ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 269

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. september 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1419/2006, 25. september 2006, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1/2003 seoses selle rakendusala laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele ( 1 )

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1420/2006, 27. september 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1421/2006, 27. september 2006, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1422/2006, 27. september 2006, riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1423/2006, 26. september 2006, millega kehtestatakse põllumajanduskulude valdkonnas Bulgaaria ja Rumeenia suhtes võetavate asjakohaste meetmete mehhanism

10

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 15. september 2006, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Belgia, Kreeka, Iirimaa, Küprose, Madalmaade, Poola, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi ning kahe Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

13

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1419/2006,

25. september 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1/2003 seoses selle rakendusala laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 83,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1987. aastast on konkurentsieeskirjade rakendamise suhtes mereveosektoris kohaldatud määruse (EMÜ) nr 4056/86 (3) sätteid. Kõnealusel määrusel oli algselt kaks ülesannet. Esiteks olid selles menetlussätted ühenduse konkurentsieeskirjade jõustamiseks mereveosektoris. Teiseks nähti selles ette teatavad sisulised konkurentsi erisätted merendussektori tarvis, nimelt liinilaevanduskonverentside grupierand, mis võimaldab neil teatavatel tingimustel määrata kindlaks hinnad ja reguleerida veomahtu, üksnes tehniliste kokkulepete väljaarvamine asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaldamisalast ja menetlus rahvusvahelise õiguse konfliktide lahendamiseks. Seda ei kohaldatud mereveoteenuste suhtes ühe ja sama liikmesriigi sadamate vahel (kabotaaž) või rahvusvaheliste trampteenuste suhtes.

(2)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (4) muudeti määrust (EMÜ) nr 4056/86, et viia meretransport kõigis sektorites, välja arvatud kabotaaž ja rahvusvahelised trampteenused, rakendatavate ühiste konkurentsi rakenduseeskirjade alla alates 1. maist 2004. Merendussektoriga seotud konkurentsialased sisulised erisätted kuuluvad siiski endiselt määruse (EMÜ) nr 4056/86 rakendusalasse.

(3)

Määruses (EMÜ) nr 4056/86 sätestatud liinilaevanduskonverentside grupierandiga vabastatakse ühe või mitme liinilaevanduskonverentsi kõik liikmed või osa liikmeid asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 sisalduva kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keelu kohaldamisest. Grupierandi õigustuses leitakse põhimõtteliselt, et konverentsid loovad tasakaalu, tagades eksportijaile usaldusväärse teeninduse, mida ei ole võimalik saavutada vähem piiravate vahenditega. Komisjoni läbiviidud mereveosektori põhjalik uurimine on näidanud, et liinilaevandus ei ole unikaalne, sest selle kulustruktuur ei erine oluliselt muude majandussektorite kulustruktuurist. Seega ei ole mingeid tõendeid, et mereveosektorit tuleks kaitsta konkurentsi eest.

(4)

Asutamislepingu artikli 81 lõikele 3 vastava erandi tegemise esimese tingimusega nõutakse, et piirav kokkulepe aitaks parandada kaupade tootmist või levitamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi. Konverentside loodavast tõhususest rääkides ei suuda liinilaevanduskonverentsid enam kohaldada konverentsitariifi, kuid nad suudavad siiski veel kehtestada tasusid ja lisatasusid, mis on osa veohinnast. Samuti puuduvad tõendid, et konverentsisüsteem tagaks stabiilsemad veohinnad või usaldusväärsemad laevandusteenused täielikult konkurentsile avatud turuga võrreldes. Konverentsiliikmed pakuvad üha enam oma teenuseid üksikute teenuslepete alusel, mis sõlmitakse üksikute eksportijatega. Lisaks sellele ei suuda konverentsid hallata olemasolevat veomahtu, sest see on iga lastivedaja tehtav üksikotsus. Praeguses turuolukorras tagavad hinnastabiilsuse ja teenuse usaldusväärsuse üksikud teenuskokkulepped. Seetõttu on väidetav põhjuslik seos piirangute (hindade kindlaksmääramine ja pakkumise reguleerimine) ja väidetava tõhususe (usaldusväärsed teenused) vahel liialt kaheldav, et see täidaks asutamislepingu artikli 81 lõike 3 esimest tingimust.

(5)

Asutamislepingu artikli 81 lõikele 3 vastava erandi tegemise teine tingimus on, et tarbijad peavad saama kompensatsiooni konkurentsipiirangutest tuleneva negatiivse mõju eest. Selliste rangete piirangute puhul, nagu horisontaalne hindade kindlaksmääramine, mis toimub konverentsitariifi määramisel ning tasude ja lisatasude ühisel kindlaksmääramisel, on negatiivne mõju väga tugev. Selget positiivset mõju ei ole aga kindlaks tehtud. Veoteenuste kasutajad arvavad, et konverentsid tegutsevad kõige vähem tõhusate liikmete huvides ja nõuavad konverentside kaotamist. Konverentsid ei täida enam asutamislepingu artikli 81 lõike 3 teist tingimust.

(6)

Asutamislepingu artikli 81 lõikele 3 vastava erandi tegemise kolmas tingimus on, et asjassepuutuvate ettevõtjate suhtes ei tohi kehtestada piiravaid kokkuleppeid, mis ei ole erandi eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud. Konsortsiumid on liinilaevandusliinide koostöökokkulepped, mis ei sisalda hinna kindlaksmääramist ning on seega vähem piiravad kui konverentsid. Veoteenuste kasutajad arvavad, et need pakuvad piisavaid, usaldusväärseid ja tõhusaid laevanduse regulaarteenuseid. Lisaks sellele on üksikute teenuskokkulepete arv viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Määratluse kohaselt ei ole sellised üksikud teenuskokkulepped konkurentsi piiravad ja on eksportijaile kasulikud, sest need võimaldavad konkreetsetele vajadustele vastavaid eriteenuseid. Lisaks sellele määratakse hind juba varem ning see ei kõigu eelnevalt kindlaksmääratud aja jooksul (tavaliselt kuni üks aasta) ning seetõttu aitavad teenuskokkulepped kaasa hinnastabiilsusele. Seetõttu ei ole kindlaks tehtud, et määruse (EMÜ) nr 4056/86 alusel lubatud konkurentsipiirangud (hindade kindlaksmääramine ja veomahu reguleerimine) oleksid veoteenuste kasutajatele usaldusväärsete laevandusteenuste osutamisel asendamatud, sest seda eesmärki võib saavutada vähem piiraval viisil. Seega ei ole asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kolmas tingimus täidetud.

(7)

Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 neljanda tingimusega nõutakse, et laevanduskonverentsi suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada tõhusaid konkurentsipiiranguid. Praegustes turutingimustes on konverentsid olemas peaaegu kõigil suurematel kaubateedel ning need konkureerivad konsortsiumideks ühinenud lastivedajatega ja sõltumatute liinidega. Kuigi võib esineda konkurentsi ookeani prahihindades konverentsisüsteemi nõrgenemise tõttu, lisatasude ja lisamaksude puhul hinnakonkurentsi ei ole. Need määrab konverents ning sama suuri tasusid kohaldavad tihti ka konverentsivälised lastivedajad. Lisaks sellele osalevad lastivedajad sama kaubatee konverentsides ja konsortsiumides, vahetades tundlikku äriteavet ning kumuleerides konverentsi (hindade kindlaksmääramine ja veomahu reguleerimine) ja konsortsiumi (operatiivkoostöö ühise teenuse osutamiseks) grupierandid. Võttes arvesse kasvavaid sidemeid sama kaubatee lastivedajate vahel, on väga raske kindlaks teha, mil määral laevanduskonverentsides tõhus sise- ja väliskonkurents toimib, ning seda saab teha iga juhtumit eraldi hinnates.

(8)

Liinilaevanduskonverentsid ei täida enam nelja asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kumulatiivset tingimust ning konverentside grupierand tuleks seetõttu tühistada.

(9)

Samuti on tarbetu arvata asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 sisalduva keelu kohaldamisalast välja puhtalt tehnilised kokkulepped ja menetlus võimalike konfliktide lahendamiseks õigussüsteemide vahel. Seepärast tuleks need sätted samuti välja jätta.

(10)

Seoses eespool selgitatuga tuleks määrus (EMÜ) nr 4056/86 tunnistada tervikuna kehtetuks.

(11)

Liinilaevanduskonverentse talutakse mitmes riigis. Siin, nagu ka teistes sektorites, ei kohaldata konkurentsiõigust ülemaailmselt ühesuguselt. Võttes arvesse liinilaevanduse globaalset laadi, peaks komisjon astuma kõik vajalikud sammud mujal olemasolevate liinilaevanduskonverentside hinna kindlaksmääramise erandite eemaldamiseks, säilitades samal ajal konsortsiumidesse ja liitudesse koondunud laevandusliinide vahelise koostöö erandi kooskõlas OECD sekretariaadi 2002. aasta soovitustega.

(12)

Kabotaaž ja rahvusvahelised trampteenused ei kuulu asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rakenduseeskirjade alla, mis sätestati algselt määruses (EMÜ) nr 4056/86 ja seejärel määruses (EÜ) nr 1/2003. Need on nüüdseks ainsad sektorid, mis ei kuulu ühenduse konkurentsi rakenduseeskirjade alla. Regulatiivsest aspektist on anomaalne, et nendes sektorites puuduvad tõhusad jõustamisstruktuurid.

(13)

Trampteenuste väljaarvamine määrusest (EÜ) nr 1/2003 põhines asjaolul, et nende teenuste hinnad lepitakse iga juhtumi puhul eraldi kokku vastavalt pakkumise ja nõudluse tingimustele. Sellised turutingimused on olemas ka teistes sektorites ning asutamislepingu artiklite 81 ja 82 sisulisi sätteid juba kohaldatakse nende teenuste suhtes. Nende teenuste asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rakenduseeskirjadest väljaarvamise säilitamiseks ei ole esitatud ühtki veenvat põhjust. Kuigi kabotaažiteenustel ei ole tihti mingit mõju ühendusesisesele kaubandusele, ei tähenda see, et need peaksid olema algusest peale välja arvatud määruse (EÜ) nr 1/2003 rakendusalast.

(14)

Kuna määruses (EÜ) nr 1/2003 sisalduvad mehhanismid on kohased konkurentsieeskirjade kohaldamiseks kõigis sektorites, tuleks selle määruse rakendusala muuta nii, et sellesse kuuluksid ka kabotaaž ja trampteenused.

(15)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1/2003 vastavalt muuta.

(16)

Kuna liikmesriikidel võib olla tarvis kohandada oma rahvusvahelisi kohustusi seoses konverentsisüsteemi kaotamisega, tuleks jätkata üleminekuperioodil määruse (EMÜ) nr 4056/86 liinilaevanduskonverentside grupierandit käsitlevate sätete kohaldamist konverentside suhtes, mis vastavad määruse (EMÜ) nr 4056/86 nõuetele käesoleva määruse jõustumise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 4056/86 tunnistatakse kehtetuks.

Määruse (EMÜ) nr 4056/86 artikli 1 lõike 3 punktide b ja c, artiklite 3–7, artikli 8 lõike 2 ja artikli 26 kohaldamist jätkatakse määruse (EMÜ) nr 4056/86 nõuetele vastavate liinilaevanduskonverentside suhtes üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kaks aastat alates 18. oktoobrist 2006.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 32 jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. september 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  4. juuli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(3)  EÜT L 378, 31.12.1986, lk 4. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(4)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2004 (ELT L 68, 6.3.2004, lk 1).


28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1420/2006,

27. september 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 27. septembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

62,4

096

42,0

999

52,2

0707 00 05

052

98,8

999

98,8

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

56,6

388

63,8

524

55,3

528

49,7

999

56,4

0806 10 10

052

83,2

400

152,5

624

139,2

999

125,0

0808 10 80

388

89,2

400

91,4

508

80,0

512

80,5

528

74,1

720

80,0

800

140,5

804

93,7

999

91,2

0808 20 50

052

117,2

388

91,4

720

74,4

999

94,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,4

999

108,4

0809 40 05

052

111,4

066

68,8

624

114,6

999

98,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1421/2006,

27. september 2006,

millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmepoolsete läbirääkimiste Uruguay voorus (2) ühenduse võetud rahvusvaheliste kohustuste kohaselt on vajalik välja töötada teatava maisikoguse Hispaaniasse importimise tingimused.

(2)

Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1839/95 (millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta) (3) sätestatakse pakkumismenetluse rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud erieeskirjad.

(3)

Praegusi Hispaania turuvajadusi silmas pidades tuleks välja kuulutada pakkumismenetlus maisi imporditollimaksu vähendamiseks.

(4)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksu vähendamiseks Hispaaniasse imporditava maisi puhul.

2.   Määrust (EÜ) nr 1839/95 kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumisi võib esitada kuni 26. oktoobrini 2006. Selle aja jooksul viiakse läbi iganädalasi pakkumismenetlusi, mille kogused ja tähtpäevad on märgitud pakkumiskutses.

Artikkel 3

Kõnealuste pakkumismenetluste põhjal välja antavad impordilitsentsid kehtivad 50 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1839/95 artikli 10 lõikes 4 määratletud tähenduses.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1422/2006,

27. september 2006,

riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Nende koguste kontrollimine, mille suhtes olid esitatud 2006. aasta septembri osajaotuste raames tehtud riisi impordilitsentside taotlused, näitab, et taotletud kogustele, mille suhtes on vajadusel kohaldatud vähendusprotsenti, tuleks litsentsid välja anda, samuti tuleks kinnitada järgmisse osajaotusse üle kantavad kogused ning erinevate kvootide alusel saadaolevad täielikud kogused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatud ning 2006. aasta septembri esimese kümne tööpäeva jooksul esitatud ja komisjonile teatatud riisi tariifikvootide impordilitsentside taotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas kindlaks määratud vähendusprotsente.

2.   2006. aasta septembri osajaotuse raames saadaolevad kogused, mis kantakse üle järgmisse osajaotusse, ja 2006. aasta oktoobri osajaotuse raames saadaolevad täielikud kogused on määratud kindlaks lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 247/2006 (ELT L 42, 14.2.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 965/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 12).


LISA

Vähendusprotsendid, mida kohaldatakse 2006. aasta septembri osajaotuse raames taotletud koguste suhtes, ning järgmisse osajaotusse ülekantavad kogused

a)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta septembri osajaotuse vähendusprotsent

2006. aasta oktoobri osajaotusse ülekantav kogus

(tonnides)

2006. aasta oktoobri osajaotuse raames saadaolev üldkogus

(tonnides)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

0 (1)

4 835,306

Tai

09.4128

0 (1)

260,923

Austraalia

09.4129

0 (1)

15

Teised riigid

09.4130

Kõik riigid

09.4138

5 111,229

b)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta septembri osajaotuse vähendusprotsent

Tai

09.4112

Ameerika Ühendriigid

09.4116

India

09.4117

Pakistan

09.4118

Teised riigid

09.4119

Kõik riigid

09.4166

c)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta septembri osajaotuse vähendusprotsent

2006. aasta oktoobri osajaotusse ülekantav kogus

(tonnides)

2006. aasta oktoobri osajaotuse raames saadaolev üldkogus

(tonnides)

Kõik riigid

09.4168

98,59151

0

0


(1)  Antakse taotluses esitatud kogusele.


28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1423/2006,

26. september 2006,

millega kehtestatakse põllumajanduskulude valdkonnas Bulgaaria ja Rumeenia suhtes võetavate asjakohaste meetmete mehhanism

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 37,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ühinemisakti artiklile 2 on institutsioonide poolt enne ühinemist vastu võetud aktid Bulgaariale ja Rumeeniale siduvad ja neid kohaldatakse nendes riikides vastavalt kõnealustes lepingutes ja eespool nimetatud aktis sätestatud tingimustele.

(2)

Ühinemisakti artikkel 37 võimaldab komisjonil võtta vajalikke meetmeid, kui Bulgaaria või Rumeenia tõsiselt häirib või vahetult ohustab siseturu toimimist sellega, et ta ei täida ühinemisläbirääkimistel võetud kohustusi.

(3)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001) (1) artikliga 17 nähakse ette, et liikmesriigid loovad ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, edaspidi “ühtne süsteem”.

(4)

Bulgaaria ja Rumeenia peavad alates ühinemisest kasutama ühtset süsteemi, et kontrollida suurt osa ühenduse põllumajandustoetustest nendes riikides. Bulgaaria ja Rumeenia poolt käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäevani esitatud teabe ning läbiviidud kontrollide põhjal on komisjon teinud järelduse, et ühtse süsteemi olemasolu ja toimivus on nendes riikides tõeliselt ohus.

(5)

Bulgaaria või Rumeenia ühtse süsteemi tõsised puudused võivad põhjustada olukorra, kus selle süsteemiga kontrollitavaid põllumajandustoetuste makseid kas ei kontrollita üldse või ei tehta seda nõuetekohaselt. Seetõttu on olemas tõsine oht, et toetust võivad saada tootjad, kellel ei ole kas üldse või osaliselt õigust saada põllumajandustoetust, asetades nad seega soodsamasse olukorda, kui ühenduse õigusaktidega on ette nähtud. Kummagi riigi puhul moodustavad ühtse süsteemiga kontrollitavad otsetoetuste ja maaelu arenguga seotud kulud umbes 80 % kogu põllumajanduskuludest, ulatudes suurtesse, s.o sadade miljonite eurode suurustesse summadesse, mis näitab, kui oluline on nõuetekohaselt toimiv ühtne süsteem ühise põllumajanduspoliitika kehtestamiseks nendes kahes riigis ning ühenduse siseturu sujuvaks toimimiseks. Kuna soodsam olukord koos kõnealuste summadega mõjutab tõenäoliselt põllumajandustoodete kaubandust siseturul, võib see kujutada vahetut ohtu siseturu toimimisele.

(6)

Üksnes nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) artikleid 17 ja 27 kohaldades ei saa nimetatud ohtu asjakohaselt käsitleda, (2) arvestades kõnealuste sätetega ette nähtud süsteemide ja menetluste eripära. Seetõttu tuleb kasutada ühinemisakti artiklit 37, mis lubab komisjonil võtta vajalikke meetmeid ohu kõrvaldamiseks.

(7)

Sõltumatu asutuse aruande põhjal peavad nii Bulgaaria kui ka Rumeenia pärast ühinemist esitama komisjonile deklaratsiooni selle kohta, kas neil on ühtne süsteem ja kas see toimib. Puuduste korral peavad riigid need viivitamata kõrvaldama.

(8)

Kui komisjon järeldab Bulgaaria ja Rumeenia esitatud deklaratsiooni, sõltumatu asutuse aruande või enda auditi tulemuste põhjal, et puudused püsivad ja on nii tõsised, et mõjutavad ühtse süsteemiga hõlmatud põllumajanduskulude haldamise ja kontrollimise üldise süsteemi nõuetekohast toimivust ning kujutavad seega vahetut ohtu siseturu toimimisele, peab komisjon määratud üheaastaseks perioodiks ajutiselt vähendama Bulgaariale ja Rumeeniale määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklite 14 ja 26 alusel tehtavaid igakuiseid makseid ja vahemakseid. Ajutine vähendamine peab vastama protsendimäärale, mida komisjon kohaldab vastavalt oma suunistele vastavuse kontrolli raames, kui liikmesriigi kontrollisüsteem on väga puudulik ning kui on tõendeid ulatusliku eeskirjade eiramise kohta. Selline ajutine vähendamine on vajalik, et asjaomane riik kõrvaldaks ühtse süsteemi puudused, et vältida või avastada eeskirjavastaselt tehtud makseid ja pettusi ning sisse nõuda alusetult tehtud kulutused, millega kõrvaldatakse vahetu oht ühenduse siseturu toimimisele.

(9)

Kaheteistkümne kuu möödumisel peab komisjon kontrollima, kas jätkata igakuiste maksete ja vahemaksete ajutist vähendamist või mitte.

(10)

Ajutist vähendamist tuleb kohaldada üksnes ühtse süsteemiga hallatavate ja kontrollitavate toetusmeetmete suhtes.

(11)

Ajutist vähendamist tuleks kontrollida määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklis 31 osutatud vastavuskontrolli menetluse raames ning see ei tohiks piirata sellega seoses tehtavaid otsuseid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kolmanda kuu lõpuks pärast ühinemist esitavad Bulgaaria ja Rumeenia komisjonile ministrite tasandil deklaratsiooni selle kohta, kas:

a)

määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 18 osutatud ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi (edaspidi “ühtne süsteem”) osad on nende territooriumil ühenduse asjaomaste õigusaktide kohaselt loodud selles ulatuses, et need seonduvad Bulgaarias ja Rumeenias kohaldatavate abikavade haldamise ja kontrolliga;

b)

ühtne süsteem ja käesoleva määruse artiklis 3 osutatud toetuse nõuetekohaseks maksmiseks vajalikud teised osad toimivad nende territooriumil.

2.   Lõikega 1 ette nähtud deklaratsioon esitatakse aruande alusel, mille on koostanud vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/5005 artikli 6 lõigetes 1 ja 3 osutatud makseasutusest ja koordineerivast asutusest sõltumatu asutus, kellel on vajalikud ekspertteadmised. Bulgaaria ja Rumeenia nimetavad kumbki aruannet esitava asutuse.

Aruandes väljendatakse arvamust selle kohta, kas lõikes 1 sätestatud nõuded on täidetud. Aruanne esitatakse komisjonile.

Artikkel 2

1.   Komisjon teeb otsuse vähendada määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklites 14 ja 26 osutatud igakuiseid makseid ja vahemakseid ajutiselt 25 %, kui ta järeldab kas deklaratsiooni, käesoleva määruse artiklis 1 osutatud aruande või enda auditi tulemuste põhjal, pärast seda kui asjaomasele liikmesriigile on antud võimalus esitada mõistliku aja jooksul omapoolseid märkusi, et:

a)

Bulgaaria või Rumeenia ei täida artikli 1 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi;

b)

artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud osad ei ole loodud;

c)

kuigi artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud osad on loodud, on ühtsel süsteemil või artiklis 3 osutatud toetuse nõuetekohaseks maksmiseks vajalikel teistel osadel nii tõsiseid puudusi, et need mõjutavad üldise süsteemi nõuetekohast toimimist.

Bulgaaria ja Rumeenia võtavad kõik vajalikud meetmed tuvastatud puuduste viivitamatuks kõrvaldamiseks.

2.   Ajutist vähendamist kohaldatakse ajavahemikul 1. detsembrist 2007 kuni 30. novembrini 2008 tehtavate igakuiste maksete ja vahemaksete suhtes.

3.   Komisjon pikendab ajutist vähendamist täiendava kaheteistkümne kuu kaupa, kui üks või mitu lõikes 1 osutatud tingimust on jätkuvalt täidetud.

4.   Ajutine vähendamine ei piira määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklite 17 ja 27 kohaste vähendamiste ja peatamiste kohaldamist.

Artikkel 3

Artiklis 2 osutatud ajutist vähendamist kohaldatakse toetuse suhtes, mida antakse järgmiste meetmete alusel:

a)

määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b kohane üleminekuaja lihtsustatud sissetulekutoetus uute liikmesriikide põllumajandustootjatele või kõnealuse määruse III ja IV jaotises osutatud abikavad;

b)

määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 143c sätestatud riiklikud täiendavad otsetoetused, mida rahastatakse ühinemisakti VIII lisa I jao E alajao alusel;

c)

nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (3) artikli 36 punkti a alapunktides i–v ja artikli 36 punkti b alapunktides i–v sätestatud toetused, välja arvatud toetused, mis on seotud kõnealuse määruse artikli 39 lõikes 5 osutatud meetmetega ja artikli 36 punkti b alapunktide i ja iii kohaste meetmetega, kui on tegemist rajamiskuludega.

Artikkel 4

Käesoleva määruse alusel tehtud otsus või sellise otsuse puudumine ei piira määruse (EÜ) nr 1290/2005 artiklis 31 osutatud vastavuse kontrolli kohaldamist.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu jõustumise korral kõnealuse lepingu jõustumise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. september 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1156/2006 (ELT L 208, 29.7.2006, lk 3).

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 320/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 42).

(3)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/13


NÕUKOGU OTSUS,

15. september 2006,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Belgia, Kreeka, Iirimaa, Küprose, Madalmaade, Poola, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi ning kahe Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

(2006/651/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee praeguste liikmete volitused lõpevad 20. septembril 2006. (1) Seetõttu tuleks selle komitee liikmed ametisse nimetada uueks nelja-aastaseks perioodiks alates 21. septembrist 2006.

(2)

Belgia, Kreeka, Iirimaa, Küprose, Madalmaade, Poola, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi valitsused on esitanud vastava arvu kandidaate neile asutamislepingutega ette nähtud liikmekohtadele.

(3)

Itaalia valitsus on esitanud kahest kandidaadist koosneva nimekirja, et täiendada juba esitatud, kahekümne kahest kandidaadist koosnevat nimekirja ja muuta kandidaatide arv selles võrdseks temale asutamislepingutega ette nähtud liikmekohtade arvuga.

(4)

Nõukogu võttis juba 11. juulil 2006 vastu Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia valitsuste esitatud nimekirjad ning Itaalia valitsuse esitatud, kahekümne kahest kandidaadist koosneva nimekirja, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisades loetletud isikud nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeteks ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. september 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. TUOMIOJA


(1)  EÜT L 253, 21.9.2002, lk 9.

(2)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30.


LISA

Belgia

 

De Heer Jean-Marie BIOT

Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM

 

Monsieur Robert DE MUELENAERE

Administrateur délégué, Confédération Construction

 

Monsieur Olivier DERRUINE

Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

 

Mevrouw Christine FAES

Directeur UNIZO Internationaal

 

De Heer Guy HAAZE

Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

 

Monsieur Jean-François HOFFELT

Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop»

 

Monsieur JOSLY PIETTE

Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

 

Monsieur André MORDANT

Président FGTB

 

De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties

 

Monsieur Yves SOMVILLE

Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

 

De Heer Tony VANDEPUTTE

Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO

 

De Heer Xavier VERBOVEN

Algemeen Secretaris van het ABVV

Kreeka

 

Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU

Association des armateurs grecs (E.E.E.)

 

M. Dimitrios DIMITRIADIS

Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

 

M. Panagiotis GKOFAS

Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE)

 

M. Gerasimos KALLIGEROS

Fédération hellénique des hôteliers (POX)

 

M. Nikolaos LIOLIOS

Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES)

 

M. Georgios NTASIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Spiros PAPASPIROS

Fédération des fonctionnaires (ADEDY)

 

Mme Irini PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

 

M. Christos POLIZOGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Konstantinos POUPAKIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Stylianos STAIKOS

Conseil national des consommateurs (ESK)

 

M. Christos ZEREFOS

Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie

Iirimaa

 

Mr Frank ALLEN

National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association

 

Mr William A. ATTLEY

Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)

 

Mr Brian CALLANAN

Member, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Mr John DILLON

Ex-President, Irish Farmers’ Association

 

Mr Arthur FORBES

Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

 

Mr Jim McCUSKER

Retired, Northern Ireland Public Service Alliance

 

Mr Thomas McDONOGH

Member, Chambers Ireland

 

Ms Jillian VAN TURNHOUT

CEO, Children's Rights Alliance

Itaalia

 

Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

 

Sig. Mario SEPI

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Küpros

 

Mr Michalis ANTONIOU

Cyprus Employers’ and Industrialists’ Federation

 

Mr Costakis CONSTANTINIDES

Union of Cypriot Farmers

 

Mr Demetris KITTENIS

Cyprus Workers’ Confederation

 

Mr Charalambos KOLOKOTRONIS

Consumers’ Association

 

Mr Andreas LOUROUTZIATIS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

 

Mr Andreas PAVLIKKAS

Pancyprian Federation of Labour

Madalmaad

 

Mevrouw mr. dr. M. BULK

Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

 

mr. J.W. VAN DEN BRAAK

Directeur VNO-NCW Brussel

 

drs. T. ETTY

Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

 

mr. J.P. VAN IERSEL

Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden

 

prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL

Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie

 

W.W. MULLER

Bestuurslid MHP

 

drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT

Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland

 

drs. K.B. VAN POPTA

Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

 

M. SIECKER

Bestuurder FNV Bondgenoten

 

prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS

Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg

 

drs. E.J. SLOOTWEG

Beleidsadviseur CNV

 

D.M. WESTENDORP

Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies

Poola

 

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Ms Katarzyna BARTKIEWICZ

Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Tomasz CZAJKOWSKI

Specialist in international affairs, Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

Mr Tadeusz DORDA

Vice-president, Confederation of Polish Employers

 

Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI

Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation

 

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

 

Mr Marek KOMOROWSKI

Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Zbigniew KOTOWSKI

Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland

 

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Confederation of Polish Employers

 

Ms Marzena MENDZA-DROZD

Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

 

Mr Jarosław MULEWICZ

Member of the Organisers’ Council, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Consultant, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof PATER

Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association

 

Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI

Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union/All-Poland President, Trade Union Forum

 

Mr Władysław SERAFIN

President, National Union of Farmers’ Circles and Agricultural Organisations

 

Mr Wiesław SIEWIERSKI

President, Trade Union Forum

 

Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations

 

Mr Edmund SZYNAKA

Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions

Portugal

 

Dr. Paulo BARROS VALE

AEP — Associação Empresarial De Portugal

 

Eng.o Francisco João BERNARDINO DA SILVA

CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL

 

Eng.o Luís Miguel CORREIA MIRA

CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal

 

Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE

CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal

 

Dr.a Maria Teresa DA COSTA MACEDO

CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família

 

Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

UGT — União Geral De Trabalhadores

 

Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Dr. Jorge PEGADO LIZ

DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor

 

Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais

 

Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa

 

Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Soome

 

Hra Filip HAMRO-DROTZ

Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Hra Seppo KALLIO

Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

 

Rva Leila KURKI

Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

 

Hra Eero LEHTI

Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

 

Hra Janne METSÄMÄKI

Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

 

Rva Marja-Liisa PELTOLA

Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari

 

Hra Markus PENTTINEN

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

 

Rva Pirkko RAUNEMAA

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry

 

Rva Ulla SIRKEINEN

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Rootsi

 

Mr Christian ARDHE

Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor

 

Mr Ernst Erik EHNMARK

Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete

 

Mr Hans EKDAHL

Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor

 

Mr Thomas JANSON

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare

 

Ms Maud JANSSON

Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman

 

Mr Magnus KENDEL

ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare

 

Ms Ingrid KÖSSLER

Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

 

Mr Lars NYBERG

Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO)

 

Ms Maria NYGREN

Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar

 

Mr Jan OLSSON

Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU)

 

Ms Inger PERSSON

Sveriges konsumentråd, Ordförande

 

Ms Mary-Ann SÖRENSEN

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Ühendkuningriik

 

Mr Richard ADAMS

Consultant in social, environmental and ethical business and project development

 

Ms Christine BLOWER

Teacher

 

Ms Sandy BOYLE

Retired

 

Ms Brendan BURNS

Consultant and Director

 

Ms Marge CAREY

President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers

 

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

 

Mr Peter COLDRICK

Head of Brussels Office, Trade Union Congress

 

Mr Nicolas CROOK

International Officer UNISON

 

Mr Brian CURTIS

Regional Organiser South Wales and West of England

 

Ms Rose D’SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

 

Mr Kenneth FRASER

Chartered Secretary and Management Accountant

 

Mr Tom JONES

Self-employed farmer

 

Ms Brenda KING

Commissioner — Women’s National Commission/Consultant

 

Ms Judy McKNIGHT

Napo/General Secretary

 

Mr Peter MORGAN

Elected Member, Council of Lloyd’s (of London)

 

Ms Jane MORRICE

Self-employed — owns a photographic and media production company

 

Ms Maureen O’NEILL

Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person’s Agenda

 

Mr Derek OSBORN

Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities

 

Mr Jonathan PEEL

Food and Drink Federation — Director EU and International Policy

 

Mr David SEARS

Consultant

 

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

 

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust

 

Mr Michael SMYTH

Economist — University of Ulster

 

Ms Monica TAYLOR

Denso Assembler Operator