ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 255

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
19. september 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1376/2006, 18. september 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1377/2006, 18. september 2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

3

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 15. veebruar 2006, vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 83. Alljärgnevalt on esitatud otsuse põhisätete kokkuvõte, ilma et see piiraks otsuse täielikku mõju (teatavaks tehtud numbri K(2006) 412 all)  ( 1 )

5

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) parandus (ELT L 178, 1.7.2006)

7

 

*

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 965/2006 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus) parandus (ELT L 176, 30.6.2006)

7

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

19.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1376/2006,

18. september 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. septembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 18. septembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


19.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1377/2006,

18. september 2006,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1236/2005 I lisas on loetletud pädevad asutused, kellele on määratud kõnealuse määruse rakendamisega seotud konkreetsed ülesanded.

(2)

Madalamaad on esitanud taotluse oma pädevaid asutusi käsitleva teabe lisamiseks ja Ühendkuningriik on esitanud taotluse oma pädevaid asutusi käsitleva teabe muutmiseks. Komisjoni aadressi tuleks samuti muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1236/2005 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. september 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 1.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1236/2005 I lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkirja “MADALAMAAD” alla lisatakse järgmine aadress:

“Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Madalamaad

Telefon: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”

2.

Aadress pealkirja “ÜHENDKUNINGRIIK” all asendatakse järgmisega:

II lisas loetletud kaupade import:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Ühendkuningriik

Telefon: (44-1642) 364 333

Faks: (44-1642) 364 269

E-post: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

II või III lisas loetletud kaupade eksport ja II lisas loetletud kaupadega seoses tehnilise abi osutamine, nagu sellele on osutatud artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Ühendkuningriik

Telefon: (44-20) 7215 8070

Faks: (44-20) 7215 0531

E-post: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”

3.

Aadress pealkirja “B. Aadress komisjonile teatiste esitamiseks” all asendatakse järgmisega:

“Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Telefon: (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Faks: (32-2) 299 08 73

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

19.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/5


KOMISJONI OTSUS,

15. veebruar 2006,

vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 83. Alljärgnevalt on esitatud otsuse põhisätete kokkuvõte, ilma et see piiraks otsuse täielikku mõju

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 412 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/626/Euratom)

Käesolev otsus on adresseeritud ettevõttele British Nuclear Group Sellafield (BNGSL), Seascale, Cumbria, ja sellest teavitati BNGSLi 17. veebruaril 2006.

Otsuses käsitletakse üksnes Sellafieldis praegu kasutatavate raamatupidamis- ja aruandlusmenetluste asjakohasuse küsimusi, sealhulgas THORPi ettevõtet, kuid otsus ei piirdu ainult kõnealuse ettevõttega. Otsuse kohaselt ei ole leitud, et tuumamaterjal oleks tegelikult kadunud või et seda oleks kasutatud muul kui selleks ette nähtud viisil.

Artikkel 1 (väljavõte)

BNG SL on rikkunud Euratomi asutamislepingu artiklit 79 seoses komisjoni määruse (Euratom) nr 3227/76 (1) artiklitega 7, 9 ja 12 (alates 20. märtsist 2005 komisjoni määruse (Euratom) nr 302/2005 (2) artiklid 6, 9 ja 7) ning kaitsemeetmeid käsitlevaid erisätteid, mille komisjon võttis vastu kaitsemeetmeid käsitleva määruse (Euratom) nr 302/2005 artikli 6, Euratomi asutamislepingu artikli 81 ja määruse (Euratom) nr 3227/76 artikli 3 (alates 20. märtsist 2005 määruse (Euratom) nr 302/2005 artikkel 4) alusel.

Artikkel 2

1.

Komisjon teeb BNGSLile hoiatuse.

2.

Kõnealuses hoiatuses eeldatakse, et BNGSL näitab komisjoni käesoleva otsuse avaldamisele järgneval täpsustatud ajavahemikul, et ta on võtnud asjakohaseid ja jõulisi meetmeid kindlakstehtud puuduste ja rikkumise põhjuste kõrvaldamiseks ning et tal on asjakohased vahendid tuumamaterjalide raamatupidamis- ja kontrollisüsteemi kvaliteedi ja toimimise pidevaks parandamiseks.

3.

Hoiatuses eeldatakse ühtlasi, et BNGSL tõestab teise täpsustatud ajavahemiku jooksul, et püstitatud eesmärgid on võetud meetmetega saavutatud.

Artikkel 3

1.

BNGSL esitab komisjoni käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast algava täpsustatud ajavahemiku lõpus komisjonile aruande, milles selgitatakse üksikasjalikult eespool osutatud artikli 2 lõike 2 kohaselt võetud meetmeid.

2.

BNGSL esitab komisjonile teise täpsustatud ajavahemiku jooksul aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult eespool osutatud artikli 2 lõike 2 kohaselt võetud meetmete täpseid tulemusi.

Artikkel 4

Juhul kui BNG SL ei suuda asjakohaselt tõestada teatava nõutud meetme võtmist, mis on kokkuvõtlikult esitatud käesoleva otsuse artikli 2 lõigetes 2 ja 3, ning anda üksikasjalikku ülevaadet, mis on kokku võetud käesoleva otsuse artikli 3 lõigetes 1 ja 2, võib komisjon võtta edasisi õiguslikke meetmeid.

Artikkel 5

1.

Käesolev otsus on adresseeritud ettevõttele British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG UK.

2.

Käesolev otsus edastatakse Ühendkuningriigile.

Brüssel, 15. veebruar 2006


(1)  EÜT L 363, 31.12.1976, lk 1.

(2)  ELT L 54, 28.2.2005, lk 1.


Parandused

19.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/7


Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 178, 1. juuli 2006 )

Leheküljel 34 artikli 39 esimeses lõigus

lugeda

“Kui erinevus melassi puhul artiklis 34 osutatud käivitushinna või suhkrutoodete puhul artiklis 36 osutatud käivitushinna ja kõnealuse saadetise CIF-impordihinna vahel”

järgmiselt:

“Kui erinevus melassi puhul artiklis 34 osutatud käivitushinna või suhkrutoodete puhul artiklis 37 osutatud käivitushinna ja kõnealuse saadetise CIF-impordihinna vahel”


19.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 255/7


Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 965/2006 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 176, 30. juuni 2006 )

Leheküljel 14 artikli 1 lõike 6 punkti b teine lõik

“Kõnealuste kvootide puhul, mis hõlmavad riike, kellelt nõutakse päritolusertifikaati käesoleva määruse artikli 3 kohaselt, või kvootide puhul, mille päritolukohaks on märgitud “kõik riigid”, päritolusertifikaati ei nõuta.”

asendatakse järgmisega:

“Kõnealuste kvootide puhul, mis hõlmavad riike, kellelt nõutakse ekspordisertifikaati käesoleva määruse artikli 3 kohaselt, või kvootide puhul, mille päritolukohaks on märgitud “kõik riigid”, päritolusertifikaati ei nõuta.”