ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 283

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
14. oktoober 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1532/2006, 12. oktoober 2006, kõrgekvaliteedilise veiseliha teatavate impordikvootide tingimuste muutmise kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1533/2006, 13. oktoober 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1534/2006, 13. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1535/2006, 13. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1536/2006, 13. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1537/2006, 13. oktoober 2006, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 50. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1538/2006, 13. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2006

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1539/2006, 13. oktoober 2006, millega võetakse vastu 2007. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1540/2006, 13. oktoober 2006, millega lubatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud teatavate otsetoetuste ettemakseid 2006. aastal

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1541/2006, 13. oktoober 2006, millega määratakse kindlaks koefitsient määruse (EÜ) nr 493/2006 artiklis 3 osutatud turult kõrvaldamise piirväärtuse kehtestamiseks

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1542/2006, 13. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 493/2006 seoses üleminekumeetmetega suhkrusektori turgude ühise korralduse reformi raames

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1543/2006, 12. oktoober 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2006) ( 1 )

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 5. oktoober 2006, vastastikuse teabesüsteemi loomise kohta seoses liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades

40

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 3. oktoober 2006, millega muudetakse otsust 2005/710/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4321 all)  ( 1 )

44

 

*

Komisjoni otsus, 12. oktoober 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kristallklaasis kasutatava plii kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4789 all)  ( 1 )

47

 

*

Komisjoni otsus, 12. oktoober 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4790 all)  ( 1 )

48

 

*

Komisjoni otsus, 12. oktoober 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kuuevalentse kroomi kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4791 all)  ( 1 )

50

 

*

Komisjoni otsus, 13. oktoober 2006, millega muudetakse otsust 2005/393/EÜ kitsendatud tsoonidest välja- või läbiveo tingimuste osas seoses lammaste katarraalse palavikuga (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4813 all)  ( 1 )

52

 

*

Komisjoni otsus, 13. oktoober 2006, millega keelatakse Ühendkuningriigi teatavas piimatööstusettevõttes valmistatud kohupiima turule viimine (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4877 all)  ( 1 )

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1532/2006,

12. oktoober 2006,

kõrgekvaliteedilise veiseliha teatavate impordikvootide tingimuste muutmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

On soovitatav vastu võtta meetmed, mis tagaksid kõrgekvaliteedilise veiseliha teatavate tariifikvootide vastavuse ühendusse importimise tingimustele.

(2)

Läbirääkimistel riikidega, kes ekspordivad kõrgekvaliteedilist veiseliha EÜ/WTO tariifikvootide raames vastavalt 11 000, 5 000 ja 4 000 tonni, on selgunud vajadus paremini kohandada nende kvootidega seotud imporditingimusi.

(3)

Olukorra selgemaks muutmiseks on kohane eraldada asjaomased tariifikvoodid, mille suhtes Argentina, Brasiilia ja Uruguay on ainutarnijad, vastavatele riikidele.

(4)

Komisjon peaks nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (1) artikli 32 lõikes 1 ettenähtud korra kohaselt järgnevalt vastu võtma mõisted, mis on hõlpsamini kontrollitavad ja tõendatavad, et võimaldada mõistele vastavuse tagantjärele tõendamist ja kontrolli ilma peamisi imporditingimusi muutmata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

EÜ/WTO tariifikvootide raames vastavalt 11 000, 5 000 ja 4 000 tonni CN-koodide 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluva kõrgekvaliteedilise veiseliha ühendusse importimise tingimused on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 12. oktoober 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

S. HUOVINEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21.


LISA

Toote kirjeldus

Tariifiartikli number/numbrid

Kvoot ja kvoodisisene tariifimäär

Muud tingimused

Kõrgekvaliteediline kondita veiseliha, värske või jahutatud

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

Kõrgekvaliteediline veiseliha, värske või jahutatud, tarnijamaa Argentina

Toidukõlblik veiseliharups: vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa, värske või jahutatud

ex 0206 10 95

 

Seda kvooti võib kohaldada asjakohaste ühenduse sätetega ettenähtud tingimustel

Kõrgekvaliteediline veiseliha, värske või jahutatud

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

Kõrgekvaliteediline veiseliha, värske, jahutatud või külmutatud, tarnijamaa Brasiilia

Kõrgekvaliteediline veiseliha, külmutatud:

 

 

Seda kvooti võib kohaldada asjakohaste ühenduse sätetega ettenähtud tingimustel

muud

ex 0202 30 90

 

 

Toidukõlblik veiseliharups:

 

 

 

vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa, värske või jahutatud

ex 0206 10 95

 

 

vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa, külmutatud

ex 0206 29 91

 

 

Kõrgekvaliteediline veiseliha, värske või jahutatud

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

Kõrgekvaliteediline veiseliha, värske, jahutatud või külmutatud, tarnijamaa Uruguay

Kõrgekvaliteediline veiseliha, külmutatud:

 

 

Seda kvooti võib kohaldada asjakohaste ühenduse sätetega ettenähtud tingimustel

muud

ex 0202 30 90

 

 

Toidukõlblik veiseliharups:

 

 

 

vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa, värske või jahutatud

ex 0206 10 95

 

 

vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa, külmutatud

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1533/2006,

13. oktoober 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 13. oktoobri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1534/2006,

13. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud madalaim müügihind või sekkumisvarude puhul ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Madalaim müügihind või puhul ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Töötlemata

206

210

210

Kontsentreeritud

204,1

Töötlemistagatis

Töötlemata

45

45

45

Kontsentreeritud

45


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1535/2006,

13. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

18,5

15

15

Või < 82 %

14,63

14,6

Kontsentreeritud või

22

18,5

22

18,5

Koor

10

6,3

Töötlemistagatis

Või

20

Kontsentreeritud või

24

24

Koor

11


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1536/2006,

13. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) artiklile 47 kuulutavad sekkumisametid välja alalise pakkumismenetluse toetuse andmiseks kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 54 on sätestatud, et iga konkreetse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse suurim toetus kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %.

(2)

Esitada tuleb määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatis, et tagada kontsentreeritud või üleminek jaekaubandusse.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks suurim toetus kinnitada asjakohasel tasemel ja määrata vastavalt sellele kindlaks lõppkasutustagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 18. individuaalse pakkumiskutse puhul kinnitatakse kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %, suurimaks toetuseks 19,8 eurot/100 kg.

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatiseks kinnitatakse 22 eurot/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1537/2006,

13. oktoober 2006,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 50. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1913/2005 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase 50. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 10. oktoober 2006, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 233,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1802/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 3).


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1538/2006,

13. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. oktoobril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

0,00

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

28,02

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

28,02

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

0,00


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(29.9.2006–12.10.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Lahe lisatasu (EUR/t)

18,88

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 24,18 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1539/2006,

13. oktoober 2006,

millega võetakse vastu 2007. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3730/87, millega kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete kindlaksmääratud organisatsioonidele tarnimise üldeeskirjad, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 29. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3149/92 (millega kehtestatakse ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad) (3) artiklile 2 peab komisjon võtma vastu 2007. eelarveaastaks ettenähtud vahenditest rahastatava jaotuskava. Kavaga tuleks eelkõige kindlaks määrata kava rakendamiseks iga meedet kohaldava liikmesriigi käsutuses olevate rahaliste vahendite ülemmäär ning sekkumisametite ladudest saadaolevate toodete kogused liikide kaupa.

(2)

2007. aastal meedet kohaldavad liikmesriigid on edastanud vajaliku teabe vastavalt määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklile 1.

(3)

Vahendite jaotamisel tuleb arvesse võtta varasemaid kogemusi ja seda, millises ulatuses on liikmesriigid neile varasematel aastatel eraldatud vahendid ära kasutanud.

(4)

Määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 2 lõike 3 punkti 1 alapunktis c sätestatakse toetuste määramine, et osta turult tooteid, mis ei ole sekkumisvarudest ajutiselt kättesaadavad. Kuna sekkumisametite valduses oleva lõssipulbri ja riisi varud on praegu väga väikesed ning juba on tehtud ettevalmistusi nende müügiks turul ja jaotamiseks määruse (EMÜ) nr 3149/92 raames, ning kuna nimetatud toodete ostmist pole 2006. aastal ette nähtud, on vajalik kindlaks määrata toetus, et võimaldada 2007. aasta kavale vastava lõssipulbri ja riisi koguse turult ostmist. Tarnelepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks on vajalik kehtestada erisätted.

(5)

Mõningate liikmesriikide erivajaduste arvessevõtmiseks tuleks 2007. aasta kava muuta, et anda luba teravilja kõrvaldamiseks tasuna riisi ja riisitoodete eest määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 4 lõike 1 punkti b kolmanda taande kohaselt.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud liikmesriikide vahel nende toodete ülekandmine, mis ei ole liikmesriigi sekkumisvarudes kättesaadavad, kuid mida liikmesriik aastaplaani täitmiseks vajab. Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 7 sätestatud tingimuste korral anda 2007. aasta kava elluviimiseks luba vajalike ühendusesiseste ülekannete jaoks.

(7)

Kava rakendamisel tuleks määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklis 3 osutatud rakendusjuhuna käsitada riiklikult ladustatud varude haldamise eelarveaasta alguskuupäeva.

(8)

Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 2 lõikele 2 konsulteeris komisjon kõnealuse kava väljatöötamise raames peamiste organisatsioonidega, kes on kursis ühenduses enim puudust kannatavate inimeste probleemidega.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusel (EMÜ) nr 3730/87 alusel toimub ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele mõeldud toiduainete jaotamine 2007. aastaks kooskõlas käesoleva määruse I lisas sätestatud jaotamiskavaga.

Artikkel 2

1.   Artiklis 1 viidatud kava jaoks nõutavad toetused liikmesriikidele lõssipulbri ja riisi ostmiseks turult on kindlaks määratud II lisas.

2.   Lõikes 1 viidatud eduka pakkujaga lõssipulbri ja riisi tarnelepingu sõlmimise aluseks on pakkuja antud tagatis, mis on võrdväärne pakkumishinnaga ja väljastatud sekkumisameti nimel.

Artikkel 3

Käesoleva määruse III lisas loetletud toodete ühendusesiseseid ülekandeid lubatakse määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 7 sätestatud tingimustel.

Artikkel 4

Käesoleva määruse artiklis 1 viidatud kava rakendamiseks on määruse (EÜ) nr 2799/98 artiklis 3 viidatud rakendusjuhu kuupäev 1. oktoober 2006.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 352, 15.12.1987, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2535/95 (EÜT L 260, 31.10.1995, lk 3).

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 133/2006 (ELT L 23, 27.1.2006, lk 11).


I LISA

AASTANE JAOTUSKAVA 2007. EELARVEAASTAKS

a)

Rahalised vahendid kava rakendamiseks igas liikmesriigis:

(eurodes)

Liikmesriik

Eraldatav summa

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Kogusumma

258 913 372

b)

Ühenduse sekkumisvarudest võetavate tooteliikide kogused jaotamiseks igas liikmesriigis punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

(tonnides)

Liikmesriik

Teravili

Riis (koorimata riis)

Või

Suhkur

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Kogusumma

570 306

61 541

30 026

33 224

c)

Teravilja kogused, mis on lubatud sekkumisvarudest kõrvaldada, et maksta turult varutud riisi või riisitoodete tarnimise eest, punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

Liikmesriik

Tonnides

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Kogusumma

34 736


II LISA

a)

Toetused liikmesriikidele lõssipulbri ostmiseks ühenduse turult I lisa punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

Liikmesriik

Eurodes

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Kogusumma

78 756 283

b)

Toetused liikmesriikidele riisi ostmiseks ühenduse turult I lisa punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

Liikmesriik

Eurodes

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Kogusumma

2 581 050


III LISA

2007. aasta kava alusel lubatud ühendusesisesed ülekanded

Toode

Kogus

(tonnides)

Valdaja

Adressaat

1.

Pehme nisu

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Pehme nisu

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Pehme nisu

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Pehme nisu

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Pehme nisu

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Pehme nisu

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Pehme nisu

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Pehme nisu

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Pehme nisu ja muu teravili

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Riis

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Riis

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Riis

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Või

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Suhkur

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Suhkur

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Suhkur

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Suhkur

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1540/2006,

13. oktoober 2006,

millega lubatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud teatavate otsetoetuste ettemakseid 2006. aastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõikele 2 tehakse makseid kõnealuse määruse I lisas osutatud toetuskavade alusel kord aastas 1. detsembrist kuni järgmise aasta 30. juunini.

(2)

Liikmesriikidel on mitmesuguseid ja mõnedel juhtudel suuri raskusi seoses määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud abikavade kohaldamiseks vajalike meetmete lõpuleviimisega. Oliiviõli ja suhkru toetuskavade kaasamine ühtsesse otsemaksete kavva 2006. aastal on põhjustanud lisaraskusi liikmesriikidele, kes võtsid kõnealuse abikava kasutusele eelmisel aastal.

(3)

Seepärast on asjakohane lubada liikmesriikidel erandkorras 2006. aastal kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõike 3 punktiga b teha määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisas loetletud toetuste ettemakseid. Ettemakseid tehakse ainult pärast seda, kui on toimunud haldus- ja kohapealsed kontrollid vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid. (2)

(4)

Põllumajandustootjad on 2006. aastal kannatanud halbade ilmastikutingimuste tõttu, eelkõige suveperioodil. Kõnealuste tingimustega kohanemine ja tootlikkusega seotud otsemaksetelt ühtsele otsemaksete kavale üleminek võib põhjustada põllumajandustootjatele rahalisi raskusi ja/või rahavoogude probleeme. Seepärast on asjakohane lubada liikmesriikidel teha ettemakseid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõike 3 punktiga c. Põllumajandustootjatele tehtavate ettemaksete ajakava ja summad peavad olema kooskõlas reguleerivate finantssätetega. Seepärast tuleks ettemakseid teha alates 16. oktoobrist 2006 ning enne 1. detsembrit 2006 tehtavate ettemaksete suurim summa on kuni 50 % põllumajandustootjatele ettenähtud toetustest.

(5)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriikidel on alates 16. oktoobrist 2006 lubatud teha põllumajandustootjatele 2006. aastaks ettenähtud toetuste ettemakseid määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisas osutatud toetuskavade alusel.

2.   Lõikega 1 ettenähtud ettemakseid võib teha üksnes sellises summas, mille abikõlblikkus on juba määruse (EÜ) nr 796/2004 kohaselt tehtud kontrolli alusel kindlaksmääratud, ning kui puudub oht, et veel kindlaks määramata toetuse kogusumma on väiksem ettemaksest.

3.   Lõikega 1 ettenähtud toetused, mida makstakse enne 1. detsembrit 2006, on kuni 50 % lõikes 2 osutatud summast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (ELT L 265, 26.9.2006, lk 1).

(2)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 659/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 20).


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1541/2006,

13. oktoober 2006,

millega määratakse kindlaks koefitsient määruse (EÜ) nr 493/2006 artiklis 3 osutatud turult kõrvaldamise piirväärtuse kehtestamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 27. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 493/2006, millega kehtestatakse üleminekumeetmed suhkrusektori turgude ühise korralduse reformi raames ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1265/2001 ja (EÜ) nr 314/2002, (2) eriti selle artikli 3 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 493/2006 artikliga 3 on ette nähtud, et iga ettevõtte puhul käsitletakse 2006/2007. turustusaasta suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi toodangut, mis jääb kõnealuse määruse IV lisas osutatud kvootide piiresse, kuid mis ületab teatava piirväärtuse, kui turult kõrvaldatud toodangut määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 19 tähenduses.

(2)

Kõnealuse piirväärtuse kehtestamiseks tuleb hiljemalt 15. oktoobriks 2006 kindlaks määrata koefitsient, mis saadakse asjaomases liikmesriigis 2006/2007. turustusaastal nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (3) artikli 3 kohaselt tagasi lükatud kvootide summa jagamisel asjaomasele liikmesriigile määruse (EÜ) nr 493/2006 IV lisas kindlaks määratud kvoodiga.

(3)

Kõnealuse koefitsiendi kindlaks määramisel tuleb arvesse võtta komisjoni 29. septembri 2006. aasta teatist (nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 (millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses) rakendamise raames 2006/2007. turustusaastaks ümberkorralduseks antava abi rahaliste vahendite hinnangulise kättesaadavuse kohta), (4) mis on vastu võetud vastavalt komisjoni 27. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 968/2006 (millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (5) artikli 10 lõikele 2.

(4)

Seetõttu tuleks turult kõrvaldamise piirväärtuse kehtestamiseks kindlaks määrata koefitsient 2006/2007. turustusaastaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 493/2006 artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud koefitsient on liikmesriikide kaupa kindlaks määratud järgmiselt:

a)

Belgia: 0,1945;

b)

Hispaania: 0,0863;

c)

Prantsusmaa (emamaa): 0,0074;

d)

Iirimaa: 1,0000;

e)

Itaalia: 0,4936;

f)

Madalmaad: 0,0848;

g)

Portugal: 0,4422;

h)

Rootsi: 0,1156;

i)

teised liikmesriigid: 0,0000.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 89, 28.3.2006, lk 11. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2006 (ELT L 134, 20.5.2006, lk 19).

(3)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.

(4)  ELT C 234, 29.9.2006, lk 9.

(5)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 32.


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1542/2006,

13. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 493/2006 seoses üleminekumeetmetega suhkrusektori turgude ühise korralduse reformi raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 44,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et parandada ühenduse turu tasakaalu 2006/2007. turustusaastal ilma uusi suhkruvarusid loomata, nähakse komisjoni 27. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 493/2006 (millega kehtestatakse üleminekumeetmed suhkrusektori turgude ühise korralduse reformi raames ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1265/2001 ja (EÜ) nr 314/2002) (2) artikliga 3 ette ennetav turult kõrvaldamine kvoodi alusel toodetud abikõlbliku toodangu koguse vähendamiseks nimetatud turustusaasta jooksul. Seega käsitatakse ettevõtte kvoodi piiresse jäävat, kuid teatud piirväärtust ületavat toodangut kui turult kõrvaldatud toodangut või, ettevõtte taotluse alusel, kui üle kvoodi toodetud toodangut. Piirväärtused arvutatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas ette nähtud kvootide alusel, mis kehtestati nimetatud määruse vastuvõtmisel. Nimetatud määruse artikliga 10 nähakse ette, et komisjon kohandab hiljemalt 30. septembriks 2006 nimetatud III lisas kehtestatud kvoote. Kohandamise tulemusena muudetakse kvoote ja vähendatakse tootmist kvoodi piires. Selleks et piirduda ennetava turult kõrvaldamisega ja vältida arusaamatusi meetme kohaldamisel, tuleks viide määruse (EÜ) nr 318/2006 III lisas kehtestatud kvootidele asendada viitega määruse (EÜ) nr 493/2006 lisas osutatud kvootidele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 493/2006 artikli 4 kohase üleminekuabi puhul Prantsuse ülemeredepartemangudes toodetud suhkrule kohaldatakse komisjoni 30. juuli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1554/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Prantsuse ülemeredepartemangudes toodetud suhkru turustamiseks ja soodustoorsuhkru hinnatingimuste võrdsustamiseks. (3) Pärast United Terminal Sugar Market Association of London’i otsust lõpetada London Daily Price’i noteerimine, ei kohaldata alates 1. juulist 2006 enam määruse (EÜ) nr 1554/2001 artikli 2 sätteid ühtse kindla suurusega toetuse kohta mereveokulude katteks. Seega tuleks kehtestada kindel summa, mille puhul võetaks aluseks keskmine väärtus 2006. aasta aprillist kuni juunini ja mida kohaldataks määruse (EÜ) nr 493/2006 artikliga 4 ette nähtud toetuse andmise perioodil.

(3)

Määruse (EÜ) nr 493/2006 artikli 9 kohaselt 2006/2007. turustusaastaks eraldatud üleminekukvoote saab kasutada ainult juhul, kui asjaomane ettevõtja on vastu võetud investeerimisotsused kiiresti rakendanud, kuid mitmetel ettevõtjatel ei olnud see võimalik. Seepärast tuleks võimaldada liikmesriikidel eraldada asjaomastele ettevõtjatele üleminekukvootide ülejääk ning seda 2007/2008. turustusaasta üleminekukvoodina.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 V lisas on liikmesriikidele kehtestatud tingimused kvootide eraldamiseks ettevõtetele, mis on tekkinud ühinemise või omandiõiguse üleandmise tulemusena. Sõltuvalt ühinemise või omandiõiguse üleandmise kuupäevast kohaldatakse meetmeid kas alates käimasolevast või järgmisest turustusaastast. Tuleks ette näha, et kui ühinemine või omandiõiguse üleandmine toimub ajavahemikus 1. juulist kuni 30. septembrini 2006, võib ettevõtjate taotluse korral meetmeid kohaldada alates 2006/2007. turustusaastast, mitte alates järgmisest turustusaastast, nagu on ette nähtud nimetatud lisa punktis V, sest 2006/2007. turustusaasta algab 1. juulil ja mitte 1. oktoobril, nagu järgmised turustusaastad.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 493/2006 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 493/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

“1.   Iga ettevõtja osas käsitatakse 2006/2007. turustusaasta suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi toodangut, mis jääb määruse (EÜ) nr 318/2006 IV lisas osutatud kvootide piiresse, kuid mis ületab käesoleva artikli lõike 2 kohaselt määratud piirväärtuse, kui turult kõrvaldatud toodangut määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 19 tähenduses, või ettevõtja enne 31. jaanuari 2007 esitatud vastava taotluse alusel kui täielikult või osaliselt üle kvoodi toodetud toodangut nimetatud määruse artikli 12 tähenduses.

2.   Lõikes 1 osutatud piirväärtus saadakse iga ettevõtja puhul, korrutades lõikes 1 osutatud kvoodi järgnevate koefitsientide summaga:

a)

asjaomasele liikmesriigile I lisas kehtestatud koefitsient;

b)

koefitsient, mis saadakse liikmesriigis 2006/2007. turustusaastal määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 kohaselt tagasi lükatud kvootide summa jagamisel antud liikmesriigile käesoleva määruse IV lisas määratud kvoodiga. Komisjon kinnitab selle koefitsiendi hiljemalt 15. oktoobril 2006. aastal.

Kui koefitsientide summa on seejuures suurem kui 1,0000, võetakse piirvääruse suuruseks lõikes 1 osutatud kvoot.”

2.

Artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

“Määruse (EÜ) nr 1554/2001 artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud kindla suurusega summa ajavahemikuks 1. juuli kuni 30. oktoober 2006 on 34,19 eurot tonni kohta.”

3.

Artikli 9 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Kui asjaomasele ettevõtjale käesoleva lõike alusel eraldatud üleminekukvoot on suurem kui 2006/2007. turustusaasta toodang, võib liikmesriik eraldada ettevõtjale kvoodi ülejäägi 2007/2008. turustusaastaks.”

4.

I peatüki lõppu lisatakse artikkel 10a:

“Artikkel 10a

Ettevõtjate ühinemine või omandiõiguse üleandmine

Ettevõtja taotluse alusel ja erandina määruse (EÜ) nr 318/2006 V lisa punkti V sätetest ning juhul, kui ühinemine või omandiõiguse üleandmine toimub ajavahemikus 1. juulist30. septembrini 2006, rakendatakse nimetatud lisa punktides II ja III osutatud meetmeid 2006/2007. turustusaastal.”

5.

IV lisana lisatakse käesoleva määruse lisa.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 89, 28.3.2006, lk 11. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 769/2006 (ELT L 134, 20.5.2006, lk 19).

(3)  EÜT L 205, 31.7.2001, lk 18. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1442/2002 (EÜT L 212, 8.8.2002, lk 5).


LISA

“IV LISA

(Artikliga 3 ette nähtud kvoodid)

Liikmesriik või piirkond

Suhkur

Isoglükoos

Inuliinsiirup

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgia

819 812

71 592

215 247

Tšehhi Vabariik

454 862

Taani

420 746

Saksamaa

3 416 896

35 389

Kreeka

317 502

12 893

Hispaania

996 961

82 579

Prantsusmaa (emamaa)

3 288 747

19 846

24 521

Prantsusmaa (ÜMD)

480 245

Iirimaa

199 260

Itaalia

1 557 443

20 302

Läti

66 505

Leedu

103 010

Ungari

401 684

137 627

Madalmaad

864 560

9 099

80 950

Austria

387 326

Poola

1 671 926

26 781

Portugal (mandriosa)

69 718

9 917

Portugal (Assoorid)

9 953

Sloveenia

52 973

Slovakkia

207 432

42 547

Soome

146 087

11 872

Rootsi

368 262

Ühendkuningriik

1 138 627

27 237

—”


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1543/2006,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2006)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ (1) (edaspidi “algmäärus”) artikkel 9, eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis 22. märtsil 2006 vastu määruse (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu. (2)

(2)

Komisjon võttis 20. juunil 2006 vastu määruse (EÜ) nr 910/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu. (3)

(3)

Kooskõlas algmääruse artikli 4 lõikega 2 ja komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 473/2006 (millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu) (4) artikliga 2 taotles liikmesriik ühenduse nimekirja ajakohastamist.

(4)

Kooskõlas algmääruse artikli 4 lõikega 3 edastasid liikmesriigid komisjonile teabe, mis on oluline ühenduse nimekirja ajakohastamiseks. Selle alusel peaks komisjon omal algatusel või liikmesriikide taotlusel vastu võtma ühenduse nimekirja ajakohastamise otsuse.

(5)

Kooskõlas algmääruse artikliga 7 ja määruse (EÜ) nr 473/2006 artikliga 4 teavitas komisjon kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või kui see ei olnud asjakohane, siis nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu, esitades olulised asjaolud ja kaalutlused, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse nende suhtes ühenduse piires tegevuskeeld või muudetakse ühenduse nimekirja kantud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(6)

Kooskõlas algmääruse artikliga 7 ja määruse (EÜ) nr 437/2006 artikliga 4 andis komisjon asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse uurida liikmesriikide esitatud dokumente, teha kirjalikke märkusi ning esitada komisjonile kümne tööpäeva jooksul suuline ettekanne ning samuti esitada suuline ettekanne lennundusohutuskomiteele. (5)

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 473/2006 artiklile 3 konsulteerisid komisjon ja erijuhtudel ka mõned liikmesriigid asjaomaste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutustega.

(8)

Tõendid näitavad, et Keenias sertifitseeritud ettevõtja DAS Air Cargo (DAZ) on Ugandas sertifitseeritud ettevõtja Dairo Air Services (DSR) tütarettevõtja. Mõlemad ettevõtjad käitavad samu õhusõidukeid. Seetõttu tuleks kõiki DSRile suunatud meetmeid kohaldada ka DAZi suhtes.

(9)

Kontrollitud tõendite kohaselt on lennuettevõtjal Dairo Air Services tõsiseid ohutuspuudujääke. Need puudujäägid on kindlaks teinud Madalmaad, Ühendkuningriik, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. (6) Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine viitab süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele. Vaatamata koostööle liikmesriikidega ja Uganda ametiasutuste ning lennuettevõtja Dairo Air Services võetud üksikutele parandusmeetmetele, osutab kõnealuste leidude kordumine süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele.

(10)

Ühendkuningriigi tsiviillennundusamet kontrollis ettevõtjat Dairo Air Services ja Das Air Cargo ning ilmnes, et ajavahemikus 21. aprillist kuni 25. juulini 2006 hooldas kahe lennuettevõtja käitatud õhusõidukeid asjakohase loata hooldusorganisatsioon, põhjustades seetõttu tõsiseid ohutuspuudujääke.

(11)

DSR näitas läbipaistvuse puudumist ning ei andnud piisavat ega õigeaegset vastust Madalmaade tsiviillennundusameti järelepärimisele lennuettevõtja tegevuse ohutuse kohta, nagu näitas asjaolu, et kõnealuse liikmesriigi saadetud kirjadele ei vastatud piisavalt ega õigeaegselt.

(12)

Ühiste kriteeriumide põhjal on jõutud järeldusele, et Dairo Air Services ja DAS Air Cargo ei vasta täielikult asjakohastele ohutusstandarditele ning tuleks seepärast lisada A lisasse.

(13)

Kirgiisi Vabariigi tsiviillennundusameti kutsel külastas rühm Euroopa eksperte 10.–15. septembril 2006 teabe kogumise eesmärgil Kirgiisi Vabariiki. Rühma aruandest nähtub, et Kirgiisi Vabariigi ametiasutused on tuvastanud suutmatuse piisavalt rakendada ja jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid vastavalt Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele.

(14)

Lisaks sellele ei olnud Euroopa ekspertide külastatud enamuse lennuettevõtjate põhitegevuskoht Kirgiisi Vabariik, kuigi neil on Kirgiisi Vabariigi välja antud lennuettevõtjasertifikaat. See on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisast tulenevate kohustustega.

(15)

Ühiste kriteeriumide põhjal on jõutud järeldusele, et kõik Kirgiisi Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjad ei vasta ohutusnõuetele ning seetõttu tuleks nende suhtes kohaldada tegevuskeeldu ja kanda A lisasse.

(16)

Kirgiisi Vabariigi ametiasutused on edastanud komisjonile tõendi, et lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud kahelt järgmiselt lennuettevõtjalt: Phoenix Aviation ja Star Jet. Kuna nimetatud kaks Kirgiisi Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjat on seetõttu tegevuse lõpetanud, ei tuleks neid A lisasse kanda.

(17)

Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused on komisjonile esitanud teabe, et nad on lennuettevõtjasertifikaadi väljastanud järgmistele lennuettevõtjatele: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Kuna need uued Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutuste sertifitseeritud lennuettevõtjad ei ole suutnud teostada piisavat ohutusjärelevalvet, tuleks need kanda A lisasse.

(18)

Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused on edastanud komisjonile tõendi, et lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud järgmistelt lennuettevõtjatelt: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Kuna need Kongo Demokraatliku Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjad on seetõttu tegevuse lõpetanud, tuleks need A lisast kustutada.

(19)

Libeeria ametiasutused on edastanud komisjonile tõendi, et lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud järgmistelt lennuettevõtjatelt: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Liberia). Kuna need Libeerias sertifitseeritud lennuettevõtjad on seetõttu tegevuse lõpetanud, tuleks need A lisast kustutada.

(20)

Sierra Leone ametiasutused on edastanud komisjonile tõendi, et lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud järgmistelt lennuettevõtjatelt: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Kuna need Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtjad on seetõttu tegevuse lõpetanud, tuleks need A lisast kustutada.

(21)

Svaasimaa ametiasutused on edastanud komisjonile tõendi, et lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud järgmistelt lennuettevõtjatelt: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Kuna need Svaasimaal sertifitseeritud lennuettevõtjad on seetõttu tegevuse lõpetanud, tuleks need A lisast kustutada.

(22)

Svaasimaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi ametiasutused on edastanud piisava tõendi, et Svaasimaa tsiviillennundusameti poolt lennuettevõtjale African International Airway väljastatud lennuettevõtjasertifikaat on ära võetud ning lennuettevõtja tegutseb nüüd Lõuna-Aafrika Vabariigi tsiviillennundusameti väljastatud lennuettevõtjasertifikaadiga, mistõttu vastutab kõnealuse lennuettevõtja ohutusjärelevalve eest nüüd Lõuna-Aafrika Vabariik. Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal, ning ilma et see piiraks vastavuse kontrollimist piisava seisuplatsil tehtava kontrollimise kaudu, jõutud järeldusele, et lennuettevõtja African International Airways tuleks A lisast kustutada.

(23)

Vastuseks Prantsusmaa tsiviillennuameti järelepärimisele teatas Air Service Comores, et seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus avastatud puudujääkide kõrvaldamiseks on kehtestatud tegevuskava. Tõendid puuduvad siiski selle kohta, et asjakohast tegevuskava rakendatakse lennuettevõtja Air Service Comores kõikidel lendudel.

(24)

Lennuettevõtja Air Service Comores regulatiivse järelevalve eest vastutavad Komooride ametiasutused on edastanud Prantsusmaa tsiviillennundusametile piisava teabe seoses registreerimisnumbriga D6-CAM õhusõiduki LET 410 UVP ohutuse kohta.

(25)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et Air Service Comores vastab asjakohastele ohutusstandarditele ainult nende lendude puhul, mis teostatakse registreerimisnumbriga D6-CAM õhusõidukiga LET 410 UVP. Lennuettevõtja Air Service Comores suhtes tuleks kohaldada tegevuspiiranguid ning kõnealune lennuettevõtja tuleks kanda A lisast B lisasse.

(26)

Ariana Afghan Airlines esitas nõude tema kustutamiseks ühenduse nimekirjast, esitas oma nõude toetuseks teatavad dokumendid ning näitas üles kindlameelsust koostööks komisjoni ja liikmesriikidega. Kuna lennuettevõtja ei ole täielikult rakendanud asjakohast parandusmeetmete kava tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks, arvab komisjon, et Ariana Afghan Airlines peaks jääma ühenduse nimekirja.

(27)

Ariana Afghan Airlines esitas teabe selle kohta, et ta on lõpetanud lennud Prantsusmaal numbri all F-GYYY registreeritud õhusõidukiga Airbus A-310, mis on müüdud.

(28)

Seetõttu on lennuettevõtja Ariana Afghan Airlines suhtes kohaldatavad ühenduse keelu eritingimused muutunud. Keeld peaks kehtima lennuettevõtja kõikide lendude suhtes ning ta peaks seetõttu jääma A lisasse.

(29)

Lennuettevõtja Air Koryo ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tsiviillennundusameti edastatud teabest nähtub, et lennuettevõtja on alustanud parandusmeetmete kavaga, et end õigeaegselt asjakohaste ohutusstandarditega täielikult vastavusse viia.

(30)

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tsiviillennundusameti väitel ei ole lennuettevõtjal Air Koryo luba teostada ühtegi lendu Euroopasse, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja varustab end uue õhusõidukiga, mis vastab asjakohastele rahvusvahelistele ohutusstandarditele.

(31)

Ühiste kriteeriumide põhjal on jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Koryo ei vasta täielikult asjakohastele ohutusstandarditele ning peaks seetõttu jääma A lisasse.

(32)

Lennuettevõtja kutsel külastas grupp Euroopa eksperte 11.–15. septembril 2006 teabe kogumise eesmärgil lennuettevõtjat Phuket Air Bangkokis. Rühma aruandest nähtub, et kuigi lennuettevõtja on pärast tema lisamist ühenduse nimekirja teinud olulisi edusamme, on siiski veel olulisi ohutuspuudujääke, mida tuleb kõrvaldada.

(33)

Tunnustades küll suurt pingutust, mida lennuettevõtja on teinud, et saavutada aruandes nimetatud tulemus, ning kindlameelsust koostööks, mida on näidanud nii lennuettevõtja kui ka Tai tsiviillennundusamet, peetakse otsust kustuda Phuket Air ühenduse nimekirjast ennatlikuks seni, kuni ei ole saadud ega uuritud piisavaid tõendeid, mis kinnitavad, et parandusmeetmete kava, mida lennuettevõtja on ellu viimas, on täielikult rakendatud.

(34)

Ühiste kriteeriumide põhjal on jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Phuket Air ei vasta täielikult asjakohastele ohutusstandarditele ning peaks seetõttu jääma A lisasse.

(35)

Varem nime Helios Airways all tuntud lennuettevõtja tegutseb nüüd nime all A Jet Aviation. Helios Airways’i lennuettevõtjasertifikaadis olev nimi on muudetud nimeks A Jet Aviation. (7)

(36)

Euroopa Lennundusohutusameti korraldatud uurimise käigus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1592/2002 (8) artiklile 45 ja ühinenud lennuametite kolme kontrollvisiidi käigus ajavahemikus oktoober 2005 kuni august 2006 (9) tuvastati lennuettevõtja A Jet Aviation/Helios Airways tegevuses rida ohutuspuudujääke.

(37)

Pärast Euroopa Lennundusohutusameti, ühinenud lennuametite ja komisjoniga konsulteerimist on lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest vastutav Küprose tsiviillennundusamet esitanud kõnealuste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks võetud ajutiste meetmete kohta tõendi.

(38)

Eespool nimetatut arvesse võttes arvab komisjon, et A Jet Aviation/Helios Airways ei peaks ühenduse nimekirjas enam olema. Nimetatud lennuettevõtja olukorda ja Küprose tsiviillennundusameti teostatavat järelevalvet jälgib komisjon lähikuudel põhjalikult koos Euroopa lennundusohutusameti ja ühinenud lennuametitega.

(39)

Pärast ohutuspuudujääkide tuvastamist mitme liikmesriigi poolt alustasid need liikmesriigid ja komisjon läbirääkimisi lennuettevõtjaga Johnsons Air ning Ghana tsiviillennundusametiga, kes vastutab nimetatud lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest.

(40)

Johnsons Air on edastanud tuvastatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks kavandatud tegevuskava kohta tõendi. Ghana ametiasutused peaksid edastama range tähtaja jooksul järelevalvekava lennuettevõtja Johnsons Air tegevuse kohta väljaspool Ghanat.

(41)

Eespool nimetatut arvesse võttes arvab komisjon, et Johnsons Air ei peaks ühenduse nimekirjas enam olema. Ilma et see piiraks edaspidist asjakohastele ohutusstandarditele tegeliku vastavuse kontrollimist piisava seisuplatsil tehtava kontrollimise kaudu, kavatseb komisjon kolme kuu jooksul vaadata lennuettevõtja Johnsons Air olukorra üle järelevalvekava põhjal, mida Ghana tsiviillennundusamet esitab.

(42)

Pärast tõsiste ohutuspuudujääkide tuvastamist mitme liikmesriigi poolt, kes osutasid süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele, alustasid need liikmesriigid ja komisjon läbirääkimisi lennuettevõtjaga Pakistan International Airlines ning Pakistani tsiviillennundusametiga, kes vastutab nimetatud lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest.

(43)

Komisjon on palunud lennuettevõtjal Pakistan International Airlines esitada tõend asjakohase parandusmeetmete kava kohta, mille eesmärk on kõrvaldada süstemaatilised ohutuspuudujäägid rangelt kindlaksmääratud tähtaja jooksul. Pakistani pädevad asutused on teatanud tegevuskava koostamisest eesmärgiga tugevdada järelevalvet lennuettevõtja üle. Kava tuleb edastada viivitamata komisjonile.

(44)

Oodates eespool osutatud kava esitamist kõnealuse tähtaja jooksul ning selle ametlikku kinnitamist Pakistani ametiasutuste poolt, leiab komisjon, et lennuettevõtjat Pakistan International Airlines ei tuleks lisada ühenduse nimekirja. Kui kõnelaust kava ei esitata õigeaegselt või kui see on puudulik, võtab komisjon siiski vastavad meetmed, vajaduse korral vastavalt algmääruse artikli 5 lõikele 1. Lisaks kavatseb komisjon tagada vastavuse kontrollimise piisava seisuplatsil tehtava kontrollimise kaudu.

(45)

Pärast ohutuspuudujääkide tuvastamist mitmete liikmesriikide poolt, alustas komisjon läbirääkimisi selle lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest vastutavate Venemaa ametiasutustega ja kuulas ära asjaomase lennuettevõtja selgitused.

(46)

Pulkovo on edastanud tõendi tegevuskava kohta, mille eesmärk on kõrvalda tuvastatud ohutuspuudujäägid konkreetse tähtaja jooksul ning jätkata oma tegevuse parandamist ohutuse tõhusaks saavutamiseks. Venemaa ametiasutused on tegevuskava ametlikult heaks kiitnud. Lisaks on Venemaa ametiasutused esitanud tegevuskava oma järelevalve tugevdamiseks lennuettevõtja üle.

(47)

Eespool nimetatut arvesse võttes arvab komisjon, et lennuettevõtjat Pulkovo ei tuleks lisada ühenduse nimekirja. Ilma et see piiraks edaspidist asjakohastele ohutusstandarditele tegeliku vastavuse kontrollimist piisava seisuplatsil tehtava kontrollimise kaudu, kavatseb komisjon koos Euroopa Lennundusohutusameti ja huvitatud liikmesriikide ametiasutustega kolme kuu jooksul vaadata üle Pulkovo olukorra või Pulkovo poolt teatatud ühe teise Venemaa lennuettevõtjaga tulevase ühinemise tulemusena tekkiva lennuettevõtja olukorra ning lennuettevõtja regulatiivse järelevalve eest vastutava ametiasutuse olukorra. Lennuettevõtja ja Venemaa ametiasutused on kõnealuse korraga nõustunud.

(48)

Hoolimata komisjoni nõudmistest ei ole seni komisjonile esitatud tõendeid selle kohta, et muud 20. juunil 2006 ajakohastatud nimekirja kantud lennuettevõtjad ja nende regulatiivse järelevalve eest vastutavad ametiasutused rakendaksid täielikult asjakohaseid parandusmeetmeid. Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõnealuste lennuettevõtjate suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada tegevuskeeldu.

(49)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas lennundusohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006, muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2006, muudetakse järgmiselt:

1.

Kõnealuse määruse A lisa asendatakse käesoleva määruse A lisaga.

2.

Kõnealuse määruse B lisa asendatakse käesoleva määruse B lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  ELT L 84, 23.3.2006, lk 14.

(3)  ELT L 168, 21.6.2006, lk 16.

(4)  ELT L 84, 23.3.2006, lk 8.

(5)  Komitee on asutatud nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 3922/91 (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses) artikliga 12 (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Algselt kavatses Helios Airways luua uue juriidilise isiku nimega A Jet ning kanda kõik oma ülesanded üle uuele ettevõttele. A Jet kavatses kasutada menetlusi, õhusõidukeid, rajatisi, personali ja juhtimisstruktuuri, mida tsiviillennundusamet oli Heliose jaoks juba heaks kiitnud. Seetõttu algatati lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise täielik protsess. Helios muutis äriregistris oma nime siiski A Jet'iks. Uue nime kajastamiseks on muudetud lennuettevõtja sertifikaat ja muud kohaldatavad tüübikinnitusdokumendid.

(8)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

(9)  JAA ja EASA ühine kontrollkäik Küprosele toimus 2005. aasta oktoobris. Järgmine kontrollkäik toimus 22.–24. mail 2006, et näha, kuidas tsiviillennundusameti võetud meetmete abil on leitud puudujääke kõrvaldatud. Kuna viimase kontrollkäigu ajal tuvastati olulisi puudujääke ning kuna teatavaid meetmeid ei olnud võetud või lõpule viidud, tehti 7.–9. augustil 2006 veel üks kontrollkäik. Tegevusalaste nõuete valdkonnas (JAR-OPS ja JAR-FCL) tõstatatud teatavate konkreetsete probleemide tõttu korraldasid ühinenud lennuametid kontrollkäigu 6. juulil 2006, ning Küprose ametiasutused koos Ühendkuningriigi tsiviillennundusametiga teostasid kontrollkäigu 12.–15. septembril 2006.


A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSKEELDU KOGU NENDE TEGEVUSE OSAS (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number või tegevusloa number

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

Air Koryo

Teadmata

KOR

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kasahstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Teadmata

DAZ

Kenya

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kasahstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tai

Silverback Cargo Freighters

Teadmata

VRB

Ruanda

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, välja arvatud Hewa Bora Airways, (2) sealhulgas

Kongo Demokraatlik Vabariik

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongo Demokraatlik Vabariik

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Kongo Demokraatlik Vabariik

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongo Demokraatlik Vabariik

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokraatlik Vabariik

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongo Demokraatlik Vabariik

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongo Demokraatlik Vabariik

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Lignes Aériennes Congolaises

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Kongo Demokraatlik Vabariik

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongo Demokraatlik Vabariik

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Rwakabika “Bushi Express”

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongo Demokraatlik Vabariik

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas

Ekvatoriaal-Guinea

Air Bas

Teadmata

RBS

Ekvatoriaal-Guinea

Air Consul SA

Teadmata

RCS

Ekvatoriaal-Guinea

Air Maken

Teadmata

AKE

Ekvatoriaal-Guinea

Air Services Guinea Ecuatorial

Teadmata

SVG

Ekvatoriaal-Guinea

Aviage

Teadmata

VGG

Ekvatoriaal-Guinea

Avirex Guinée Équatoriale

Teadmata

AXG

Ekvatoriaal-Guinea

Cargo Plus Aviation

Teadmata

CGP

Ekvatoriaal-Guinea

Cess

Teadmata

CSS

Ekvatoriaal-Guinea

Cet Aviation

Teadmata

CVN

Ekvatoriaal-Guinea

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Teadmata

COG

Ekvatoriaal-Guinea

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Teadmata

LAS

Ekvatoriaal-Guinea

Ducor World Airlines

Teadmata

DWA

Ekvatoriaal-Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Teadmata

ECV

Ekvatoriaal-Guinea

Ecuatorial Express Airlines

Teadmata

EEB

Ekvatoriaal-Guinea

Ecuatorial Cargo

Teadmata

EQC

Ekvatoriaal-Guinea

Equatair

Teadmata

EQR

Ekvatoriaal-Guinea

Equatorial Airlines SA

Teadmata

EQT

Ekvatoriaal-Guinea

Euroguineana de Aviacion

Teadmata

EUG

Ekvatoriaal-Guinea

Federal Air GE Airlines

Teadmata

FGE

Ekvatoriaal-Guinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Teadmata

GEA

Ekvatoriaal-Guinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Teadmata

GET

Ekvatoriaal-Guinea

Guinea Cargo

Teadmata

GNC

Ekvatoriaal-Guinea

Jetline Inc.

Teadmata

JLE

Ekvatoriaal-Guinea

Kng Transavia Cargo

Teadmata

VCG

Ekvatoriaal-Guinea

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Teadmata

CLO

Ekvatoriaal-Guinea

Lotus International Air

Teadmata

LUS

Ekvatoriaal-Guinea

Nagesa, Compania Aerea

Teadmata

NGS

Ekvatoriaal-Guinea

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Teadmata

ONM

Ekvatoriaal-Guinea

Prompt Air GE SA

Teadmata

POM

Ekvatoriaal-Guinea

Skimaster Guinea Ecuatorial

Teadmata

KIM

Ekvatoriaal-Guinea

Skymasters

Teadmata

SYM

Ekvatoriaal-Guinea

Southern Gateway

Teadmata

SGE

Ekvatoriaal-Guinea

Space Cargo Inc.

Teadmata

SGO

Ekvatoriaal-Guinea

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Teadmata

TFR

Ekvatoriaal-Guinea

Unifly

Teadmata

UFL

Ekvatoriaal-Guinea

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Teadmata

UTG

Ekvatoriaal-Guinea

Victoria Air

Teadmata

VIT

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas

Kirgiisi Vabariik

Anikay Air

16

AKF

Kirgiisi Vabariik

Asia Alpha

31

SAL

Kirgiisi Vabariik

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgiisi Vabariik

Botir Avia

10

BTR

Kirgiisi Vabariik

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgiisi Vabariik

Click Airways

11

CGK

Kirgiisi Vabariik

Country International Airlines

19

CIK

Kirgiisi Vabariik

Dames

20

DAM

Kirgiisi Vabariik

Fab — Air

29

FBA

Kirgiisi Vabariik

Galaxy Air

12

GAL

Kirgiisi Vabariik

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgiisi Vabariik

Intal Avia

27

INL

Kirgiisi Vabariik

Itek Air

04

IKA

Kirgiisi Vabariik

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgiisi Vabariik

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgiisi Vabariik

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgiisi Vabariik

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgiisi Vabariik

Max Avia

33

MAI

Kirgiisi Vabariik

OHS Avia

09

OSH

Kirgiisi Vabariik

Reem Air

07

REK

Kirgiisi Vabariik

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgiisi Vabariik

Sky Way

21

SAB

Kirgiisi Vabariik

Sun Light

25

SUH

Kirgiisi Vabariik

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgiisi Vabariik

Trast Aero

05

TSJ

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused, sealhulgas

Libeeria

Weasua Air Transport Co., Ltd

Teadmata

WTC

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Teadmata

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Teadmata

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Teadmata

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Teadmata

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Teadmata

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Teadmata

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused, sealhulgas

Svaasimaa

Aero Africa (Pty) Ltd

Teadmata

RFC

Svaasimaa

Jet Africa Swaziland

Teadmata

OSW

Svaasimaa

Royal Swazi National Airways Corporation

Teadmata

RSN

Svaasimaa

Scan Air Charter Ltd

Teadmata

Teadmata

Svaasimaa

Swazi Express Airways

Teadmata

SWX

Svaasimaa

Swaziland Airlink

Teadmata

SZL

Svaasimaa


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Hewa Bora Airways lubatakse Euroopa Ühenduse piires kasutada teatavaid B lisas nimetatud õhusõidukeid.


B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

Õhusõiduki liik

Registreerimisnumber ja kui see on kättesaadav, siis seerianumber

Õhusõiduki registreerinud riik

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a

LET 410 UVP

Kõik õhusõidukid, v.a

D6-CAM (851336)

Komoorid

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudaan

Kõik õhusõidukid, v.a

IL-76

Kõik õhusõidukid,

v.a ST-EWX (seerianumber 1013409282)

Sudaan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a

L-1011

Kõik õhusõidukid, v.a

9Q-CHC (seerianumber 193H-1209)

Kongo Demokraatlik Vabariik


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Hewa Bora Airways lubatakse Euroopa Ühenduse piires kasutada ainult teatavaid nimetatud õhusõidukeid.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/40


NÕUKOGU OTSUS,

5. oktoober 2006,

vastastikuse teabesüsteemi loomise kohta seoses liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades

(2006/688/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 66,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 4. novembril 2004. aastal mitmeaastase programmi, mida tuntakse Haagi programmi nime all, et tugevdada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, ja milles kutsutakse arendama ühise varjupaiga-, rände-, viisa- ja piiripoliitika teist etappi, mis algas 1. mail 2004 ja mis põhineb muu hulgas liikmesriikidevahelisel tihedamal koostööl ja paremal teabevahetusel.

(2)

Ühtse varjupaiga- ja sisserändepoliitika arengu tulemusena on pärast Amsterdami lepingu jõustumist suurenenud liikmesriikide poliitikate omavaheline seotus kõnealustes valdkondades; seepärast on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tugevdamiseks oluline läheneda riiklikele tegevuspõhimõtetele kooskõlastatumalt.

(3)

Justiits- ja siseküsimuste nõukogu kutsus oma 14. aprilli 2005. aasta koosolekul vastu võetud järeldustes looma liikmesriikides rände- ja varjupaigapoliitika eest vastutavate ametiasutuste vahelise vastastikuse teabesüsteemi, mis põhineb vajadusel edastada teavet meetmete kohta, millel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju mitmetele liikmesriikidele või kogu Euroopa Liidule ning võimaldab arvamuste vahetamist liikmesriikide ja komisjoni vahel liikmesriigi või komisjoni taotlusel.

(4)

Teabesüsteem peaks põhinema solidaarsusel, läbipaistvusel ja vastastikusel usaldusel ning peaks looma paindliku, kiire ja bürokraatiavaba kanali teabe ja arvamuste vahetamiseks riiklike varjupaiga- ja sisserändemeetmete kohta Euroopa Liidu tasandil.

(5)

Käesoleva otsuse kohaldamisel võivad riiklikud varjupaiga- ja sisserändemeetmed, millel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju mitmetele liikmesriikidele või kogu Euroopa Liidule, sisaldada poliitilisi kavatsusi, pikaajalist programmitööd, õigusaktide eelnõusid ja kehtivaid õigusakte, kõrgeima astme kohtute lõplikke lahendeid, millega kohaldatakse või tõlgendatakse siseriikliku õiguse meetmeid, ning haldusotsuseid, mis mõjutavad märkimisväärset hulka inimesi.

(6)

Asjakohase teabe edastamine peaks toimuma hiljemalt asjassepuutuva meetme avalikustamisel. Liikmesriike julgustatakse siiski teavet edastama võimalikult kiiresti.

(7)

Tõhususe ja kättesaadavuse huvides peaks riiklike varjupaiga- ja sisserändemeetmetega seotud teabesüsteemi keskse osa moodustama veebipõhine arvutivõrk.

(8)

Riiklike meetmete alase teabe vahetamist veebipõhise arvutivõrgu abil peaks täiendama võimalus vahetada nende meetmete osas arvamusi.

(9)

Käesoleva otsusega loodud teabesüsteem ei peaks piirama liikmesriikide õigust taotleda igal ajal nõukogus ad hoc arutelusid riiklike meetmete teemal kooskõlas nõukogu kodukorraga.

(10)

Kuna liikmesriikidel ei ole võimalik piisaval määral saavutada käesoleva otsuse eesmärke, mis seisnevad turvalises teabevahetuses ja liikmesriikidevahelises konsulteerimises, ning need on käesoleva otsuse mõjude tõttu paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(11)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(12)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmises ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

1.   Käesoleva otsusega luuakse teabe vastastikuse vahetamise süsteem seoses riiklike meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades, millel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju mitmetele liikmesriikidele või kogu Euroopa Liidule.

2.   Lõikes 1 osutatud süsteem võimaldab valmistada ette selliseid meetmeid käsitlevaid arvamuste- ja mõttevahetusi.

Artikkel 2

Edastatav teave

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele teabe nende meetmete kohta, mida nad kavatsevad võtta või on hiljuti võtnud varjupaiga ja sisserände valdkondades, kui need meetmed on avalikustatud ja neil on tõenäoliselt märkimisväärne mõju mitmetele liikmesriikidele või kogu Euroopa Liidule.

Selline teave edastatakse võimalikult kiiresti ning hiljemalt selle avalikustamisel. Käesoleva lõike suhtes kehtivad kõik konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõuded, mida võidakse kohaldada kindlale meetmele.

Iga liikmesriik vastutab hinnangu andmise eest sellele, kas tema riiklikel meetmetel on tõenäoliselt märkimisväärne mõju mitmetele liikmesriikidele või kogu Euroopa Liidule.

2.   Lõike 1 kohane teave edastatakse artiklis 3 osutatud arvutivõrgu kaudu, kasutades käesolevale otsusele lisatud vormi.

3.   Komisjon või liikmesriik võib taotleda lisateavet teise liikmesriigi teabe kohta, mis on edastatud arvutivõrgu kaudu. Sellisel juhul edastab asjaomane liikmesriik lisateabe ühe kuu jooksul.

Siseriikliku õiguse meetmeid kohaldavate või tõlgendavate kõrgeimate kohtute lõplikele lahenditele ei kohaldata lisateabe taotlemist käesoleva lõike alusel.

4.   Lõikes 3 viidatud lisateabe andmise võimalust võib liikmesriik samuti kasutada omal algatusel või komisjoni või teise liikmesriigi taotlusel teabe edastamiseks nende meetmete kohta, mis ei ole hõlmatud lõikes 1 osutatud kohustusega.

Artikkel 3

Arvutivõrk

1.   Vastavalt käesolevale otsusele on teabevahetuseks ette nähtud arvutivõrk veebipõhine.

2.   Komisjon vastutab arvutivõrgu arendamise ja haldamise eest, kaasa arvatud võrgu struktuur ja sisu ning juurdepääs sellele. Arvutivõrk hõlmab asjakohaseid meetmeid, millega tagada võrgus oleva kogu teabe või selle osa konfidentsiaalsus.

3.   Arvutivõrgu loomiseks kasutab komisjon olemasolevat tehnilist platvormi, milleks on üleeuroopaline telemaatiline arvutivõrk liikmesriikide asutuste vaheliseks teabevahetuseks.

4.   Selleks, et võimaldada komisjonil ja liikmesriikidel taotleda lisateavet ühe või mitme liikmesriigi edastatud meetmete kohta, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 3, ja muud teavet, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 4, luuakse arvutivõrgu erifunktsioon.

5.   Liikmesriigid määravad kindlaks riiklikud kontaktpunktid, kus on olemas juurdepääs arvutivõrgule, ja teatavad nendest komisjonile.

6.   Arvutivõrgu arendamise eesmärgil võib komisjon sõlmida lepinguid Euroopa Ühenduse institutsioonidega ja ka avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, mis on loodud Euroopa Ühenduste asutamislepingute alusel või Euroopa Liidu raames.

Komisjon teavitab nõukogu iga kord, kui taotlus sellise juurdepääsu saamiseks esitatakse ja kui sellistele institutsioonidele ja/või organitele vastav luba antakse.

Artikkel 4

Arvamustevahetus, üldaruanne ja arutelud ministrite tasandil

1.   Komisjon koostab korra aastas üldaruande, millesse koondatakse liikmesriikidelt saadud kõige olulisem teave. Aruande koostamiseks ja ühist huvi pakkuvate küsimuste kindlaksmääramiseks kaasab komisjon liikmesriigid ettevalmistustesse, mille käigus võib toimuda kogu aruandlusperioodi jooksul tehnilisi kohtumisi, kus vahetatakse liikmesriikide ekspertidega arvamusi artikli 2 alusel edastatud teabe kohta.

Üldaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2.   Ilma et see piiraks ad hoc konsultatsioonide pidamist nõukogus, moodustab komisjoni koostatud üldaruanne aluse siseriikliku varjupaiga- ja sisserändepoliitika alasteks aruteludeks ministrite tasandil.

Artikkel 5

Hindamine ja läbivaatamine

Komisjon hindab süsteemi toimimist kaks aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist ja korrapäraselt pärast seda. Vajaduse korral esitab komisjon muudatusettepanekuid.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt.

Luxembourg, 5. oktoober 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K. RAJAMÄKI


(1)  Arvamus on esitatud 3. mail 2006. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).


LISA

Image


Komisjon

14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/44


KOMISJONI OTSUS,

3. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2005/710/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripiga Rumeenias

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4321 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/689/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (2) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast kõrge patogeensusega viirusetüve H5N1 põhjustatud lindude gripi puhkemist Kagu-Aasias 2003. aasta detsembris võttis komisjon nimetatud haiguse vastu mitmed kaitsemeetmed, eelkõige komisjoni 13. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/710/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses väga patogeense lindude gripi kahtlusega Rumeenias. (3)

(2)

Otsuses 2005/710/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid peatavad elusate kodulindude, elusate silerinnaliste lindude, tehistingimustes peetavate ja looduslike jahilindude ning kõnealuste liikide haudemunade ja teatavate muude lindudest valmistatud toodete impordi kogu Rumeenia territooriumilt.

(3)

Rumeenia on edastanud komisjonile täiendavat teavet lindude gripi olukorra kohta ning selle teabe kohaselt ei ole Rumeenias alates 7. juunist 2006 avastatud uusi kõnealuse haiguse puhanguid.

(4)

Kõnealust teavet silmas pidades on asjakohane piirata otsuses 2005/710/EÜ sätestatud impordi peatamist selliselt, et seda kohaldataks vaid nende Rumeenia piirkondade suhtes, kus on endiselt otsene nimetatud haiguse oht.

(5)

Seetõttu tuleks otsust 2005/710/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/710/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldavad need. Liikmesriigid teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1); parandatud versioon (ELT L 191, 28.5.2004, lk 1).

(3)  ELT L 269, 14.10.2005, lk 42. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/435/EÜ (ELT L 173, 27.6.2006, lk 31).


LISA

“LISA

Artikli 1 punktides a ja b osutatud Rumeenia territooriumi osad

A   OSA

ISO riigikood

Riigi nimi

Territooriumi osa kirjeldus

RO

Rumeenia

Kogu Rumeenia territoorium


B   OSA

ISO riigikood

Riigi nimi

Territooriumi osa kirjeldus

RO

Rumeenia

Järgmised Rumeenia ringkonnad:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea”


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/47


KOMISJONI OTSUS,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kristallklaasis kasutatava plii kasutusviiside erandite osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4789 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/690/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

(2)

Kristallklaasi on edukalt kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kaunistamiseks. Kuna nõukogu 15. detsembri 1969. aasta direktiiviga 69/493/EMÜ (kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (2) on ette nähtud kristallklaasis sisalduva plii kogus ning plii asendamine kristallklaasis on seetõttu tehniliselt võimatu, siis on selle direktiiviga hõlmatud ohtlike ainete kasutamine kõnealustes konkreetsetes materjalides ja komponentides endiselt vältimatu. Seega peaks nende materjalide ja komponentide suhtes kehtima erand kõnealusest keelust.

(3)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide või komponentide keelust peaksid olema kohaldamisala poolest piiratud, et saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(4)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 on komisjon asjaosalistega konsulteerinud.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (3) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse järgmine punkt 29:

“29.

Kristallklaasis sisalduv plii, nagu on määratletud nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (4) I lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4).

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/310/EÜ (ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

(2)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.

(4)  EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.”


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/48


KOMISJONI OTSUS,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4790 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/691/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

(2)

Teatavate pliid ja kaadmiumi sisaldavate materjalide ja osade suhtes peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende ohtlike ainete kasutamine kõnealustes konkreetsetes materjalides ja osades on endiselt vältimatu või kuna asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele tekkiv kasu. Käesoleva otsuse lisas loetletud erandid määratakse tehniliste ekspertide poolt läbi viidud läbivaatuse tulemuste alusel, võttes arvesse uuringutest, sidusrühmadelt ja muudest teaduslikest/tehnilistest allikatest kättesaadavat tõendusmaterjali. Selle läbivaatluse põhjal jõuti järeldusele, et nende ainete kõrvaldamine või asendamine on ikka veel tehniliselt või teaduslikult võimatu.

(3)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide ja osade keelust peaksid olema kohaldamisala poolest piiratud, et saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(4)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 on komisjon asjaosalistega konsulteerinud.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/310/EÜ (ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


LISA

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse punktid 21–27:

“21.

Plii ja kaadmium trükivärvides, emailide kandmiseks boorsilikaatklaasile.

22.

Plii võõrlisandina haruldaste muldmetallide ja rauaga legeeritud granaati (RIG) sisaldavates Faraday rotaatorites, mida kasutatakse kiudoptilistes sidesüsteemides.

23.

Plii muude tiheda sammuga komponentide kui kuni 0,65-millimeetrise sammuga raudniklist korpusega konnektorite viimistluses ning plii muude tiheda sammuga osade kui kuni 0,65-millimeetrise sammuga vasest korpusega konnektorite viimistluses.

24.

Plii joodistes, läbi augu metallitatud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks.

25.

Pliioksiid struktuurelementides kasutatavates plasmanäidikutes (PDP) ja pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites (SED); eelkõige esi- ja tagaklaasi dielektrilises kihis, siinielektroodis, tahmaribal, aadressielektroodis, tõkkeribadel, fritt-tihendil, fritt-rõngastel ja trükipastas.

26.

Pliioksiid mustklaaslampide (BLB-lampide) klaasümbristes.

27.

Pliisulamid joodisena suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks ette nähtud) valjuhääldite andurites.”


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/50


KOMISJONI OTSUS,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kuuevalentse kroomi kasutusviiside erandite osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4791 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/692/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

(2)

Teatavate kuuevalentset kroomi sisaldavate materjalide ja komponentide suhtes peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende ohtlike ainete kasutamine kõnealustes konkreetsetes materjalides ja komponentides on endiselt vältimatu või kuna asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele tekkiv kasu. Erand määratakse tehniliste ekspertide poolt läbi viidud läbivaatuse tulemuste alusel, võttes arvesse uuringutest, sidusrühmadelt ja muudest teaduslikest/tehnilistest allikatest kättesaadavat tõendusmaterjali. Selle läbivaatluse põhjal jõuti järeldusele, et selle aine kõrvaldamine või asendamine on ikka veel tehniliselt või teaduslikult võimatu kuni 1. juulini 2007. Direktiiviga 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta on ette nähtud sarnane erand.

(3)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide või komponentide keelust peaksid olema kohaldamisala poolest piiratud, et saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(4)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 on komisjon asjaosalistega konsulteerinud.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse järgmine punkt:

“28.

Värvimata metall-lehtede ja kinnitite korrosioonikindlas kihis korrosioonikaitseks kasutatav kuuevalentne kroom ning direktiivi 2002/96/EÜ (infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed) kolmanda kategooria alla kuuluvate seadmete elektromagnethäirekaitse kihis kasutatav kuuevalentne kroom. Erand on antud kuni 1. juulini 2007.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/310/EÜ (ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/52


KOMISJONI OTSUS,

13. oktoober 2006,

millega muudetakse otsust 2005/393/EÜ kitsendatud tsoonidest välja- või läbiveo tingimuste osas seoses lammaste katarraalse palavikuga

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4813 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/693/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, (1) eriti selle artikli 6 lõike 1 teist alalõiku, artikli 8 lõiget 3, artikleid 11 ja 12 ja artikli 19 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2000/75/EÜ kehtestatakse ühenduses lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed, mis hõlmavad ka ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide kehtestamist ning kõnealustest tsoonidest loomade väljaviimise keeldu.

(2)

Komisjoni 23. mai 2005. aasta otsusega 2005/393/EÜ (lammaste katarraalsest palavikust ohustatud tsoonide ja järelevalvetsoonide ning nendest tsoonidest välja- või läbiveo tingimuste kohta) (2) on ette nähtud selliste geograafiliste piirkondade piiritlemine, kus liikmesriigid peavad kehtestama lammaste katarraalsest palavikust ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid (edaspidi “kitsendustega tsoonid”).

(3)

Niipea kui lammaste katarraalse palaviku viiruse olemasolu on majandis ametlikult kindlaks tehtud, tuleb direktiivi 2000/75/EÜ kohaselt kohaldada teatavaid kitsendusi nakatunud ettevõttest 20 km raadiuses. Kõnealuste kitsenduste hulka kuulub haigusele vastuvõtlike loomade veo keelamine majanditest välja või majanditesse, mis asuvad selles raadiuses (edaspidi “veokeeld”). Direktiivis sätestatakse veokeelu erandid loomade liikumisele ohustatud tsoonis.

(4)

Seepärast oleks asjakohane lubada loomade vedu veokeelu alla kuuluvast majandist kitsendustega tsooni piires otseveoks tapamajja. Seepärast tuleks otsust 2005/393/EÜ selliste vedude lubamiseks muuta.

(5)

Võttes arvesse teatavaid põllumajanduslikke tavasid, on samuti asjakohane näha ette eritingimused, millega minimeeritakse viiruse ülekandmise ohtu, kui veokeelu alla kuuluvatest majanditest viiakse loomi üle erimajanditesse kitsendustega tsoonis, millest nad võivad väljuda üksnes tapmisele. Samuti on asjakohane muuta otsust 2005/393/EÜ, et sätestada sellised tingimused.

(6)

Otsuse 2005/393/EÜ artiklis 4 on praegu sätestatud, et loomade riigisisese veo puhul kitsendustega tsoonist koheseks tapmiseks samas liikmesriigis võib pädev asutus teha väljaviimiskeelust erandi juhul, kui iga juhtumi puhul tehakse riskianalüüs ja on täidetud teatavad tingimused. Siiski ei nähta selle sättega praegu ette, et väljaviimiskeelu erandid peavad olema seotud riskianalüüsi soodsa tulemusega. On asjakohane ja läbipaistvuse seisukohalt õigem nõuda, et sellised erandid tuleb teha pärast riskianalüüsi, mille tulemus on soodne.

(7)

Otsuse 2005/393/EÜ artikli 5 lõikes 1 sätestatud praegune väljaviimiskeelu erand loomade puhul, kes viiakse ühendusesisese kaubanduse eesmärgil kitsendustega tsoonist välja, hõlmab kõnealuse otsuse artikli 3 kohaseid loomatervishoiu nõudeid riigisiseste vedude puhul majandisse ja sihtliikmesriigi eelnevat nõusolekut.

(8)

Järjepidevuse huvides on asjakohane, et loomatervishoiunõudeid, mis on sätestatud otsuse 2005/393/EÜ artiklis 4 väljaviimiskeelu erandite jaoks riigisisese veo puhul tapamajja, kohaldatakse koos sihtliikmesriigi eelneva nõusolekuga ka väljaviimiskeelu erandi suhtes teise liikmesriiki koheseks tapmiseks viidavate loomade puhul.

(9)

Otsuse 2005/393/EÜ II lisa sätted, mis on seotud lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikku liiki elusloomade ning nende sperma, munarakkude ja embrüote veoga kitsendustega tsoonist, peaksid olema kooskõlas Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu eeskirja peatükis 2.2.13 sätestatud tingimustega.

(10)

Sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse puhul, mis vastab otsuse 2005/393/EÜ II lisas sätestatud tingimustele, ei peaks olema nõutav sihtliikmesriigi eelnev nõusolek veo kohta, kuna kogumisjärgne kontroll näitab eksimatult, et doonorloom ei ole haigestunud.

(11)

Prantsusmaa ja Saksamaa on teatanud komisjonile, et nende kitsendustega tsoone on vaja kohandada. Seepärast on asjakohane muuta otsuse 2005/393/EÜ I lisa.

(12)

Seetõttu tuleks otsust 2005/393/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/393/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2a asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2a

Veokeelu erand

Erandina direktiivi 2000/75/EÜ artikli 6 lõike 1 punktist c tehakse veokeelu erand järgmiste loomade puhul:

a)

loomad, kes viiakse otse tapamajja, mis asub saatvat majandit ümbritsevas kitsendustega tsoonis;

b)

loomad, kelle sihtkohaks on majand, mis asub saatvat majandit ümbritsevas kitsendustega tsoonis, ja

i)

20 km raadiuses nakatunud majandist või

ii)

väljaspool 20 km raadiust nakatunud majandist, tingimusel et

on olemas saatva majandi asukoha ja sihtkoha pädevate asutuste eelnevad nõusolekud ja kõik kõnealuste pädevate asutuste nõutud loomatervishoiu tagatised seoses lammaste katarraalse palaviku viiruse leviku vastaste meetmete ja kaitsega vektorite vastu või

on tehtud II lisa A jao punkti 1 alapunktis c nimetatud haigusetekitaja tuvastamise test, mille tulemus on negatiivne ja mis on tehtud prooviga, mis on võetud alates saatmisest 48 tunni jooksul asjaomaselt loomalt, keda tuleb vektorite rünnaku vastu kaitsta vähemalt alates kõnealuse proovi võtmisest ja keda tohib sihtmajandist välja viia üksnes koheseks tapmiseks.”

2.

Artiklis 3 asendatakse lõike 3 sissejuhatav lause järgmisega:

“Kui kitsendustega tsoonide epidemioloogiliselt asjakohases piirkonnas on vektori aktiivsuse peatumisest möödunud rohkem kui 40 päeva, teeb pädev asutus väljaviimiskeelust erandeid järgmiste loomade riigisisese veo puhul:”

3.

Artiklis 4 asendatakse sissejuhatav lause ja punkti a sissejuhatav lause järgmisega:

“Loomade veo puhul kitsendustega tsoonist samas liikmesriigis asuvasse tapamajja koheseks tapmiseks teeb pädev asutus väljaviimiskeelust erandi juhul, kui:

a)

iga juhtumi puhul on tehtud riskianalüüs loomade võimalike kontaktide kohta vektoritega tapamajja transportimisel ja analüüsi tulemused on soodsad, võttes arvesse järgmist:”

4.

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Pädev asutus teeb loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesiseste vedude puhul kitsendustega tsoonist väljaviimiskeelust erandeid juhul, kui:

a)

loomad, nende sperma, munarakud ja embrüod vastavad artiklis 3 või 4 sätestatud tingimustele ja

b)

välja arvatud sügavkülmutatud sperma puhul annab sihtliikmesriik enne vedamist oma nõusoleku.”

b)

Lisatakse lõige 3:

“3.   Käesolevat artiklit ei kohaldata loomade veo suhtes vastavalt artiklis 2a sätestatud erandile.”

5.

I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  ELT L 130, 24.5.2005, lk 22. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/633/EÜ (ELT L 258, 21.9.2006, lk 7).


LISA

I.   Otsuse 2005/393/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Saksamaad käsitlev tsooni F (serotüüp 8) kitsendustega tsoonide loetelu asendatakse järgmisega:

“Saksamaa:

Hessen

Kogu territoorium

Niedersachsen

Landkeis Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen

Kogu territoorium

Rheinland-Pfalz

Kogu territoorium

Saarland

Kogu territoorium”

2.

Prantsusmaad käsitlev tsooni F (serotüüp 8) kitsendustega tsoonide loetelu asendatakse järgmisega:

“Prantsusmaa:

Ohustatud tsoon:

Ardennes’i departemang

Aisne’i departemang: ringkonnad: Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Marne’i departemang: ringkonnad: Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

Meurthe-et-Moselle’i departemang: Briey ringkond

Meuse’i departemang

Moselle’i departemang: ringkonnad: Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

Nordi departemang

Pas-de-Calais’ departemang

Somme’i departemang: Péronne’i ringkond

Järelevalvetsoon:

Aube’i departemang

Aisne’i departemang: Château-Thierry ringkond

Marne’i departemang: Epernay ringkond

Haut-Marne’i departemang: ringkonnad: Saint-Dizier, Chaumont

Meurthe-et-Moselle’i departemang: ringkonnad: Toul, Nancy, Lunéville

Moselle’i departemang: ringkonnad: Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

Oise’i departemang: ringkonnad: Clermont, Compiègne, Senlis

Seine-et-Marne’i departemang: ringkonnad: Meaux, Provins

Somme’i departemang: ringkonnad: Abbeville, Amiens, Montdidier

Vosges’i departemang: Neufchâteau ringkond”

II.   Otsuse 2005/393/EÜ II lisa asendatakse järgmisega:

“II LISA

nagu on osutatud artikli 3 lõikes 1

A.   Elusmäletsejalised

1.   Enne vedamist peab elusmäletsejaid kaitsma lammaste katarraalse palaviku viirust levitada võivate Culicoides’i liiki putukate rünnaku vastu vähemalt:

a)

60 päeva või

b)

28 päeva, kui neile on selle aja jooksul tehtud vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule lammaste katarraalse palaviku viiruse rühma kuuluvate antikehade avastamiseks seroloogiline test, mille tulemused on negatiivsed, ja mis on läbi viidud vähemalt 28 päeva jooksul pärast vektorite rünnaku eest kaitsmise perioodi algust, või

c)

14 päeva, kui neile on selle aja jooksul tehtud vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule haigustekitaja tuvastamise test, mille tulemused on negatiivsed, ja mis on läbi viidud vähemalt 14 päeva jooksul pärast vektorite rünnaku eest kaitsmise perioodi algust.

2.   Elusmäletsejate sihtkohta vedamisel tuleb neid kaitsta Culicoides’i liiki putukate rünnaku vastu.

B.   Mäletsejaliste sperma

1.   Sperma peab pärinema doonorloomadelt:

a)

keda on kaitstud lammaste katarraalse palaviku viirust levitada võivate Culicoides’i liiki putukate rünnaku vastu vähemalt 60 päeva enne sperma kogumise algust ja selle ajal või

b)

kellele on tehtud kogumise perioodil vähemalt iga 60 päeva järel ning pärast viimast kogumist 21–60 päeva jooksul vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule lammaste katarraalse palaviku viiruse rühma kuuluvate antikehade avastamiseks seroloogiline test, mille tulemused on negatiivsed, või

c)

kellele on tehtud vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule haigustekitaja tuvastamise test, mille tulemused on negatiivsed, ning kõnealune test on tehtud vereproovidega, mis on võetud:

i)

sperma kogumise alguses ja viimasel kogumisel ning

ii)

sperma kogumise ajal:

vähemalt iga 7 päeva järel viirusisolatsiooni testi korral või

vähemalt iga 28 päeva järel polümeraasi ahelreaktsiooni testi korral.

2.   Värsket spermat võib koguda isastelt doonorloomadelt, keda on kaitstud Culicoides’i liiki putukate rünnaku vastu vähemalt 30 päeva enne sperma kogumise algust ja selle ajal ning kellele on tehtud:

a)

enne esimest kogumist ja iga 28 päeva järel kogumisperioodi ajal ning 28 päeva pärast viimast kogumist vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule lammaste katarraalse palaviku viiruse rühma kuuluvate antikehade avastamiseks seroloogiline test, mille tulemused on negatiivsed, või

b)

kellele on tehtud vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule haigustekitaja tuvastamise test, mille tulemused on negatiivsed, ning kõnealune test on tehtud vereproovidega, mis on võetud:

i)

sperma kogumise alguses, viimasel kogumisel ja 7 päeva pärast viimast kogumist ja

ii)

sperma kogumise ajal:

vähemalt iga 7 päeva järel viirusisolatsiooni testi korral või

vähemalt iga 28 päeva järel polümeraasi ahelreaktsiooni testi korral.

3.   Külmutatud sperma võib pärineda isastelt doonorloomadelt, kellele on vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule tehtud lammaste katarraalse palaviku viiruse rühma kuuluvate antikehade avastamiseks seroloogiline test, mille tulemused on negatiivsed, ning kõnealune test on tehtud proovidega, mis on võetud 21–30 päeva pärast sperma kogumist kohustusliku ladustusperioodi ajal vastavalt nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ (1) C lisa punkti 1 alapunktile f või nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (2) D lisa III peatüki punktile g.

4.   Emaseid mäletsejaid tuleb jälgida päritoluettevõttes vähemalt 28 päeva jooksul pärast punktis 1 ja 2 osutatud värske spermaga viljastamist.

C.   Mäletsejate ootsüüdid ja embrüod

1.   In vivo saadud veiste embrüod tuleb koguda nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ (3) kohaselt.

2.   In vivo saadu mäletsejate, v.a veiste embrüod ja in vitro toodetud veiste embrüod peavad pärinema emastelt doonorloomadelt:

a)

keda on kaitstud lammaste katarraalse palaviku viirust levitada võivate Culicoides’i liiki putukate rünnaku vastu vähemalt 60 päeva enne embrüote/ootsüütide kogumise algust ja selle ajal või

b)

kellele on tehtud pärast embrüote/ootsüütide kogumist 21–60 päeva jooksul vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule lammaste katarraalse palaviku viiruse rühma kuuluvate antikehade avastamiseks seroloogiline test, mille tulemused on negatiivsed, või

c)

kellele on tehtud vastavalt maismaaloomi käsitlevale OIE käsiraamatule haigustekitaja tuvastamise test, mille tulemused on negatiivsed, ning kõnealune test on tehtud vereproovidega, mis on võetud embrüote/ootsüütide kogumise päeval.


(1)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1”.


14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/59


KOMISJONI OTSUS,

13. oktoober 2006,

millega keelatakse Ühendkuningriigi teatavas piimatööstusettevõttes valmistatud kohupiima turule viimine

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4877 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/694/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 lõikele 1 peatab komisjon olukorras, kus toit võib tõsiselt ohustada inimeste tervist ja seda ohtu ei saa rahuldavalt juhtida asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmete abil, kõnealuse toidu turule viimise või kasutamise ning võtab mis tahes muud asjakohased ajutised meetmed.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (2) on sätestatud toiduainete hügieeni üldeeskirjad toidukäitlejatele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 (3) on sätestatud loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. Selles täpsustatakse eeskirjad, mida kohaldatakse sellise tooraine suhtes, mida võib turule viia ja mida võib seetõttu kasutada piimatoodete valmistamisel. Nende eeskirjade kohaselt on piimatooted toorpiima töötlemisel saadud tooted või selliste töödeldud toodete edasisel töötlemisel saadud tooted.

(3)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao I peatüki III osa punktis 4 on sätestatud tingimused, mida tuleb täita toorpiima töötlemisel ja turule viimisel. Nende sätete alusel ei tohi piimasektori toidukäitlejad viia turule toorpiima, mille antibiootiliste ainete jääkide tase ületab nõukogu 26. juuni 1990. aasta määruse (EMP) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) (4) I ja III lisas sätestatud tasemed.

(4)

Kõnealustele tingimustele mittevastav piim tuleb kõrvaldada kui 2. kategooria loomne kõrvalsaadus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad. (5)

(5)

Nende tingimuste täitmiseks teevad piimasektori toidukäitlejad enne piima turule viimist kiiranalüüse. Nende analüüside eesmärk on tuvastada antibiootiliste ainete jääke ning need analüüsid on koostatud nii, et need annaksid andmiseks jääkide piirnormi lähedase koguse korral positiivse tulemuse, kuid nendega ei tuvastata esinevate jääkide täpset kogust. Sellistel tingimustel saab vaid antibiootiliste ainete jääkide tuvastamist ja nende koguse määramist võimaldava analüüsiga teha kindlaks seda, et piirnorme ei ole ületatud. Kui sellist kinnitavat analüüsi ei ole tehtud, loetakse kiiranalüüsil positiivse tulemuse andnud piim ohtlikuks.

(6)

Komisjoni veterinaar- ja toiduameti poolt Ühendkuningriigis 31. maist kuni 13. juuni 2006 korraldatud kontrollikäigu jooksul saadi korduvaid kinnitusi selle kohta, et hügieeninõuetele mittevastavat piima viidi turule ja saadeti inimtoiduks mõeldud piimatooteid valmistavale heakskiidetud toidukäitlejale.

(7)

Veterinaar- ja toiduamet sooritas 9. juunil 2006 kontrollikäigu ettevõtja Bowland Dairy Products Limited valdustesse asukohaga Fulshaw Hoad Farm Barrowford, Lancashire BB9 6RA (edaspidi “Bowland”), registreerimisnumbriga UK PE 023. Komisjonile teadaolevalt ekspordib kõnealune ettevõtja peaaegu kogu oma toodetud kohupiima teistesse liikmesriikidesse.

(8)

Selle käigu tulemusel ilmnes, et kohupiima valmistamiseks kasutatud tooraine hulka kuulus toorpiim, mille saatsid Ühendkuningriigi peamised piimakogujad ja mille kvaliteeditaset oli alandatud järgmistel põhjustel: kiiranalüüsi tulemusel tuvastatud antibiootiliste ainete jäägid, piima ja vee segu, mis tekkis meiereide torustike puhastamisel puhastus- ja desinfektsioonivahenditega (meierei jääkvesi), värvainete sisaldus, jaemüüjatelt saadud pakendatud kuumtöödeldud joogipiima ülejäägid. Ettevõtja dokumentide kohaselt oli sellist piima liigitatud järgmiselt: “tagasisaadetud piim”“piimajäägid”, “inimtoiduks kõlbmatu” piim või piim, millele on lisatud tõendid piima kõlbmatust kinnitavate analüüside tulemustega.

(9)

Kontrollikäigust selgus ka, et lisaks tegeles ettevõtja sellega, et pakendas õhukindlalt nõuetele mittevastavat juustu, mis oli valmistatud hallitanud juustust või võõrkehasid, näiteks kummikinda tükke, sisaldavast juustust. Ettevõtja dokumentide kohaselt liigitati sellist materjali järgmiselt: “jäätmed”, “saastunud juust” või “tootmisjäägid”.

(10)

Ühendkuningriigi toidustandardi amet korraldas Bowlandi valdustes kontrolli 20. juunil 2006. Bowland sel ajal ei tegutsenud. Kohupiima tootmist alustati uuesti 26. juunil 2006.

(11)

Alates 9. juuni 2006 tehtud kontrollikäigust on komisjon korduvalt teavitanud Ühendkuningriigi ametiasutusi kahtlustest seoses kõnealusest tegevusest tulenevate ohtudega inimeste tervisele ja arutanud nendega mitmel korral olukorrale antud hinnanguga seotud tehnilisi küsimusi. Komisjon ja Ühendkuningriigi ametiasutused kohtusid 4. juulil 2006 ja pidasid 18. juulil 2006 nende küsimuste arutamiseks audiokonverentsi. Järgmine audiokonverents peeti 14. septembril 2006 ja sellel osalesid ka ühenduse antibiootiliste ainete jääkidega tegeleva tugilabori esindajad. Selle tulemusel teavitasid Ühendkuningriigi ametiasutused komisjoni 15. septembri 2006. aasta kirjas, et nad on läbi vaadanud oma seisukoha analüüside kohta, mille tulemusel komisjon uskus, et nad võtavad seejärel kohaseid meetmeid. Ometigi seda ei tehtud.

(12)

Veterinaar- ja toiduamet korraldas Bowlandi valdustes teise kontrollikäigu 26. ja 27. septembril 2006, et kontrollida uut töökorda, mida hakati rakendama pärast veterinaar- ja toiduameti esimest kontrollikäiku ning finantsinspektsiooni auditit. Veterinaar- ja toiduameti inspektorid märkisid, et alates 26. juunist 2006 ei ole Ühendkuningriigi pädevad asutused Bowlandile teatatud tegutsemistingimuste täitmist kohapeal kontrollinud. Tuvastati uusi probleeme, nagu piimapakendite ebahügieeniline iseeneslik avanemine, kuid kontrollikäik andis tunnistust ka sellest, et jätkuvalt kasutatakse piima, mis ei vasta ühenduse õigusega ettenähtud hügieeninõuetele. Eelkõige võtab ettevõtja ikka veel vastu ja kasutab piima, mille analüüsitulemus on enne turuleviimist osutunud antibiootiliste ainete jääkide suhtes positiivseteks, juhtudel, kui ei ole tõendatud, et sellised jäägid ei ületa määrusega (EMÜ) nr 2377/90 ettenähtud piirnorme.

(13)

Liikmesriigid jõustavad määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 17 lõike 2 kohaselt toidualased õigusnormid ning jälgivad ja kontrollivad, et toidu- ja söödakäitlejad täidaksid toidualaste õigusnormide asjakohaseid nõudeid kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Nad peavad selleks kasutama ametlikku kontrollisüsteemi ning muid asjaoludele vastavaid meetmeid, kaasa arvatud üldsuse teavitamine küsimustes, mis on seotud toidu ja sööda ohutusega ning nendega seotud riskidega, toidu ja sööda ohutuse järelevalvega ja muu seirega kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

(14)

Kõnealuse juhtumi asjaolude põhjal on selge, et Ühendkuningriigi ametiasutused on oma kontrollikohustuse korduvalt täitmata jätnud. Seepärast kavatseb komisjon peatselt algatada asutamislepingu artiklile 226 vastava menetluse. Samuti kavatseb komisjon taotleda selliste ajutiste meetmete võtmist, mida võidakse vajalikuks pidada, et taastada võimalikult ruttu Ühendkuningriigi ametiasutuste poolne piisav kontroll piimasektori üle.

(15)

Vahepealse aja jooksul on siiski vaja, et komisjon võtaks erakorralisi meetmeid, et kõrvaldada inimeste tervisele avalduv vahetu ja tõsine oht, mida tekitab Bowlandi toodete pakkumine ühenduse turul.

(16)

Toorpiim, mis sisaldab antibiootiliste ainete jääke, mis ületavad ühenduse õigusega ettenähtud piirnorme, ei kõlba inimtoiduks ja on ohtlik, võttes arvesse asjaolu, et kõnealuse piirnormi aluseks on selliste jääkide liik ja hulk, mida ei loeta inimese tervisele toksikoloogiliselt ohtlikuks. Veterinaarias kasutatavate toimeainete omaduste tõttu tuleb lisaks ainete kitsamas tähenduses toksikoloogilistele omadustele (teratogeensus, mutageensus, kantserogeensus) arvesse võtta ka nende farmatseutilisi omadusi. Lisaks on märkimisväärne osa (1 %–10 %) elanikkonnast penitsilliini ja muude antibiootikumide ning nende metaboliitide suhtes ülitundlik ja isegi väikesed kontsentratsioonid võivad neil põhjustada allergilise reaktsiooni (nagu nahalööve, astma või anafülaktiline šokk).

(17)

Üha suurenevaks üldiseks terviseprobleemiks on toiduainetest isoleeritud zoonoose põhjustavate bakterite resistentsus mikroobivastaste ravimite suhtes. Selged tõendid viitavad sellele, et antibiootikumide manustamine toiduloomadele põhjustab resistentsete bakterite esinemist loomadel ja toidus ning et kokkupuutumine selliste resistentsete bakteritega avaldab inimeste tervisele kahjulikku mõju. Tõendid näitavad, et resistentsed bakterid levivad toiduloomadelt inimestele peamiselt toidu kaudu.

(18)

Kui ettevõtja tegutseb nagu Bowland ja kasutab piima, mille analüüsitulemus on enne turuleviimist osutunud antibiootiliste ainete jääkide suhtes positiivseteks, kui ei ole tõendatud, et sellised jäägid ei ületa määrusega (EMÜ) nr 2377/90 ettenähtud piirnorme, ohustab see tõenäoliselt tõsiselt inimeste tervist. Keemilised ained, nagu antibiootikumid ja nende metaboliidid, ei hävine, sõltumata nende töötlemise viisist. Sellest tulenevalt sisaldavad ka Bowlandi tooted, mis on valmistatud selliseid aineid sisaldava piima töötlemisel, vältimatult jääke, nii et tekib sama ohutusega seotud probleem.

(19)

Kõnealusele küsimusele juhiti liikmesriikide tähelepanu mitmel korral, eelkõige 18. juulil 2006 ja 18. septembril 2006 toimunud toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee kohtumistel ning 7. septembril 2006 toimunud töörühma erikohtumisel. Komisjoni hinnangut toetasid kõik liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuningriik.

(20)

Komisjon teatas Bowlandile 4. oktoobri 2006. aasta kirjas oma kavatsusest esitada toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 alusel otsuse eelnõu. Bowland vastas komisjonile 5. oktoobri kirjaga ja 6. oktoobri e-kirjaga. Bowland kinnitas oma seisukohta antibiootiliste ainete jääkide piimas esinemise suhtes ja ei esitanud uusi andmeid, mis tõendaksid, et oht, mida kõnealused tooted rahva tervisele põhjustavad, on kadunud.

(21)

Võttes eelkõige arvesse 26. ja 27. septembril 2006 toimunud veterinaar- ja toiduameti viimase kontrollikäigu tulemusi ja asjaolu, et kõnealust toodet pakutakse mitme liikmesriigi turul, leiab komisjon, et ohu rahuldavaks juhtimiseks on vaja võtta kogu ühendust hõlmavaid meetmeid, sealhulgas keelata kõnealuste toodete turule viimine. Neid meetmeid tuleb viivitamata kohaldama hakata, sest oht inimeste tervisele on suur.

(22)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed vaadatakse üle kohe, kui saadakse uut teavet, mis näitab, et ohtu inimeste tervisele enam pole, eelkõige Ühendkuningriigi ametiasutuste võetud meetmete tulemusel.

(23)

Komisjon kaalub edasiste meetmete võtmist, kui esitatakse tõendeid selle kohta, et samalaadset tegevust esineb ka teistes ettevõtetes.

(24)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid keelavad viia turule kohupiima, mille on valmistanud ettevõtja Bowland Dairy Products Limited, registrinumbriga UK PE 23 ja asukohaga Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA, ning teeb kindlaks, konfiskeerib ja kõrvaldab kõik sellist päritolu kohupiima allesjäänud kogused.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (ELT L 100, 8.4.2006, lk 3).

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1; parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55; parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

(4)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1231/2006 (ELT L 225, 17.8.2006, lk 3).

(5)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 208/2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 25).