ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 301

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
31. oktoober 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1549/2006, 17. oktoober 2006, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

1

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

31.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 301/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1549/2006,

17. oktoober 2006,

millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikleid 9 ja 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestati kaupade nomenklatuur (edaspidi “kombineeritud nomenklatuur”), et täita ühtaegu nii ühise tollitariifistiku, ühenduse väliskaubandusstatistika kui ka kaupade impordi ja ekspordiga seotud muu ühenduse poliitika nõudeid.

(2)

Õigusaktide lihtsustamise huvides on asjakohane kombineeritud nomenklatuuri ajakohastada ja selle ülesehitust kohandada.

(3)

Kombineeritud nomenklatuuri tuleb muuta, et võtta arvesse muutusi statistikaga ja kaubanduspoliitikaga seotud nõuetes, rahvusvaheliste kohustuste täitmise eesmärgil tehtud muudatusi, tehnoloogia ja kaubanduse arengut, vajadust tekste ühtlustada ja selgemaks muuta, samuti tollikoostöö nõukogu 26. juuni 2004. aasta soovituse kohaseid muudatusi kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis ning nende tagajärgi.

(4)

Kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2658/87 artikliga 12 tuleks selle määruse I lisa alates 1. jaanuarist 2007 asendada kombineeritud nomenklatuuri täieliku versiooniga koos ühepoolsete ja kokkuleppeliste tollimaksumääradega, mis tulenevad nõukogu või komisjoni poolt vastuvõetud meetmetest.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 996/2006 (ELT L 179, 1.7.2006, lk 26).


I LISA

KOMBINEERITUD NOMENKLATUUR

SISUKORD

ESIMENE OSA. EELSÄTTED

I jagu. Üldreeglid

A.

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid

B.

Tollimakse käsitlevad üldreeglid

C.

Nomenklatuuri ja tollimaksude suhtes kohaldatavad üldreeglid

II jagu. Erisätted

A.

Kaubad teatavat liiki laevade, paatide ja muude veesõidukite ning puur- või tootmisplatvormide jaoks

B.

Tsiviilõhusõidukid ja kaubad tsiviilõhusõidukites kasutamiseks

C.

Farmaatsiatooted

D.

Ühtne tollimaksumäär

E.

Pakendid ja pakkematerjal

F.

Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

Lühendid ja tähised

Täiendavad mõõtühikud

TEINE OSA. TOLLIMAKSUDE LOEND

Grupp

I jaotis

Elusloomad; loomsed tooted

1.

Elusloomad

2.

Liha ja söödav rups

3.

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud

4.

Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

5.

Mujal nimetamata loomsed tooted

II jaotis

Taimsed tooted

6.

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

7.

Köögivili ning söödavad juured ja mugulad

8.

Söödavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor

9.

Kohv, tee, mate ja vürtsid

10.

Teravili

11.

Jahvatustööstuse tooted; linnased; tärklis; inuliin: nisugluteen

12.

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt

13.

Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid

14.

Taimne punumismaterjal; mujal nimetamata taimsed tooted

III jaotis

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

15.

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

IV jaotis

Valmistoidukaubad; joogid, alkohol ja äädikas; tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

16.

Tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

17.

Suhkur ja suhkrukondiitritooted

18.

Kakao ja kakaotooted

19.

Tooted teraviljast, jahust, tärklisest või piimast; valikpagaritooted

20.

Tooted köögi- ja puuviljadest, marjadest, pähklitest või muudest taimeosadest

21.

Mitmesugused toiduvalmistised

22.

Joogid, alkohol ja äädikas

23.

Toiduainetetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad

24.

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad

V jaotis

Mineraalsed tooted

25.

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement

26.

Maagid, räbu ja tuhk

27.

Mineraalkütused; mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

VI jaotis

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted

28.

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid

29.

Orgaanilised kemikaalid

30.

Farmaatsiatooted

31.

Väetised

32.

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

33.

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

34.

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahavalmistised, poleerimis- ja puhastusvahendid, küünlad jms tooted, voolimispastad, stomatoloogiline vaha ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

35.

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid

36.

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

37.

Foto- ja kinokaubad

38.

Mitmesugused keemiatooted

VII jaotis

Plastid ja plasttooted; kautšuk ja kummitooted

39.

Plastid ja plasttooted

40.

Kautšuk ja kummitooted

VIII jaotis

Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

41.

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

42.

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

43.

Karusnahk ja tehiskarusnahk; nendest valmistatud tooted

IX jaotis

Puit ja puittooted; puusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

44.

Puit ja puittooted; puusüsi

45.

Kork ja korgist tooted

46.

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

X jaotis

Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid; paber ja papp ning tooted nendest

47.

Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid

48.

Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted

49.

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

XI jaotis

Tekstiil ja tekstiiltooted

50.

Siid

51.

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie

52.

Puuvill

53.

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

54.

Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

55.

Keemilised staapelkiud

56.

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest

57.

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

58.

Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid

59.

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

60.

Silmkoelised ja heegeldatud kangad (trikookangad)

61.

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

62.

Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

63.

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

XII jaotis

Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid; piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; töödeldud suled ja sulgedest tooted; tehislilled; tooted juustest

64.

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad

65.

Peakatted ja nende osad

66.

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

67.

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

XIII jaotis

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted; keraamikatooted; klaas ja klaastooted

68.

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

69.

Keraamikatooted

70.

Klaas ja klaastooted

XIV jaotis

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

71.

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

XV jaotis

Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted

72.

Raud ja teras

73.

Raud- ja terastooted

74.

Vask ja vasktooted

75.

Nikkel ja nikkeltooted

76.

Alumiinium ja alumiiniumtooted

77.

(Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis)

78.

Plii ja pliitooted

79.

Tsink ja tsinktooted

80.

Tina ja tinatooted

81.

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest

82.

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad

83.

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

XVI jaotis

Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud

84.

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

85.

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, nende osad ja tarvikud

XVII jaotis

Sõidukid, õhusõidukid, veesõidukid ja muud transpordivahendid

86.

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorradlusseadmed

87.

Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud

88.

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

89.

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

XVIII jaotis

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; kellad; muusikariistad; nende osad ja tarvikud

90.

Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ning -aparatuur; nende osad ja tarvikud

91.

Kellad ja nende osad

92.

Muusikariistad; nende osad ja tarvikud

XIX jaotis

Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud

93.

Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud

XX jaotis

Mitmesugused tööstustooted

94.

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

95.

Mänguasjad, mängud ja spordiinventar; nende osad ja tarvikud

96.

Mitmesugused tööstustooted

XXI jaotis

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

97.

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

98.

Täielik tööstuslik sisseseade

99.

(Reserveeritud ühenduse pädevate ametiasutuste määratud erikasutuseks)

KOLMAS OSA. TARIIFILISAD

I jagu. Põllumajanduslisad

Lisa 1

Põllumajandusmaksuosad (EA), täiendav tollimaks suhkrult (AD S/Z) ja täiendav tollimaks jahult (AD F/M)

Lisa 2

Tooted, mille suhtes kohaldatakse sisenemishinda

II jagu. Tollimaksuvabastuse tingimustele vastavate raviainete loetelud

Lisa 3

Tollimaksuvabade raviainete Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitatud rahvusvahelised vabanimetused (INN)

Lisa 4

Ees- ja järelliited, mille abil lisas 3 loetletud INNidest moodustatakse vastavate ainete soolade, estrite ja hüdraatide nimetused; need soolad, estrid ja hüdraadid on tollimaksuvabad tingimusel, et need klassifitseeritakse samasse 6kohalisse HS alamrubriiki nagu vastavad INN-ained

Lisa 5

INN-ainete tollimaksuvabad soolad, estrid ja hüdraadid, mida ei klassifitseerita vastava ainega samasse 6kohalisse HS alamrubriiki

Lisa 6

Loetelu tollimaksuvabadest farmaatsiavahetoodetest, s.o ühenditest, mida kasutatakse farmaatsialõpptoodete valmistamiseks

III jagu. Kvoodid

Lisa 7

WTO tariifikvoodid, mis avatakse ühenduse pädevate ametiasutuste poolt

IV jagu. Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

Lisa 8

Toidukõlbmatuks muudetud kaubad (denaturantide loetelu)

Lisa 9

Sertifikaadid

ESIMENE OSA

EELSÄTTED

I JAGU

ÜLDREEGLID

A.   Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid

Kaupade klassifitseerimine toimub järgmiste põhimõtete kohaselt.

1.

Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

2.

a)

Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.

b)

Iga viidet rubriigis mingile materjalile või ainele tuleb vaadelda kehtivana ka selle materjali või aine segu või ühendi kohta teiste materjalide või ainetega. Mis tahes viidet mingist materjalist või ainest kaubale tuleb vaadelda viitena kaupadele, mis täielikult või osaliselt koosnevad sellest materjalist või ainest. Rohkem kui ühest materjalist või ainest koosnevaid kaupu klassifitseeritakse reegli 3 kohaselt.

3.

Kui reegli 2 punkti b kohaldamisel või mõnel muul põhjusel kaup osutub esmapilgul klassifitseeritavaks kahte või enamasse rubriiki, toimub klassifitseerimine järgmiselt:

a)

kaupa täpsemalt kirjeldav rubriik on eelistatud üldisemat kirjeldust sisaldavate rubriikide ees. Kui aga kaks või enam rubriiki kirjeldavad vaid osa ainetest või materjalidest, mis sisalduvad segatud või kombineeritud tootes, või ainult osa jaekaubanduse jaoks mõeldud komplekti kuuluvatest üksikesemetest, siis vaadeldakse neid rubriike nende kaupade suhtes kui võrdselt sobivaid, isegi kui üks rubriikidest kirjeldab kaupa täielikumalt või täpsemalt;

b)

segud, erinevatest materjalidest või komponentidest koosnevad kaubad ja jaekaubanduse jaoks mõeldud komplektina esitatud kaubad, mida pole võimalik klassifitseerida reegli 3 punkti a järgi, klassifitseeritakse materjali või komponendi järgi, mis määrab nende põhiomadused, kui selline kriteerium on rakendatav;

c)

kaubad, mida ei saa klassifitseerida reegli 3 punkti a või b järgi, klassifitseeritakse rubriiki, mis on neid võrdsel määral kirjeldavate rubriikide numbrilises järjestuses kõige viimane.

4.

Kaubad, mida ei saa klassifitseerida vastavalt eespool nimetatud reeglitele, klassifitseeritakse rubriiki, milles kirjeldatakse nendega kõige sarnasemaid kaupu.

5.

Eespool nimetatud sätetele lisaks kasutatakse järgmiste kaupade suhtes järgmisi reegleid:

a)

fotoaparaatide, muusikariistade, relvade, joonestusvahendite vutlarid, juveeltoodete etüid jms pakendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud teatud toote või komplekti paigutamiseks, on sobivad pikaajaliseks kasutamiseks ning esitatakse tollile koos tootega, mille jaoks nad on ette nähtud, klassifitseeritakse koos nende toodetega nagu tavaliselt koos müüdavad kaubaartiklid. See reegel ei hõlma pakendeid, mis annavad kaubale kui tervikule tema põhiomadused;

b)

võttes arvesse reegli 5 punkti a sätteid, klassifitseeritakse kaupu sisaldavad pakkematerjalid ja pakendid (1) koos kaupadega, kui nad on niisugused nagu tavaliselt kasutatakse seda tüüpi kaupade puhul. Seda sätet ei kohaldata niisuguste pakkematerjalide või pakendite suhtes, mis on ilmselt sobivad mitmekordseks kasutamiseks.

6.

Kaupade ametlik klassifitseerimine iga rubriigi alamrubriikidesse toimub nende alamrubriikide kirjelduste ja alamrubriikide kohta käivate märkuste põhjal, kasutades eespool toodud reegleid vajalike muudatustega ning arvestades, et omavahel on võrreldavad vaid sama taseme alamrubriigid. Selle reegli kohaldamisel kasutatakse ka vastavaid märkusi jaotiste ja gruppide kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.

B.   Tollimakse käsitlevad üldreeglid

1.

Imporditud kaupade suhtes, mis pärinevad üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe osalisriikidest või riikidest, kellega Euroopa Ühendus on sõlminud enamsoodustusrežiimi eritingimust sisaldava lepingu, kohaldatakse tollimaksude loendi 3. veerus esitatud kokkuleppelist tollimaksumäära. Kui kontekst ei nõua teisiti, kohaldatakse kokkuleppelist tollimaksumäära ka muude mis tahes kolmandast riigist imporditud kaupade suhtes peale eespool nimetatute.

Kokkuleppelisi tollimaksumäärasid, mis on esitatud 3. veerus, kohaldatakse alates 1. jaanuarst 2007.

Kui ühepoolne tollimaksumäär on kokkuleppelisest tollimaksumäärast madalam, siis kohaldatakse ühepoolset tollimaksumäära, mis esitatakse allmärkustes.

2.

Lõiget 1 ei kohaldata, kui teatavast riigist pärinevate kaupade suhtes on ühepoolselt kehtestatud erinev tollimaksumäär või kui kohaldatakse lepingutest tulenevaid soodustollimakse.

3.

Lõiked 1 ja 2 ei takista liikmesriike kohaldamast ühisest tollitariifistikust erinevaid tollimakse, kui teistsuguste tollimaksude kohaldamine on ühenduse õigusega põhjendatud.

4.

Protsendiga väljendatud tollimaks on väärtuseline tollimaks.

5.

Tähis “EA” näitab, et asjaomane kaup maksustatakse lisas 1 sätestatud põllumajandusmaksuosaga.

6.

Gruppides 17–19 näitab tähis “AD S/Z” või “AD F/M”, et maksimaalne tollimaksumäär koosneb väärtuselisest tollimaksust ja täiendavast tollimaksust teatavat liiki suhkrult ja jahult. See täiendav tollimaks määratakse lisa 1 sätete kohaselt.

7.

Grupis 22 näitab tähis “euro/% vol/hl”, et eurodes väljendatud koguseline tollimaks tuleb arvutada alkoholi iga mahuprotsendi kohta hektoliitrilt. Näiteks maksustatakse 40 % alkoholisisaldusega joogid tollimaksuga järgmiselt:

“euro 1/% vol/hl” = 1 euro × 40, mis teeb tollimaksuks 40 eurot hektoliitri kohta, või

“euro 1/% vol/hl + 5/hl” = 1 euro × 40 pluss 5 eurot, mis teeb tollimaksuks 45 eurot hektoliitri kohta.

Kui lisaks on näidatud ka miinimumväärtuse tähis MIN, näiteks “euro 1,6/% vol/hl MIN euro 9/hl”, siis tähendab see seda, et eespool esitatud reegli kohaselt arvutatud tollimaksu tuleb võrrelda miinimumtollimaksuga, antud näite puhul “euro 9/hl”, ja kohaldada suuremat neist kahest.

C.   Nomenklatuuri ja tollimaksude suhtes kohaldatavad üldreeglid

1.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, määratakse tolliväärtust käsitlevate sätete põhjal kindlaks lisaks väärtuselise tollimaksu määramiseks vajalikule väärtusele ka need väärtused, mille alusel määratakse kindlaks teatavate rubriikide või alamrubriikide reguleerimisala.

2.

Kui kaup maksustatakse kaalu järgi, siis loetakse tollimaksuga maksustatavaks kaaluks ja kaaluks, mille põhjal määratakse kindlaks teatavate rubriikide või alamrubriikide reguleerimisala, järgmisi väljendeid:

a)

brutomass — kauba ning kõikide pakkematerjalide ja pakendite kogukaal;

b)

netomassvõi täpsustamata mass — kauba kaal ilma pakkematerjalide ja pakenditeta.

3.

Nõukogu määruses (EÜ) nr 974/98 (2) määratletud osalevate liikmesriikide (edaspidi “mitteosalevad liikmesriigid”) omavaluutas väljendatav euro ekvivalent kinnitatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (3) artikli 18 kohaselt.

4.

Kaubad, mille suhtes nende lõppkasutuse (eesmärgipärase kasutuse) tõttu kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist:

konkreetseks lõppkasutuseks ettenähtud kaubad, millele lõppkasutuse korraga kehtestatud imporditollimaks ei ole madalam tollimaksust, mida nende suhtes tavaliselt oleks kohaldatud, klassifitseeritakse kõnealusele lõppkasutusele vastava koodi alla ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 (ELT L 253, 11.10.1993) artikleid 291–300 ei kohaldata.

II JAOTIS

ERISÄTTED

A.   Kaubad teatavat liiki laevade, paatide ja muude veesõidukite ning puur- või tootmisplatvormide jaoks

1.

Tollimaksud peatatakse järgmises loendis esitatud laevade, paatide ja muude veesõidukite ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või ümberehitamiseks ettenähtud kaupade puhul ning kõnealuste laevade, paatide ja muude veesõidukite varustamiseks või sisseseadeks ettenähtud kaupade puhul.

2.

Tollimaksud peatatakse järgmiste kaupade puhul:

a)

kaubad, mis on ette nähtud paigaldamiseks puur- ja tootmisplatvormidele:

1)

mis on fikseeritud, kuuluvad alamrubriiki 8430 49 ja asuvad liikmesriikide territoriaalmeres või väljaspool seda, või

2)

mis on ujuvad või sukeldatavad ja kuuluvad alamrubriiki 8905 20,

ning on ette nähtud nende ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks või ümberehitamiseks, samuti kõnealuste platvormide varustamiseks ettenähtud kaubad.

Puur- ja tootmisplatvormidele paigaldatavateks kaupadeks loetakse ka mootorikütus, määrdeõlid ja gaas, mida on vaja platvormidel ajutiselt kasutatavate masinate ja aparatuuri töötamiseks, mis ei ole platvormide lahutamatud osad ning on ette nähtud platvormide ehitus-, remont-, hooldus- ja ümberehitustöödeks või varustamiseks;

b)

torud, voolikud, kaablid ja nende ühendusdetailid, mis ühendavad puur- või tootmisplatvorme maismaaga.

CN-kood

Kauba kirjeldus

(1)

(2)

8901

Reisilaevad, ekskursioonilaevad, parvlaevad, kaubalaevad, pargased jms laevad reisijate- või kaubaveoks

8901 10

–  reisilaevad, ekskursioonilaevad jms laevad, peamiselt reisijateveoks; igat liiki parvlaevad

8901 10 10

– –  meresõiduks

8901 20

–  tankerid

8901 20 10

– –  meresõiduks

8901 30

–  külmutuslaevad, v.a alamrubriigis 8901 20 nimetatud

8901 30 10

– –  meresõiduks

8901 90

–  muud kaubalaevad ja muud reisi-kaubalaevad

8901 90 10

– –  meresõiduks

8902 00

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad jm alused kalatoodete töötlemiseks ja säilitamiseks

 

–  meresõiduks

8902 00 12

– –  kogumahutavusega üle 250 t

8902 00 18

– –  kogumahutavusega kuni 250 t

8903

Jahid jm lõbusõidu- ja sportpaadid; sõudepaadid ja kanuud

 

–  muud

8903 91

– –  purjepaadid, abimootoriga või abimootorita

8903 91 10

– – –  meresõiduks

8903 92

– –  mootorpaadid, v.a päramootoriga paadid

8903 92 10

– – –  meresõiduks

8904 00

Vedurpuksiirid ja tõukurpuksiirid

8904 00 10

–  vedurpuksiirid

 

–  tõukurpuksiirid

8904 00 91

– –  meresõiduks

8905

Tulelaevad, tuletõrjelaevad, bagerid, ujuvkraanad jm eriotstarbelised alused, mille navigeerimine on allutatud nende põhifunktsioonile; ujuvdokid; ujuvad või sukeldatavad puur- ja tootmisplatvormid

8905 10

–  bagerid

8905 10 10

– –  meresõiduks

8905 90

–  muud

8905 90 10

– –  meresõiduks

8906

Muud laevad, k.a sõjalaevad ja päästepaadid (v.a sõudepaadid)

8906 10 00

–  sõjalaevad

 

–  muud

8906 90 10

– –  meresõiduks

3.

Tollimaksude peatamine toimub asjaomastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt, et võimaldada tollil kontrollida kõnealuste kaupade kasutust.

B.   Tsiviilõhusõidukid ja kaubad tsiviilõhusõidukites kasutamiseks

1.

Tollimaksust vabastatakse:

tsiviilõhusõidukid,

teatavad kaubad, mis on mõeldud kasutamiseks tsiviilõhusõidukites ning ehituse, remondi, hoolduse, ümberehitamise, ümberkorraldamise või ettevalmistuse käigus nendesse paigaldamiseks,

tsiviilotstarbelised maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad.

Nimetatud kaubad on hõlmatud lõike 5 tabelites loetletud rubriikide ja alamrubriikidega.

2.

Lõike 1 esimese ja teise taande kohaldamisel tähendab “tsiviilõhusõiduk” õhusõidukit, mis ei ole liikmesriikides sõjaväe või muu samalaadse teenistuse käsutuses ning ei ole registreeritud sõjalise või mittetsiviilotstarbelise õhusõidukina.

3.

Lõike 1 teise taande kohaldamisel hõlmab fraas “mõeldud kasutamiseks tsiviilõhusõidukites” ka kaupu, mis on mõeldud kasutamiseks tsiviilotstarbelistes maapealse lennutreeningu seadmetes.

4.

Tollimaksust vabastamine toimub ühenduse asjaomaste sätete tingimuste kohaselt, et võimaldada tollil kontrollida kõnealuste kaupade kasutust (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (ELT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300 ja hilisemaid muutusi).

5.

Nimetatud tollimaksuvabastuse saamise tingimustele vastav kaup on hõlmatud järgmiste rubriikide või alamrubriikidega:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Järgmiste alamrubriikide puhul võimaldatakse tollimaksuvabastust tsiviilõhusõidukites kasutamiseks üksnes veerus 2 kirjeldatud kauba suhtes:

Alamrubriik

Kauba kirjeldus

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Külgeühendatud liitmikega

4008 29

Mõõtu lõigatud profiilvormid

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Sobivad gaasi ja vedeliku juhtimiseks

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Tehniliseks otstarbeks

4504 90, 4823 90

Seibid jm tihendid

6812 80

v.a rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted, paber, papp ja vilt, pressitud asbestkiust tihendusmaterjal, lehtedena või rullides

6813 20

Asbesti või muude mineraalainete baasil

7007 21

Raamimata tuuleklaasid

7312 10, 7312 90

Külgeühendatud liitmikega või valmistoodetena

7322 90

Õhukuumendid ja kuuma õhu jaotusseadmed (v.a nende osad)

7324 90

Sanitaartehnikatooted (v.a nende osad)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Külgeühendatud liitmikega, gaaside ja vedelike juhtimiseks

8108 90

Torud külgeühendatud liitmikega gaaside ja vedelike juhtimiseks

8415 90

Alamrubriikide 8415 81, 8415 82 või 8415 83 kliimaseadmetele

8419 90

Soojusvahetusagregaatide osad

8479 89

Hüdropneumaatilised patareid; reverseerimismehhanismide tõmmitsate mehaanilised ajamid; spetsiaalkonstruktsiooniga sanitaarsõlmed; õhuniisutid ja -kuivatid; mitteelektrilised servomehhanismid; mitteelektrilised käivitusmootorid; pneumaatilised starterid turboreaktiiv-, turbopropeller- jm gaasiturbiinmootoritele; mitteelektrilised klaasipuhastid; mitteelektrilised propelleri sammuregulaatorid

8501 20, 8501 40

Võimsusega üle 735 W, kuid mitte üle 150 kW

8501 31

Mootorid võimsusega üle 735 W, alalisvoolugeneraatorid

8501 33

Mootorid võimsusega kuni 150 kW ja generaatorid

8501 34 92, 8501 34 98

Generaatorid

8501 51

Võimsusega üle 735 W

8501 53

Võimsusega kuni 150 kW

8516 80 20

Lennukite jäätumisvastastesse süsteemidesse monteeritavad ainult lihtsa isoleeritud kanduri ja elektriühendustega kütteelemendid

8517 69 31, 8517 69 39

Raadiotelefonide või raadiotelegraafi

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Raadiotelegraafi- või raadiotelefoniaparatuur

8522 90

Plokid ja sõlmed, mis koosnevad kahest või enamast omavahel ühendatud alamrubriigi 8520 90 seadmete komponendist

8529 90

Plokid ja sõlmed, mis koosnevad kahest või enamast omavahel ühendatud rubriigi 8526 seadmete komponendist

8543 70 90

Lennuparameetrite pardaregistraatorid, sünkronisaatorid ja andurid, jäätumist ja udustumist takistavad elektritakistitega seadmed

8543 90

Kahest või enamast omavahel ühendatud või sobitatud osast või komponendist koosnevad pardaregistraatorite plokid ja alaplokid

8803 90 90

Sh purilennukid

9014 90

Alamrubriikide 9014 10 ja 9014 20 seadmetele

9020 00

Väljaarvatud osad

9029 10

Elektrilised või elektroonilised pöördeloendurid

9029 90

Pöördeloenduritele, kiirusmõõdikutele ja tahhomeetritele

9031 90

Alamrubriiki 9031 80 kuuluvatele

9109 19, 9109 90

Läbimõõdu või laiusega kuni 50 mm

9401 10

Nahkkatteta

9405 10, 9405 60

Mitteväärismetallist või plastist

9405 92, 9405 99

Alamrubriikide 9405 10 või 9405 60 kaupadele

6.

Punktis 5 nimetatud kaubad on integreeritud Taric'isse alamrubriikidena, mille juures on järgmine allmärkus: “Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastas ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (ELT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300 ja hilisemaid muudatusi).”

C.   Farmaatsiatooted

1.

Tollimaksust vabastatakse järgmised farmaatsiatooted:

1)

raviained, millel on CAS RN (Chemical Abstracts Service'i registrinumber) ja lisas 3 loetletud rahvusvaheline vabanimetus (INN);

2)

niisugused INN-ainete soolad, estrid ja hüdraadid, mille nimetused koosnevad lisa 3 INNide ja lisa 4 ees- ja järelliidete kombinatsioonist, tingimusel et neid saab klassifitseerida kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

3)

lisas 5 loetletud INN-ainete soolad, estrid ja hüdraadid, mida ei klassifitseerita kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

4)

farmaatsiavahetooted, s.o ühendid, mida kasutatakse farmaatsialõpptoodete valmistamiseks ning millel on CAS RN ja lisas 6 loetletud keemilise aine nimetus.

2.

Erijuhud:

1)

INNid hõlmavad üksnes neid aineid, mida kirjeldatakse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni avaldatud soovitatavate INNide loetelus. Kui INN hõlmab vähem aineid kui CAS RN, siis on tollimaksuvabad üksnes INNiga hõlmatud ained;

2)

kui lisasse 3 või 6 kuuluv toode on identifitseeritav sellise CAS RN järgi, mis vastab konkreetsele isomeerile, siis vabastatakse tollimaksust üksnes see isomeer;

3)

INN-ainete kaksikderivaadid (soolad, estrid ja hüdraadid), mis on identifitseeritavad lisa 3 INNide ning lisa 4 ees- ja järelliidete kombinatsiooniga, vabastatakse tollimaksust, tingimusel et neid saab klassifitseerida kõnealuse INN-ainega samasse kuuekohalisse HS alamrubriiki;

näide: alaniinmetüülestri hüdrokloriid;

4)

kui lisa 3 INN tähistab soola (või estrit), siis ei kohaldata tollimaksuvabastust ühegi teise kõnealusele INN-ainele vastava happe soola (või estri) suhtes:

näide: oksprenoaatkaalium (INN): tollimaksuvaba

oksprenoaatnaatrium: ei ole tollimaksuvaba.

D.   Ühtne tollimaksumäär

1.

Ühtse 3,5 % tollimaksumääraga maksustatakse kaubad, mis:

sisalduvad ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas kaubasaadetises või

sisalduvad reisija isiklikus pagasis,

tingimusel, et tegemist ei ole kaubandusliku impordiga.

Ühtset 3,5 % tollimaksumäära kohaldatakse tingimusel, et imporditollimaksuga maksustatava kauba väärtus ei ületa 350 eurot ühe saadetise või ühe reisija kohta.

Ühtset tollimaksumäära ei kohaldata gruppi 24 kuuluvate kaupade suhtes, mis sisalduvad saadetises või reisija isiklikus pagasis koguses, mis ületab nõukogu määruse (EMÜ) nr 918/83 (4) artiklis 31 või 46 sätestatud koguse.

2.

Import ei ole kaubanduslik, kui:

a)

ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavas saadetises sisalduva kauba puhul selline saadetis:

on juhuslikku laadi,

sisaldab üksnes kaubasaaja või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaupa, mille laad ega kogus ei osuta kaubanduslikule eesmärgile,

saadetakse kaubasaatjalt kaubasaajale tasuta;

b)

reisija isiklikus pagasis sisalduva kauba puhul see kaup:

on juhuslikku laadi ning

sisaldab üksnes reisija või tema pereliikmete isiklikuks kasutamiseks või kingituseks ettenähtud kaupa; ning kauba laad ega kogus ei osuta impordi kaubanduslikule otstarbele.

3.

Ühtset tollimaksumäära ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel imporditava kauba suhtes, kui asjaomane isik taotleb enne ühtse tollimaksumäära kohaldamist, et kaup maksustatakse tavaliselt selle suhtes kohaldatava tollimaksuga. Sel juhul kohaldatakse kõikide saadetises olevate kaupade suhtes nende tavalist imporditollimaksu, ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 918/83 artiklite 29–31 ja 45–49 alusel kohaldatavat tollimaksuvabastust.

Esimese lõigu kohaldamisel tähendavad imporditollimaksud nii tollimakse ja samaväärse toimega makse kui ka muid impordilt võetavaid makse, mis on ette nähtud ühise põllumajanduspoliitika raames või teatavate põllumajandustoodete töötlemisel saadud kaupade suhtes kohaldatava erikorra alusel.

4.

Mitteosalevad liikmesriigid võivad 350 euro omavaluutasse konverteerimisel saadud summa ümardada.

5.

Mitteosalevad liikmesriigid võivad jätta 350 eurot omavaluutas väljendatud vahetusväärtuse muutmata, kui see summa määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 18 lõikes 2 ette nähtud iga-aastase korrigeerimise ajal omavaluutasse konverteerimisel, kuid enne lõikes 4 ettenähtud ümardamist, muutub vähem kui 5 % või väheneb.

E.   Pakendid ja pakkematerjal

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegli 5 punktides a ja b nimetatud pakendite ja pakkematerjalide suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse üheaegselt neis sisalduvate või nendega koos tollile esitavavate toodetega, kohaldatakse järgmisi sätteid.

1.

Kui pakendid ja pakkematerjal klassifitseeritakse koos kaubaga klassifitseerimise üldreegli 5 järgi, siis:

a)

on nende tollimaksumäär sama, mis kõnealustel kaupadel:

kui kaubad maksustatakse väärtuselise tollimaksuga või

kui nad kuuluvad tollimaksuga maksustatava kaalu hulka;

b)

vabastatakse nad tollimaksust:

kui asjaomased kaubad on tollimaksuvabad või

kui kaupu maksustatakse tollimaksuga muul viisil kui kaalu või väärtuse järgi või

kui pakendite ja pakkematerjali kaal ei kuulu tollimaksuga maksustatava kaalu hulka.

2.

Kui lõike 1 punktide a ja b alla kuuluvad pakendid ja pakkematerjal sisaldavad mitut eri liiki kaupa või esitatakse tollile nende kaupadega koos, siis jaotatakse pakendite ja pakkematerjali kaal või väärtus nende tollimaksuga maksustatava kaalu või väärtuse kindlaksmääramiseks proportsionaalselt neis sisalduvate kaupade kaalu või väärtusega.

F.   Tariifne sooduskohtlemine kauba liigi tõttu

1.

Teatavatel tingimustel kohaldatakse kauba liigi tõttu tariifset sooduskohtlemist järgmiste kaupade suhtes:

toidukõlbmatuks muudetud kaubad,

külviseemned,

sõelariie pooltootena,

teatavat liiki värsked lauaviinamarjad, tubakas ja nitraat.

Nimetatud kaubad kuuluvad alamrubriikidesse, (5) mille juures on järgmine allmärkus: “Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida eelsätete II jao F osas sätestatud tingimusi.”

2.

Toidukõlbmatuks muudetud kaubad, mille suhtes nende liigi tõttu rakendatakse tariifset sooduskohtlemist, on loetletud lisas 8 viitega rubriikidele, kuhu nad klassifitseeritakse, koos kasutatavate denaturantide nimetuste ja kogustega. Eeldatakse, et sellised kaubad on toidukõlbmatud, kui denatureeritava toote ja denaturandi segu on homogeenne ja ainete eraldamine ei ole majanduslikult tasuv.

3.

Alljärgnevalt loetletud kaubad klassifitseeritakse asjakohastesse külviseemet käsitlevatesse rubriikidesse, eeldusel et nad vastavad asjakohastele ühenduse sätetele:

külviseemneks mõeldud suhkrumais, speltanisu, hübriidmais, riis ja sorgo (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ) (6)),

seemnekartul (nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ) (7),

külviseemneks mõeldud õliseemned ja õliviljad (nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ) (8).

Põllumajandusalaste õigusaktide reguleerimisalast väljajääva hübriidsuhkrumaisi, speltanisu, hübriidmaisi, riisi, hübriidsorgo ning õliseemnete ja õliviljade suhtes kohaldatakse siiski tariifset sooduskohtlemist kauba liigi tõttu, tingimusel et tuvastatakse nende toodete kasutamine külviks.

4.

Pooltootena esitatud sõelariide suhtes kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, tingimusel et kõnealusel tootel on püsiv markeering, millest ilmneb, et teda kasutatakse sõelumisel või muul samalaadsel tööstuslikul otstarbel.

5.

Värskete lauaviinamarjade, tubaka ja nitraadi suhtes kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, kui koos asjaomaste kaupadega esitatakse nõuetekohaselt kinnitatud sertifikaat. Sätted, mida nende puhul tuleb kohaldada, ja sertifikaatide näidised on esitatud lisas 9.

LÜHENDID JA TÄHISED

viitab uuele alamrubriigile

viitab eelmisel aastal kasutatud, kuid erineva sisuga alamrubriigile

AD F/M

täiendav tollimaks jahult

AD S/Z

täiendav tollimaks suhkrult

b/f

pudel

cm/s

sentimeetrit sekundis

EA

põllumajandusmaksuosa

euro

INN

rahvusvaheline vabanimetus

INNM

muudetud rahvusvaheline vabanimetus

ISO

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

Kbit

1 024 bitti

kg/br

brutomassi kilogramm

kg/net

netomassi kilogramm

kg/net eda

vedelikuta netomassi kilogramm

kg/net mas

kuivaine netomassi kilogramm

MAX

maksimum, maksimaalselt

Mbit

1 048 576 bitti

MIN

miinimum, minimaalselt

ml/g

milliliitrit grammi kohta

mm/s

millimeetrit sekundis

RON

uurimismeetodil määratud oktaanarv

Märkus

Tollimaksude loendi 1. veerus nurksulgudes olev rubriigi number näitab, et see rubriik on välja jäetud (näiteks rubriik [1519]).

TÄIENDAVAD MÕÕTÜHIKUD

c/k

karaat (meetermõõdustiku karaat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

elementide arv

ct/l

kandejõud tonnides (9)

g

gramm

gi F/S

gramm lõhustuvat isotoopi

GT

kogumahutavus

kg C5H14ClNO

kilogramm koliinkloriidi

kg H2O2

kilogramm vesinikperoksiidi

kg K2O

kilogramm kaaliumoksiidi

kg KOH

kilogramm kaaliumhüdroksiidi

kg met.am.

kilogramm metüülamiine

kg N

kilogramm lämmastikku

kg NaOH

kilogramm naatriumhüdroksiidi

kg/net eda

vedelikuta netomassi kilogramm

kg P2O5

kilogramm difosforpentaoksiidi

kg 90 % sdt

kilogramm 90 % kuivaine sisaldusega

kg U

kilogramm uraani

1 000 kWh

1 000 kilovatt-tundi

l

liiter

1 000 l

1 000 liitrit

l alc. 100 %

liiter puhast (100 %) alkoholi

m

meeter

m2

ruutmeeter

m3

kuupmeeter

1 000 m3

1 000 kuupmeetrit

pa

paaride arv

p/st

tükiarv

100 p/st

sada tükki

1 000 p/st

tuhat tükki

TJ

teradžauli (ülemine kütteväärtus)

TEINE OSA

TOLLIMAKSUDE LOEND

I JAOTIS

ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED

Märkused

1.

Selles jaotises kehtib viide mingile loomaperekonnale või -liigile ka selle perekonna või liigi noorloomade kohta, kui kontekst ei nõua teisiti.

2.

Kogu nomenklatuuris tähendab termin “kuivatatud tooted” veetustatud, aurustamise või külmutamise teel kuivatatud tooteid, kui kontekst ei nõua teisiti.

GRUPP 1

ELUSLOOMAD

Märkus

1.

Sellesse gruppi kuuluvad kõik elusloomad, välja arvatud:

a)

kalad, vähid, limused ja muud veeselgrootud, kes kuuluvad vastavalt rubriikidesse 0301, 0306 ja 0307;

b)

mikroorganismide kultuurid ja muud samalaadsed tooted, mis kuuluvad rubriiki 3002, ning

c)

rubriigi 9508 loomad.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

 

 

0101 10

–  tõupuhtad aretusloomad

 

 

0101 10 10

– –  hobused (10)

Tollimaksuvaba

p/st

0101 10 90

– –  muud

7,7

p/st

0101 90

–  muud

 

 

 

– –  hobused

 

 

0101 90 11

– – –  tapaloomad (11)

Tollimaksuvaba

p/st

0101 90 19

– – –  muud

11,5

p/st

0101 90 30

– –  eeslid

7,7

p/st

0101 90 90

– –  muulad ja hobueeslid

10,9

p/st

0102

Elusveised

 

 

0102 10

–  tõupuhtad aretusloomad (12)

 

 

0102 10 10

– –  mullikad (poegimata emasveised)

Tollimaksuvaba

p/st

0102 10 30

– –  lehmad

Tollimaksuvaba

p/st

0102 10 90

– –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0102 90

–  muud

 

 

 

– –  koduveised

 

 

0102 90 05

– – –  massiga kuni 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  massiga üle 300 kg

 

 

 

– – – –  mullikad (poegimata emasveised)

 

 

0102 90 51

– – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  lehmad

 

 

0102 90 61

– – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  muud

 

 

0102 90 71

– – – – –  tapaloomad

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  muud

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0103

Elussead

 

 

0103 10 00

–  tõupuhtad aretusloomad (14)

Tollimaksuvaba

p/st

 

–  muud

 

 

0103 91

– –  massiga alla 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  kodusead

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0103 92

– –  massiga 50 kg ja rohkem

 

 

 

– – –  kodusead

 

 

0103 92 11

– – – –  emised, vähemalt ühe korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  muud

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

p/st

0104

Eluslambad ja -kitsed

 

 

0104 10

–  lambad

 

 

0104 10 10

– –  tõupuhtad aretusloomad (15)

Tollimaksuvaba

p/st

 

– –  muud

 

 

0104 10 30

– – –  lambatalled (kuni aasta vanused)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  muud

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  kitsed

 

 

0104 20 10

– –  tõupuhtad aretusloomad (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  muud

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad

 

 

 

–  massiga kuni 185 g

 

 

0105 11

– –  kanad liigist Gallus domesticus

 

 

 

– – –  munakana vanavanemkari ja vanemkari

 

 

0105 11 11

– – – –  munaliinid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  muud

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  muud

 

 

0105 11 91

– – – –  munaliinid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  muud

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  kalkunid

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  muud

 

 

0105 19 20

– – –  haned

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  pardid ja pärlkanad

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  muud

 

 

0105 94 00

– –  kanad liigist Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  muud

 

 

0105 99 10

– – –  pardid

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  haned

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  kalkunid

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  pärlkanad

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Muud elusloomad

 

 

 

–  imetajad

 

 

0106 11 00

– –  esikloomalised

Tollimaksuvaba

p/st

0106 12 00

– –  vaalad, delfiinid ja pringlid (imetajad seltsist Cetacea); lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia)

Tollimaksuvaba

p/st

0106 19

– –  muud

 

 

0106 19 10

– – –  koduküülikud

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0106 20 00

–  roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

Tollimaksuvaba

p/st

 

–  linnud

 

 

0106 31 00

– –  röövlinnud

Tollimaksuvaba

p/st

0106 32 00

– –  papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

Tollimaksuvaba

p/st

0106 39

– –  muud

 

 

0106 39 10

– – –  tuvid

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0106 90 00

–  muud

Tollimaksuvaba

GRUPP 2

LIHA JA SÖÖDAV RUPS

Märkus

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriikidesse 0201–0208 ja 0210 klassifitseeritud toodete tüüpi inimtoiduks kõlbmatud tooted;

b)

loomasooled, -põied ja -maod (rubriik 0504) ega loomaveri (rubriik 0511 või 3002) ja

c)

muu kui rubriigi 0209 loomarasv (grupp 15).

Lisamärkused

1.

A.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

veiserümbad – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10: veretustatud, sisikonnast puhastatud ja nülitud tapaveiste lihakehad, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peata, peab pea olema eraldatud kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, peavad jalad olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas; rümpa peab kuuluma esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ning millel on rohkem kui kümme paari ribisid;

b)

veiste poolrümbad – alamrubriikides 0201 10 ja 0202 10: tooted, mis saadakse tervete rümpade jagamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskjoont, rinnaku ning vaagnaliiduse keskjoont; poolrümpa peab kuuluma poolitatud rümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ning millel on rohkem kui kümme ribi;

c)

komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid – alamrubriikides 0201 20 20ja 0202 20 10: suured jaotustükid, mis koosnevad kas

poolrümba esiosast, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, mis on eraldatud kümnenda ribi piirkonnas ja tagaosast, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki ning mis on eraldatud kolmanda ribi piirkonnas või

poolrümba esiosast, mis hõlmab kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja aba-õlaosa, mis on eraldatud viienda ribi piirkonnas koos kogu kubeme-, ribi- ja rinnatükiga ja tagaosast, mis hõlmab kõik kondid ja puusatüki ning mis on eraldatud kaheksanda ribi piirkonnas.

Poolrümpade ees- ja tagaveerandid, mis kujutavad endast komplekteeruvaid ees- ja tagaveerandeid, tuleb importimiseks esitada samal ajal ja võrdsetes kogustes, eesveerandite kogumass peab olema võrdne tagaveerandite kogumassiga; lubatud on teatud lahkuminek kaubapartii kahe osa massi vahel tingimusel, et see ei ületa 5 % kõige raskema osa (ees- või tagaveerandite) massist;

d)

rümpade eesveerandid – alamrubriikides 0201 20 30 ja 0202 20 30: veiste rümpade esiosad, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa, millel on minimaalselt neli ja maksimaalselt kümme paari ribisid (esimesed neli paari ribisid peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;

e)

poolrümpade eesveerandid – alamrubriikides 0201 20 30 ja 0202 20 30: veiste poolrümpade esiosad, mis hõlmavad kõik kondid ja kaelalõiketüki, kaela ja abaosa ja millel on vähemalt neli ja kuni kümme ribi (esimesed neli ribi peavad olema terved, ülejäänud võivad olla läbisaetud) koos õhukese kubemetükiga või ilma;

f)

rümpade tagaveerandid – alamrubriikides 0201 20 50 ja 0202 20 50: veiste rümpade tagaosad, mis hõlmavad kõik kondid, puusa- ja seljatüki, k.a filee, ja kuhu kuulub vähemalt kolm paari terveid või läbisaetud ribisid koos koodiga või ilma ja koos õhukese kubemetükiga või ilma;

g)

poolrümpade tagaveerandid – alamrubriikides 0201 20 50 ja 0202 20 50: veiste poolrümpade tagaosad, mis hõlmavad kõik kondid, puusa- ja seljatüki, k.a filee, ja kuhu kuulub vähemalt kolm tervet või läbisaetud ribi koos koodiga või ilma ja koos õhukese kubemetükiga või ilma;

h)

1.

õlatükid ja abaluuga turjatükid – alamrubriigis 0202 30 50: eesveerandi selgmine osa, k.a abatüki ülemine osa, mis saadakse vähemalt nelja ja kuni kümme ribiga eesveerandist lihakeha läbisaagimisel mööda sirgjoont punktist, kus esimene ribi ühineb rinnaku esimese segmendiga kuni punktini, kus vahelihas kümnenda ribi juures tagasi kooldub;

2.

rinnatükk – alamrubriigis 0202 30 50: eesveerandi kõhtmine tükk, kuhu kuulub rinnatüki keskosa ja rinnaku lame osa.

B.

Selle grupi lisamärkuse 1 punkti A alapunktides a–g nimetatud tooted võivad olla koos selgrooga või ilma selgroota.

C.

Lisamärkuse 1 punktis A loetletud tervete või läbisaetud ribide arvu määramisel võetakse arvesse ainult selgrooga ühenduses olevad ribid. Kui selgroog on eemaldatud, siis arvestatakse ainult neid terveid või läbisaetud ribisid, mis oleksid olnud selgrooga otse ühendatud.

2.

A.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

rümbad või poolrümbad – alamrubriikides 0203 11 10 ja 0203 21 10: tapetud kodusigade rümbad, mis on veretustatud ja millelt on eemaldatud siseelundid, harjased ja sõrad. Poolrümbad saadakse terve lihakeha sümmeetrilise poolitamisega piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide ning rinnaku ja vaagnaliiduse keskjoont. Rümbad ja poolrümbad võivad olla kas koos peaga, põselihaga, jalgadega, neerurasvaga, neerudega, sabaga, vahelihasega või ilma nendeta. Poolrümbad võivad olla kas koos seljaaju, peaaju ja keelega või ilma nendeta. Emiste rümbad või poolrümbad võivad olla kas koos udaraga (piimanäärmetega) või ilma;

b)

tagaosad – alamrubriikides 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ja 0210 11 31: poolrümba tagaosad koos kõigi kontidega koos tagajalgade, -kootide, naha (kamara) ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Tagaosa eraldatakse poolrümbast nii, et sellesse võib kuuluda viimane nimmelüli;

c)

eesosad – alamrubriikides 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ja 0210 19 60: poolrümba ilma peata esiosad koos põskedega või ilma, k.a kondid, kas koos esijalgade, -kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Eesosa eraldatakse poolrümbast nii, et sellesse võib kuuluda viies rinnalüli.

Eesosa selgmist tükki, mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvaid lihaseid (kaelatükid värskena või kaelakarbonaad soolatuna) käsitatakse seljatüki jaotustükina, kui see on eraldatud eesosa kõhtmisest osast vahetult selgroolülide alt;

d)

abaosad – alamrubriikides 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ja 0210 11 39: esiosa kõhtmine osa (k.a kondid), mis kas sisaldab või ei sisalda abaluud ja sellele kinnituvat pehmet kudet, koos esijalgade, -kootide, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Eraldi imporditav abaluu ja sellele kinnituvad lihased klassifitseeritakse sellesse alamrubriiki abatüki jaotustükina;

e)

seljatükid – alamrubriikides 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ja 0210 19 70: poolrümba selgmine osa alates esimesest kaelalülist kuni sabalülideni (k.a kondid), kas koos sisefilee, abaluu, naha ja nahaaluse rasvkoega või ilma.

Seljaosa eraldatakse poolrümba kõhtmisest osast vahetult selgroolülide alt;

f)

kõhutükid – alamrubriikides 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ja 0210 12 19: poolrümba kõhtmine osa, mis paikneb tagaosa ja abaosa vahel, kas koos kontidega või ilma, kuid koos naha ja nahaaluse rasvkoega;

g)

peekoniküljed – alamrubriigis 0210 19 10: sea poolrümp ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja vahelihaseta;

h)

spenserosad – alamrubriigis 0210 19 10: kontidega või kontideta ilma reietükita peekonikülg;

ij)

3/4 peekonikülge – alamrubriigis 0210 19 20: kontidega või kontideta ilma esiosata peekonikülg;

k)

peekonikülgede keskosad – alamrubriigis 0210 19 20: kontidega või kontideta peekonikülg ilma esiosa ja reietükita.

Sellesse alamrubriiki kuuluvad samuti peekonikülje keskosa jaotustükid, mis sisaldavad seljatüki ja kõhutüki kudesid nende loomulikus omavahelises proportsioonis võrreldes kogu peekonikülje keskosaga.

B.

Lisamärkuse 2 punkti A alapunktis f kirjeldatud jaotustükkide osad kuuluvad nendesse alamrubriikidesse ainult sel juhul, kui need sisaldavad kamarat ja nahaalust rasvkudet.

Kui alamrubriikidesse 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 ja 0210 19 60 kuuluvad jaotustükid on saadud peekoniküljest, millest on eemaldatud lisamärkuse 2 punkti A alapunktis g nimetatud kondid, siis peab jaotusjoon läbima punktid, mis on nimetatud vastavalt lisamärkuse 2 punkti A alapunktides b, c ja d; igal juhul peavad need jaotustükid ja nende osad sisaldama konte.

C.

Alamrubriikidesse 0206 49 20 ja 0210 99 49 klassifitseeritakse ka kodusigade terved või poolitatud pead koos ajude, põseliha ja keelega või ilma nendeta ja nende osad.

Pea on rümbast eraldatud järgmiselt:

kolbaga paralleelse sirge lõikega ja

kolbaga paralleelse lõikega üles silmade kõrgusele ja seejärel lõikega mööda pea esikülge, nii et põsk jääb poolrümba külge.

Põseliha, kärsad ja kõrvad ning peale kinnituv liha klassifitseeritakse kui pea osad. Eraldi tollile esitatav, eesosast saadud konditustatud liha (sh põseliha, põsed ja põsed koos põselihaga) klassifitseeritakse alamrubriikidesse 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 või 0210 19 81 sõltuvalt konkreetsest juhust.

D.

Seapekk – alamrubriikides 0209 00 11 ja 0209 00 19 tähistab sea naha alla moodustunud ja sellele kinnitunud rasvkudet, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; igal juhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.

Nendesse alamrubriikidesse kuulub ka seapekk, millelt on kamar eraldatud.

E.

Kuivatatud või suitsutatud tooted – alamrubriikides 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19, 0210 19 60–0210 19 89 tähistavad tooteid, kus vee ja valkude suhe (lämmastikusisaldus × 6,25) lihas on 2,8 või väiksem. Lämmastikusisaldus määratakse ISO meetodi 937-1978 alusel.

3.

A.

Rubriigis 0204 on järgmistel terminitel järgmine tähendus:

a)

rümbad – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51: veretustatud, sisikonnast puhastatud ja nülitud tapaveiste lihakehad, mida imporditakse kas peaga või ilma, jalgadega või ilma, koos muu rupsiga või ilma. Kui rümpi imporditakse ilma peata, peab pea olema eraldatud kuklaluu ja esimese kaelalüli (kandelüli) vahelt. Kui rümpi imporditakse ilma jalgadeta, peavad jalad olema eemaldatud randme-kämblaliigese piirkonnas või kanna-pöialiigese piirkonnas;

b)

poolrümbad – alamrubriikides 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ja 0204 50 51: tooted, mis saadakse tervete rümpade jagamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskjoont, rinnaku ning vaagnaliiduse keskjoont;

c)

lühikesed eesveerandid – alamrubriikides 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53: rümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldab kõiki konte, abaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub vähemalt viis ja kuni seitse paari terveid või läbisaetud ribisid;

d)

lühikesed eesveerandid – alamrubriikides 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ja 0204 50 53: poolrümpade esiosa, kas koos rinnatükiga või ilma, mis sisaldab kõiki konte, abaosa, kaelalõiketükki ja kaela, mis on eraldatud risti selgrooga ja kuhu kuulub vähemalt viss ja kuni seitse tervet või läbisaetud ribi;

e)

selja- ja/või neerutükid – alamrubriikides 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55: rümpade osa, mis jääb alles pärast tagaosa ja lühikese eesveerandi eraldamist kas koos neerudega või ilma; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama vähemalt viit nimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama vähemalt viis paari terveid või läbisaetud ribisid;

f)

selja- ja/või neerutükid – alamrubriikides 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ja 0204 50 55: poolrümpade osa, mis jääb alles pärast tagaosa ja lühikese eesveerandi eraldamist kas koos neerudega või ilma; kui neerutükk on seljatükist eraldatud, peab neerutükk sisaldama vähemalt viitnimmelüli; kui seljatükk on eraldatud neerutükist, peab seljatükk sisaldama vähemalt viis paari terveid või läbisaetud ribisid;

g)

tagaosa – alamrubriikides 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59: rümpade tagaosa, mis sisaldab kõiki konte ja tagajalgu ning mis on eraldatud risti selgrooga kunenda nimmelüli kohalt või neljanda ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas;

h)

tagaosa – alamrubriikides 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ja 0204 50 59: poolrümpade tagaosa, mis sisaldab kõiki konte ja tagajalgu ning mis on eraldatud risti selgrooga kunenda nimmelüli kohalt või neljanda ristluulüli kohalt läbi niudeluu eesmise osa vaagnaliiduse suunas.

B.

Lisamärkuse 3 punktis A loetletud tervete või läbisaetud ribide arvu määramisel võetakse arvesse ainult selgrooga ühenduses olevad ribid.

4.

Järgmistel terminitel on järgmine tähendus:

a)

kontidega kodulinnuliha tükid – alamrubriikides 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 35 21–0207 35 63 ja 0207 36 21–0207 36 63: nendesse kuuluvad kodulinnulihatükid koos kõigi kontidega.

Punktis a nimetatud kodulinnuliha tükid, millest kondid on osaliselt eemaldatud, kuuluvad alamrubriiki 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 või 0207 36 79;

b)

poolrümbad – alamrubriikides 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25: kodulindude poolrümbad, mis on saadud piki rinnakut ja selgroogu tehtud lõike abil;

c)

veerandrümbad – alamrubriikides 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ja 0207 36 25: koiva- ja rinnatükid, mis on saadud poolrümba poolitamise teel;

d)

terved tiivad tiivaotstega või ilma – alamrubriikides 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 ja 0207 36 31: kodulinnurümpade tükid, mis sisaldavad õlavarreluud, kodarluud ja küünarluud koos ümbritseva lihaga. Tiivaotsad, k.a kämblaluud, võivad olla eemaldatud või mitte. Lõige peab olema tehtud liigeste kohalt;

e)

rinnatükid – alamrubriikides 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 02073651 ja 0207 36 53: kodulinnurümpade tükid, mis koosnevad rinnakust ja sellest mõlemal pool olevatest ribidest koos ümbritseva lihaga;

f)

koivad – alamrubriikides 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 ja 0207 36 63: kodulinnurümpade tükid, mis koosnevad reie-, sääre- ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

g)

kalkuni sääretükid – alamrubriikides 0207 26 60 ja 0207 27 60: kalkunirümba tükid, mis koosnevad sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

h)

kalkunikoivad, v.a sääretükid – alamrubriikides 0207 26 70 ja 0207 27 70: kalkunirümba tükid, mis koosnevad reieluust koos ümbritseva lihaga või reieluust, sääreluust ja pindluust koos ümbritseva lihaga. Kaks lõiget peavad olema tehtud liigeste kohalt;

ij)

hane ja pardi paletotid – alamrubriikides 0207 35 71 ja 0207 36 71: kitkutud ja täielikult roogitud hanede ja partide lihakehad ilma pea ja jalgadeta, eemaldatud on rinnakuluu, ribid, selgroog ja ristluu, eemaldamata on reieluu, sääreluu ja õlavarreluu.

5.

Sellesse gruppi kuuluvatele segudele kohaldatav imporditollimaksumäär on järgmine:

a)

segude puhul, milles üks koostisosa moodustab vähemalt 90 % massist, kohaldatakse sellele koostisosale kehtestatud tariifi;

b)

muude segude puhul kohaldatakse selle koostisosa tariifi, mis annab tulemuseks suurima imporditollimaksu summa.

6.

a)

Kuumtöötlemata maitsestatud liha kuulub gruppi 16. Maitsestatud liha on kuumtöötlemata liha, mille sisse või kogu pealispinnale on lisatud maitseaineid, mis on palja silmaga näha või maitstes selgesti tunda.

b)

Rubriigi 0210 tooted, millele maitseaineid on lisatud töötlemise käigus, klassifitseeritakse samasse rubriiki, kui maitseainete lisamine ei ole muutnud nende toodete olemust.

7.

Alamrubriikides 0210 11–0210 93 tähendavad sõnad liha ja söödav rups soolatud, soolvees liha ja toidukõlblikku rupsi, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses ja mille kogusoolasisaldus on vähemalt 1,2 massiprotsenti, tingimusel et soolamisega tagatakse pikaajaline säilivus. Alamrubriigis 0210 99 tähistatakse sõnadega liha ja toidukõlblikud subproduktid soolatud, soolvees liha ja toidukõlblikke subprodukte, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses, soolasisaldusega vähemalt 1,2 massiprotsenti.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Värske või jahutatud veiseliha

 

 

0201 10 00

–  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0201 20 20

– –  komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  muud

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  kondita

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Külmutatud veiseliha

 

 

0202 10 00

–  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0202 20 10

– –  komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud eesveerandid

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  rümpade või poolrümpade poolitamata või poolitatud tagaveerandid

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  muud

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  kondita

 

 

0202 30 10

– –  kontideta eesveerandid, terved või tükeldatud kuni viieks tükiks, kusjuures iga eesveerand peab moodustama ühe ploki; komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid moodustavad kaks plokki, millest üks on terve või kuni viieks tükiks lõigatud eesveerand, teine on tagaveerand ilma sisefileeta, ühes tükis

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  õlatükid, abaluuga turjatükid ja rinnatükid (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  muud

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

 

 

 

–  värske või jahutatud

 

 

0203 11

– –  rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 11 10

– – –  kodusea

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 12

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 12 11

– – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 19

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 19 11

– – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  muud

 

 

0203 19 55

– – – – –  kondita

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

 

–  külmutatud

 

 

0203 21

– –  rümbad ja poolrümbad

 

 

0203 21 10

– – –  kodusea

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 22

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 22 11

– – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0203 29

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0203 29 11

– – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  muud

 

 

0203 29 55

– – – – –  kondita

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- või kitseliha

 

 

0204 10 00

–  lambatallede värsked või jahutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  muu värske või jahutatud lambaliha

 

 

0204 21 00

– –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 22 10

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  tagaosad

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  muud

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  kondita

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  lambatallede külmutatud rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  muu külmutatud lambaliha

 

 

0204 41 00

– –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  muud jaotustükid, kondiga

 

 

0204 42 10

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  tagaosad

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  muud

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  kondita

 

 

0204 43 10

– – –  lambatalle

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  muud

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  kitseliha

 

 

 

– –  värske või jahutatud

 

 

0204 50 11

– – –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  tagaosad

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muud

 

 

0204 50 31

– – – –  kontidega jaotustükid

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  kontideta jaotustükid

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  külmutatud

 

 

0204 50 51

– – –  rümbad ja poolrümbad

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  lühikesed eesosad

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  neeru- ja/või seljatükid

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  tagaosad

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  muud

 

 

0204 50 71

– – – –  kontidega jaotustükid

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  kontideta jaotustükid

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0205 00 20

–  värske või jahutatud

5,1

0205 00 80

–  külmutatud

5,1

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0206 10

–  veise rups, värske või jahutatud

 

 

0206 10 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (17)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 10 91

– – –  maks

Tollimaksuvaba

0206 10 95

– – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  muud

Tollimaksuvaba

 

–  veise rups, külmutatud

 

 

0206 21 00

– –  keeled

Tollimaksuvaba

0206 22 00

– –  maks

Tollimaksuvaba

0206 29

– –  muud

 

 

0206 29 10

– – –  farmaatsiatoodete tooraineks (17)

Tollimaksuvaba

 

– – –  muud

 

 

0206 29 91

– – – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  muud

Tollimaksuvaba

0206 30 00

–  sea rups, värske või jahutatud

Tollimaksuvaba

 

–  sea rups, külmutatud

 

 

0206 41 00

– –  maks

Tollimaksuvaba

0206 49

– –  muud

 

 

0206 49 20

– – –  kodusea

Tollimaksuvaba

0206 49 80

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0206 80

–  muud, värsked või jahutatud

 

 

0206 80 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (17)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 80 91

– – –  hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0206 80 99

– – –  lamba ja kitse rups

Tollimaksuvaba

0206 90

–  muud, külmutatud

 

 

0206 90 10

– –  farmaatsiatoodete tooraineks (17)

Tollimaksuvaba

 

– –  muud

 

 

0206 90 91

– – –  hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

6,4

0206 90 99

– – –  lamba ja kitse

Tollimaksuvaba

0207

Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

 

 

 

–  kana ja kuke, liigist Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 11 10

– – –  kitkutud, soolikad välja võetud, lõplikult rookimata, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 12 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % kanad

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 65 % kanad, või muul kujul

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 13 10

– – – –  kondita

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 13 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  muud

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  rups

 

 

0207 13 91

– – – –  maks

6,4

0207 13 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 14 10

– – – –  kondita

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 14 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  muud

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  rups

 

 

0207 14 91

– – – –  maks

6,4

0207 14 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

 

–  kalkuni

 

 

0207 24

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

0207 24 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  külmutatud rümbad

 

 

0207 25 10

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 80 % kalkunid

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 73 % kalkunid, või muul kujul

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  värsked või jahutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 26 10

– – – –  kondita

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 26 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 26 60

– – – – – –  sääred ja nende jaotustükid

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  muud

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  muud

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  rups

 

 

0207 26 91

– – – –  maks

6,4

0207 26 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  külmutatud tükid ja rups

 

 

 

– – –  tükid

 

 

0207 27 10

– – – –  kondita

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  kontidega

 

 

0207 27 20

– – – – –  pool- või veerandrümbad

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 27 60

– – – – – –  sääred ja nende jaotustükid

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  muud

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  muud

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  rups

 

 

0207 27 91

– – – –  maks

6,4

0207 27 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

 

–  pardi, hane või pärlkana

 

 

0207 32

– –  värsked ja jahutatud rümbad

 

 

 

– – –  pardi

 

 

0207 32 11

– – – –  kitkutud, veretustatud, soolikad välja võetud, pea ja jalgadega, nn 85 % pardid

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  hane

 

 

0207 32 51

– – – –  kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  pärlkana

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  külmutatud rümbad

 

 

 

– – –  pardi

 

 

0207 33 11

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja puguga, nn 70 % pardid

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja puguta, nn 63 % pardid, või muul kujul

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  hane

 

 

0207 33 51

– – – –  kitkutud, veretustatud, rookimata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kaela, südame ja puguga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  pärlkana

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  rasvane maks, värske või jahutatud

 

 

0207 34 10

– – –  hane

Tollimaksuvaba

0207 34 90

– – –  pardi

Tollimaksuvaba

0207 35

– –  muud, värsked või jahutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

 

– – – –  kontideta

 

 

0207 35 11

– – – – –  hane

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  pardi või pärlkana

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

 

– – – – –  pool- või veerandrümbad

 

 

0207 35 21

– – – – – –  pardi

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  hane

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  pärlkana

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

 

 

0207 35 51

– – – – – –  hane

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  pardi või pärlkana

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 35 61

– – – – – –  hane

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  pardi või pärlkana

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  hane ja pardi paletotid (tükeldatud osaliselt konditustatud rümbad)

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

0207 35 91

– – – –  maks, v.a rasvane maks

6,4

0207 35 99

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  muud, külmutatud

 

 

 

– – –  tükid

 

 

 

– – – –  kontideta

 

 

0207 36 11

– – – – –  hane

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  pardi või pärlkana

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  kontidega

 

 

 

– – – – –  pool- või veerandrümbad

 

 

0207 36 21

– – – – – –  pardi

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  hane

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  pärlkana

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  rinnatükid ja nende jaotustükid

 

 

0207 36 51

– – – – – –  hane

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  pardi või pärlkana

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  koivad ja nende jaotustükid

 

 

0207 36 61

– – – – – –  hane

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  pardi või pärlkana

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  hane ja pardi paletotid (tükeldatud osaliselt konditustatud rümbad)

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  muud

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  rups

 

 

 

– – – –  maks

 

 

0207 36 81

– – – – –  hane rasvane maks

Tollimaksuvaba

0207 36 85

– – – – –  pardi rasvane maks

Tollimaksuvaba

0207 36 89

– – – – –  muud

6,4

0207 36 90

– – – –  muud

18,7 €/100 kg/net

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

 

 

0208 10

–  küüliku või jänese

 

 

 

– –  koduküüliku

 

 

0208 10 11

– – –  värske või jahutatud

6,4

0208 10 19

– – –  külmutatud

6,4

0208 10 90

– –  muud

Tollimaksuvaba

0208 30 00

–  esikloomaliste

9

0208 40

–  vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

 

 

0208 40 10

– –  vaala

6,4

0208 40 90

– –  muud

9

0208 50 00

–  roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

9

0208 90

–  muud

 

 

0208 90 10

– –  kodutuvi

6,4

 

– –  ulukiliha, v.a küüliku ja jänese

 

 

0208 90 20

– – –  vuti

Tollimaksuvaba

0208 90 40

– – –  muud

Tollimaksuvaba

0208 90 55

– –  hülge

6,4

0208 90 60

– –  põhjapõdra

9

0208 90 70

– –  konnakoivad

6,4

0208 90 95

– –  muud

9

0209 00

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

 

 

 

–  seapekk

 

 

0209 00 11

– –  jahutatud, külmutatud, soolatud või soolvees

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  kuivatatud või suitsutatud

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  searasv, muu kui alamrubriikidesse 0209 00 11 ja 0209 00 19 kuuluv

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  kodulindude rasv

41,5 €/100 kg/net

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber

 

 

 

–  sealiha

 

 

0210 11

– –  tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

 

– – – –  soolatud või soolvees

 

 

0210 11 11

– – – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  abatükid ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 11 31

– – – – –  tagaosad ja nende jaotustükid

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  abatükid ja nende jaotustükid

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  muud

15,4

0210 12

– –  kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

0210 12 11

– – – –  soolatud või soolvees

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  muud

15,4

0210 19

– –  muud

 

 

 

– – –  kodusea

 

 

 

– – – –  soolatud või soolvees

 

 

0210 19 10

– – – – –  peekoniküljed või spenserosad

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 peekonikülge või peekonikülje keskosad

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  eesosad ja nende jaotustükid

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  seljaosad ja nende jaotustükid

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  muud

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  kuivatatud või suitsutatud

 

 

0210 19 60

– – – – –  eesosad ja nende jaotustükid

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  seljaosad ja nende jaotustükid

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  muud

 

 

0210 19 81

– – – – – –  kondita

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  muud

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  muud

15,4

0210 20

–  veiseliha

 

 

0210 20 10

– –  kondiga

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  kondita

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  muu, k.a toidukõlblik peen- ja jämejahu lihast või rupsist

 

 

0210 91 00

– –  esikloomaliste

15,4

0210 92 00

– –  vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

15,4

0210 93 00

– –  roomajate (k.a mao ja kilpkonna)

15,4

0210 99

– –  muud

 

 

 

– – –  liha

 

 

0210 99 10

– – – –  hobuseliha, soolatud, soolvees või kuivatatud

6,4

 

– – – –  lamba- ja kitseliha

 

 

0210 99 21

– – – – –  kondiga

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  kondita

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  põhjapõdra

15,4

0210 99 39

– – – –  muud

15,4

 

– – –  rups

 

 

 

– – – –  kodusea

 

 

0210 99 41

– – – – –  maks

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  muud

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  veise

 

 

0210 99 51

– – – – –  paks vaheliha ja õhuke vaheliha

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  muud

12,8

0210 99 60

– – – –  lamba ja kitse

15,4

 

– – – –  muud

 

 

 

– – – – –  linnumaks

 

 

0210 99 71

– – – – – –  rasvane hane- või pardimaks, soolatud või soolvees

Tollimaksuvaba

0210 99 79

– – – – – –  muud

6,4

0210 99 80

– – – – –  muud

15,4

0210 99 90

– – –  toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

GRUPP 3

KALAD JA VÄHID, LIMUSED JA MUUD VEESELGROOTUD

Märkused

1.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

rubriigi 0106 imetajad;

b)

rubriigi 0106 imetajate liha (rubriigid 0208 või 0210);

c)

kalad (k.a kalamaks, -mari ja -niisk), vähid, limused ja muud veeselgrootud, surnud ning oma liigi või seisundi tõttu inimtoiduks kõlbmatud (grupp 5); inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest (rubriik 2301) ja

d)

kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviari asendajad (rubriik 1604).

2.

Selles grupis tähendab termin “graanulid” aglomeeritud tooteid, mis on saadud kas vahetult pressides või lisades väikese koguse sideainet.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Eluskala

 

 

0301 10

–  dekoratiivkalad

 

 

0301 10 10

– –  mageveekalad

Tollimaksuvaba

0301 10 90

– –  merekalad

7,5

 

–  muu eluskala

 

 

0301 91

– –  meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  muud

12

0301 92 00

– –  angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0301 93 00

– –  karpkalalised

8

0301 94 00

– –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  muud

 

 

 

– – –  mageveekalad

 

 

0301 99 11

– – – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  muud

8

0301 99 80

– – –  merekalad

16

0302

Värske või jahutatud kala (v.a rubriigis 0304 esitatud kalafilee ja muu kalaliha)

 

 

 

–  lõhelased (Salmonidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 11

– –  meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  lõhed liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0302 11 80

– – –  muud

12

0302 12 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  muud

8

 

–  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 21

– –  hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  süvalest (Reinharditus hipoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  merikeeled (Solea spp.)

15

0302 29

– –  muud

 

 

0302 29 10

– – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  muud

15

 

–  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 31

– –  albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 31 90

– – –  muud

22 (13)

0302 32

– –  kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 32 90

– – –  muud

22 (13)

0302 33

– –  vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 33 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 33 90

– – –  muud

22 (13)

0302 34

– –  suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 34 90

– – –  muud

22 (13)

0302 35

– –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 35 90

– – –  muud

22 (13)

0302 36

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 36 90

– – –  muud

22 (13)

0302 39

– –  muud

 

 

0302 39 10

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 39 90

– – –  muud

22 (13)

0302 40 00

–  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 (19)

0302 50

–  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 50 10

– –  liigist Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  muud

12

 

–  muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0302 61

– –  sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  sardiin (Sardina pilchardus)

23

0302 61 30

– – –  sardinopsid (Sardinops); sardinellid (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  kilu (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 62 00

– –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 65

– –  haid

 

 

0302 65 20

– – –  harilik ogahai (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  muud

8

0302 66 00

– –  angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0302 67 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  muud

 

 

 

– – –  mageveekalad

 

 

0302 69 11

– – – –  karpkalalised

8

0302 69 19

– – – –  muud

8

 

– – –  merekalad

 

 

 

– – – –  väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriigi 0302 33 vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

0302 69 21

– – – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

22 (18)  (13)

0302 69 25

– – – – –  muud

22 (13)

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastesmarinus)

7,5

0302 69 33

– – – – –  muud

7,5

0302 69 35

– – – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0302 69 41

– – – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  vaikse ookeani mintai e alaska pollak (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  anšoovised (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

 

– – – –  merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0302 69 66

– – – – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  muud

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0302 69 75

– – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  lõunaputassuu (Mikromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  kiviahven (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  kuld-merikoger (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  muud

15

0302 70 00

–  kalamaks, -mari ja -niisk

10

0303

Külmutatud kala, v.a kalafileed ja muu rubriigi 0304 kalaliha

 

 

 

–  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 11 00

– –  nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  muud

2

 

–  muud lõhelased, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 21

– –  meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  lõhed liikidest Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  lõhe liigist Oncorhynchus mykiss, peaga ja lõpustega, roogitud, igaüks massiga üle 1,2 kg, või peata, lõpusteta ja roogitud, igaüks massiga üle 1 kg

12

0303 21 80

– – –  muud

12

0303 22 00

– –  Atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  muud

9 (13)

 

–  lestalised (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 31

– –  hiidlest (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  vaikse ookeani hiidlest (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  merikeeled (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  muud

 

 

0303 39 10

– – –  lest (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  kalad perekonnast Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  muud

15

 

–  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 41

– –  albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 41 11

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 41 13

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 41 19

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 41 90

– – –  muud

22 (13)

0303 42

– –  kulduim-tuun (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

 

– – – –  rookimata kalad

 

 

0303 42 12

– – – – –  ühiku mass üle 10 kg

20 (18)  (13)

0303 42 18

– – – – –  muud

20 (18)  (13)

 

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

 

 

0303 42 32

– – – – –  ühiku mass üle 10 kg

22 (18)  (13)

0303 42 38

– – – – –  muud

22 (18)  (13)

 

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

 

 

0303 42 52

– – – – –  ühiku mass üle 10 kg

22 (18)  (13)

0303 42 58

– – – – –  muud

22 (18)  (13)

0303 42 90

– – –  muud

22 (13)

0303 43

– –  vööttuun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 43 11

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 43 13

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 43 19

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 43 90

– – –  muud

22 (13)

0303 44

– –  suursilm-tuun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 44 11

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 44 13

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 44 19

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 44 90

– – –  muud

22 (13)

0303 45

– –  harilik tuun (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 45 11

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 45 13

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 45 19

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 45 90

– – –  muud

22 (13)

0303 46

– –  tuun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 46 11

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 46 13

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 46 19

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 46 90

– – –  muud

22 (13)

0303 49

– –  muud

 

 

 

– – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 49 31

– – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 49 33

– – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 49 39

– – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 49 80

– – –  muud

22 (13)

 

–  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii) ja tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 51 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 52

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  liigist Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  liigist Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  liigist Gadus macrocephalus

12

 

–  mõõkkala (Xiphias gladius) ja kihvkalad (Dissostichus spp.), v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 61 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

 

–  muud kalad, v.a kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 71

– –  sardiin (Sardina pilchardus), sardinopsid (Sardinops spp.), sardinellid (Sardinella spp.), kilu (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  sardiin Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  sardinopsid Sardinops; sardinellid (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  kilu (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 72 00

– –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  harilik makrell (Scomber scombrus) ja jaapani makrell (Scomber japonicus)

 (21)

0303 74 90

– – –  austraalia makrell (Scomber australasicus)

15

0303 75

– –  haid

 

 

0303 75 20

– – –  harilik ogahai e katraan (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  koerhaid (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

– – –  muud

8

0303 76 00

– –  angerjad (Anguilla spp.)

Tollimaksuvaba

0303 77 00

– –  kiviahvenad (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0303 78 11

– – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  uusmeremaa merluus (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  muud

15 (13)

0303 78 90

– – –  ameerikalutsud (Urophycis spp.)

15

0303 79

– –  muud

 

 

 

– – –  mageveekalad

 

 

0303 79 11

– – – –  karpkalalised

8

0303 79 19

– – – –  muud

8

 

– – –  merekalad

 

 

 

– – – –  väiketuunid (Euthynnus spp.), v.a alamrubriiki 0303 43 kuuluvad vööttuunid (Euthynnus (Katsuwonis) pelamis)

 

 

 

– – – – –  rubriiki 1604 kuuluvate toodete tööstuslikuks tootmiseks (17)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  terved (puhastamata)

22 (18)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  ilma lõpuste ja sisikonnata

22 (18)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  muud (näiteks ilma peata)

22 (18)  (13)

0303 79 31

– – – – –  muud

22 (13)

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0303 79 37

– – – – –  muud

7,5

0303 79 41

– – – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

12

0303 79 45

– – – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  merihaug e molva (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma) ja euroopa süsikas e pollak (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  kalad liigist Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 79 65

– – – –  anšoovised (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  lõunaputassuu (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  hobumakrell (stauriid) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  lõunakongrio (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  kalad liikidest Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  muud

15

0303 80

–  kalamaks, -mari ja -niisk

 

 

0303 80 10

– –  kalamari ja -niisk desoksüribonukleiinhappe või protamiinsulfaadi tootmiseks (17)

Tollimaksuvaba

0303 80 90

– –  muud

10

0304

Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha), värske, jahutatud või külmutatud

 

 

 

–  värsked või jahutatud

 

 

0304 11

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  fileed

18

0304 11 90

– – –  muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

15

0304 12

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  fileed

18

0304 12 90

– – –  muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

15

0304 19

– –  muud

 

 

 

– – –  fileed

 

 

 

– – – –  mageveekaladest

 

 

0304 19 13

– – – – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  forellid ja lõhed liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  muud

12

0304 19 19

– – – – –  muud mageveekalad

9

 

– – – –  muud

 

 

0304 19 31

– – – – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

18

0304 19 33

– – – – –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  muud

18

 

– – –  muu kalaliha (k.a kalahakkliha)

 

 

0304 19 91

– – – –  mageveekaladest

8

 

– – – –  muud

 

 

0304 19 97

– – – – –  nn liblikfilee heeringast või räimest

 (19)

0304 19 99

– – – – –  muud

15 (13)

 

–  külmutatud fileed

 

 

0304 21 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  muud

 

 

 

– – –  mageveekaladest

 

 

0304 29 13

– – – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

2

 

– – – –  forellid ja lõhed liikidest Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ja Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  lõhed liikidest Oncorhynchus mykiss, igaüks massiga üle 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  muud

12

0304 29 19

– – – –  muud mageveekalad

9

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0304 29 21

– – – – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0304 29 29

– – – – –  muud

7,5

0304 29 31

– – – –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  kuldne meriahven (Sebastes marinus)

7,5

0304 29 39

– – – – –  muud

7,5

0304 29 41

– – – –  merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  merihaugid e molvad (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  tuunid (perekonnast Thunnus) ja vööttuunid (perekonnast Euthynnus (Katsuwonus))

18

 

– – – –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ja kalad liigist Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  austraalia makrell (Scomber australisicus)

15

0304 29 53

– – – – –  muud

15

 

– – – –  merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  merluusid (Merluccius spp.)

 

 

0304 29 55

– – – – – –  lõuna-aafrika merluusid (Merluccius capensis ja Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  argentiina merluus (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  muud

6,1

0304 29 59

– – – – –  ameerikalutsud (Urophycis spp.)

7,5

 

– – – –  haid

 

 

0304 29 61

– – – – –  harilik ogahai e katraan (Squalus acantihias) ja koerhaid (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  muud haid

7,5

0304 29 71

– – – –  atlandi merilest (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  lest (Platichthys flessus)

7,5

0304 29 75

– – – –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  muud

15 (13)

 

–  muud

 

 

0304 91 00

– –  mõõkkala (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  kihvkalad (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  muud

 

 

0304 99 10

– – –  surimi

14,2

 

– – –  muud

 

 

0304 99 21

– – – –  mageveekaladest

8

 

– – – –  muud

 

 

0304 99 23

– – – – –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  meriahvenad (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0304 99 31

– – – – – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

7,5

0304 99 33

– – – – – –  liigist Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  muud

7,5

0304 99 41

– – – – –  põhjaatlandi süsikas e saida (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  merluusid (Merluccius spp.) ja ameerikalutsud (Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  kammellased (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  merilatikad (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  merikuradid e õngitsejad (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  putassuud (Micromesistius poutassou ja Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  vaikse ookeani mintai (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  muud

7,5

0305

Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või kuumsuitsukala; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

 

 

0305 10 00

–  inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

13

0305 20 00

–  kalamaks, -mari ja -niisk, kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees

11

0305 30

–  kalafileed, kuivatatud, soolatud või soolvees või vürtsitatud, suitsutamata

 

 

 

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0305 30 11

– – –  vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus)

16

0305 30 19

– – –  muud

20

0305 30 30

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar), doonau taimen (Hucho hucho), soolatud või soolvees

15

0305 30 50

– –  süvalest (Reinharditus hipoglossoides), soolatud või soolvees

15

0305 30 90

– –  muud

16

 

–  suitsukala, k.a filee

 

 

0305 41 00

– –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  muud

 

 

0305 49 10

– – –  süvalest (Reinhardtius hipoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  makrellid (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  forellid ja lõhed (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  angerjad (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  muud

14

 

–  kuivatatud (vinnutatud), soolatud või mitte, suitsutamata

 

 

0305 51

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  kuivatatud, soolamata

13 (13)

0305 51 90

– – –  kuivatatud, soolatud

13 (13)

0305 59

– –  muud

 

 

 

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

 

 

0305 59 11

– – – –  kuivatatud, soolamata

13 (13)

0305 59 19

– – – –  kuivatatud, soolatud

13 (13)

0305 59 30

– – –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  anšoovised (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  muud

12

 

–  soolatud või soolvees kala, kuivatamata ja suitsutamata

 

 

0305 61 00

– –  heeringad (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  tursad (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  anšoovised (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  muud

 

 

0305 69 10

– – –  polaartursk e saika (Boreogadus saida)

13 (13)

0305 69 30

– – –  hiidlest e paltus (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  idalõhed (nerka – Oncorhynchus nerka, gorbuuša – Oncorhynchus gorbuscha, keta – Oncorhynchus keta, tšavõõtša – Oncorhynchus tschawytscha, kisutš – Oncorhynchus kisutch, sima e masu – Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), atlandi väärislõhe (Salmo salar) ja doonau taimen (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  muud

12

0306

Vähid, puhastatud või puhastamata, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; vees või aurus keedetud vähid (puhastamata), olenemata sellest, kas jahutatud või jahutamata, külmutatud, kuivatatud või soolatud või mitte; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

 

 

 

–  külmutatud

 

 

0306 11

– –  langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  vähilakad

12,5

0306 11 90

– – –  muud

12,5

0306 12

– –  homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  terved (puhastamata)

6

0306 12 90

– – –  muud

16

0306 13

– –  garneelid ja krevetid

 

 

0306 13 10

– – –  krevetid (Pandalidae spp.)

12

0306 13 30

– – –  garneelid perekonnast Crangon

18

0306 13 40

– – –  süvaveegarneelid liigist Parapenaeus longirostris

12

0306 13 50

– – –  garneelid perekonnast Penaeus

12

0306 13 80

– – –  muud

12

0306 14

– –  krabid

 

 

0306 14 10

– – –  krabid liikidest Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ja Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  muud

7,5

0306 19

– –  muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

 

 

0306 19 10

– – –  mageveevähid

7,5

0306 19 30

– – –  norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  muud

12

 

–  külmutamata

 

 

0306 21 00

– –  jõevähid ja langustid (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  homaarid (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  elusad

8

 

– – –  muud

 

 

0306 22 91

– – – –  terved (puhastamata)

8

0306 22 99

– – – –  muud

10

0306 23

– –  garneelid ja krevetid

 

 

0306 23 10

– – –  krevetid (Pandalidae spp.)

12

 

– – –  garneelid (perekonnast Crangon)

 

 

0306 23 31

– – – –  värsked, jahutatud või aurus või vees keedetud

18

0306 23 39

– – – –  muud

18

0306 23 90

– – –  muud

12

0306 24

– –  krabid

 

 

0306 24 30

– – –  harilik taskukrabi (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  muud

7,5

0306 29

– –  muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid vähkidest

 

 

0306 29 10

– – –  mageveevähid

7,5

0306 29 30

– – –  norra salehomaarid (Nephorops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  muud

12

0307

Limused, karbis või karbita, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolvees või soolatud; muud veeselgrootud (v.a vähid ja limused), elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees; inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

 

 

0307 10

–  austrid

 

 

0307 10 10

– –  lamedad austrid (Ostera spp.), elusad, ühiku mass (koos karbiga) kuni 40 g

Tollimaksuvaba

0307 10 90

– –  muud

9

 

–  kammkarbid (perekondadest Pecten, Chlamys või Placopecten)

 

 

0307 21 00

– –  elusad, värsked või jahutatud

8

0307 29

– –  muud

 

 

0307 29 10

– – –  suured e püha Jakobi kammkarbid (Pecten maximus), külmutatud

8

0307 29 90

– – –  muud

8

 

–  rannakarbid e miidiad (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  elusad, värsked või jahutatud

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  muud

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ja kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  elusad, värsked või jahutatud

 

 

0307 41 10

– – –  seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 41 99

– – – –  muud

8

0307 49

– –  muud

 

 

 

– – –  külmutatud

 

 

 

– – – –  seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  perekonnast Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  liigist Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

– – – – – –  muud

8

0307 49 18

– – – – –  muud

8

 

– – – –  kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  ebakalmaarid (Loligo spp.)

 

 

0307 49 31

– – – – – –  harilik ebakalmaar (Loligo vulgaris)

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  muud

6

0307 49 51

– – – – –  nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 59

– – – – –  muud

8

 

– – –  muud

 

 

0307 49 71

– – – –  seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  kalmaarid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  ebakalmaarid (Loligo spp.), nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 99

– – – – –  muud

8

 

–  kaheksajalad (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  elusad, värsked või jahutatud

8

0307 59

– –  muud

 

 

0307 59 10

– – –  külmutatud

8

0307 59 90

– – –  muud

8

0307 60 00

–  teod, v.a meriteod

Tollimaksuvaba

 

–  muud, k.a inimtoiduks kõlblik jahu ja graanulid muudest veeselgrootutest peale vähkide

 

 

0307 91 00

– –  elusad, värsked või jahutatud

11

0307 99

– –  muud

 

 

 

– – –  külmutatud

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  veenuskarp ja muud liigid sugukonnast Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  meduus (Rhopilema spp.)

Tollimaksuvaba

0307 99 18

– – – –  muud veeselgrootud

11

0307 99 90

– – –  muud

11

GRUPP 4

PIIM JA PIIMATOOTED; LINNUMUNAD; NATURAALNE MESI; MUJAL NIMETAMATA LOOMSE PÄRITOLUGA TOIDUAINED

Märkused

1.

Termin piim tähendab täispiima, poolrasvast ja rasvata piima.

2.

Rubriigis 0405:

a)

termin või tähendab naturaalset võid, vadakuvõid või taastatud võid (mage ja soolatud rõõsakoore- või hapukoorevõi, k.a konserveeritud või), mis on saadud üksnes piimast ja mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80 %, kuid mitte üle 95 % massist, maksimaalne piima-rasvavaba kuivaine sisaldus 2 % massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % massist. Või ei sisalda lisaemulgaatoreid, kuid võib sisaldada naatriumkloriidi, toiduvärve, neutraliseeritud sooli ja kahjutute piimhappebakterite puhaskultuure;

b)

termin piimarasvavõided tähendab määritavat vesi-õlis tüüpi emulsiooni, mis sisaldab toote ainsa rasvana piimarasva ja mille piimarasvasisaldus on vähemalt 39 %, kuid alla 80 % massist.

3.

Tooted, mis on saadud piimavadaku kontsentreerimise teel piima või piimarasvade lisamisega, klassifitseeritakse juustudena rubriiki 0406, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

a)

piimarasvasisaldus kuivaines on vähemalt 5 %;

b)

toodete kuivainesisaldus on vähemalt 70 %, kuid mitte üle 85 % massist, ning

c)

tooted on vormitud või vormitavad.

4.

Sellesse gruppi ei kuulu:

a)

vadakust tooted, mis sisaldavad üle 95 % laktoosi, väljendatud veevaba laktoosina kuivaine kohta (rubriik 1702), ja

b)

albumiinid (k.a kontsentraadid kahest või enamast vadakuvalgust, mille kuivaine sisaldab vadakuvalku üle 80 % massist) (rubriik 3502) või globuliinid (rubriik 3504).

Märkused alamrubriikide kohta

1.

Alamrubriigis 0404 10 tähendab termin modifitseeritud vadak tooteid, mis koosnevad vadaku komponentidest, s.o vadak, millest on täielikult või osaliselt eemaldatud laktoos, valgud ja mineraalained, või vadak, millele on lisatud naturaalseid vadaku komponente, ja tooted, mis on saadud vadaku naturaalsete komponentide segamise teel.

2.

Alamrubriigis 0405 10 ei sisalda termin või dehüdratiseeritud võid või gheed (teiste imetajate piimast või) (alamrubriik 0405 90).

Lisamärkus

1.

Rubriikidesse 0401–0406 kuuluvate segude suhtes kohaldatakse imporditollimaksumäära järgmiselt:

a)

segude puhul, milles üks koostisosa moodustab vähemalt 90 % massist, kohaldatakse sellele koostisosale kehtestatud tariifi;

b)

muude segude puhul kohaldatakse selle koostisosa tariifi, mis annab tulemuseks suurima imporditollimaksu summa.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Kokkuleppeline tollimaksumäär (%)

Täiendav mõõtühik

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

 

 

0401 10

–  rasvasisaldus kuni 1 % massist

 

 

0401 10 10

– –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  muud

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  rasvasisaldus üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist

 

 

 

– –  kuni 3 % massist

 

 

0401 20 11

– – –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  muud

17,9 €/100 kg/net

 

– –  üle 3 % massist

 

 

0401 20 91

– – –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  muud

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  rasvasisaldus üle 6 % massist

 

 

 

– –  kuni 21 % massist

 

 

0401 30 11

– – –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  muud

56,6 €/100 kg/net

 

– –  üle 21 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0401 30 31

– – –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  muud

109,1 €/100 kg/net

 

– –  üle 45 % massist

 

 

0401 30 91

– – –  kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  muud

182,8 €/100 kg/net

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga

 

 

0402 10

–  pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus kuni 1,5 % massist

 

 

 

– –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita

 

 

0402 10 11

– – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  muud

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  muud

 

 

0402 10 91

– – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (23)

0402 10 99

– – –  muud

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (23)

 

–  pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus üle 1,5 % massist

 

 

0402 21

– –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita

 

 

 

– – –  rasvasisaldus kuni 27 % massist

 

 

0402 21 11

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  muud

 

 

0402 21 17

– – – – –  rasvasisaldus kuni 11 % massist

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  rasvasisaldus üle 11 %, kuid mitte üle 27 % massist

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  rasvasisaldus üle 27 % massist

 

 

0402 21 91

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  muud

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  muud

 

 

 

– – –  rasvasisaldus kuni 27 % massist

 

 

0402 29 11

– – – –  spetsiaalne imikupiim hermeetilistes pakendites netomassiga kuni 500 g ja rasvasisaldusega üle 10 % massist

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  muud

 

 

0402 29 15

– – – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0402 29 19

– – – – –  muud

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

 

– – –  rasvasisaldus üle 27 % massist

 

 

0402 29 91

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0402 29 99

– – – –  muud

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (23)

 

–  muud

 

 

0402 91

– –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita

 

 

 

– – –  rasvasisaldus kuni 8 % massist

 

 

0402 91 11

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  muud

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  rasvasisaldus üle 8 %, kuid mitte üle 10 % massist

 

 

0402 91 31

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  muud

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  rasvasisaldus üle 10 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0402 91 51

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  muud

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  rasvasisaldus üle 45 % massist

 

 

0402 91 91

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  muud

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  muud

 

 

 

– – –  rasvasisaldus kuni 9,5 % massist

 

 

0402 99 11

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  muud

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  rasvasisaldus üle 9,5 %, kuid mitte üle 45 % massist

 

 

0402 99 31

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

0402 99 39

– – – –  muud

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

 

– – –  rasvasisaldus üle 45 % massist

 

 

0402 99 91

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (23)

0402 99 99

– – – –  muud

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (23)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, pähkli-, kakao- või puuviljalisandiga või ilma)

 

 

0403 10

–  jogurt

 

 

 

– –  lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita

 

 

 

– – –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 10 11

– – – –  kuni 3 % massist

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  üle 6 % massist

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  muud, rasvasisaldus

 

 

0403 10 31

– – – –  kuni 3 % massist

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 10 33

– – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 10 39

– – – –  üle 6 % massist

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

 

– –  lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

 

 

– – –  pulbrina, graanulites või muul tahkel kujul piimarasvasisaldus

 

 

0403 10 51

– – – –  kuni 1,5 % massist

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  üle 27 % massist

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  muud, piimarasvasisaldus

 

 

0403 10 91

– – – –  kuni 3 % massist

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  üle 6 % massist

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  muud

 

 

 

– –  lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita

 

 

 

– – –  pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

 

 

 

– – – –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 90 11

– – – – –  kuni 1,5 % massist

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  muud, rasvasisaldus

 

 

0403 90 31

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0403 90 33

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

0403 90 39

– – – – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – –  muud

 

 

 

– – – –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0403 90 51

– – – – –  kuni 3 % massist

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  üle 6 % massist

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  muud, rasvasisaldus

 

 

0403 90 61

– – – – –  kuni 3 % massist

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 90 63

– – – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

0403 90 69

– – – – –  üle 6 % massist

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (23)

 

– –  lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

 

 

 

– – –  pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus

 

 

0403 90 71

– – – –  kuni 1,5 % massist

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  üle 27 % massist

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  muul kujul, piimarasvasisaldus

 

 

0403 90 91

– – – –  kuni 3 % massist

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  üle 6 % massist

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

0404 10

–  vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

 

– –  pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul

 

 

 

– – –  ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – –  kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 02

– – – – –  kuni 1,5 % massist

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 12

– – – – –  kuni 1,5 % massist

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  muud, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – –  kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 26

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (23)

0404 10 28

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 32

– – – – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 34

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 36

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 38

– – – – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– –  muud

 

 

 

– – –  ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – –  kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 48

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,07 €/kg/net (24)

0404 10 52

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 56

– – – – –  kuni 1,5 % massist

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  muud, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38)

 

 

 

– – – –  kuni 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 72

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

0404 10 74

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 76

– – – – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

 

– – – –  üle 15 % massist, rasvasisaldus

 

 

0404 10 78

– – – – –  kuni 1,5 % massist

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 82

– – – – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 10 84

– – – – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90

–  muud

 

 

 

– –  ilma suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus

 

 

0404 90 21

– – –  kuni 1,5 % massist

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  üle 27 % massist

167,2 €/100 kg/net

 

– –  muud, rasvasisaldus

 

 

0404 90 81

– – –  kuni 1,5 % massist

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90 83

– – –  üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0404 90 89

– – –  üle 27 % massist

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (23)

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided

 

 

0405 10

–  või

 

 

 

– –  rasvasisaldus kuni 85 % massist

 

 

 

– – –  naturaalne või

 

 

0405 10 11

– – – –  kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  muud

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  taastatud või

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  vadakuvõi

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  muud

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  piimarasvavõided

 

 

0405 20 10

– –  rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

9 + EA (26)

0405 20 30

– –  rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

9 + EA (26)

0405 20 90

– –  rasvasisaldus üle 75 %, kuid alla 80 % massist

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  muud

 

 

0405 90 10

– –  rasvasisaldus vähemalt 99,3 % massist ning veesisaldus kuni 0,5 % massist

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 90 90

– –  muud

231,3 €/100 kg/net (13)

0406

Juust ja kohupiim

 

 

0406 10

–  värske juust (valmimata või laagerdamata), sh vadakujuust ja kohupiim

 

 

0406 10 20

– –  rasvasisaldus kuni 40 % massist