ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 218

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
9. august 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1199/2006, 8. august 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2006, 8. august 2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi sekkumisameti valduses oleva ja Belgias ladustatava odra eksportimiseks

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2006, 8. august 2006, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade turuhinna arvutamisel kasutatavad kaalumiskoefitsiendid 2006/2007. turustusaastaks

10

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuli 2006, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatud kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3331 all)

12

 

*

Komisjoni otsus, 3. august 2006, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3462 all)  ( 1 )

17

 

*

Komisjoni otsus, 4. august 2006, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3456 all)  ( 1 )

20

 

*

Komisjoni otsus, 8. august 2006, millega muudetakse otsust 2005/802/EÜ, millega kiidetakse heaks seoses Venemaa Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega pakutud kohustused

22

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1199/2006,

8. august 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. augustil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 8. augusti 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2006,

8. august 2006,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi sekkumisameti valduses oleva ja Belgias ladustatava odra eksportimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) on sätestatud sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3002/92 (3) kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja sihtkoha kontrollimiseks.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 256/2006 (4) kuulutati välja alaline pakkumismenetlus Tšehhi sekkumisameti valduses oleva ja Belgias ladustatava 53 665 tonni odra eksportimiseks vastavalt komisjoni otsusele lubada Tšehhi Vabariigil ladustada 2004/2005. turustusaastal oma territooriumist väljaspool 300 000 tonni teravilja. (5) Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõppes pakkumiste esitamine 22. juunil 2006, kuid teatavad kogused on kasutamata. Seepärast tuleks praegust turuolukorda arvesse võttes kasutamata koguste kohta välja kuulutada uus alaline pakkumismenetlus.

(4)

Toimingute ja nende järelevalve nõuetekohase teostamise tagamiseks tuleb sätestada erikord. Selleks tuleks sätestada tagatiste esitamise kava, millega tagatakse eesmärkide saavutamine, ilma et ettevõtjatele tekiks sellest ülemääraseid kulutusi. Sellest tulenevalt tuleks kehtestada erandid teatavatest eeskirjadest, eriti määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud eeskirjadest.

(5)

Ennetamaks reimporti tuleks piirata käesoleva pakkumismenetluse raames toimuvat eksporti ning lubada seda vaid teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(6)

Silmas pidades süsteemi haldamise ajakohastamist, tuleks sätestada komisjoni poolt nõutava teabe edastamine elektrooniliselt.

(7)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tšehhi sekkumisamet kuulutab välja alalise pakkumismenetluse oma valduses ning I lisas nimetatud asupaikades ladustatava odra eksportimiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2131/93, kui käesolevas määruses pole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 53 665 tonni odra eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Ameerika Ühendriigid, Liechtenstein, Mehhiko, Montenegro, Rumeenia, Serbia (6) ja Šveits.

Artikkel 3

1.   Käesoleva määruse kohaselt toimuva ekspordi suhtes ei kohaldata eksporditoetust, ekspordimaksu ega igakuist hinnatõusu.

2.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 8 lõiget 2 ei kohaldata.

3.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 16 kolmandast taandest makstakse ekspordil pakkumises märgitud hind ilma igakuise hinnatõusuta.

Artikkel 4

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad väljaandmise kuupäevast määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 9 tähenduses kuni väljaandmisele järgneva neljanda kuu lõpuni.

2.   Käesoleva määruse alusel avatava pakkumismenetluse raames esitatavatele pakkumistele ei või lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (7) artikli 49 kohaselt esitatavaid ekspordilitsentsi taotlusi.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 7 lõikest 1 lõpeb esimese osalise pakkumismenetluse raames pakkumiste esitamise tähtaeg 10. augustil 2006. aastal kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõpeb pakkumiste esitamine igal neljapäeval kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 17. augustil 2006, 24. augustil 2006, 2. novembril 2006, 28. detsembril 2006, 5. aprillil 2007 ja 17. mail 2007, sest nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 28. juunil 2007. aastal kell 9.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata Tšehhi sekkumisametile järgmisel aadressil:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks: (420) 296 806 404

E-post: dagmar.hejrovska@szif.cz

Artikkel 6

Sekkumisamet, ladustaja ja edukas pakkuja võtavad eduka pakkuja taotluse korral taotleja soovil ja ühisel kokkuleppel kas enne laost äraviimist või laost äraviimise ajal kontrollanalüüsi jaoks ühiselt vähemalt iga 500 tonni kohta ühe võrdlusproovi ja analüüsivad seda. Sekkumisametit võib esindada volinik, tingimusel et see ei ole ladustaja.

Kontrollanalüüsi jaoks ette nähtud võrdlusproovid võetakse ja neid analüüsitakse seitsme tööpäeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust või kolme tööpäeva jooksul, kui proovid võetakse laost äraviimise ajal.

Vaidluse korral saadetakse analüüsitulemused elektroonilisel kujul komisjonile.

Artikkel 7

1.   Edukas pakkuja peab võtma partii vastu sellisena, isegi kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet

a)

on pakkumismenetluse teadaandes märgitud kvaliteedist parem;

b)

on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumismenetluse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, ning kõrvalekalded kõnealustest kriteeriumidest ei ületa järgmisi piire:

üks kilogramm hektoliitri kohta mahukaalu puhul, mis ei tohi siiski olla väiksem kui 64 kg/hl,

üks protsent niiskusesisalduse puhul,

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 (8) I lisa punktides B.2 ja B.4 kindlaks määratud lisandite puhul ning

pool protsenti komisjoni määruse (EÜ) nr 824/2000 I lisa punktis B.5 kindlaks määratud lisandite puhul, nii et väliste haigustunnustega terade ja tungalterade lubatud protsendimäär jääb samaks.

2.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest parem, kuid pakkumiskutse teadaandes kirjeldatud kvaliteedist halvem, ning kõrvalekalded ületavad lõike 1 punktis b sätestatud piire, võib edukas pakkuja

a)

võtta partii vastu sellisena

b)

või keelduda asjaomase partii vastuvõtmisest.

Punktis b kirjeldatud juhul vabastatakse edukas pakkuja kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on II lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

3.   Kui proovi lõplikud analüüsitulemused näitavad, et kvaliteet on sekkumise jaoks sätestatud miinimumomadustest halvem, ei tohi edukas pakkuja asjaomast partiid ära viia. Edukas pakkuja vabastatakse kõikidest asjaomase partiiga seotud kohustustest ja tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on II lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 8

Artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punktis b ja lõikes 3 kirjeldatud juhtudel võib edukas pakkuja taotleda, et sekkumisamet eraldaks talle sekkumisvarudest ilma lisatasuta teise partii ettenähtud kvaliteediga otra. Sel juhul tagatist ei vabastata. Partii tuleb asendada kolme päeva jooksul pärast eduka pakkuja vastavat taotlust. Edukas pakkuja teatab II lisas esitatud vormi kasutades sellest viivitamata komisjonile.

Kui edukas pakkuja ei ole saanud pärast korduvaid asendamisi ettenähtud kvaliteediga asenduspartiid ühe kuu jooksul alates tema vastavast taotlusest, vabastatakse ta kõikidest kohustustest ning tagatised vabastatakse pärast seda, kui ta on II lisas esitatud vormi kasutades teavitanud viivitamata komisjoni ja sekkumisametit.

Artikkel 9

1.   Kui oder viiakse ära enne artiklis 6 ette nähtud analüüsi tulemuste teadasaamist, kannab alates partii äraviimisest kogu riski edukas pakkuja, ilma et see piiraks eduka pakkuja õiguste kaitset ladustaja suhtes.

2.   Kui välja arvata artikli 7 lõikes 3 nimetatud analüüsi tulemused, kannab 500 tonni suuruseid koguseid käsitlevate analüüside puhul artikliga 6 ette nähtud proovide võtmise ja analüüsi läbiviimise kulud, kuid mitte ümberpaigutamiskulud, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF). Ümberpaigutamisega ja eduka pakkuja poolt taotletavate lisaanalüüsidega seotud kulud kannab edukas pakkuja.

Artikkel 10

Erandina määruse (EMÜ) nr 3002/92 artiklist 12 tehakse käesolevale määrusele vastava odra müügiga seotud dokumentidesse ning eriti ekspordilitsentsidesse, määruse (EMÜ) nr 3002/92 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud väljaviimiskorraldusse, ekspordideklaratsiooni ja vajaduse korral kontrolleksemplari T5 üks III lisas nimetatud kannetest.

Artikkel 11

1.   Määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 13 lõike 4 kohaselt esitatud tagatis vabastatakse kohe, kui edukatele pakkujatele on väljastatud ekspordilitsentsid.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikli 17 lõikest 1 kaetakse eksportimise kohustus tagatisega, mille summa on võrdne pakkumismenetluse päeval kehtiva hinna ja määratud hinna vahega ega ole kunagi madalam kui 25 eurot tonni kohta. Pool sellest summast esitatakse ekspordilitsentsi väljastamisel ja ülejäänu enne teravilja äraviimist.

Artikkel 12

Tšehhi sekkumisamet edastab komisjonile saadud pakkumised hiljemalt kaks tundi pärast artikli 5 lõikes 1 sätestatud pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Kui ühtegi pakkumist ei esitata, teatab Tšehhi Vabariik sellest komisjonile sama ajavahemiku jooksul. Kui Tšehhi Vabariik ei saada komisjonile ettenähtud tähtajaks ühtegi teatist, arvestab komisjon, et asjaomases liikmesriigis ei esitatud ühtegi taotlust.

Eelmise lõiguga ette nähtud teated esitatakse elektroonilisel kujul vastavalt IV lisas esitatud vormile. Pakkuja isikut ei avalikustata.

Artikkel 13

1.   Komisjon kinnitab määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras madalaima müügihinna või otsustab saadud pakkumised tagasi lükata vastavalt määruse (EÜ) nr 2131/93 artiklile 10.

2.   Juhul kui madalaima müügihinna määramine vastavalt lõikele 1 tooks kaasa liikmesriigi maksimumkoguse ületamise, võib eespool nimetatud kindlaksmääramisega kaasneda pakutud koguste jaotuskoefitsiendi kindlaksmääramine madalaima hinna tasemel, nii et järgitakse selle liikmesriigi saadaolevat maksimumkogust.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  EÜT L 301, 17.10.1992, lk 17. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 770/96 (EÜT L 104, 27.4.1996, lk 13).

(4)  ELT L 46, 16.2.2006, lk 3.

(5)  Otsusest teatati Tšehhi Vabariigile 17. juunil 2005, otsust on muudetud otsusega 4013/2005, millest teatati Tšehhi Vabariigile 11. oktoobril 2005.

(6)  Sealhulgas Kosovo, nagu see on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244.

(7)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.

(8)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 31.


I LISA

Ladustamise koht

Kogused

(tonnides)

Gent

53 665


II LISA

Teatis komisjonile Tšehhi sekkumisameti valduses oleva ja Belgias ladustatava odra eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohastest partiidest keeldumise või nende asendamise taotlemise kohta

Vorm (1)

(Määrus (EÜ) nr 1200/2006)

Eduka pakkuja nimi:

Pakkumise kuupäev:

Eduka pakkuja partiist keeldumise kuupäev:


Partii number

Kogus tonnides

Silohoidla aadress

Ülevõtmisest keeldumise põhjus

 

 

 

mahukaal (kg/hl)

kasvama läinud terade protsent

mitmesuguste lisandite protsent (Schwarzbesatz)

laitmatu kvaliteediga põhiteravilja hulka mittekuuluvate koostisosade protsent

muu


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektoraadile (D2).


III LISA

Artikliga 10 ette nähtud kanded

—   hispaania keeles: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   tšehhi keeles: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   taani keeles: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   saksa keeles: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   eesti keeles: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   kreeka keeles: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   inglise keeles: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   prantsuse keeles: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   itaalia keeles: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   läti keeles: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   leedu keeles: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   ungari keeles: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   hollandi keeles: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   poola keeles: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   portugali keeles: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   slovaki keeles: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   sloveeni keeles: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   soome keeles: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   rootsi keeles: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


IV LISA

Teatis komisjonile Tšehhi sekkumisameti valduses oleva ja Belgias ladustatava odra eksporti käsitleva alalise pakkumismenetluse kohaste partiide vastuvõtmise kohta

Vorm (1)

(Määrus (EÜ) nr 1200/2006)

1

2

3

4

5

6

Pakkuja number

Partii number

Vastuvõetav

kogus

Pakkumishind

(EUR/t) (2)

Hinnatõus

(+)

Hinnalangus

(–)

(eurot tonni kohta)

(registreerimiseks)

Kaubanduslikud kulud (3)

(eurot tonni kohta)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

jne.

 

 

 

 

 

Täpsustada pakutud kogused tervikuna (sealhulgas ühe ja sama partii kohta tehtud tagasilükatud pakkumised): …. tonni.


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektoraadile (D2).

Täpsustada pakutud kogused tervikuna (sealhulgas ühe ja sama partii kohta tehtud tagasilükatud pakkumised): …. tonni.

(2)  See hind sisaldab pakkumises käsitletud partiiga seotud hinnatõuse ja -langusi.

(3)  Kaubanduslikud kulud hõlmavad teenuseid ja kindlustust pärast sekkumislaost väljumist kuni FOB-eksportsadamani, välja arvatud transpordikulud. Tabelis toodud kulud on saadud sekkumisameti alalisele pakkumismenetlusele eelnenud kvartali tegelike keskmiste kulude alusel ja väljendatud eurodes tonni kohta.


9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1201/2006,

8. august 2006,

millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade turuhinna arvutamisel kasutatavad kaalumiskoefitsiendid 2006/2007. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikli 4 lõikes 2 osutatud searümpade turuhind ühenduses määratakse kindlaks igas liikmesriigis registreeritud hindade kaalumisel iga liikmesriigi seakarja suhtelist suurust kajastava koefitsiendiga.

(2)

Need koefitsiendid tuleks määrata kindlaks iga aasta detsembri alguse sigade arvu alusel vastavalt nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiivile 93/23/EMÜ (seakasvatuse statistiliste vaatluste kohta). (2)

(3)

Arvestades 2005. aasta detsembri vaatluse tulemusi, tuleks 2006/2007. aastaks kehtestada uued kaalumiskoefitsiendid ning tunnistada kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2005. (3)

(4)

Kuna 2006/2007. turustusaasta algab 1. juulil 2006, on oluline kohaldada käesolevat määrust alates nimetatud kuupäevast.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikli 4 lõikes 2 osutatud kaalumiskoefitsiendid esitatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1358/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 149, 21.6.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(3)  ELT L 214, 19.8.2005, lk 9.


LISA

Ühenduse searümpade turuhinna arvutamisel kasutatavad kaalumiskoefitsiendid 2006/2007. turustusaastaks

Määruse (EMÜ) nr 2759/75 artikli 4 lõige 2

Belgia

4,1

Tšehhi Vabariik

1,8

Taani

8,3

Saksamaa

17,8

Eesti

0,2

Kreeka

0,7

Hispaania

16,4

Prantsusmaa

10,0

Iirimaa

1,1

Itaalia

6,1

Küpros

0,3

Läti

0,3

Leedu

0,7

Luksemburg

0,1

Ungari

2,5

Malta

0,1

Madalmaad

7,3

Austria

2,1

Poola

12,3

Portugal

1,5

Sloveenia

0,4

Slovakkia

0,7

Soome

0,9

Rootsi

1,2

Ühendkuningriik

3,1


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/12


KOMISJONI OTSUS,

27. juuli 2006,

mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatud kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3331 all)

(ainult inglis-, hispaania-, prantsus-, kreeka-, itaalia- ja portugalikeelne tekst on autentsed)

(2006/554/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 1970. aasta määrust (EMÜ) nr 729/70 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 4,

olles konsulteerinud fondikomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EMÜ) nr 729/70 artiklile 5, määruse (EÜ) nr 1258/1999 artiklile 7 ning komisjoni 7. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1663/95 (millega nähakse ette nõukogu määruse (EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGFi tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega) (3) artikli 8 lõigetele 1 ja 2 viib komisjon läbi vajalikud kontrollimised, teavitab liikmesriike nende kontrollimiste tulemustest, võtab teatavaks viimaste poolt esitatud märkused, kutsub kokku kahepoolsed läbirääkimised, et jõuda kokkuleppele asjaomaste liikmesriikidega, ning teeb viimastele ametlikult teatavaks oma seisukoha, viidates komisjoni 1. juuli 1994. aasta otsusele 94/442/EÜ, millega seatakse sisse lepitusmenetlus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames. (4)

(2)

Liikmesriikidel on olnud võimalus taotleda lepitusmenetlust. Teatud juhtudel on seda võimalust kasutatud ning komisjon on võtnud vaatluse alla antud menetluse tulemusena koostatud aruande.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 729/70 artiklites 2 ja 3 ning määruse (EÜ) nr 1258/1999 artiklis 2 on sätestatud, et rahastada võib ainult eksporditoetusi kolmandatesse riikidesse eksportimisel ning põllumajandusturgude reguleerimiseks ette nähtud sekkumismeetmeid, mis on eraldatud või võetud vastavalt ühenduse eeskirjadele põllumajandusturgude ühiskorralduse raames.

(4)

Pärast kontrollimisi on kahepoolsete läbirääkimiste tulemusena ja lepitusmenetluste käigus selgitatud välja, et üks osa liikmesriikide poolt deklareeritud kuludest ei ole tingimustele vastav ning seega ei saa neid rahastada EAGGFi tagatisrahastust.

(5)

Tuleks märkida summad, mida EAGGFi tagatisrahastust ei kaeta, ning need summad ei ole seotud kulutustega, mis on tehtud 24 kuud enne komisjoni kirjalikku teatist liikmesriikidele kontrollimistulemuste kohta.

(6)

Komisjon edastas käesoleva otsusega hõlmatud juhtumite kohta liikmesriikidele kokkuvõtva aruande raames ühenduse eeskirjadele mittevastavuse tõttu välja jäetavate summade hindamise.

(7)

Käesolev otsus ei mõjuta finantsjäreldusi, mida komisjon võib teha antud teemat käsitlevate 5. aprillil 2006. aastal pooleli olevate Euroopa Kohtu otsustele tuginedes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud kulutusi, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on deklareerinud EAGGFi tagatisrahastust rahastatavate kulutustena, ei kata ühenduse rahastamine kulutuste mittevastavuse tõttu ühenduse normidele.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Iirimaale, Itaalia Vabariigile, Portugali Vabariigile ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigile.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 94, 28.4.1970, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1287/95 (EÜT L 125, 8.6.1995, lk 1).

(2)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.

(3)  EÜT L 158, 8.7.1995, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 465/2005 (ELT L 77, 23.3.2005, lk 6).

(4)  EÜT L 182, 16.7.1994, lk 45. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/535/EÜ (EÜT L 193, 17.7.2001, lk 25).


LISA

Liikmesriik

Auditi valdkond

Põhjus

Korrektsioon

Vääring

Rahastamisel maha arvatav summa

Juba maha arvatud summa

Otsuse rahaline mõju

Eelarveaasta

ES

Põllukultuurid

Puudub arvutipõhine maatükkide identifitseerimissüsteem

Ühtne määr 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999–2000

ES

Põllukultuurid

Abi taotlemise kord on puudulik

Ühtne määr 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002–2004

ES

Põllukultuurid

Karistusi ei rakendata

Ühtne määr 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003–2004

ES

Põllumajanduslooma kasvatamise toetus – OTMS

Rahastatakse nii loomade ostmist kui ka likvideerimist

Ühekordne

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Põllumajanduslooma kasvatamise toetus – OTMS

Loomade loendamise ja jälgimise haldus- ja arvestuskord ei ole usaldusväärne

Ühtne määr 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Toiduainetööstuses kasutatavad piimarasvad

Ülemärgistamine – toetuse maksmine lisatud märgistuste eest

Ühekordne 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002–2005

ES

Puu- ja juurviljad – banaanid

Turustatud koguste kindlaksmääramine on vähetõhus, kvaliteedi kontrolliks võetud proovid ei ole tüüpilised

Ühtne määr 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002–2004

ES

Puu- ja juurviljad – virsikute ja pirnide töötlemine

Maksetähtaegade eiramine

Ühekordne

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

Põhikontrollide eiramine

Ühtne määr 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003–2004

ES

POSEI

Maksetähtaegade eiramine

Ühekordne

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003–2004

ES

Vein – tootmisvõimsus

Tootmisvõimsuse puudulik haldamine

Ühtne määr 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001–2004

Kokku ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Põllukultuurid

Niisutatud ala määra kohaldamine niiskel alal

Ühekordne

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001–2003

FR

Põllukultuurid

Maatükid ei ole pärast viinapuude väljajuurimist abikõlblikud

Ühekordne

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001–2005

FR

Põllukultuurid

Uuesti niiskeks alaks muutunud rohumaad

Ühekordne

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001–2005

FR

Põllukultuurid

Trahvid alusetult makstud toetuse puhul

Ühekordne

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001–2005

FR

Oliiviõli – tootmistoetus

Põhikontrollid ei ole piisavalt ranged

Ühtne määr 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002–2004

FR

Maaelu arengu tagamise uued meetmed

Põhikontrollide ja muude kontrollide nõrkus

Ühtne määr 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001–2002

FR

Maaelu arengu tagamise uued meetmed

Intressitoetusega laenude kontrollikorra nõrkus

Ühtne määr 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001–2002

Kokku FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Toiduainetööstuses kasutatavad piimarasvad

Toodetud koguste ebapiisav kvaliteedikontroll

Ühtne määr 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001–2004

UK

Toiduainetööstuses kasutatavad piimarasvad

Ülemärgistamine – toetuse maksmine lisatud märgistuste eest

Ühekordne

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002–2004

UK

Eksporditoetused ja toiduabi väljaspool ELi

Ajakava puudulikkus

Ühtne määr 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001–2003

UK

Eksporditoetused ja toiduabi väljaspool ELi

Asenduskontrollide ebapiisav arv

Ühtne määr 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000–2001

Kokku UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Maaelu arengu tagamise kaasnevad meetmed

Põhikontrollide läbiviimine ei ole nõuetekohane

Ühtne määr 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Maaelu arengu tagamise kaasnevad meetmed

Põhikontrollide läbiviimine ei ole nõuetekohane

Ühtne määr 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002–2003

EL

Maaelu arengu tagamise kaasnevad meetmed

Erinevad puudused haldus-, kontrolli- ja karistuskorras

Ühtne määr 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Kokku EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Põllumajanduslooma kasvatamise toetus – OTMS

Halduspuudulikkus

Ühtne määr 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001–2003

Kokku IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Puu- ja juurviljad – kõrvaldamine

Komposteerimise ja biolagundamise kontroll ei ole piisav

Ühekordne 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000–2002

IT

Puu- ja juurviljad – kõrvaldamine

Mitmed puudused kehtivas kontrollikorras

Ühtne määr 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001–2003

IT

Liha riiklik ladustamine

Maksete hilinemine

Ühekordne

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Liha riiklik ladustamine

Määratletud riskiteguriga materjali sisaldus, kaelalihase eemaldamine, toetuskõlbmatute rümpade vastuvõtmine, halvad ladustamistingimused, puudulik märgistamine, puudulik aruandlus ja nõrk järelevalve

Ühtne määr 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001–2003

Kokku IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Puu- ja juurviljad – banaanid

Puudulik kord toetust saavate koguste kontrollimisel, abisaajatele tagasimaksete tegemisel, delegeeritud kontrollide järelevalvel

Ühtne määr 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002–2004

Kokku PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/17


KOMISJONI OTSUS,

3. august 2006,

millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3462 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/555/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liites loetletud Poola ettevõtete suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi.

(2)

2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (1) 2004/471/EÜ, (2) 2004/474/EÜ, (3) 2005/271/EÜ, (4) 2005/591/EÜ, (5) 2005/854/EÜ, (6) 2006/14/EÜ, (7) 2006/196/EÜ (8) ja 2006/404/EÜ. (9)

(3)

Vastavalt Poola pädeva asutuse ametlikule avaldusele on teatavad liha-, kala- ja piimasektori ettevõtted lõpetanud oma ajakohastamisprotsessi ning on nüüd õigusaktidega täielikus vastavuses. Teatavad ettevõtted on lõpetanud tegevuse, mille tõttu neile üleminekuperiood anti. Lisaks sellele töötlevad teatavad piimasektori ettevõtted, kellele oli antud luba töödelda EL nõuetele vastavat ja mittevastavat piima, üksnes EL nõuetele vastavat piima. Seepärast tuleks kõnealused ettevõtted kustutada nende ettevõtete nimekirjast, kelle suhtes kohaldati üleminekuperioodi.

(4)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmetest on teatatud toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 52.

(2)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 58.

(3)  ELT L 160, 30.4.2004, lk 74.

(4)  ELT L 86, 5.4.2005, lk 13.

(5)  ELT L 200, 30.7.2005, lk 96.

(6)  ELT L 316, 2.12.2005, lk 17.

(7)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 66.

(8)  ELT L 70, 9.3.2006, lk 80.

(9)  ELT L 156, 9.6.2006, lk 16.


LISA

Loetelu ettevõtetest, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest

Lihasektori ettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

6

02260202

Zakład Mięsny “NALPOL”

23

06110206

Zakład Mięsny

“Wierzejki”

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski “ZDRÓJ” s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU “LEMIR”

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego “MARKUZ” – Marian Kuzka

205

30070209

PPH “BARTEX” Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska “Dyjak”

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Kodulinnuliha

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

35

24020605

Chłodnie Składowe

“Delico” S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

“Kardrob”

Krystyna Skierska


Punast liha tootvad väikese võimsusega ettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

“Kalmar” spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Kalasektori ettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

17

22121821

“Szprot” s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Piimasektori ettevõtted

Esialgne loetelu

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM “Proszkownia”

41

12111602

ZPJ “Magda”

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM “Rolmlecz”

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

“Champion” Sp. z o.o


Ettevõtted, kellele on antud luba töödelda ELi nõuetele vastavat ja mittevastavat piima

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

“Polser” Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM “Sudowia” w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM “Rolmlecz”


9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/20


KOMISJONI OTSUS,

4. august 2006,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3456 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/556/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogutud, töödeldud ja ladustatud kõnealuses otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmade poolt.

(2)

Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muudatuste tegemiseks kõnealustes nimekirjades oma riigi teatavaid embrüokogumis- ja -tootmisrühmi käsitlevates kannetes.

(3)

Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning nimetatud riigi veterinaarteenistused on asjaomased embrüokogumisrühmad embrüote ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud.

(4)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kolmandast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/395/EÜ (ELT L 152, 7.6.2006, lk 34).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 98KY101 rida asendatakse järgmisega:

“US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

järgmine Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma käsitlev rida kustutatakse:

“US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

lisatakse järgmine Ameerika Ühendriike käsitlev rida:

“US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”


9.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 218/22


KOMISJONI OTSUS,

8. august 2006,

millega muudetakse otsust 2005/802/EÜ, millega kiidetakse heaks seoses Venemaa Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega pakutud kohustused

(2006/557/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artiklit 8,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 3068/92 (2) (edaspidi “esialgne määrus”) kehtestas nõukogu lõplikud dumpinguvastased tollimaksud muu hulgas Valgevenest ja Venemaalt pärit kaaliumkloriidi (edaspidi “kaaliumkloriid” või “vaatlusalune toode”) impordi suhtes.

(2)

Pärast dumpinguvastaste tollimaksude aegumise läbivaatamist vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 2 ja pärast vahepealset läbivaatamist vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 (edaspidi “varasem uurimine”) otsustas nõukogu määrusega (EÜ) nr 969/2000, (3) et eespool nimetatud meetmed säilitatakse ja nende vormi muudetakse. Meetmed kehtestati kindlaksmääratud summana eurodes tonni kohta kaaliumkloriidi erinevate kategooriate ja klasside kaupa.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 992/2004 (4) nägi nõukogu erikohustuste pakkumise (edaspidi “laienemiskohustused”) tingimustel ette vabastada 1. mail 2004 Euroopa Liiduga ühinenud uutesse liikmesriikidesse (edaspidi “EL 10”) suunduv import dumpinguvastastest tollimaksudest ning volitas komisjoni nimetatud laienemiskohustused heaks kiitma. Lähtudes sellest ja kooskõlas algmääruse artikliga 8, artikli 11 lõikega 3, artikliga 21 ja artikli 22 lõikega c, kiitis komisjon määrusega (EÜ) nr 1002/2004 (5) heaks laienemiskohustused, mille esitasid i) üks Valgevene eksportiv tootja koos Austrias, Leedus ja Venemaal asuvate äriühingutega, ii) üks Venemaa eksportiv tootja koos Venemaal ja Austrias asuvate äriühingutega ning iii) üks Venemaa eksportiv tootja koos heakskiitmise ajal Küprosel asunud äriühinguga.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 858/2005 (6) kiitis komisjon eespool nimetatud eksportivate tootjate uued kohustused heaks tähtajaga kuni 13. aprill 2006.

(5)

Pärast kahte eraldi vahepealse läbivaatamisega seotud osalist uurimist vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3, mida taotlesid Venemaa eksportivad tootjad JSC Silvinit ja JSC Uralkali, muutis nõukogu määrusega (EÜ) 1891/2005 määrust (EMÜ) nr 3068/92, ja asendas kindlaksmääratud summad üheainsa väärtuselise tollimaksuga, mis kehtib kõigi nimetatud Venemaa äriühingute toodetavate kaaliumkloriidi liikide suhtes. Määrusega 2005/802/EÜ (7) kiitis komisjon heaks JSC Silviniti ja JSC Uralkali pakutud kohustused. Nimetatud ajal oli JSC Silviniti ainuõiguslik turustaja Moskvas asuv JSC International Potash Company, kellega koos JSC Silvinit tegi kohustuse pakkumise.

(6)

2006. aasta jaanuaris teatas JSC Silvinit komisjonile, et ta soovib muuta oma müügikanaleid ühendusse ja hõlmata sellesse turustajana Austrias Viinis asuva Polyfer Handels GmbH. Arvestades nimetatud muutust taotles JSC Silvinit määruse 2005/802/EÜ asjakohaste sätete vastavat muutmist. Sellega seoses esitasid JSC Silvinit, JSC International Potash Company ja Polyfer Handels GmbH ühise läbivaadatud kohustuse pakkumise.

(7)

Sellega seoses järeldati, et Polyfer Handels GmbHi hõlmamine JSC Silviniti müügikanalitesse ei mõjutanud kohustuse rakendamist ega tõhusat kontrolli.

(8)

Eespool nimetatut silmas pidades peeti asjakohaseks muuta vastavalt määruse 2005/802/EÜ regulatiivosa,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/802/EÜ artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks allpool nimetatud eksportivate tootjate ja äriühingute pakutud kohustused seoses Vene Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega.

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Venemaa Föderatsioon

Toodab Venemaal Solikamskis asuv JSC Silvinit ja müüb Venemaal Moskvas asuv JSC International Potash Company või Austrias Viinis asuv Polyfer Handels GmbH esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses

A695

Venemaa Föderatsioon

Toodab ja müüb Venemaal Bereznikis asuv JSC Uralkali või toodab Venemaal Bereznikis asuv JSC Uralkali ja müüb Šveitsis Genfis asuv Uralkali Trading SA esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses

A520”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 308, 24.10.1992, lk 41.

(3)  EÜT L 112, 11.5.2000, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1891/2005 (ELT L 302, 19.11.2005, lk 14).

(4)  ELT L 182, 19.5.2004, lk 23.

(5)  ELT L 183, 20.5.2004, lk 16. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 588/2005 (ELT L 98, 16.4.2005, lk 11).

(6)  ELT L 143, 7.6.2005, lk 11.

(7)  ELT L 302, 19.11.2005, lk 79.