed, ukseavamissüsteemid või meditsiinilised implantaadid. Lähitoimeseadmetel põhinevate rakenduste arendamine Euroopa Ühenduses võib kaasa aidata ühenduse selliste poliitiliste eesmärkide saavutamisele nagu siseturu väljakujundamine, uuenduste ja teadusuuringute edendamine ning infoühiskonna areng.

(2)

Lähitoimeseadmed on reeglina massiliselt toodetavad ja/või kaasaskantavad seadmed, mida on lihtne kaasa võtta ning piiriüleselt kasutada; seepärast takistavad erinevad spektrile juurdepääsu tingimused nende vaba liikumist, suurendavad tootmiskulusid ning loovad kahjulike häirete ohu muudele raadiorakendustele ja -teenustele. Raadiospekter tuleb muuta ühenduses kättesaadavaks ühtlustatud tehniliste tingimuste alusel, et saada kasu selliste seadmete siseturu hüvedest ning tugevdada Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet läbi mastaabisäästu suurendamise ja tarbijate kulude vähendamise.

(3)

Kuna seda tüüpi seadmed kasutavad madala kiirgusvõimsusega raadiospektrit ning on väikese tegevusraadiusega, siis on nende võime teistele spektri kasutajatele häireid tekitada reeglina piiratud. Seetõttu võivad kõnealused seadmed kahjulikke häireid tekitamata jagada sagedusriba teiste teenustega, mille kasutamine kas nõuab või ei nõua vastavat luba, ning nad võivad eksisteerida koos muude lähitoimeseadmetega. Seepärast ei nõua nende kasutamine individuaalset luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/20/EÜ. (2) Lisaks on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu raadioeeskirjades määratletud raadiosideteenustel lähitoimeseadmete suhtes eelisõigus ning nendelt ei nõuta teatavat tüüpi lähitoimeseadmete kaitsmise tagamist häirete eest. Kuna lähitoimeseadmete kasutajatele ei saa tagada kaitset häirete eest, on selliste seadmete kaitsmine raadiosideteenuste ning muude vastavalt ühenduse või riiklikul tasandil kohaldatavatele määrustele töötavate lähitoimeseadmete kahjulike häirete eest lähitoimeseadmete valmistajate kohustus. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivile 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (R&TTE direktiiv) (3) peavad valmistajad tagama lähitoimeseadmete raadiosagedusspektri tõhusa kasutamise, et vältida kahjulikke häireid muudele lähitoimeseadmetele.

(4)

Märkimisväärne hulk neid seadmeid on juba klassifitseeritud või tõenäoliselt klassifitseeritakse tulevikus 1. klassi seadmetena vastavalt R&TTE direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt vastu võetud komisjoni 6. aprilli 2000. aasta otsusele 2000/299/EÜ (millega luuakse raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete esialgne liigitus ja asjaomased tunnused). (4) Otsusega 2000/299/EÜ tunnustatakse 1. klassi tingimustele vastavate raadioliideste võrdsust, seega võib raadioseadmed tuua turule ning lasta käiku ühenduses ilma piiranguteta.

(5)

Kuna ühtlustatud spektri olemasolu ning sellega seotud kasutamise tingimused määravad ära 1. klassi klassifikatsiooni, siis käesoleva otsusega tugevdatakse juba loodud klassifikatsiooni järjepidevust.

(6)

Vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõike 2 andis komisjon 11. märtsil 2004. aastal CEPTile volituse (5) lähitoimeseadmete poolt kasutatavate sageduse ühtlustamiseks. Vastuseks sellele volitusele esitas CEPT oma 15. novembri 2004. aasta aruandes (6) nimekirja Euroopa Ühenduses lähitoimeseadmetele kehtivatest vabatahtlikest ühtlustamismeetmetest ning teatas, et liikmesriikidel tuleb võtta siduvamaid kohustusi CEPTis saavutatud sageduse ühtlustamise õigusliku stabiilsuse tagamiseks. Seepärast on vaja luua mehhanism, mis muudaks sellised ühtlustamismeetmed Euroopa Ühenduses õiguslikult siduvaks.

(7)

Liikmesriigid võivad riiklikul tasandil lubada seadmete toimimist pehmematel tingimustel, kui on täpsustatud käesolevas otsuses. Sellisel juhul ei ole kõnealuste seadmete piiranguteta toimimine kogu ühenduse piires võimalik ning seega käsitletaks neid R&TTE direktiivi klassifikatsioonist lähtuvalt 2. klassi seadmetena.

(8)

Ühtlustamine käesoleva otsuse mõistes ei välista liikmesriigi võimalust taotleda, kui see on õigustatud, üleminekuperioodi või raadiospektri jagamist vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõikele 5. See peab aga jääma minimaalseks, kuna vastasel korral piiraksid need 1. klassi klassifikatsiooni hüvesid.

(9)

Käesoleva üldise tehnilise ühtlustamise otsuse kohaldamine ei piira konkreetsete sagedusribade ja eri tüüpi seadmete suhtes kohaldatavaid Euroopa Ühenduse selliseid tehnilise ühtlustamise meetmeid nagu komisjoni 8. juuli 2004. aasta otsus 2004/545/EÜ raadiospektri kasutuse ühtlustamise kohta sagedusalal 79 GHz seoses lähiala liiklusradarite kasutusega ühenduses, (7) komisjoni 17. jaanuari 2005. aasta otsus 2005/50/EÜ raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses, (8) komisjoni 11. juuli 2005. aasta otsus 2005/513/EÜ raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks (9) või komisjoni 20. detsembri 2005. aasta otsus nr 2005/928/EÜ sagedusala 169,4-169,8125 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses. (10)

(10)

Spektri kasutamise suhtes kohaldatakse ühenduse rahva tervisekaitset käsitlevate õigusaktide nõudeid, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/40/EÜ (11) ja nõukogu soovitust 1999/519/EÜ. (12) Raadioseadmete vastavus tervisekaitse nõuetele tagatakse kõnealuste seadmete vastavusega R&TTE direktiivi põhinõuetele.

(11)

Kiire tehnoloogiline areng ja suurenevad ühiskondlikud nõudmised toovad endaga kaasa lähitoimeseadmete uued rakendused, mis loob vajaduse spektri ühtlustamistingimuste ajakohastamiseks, milles võetakse arvesse uute rakenduste majanduslikke hüvesid ning tööstuse ja kasutajate vajadusi. Liikmesriigid peavad jälgima neid arenguid. Seepärast on käesoleva otsuse regulaarne ajakohastamine vajalik, et vastata uutele turu ja tehnoloogia arengutele. Lisa vaadatakse liikmesriikide poolt kogutud ning komisjonile esitatud teabest lähtuvalt läbi vähemalt kord aastas. Läbivaatamist võib alustada ka juhtudel, kus liikmesriigid kohaldavad R&TTE direktiivi artikli 9 kohaseid meetmeid. Kui läbivaatamine toob välja vajaduse selle otsuse kohandamiseks, võetakse otsus muudatuste kohta vastu raadiospektrit käsitlevas otsuses täpsustatud rakendamismeetmete vastuvõtmise menetluse kohaselt. Ajakohastamine võib hõlmata üleminekuperioode olukorra lahendamiseks.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas raadiospektri komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on ühtlustada sagedusalad ning asjaomased tehnilised parameetrid lähitoimeseadmete poolt kasutatava raadiospektri kättesaadavuseks ja tõhusaks kasutamiseks, et kõnealused seadmed võiksid saada eeliseid komisjoni otsuses 2000/299/EÜ sätestatud 1. klassi klassifikatsioonist.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   lähitoimeseadmed– raadiosaatjad, mis võimaldavad kas ühe- või kahesuunalist edastust ning mis edastavad väikesel võimsusel lühikeste vahemaade taha;

2.   häirete ja kaitstuse puudumise põhimõte– põhimõte, mille kohaselt ei tohi tekitada häireid mistahes raadiosideteenusele ega nõuda nende seadmete kaitset raadiosideteenuste poolt põhjustatud häirete eest.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid määravad ühiskasutuse ning häirete ja kaitstuse puudumise põhimõtte alusel lähitoimeseadmete sagedusalad, millele suhtes kohaldatakse käesoleva otsuse lisas toodud eritingimusi ning rakendamistähtaega.

2.   Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõikele 5 taotleda üleminekuperioode ja/või raadiosageduse jagamist.

3.   Käesolev otsus ei piira liikmesriikide õigust lubada sagedusalade kasutamist pehmematel tingimustel, kui on käesoleva otsuse lisas sätestatud.

Artikkel 4

Liikmesriigid jälgivad asjaomaste sagedusalade kasutamist ning teatavad oma tähelepanekutest komisjonile, et võimaldada käesoleva otsuse õigeaegset läbivaatamist.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.

(3)  EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.

(4)  EÜT L 97, 19.4.2000, lk 13.

(5)  Volitus CEPTile lähitoimeseadmete poolt kasutatavate sagedusribade täiendava ühtlustamise analüüsimiseks.

(6)  ECC viimane aruanne komisjonile vastuseks CEPTi volitusele raadiosageduse tuvastamise ja raadiospektri ühtlustamise kohta.

(7)  ELT L 241, 13.7.2004, lk 66.

(8)  ELT L 21, 25.1.2005, lk 15.

(9)  ELT L 187, 19.7.2005, lk 22.

(10)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 47.

(11)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1.

(12)  EÜT L 199, 30.7.1999, lk 59.


LISA

Lähitoimeseadmete ühtlustatud sagedusalad ja tehnilised parameetrid

Lähitoimeseadme tüüp

Sagedusala(d)/üksiksagedused

Maksimaalne võimsus/välja tugevus

Täiendavad regulatiivsed parameetrid Raadiohäirete vähendamise nõuded

Muud piirangud

Rakendamistähtaeg

Mittespetsiifilised lähitoimeseadmed (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW ekvivalentne kiirgusvõimsus (e.r.p.), millele vastab 42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

Videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Töötsükkel: (2) kuni 10 %

Heli- ja häälsignaalid, aga samuti videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Töötsükkel: (2) kuni 1 %

Videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Töötsükkel: (2) kuni 0,1 %

Videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Töötsükkel: (2) kuni 10 %

Kanalsamm: peab olema 25 kHz, kuid kiireks andmeedastuseks võib kogu sagedusala kasutada ka ühe kanalina

Videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Häälerakendused lubatud kõrgetasemeliste raadiohäirete vähendamise vahenditega

Heli-videorakendused on välistatud

1. juuni 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.)

 

 

1. juuni 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juuni 2007

Häiresüsteemid

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Kiireks andmeedastuseks võib kogu sagedusala kasutada ühe kanalina

Töötsükkel: (2) kuni 0,1 %

 

1. juuni 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükkel: (2) alla 0,1 %

 

1. juuni 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükkel: (2) alla 10 %

 

1. juuni 2007

Sotsiaalhäiresüsteemid (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Töötsükkel: (2) alla 0,1 %

 

1. juuni 2007

Induktiivsed rakendused (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 meetri kaugusel

 

 

1. juuni 2007

Aktiivsed meditsiinilised implantaadid (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalisamm: 25 kHz

Muud kanaliseerimispiirangud: üksikud saatjad võivad ribalaiuse laiendamiseks kombineerida kõrvalasuvaid kanaleid

 

1. juuni 2007

Juhtmevabad helirakendused (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. juuni 2007


(1)  See kategooria on saadaval mis tahes tüüpi rakendusteks, mis vastavad tehnilistele tingimustele (tüüpilised kasutusviisid on telemeetria, kaugkäsud, häiresignalisatsioon, andmed üldiselt ja muud sarnased rakendused).

(2)  Töötsükkel – suhteline ajaühik ühetunnise perioodi kohta, mille jooksul seade on saaterežiimil.

(3)  Sotsiaalhäireseadmeid kasutatakse kodus elavate eakate või puuetega inimeste abistamiseks, kui nad vajavad abi.

(4)  Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks sõidukite immobilaiserid, loomatuvastusseadmed, häiresüsteemid, juhtmetuvastus, jäätmekäitlus, isikutuvastus, juhtmevaba häälside, ligipääsusüsteemid, lähedustajurid, vargusvastased süsteemid, sh raadiosagedusel põhinevad vargusvastased induktiivsüsteemid, andmeedastus pihuseadmetele, automaatne tootetuvastus, juhtmeta juhtimissüsteemid ja automaatne teekasutusmaksu arvestamine.

(5)  See kategooria hõlmab nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiivis 90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid ja nende lisaseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta) määratletud aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete raadioosi.

(6)  Juhtmevabade audiosüsteemide rakendused, nagu näiteks juhtmeta kõlarid, juhtmeta kuularid, juhtmeta kaasaskantavad kuularid (näiteks kehal kantavad CD-, kasseti- ja raadioseadmed), sõidukis kasutamiseks mõeldud juhtmeta kuularid (näiteks raadio või mobiiltelefoniga kasutamiseks, jms), kontserdil või muudel lavaetendustel kasutavad kõrvasisesed monitorid.