ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 248

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
12. september 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1337/2006, 11. september 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/75/EÜ, 11. september 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka dimoksüstrobiin ( 1 )

3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

12.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1337/2006,

11. september 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 12. septembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 11. septembri 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

86,2

999

86,2

0707 00 05

052

88,9

999

88,9

0709 90 70

052

101,8

999

101,8

0805 50 10

388

54,3

524

50,6

528

59,9

999

54,9

0806 10 10

052

79,0

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

121,2

0808 10 80

388

85,9

400

91,1

508

82,7

512

81,4

800

148,8

804

95,3

999

97,5

0808 20 50

052

117,2

388

90,2

720

60,3

999

89,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

109,9

999

109,9

0809 40 05

052

103,2

066

64,2

098

41,6

624

149,4

999

89,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


12.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/3


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/75/EÜ,

11. september 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka dimoksüstrobiin

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 esitas BASF 28. novembril 2001 Ühendkuningriigile taotluse toimeaine dimoksüstrobiini lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2002/593/EÜ (2) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(2)

Toimet inimeste tervisele ja keskkonnale taotleja esitatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigete 2 ja 4 sätetele. Määratud referentliikmesriik esitas Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) toimeaine dimoksüstrobiini hindamisaruande projekti 14. augustil 2003.

(3)

Hindamisaruande kohta on esitanud eksperthinnangud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusameti hindamistöörühm ning see esitati komisjonile 10. augustil 2005. aastal Euroopa Toiduohutusameti teadusliku aruandena dimoksüstrobiini kohta. (3) Liikmesriigid ja komisjon vaatasid kõnealuse aruande läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 4. aprillil 2006 komisjoni dimoksüstrobiini läbivaatamisaruandena.

(4)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et asjaomaseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid võib üldjuhul käsitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele vastavana, eelkõige uuritud ja komisjoni aruannetes loetletud kasutusalade osas. Seetõttu on asjakohane lisada dimoksüstrobiin kõnealuse direktiivi I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides asjaomast toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse kandmist anda liikmesriikidele kuus kuud dimoksüstrobiini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate ajutiste kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas toodud asjakohaste tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid kehtivad ajutised kasutusload ümber registreerima, muutma või tühistama vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete tingimustega.

(6)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2007. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. aprillist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

1.   Vajaduse korral muudavad või tühistavad liikmesriigid direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainena dimoksüstrobiini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load 31. märtsiks 2007. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas vastavalt dimoksüstrobiini suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitlevate kannete B osas nimetatud tingimused, ning et loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 teevad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab dimoksüstrobiini ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 30. septembriks 2006 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning võttes arvesse kõnealuse direktiivi I lisa dimoksüstrobiini käsitleva kande B osa. Sellest hinnangust lähtuvalt otsustavad nad, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast kindlaksmääramist liikmesriigid:

a)

muudavad või tühistavad vajaduse korral dimoksüstrobiini kui ainsat toimeainet sisaldava toote puhul toote kasutusloa hiljemalt 31. märtsiks 2008; või

b)

juhul kui vahend sisaldab dimoksüstrobiini ühena mitmest toimeainest, muudavad liikmesriigid luba või tühistavad selle hiljemalt 31. märtsiks 2008 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. oktoobril 2006.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. september 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/74/EÜ (ELT L 235, 30.8.2006, lk 17).

(2)  EÜT L 192, 20.7.2002, lk 60.

(3)  EFSA teaduslik aruanne (2005) 46, 1–82: Kokkuvõte pestitsiidse toimeaine dimoksüstrobiini ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt (valmimiskuupäev: 10. august 2005).


LISA

I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

Erisätted

“129

Dimoksüstrobiin

CASi nr 149961-52-4

CIPACi nr 739

(E)-o-(2,5-dimetüülfenoksümetüül)-2-metoksüimino-N-metüülfenüülatseetamiid

≥ 980 g/kg

1. oktoober 2006

30. september 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Hinnates taotlusi lubada dimoksüstrobiini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamist siseruumides, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punkti b nõuetele ning tagavad, et kõik vajalikud andmed ja kogu teave oleks esitatud enne kõnealuse loa andmist.

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 27. jaanuaril 2006 dimoksüstrobiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse kultuuri madala kinnipidamisvõime korral või tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et oleks esitatud:

üksikasjalik riskihinnang lindudele ja imetajatele seoses taimekaitsevahendite koostisse võetud toimeainega;

üldine riskihinnang veekeskkonnale seoses pikaajalise suure riskiga kaladele ning võimalike riskivähendusmeetmete tõhususega, võttes eriti arvesse äravoolukanaleid ja drenaaži.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teatajad, kelle taotlusel dimoksüstrobiin on käesolevasse lisasse kantud, esitavad nimetatud uuringute aruanded komisjonile kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.”


(1)  Täiendavad andmed toimeainete identifitseerimiseks ja määratlemiseks on esitatud aruandes.