ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 302

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
1. november 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1623/2006, 17. oktoober 2006, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 7/2005, millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1624/2006, 31. oktoober 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1625/2006, 31. oktoober 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1626/2006, 31. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2006

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1627/2006, 24. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses riigiabist teatamise standardvormidega

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1628/2006, 24. oktoober 2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes ( 1 )

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1629/2006, 31. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1010/2006 muna- ja kodulinnulihasektori teatavate erakorraliste turutoetusmeetmete kohta teatavates liikmesriikides

41

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1630/2006, 31. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit põllumajandustoodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 851/95

43

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1631/2006, 31. oktoober 2006, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük ICES IIIa, IIIb, c, d (EÜ veed) püügipiirkonna vetes

45

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 31. oktoober 2006, millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5109 all)

47

 

*

Komisjoni otsus, 31. oktoober 2006, millega muudetakse otsust 2005/359/EÜ Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) lossimissadamate suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5142 all)

49

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1623/2006,

17. oktoober 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 7/2005, millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004. aastal leppisid ühendus ja Šveits kokku Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises 21. juunil 1999. aastal sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppes, (1) (edaspidi “kokkulepe”), mis jõustus 1. juunil 2002, sätestatud tariifsete soodustuste kohandamises. Ühenduse kehtiva tollimaksuvaba tariifikvoodi laiendamiseks otsustasid nad muuta kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa, milles on loendatud soodustused, et tariifikvooti kohaldataks ka uuele tootele, salatsigurile, mis kuulub CN-koodi 0705 21 00 alla.

(2)

Ühendus ja Šveits leppisid kokku sätestada kohandatud soodustuste kohaldamine kuni ametliku muudatuseni autonoomse üleminekumeetmena alates 1. maist 2004.

(3)

CN-koodi 0705 21 00 alla kuuluvatele toodetele tariifikvoodi soodustuste kohaldamiseks alates 1. maist 2004. aastast on nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 7/2005 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele) (2) kehtestanud üleminekuperioodil uue autonoomse ühenduse tariifikvoodi ainult kõnealustele toodetele.

(4)

Kokkuleppe 2. lisas, mida on kohandatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee 19. detsembri 2005. aasta otsusega nr 3/2005 (1. ja 2. lisa kohandamise kohta pärast Euroopa Liidu laienemist), (3) on sätestatud laiendatud tariifikvoodid CN-koodi 0705 21 00 alla kuuluvate toodete hõlmamiseks.

(5)

Kokkuleppe 2. lisa rakendatakse 31. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1630/2006 (mis muudab määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit toodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine), (4) mis jõustub 1. septembril 2006.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 7/2005 alates samast kuupäevast kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EÜ) nr 7/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 17. oktoober 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. TUOMIOJA


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(2)  ELT L 4, 6.1.2005, lk 1.

(3)  ELT L 346, 29.12.2005, lk 33.

(4)  ELT L 302, 1.11.2006, lk 43.


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1624/2006,

31. oktoober 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 31. oktoobri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1625/2006,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2006. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1571/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2006/2007. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1002/2006 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 55, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 36.

(4)  ELT L 290, 20.10.2006, lk 27.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1626/2006,

31. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. novembrist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

0,00

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

15,13

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

15,13

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(17.10.2006–30.10.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Lahe lisatasu (EUR/t)

18,98

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

10,81

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 22,88 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1627/2006,

24. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses riigiabist teatamise standardvormidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (1) eriti selle artiklit 27,

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (2) kehtestati üksikasjalik riigiabist teatamise vorm, mille kasutamine on kohustuslik.

(2)

Seoses sellega, et komisjon on aastateks 2007–2013 vastu võtnud uued regionaalabi suunised, (3) peab riigiabist teatamise vormi osaliselt muutma.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 794/2004 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.


LISA

Määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa III osas asendatakse täiendava teabe lehed nr 4 ja 5 järgmistega.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1628/2006,

24. oktoober 2006,

mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes, (1) eriti selle artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkti i ja punkti b,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu, (2)

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 994/98 volitatakse komisjoni asutamislepingu artikli 87 alusel sätestama, et abi, mis on kooskõlas komisjoni poolt igale liikmesriigile kinnitatud regionaalabi kaardiga, on teatavatel tingimustel kokkusobiv ühisturuga ning selle suhtes ei kehti asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustus.

(2)

Komisjon on paljudes oma otsustes kohaldanud asutamislepingu artikleid 87 ja 88 abi saavates piirkondades investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes, samuti on ta sõnastanud oma poliitika, konkreetselt regionaalabi suunistes aastateks 2007–2013 (3) ning komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruses (EÜ) nr 70/2001 (4) (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes). Märkimisväärse kogemuse valguses, mille komisjon on asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisel investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes saanud, ja nimetatud sätetele tuginevate komisjoni poolt välja antud regionaalabi suuniste valguses on tõhusa järelevalve tagamise ja haldamise lihtsustamise (nõrgendamata samal ajal komisjoni järelevalvet) eesmärgil asjakohane, et komisjon kasutaks talle määrusega (EÜ) nr 994/98 antud volitusi.

(3)

Tegeledes ebasoodsas olukorras olevate piirkondade puudustega, edendab regionaalabi liikmesriikide (ja ühenduse tervikuna) majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. Investeeringuteks ette nähtud regionaalabi on kavandatud kõige ebasoodsamas olukorras olevatele piirkondadele ning see peaks toetama investeeringuid ja töökohtade loomist jätkusuutlikul moel. Regionaalabi edendab kõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades paiknevate ettevõtete majandustegevuse laiendamist, ratsionaliseerimist, ajakohastamist ja mitmekesistamist, eriti julgustades ettevõtteid seal uusi käitisi rajama.

(4)

Et selgitada välja, kas abi on käesoleva määruse kohaselt ühisturuga kokkusobiv, on vaja võtta arvesse abi osatähtsust, st toetuse ekvivalendina väljendatud abi suurust. Mitme osamaksena antava toetuse ekvivalendi väljaarvutamisel on vajalik rakendada abi andmise ajal kehtivaid turu intressimäärasid. Riigiabi eeskirjade ühetaoliseks, läbipaistvaks ja lihtsaks kohaldamiseks tuleks käesoleva määruse täitmisel käsitleda turumäärasid viitemääradena. Komisjon kinnitab need korrapäraselt erapooletul alusel ja need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja Internetis.

(5)

Läbipaistvuse ja tõhusa seire tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada ainult läbipaistvate investeeringuteks ettenähtud regionaalabi kavade suhtes. Need on abikavad, mille korral on ilma riskianalüüsi teostamata võimalik eelnevalt abi brutoekvivalendi osakaalu abikõlblikest kuludest täpselt välja arvutada (nt toetused, intressitoetused ja piiristatud maksumeetmed). Riiklikke laene tuleks pidada läbipaistvateks, eeldusel et need on tagatud tavalise tagatisega ja sellega ei kaasne ebatavaliselt suurt riski, ning seetõttu loetakse, et ei ole olemas riigigarantii elementi. Põhimõtteliselt tuleks pidada läbipaistvaiks abikavasid, mis hõlmavad riigigarantiid või riigigarantiiga riiklikke laene. Siiski tuleks selliseid abikavasid pidada läbipaistvaks, kui enne abikava rakendamist on komisjon riigigarantii abi osatähtsuse arvutamiseks kasutatud metoodika heaks kiitnud komisjonile esitatud teatise põhjal pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Komisjon hindab metoodikat vastavalt teatisele EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes. (5) Läbipaistvaks abiks ei tuleks lugeda avaliku sektori osalust ja riskikapitalimeetmetega antavat abi. Komisjoni tuleks alati teavitada regionaalabi kavadest, mis ei ole läbipaistvad. Komisjon hindab teatisi mitteläbipaistvate regionaalabi kavade kohta aastateks 2007–2013 ette nähtud regionaalabi suunistes sätestatud kriteeriumide valguses.

(6)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada ka sihtotstarbelise abi suhtes, see tähendab üksikabi suhtes, mida ei anta ühegi abikava kohaselt, kui sihtotstarbelist abi kasutatakse läbipaistva investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kava raames antava abi täiendamiseks ning kui sihtotstarbelise osa tähtsus ei ületa 50 % kogu investeeringuteks antavast abist. Tähelepanu tuleks juhtida asjaolule, et määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 3 lõike 1 kohaselt väljaspool mis tahes abikavasid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antav erakorraline üksiktoetus on ühisturuga asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses kokkusobiv ning see on vabastatud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustusest.

(7)

Mis tahes abi, mis vastab kõigile käesoleva määruse kriteeriumidele, tuleks vabastada teatamise kohustusest. Vastavalt käesolevale määrusele vabastatud regionaalabi kavad peaksid sisaldama otsest viidet asjaomasele määrusele.

(8)

Käesolevat määrust ei tohiks kohaldada teatud sektorite suhtes, kus kehtivad erieeskirjad. Asjaomastes sektorites antavast abist tuleb komisjonile endiselt eelnevalt teatada vastavalt asutamislepingu artikli 88 lõikele 3. See kehtib söe- ja terasetööstuse kohta, sünteetilise kiu ja laevaehituse sektorites ning kalanduses ja vesiviljeluses. Põllumajandussektoris ei tohiks käesolevat määrust kohaldada tegevuse suhtes, mis on seotud asutamislepingu I lisas nimetatud toodete esmase tootmisega; määrust peaks kohaldama põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suhtes, välja arvatud selliste toodete tootmine ja turustamine, mis jäljendavad või asendavad piima ja piimatooteid, nagu on osutatud 2. juuli 1987. aasta nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 (piima ja piimatoodete turustamisel kasutatavate nimetuste kaitse kohta) (6) artikli 3 lõikes 2. Loomsete toodete tootmistegevust, mis on vajalik toodete ettevalmistamiseks esmamüügiks, samuti esmast müüki edasimüüjatele ja töötlejatele, ei tuleks käsitleda tootmisena ja turustamisena siinses mõistes. Käesoleva määrusega tuleks tagada, et alati oleks võimalik saavutada põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele antava abi sellist osatähtsust, nagu see on sätestatud nõukogu 20. septembri 2005 aasta määruses (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) (7) artikli 28 lõikes 3.

(9)

Komisjoni suhtumine konkreetsetele sektoritele suunatud abi suhtes on järjekindlalt ebasoosiv. Seetõttu ei peaks käesolevas määruses sätestatud teatamiskohustusest vabastama konkreetsetele tootmis- või teenindusvaldkonna majandustegevuse sektoritele suunatud investeeringuteks ette nähtud abi kavasid. Turismialasele tegevusele suunatud investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kavasid ei tohiks käsitleda konkreetsele sektorile suunatud abikavadena ja need tuleks vabastada asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustusest juhul, kui antav abi vastab kõigile käesoleva määruse tingimustele.

(10)

Määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 5 punkti a kohaselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele konsultatsioonideks ja muudeks teenusteks antav abi on kooskõlas ühisturuga asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses ning see on vabastatud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud informeerimiskohustusest. Selline abi ei peaks seega kuuluma käesoleva määruse kohaldamisalasse.

(11)

Komisjoni väljakujunenud tava kohaselt ja tagamaks, et abi oleks proportsionaalne ja piirduks vajaliku summaga, tuleks piirmäärasid väljendada pigem abi osatähtsusena abikõlblikest kulutustest kui maksimaalse abisummana.

(12)

On asjakohane kehtestada sellised täiendavad tingimused, millele käesoleva määrusega vabastatav toetuskava või üksiktoetus peaks vastama. Arvestades asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c, ei tohiks sellise abi ainsaks toimeks üldjuhul olla nende tegevuskulude pidev või korrapärane vähendamine, mida abisaaja tavaliselt kannaks, ja see peaks olema proportsionaalne ebasoodsa olukorraga, millest tuleb ühenduse huvides ühiskondliku ja majandusliku kasu saavutamiseks üle saada. Seetõttu on asjakohane piirata käesoleva määruse rakendusala vastavalt käesolevale määrusele investeeringuteks ette nähtud regionaalabiga. Selliste regionaalabi kavade suhtes, mis tagavad tegevusabi, jääb kehtima asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohane teatamiskohustus. Samuti jääb kehtima asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud äsja asutatud väikestele ettevõtetele sellise abi teatamise kohustus, mis ei ole investeerimisabi või abi konsulteerimiseks.

(13)

Kuna komisjon peab tagama, et heakskiidetud abi ei kahjustaks kaubandustingimusi üldiseid huve riivaval moel, tuleb käesoleva määruse rakendusalast jätta välja abisaajale antav investeeringuteks ette nähtud abi, mille suhtes on olemas tasumata sissenõudekorraldus vastavalt varasemale komisjoni otsusele, millega see abi on kuulutatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks. Sellise abi kohta kehtib jätkuvalt asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamisnõue.

(14)

Vältimaks investeerimisel kapitali eelistamist tööjõule, tuleks ette näha võimalus mõõta investeeringuteks ette nähtud abi kas investeerimiskulude põhjal või investeerimisprojektiga vahetult seotud uute töökohtade loomisest tulenevate kulude põhjal.

(15)

Suured abisummad peaks komisjon ka edaspidi enne nende käikuandmist ükshaaval läbi vaatama. Sellele vastavalt tuleks olemasoleva abikava kohaselt ühele ettevõttele või asutusele antud abisummad, mis ületavad teatud künnise, arvata välja käesoleva määrusega kehtestatavast vabastusest ning nende suhtes peaks jääma kehtima asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustus. Et ulatuslikku investeerimisprojekti ei oleks käesolevate suuniste kohaldamise vältimiseks võimalik jagada kunstlikult allprojektideks, tuleks pidada ulatuslikku investeerimisprojekti ühtseks investeerimisprojektiks, kui üks või mitu äriühingut teevad alginvesteeringu kolme aasta jooksul ja see moodustub põhivarast, mida ei ole majanduslikult võimalik osadeks jagada. Et hinnata, kas alginvesteering on majanduslikult jagamatu, võtab komisjon arvesse tehnilisi, funktsionaalseid ja strateegilisi seoseid ning geograafilist asukohta (lähedust). Majanduslikku terviklikkust hinnatakse omandilisest kuuluvusest sõltumatult. See tähendab, et otsustades, kas ulatuslik investeerimisprojekt moodustab ühtse investeerimisprojekti, peab hindamine olema ühesugune, sõltumata sellest, kas projekti teostab üks ettevõtja või mitu ettevõtjat, kes jagavad investeerimiskulusid, või mitu ettevõtjat, kes kannavad erinevate investeeringute kulusid sama investeerimisprojekti raames (näiteks ühisettevõtte korral).

(16)

On oluline tagada, et regionaalabil oleks tõeline mõju ja see ergutaks investeeringuid, mida abisaavates piirkondades vastasel juhul ei tehtaks, ning et see ergutaks uute tegevusvaldkondade arengut. Seega on vaja, et enne toetust saava projekti käivitamist kinnitaksid asjaomased ametiasutused kirjalikult, et esmavaatlusel vastab projekt kõlblikkuskriteeriumitele. “Kirjalikult” mõiste alla kuuluvad ka faksi ja e-postiga saadetud teatised.

(17)

Regionaalabi iseärasustest lähtuvalt ei tohiks käesoleva määrusega vabastada abi, millel on koos muu riigiabiga (sealhulgas riiklike, piirkondlike või kohalike ametiasutuste antava abiga või ühenduse abiga) kumuleeruv toime seoses samade abikõlblike kuludega, kui selline kumuleerumine ületab käesolevas määruses sätestatud piirmäärad. Käesoleva määrusega sätestatud erandile vastavat investeeringuteks ette nähtud regionaalabi ei tuleks liita vähese tähtsusega toetusele komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 69/2001 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes) (8) tähenduses seoses sama abikõlbliku kuluga, kui selline kumuleerumine tooks kaasa käesolevas määruses lubatud abi osatähtsuse ületamise.

(18)

Käesolevat määrust ei tuleks kohaldada ekspordiga kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse seotud tegevuseks antava abi suhtes, täpsemalt abi suhtes, mis on vahetult seotud eksporditavate kogustega ega abi suhtes, mida antakse jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude teistes liikmesriikides toimuvast eksporditegevusest tulenevate jooksvate kuludega seoses ega abi suhtes, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel.

(19)

Määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 3 kohase läbipaistvuse ja tõhusa järelevalve tagamiseks on asjakohane sellise standardvormi kehtestamine, milles liikmesriigid peaksid abikava käesoleva määruse kohase rakendamise või sihtotstarbelise abi andmise korral esitama komisjonile kokkuvõtliku teabe, et selle teabe saaks avaldada Euroopa Liidu Teatajas. Samadel põhjustel on asjakohane kehtestada eeskirjad andmete kohta, mida liikmesriigid peaksid säilitama käesoleva määrusega teatamiskohustusest vabastatud abikava kohta. Haldamise hõlbustamiseks ning vajaliku tehnoloogia laia levikut silmas pidades tuleks kokkuvõtlik teave esitada elektrooniliselt. Laienenud ühenduses peaksid liikmesriigid regionaalabi läbipaistvuse parandamiseks avaldama abikava tervikteksti ja teatama komisjonile, millisel Interneti-aadressil see on avaldatud.

(20)

Pidades silmas komisjoni kogemusi asjaomases valdkonnas ja eelkõige seda, kui tihti on tavaliselt vaja riigiabi käsitlevaid põhimõtteid läbi vaadata, on asjakohane piirata käesoleva määruse kohaldamise aega.

(21)

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriigi kohustust teatada muude riigiabi meetmete kontekstis antud üksiktoetustest, eelkõige kohustust teatada komisjonile või teavitada komisjoni abist sellisele ettevõttele, mis saab ühenduse suunistes (9) käsitletavat raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse läbipaistvate investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kavade suhtes, mis kujutavad endast riigiabi asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses.

Käesolevat määrust kohaldatakse ka sihtotstarbelise abi suhtes, mis on asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses riigiabi, kui sihtotstarbelist abi kasutatakse läbipaistva investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kava raames antava abi täiendamiseks ja sihtotstarbeline osa ei ületa 50 % kogu investeeringuteks antavast abist.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistes sektorites antava abi suhtes:

a)

kalandus ja vesiviljelus;

b)

laevaehitus;

c)

söetööstus;

d)

terasetööstus;

e)

sünteeskiutööstus.

Käesolevat määrust ei kohaldata tegevuse suhtes, mis on seotud asutamislepingu I lisas nimetatud põllumajandustoodete esmase tootmisega. Määrust kohaldatakse põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise suhtes, välja arvatud selliste toodete tootmine ja turustamine, mis jäljendavad või asendavad piima ja piimatooteid, nagu on viidatud määruse (EMÜ) nr 1898/87 artikli 3 lõikes 2.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste abiliikide suhtes:

a)

ekspordiga kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse seotud tegevuseks antav abi, täpsemalt abi, mis on vahetult seotud eksporditavate kogustega ja abi, mida antakse jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksporditegevusest tulenevate jooksvate kuludega seoses;

b)

abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

   abi – mis tahes meede, mis vastab kõigile asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud tingimustele;

b)

   väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) – määruse (EÜ) nr 70/2001 I lisas määratletud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted;

c)

   alginvesteering:

i)

investeering materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse seoses uue ettevõtte asutamisega, olemasoleva ettevõtte laiendamisega, toodangu mitmekesistamisega uute toodetega või olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega või

ii)

põhivara soetused, mis on otseselt seotud ettevõttega, mis suleti või oleks suletud, kui soetusi poleks tehtud, ning kus soetused tegi sõltumatu investor.

Alginvesteeringuks ei loeta ettevõtte aktsiate omandamist;

d)

   sihtotstarbeline abi – üksikabi, mida ei anta abikava raames;

e)

   materiaalne vara – maa, hooned ja seadmed/masinad;

f)

   immateriaalne vara – vara, mis soetatakse tehnoloogiasiirdena patendiõiguste, litsentside, oskusteabe või patentimata tehniliste teadmiste omandamise teel;

g)

   suur investeerimisprojekt – alginvesteering põhivarasse, mille abikõlblikud kulud ületavad 50 miljonit eurot, arvutatuna abi andmise hetkel kehtivate hindade ja vahetuskursside kohaselt. Ulatuslikku investeerimisprojekti peetakse ühtseks investeerimisprojektiks, kui üks või mitu äriühingut teevad alginvesteeringu kolme aasta jooksul ja see moodustub põhivarast, mida ei ole majanduslikult võimalik osadeks jagada;

h)

   abi osatähtsus toetuse kehtiva brutoekvivalendina – abi diskonteeritud väärtus, mida väljendatakse abikõlblike kulude diskonteeritud väärtuse osakaaluna;

i)

   läbipaistev investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kava – investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kava, mille korral on toetuse brutoekvivalenti võimalik abikõlblike kulude osakaaluna eelnevalt täpselt välja arvutada, ilma et tekiks vajadust riskianalüüsi järele (näiteks toetused, intressitoetused, piiristatud maksumeetmed);

j)

   töö algus – varasem kahest kuupäevast, kas ehitustööde algus või esimese õiguslikult siduva kokkuleppe sõlmimine varustuse tellimiseks, välja arvatud eelnevad tasuvusuuringud;

k)

   töökoha loomine – konkreetses ettevõttes palgatud töötajate arvu netokasv võrrelduna eelneva 12 kuu keskmisega pärast samal ajavahemikul samas ettevõttes kaotatud töökohtade mahaarvamist; töötajate arv on täistööajaga töötajate arv ühe aasta jooksul, kus osalist tööaega ja hooajatööd mõõdetakse täistööajaga töötajate arvu murdosades;

l)

   palgakulu – abisaaja poolt palkadeks tegelikult väljamakstud kogusumma, mis hõlmab maksustamiseelset brutopalka ja kohustuslikke makseid, nagu sotsiaalkindlustusmaksed;

m)

   investeerimisprojektiga loodud töökohad – alates investeerimisest kolme aasta jooksul investeeringuga seotud tegevuseks loodud töökohad, sealhulgas töökohad, mis luuakse investeeringuga loodud tootmisvõimsuse rakendusastme suurenemise tulemusel;

n)

   põllumajandustooted:

i)

asutamislepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 104/2000 (10) hõlmatud kala- ja vesiviljelustooted;

ii)

CN-koodide 4502, 4503 ja 4504 alla kuuluvad tooted (korkmaterjalist tooted);

iii)

piima või piimatoodete jäljendamiseks või asendamiseks ette nähtud, nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 artikli 3 lõikes 2 osutatud tooted;

o)

   piima või piimatoodete jäljendamiseks või asendamiseks ette nähtud tooted – tooted, mida võib ära vahetada piima ja/või piimatoodetega, kuid mille koostis neist erineb, kuna neis sisalduv rasv ja/või valk ei ole piimse päritoluga või nad ei sisalda piimavalku (“muud tooted peale piima ja piimatoodete”, millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 1898/87 artikli 3 lõikes 2);

p)

   põllumajandustoodete töötlemine – põllumajandustoodete töötlemine nii, et töötlemise saadus on samuti põllumajandustoode, välja arvatud loomsete toodete tootmistegevus, mis on vajalik loomsete või taimsete toodete ettevalmistamiseks;

q)

   põllumajandustoodete turustamine – omamine või väljapanek eesmärgiga müüa, müügiks pakkumine, tarnimine ja igasugune muu turule viimise viis, välja arvatud esmane müük esmaselt tootjalt edasimüüjale või töötlejale, ning igasugune tegevus, millega toodet valmistatakse ette esmaseks müügiks; esmaselt tootjalt lõpptarbijale müümist käsitatakse turustamisena juhul, kui see leiab aset selleks ette nähtud eraldi ruumides;

r)

   turismi valdkond – NACE Rev. 1.1 (11) kohaselt järgmine ettevõtlus:

i)

NACE 55: Hotellid ja restoranid;

ii)

NACE 63.3: Reisibürood ja -korraldajad, turistiabi;

iii)

NACE 92: Meelelahutus, kultuur ja sport.

2.   Riiklikke laene peetakse läbipaistvaks investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kavaks lõike 1 punkti i tähenduses, kui need on tagatud tavalise tagatisega ja sellega ei kaasne ebatavaliselt suurt riski, ning seetõttu loetakse, et ei ole olemas riigigarantii elementi; riigigarantiisid või riigigarantiiga riiklikke laene peetakse läbipaistvaks, kui enne abikava rakendamist on riigigarantii abi osatähtsuse arvutamiseks kasutatud metoodika heaks kiidetud komisjonile esitatud teatise põhjal pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Läbipaistavaks abiks ei loeta avaliku sektori osalust ega riskikapitalimeetmetega antavat abi.

Artikkel 3

Vabastuse tingimused

1.   Läbipaistvad investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kavad, mis vastavad kõigile käesoleva määruse tingimustele, on ühisturuga kokkusobivad asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses ja vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustustest järgmistel tingimustel:

a)

igasugune sellise kava alusel antav abi vastab kõigile käesoleva määruse tingimustele;

b)

kavas viidatakse selgesõnaliselt käesolevale määrusele, tuues ära selle pealkirja ja viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kohta.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud abikavade alusel antav abi, mille suurus on määratud artikli 7 punktis e, on ühisturuga kokkusobiv asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses ja vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustustest tingimusel, et antav abi täidab otseselt kõiki käesoleva määruse tingimusi.

3.   Sihtotstarbeline abi, mida kasutatakse ainult läbipaistva investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kava raames antava abi täiendamiseks ja mille sihtotstarbeline osa ei ületa 50 % kogu investeeringuteks antavast abist, sobib kokku ühisturuga asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses ja vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohasest teatamiskohustusest, tingimusel et sihtotstarbeline abi vastab kõigile käesoleva määruse kriteeriumitele.

Artikkel 4

Alginvesteeringuteks antav abi

1.   Alginvesteeringuteks antav abi peab olema ühisturuga kokkusobiv asutamislepingu artikli 87 lõike 3 tähenduses ja vabastatakse asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustustest järgmistel tingimustel:

a)

abi antakse regionaalabikõlblikes piirkondades vastavalt sellele, kuidas näeb ette asjaomastele liikmesriikidele ajavahemikuks 2007–2013 heakskiidetud regionaalabi kaart;

b)

abi osatähtsus toetuse kehtiva brutoekvivalendina ei ületa abi andmise ajal jõusolevat regionaalabi ülemmäära piirkonnas, kus investeering tehakse, vastavalt sellele, kuidas näeb ette asjaomastele liikmesriikidele ajavahemikuks 2007–2013 heaks kiidetud regionaalabi kaart.

Välja arvatud suurtele investeerimisprojektidele antava abi ja transpordi sektorile antava abi puhul, võib punktis b nimetatud piirmäära alginvesteeringute puhul suurendada 20 protsendipunkti võrra abi korral, mida antakse väikestele ettevõtetele, ja 10 protsendipunkti võrra abi korral, mida antakse keskmise suurusega ettevõtetele.

2.   Lisaks käesolevas määruses kehtestatud üldistele vabastamise tingimustele, peab alginvesteeringutele antav abi vastama järgmistele tingimustele:

a)

investeering peab pärast kogu investeerimise lõpetamist püsima abi saanud piirkonnas vähemalt viis aastat või väikese ja keskmise suurusega ettevõtte korral kolm aastat;

b)

abikõlblikkuseks tuleb immateriaalset vara

i)

kasutada üksnes nendes tootmisüksustes, mis saavad regionaalabi;

ii)

käsitleda amortiseeruva varana;

iii)

osta kolmandalt isikult turu tingimustel;

iv)

liita äriühingu varale ja see peab jääma regionaalabi saavasse käitisesse vähemalt viieks aastaks (väikese ja keskmise suurusega ettevõtte korral kolmeks aastaks);

c)

kui abi arvutatakse välja, tuginedes materiaalsete ja immateriaalsete investeeringute maksumusele või ülevõtmise korral omandamiskuludele, peab abisaaja omafinantseerimine olema vähemalt 25 % abikõlblikest kuludest, seda kas omavahenditena või välise finantseerimise näol, ilma igasuguse avaliku sektori toetuseta. Kui aga asjaomase liikmesriigi regionaalabi kaardile vastava abi maksimaalne osatähtsus, mida on suurendatud asjakohastel juhtudel lõike 1 teise lõigu kohaselt, ületab 75 %, vähendatakse vastavalt abisaaja omafinantseerimise suurust.

Esimese lõike punktis a esitatud tingimus ei takista punktis a nimetatud ajavahemiku jooksul asendamast käitist või seadmeid, mis on kiirete tehnoloogiliste muutuste tõttu aegunud, tingimusel et asjaomases piirkonnas säilib majandustegevus nõutava miinimumperioodi jooksul.

3.   Lõikes 1 kehtestatud ülemmäärasid kohaldatakse abi osatähtsuse suhtes, mis on arvutatud kas protsendina materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute abikõlblikest kulutustest või protsendina eeldatavatest töötajate palgakuludest, mis arvutatakse välja kaheks aastaks otseselt investeerimisprojekti jaoks loodud töökohtade kohta, või eeltoodu kombinatsioonina eeldusel, et abi summa ei ületa ühegi arvutuse korral saadud soodsaimat summat.

4.   Abikõlblike investeerimiskulude väärtus diskonteeritakse abi väljastamisel. Mitmes osas makstava abi väärtus diskonteeritakse vastavalt abi andmise ajal kehtivale väärtusele. Diskonteerimise intressimäärana kasutatakse abi andmise ajal kohaldatavat viitemäära. Juhul kui abi antakse tulevastest maksudest vabastamise või nende vähendamise vormis, sõltuvalt teatavast abi brutoekvivalendiga kindlaks määratud toetuse osatähtsusest kinnipidamisest, diskonteeritakse abi osad viitemäärade alusel, mida kohaldatakse maksusoodustuste erinevatel jõustumiskuupäevadel.

5.   Ettevõtte omandamise korral arvestatakse ainult kolmandatelt isikutelt ostetud varadele tehtud kulutusi, tingimusel et tehing on tehtud vastavalt turutingimustele. Kui omandamisega kaasnevad ka muud alginvesteeringud, liidetakse viimastega seotud kulutused ostukulutustele.

6.   Varade, välja arvatud maa ja hoonete soetamisega seotud rendikulusid võib arvestada ainult juhul, kui tegemist on kapitalirendiga ja see hõlmab kohustust vara pärast liisingusuhte lõppemist ära osta. Maa ja hoonete rendi korral peab rendisuhe kestma vähemalt viis aastat pärast investeerimisprojekti eeldatavat lõppu (väikese ja keskmise suurusega ettevõtte korral kolm aastat).

7.   Transpordisektoris ei ole kulutused transpordivahendite (vallasvara) soetamiseks alginvesteeringuteks antava abi kõlblikud.

8.   Välja arvatud VKEde ja ülevõtmise puhul, peavad omandatavad varad olema uued. Ülevõtmise puhul tuleb maha arvata vara, mille soetamiseks on antud abi juba enne ostu. VKEde korral võib arvestada ka kõiki immateriaalse vara soetamiseks tehtud kulutusi. Suurettevõtete puhul on sellised kulud abikõlblikud ainult kuni 50 % ulatuses projekti kõigist abikõlblikest investeerimiskuludest.

9.   Abi arvestamisel palgakulude alusel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

a)

töökohad peavad olema loodud otseselt investeerimisprojekti raames;

b)

töökohad peavad olema loodud kolme aasta jooksul pärast investeerimise lõppu ja kõik töökohad peavad säilima vähemalt viis aastat või väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete korral kolm aastat.

10.   Erandina lõikest 1 võib põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks ette nähtud investeeringute korral abi maksimaalset osatähtsust suurendada järgmiselt:

a)

50 % abikõlblikest investeeringutest asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile a vastavates abikõlblikes piirkondades ja 40 % abikõlblikest investeeringutest teistes regionaalabikõlblikes piirkondades vastavalt sellele, kuidas näeb ette asjaomastele liikmesriikidele ajavahemikuks 2007–2013 heaks kiidetud regionaalabi kaart, juhul kui abisaaja on väike või keskmise suurusega ettevõte;

b)

25 % abikõlblikest investeeringutest asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile a vastavates abikõlblikes piirkondades ja 20 % abikõlblikest investeeringutest teistes regionaalabikõlblikes piirkondades vastavalt sellele, kuidas näeb ette asjaomastele liikmesriikidele ajavahemikuks 2007–2013 heaks kiidetud regionaalabi kaart, juhul kui abisaajal on alla 750 töötaja ja/või tema käive on alla 200 miljoni euro, mis on arvutatud kooskõlas komisjoni soovitusega 2003/361/EÜ (12) ja juhul kui abisaaja vastab kõigile muudele soovituses sätestatud kriteeriumitele.

Artikkel 5

Abi vajalikkus

1.   Käesoleva määrusega vabastatakse investeeringuteks ette nähtud regionaalabi kavad teatamiskohustusest ainult juhul, kui enne projekti käivitamist on abisaaja esitanud abitaotluse (abitaotlused esitatud haldavale asutusele pärast 1. jaanuari 2007) ja kava haldav asutus on kirjalikult kinnitanud põhjaliku ehtsuse kontrolli tulemusel, et projekt vastab neile toetuse saamise tingimustele, mis on abikavas sätestatud. Selgesõnaline viide mõlemale tingimusele peab samuti olema abikavale lisatud. Kui töö algab enne, kui käesolevas artiklis sätestatud tingimused on täidetud, ei ole projekt tervikuna regionaalabikõlblik.

2.   Lõige 1 ei kehti abikava puhul, kui maksudest vabastamine või nende vähendamine tagatakse automaatselt seoses abikõlblike kulutustega, ilma asutuste mis tahes otsuseta.

Artikkel 6

Kumuleerumine

1.   Artiklis 4 sätestatud abi piirmäärasid kohaldatakse avaliku sektori toetatavatele projektidele antud kogu abi suhtes, sõltumata sellest, kas abi pärineb kohalikest, piirkondlikest, riiklikest või ühenduse allikatest.

2.   Käesoleva määruse alusel vabastatud abi korral ei tohi seoses samade abikõlblike kuludega eraldatud abi kumuleeruda muu riigiabiga, mis on määratud asutamislepingu artikli 87 lõikes 1, ega mis tahes muude ühenduse või riiklike vahenditega, kui kumuleerumise tulemusel ületaks abi osatähtsus käesoleva määrusega lubatud piirmäära.

3.   Käesoleva määrusega vabastatud investeeringuteks ette nähtud regionaalabi ei liideta määruse (EÜ) nr 69/2001 mõistes vähese tähtsusega toetusele sama abikõlbliku kulu korral, kui summeerimine tooks kaasa abi sellise osatähtsuse, mis ületab käesolevas määruses lubatud määra.

Artikkel 7

Abi, millest tuleb komisjonile ette teatada

Käesoleva määrusega ei vabastata teatamiskohustusest järgmist abi, mis eeldab jätkuvalt asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustuse täitmist:

a)

mitteläbipaistvad investeeringuteks ette nähtud abikavad;

b)

konkreetsetele tootmis- või teenindusvaldkonna majandustegevuse sektoritele suunatud regionaalabi kavad;

c)

regionaalabi kavad, mille raames antakse tegevusabi;

d)

regionaalabi kavad, mille raames antakse äsja asutatud väikestele ettevõtetele abi, mis ei ole investeerimisabi või abi konsulteerimiseks;

e)

olemasolevate abikavade põhjal suurtele investeerimisprojektidele antud regionaalabi, kui kõikidest allikatest saadav abi ületab 75 % abi piirmäärast, mida investeering, mille abikõlblikud kulud on 100 miljonit eurot, võib saada vastavalt standardsele abi piirmäärale, mis kehtib abi andmise ajal heakskiidetud regionaalabi kavas ette nähtud suurte ettevõtete suhtes;

f)

sihtotstarbeline regionaalabi, välja arvatud määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 3 lõike 1 ja käesoleva määruse artikli 3 lõike 3 alusel vabastatud abi;

g)

investeeringuteks ette nähtud abi sellisele abisaajale, kelle suhtes kehtib tasumata sissenõudekorraldus vastavalt varasemale komisjoni otsusele, millega see abi on kuulutatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks.

Artikkel 8

Läbipaistvus ja järelevalve

1.   Käesoleva määrusega vabastatud abikava rakendamisel või individuaalse abi andmisel peavad liikmesriigid edastama komisjonile sellise abi kohta kokkuvõtliku teabe I lisas esitatud vormi kohaselt 20 tööpäeva jooksul, et selle teabe saaks avaldada Euroopa Liidu Teatajas. See teave tuleb esitada elektroonilisel kujul.

2.   Kui olemasoleva abikava põhjal suurtele investeerimisprojektidele antud regionaalabi jääb allapoole artikli 7 punktis e sätestatud individuaalse teavitamise künnist, peavad liikmesriigid 20 tööpäeva jooksul alates päevast, kui pädev ametiasutus on abi andnud, esitama komisjonile nõutava teabe elektrooniliselt II lisas oleva tüüpvormi põhjal. Komisjon avaldab selle kokkuvõtliku teabe oma koduleheküljel (http://ec.europa.ec/comm/competition/).

3.   Liikmesriigid säilitavad üksikasjalikud andmed käesoleva määrusega teatamiskohustusest vabastatud abikavade ja nende kavade alusel antava üksiktoetuse kohta. Need andmed sisaldavad kogu teavet, mida on vaja veendumaks, et käesolevas määruses sätestatud vabastustingimused on täidetud, sealhulgas teavet kõigi selliste äriühingute seisundi kohta, kelle abikõlblikkus sõltub nende staatusest väikese või keskmise suurusega ettevõttena. Liikmesriigid säilitavad abikava käsitlevaid andmeid 10 aastat päevast, mil selle kava alusel anti viimane üksiktoetus. Asjaomane liikmesriik esitab kirjaliku nõude korral 20 tööpäeva või nõudes sisalduda võiva pikema tähtaja jooksul kogu teabe, mida komisjon peab vajalikuks käesoleva määruse tingimuste täitmise kindlakstegemiseks.

4.   Liikmesriigid esitavad komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 (13) III peatükis sätestatud vormis komisjonile aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta iga täieliku või osalise kalendriaasta kohta, mil määrust kohaldatakse.

5.   Liikmesriigid avaldavad käesoleva määruse rakendusalasse kuuluvate abikavade tervikteksti ning teatavad komisjonile Interneti-aadressi, kus see on avaldatud. Sama teave peab sisalduma ka lõike 4 kohaselt esitatavas aastaaruandes. Projektid, mille puhul kanti kulusid juba enne abikava avaldamist, ei ole regionaalabikõlblikud.

Artikkel 9

Jõustumine ja kehtivusaeg

1.   Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse abikavade suhtes, mis jõustuvad või mida hakatakse rakendama pärast 31. detsembrit 2006.

Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2013.

2.   Teateid, mille käsitlemine toimub käesoleva määruse jõustumise ajal, hinnatakse selle sätete kohaselt. Abikavad, mida rakendatakse enne käesoleva määruse jõustumist, ja nende abikavade alusel antud abi, millel puudub komisjoni heakskiit ja mille puhul ei täideta asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustust, loetakse ühisturuga asutamislepingu artikli 87 lõike 3 kohaselt kokkusobivaks ning vabastatakse käesoleva määruse kohaselt teatamiskohustusest juhul, kui nad vastavad käesoleva määruse kõigile tingimustele.

Pärast käesoleva määruse kehtivusaja möödumist lõpetatakse käesoleva määruse alusel abikavade suhtes kehtiva erandi kohaldamine heakskiidetud regionaalabi kaartide kehtivusaja lõppemise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.

(2)  ELT C 120, 20.5.2006, lk 2.

(3)  ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.

(4)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 33. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2006 (ELT L 187, 8.7.2006, lk 8).

(5)  EÜT C 71, 11.3.2000, lk 14.

(6)  EÜT L 182, 3.7.1987, lk 36. Määrust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

(7)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(8)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 30.

(9)  ELT C 244, 1.10.2004, lk 2.

(10)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(11)  Euroopa Ühenduse majandustegevuse liigitus.

(12)  ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

(13)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.


I LISA

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1628/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ettenähtud regionaalabi suhtes

(teave saadetakse elektrooniliselt e-posti aadressil: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


II LISA

Kokkuvõtliku teabe esitamise vorm suurtele investeerimisprojektidele antava abi korral, kus abi ei ületa artikli 7 punktis e osutatud piirmäärasid

1.

Abi saaja (abisaava ettevõtte nimi/ettevõtete nimed):

2.

Abikava viide (komisjoni viide olemasolevale kavale või kavadele, mille alusel abi antakse):

3.

Abi andev avalik-õiguslik üksus/avalik-õiguslikud üksused (abi andva asutuse nimi/asutuste nimed ja kontaktandmed):

4.

Liikmesriik, kus investeerimine toimub:

5.

Piirkond (NUTS 3 tasand), kus investeerimine toimub:

6.

Kohalik omavalitsus (varem NUTS 5 tasand, nüüd LAU 2), kus investeerimine toimub:

7.

Projekti liik (uue ettevõtte asutamine, olemasoleva ettevõtte laiendamine, toodangu mitmekesistamine uute toodetega või olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täielik ümberkorraldamine):

8.

Investeerimisprojekti alusel toodetavad tooted või pakutavad teenused (koos PRODCOM/NACE nomenklatuuriga või teenindussektorite puhul CPA nomenklatuuriga):

9.

Investeerimisprojekti lühikirjeldus:

10.

Investeerimisprojekti diskonteeritud abikõlblikud kulud (eurodes):

11.

Diskonteeritud abisumma (bruto) eurodes:

12.

Abi osatähtsus (protsent toetuse brutoekvivalendist):

13.

Kavandatava abi maksmise võimalikud tingimused:

14.

Projekti planeeritud algus- ja lõpukuupäev:

15.

Abi andmise kuupäev:


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/41


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1629/2006,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1010/2006 muna- ja kodulinnulihasektori teatavate erakorraliste turutoetusmeetmete kohta teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 esimese lõigu punkti b,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõike 1 esimese lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu direktiivis 93/119/EÜ (3) loomade kaitse kohta on määratletud tapmise või surmamise mõisted.

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2006 (4) artiklites 4 ja 7 ei ole täpsustatud, et ka loomade surmamist tuleb mõista erakorralise turutoetusmeetmena nagu tapmist.

(3)

Võttes ühest küljest arvesse seda, et liikmesriigid ei ole oma riiklikes õigusaktides saanud õigeaegselt arvestada mõistega “surmamine”, ning teisest küljest määruse (EÜ) nr 1010/2006 hiljutist muutmist, võib teatavatel liikmesriikidel tekkida raskusi erakorraliste toetusmeetmete kohaste maksete tegemise tähtajast kinnipidamisel; tähtaeg, milleks on 31. detsember 2006, on ette nähtud nimetatud määruse artikliga 10. Seega tuleks nimetatud maksetähtaega mõne kuu võrra pikendada.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1010/2006 vastavalt muuta.

(5)

Kõnealuste meetmete aluseks olevad määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 ja määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 sätted jõustusid 11. mail 2006. Seega tuleks ette näha, et käesolev määrus jõustuks alates samast kuupäevast.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1010/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Vähemalt osa aretuskarja kuuluvate kodulindude tapmist või surmamist kuus nädalat ettenähtust varem eesmärgiga vähendada CN-koodide 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 ja 0105 99 50 alla kuuluvate haudemunade toodangut käsitatakse erakorraliste turutoetusmeetmetena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses, tingimusel et mitte ühtegi kõnealustest lindudest ei arvata nimetatud ajavahemiku vältel asjaomaste majandite toodangu hulka.”

b)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 osutatud ettenähtust varasema tapmise ja surmamise eest hüvitist, võttes arvesse IV lisas nimetatud maksimaalset lindude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.”

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 7

1.   Noorkanade ennetähtaegset tapmist ja surmamist käsitatakse erakorraliste turutoetusmeetmetena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 osutatud tapmise ja surmamise eest hüvitist, võttes arvesse VII lisas nimetatud maksimaalset lindude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on kindlaks määratud kokkuleppelises suuruses 3,2 eurot noorkana kohta.”

3.

Artiklis 10 asendatakse kuupäev “31. detsember 2006” kuupäevaga “31. märts 2007”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 11. maist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006.

(3)  EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21.

(4)  ELT L 180, 4.7.2006, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1256/2006 (ELT L 228, 22.8.2006, lk 9).


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/43


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1630/2006,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 933/2002, millega avatakse teatavate Šveitsist pärit põllumajandustoodete tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 851/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsust 2002/309/EÜ, Euratom, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe suhtes, seitsme kokkuleppe sõlmimise kohta Šveitsi Konföderatsiooniga, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Euroopa Liidu laienemist 1. mail 2004. aastal leppisid ühendus ja Šveits kokku kohandada tariifisoodustusi, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999. aastal sõlmitud põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppes, (2) edaspidi kokkulepe, mis jõustus 1. juunil 2002. Ühenduse kehtiva tollimaksuvaba tariifikvoodi laiendamiseks otsustasid nad muuta kõnealuse kokkuleppe 1. ja 2. lisa, milles käsitletakse soodustusi, et neid kohaldataks ka uuele tootele, salatsigurile, mis kuulub kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0705 21 00.

(2)

Ühendus ja Šveits leppisid kokku sätestada kohandatud soodustuste kohaldamine kuni ametliku muudatuseni autonoomse üleminekumeetmena alates 1. maist 2004.

(3)

Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi 0705 21 00 toodetele tariifikvoodi soodustuste kohaldamiseks alates 1. maist 2004. aastast on nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 7/2005 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoot teatavatele Šveitsist pärit põllumajandustoodetele) (3) kehtestatud üleminekuperioodil uus autonoomne ühenduse tariifikvoot ainult kõnealustele toodetele.

(4)

Kokkuleppe 2. lisas, mida on muudetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe alusel moodustatud põllumajanduse ühiskomitee 19. detsembri 2005. aasta otsusega nr 3/2005 (1. ja 2. lisa kohandamise kohta pärast Euroopa Liidu laienemist), (4) on sätestatud laiendatud tariifikvoodid alamrubriigi 0705 21 00 toodete hõlmamiseks. Seepärast on vaja vastavaid rakendussätteid kohandada.

(5)

Seepärast tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 933/2002 (5) vastavalt muuta.

(6)

Määrus (EÜ) nr 7/2005 on tunnistatud kehtetuks alates 1. septembrist 2006 vastavalt määrusele (EÜ) nr 1623/2006. (6) Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma alates samast kuupäevast.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 933/2002 lisas asendatakse järjekorranumbri 09.0925 rida järgmisega:

Jrk-nr

CN-kood

TARIC-kood

Kirjeldus

Tollimaksumäär

Iga-aastane maht

(netokaal tonnides)

“09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), sealhulgas salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum), värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

3 000”

Artikkel 2

Aastaks 2006 vähendatakse ühenduse tariifikvoodi nr 09.0925 mahtu selle koguse võrra, mis kasutati määruses (EÜ) nr 7/2005 ühenduse tariifikvoodi nr 09.0947 all sätestatud kogusest ära enne artiklis 3 sätestatud kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(2)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(3)  ELT L 4, 6.1.2005, lk 1.

(4)  ELT L 346, 29.12.2005, lk 33.

(5)  EÜT L 144, 1.6.2002, lk 22.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1631/2006,

31. oktoober 2006,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük ICES IIIa, IIIb, c, d (EÜ veed) püügipiirkonna vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1262/2006 (ELT L 230, 24.8.2006, lk 4).


LISA

Nr

44

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

SOL/3A/BCD

Liik

Harilik merikeel (Solea Solea)

Piirkond

IIIa, IIIb,c,d (EÜ veed)

Kuupäev

6. oktoober 2006


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/47


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2004/4/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse võtta ajutiselt lisameetmeid Egiptuse suhtes haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5109 all)

(2006/749/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2004/4/EÜ (2) kohaselt ei tohi põhimõtteliselt ühendusse tuua Egiptusest pärit Solanum tuberosum L. mugulaid. Siiski on lubatud impordihooajal 2005/2006 tuua ühendusse selliseid mugulaid “kahjurivabadest piirkondadest” eritingimustel.

(2)

Impordihooajal 2005/2006 registreeriti vähe haigusetekitaja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leide.

(3)

Egiptus on esitanud kõnealuste leidude põhjuste kohta aruande. Nimetatud aruandes esitatakse üksikasjalikult Egiptuse võetud edasised rangemad meetmed nimetatud “kahjurivabade piirkondade” ja leidudega seotud eksportijate suhtes. Teatavad piirkonnad on kõrvaldatud impordihooaja 2006/2007 “kahjurivabade piirkondade” loetelust. Kahte asjaomast eksportijat on ametlikult hoiatatud ja ühel eksportijal on keelatud eksportida hooajal 2006/2007.

(4)

Egiptuselt saadud teabe põhjal on komisjon teinud kindlaks, et Solanum tuberosum L. mugulate ühendusse toomisel Egiptuse “kahjurivabadest piirkondadest” ei ole kahjuri Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith leviku ohtu, juhul kui on täidetud eritingimused.

(5)

Seetõttu tuleks impordihooajal 2006/2007 lubada tuua ühendusse Egiptuse “kahjurivabadest piirkondadest” pärit Solanum tuberosum L. mugulaid.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2004/4/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2004/4/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse aastaarvud “2005/2006” arvudega “2006/2007”;

b)

lõikes 2 asendatakse sõnastus “impordihooajaks 2005/2006” sõnastusega “lõikes 1 viidatud impordihooajaks”.

2.

Artikli 3 sõnastus “impordihooajal 2005/2006” asendatakse sõnastusega “artikli 2 lõikes 1 viidatud impordihooajal”.

3.

Artiklis 4 asendatakse kuupäev “30. augustit 2006” kuupäevaga “31. augustit 2007”.

4.

Artiklis 7 asendatakse kuupäev “30. septembriks 2006” kuupäevaga “30. septembriks 2007”.

5.

Lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 1 lõike b alapunktis iii asendatakse aastaarvud “2005/2006” arvudega “2006/2007”;

b)

punkti 1 lõike b alapunkti iii teises taandes asendatakse kuupäev “1. jaanuar 2006” kuupäevaga “1. jaanuar 2007”;

c)

punkti 1 lõike b alapunktis xii asendatakse kuupäev “1. jaanuari 2006” kuupäevaga “1. jaanuari 2007”;

d)

punkti 5 teises lõikes asendatakse sõnastus “impordihooaja 2005/2006” sõnastusega “artikli 2 lõikes 1 viidatud impordihooaja”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk 9).

(2)  ELT L 2, 6.1.2004, lk 50. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/840/EÜ (ELT L 312, 29.11.2005, lk 63).


1.11.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/49


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2005/359/EÜ Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) lossimissadamate suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 5142 all)

(2006/750/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaselt ei või põhimõtteliselt ühendusse tuua Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalke (Quercus L.) tammede närbumistõve tekitaja Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt’i sissetoomise ohu tõttu.

(2)

Komisjoni 29. aprilli 2005. aasta otsusega 2005/359/EÜ, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes, (2) lubatakse selliste Ameerika Ühendriikidest pärit palkide importi teatavatel tingimustel.

(3)

Otsuse 2005/359/EÜ artikli 3 lõikes 1 on sätestatud lossimine ainult nendes sadamates, mis on loeteltud nimetatud otsuse II lisas. On asjakohane lisada II lisa loetelusse Riia ja Koperi sadamad vastavalt Läti ja Sloveenia taotlustele ja kustutada II lisa loetelust Lauterborgi sadam vastavalt Prantsusmaa taotlusele pärast konsulteerimist teiste liikmesriikidega, nagu on sätestatud eespool nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 2.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/359/EÜ II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.3.2006, lk. 9).

(2)  ELT L 114, 4.5.2005, lk 14.


LISA

“II LISA

LOSSIMISSADAMAD

1.

Amsterdam

2.

Antwerp

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhaagen

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lissabon

16.

Marseilles

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Naapoli

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Pireus

23.

Ravenna

24.

Riia

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Veneetsia

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge”