ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 264

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. september 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1365/2006, 6. september 2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1366/2006, 6. september 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2037/2000 osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide määramise võrdlusaasta osas Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes

12

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1367/2006, 6. september 2006, keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes

13

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/44/EÜ, 6. september 2006, kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta ( 1 )

20

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/68/EÜ, 6. september 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas ( 1 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst.

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1365/2006,

6. september 2006,

mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 80/1119/EMÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Siseveeteed on tähtis osa ühenduse transpordivõrkudest ning siseveetranspordi edendamine on ühise transpordipoliitika üks eesmärkidest nii majandusliku tasuvuse tõttu kui ka energiatarbimise ja transpordist tulenevate keskkonnamõjude vähendamise seisukohalt, nagu on kirjeldatud komisjoni valges raamatus “Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada”.

(2)

Komisjon vajab statistikat kaupade siseveetranspordi kohta, et jälgida ja arendada ühist transpordipoliitikat ning samuti piirkondi ja üleeuroopalisi võrke käsitlevates tegevuspõhimõtetes sisalduvaid transpordiaspekte.

(3)

Siseveetransporti käsitlevat statistikat on kogutud vastavalt nõukogu 17. novembri 1980. aasta direktiivile 80/1119/EMÜ kaupade siseveetransporti käsitlevate statistiliste aruannete kohta, (2) kuid kõnealune direktiiv ei vasta enam antud valdkonna vajadustele. Seetõttu on asjakohane nimetatud direktiiv asendada uue õigusaktiga, millega laiendatakse direktiivi reguleerimisala ja muudetakse see tõhusamaks.

(4)

Seega tuleks direktiiv 80/1119/EMÜ kehtetuks tunnistada.

(5)

Ühenduse statistilisi andmeid kõikide transpordiliikide kohta tuleks koguda ühiste põhimõtete ja normide kohaselt, et saavutada transpordiliikide vahel võimalikult hea võrreldavus.

(6)

Kõikides liikmesriikides ei esine siseveetransporti ja seetõttu piirdub käesoleva määruse mõju liikmesriikidega, kus see on olemas.

(7)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ühtlustatud andmete tootmist võimaldavate ühiste statistiliste standardite loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta (3) on käesoleva määruse sätete raamistikuks.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4).

(10)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (5) loodud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud kooskõlas nimetatud otsuse artikliga 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse siseveetransporti käsitleva ühenduse statistika tootmise ühised eeskirjad.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) andmeid oma riigi territooriumil esineva siseveetranspordi kohta.

2.   Liikmesriigid, kus iga-aastane siseveeteede kaudu riigisisese, rahvusvahelise või transiitveona transporditavate kaupade kogumaht ületab ühte miljonit tonni, esitavad artikli 4 lõikes 1 nimetatud andmeid.

3.   Erandina lõikest 2 esitavad liikmesriigid, kus ei esine rahvusvahelist või transiitsiseveetransporti, kuid kus iga-aastane siseveeteede kaudu riigisisese veona transporditavate kaupade kogumaht ületab ühte miljonit tonni, ainult artikli 4 lõikes 2 nõutud andmeid.

4.   Käesolevat määrust ei kohaldata:

a)

kaubaveo suhtes laevadel, mille kandevõime on alla 50 tonni;

b)

peamiselt sõitjateveoks kasutatavate laevade suhtes;

c)

üleveoks kasutatavate laevade suhtes;

d)

sadamate administratsiooni ja riigiasutuste poolt üksnes mittekaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate laevade suhtes;

e)

üksnes punkerdamiseks või ladustamiseks kasutatavate laevade suhtes;

f)

laevade suhtes, mida ei kasutata kaubaveoks, näiteks kalalaevad, bagerid, ujuvtöökojad, paatmajad ja lõbusõidulaevad.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

laevatav siseveetee – veeala, mis ei ole osa merest ja kus saavad liigelda vähemalt 50tonnise kandevõimega tavapäraselt lastitud laevad; kõnealune mõiste hõlmab nii laevatatavaid jõgesid, järvesid kui ka kanaleid;

b)

siseveelaev – laevatatavatel siseveeteedel kaubaveoks või ühiskondlikuks sõitjateveoks ette nähtud ujuvvahend;

c)

laeva riikkondsus – riik, kus siseveelaev on registrisse kantud.

Artikkel 4

Andmete kogumine

1.   Andmeid kogutakse vastavalt lisades A kuni D esitatud tabelitele.

2.   Artikli 2 lõikes 3 osutatud juhul kogutakse andmeid vastavalt E-lisas esitatud tabelile.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel liigitatakse kaubad vastavalt F-lisale.

Artikkel 5

Andmete edastamine

1.   Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2007. Andmete edastamine toimub niipea kui võimalik, kuid hiljemalt viis kuud pärast vastava vaatlusperioodi lõppu.

2.   Käesoleva määruse kohaldamise esimesel kolmel aastal võib lõikes 1 nimetatud andmete edastamiseks ettenähtud ajavahemikku pikendada artikli 10 lõikes 2 osutatud korra kohaselt. Andmete edastamiseks ettenähtud maksimaalne ajavahemik, mis hõlmab antud pikendamist, ei või ületada kaheksat kuud.

Andmete edastamiseks ettenähtud ajavahemiku pikendamine on esitatud G-lisas.

Artikkel 6

Avaldamine

Artiklis 4 osutatud andmetele põhinev ühenduse statistika avaldatakse samade ajavahemike jooksul, mis on ette nähtud liikmesriikide poolt andmete edastamiseks.

Artikkel 7

Andmete kvaliteet

1.   Artikli 10 lõikes 2 osutatud korra kohaselt arendab komisjon (Eurostat) välja ja avaldab statistiliste andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud metoodilised nõuded ja kriteeriumid.

2.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastavate andmete kõrget kvaliteeti.

3.   Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruande, mis sisaldab teavet ja andmeid, mida see vajab edastatud andmete kvaliteedi kontrollimiseks.

Artikkel 8

Rakendamisaruanne

15. oktoobriks 2009, pärast konsulteerimist statistikaprogrammi komiteega esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. See aruanne sisaldab eelkõige:

a)

hinnangut selle kohta, milline on olnud koostatud statistikast saadud kasu ühendusele, liikmesriikidele, statistilise teabe tootjatele ja kasutajatele, võrreldes tehtud kulutustega;

b)

hinnangut koostatud statistika kvaliteedi kohta;

c)

võimalikku parandamist vajavate valdkondade ja saadud tulemuste põhjal vajalikuks peetavate muudatuste kindlaksmääramist.

Artikkel 9

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse rakendusmeetmed, sealhulgas meetmed majanduslike ja tehniliste suundumuste arvessevõtmiseks, sätestatakse artikli 10 lõikes 2 osutatud korras. Sellised meetmed hõlmavad järgmisi valdkondi:

a)

siseveetranspordi alase statistika ulatust käsitleva künnise kohandamine (artikkel 2);

b)

mõistete kohandamine ja lisamõistete kehtestamine (artikkel 3);

c)

andmete kogumise ulatuse ja lisade sisu kohandamine (artikkel 4);

d)

menetlused andmete edastamiseks komisjonile (Eurostatile), sealhulgas andmevahetust käsitlevad standardid (artikkel 5);

e)

menetlused statistiliste tulemuste avaldamiseks komisjoni (Eurostati) poolt (artikkel 6);

f)

metoodiliste nõuete ja kriteeriumide väljatöötamine ja avaldamine (artikkel 7).

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artikli 1 alusel loodud statistikaprogrammi komitee.

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11

Üleminekusätted ja kehtetuks tunnistamine

1.   Liikmesriigid esitavad 2006. aasta statistilised tulemused vastavalt direktiivile 80/1119/EMÜ.

2.   Direktiiv 80/1119/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus.

(2)  EÜT L 339, 15.12.1980, lk 30. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


A-LISA

Tabel A1. Kaupade transport kaubaliikide kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“A1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Kaubaliik

2numbriline

NST 2000

 

Pakendiliik

1numbriline

1 =

konteinerites veetavad kaubad

2 =

mitte konteinerites veetavad kaubad

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


B-LISA

Tabel B1. Transport laeva riikkondsuse ja laevaliigi kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“B1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva tüüp

1numbriline

1 = mootorpraam

2 = mitte-iseliikuv praam

3 = mootorpraamtanker

4 = mitte-iseliikuv praamtanker

5 = muu kaubaveolaev

 

Laeva riikkondsus

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


Tabel B2. Laevaliiklus (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“B2”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Lastiga laevade arv

 

 

Laevad

Tühjade laevade arv

 

 

Laevad

Laev-km (lastiga laevad)

 

 

Laev-km

Laev-km (tühjad laevad)

 

 

Laev-km

Märkus: Tabelis B2 märgitud andmete esitamine on vabatahtlik.


C-LISA

Tabel C1. Konteineritega transport kaubaliikide kaupa (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“C1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Pealelaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Mahalaadimisriik/piirkond

2täheline või 4tähtnumbriline

Riigi ISO-kood või NUTS2

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Konteinerite suurus

1numbriline

1 = lastiühik 20 jalga

2 = lastiühik 40 jalga

3 =

lastiühik >20 jalga ja <40 jalga

4 = lastiühik >40 jalga

 

Lastimisstaatus

1numbriline

1 = lastiga konteinerid

2 = tühjad konteinerid

 

Kaubaliik

2numbriline

NST 2000

 

Transporditud tonnid (1)

 

 

Tonn

Tonn-km (1)

 

 

Tonn-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Ainult lastiga konteinerite puhul.


D-LISA

Tabel D1. Transport laeva riikkondsuse kaupa (kvartaliandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2täheline

“D1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Kvartal

2tähtnumbriline

“Q1, Q2, Q3 või Q4”

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva riikkondsus

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Transporditud tonnid

 

 

Tonn

Tonn-km

 

 

Tonn-km


Tabel D2. Konteineritega transport laeva riikkondsuse kaupa (kvartaliandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2täheline

“D2”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Kvartal

2tähtnumbriline

“Q1, Q2, Q3 või Q4”

 

Veoliik

1numbriline

1 = riigisisene

2 = rahvusvaheline (v.a transiit)

3 = transiit

 

Laeva riikkondsus

2täheline

riigi ISO-kood

 

Lastimisstaatus

1numbriline

1 = lastiga konteinerid

2 = tühjad konteinerid

 

Transporditud tonnid (1)

 

 

Tonn

Tonn-km (1)

 

 

Tonn-km

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Ainult lastiga konteinerite puhul.


E-LISA

Tabel E1. Kaupade transport (aastaandmed)

Elemendid

Koodi tase

Kodeerimine

Ühik

Tabel

2tähtnumbriline

“E1”

 

Andmeid esitav riik

2täheline

Riigi ISO-kood

 

Aasta

4numbriline

“yyyy”

 

Transporditud tonnid kokku

 

 

Tonn

Tonn-km kokku

 

 

Tonn-km


F-LISA

Kaupade nomenklatuur

NST-2000

NST-2000 rühmad

Kaupade kirjeldus

Vastavad CPA osade tooterühmad

01

Põllumajandus-, jahindus- ja metsamajandustooted; kala ja muud kalapüügitooted

01, 02, 05

02

Kivisüsi ja pruunsüsi; turvas; toornafta ja maagaas; uraan ja toorium

10, 11, 12

03

Metallimaagid ja muud kaevandustooted

13, 14

04

Toiduained, joogid ja tubakas

15, 16

05

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

17, 18, 19

06

Puit ning puit- ja korktooted (v.a mööbel); õlest ja punumismaterjalist tooted; paberimass, paber ja pabertooted; trükised ja salvestised

20, 21, 22

07

Koks, puhastatud naftatooted ja tuumkütus

23

08

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted

24, 25

09

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

26

10

Metall; metalltooted, v. a masinad ja seadmed

27, 28

11

Mujal liigitamata masinad ja seadmed; kontorimasinad ja arvutid; mujal liigitamata elektrimasinad ja -aparaadid; raadio-, televisiooni- ja sideseadmed ja -aparatuur; meditsiinitehnika, optikariistad, täppisinstrumendid; ajanäitajad

29, 30, 31, 32, 33

12

Transpordivahendid

34, 35

13

Mööbel ja muud mujal liigitamata tööstustooted

36

14

Teisene toore; olmejäätmed ja mujal CPA-s nimetamata muud jäätmed

37 + olmejäätmed (aluseks CPA osa 90) ja mujal CPAs nimetamata muud jäätmed

15

Post, pakid

Märkus: seda rubriiki kasutatakse tavaliselt nende kaupade puhul, mida transpordivad postitalitused ja erikullerteenistused (NACE Rev. 1 osa 64)

 

16

Kaupade transportimisel kasutatav varustus ja materjalid

Märkus: siia rubriiki kuuluvad järgmised esemed: tühjad konteinerid, kaubaalused, kastid, karbid ja ratastel võrekonteinerid. Siia kuuluvad ka kaubaveoks mõeldud sõidukid, mida transporditakse teise sõiduki peal.

Sellist liiki materjali puhul ei tähenda koodi olemasolu seda, et materjale peaks lugema “kaupadeks”, see oleneb andmete kogumise eeskirjadest iga transpordiliigi puhul.

 

17

Kaubad, mida transporditakse kodumajapidamise või kontori kolimise puhul; pagasi transport reisijatest eraldi; remonti viidavad mootorsõidukid; muud mujal liigitamata turuvälised kaubad.

 

18

Rühmitatud kaubad: koos transporditavad eri liiki kaubad

Märkus: seda rubriiki kasutatakse siis, kui ei peeta asjakohaseks liigitada kaubad eraldi rühmadesse 01–16.

 

19

Kindlaks määramata kaubad: kaubad, mida mingil põhjusel ei ole võimalik kindlaks määrata ning seetõttu ei saa neid liigitada rühmadesse 01–16.

Märkus: siia rubriiki peaksid kuuluma kaubad, mille puhul andmeid esitaval üksusel ei ole teavet transporditavate kaupade liigi kohta.

 

20

Muud mujal liigitamata kaubad

Märkus: siia rubriiki kuuluvad kaubad, mida ei ole võimalik liigitada ühtegi rühma 01–19. Kuna rühmad 01–19 peaksid hõlmama transporditavate kaupade kõiki võimalikke kategooriaid, tuleks rühma 20 kasutamist pidada harukordseks ning kõnealuse rühma kasutamine võib viidata vajadusele selle rubriigi all esitatud andmeid täiendavalt kontrollida.

 


G-LISA

Andmete esitamiseks ettenähtud ajavahemiku pikendamine (artikli 5 lõige 2)

Liikmesriik

Andmete edastamiseks ettenähtud pikendatud ajavahemik pärast vaatlusperioodi lõppu

Viimane aasta, milleks on antud pikendus

Belgia

8 kuud

2009


25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/12


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1366/2006,

6. september 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2037/2000 osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide määramise võrdlusaasta osas Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korra kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (3) määrab osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide eraldamise võrdlusaastaks aasta 1999. Osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike turg kümnes uues liikmesriigis on seoses uute ettevõtete turuletuleku ja turuosade muutumisega alates 1999. aastast oluliselt muutunud. 1999. aasta kasutamine osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kvootide eraldamise võrdlusaastana nendes uutes liikmesriikides tooks kaasa paljude ettevõtete impordikvoodist ilmajäämise. Seda võiks lugeda meelevaldseks ja see võib viia mittediskrimineerimise ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumiseni.

(2)

Üldjuhul peaksid kvoodid põhinema kõige uuematel ja esinduslikumatel näitajatel, et vältida uute liikmesriikide importijate väljajäämist. Seetõttu on asjakohane valida aastad, mille osas on olemas kõige uuemad andmed. Et võimalikult täpselt kajastada olukorda kümne uue liikmesriigi osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike turul, tuleks nende liikmesriikide ettevõtete jaoks kasutada võrdluse alusena 2002. ja 2003. aasta keskmist turuosa.

(3)

Määrust (EÜ) nr 2037/2000 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 4 lõike 3 punktile i lisatakse järgmine alapunkt:

“i)

erandina alapunktist h tagab iga Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia tootja ja importija, et tema poolt turule viidavate või omaenda tarbeks kasutatavate osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike kalkuleeritud maht, väljendatuna protsentosana alapunktides b, d, e, ja f ette nähtud kalkuleeritud mahtudest, ei ületaks tema protsentuaalset keskmist turuosa 2002. ja 2003. aastal.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 110, 9.5.2006, lk 33.

(2)  Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 27. juuni 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 29/2006 (ELT L 6, 11.1.2006, lk 27).


25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/13


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1367/2006,

6. september 2006,

keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, arvestades lepituskomitee poolt 22. juunil 2006. aastal heaks kiidetud ühist teksti (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide eesmärk on muu hulgas aidata kaasa keskkonna kvaliteedi säilitamisele, kaitsmisele ja parandamisele ning inimeste tervise kaitsele, edendades seeläbi säästvat arengut.

(2)

Kuuendas keskkonnaalases ühenduse tegevusprogrammis (3) rõhutatakse vajadust varustada üldsust piisava keskkonnainfoga ja pakkuda üldsusele tõhusaid võimalusi keskkonnaasjade otsustamises osalemiseks, aidates sellega tõsta otsustamisprotsessi vastutustundlikkust ja läbipaistvust ning suurendades üldsuse teadlikkust ja toetust vastuvõetud otsustele. Lisaks sellele soodustatakse programmiga sarnaselt eelmistele programmidele (4) ühenduse keskkonnakaitsealaste õigusaktide tõhusamat kohaldamist ja rakendamist, sealhulgas ühenduse eeskirjade täitmist ja meetmete võtmist ühenduse keskkonnaalaste õigusaktide rikkumise korral.

(3)

Ühendus kirjutas 25. juunil 1998 alla Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioonile (edaspidi Århusi konventsioon). Ühendus kiitis Århusi konventsiooni heaks 17. veebruaril 2005 (5) Ühenduse õigusaktide sätted peaksid olema nimetatud konventsiooniga kooskõlas.

(4)

Ühendus on juba vastu võtnud õigusaktide kogumi, mis üha areneb ja aitab kaasa Århusi konventsiooni eesmärkide saavutamisele. Tuleks sätestada konventsiooni nõuete kohaldamine ühenduse institutsioonide ja organite suhtes.

(5)

On asjakohane käsitleda ühes õigusaktis Århusi konventsiooni kolme sammast, milleks on keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsustamises ja neis asjus kohtu poole pöördumine, ning kehtestada eesmärke ja mõisteid käsitlevad ühised sätted. Sellega aidatakse kaasa õigusaktide ratsionaliseerimisele ja ühenduse institutsioonide ja organite suhtes võetud rakendusmeetmete läbipaistvuse suurendamisele.

(6)

Üldpõhimõtte kohaselt ei diskrimineerita Århusi konventsiooni kolme sambaga tagatud õiguste osas kedagi kodakondsuse, rahvuse või alalise elukoha alusel.

(7)

Århusi konventsioonis on avaliku võimu organid määratletud üldises tähenduses põhimõttel, et igasugusel avaliku võimu teostamisel peaksid olema tagatud õigused üksikisikutele ja nende organisatsioonidele. Seetõttu on vaja, et käesolevas määruses nimetatud ühenduse institutsioonid ja organid oleksid määratletud samasugusel üldisel ja funktsionaalsel viisil. Århusi konventsiooni alusel võib ühenduse institutsioone ja organeid konventsiooni kohaldamisalast välja jätta, kui nad tegutsevad õigusemõistjana või seadusandjana. Keskkonnainfo kättesaadavust käsitlevaid sätteid tuleks siiski kohaldada seadusandjana tegutsevate ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, et säilitada kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (6).

(8)

Käesolevas määruses hõlmab keskkonnainfo mõiste mis tahes vormis teavet keskkonnaseisundi kohta. Sellel mõistel, mis on vastavusse viidud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) (7) määratletud mõistega, on Århusi konventsioonis sätestatud mõistega sama sisu. Määruses (EÜ) nr 1049/2001 toodud “dokumendi” mõiste hõlmab keskkonnainfot nagu see on määratletud käesolevas määruses.

(9)

Käesoleva määrusega on kohane näha ette kavade ja programmide mõiste, võttes arvesse Århusi konventsiooni sätteid ja paralleelset lähenemisviisi, mida järgitakse seoses EÜ kehtivatest õigusaktidest tulenevate liikmesriikide kohustustega. “Keskkonnaga seotud kavad ja programmid” tuleb määratleda seoses ühenduse keskkonnapoliitika eesmärkide ja prioriteetide saavutamisel antava panusega või tõenäolise olulise mõjuga sellele. Kuuendas keskkonnaalases ühenduse tegevusprogrammis kehtestatakse ühenduse keskkonnapoliitika eesmärgid kümneks aastaks alates 22. juulist 2002 ja nende saavutamiseks kavandatud meetmed. Selle ajavahemiku möödumisel tuleks vastu võtta järgmine keskkonnaalane tegevusprogramm.

(10)

Pidades silmas asjaolu, et keskkonnaõigus areneb pidevalt, peaks keskkonnaõiguse mõiste osutama ühenduse keskkonnapoliitika eesmärkidele, nagu need on sätestatud asutamislepingus.

(11)

Halduse üksikaktide suhtes peaks olema võimalik kohaldada vaidemenetlust, kui need aktid on õiguslikult siduvad ja neil on väline mõju. Samamoodi peaks olema hõlmatud tegevusetus, kui on olemas kohustus võtta vastu haldusakt keskkonnaõiguse alusel. Kuna õigusemõistjana või seadusandjana tegutseva ühenduse institutsiooni või organi õigusakte võib kohaldamisalast välja jätta, peaks sama kohaldatama teiste uurimismenetluste suhtes, milles ühenduse institutsioon või organ tegutseb haldusjärelevalveorganina asutamislepingu sätete alusel.

(12)

Århusi konventsioon näeb ette üldsusele keskkonnainfo kättesaadavuse võimaldamist kas taotluse alusel või konventsiooniga hõlmatud asutuste aktiivse levitustegevuse kaudu. Määrust (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni suhtes, aga ka ametite ja sarnaste organite suhtes, mis on loodud ühenduse õigusaktiga. Määruses sätestatakse nende institutsioonide jaoks eeskirjad, mis suures ulatuses vastavad Århusi konventsioonis sätestatud eeskirjadele. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamisala on vaja laiendada kõikidele teistele ühenduse institutsioonidele ja organitele.

(13)

Kui Århusi konventsioonis on sätteid, mida ei ole täielikult või osaliselt määruses (EÜ) nr 1049/2001, tuleb need ette näha, eelkõige seoses keskkonnainfo kogumise ja levitamisega.

(14)

Selleks et üldsuse õigus keskkonnainfot saada toimiks, on oluline keskkonnainfo hea kvaliteet. Seetõttu on kohane kehtestada eeskirjad, mis kohustavad ühenduse institutsioone ja organeid tagama vastava kvaliteedi.

(15)

Kui määruses (EÜ) nr 1049/2001 on ette nähtud erandid, tuleks neid kohaldada vastavalt käesoleva määruse mis tahes erisätetele, mis käsitlevad keskkonnainfo saamise taotlusi. Keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest keeldumise aluseid tuleks tõlgendada kitsendavalt, võttes arvesse, kas avalikustamine teeniks üldsuse huvi ja kas taotletud info on seotud heidetega keskkonda. Mõiste “ärihuvid” hõlmab pangandussektoris tegutsevate institutsioonide ja organite sõlmitud konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

(16)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsusele nr 2119/98/EÜ, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik, (8) on ühenduse tasandil juba loodud võrgustik, et komisjoni abiga edendada koostööd ja koordineerida tegevust liikmesriikide vahel eesmärgiga parandada mitmete nakkushaiguste tõkestamist ja kontrolli ühenduses. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1786/2002/EÜ (9) võetakse rahvatervise valdkonnas vastu ühenduse tegevusprogramm, mis täiendab liikmesriikide poliitikat. Rahvatervise arendamiseks teabe ja teadmiste parandamine ning terviseohtudele kiire ja kooskõlastatud reageerimisvõime parandamine, mis on mõlemad nimetatud programmi elemendid, on eesmärgid, mis on täielikult kooskõlas Århusi konventsiooni nõuetega. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira seega otsuste nr 2119/98/EÜ ja nr 1786/2002/EÜ kohaldamist.

(17)

Århusi konventsioonis nõutakse, et konventsiooniosalised peavad sätestama üldsuse osalemise keskkonnaga seotud kavade ja programmide ettevalmistamisel. Sellised sätted peavad sisaldama mõistlikke tähtaegu üldsuse teavitamiseks kõnealusest keskkonnaalase otsuse tegemisest. Tõhususe huvides peab üldsuse osalemine toimuma varases etapis, kui kõik lahendusvariandid on veel võimalikud. Ühenduse institutsioonid ja organid peaksid üldsuse osalemist käsitlevate sätete kehtestamisel määratlema üldsuse, kes võib osaleda. Samuti nõutakse Århusi konventsioonis, et konventsiooniosalised otsiksid asjakohases ulatuses sobivaid võimalusi üldsuse kaasamiseks keskkonnaga seotud poliitika kavandamisse.

(18)

Århusi konventsiooni artikli 9 lõige 3 võimaldab juurdepääsu kohtumenetlusele või teistele vaidemenetlustele, et vaidlustada üksikisiku ja avaliku võimu organi tegevus ja tegevusetus, mis on vastuolus keskkonnaõiguse sätetega. Kohtu poole pöördumist käsitlevad sätted peaks olema kooskõlas asutamislepinguga. Antud kontekstis on kohane, et käesolev määrus käsitleks üksnes avaliku võimu organite tegevust ja tegevusetust.

(19)

Selleks et tagada piisavad ja tõhusad õiguskaitsevahendid, sealhulgas vahendid, mis on asutamislepingu vastavate sätete alusel kättesaadavad enne Euroopa Ühenduse Kohtu poole pöördumist, on asjakohane, et ühenduse institutsioonile või organile, kes vaidlustatava õigusakti vastu võttis või väidetava haldusliku tegevusetuse korral jättis vastu võtmata, antakse võimalus oma otsus uuesti läbi vaadata või tegevusetuse korral tegutseda.

(20)

Keskkonnakaitse valdkonnas tegutsevatel valitsusvälistel organisatsioonidel, mis vastavad teatavatele kriteeriumitele, millega tagatakse eelkõige, et tegemist on sõltumatute ja usaldusväärsete organisatsioonidega, kes on näidanud, et nende põhieesmärgiks on edendada keskkonnakaitset, peaks olema õigus esitada vaie ühenduse tasandil, et ühenduse institutsioon või organ vaataks uuesti läbi keskkonnaõiguse alusel vastu võetud õigusaktid või nende vastuvõtmata jätmise, eesmärgiga et kõnealune institutsioon või organ oma otsust muudaks.

(21)

Kui eelmised vaidemenetlused ei ole andnud tulemusi, peaks asjaomasel valitsusvälisel organisatsioonil olema võimalik algatada kohtumenetlus Euroopa Kohtus kooskõlas asutamislepingu vastavate sätetega.

(22)

Käesolev määrus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mis on tunnustatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, eriti selle artiklis 37,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS   ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva määruse eesmärk on aidata kaasa ÜRO Euroopa Majandusorganisatsiooni keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioonist (edaspidi “Århusi konventsioon”) tulenevate kohustuste rakendamisele, kehtestades eeskirjad konventsiooni sätete kohaldamiseks ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, eelkõige:

a)

garanteerides üldsusele õiguse saada kätte keskkonnainfot, mille ühenduse institutsioonid või organid on saanud või koostanud ja mis on nende valduses, ning määrates selle õiguse kasutamise põhitingimused ja praktilise korra;

b)

tagades, et keskkonnainfo tehakse üldsusele üha enam kättesaadavaks ja et seda levitatakse üha laiemalt eesmärgiga saavutada selle võimalikult laialdane süstemaatiline kättesaadavus ja levik. Selleks soodustatakse eelkõige arvutikaugside ja/või elektroonilise tehnoloogia kasutamist, kui selline võimalus on olemas;

c)

sätestades üldsuse osalemise seoses keskkonnaalaste kavade ja programmidega;

d)

tagades keskkonnaasjades kohtu poole pöördumise võimaluse ühenduse tasandil käesolevas määruses sätestatud tingimustel.

2.   Käesoleva määruse sätete kohaldamisel püüavad ühenduse institutsioonid ja organid abistada ja juhendada üldsust seoses keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises osalemise ja neis asjus kohtu poole pöördumisega.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb keskkonnainfot;

b)

üldsus – üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut ja nende ühendused, organisatsioonid või rühmad;

c)

ühenduse institutsioon või organ – ametiasutus, organ, asutus või agentuur, mis on loodud asutamislepinguga või selle alusel, välja arvatud need, mis tegutsevad õigusemõistjana või seadusandjana. II jaotise sätteid kohaldatakse siiski seadusandjana tegutseva ühenduse institutsiooni või organi suhtes;

d)

keskkonnainfo – kirjalikus, visuaalses, suulises, elektroonilises või muus materiaalses vormis olev teave, mis käsitleb:

i)

selliste keskkonnaelementide nagu õhu ja atmosfääri, vee, pinnase, maa, maastike ja looduslike alade (sealhulgas märgalad, ranna- ja merealad), bioloogilise mitmekesisuse ja selle komponentide (sealhulgas geneetiliselt muundatud organismide) seisundit ning nende vastastikust toimet;

ii)

selliseid tegureid nagu ained, energia, müra, kiirgus või jäätmed, sealhulgas radioaktiivsed jäätmed, heitmed ja muude eraldiste keskkonda sattumise juhud, mis mõjutavad või võivad mõjutada punktis i nimetatud keskkonnaelemente;

iii)

selliseid meetmeid (sealhulgas haldusmeetmeid) nagu poliitika, õigusaktid, kavad, programmid, keskkonnaalased kokkulepped ja tegevused, mis mõjutavad või võivad mõjutada punktides i ja ii nimetatud keskkonnaelemente ja tegureid, ning samuti selliste keskkonnaelementide kaitseks kavandatud meetmeid või tegevusi;

iv)

aruandeid keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise kohta;

v)

tasuvust ja muid majandusanalüüse ja prognoose, mida kasutatakse punktis iii nimetatud meetmete ja tegevuste raames;

vi)

inimeste tervislikku seisundit ja ohutust, sealhulgas toiduahela saastatus, asjakohastel juhtudel inimelu tingimused, kultuuriväärtused ja ehitised sel määral, kui neid mõjutavad või võib mõjutada punktis i nimetatud keskkonnaelementide seisund või nende elementide kaudu punktides ii ja iii nimetatud muud asjaolud;

e)

keskkonnaalased kavad ja programmid – kavad ja programmid,

i)

mille ühenduse institutsioon või organ koostab ja, kui see on asjakohane, vastu võtab;

ii)

mida nõutakse õigus- või haldusnormide alusel ja

iii)

mis aitavad kaasa ühenduse keskkonnapoliitika eesmärkide, nt kuuendas keskkonnaalases ühenduse tegevusprogrammis sätestatud või järgnevates üldistes keskkonnaalastes tegevusprogrammides sätestatud eesmärkide saavutamisele või mis seda tõenäoliselt oluliselt mõjutavad.

Üldisi keskkonnaalaseid tegevusprogramme käsitatakse samuti keskkonnaalaste kavade ja programmidena.

Nimetatud mõiste ei hõlma finants- või eelarvekavasid ja -programme, mis sätestavad teatavate projektide või tegevuste rahastamiskorra või mis on seotud kavandatava aastaeelarvega, ühenduse institutsiooni- või organisiseste tööprogrammidega või üksnes tsiviilkaitseks ettenähtud päästeplaanide ja programmidega;

f)

keskkonnaõigus – ühenduse õigusaktid, mis olenemata nende õiguslikust alusest, aitavad saavutada asutamislepingus sätestatud ühenduse keskkonnapoliitika eesmärke: säilitada, kaitsta ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, kasutada loodusressursse kaalutletult ja mõistlikult ning edendada rahvusvahelisel tasandil meetmeid piirkondlike või ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega tegelemiseks;

g)

haldusakt – keskkonnaõiguse kohane üksikmeede, mille on võtnud ühenduse institutsioon või organ ning millel on õiguslikult siduv ja väline mõju;

h)

halduslik tegevusetus – punktis g määratletud haldusakti vastu võtmata jätmine ühenduse institutsiooni või organi poolt.

2.   Haldusaktid ja halduslik tegevusetus ei hõlma meetmeid, mis ühenduse institutsioon või organ on oma pädevuse piires võtnud või võtmata jätnud haldusjärelevalve organina järgmistel alustel:

a)

asutamislepingu artiklid 81, 82, 86 ja 87 (konkurentsieeskirjad);

b)

asutamislepingu artiklid 226 ja 228 (rikkumismenetlused);

c)

asutamislepingu artikkel 195 (ombudsmani menetlused);

d)

asutamislepingu artikkel 280 (Euroopa Pettustevastase Ameti menetlused).

II JAOTIS   KESKKONNAINFO KÄTTESAADAVUS

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamine

Määrust (EÜ) nr 1049/2001 kohaldatakse kõikide taotluste suhtes, mille taotleja on esitanud ühenduse institutsioonide ja organite valduses oleva keskkonnainfo kättesaamiseks, ilma et kedagi kodakondsuse, rahvuse või elukoha tõttu või juriidilise isiku puhul tema registreeritud asukoha või tegeliku tegevuskoha tõttu diskrimineeritaks.

Käesoleva määruse kohaldamisel asendatakse määruses (EÜ) nr 1049/2001 sõna “institutsioon” sõnadega “ühenduse institutsioon või organ”.

Artikkel 4

Keskkonnainfo kogumine ja levitamine

1.   Ühenduse institutsioonid ja organid korrastavad nende ülesannete täitmiseks olulist nende valduses olevat keskkonnainfot nii, et seda oleks võimalik aktiivselt ja süstemaatiliselt levitada üldsusele, eelkõige arvutikaugside ja/või elektroonilise tehnoloogia abil, kooskõlas määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 11 lõigetega 1 ja 2 ning artikliga 12. Ühenduse institutsioonid ja organid muudavad keskkonnainfo järk-järgult kättesaadavaks elektroonilistest andmebaasidest, mis on avalike telekommunikatsioonivõrkude kaudu üldsusele kergesti kättesaadavad. Selleks panevad nad nende valduses oleva keskkonnainfo andmebaasidesse, millele lisatakse otsingumootorid ja muu tarkvara, mille eesmärk on abistada üldsust neile vajamineva info leidmisel.

Arvutikaugside ja/või elektroonilise tehnoloogia teel kättesaadavaks tehtud info ei pea sisaldama teavet, mis on kogutud enne käesoleva määruse jõustumist, välja arvatud juhul, kui see juba on elektrooniliselt kättesaadav. Ühenduse institutsioonid ja organid näitavad võimalikult täpselt, kus asub enne käesoleva määruse jõustumist kogutud teave, mis ei ole elektrooniliselt kättesaadav.

Ühenduse institutsioonid ja organid teevad kõik mõistlikud jõupingutused, et säilitada nende valduses olevat keskkonnainfot sellisel kujul ja formaadis, mida on lihtne taasesitada ja mis on kättesaadav arvutikaugside või muude elektrooniliste vahendite abil.

2.   Keskkonnainfot, mis tehakse kättesaadavaks ja mida levitatakse, ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Lisaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 12 lõigetes 2 ja 3 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 loetletud dokumentidele peavad andmebaasid või registrid sisaldama järgmist:

a)

rahvusvaheliste lepingute, konventsioonide või kokkulepete ja ühenduse keskkonnaalaste või sellega seotud õigusaktide ning keskkonnaga seotud poliitikate, kavade ja programmide tekstid;

b)

eduaruanded punktis a osutatud dokumentide rakendamise kohta, kui ühenduse institutsioonid või organid on need koostanud või hoiavad neid elektroonilises vormis;

c)

ühenduse õiguse rikkumist puudutavates menetlustes võetud meetmed alates põhjendatud arvamuse staadiumist vastavalt asutamislepingu artikli 226 lõikele 1;

d)

keskkonnaseisundi aruanded, nagu on viidatud lõikes 4;

e)

keskkonda mõjutavate või mõjutada võivate tegevuste järelevalve tulemusel saadud andmed või nende kokkuvõtted;

f)

olulise keskkonnamõjuga load ning keskkonnaalased kokkulepped, või viited kohale, kust sellist infot saab taotleda või leida;

g)

keskkonnamõju uuringud ja keskkonnaelementide riskianalüüsid või viited kohale, kust sellist infot saab taotleda või leida.

3.   Kui see on asjakohane, võivad ühenduse institutsioonid ja organid täita lõigete 1 ja 2 nõuded, luues lingid veebisaitidele, kust võib infot leida.

4.   Komisjon tagab, et regulaarselt vähemalt iga nelja aasta järel avaldatakse keskkonnaseisundi aruanne, mis sisaldab infot keskkonna kvaliteedi ja keskkonnale avaldatava surve kohta, ja et seda aruannet levitatakse.

Artikkel 5

Keskkonnainfo kvaliteet

1.   Ühenduse institutsioonid ja organid tagavad oma võimaluste piires, et kogu nende poolt või nende nimel koostatud info on ajakohane, täpne ja võrreldav.

2.   Taotluse korral annavad ühenduse institutsioonid ja organid taotlejale teada, kust ta võib leida infot mõõtmismenetluste kohta, sealhulgas infot analüüsimeetodite, proovivõtmise ja proovide eeltöötlemise kohta, mida on info koostamisel kasutatud, juhul kui selline info on olemas. Teise võimalusena võivad nad viidata kasutatud standardmenetlusele.

Artikkel 6

Erandite kohaldamine keskkonnainfo kättesaadavuse taotlemisel

1.   Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimese ja kolmanda taande puhul, välja arvatud uurimine ja eelkõige ühenduse õiguse võimalike rikkumiste uurimine, eeldatakse info avaldamiseks ülekaalukat üldsuse huvi, kui taotletud info on seotud heitmetega keskkonda. Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4 sätestatud muude erandite puhul tõlgendatakse keeldumise aluseid kitsendaval viisil, võttes arvesse avalikustamisega teenitavat üldsuse huvi ja seda, kas taotletud info on seotud heidetega keskkonda.

2.   Lisaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4 sätestatud eranditele võivad ühenduse institutsioonid ja organid keskkonnainfo kättesaadavaks tegemisest keelduda, kui sellise info avaldamine võib ebasoovitavalt mõjutada keskkonnakaitset, nt haruldaste liikide paljunemiskohti.

Artikkel 7

Taotlused keskkonnainfo saamiseks, mis ei ole ühenduse institutsiooni või organi valduses

Kui ühenduse institutsioon või organ saab taotluse keskkonnainfo saamiseks ja selle institutsiooni või organi valduses ei ole sellist infot, teatab ta taotlejale võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul, selle ühenduse institutsiooni või organi või direktiivis 2003/4/EÜ määratletud riigiasutuse nime, kus tema arvates on võimalik taotleda nõutud infot, või edastab taotluse asjaomasele ühenduse institutsioonile või organile või riigiasutusele ning teavitab sellest taotlejat.

Artikkel 8

Koostöö

Inimeste tervist, elu või keskkonda ähvardava otsese ohu korral, mille põhjuseks võivad olla inimtegevus või looduslikud tegurid, teevad ühenduse institutsioonid ja organid direktiivis 2003/4/EÜ määratletud riigiasutuste taotluse korral koostööd ja abistavad neid, et kohe ja viivitamata levitada ohustatud üldsusele kogu ühenduse institutsioonide ja organite ja/või nimetatud riigiasutuste valduses olev või nende nimel hoitav keskkonda puudutav info, mis võimaldaks üldsusel võtta meetmeid ohust tuleneva kahju vältimiseks või leevendamiseks.

Esimest lõiku kohaldatakse ilma, et see piiraks ühenduse õigusaktides, eelkõige otsustes nr 2119/98/EÜ ja nr 1786/2002/EÜ sätestatud mis tahes erikohustuste kohaldamist.

III JAOTIS   ÜLDSUSE OSALEMINE SEOSES KESKKONNAALASTE KAVADE JA PROGRAMMIDEGA

Artikkel 9

1.   Ühenduse institutsioonid ja organid tagavad, et üldsusele antakse asjakohaste praktiliste ja/või muude vahendite abil õigeaegsed ja tõhusad võimalused osaleda siis, kui kõik lahendusvariandid on veel võimalikud, keskkonnaga seotud kavade või programmide koostamisel, muutmisel või läbivaatamisel. Eelkõige, kui komisjon koostab selliste kavade või programmide kohta ettepaneku, mis esitatakse teistele ühenduse institutsioonidele või organitele otsustamiseks, võimaldab komisjon üldsuse osalemise sellisel ettevalmistusperioodil.

2.   Ühenduse institutsioonid ja organid määravad kindlaks üldsuse, keda lõikes 1 osutatud kava või programm mõjutab või tõenäoliselt mõjutab või kellel on huvi selle vastu, võttes arvesse käesoleva määruse eesmärke.

3.   Ühenduse institutsioonid ja organid tagavad lõikes 2 osutatud üldsuse teavitamise kas avalike teadaannete või muude sobivate vahendite abil, näiteks võimalusel elektroonilise meedia vahendusel, järgmisest:

a)

ettepaneku eelnõu, kui see on olemas;

b)

koostamisel oleva kava või programmiga seotud keskkonnainfo või hinnang, kui see on olemas, ja

c)

osalemise praktiline kord, sealhulgas:

i)

haldusüksus, kust asjassepuutuvat infot võib saada,

ii)

haldusüksus, kuhu võib saata kommentaarid, arvamused või küsimused, ja

iii)

mõistlikud tähtajad, mis võimaldavad piisava aja jooksul üldsusel saada infot ja teha ettevalmistusi ning osaleda tõhusalt keskkonnaalases otsustamisprotsessis.

4.   Kommentaaride vastuvõtmiseks kehtestatakse vähemalt kaheksanädalane tähtaeg. Kohtumiste või ärakuulamiste korraldamisel tuleb eelteade esitada vähemalt neli nädalat varem. Tähtaegasid võib lühendada kiireloomulistel juhtudel või siis, kui üldsusel on juba olnud võimalus kommenteerida kõnealust kava või programmi.

5.   Otsuse tegemisel keskkonnaga seotud kava või programmi kohta võtavad ühenduse institutsioonid ja organid nõuetekohaselt arvesse üldsuse osalemise tulemusi. Ühenduse institutsioonid ja organid teavitavad üldsust nimetatud kavast või programmist, sealhulgas selle tekstist, ning otsuse tegemise aluseks olnud põhjustest ja kaalutlustest, kaasa arvatud üldsuse osalemist käsitlev info.

IV JAOTIS   VAIDEMENETLUS JA ÕIGUSKAITSE KÄTTESAADAVUS

Artikkel 10

Haldusaktide vaidemenetlus

1.   Mis tahes valitsusvälisel organisatsioonil, mis vastab artikli 11 nõuetele, on õigus esitada vaie ühenduse institutsioonile või organile, kes on keskkonnaõiguse alusel võtnud vastu haldusakti või kes oleks pidanud sellise akti vastu võtma, kuid pole väidetava haldusliku tegevusetuse tõttu seda teinud.

Selline vaie tuleb esitada kirjalikult kuue nädala jooksul alates haldusakti vastuvõtmisest, sellest teatamisest või avaldamisest, olenevalt sellest, milline kuupäev on hilisem, või väidetava haldusliku tegevusetuse korral kuue nädala jooksul alates sellest kuupäevast, millal haldusakt osutus vajalikuks. Vaides esitatakse selle põhjendused.

2.   Lõikes 1 osutatud ühenduse institutsioon või organ arutab iga sellist vaiet, välja arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu. Ühenduse institutsioon või organ esitab oma põhjendused kirjalikus vastuses nii pea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 12 nädala jooksul pärast vaide saamist.

3.   Kui ühenduse institutsioon või organ ei suuda hoolimata asjakohasest toimimisest tegutseda vastavalt lõikele 2, teavitab ta vaide esitanud valitsusvälist organisatsiooni nii pea kui võimalik ja hiljemalt nimetatud lõikes märgitud aja jooksul tegematajätmise põhjustest ja sellest, millal kavatsetakse vastavalt tegutseda.

Ühenduse institutsioon või organ tegutseb igal juhul 18 nädala jooksul alates vaide saamisest.

Artikkel 11

Kriteeriumid vaide esitamiseks ühenduse tasandil

1.   Valitsusvälisel organisatsioonil on õigus esitada vaie vastavalt artiklile 10, tingimusel et:

a)

ta on sõltumatu mittetulunduslik juriidiline isik vastavalt liikmesriigi siseriiklikule õigusele või tavale;

b)

tema põhieesmärk on keskkonnakaitse edendamine keskkonnaõiguse kontekstis;

c)

ta on tegutsenud üle kahe aasta ja ta tegutseb aktiivselt punktis b nimetatud eesmärgi nimel;

d)

küsimus, mille kohta vaie esitati, on kaetud organisatsiooni eesmärkide ja tegevusega.

2.   Komisjon võtab vastu vajalikud sätted, et tagada lõikes 1 mainitud kriteeriumide läbipaistev ja järjepidev kohaldamine.

Artikkel 12

Euroopa Kohtu menetlus

1.   Vastavalt artiklile 10 vaide esitanud valitsusväline organisatsioon võib algatada menetluse Euroopa Kohtus kooskõlas asutamislepingu asjakohaste sätetega.

2.   Kui ühenduse institutsioon või organ ei tegutse kooskõlas artikli 10 lõigetega 2 või 3, võib valitsusväline organisatsioon algatada menetluse Euroopa Kohtus kooskõlas asutamislepingu asjakohaste sätetega.

V JAOTIS   LÕPPSÄTTED

Artikkel 13

Rakendusmeetmed

Vajaduse korral kohandavad ühenduse institutsioonid ja organid oma kodukorda käesoleva määruse sätetega. Need kohandused jõustuvad 28. juunil 2007.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 28. juunist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 117, 30.4.2004, lk 52.

(2)  Euroopa Parlamendi 31. märtsi 2004. aasta arvamus (ELT C 103 E, 29.4.2004, lk 612), nõukogu 18. juuli 2005. aasta ühine seisukoht (ELT C 264 E, 25.10.2005, lk 18) ja Euroopa Parlamendi 18. jaanuari 2006. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta õigusloomega seotud resolutsioon (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 18. juuli 2006. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsus nr 1600/2002/EÜ, millega luuakse kuues keskkonnaalane ühenduse tegevusprogramm (EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1).

(4)  Neljas keskkonnaalane ühenduse tegevusprogramm (EÜT C 328, 7.12.1987, lk 1), viies keskkonnaalane ühenduse tegevusprogramm (EÜT C 138, 17.5.1993, lk 1).

(5)  Nõukogu otsus 2005/370/EÜ (ELT L 124, 17.5.2005, lk 1).

(6)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(7)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(8)  EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(9)  EÜT L 271, 9.10.2002, lk 1. Otsust on muudetud otsusega nr 786/2004/EÜ (ELT L 138, 30.4.2004, lk 7).


25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/20


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/44/EÜ,

6. september 2006,

kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 18. juuli 1978. aasta direktiivi 78/659/EMÜ kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteedi kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Keskkonna kaitsmisel ja parandamisel on vaja võtta konkreetseid meetmeid, et kaitsta vett, sealhulgas kalade elukeskkonnaks sobivat magevett, reostuse eest.

(3)

Ökoloogilisest ja majanduslikust seisukohast vaadatuna on vaja kaitsta kalade populatsioone saasteainete vette juhtimise mitmesuguste kahjulike tagajärgede eest, nagu seda on eriti näiteks teatud liikidesse kuuluvate kalade arvu vähenemine ning mõningatel juhtudel isegi nende liikide kadumine.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsus nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm, (5) mille eesmärgiks on saavutada, et pinnavee kvaliteet ei põhjustaks keskkonnale olulist mõju ega riske.

(5)

Erinevused liikmesriikides kohaldatavate sätete vahel, mis käsitlevad kalade elu tagamiseks kaitset ja parandamist vajava magevee kvaliteeti, võivad põhjustada ebavõrdseid konkurentsitingimusi ja mõjutada seetõttu otseselt siseturu toimimist.

(6)

Käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks tuleks liikmesriikidel määrata kindlaks veealad, mille suhtes direktiivi kohaldama hakatakse, ning samuti teatavatele näitajatele vastavad piirväärtused. Kindlaks määratud veealad tuleks viie aasta jooksul pärast kindlaksmääramist nende väärtustega vastavusse viia.

(7)

Tuleks sätestada, et kalade elukeskkonnaks sobiv magevesi loetakse teatavatel tingimustel asjakohaste näitajate väärtustele vastavaks, isegi kui teatav protsentuaalne osa sellest veest võetud proovidest ei vasta esitatud piirväärtustele.

(8)

Et tagada kalade elukeskkonnaks sobiva magevee kvaliteedi kontrollimine, tuleks võtta teatav minimaalne arv proove ning teha lisas kirjeldatud näitajate suhtes mõõtmisi. Proovide võtmise sagedust tohib kõnealuse vee kvaliteedist tulenevalt vähendada või selle lõpetada.

(9)

Teatavad loodusolud ei olene liikmesriikidest ning seepärast tuleks ette näha võimalus teha teatavatel juhtudel erandeid käesolevast direktiivist.

(10)

Teaduse ja tehnika arengu tõttu võib osutuda vajalikuks kohandada kiiresti teatavaid lisas I sätestatud nõudeid. Selleks vajalike meetmete rakendamise hõlbustamiseks tuleks ette näha kord vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus (6).

(11)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud III lisa B-osas esitatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesolevas direktiivis käsitletakse magevee kvaliteeti ja seda kohaldatakse nende veekogude vee suhtes, mille liikmesriigid on määranud kindlaks veekogudena, mis vajavad kalade elu tagamiseks kaitset või parandamist.

2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata intensiivkalakasvatuseks kasutatavate looduslike või tehiskalatiikide vee suhtes.

3.   Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta või parandada selliste voolu- või seisumageveekogude vee kvaliteeti, mis sobivad või veereostuse vähendamise või likvideerimise korral võivad sobida järgmistesse liikidesse kuuluvate kalade elukeskkonnaks:

a)

liikide loomulikku mitmekesisust loovad pärismaised liigid või

b)

liigid, mille suhtes on liikmesriikide pädevad asutused otsustanud, et nende esinemine kõnealustes veekogudes on veemajanduse tarbeks soovitav.

4.   Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

lõhelaste elukeskkonna vesi — vesi, mis sobib või võib sobida sellistesse liikidesse nagu lõhe (Salmo salar), forell (Salmo trutta), harjus (Thymallus thymallus) ja siig (Coregonus) kuuluvate kalade elukeskkonna veeks;

b)

karpkalalaste elukeskkonna vesi — vesi, mis sobib või võib sobida karpkalalaste (Cyprinidae) või muudesse liikidesse nagu harilik haug (Esox lucius), ahven (Perca fluviatilis) ja harilik angerjas (Anguilla anguilla) kuuluvate kalade elukeskkonnaks.

Artikkel 2

Liikmesriikide määratud veealade suhtes kohaldatavad füüsikalised ja keemilised näitajad on loetletud I lisas.

Nende näitajate rakendamisel eristatakse lõhelaste elukeskkonna vett karpkalalaste elukeskkonna veest.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid omistavad määratud veealade puhul I lisas loetletud näitajatele väärtused, kui nende näitajate kohta on väärtused esitatud kõnealuse lisa tabeli G- või I-veerus. Nad järgivad kummaski veerus esitatud märkusi.

2.   Liikmesriigid ei määra I lisa tabeli I-veerus sisalduvatest väärtustest leebemaid väärtusi ning püüavad järgida G-veerus esitatud väärtusi, arvestades samal ajal artiklis 8 sätestatud põhimõtet.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid määravad lõhelaste elukeskkonna veega ja karpkalalaste elukeskkonna veega alad ja edaspidi võivad liikmesriigid kõnealuseid veealasid juurde määrata.

2.   Liikmesriigid võivad kõnealuse veega alade nimistu läbi vaadata asjaolude tõttu, mida ei olnud võimalik nimistu esimese koostamise ajal ette näha, arvestades artiklis 8 sätestatud põhimõtet.

Artikkel 5

Liikmesriigid käivitavad programme veereostuse vähendamiseks ning tagamaks, et määratud veealade vesi vastab viie aasta möödudes vastava nimistu artikli 4 kohasest koostamisest nii väärtustele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kooskõlas artikliga 3, kui ka I lisa G- ja I-veergudes sisalduvatele märkustele.

Artikkel 6

1.   Artikli 5 kohaldamisel loetakse määratud veealade vesi käesolevale direktiivile vastavaks, kui selle proovid, mida on 12 kuu jooksul võetud I lisas sätestatud minimaalse sagedusega ühest ja samast proovivõtukohast, vastavad liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 3 kindlaksmääratud väärtustele ning I lisa tabeli G- ja I-veergudes sisalduvatele märkustele järgmiselt:

a)

95 % juhtudest proovide puhul, mis on võetud järgmiste näitajate mõõtmiseks: pH, BHT5, nitritid, ioniseerumata ammoniaak, üldammoonium, jääkkloor, üldtsink ja lahustunud vask. Kui proove võetakse alla ühe proovi kuus, peavad kõik proovid vastama nii eespool osutatud väärtustele kui ka märkustele;

b)

I lisas loetletud protsentidel juhtudest järgmiste näitajate puhul: temperatuur ja lahustunud hapnik;

c)

järgmise näitaja puhul kindlaksmääratud keskmise kontsentratsiooni puhul: heljum.

2.   Proove, mille näitajad ei vasta liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 3 kindlaksmääratud väärtustele või I lisa tabeli G- ja I-veergudes sisalduvatele märkustele, ei arvestata lõikega 1 ettenähtud protsentide arvutamisel, kui see kõrvalekaldumine on tingitud üleujutusest või mõnest muust loodusõnnetusest.

Artikkel 7

1.   Proovide võtmisega I lisas sätestatud minimaalse sagedusega tegelevad liikmesriikide pädevad asutused.

2.   Kui pädev asutus tuvastab, et määratud veealade vee kvaliteet on oluliselt parem kui kvaliteet, mis saavutataks kooskõlas artikliga 3 kindlaksmääratud väärtuste ning I lisa tabeli G- ja I-veergudes sisalduvate märkuste kohaldamise teel, tohib proovivõtusagedust vähendada. Kui veereostust ei ole või puudub oht, et kõnealuse vee kvaliteet halveneb, võib asjaomane pädev asutus otsustada, et sellest veest ei ole vaja proove võtta.

3.   Kui proovide võtmisel selgub, et mõni liikmesriigi poolt kooskõlas artikliga 3 kindlaksmääratud väärtus on täitmata või I lisa G- või I-veerus sisalduv märkus arvestamata, selgitab liikmesriik välja, kas see on juhuslik või tingitud mõnest loodusnähtusest või veereostusest, ning võtab vastu asjakohased meetmed.

4.   Täpse proovivõtukoha, selle kauguse saasteainete lähimast vettejuhtimise kohast ning proovivõtusügavuse määrab iga liikmesriigi pädev asutus kindlaks eelkõige kohapeal valitsevate keskkonnatingimuste põhjal.

5.   Kõnealuste näitajate analüüsimise võrdlusmeetodid on sätestatud I lisas. Muid meetodeid kasutavad laborid tagavad, et nende tulemused on võrdväärsed või võrreldavad I lisas määratletud meetoditel saavutatavate tulemustega.

Artikkel 8

Käesoleva direktiivi järgi võetavate meetmete rakendamine ei tohi mitte mingil juhul ei otseselt ega kaudselt põhjustada mageveereostuse suurenemist.

Artikkel 9

Liikmesriigid võivad alati kehtestada määratud veealade veele rangemaid väärtusi, kui on sätestatud käesolevas direktiivis. Nad võivad samuti kehtestada sätteid muude näitajate kohta, kui on ette nähtud käesoleva direktiiviga.

Artikkel 10

Kui mageveega veekogud ületavad või moodustavad riigipiire liikmesriikide vahel ja kui mõni nendest liikmesriikidest kaalub mõne sellise veekogu lülitamist oma määratud veealade nimistusse, konsulteerivad need liikmesriigid üksteisega, et selgitada välja selliste veekogude need osad, mille suhtes võidakse käesolevat direktiivi kohaldada, ning et teha järeldused ühiste kvaliteedieesmärkide kohta; need järeldused teeb iga asjaomane liikmesriik pärast formaalseid konsultatsioone naaberliikmesriigiga. Komisjon võib sellest protsessist osa võtta.

Artikkel 11

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi suhtes erandeid teha:

a)

teatavate I lisas esitatud nulliga (0) näitajate puhul erakorraliste ilmastiku- või eriliste geograafiliste tingimuste tõttu;

b)

kui määratud veealadel esineb looduslikku rikastumist teatavate ainetega, nii et I lisas sätestatud väärtused ei ole täidetud.

Looduslik rikastumine on protsess, mille käigus veekogu saab ilma inimese sekkumiseta pinnasest teatavaid aineid.

Artikkel 12

Muudatused, mida on vaja selleks, et kohandada teaduse ja tehnika arenguga I lisas kirjeldatud näitajate soovituslikke väärtusi ja analüüsimeetodeid, võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 13

1.   Komisjoni abistab teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee (edaspidi nimetatud “komitee”).

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

Käesoleva direktiivi kohaldamisel annavad liikmesriigid komisjonile teavet:

a)

kokkuvõtvalt artikli 4 lõike 1 kohaselt määratud veealade kohta;

b)

nende veealade nimistu muutmise kohta kooskõlas artikli 4 lõikega 2;

c)

õigusnormide kohta, mis on kehtestatud uute näitajate kindlaksmääramiseks kooskõlas artikliga 9;

d)

I lisa tabeli I-veerus loetletud väärtuste suhtes tehtud erandite kohta.

Liikmesriigid annavad põhjendatud taotluse korral üldiselt komisjonile kogu käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 15

Liikmesriigid saadavad iga kolme aasta järel, esimest korda aastaid 1993 kuni 1995 (kaasa arvatud) hõlmava ajavahemiku kohta, komisjonile käesoleva direktiivi rakendamist käsitleva teabe sektori aruande kujul, mis hõlmab ka muid asjaomaseid ühenduse direktiive. Selline aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ (teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta) (7) artiklis 6 osutatud korras. Küsimustik või vorm saadetakse liikmesriikidele kuus kuud enne aruandes käsitletava ajavahemiku algust. Aruanne saadetakse komisjonile üheksa kuu jooksul pärast selles käsitletud kolmeaastase ajavahemiku lõppu.

Komisjon avaldab ühenduse aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta üheksa kuu jooksul pärast aruannete saamist liikmesriikidelt.

Artikkel 16

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 17

Direktiiv 78/659/EMÜ tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud III lisa B-osas esitatud direktiivide liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 18

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 19

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 117, 30.4.2004, lk 11.

(2)  Euroopa Parlamendi 21. aprilli 2004. aasta arvamus (ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 545) ja nõukogu 25. aprilli 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(4)  Vt III lisa A-osa.

(5)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(7)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


I LISA

NÄITAJATE LOETELU

Näitaja

Lõhelaste elukeskkonna vesi

Karpkalalaste elukeskkonna vesi

Analüüsi- või kontrollimeetodid

Minimaalne proovide võtmise ja mõõtmise sagedus

Märkused

G

I

G

I

1.

Temperatuur (°C)

1.

Soojaheitekohast allavoolu (segunemispiirkonna servas) mõõdetud temperatuur ei tohi mõjutamata temperatuuri ületada rohkem kui

Termomeetria

Kord nädalas, soojaheitekohast nii üles- kui ka allavoolu

Liigjärske temperatuurikõikumisi tuleb vältida

 

1,5 °C

 

3 °C

 

Liikmesriigid võivad otsustada, et lubavad eritingimustel geograafiliselt piiratud mõjuga erandeid, kui pädev asutus suudab tõendada, et nende erandite tegemine ei kahjusta kalade populatsiooni tasakaalustatud arengut.

 

2.

Temperatuur soojaheitekohast allavoolu (segunemispiirkonna servas) ei tohi soojaheidete tõttu ületada:

 

 

 

21,5 (0)

 

28 (0)

10 (0)

10 (0)

Temperatuuripiir 10 °C kehtib üksnes nende liikide kudemisperioodidel, millel on paljunemiseks vaja külma vett, ja üksnes nende veekogude kohta, kus sellised liigid võivad eluneda.

Temperatuuripiire tohib siiski kahel protsendil juhtudest ajaliselt ületada.

2.

Lahustunud hapnik

(mg/l O2)

50 % ≥ 9

100 % ≥ 7

50 % ≥ 9

50 % ≥ 8

100 % ≥ 5

50 % ≥ 7

Winkleri meetod või erielektroodid (elektrokeemiline meetod)

Kord kuus, kusjuures vähemalt üks proov peab olema representatiivne madala hapnikusisaldusega tingimuste suhtes proovivõtupäeval.

Kui aga kahtlustatakse suuremaid päevaseid kõikumisi, tuleb päevas võtta vähemalt kaks proovi

 

Kui hapnikusisaldus langeb alla 6 mg/l, rakendavad liikmesriigid artikli 7 lõike 3 sätted. Pädev asutus peab tõendama, et selline olukord ei kahjusta kalade populatsiooni tasakaalustatud arengut.

Kui hapnikusisaldus langeb alla 4 mg/l, rakendavad liikmesriigid artikli 7 lõike 3 sätted. Pädev asutus peab tõendama, et selline olukord ei kahjusta kalade populatsiooni tasakaalustatud arengut.

3.

pH

 

6–9 (0) (1)

 

6–9 (0) (1)

Elektromeetriline meetod kalibreerimisega kahe lahusega, mille pH väärtus on teada, soovitavalt kummalgi pool mõõdetavat pH väärtust ja selle lähedal

Kord kuus

 

4.

Heljum

(mg/l)

≤ 25 (0)

 

≤ 25 (0)

 

Filtreerimine läbi 0,45 μm membraanfiltri või tsentrifuugimine (vähemalt 5 min keskmise kiirendusega 2 800–3 200 g), kuivatamine 105 °C juures ja kaalumine

 

Osutatud väärtused esindavad keskmisi kontsentratsioone ja ei kirjelda ohtlike keemiliste omadustega heljumit

Üleujutuste järel võivad kontsentratsioonid oluliselt tõusta

5.

BHT5

(mg/l O2)

≤ 3

 

≤ 6

 

Hapnikusisalduse määramine Winkleri meetodil enne inkubatsiooni täielikus pimeduses 20 ±1 °C juures (nitrifikatsiooniinhibiitorit mitte lisada) ja viis päeva hiljem

 

 

6.

Üldfosfor

(mg/l P)

 

 

 

 

Molekulaarne absorptsioonspektrofotomeetria

 

Järvede puhul, mille keskmine sügavus on 18-300 m, võib kasutada järgmist valemit:

Formula

kus:

L

=

üldfosfori kogus milligrammides järve pinna ruutmeetri kohta ühe aasta jooksul

Formula

=

järve keskmine sügavus meetrites

Tw

=

järvevee teoreetiline taastumisaeg aastates

Muudel juhtudel võib eutrofeerumise piiramisel võtta PO4 kontsentratsiooni soovituslikeks piirväärtusteks 0,2 mg/l lõhelaste elukeskkonna vee ja 0,4 mg/1 karpkalalaste elukeskkonna vee puhul

7.

Nitritid

(mg/l NO2)

≤ 0,01

 

≤ 0,03

 

Molekulaarne absorptsioonspektrofotomeetria

 

 

8.

Fenoolid

(mg/l C6H5OH)

 

 (2)

 

 (2)

Maitsekontroll

 

Maitsekontrolli tehakse üksnes juhul, kui oletatakse fenoolide esinemist vees

9.

Naftapäritolu süsivesinikud

 

 (3)

 

 (3)

Vaatluskontroll

Maitsekontroll

Kord kuus

Vaatluskontrolli tehakse korrapäraselt üks kord kuus, maitsekontrolli aga üksnes juhul, kui oletatakse süsivesinike esinemist vees

10.

Ioniseerumata ammoniaak

(mg/l NH4)

≤ 0,005

≤ 0,025

≤ 0,005

≤ 0,025

Molekulaarne absorptsioonspektrofotomeetria indofenoolsinisega või Nessleri meetod koos pH väärtuse ja temperatuuri määramisega

Kord kuus

Ioniseerumata ammoniaagi piirväärtuste puhul tohib päeva ajal esineda väiksemaid tõuse

Vähendamaks ioniseerumata ammoniaagist tulenevat mürgisuse ohtu, nitrifitseerumisest tingitud hapnikukao ohtu ja eutrofeerumise ohtu, ei tohiks üldammooniumi kontsentratsioonid ületada järgmisi piirväärtusi:

11.

Üldammoonium

(mg/l NH4)

≤ 0,04

≤ 1 (4)

≤ 0,2

≤ 1 (4)

12.

Jääkkloor

(mg/l HOCl)

 

≤ 0,005

 

≤ 0,005

DPD-meetod (dietüül–p – fenüleendiamiin)

Kord kuus

Normatiivid vastavad pH väärtusele 6.

Kui pH väärtus on kõrgem, on aktsepteeritavad üldkloori suuremad kontsentratsioonid

13.

Üldtsink

(mg/l Zn)

 

≤ 0,3

 

≤ 1,0

Aatomabsorptsioonspektromeetria

Kord kuus

Normatiivid vastavad veekaredusele 100 mg/l CaCO3

Veekaredusele 10–500 mg/l vastavad piirväärtused on esitatud II lisas

14.

Lahustunud vask

(mg/l Cu)

≤ 0,04

 

≤ 0,04

 

Aatomabsorptsioonspektromeetria

 

Soovituslikud väärtused vastavad veekaredusele 100 mg/l CaCO3

Veekaredusele 10–300 mg/l vastavad piirväärtused on esitatud II lisas

Üldine märkus

Tuleb märkida, et käesolevas lisas loetletud näitajate väärtuste puhul on eeldatud, et ülejäänud näitajad on olenemata sellest, kas neid on või ei ole käesolevas lisas nimetatud, soodsad. See tähendab eelkõige, et teiste kahjulike ainete kontsentratsioonid on väga madalad.

Kui ainesegus on kaks või enam kahjulikku ainet, võib nende koostoime (teineteist täiendav, sünergiline või antagonistlik toime) olla märkimisväärne.

Lühendid

G

=

soovituslik väärtus

I

=

normatiiv

(0)

=

võimalikud erandid vastavalt artiklile 11.


(1)  Kunstlikult tekitatud pH väärtuse kõikumised mõjutamata väärtuste suhtes ei tohi ületada ±0,5 pH ühikut vahemikus 6,0–9,0 ja ei tohi suurendada teiste vees esinevate ainete kahjulikkust.

(2)  Fenoole ei tohi olla vees nii palju, et nad hakkavad rikkuma kala lõhna- ja maitseomadusi.

(3)  Naftasaadusi ei tohi vees olla nii palju, et nad:

moodustavad veepinnal nähtava kile või vooluveekogude ja järvede kallastel nähtava pinnakihi,

annavad kalale märgatava süsivesinikulise maitse,

teevad kaladele kahju.

(4)  Erakorraliste geograafiliste või kliimatingimuste korral ja eelkõige madalate veetemperatuuride ja vähese nitrifitseerumise puhul või juhtudel, kus pädev asutus suudab tõendada, et mitte miski ei kahjusta kalade populatsiooni tasakaalustatud arengut, võivad liikmesriigid määrata kindlaks 1 mg/l kõrgemaid väärtusi.


II LISA

ÜLDTSINGI JA LAHUSTUNUD VASE NÄITAJATE ÜKSIKASJAD

Üldtsink

(Vt I lisa punkti 13 veergu “Märkused”)

Üldtsingi kontsentratsioonid (mg/l Zn) eri veekareduste korral vahemikus 10–500 mg/l CaCO3:

 

Vee karedus (mg/l CaCO3)

10

50

100

500

Lõhelaste elukeskkonna vesi (mg/l Zn)

0,03

0,2

0,3

0,5

Karpkalalaste elukeskkonna vesi (mg/l Zn)

0,3

0,7

1,0

2,0

Lahustunud vask

(Vt I lisa punkti 14 veergu “Märkused”)

Lahustunud vase kontsentratsioonid (mg/l Cu) eri veekareduste korral vahemikus 10–300 mg/l CaCO3:

 

Vee karedus (mg/l CaCO3)

10

50

100

300

mg/l Cu

0,005 (1)

0,022

0,04

0,112


(1)  Kalade esinemine kõrgema vasekontsentratsiooniga vees võib viidata lahustunud orgaanilise vase komplekside sagedasele esinemisele vees.


III LISA

A-osa

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 17)

Nõukogu direktiiv 78/659/EMÜ (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 1) (1)

 

Nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48)

ainult I lisa punkt c

Nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36)

Ainult III lisa punkt 26

B-osa

Liikmesriigi õigusesse ülevõtmise tähtajad

(osutatud artiklis 17)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtaeg

78/659/EMÜ

20. juuli 1980

91/692/EMÜ

1. jaanuar 1993


(1)  Direktiivi 78/659/EMÜ on muudetud vastavalt järgmiste kehtetuks tunnistamata õigusaktidega:

1979. aasta ühinemisakt,

1985. aasta ühinemisakt,

1994. aasta ühinemisakt.


IV LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 78/659/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

Artikkel 1 lõige 3 sissejuhatav osa

Artikkel 1 lõige 3 sissejuhatav osa

Artikkel 1 lõige 3 esimene taane

Artikkel 1 lõige 3 punkt a

Artikkel 1 lõige 3 teine taane

Artikkel 1 lõige 3 punkt b

Artikkel 1 lõige 4 sissejuhatav osa

Artikkel 1 lõige 4 sissejuhatav osa

Artikkel 1 lõige 4 esimene taane

Artikkel 1 lõige 4 punkt a

Artikkel 1 lõige 4 teine taane

Artikkel 1 lõige 4 punkt b

Artikkel 2 lõige 1

Artikkel 2 esimene lõik

Artikkel 2 lõige 2

Artikkel 2 teine lõik

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4 lõiked 1 ja 2

Artikkel 4 lõige 1

Artikkel 4 lõige 3

Artikkel 4 lõige 2

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6 lõige 1 sissejuhatav osa

Artikkel 6 lõige 1 sissejuhatav osa

Artikkel 6 lõige 1 esimene taane

Artikkel 6 lõige 1 punkt a

Artikkel 6 lõige 1 teine taane

Artikkel 6 lõige 1 punkt b

Artikkel 6 lõige 1 kolmas taane

Artikkel 6 lõige 1 punkt c

Artikkel 6 lõige 2

Artikkel 6 lõige 2

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13 lõige 1ja artikkel 14

Artikkel 13

Artikkel 15 esimene lõik sissejuhatav osa

Artikkel 14 esimene lõik sissejuhatav osa

Artikkel 15 esimene lõik esimene taane

Artikkel 14 esimene lõik punkt a

Artikkel 15 esimene lõik teine taane

Artikkel 14 esimene lõik punkt b

Artikkel 15 esimene lõik kolmas taane

Artikkel 14 esimene lõik punkt c

Artikkel 15 esimene lõik neljas taane

Artikkel 14 esimene lõik punkt d

Artikkel 15 teine lõik

Artikkel 14 teine lõik

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 17 lõige 1

Artikkel 17 lõige 2

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


25.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 264/32


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/68/EÜ,

6. september 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Teises nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivis 77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks, (3) on sätestatud nõuded mitmele kapitaliga seotud meetmele, mida sellised äriühingud võtavad.

(2)

Komisjon teeb oma 21. mai 2003. aasta teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile “Äriühinguõiguse ajakohastamine ja äriühingute juhtimise parandamine Euroopa Liidus – plaan liikuda edasi” järelduse, et direktiivi 77/91/EMÜ lihtsustamine ja ajakohastamine aitaks märkimisväärselt kaasa äritegevuse tõhususe ja konkurentsivõime suurendamisele, ilma et vähendaks aktsionäridele ja võlausaldajatele pakutavat kaitset. Nimetatud eesmärgid on esmatähtsad, kuid ei mõjuta vajadust alustada viivitamata aktsiaseltsi võlausaldajate ja aktsionäride huve piisavalt kaitsvate kapitali säilitamise korra alternatiivide teostatavuse üldist uurimist.

(3)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada jaotada aktsiaid mitterahaliste sissemaksete eest, ilma et aktsiaseltsid peaksid juhtudel, kui sellise sissemakse väärtuse hindamiseks on olemas selge hindamisalus, kasutama spetsiaalset ekspertarvamust. Sellegipoolest tuleks tagada vähemusaktsionäride õigus nõuda sellist hindamist.

(4)

Aktsiaseltsidel peaks olema lubatud omandada oma aktsiaid aktsiaseltsi jaotatava reservkapitali ulatuses ja tuleks pikendada perioodi, milleks üldkoosolek võib anda loa aktsiate omandamiseks, et suurendada aktsiaseltside tegevuse paindlikkust ja vähendada nende halduskoormust, sest nad peavad kiiresti reageerima turu arengutele, mis mõjutavad nende aktsiate hinda.

(5)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus lubada aktsiaseltsidel anda finantsabi nende aktsiate omandamiseks kolmanda isiku poolt aktsiaseltsi jaotatava reservkapitali ulatuses, et suurendada paindlikkust aktsiaseltside aktsiakapitali omandistruktuuri muutuste osas. Selle võimalusega seoses peaksid kehtima tagatised, võttes arvesse käesoleva direktiivi eesmärki kaitsta nii aktsionäre kui ka kolmandaid isikuid.

(6)

Võlausaldajate standardiseeritud kaitse edendamiseks kõikides liikmesriikides peaksid võlausaldajad saama teatavatel tingimustel algatada kohtu- või haldusmenetlust, kui nende nõuete täitmine on aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise tagajärjel ohus.

(7)

Turu kuritarvitamise ärahoidmise tagamiseks peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi rakendamisel arvestama seda, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta, (4) komisjoni 22. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega (5) ja komisjoni 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/72/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses heakskiidetud turutavade, kaupade tuletisinstrumentidega seotud siseteabe määratlemise, siseringi isikute nimekirjade koostamise, juhtide tehingutest teatamise ja kahtlastest tehingutest teatamisega (6).

(8)

Seetõttu tuleks direktiivi 77/91/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (7) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende enda tarbeks ja ühenduse huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need avalikustama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 77/91/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõike 1 kahekümne esimene taane asendatakse järgmisega:

“—

Ungaris:

nyilvánosan működő részvénytársaság”

.

2)

Lisatakse järgmised artiklid:

“Artikkel 10a

1.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ei kohalda artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3, kui haldus- või juhtorgani otsuse kohaselt tehakse mitterahaline sissemakse vabalt kaubeldavate väärtpaberite näol, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta (8) artikli 4 lõike 1 punktis 18 või rahaturu instrumentide näol, nagu need on määratletud nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis 19, ja kui neid väärtpabereid või rahaturu instrumente hinnatakse kaalutud keskmise hinna alusel, millega on nendega kaubeldud ühel või mitmel reguleeritud turul, nagu see on määratletud nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis 14, siseriiklike õigusaktidega määratava piisavalt pika ajavahemiku jooksul enne vastava mitterahalise sissemakse tegemise kuupäeva.

Kui seda hinda on siiski mõjutanud erakorralised asjaolud, mis muudaksid märkimisväärselt vara väärtust sissemakse tegemise kuupäeval, kaasa arvatud olukordades, kus selliste vabalt kaubeldavate väärtpaberite või rahaturu instrumentide turg on likviidsuse kaotanud, tuleb haldus- või juhtorgani algatusel ja vastutusel läbi viia uus hindamine. Eespool nimetatud uue hindamise suhtes kohaldatakse artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3.

2.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ei kohalda artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3, kui haldus- või juhtorgani otsuse kohaselt tehakse mitterahaline sissemakse varaga, välja arvatud lõikes 1 osutatud vabalt kaubeldavate väärtpaberite ja rahaturu instrumentidega, mille õiglast väärtust on juba hinnanud tunnustatud sõltumatu ekspert, ja kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

õiglane väärtus määratakse kuupäevaks, millest ei ole vara sissemaksena kasutamise kuupäevani jäänud rohkem kui 6 kuud;

b)

hindamine on viidud läbi vastavalt liikmesriigis üldtunnustatud hindamisstandarditele ja -põhimõtetele, mida sissemaksena kasutatava vara puhul kohaldatakse.

Uute oluliste asjaolude ilmnemisel, mis muudaksid märkimisväärselt vara õiglast väärtust selle sissemaksena tasumise kuupäeval, tuleb haldus- või juhtorgani algatusel ja vastutusel läbi viia uus hindamine. Eespool nimetatud uue hindamise suhtes kohaldatakse artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3.

Nimetatud uue hinnangu puudumisel võivad üks või mitu aktsionäri, kellele kuulub aktsiakapitali suurendamist käsitleva otsuse tegemise päeval kokku vähemalt 5 % märgitud kapitalist, nõuda hindamist sõltumatu eksperdi poolt, ning sel juhul kohaldatakse artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3. Selline/sellised aktsionär(id) võib/võivad nõudmise esitada kuni vara sissemaksena tasumise kuupäevani, tingimusel, et nõudmise esitamise päeval kuulub kõnealus(t)ele aktsionäri(de)le endiselt kokku vähemalt 5 % äriühingu märgitud kapitalist nagu aktsiakapitali suurendamist käsitleva otsuse tegemise päeval.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ei kohalda artikli 10 lõikeid 1, 2 ja 3, kui haldus- või juhtorgani otsuse kohaselt tehakse mitterahaline sissemakse varaga, välja arvatud lõikes 1 osutatud vabalt kaubeldavate väärtpaberite ja rahaturu instrumentidega, mille õiglane väärtus tuletatakse eelmise majandusaasta kohustuslikes raamatupidamise aruannetes kajastatud konkreetse vara põhjal, tingimusel, et kohustuslikke raamatupidamise aruandeid on auditeeritud kooskõlas nõukogu 17 mai 2006. aasta direktiiviga 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit (9).

Lõike 2 teist ja kolmandat lõiku kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 10b

1.   Kui artiklis 10a osutatud mitterahaline sissemakse tehakse ilma artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud eksperdi aruandeta, avaldatakse lisaks artikli 3 punktis h sätestatud nõuetele ja ühe kuu jooksul pärast varalise sissemakse tegemise kuupäeva avaldus, mis sisaldab järgmist:

a)

kõnealuse mitterahalise sissemakse kirjeldus;

b)

selle väärtus, sellise hinnangu allikas ning, kui see on asjakohane, hindamismeetod;

c)

seletus selle kohta, kas saadud väärtus vastab vähemalt sellise sissemakse eest välja lastavate aktsiate arvule ja nimiväärtusele või kui nimiväärtus puudub, siis nende arvestuslikule nimiväärtusele ja, kui see on asjakohane, ülekursile;

d)

seletus selle kohta, et algse hindamisega võrreldes ei ole ilmnenud uusi olulisi asjaolusid.

See avaldamine toimub iga liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud korras ja kooskõlas direktiivi 68/151/EMÜ artikliga 3.

2.   Kui mitterahalist sissemakset soovitakse teha ilma artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud eksperdi aruandeta artikli 25 lõike 2 alusel kavandatava kapitali suurendamise kohta, avaldatakse kapitali suurendamise otsuse tegemise kuupäeva ja lõikes 1 nimetatud teavet sisaldav teadaanne iga liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud korras ja kooskõlas direktiivi 68/151/EMÜ artikliga 3 enne kui tuleb teha mitterahaline sissemakse. Sellisel juhul piirdub lõike 1 alusel tehtav avaldus kinnitusega, et pärast eespool nimetatud teadaande avaldamist ei ole ilmnenud uusi olulisi asjaolusid.

3.   Iga liikmesriik näeb ette piisavad tagatised artiklis 10a ja käesolevas artiklis sätestatud nõuete täitmiseks, kui mitterahaline sissemakse tehakse ilma artikli 10 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud eksperdi aruandeta.

3)

Artikli 11 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad “artikkel 10” asendatakse sõnadega “artikli 10 lõiked 1, 2 ja 3”;

b)

lisatakse järgmine lause:

“Artikleid 10a ja 10b kohaldatakse mutatis mutandis.”

4)

Artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Ilma et see piiraks kõikide samas seisundis olevate aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta) (10) kohaldamist, võivad liikmesriigid lubada kas äriühingul endal või oma nimel, kuid äriühingu huvides tegutseva kolmanda isiku kaudu omandada oma aktsiaid. Ulatuses, milles sellised omandamised on lubatud, kehtestavad liikmesriigid neile järgmised tingimused:

a)

loa annab üldkoosolek, kes määrab selliste omandamiste korra ja tingimused ning eelkõige omandatavate aktsiate suurima arvu, loa kehtivuse aja, mille maksimaalne pikkus määratakse siseriiklike õigusaktidega, kuid mis ei tohi ületada 5 aastat, ning tasulise omandamise korral maksimum- ja miinimumtasu. Haldus- või juhtorganite liikmed on kohustatud tagama, et iga lubatud omandamise ajal järgitakse punktides b ja c märgitud tingimusi;

b)

omandamised, kaasa arvatud eelnevalt äriühingu omandatud ja talle kuuluvad aktsiad ning oma nimel, kuid äriühingu huvides tegutseva isiku omandatud aktsiad, ei tohi põhjustada netovara vähenemist alla artikli 15 lõike 1 punktides a ja b mainitud summa;

c)

tehingus võib kasutada ainult aktsiaid, mille eest sissemakse on täielikult tehtud.

Lisaks võivad liikmesriigid kehtestada esimeses lõikes määratletud omandamiste suhtes mis tahes järgmised tingimused:

i)

omandatud aktsiate, kaasa arvatud eelnevalt omandatud ja äriühingule kuuluvad aktsiad ning oma nimel, kuid äriühingu huvides tegutseva isiku kaudu omandatud aktsiate nimiväärtus või nimiväärtuse puudumisel arvestuslik nimiväärtus ei tohi ületada liikmesriikide määratavat piiri. See piir ei tohi olla alla 10 % märgitud kapitalist;

ii)

äriühingule oma aktsiate omandamiseks esimese lõigu tähenduses antav õigus, omandatavate aktsiate suurim arv, õiguse kehtivuse aeg ja maksimum- või miinimumtasu suurus sätestatakse äriühingu põhikirjas või asutamislepingus;

iii)

äriühing täidab asjakohaseid aruandlus- ja teatamisnõudeid;

iv)

teatavatelt liikmesriikide määratud äriühingutelt võidakse nõuda omandatud aktsiate tühistamist tingimusel, et tühistatud aktsiate nimiväärtusega võrdne summa lisatakse reservile, mida ei tohi aktsionäridele jaotada muidu kui märgitud kapitali vähendamise korral. Seda reservi saab kasutada ainult märgitud kapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel;

v)

omandamine ei tohi kahjustada võlausaldajate nõuete rahuldamist.

5)

Artikli 20 lõikes 3 asendatakse sõnad “artikli 15 lõike 1 punktis a” sõnadega “artikli 15 lõike 1 punktides a ja b”.

6)

Artikli 23 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kui liikmesriigid lubavad äriühingul, silmas pidades oma aktsiate omandamist kolmanda isiku poolt, kas otseselt või kaudselt teha ettemakseid või anda laene või tagatisi, kehtivad selliste tehingute suhtes teises, kolmandas, neljandas ja viiendas lõigus sätestatud tingimused.

Tehingud toimuvad haldus- või juhtorgani vastutusel õiglastel turutingimustel, eelkõige seoses äriühingu poolt saadava intressiga ning äriühingule esimeses lõigus osutatud laenude ja ettemaksete eest antava tagatisega. Kolmanda isiku või mitmepoolsete tehingute puhul peab olema iga tehinguosalise krediidiseisundit nõuetekohaselt uuritud.

Haldus- või juhtorgan küsib tehingutele üldkoosoleku eelnevat heakskiitu, ning sel juhul tegutseb üldkoosolek kooskõlas artiklis 40 sätestatud kvoorumi- ja häälteenamusnõuetega. Haldus- või juhtorgan peab esitama üldkoosolekule kirjaliku aruande, milles sisalduvad tehingu põhjused, aktsiaseltsi huvi sellise tehingu sõlmimise vastu, millistel tingimustel tehing sõlmitakse, tehinguga äriühingu likviidsusele ja maksevõimele kaasnevad riskid ning hind, millega kolmas isik aktsiad omandab. See aruanne tuleb vastavalt direktiivi 68/151/EMÜ artiklile 3 esitada avaldamise eesmärgil registrisse kandmiseks.

Kolmandatele isikutele antava finantsabi kogusumma ei tohi mingil hetkel tuua kaasa netovara vähendamist alla artikli 15 lõike 1 punktides a ja b kindlaksmääratud summa, võttes arvesse samuti mis tahes netovara vähendamisi äriühingu oma aktsiate omandamise kaudu äriühingu enda poolt või äriühingu huvides kooskõlas artikli 19 lõikega 1. Äriühing lisab bilansi passiva poolele finantsabi kogusummaga võrdse suurusega jaotamisele mittekuuluva reservi.

Kui kolmas isik omandab äriühingult finantsabi saades äriühingu oma aktsiaid artikli 19 lõike 1 tähenduses või märgib märgitud kapitali suurendamise käigus välja lastud aktsiaid, peab see omandamine või märkimine toimuma õiglase hinna eest.”

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 23a

Juhtudel kui artikli 23 lõikes 1 osutatud tehingu pooleks oleva äriühingu haldus- või juhtorgani üksikliikmed või nõukogu 13. juuni 1983. aasta direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid (11) artikli 1 tähenduses emaettevõtja haldus- või juhtorgani üksikliikmed või selline emaettevõtja ise või oma nimel, kuid selliste organite liikmete või sellise ettevõtja huvides tegutsevad üksikisikud on sellise tehingu teiseks pooleks, tagavad liikmesriigid piisavate tagatiste abil, et selline tehing ei läheks vastuollu äriühingu huvidega.

8)

Artikli 27 lõike 2 teine lõige asendatakse järgmisega:

“Kohaldatakse artikli 10 lõikeid 2 ja 3 ning artikleid 10a ja 10b.”

9)

Artikli 32 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Märgitud kapitali vähendamise puhul on vähemalt võlausaldajatel, kelle nõuded eelnevad vähendamisotsuse avaldamisele, vähemalt õigus saada tagatis nõuete kohta, mis otsuse avaldamise kuupäevaks pole rahuldatud. Liikmesriigid võivad jätta sellise õiguse arvestamata vaid juhul, kui võlausaldajal on piisavad tagatised, või kui need tagatised ei ole vajalikud äriühingu vara silmas pidades.

Liikmesriigid sätestavad esimeses lõigus kehtestatud õiguse kasutamise tingimused. Liikmesriigid tagavad igal juhul, et võlausaldajatel oleks lubatud taotleda kohaselt haldus- või kohtuorganilt piisavaid tagatisi, kui nad suudavad usutavalt näidata, et märgitud kapitali vähenemise tõttu on nende nõuete rahuldamine ohus ja et äriühingult ei ole saadud piisavaid tagatisi.”

10)

Artikli 41 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid võivad artikli 9 lõikest 1, artikli 19 lõike 1 punkti a esimesest lausest ning artiklitest 25, 26 ja 29 kõrvale kalduda ulatuses, mis on vajalik võtmaks vastu või kohaldamaks sätteid, et ergutada töötajaid või teisi siseriikliku õigusega määratletud isikute rühmi osalema äriühingute kapitalis.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. aprillil 2008.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 6. september 2006

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BORRELL FONTELLES

Nõukogu nimel

eesistuja

P. LEHTOMÄKI


(1)  ELT C 294, 25.11.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus.

(3)  EÜT L 26, 31.1.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(4)  ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

(5)  ELT L 336, 23.12.2003, lk 33.

(6)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 70.

(7)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(8)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/31/EÜ (ELT L 114, 27.4.2006, lk 60).

(9)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.”

(10)  ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.”

(11)  EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/43/EÜ.”