ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 260

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
21. september 2006


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

Nõukogu

 

*

EL-Tuneesia assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2006, 28. juuli 2006, millega muudetakse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 4 mõiste päritolustaatusega tooted määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

1

Protokoll nr 4 mõiste päritolustaatusega tooted määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

3

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

21.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/1


EL-TUNEESIA ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2006,

28. juuli 2006,

millega muudetakse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 4 mõiste “päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

(2006/612/EÜ)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse 17. juulil 1995 Brüsselis allakirjutatud Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, (1) edaspidi “leping”, eriti selle protokolli nr 4 artiklit 39,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolliga nr 4 nähakse ühenduse ja Tuneesia vahel ette kahepoolne päritolu kumulatsioon ning ühenduse, Tuneesia, Alžeeria ja Maroko vahel täielik päritolu kumulatsioon.

(2)

Kaubanduse arendamiseks ja piirkondliku integratsiooni edendamiseks on soovitatav kumulatsioonisüsteemi laiendada, et oleks võimalik kasutada materjale, mis pärinevad ühendusest, Bulgaariast, Rumeeniast, Islandist, Norrast, Šveitsist (sealhulgas Liechtenstein), Fääri saartelt, Türgist või muudest riikidest, kes osalevad Euroopa ja Vahemere piirkonna partnerluses vastavalt 27. ja 28. novembril 1995 Euroopa ja Vahemere piirkonna konverentsil vastuvõetud Barcelona deklaratsioonile.

(3)

Et rakendada laiendatud kumulatsioonisüsteemi üksnes nõutud tingimused täitnud riikide vahel ning vältimaks tollimaksudest kõrvalehoidmist, tuleb kehtestada uued sätted päritolu tõendamise kohta.

(4)

Laiendatud kumulatsioonisüsteemi rakendamiseks ja tollimaksudest kõrvalehoidmise vältimiseks tuleb ühtlustada tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeldu käsitlevad sätted ja töötlemisnõuded päritolustaatuseta materjalidele päritolustaatuse saamiseks, mis on ette nähtud protokollis nr 4.

(5)

Päritolu kumulatsiooni laiendatud süsteem näeb ette, et asjaomaste riikide vahel sõlmitud sooduslepingute suhtes kohaldatakse samu päritolureegleid käsitlevaid sätteid.

(6)

Käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeval vedamisel või ladustatud kaupade suhtes tuleks kehtestada üleminekusätted, mis võimaldavad nende suhtes kohaldada laiendatud kumulatsioonisüsteemi.

(7)

Kaubavahetuse hõlbustamiseks ja haldustoimingute lihtsustamiseks on soovitatav lubada kaubandusega tegelevatel ettevõtjatel kasutada pikaajalisi tarnija deklaratsioone.

(8)

Tuleb vastu võtta Andorra Vürstiriiki ja San Marino Vabariiki käsitlevad ühisdeklaratsioonid, samas ei ole vaja enam säilitada ühisdeklaratsioone, mis käsitlevad artikleid 1, 19, 33 ja 39.

(9)

Teksti eri keeleversioonides ja nende vahel esinevate ebakõlade kõrvaldamiseks on vaja teha teatavaid tehnilisi muudatusi.

(10)

Seepärast on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ning kasutajate ja tolli tegevuse hõlbustamiseks asjakohane inkorporeerida kõik kõnealused sätted protokolli nr 4 uude teksti,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 4 mõiste “päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta asendatakse käesolevale otsusele lisatud tekstiga ja asjaomaste ühisdeklaratsioonidega.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse selle vastuvõtmisele järgneva kuu esimesest päevast.

Brüssel, 28. juuli 2006

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

E. TUOMIOJA


(1)  EÜT L 97, 30.3.1998, lk 2.


PROTOKOLL nr 4

mõiste “päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

SISUKORD

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

artikkel 1

Mõisted

II JAOTIS

MÕISTE “PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED” MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Üldnõuded

Artikkel 3

Kumulatsioon ühenduses

Artikkel 4

Kumulatsioon Tuneesias

Artikkel 5

Täielikult saadud või toodetud tooted

Artikkel 6

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

Artikkel 7

Ebapiisav töö või töötlus

Artikkel 8

Kvalifikatsiooniühik

Artikkel 9

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Artikkel 10

Komplektid

Artikkel 11

Kõrvalised tegurid

III JAOTIS

TERRITORIAALSED NÕUDED

Artikkel 12

Territoriaalsuse põhimõte

Artikkel 13

Otsevedu

Artikkel 14

Näitused

IV JAOTIS

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 15

Tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeld

V JAOTIS

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 16

Üldnõuded

Artikkel 17

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmise kord

Artikkel 18

Tagantjärele välja antud liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

Artikkel 19

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED duplikaadi väljaandmine

Artikkel 20

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmine varem väljaantud või koostatud päritolutõendi alusel

Artikkel 21

Arvestuslik eraldamine

Artikkel 22

Arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni koostamise tingimused

Artikkel 23

Heakskiidetud eksportija

Artikkel 24

Päritolutõendi kehtivus

Artikkel 25

Päritolutõendi esitamine

Artikkel 26

Importimine osasaadetistena

Artikkel 27

Päritolutõendist vabastamine

Artikkel 27a

Tarnija deklaratsioon

Artikkel 28

Tõendavad dokumendid

Artikkel 29

Päritolutõendite, tarnija deklaratsioonide ja tõendavate dokumentide säilitamine

Artikkel 30

Lahknevused ja vormistusvead

Artikkel 31

Eurodes väljendatud summad

VI JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 32

Vastastikune abi

Artikkel 33

Päritolutõendi õigsuse kontroll

Artikkel 33a

Tarnija deklaratsioonide kontrollimine

Artikkel 34

Vaidluste lahendamine

Artikkel 35

Sanktsioonid

Artikkel 36

Vabatsoonid

VII JAOTIS

CEUTA JA MELILLA

Artikkel 37

Protokolli kohaldamine

Artikkel 38

Eritingimused

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 39

Protokolli muudatused

Artikkel 40

Üleminekusätted transiit- ja ladustatud kauba kohta

Lisade loetelu

I lisa.

Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta

II lisa.

Loend päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse

IIIa lisa.

Liikumissertifikaadi EUR.1 ja liikumissertifikaadi EUR.1 taotluse näidised

IIIb lisa.

Liikumissertifikaadi EUR-MED ja liikumissertifikaadi EUR-MED taotluse näidised

IVa lisa.

Arvedeklaratsiooni tekst

IVb lisa.

EUR-MED arvedeklaratsiooni tekst

V lisa.

Tarnija deklaratsiooni näidis

VI lisa.

Pikaajalise tarnija deklaratsiooni näidis

Ühisdeklaratsioonid

Ühisdeklaratsioon Andorra Vürstiriigi kohta

Ühisdeklaratsioon San Marino Vabariigi kohta

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

valmistamine – igat liiki töö või töötlemine, kaasa arvatud komplekteerimine või eritoimingud;

b)

materjal – koostisosa, toormaterjal, komponent või osa jne, mida on toote valmistamisel kasutatud;

c)

toode – valmistatav toode, isegi kui see on ette nähtud hiljem mõnes teises valmistamistoimingus kasutamiseks;

d)

kaup – nii materjalid kui ka tooted;

e)

tolliväärtus – kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 VII artikli rakendamise lepinguga (WTO leping tolliväärtuse määramise kohta) määratud tolliväärtus;

f)

tehasehind – hind, mida makstakse ühenduses või Tuneesias asuvas tehases toote eest tootjale, kelle ettevõttes toimub viimane töö või töötlus, tingimusel, et hind sisaldab kõikide kasutatud materjalide väärtust ja sellest on maha arvatud kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadud toote eksportimisel;

g)

materjalide väärtus – kasutatud päritolustaatuseta materjalide tolliväärtus importimise ajal või, kui see ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Tuneesias;

h)

päritolustaatusega materjalide väärtus – selliste materjalide väärtus punkti g kohaselt, mida kohaldatakse mutatis mutandis;

i)

lisandunud väärtus – toodete tehasehind, millest on lahutatud kõikide selliste nimetatud tootes sisalduvate materjalide tolliväärtus, mis pärinevad artiklites 3 ja 4 osutatud riikidest, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, või kui tolliväärtus ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Tuneesias;

j)

grupid ja rubriigid – kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (käesolevas protokollis edaspidi “harmoneeritud süsteem” või HS) moodustavas nomenklatuuris kasutatud grupid ja rubriigid (neljakohalised koodid);

k)

klassifitseerimine – osutab toote või materjali klassifitseerimisele teatud rubriiki;

l)

kaubasaadetis – tooted, mis saadetakse samaaegselt ühelt eksportijalt ühele kaubasaajale või mis saadetakse eksportijalt kaubasaajale üheainsa veodokumendi alusel või selle dokumendi puudumisel üheainsa kaubaarve alusel;

m)

territooriumid – hõlmab ka territoriaalvesi.

II JAOTIS

MÕISTE “PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED” MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Üldnõuded

1.   Lepingu kohaldamisel loetakse ühendusest pärinevateks toodeteks järgmisi tooteid:

a)

täielikult ühenduses saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b)

ühenduses saadud või toodetud tooted, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult ühenduses saadud või toodetud, tingimusel et need on läbinud ühenduses piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses;

c)

Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) pärinevad tooted Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 4 tähenduses.

2.   Lepingu kohaldamisel loetakse Tuneesiast pärinevateks toodeteks järgmisi tooteid:

a)

täielikult Tuneesias saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b)

Tuneesias saadud või toodetud tooted, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult Tuneesias saadud või toodetud, tingimusel et need on läbinud Tuneesias piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses.

3.   Lõike 1 punkti c sätteid kohaldatakse üksnes tingimusel, et ühelt poolt Tuneesia ning teiselt poolt EMP-EFTA riikide (Island, Liechtenstein ja Norra) vahel kohaldatakse vabakaubanduslepingut.

Artikkel 3

Kumulatsioon ühenduses

1.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevaks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud Bulgaariast, Šveitsist (sh Liechtensteinist), (1) Islandilt, Norrast, Rumeeniast, Türgist või ühendusest pärit materjale, tingimusel et ühenduses tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

2.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevaks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud materjale, mis pärinevad Fääri saartelt või 27. ja 28. novembril 1995 toimunud Euroopa-Vahemere konverentsil vastu võetud Barcelona deklaratsioonil põhineva Euroopa-Vahemere partnerluse osalisriigist, välja arvatud Türgist, tingimusel et ühenduses tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

3.   Kui ühenduses tehtav töö või töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud või toodetud toode ühendusest pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisandunud väärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 või 2 osutatud riigist pärinevate kasutatud materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate ühenduses valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega materjalide väärtus on suurim.

4.   Lõikes 1 või 2 osutatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi ühenduses tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolustaatuse.

4a.   Artikli 2 lõike 1 punkti b kohaldamisel käsitatakse Marokos, Alžeerias või Tuneesias läbitud tööd või töötlust ühenduses läbitud töö või töötlusena, kui saadud või toodetud tooted läbivad hiljem töö või töötluse ühenduses. Kui päritolustaatusega tooted on käesoleva sätte kohaselt saadud või toodetud kahes või enamas asjaomases riigis, loetakse need ühendusest pärinevaks üksnes juhul, kui töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum.

5.   Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni võib kohaldada üksnes järgmistel tingimustel:

a)

päritolustaatuse saamisega seotud riikide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut;

b)

materjalid ja tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel

ning

c)

teatised kumulatsiooni kohaldamiseks vajalike nõuete täitmise kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) ning Tuneesias sealse korra kohaselt.

Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast.

Ühendus esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu Tuneesiale üksikasjalikud andmed lepingute kohta, mida kohaldatakse teiste lõigetes 1 ja 2 osutatud riikidega, kaasa arvatud nende lepingute jõustumiskuupäeva ja vastavad päritolureeglid.

Artikkel 4

Kumulatsioon Tuneesias

1.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Tuneesiast pärinevaiks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud Bulgaariast, Šveitsist (sh Liechtensteinist), (2) Islandilt, Norrast, Rumeeniast, Türgist või ühendusest pärit materjale, tingimusel et Tuneesias tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

2.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Tuneesiast pärinevaks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud materjale, mis pärinevad Fääri saartelt või 27. ja 28. novembril 1995 toimunud Euroopa-Vahemere konverentsil vastu võetud Barcelona deklaratsioonil põhineva Euroopa-Vahemere partnerluse osalisriigist, välja arvatud Türgist, tingimusel et Tuneesias tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

3.   Kui Tuneesias tehtav töö või töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud või toodetud toode Tuneesiast pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisandunud väärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 või 2 osutatud riigist pärinevate kasutatud materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate Tuneesias valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega materjalide väärtus on suurim.

4.   Lõikes 1 või 2 osutatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi Tuneesias tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolustaatuse.

4a.   Artikli 2 lõike 2 punkti b kohaldamisel käsitatakse ühenduses, Marokos või Alžeerias läbitud tööd või töötlust Tuneesias läbitud töö või töötlusena, kui saadud või toodetud tooted läbivad hiljem töö või töötluse Tuneesias. Kui päritolustaatusega tooted on käesoleva sätte kohaselt saadud või toodetud kahes või enamas asjaomases riigis, loetakse need Tuneesiast pärinevaiks üksnes juhul, kui töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum.

5.   Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni võib kohaldada üksnes järgmistel tingimustel:

a)

päritolustaatuse saamisega seotud riikide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut;

b)

materjalid ja tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel

ning

c)

teatised kumulatsiooni kohaldamiseks vajalike nõuete täitmise kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) ning Tuneesias sealse korra kohaselt.

Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast.

Tuneesia esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu ühendusele üksikasjalikud andmed lepingute kohta, mida kohaldatakse teiste lõigetes 1 ja 2 osutatud riikidega, kaasa arvatud nende lepingute jõustumiskuupäeva ja vastavad päritolureeglid.

Artikkel 5

Täielikult saadud või toodetud tooted

1.   Järgmisi tooteid käsitatakse täielikult ühenduses või Tuneesias saadud või toodetud toodetena:

a)

nende pinnasest ja merepõhjast kaevandatud mineraalsed maavarad;

b)

seal koristatud taimekasvatussaadused;

c)

seal sündinud ja kasvatatud elusloomad;

d)

seal kasvatatud elusloomadest valmistatud tooted;

e)

sealt saadud jahi- ja kalasaak;

f)

merekalapüügisaadused ja muud väljaspool ühenduse ja Tuneesia territoriaalvett nende laevade poolt püütud saadused;

g)

nende kalatöötlemislaevade pardal üksnes punktis f osutatud saadustest valmistatud tooted;

h)

seal kogutud kasutatud esemed, millest saab üksnes tooret, sealhulgas kasutatud rehvid, mis sobivad üksnes protekteerimiseks või jäätmeteks;

i)

sealse tootmistegevuse jäätmed ja jäägid;

j)

väljaspool nende territoriaalvett merepõhjast või selle aluspinnasest kaevandatud saadused, kui neil on selle merepõhja või selle aluspinnase kasutamise ainuõigus;

k)

kõik kaubad, mis on seal valmistatud üksnes punktides a–j nimetatud saadustest või toodetest.

2.   Lõike 1 punktides f ja g olevaid mõisteid “nende laevad” ja “nende kalatöötlemislaevad” kohaldatakse ainult selliste laevade ja kalatöötlemislaevade suhtes:

a)

mis on registreeritud või laevaregistrisse kantud mõnes ühenduse liikmesriigis või Tuneesias;

b)

mis sõidavad mõne ühenduse liikmesriigi või Tuneesia lipu all;

c)

millest vähemalt 50 % kuulub ühenduse liikmesriikide või Tuneesia kodanikele või äriühingule, mille peakontor asub ühes neist riikidest ja mille juht või juhtkond, juhatuse või nõukogu esimees ning enamik mõlema organi liikmeid on ühenduse liikmesriikide või Tuneesia kodanikud ja mille kapitalist kuulub osanike vastutusega või piiratud vastutusega äriühingute puhul vähemalt pool eespool nimetatud riikidele või nende avalik-õiguslikele isikutele või kodanikele;

d)

mille kapten ja juhtkonnaliikmed on ühenduse liikmesriikide või Tuneesia kodanikud

ning

e)

mille laevaperest vähemalt 75 % on ühenduse liikmesriikide või Tuneesia kodanikud.

Artikkel 6

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

1.   Artikli 2 kohaldamisel loetakse tooteid, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, piisava töö või töötluse läbinuks, kui II lisa loendis esitatud tingimused on täidetud.

Eespool nimetatud tingimused näitavad, millist päritolustaatuseta materjalidega teostatavat tööd või töötlemist nõutakse kõigi lepinguga hõlmatud toodete valmistamisel ning neid tingimusi kohaldatakse ainult nende materjalide suhtes. Sellest tulenevalt, kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse loetelus ettenähtud tingimuste täitmisega, kasutatakse teise toote valmistamisel, ei kohaldata selle suhtes teise toote suhtes kehtivaid tingimusi ega arvestata selle toote valmistamiseks kasutatud materjale teises tootes kui päritolustaatuseta materjale.

2.   Olenemata lõikest 1 võib päritolustaatuseta materjale, mida II lisas esitatud loendis ettenähtud tingimuste kohaselt toote valmistamiseks ei tohi kasutada, siiski kasutada, kui:

a)

nende koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast;

b)

käesoleva lõike alusel ei ületata ühtki protsendimäära, mis on loendis seatud päritolustaatuseta materjalide suurimaks väärtuseks.

Käesolevat lõiget ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete suhtes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse, kui artiklist 7 ei tulene teisiti.

Artikkel 7

Ebapiisav töö või töötlus

1.   Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö või töötlusena, olenemata sellest, kas artikli 6 tingimused on täidetud või mitte:

a)

toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel;

b)

pakkeüksuste osadeksjagamine ja koondamine;

c)

pesemine, puhastamine; tolmu, oksiidi, õli, värvi ja muude katete eemaldamine;

d)

tekstiili triikimine ja pressimine;

e)

lihtsad värvimis- ja poleerimistööd;

f)

teravilja ja riisi kestade eemaldamine, osaline või täielik pleegitamine, poleerimine ja glaseerimine;

g)

suhkru toonimine ja tükkipressimine;

h)

puuviljade, pähklite ja köögiviljade koorimine ja kividest puhastamine;

i)

teritamine, lihtlihvimine või lihtlõikamine;

j)

tuulamine, sõelumine, sortimine, liigitamine, klassifitseerimine, sobitamine (sh toodetest komplektide pakkimine);

k)

lihtne klaas- või plastpudelitesse, plekkpurkidesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele jms kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

l)

märkide, etikettide, logode ja muude eristusmärkide kinnitamine või trükkimine tootele või selle pakendile;

m)

ühte või mitut sorti toodete segamine;

n)

toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks või toodete osadekslammutamine;

o)

kaks või rohkem punktides a–n loetletud toimingut üheskoos;

p)

loomade tapmine.

2.   Et määrata kindlaks, kas tootega teostatud töö või töötlus on lõike 1 tähenduses ebapiisav, vaadeldakse kõiki ühenduses või Tuneesias selle tootega tehtud toiminguid koos.

Artikkel 8

Kvalifikatsiooniühik

1.   Käesoleva protokolli sätete kohaldamisel on kvalifikatsiooniühik see toode, mida loetakse põhiüksuseks harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri järgi klassifitseerimisel.

Sellest tulenevalt:

a)

kui toode, mis koosneb esemete rühmast või kokkupandud esemetest, klassifitseeritakse harmoneeritud süsteemi järgi ühte rubriiki, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

b)

kui kaubasaadetis koosneb mitmest identsest tootest, mis klassifitseeritakse samasse harmoneeritud süsteemi rubriiki, kohaldatakse käesoleva protokolli sätteid iga toote suhtes eraldi.

2.   Kui harmoneeritud süsteemi 5. tõlgendamisreegli kohaselt loetakse klassifitseerimisel pakend toote juurde kuuluvaks, tuleb see ka päritolu kindlaksmääramisel lugeda toote juurde kuuluvaks.

Artikkel 9

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Seadme, masina, aparaadi või sõidukiga kaasas olevaid tarvikuid, varuosi ja tööriistu, mis on tavalise varustuse osaks ja mis kuuluvad hinna sisse ning mille eest ei esitata eraldi arvet, käsitatakse kõnealuse seadme, masina, aparaadi või sõiduki lahutamatu osana.

Artikkel 10

Komplektid

Harmoneeritud süsteemi 3. tõlgendamisreegliga määratletud komplektil on päritolustaatus, kui kõik komplekti kuuluvad tooted on päritolustaatusega. Kui komplekt koosneb päritolustaatusega ja päritolustaatuseta toodetest, on komplekt tervikuna siiski päritolustaatusega, kui päritolustaatuseta toodete väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast.

Artikkel 11

Kõrvalised tegurid

Selleks et teha kindlaks, kas toode on päritolustaatusega või mitte, ei ole vaja kindlaks määrata järgmiste toote valmistamisel kasutatavate toodete päritolu:

a)

elektrienergia ja kütus;

b)

sisseseade ja varustus;

c)

masinad ja tööriistad;

d)

kaubad, mis ei kuulu ega ole ette nähtud kuuluma toote lõppkoosseisu.

III JAOTIS

TERRITORIAALSED NÕUDED

Artikkel 12

Territoriaalsuse põhimõte

1.   Kui artikli 2 lõike 1 punktis c, artiklites 3 ja 4 ning käesoleva artikli lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, peavad II jaotises kehtestatud päritolustaatuse saamise tingimused olema ühenduses või Tuneesias pidevalt täidetud.

2.   Kui artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, tuleb juhul, kui ühendusest või Tuneesiast mõnda teise riiki eksporditavad päritolustaatusega kaubad tagasi saadetakse, käsitada neid päritolustaatuseta kaupadena, kui tollile ei saa tõendada, et:

a)

tagasitoodud kaubad on samad kaubad, mis eksporditi;

ning

b)

need ei ole kõnealuses riigis või eksportimise ajal läbinud ühtegi muud toimingut peale nende, mis on vajalikud kaupade seisundi säilitamiseks.

3.   Ühendusest või Tuneesiast eksporditud ja hiljem sinna reimporditud materjalidega väljaspool ühendust või Tuneesiat toimunud töö või töötlus ei mõjuta päritolustaatuse saamist vastavalt II jaotises sätestatud tingimustele, kui:

a)

kõnealused materjalid on täielikult saadud või toodetud ühenduses või Tuneesias või nendega enne eksportimist tehtud tööd ja töötlemistoimingud on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikumad;

ning

b)

tollile suudetakse nõuetekohaselt tõendada, et

i)

reimporditud kaup on saadud eksporditud kaubaga tehtud töö või töötlemise teel;

ning

ii)

käesoleva artikli kohaldamisel väljaspool ühendust või Tuneesiat tekkinud kogulisandväärtus ei ole suurem kui 10 % selle lõpptoote tehasehinnast, millele päritolustaatust taotletakse.

4.   Lõike 3 kohaldamisel ei rakendata II jaotises sätestatud päritolustaatuse saamise tingimusi väljaspool ühendust või Tuneesiat toimuva töö või töötlemise suhtes. Kui lõpptoote päritolustaatuse kindlaksmääramiseks kasutatakse II lisa loendis sätestatud eeskirja, mis näeb ette kõigi kasutatud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse, ei või asjaomase lepinguosalise territooriumil kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus koos käesoleva artikli kohaldamisel väljaspool ühendust või Tuneesiat tekkinud kogulisandväärtusega olla suurem nimetatud protsendimäärast.

5.   Lõigete 3 ja 4 kohaldamisel tähendab “kogulisandväärtus” kõiki väljaspool ühendust ja Tuneesiat tekkivaid kulusid, sealhulgas seal kasutatud materjalide väärtust.

6.   Lõigete 3 ja 4 sätteid ei kohaldata toodete suhtes, mis ei vasta II lisa loendis sätestatud tingimustele või mida saab pidada piisava töö või töötluse läbinuks ainult siis, kui kohaldatakse artikli 6 lõikes 2 sätestatud üldisi lubatud piirväärtusi.

7.   Lõigete 3 ja 4 sätteid ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete suhtes.

8.   Käesoleva artikliga hõlmatud töö või töötlemine väljaspool ühendust või Tuneesiat toimub välistöötlemise korra või muu sarnase korra kohaselt.

Artikkel 13

Otsevedu

1.   Lepingus ette nähtud sooduskohtlemist kohaldatakse ainult käesoleva protokolli nõuetele vastavate toodete suhtes, mille vedu toimub otse ühenduse ja Tuneesia vahel või muude artiklites 3 ja 4 nimetatud riikide territooriumide kaudu, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni. Ühe kaubasaadetise moodustavaid tooteid võib siiski vedada muude territooriumide kaudu, vajaduse korral neid kõnealustel territooriumidel ümber laadides või ajutiselt ladustades, tingimusel et need jäävad transiidi- või ladustamisriigis tolli järelevalve alla ning ei läbi muid toiminguid peale maha- või uuesti pealelaadimise või kauba seisundi säilitamiseks vajalike toimingute.

Päritolustaatusega tooteid võib torutranspordi kaudu vedada läbi muude territooriumide peale ühenduse ja Tuneesia.

2.   Impordiriigi tollile tõendatakse, et lõike 1 tingimused on täidetud, esitades:

a)

üheainsa veodokumendi, mis hõlmab teekonda ekspordiriigist läbi transiidiriigi, või

b)

transiidiriigi tolli tõendi:

i)

milles on täpne toodete kirjeldus;

ii)

kuhu on märgitud toodete maha- ja uuesti pealelaadimise kuupäevad ning vajaduse korral laevade nimed või muud kasutatud veovahendid

ning

iii)

mis tõendab, millistel tingimustel olid tooted transiidiriigis, või

c)

nende puudumisel kõik muud tõendavad dokumendid.

Artikkel 14

Näitused

1.   Päritolustaatusega toodete suhtes, mis on saadetud näitusele mõnda muusse riiki peale artiklites 3 ja 4 osutatud riikide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ning mis pärast näitust on müüdud ühendusse või Tuneesiasse importimiseks, kohaldatakse impordil lepingu sätteid, kui tollile on piisavalt tõendatud, et:

a)

eksportija on toimetanud nimetatud tooted ühendusest või Tuneesiast näitust korraldavasse riiki ja seal need näitusel välja pannud;

b)

kõnealune eksportija on tooted müünud või muul viisil võõrandanud ühenduses või Tuneesias asuvale isikule;

c)

tooted on saadetud näituse ajal või vahetult pärast näitust samal kujul, nagu need näitusele saadeti;

ning

d)

alates näitusele saatmisest ei ole tooteid kasutatud muuks otstarbeks kui seal väljapanekuks.

2.   Päritolutõend tuleb välja anda või koostada kooskõlas V jaotise sätetega ja esitada importiva riigi tollile tavalisel viisil. Sellele märgitakse näituse nimi ja aadress. Vajaduse korral võidakse nõuda dokumentaalseid lisatõendeid toodete väljapanekutingimuste kohta.

3.   Lõiget 1 kohaldatakse kõikide kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- ja käsitöönäituste, -messide ja muude samalaadsete avalike ürituste ja väljapanekute suhtes, mille jooksul kõnealused tooted jäävad tollikontrolli alla, välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük.

IV JAOTIS

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 15

Tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeld

1.

a)

Päritolustaatuseta materjalide suhtes, mida kasutatakse ühendusest, Tuneesiast või mõnest teisest artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist pärinevate toodete valmistamiseks, mille kohta on välja antud või koostatud päritolutõend vastavalt V jaotise sätetele, ei kohaldata ühenduses ega Tuneesias mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist.

b)

Harmoneeritud süsteemi gruppi 3 ning rubriikidesse 1604 ja 1605 kuuluvate toodete suhtes, mis on ühendusest pärinevad tooted artikli 2 lõike 1 punkti c tähenduses ja mille kohta on V jaotise sätete kohaselt välja antud või koostatud päritolutõend, ei kohaldata ühenduses mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist.

2.   Lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalise või täieliku tagastamise, vähendamise või nendest vabastamise korra suhtes, mida ühendus või Tuneesia kohaldab valmistamiseks kasutatavate materjalide ning lõike 1 punktiga b hõlmatud toodete suhtes, kui otsest või tegelikku tagasimaksmist, vähendamist või maksudest vabastamist kohaldatakse juhul, kui nendest materjalidest valmistatud tooted eksporditakse, kuid mitte juhul, kui need on ette nähtud kodumaiseks kasutamiseks.

3.   Päritolutõendis märgitud toodete eksportija peab olema valmis igal ajal tolli nõudmisel esitama kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad, et asjaomaste toodete valmistamisel kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest ei ole saadud tollimaksu tagasimaksu ning et kõik nende materjalide suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud on tegelikult makstud.

4.   Lõigete 1–3 sätteid kohaldatakse ka artikli 8 lõikes 2 nimetatud pakendi, artiklis 9 nimetatud tarvikute, varuosade ja tööriistade ning artiklis 10 nimetatud komplekti kuuluvate toodete suhtes, kui need on päritolustaatuseta.

5.   Lõigete 1–4 sätteid kohaldatakse ainult nende materjalide suhtes, mille suhtes kohaldatakse käesolevat lepingut. Need sätted ei välista lepingu alusel eksporditavate põllumajandustoodete suhtes eksporditoetuste süsteemi kohaldamist.

6.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei rakendata, kui tooteid käsitatakse ühendusest või Tuneesiast pärinevaina, ilma et kohaldataks kumulatsiooni mõnest artiklis 3 ja 4 nimetatud riigist pärit materjalidega.

7.   Olenemata lõikest 1 võib Tuneesia järgmistel tingimustel kohaldada tollimaksude või samaväärse toimega maksude tagastamise või nendest vabastamise korda päritolustaatuseta materjalide puhul, mida kasutatakse päritolustaatusega toodete valmistamiseks, välja arvatud harmoneeritud süsteemi gruppidesse 1–24 kuuluvate toodete puhul:

a)

harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–49 ja 64–97 kuuluvate toodete puhul säilitatakse 5 % tollimaks või Tuneesias kehtiv maksumäär, kui see on madalam;

b)

harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete puhul säilitatakse 10 % tollimaks või Tuneesias kehtiv maksumäär, kui see on madalam.

Käesoleva lõike sätteid kohaldatakse 31. detsembrini 2009 ja neid võib ühisel kokkuleppel läbi vaadata.

V JAOTIS

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 16

Üldnõuded

1.   Ühendusest pärinevate toodete importimisel Tuneesiasse ja Tuneesiast pärinevate toodete importimisel ühendusse kohaldatakse lepingu sätteid, kui esitatakse üks järgmistest päritolutõenditest:

a)

liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on esitatud IIIa lisas;

b)

liikumissertifikaat EUR-MED, mille näidis on esitatud IIIb lisas;

c)

artikli 22 lõikes 1 ette nähtud juhtudel deklaratsioon, mille eksportija esitab kaubaarvel, saatelehel või muus äridokumendis, kus kõnealuseid tooteid on kirjeldatud piisavalt täpselt, et neid oleks võimalik identifitseerida (edaspidi “arvedeklaratsioon” või “EUR-MED arvedeklaratsioon”); arvedeklaratsioonide tekst on esitatud IVa ja IVb lisas.

2.   Olenemata lõikest 1 saavad käesoleva protokolli kohased päritolustaatusega tooted artiklis 27 ette nähtud juhtudel soodustusi lepingu sätete alusel, ilma et oleks vaja esitada lõikes 1 nimetatud päritolutõendeid.

Artikkel 17

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmise kord

1.   Ekspordiriigi toll annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED välja eksportija või tema vastutusel tegutseva volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel.

2.   Selleks täidab eksportija või tema volitatud esindaja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED ja taotluse vormi, mille näidised on esitatud IIIa ja IIIb lisas. Need vormid täidetakse ühes nendest keeltest, milles on koostatud leping, ning kooskõlas eksportiva riigi õigusega. Vormi täitmisel käsitsi tuleb kasutada tinti ja trükitähti. Tooteid tuleb kirjeldada selleks ette nähtud lahtris, jätmata tühje ridu. Kui lahtrisse jääb tühja ruumi, tuleb kirjelduse viimase rea alla tõmmata rõhtjoon ja tühi ruum läbi kriipsutada.

3.   Eksportija, kes taotleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmist, peab olema valmis igal ajal esitama kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandnud eksportiva riigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et muud käesoleva protokolli nõuded on täidetud.

4.   Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, annab ühenduse liikmesriigi või Tuneesia toll välja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 järgmistel juhtudel:

kui asjaomaseid tooteid võib pidada ühendusest või Tuneesiast pärinevateks toodeteks ilma artiklites 3 ja 4 nimetatud teistest riikidest pärit materjalidega kumulatsiooni kohaldamata ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele,

kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks mõnest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma teistest artiklites 3 ja 4 nimetatud riikidest pärit materjalidega kumulatsiooni kohaldamata, ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, tingimusel et päritoluriigis on välja antud liikumissertifikaat EUR-MED või EUR-MED arvedeklaratsioon,

kui asjaomaseid tooteid võib artikli 3 lõikes 4a või artikli 4 lõikes 4a osutatud kumulatsiooni kohaldades pidada ühendusest või Tuneesiast pärinevateks toodeteks ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele.

5.   Ühenduse liikmesriigi või Tuneesia toll annab välja kaupade liikumissertifikaadi EUR-MED, kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks ühendusest, Tuneesiast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele ja:

kui on kohaldatud kumulatsiooni materjalidega, mis pärinevad artiklites 3 ja 4 nimetatud muudest riikidest, või

kui tooteid võib kasutada kumulatsiooni kontekstis materjalidena, et valmistada tooteid ekspordiks mõnda muusse artiklis 3 või 4 nimetatud riiki, või

kui tooteid võib reeksportida sihtriigist mõnda muusse artiklis 3 või 4 nimetatud riiki.

6.   Kaupade liikumissertifikaadi EUR-MED lahtrisse 7 tehakse üks järgmistest ingliskeelsetest märgetest:

kui päritolustaatus on omandatud, kohaldades kumulatsiooni ühest või mitmest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevate materjalidega:

“CUMULATION APPLIED WITH ……”(riigi nimi/riikide nimed)

kui päritolustaatus on omandatud ilma ühest või mitmest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevate materjalidega kumulatsiooni kohaldamata:

“NO CUMULATION APPLIED”

7.   Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED välja andnud tolliasutus võtab vajalikud meetmed, et kontrollida toodete päritolustaatust ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmist. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning teha muid kontrollimisi, mida ta peab asjakohaseks. Ta teeb ka kindlaks, et lõikes 2 osutatud vormid on nõuetekohaselt täidetud. Eelkõige vaatab ta, kas toodete kirjeldamiseks ettenähtud lahter on täidetud nii, et sinna ei ole võimalik pettuse eesmärgil midagi lisada.

8.   Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmise kuupäev märgitakse sertifikaadi lahtrisse 11.

9.   Toll annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED eksportijale välja niipea, kui tegelik eksport on toimunud või tagatud.

Artikkel 18

Tagantjärele välja antud liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

1.   Olenemata artikli 17 lõikest 9 võib liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED erandkorras välja anda pärast asjakohaste toodete eksportimist, kui:

a)

seda ei antud ekspordi ajal välja eksimuse, tahtmatu tegevusetuse või muude eriliste asjaolude tõttu;

või

b)

tollile on tõendatud, et kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED on välja antud, kuid tehnilistel põhjustel seda importimisel ei aktsepteeritud.

2.   Olenemata artikli 17 lõikest 9 võib liikumissertifikaadi EUR-MED välja anda pärast seda, kui sellega hõlmatud tooted, millele on eksportimise ajal välja antud kaupade liikumissertifikaat EUR.1, on eksporditud, kui tollile on tõendatud, et artikli 17 lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud.

3.   Lõigete 1 ja 2 rakendamisel peab eksportija oma taotluses märkima kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 või EUR-MED hõlmatud kaupade ekspordikoha ja -kuupäeva ning taotluse põhjused.

4.   Toll võib kaupade liikumissertifikaadi EUR. 1 või EUR-MED tagantjärele välja anda ainult pärast seda, kui ta on kontrollinud, et eksportija taotluses esitatud andmed ühtivad vastavates dokumentides sisalduvate andmetega.

5.   Tagantjärele välja antud liikumissertifikaadile EUR.1 või EUR-MED tuleb teha järgmine ingliskeelne märge:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

Lõiget 2 rakendades tagantjärele välja antud liikumissertifikaadile EUR-MED tuleb teha järgmine ingliskeelne märge:

“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ………. [väljaandmiskuupäev ja -koht]

6.   Lõikes 5 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED lahtrisse 7.

Artikkel 19

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED duplikaadi väljaandmine

1.   Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda sertifikaadi välja andnud tolliasutuselt selle valduses olevate ekspordidokumentide põhjal duplikaati.

2.   Sel viisil välja antud duplikaadil peab olema järgmine ingliskeelne märge:

“DUPLICATE”

3.   Lõikes 2 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED duplikaadi lahtrisse 7.

4.   Duplikaat, millele peab olema märgitud liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED originaali väljaandmise kuupäev, hakkab kehtima alates nimetatud kuupäevast.

Artikkel 20

Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmine varem väljaantud või koostatud päritolutõendi alusel

Kui päritolustaatusega tooted suunatakse ühenduse või Tuneesia tolliasutuse kontrolli alla, võib originaalpäritolutõendi asendada ühe või mitme kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1 või EUR-MED, et saata kõik tooted või osa neist mujale ühendusse või Tuneesiasse. Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED asendussertifikaadi(d) annab välja see tolliasutus, kelle kontrolli alla tooted suunatakse.

Artikkel 21

Arvestuslik eraldamine

1.   Kui ühesuguste ja omavahel asendatavate päritolustaatusega ja päritolustaatuseta materjalide varude eraldi hoidmisest tekivad märkimisväärsed kulutused või olulised raskused, võib toll asjaomaste isikute kirjalikul taotlusel lubada selliste varude haldamiseks niinimetatud arvestusliku eraldamise meetodit (edaspidi “meetod”).

2.   Meetodiga peab olema võimalik tagada, et saadud või toodetud tooteid, mida võib pidada päritolustaatusega toodeteks, on teatava vaatlusperioodi jooksul sama suur hulk, kui oleks saadud kaubavarude füüsilisel eraldamisel.

3.   Toll võib lõikes 1 viidatud loa andmiseks esitada tingimusi, mida ta peab vajalikuks.

4.   Meetodit rakendatakse ja selle rakendamine registreeritakse üldiste raamatupidamispõhimõtete alusel, mida kohaldatakse riigis, kus toode on valmistatud.

5.   Isik, kes meetodit kasutab, võib olenevalt asjaoludest kas koostada päritolutõendi või taotleda päritolutõendit toodete kogusele, mida võib pidada päritolustaatusega toodeteks. Tolli taotlusel deklareerib kõnealune isik, kuidas neid koguseid on hallatud.

6.   Toll kontrollib loa kasutamist ja võib selle ära võtta, kui kasusaaja kasutab luba vääriti või ei täida mõnda muud käesolevas protokollis sätestatud tingimust.

Artikkel 22

Arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni koostamise tingimused

1.   Artikli 16 lõike 1 punktis c nimetatud arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni võib koostada:

a)

artiklis 23 määratletud heakskiidetud eksportija

või

b)

iga eksportija iga kaubasaadetise kohta, mis koosneb ühest või mitmest päritolustaatusega tooteid sisaldavast pakendist, mille koguväärtus ei ületa 6 000 eurot.

2.   Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, võib arvedeklaratsiooni koostada järgmistel juhtudel:

kui asjaomaseid tooteid võib pidada ühendusest või Tuneesiast pärinevateks toodeteks ilma artiklites 3 ja 4 nimetatud teistest riikidest pärit materjalidega kumulatsiooni kohaldamata ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele,

kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks mõnest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma teistest artiklites 3 ja 4 nimetatud riikidest pärit materjalidega kumulatsiooni kohaldamata, ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, tingimusel et päritoluriigis on välja antud liikumissertifikaat EUR-MED või EUR-MED arvedeklaratsioon,

kui asjaomaseid tooteid võib artikli 3 lõikes 4a või artikli 4 lõikes 4a osutatud kumulatsiooni kohaldades pidada ühendusest või Tuneesiast pärinevateks toodeteks ning kui need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele.

3.   EUR-MED arvedeklaratsiooni võib koostada, kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks ühendusest, Tuneesiast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ja kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele ning:

kui on kohaldatud kumulatsiooni materjalidega, mis pärinevad artiklites 3 ja 4 nimetatud muudest riikidest, või

kui tooteid võib kasutada kumulatsiooni kontekstis materjalidena, et valmistada tooteid ekspordiks mõnda muusse artiklis 3 või 4 nimetatud riiki, või

kui tooteid võib reeksportida sihtriigist mõnda muusse artiklis 3 või 4 nimetatud riiki.

4.   EUR-MED arvedeklaratsiooni tehakse üks järgmistest ingliskeelsetest märgetest:

kui päritolustaatus on omandatud, kohaldades kumulatsiooni ühest või mitmest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevate materjalidega:

“CUMULATION APPLIED WITH ……”(riigi nimi/riikide nimed)

kui päritolustaatus on omandatud ilma ühest või mitmest artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevate materjalidega kumulatsiooni kohaldamata:

“NO CUMULATION APPLIED”

5.   Eksportija, kes koostab arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni, peab olema valmis igal ajal esitama eksportiva riigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et muud käesoleva protokolli nõuded on täidetud.

6.   Eksportija koostab arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni, trükkides trükimasinal, tembeldades või printides arvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile deklaratsiooni, mille tekst on esitatud IVa või IVb lisas, kasutades üht nimetatud lisas esitatud keelelist versiooni kooskõlas eksportiva riigi õigusega. Kui deklaratsioon täidetakse käsitsi, tuleb seda teha tindiga ja kasutada trükitähti.

7.   Arvedeklaratsioonile ja EUR-MED arvedeklaratsioonile kirjutab eksportija oma originaalallkirja käsitsi. Heakskiidetud eksportijalt artikli 23 tähenduses ei nõuta siiski sellistele deklaratsioonidele allakirjutamist, tingimusel et ta kinnitab eksportiva riigi tollile kirjalikult, et ta võtab endale täieliku vastutuse iga arvedeklaratsiooni eest, mille alusel saab teda identifitseerida, nagu ta oleks sellele käsitsi alla kirjutanud.

8.   Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimise ajal või pärast eksportimist, tingimusel, et see esitatakse impordiriigis hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.

Artikkel 23

Heakskiidetud eksportija

1.   Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale (edaspidi “heakskiidetud eksportija”), kes tegeleb pidevalt käesoleva lepinguga hõlmatud kaupade veoga, loa koostada ise arvedeklaratsioone või EUR-MED arvedeklaratsioone, olenemata asjaomaste toodete väärtusest. Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab tollile esitama kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesolevas protokollis ette nähtud nõuete täitmise kontrollimiseks.

2.   Toll võib anda heakskiidetud eksportija staatuse mis tahes tingimustel, mida ta peab asjakohaseks.

3.   Toll annab heakskiidetud eksportijale tolliloa numbri, mis märgitakse arvedeklaratsioonile või EUR-MED arvedeklaratsioonile.

4.   Toll kontrollib, kuidas heakskiidetud eksportija seda luba kasutab.

5.   Toll võib loa igal ajal kehtetuks tunnistada. Ta peab tegema seda siis, kui heakskiidetud eksportija ei esita enam lõikes 1 nimetatud tagatisi, ei täida lõikes 2 nimetatud tingimusi või kasutab luba muul viisil vääriti.

Artikkel 24

Päritolutõendi kehtivus

1.   Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmisest eksportivas riigis ning see tuleb nimetatud aja jooksul esitada importiva riigi tollile.

2.   Päritolutõendeid, mis esitatakse impordiriigi tollile pärast lõikes 1 sätestatud esitamistähtaja möödumist, võib sooduskohtlemise kohaldamiseks aktsepteerida, kui need dokumendid jäid tähtaja jooksul esitamata erandlike asjaolude tõttu.

3.   Kui esitamisega jäädakse hiljaks muudel põhjustel, võib impordiriigi toll päritolutõendeid aktsepteerida juhul, kui tooted on neile esitatud enne kõnealuse tähtaja möödumist.

Artikkel 25

Päritolutõendi esitamine

Päritolutõendid esitatakse impordiriigi tollile selles riigis kohaldatavas korras. Nimetatud toll võib nõuda päritolutõendi tõlget ja samuti võib ta nõuda, et koos impordideklaratsiooniga esitatakse ka importija kinnitus selle kohta, et tooted vastavad käesoleva lepingu rakendamiseks ettenähtud tingimustele.

Artikkel 26

Importimine osasaadetistena

Kui importija taotlusel ja importiva riigi tolli poolt ettenähtud tingimustel imporditakse harmoneeritud süsteemi XVI ja XVII jaotise või rubriikide 7308 ja 9406 alla kuuluvaid harmoneeritud süsteemi 2. tõlgendamisreegli punkti a tähenduses lahtivõetud või kokkupanemata tooteid eraldi saadetistena, esitatakse tollile selle toote kohta üksainus päritolutõend esimese kaubasaadetise importimisel.

Artikkel 27

Päritolutõendist vabastamine

1.   Tooteid, mida üks eraisik saadab teisele eraisikule väikepakendis või mis kuuluvad reisija isikliku pagasi hulka, käsitatakse päritolustaatusega toodetena ning päritolutõendit ei ole vaja esitada, kui nimetatud tooted ei ole kaubanduslikku laadi ning on deklareeritud käesoleva protokolli nõuete kohaselt ja kui ei teki kahtlust nimetatud deklaratsiooni õigsuses. Kui tooted saadetakse posti teel, võib selle deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonil CN22/CN23 või sellele dokumendile lisatud paberilehel.

2.   Importi, mis on juhutine ja koosneb eranditult toodetest, mis on ette nähtud vastuvõtjate või reisijate või nende perekonnaliikmete isiklikuks kasutamiseks, ei käsitata kaubandusliku impordina, kui toodete laadi ja koguse põhjal on ilmne, et neid ei impordita kaubanduslikel eesmärkidel.

3.   Lisaks sellele ei tohi väikepakendite puhul selliste toodete koguväärtus ületada 500 eurot ja reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul 1 200 eurot.

Artikkel 27a

Tarnija deklaratsioon

1.   Kui ühenduses või Tuneesias väljastatakse liikumissertifikaat EUR.1 või koostatakse arvedeklaratsioon päritolustaatusega toodete kohta, mille valmistamisel on kasutatud Alžeeriast, Marokost, Tuneesiast või ühendusest toodud kaupu, mis on nendes riikides läbinud töö või töötluse, kuid ei ole saanud sooduspäritolustaatust, võetakse arvesse käesoleva artikli kohaselt nende kaupade kohta tehtud tarnija deklaratsioone.

2.   Lõikes 1 osutatud tarnija deklaratsiooni käsitatakse tõendina selle kohta, et asjaomased kaubad on Alžeerias, Marokos, Tuneesias või ühenduses läbinud töö või töötluse, selleks et kindlaks teha, kas tooteid, mille valmistamisel nimetatud kaupu kasutati, võib lugeda ühendusest või Tuneesiast pärinevateks ja käesoleva protokolli nõuetele vastavateks toodeteks.

3.   Välja arvatud lõikega 4 ette nähtud juhud, esitab tarnija iga kaubasaadetise kohta eraldi tarnija deklaratsiooni V lisas sätestatud vormis paberilehel, mis on lisatud kaubaarvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile, milles kõnealuseid kaupu on kirjeldatud piisavalt täpselt, et neid oleks võimalik identifitseerida.

4.   Kui tarnija tarnib konkreetsele kliendile regulaarselt kaupu, mille puhul Alžeerias. Marokos, Tuneesias või ühenduses läbitav töö või töötlus jääb eeldatavasti pikaks ajaks muutumatuks, võib ta mitme kaubasaadetise kohta esitada üheainsa tarnija deklaratsiooni (edaspidi “pikaajaline tarnija deklaratsioon”).

Pikaajalise tarnija deklaratsiooni kehtivusaeg on tavaliselt kuni üks aasta alates deklaratsiooni koostamise kuupäevast. Selle riigi toll, kus deklaratsioon on koostatud, kehtestab tingimused, mille kohaselt võib rakendada pikemaid ajavahemikke.

Pikaajalise tarnija deklaratsiooni koostab tarnija VI lisas sätestatud vormis ja kirjeldab selles asjaomaseid kaupu piisavalt täpselt, et neid oleks võimalik identifitseerida. Deklaratsioon esitatakse kõnealusele kliendile enne talle esimese deklaratsioonis käsitletud kaubasaadetise lähetamist või koos esimese saadetisega.

Tarnija teatab kliendile viivitamata, kui pikaajaline tarnija deklaratsioon tarnitavate kaupade suhtes enam ei kehti.

5.   Lõigetes 3 ja 4 nimetatud tarnija deklaratsioon trükitakse ühes keeltest, milles leping on koostatud, vastavalt selle maa siseriiklikule õigusele, kus deklaratsioon koostatakse, ning see peab kandma tarnija omakäelist originaalallkirja. Deklaratsioon võib olla ka käsitsi kirjutatud; sel juhul kasutatakse tinti ja trükitähti.

6.   Deklaratsiooni koostav tarnija peab olema valmis igal ajal esitama selle riigi tolli taotlusel, kus deklaratsioon on koostatud, kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad, et nimetatud deklaratsioonis esitatud andmed on õiged.

Artikkel 28

Tõendavad dokumendid

Artikli 17 lõikes 3, artikli 22 lõikes 5 ja artikli 27a lõikes 6 osutatud dokumendid, millega tõendatakse, et kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED või arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooniga hõlmatud tooteid võib pidada ühendusest, Tuneesiast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks, et need vastavad muudele käesoleva protokolli tingimustele ning et tarnija deklaratsioonis esitatud teave on õige, võivad olla muu hulgas järgmised:

a)

otsesed tõendid eksportija või tarnija poolt kõnealuste kaupade saamiseks tehtud toimingute kohta, mis sisalduvad näiteks tema arvetes või sisemises raamatupidamises;

b)

dokumendid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Tuneesias, kus neid dokumente kasutatakse siseriikliku õiguse kohaselt;

c)

dokumendid, mis tõendavad, et materjalid on läbinud töö või töötluse ühenduses või Tuneesias ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Tuneesias, kus neid dokumente kasutatakse siseriikliku õiguse kohaselt;

d)

kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED või arvedeklaratsioonid või EUR-MED arvedeklaratsioonid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ning mis on välja antud või koostatud ühenduses või Tuneesias käesoleva protokolli kohaselt või mõnes muus artiklis 3 või 4 nimetatud riigis käesolevas protokollis esitatud reeglitega identsete päritolureeglite kohaselt;

e)

piisavad tõendid artikli 12 kohaselt väljaspool ühendust või Tuneesiat toimunud töö või töötluse kohta, mis tõendavad, et kõnealuse artikli nõuded on täidetud;

f)

tarnija deklaratsioon, mis tõendab tööd või töötlust, mille kasutatud materjalid on ühenduses, Tuneesias, Marokos või Alžeerias läbinud, ning mis on koostatud ühes nimetatud riikidest.

Artikkel 29

Päritolutõendite, tarnija deklaratsioonide ja tõendavate dokumentide säilitamine

1.   Liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED väljaandmist taotlev eksportija säilitab artikli 17 lõikes 3 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat.

2.   Arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni koostanud eksportija säilitab selle arvedeklaratsiooni koopiat ja artikli 22 lõikes 5 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat.

2a.   Tarnija, kes koostab tarnija deklaratsiooni, säilitab selle tarnija deklaratsiooni koopiat ja arve, saatelehe või muu äridokumendi koopiat, millele tarnija deklaratsioon oli lisatud, ning artikli 27a lõikes 6 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat.

Tarnija, kes koostab pikaajalise tarnija deklaratsiooni, säilitab selle deklaratsiooni ning kõikide arvete, saatelehtede või muude kõnealuses deklaratsioonis nimetatud kaupu käsitlevate kliendile saadetud äridokumentide koopiaid ja artikli 27a lõikes 6 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat. See tähtaeg algab päeval, mil pikaajalise tarnija deklaratsiooni kehtivusaeg lõpeb.

3.   Ekspordiriigi toll, kes annab välja liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED, säilitab artikli 17 lõikes 2 kirjeldatud taotlust vähemalt kolm aastat.

4.   Impordiriigi toll säilitab talle esitatud kaupade liikumissertifikaate EUR.1 ja EUR-MED ning arvedeklaratsioone ja EUR-MED arvedeklaratsioone vähemalt kolm aastat.

Artikkel 30

Lahknevused ja vormistusvead

1.   Kui päritolutõendil ja tolliasutusele toodete impordiga seotud formaalsuste täitmiseks esitatud dokumentides olevate andmete vahel avastatakse väikesi erinevusi, ei muuda see asjaolu päritolutõendit iseenesest tühiseks, kui nõuetekohaselt tõendatakse, et see dokument vastab esitatud toodetele.

2.   Päritolutõendit ei tohiks tagasi lükata ilmsete vormistusvigade, näiteks trükivigade tõttu, kui need vead ei sea kahtluse alla selles dokumendis esitatud andmete õigsust.

Artikkel 31

Eurodes väljendatud summad

1.   Juhuks, kui toodete kohta esitatakse arve muus vääringus peale euro, määravad asjaomased riigid artikli 22 lõike 1 punkti b ja artikli 27 lõike 3 sätete kohaldamiseks igal aastal kindlaks eurodes väljendatud summadega samaväärsed summad ühenduse liikmesriikide, Tuneesia ning artiklites 3 ja 4 nimetatud riikide omavääringus.

2.   Kaubasaadetise suhtes kohaldatakse artikli 22 lõike 1 punkti b või artikli 27 lõike 3 sätteid selle vääringu põhjal, milles arve on koostatud, vastavalt asjaomase riigi poolt fikseeritud summadele.

3.   Omavääringus kasutatavad summad on võrdväärsed eurodes väljendatud summadega iga aasta oktoobri esimese tööpäeva kursi alusel. Summad teatatakse Euroopa Ühenduste Komisjonile 15. oktoobriks ja neid hakatakse kohaldama alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Euroopa Ühenduste Komisjon teatab vastavad summad kõikidele asjaomastele riikidele.

4.   Riik võib eurodes väljendatud summa omavääringusse konverteerimise tulemusena saadud summa ümardada suuremaks või väiksemaks. Ümardatud summa ei tohi konverteerimise tulemusena saadud summast erineda rohkem kui 5 % võrra. Riik võib eurodes väljendatud summa väärtuse omavääringus muutmata jätta, kui lõikes 3 sätestatud iga-aastase korrigeerimise ajal saadakse selle summa konverteerimise tulemusena enne ümardamist summa, mis on omavääringus väljendatud summast vähem kui 15 % suurem. Omavääringus väljendatud summa võib jätta muutmata, kui see summa konverteerimise tulemusena väheneks.

5.   Assotsiatsioonikomitee vaatab ühenduse või Tuneesia taotlusel eurodes väljendatud summad üle. Kõnealusel ülevaatamisel kaalub assotsiatsioonikomitee asjaomaste piiride mõju tegeliku väärtuse säilitamise kasulikkust. Selleks võib ta otsustada muuta eurodes väljendatud summasid.

VI JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 32

Vastastikune abi

1.   Ühenduse liikmesriikide ja Tuneesia tolliasutused annavad üksteisele Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu templijäljendid, mida kasutatakse nende tolliasutustes kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED väljaandmisel, ja nende tolliasutuste aadressid, kes vastutavad kõnealuste sertifikaatide, arvedeklaratsioonide, EUR-MED arvedeklaratsioonide ja tarnija deklaratsioonide kontrollimise eest.

2.   Et tagada käesoleva protokolli õige kohaldamine, aitavad ühendus ja Tuneesia üksteisel pädevate tolliasutuste kaudu kontrollida liikumissertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED, arvedeklaratsioonide ja EUR-MED arvedeklaratsioonide ning tarnija deklaratsioonide ehtsust ja nendes dokumentides esitatud andmete õigsust.

Artikkel 33

Päritolutõendi õigsuse kontroll

1.   Järelkontrolli päritolutõendite üle tehakse pisteliselt või siis, kui importiva riigi tollil tekib põhjendatud kahtlus dokumentide ehtsuses, kõnealuste toodete päritolustaatuses või käesoleva protokolli muude nõuete täitmises.

2.   Lõike 1 rakendamisel tagastab impordiriigi toll ekspordiriigi tollile liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED, arve, kui see on esitatud, ja arvedeklaratsiooni või EUR-MED arvedeklaratsiooni või nende dokumentide koopiad, esitades vajaduse korral kontrollitaotluse põhjused. Kõik saadud dokumendid ja teave, mille põhjal võib oletada, et päritolutõendis esitatud andmed on ebaõiged, saadetakse kontrollitaotluse tõendamiseks.

3.   Kontrolli teostab ekspordiriigi toll. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning teha muid kontrollimisi, mida ta peab asjakohaseks.

4.   Kui impordiriigi toll otsustab kontrollitulemuste saamiseni asjakohaste toodete sooduskohtlemise peatada, pakub ta importijale võimalust, et tooted vabastatakse, kui eelnevalt on kasutusele võetud kõik vajalikud ettevaatusabinõud.

5.   Kontrolli tulemustest teatatakse kontrolli taotlenud tolliasutusele niipea kui võimalik. Tulemustest peab selgesti ilmnema, kas dokumendid on ehtsad ning kas asjaomaseid tooteid võib pidada ühendusest, Tuneesiast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist pärinevateks toodeteks ja kas need vastavad käesoleva protokolli muudele nõuetele.

6.   Kui põhjendatud kahtluse korral ei saada vastust kümne kuu jooksul kontrollitaotluse esitamise kuupäevast arvates või kui vastus ei sisalda piisavalt teavet, et otsustada, kas kõnealune dokument on ehtne, või määrata toodete tegelikku päritolu, keeldub kontrolli taotlenud tolliasutus soodustuste andmisest, välja arvatud erandlikel asjaoludel.

Artikkel 33a

Tarnija deklaratsioonide kontrollimine

1.   Järelkontrolli tarnija deklaratsioonide või pikaajaliste tarnija deklaratsioonide üle tehakse pisteliselt või siis, kui selle riigi tollil, kus deklaratsiooni põhjal on välja antud liikumissertifikaat EUR.1 või koostatud arvedeklaratsioon, on tekkinud põhjendatud kahtlus dokumendi ehtsuses või seal esitatud andmete õigsuses.

2.   Lõike 1 rakendamisel tagastab lõikes 1 nimetatud riigi toll tarnija deklaratsiooni ja arve(d), saatelehe(d) või muud äridokumendid, mis käsitlevad deklaratsioonis märgitud kaupu, selle deklaratsiooni koostanud riigi tollile, vajaduse korral kontrollitaotluse sisu ja vormi põhjendades.

Järelkontrolli taotluse toetuseks edastatakse kõik saadud dokumendid ja kogu teave, millest võib järeldada, et tarnija deklaratsioonis esitatud andmed on ebaõiged.

3.   Kontrollimise korraldab selle riigi toll, kus tarnija deklaratsioon on koostatud. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida tarnija raamatupidamisdokumente ning teha muid kontrollimisi, mida ta peab asjakohaseks.

4.   Kontrolli tulemustest teatatakse kontrolli taotlenud tollile niipea kui võimalik. Tulemustest peab selgesti ilmnema, kas tarnija deklaratsioonis esitatud teave on õige, ja need peavad võimaldama otsustada, kas ja millisel määral saab seda deklaratsiooni arvestada liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmisel või arvedeklaratsioonide koostamisel.

Artikkel 34

Vaidluste lahendamine

Kui seoses artiklites 33 ja 33a nimetatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud toll ja kontrolli tegemise eest vastutav toll ei suuda omavahel lahendada, või kui tekib käesoleva protokolli tõlgendamisega seotud küsimusi, esitatakse need lahendamiseks assotsiatsioonikomiteele.

Importija ja impordiriigi tolli vahelised vaidlused lahendatakse alati kõnealuse riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 35

Sanktsioonid

Sanktsioon määratakse igale isikule, kes toodete sooduskohtlemise saavutamiseks koostab või laseb koostada valeandmeid sisaldava dokumendi.

Artikkel 36

Vabatsoonid

1.   Ühendus ja Tuneesia võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et päritolutõendi alusel kaubastatavaid tooteid, mida veo ajal hoitakse nende territooriumil asuvates vabatsoonides, ei vahetata muude kaupade vastu ega tehta nendega muid toiminguid kui need, mis on ette nähtud toodete riknemise vältimiseks.

2.   Kui ühendusest või Tuneesiast pärinevaid tooteid imporditakse vabatsooni päritolutõendi alusel ja need läbivad seal töö või töötluse, annavad asjaomased asutused erandina lõike 1 sätetest eksportija taotlusel välja uue liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED, kui läbitud töö või töötlus on kooskõlas käesoleva protokolliga.

VII JAOTIS

CEUTA JA MELILLA

Artikkel 37

Protokolli kohaldamine

1.   Artiklis 2 kasutatav mõiste “ühendus” ei hõlma Ceutat ja Melillat.

2.   Ceutasse või Melillasse imporditavate Tuneesiast pärit toodete suhtes kohaldatakse sama tolliprotseduuri, mida kohaldatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärit toodete suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise akti protokolli nr 2 alusel. Tuneesia kohaldab Ceutast ja Melillast pärinevate käesoleva lepinguga hõlmatud toodete importimisel sama tolliprotseduuri kui toodete suhtes, mida imporditakse ühendusest ja mis pärinevad ühendusest.

3.   Lõike 2 kohaldamisel Ceutast ja Melillast pärinevate toodete suhtes kohaldatakse käesolevat protokolli mutatis mutandis, kui artiklis 38 sätestatud eritingimustest ei tulene teisiti.

Artikkel 38

Eritingimused

1.   Kui järgmisi tooteid on veetud otseveona artikli 13 kohaselt, loetakse:

1)

Ceutast ja Melillast pärinevateks toodeteks:

a)

täielikult Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooteid;

b)

Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooteid, mille valmistamisel on kasutatud muid kui punktis a osutatud tooteid, tingimusel et:

i)

nimetatud tooted on läbinud piisava töö või töötluse käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses;

või

ii)

nimetatud tooted pärinevad Tuneesiast või ühendusest, tingimusel, et nad on läbinud töö või töötluse, mis on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikum.

2)

Tuneesiast pärinevateks toodeteks:

a)

täielikult Tuneesias saadud või toodetud tooteid;

b)

Tuneesias saadud või toodetud tooteid, mille valmistamisel on kasutatud muid kui punktis a osutatud tooteid, tingimusel et:

i)

nimetatud tooted on läbinud piisava töö või töötluse käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses;

või

ii)

nimetatud tooted pärinevad Ceutast ja Melillast või ühendusest, tingimusel, et nad on läbinud töö või töötluse, mis on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikum.

2.   Ceutat ja Melillat käsitatakse ühtse territooriumina.

3.   Eksportija või tema volitatud esindaja kirjutab “Tuneesia” ja “Ceuta ja Melilla” kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED lahtrisse 2 või arvedeklaratsioonile või EUR-MED arvedeklaratsioonile. Ceutast ja Melillast pärinevate toodete puhul märgitakse lisaks sellele kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED lahtrisse 4 või arvedeklaratsioonile või EUR-MED arvedeklaratsioonile nende päritolustaatus.

4.   Hispaania toll vastutab käesoleva protokolli kohaldamise eest Ceutas ja Melillas.

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 39

Protokolli muudatused

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada käesoleva protokolli sätteid muuta.

Artikkel 40

Üleminekusätted transiit- ja ladustatud kauba kohta

Lepingu sätteid võib kohaldada kaupade suhtes, mis vastavad käesoleva protokolli sätetele ja on protokolli jõustumispäeval kas teel või on ajutiselt ladustatud ühenduses või Tuneesias tollilaos või vabatsoonis, kui impordiriigi tollile esitatakse nelja kuu jooksul kõnealusest kuupäevast arvates kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED, mille on tagantjärele välja andnud ekspordiriigi toll, ja dokumendid, millest nähtub, et kaupu on veetud artikli 13 kohaselt otse.


(1)  Liechtensteini Vürstiriigil on tolliliit Šveitsiga ning ta on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriik.

(2)  Liechtensteini Vürstiriigil on tolliliit Šveitsiga ning ta on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriik.

I LISA

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED II LISA LOENDI KOHTA

Märkus 1

Loendiga kehtestatakse kõikidele toodetele tingimused, millele nad peavad vastama, et neid saaks käsitleda piisava töö või töötluse läbinuna käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses.

Märkus 2

2.1.

Loetelu kahes esimeses veerus kirjeldatakse saadud toodet. Esimeses veerus on harmoneeritud süsteemis kasutatav rubriigi- või grupinumber ja teises veerus selles süsteemis asjakohase rubriigi või grupi puhul kasutatav kaubakirjeldus. Kahe esimese veeru iga kande kohta on kolmandas või neljandas veerus reegel. Kui mõnel juhul on esimese veeru kande ees “ex”, tähendab see, et kolmanda või neljanda veeru reegel kehtib ainult teises veerus kirjeldatud rubriigi osa suhtes.

2.2.

Kui esimesse veergu on koondatud mitu rubriiginumbrit või on esitatud grupinumber ning seetõttu on teises veerus kaupa kirjeldatud üldiselt, kohaldatakse kolmanda või neljanda veeru vastavat reeglit kõikide toodete suhtes, mis on harmoneeritud süsteemis liigitatud kõnealuse grupi rubriikidesse või esimesse veergu koondatud mis tahes rubriiki.

2.3.

Kui loetelus on eri reegleid, mida kohaldatakse ühe rubriigi eri toodete suhtes, sisaldab iga taane rubriigi selle osa kirjeldust, mida hõlmab kolmanda või neljanda veeru vastav reegel.

2.4.

Kui kahe esimese veeru kandele vastab nii kolmanda kui ka neljanda veeru reegel, võib eksportija valida, kas ta kohaldab kolmandas või neljandas veerus sätestatud reeglit. Kui neljandas veerus ei ole päritolureeglit, tuleb kohaldada kolmandas veerus sätestatud reeglit.

Märkus 3

3.1.

Käesoleva protokolli artikli 6 sätteid toodete kohta, mis on saanud päritolustaatuse ja mida kasutatakse muude toodete valmistamisel, kohaldatakse hoolimata sellest, kas päritolustaatus on saadud neid tooteid kasutavas tehases või mõnes muus lepinguosalise tehases.

Näide

Rubriiki 8407 kuuluv mootor, mille puhul reegel näeb ette, et selles sisalduda võivate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada 40 % tehasehinnast, on valmistatud rubriiki ex ex 7224 kuuluvast “muust sepistamise teel eelvormitud legeerterasest”.

Kui see eelvormitud teras on ühenduses sepistatud päritolustaatuseta valandist, on see teras juba omandanud päritolustaatuse loetelu rubriiki ex ex 7224 käsitleva reegli alusel. Mootori väärtuse arvutamisel võib sepist käsitada päritolustaatust omavana, hoolimata sellest, kas see on toodetud samas tehases kus mootor või muus ühenduse tehases. Kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtuse arvutamisel ei võeta seega päritolustaatuseta valandi väärtust arvesse.

3.2.

Loetelu reegel näeb ette päritolustaatuse saamiseks vajaliku minimaalse töö või töötluse, millest ulatuslikum töö või töötlemine annab samuti päritolustaatuse; väiksem töö või töötlemine päritolustaatust ei anna. Kui reegel näeb ette, et teatavas valmistamisetapis olevat päritolustaatuseta materjali tohib kasutada, on ka kõnealuse materjali kasutamine varasemas valmistamisetapis lubatud, kuid hilisemas etapis mitte.

3.3.

Ilma et see piiraks märkuse 3.2 kohaldamist, kui reeglis kasutatakse väljendit “valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest”, tähendab see, et kasutada võib kõigi rubriikide materjale (ka kaubaga sama rubriigi ja kirjelduse alla kuuluvaid materjale), kui nimetatud reeglis sisalduvatest eripiirangutest ei tulene teisiti.

Väljend “valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas muud rubriiki ... kuuluvad materjalid” või “valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, seal hulgas tootega sama rubriiki kuuluvatest teistest materjalidest” tähendab aga, et kasutada võib kõikidesse rubriikidesse klassifitseeritud materjale, välja arvatud neid, mille kirjeldus kuulub loetelu teises veerus toodud kirjelduse alla.

3.4.

Kui loetelu reegel näeb ette, et toodet võib valmistada mitmest materjalist, tähendab see, et kasutada võib üht või mitut materjali. Kõiki nimetatud materjale kasutama ei pea.

Näide

Rubriikidesse 5208–5212 kuuluvaid tekstiile käsitlev reegel näeb ette, et kasutada võib looduslikke kiude ja muuhulgas ka keemilisi materjale. See ei tähenda, et kasutama peab mõlemat; kasutada võib üht või mõlemat.

3.5.

Kui loetelu reegel näeb ette, et toode peab olema valmistatud teatavast materjalist, ei takista nimetatud tingimus kasutamast muid materjale, mis oma iseloomulike omaduste tõttu reeglile ei vasta. (Vt ka märkust 6.2 tekstiilide kohta.)

Näide

Rubriigi 1904 toiduaineid käsitlev reegel, mis välistab teravilja ja teraviljasaaduste kasutamise, ei takista selliste mineraalsoolade, kemikaalide ja muude lisandite kasutamist, mis ei ole valmistatud teraviljast.

Seda reeglit ei kohaldata siiski kaupade suhtes, mida võib toota sama laadi, kuid varasema tootmisetapi materjalist, kuigi neid ei või toota teatavatest loendis määratletud materjalidest.

Näide

Kui ex gruppi 62 kuuluva lausriidest valmistatud rõiva puhul on lubatud kasutada üksnes päritolustaatuseta lõnga, ei tohi valmistamist alustada lausriidest, isegi kui lausriiet lõngast tavaliselt valmistada ei saa. Sellisel juhul oleks lähtematerjal tavaliselt lõnga valmistamisele eelnevas etapis, see tähendab kiudaine etapis.

3.6.

Kui loetelu reegel näeb ette kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtuseks kaks protsendimäära, ei tohi nimetatud protsendimäärasid liita. Teisisõnu ei tohi kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtus ületada suurimat määratud protsendimäära. Lisaks sellele ei tohi ületada ka iga materjali suhtes kehtivat protsendimäära.

Märkus 4

4.1.

Loetelus kasutatud termin “looduslikud kiud” osutab muudele kiududele kui tehis- ja sünteeskiud. Termin osutab ketruseelses etapis olevatele kiududele, sealhulgas jäätmetele, ning kui ei ole määratud teisiti, hõlmab see kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata kiudusid.

4.2.

Termin “looduslikud kiud” hõlmab rubriiki 0503 kuuluvat hobusejõhvi, rubriikidesse 5002 ja 5003 kuuluvat siidi, rubriikidesse 5101–5105 kuuluvaid villakiudusid, loomavilla ja -karva, rubriikidesse 5201–5203 kuuluvaid puuvillakiudusid ning rubriikidesse 5301–5305 kuuluvaid muid taimseid kiudusid.

4.3.

Loetelus kasutatud terminitega “tekstiilimass”, “keemilised materjalid” ja “paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid” kirjeldatakse neid materjale, mis ei kuulu gruppidesse 50–63 ning mida saab kasutada tehis-, süntees- või paberkiudude ja -lõngade valmistamiseks.

4.4.

Loetelus kasutatud termin “keemilised staapelkiud” tähendab rubriikidesse 5501–5507 kuuluvaid süntees- või tehisfilamentköisikuid, -staapelkiudusid või kiujäätmeid.

Märkus 5

5.1.

Kui loetelus esitatud toote puhul on viidatud käesolevale märkusele, ei kohaldata kolmandas veerus olevaid tingimusi ühegi nende valmistamiseks kasutatud põhitekstiilmaterjali suhtes, kui nende mass kokku on kuni 10 % kõikide kasutatud põhitekstiilmaterjalide kogumassist. (Vt ka märkusi 5.3 ja 5.4)

5.2.

Märkuses 5.1 nimetatud piirmäära võib kohaldada siiski ainult nende segatoodete suhtes, mis on valmistatud mitmest põhitekstiilmaterjalist.

Põhitekstiilmaterjalid on järgmised:

siid,

vill,

loomakarv,

loomavill,

hobusejõhv,

puuvill,

paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paber,

lina,

kanep,

džuut ja muud niintekstiilkiud,

sisal ja muud perekonna Agave taimede tekstiilkiud,

kookoskiud, manilla, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

sünteesfilamentkiud,

tehisfilamentkiud,

elektrit juhtivad filamentkiud,

polüpropüleenstaapelkiud,

polüesterstaapelkiud,

polüamiidstaapelkiud,

polüakrüülnitriilstaapelkiud,

polüimiidstaapelkiud,

polütetrafluoroetüleenstaapelkiud,

polüfenüleensulfiidstaapelkiud,

polüvinüülkloriidstaapelkiud,

muud sünteesstaapelkiud,

viskoosstaapelkiud,

muud tehisstaapelkiud,

mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist,

mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüestriosadega polüuretaanist,

rubriiki 5605 kuuluvad kaubad (metalliseeritud lõng), mis sisaldavad kahe kile vahele läbipaistva või värvilise liimiga liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumpulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust,

muud rubriiki 5605 kuuluvad tooted.

Näide

Rubriiki 5203 kuuluvast puuvillakiust ja rubriiki 5506 kuuluvast sünteesstaapelkiust valmistatud rubriiki 5205 kuuluv lõng on segalõng. Seetõttu võib päritolustaatuseta sünteesstaapelkiudu, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilisest materjalist või tekstiilimassist), kasutada tingimusel, et nende kogumass ei ületa 10 % lõnga massist.

Näide

Rubriiki 5112 kuuluv villane riie, mis on valmistatud rubriiki 5107 kuuluvast villasest lõngast ja rubriiki 5509 kuuluvast sünteesstaapellõngast, on segariie. Seetõttu võib sünteeslõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilisest materjalist või tekstiilimassist), või villast lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikust kiust), või nende segu kasutada tingimusel, et nende kogumass ei ületa 10 % riide massist.

Näide

Rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5210 kuuluvast puuvillasest riidest valmistatud rubriiki 5802 kuuluv taftingriie on segatoode üksnes siis, kui puuvillane riie ise on kahte eri rubriiki klassifitseeritud lõngast valmistatud segariie või kui puuvillane lõng ise on segatoode.

Näide

Kui nimetatud taftingriie on valmistatud rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5407 kuuluvast sünteesriidest, on kujutavad kasutatud lõngad kahte eri põhitekstiilmaterjali ning kõnealune taftingriie on seega segatoode.

5.3.

Toodete puhul, mis sisaldavad “mähitud või mähkimata lõnga, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist”, on piirmäär sellise lõnga puhul 20 %.

5.4.

Toodete puhul, mis sisaldavad “kahe kile vahele läbipaistva või värvilise liimiga liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumipulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust”, on piirmäär sellise riba kohta 30 %.

Märkus 6

6.1.

Kui loetelus on tekstiiltoodete juures viide käesolevale märkusele, võib kasutada selliseid tekstiilmaterjale (välja arvatud vooder ja vaheriie), mis ei vasta asjaomaste valmistoodete puhul loetelu kolmanda veeru reeglile, tingimusel et need materjalid on klassifitseeritud mõnda teise rubriiki kui kõnealune toode ning nende väärtus ei ületa 8 % toote tehasehinnast.

6.2.

Ilma et see piiraks märkuse 6.3 kohaldamist, võib tekstiiltoodete tootmiseks vabalt kasutada gruppidesse 50–63 klassifitseerimata materjale, hoolimata sellest, kas need sisaldavad tekstiili või mitte.

Näide

Kui loetelu reegel näeb ette, et teatava tekstiilmaterjalist kaubaartikli, näiteks pükste valmistamiseks tuleb kasutada lõnga, ei takista see metallist kaubaartiklite, näiteks nööpide kasutamist, kuna nööpe ei klassifitseerita gruppidesse 50–63. Samal põhjusel ei takista see tõmblukkude kasutamist, isegi kui tõmblukud sisaldavad tavaliselt tekstiili.

6.3.

Kui kohaldatakse protsendireeglit, tuleb gruppidesse 50–63 klassifitseerimata materjalide väärtus võtta arvesse kaubas sisalduvate päritolustaatuseta materjalide väärtuse arvutamisel.

Märkus 7

7.1.

Rubriikides ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 nimetatud eritöötlused on järgmised:

a)

vaakumdestilleerimine;

b)

põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;

c)

krakkimine;

d)

reformeerimine;

e)

ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f)

kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g)

polümeerimine;

h)

alküülimine;

i)

isomeerimine.

7.2.

Rubriikides 2710–2712 nimetatud eritöötlused on järgmised:

a)

vaakumdestilleerimine;

b)

põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;

c)

krakkimine;

d)

reformeerimine;

e)

ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f)

kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g)

polümeerimine;

h)

alküülimine;

i)

isomeerimine;

j)

üksnes rubriiki ex ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul väävlitustamine vesiniku abil, mille tulemusena väheneb töödeldavate kaupade väävlisisaldus vähemalt 85 % (ASTM D 1266-59 T meetod);

k)

üksnes rubriigi 2710 kaupade puhul parafiinitustamine, v.a filtrimine;

l)

üksnes rubriiki ex ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul vesinikuga töötlemine rõhu juures, mis on suurem kui 20 baari, ja temperatuuril, mis on vähemalt 250 oC, kasutades katalüsaatoreid (välja arvatud väävlitustavad katalüsaatorid), kusjuures vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne komponent. Rubriiki ex ex 2710 kuuluvate määrdeõlide edasine vesinikuga töötlemine (näiteks vesinikpuhastus või värvitustamine) peamiselt värvuse muutmiseks või stabiilsuse parandamiseks ei kuulu eritöötluste hulka;

m)

üksnes rubriiki ex ex 2710 kuuluvate kütteõlide puhul atmosfäärirõhul destilleerimine, tingimusel, et kaubast destilleerub 300 oC juures vähem kui 30 % (mahu järgi, kaasa arvatud kaod) ASTM D 86 meetodi järgi;

n)

üksnes rubriiki ex ex 2710 kuuluvate raskete õlide puhul, välja arvatud gaasi- ja kütteõlid, töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega;

o)

üksnes rubriiki ex ex 2712 kuuluvate toorsaaduste puhul (v.a. vaseliin, mäevaha, ligniitvaha või turbavaha, parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist), õlitustamine fraktsioneeriva kristallisatsiooni abil.

7.3.

Rubriikides ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 märgitud lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega kaupade segamise teel, või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud ei anna päritolustaatust.

II LISA

NENDE PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATE TÖÖDE JA TÖÖTLEMISTOIMINGUTE LOEND, MIS ANNAVAD TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

Käesolev leping ei pruugi hõlmata kõiki loetelus nimetatud tooteid. Seetõttu on vaja vaadata käesoleva lepingu teisi osi.

HS-kood

Toote kirjeldus

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad päritolustaatuse

(1)

(2)

(3) või (4)

Grupp 1

Elusloomad

Kõik gruppi 1 kuuluvad loomad on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 2

Liha ja söödav rups

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 1 ja 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 3

Kalad ja vähid, limused ja muud veeselgrootud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex Grupp 4

Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, kefiir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru-, muu magusainelisandiga või ilma, lõhna- ja maitselisanditega või ilma, puuvilja-, pähkli-, kakaolisandiga või ilma

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud,

kõik kasutatavad rubriiki 2009 kuuluvad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on päritolustaatusega, ja

kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 5

Mujal nimetamata loomsed tooted; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 5 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 0502

Kodu- ja metssigade harjased ja karvad, töödeldud

Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerimine, sortimine ja sirgestamine

 

Grupp 6

Eluspuud jm taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 6 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ja

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 7

Köögivili ning söödavad juured ja mugulad

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 7 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

Grupp 8

Söödavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid on täielikult saadud või toodetud, ja

kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 9

Kohv, tee, mate ja vürtsid; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 9 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

0901

Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohviubade kestad ja -koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

0902

Tee, lõhna- või maitseainetega või ilma

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

ex ex 0910

Vürtsisegud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

Grupp 10

Teravili

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 10 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex Grupp 11

Jahvatustööstuse tooted; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad teraviljad, köögiviljad, rubriiki 0714 kuuluvad söödavad juured ja mugulad ning puuviljad on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 1106

Peen- ja jämejahu rubriiki 0713 kuuluvatest kuivatatud, poetatud kaunviljadest

Rubriiki 0708 kuuluvate kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine

 

Grupp 12

Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed ja ravimtaimed; õled ja sööt

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 12 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1301

Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid)

Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki 1301 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

 

 

 

taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

Valmistamine modifitseerimata liimidest ja paksendajatest

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

Grupp 14

Taimne punumismaterjal; mujal nimetamata taimsed tooted

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 14 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex Grupp 15

Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomne või taimne vaha; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

1501

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

 

 

 

kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0203, 0206 või 0207 kuuluv materjal või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

 

 

muud

Valmistamine rubriiki 0203 või 0206 kuuluvast sealihast või söödavast searupsist või rubriiki 0207 kuuluvast linnulihast või söödavast linnurupsist

 

1502

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

 

 

 

kondi- ja jäägirasv

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0201, 0202, 0204 või 0206 kuuluv materjal või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

 

 

muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid (rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata):

 

 

 

Tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 1504 kuuluvast materjalist

 

 

muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 1505

Rafineeritud lanoliin

Valmistamine rubriiki 1505 kuuluvast töötlemata villarasvast

 

1506

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

 

 

 

Tahked fraktsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 1506 kuuluvast materjalist

 

 

muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1507 – 1515

Taimeõlid ja nende fraktsioonid:

 

 

 

soja-, maapähkli-, palmi-, kopra-, palmituuma-, babassu-, tunga- ja oititsikaõli, mürtelvaha ja jaapani vaha, jojoobiõli fraktsioonid jm tehniliseks ja tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete tootmiseks mõeldud õlid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

 

tahked fraktsioonid, välja arvatud jojoobiõli omad

Valmistamine muudest rubriikidesse 1507–1515 kuuluvatest materjalidest

 

 

muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid muul viisil töötlemata

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ja

kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikide 1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale võib siiski kasutada.

 

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ja

kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikide 1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale võib siiski kasutada.

 

Grupp 16

Tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

Valmistamine:

gruppi 1 kuuluvatest loomadest ja/või

mille puhul kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex Grupp 17

Suhkur ja suhkrukondiitritooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 1701

Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, maitse- ja värvainelisandiga

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

 

 

 

keemiliselt puhas maltoos ja fruktoos

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 1702 kuuluvast materjalist

 

 

muu suhkur tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on päritolustaatusega

 

ex ex 1703

Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadud melass, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

Grupp 18

Kakao ja kakaotooted

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 massiprotsendi arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401-0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 massiprotsendi arvestatuna täiesti rasvavabalt:

 

 

 

Linnaseekstrakt

Valmistamine grupi 10 teraviljast.

 

 

muud

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte;

 

 

 

mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähke või limuseid kuni 20 massiprotsenti

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud

 

 

mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähke või limuseid üle 20 massiprotsendi

Valmistamine, milles:

kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud, ja

kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

1903

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluv kartulitärklis

 

1904

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriigi 1806 materjalid,

mille puhul kõik kasutatavad teraviljad ja jahu (v.a kõva nisu, kõva mais ja nende saadused) on täielikult saadud või toodetud, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

1905

Leiva-, saia- ja valikpagaritooted (koogid, küpsised jne), kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, pitseroblaat, riispaber jms

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a gruppi 11 kuuluvad materjalid

 

ex ex Grupp 20

Köögi- ja puuviljast ning pähklitest vm taimeosadest tooted; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad puuviljad, pähklid või köögiviljad on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2001

Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 massiprotsenti, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 2004 ja

ex ex 2005

Kartul jahu, pulbri või helveste kujul, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

2006

Köögi- ja puuvili, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, glasuuritud või suhkrustatud)

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

2007

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid, puuvilja-, marja- või pähklipüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2008

pähklid magusaine- või piirituselisandita

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate rubriikidesse 0801, 0802 ja 1202-1207 kuuluvate päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60 % toote tehasehinnast

 

 

maapähklivõi; teraviljapõhised segud; palmipungad; mais

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

 

muud, välja arvatud puuviljad ja pähklid, mida on kuumtöödeldud muul viisil kui aurus või vees keetmine, suhkrulisandita, külmutatud

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

2009

Kääritamata, piirituselisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 21

Mitmesugused toiduained; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad ning nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kogu kasutatav sigur on täielikult saadud või toodetud

 

2103

Kastmed ning pooltooted kastmete valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep:

 

 

 

Kastmed ning pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Sinepipulbrit ja -jahu või valmissinepit võib siiski kasutada.

 

 

Sinepipulber ja valmissinep

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

ex ex 2104

homogeniseeritud toidusegud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 2002–2005 kuuluvad töödeldud või konserveeritud köögiviljad

 

2106

Mujal nimetamata toiduained

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 22

Joogid, alkohol ja äädikas; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused peavad olema täielikult saadud või toodetud

 

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal,

mille puhul kõigi kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast, ja

mille puhul kõik kasutatavad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on päritolustaatusega

 

2207

Denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega 80 % mahust või rohkem; denatureeritud etüül- jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 2207 ja 2208 kuuluvad materjalid, ja

mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud või, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, võib arrakit kasutada kuni 5 % mahust

 

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 2207 ja 2208 kuuluvad materjalid, ja

mille puhul kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud või, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, võib arrakit kasutada kuni 5 % mahust

 

ex ex Grupp 23

Toiduainetetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasööt; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 2301

Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu jahu, pulber ja graanulid kaladest, vähkidest, molluskitest vm veeselgrootutest

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2303

Maisitärklise tootmisjäägid (v.a kontsentreeritud leotusvedelikud), kuivaine valgusisaldusega rohkem kui 40 massiprotsenti:

Valmistamine, mille puhul kogu kasutatav mais peab olema täielikult saadud või toodetud

 

ex ex 2306

Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, mis sisaldavad oliiviõli üle 3 massiprotsendi

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad oliivid on täielikult saadud või toodetud

 

2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

Valmistamine, milles:

kogu kasutatav teravili, suhkur või melass, liha ja piim on päritolustaatusega, ja

kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

ex ex Grupp 24

Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; välja arvatud:

Valmistamine, mille puhul kõik kasutatavad gruppi 24 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

 

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest

Valmistamine, mille puhul kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massiprotsenti peab olema päritolustaatusega

 

ex ex 2403

Suitsetamistubakas

Valmistamine, mille puhul kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 massiprotsenti peab olema päritolustaatusega

 

ex ex Grupp 25

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 2504

Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsinikuga, puhastatud ja jahvatatud

Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga, puhastamine ja jahvatamine.

 

ex ex 2515

Saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud marmor paksusega kuni 25 cm

Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) marmori lõikamine saagimise teel vm viisil.

 

ex ex 2516

Saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi paksusega kuni 25 cm

Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi lõikamine saagimise teel vm viisil.

 

ex ex 2518

Kaltsineeritud dolomiit

Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine

 

ex ex 2519

Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) hermeetiliselt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada.

 

ex ex 2520

Stomatoloogiline kips

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 2524

Looduslikud asbestikiud

Valmistamine rikastatud asbestist

 

ex ex 2525

Vilgupulber

Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine

 

ex ex 2530

Kaltsineeritud või pulbrilised värvimullad

Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine

 

Grupp 26

Maagid, räbu ja tuhk

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 27

Mineraalsed kütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mäevahad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 2707

Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 oC (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2709

Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid

Bituminoossete materjalide kuivutmine

 

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata tooted, mis sisaldavad põhikomponendina naftaõlisid või bituminoossetest materjalidest saadud õlisid vähemalt 70 massiprotsenti õlijäätmed

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2711

Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2712

Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (2)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2713

Naftakoks, -bituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2714

Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

2715

Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 2805

Mischmetall

Valmistamine elektrolüüsi või termilise töötlemise abil, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 2811

Vääveltrioksiid

Valmistamine vääveldioksiidist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 2833

Alumiiniumsulfaat

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 2840

Naatriumperboraat

Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraaadist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 29

Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 2901

Atsüklilised süsivesinikud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

 

 

 

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2902

Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 2905

Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 2905 kuuluvast materjalist. Käesolevasse rubriiki kuuluvaid metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast.

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

2915

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 2932

Sise-eetrid ja nende halogeenimis-, sulfoonimis-, nitreerimis- ja nitroosimissaadused

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ning nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

2933

Üksnes lämmastiku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

2934

Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2932, 2933 ja 2934 kuuluvate materjalide koguväärtus ei tohi siiski ületada 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 2939

Unimaguna põhu kontsentraadid, mis sisaldavad alkaloide vähemalt 50 massiprotsenti

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex Grupp 30

Farmaatsiatooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3002

inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ja modifitseeritud immunoloogilised tooted, saadud biotehnoloogiliste menetluste abil või mitte; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted:

 

 

 

vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel segatud komponendist või ühest komponendist koosnevad tooted annustena või jaemüügiks pakendatuna

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

muud

 

 

 

– –

Inimveri

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

ravi või profülaktika otstarbel töödeldud loomaveri

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

verefraktsioonid, v.a antiseerumid, hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

Hemoglobiin, vere globuliinid ja seerumglobuliinid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

– –

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3002 kuuluvast materjalist. Tootega sama kirjeldust omavaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3003 ja 3004

Ravimid (v.a rubriikidesse 3002, 3005 ja 3006 kuuluvad kaubad):

 

 

 

valmistatud rubriiki 2941 kuuluvast amikatsiinist

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriikidesse 3003 ja 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriikidesse 3003 ja 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast; ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 3006

Käesoleva grupi märkuse 4 punktis k loetletud farmaatsiatooted

Säilitatakse toote päritolustaatus esialgses klassifikatsioonis

 

ex ex Grupp 31

Väetised; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3105

Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toimeainetest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg, v.a:

naatriumnitraat

kaltsiumtsüaanamiid

kaaliumsulfaat

magneesiumkaaliumsulfaat

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast; ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 32

Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3201

Tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid

Valmistamine taimse päritoluga tanniiniekstraktidest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3205

Värvlakid; nendel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised (3)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 3203, 3204 ja 3205 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3205 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3301

Eeterlikud õlid (terpeene sisaldavad või mitte), sealhulgas tahked ja puhtad; valgulaadsed ühendid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); eeterlike õlide terpeenidest eraldamise kõrvalproduktid; eeterlike õlide destillaadid ja vesilahused

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh käesoleva rubriigi mõnda muusse “rühma” (4) kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rühma kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 34

Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesuained, määrdeained, tehisvaha, töödeldud vaha, poleerimis- või küürimisvahendid, küünlad jms kaubad, voolimispastad ning hambaravis kasutatavad vahad ja kipsipõhised valmistised; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3403

Määrdeained, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70 massiprotsenti

Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut (1)

või

muud toimingud, mille puhul kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3404

Tehisvaha ja töödeldud vaha:

 

 

 

mis põhinevad parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a:

hüdrogeenitud õlid, mis on rubriiki 1516 kuuluva vaha omadustega,

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

 

rubriiki 3823 kuuluvad vahalaadsed määramata keemilise koostisega rasvhapped või tööstuslikud rasvalkoholid ja

 

 

 

rubriiki 3404 kuuluvad materjalid

 

 

 

Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

 

 

 

eeterdatud ja esterdatud tärklis

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3505 kuuluvast materjalist

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriiki 1108 kuuluvad materjalid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3507

Mujal nimetamata ensüümpreparaadid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

Grupp 36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 37

Foto- ja kinokaubad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3701

Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlik kiirfotolamefilm, pakendatud või pakendamata:

 

 

 

pakendatud värvilised kiirfotofilmid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid. Rubriiki 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid. Rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3702

Valgustamata valgustundlikud rullides fotofilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvad materjalid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3704

Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, kuid ilmutamata

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 3701–3704 kuuluvad materjalid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex Grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3801

kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikusisaldusega pastad elektroodidele

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

 

grafiidipasta, mis on grafiidi ja mineraalõlide segu ning mis sisaldab grafiiti rohkem kui 30 massiprotsenti

Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki 3403 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3803

Rafineeritud tallõli

Toortallõli rafineerimine

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3805

Puhastatud sulfaattärpentin

Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel.

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3806

estervaigud

Valmistamine vaikhapetest

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

ex ex 3807

Puupigi (puutõrvapigi)

Puutõrva destilleerimine

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

3808

Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügivormis või -pakendis valmististe või esemetena esitatavad tooted (näiteks väävlipael, -tahid ja küünlad, kärbsepaber)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3809

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3810

Metallpindade peitsimispreparaadid; jooteräbustid jm pehme- ja kõvajoodisjootmise ning keevitamise abiained; metallist ja muudest materjalidest pulbrid pehme- või kõvajoodisjootmiseks või keevitamiseks; keevituselektroodide ja -varraste täidis- ning kattesegud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

3811

Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigutekkeinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud naftasaaduste (k.a bensiin) ning naftasaadustega samal eesmärgil kasutatavate vedelike valmislisandid:

 

 

 

Määrdeõlilisandid, mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki 3811 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3812

Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid antioksüdandid jm kummit või plasti stabiliseerivad ühendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3813

Segud ja laengud tulekustutite tarbeks; laetud tulekustutusgranaadid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3814

Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldusvahendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3818

Elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite vms kujul; elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised ühendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3819

Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid alla 70 massiprotsendi

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3820

Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud Valmis söötmed mikroorganismide kasvatamiseks

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3822

Diagnostilised ja laboratoorsed reaktiivid kandjal; diagnostilised ja laboratoorsed valmisreaktiivid kandjal või kandjata, v.a rubriikidesse 3002 ja 3006 kuuluvad tooted; sertifitseeritud etalonained

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid:

 

 

 

tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

 

tööstuslikud rasvalkoholid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muust rubriiki 3823 kuuluvast materjalist

 

3824

Valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad sideained; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tooted ja valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

 

 

 

järgmised käesolevasse rubriiki kuuluvad tooted:

– –

valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad looduslikel vaikudel põhinevad sideained

– –

nafteenhapped ning nende vees lahustumatud soolad ja estrid

– –

sorbitool, v.a rubriiki 2905 kuuluv

– –

naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja etanoolamiinide naftasulfonaadid; mineraalõlide tiofeenitud sulfoonhapped ja nende soolad

– –

ioonvahetid

– –

Elektronlampide getterid

– –

Leeliseline raudoksiid gaasipuhastuseks

– –

koksigaasi puhastamisel saadud ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkatalüsaator

– –

sulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid

– –

puskari- ja kondiõli

– –

segud erinevate anioonidega sooladest

– –

želatiinil põhinevad kopeerimispastad, paber- või tekstiilalusel või mitte

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

3901 – 3915

Plastid algkujul, plastijäätmed, -lõikmed ja -jäägid; v.a rubriikidesse ex ex 3907 ja 3912 kuuluvad tooted, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

 

 

 

liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

 

muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

ex ex 3907

Polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast (5)

 

 

Polüesterkiud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast ja/või tootmine tetrabroom(bisfenool A) polükarbonaadist

 

3912

Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate tootega samasse gruppi kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

3916 – 3921

Plastist pool- ja valmistooted; v.a rubriikidesse ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ja ex ex 3921 kuuluvad tooted, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

 

 

 

lamedad tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus või mis on lõigatud muudeks kui täisnurkseteks (sh ruudu-kujulisteks) tükkideks; muud tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

 

Muu:

 

 

 

– –

liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

 

– –

muud

Valmistamine, mille puhul kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast (5)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

ex ex 3916 ja

ex ex 3917

Profiilvormid ja torud

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

ex ex 3920

Ionomeerlehed ja -kiled

Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

 

regenereeritud tselluloosist, polüamiididest või polüetüleenist lehed

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate tootega samasse gruppi kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

ex ex 3921

Metalliseeritud plastkiled

Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega alla 23 mikroni (6)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

3922 – 3926

Plasttooted

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex Grupp 40

Kummi ja kummitooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 4001

Kreppkummist lamineeritud tahvlid kingade valmistamiseks

Loodusliku kautšuki lehtede lamineerimine

 

4005

Vulkaniseerimata kautšukisegud, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide, v.a looduslik kautšuk, koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

4012

Protekteeritud või kasutatud õhkrehvid, kummist täisrehvid või lausrehvid, kummist protektorid ja pöiavööd

 

 

 

protekteeritud õhk-, täis-, või lausrehvid, kummist

Kasutatud rehvide protekteerimine

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 4011 ja 4012 kuuluvad materjalid

 

ex ex 4017

kõvakummist tooted

Valmistamine kõvakummist

 

ex ex Grupp 41

Toornahad (v.a. karusnahad) ja nahk; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 4102

Lamba- ja talle villata toornahad

Villa eemaldamine villaga kaetud lamba või talle toornahalt

 

4104 – 4106

Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata või karvata, laustetud või laustmata, kuid muul viisil töötlemata

Pargitud naha järelparkimine

või

valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

4107, 4112 ja 4113

Pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa või karvata, laustetud või laustmata, v.a rubriiki 4114 kuuluv nahk

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 4104 ja 4113 kuuluvad materjalid

 

ex ex 4114

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk metallitatud nahk

Valmistamine rubriikidesse 4104-4106, 4107, 4112 või 4113 kuuluvatest materjalidest, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 43

Karusnahk, tehiskarusnahk ja kaubad nendest; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 4302

Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud:

 

 

 

nelinurksete tükkide, ristide vm kujunditena

Pleegitamine või värvimine lisaks kokkuühendamata pargitud või töödeldud karusnaha lõikamisele ja kokkuühendamisele

 

 

muud

Valmistamine pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast.

 

4303

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted

Valmistamine rubriiki 4302 kuuluvast pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

 

ex ex Grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 4403

Jämedalt kanditud puit

Valmistamine töötlemata puidust, mis on või ei ole kooritud või laasitud

 

ex ex 4407

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

 

ex ex 4408

Spoon vineerimiseks (k.a. spooni hööveldatud kihtpuitmaterjal) ja vineeri valmistamiseks, servjätkatud, paksusega kuni 6 mm, ja muu pikikiudu saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud

Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

 

ex ex 4409

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel või serval, hööveldatud või lihvitud või pikijätkatud või mitte:

 

 

 

lihvitud või pikijätkatud

Lihvimine või pikijätkamine

 

 

Profileeritud liistud

Profileerimine

 

ex ex 4410 – ex ex 4413

Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad

Profileerimine

 

ex ex 4415

Puidust pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid

Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest

 

ex ex 4416

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad

Valmistamine lõhestatud tünnilaudadest, mida ei ole rohkem töödeldud kui saetud mööda kahte põhipinda.

 

ex ex 4418

Puidust tisleri- ja puusepatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada

 

 

Profileeritud liistud

Profileerimine

 

ex ex 4421

Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust

 

ex ex Grupp 45

Kork ja korktooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

4503

Looduslikust korgist tooted

Valmistamine rubriiki 4501 kuuluvast korgist

 

Grupp 46

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

Grupp 47

Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 48

Paber ja papp; paberitselluloosist, paberist või papist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 4811

Paber ja papp, ainult jooneline või ruuduline

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

4816

Kopeerpaber, isekopeeruv paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 4809 kuuluv), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või mitte

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

4817

Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberikaupu

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 4818

Tualettpaber

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

ex ex 4819

Karbid, kastid, kotid jm pakendid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudlehtedest

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 4820

Kirjaplokid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 4823

Muu paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud

Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

ex ex Grupp 49

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja joonised; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

4909

Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ümbriku või kaunistustega või ilma

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 4909 ja 4911 kuuluvad materjalid

 

4910

Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega:

 

 

 

püsikalendrid või vahetatavate plokkidega kalendrid, muust materjalist kui paberist või papist alusel

Valmistamine

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 4909 ja 4911 kuuluvad materjalid

 

ex ex Grupp 50

Siid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 5003

Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), kraasitud või kammitud

Siidijääkide kraasimine või kammimine

 

5004 –

ex ex 5006

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

muudest kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5007

Siidist või siidijääkidest riie

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 51

Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

5106 – 5110

Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5111 – 5113

Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 52

Puuvill; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

5204 – 5207

Puuvillane lõng ja niit

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5208 – 5212

Puuvillane riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

5306 – 5308

Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5309 – 5311

Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

kookoslõngast,

džuutlõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5401 – 5406

Lõng, monofilament ja keemilistest filamentkiududest niit

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5407 ja 5408

Keemilisest filamentlõngast riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7):

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5501 – 5507

Keemilised staapelkiud

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5508 – 5511

Lõng ja õmblusniit keemilistest staapelkiududest

Valmistamine (7)

toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5512 – 5516

Keemilistest staapelkiududest riie:

 

 

 

kumminiidisisaldusega

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberist

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied, trossid ja tooted nendest; välja arvatud:

Valmistamine (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5602

Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:

 

 

 

Nõeltöödeldud vilt

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Siiski:

 

 

 

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5604

Tekstiiliga kaetud kumminiit või -pael; tekstiillõng ning rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

 

 

 

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael

Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast

 

 

muud

Valmistamine (7)

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5605

Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms Mähitud lõng

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

5606

Mähitud lõng, rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms tooted (v.a rubriiki 5605 kuuluvad tooted ja hobusejõhvist mähitud lõng); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest,

keemilistest materjalidest või tekstiilimassist või

paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

 

Grupp 57

Vaibad jm tekstiilpõrandakatted

 

 

 

nõeltöödeldud vildist

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Siiski:

 

 

 

rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti,

rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või

rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid,

milles iga filamendi või kiu joontihedus on alla 9 detsiteksi võib kasutaad, kui nende koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

aluskihina võib kasutada džuutriiet

 

 

muust vildist

Valmistamine (7)

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muud

Valmistamine (7)

kookos- või džuutlõngast,

sünteetilisest või tehisfilamentlõngast,

looduslikest kiududest või

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest

Aluskihina võib kasutada džuutriiet

 

ex ex Grupp 58

Eririie; taftingriie; pits; gobeläänid; posamendid; tikandid; välja arvatud:

 

 

 

kumminiidiga kombineeritud

Valmistamine ühekordsest lõngast (7)

 

 

muud

Valmistamine (7)

 

 

 

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5805

Käsitsi kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

5810

Tikandid metraažkauba, ribade või motiividena

Valmistamine

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

5901

Kummi või tärklisainetega pealistatud riie raamatukaante katmiseks vms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja selletaoline jäik alusriie kübarate jaoks

Valmistamine lõngast

 

5902

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast:

 

 

 

mis sisaldab tekstiilmaterjale kuni 90 massiprotsenti

Valmistamine lõngast

 

 

muud

Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

5903

Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie (v.a rubriiki 5902 kuuluv)

Valmistamine lõngast

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5904

Linoleum, mõõtu lõigatud või mitte; põrandakatted tekstiilalusel, valmislõigatud või mitte

Valmistamine lõngast (7)

 

5905

Tekstiilseinakatted:

 

 

 

kummi, plasti vm ainetega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud

Valmistamine lõngast

 

 

muud

Valmistamine (7)

 

 

 

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

või

 

 

 

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5906

Kummeeritud tekstiilriie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

 

 

 

Silmkoe- ja heegelkangas

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muu sünteesfilamentlõngast kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 massiprotsendi

Valmistamine keemilisest materjalist

 

 

muud

Valmistamine lõngast

 

5907

Tekstiilriie, mujal nimetamata viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms

Valmistamine lõngast

või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

5908

Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas, impregneeritud või mitte:

 

 

 

impregneeritud hõõgsukad

Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

5909 – 5911

Tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks:

 

 

 

poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist

Valmistamine lõngast või rubriiki 6310 kuuluvatest kangajäätmetest või kaltsudest

 

 

tavaliselt paberivalmistuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud, impregneeritud, pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime ja/või koelõngaga

Valmistamine (7)

kookoslõngast,

järgmistest materjalidest:

– –

polütetrafluoroetüleenlõng (8),

– –

mitmekordne polüamiidlõng, mis on immutatud või kaetud fenoolvaikudega,

– –

m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aromaatsest polüamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,

– –

polütetrafluoroetüleenist valmistatud monofilament (8),

– –

polü-p-fenüleentereftalamiidist valmistatud sünteeskiududest lõng,

– –

fenoolvaiguga pealistatud ja akrüüllõngaga mähitud klaaskiudlõng (8),

– –

kopolüester monofilamendid polüestrist ja tereftaalhappe vaikudest ja 1,4-tsükloheksaandietanoolhappest ja isoftaalhappest,

– –

looduslikud kiud,

– –

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilised staapelkiud või

– –

keemilised materjalid või tekstiilimass

 

 

muud

Valmistamine (7)

kookoslõngast,

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

Grupp 60

Silmkoe- ja heegelkangas

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

Grupp 61

Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused:

 

 

 

saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud trikookangast detaili või kindlakujuliseks silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel

Valmistamine lõngast (7)  (9)

 

 

muud

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

ex ex Grupp 62

Rõivad ja rõivamanused, muud kui silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud:

Valmistamine lõngast (7)  (9)

 

ex ex 6202,

ex ex 6204,

ex ex 6206,

ex ex 6209 ja

ex ex 6211

Naiste-, tüdrukute- ja imikurõivad ja imikute rõivamanused, tikitud

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

ex ex 6210 ja

ex ex 6216

tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

6213 ja

6214

Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, mantiljad, loorid jms:

 

 

 

tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (7)  (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (7)  (9)

või

 

 

 

valmistamine, millele järgneb trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava rubriikidesse 6213 ja 6214 kuuluva trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

 

6217

Muud valmis rõivamanused rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriigis 6212 nimetatud toodete osad:

 

 

 

tikitud

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast

Valmistamine lõngast (9)

või

valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast (9)

 

 

Vaheriie kraedeks ja kätisteks, valmis lõigatud

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine lõngast (9)

 

ex ex Grupp 63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

6301 – 6304

Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustuskaubad:

 

 

 

vildist, lausriidest

Valmistamine (7)

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

Muu:

 

 

 

– –

tikitud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (9)  (10)

või

valmistamine tikkimata kangast (v.a silmkoeline ja heegeldatud kangas), tingimusel et tikkimata kanga väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

 

– –

muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (9)  (10)

 

6305

Kotid kaupade pakendamiseks

Valmistamine (7):

looduslikest kiududest,

kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

6306

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:

 

 

 

lausriidest

Valmistamine (7)  (9):

looduslikest kiududest või

keemilisest materjalist või tekstiilimassist

 

 

muud

Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast (7)  (9)

 

6307

Muud valmistooted, sh rõivalõiked

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

6308

Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud

Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

 

ex ex Grupp 64

Jalatsid, kedrid jms tooted; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed

 

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud); eemaldatavad sisetallad, kannaalustükid jms tooted; kedrid, säärised jms tooted, nende osad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 65

Peakatted ja nende osad; välja arvatud: välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

6503

Viltkübarad jm vildist peakatted (valmistatud rubriigis 6501 esitatud kübaratoorikutest, kübaraviltidest või lamedatest viltketastest, voodriga või ilma, kaunistustega või ilma)

Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest (9)

 

6505

Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist, vildist vm riidest (v.a riideribad), voodri või kaunistustega või ilma; juuksevõrgud mis tahes materjalist, voodri või kaunistustega või ilma

Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest (9)

 

ex ex Grupp 66

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, istmega jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

6601

Vihmavarjud ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud jms)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

Grupp 67

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 6803

Looduslikust või aglomeeritud kiltkivist tooted

Valmistamine töödeldud kiltkivist

 

ex ex 6812

Asbesttooted; asbestil põhinevatest või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest tooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

 

ex ex 6814

Vilgukivist, sh paagutatud või regenereeritud vilgukivist tooted, paberist, papist vm materjalist alusel

Valmistamine töödeldud vilgukivist (sh paagutatud või regenereeritud vilgukivist)

 

Grupp 69

Keraamikatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 70

Klaas ja klaastooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 7003,

ex ex 7004 ja

ex ex 7005

Mittepeegeldava kihiga klaas

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

 

7006

Rubriikidesse 7003, 7004 ja 7005 kuuluv klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta:

 

 

 

dielektrilise kilega kaetud klaasplaatalused, SEMII standardite kohased pooljuhid (11)

Valmistamine rubriiki 7006 kuuluvatest katmata klaasplaatalustest

 

 

muud

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

 

7007

Karastatud või lamineeritud turvaklaas

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

 

7008

Mitmekihilised klaasisolaatorid

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

 

7009

Klaaspeeglid, raamitud või raamimata (sh tahavaatepeeglid)

Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

 

7010

Klaasist korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, ravimipudelid, ampullid jm klaasmahutid kaupade veoks või pakendamiseks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7013

Klaasist lauanõud ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastooted (v.a rubriikides 7010 ja 7018 nimetatud)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

või

käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex 7019

Klaaskiust tooted (v.a lõng)

Valmistamine:

värvimata kamm- või kraaslindist, heidest, lõngast ja tükeldatud kiust, või

klaasvillast

 

ex ex Grupp 71

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 7101

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, sorteeritud ja veo hõlbustamiseks ajutiselt niidile lükitud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 7102,

ex ex 7103 ja

ex ex 7104

Töödeldud vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud)

Valmistamine töötlemata vääris- või poolvääriskividest

 

7106, 7108 ja 7110

Väärismetallid:

 

 

 

Survetöötlemata

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 7106, 7108 ja 7110 kuuluvad materjalid.

või

rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide elektrolüütiline või termiline või keemiline eraldamine

või

rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega

 

 

pooltöödeldud või pulbrina

Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest

 

ex ex 7107,

ex ex 7109 ja

ex ex 7111

Väärismetallidega plakeeritud metallid, pooltoodetena

Valmistamine väärismetalliga plakeeritud metallidest, survetöötlemata

 

7116

Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

7117

Juveeltoodete imitatsioonid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

või

 

 

 

valmistamine väärismetalliga pindamata või katmata mitteväärismetallosadest, kui kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 72

Raud ja teras; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

7207

Pooltöödeldud tooted rauast või legeerimata terasest

Valmistamine rubriiki 7201, 7202, 7203, 7204 või 7205 kuuluvatest materjalidest

 

7208 – 7216

Rauast või legeerimata terasest lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

 

7217

Traat rauast või legeerimata terasest

Valmistamine rubriiki 7207 kuuluvatest pooltoodetest

 

ex ex 7218, 7219 – 7222

Roostevabast terasest pooltooted, lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad

Valmistamine rubriiki 7218 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

 

7223

Roostevabast terasest traat

Valmistamine rubriiki 7218 kuuluvatest pooltoodetest

 

ex ex 7224, 7225 – 7228

Pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud vardad ja latid, korrapäratutes puntides; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad

Valmistamine rubriiki 7206, 7218 või 7224 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

 

7229

Legeerterasest traat

Valmistamine rubriiki 7224 kuuluvatest pooltoodetest

 

ex ex Grupp 73

Raud- ja terastooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 7301

Sulundkonstruktsioonid

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

 

7302

Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja vasturööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks:

Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

 

7304, 7305 ja 7306

Rauast (v.a valumalm) või terasest torud ja õõnesprofiilid

Valmistamine rubriiki 7206, 7207, 7218 või 7224 kuuluvatest materjalidest

 

ex ex 7307

Roostevabast terasest toruliitmikud (ISO nr X5CrNiMo 1712), mitmeosalised

Selliste sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugapuhastamine, mille väärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast

 

7308

Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigi 9406 kokkupandavad ehitised) ja nende osad (näiteks sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, nurk- ja profiilrauad, torud jms tarindites kasutatavad rauast või terasest tooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7301 kuuluvaid keevitatud nurk- ja profiilraudu ei tohi siiski kasutada

 

ex ex 7315

rehviketid

Valmistamine, mille puhul kasutatavate rubriiki 7315 kuuluvate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 74

Vask ja vasktooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7401

Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

7402

Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüütiliseks rafineerimiseks

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

7403

Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata:

 

 

 

Rafineeritud vask

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

 

vasesulamid ja rafineeritud vask, mis sisaldab muid elemente

Valmistamine töötlemata rafineeritud vasest või vasejäätmetest ja -jääkidest

 

7404

Vasejäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

7405

Vaseligatuurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 75

Nikkel ja nikkeltooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7501 – 7503

Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vaheproduktid; survetöötlemata nikkel; niklijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7601

Töötlemata alumiinium

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

või

valmistamine legeerimata alumiiniumist või alumiiniumijäätmetest ja -jääkidest termilise või elektrolüütilise töötlemise abil

 

7602

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 7616

Alumiiniumtooted, v.a alumiiniumtraadist võrk, riie, võred, piirded, tugevduskangas jms materjalid (sh lõputu lint) ja laialivenitatav alumiiniumvõrk

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Alumiiniumtraadist võrku, riiet, võresid, piirdeid, tugevduskangast jms materjale (sh lõputu lint) ja laialivenitatud alumiiniumvõrku võib siiski kasutada; ning

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

Grupp 77

Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis

 

 

ex ex Grupp 78

Plii ja pliitooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7801

Survetöötlemata plii:

 

 

 

Rafineeritud plii

Valmistamine pliikangidest või toorpliist.

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7802 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

 

7802

Pliijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 79

Tsink ja tsinktooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

7901

Survetöötlemata tsink

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 7902 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

 

7902

Tsingijäätmed ja -jäägid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 80

Tina ja tinatooted; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

8001

Survetöötlemata tina

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Rubriiki 8002 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

 

8002 ja 8007

Tinajäätmed ja -jäägid; muud tinatooted

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

Grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted neist:

 

 

 

muud survetöödeldud mitteväärismetallid; tooted nendest

Valmistamine, mille puhul kõikide kasutatavate tootega samasse gruppi kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

 

 

muud

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex Grupp 82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

8206

Jaemüügiks pakendatud komplektid kahest või enamast rubriikidesse 8202–8205 kuuluvast tööriistast

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 8202-8205 kuuluvad materjalid. Komplektis võib siiski olla rubriikidesse 8202-8205 kuuluvaid tööriistu, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

 

8207

Vahetatavad instrumendid käsitööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks (nt pressimiseks, lehtstantsimiseks, mulgustamiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puurimiseks, sisetreimiseks, kammlõikamiseks, freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks), sh metallistantside ja -presside tööinstrumendid, tööinstrumendid kivi- või pinnasepuuride jaoks

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

8208

Noad ja lõiketerad masinate ning seadmete jaoks

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

 

ex ex 8211

Lõiketeraga noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriiki 8208 kuuluvad noad

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist noateri ja noapäid võib siiski kasutada

 

8214

Muud lõikeriistad (näiteks juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid)

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

 

8215

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

 

ex ex Grupp 83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; välja arvatud:

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal

 

ex ex 8302

Muud kinnitusvahendid, tarvikud jms tooted ehitiste jaoks ja uste automaatsulgurid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

 

ex ex 8306

Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal. Muid rubriiki 8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

 

ex ex Grupp 84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

ex ex 8401

Tuumkütuseelemendid

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal (12)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8402

Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendusega kuumaveekatlad

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8403 ja

ex ex 8404

Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad) ja keskküttekatelde abiseadmed

Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a rubriikidesse 8403 ja 8404 kuuluvad materjalid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

8406

Auruturbiinid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8407

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8408

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid või pooldiiselmootorid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8409

Üksnes või peamiselt rubriiki 8407 või 8408 kuuluvatele mootoritele sobivad osad

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8411

Turboreaktiivmootorid, turbotiivikmootorid jm gaasiturbiinid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8412

Muud mootorid ja jõuseadmed

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 8413

Rootorpumbad

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

ex ex 8414

Tööstusventilaatorid, -puhurid jms tooted

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8415

Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, sh seadmed, mis ei võimalda õhuniiskust eraldi reguleerida

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8418

Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed, elektrilised või mitte; soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal,

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ja

mille puhul kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

ex ex 8419

Masinad puidu-, pabermassi-, paberi- ja papitööstuse jaoks

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8420

Kalandrid vm valtsimisseadmed (rullimisseadmed), v.a metalli ning klaasi valtsimiseks kasutatavad, ja nende valtsid (rullid)

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8423

Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega vähemalt 5 cg), sh kaalutundlikud loendurid ja kontrollseadmed; igat tüüpi kaaluvihid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8425 – 8428

Tõste-, teisaldus-, laadimis- või mahalaadimisseadmed

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8429

Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid; teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid:

 

 

 

teerullid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

 

muud

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8430

Muud teisaldus-, hööveldus-, tasandus-, kraapimis-, kaevamis-, tampimis-, eraldamis- ja puurimismasinad mullatöödeks ning maakide ja mineraalide kaevandamiseks; vaiavasarad ja -tõmburid; lumesahad ja lumepuhurid

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8431 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

ex ex 8431

Üksnes või peamiselt teerullidele sobivad osad

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8439

Masinad kiulise tselluloosi valmistamiseks või paberi ja papi valmistamiseks või viimistlemiseks

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8441

Muud seadmed paberi-, pabermassi- ja papitoodete valmistamiseks, k.a seadmed paberi ja papi lõikamiseks

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8444 – 8447

Rubriikide 8444 – 8447 masinad, mida kasutatakse tekstiilitööstuses

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 8448

Rubriikidesse 8444 ja 8445 kuuluvate masinate abiseadmed

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8452

Õmblusmasinad, v.a rubriiki 8440 kuuluvad niitõmblusmasinad; õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad:

 

 

 

õmblusmasinad (üksnes tepp-pistega), mille mehhanism kaalub mootorita kuni 16 kg või mootoriga kuni 17 kg

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast,

mehhanismi (v.a mootor) kokkupanekuks kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust ning

kasutatavad niidipingutus-, silmusemoodustus- ja siksakmehhanismid on päritolustaatusega

 

 

muud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8456 – 8466

Rubriikidesse 8456 – 8466 kuuluvad tööpingid ja masinad ning nende osad ja manused

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8469 – 8472

Kontorimasinad (nt kirjutusmasinad, kalkulaatorid, automaatsed andmetöötlusmasinad, paljundusmasinad, klammerdusmasinad)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8480

Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; valumudelid; valuvormid metallide (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ning plastmasside valamiseks

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast.

 

8482

Veerelaagrid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8484

Mitmekihilised seibid jms tihendid (kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid; mehaanilised tihendid

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8485

Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

ex ex Grupp 85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; heli salvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, selliste toodete osad ja tarvikud; välja arvatud:

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8501

Elektrimootorid ja -generaatorid (välja arvatud generaatorseadmed)

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8503 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8502

Voolugeneraatorid ja pöörlevad muundurid

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriikidesse 8501 ja 8503 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

ex ex 8504

Automaatsete andmetöötlusseadmete toiteallikad

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

ex ex 8518

Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või monteerimata; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8519

Plaadimängijad, kassettpleierid (pleierid) jm heli taasesitusseadmed, ilma helisalvestusseadmeta

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8520

Magnetofonid jm helisalvestusseadmed, heli taasesitusseadmega või ilma

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8521

Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8522

Üksnes või peamiselt rubriikidesse 8519-8521 kuuluvatele seadmetele sobivad osad ja tarvikud

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8523

Salvestuseta heli- jms infokandjad, v.a grupi 37 tooted

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

8524

Salvestusega plaadid, lindid jms heli- vm samalaadselt salvestatud info kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted:

 

 

 

matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

 

muud

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8523 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8525

Raadiotelefoni, raadiotelegraafi või -ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, kas koos vastuvõtuseadme või helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad; videofotoaparaadid jm salvestavad videokaamerad; digitaalkaamerad

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8527

Raadiotelefoniside, raadiotelegraafi ja ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse monteeritud helisalvestus või helitaasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8528

Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasestusseadmeid; videomonitorid ja videoprojektorid

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8529

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikidesse 8525-8528 kuuluvates aparaatides:

 

 

 

üksnes või peamiselt videosalvestus- või -taasesitusseadmetele sobivad

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.

 

 

muud

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide koguväärtust

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8535 ja

8536

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8538 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

8537

Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- ja jaotusseadet, kaasa arvatud komplektid, milles on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimisseadmed, v.a rubriigi 8517 kommutatsiooniseadmed

Valmistamine, milles:

kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriiki 8538 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast.

ex ex 8541

Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised, v.a kiipideks lõikamata pooljuhttahvlid

Valmistamine:

mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a toote rubriiki kuuluv materjal, ja

mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast.

8542

Elektroonsed integraallülitused ja mikrolülitused:

 

 

 

monoliitsed integraallülitused

Tootmine, mille puhul:

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja 8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

või

Difusioon (mille puhul integraallülitusi toodetakse pooljuhtmaterjalist alusel vastava dopandi valikulise lisamise teel), ka juhul, kui kokkupanek ja/või testimine toimub muudes kui artiklites 3 ja 4 nimetatud riikides

Tootmine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

 

muud

Tootmine, mille puhul:

kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast ning

eespool esitatud piirmäära ulatuses ei ületa kõigi kasutatavate rubriikidesse 8541 ja 8542 kuuluvate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast

Tootmine, mille puhul kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8544

Isoleeritud (sh emailitud või anodeeritud) traat ja kaabel (sh koaksiaalkaabel) jm isoleeritud elektrijuhid, nii liitmikega kui ilma; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (nii komplektis elektrijuhtide või pistikutega kui ilma)

Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast.