ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 308

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
8. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1640/2006, 7. november 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1641/2006, 6. november 2006, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursa püük ICES IIa (EÜ veed), IV püügipiirkonnas

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1642/2006, 7. november 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 51/2006 seoses kilupüügi limiitidega ICESi piirkondades IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed)

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1643/2006, 7. november 2006, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad eksporditoetuse andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi (kodifitseeritud versioon)

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1644/2006, 7. november 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1483/2006 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1645/2006, 7. november 2006, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 8. novembrist 2006

15

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/755/ÜVJP, 7. november 2006, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

18

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/35/EMÜ (milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed) parandus (EÜT L 157, 10.6.1992) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 03, köide 12, lk 294)

19

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1640/2006,

7. november 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 7. novembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1641/2006,

6. november 2006,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursa püük ICES IIa (EÜ veed), IV püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1591/2006 (ELT L 296, 26.10.2006, lk 1).


LISA

Nr

45

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

COD/2AC4

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

IIa (EÜ veed), IV

Kuupäev

6. oktoober 2006


8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1642/2006,

7. november 2006,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 51/2006 seoses kilupüügi limiitidega ICESi piirkondades IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ajutised kilupüügi limiidid ICESi piirkondades IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed) on sätestatud määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisas.

(2)

Nimetatud määruse artikli 5 lõike 7 kohaselt võib komisjon läbi vaadata kilupüügi limiidid, pidades silmas 2006. esimesel poolaastal kogutud teaduslikke andmeid.

(3)

2006. esimesel poolaastal kogutud teaduslikke andmeid silmas pidades tuleks kõnealuste piirkondade kilupüügi limiite vähendada.

(4)

Seega tuleb määrust (EÜ) nr 51/2006 vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1591/2006 (ELT L 296, 26.10.2006, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 51/2006 IA lisa muudetakse järgmiselt.

Piirkondade IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed) kiluvaru käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

“Liigid

:

Kilu

Sprattus sprattus

Vöönd

:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

SPR/2AC4-C

Belgia

1 787

Ennetuslik TAC

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Taani

141 464

Saksamaa

1 787

Prantsusmaa

1 787

Madalmaad

1 787

Rootsi

1 330 (1)

Ühendkuningriik

5 898

155 840

Norra

10 000 (2)

Fääri saared

9 160 (3)

TAC

175 000


(1)  Kaasa arvatud tobiad.

(2)  Võib püüda ainult alapiirkonnas IV (EÜ veed).

(3)  Selle kvoodi alusel võib kalastada piirkondades IV ja VIa põhja pool 56° 30' N. Kvoot sisaldab maksimaalselt 1 832 tonni heeringa kaaspüüki. Kui see kaaspüügi kvoot on ammendatud, on Fääri saartel keelatud püüda ühenduse vetes võrkudega, mille silma suurus on alla 32 mm. Põhjaputassuu kaaspüük arvestatakse maha piirkondade VIa, VIb ja VII põhjaputassuu kvoodist.”


8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1643/2006,

7. november 2006,

millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad eksporditoetuse andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 2931/79 eksporditoetuse andmise kohta põllumajandustoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 1979. aasta määrust (EMÜ) nr 2973/79, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad ekspordiabi andmiseks veise- ja vasikalihatoodetele, mis võivad kolmandas riigis kasutada impordi erirežiimi, (3) on korduvalt oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ameerika Ühendriigid kohaldavad erikorda 5 000 tonni ühenduse päritolu ning teatavatele nõuetele vastava veise- ja vasikaliha iga-aastase sisseveo suhtes. Üheks tingimuseks on, et nimetatud lihaga peab kaasas olema eksportiva liikmesriigi väljastatud samasussertifikaat.

(3)

Samasussertifikaate tuleb väljastada üksnes nende 5 000 tonni kohta, mille osas saab nimetatud erikorda kasutada. Seetõttu on vaja ette näha komisjoni heakskiit enne kõnealusele lihale ekspordilitsentsi väljastamist. Samuti ei peaks kohaldama komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (5) artikli 8 lõikes 4 sätestatud lubatud hälvet koguse osas, mis ületab kogust, millele on väljastatud litsents.

(4)

On vaja määratleda samasussertifikaatide olemus ning nende kasutamise kord.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad 5 000 tonni ühenduse päritolu värske, jahutatud või külmutatud, erirežiimikõlbliku veise- ja vasikaliha iga-aastase sisseveo kohta Ameerika Ühendriikidesse.

2.   Lõikes 1 osutatud liha peab vastama importiva kolmanda riigi kehtestatud tervisekaitsenõuetele ning peab olema saadud loomadelt, kes on tapetud mitte rohkem kui kaks kuud enne ekspordiks vajalikku tollivormistust.

Artikkel 2

Liha ekspordi tollivormistuse käigus väljastatakse artiklis 3 määratletud samasussertifikaat, kui taotleja seda soovib ning esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 1445/95 (6) artiklis 12 viidatud ekspordilitsentsi ja veterinaarsertifikaadi, milles näidatakse nende loomade tapmise kuupäev, kelle viidatud määruse artiklis 12 nimetatud liha eksporditakse.

Artikkel 3

1.   I lisas esitatud vormis koostatakse samasussertifikaadi originaal ja vähemalt üks koopia.

Sertifikaadid trükitakse inglise keeles valgele paberile mõõtudega 210 × 297 millimeetrit. Artiklis 4 viidatud tolliasutus annab igale sertifikaadile eraldi seerianumbri.

Eksportiv liikmesriik võib nõuda, et tema territooriumil kasutatavad sertifikaadid trükitaks lisaks inglise keelele ühes selle liikmesriigi riigikeeltest.

2.   Koopiatel on sama seerianumber kui originaalil. Originaal ja koopiad täidetakse masinakirjas või käsitsi, viimasel juhul trükitähtedega ja tindiga.

Artikkel 4

1.   Samasussertifikaadi ja koopiad väljastab tolliasutus, kus tehakse liha ekspordiks vajalik tollivormistus.

2.   Lõikes 1 viidatud tolliasutus kannab sertifikaadi originaalile vajalikku kohta oma kinnituse ning annab sertifikaadi üle asjaomasele isikule, jättes endale koopia.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid kontrollimaks nende toodete päritolu ja liiki, millele samasussertifikaadid väljastatakse.

Artikkel 6

Määrus (EMÜ) nr 2973/79 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 334, 28.12.1979, lk 8.

(3)  EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2006 (ELT L 225, 17.8.2006, lk 21).

(4)  Vt II lisa.

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(6)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35.


I LISA

Image


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2973/79 (1)

(EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2077/80

(EÜT L 202, 2.8.1980, lk 22)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3582/81

(EÜT L 359, 15.12.1981, lk 14)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3434/87

(EÜT L 327, 18.11.1987, lk 7)

Ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1234/2006

(ELT L 225, 17.8.2006, lk 21)

 


(1)  Määrust on muudetud ka määruse (EMÜ) nr 2377/80 (EÜT L 241, 13.9.1980, lk 5) (kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1445/95) artikli 18 lõikega 1.


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 2973/79

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikkel 2

Artikkel 4

Artikkel 3

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1644/2006,

7. november 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1483/2006 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1483/2006 (2) on välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul.

(2)

Arvesse võttes ühenduse turu olukorda pehme nisu ja odra puhul ning kõnealuste teraviljade nõudluse arengut erinevates piirkondades viimaste nädalate jooksul, tuleks teatavates liikmesriikides teha kättesaadavaks uued sekkumisvarude teraviljakogused. Seetõttu tuleks lubada asjaomaste liikmesriikide sekkumisametitel suurendada pakkumismenetluses olevat kogust pehme nisu puhul 51 859 tonni võrra Belgias, 44 440 tonni võrra Poolas ja 27 020 tonni võrra Lätis ning odra puhul 100 000 tonni võrra Prantsusmaal, 100 000 tonni võrra Saksamaal, 75 000 tonni võrra Soomes, 58 004 tonni võrra Rootsis, 41 927 tonni võrra Poolas, 28 830 tonni võrra Taanis, 24 825 tonni võrra Ühendkuningriigis, 25 787 tonni võrra Leedus, 22 461 tonni võrra Austrias, 6 340 tonni võrra Belgias.

(3)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1483/2006.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1483/2006 I lisa asendatakse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 276, 7.10.2006, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1586/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 21).


LISA

“I LISA

PAKKUMISMENETLUSTE LOETELU

Liikmesriik

Siseturul müümiseks eraldatud kogused

(tonnides)

Sekkumisamet

Nimi, aadress ja kontaktandmed

Pehme nisu

Oder

Mais

Rukis

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Märk “—” tähendab, et selle teravilja sekkumisvarusid selles liikmesriigis ei ole.”


8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1645/2006,

7. november 2006,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 8. novembrist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1626/2006. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1626/2006 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1626/2006 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 302, 1.11.2006, lk 7.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 8. novembrist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

0,00

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

9,69

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

9,69

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(2.11.2006–6.11.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Lahe lisatasu (EUR/t)

19,23

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

10,81

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 22,69 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 31,13 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/18


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/755/ÜVJP,

7. november 2006,

mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. novembril 2005 vastu ühise seisukoha 2005/793/ÜVJP, (1) mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides, millega sätestati nende riiklike lubade kehtivuse pikendamine ühises seisukohas 2002/400/ÜVJP (2) osutatud liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks täiendavalt 12 kuu jooksul.

(2)

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamise hindamise põhjal peab nõukogu asjakohaseks pikendada nende lubade kehtivust täiendavalt 12 kuu võrra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP artiklis 2 osutatud liikmesriigid pikendavad kõnealuse ühise seisukoha artikli 3 alusel liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks antud riiklikke lubasid veel 12 kuu võrra.

Artikkel 2

Nõukogu annab ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamisele hinnangu kuue kuu jooksul alates käesoleva ühise seisukoha vastuvõtmisest.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 7. november 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  ELT L 299, 16.11.2005, lk 80.

(2)  EÜT L 138, 28.5.2002, lk 33. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2004/493/ÜVJP (ELT L 181, 18.5.2004, lk 24).


Parandused

8.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/19


Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/35/EMÜ (milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed) parandus

( Euroopa Ühenduste Teataja L 157, 10. juuni 1992 )

(Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 03, köide 12, lk 294)

Leheküljel 23 (eriväljaande leheküljel 298) artiklis 18

asendatakse

“Artikkel 18

Nõukogu muudab käesoleva direktiivi lisasid komisjoni ettepaneku põhjal.”

järgmisega:

“Artikkel 18

Nõukogu muudab käesoleva direktiivi lisasid artiklis 19 osutatud korra kohaselt.”