ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 221

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
12. august 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1220/2006, 11. august 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1221/2006, 11. august 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1222/2006, 11. august 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 944/2006, millega kuulutatakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Itaalias

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1223/2006, 10. august 2006, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse meriahvena püük NAFO püügipiirkonnas 3M

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1224/2006, 11. august 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

7

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/69/EÜ, 24. juuli 2006, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ teatavate meetmete osas, mille eesmärk on lihtsustada käibemaksustamise menetlust ja aidata ära hoida maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist ning millega tunnistatakse kehtetuks teatavaid erandeid lubavad otsused

9

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

EÜ ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsus nr 1/2006, 13. juuli 2006, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppe protokolli nr 1 lisa I ja II tabelit

15

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 3. august 2006, millega muudetakse suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta (EKP/2006/11)

17

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1220/2006,

11. august 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 12. augustil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. august 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 11. augusti 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1221/2006,

11. august 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1623/2000 (2) artiklitega 45, 59 ja 61 määratakse kindlaks teatavad kuupäevad veinivalmistuse kõrvalsaaduste destilleerimiseks. Arvestades 2005/2006. turustusaasta head saaki, on teatavates liikmesriikides raskusi kõnealuse destilleerimise lõpetamisel ettenähtud tähtaegadeks. Seepärast tuleb kõnealuseid tähtaegu pikendada.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1623/2000 artikliga 63a, milles käsitletakse veini destilleerimist alkohoolseks joogiks, on sätestatud tootja toodangu protsendimäär, mille ulatuses tootjad võivad destilleerimises osaleda. Tuleks kindlaks määrata kõnealune protsendimäär veiniaastaks 2006/2007.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1623/2000 vastavalt muuta.

(4)

Selleks et tagada järjepidevus asjaomaste tootjate tegevuses, tuleks käesolevat määrust kohaldata alates 16. juulist 2006.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1623/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 45 lõike 1 neljas lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Erandina esimesest lõigust on esimeses lõigus osutatud kuupäev 2004/2005. ja 2005/2006. veiniaasta puhul lükatud edasi järgmise veiniaasta 31. augustini.”

2.

Artikli 59 kolmas lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Erandina esimesest lõigust on esimeses lõigus osutatud kuupäev 2004/2005. ja 2005/2006. veiniaasta puhul lükatud edasi järgmise veiniaasta 15. septembrini.”

3.

Artikli 61 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Siiski on esimeses lõigus osutatud kuupäev 2004/2005. ja 2005/2006. veiniaasta puhul lükatud edasi järgmise veiniaasta 15. septembrini.”

4.

Artikli 63a lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Veiniaastatel 2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007 on see 25 %.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 16. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1820/2005 (ELT L 293, 9.11.2005, lk 8).


12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1222/2006,

11. august 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 944/2006, millega kuulutatakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Itaalias

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999 aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 1 teise lõigu punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna korraga rakendatakse mitut destilleerimismeedet, olid Itaalia ametiasutused sunnitud tõdema, et piiritusetehaste ja kontrolliasutuste võimsus ei ole destilleerimiste kavakohase kulgemise jaoks piisav. Selleks et tagada komisjoni määrusega (EÜ) nr 944/2006 (2) ette nähtud meetme tõhusus, tuleb pikendada lauaveinide piiritusetehasesse tarnimise tähtaega kuni 28. veebruarini 2007 ja alkoholi sekkumisametile tarnimise tähtaega kuni 31. maini 2007. Mpv-kvaliteetveini piiritusetehasesse tarnimise tähtaega tuleb pikendada kuni 15. septembrini 2006 ja alkoholi sekkumisametile tarnimise tähtaega kuni 16. oktoobrini 2006.

(2)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 944/2006.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 944/2006 artikli 4 lõige 1 asendatakse järgneva tekstiga:

“1.   Heakskiidetud lepingutega hõlmatud lauaveini kogused tuleb tarnida hiljemalt 28. veebruariks 2007 ja mpv-kvaliteetveini kogused 15. septembriks 2006. Vastavalt artikli 6 lõikele 1 tuleb lauaveinist toodetud alkohol tarnida sekkumisametile hiljemalt 31. maiks 2007 ja mpv-kvaliteetveinist toodetud alkohol 16. oktoobriks 2006.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

(2)  ELT L 173, 27.6.2006, lk 10.


12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/2006,

10. august 2006,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse meriahvena püük NAFO püügipiirkonnas 3M

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendatuks, alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnealuses lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. august 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 941/2006 (ELT L 173, 27.6.2006, lk 1).


LISA

Nr

17

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

RED/N3M.

Liik

Meriahven (Sebastes spp.)

Piirkond

NAFO 3M

Kuupäev

26. juuni 2006


12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1224/2006,

11. august 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2006. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1211/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2006/2007. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1002/2006 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 12. augustil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. august 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 55, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 36.

(4)  ELT L 219, 10.8.2006, lk 20.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 12. augustist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/9


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/69/EÜ,

24. juuli 2006,

millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ teatavate meetmete osas, mille eesmärk on lihtsustada käibemaksustamise menetlust ja aidata ära hoida maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist ning millega tunnistatakse kehtetuks teatavaid erandeid lubavad otsused

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamiseks või käibemaksustamise korra lihtsustamiseks võimaldati üksikutele liikmesriikidele erinevatel tingimustel teatavaid sarnaste probleemidega seotud erandeid vastavalt nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) (3) artikli 27 lõikele 1. Nimetatud probleemide lahendamine tuleks vastavate meetmete sätestamisega kõnealuses direktiivis kõigi liikmesriikide jaoks võimalikuks teha. Nimetatud meetmed peaksid olema proportsionaalsed ning piirduma probleemi ulatusega. Kuna liikmesriikide vajadused on erinevad, tuleb kõnealused lahendused lisada mainitud õigusakti viisil, mis annab kõikidele liikmesriikidele võimaluse neid kohaldada ainult siis ja sel määral, mil selleks vajadus tekib.

(2)

Liikmesriikidele tuleb anda võimalus võtta meetmeid, mis tagaksid, et maksukohustuslasega ja tegutsevate ettevõtete üleandmisega seotud meetmeid, mis on sätestatud direktiiviga 77/388/EMÜ, ei kasutata ära maksudest kõrvalehoidmiseks või maksustamise vältimiseks.

(3)

Teatavatel täpselt määratletud asjaoludel peaks liikmesriikidel olema võimalik sekkuda tarnete, teenuste ja soetuste väärtuse kindlaksmääramisse, et ära hoida maksukahju, mis tuleneb seotud isikute kasutamisest maksusoodustuste saamiseks.

(4)

Liikmesriikidel peaks olema võimalik arvestada kliendi poolt tarnitud investeeringukulla töötlemist sisaldava tehingu maksustatava väärtuse sisse nimetatud investeeringukulla väärtus, kui kuld töötlemise käigus kaotab investeeringukulla staatuse.

(5)

Tuleks rõhutada, et skeemi, mis võimaldab kapitalikaupade puhul mahaarvamisi korrigeerida vara kasutusaja jooksul, lähtudes selle tegelikust kasutusest, võib laiendada ka kapitalikaupadega sarnanevatele teatavatele teenustele.

(6)

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teatavatel juhtudel panna vastutus käibemaksu maksmise ja arvestamise eest tarne saajale. See aitaks liikmesriikidel eeskirju lihtsustada ning võidelda maksudest kõrvalehoidmisega ja maksustamise vältimisega teatavates kindlaksmääratud sektorites ja teatavat liiki tehingute puhul.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 77/388/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Järelikult ei peaks liikmesriigid enam tohtima kasutada individuaalseid erandeid, mille tegemine neile teatavate nõukogu otsustega direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 1 kohaselt lubatud oli ja mis on hõlmatud käesoleva direktiivi sätetega. Nimetatud otsused tuleks seetõttu selgesõnaliselt kehtetuks tunnistada. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata meetmeid, mida liikmesriigid võtavad direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 5 alusel, samuti ei tohiks see mõjutada erandeid, mis on lubatud selle direktiivi artikli 27 lõike 1 kohaselt ja mida käesoleva direktiiviga kehtetuks ei tunnistata.

(9)

Käesoleva direktiivi teatavate meetmete kohaldamine on vabatahtlik ja nendega antakse liikmesriikidele teatav kaalutlusõigus. Läbipaistvuse huvides oleks asjakohane, kui liikmesriigid direktiivi 77/388/EMÜ artikli 29 alusel asutatud käibemaksu nõuandekomitee kaudu teavitaksid üksteist nende sätete kohaselt vastu võetud riigisisestest õigusaktidest. Teavitamist ei peaks olema vaja riigisiseste meetmete puhul, mis on võetud käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud otsuse alusel või mille kehtivus lõppeb käesoleva direktiivi jõustumisel, kuid mille kohaldamist liikmesriik jätkab käesoleva direktiivi sätete kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 77/388/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

“Liikmesriik, kes kasutab teises lõigus sätestatud võimalust, võib vastu võtta mis tahes meetmed, mis on vajalikud, et takistada maksudest kõrvalehoidmist või maksustamise vältimist selle sätte kasutamise abil.”

2.

Artikli 5 lõike 8 teine lause asendatakse järgmisega:

“Vajaduse korral võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed konkurentsi moonutamise vältimiseks juhtudel, kui saaja ei ole täies ulatuses maksukohustuslane. Nad võivad võtta ka mis tahes meetmeid, mis on vajalikud, et takistada maksudest kõrvalehoidmist või maksustamise vältimist selle sätte kasutamise abil.”

3.

Artikli 11 A-osa muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkti d teine lõik jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

“5.   Liikmesriikidel on võimalus arvestada kaupade tarne ja teenuste osutamise maksustatava väärtuse sisse maksuvaba investeeringukulla väärtus artikli 26b tähenduses, mille on tarninud klient, et seda kasutataks töötlemiseks, ning kui selle tulemusena kaotab see maksuvaba investeeringukulla staatuse selliste kaupade tarnimisel või teenuste osutamisel. Kasutatavaks väärtuseks on investeeringukulla turuväärtus nimetatud kaupade tarnimise või teenuste osutamise ajal.

6.   Liikmesriigid võivad maksudest kõrvalehoidmise või maksustamise vältimise tõkestamiseks võtta meetmeid tagamaks, et kaupade tarne või teenuste osutamise maksustatav väärtus vastab turuväärtusele. Seda võimalust kasutatakse ainult juhul, kui kaupu tarnitakse või teenuseid osutatakse kellelegi, kellega on liikmesriigi määratluse kohased perekondlikud või muud tihedad isiklikud sidemed, juhtimisalastest, omandi-, liikmelisus-, rahalistest või õiguslikest suhetest tulenevad sidemed. Käesoleva sätte tähenduses võib tihedateks sidemeteks lugeda ka tööandja sidemed töövõtja, töövõtja perekonna või mõne muu töövõtjale lähedase isikuga.

Esimese lõigu kohaldamisala piirdub järgmiste juhtudega:

a)

kui kaubatarne või teenuse osutamise eest makstud tasu on turuväärtusest väiksem ning kaubatarne või teenuse saajal ei ole artikli 17 alusel täielikku mahaarvamisõigust;

b)

kui kaubatarne või teenuse osutamise eest makstud tasu on turuväärtusest väiksem ning kauba tarnijal või teenuse osutajal ei ole artikli 17 alusel täielikku mahaarvamisõigust ja kaubatarne või teenuse osutamise suhtes kohaldatakse artikli 13 või artikli 28 lõike 3 punkti b kohast maksuvabastust;

c)

kui kaubatarne või teenuse osutamise eest makstud tasu on turuväärtusest kõrgem ning kauba tarnijal või teenuse osutajal ei ole artikli 17 alusel täielikku mahaarvamisõigust.

Esimeses ja teises lõigus toodud meetmete puhul võivad liikmesriigid määratleda, milliste kaubatarnijate, teenuseosutajate ja saajate kategooriate suhtes meetmeid kohaldatakse.

Liikmesriigid teavitavad artikli 29 kohaselt asutatud komiteed igast uuest riigisisesest meetmest, mis kehtestatakse käesoleva lõike kohaselt.

7.   Käesolevas direktiivis tähendab “turuväärtus” kogusummat, mis kliendil tuleks tasuda kõnealuste kaupade ja teenuste saamiseks samal ajal ja turustusetapil, mil kaupade tarne või teenuste osutamine aset leiab, vaba konkurentsi tingimustes sõltumatule kaubatarnijale või teenuse osutajale liikmesriigis, kus kaubatarnet või teenuse osutamist maksustatakse.

Kui ühtki võrreldavat kaubatarnet või teenuste osutamist ei ole võimalik tuvastada, on kaupade turuväärtus summa, mis ei või olla väiksem kui kõnealuste või samalaadsete kaupade ostuhind või ostuhinna puudumisel nende omahind, mis määratakse kindlaks kaubatarne ajal; teenuste turuväärtus on summa, mis ei või olla väiksem kui maksukohustuslase kogukulu teenuse osutamisel.”

4.

Artikli 17 lõiget 4 (artikli 28f lõikes 1 esitatud versioonis) muudetakse järgmiselt:

a)

teise lõigu punktis a asendatakse sõnad “artikli 21 lõike 1 punktid a ja c” sõnadega “artikli 21 lõike 1 punktile a, lõike 1 punktile c või lõike 1 punktile f või artikli 21 lõike 2 punktile c”;

b)

teise lõigu punktis b asendatakse sõnad “artikli 21 lõike 1 punktile a” sõnadega “artikli 21 lõike 1 punktile a või lõike 1 punktile f või artikli 21 lõike 2 punktile c”.

5.

Artikli 18 lõike 1 punktis d (artikli 28f lõikes 2 esitatud versioonis) asendatakse sõnad “artikli 21 lõikele 1” sõnadega “artikli 21 lõikele 1 või artikli 21 lõike 2 punktile c”.

6.

Artikli 20 lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

“Liikmesriigid võivad lõikeid 2 ja 3 kohaldada ka teenustele, millel on samad tunnused, mida tavaliselt omistatakse kapitalikaupadele.”

7.

Artikli 21 lõikele 2 (artiklis 28g esitatud versioonis) lisatakse järgmine punkt:

“c)

järgmiste kaubatarnete ja teenuste puhul võivad liikmesriigid sätestada, et maksu tasumise eest vastutab kaubatarne või teenuse saajaks olev maksukohustuslane:

i)

ehitusteenused, sealhulgas remondi-, puhastus-, hooldus-, ümberehitus- ja lammutusteenused, ning artikli 5 lõike 5 alusel kaubatarnena käsitatav ehitustööde üleandmine;

ii)

alapunktis i loetletud tegevusega seotud personaliteenused;

iii)

artikli 13 B-osa punktides g ja h osutatud kinnisvaratarned, kui tarnija on valinud nimetatud artikli C-osa punkti b kohase maksustamisvõimaluse;

iv)

kasutatud materjali tarned, sellise kasutatud materjali tarned, mida samal kujul ei ole võimalik taaskasutada, jääkide, tööstuslike ja mittetööstuslike jäätmete, ringlussevõtmiseks sobivate jäätmete, osaliselt töödeldud jäätmete, vanametalli ja teatavate kaupade tarned ning teenuste osutamine vastavalt M-lisas esitatud loetelule;

v)

selliste kaupade tarned, mida üks maksukohustuslane annab teisele tagatisena üle tagatise sissenõudmisel;

vi)

kaubatarned omandiõiguse reservatsiooni loovutamise puhul oma õigust kasutavale tsessionaarile;

vii)

kinnisvara võõrandamine sundmüügi puhul võlgniku poolt kohtuotsuse alusel.

Käesoleva punkti kohaldamiseks võivad liikmesriigid sätestada, et maksukohustuslasena käsitletakse esimeses lõigus osutatu kohaselt saadud kaubatarnete või teenustega seoses maksukohustuslast, kes viib läbi ka toiminguid või teeb tehinguid, mida ei käsitleta artikli 2 kohase maksustatava kaubatarne või teenuste osutamisena. Mittemaksukohustuslasest avalik-õiguslikku asutust võidakse seoses alapunktide v, vi ja vii kohaselt saadud tarnete või teenustega lugeda maksukohustuslaseks.

Käesoleva punkti kohaldamiseks võivad liikmesriigid täpsemalt määratleda hõlmatud kaubatarned ja teenuseosutamised ning tarnijate ja teenuse osutajate või saajate kategooriad, kelle suhtes neid meetmeid kohaldatakse. Samuti võivad liikmesriigid piirata selle meetme kohaldamist vaid mõnedele M-lisas loetletud kaubatarnetele või teenustele.

Liikmesriigid teavitavad artikli 29 kohaselt asutatud komiteed igast uuest riigisisesest meetmest, mis kehtestatakse käesoleva punkti sätete rakendamiseks.”

8.

Lisatakse käesoleva direktiivi I lisas sätestatud M-lisa.

Artikkel 2

Käesoleva direktiivi II lisas loetletud otsused tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 3

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

Nad kohaldavad hiljemalt alates 1. jaanuarist 2008 norme, mis on vajalikud, et järgida artikli 1 lõiget 3 direktiivi 77/388/EMÜ uue artikli 11 A-osa lõike 7 osas ning artikli 1 lõiget 4 viite osas direktiivi 77/388/EMÜ artikli 17 lõike 4 punktides a ja b (artikli 28f lõikes 1 esitatud versioonis), kõnealuse direktiivi artikli 21 lõike 1 punkti f suhtes.

Kui liikmesriigid käesoleva direktiivi kohaselt sätted vastu võtavad, edastavad nad komisjonile viivitamata nende normide teksti, mis sisaldab viidet käesolevale direktiivile või millele ametliku avaldamise korral on lisatud viide käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K. RAJAMÄKI


(1)  6. juuli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 65, 17.3.2006, lk 103.

(3)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/18/EÜ (ELT L 51, 22.2.2006, lk 12).


I LISA

“M-LISA

Loend artikli 21 lõike 2 punkti c alapunktis iv nimetatud kaubatarnetest ja teenustest

a)

nii mustmetallide kui ka värviliste metallide jäätmete, jääkide ning kasutatud materjalide, sealhulgas must- või värviliste metallide või nende sulamite töötlemisel, tootmisel või sulatamisel saadud pooltoodete tarned;

b)

osaliselt töödeldud must- ja värviliste metallide tarned ja teatavad nendega seotud töötlemisteenused;

c)

must- ja värvilistest metallidest, nende sulamitest, räbust, tuhast, valtsimisjäätmetest ja metalle või nende sulameid sisaldavatest tööstusjääkidest koosnevate jääkide ja muu ringlussevõtmiseks sobiva materjali tarned ning nende toodete sorteerimise, lõikamise, tükeldamise ja pressimisega seotud teenused;

d)

vanaraua ja vanametalli, samuti jääkide, lõikmete ja murru ning klaasist, klaasikildudest, paberist, papist, kartongist, kaltsudest, luudest, nahast, kunstnahast, pärgamendist, toornahast, kõõlustest, nöörist, paelast, köiest või trossist, kummist ja plastikust koosneva kasutatud ja ringlussevõtmiseks sobiva materjali tarned ja teatavad nendega seotud töötlemisteenused;

e)

käesolevas lisas nimetatud osutatud materjalide tarned pärast töötlemist, mis hõlmab puhastamist, lihvimist, sorteerimist, lõikamist, purustamist, kokkupressimist või plokkideks valamist;

f)

alusmaterjali töötlemisel saadud jääkide ja jäätmete tarned.”


II LISA

Käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud otsuste loetelu vastavalt direktiivi 77/388/EMÜ artiklile 27

 

Nõukogu otsus, mis loetakse vastuvõetuks 15. aprillil 1984 ja millega antakse Ühendkuningriigile luba kehtestada kuuendast direktiivist kõrvale kalduv meede eesmärgiga spetsiaalse maksustamissüsteemi abil vältida maksukohustuslastest isikute vahelist teatavat liiki pettust või maksudest kõrvalehoidumist kullatarnete, kuldmüntide ja kullajäätmete puhul. (1)

 

Nõukogu otsus, mis loetakse vastuvõetuks 11. aprillil 1987 ja millega lubatakse Ühendkuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 11. (2)

 

Nõukogu otsus 88/498/EMÜ, (3) millega lubatakse Madalmaade Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artikli 21 lõike 1 punktist a.

 

Nõukogu otsus, mis loetakse vastuvõetuks 18. veebruaril 1997 kooskõlas direktiivi 77/388/EMÜ 17. mai 1977. aasta versiooni artikli 27 lõikes 4 sätestatud menetlusega ning millega lubatakse Prantsuse Vabariigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklitest 2 ja 10. Nimetatud otsus tehti pärast liikmesriikidele taotlusest teatamist 18. detsembril 1996.

 

Nõukogu otsus 98/23/EÜ, (4) millega lubatakse Ühendkuningriigil pikendada sellise meetme kohaldamist, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artikli 28e lõikest 1.

 

Nõukogu otsus 2002/439/EÜ, (5) millega lubatakse Saksamaal kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21.

 

Nõukogu otsus 2002/880/EÜ, (6) millega lubatakse Austrial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21.

 

Nõukogu otsus 2004/290/EÜ, (7) millega lubatakse Saksamaal kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21.

 

Nõukogu otsus 2004/736/EÜ, (8) millega lubatakse Ühendkuningriigil kohaldada erimeedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 11.

 

Nõukogu otsus 2004/758/EÜ, (9) millega lubatakse Austrial kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21.


(1)  EÜT L 264, 5.10.1984, lk 27.

(2)  EÜT L 132, 21.5.1987, lk 22.

(3)  EÜT L 269, 29.9.1988, lk 54.

(4)  EÜT L 8, 14.1.1998, lk 24. Otsust on viimati muudetud otsusega 2003/909/EÜ (ELT L 342, 30.12.2003, lk 49).

(5)  EÜT L 151, 11.6.2002, lk 12.

(6)  EÜT L 306, 8.11.2002, lk 24.

(7)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 59.

(8)  ELT L 325, 28.10.2004, lk 58.

(9)  ELT L 336, 12.11.2004, lk 38.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/15


NING TAANI JA FÄÄRI SAARTE ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2006,

13. juuli 2006,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppe protokolli nr 1 lisa I ja II tabelit

(2006/561/EÜ)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkulepet (1) (edaspidi “kokkulepe”), eriti selle artikli 34 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kokkuleppe protokolli nr 1 lisas täpsustatakse tollimaksud ja muud tingimused, mida kohaldatakse Fääri saartelt pärit ning sealt ühendusse imporditud teatavate kala- ja kalandustoodete suhtes.

(2)

Nimetatud lisaga on ühendus andnud tariifseid soodustusi Fääri saartelt pärit krevettidest, garneelidest ja norra salehomaarist valmistatud toodete või konservide impordile 3 000 tonnise aastase tariifikvoodi kujul.

(3)

Fääri saarte ametiasutused on taotlenud, et krevettidest, garneelidest ja norra salehomaarist valmistatud toodete ja konservide impordile antud tariifisoodustusi suurendataks 6 000 tonnini.

(4)

On mõistlik lubada kvootide suurendamist järk-järgult sõltuvalt sellest, mil määral kvooti kasutatakse.

(5)

Vastavalt lisale ei ole ühendus andnud mingeid soodustusi Fääri saartelt pärit ja sealt imporditud külmutatud kilttursale.

(6)

Fääri saarte ametiasutused on taotlenud külmutatud kilttursa lisamist protokolli nr 1 lisa I tabeli nende kalandustoodete loetellu, mida võib importida ühendusse tollimaksuvabalt.

(7)

On mõistlik lisada külmutatud kilttursk nimetatud tabelisse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kokkuleppe protokolli nr 1 lisa I tabelisse lisatakse järgmine rida:

“0303 72 00

kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus)

0”

 

Artikkel 2

Kokkuleppe protokolli nr 1 lisa II tabelit muudetakse järgmiselt:

“1605

Tooted ja konservid vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest:

 

TK nr 4 (2)

4 000

1605 20

- garneelidest ja krevettidest:

 

 

1605 20 10

- - õhukindlas pakendis

0

 

 

- - muud:

 

 

1605 20 91

- - - kontaktpakendis netomassiga kuni 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - muud:

0

 

ex 1605 40 00

- norra homaarid (merevähid) (Nephrops norvegicus)

0

 

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Tórshavn, 13. juuli 2006

Ühiskomitee nimel

eesistuja

Herluf SIGVALDSSON


(1)  EÜT L 53, 22.2.1997, lk 2.

(2)  2007. aastal on aastane maht 4 000 tonni. Alates 1. jaanuarist 2008 suurendatakse aastast mahtu 1 000 tonni võrra kuni maksimaalselt 6 000 tonnini, tingimusel et vähemalt 80 % eelmise kvoodi kogumahust on ära kasutatud asjaomase aasta 31. detsembriks.”


Euroopa Keskpank

12.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 221/17


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

3. august 2006,

millega muudetakse suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta

(EKP/2006/11)

(2006/562/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 105 lõike 2 esimest ja neljandat taanet ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikli 105 lõike 2 neljas taane ja põhikirja artikli 3.1 neljas taane sätestavad, et maksesüsteemide tõrgeteta toimimisele kaasa aitamine on üks Euroopa Keskpankade Süsteemi põhiülesandeid.

(2)

Põhikirja artikkel 22 sätestab, et Euroopa Keskpank (EKP) ja riikide keskpangad (RKPd) võivad anda vahendeid tõhusate ja usaldusväärsete arveldus- ja maksesüsteemide tagamiseks ühenduse piires ja teiste riikidega.

(3)

Lisaks sidussüsteemile ja kahepoolsele liitele tuleb TARGETiga liitumiseks pakkuda ka kolmas liitumise vorm, mis arvestaks üleminekut tulevasele TARGET2-le. RKP, kellel puudub oma reaalajaline brutoarveldussüsteem, peaks saama praeguse TARGETi infrastruktuuriga liituda kaugosalejana muu RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis.

(4)

30. detsembri 2005. aasta suunist EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi kohta (TARGET) (1) tuleb muuta ja lisada kaugosalust reguleerivad erisätted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2005/16 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklis 1 lisatakse järgmised mõisted:

“—   kaugosalev RKP– RKP, kellel puudub oma reaalajaline brutoarveldussüsteem, kuid kes on kaugosaleja muu RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis kooskõlas artikli 2 lõike 3 sätetega,

—   kaugosaluse asukoha RKP– RKP, kes võimaldab kaugosalevale RKP-le juurdepääsu oma reaalajalisele brutoarveldussüsteemile kooskõlas artikli 2 lõikega 3,”.

2.

Lisatakse järgmine artikli 2 lõige 3:

“3.   Kaugosaleva RKP ning tema liikmesriigi krediidiasutuste ja muude üksuste kaugosalemise korral kaugosaluse asukoha RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis kooskõlas selle reaalajalise brutoarveldussüsteemi reeglitega kohaldatakse järgmisi täiendavaid erisätteid:

kaugosaluse asukoha RKP annab kaugosalevale RKP-le piiramatu ja tagatiseta laenu,

kaugosaluse asukoha RKP ja kaugosalev RKP võivad kokku leppida tingimustes, mis täiendavad kaugosaluse asukoha RKP reaalajalise brutoarveldussüsteemi reegleid,

kaugosalev RKP annab oma liikmesriigis asuvatele üksustele, kes osalevad kaugosaluse asukoha RKP reaalajalises brutoarveldussüsteemis, päevasisest laenu kooskõlas artikli 3 lõikega f,

maksed, mis tehakse kaugosaleva RKP liikmesriigis asuvate üksuste vahel ning nende üksuste ja kaugosaluse asukoha RKP reaalajalise brutoarveldussüsteemi muude liikmete vahel, loetakse riigisisesteks makseteks hinnakujunduse ja muude asjakohaste aspektide jaoks; maksed kaugosaleva RKP liikmesriigis asuvate üksuste ja reaalajalises brutoarveldussüsteemis, mis ei ole kaugosaluse asukoha RKP reaalajaline brutoarveldussüsteem, osalejate vahel loetakse samal eesmärgil piiriülesteks,

kaugosalev RKP võib määrata oma esindajad artikli 7 lõikes 2 osutatud organitesse või ametisse määrata isiku(d) artikli 7 lõikes 3 määratletud ülesannete täitmiseks.”

Artikkel 2

Lõppsätted

1.   Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.

2.   Käesolev suunis jõustub 15. augustil 2006. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Frankfurt Maini ääres, 3. august 2006

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 18, 23.1.2006, lk 1.