ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 245

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
7. september 2006


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 56/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

1

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 57/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

3

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 58/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (sotsiaalkindlustus)

4

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 59/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (finantsteenused)

5

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 60/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (finantsteenused)

7

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 61/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

8

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 62/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

9

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 63/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

11

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 64/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

13

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 65/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

16

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 66/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

17

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 67/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

18

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 68/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XVI lisa (hanked)

22

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 69/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XVI lisa (hanked)

38

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 70/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)

40

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 71/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

42

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 73/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

44

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 74/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

45

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 75/2006, 2. juuni 2006, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta

46

 

 

Teade lugejatele

 

*

Teade lugejatele

s3

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 56/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 28. aprilli 2006. aasta otsusega nr 47/2006. (1)

(2)

Komisjoni 16. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/53/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi ja metüültiofanaadi, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 19. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/54/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka tribenurooni, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 21. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/57/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka MCPA ja MCPB, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 21. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/58/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ bifenasaadi ja milbemektiini lisamisega toimeainete hulka, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/72/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete kloropürifossi, metüülkloropürifossi, mankotseebi, maneebi ja metiraami lisamiseks, (6) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(7)

Komisjoni 17. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/5/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka varfariini, (7) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(8)

Komisjoni 17. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/6/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka tolüülfluaniid, (8) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XV peatüki punkti 12a (nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32005 L 0053: komisjoni direktiiv 2005/53/EÜ, 16. september 2005 (ELT L 241, 17.9.2005, lk 51),

32005 L 0054 komisjoni direktiiv 2005/54/EÜ, 19. september 2005 (ELT L 244, 20.9.2005, lk 21),

32005 L 0057: komisjoni direktiiv 2005/57/EÜ, 21. september 2005 (ELT L 246, 22.9.2005, lk 14),

32005 L 0058: komisjoni direktiiv 2005/58/EÜ, 21. september 2005 (ELT L 246, 22.9.2005, lk 17),

32005 L 0072: komisjoni direktiiv 2005/72/EÜ, 21. oktoober 2005 (ELT L 279, 22.10.2005, lk 63),

32006 L 0005: komisjoni direktiiv 2006/5/EÜ, 17. jaanuar 2006 (ELT L 12, 18.1.2006, lk 17),

32006 L 0006: komisjoni direktiiv 2006/6/EÜ, 17. jaanuar 2006 (ELT L 12, 18.1.2006, lk 21).”

Artikkel 2

Direktiivide 2005/53/EÜ, 2005/54/EÜ, 2005/57/EÜ ja 2005/58/EÜ, 2005/72/EÜ, 2006/5/EÜ ja 2006/6/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (9)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 95.

(2)  ELT L 241, 17.9.2005, lk 51.

(3)  ELT L 244, 20.9.2005, lk 21.

(4)  ELT L 246, 22.9.2005, lk 14.

(5)  ELT L 246, 22.9.2005, lk 17.

(6)  ELT L 279, 22.10.2005, lk 63.

(7)  ELT L 12, 18.1.2006, lk 17.

(8)  ELT L 12, 18.1.2006, lk 21.

(9)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/3


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 57/2006

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 8. juuli 2005. aasta otsusega nr 101/2005. (1)

(2)

Komisjoni 29. augusti 2005. aasta otsus 2005/631/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/5/EÜ osutatud oluliste nõuete kohta, mis tagavad Cospas-Sarsat asukohamajakate juurdepääsu hädaabiteenustele, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVIII peatüki punkti 4zzn (komisjoni otsus 2005/53/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“4zzo.

32005 D 0631: komisjoni otsus 2005/631/EÜ, 29. august 2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 1999/5/EÜ osutatud oluliste nõuete kohta, mis tagavad Cospas-Sarsat asukohamajakate juurdepääsu hädaabiteenustele (ELT L 225, 31.8.2005, lk 28).”

Artikkel 2

Otsuse 2005/631/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 306, 24.11.2005, lk 32.

(2)  ELT L 225, 31.8.2005, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/4


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 58/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 30. septembri 2005. aasta otsusega nr 118/2005. (1)

(2)

Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni 26. mai 2005. aasta otsus nr 203, millega muudetakse 11. juuni 1998. aasta otsust nr 170, mis käsitleb nõukogu määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 94 lõikes 4 ja artikli 95 lõikes 4 ettenähtud nimekirjade koostamist, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 3.51 (otsus nr 170) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 D 0965: Otsus nr 203, 26. mai 2005 (ELT L 349, 31.12.2005, lk 27).”

Artikkel 2

Otsuse nr 203 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 339, 22.12.2005, lk 22.

(2)  ELT L 349, 31.12.2005, lk 27.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 59/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (finantsteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu IX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 33/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust ja millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 7a (nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“7b.

32005 L 0068: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/68/EÜ, 16. november 2005, mis käsitleb edasikindlustust ja millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

I lisasse lisatakse järgmine tekst:

“—

Liechtensteini Vürstiriigi puhul: “Aktiengesellschaft”, “Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)”‚ “Genossenschaft”;

Norra Kuningriigi puhul: “aksjeselskaper”, “allmennaksjeselskaper”, “gjensidige selskaper”;

Islandi Vabariigi puhul: “hlutafélög”, “gagnkvæm félög”.””

2.

Punktidesse 2 (esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ), 7a (nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ), 11 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/83/EÜ) ja 12c (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/78/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 L 0068: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/68/EÜ, 16. november 2005 (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1).”

Artikkel 2

Direktiivi 2005/68/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 50.

(2)  ELT L 323, 9.12.2005, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/7


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 60/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa (finantsteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu IX lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 33/2006. (1)

(2)

Komisjoni 29. novembri 2005. aasta otsus 2005/849/EÜ nõukogu direktiivi 72/166/EÜ kohaldamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes (2) tuleb lepingusse inkorporeerida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu IX lisa punkti 8b (komisjoni otsus 2004/332/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“8c.

32005 D 0849: komisjoni otsus 2005/849/EÜ, 29. november 2005, nõukogu direktiivi 72/166/EÜ rakendamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes (ELT L 315, 1.12.2005, lk 16).”

Artikkel 2

Otsuse 2005/849/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 50.

(2)  ELT L 315, 1.12.2005, lk 16.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/8


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 61/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XI lisa (telekommunikatsiooniteenused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 27. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 9/2006. (1)

(2)

Komisjoni 11. juuli 2005. aasta otsus 2005/513/EÜ raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XI lisa punkti 5cr (komisjoni otsus 2005/50/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“5cs.

32005 D 0513: Komisjoni otsus 2005/513/EÜ:, 11. juuli 2005, raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide, sealhulgas raadio-kohtvõrkude (WAS/RLAN) rakendamiseks (ELT L 187, 19.7.2005, lk 22).”

Artikkel 2

Otsuse 2005/513/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 92, 30.3.2006, lk 31.

(2)  ELT L 187, 19.7.2005, lk 22.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/9


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 62/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 35/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus nr 884/2004/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (2) (parandatud ELT L 201, 7.6.2004, lk 1), tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Otsuses nr 884/2004/EÜ viidatakse nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivile 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, (3) nõukogu 16. mai 1994. aasta määrusele (EÜ) nr 1164/94, millega asutatakse ühtekuuluvusfond, (4) ja nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1267/1999, millega luuakse ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend, (5) mis ei ole inkorporeeritud lepingusse.

(4)

Otsuses nr 884/2004/EÜ viidatakse nõukogu 18. septembri 1995. aasta määrusele (EÜ) nr 2236/95, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste võrkude valdkonnas, (6) mille puhul lepinguosaliste koostöö on piiratud üleeuroopaliste võrkude valdkonnaga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 5 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1692/96/EÜ) muudetakse järgmiselt:

1.

Lisatakse järgmine taane:

“—

32004 D 0884: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 884/2004/EÜ, 29. aprill 2004 (EÜT L 167, 30.4.2004, lk 1), parandatud ELT L 201, 7.6.2004, lk 1.”

2.

Kohanduse h tekst asendatakse järgmisega:

“artikli 8 lõikes 1 ei kohaldata sõnu “ja kohaldades 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta ja direktiivi 92/43/EMÜ.””

3.

Kohanduse i tekstis asendatakse sõnad “2.26. Island” sõnadega “2.16. Island” ja sõnad “2.27. Norra” asendatakse sõnadega “2.17 Norra.”

4.

Kohanduse j tekstis asendatakse sõnad “3.24. Norra” sõnadega “3.16 Norra.”

5.

Kohanduse k tekstis asendatakse sõna “(Lennujaamad)” sõnadega “(Lennujaamade võrgud),” sõnad “6.18. Island” asendatakse sõnadega “6.8. Island” ja sõnad “6.19. Norra” asendatakse sõnadega “6.9 Norra.”

Artikkel 2

Otsuse nr 884/2004/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (7)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 167, 30.4.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.

(4)  EÜT L 130, 25.5.1994, lk 1.

(5)  EÜT L 161, 26.6.1999, lk 73.

(6)  EÜT L 228, 23.9.1995, lk 1.

(7)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/11


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 63/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 35/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta direktiiv 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Direktiiviga 2006/1/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/647/EMÜ, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Punkti 29 (nõukogu direktiiv 84/647/EMÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“29a.

32006 L 0001: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/1/EÜ, 18. jaanuar 2006, ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (ELT L 33, 4.2.2006, lk 82).”

2.

Punkt 29 (nõukogu direktiiv 84/647/EMÜ) jäetakse välja.

Artikkel 2

Direktiivi 2006/1/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3.juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 33, 4.2.2006, lk 82.

(3)  EÜT L 335, 22.12.1984, lk 72.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/13


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 64/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 33/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiiv reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Arvesse tuleb võtta Liechtensteini väikest territooriumi ja rahvastiku koguarvu ning nende asjaoludega kaasnevat eripärast turustruktuuri transpordisektori ja sõidukijuhtide koolituse valdkonnas.

(4)

Arvesse tuleb võtta nii transpordiettevõtjate kui ka veokijuhtide väikest arvu, kelle peamine töö- ja/või elukoht on Liechtensteinis, ning nende sõidukijuhtide väikest arvu, kes direktiivi 2003/59/EÜ kohaselt on kohustatud jätkuõppe Liechtensteinis läbima,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Punkti 36 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3572/90, väljajäetud) järele lisatakse järgmine punkt:

“37.

32003 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ, 15. juuli 2003, reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.9.2003, lk  4).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmistes kohandustes:

(a)

Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:

“Artiklis 1 osutatud juhtidel, kelle alaline elukoht on Liechtensteinis ja kes töötavad Liechtensteinis, on lubatud artikli 7 kohast jätkuõpet läbida ka Šveitsis, Austrias või Saksamaal, kui nendes riikides osutatav jätkuõpe on käesoleva direktiiviga täielikult kooskõlas.”

(b)

EFTA riigid võivad väljastada juhi kutsetunnistuse kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega, muudetuna järgmiselt:

(i)

Lepingu II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse esikülge, alapunkti c lisatakse Ühendkuningriigi kirje järele järgmine tekst:

“kutsetunnistuse väljaandnud EFTA riigi ellipsiga ümbritsetud tunnusmärk, millele on viidatud 8. novembri 1968. aasta ÜRO teeliikluse konventsiooni artiklis 37 (tunnistuse taustaga sama värvi); tunnusmärgid on järgmised:

IS

:

Island

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norra.”

(ii)

II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse esikülge, alapunktis e asendatakse sõnad “Euroopa Ühenduste vorm” sõnadega “EMP vorm.”

(iii)

II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse esikülge, alapunkti e lisatakse järgmine tekst:

“atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov”

(iv)

II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse esikülge, alapunkti f ei kohaldata EFTA riikide suhtes.

(v)

II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse tagakülge, alapunktis b asendatakse sõnad “ja rootsi” sõnadega “rootsi, islandi ja norra”.

(vi)

II lisa punkti 2, mis käsitleb kutsetunnistuse tagakülge, alapunkti b lisatakse järgmine lõige:

“Viidet norra keelele tuleb käsitada viitena nii norra kirjakeelele (“yrkessjåførbevis”) kui ka uusnorra keelele (“yrkessjåførprov”).””

2.

Punkti 20 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) lisatakse järgmine tekst:

“mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32003 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ, 15. juuli 2003 (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4).”

3.

Punkti 24a (nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32003 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ, 15. juuli 2003 (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4).”

4.

Punkt 22 (nõukogu direktiiv 76/914/EMÜ) jäetakse välja alates 10. septembrist 2009.

Artikkel 2

Direktiivi 2003/59/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 226, 10.9.2003, lk 4.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 65/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 35/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 56s (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

“56t.

32005 L 0065: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/65/EÜ, 26. oktoober 2005, sadamate turvalisuse tugevdamise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 28).”

Artikkel 2

Direktiivi 2005/65/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 310, 25.11.2005, lk 28.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/17


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 66/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 35/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2320/2002, (2) millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad, on koos riigispetsiifiliste kohandustega inkorporeeritud lepingusse EMP ühiskomitee 26. aprilli 2004. aasta otsusega nr 61/2004. (3)

(3)

Komisjoni 13. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 65/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 66i (komisjoni määrus (EÜ) nr 622/2003) lisatakse järgmine taane:

“—

32006 R 0065: komisjoni määrus (EÜ) nr 65/2006, 13. jaanuar 2006 (ELT L 11, 17.1.2006, lk 4).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 65/2006 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 355, 30.12.2002, lk 1.

(3)  ELT L 277, 26.8.2004, lk 175.

(4)  ELT L 11, 17.1.2006, lk 4.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/18


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 67/2006

2. juuni 2006

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 35/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, (2) millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks, tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004 määrus (EÜ) nr 550/2004 (3) aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 551/2004 (4) õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 552/2004 (5) Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

(7)

EFTA riigid võtavad arvesse ELi liikmesriikide avaldust ühtse Euroopa taevaga (6) seotud sõjalistes küsimustes ja ühinevad sellega.

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 66s (komisjoni määrus (EÜ) nr 488/2005) järele lisatakse järgmised punktid:

“66t.

32004 R 0549: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 549/2004, 10. märts 2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (ELT L 96, 31.3.2004, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

“5.   EFTA riigid osalevad täies mahus lõikes 1 nimetatud komitee töös, välja arvatud hääletamisel.”

b)

Käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

66u.

32004 R 0550: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 550/2004, 10. märts 2004, aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (ELT L 96, 31.3.2004, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Islandi puhul sõnastatakse artikli 14 viimane lause järgmiselt:

“See kava on kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikliga 15 ning Eurocontroli lennuteede maksude sissenõudmise süsteemiga või ühise rahastamislepinguga, mida Põhja-Atlandi piirkonnas haldab Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon.”

b)

Islandi puhul lisatakse artikli 15 lõike 2 punkti b esimese lause lõppu järgmine tekst:

“… või Põhja-Atlandi piirkonda käsitlevad kulud.”

c)

Kui EFTA järelevalveamet edastab EFTA riikidele artikli 16 lõike 3 kohase otsuse, võib iga asjaomane EFTA riik saata otsuse ühe kuu jooksul EFTA alalisele komiteele. EFTA alaline komitee võib ühe kuu jooksul teha teistsuguse otsuse.

d)

Käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

66v.

32004 R 0551: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 551/2004, 10. märts 2004, õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (ELT L 96, 31.3.2004, lk 20).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

“Käesoleva artikli kohaste otsuste ettevalmistamisel, kui sellega on seotud EÜ liikmesriigid ühelt poolt ja EFTA liikmesriigid teiselt poolt, peavad Euroopa Komisjon ja EFTA järelevalveamet üksteisega konsulteerima ja teavet vahetama.”

b)

Artikli 5 lõikele 4 lisatakse järgmine lause:

“Kui üks või enam EÜ liikmesriiki ühelt poolt ja üks või enam EFTA liikmesriiki teiselt poolt sõlmivad vastastikuse kokkuleppe, tegutsevad nad alles siis, kui on konsulteerinud huvitatud isikutega, sealhulgas komisjoni, EFTA järelevalveameti ning teiste EÜ ja EFTA riikidega.”

c)

Käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

66w.

32004 R 0552: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 552/2004, 10. märts 2004, Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (ELT L 96, 31.3.2004, lk 26).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

käesolevat määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes.”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 ja 552/2004 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (7)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 53.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.

(3)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(4)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(5)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 26.

(6)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 9.

(7)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


Lepinguosaliste ühisavaldus

otsuse nr 67/2006 kohta, millega inkorporeeritakse EMÜ lepingusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 ja 552/2004

Määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 6 puhul tunnistavad lepinguosalised, et EFTA riikide huvirühmad võivad osaleda tööstusalase nõuandekomitee tegevuses samadel alustel ELi liikmesriikidest pärit huvirühmadega.

Ilma et see piiraks EMP lepingu 1. protokolli artikli 5 kohaldamist ning nimetatud artiklist lähtuvalt, tunnistavad lepinguosalised vastavalt määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklile 11 teabevahetuse olulisust ning komisjon võtab arvesse EFTA riikides tehtud tulemuslikkusekontrolli tulemusi.

Seoses ühise rahastamise lepinguga, milles Island on osaline, nõustuvad lepinguosalised, et selline skeem on kooskõlas määruse (EÜ) nr 550/2004 artikliga 14.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/22


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 68/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XVI lisa (hanked)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XVI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 81/2004. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused, (2) parandatud ELT L 358, 3.12.2004, lk 35, tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ, ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta, (3) parandatud ELT L 351, 26.11.2004, lk 44, tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 28. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1874/2004, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste puhul kohaldatavate piirmääradega, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 7. jaanuari 2005. aasta otsus 2005/15/EÜ, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (5) artiklis 30 sätestatud menetluse üksikasjalikke rakenduseeskirju, tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Komisjoni 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1564/2005, millega kehtestatakse riigihankemenetlusega seotud teadete avaldamise tüüpvormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (EMPs kohaldatav tekst), (6) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(7)

Komisjoni 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/51/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ XX lisa ja direktiivi 2004/18/EÜ VIII lisa riigihangete kohta, (7) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(8)

Direktiiviga 2004/17/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/38/EMÜ, (8) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(9)

Direktiiviga 2004/18/EÜ tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/36/EMÜ (9) ja 93/37/EMÜ, (10) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XVI lisa, kaasa arvatud kõnealuse lisa liiteid 1 kuni 14 muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1874/2004 ja nr 1564/2005, direktiivide 2004/17/EÜ (parandatud ELT L 358, 3.12.2004, lk 35), 2004/18/EÜ (parandatud ELT L 351, 26.11.2004, lk 44) ja 2005/51/EÜ ja otsuse 2005/15/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast EMP ühiskomitee viimast teavitamist vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1 (11)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 38.

(2)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1. Parandatud versioon ELT L 358, 3.12.2004, lk 35.

(3)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 114. Parandatud versioon ELT L 351, 26.11.2004, lk 44.

(4)  ELT L 326, 29.10.2004, lk 17.

(5)  ELT L 7, 11.1.2005, lk 7.

(6)  ELT L 257, 1.10.2005, lk 1.

(7)  ELT L 257, 1.10.2005, lk 127.

(8)  EÜT L 199, 9.8.1993, lk 84.

(9)  EÜT L 199, 9.8.1993, lk 1.

(10)  EÜT L 199, 9.8.1993, lk 54.

(11)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


LISA

Lepingu XVI lisa (Hanked), kaasa arvatud kõnealuse lisa liiteid 1 kuni 14 muudetakse järgmiselt.

Artikkel 1

Valdkondlike kohanduste lõikes 1 asendatakse sõnad “direktiivid 93/36/EMÜ, 93/37/EMÜ ja 93/38/EMÜ” sõnadega “direktiivid 2004/17/EMÜ ja 2004/18/EMÜ”.

Artikkel 2

Punkti 2 (nõukogu direktiiv 93/37/EMÜ) asendatakse järgmisega:

“2.

32004 L 0018: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004, ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.4.2004, lk 114), mida on muudetud järgmiste õigusaktidega:

32004 R 1874: komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2004, 17. detsember 2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17),

32005 L 0051: komisjoni direktiiv 2005/51/EÜ, 7. september 2005 (ELT L 257, 1.10.2005, lk 127).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmistes kohandustes:

a)

artiklis 10 asendatakse sõnad “asutamislepingu artikkel 296” sõnadega “EMP lepingu artikkel 123”;

b)

III ja V lisa asendatakse käesoleva lisa 1. ja 3. liitega;

c)

Liechtenstein jõustab nimetatud direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18 kuu jooksul pärast seda, kui on jõustunud ühiskomitee otsus, millega inkorporeeritakse direktiiv 2004/18/EÜ EMP lepingusse.”

Artikkel 3

Punkt 3 (nõukogu direktiiv 93/36/EMÜ) jäetakse välja.

Artikkel 4

Punkti 4 (nõukogu direktiiv 93/38/EMÜ) asendatakse järgmisega:

“4.

32004 L 0017: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ, 31. märts 2004, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.4.2004, lk 15), mida on muudetud järgmiste õigusaktidega:

32004 R 1874: komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2004, 28. oktoober 2004 (ELT L 326, 29.10.2004, lk 17),

32005 L 0051: komisjoni direktiiv 2005/51/EÜ, 7. september 2005 (ELT L 257, 1.10.2005, lk 127).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmistes kohandustes:

a)

artikli 58 lõikes 1 asendatakse sõna “ühendus” sõnadega “ühendus oma üksuste või EFTA riigid oma üksuste puhul”;

b)

artikli 58 lõikes 1 asendatakse mõiste “ühenduse ettevõtjad” sõnadega “ühenduse ettevõtjad ühenduse lepingute puhul või EFTA riikide ettevõtjad EFTA riikide lepingute puhul”;

c)

artikli 58 lõikes 1 asendatakse sõnad “ühenduse ja ühenduse liikmesriikide kohustusi kolmandate riikide suhtes” sõnadega “kas ühenduse või selle liikmesriikide kohustusi kolmandate riikide suhtes või EFTA riikide kohustusi kolmandate riikide suhtes”;

d)

artikli 58 lõikes 4 asendatakse sõnad “nõukogu otsusega” sõnadega “otsusega, mis tehakse EMP lepingu üldise otsustamismenetluse raames”;

e)

artikli 58 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

“5.   EMP lepingu üldiste institutsiooniliste sätete kohaselt esitatakse aastaaruanded mis kajastavad mitmepoolsetel või kahepoolsetel läbirääkimistel saavutatud edusamme seoses ühenduse ja EFTA ettevõtjate juurdepääsuga kolmandate riikide turgudele käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades, kõnealuste läbirääkimiste tulemusi ja kõikide sõlmitud kokkulepete praktilist rakendamist. EMP lepingu üldise otsustamismenetluse raames võib käesoleva artikli sätteid seda arengut silmas pidades muuta.”

f)

et võimaldada EMPs asuvatel ostjatel kohaldada artikli 58 lõikeid 2 ja 3, tagavad lepinguosalised, et nende territooriumil asuvad tarnijad määravad oma tarnelepingute sõlmimiseks esitatavates pakkumistes kindlaks neis sisalduvate toodete päritolu vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1);

g)

võimalikult suure ühtlustatuse tagamiseks kohaldatakse artiklit 58 EMP kontekstis järgmistel tingimusel:

lõike 3 kohaldamine ei mõjuta kolmandate riikide suhtes saavutatud liberaliseerimise taset,

lepinguosalised konsulteerivad läbirääkimiste käigus tihedalt kolmandate riikidega. Selle korra kohaldamine vaadatakse ühiselt läbi;

h)

artiklit 59 ei kohaldata;

i)

I ja X lisa asendatakse käesoleva lisa 2. ja 13. liitega;

j)

Liechtenstein jõustab nimetatud direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 18 kuu jooksul pärast seda, kui on jõustunud ühiskomitee otsus, millega inkorporeeritakse direktiiv 2004/17/EÜ EMP lepingusse.”

Artikkel 5

Punkti 5b (nõukogu direktiiv 92/50/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32004 L 0018: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004 (ELT L 134, 30.4.2004, lk 1), parandatud versioon ELT L 351, 26.11.2004, lk 44.”

Artikkel 6

Punkti 6a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2195/2002) järele lisatakse järgmine tekst:

“6b.

32005 D 0015: komisjoni otsus 2005/15/EÜ, 7. jaanuar 2005, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) artiklis 30 sätestatud menetluse üksikasjalikke rakenduseeskirju (ELT L 7, 11.1.2005, lk 7).

6c.

32005 R 1564: komisjoni määrus (EÜ) nr 1564/2005, 7. september 2005, millega kehtestatakse riigihankemenetlusega seotud teadete avaldamise tüüpvormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (ELT L 257, 1.10.2005, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Liechtensteinis vastab mõiste “Rahmenvereinbarung” mõistele “Rahmenübereinkunft”, mõiste “Bietergemeinschaft” mõistele “Arbeitsgemeinschaft” ning mõisted “Offertsteller” ja “Angebot” mõistele “Offerte”.”

Artikkel 7

1. kuni 14. liide asendatakse järgmise tekstiga:

1. liide

DIREKTIIVI 2004/18/EÜ ARTIKLI 1 LÕIKE 9 TEISES LÕIGUS OSUTATUD AVALIK-ÕIGUSLIKE ISIKUTE JA ISIKUTE KATEGOORIATE NIMEKIRJAD

I.   ISLANDIL:

Kesksed ostjad, kes ei tegele tööstuse ega kaubandusega, järgmiste seaduste alusel: lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 ja lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum and reglugerđ nr. 302/1996.

Asutused

Ríkiskaup (riiklik kaubanduskeskus),

Framkvæmdasýslan (riiklikud ehituslepingud),

Vegagerđ ríkisins (riigi maanteeamet),

Siglingastofnun (Islandi veeteede amet).

Kategooriad

Sveitarfélög (haldusüksused).

II.   LIECHTENSTEINIS:

die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (riiklikul või munitsipaaltasandil rajatud avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted ja fondid).

III.   NORRAS:

offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (avalik-õiguslikud või avalikult kontrollitavad mittetööstusliku ja mittetulundusliku iseloomuga üksused või ettevõtjad).

Asutused

Norsk Rikskringkasting (Norra ringhäälinguorganisatsioon),

Norges Bank (keskpank),

Statens lånekasse for utdanning (riiklik õppelaenufond),

Statistisk sentralbyrå (statistika keskbüroo),

Den norske stats Husbank (Norra riiklik eluasemelaenupank),

Norges forskningsråd (Norra uuringute nõukogu),

Statens Pensjonskasse (Norra riiklik pensionifond).

Kategooriad

statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (riigiettevõtted),

statsbanker (riigipangad),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12) (ülikoolid).

2. liide

KESKVALITSUSASUTUSED

ISLAND

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum (avalik-õiguslikud või avalikult kontrollitavad mittetööstusliku ja mittetulundusliku iseloomuga üksused või ettevõtjad, mille suhtes kohaldatakse riigihangete seadust nr 94/2001).

Ríkiskaup (riiklik kaubanduskeskus),

Framkvæmdasýslan (riiklikud ehituslepingud),

Vegagerđ ríkisins (riigi maanteeamet).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORRA

Statsministerens kontor

Peaministri kantselei

Regjeringsadvokaten

Tsiviilasjade kohtuminister

Arbeids- og sosialdepartementet

Töö- ja sotsiaalküsimuste ministeerium

Aetat Arbeidsdirektoratet

Tööjõudirektoraat

Arbeidstilsynet

Tööinspektsiooni direktoraat

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Riiklik töötervishoiuamet

Rikstrygdeverket

Riiklik kindlustusvalitsus

Statens institutt for rusmiddelforskning

Riiklik alkoholi- ja narkootikumiuuringute instituut

Barne- og familiedepartementet

Laste- ja pereministeerium

Barneombudet

Lasteküsimuste volinik

Forbrukerombudet

Tarbijaküsimuste ombudsman

Forbrukerrådet

Tarbijaküsimuste nõukogu

Markedsrådet

Turuküsimuste nõukogu

Likestillingsombudet

Võrdõiguslikkuse küsimuste ombudsman

Likestillingssenteret

Võrdõiguslikkuse keskus

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Riiklik laste-, noorte- ja pereküsimuste amet

Statens institutt for forbruksforskning

Riiklik tarbijauuringute instituut

Finansdepartementet

Rahandusministeerium

Kredittilsynet

Norra pangandus-, kindlustus- ja väärtpaberikomisjon

Skattedirektoratet

Maksudirektoraat

Oljeskattekontoret

Naftamaksu amet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Tolli- ja aktsiisidirektoraat

Fiskeri- og kystdepartementet

Kalanduse ja rannikualade ministeerium

Fiskeridirektoratet

Kalandusdirektoraat

Havforskningsinstituttet

Mereuuringute instituut

Kystdirektoratet

Rannikualade direktoraat

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Riiklik toidu- ja mereanniuuringute instituut

Forsvarsdepartementet

Kaitseministeerium

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Norra relvajõud

Forsvarsbygg (FB)

Kaitsejõudude ehitusteenistus

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Kaitsejõudude uurimisasutus

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Riiklik julgeolekuasutus

Helse- og omsorgsdepartementet

Tervishoiuministeerium

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norra rahvatervise instituut

Sosial- og helsedirektoratet

Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium

Norsk pasientskadeerstatning

Norra patsientidele hüvitamise süsteem

Pasientskadenemndas sekretariat

Patsientidele kahju hüvitamise amet

Bioteknologinemndas sekretariat

Biotehnoloogia nõuandekogu

Statens helsetilsyn

Riigi tervishoiuamet

Statens legemiddelverk

Riiklik ravimiamet

Statens strålevern

Riigi kiirguskaitse amet

Justis- og politidepartementet

Justiits- ja politseiministeerium

Brønnøysundregisterene

Brønnøysundi registrikeskus

Datatilsynet

Andmekaitseinspektsioon

Direktoratet for sivilt beredskap

Tsiviilkaitse ja eriolukordade lahendamise direktoraat

Riksadvokaten

Riigiprokuratuuri direktor

Statsadvokatembetene

Ringkonnaprokuratuur

Politiet

Politsei

Kommunal- og regionaldepartementet

Kohalike omavalitsuste ja piirkondade ministeerium

Arbeidsdirektoratet

Tööjõudirektoraat

Arbeidsforskningsinstituttet

Tööuuringute instituut

Direktoratet for arbeidstilsynet

Tööinspektsiooni direktoraat

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Tulekahjude ja plahvatuste vältimise direktoraat

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Norra toote- ja elektriohutuse direktoraat

Produktregisteret

Tooteregister

Statens bygningstekniske etat

Riigi ehitustehnoloogia ja -korralduse amet

Utlendingsdirektoratet

Immigratsioonidirektoraat

Kultur- og kirkedepartementet

Kultuuri- ja kirikuasjade ministeerium

Bispedømmerådene

Piiskopkonna nõukogud

Kirkerådet

Kirikunõukogu

Eierskapstilsynet

Meediakanalite omandilise kuuluvuse järelevalveamet

Norsk filmfond

Norra filmifond

Norsk filminstitutt

Norra filmiinstituut

Norsk filmutvikling

Norra filmiarendus

Statens filmtilsyn

Riiklik filmitsensuuri amet

Statens medieforvaltning

Riiklik meediaasutus

Norsk kulturråd

Norra kultuurinõukogu

Norsk språkråd

Norra keelenõukogu

Riksarkivet

Riigiarhiiv

Statsarkivene

Riigiarhiivi kohalikud osakonnad

Rikskonsertene

Riiklik muusika edendamise fond

ABM-utvikling

Arhiivi-, raamatukogu- ja muuseumiamet

Bunad- og folkedraktrådet

Rahvariidenõukogu

Nasjonalbiblioteket

Rahvusraamatukogu

Norsk lokalhistorisk institutt

Norra kodulooinstituut

Riksutstillinger

Norra näitused

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Üldkasutatavate hoonete ehitusfond

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norra Braille kirjas raamatute ja heliraamatute raamatukogu

Arkeologisk museum i Stavanger

Stavangeri arheoloogiamuuseum

Lotteritilsynet

Loterii järelevalveamet

Landbruks- og matdepartementet

Põllumajandus- ja toiduaineteministeerium

Statens dyrehelsetilsyn

Norra loomatervishoiuamet

Jordskifterettene

Norra maakorraldusametid

Statens landbrukstilsyn

Riigi põllumajanduse järelevalvetalitus

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norra maa- ja metsauuringute instituut

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norra põllumajandusökonoomika uurimisinstituut

Planteforsk

Norra taimekasvatusuuringute instituut

Reindriftsforvaltningen

Põhjapõdrakasvatuse direktoraat

Norsk institutt for skogforskning

Norra metsauuringute instituut

Mattilsynet

Norra toiduohutusamet

Statens landbruksforvaltning

Norra põllumajandusasutus

Veterinærinstituttet

Riigi veterinaarinstituut

Miljøverndepartementet

Keskkonnaministeerium

Direktoratet for naturforvaltning

Looduskorralduse direktoraat

Norsk kulturminnefond

Norra kultuuripärandifond

Norsk polarinstitutt

Norra polaaruuringute instituut

Produktregisteret

Tooteregister

Riksantikvaren

Kultuuripärandi direktoraat

Statens forurensningstilsyn

Riigi saastekontrolli amet

Statens kartverk

Norra kaardistusamet

Moderniseringsdepartementet

Ajakohastamisministeerium

Datatilsynet

Andmeinspektsioon

Fylkesmannsembetene

Maavanemad

Konkurransetilsynet

Konkurentsiasutus

Statens forvaltningstjeneste

Riigi haldusasutused

Statens Pensjonskasse

Norra riiklik pensionifond

Statsbygg

Riiklik ehitus- ja varahaldusühing

Nærings- og handelsdepartementet

Kaubandus- ja tööstusministeerium

Bergvesenet

Kaevandusamet

Justervesenet

Norra meteoroloogia- ja akrediteerimisteenistus

Norges geologiske undersøkelse

Norra geoloogiauuringute asutus

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Riiklik leiutajate nõuandeamet

Sjøfartsdirektoratet

Norra meresõidudirektoraat

Skipsregistrene

Norra rahvusvaheline laevaregister

Styret for det industrielle rettsvern

Norra patendiamet

Olje- og energidepartementet

Nafta- ja energiaministeerium

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norra veevarude ja energeetika direktoraat

Oljedirektoratet

Naftadirektoraat

Samferdselsdepartementet

Teede- ja sideministeerium

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Õnnetusjuhtumite uurimise komisjon

Jernbaneverket

Norra raudteeamet

Luftfartstilsynet

Tsiviillennundusamet

Post- og teletilsynet

Norra postside- ja telekommunikatsiooniamet

Statens jernbanetilsyn

Norra raudteeinspektsioon

Statens vegvesen

Riigi maanteeamet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Haridus- ja teadusministeerium

Det norske meteorologiske institutt

Norra meteoroloogiainstituut

Lærarutdanningsrådet

Õpetajakoolituse nõukogu

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norra Välispoliitika Instituut

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norra täiskasvanukoolituse instituut

Riksbibliotektjenesten

Riigi eriala- ja teadusraamatukogude amet

Samisk utdanningsråd

Saami haridusnõukogu

Utenriksdepartementet

Välisministeerium

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norra arengukoostöö direktoraat

Stortinget

Storting (parlament)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen — Sivilombudsmannen

Avaliku halduse küsimustega tegelev Stortingi ombudsman

Riksrevisjonen

Riigikontroll

Domstolene

Kohtud

3. liide

DIREKTIIVI 2004/18/EÜ ARTIKLIS 7 OSUTATUD TOODETE NIMEKIRI

SEOSES RIIGIKAITSE VALDKONNAS TEGUTSEVATE OSTJATE SÕLMITUD LEPINGUTEGA ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORRA

Riigikaitseüksuste (direktiivi 2004/18/EÜ lisas IV märkega “*”) hanked hõlmavad järgmist:

Grupp 25:

Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement

Grupp 26:

Metallimaagid, räbu ja tuhk

Grupp 27:

Mineraalkütused ja -õlid ning nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

 

välja arvatud:

 

ex 27.10 petsiaalne mootoribensiin

Grupp 28:

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja isotoopide anorgaanilised ja orgaanilised ühendid

 

välja arvatud:

 

ex 28.09 lõhkeained

 

ex 28.13 lõhkeained

 

ex 28.14 pisargaas

 

ex 28.28 lõhkeained

 

ex 28.32 lõhkeained

 

ex 28.39 lõhkeained

 

ex 28.50 toksilised tooted

 

ex 28.51 toksilised tooted

 

ex 28.54 lõhkeained

Grupp 29:

Orgaanilised ained

 

välja arvatud:

 

ex 29.03 lõhkeained

 

ex 29.04 lõhkeained

 

ex 29.07 lõhkeained

 

ex 29.08 lõhkeained

 

ex 29.11 lõhkeained

 

ex 29.12 lõhkeained

 

ex 29.13 toksilised tooted

 

ex 29.14 toksilised tooted

 

ex 29.15 toksilised tooted

 

ex 29.21 toksilised tooted

 

ex 29.22 toksilised tooted

 

ex 29.23 toksilised tooted

 

ex 29.26 lõhkeained

 

ex 29.27 toksilised tooted

 

ex 29.29 lõhkeained

Grupp 30:

Farmaatsiatooted

Grupp 31:

väetised

Grupp 32:

Park- ja- värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained, pigmendid, värvid ja lakid, kitt, täiteained ja pahtlid, tindid

Grupp 33:

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted

Grupp 34:

Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisained, määrdeained, tehisvahad ja töödeldud vaha, puhastus- ja poleerimisvahendid, küünlad ja muud analoogsed tooted, voolimispastad ja hambaproteeside parafiinid

Grupp 35:

Valkained; liimid; ensüümid

Grupp 37:

Foto- ja kinokaubad

Grupp 38:

Mitmesugused keemiatooted,

 

välja arvatud:

 

ex 38.19 toksilised tooted

Grupp 39:

Tehisvaigud ja plastmassid, tselluloosi estrid ja eetrid, neist saadud tooted,

 

välja arvatud:

 

ex 39.03 lõhkeained

Grupp 40:

Kautšuk, sünteeskautšuk, faktis ja neist saadud tooted,

 

välja arvatud:

 

ex 40.11 kuulikindlad rehvid

Grupp 41:

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

Grupp 42:

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a naturaalsiidikiust)

Grupp 43:

Karusnahk, tehiskarusnahk ja tooted sellest

Grupp 44:

Puit ja puittooted; puusüsi

Grupp 45:

Kork ja korgist tooted

Grupp 46:

Õlgedest, espartost ja muust punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised

Grupp 47:

Paberi valmistamiseks ettenähtud materjal

Grupp 48:

Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted

Grupp 49:

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

Grupp 65:

Peakatted ja nende osad,

Grupp 66:

Vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad

Grupp 67:

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

Grupp 68:

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted

Grupp 69:

Keraamikatooted

Grupp 70:

Klaas ja klaastooted

Grupp 71:

Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid ja tooted neist; juveeltoodete imitatsioonid;

Grupp 73:

Raud ja teras ning neist valmistatud tooted

Grupp 74:

Vask ja vasktooted

Grupp 75:

Nikkel ja nikkeltooted

Grupp 76:

Alumiinium ja alumiiniumtooted

Grupp 77:

Magneesium ja berüllium ning neist valmistatud tooted

Grupp 78:

Plii ja pliitooted

Grupp 79:

Tsink ja tsinktooted

Grupp 80:

Tina ja tinatooted

Grupp 81:

Muud metallurgias kasutatavad mitteväärismetallid ja neist valmistatud tooted

Grupp 82:

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende osad

 

välja arvatud:

 

ex 82.05 tööriistad

 

ex 82.07 tööriistad, osad

Grupp 83:

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

Grupp 84:

Katlad, masinad ja mehhaanilised seadmed; nende osad

 

välja arvatud:

 

ex 84.06 mootorid

 

ex 84.08 muud mootorid

 

ex 84.45 masinad

 

ex 84.53 automaatsed andmetöötlusmasinad

 

ex 84.55 masinaosad, mis kuuluvad rubriiki 84.53

 

ex 84.59 tuumareaktorid

Grupp 85:

Elektrimasinad ja -seadmed; nende osad

 

välja arvatud:

 

ex 85.13 telekommunikatsiooniseadmed

 

ex 85.15 saateaparatuur

Grupp 86:

Raudtee- või trammivedurid, -veeremid ning nende osad

 

välja arvatud:

 

ex 86.02 soomuselektrivedurid

 

ex 86.03 muud soomusvedurid

 

ex 86.05 soomusvagunid

 

ex 86.06 remondivagunid

 

ex 86.07 vagunid

Grupp 87:

Muud sõidukid peale raudtee- või trammiveeremite; nende osad,

 

välja arvatud:

 

ex 87.01 traktorid

 

ex 87.02 sõjaväemasinad

 

ex 87.03 tehnilise abi veoautod

 

ex 87.08 tankid ja muud soomussõidukid

 

ex 87.09 mootorrattad

 

ex 87.14 haagised

Grupp 89:

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid,

 

välja arvatud:

 

ex 89.01A sõjalaevad

Grupp 90:

Optilised, foto-, kinematograafia, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini ning kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad

 

välja arvatud:

 

ex 90.05 binoklid

 

ex 90.13 mitmesugused vahendid, laserid

 

ex 90.14 kaugusmõõturid

 

ex 90.28 elektrilised ja elektroonilised mõõteriistad

 

ex 90.11 mikroskoobid

 

ex 90.17 meditsiiniseadmed

 

ex 90.18 mehhanoteraapilised seadmed

 

ex 90.19 ortopeedilised vahendid

 

ex 90.20 röntgeniaparatuur

Grupp 91:

Ajanäitajate tootmine

Grupp 92:

Muusikariistad; helisalvestus- ja taasesitusseadmed; telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed; nende osad ja tarvikud

Grupp 94:

Mööbel ja selle osad; magamisvarustus, madratsid, madratsitoed, diivanipadjad ja muud täistopitud mööblilisandid

 

välja arvatud:

 

ex 94.01A õhusõidukite istmed

Grupp 95:

Nikerdus- või voolimismaterjalidest tooted

Grupp 96:

Harjad, pintslid, puudritupsud ja sõelad

Grupp 98:

Mitmesugused tööstustooted

4. liide

GAASI VÕI SOOJUSENERGIA TRANSPORDI VÕI JAOTUSE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavíki energiaettevõte), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnesi piirkondlik soojusettevõte), lög nr. 10/2001.

Teised üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat Orkulög nr. 58/1967 alusel.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORRA

Üksused, kes transpordivad või jaotavad soojusenergiat seaduste Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) või lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61) alusel.

5. liide

ELEKTRIENERGIA TOOTMISE, TRANSPORDI JA JAOTUSE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

Landsvirkjun (riiklik energiaettevõte), lög nr. 42/1983.

Landsnet, lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (riiklik elektrienergiaettevõte), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavíki energiaettevõte), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Suđurnesi piirkondlik soojusettevõte), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (energiaettevõte Vestfjord), lög nr. 40/2001.

Teised üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat Orkulög nr. 58/1967 alusel.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORRA

Üksused, kes toodavad, transpordivad või jaotavad elektrienergiat seaduste Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I) või Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) või Energiloven (LOV 1990–06-29 50) või Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82) alusel.

6. liide

JOOGIVEE TOOTMISE, TRANSPORDI VÕI JAOTUSE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

Üksused, kes toodavad või jaotavad vett seaduse Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga, alusel.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORRA

Üksused, kes toodavad või jaotavad vett seaduse Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372) alusel.

7. liide

RAUDTEETEENUSTE VALDKONNA OSTJAD

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORRA

Üksused, kes tegutsevad seaduse Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven) alusel.

8. liide

LINNARONGI-, TRAMMI-, TROLLIBUSSI- VÕI BUSSITEENUSTE VALDKONNA OSTJAD

ISLAND

Strætó bs (Reykjavíki munitsipaalne bussiteenindusettevõte).

Muud kohaliku omavalitsuse osutatavad bussiteenused.

Üksused, kes tegutsevad seaduse Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi alusel.

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein Bus Anstalt (Liechtensteini bussiteenindusettevõte).

NORRA

Üksused, kes tegutsevad seaduse Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven) alusel.

9. liide

POSTITEENUSTE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

Üksused, kes tegutsevad seaduse Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu, alusel.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post AG.

NORRA

Üksused, kes tegutsevad seaduse Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996-11-29 73) alusel.

10. liide

NAFTA VÕI GAASI LUURE JA AMMUTAMISE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORRA

Ostjad, kes on hõlmatud naftaseadusega Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) ja naftaseaduse kohaste määrustega või seadusega Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

11. liide

KIVISÖE VÕI MUUDE TAHKEKÜTUSTE LUURE JA KAEVANDAMISE SEKTORI OSTJAD

ISLAND

LIECHTENSTEIN

NORRA

12. liide

MERESADAMA-, SISEVEESADAMA- VÕI MUUDE TERMINALTEENUSTE VALDKONNA OSTJAD

ISLAND

Siglingastofnun Íslands (Islandi veeteede amet).

Muud üksused, kes tegutsevad seaduse Hafnalög nr. 23/1994 alusel.

LIECHTENSTEIN

NORRA

Üksused, kes tegutsevad seaduse Havneloven (LOV 1984-06-08 51) alusel.

13. liide

LENNUJAAMARAJATISTE VALDKONNA OSTJAD

ISLAND

Flugmálastjórn Íslands (Islandi tsiviillennunduse direktoraat).

LIECHTENSTEIN

NORRA

Üksused, kes osutavad lennujaamateenuseid seaduse Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101) alusel.

14. liide

RIIGIASUTUSED, KELLELE VÕIB ADRESSEERIDA NÕUKOGU DIREKTIIVI 92/13/EMÜ ARTIKLIS 9 OSUTATUD LEPITUSMENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUSED

ISLAND

Fjármálaráđuneytiđ (rahandusministeerium).

LIECHTENSTEIN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Liechtensteini Vürstiriigi valitsus)

NORRA

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (haldus- ja reformiministeerium).


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/38


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 69/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XVI lisa (hanked)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XVI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 8. juuni 2004. aasta otsusega nr 81/2004., (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiv 2005/75/EÜ, (2) millega tehakse parandus direktiivis 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 19. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2083/2005, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste puhul kohaldatavate piirmääradega, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 2083/2005 tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2004, (4) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XVI lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Punkti 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ) lisatakse järgmised taanded:

“—

32005 L 0075: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/75/EÜ, 16. november 2005 (ELT L 323, 9.12.2005, lk 55),

32005 R 2083: komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2005, 19. detsember 2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 28).”

2.

Punkti 4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 R 2083: komisjoni määrus (EÜ) nr 2083/2005, 19. detsember 2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 28).”

3.

Punktide 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ) ja 4 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ) esimene taane (komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2004) jäetakse välja.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2083/2005 ja direktiivi 2005/75/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal, tingimusel et kõik lepingu artikli 103 lõikele 1 vastavad teated on edastatud EMP ühiskomiteele, (5) või EMP ühiskomitee 2. juuni 2006. aasta otsuse nr 68/2006 jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 349, 25.11.2004, lk 38.

(2)  ELT L 323, 9.12.2005, lk 55.

(3)  ELT L 333, 20.12.2005, lk 28.

(4)  ELT L 326, 29.10.2004, lk 17.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/40


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 70/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa (statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 28. aprilli 2006. aasta otsusega nr 52/2006. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1553/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 20. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1722/2005 eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 25. mai 2005. aasta soovitus KOM(2005) 217 siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta. (5) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 18p (komisjoni määrus (EÜ) nr 13/2005) järele lisatakse järgmine alapunkt:

“18q.

32005 R 1552: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. september 2005, ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Käesolevat määrust ei kohaldata Islandi ja Liechtensteini suhtes.”

2.

Punkti 18i (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EÜ) nr 1177/2003) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32005 R 1553: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1553/2005, 7. september 2005 (ELT L 255, 30.9.2005, lk 6).”

3.

Punkti 19t (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1161/2005) järele lisatakse järgmine punkt:

“19u.

32005 R 1722: komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005, 20. oktoober 2005, eluasemeteenuste hindamise põhimõtete kohta, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades) kohaldamiseks (ELT L 276, 21.10.2005, lk 5).”

4.

Punkti 17b (komisjoni määrus (EÜ) nr 831/2002) järele lisatakse järgmine tekst:

“ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED VÕTAVAD ARVESSE

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmist õigusakti:

17c.

52005 PC 0217: komisjoni soovitus KOM(2005) 217, 25. mai 2005, siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (ELT C 172, 12.7.2005, lk 22).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1552/2005 norrakeelne tekst, määruste (EÜ) nr 1553/2005, 1722/2005 ja soovituse KOM(2005) 217 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 103.

(2)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 1.

(3)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 6.

(4)  ELT L 276, 21.10.2005, lk 5.

(5)  ELT C 172, 12.7.2005, lk 22.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 71/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 28. aprilli 2006. aasta otsusega nr 52/2006. (1)

(2)

Komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1737/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1726/1999 tööjõukulusid käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamise osas, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1738/2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1916/2000 seoses töötasu struktuuri käsitleva informatsiooni määratlemise ja edastamisega, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Punkti 19u (komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005) järele lisatakse järgmine punkt:

“19v.

32005 R 1708: komisjoni määrus (EÜ) nr 1708/2005, 19. oktoober 2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (ELT L 274, 20.10.2005, lk 9).”

2.

Punkti 19c (komisjoni määrus (EÜ) nr 2214/96) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 R 1708: komisjoni määrus (EÜ) nr 1708/2005, 19. oktoober 2005 (ELT L 274, 20.10.2005, lk 9).”

3.

Punkti 18e (komisjoni määrus (EÜ) 1726/1999) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32005 R 1737: komisjoni määrus (EÜ) nr 1737/2005, 21. oktoober 2005 (ELT L 279, 22.10.2005, lk 11).”

4.

Punkti 18db (komisjoni määrus (EÜ) 1916/2000) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32005 R 1738: komisjoni määrus (EÜ) nr 1738/2005, 21. oktoober 2005 (ELT L 279, 22.10.2005, lk 32).”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1708/2005, 1737/2005 ja 1738/2005 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal, tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (5)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 103.

(2)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 9.

(3)  ELT L 279, 22.10.2005, lk 11.

(4)  ELT L 279, 22.10.2005, lk 32.

(5)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 73/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 38/2006. (1)

(2)

On asjakohane pikendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta otsust nr 2113/2005/EÜ, millega muudetakse otsust nr 2256/2003/EÜ eesmärgiga pikendada heade tavade levitamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tulemuslikkuse järelevalve programmi 2006. aastaks. (2)

(3)

Seepärast tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2006,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artikli 2 lõike 5 üheksandale taandele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 2256/2003/EÜ) lisatakse järgmine alltaane:

“—

32005 D 2113: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 2113/2005/EÜ, 14. detsember 2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 34).”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (3)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 58.

(2)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 34.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/45


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 74/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 40/2006. (1)

(2)

On asjakohane jätkata lepinguosaliste koostööd siseturu rakendamisel ja arendamisel.

(3)

Seetõttu tuleks muuta lepingu protokolli nr 31, et võimaldada kõnealuse koostöö jätkumist pärast 31. detsembrit 2005,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli 31 artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

1.

Sõnad “2004. ja 2005. aasta” lõikes 6 asendatakse sõnadega “2004., 2005. ja 2006. aasta”.

2.

Lõike 6 järele lisatakse järgmine lõige:

“7.   Alates 1. jaanuarist 2006 osalevad EFTA riigid ühenduse meetmetes, mis on seotud Euroopa Liidu 2006. aasta üldeelarvesse kantud järgmise eelarvereaga:

Eelarverida 02.03.01: “Siseturu rakendamine ja arendamine”.”

3.

Sõnad “lõiked 5 ja 6” lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnadega “lõiked 5, 6 ja 7”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval, mis järgneb EMP ühiskomitee viimasele teavitamisele vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (2)

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 63.

(2)  Põhiseadusest tulenevad nõudeid ei ole nimetatud.


7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 75/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 47 muudeti EMP ühiskomitee 2. oktoobri 2000. aasta otsusega nr 85/2000. (1)

(2)

EMP nõukogu otsusega nr 1/95 kehtestati paralleelse turustamise süsteem Liechtensteini jaoks.

(3)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta (2) (parandatud versioon EÜTs L 271, 21.10.1999, lk 47) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(4)

Komisjoni 24. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1607/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveini käsitleva jaotise osas, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Komisjoni 24. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta, (4) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(6)

Komisjoni 7. novembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2451/2000, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1622/2000 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta) XIV lisa, (5) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(7)

Komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrus (EÜ) nr 884/2001, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinitoodete veo saatedokumentide ja veinisektoris peetavate registrite kohta, (6) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(8)

Komisjoni 6. augusti 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1609/2001, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja menetluste kohta) seoses analüüsimeetoditega, (7) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(9)

Komisjoni 14. augusti 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1655/2001, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta, (8) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(10)

Komisjoni 22. oktoobri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2066/2001, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000 veinitoodetes lüsosüümi kasutamise osas, (9) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(11)

Komisjoni 29. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas (parandatud versioon ELTs L 272, 23.10.2003, lk 38), (10) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(12)

Komisjoni 25. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2086/2002, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas, (11) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(13)

Komisjoni 10. märtsi 2003. aasta määrus (EÜ) nr 440/2003, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2676/90, millega nähakse ette ühenduse veinianalüüsi meetodid, (12) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(14)

Komisjoni 4. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1205/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas, (13) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(15)

Komisjoni 7. augusti 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1410/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja menetluste kohta, (14) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(16)

Komisjoni 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1793/2003, millega kehtestatakse Portugali viinamarjakasvatusvööndist C I a pärit Vinho Verde mpv-kvaliteetveinide minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides veiniaastateks 2003/2004 ja 2004/2005, (15) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(17)

Komisjoni 13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1795/2003, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 VI lisa määratletud piirkondades toodetud kvaliteetveinide osas, (16) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(18)

Komisjoni 23. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 128/2004, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2676/90, millega nähakse ette ühenduse veinianalüüsi meetodid, (17) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(19)

Komisjoni 20. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 316/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas, (18) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(20)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 908/2004, millega kohandatakse mitmeid veinituru ühist korraldust käsitlevaid määrusi seoses Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega Euroopa Liiduga, (19) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(21)

Komisjoni 9. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1427/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta, (20) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(22)

Komisjoni 9. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1428/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta, (21) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(23)

Komisjoni 9. augusti 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1429/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas, (22) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(24)

Komisjoni 19. novembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1991/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas, (23) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(25)

Määrus (EMÜ) nr 2676/90, (24) mis on juba lepingusse inkorporeeritud, tuleb lisada eraldi punktina lepingu protokolli nr 47 1. liitesse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 47 muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1493/1999 (parandatud versioon EÜTs L 271, 21.10.1999, lk 47), nr 1607/2000, nr 1622/2000, nr 2451/2000, nr 884/2001, nr 1609/2001, nr 1655/2001, nr 2066/2001, nr 753/2002 (parandatud versioon ELTs L 272, 23.10.2003, lk 38), nr 2086/2002, nr 440/2003, nr 1205/2003, nr 1410/2003, nr 1793/2003, nr 1795/2003, nr 128/2004, nr 316/2004, nr 908/2004, nr 1427/2004, nr 1428/2004, nr 1429/2004 ja nr 1991/2004 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006, tingimusel et EMP ühiskomiteele on edastatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (25)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osa EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 315, 14.12.2000, lk 32.

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(3)  EÜT L 185, 25.7.2000, lk 17.

(4)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 1.

(5)  EÜT L 282, 8.11.2000, lk 7.

(6)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 32.

(7)  EÜT L 212, 7.8.2001, lk 9.

(8)  EÜT L 220, 15.8.2001, lk 17.

(9)  EÜT L 278, 23.10.2001, lk 9.

(10)  EÜT L 118, 4.5.2002, lk 1.

(11)  EÜT L 321, 26.11.2002, lk 8.

(12)  ELT L 66, 11.3.2003, lk 15.

(13)  ELT L 168, 5.7.2003, lk 13.

(14)  ELT L 201, 8.8.2003, lk 9.

(15)  ELT L 262, 14.10.2003, lk 10.

(16)  ELT L 262, 14.10.2003, lk 13.

(17)  ELT L 19, 27.1.2004, lk 3.

(18)  ELT L 55, 24.2.2004, lk 16.

(19)  ELT L 163, 30.4.2004, lk 56.

(20)  ELT L 263, 10.8.2004, lk 3.

(21)  ELT L 263, 10.8.2004, lk 7.

(22)  ELT L 263, 10.8.2004, lk 11.

(23)  ELT L 344, 20.11.2004, lk 9.

(24)  EÜT L 272, 3.10.1990, lk 1.

(25)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


LISA

EMP ühiskomitee otsusele nr 75/2006

Protokolli nr 47 1. liide asendatakse järgmisega:

“1. liide

1.

390 R 2676: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2676/90, 17. september 1990, millega nähakse ette ühenduse veinianalüüsi meetodid (EÜT L 272, 3.10.1990, lk 1), muudetud järgmiste õigusaktidega:

392 R 2645: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2645/92, 11. september 1992 (EÜT L 266, 12.9.1992, lk 10),

395 R 0060: komisjoni määrus (EÜ) nr 60/95, 16. jaanuar 1995 (EÜT L 11, 17.1.1995, lk 19),

396 R 0069: komisjoni määrus (EÜ) nr 69/96, 18. jaanuar 1996 (EÜT L 14, 19.1.1996, lk 13),

397 R 0822: komisjoni määrus (EÜ) nr 822/97, 6. mai 1997 (EÜT L 117, 7.5.1997, lk 10),

399 R 0761: komisjoni määrus (EÜ) nr 761/1999, 12. aprill 1999 (EÜT L 99, 14.4.1999, lk 4),

32003 R 0440: komisjoni määrus (EÜ) nr 440/2003, 10. märts 2003 (ELT L 66, 11.3.2003, lk 15),

32004 R 0128: komisjoni määrus (EÜ) nr 128/2004, 23. jaanuar 2004 (ELT L 19, 27.1.2004, lk 3).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Viited muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

2.

399 R 1493: nõukogu määrus (EÜ) nr 1493/1999, 17. mai 1999, veinituru ühise korralduse kohta (EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1), parandatud versioon EÜTs L 271, 21.10.1999, lk 47, muudetud järgmiste õigusaktidega:

1 03 T: 16. aprillil 2003. aastal vastu võetud akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32003 R 1795: komisjoni määrus (EÜ) nr 1795/2003, 13. oktoober 2003 (ELT L 262, 14.10.2003, lk 13).

Lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Viiteid muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

b)

Artikli 1 lõiget 1 ei kohaldata.

c)

II jaotist, välja arvatud artikkel 19, ning III, IV ja VII jaotist ei kohaldata.

d)

Artikli 19 lõike 2 viimast lauset ei kohaldata Liechtensteini suhtes.

Liechtensteini suhtes ei kohaldata ka VI lisa punkti B 1 viimast lauset.

e)

Artikli 44 lõikes 1 ei kohaldata sõnu “ja vajaduse korral, olenemata artiklist 45, seaduslikult imporditud veine”.

f)

Artikli 44 lõikes 14 loetakse sõnade “kolmandast riigist pärit veini kupaaž” asemel “kolmandast riigist või EFTA riigist pärit veini kupaaž”.

g)

Artikli 45 lõikes 1a ei kohaldata sõnu “imporditud või mitte”.

h)

V jaotise II peatükki kohaldatakse järgmises kohanduses:

Erandina Liechtensteini õigusaktidest peavad Liechtensteinist pärit geograafilise tähistuse kasutamise õiguseta lauaveinid vastama V jaotise II peatüki sätetega ette nähtud teatavate toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse nõuetele, kui need lauaveinid saadetakse Euroopa Majanduspiirkonna turule väljaspool Liechtensteini.

i)

VI jaotist kohaldatakse järgmises kohanduses:

EFTA riikidest pärit veinitooteid käsitletakse samaväärseina määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinidega (“mpv-kvaliteetveinid”), tingimusel et need vastavad siseriiklikele õigusaktidele, mis käesoleva protokolli tähenduses peavad olema kooskõlas nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 (muudetud käesoleva lepingu kohaldamiseks) esitatud põhimõtetega.

Samas ei tohi nende veinide puhul kasutada artikli 54 lõikes 2 esitatud kirjeldust “mpv-kvaliteetvein” ja muid seal esitatud kirjeldusi.

Veini tootvate EFTA riikide esitatud kvaliteetveinide nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

j)

Vastavalt artikli 54 lõikele 4 loetakse Liechtensteinist pärit veinid kvaliteetveinideks, kui nad vastavad kõikidele 1. kategooria veinidele siseriiklike õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Liechtensteinist pärit kvaliteetveinid võivad kanda üht järgmistest geograafilistest tähistest, millele on või ei ole lisatud viinamarjaistanduse nimi, mis näitab viinamarjade päritolu vastavalt Liechtensteini ametlikule viinamarjakasvatuse ja kontrollitud päritolu registrile:

Balzers, Bendern, Eschen, Eschnerberg, Gamprin, Mauren, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Vaduz.

Etiketil lisatakse geograafilisele tähisele üks järgmistest märgetest: “Kontrollierte Ursprungsbezeichnung”, “KUB”, “Appellation d’origine contrôlée” või “AOC”.

k)

Artikleid 71, 77, 78 ja 79 ei kohaldata.

l)

III lisas käsitletakse Liechtensteini viinamarjakasvatusvööndisse B kuuluva riigina.

m)

Olenemata VI lisa punktist D.1 loetakse Liechtensteinist pärit veinid, mis on toodetud kooskõlas siseriiklike õigusaktidega ja seejärel liigitatud 1. kategooriasse (ilma täiendava kvaliteedimärgiseta veinid), kvaliteetveinideks.

3.

32000 R 1607: komisjoni määrus (EÜ) nr 1607/2000, 24. juuli 2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveini käsitleva jaotise osas (EÜT L 185, 25.7.2000, lk 17).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Viited muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

4.

32000 R 1622: komisjoni määrus (EÜ) nr 1622/2000, 24. juuli 2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta (EÜT L 194, 31.7.2000, lk 1), muudetud järgmiste õigusaktidega:

32000 R 2451: komisjoni määrus (EÜ) nr 2451/2000, 7. november 2000 (EÜT L 282, 8.11.2000, lk 7),

32001 R 1609: komisjoni määrus (EÜ) nr 1609/2001, 6. august 2001 (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 9),

32001 R 1655: komisjoni määrus (EÜ) nr 1655/2001, 14. august 2001 (EÜT L 220, 15.8.2001, lk 17),

32001 R 2066: komisjoni määrus (EÜ) nr 2066/2001, 22. oktoober 2001 (EÜT L 278, 23.10.2001, lk 9),

32003 R 1410: komisjoni määrus (EÜ) nr 1410/2003, 7. august 2003 (ELT L 201, 8.8.2003, lk 9),

1 03 T: 16. aprillil 2003. aastal vastu võetud akt Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (ELT L 236, 23.9.2003, lk 33),

32004 R 1427: komisjoni määrus (EÜ) nr 1427/2004, 9. august 2004 (ELT L 263, 10.8.2004, lk 3),

32004 R 1428: komisjoni määrus (EÜ) nr 1428/2004, 9. august 2004 (ELT L 263, 10.8.2004, lk 7).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Viiteid muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

5.

32001 R 0884: komisjoni määrus (EÜ) nr 884/2001, 24. aprill 2001, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinitoodete veo saatedokumentide ja veinisektoris peetavate registrite kohta (EÜT L 128, 10.5.2001, lk 32), muudetud järgmise õigusaktiga:

32004 R 0908: komisjoni määrus (EÜ) nr 908/2004, 29. aprill 2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 56).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Viiteid muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

b)

Artikli 1 lõike 1 punkti b esimest ja teist taanet ning lõiget 2 ei kohaldata.

c)

Artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata.

d)

Artikli 6 lõike 5 kolmanda lõigu teine lause asendatakse järgmise tekstiga: “Selline teave edastatakse kooskõlas lepingu protokolli nr 47 2. liitega.”.

e)

Artikli 7 lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata.

f)

Artikli 7 lõike 1 punkti c esimeses taandes asendatakse sõnad “koopiatel 1 ja 2” sõnadega “koopiatel 1, 2 ja 4”.

g)

Artikli 8 lõikeid 2, 3 ja 5 ei kohaldata.

h)

II jaotist ei kohaldata.

i)

Artikli 19 lõiget 2 ei kohaldata.

6.

32002 R 0753: komisjoni määrus (EÜ) nr 753/2002, 29. aprill 2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas (EÜT L 118, 4.5.2002, lk 1, parandatud versioon ELTs L 272, 23.10.2003, lk 38), muudetud järgmiste õigusaktidega:

32002 R 2086: komisjoni määrus (EÜ) nr 2086/2002, 25. november 2002 (EÜT L 321, 26.11.2002, lk 8),

32003 R 1205: komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2003, 4. juuli 2003 (ELT L 168, 5.7.2003, lk 13),

32004 R 0316: komisjoni määrus (EÜ) nr 316/2004, 20. veebruar 2004 (ELT L 55, 24.2.2004, lk 16),

32004 R 0908: komisjoni määrus (EÜ) nr 908/2004, 29. aprill 2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 56),

32004 R 1429: komisjoni määrus (EÜ) nr 1429/2004, 9. august 2004 (ELT L 263, 10.8.2004, lk 11),

32004 R 1991: komisjoni määrus (EÜ) nr 1991/2004, 19. november 2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 9).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a)

Viiteid muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.

b)

Liechtensteini puhul sõnastatakse artikli 3 lõike 2 esimene lause järgmiselt: “Määruse (EÜ) nr 1493/1999 VII lisa A osa punkti 1 kolmandas taandes ja VIII lisa B osa punkti 1 alapunktis d osutatud tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides märgitakse protsendiühikutes kas täis-, pool- või kümnendikprotsentides.”.

c)

Artikli 7 punkti c ei kohaldata.

d)

Artiklis 10 sisalduvaid viiteid määruse (EÜ) nr 884/2001 artiklile 11 ei kohaldata.

e)

Määruse sätteid ei kohaldata II jaotises nimetatud kolmandatest riikidest pärit toodete suhtes.

f)

Artiklisse 16 lisatakse järgmised määratlused:

i)

Artikli 16 lõike 1 punktis a: “þurrt” ja “tørr”,

ii)

Artikli 16 lõike 1 punktis b: “hálfþurrt” ja “halvtørr”,

iii)

Artikli 16 lõike 1 punktis c: “hálfsætt” ja “halvsøt”,

iv)

Artikli 16 lõike 1 punktis d: “sætt” ja “søt”.

g)

Artikli 19 sätteid ei kohaldata kolmandatest riikidest pärit toodete suhtes.

h)

Artikli 28 esimese lõigu esimene taane asendatakse järgmisega: “Landwein” Saksamaalt, Austriast, Liechtensteinist ja Itaalia Bolzano provintsist pärit lauaveinide puhul.

i)

Vastavalt artikli 28 punktile a kasutatakse Liechtensteini puhul “Landwein” kirjeldusega veinide geograafilise tähisena kas “Liechtensteiner Oberland” või “Liechtensteiner Unterland”.

j)

Artikli 29 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

“q)

Liechtenstein: päritolunimetusele lisatakse märge “Appellation d’origine contrôlée”, “AOC”, “Kontrollierte Ursprungsbezeichnung” või “KUB” ning täiendava kvaliteedimärgisega kvaliteetveinidele “Auslese Liechtenstein”, “Sélection Liechtenstein” või “Grand Cru Liechtenstein” vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.”

k)

V jaotist ei kohaldata.

l)

II lisasse lisatakse järgmine tekst:

Sordinimi või selle sünonüüm

Riigid, mis võivad sordinime või selle sünonüümi kasutada

Blauburgunder

Liechtenstein

Chardonnay

Liechtenstein

Müller-Thurgau

Liechtenstein

Weissburgunder

Liechtenstein”

m)

III lisasse lisatakse järgmine tekst:

“Traditsiooniline nimetus

Asjaomased veinid

Tootekategooria/kategooriad

Keel

LIECHTENSTEIN

Täiendavad traditsioonilised nimetused

Ablass

Kõik

Mpv-kvaliteetvein, geograafilise tähisega lauavein

saksa

Beerenauslese

Kõik

Mpv-kvaliteetvein

saksa

Beerle, Beerli või Beerliwein

Kõik

Mpv-kvaliteetvein, geograafilise tähisega lauavein

saksa

Federweiss (1) või Weissherbst

Kõik

Mpv-kvaliteetvein, geograafilise tähisega lauavein

saksa

Eiswein

Kõik

Mpv-kvaliteetvein

saksa

Kretzer või Süssdruck

Kõik

Mpv-kvaliteetvein, geograafilise tähisega lauavein

saksa

Strohwein

Kõik

Mpv-kvaliteetvein

saksa

Trockenbeerenauslese

Kõik

Mpv-kvaliteetvein

saksa

7.

32003 R 1793: komisjoni määrus (EÜ) nr 1793/2003, 13. oktoober 2003, millega kehtestatakse Portugali viinamarjakasvatusvööndist C I a pärit Vinho Verde mpv-kvaliteetveinide minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides veiniaastateks 2003/2004 ja 2004/2005 (ELT L 262, 14.10.2003, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Viited muudele kõnealuses määruses nimetatud õigusaktidele loetakse asjakohaseks vastavalt sellele, millises ulatuses ja millises vormis on need õigusaktid inkorporeeritud lepingusse.”


(1)  ilma et see mõjutaks tavapärase Saksa nimetuse “Federweißer” kasutamist osaliselt kääriva viinamarjavirde kohta, mis on ette nähtud otsetarbimiseks, nagu on märgitud Saksamaa veinimääruse lõikes 34c ja muudetud komisjoni määruse (EÜ) nr 753/2002 artikli 12 lõike 1 punktis b ja artikli 14 lõikes 1.”


Teade lugejatele

7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/s3


TEADE LUGEJATELE

EMP ühiskomitee otsused nr 55/2006 ja nr 72/2006 tühistati enne nende vastuvõtmist ja seetõttu on leheküljed tühjad.