ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 214

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
4. august 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1183/2006, 24. juuli 2006, ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala kohta (kodifitseeritud versioon)

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1184/2006, 24. juuli 2006, millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes (kodifitseeritud versioon)

7

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2006, 24. juuli 2006, millega denonsseeritakse Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi vaheline Angola rannikuvetes kalastamise kokkulepe ning kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2792/1999

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1186/2006, 3. august 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1187/2006, 3. august 2006, milles sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 796/2004 seoses kõnealuse määruse artikli 21 kohaldamisega teatavates liikmesriikides

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1188/2006, 3. august 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

19

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1189/2006, 3. august 2006, millega 66. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

21

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta

29

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 11. aprill 2006, oluliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete koguste jaotamise kohta ühenduses 2006. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1483 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni otsus, 20. juuli 2006, millega asendatakse otsuse 2005/769/EÜ (millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96) lisa

50

 

*

Komisjoni otsus, 2. august 2006, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3400 all)  ( 1 )

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1183/2006,

24. juuli 2006,

ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. aprilli 1981. aasta määrust (EMÜ) nr 1208/81 (millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala) (3) on oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Hindade registreerimisel ning sekkumisel veise- ja vasikalihasektoris tuleb kohaldada ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaalat.

(3)

Täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisel tuleb lähtuda lihakusest ja rasvasusest; nende kahe kriteeriumi üheaegne kasutamine võimaldab rümpi klassidesse jagada; selliselt klassifitseeritud rümbad tuleb identifitseerida.

(4)

Käesoleva määruse ühtse kohaldamise tagamiseks ühenduses tuleb sätestada ühenduse inspekteerimiskomisjoni kohapealsed kontrollimised,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse ühenduse täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimisskaala.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   rümp– tapetud looma terve keha pärast veretustamist, siseelundite eemaldamist ja nülgimist, mis esitatakse:

ilma pea ja jalgadeta; pea eraldatakse rümbast kuklaluu ja esimese kaelalüli vahelt ning jalad kämblaliigesest või kanna-pöialiigesest,

ilma rinna- ja kõhuõõneorganiteta, koos neerude, neerurasva ja vaagnarasvaga või ilma nendeta,

ilma suguorganite ja nende juurde kuuluvate lihasteta ning emasloomadel ilma udara ja udararasvata;

b)   poolrümp– toode, mis on saadud punktile a vastava rümba sümmeetrilisel poolitamisel piki kaela-, rinna-, nimme- ja ristluulülide keskkohti ning läbi rinnaku ja vaagnaliiduse keskkoha.

Artikkel 3

Turuhindade kindlaksmääramiseks esitatakse rümp välisrasva eemaldamata, kusjuures kael on lõigatud veterinaarnõuete kohaselt:

ilma neerude, neerurasva ja vaagnarasvata,

ilma vahelihase kõõluselise ja lihaselise osata,

ilma sabata,

ilma seljaajuta,

ilma kubemevoldi rasvkoeta,

ilma rümba tagaosa sisetüki seespoolse rasvkoeta,

ilma kägiveeni ja sellega külgneva rasvkoeta.

Kui käesolevat võrdlusesituskuju ei kasutata, on liikmesriikidel lubatud võtta vastu ka teisiti esitatud rümpi.

Sellistel juhtudel määratakse neilt esitustelt võrdlusesituskujule üleminekuks vajalikud kohandused kindlaks nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 (veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta) (5) artikli 43 lõikes 2 viidatud korra kohaselt.

Artikkel 4

1.   Ilma, et see piiraks sekkumiseeskirjade kohaldamist, jagatakse täiskasvanud veiste rümbad järgmistesse kategooriatesse:

A.

kuni kaheaastaste noorte kastreerimata veiste rümbad;

B.

muude kastreerimata isasloomade rümbad;

C.

kastreeritud isasloomade rümbad;

D.

poeginud lehmade rümbad;

E.

muude emasloomade rümbad.

Rümpade kategooriate eristamise kriteeriumid sätestatakse määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korras.

2.   Täiskasvanud veiste rümpade klassifitseerimiseks hinnatakse järjekorras:

a)

lihakust, mis on määratletud vastavalt I lisas, ja

b)

rasvasust, mis on määratletud vastavalt II lisas.

3.   Liikmesriigid võivad kasutada I lisas tähega S märgistatud lihakusklasse selleks, et võtta olemasolevatest klassidest kõrgemate lihakusklasside (topeltlihaselisusega rümbad) valikulise kasutamisega arvesse konkreetse tootmisviisi omadusi või selle eeldatavat arengut.

Liikmesriigid, kes kavatsevad seda võimalust kasutada, teatavad oma kavatsusest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

4.   Liikmesriikidel on lubatud jagada iga I ja II lisas ettenähtud klass maksimaalselt kolmeks alamklassiks.

Artikkel 5

1.   Rümbad ja poolrümbad klassifitseeritakse pärast tapmist niipea kui võimalik ja see klassifitseerimine toimub tapamajas.

2.   Klassifitseeritud rümbad ja poolrümbad identifitseeritakse.

3.   Enne identifitseerimist märgistamise teel on liikmesriikidel õigus lasta eemaldada rümpadelt või poolrümpadelt välisrasv, kui see on rasvkatte tõttu põhjendatav.

Tingimused, mille korral rakendatakse välisrasva eemaldamist, määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 6

1.   Kohapealset inspekteerimist teostab ühenduse inspekteerimiskomisjon, kuhu kuuluvad komisjoni eksperdid ja liikmesriikide nimetatud eksperdid. Inspekteerimiskomisjon annab inspekteerimistest aru komisjonile.

Komisjon võtab vajaduse korral kasutusele meetmed ühesuguse klassifitseerimise tagamiseks.

Neid inspekteerimisi teostatakse ühenduse nimel, kes kannab sellest tulenevad kulud.

2.   Lõike 1 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 7

Täiendavad sätted lihakus- ja rasvasusklasside täpsemaks määratlemiseks võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 43 lõikes 2 viidatud korrale.

Artikkel 8

Määrus (EMÜ) nr 1208/81 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 65, 17.3.2006, lk 50.

(3)  EÜT L 123, 7.5.1981, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 1026/91 (EÜT L 106, 26.4.1991, lk 2).

(4)  Vt III lisa.

(5)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).


I LISA

LIHAKUS

Rümba piirkondade, eriti selle oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) areng

Lihakusklass

Kirjeldus

S

super

Kõik rümba piirkonnad äärmiselt kumerad; erakordselt hea lihaste areng (topeltlihaselisus)

E

kõrgem

Kõik rümba piirkonnad kumerad kuni väga kumerad; erakordselt hea lihaste areng

U

väga hea

Rümba piirkonnad tervikuna ümarad; väga hea lihaste areng

R

hea

Rümba piirkonnad tervikuna lamedad; hea lihaste areng

O

rahuldav

Rümba piirkonnad lamedad kuni nõgusad; keskmine lihaste areng

P

nõrk

Kõik rümba piirkonnad nõgusad kuni väga nõgusad; nõrk lihaste areng


II LISA

RASVASUS

Rasva hulk rümba välispinnal ja rinnaõõnes

Rasvasusklass

Kirjeldus

1

väga õhuke

Ilma rasvakihita või väga õhukese rasvakihiga

2

õhuke

Õhuke rasvakiht, lihased peaaegu kõikjal nähtavad

3

keskmine

Lihased peaaegu kõikjal rasvaga kaetud, välja arvatud taga- ja abaosas, õhuke rasvaladestus rinnaõõnes

4

paks

Lihased rasvaga kaetud, kuid taga- ja abaosas veel osaliselt nähtavad, selgesti nähtavad rasvaladestused rinnaõõnes

5

väga paks

Kogu rümp rasvaga kaetud; tugevad rasvaladestused rinnaõõnes


III LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1208/81

(EÜT L 123, 7.5.1981, lk 3)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1026/91

(EÜT L 106, 26.4.1991, lk 2)


IV LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1208/81

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2

Artikkel 2, lõige 2

Artikkel 3

Artikkel 3, lõige1

Artikkel 4, lõige 1

Artikkel 3, lõige 2, esimene lõik

Artikkel 4, lõige 2

Artikkel 3, lõige 2, teine ja kolmas lõik

Artikkel 4, lõige 3, esimene ja teine lõik

Artikkel 3, lõige 3

Artikkel 4, lõige 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5, esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 6, lõige 1 esimene, teine ja kolmas lõik

Artikkel 5, neljas lõik

Artikkel 6, lõige 2

Artikkel 6, esimene lõik

Artikkel 7

Artikkel 6, teine, kolmas ja neljas lõik

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

I ja II lisa

I ja II lisa

III lisa

IV lisa


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/7


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1184/2006,

24. juuli 2006,

millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 4. aprilli 1962. aasta määrust nr 26, millega kohaldatakse teatavaid konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste ja toodete tootmise ja nendega kauplemise suhtes (2) on sisuliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Asutamislepingu artikli 36 põhjal on asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade kohaldamine põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes üks ühise põllumajanduspoliitika raames otsustatavaid küsimusi. Järelikult tuleb kõnealuse poliitika arenedes käesoleva määruse sätteid edaspidi täiendada.

(3)

Asutamislepingu artiklis 81 osutatud kokkuleppeid, otsuseid ja tegevusi käsitlevaid, samuti turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud konkurentsieeskirju tuleb põllumajandustoodete ja saaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes kohaldada määral, mis ei takista põllumajandusturgude siseriikliku korralduse toimimist ega ohusta ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamist.

(4)

Erilist tähelepanu pälvivad sellised põllumajandustootjate ühendused, kes eelkõige tegelevad põllumajandustoodete ja saaduste ühistootmise või -turustamisega või ühiste seadmete kasutamisega, välja arvatud siis, kui selline ühistegevus välistab konkurentsi või ohustab asutamislepingu artikli 33 eesmärkide saavutamist.

(5)

Ühise põllumajanduspoliitika arengu ohustamise vältimiseks ning selleks, et tagada kõnealuste ettevõtete mittediskrimineeriv kohtlemine ja õiguskindlus, on ainult komisjon, kelle otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa Kohus, volitatud otsustama, kas kahes eespool nimetatud põhjenduses esitatud tingimused on asutamislepingu artiklis 81 osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuse osas täidetud.

(6)

Ühise põllumajanduspoliitika arendamise ühe osana peaks komisjon põllumajandustoodete ja saaduste tootmiseks või nendega kauplemiseks antavate toetuste rakendamisel koostama olemasolevate, uute või kavatsetavate toetuste nimekirja, et anda liikmesriikidele asjakohast nõu ja pakkuda välja neile sobivaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Asutamislepingu artikleid 81 kuni 86 ja nende rakendussätteid kohaldatakse kõikide asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 ja artiklis 82 osutatud kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis on seotud asutamislepingu I lisas loetletud toodete tootmise või nendega kauplemisega, kui käesoleva määruse artiklist 2 ei tulene teisiti.

Artikkel 2

1.   Asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ei kohaldata selliste käesoleva määruse artiklis 1 nimetatud kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis moodustavad riigisisese turukorralduse lahutamatu osa või mida on vaja asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

Eelkõige ei kohaldata seda ühe liikmesriigi põllumajandustootjate, põllumajandustootjate ühenduste või sellistest ühendustest moodustatud liitude kokkulepete, otsuste ja tegevuste suhtes, mis käsitlevad põllumajandustoodete ja saaduste tootmist või müüki või ühiste seadmete kasutamist põllumajandustoodete ja saaduste ladustamiseks või töötlemiseks, ning kui need ei kohusta kehtestama ühesuguseid hindu, välja arvatud siis, kui komisjon leiab, et seejuures välistatakse konkurents või ohustatakse asutamislepingu artikli 33 eesmärke.

2.   Pärast nõupidamist liikmesriikidega ja asjaomaste ettevõtjate või ettevõtjate ühenduste ning kõikide muude vajalikuks peetavate füüsiliste või juriidiliste isikute ärakuulamist on ainult komisjon, kelle otsuseid on pädev läbi vaatama Euroopa Kohus, volitatud avaldamisele kuuluva otsusega kindlaks määrama, millised kokkulepped, otsused ja tegevused vastavad lõikes 1 määratletud tingimustele.

Komisjon langetab artiklis 2 nimetatud otsuse kas omal algatusel või mõne liikmesriigi pädeva ametiasutuse või asjast huvitatud ettevõtja või ettevõtjate ühenduse taotlusel.

3.   Avaldatakse huvitatud isikute nimed ja otsuse põhiline sisu; seejuures tuleb arvesse võtta ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

Artikkel 3

Asutamislepingu artikli 88 lõike 1 ja lõike 3 esimese lause sätteid kohaldatakse toetuste suhtes, mida antakse seoses asutamislepingu I lisas loetletud toodete tootmise või nendega kauplemisega.

Artikkel 4

Määrus nr 26 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT 30, 20.4.1962, lk 993/62. Määrust on muudetud määrusega nr 49 (EÜT 53, 1.7.1962, lk 1571/62).

(3)  Vt I lisa.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatusega

Nõukogu määrus nr 26

(EÜT nr 30, 20.4.1962, lk 993/62)

Nõukogu määrus nr 49

(EÜT nr 53, 1.7.1962, lk 1571/62)

ainult artikkel 1, lõige 1, punkt g


II LISA

Vastavustabel

Määrus nr 26

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2, lõige 2

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik

Artikkel 2, lõige 3

Artikkel 2, lõige 2, teine lõik

Artikkel 2, lõige 4

Artikkel 2, lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

I lisa

II lisa


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/10


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1185/2006,

24. juuli 2006,

millega denonsseeritakse Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi vaheline Angola rannikuvetes kalastamise kokkulepe ning kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2792/1999

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 36 ja artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi valitsuse vaheline kokkulepe Angola rannikuvetes kalastamise kohta (2) (edaspidi “kokkulepe”) kirjutati alla Luandas 1. veebruaril 1989 ning see jõustus samal kuupäeval vastavalt kõnealuse kokkuleppe artiklile 15.

(2)

Kokkuleppele viimasena lisatud protokolli, millega määratakse kindlaks kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 3. augustist 2002 kuni 2. augustini 2004, (3) ei ole uuendatud, sest teatavad tingimused, mida sisaldas Angola Vabariigi valitsuse poolt oktoobris 2004 vastu võetud vee-elusressursse käsitlev uus õiguslik raamistik, ei sobinud ühenduse nõuetega Angola vetes kalastavate ühenduse laevade tegevuse suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks kõnealune kokkulepe selle artiklis 14 sätestatud korra kohaselt denonsseerida.

(4)

Liikmesriigid võivad vastavalt nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 2792/1999, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord, (4) maksta kalanduskokkuleppest sõltuvate ühenduse laevastike kaluritele ja laevaomanikele tegevuse ajutise peatamise korral hüvitist, kui kalanduskokkulepet ei uuendata või see peatatakse. Hüvitist ei või maksta kauem kui kuus kuud. Hüvitise maksmist võib pikendada veel kuue kuu võrra, kui asjaomase laevastiku suhtes rakendatakse ühenduse poolt heaks kiidetud ümberkorralduskava.

(5)

18. juulil 2005 võttis komisjon vastu otsuse, millega kiideti heaks ümberkorralduskava Euroopa Ühenduse ja Angola Vabariigi vahelise kalastusprotokolli uuendamata jätmisega seotud kalalaevade jaoks Kalanduse Arendusrahastu tegevusprogrammi raames seoses ühenduse struktuuriabiga Hispaania eesmärgi 1 piirkondade kalandussektorile ajavahemikul 2000 kuni 2006.

(6)

Kõnealuse ümberkorralduskava rakendamise hõlbustamiseks tuleks kavaga hõlmatud ühenduse kalalaevad, kes denonsseerimise tagajärjel lõpetavad kokkuleppe alusel toimuva tegevuse, vabastada teatavatest määruse (EÜ) nr 2792/1999 nõuetest. Eelkõige ei peaks nende suhtes kehtima kohustus maksta tagasi riigiabi, mida on antud tegevuse ajutise peatamise korral või laevade uuendamiseks, moderniseerimiseks või seadmete hankimiseks, ega kohustus tõendada pidevat tegevust nende ühenduse kalalaevaregistrist kustutamisele eelneva aasta jooksul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga denonsseeritakse ühenduse nimel Euroopa Majandusühenduse ja Angola Rahvavabariigi valitsuse vahelise kokkuleppe Angola rannikuvetes kalastamise kohta, mis kirjutati alla Luandas 1. veebruaril 1989.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud teatama Angola Vabariigi valitsusele kokkuleppe denonsseerimisest.

Artikkel 3

1.   Määruse (EÜ) nr 2792/1999 artikli 10 lõike 3 punkti b alapunkti ii ja lõiget 4 või kõnealuse määruse III lisa punkti 1.1 alapunkti a ei kohaldata ühenduse kalalaevade suhtes, mis on loetletud komisjoni 18. juuli 2005. aasta otsusega heaks kiidetud ümberkorralduskavas.

2.   Iga laeva võimalust saada kasu määruse (EÜ) nr 2792/1999 artikli 10 lõikes 4 sätestatud erandist käsitletakse riigiabi kasutava laevastiku koosseisust väljaarvamisena, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (5) artikli 11 lõiget 3.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PEKKARINEN


(1)  16. mai 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 268, 19.9.1987, lk 66.

(3)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 92.

(4)  EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 485/2005 (ELT L 81, 30.3.2005, lk 1).

(5)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1186/2006,

3. august 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. augustil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 3. augusti 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1187/2006,

3. august 2006,

milles sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 796/2004 seoses kõnealuse määruse artikli 21 kohaldamisega teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 145 punkti n,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003, (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, (2) artiklis 21 on sätestatud toetuse vähendamine, mida kohaldatakse juhul, kui abitaotlus esitatakse hilinemisega.

(2)

Mitmes liikmesriigis on 2006. aastat hõlmava ühtse taotluse haldamine toimunud erakorralistes tingimustes. Kõnealune olukord on omakorda eri määral mõjutanud asjaomaste liikmesriikide põllumajandusettevõtjate võimalust esitada oma ühtne taotlus määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 11 lõikega 2 ettenähtud tähtajaks. Vastavalt sellele võidakse kõnealuse olukorraga põhjuseta ohtu seada teatavate põllumajandusettevõtjate õigus saada abi selles ulatuses, millele neil oleks tavapäraselt õigus.

(3)

Eelkõige ettenägematute tehniliste ja haldusraskuste tõttu on Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik kogenud ootamatuid probleeme uue ühtse otsemaksete kava praktilisel rakendamisel. Lisaks sellele on oliiviõlisektori lisamine kõnealusesse kavasse märkimisväärselt suurendanud asjaomase süsteemi keerukust. Taotlust esitavate põllumajandusettevõtjate arvukus ning oliivisaludega seonduvad keerulised arvutused on Prantsusmaa, Itaalia, Portugali ja Hispaania puhul veelgi rohkem raskendanud 2006. aastat hõlmavate taotluste läbitöötamist.

(4)

Üleujutustest tingitud tõsise olukorra tõttu Ungaris ja ettenägematute tehniliste probleemide tõttu Poolas seoses asjakohase graafilise teabe esmakordse trükkimisega, edastasid pädevad asutused täielikud taotlusvormid põllumajandusettevõtjatele märkimisväärse hilinemisega ning see mõjutas nende võimalust esitada oma taotlus kindlaksmääratud tähtajaks.

(5)

Võttes arvesse tekkinud olukorda, ei ole 2006. aasta suhtes asjakohane kohaldada toetuse summa vähendamist 1 % võrra iga tööpäeva kohta ning samuti ei tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 21 lõikega 1 ettenähtud erandit seoses taotlustega, mis esitatakse enne asjaomastes liikmesriikides valitseva eriolukorra kohaselt kindlaksmääratavat tähtpäeva.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 21 lõikest 1 ei kohaldata toetuse summa vähendamist 1 % võrra iga tööpäeva kohta ega samas lõikes ettenähtud erandit 2006. aastat hõlmavate ühtsete taotluste suhtes, mis esitatakse pädevatele asutustele.

a)

Enne 31. maini 2006 järgmiste liikmesriikide puhul:

i)

Prantsusmaa:

käesoleva määruse I lisas loetletud Prantsusmaa departemangude põllumajandusettevõtjad,

põllumajandusettevõtjad, kes alustasid elektroonilise taotluse esitamist enne 15. maini 2006, kuid kellel ei olnud võimalik seda asjaomaseks tähtpäevaks lõpetada;

ii)

Ungari, käesoleva määruse II lisas loetletud piirkondade osas;

iii)

Madalmaad.

b)

Enne 15. juunini 2006 järgmiste liikmesriikide puhul:

i)

Prantsusmaa, ühtse otsemaksete kava alusel abikõlblikke oliivipuid kasvatavate põllumajandusettevõtjate osas;

ii)

Hispaania, käesoleva määruse III lisas loetletud autonoomsete piirkondade osas;

iii)

Itaalia;

iv)

Poola;

v)

Ühendkuningriik, Inglismaa osas;

vi)

Portugal, ühtse otsemaksete kava alusel abikõlblikke oliivipuid kasvatavate põllumajandusettevõtjate osas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 593/2006 (ELT L 175, 29.6.2006, lk 1).

(2)  ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 659/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 20).


I LISA

Artikli 1 punkti a alapunkti i esimeses taandes osutatud Prantsusmaa departemangud

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse du Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


II LISA

Artikli 1 punkti a alapunktis ii osutatud Ungari piirkonnad

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


III LISA

Artikli 1 punkti b alapunktis ii osutatud Hispaania autonoomsed piirkonnad

 

Andaluusia

 

Aragón

 

Extremadura

 

Baleaarid

 

Baskimaa

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla-León

 

Kataloonia

 

La Rioja

 

Madrid

 

Murcia

 

Navarra

 

Valencia


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1188/2006,

3. august 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2006. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1174/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2006/2007. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1002/2006 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. augustil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 55, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 36.

(4)  ELT L 211, 1.8.2006, lk 20.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 4. augustist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1189/2006,

3. august 2006,

millega 66. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

25. juulil 2006 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2006

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 674/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 58).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Al Rashid Trust (teiste nimedega Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel 668 33 01; tel (0300-820) 91 99; faks 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel 587 -25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tel 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

operatsioonid Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

operatsioonid ka Kosovos ja Tšetšeenias”

asendatakse järgmisega:

“The Aid Organisation of The Ulema (teiste nimedega a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Aadress:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14),

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel 497 92 63),

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel 587 25 45),

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel 262 38 18-19),

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel 042-681 20 81).

Muu teave: a) peakorterid Pakistanis, b) kontonumbrid panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas: 05501741 ja 06500138.”

(2)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jeemen” asendatakse järgmisega:

“Al-Nur Honey Press Shops (teise nimega Al-Nur Honey Center). Aadress: Sanaa, Jeemen. Muu teave: asutatud Mohamed Mohamed A-Hamati poolt, kes on pärit Hufash’i piirkonnast, El Mahweet’i kubernerkonnast, Jeemen.”

(3)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Eastern Turkistan Islamic Movement või East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (teiste nimedega Eastern Turkistan Islamic Party või Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” asendatakse järgmisega:

“Eastern Turkistan Islamic Movement (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).”

(4)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Global Relief Foundation (teiste nimedega a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief’”. Aadress:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muu teave:

a)

Muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Kashmir, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria.

b)

Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626.

c)

Käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759.

d)

Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast.”

asendatakse järgmisega:

“Global Relief Foundation (teiste nimedega a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial “World Relief”. Aadress:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia,

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina,

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Muu teave:

a)

Muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria.

b)

Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626.

c)

Käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759.

d)

Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast.”

(5)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (RIHS), teiste nimedega Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath; kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. NB: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid” asendatakse järgmisega:

“Islami Pärandi Taaselustamise Ühing (teiste nimedega a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Islami Pärandi Taaselustamise Ühing Aafrika Mandril, Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS. Kontorite asukohad: Pakistan ja Afganistan. Muu teave: loetelus on ainult selle üksuse Pakistani ja Afganistani kontorid.”

(6)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (teiste nimedega Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” asendatakse järgmisega:

“Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (teiste nimedega a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).”

(7)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Special Purpose Islamic Regiment (teiste nimedega the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” asendatakse järgmisega:

“Special Purpose Islamic Regiment (teiste nimedega a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).”

(8)

Pealkirja “Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne “Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Šveits” asendatakse järgmisega:

“Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itaalia.”

(9)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Anafi, Nazirullah, Maulavi (kaubandusatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad)” asendatakse järgmisega:

“Nazirullah Aanafi. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: kaubandusatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000912 (välja antud 30.6.1998).”

(10)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Qadeer, Abdul, kindral (sõjaväeatašee, Talibani “suursuursaatkond”, Islamabad)” asendatakse järgmisega:

“Abdul Qadeer. Tiitel: kindral. Ametinimetus: sõjaväeatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1967. Sünnikoht: Nangarhar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000974.”

(11)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (teiste nimedega a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Aaddress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, NW8, London, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas). Sünniaeg: a) 21.3.63, b) 21.1.63. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: E 423362, välja antud Islamabadis 15.5.1988, b) 0841438 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1998, kaotas kehtivuse 30.12.2003). Siseriiklik isikukood nr: 1292931. Muu teave: a) Belgias kasutab postkastiaadressi, b) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid; c) teadaolevalt elab Iirimaal Dublinis” asendatakse järgmisega:

“Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (teiste nimedega a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Aadress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksamaa, b) 129 Park Road, London NW8, Inglismaa, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (viimane registreeritud aadress Bosnia ja Hertsegoviinas). Sünniaeg: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Pass nr: a) E 423362 (välja antud Islamabadis 15.5.1988), b) 0841438 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud 30.12.1998, kaotas kehtivuse 30.12.2003). Siseriiklik isikukood nr: 1292931. Muu teave: a) Belgias kasutab postkastiaadressi, b) isa nimi Mohamed, ema nimi Medina Abid; c) teadaolevalt elab Iirimaal Dublinis.”

(12)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Ahmed Mohammed Hamed Ali (teise nimega Abdurehman, Ahmed Mohammed; teise nimega Abu Fatima; teise nimega Abu Islam; teise nimega Abu Khadiijah; teise nimega Ahmed Hamed; teise nimega Ahmed The Egyptian; teise nimega Ahmed, Ahmed; teise nimega Al-Masri, Ahmad; teise nimega Al-Surir, Abu Islam; teise nimega Ali, Ahmed Mohammed; teise nimega Ali, Hamed; teise nimega Hemed, Ahmed; teise nimega Shieb, Ahmed; teise nimega Shuaib), Afghanistan; sündinud 1965. aastal Egiptuses; Egiptuse kodanik” asendatakse järgmisega:

“Ahmed Mohammed Hamed Ali (teiste nimedega a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse.”

(13)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Al-Jadawi, Saqar; sündinud (umbes) 1965. aastal; arvatavasti Jeemeni ja Saudi Araabia kodanik; Osama bin Ladeni abiline” asendatakse järgmisega:

“Saqar Al-Jadawi (teise nimega Saqr Al-Jaddawi). Aadress: Shari Tunis, Sana’a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Al-Mukalla, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: 00385937. Muu teave: a) viimane aadress b) Osama bin Ladeni autojuht ja isiklik ihukaitsja ajavahemikus 1996–2001.”

(14)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (teiste nimedega a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Sünniaeg: 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: A005487 (Jeemen), välja antud 13. augustil 1995” asendatakse järgmisega:

“Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (teiste nimedega a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Tiitel: šeik. Aadress: Sanaa, Jeemen. Sünniaeg: a) 1942, b) ca 1950. Sünnikoht: Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Pass nr: A005487 (välja antud 13.8.1995).”

(15)

Pealkirja “Füüsilised isikud” Allamuddin, Syed (teine sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar) asendatakse järgmisega:

“Sayed Allamuddin Athear. Ametinimetus: teine sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1955. Sünnikoht: Badakshan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000994.”

(16)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Huda bin Abdul HAQ (teise nimega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); sünniaeg: a) 9. veebruar 1960, b) 2. veebruar 1960; sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongani piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia; kodakondsus: Indoneesia” asendatakse järgmisega:

“Huda bin Abdul Haq (teiste nimedega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Sünniaeg: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongan’i piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia.”

(17)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Sünniaeg: 1.5.1972 või 16.9.1973. Sünnikoht: Sünnikoht: a) Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Sudaani, b) Jeemeni. Jeemeni pass nr 00 085 243, välja antud 12. novembril 1997 Sanaas, Jeemenis” asendatakse järgmisega:

“Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (teiste nimedega a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Sünniaeg: a) 1.5.72, b) 16.9.73. Sünnikoht: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jeemen, b) Khartoum, Sudaan. Kodakondsus: a) Jeemeni, b) Sudaani. Pass nr: 00085243 (välja antud 17.11.1997 Sanaa’s, Jeemenis). Muu teave: vahistatud Karachis, Pakistanis, 30.9.2002.”

(18)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Daud, Mohammad (haldusatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad)” asendatakse järgmisega:

“Mohammad Daud. Ametinimetus: haldusatašee, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Kabul, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00732.”

(19)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Fauzi, Habibullah (esimene sekretär/esinduse asejuht, Talibani “suursaatkond”, Islamabad)” asendatakse järgmisega:

“Habibullah Faizi. Ametinimetus: Teine sekretär. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 010678 (välja antud 19.12.1993).”

(20)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Murad, Abdullah, maulavi (peakonsul, Talibani “peakonsulaat”, Quetta)” asendatakse järgmisega:

“Abdullah Hamad. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani “peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1972. Sünnikoht: Helmand, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 00857 (välja antud 20.11.1997).”

(21)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Aazem, Abdul Haiy, maulavi (esimene sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Quetta)” asendatakse järgmisega:

“Abdul Hai Hazem. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: esimene sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Quetta, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 0001203.”

(22)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (teise nimega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); sünniaeg: 12. märts 1971; sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia, kodakondsus: arvatavasti Saudi Araabia ja Palestiina kodanik; passi nr: omab Egiptuse passi nr 484824, välja andnud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkond Riyadhis; muu teave: Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja” asendatakse järgmisega:

“Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Riyadh, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Pass nr: 484824, (Egiptuse pass, välja andnud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkond Riyadhis). Muu teave: Osama bin Ladenile lähedane isik ja terroristide reiside korraldaja.”

(23)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Safi, Rahmatullah, kindral (Talibani esindaja Euroopas)” asendatakse järgmisega:

“Rahamatullah Kakazada. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani “peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000952 (välja antud 7.1.1999).”

(24)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Dawood Ibrahim Kaskar (teiste nimedega a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Sünniaeg: 1955. Sünnikoht: Ratnagiri, India. Kodakondsus: India. Pass nr: A-333602, välja antud Indias, Bombays 6. aprillil 1985” asendatakse järgmisega:

“Dawood Ibrahim Kaskar (teiste nimedega a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Sünniaeg: 26.12.1955. Sünnikoht: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Kodakondsus: India. Pass nr: A-333602 (välja antud 4.6.1985 Bombays, Indias). Muu teave: a) India valitsus on passi tühistanud, b) India on tema suhtes väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse.”

(25)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Muu teave: Ühendkuningriigis on tema suhtes algatatud juurdlus” asendatakse järgmisega:

“Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (teiste nimedega a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Aadress: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Ühendkuningriik; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 15.4.1958. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Briti. Muu teave: Ühendkuningriigis on tema suhtes algatatud juurdlus.”

(26)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Mohammad, Akhtar, maulavi (haridusatašee, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar)” asendatakse järgmisega:

“Akhtar Mohammad Maz-Hari. Tiitel: maulavi. Ametinimetus: haridusatašee, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1970. Sünnikoht: Kunduz, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 012820 (välja antud 4.11.2000).”

(27)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Saddiq, Alhaj Mohammad, maulavi (kaubandusesindaja, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar)” asendatakse järgmisega:

“Mohammad Sadiq (teise nimega Maulavi Amir Mohammad), tiitel: a) Alhaj, b) maulavi. Ametinimetus: Afganistani kaubandusagentuuri juhataja, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: SE 011252.”

(28)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Nedal Mahmoud Saleh (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünnikoht: Taiz (Jeemen). Sünniaeg: 1. märts 1970. Muu teave: vahistatud Itaalias 19.8.2003” asendatakse järgmisega:

“Nedal Mahmoud Saleh (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: vahistatud Itaalias 19.8.2003.”

(29)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Wali, Qari Abdul (esimene sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar)” asendatakse järgmisega:

“Qari Abdul Wali Seddiqi. Ametinimetus: kolmas sekretär. Sünniaeg: 1974. Sünnikoht: Ghazni, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000769 (välja antud 2.2.1997).”

(30)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Shenwary, hadži Abdul Ghafar (kolmas sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Karachi)” asendatakse järgmisega:

“Abdul Ghafar Shinwari. Tiitel: hadži. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani “peakonsulaat”, Karachi, Pakistan. Sünniaeg: 29.3.1965. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 000763 (välja antud 9.1.1997).”

(31)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Najibullah, maulavi (peakonsul, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar)” asendatakse järgmisega:

“Najib Ullah (teise nimega Maulvi Muhammad Juma). Tiitel: maulavi. Ametinimetus: peakonsul, Talibani “peakonsulaat”, Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Farah. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: 00737 (välja antud 20.10.1996).”

(32)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Sünnikoht: Vydriha küla, Kasahstani idapiirkond, NSVL. Sünniaeg: 12. september 1952. Kodakondsus: Venemaa Föderatsioon. Passid: Vene pass 43 nr 1600453” asendatakse järgmisega:

“Zelimhan Ahmedovitš Jandarbijev (teise nimega Abdul-Muslimovitš). Aadress: Derzhavina street 281-59, Grosnõi, Tšetšeeni Vabariik, Venemaa Föderatsioon. Sünniaeg: 12.9.1952. Sünnikoht: Võdrihha küla, Šemonaihha (Verhubinski) rajoon, Kasahhi (Nõukogude Sotsialistlik Vabariik). Kodakondsus: Venemaa. Pass nr: a) 43 nr 1600453, b) 535884942 (Vene välispass), c) 35388849 (Vene välispass). Muu teave: a) aadress on endine aadress, b) tapetud 19.2.2004.”

(33)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olevad kanded “Zaeef, Abdul Salam, mulla (erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani “suursaatkond”, Islamabad)”. “Zaeef, Abdul Salam (Talibani suursaadik Pakistanis)” ja “Zaief, Abdul Salam, mulla (kaevandus- ja tööstusministri asetäitja)” asendatakse järgmisega:

“Abdul Salam Zaeef. Tiitel: mulla. Ametinimetus: a) kaevandus- ja tööstusministri asetäitja, b) erakorraline ja täievoliline suursaadik, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1968. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001215 (välja antud 29.8.2000).”

(34)

Pealkirja “Füüsilised isikud” all olev kanne “Zahid, Mohammad, mulla (kolmas sekretär, Talibani “suursaatkond”, Islamabad)” asendatakse järgmisega:

“Mohammad Zahid. Tiitel: mulla. Ametinimetus: kolmas sekretär, Talibani “suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1971. Sünnikoht: Logar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: D 001206 (välja antud 17.7.2000).”


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/29


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/70/EÜ,

1. august 2006,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega “riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta), (1) eriti direktiivi artikli 40 lõike 1 punkte a, b ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ, on kohustatud riski astmest sõltuvalt rakendama tugevdatud nõuetekohase hoolsuse meetmeid teises liikmesriigis või kolmandas riigis elavate riikliku taustaga isikutega teostatavate tehingute või ärisuhete suhtes. Riskianalüüsi kontekstis on sobiv, kui kõnealuste asutuste ja isikute vahendid on suunatud eelkõige toodetele ja tehingutele, mida iseloomustab suurem rahapesu risk. Riikliku taustaga isikuteks peetakse isikuid, kellele on usaldatud oluliste avalike funktsioonide täitmine, nende lähimaid perekonnaliikmeid või selliste isikute teadaolevaid lähedasi kaastöötajaid. Riikliku taustaga isikute kontseptsiooni ühtse kohaldamise tagamiseks on nende isikute määratlemisel oluline arvesse võtta käsitletavate riikide sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke erinevusi.

(2)

Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ, ei pruugi vaatamata asjakohaste ja piisavate meetmete võtmisele tuvastada kliendi kuulumist mõnda riikliku taustaga isikute kategooriasse. Sellises olukorras peaks liikmesriik kõnealuse direktiivi kohaldamisega seotud õiguste teostamisel hoolikalt arvestama vajadusega kindlustada, et asjaomaste isikute automaatne vastutus eksimuse puhul oleks välditud. Liikmesriigid võiksid kaaluda ka direktiivi sätete järgimise lihtsustamist, andes asutustele ja isikutele sellega seoses vajalikke suuniseid.

(3)

Riiklikust tasandist madalamal olevate avalike funktsioonide täitmist ei tuleks üldjuhul lugeda oluliseks. Kui poliitiline ametikoht on siiski võrreldav samaväärse ametikohaga riiklikul tasandil, peaksid asutused ja isikud, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, riski astmest sõltuvalt kaaluma, kas neid avalikke funktsioone täitvaid isikuid tuleks pidada riikliku taustaga isikuteks või mitte.

(4)

Asutused ja isikud, kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ, on direktiivi kohaselt kohustatud tuvastama olulisi avalikke funktsioone täitvate füüsiliste isikute lähedased kaastöötajad, ainult siis, kui kontakt kaastöötajaga on avalikkusele teada või kui asutusel või isikul on põhjust arvata, et selline kontakt on olemas. See ei eelda niisiis aktiivset kontrolli teostamist asutuste või isikute poolt, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse.

(5)

Riikliku taustaga isikute mõiste alla kuuluvad isikud ei kuulu pärast teatava minimaalse ajavahemiku möödumist sellesse kategooriasse, kui nad on lõpetanud oluliste avalike ülesannete täitmise.

(6)

Kuna kliendi suhtes rakendatavate riskiastmest sõltuvate nõuetekohase hoolsuse menetluste kohandamine on madala riskiga olukordades direktiivi 2005/60/EÜ tavapärane tööriist ning võttes arvesse, et kliendi suhtes rakendatavad lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetlused nõuavad asjakohaseid kontrolle ja tasakaalu süsteemis, mille eesmärk on vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist, tuleks kliendi suhtes rakendatavat lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetluste kasutamist piirata teatavale arvule juhtumitele. Nimetatud juhtumitel ei vabastata kohustustest asutusi ja isikuid, kelle suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, ja neilt oodatakse muu hulgas ärisuhete järelevalve teostamist, et tuvastada keerukaid, ebatavalisi või suuremahulisi tehinguid, millel ei ole selget majanduslikku ega ilmset seaduslikku eesmärki.

(7)

Siseriiklikke avalik-õiguslikke asutusi peetakse üldiselt oma liikmesriigi piires madala riskiga klientideks ja direktiivi 2005/60/EÜ kohaselt võib nende suhtes rakendada lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetlusi. Siiski ei rakendata ühegi ühenduse institutsiooni, asutuse ega agentuuri, kaasa arvatud Euroopa Keskpanga (EKP), suhtes direktiivi alusel otse lihtsustatud nõuetekohast hoolsust kliendi suhtes, kuna nad ei kuulu siseriiklike avalik-õiguslike asutuste kategooriasse või EKP puhul krediidi- ja finantsasutuste kategooriasse. Kõnealused institutsioonid on madala rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga ning neid tuleks seetõttu pidada madala riskiga klientideks ja nende suhtes võiks asjakohaste kriteeriumite täitmise korral rakendada lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetlusi.

(8)

Lisaks sellele peaks olema võimalik kohaldada lihtsustatud nõuetekohast hoolsust kliendi suhtes siis, kui finantstegevust teostavad juriidilised isikud, kes ei mahu direktiivi 2005/60/EÜ finantsasutuse määratluse alla, vaid kuuluvad kõnealusest direktiivist lähtuvalt riiklike õigusaktide reguleerimisalasse, ning kes järgivad läbipaistvusele ja identiteedi kontrollmehhanismile esitatavaid piisavaid nõudeid, eelkõige tõhustatud järelevalvenõudeid. Eelnevat võiks kohaldada kindlustusteenuseid pakkuvate ettevõtjate puhul.

(9)

Kliendi suhtes rakendatavaid lihtsustatud hoolsuse menetlusi peaks olema võimalik kohaldada piiratud tingimustes ka toodetele ja nendega seotud tehingutele, näiteks kui kõnealuse finantstoote kasu ei saa üldiselt kolmandate isikute kasuna realiseerida ja kui kasu on realiseeritav ainult pikemas perspektiivis, nagu mõnede investeerimiskindlustuse poliiside või säästutoodete puhul, või kui finantstoote eesmärk on materiaalse põhivara finantseerimine liisingulepinguna, mil alusvara soodustatud isikuks koos omandiõigusega jääb liisingufirma, või madala väärtusega tarbijalaenuna, tingimusel, et tehingud teostatakse pangaarvete kaudu ja need jäävad allapoole teatavat ülemmäära. Riigi kontrollitavate toodete suhtes, mis on tavaliselt suunatud kindlatele kliendikategooriatele nagu lastele suunatud säästutooted, tuleks rakendada kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetlusi isegi siis, kui kõik tingimused ei ole täidetud. Riigi kontrolli tuleks mõista kui finantsturgude tavajärelevalvet ületavat tegevust ning seda ei peaks tõlgendama riigi poolt otseselt pakutavate toodetena, nagu riiklike võlaväärtpaberitena.

(10)

Liikmesriigid peaksid enne kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohase hoolsuse menetluste kasutamise lubamist hindama, kas kõnealused kliendid, tooted või tehingud on madala rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga, juhtides eelkõige tähelepanu kõnealuste klientide mis tahes tegevusele või mis tahes toodetele või tehingutele, mille olemuse tõttu võib pidada väga tõenäoliseks, et neid kasutatakse või kuritarvitatakse rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärkidel. Riskiteguri ja võimaliku kahtlusena tuleks eelkõige arvesse võtta kliendi katseid tegutseda madala riskiga toodete puhul anonüümsena või varjata oma isikut.

(11)

Teatavatel juhtudel võivad füüsilised või juriidilised isikud teostada finantstegevust harva või väga piiratult ja muude tegevuste kõrvalt, nagu näiteks hotellid, mis pakuvad oma klientidele valuutavahetusteenust. Direktiiviga 2005/60/EÜ lubatakse liikmesriikidel otsustada, et mainitud finantstegevus ei kuulu kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse. Tegevuse juhusliku või väga piiratud loomuse hindamine tuleks läbi viia asjaomase ettevõtte tehingute ja käibega seotud kvantitatiivsete künniste alusel. Kõnealused künnised tuleks kindlaks määrata riiklikul tasandil, sõltuvalt finantstegevuse liigist ning arvestades riikide eripärasid.

(12)

Lisaks sellele ei peaks isik, kes tegeleb finantstegevusega harva või väga piiratud mahus, osutama avalikkusele kõiki finantsteenuseid, vaid ainult selliseid teenuseid, mis aitavad tal parandada tema põhitegevuse tulemusi. Kui isiku põhitegevus on seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2005/60/EÜ, ei tuleks juhusliku või piiratud finantstegevusega seotud erandit rakendada, välja arvatud juhul, kui tegemist on kaupadega kauplevate isikutega.

(13)

Teatavate finantsteenuste, nagu rahaarveldus- või ülekandeteenuste kasutamine või kuritarvitamine rahapesuks või terrorismi rahastamiseks on tõenäolisem. Seetõttu on vajalik tagada, et nimetatud ja nendega sarnaseid finantstegevusi ei jäeta direktiivi 2005/60/EÜ rakendusalast väljapoole.

(14)

Tuleks sätestada, et direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõikest 2 tulenevad otsused oleks võimalik vajadusel võimalikult kiiresti tühistada.

(15)

Liikmesriigid peaksid tagama, et erandeid käsitlevaid otsuseid ei kuritarvitataks rahapesu ega terrorismi rahastamise eesmärgil. Eriti tuleks vältida direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõike 2 alusel otsuste tegemist juhtumites, kus riiklike ametiasutuste järelevalve- ja täitetegevus põhjustab raskusi liikmesriikide pädevuste kattumise tõttu nagu finantsteenuste osutamine erinevates liikmesriikides asuvate sadamate vahel transporditeenuseid pakkuvate laevade pardal.

(16)

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) (2) ja nõukogu 27. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist) (3) kohaldamist.

(17)

Kõnealuses direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva direktiiviga sätestatakse direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmed järgmiselt:

1.

riikliku taustaga isikute määratluse tehnilised aspektid nagu need on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikes 8;

2.

tehnilised kriteeriumid, et hinnata, kas olukordade rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud risk on teatavates olukordades vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 11 lõigetele 2 ja 5 madal;

3.

tehnilised kriteeriumid, et hinnata, kas kooskõlas direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõikega 2 on õigustatud käesoleva direktiivi kohaldamata jätmine teatavate juriidiliste või füüsiliste isikute suhtes, kes teevad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus.

Artikkel 2

Riikliku taustaga isikud

1.   Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 lõike 8 kohaldamiseks tuleb füüsiliste isikute hulka, kes täidavad või on täitnud olulisi avalikke funktsioone arvata:

a)

riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid;

b)

parlamendiliikmed;

c)

ülemkohtute, konstitutsioonikohtute või teiste kõrgema taseme kohtute liikmed, kelle otsuseid edasi ei kaevata, välja arvatud erandjuhtudel;

d)

riikide kontrolliasutuste ja keskpankade nõukogude liikmed;

e)

suursaadikud, asjurid ja kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid;

f)

riigiettevõtete haldus-, juhtimis- või järelevalveorganite liikmed.

Ükski esimese lõigu punktides a–f sätestatud kategooria ei hõlma kesk- või alamastme ametnikke.

Esimese lõigu punktides a–e sätestatud kategooriad hõlmavad vajaduse korral ühenduse ja rahvusvahelise tasandi ametikohti.

2.   Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 lõike 8 kohaldamiseks tuleb lähimate perekonnaliikmete hulka arvata:

a)

abikaasa;

b)

riikliku õiguse kohaselt abikaasaga samaväärne partner;

c)

lapsed ja nende abikaasad või partnerid;

d)

vanemad.

3.   Direktiivi 2005/60/EÜ artikli 3 lõike 8 kohaldamiseks tuleb teadaolevate lähedaste kaastöötajate hulka arvata:

a)

füüsiline isik, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse ühine kasusaav omanik või kellel on lähedased ärisuhted lõikes 1 viidatud isikuga;

b)

isik, kelle kasusaavas ainuomandis on juriidiline isik või õiguslik üksus ja mis on teadaolevalt asutatud tegelikult lõigus 1 viidatud isiku kasuks.

4.   Ilma et see piiraks tugevdatud nõuetekohase hoolsuse meetmete riskitundlikku kohaldamist olukordades, kus isik ei ole täitnud käesoleva artikli lõike 1 tähenduses olulisi avalikke funktsioone vähemalt aasta vältel, ei ole direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõikes 1 viidatud institutsioonid ja isikud kohustatud pidama taolisi isikuid riikliku taustaga isikuteks.

Artikkel 3

Kliendi suhtes kohaldatav lihtsustatud nõuetekohane hoolsus

1.   Kui käesoleva artikli lõikest 4 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõiget 2 kohaldades pidada kliente, kes on valitsusasutused või avalikud asutused ning kes täidavad kõiki järgmisi tingimusi, klientideks, kellega seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud risk on madal:

a)

klient täidab Euroopa Liidu lepingust, Euroopa Ühenduste asutamislepingust või ühenduse teisestest õigusaktidest tulenevalt olulisi avalikke funktsioone;

b)

kliendi isik on avalikult tuvastatav, läbipaistev ja kindel;

c)

kliendi tegevus ja tema raamatupidamistavad on läbipaistvad;

d)

klient on vastutav ühenduse institutsioonide või liikmesriikide ametiasutuste ees või on kasutusel muud asjakohased kontroll- ja võrdlusmenetlused, millega tagatakse kliendi tegevuse kontroll.

2.   Kui käesoleva artikli lõikest 4 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõiget 2 kohaldades pidada kliente, kes on juriidilised isikud ja kes ei ole valitsusasutused või avalikud asutused, kuid kes täidavad kõiki järgmisi tingimusi, klientideks, kellega seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud risk on madal:

a)

klient on õigussubjekt, kes teostab finantstegevust väljaspool direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 reguleerimisala, kuid kellele on riiklike õigusaktidega laiendatud direktiivi artikli 4 kohaselt sellest direktiivist tulenevad kohustused;

b)

kliendi isik on avalikult tuvastatav, läbipaistev ja kindel;

c)

kliendil peab finantstegevuse teostamiseks olema riiklikele õigusaktidele vastav kohustuslik litsents ja pädevad asutused võivad keelduda litsentsi väljastamast, kui nad ei ole kindlad, et asjaomaste üksuste tegelikud juhid või tegelikult kasu saavad omanikud on selleks sobivad isikud;

d)

direktiivi 2005/60/EÜ artikli 37 lõike 3 kohaselt teostavad pädevad asutused kliendi üle järelevalvet nimetatud direktiivi üle võtvate riiklike õigusaktide ja vajadusel riiklikest õigusaktidest tulenevate teiste kohustuste täitmise kohta;

e)

kui klient ei täida punktis a osutatud kohustusi, määratakse tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, kaasa arvatud võimalikud asjakohased haldusmeetmed või haldussanktsioonid.

Esimese lõigu punktis a nimetatud õigussubjekt sisaldab tütarettevõtjaid ainult niivõrd, kuivõrd nendele endile on laiendatud direktiivi 2005/60/EÜ kohustused.

Esimese lõigu punkti c kohaldamiseks peab pädev asutus teostama kliendi tegevuse üle järelevalvet. Järelevalve all tuleb kõnealuses kontekstis mõista suurimate volitustega järelevalvetegevust, kaasa arvatud kohapeal kontrolli läbiviimise võimalus. Kõnealused kontrollid hõlmavad ka poliitika, menetluste, raamatupidamise ja toimikute ülevaatust ning pistelist kontrolli.

3.   Kui käesoleva artikli lõikest 4 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõiget 5 kohaldades lubada asutustel ja isikutel, kelle suhtes kohaldatakse kõnealust direktiivi, pidada järgmisi tingimusi täitvate toodetega seotud tooteid või tehinguid madala rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga toodeteks või tehinguteks:

a)

kõnealuse toote aluseks on kirjalik leping;

b)

kõnealused tehingud sooritatakse kliendi arve kaudu, mis asub direktiivis 2005/60/EÜ käsitletud krediidiasutuses või kolmandas riigis asuvas krediidiasutuses, mis kohaldab kõnealuses direktiivis sätestatud nõuetega võrdväärseid nõudeid;

c)

kõnealune toode või tehing ei ole anonüümne ning selle olemus võimaldab direktiivi 2005/60/EÜ artikli 7 punkti c õigeaegset kohaldamist;

d)

käsitletava toote puhul kehtib eelnevalt kindlaksmääratud ülemmäär;

e)

toodetest või tehingutest saadavat kasu ei või realiseerida kolmandate isikute kasuna, välja arvatud surma, töövõimetuse, eelnevalt kindlaks määratud kõrge vanuseni jõudmise või muu sarnase juhtumi puhul;

f)

juhul kui tooted või tehingud võimaldavad investeeringuid finantsvahenditesse või nõuetesse, kaasa arvatud kindlustus või muud liiki tingimuslikud nõuded:

i)

on kõnealuse toote või tehingu kasu realiseeritav ainult pikemas perspektiivis,

ii)

kõnealust toodet või tehingut ei saa kasutada tagatisena,

iii)

lepingulise suhte ajal ei tehta kiirendatud makseid, kasutada ei saa tagastussätteid ja lepingut ei saa enneaegselt lõpetada.

Esimese lõigu punkti d kohaldamisel rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ artikli 11 lõike 5 punktiga a kehtestatud künniseid kindlustuspoliiside või samalaadsete säästutoodete puhul. Ilma, et see piiraks kolmanda lõigu kohaldamist, on muudel juhtudel maksimumkünniseks 15 000 eurot. Liikmesriigid võivad nimetatud künnisest erandeid teha toodete puhul, mis on seotud materiaalse vara finantseerimisega ning kui varade juriidilist ja reaalset omandiõigust ei kanta kliendile üle kuni lepingulise suhte lõppemiseni tingimusel, et liikmesriikide kehtestatud künnis tehingutele, mis on seotud nimetatud liiki toodetega, sõltumata sellest, kas tehing teostatakse ühekordse toiminguna või mitme omavahel seotud toiminguna, ei ületa 15 000 eurot aastas.

Liikmesriigid võivad teha erandeid esimese lõigu punktides e ja f sätestatud kriteeriumitest nendele toodetele, mille tunnused määravad avalikkuse huvides vastavad kohalikud ametiasutused, millele riik on määranud otsetoetuste või maksusoodustuste näol kindlaid eeliseid ja mille kasutust kontrollivad eelnimetatud ametiasutused tingimusel, et kasu on realiseeritav ainult pikemas perspektiivis ja et esimese lõigu punkti d kohaldamiseks kehtestatud künnis on piisavalt madal. Vajadusel võib künnise määrata aastase ülemmäärana.

4.   Hindamaks seda, kas lõigetes 1–3 viidatud klientide, toodete või tehingute puhul on rahapesu või terrorismi rahastamise risk madal, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu kõnealuste klientide mis tahes tegevusele või mis tahes toodetele või tehingutele, mille olemuse tõttu võib pidada väga tõenäoliseks, et neid kasutatakse või kuritarvitatakse rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärkidel.

Liikmesriigid ei pea lõigete 1–3 viidatud klientide, toodete või tehingute puhul rahapesu või terrorismi rahastamise riski madalaks, kui on kättesaadav teave, mis viitab võimalusele, et rahapesu või terrorismi rahastamise risk ei ole madal.

Artikkel 4

Harva või väga piiratud mahus teostatav finantstegevus

1.   Kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõiget 2 kohaldades pidada füüsilisi või juriidilisi isikuid, kes osalevad finantstegevuses ja täidavad kõiki järgmisi kriteeriume, mitte kuuluvaks kõnealuse direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 2 rakendusalasse:

a)

finantstegevus on piiratud absoluutarvudes;

b)

finantstegevus on tehingupõhiselt piiratud;

c)

finantstegevus ei ole põhitegevus;

d)

finantstegevus on kõrvaltegevus ja otseselt seotud põhitegevusega;

e)

põhitegevus ei ole direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud tegevus, välja arvatud kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis e osutatud tegevus;

f)

finantstegevus on suunatud ainult põhitegevuse klientidele ja see ei ole avatud teenus.

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel ei tohi finantstegevuse kogukäive ületada alammäära, mis peab olema piisavalt madal. Kõnealune alammäär tuleks kehtestada riiklikul tasandil ja finantstegevuse liigist tulenevalt.

Esimese lõigu punkti b kohaldamisel rakendavad liikmesriigid maksimaalset ülemmäära kliendi ja tehingu kohta, sõltumata sellest, kas tehing teostatakse ühekordse toiminguna või mitme omavahel seotud toiminguna. Kõnealune künnis kehtestatakse riiklikul tasandil, see sõltub finantstegevuse liigist. Künnis peab olema piisavalt madal, et tagada kõnealuste tehingute ebapraktilisus ning ebapiisavus rahapesu ja terrorismi finantseerimise jaoks, ning see künnis ei ületa 1 000 euro piiri.

Esimese lõigu punkti c kohaldamisel nõuavad liikmesriigid, et finantstegevuse käive ei ületaks 5 % kõnealuse juriidilise või füüsilise isiku kogukäibest.

2.   Hindamaks rahapesu või terrorismi rahastamise riski direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõike 2 kohaldamiseks, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu mis tahes finantstegevusele, mille olemuse tõttu võib pidada väga tõenäoliseks, et seda kasutatakse või kuritarvitatakse rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärkidel.

Liikmesriigid ei pea lõikes 1 viidatud finantstegevuse puhul rahapesu või terrorismi rahastamise riski madalaks, kui on kättesaadav teave, mis viitab võimalusele, et rahapesu või terrorismi rahastamise risk ei ole madal.

3.   Kõik direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõikest 2 tulenevad otsused põhjendatakse. Liikmesriigid sätestavad võimaluse otsus kehtetuks tunnistada, kui asjaolud muutuvad.

4.   Liikmesriigid kehtestavad riskipõhised järelevalvetegevused või võtavad muud piisavad meetmed tagamaks, et võimalikud rahapesijad või terrorismi rahastajad ei kuritarvitaks direktiivi 2005/60/EÜ artikli 2 lõike 2 alusel tehtud otsuste kohaselt tehtud erandeid.

Artikkel 5

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 15. detsembriks 2007. Nad edastavad komisjonile viivitamata kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli.

Kui liikmesriigid võtavad vastu kõnealused normid, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametlikul avaldamisel nende juurde viite käesolevale direktiivile. Liikmesriigid reguleerivad viitamise viisi.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud peamiste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

(2)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70. Määrust on viimati muudetud otsusega 2006/379/EÜ (ELT L 144, 31.5.2006, lk 21).

(3)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 674/2006 (ELT L 116, 29.4.2006, lk 58).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/35


KOMISJONI OTSUS,

11. aprill 2006,

oluliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete koguste jaotamise kohta ühenduses 2006. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1483 all)

(Ainult eesti-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, prantsus-, rootsi-, saksa-, sloveeni-, soome- ja taanikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/540/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on juba järk-järgult lõpetanud klorofluorosüsinike, muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsinike, haloonide, süsiniktetrakloriidi, 1,1,1-trikloroetaani, bromofluorosüsivesinike ja bromoklorometaani tootmise ja tarbimise.

(2)

Komisjon peab igal aastal kindlaks määrama kõnealuste kontrollitavate ainete olulise kasutuse, kasutada lubatud kogused ja äriühingud, kellel on õigus neid kasutada.

(3)

Osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Montreali protokolli (edaspidi “Montreali protokoll”) osaliste otsusega IV/25 kehtestatakse kriteeriumid, mida komisjon kasutab olulise kasutuse kindlaksmääramiseks, ning lubatakse igal osalisel toota ja tarbida kontrollitavaid aineid oluliseks kasutuseks vajalikus koguses.

(4)

Montreali protokolli osaliste otsusega XV/8 lubatakse selline tootmine ja tarbimine, mis on vajalik Montreali protokolli A, B ja C lisades (II ja III rühma ained) loetletud kontrollitavate ainete oluliseks laboratoorseks ja analüütiliseks kasutuseks, mis on esitatud osaliste seitsmenda kohtumise aruande IV lisas, kui Montreali protokolli osaliste kuuenda kohtumise aruande II lisas ning osaliste otsustes VII/11, XI/15 ja XV/5 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti. Montreali protokolli osaliste otsusega XVII/10 on lubatud toota ja tarbida Montreali protokolli E lisas loetletud kontrollitavat ainet, et vastata metüülbromiidi laboratoorse ja analüütilise kasutuse vajadustele.

(5)

Vastavalt Montreali protokolli osaliste otsuse XII/2 punktile 3 klorofluorosüsiniku-vabadele dosaatorinhalaatoritele ülemineku soodustamise meetmete kohta on kõik liikmesriigid teavitanud (2) ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinikud (CFCs) ei ole enam olulised selliste salbutamooli sisaldavate CFC-dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis on ette nähtud turustamiseks Euroopa Ühenduses.

Austria, Belgia, Eesti, Kreeka, Leedu, Läti, Madalmaad, Norra, Portugal, Saksamaa, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad lühitoimeliste beeta-agonist-bronhilõõgastite ravimirühma kuuluvaid toimeaineid, täpsemalt terbutaliini, (3) fenoterooli, ortsiprenaliini, reproterooli, karbuterooli, heksoprenaliini, pirbuterooli, klenbuterooli, bitolterooli ja prokaterooli.

Belgia, Eesti, Läti, Madalmaad, Rootsi, Saksamaa, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad inhaleeritavate steroidide ravimirühma kuuluvaid toimeaineid, täpsemalt beklometasooni, deksametasooni, flunisoliidi, flutikasooni, budesoniidi (4) ja triamsinolooni.

Hispaania (beklometasoon, flutikasoon), Iirimaa (beklometasoon, flutikasoon), Itaalia (beklometasoon, flutikasoon, budesoniid), Malta (flutikasoon, budesoniid), Portugal (flutikasoon, budesoniid), Prantsusmaa (beklometasoon, flutikasoon), Sloveenia (beklometsaoon, flutikasoon, budesoniid), Soome (beklometasoon, flutikasoon), Taani (beklometasoon, flutikasoon) ja Ühendkuningriik (flutikaoon) on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad inhaleeritavate steroidide ravimirühma kuuluvaid, iga liikmesriigi kohta sulgudes esitatud toimeaineid.

Belgia, Eesti, Kreeka, Läti, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Soome, Taani ja Tšehhi Vabariik on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad mittesteroidsete põletikuvastaste ainete ravimirühma kuuluvaid toimeaineid, täpsemalt kromoglütsiinhapet ja nedokromiili.

Portugal on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad toimeainena kromoglütsiinhapet. Hispaania on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike (CFCs) kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad toimeainena nedokromiili.

Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Kreeka, Küpros, Läti, Madalmaad, Malta, Rootsi, Saksamaa, Slovaki Vabariik, Soome, Tšehhi Vabariik, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad antikoliinergiliste bronhilõõgastite ravimirühma kuuluvaid toimeaineid, täpsemalt ipatroopiumbromiidi ja oksitroopiumbromiidi.

Portugal on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad toimeainena ipatroopiumbromiidi.

Saksamaa on teavitanud eavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad pikaitoimeliste beeta-agonist-bronhilõõgastite ravimirühma kuuluvaid toimeaineid, täpsemalt formoterooli ja salmeterooli.

Itaalia on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike (CFCs) kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad toimeainena formoterooli.

Madalmaad ja Saksamaa on teavitanud ÜRO Keskkonnaprogrammi, et klorofluorosüsinike kasutamist ei peeta enam oluliseks selliste Euroopa Ühenduses turustamiseks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel, mis sisaldavad toimeainete kombinatsioone.

Määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 4 lõike 4 punkti i alapunktiga b keelatakse klorofluorosüsinike kasutamine ja turuleviimine, kui neid ei peeta oluliseks kõnealuse määruse artikli 3 lõikega 1 kindlaksmääratud tingimustel. Seepärast on kõnealused otsused, mille kohaselt klorofluorosüsinike kasutamine ei ole vältimatu, vähendanud nõudlust Euroopa Ühenduses turustavates dosaatorinhalaatorites kasutatavate klorofluorosüsinike järele. Lisaks keelatakse määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 4 lõikega 6 CFC-dosaatorinhalaatorite importimine ja turuleviimine, kui kõnesolevates toodetes sisalduvaid klorofluorosüsinikke ei peeta oluliseks artikli 3 lõikega 1 kindlaksmääratud tingimustel.

(6)

Komisjon avaldas 8. juulil 2005. aastal teatise (5) neile ühenduse 25 liikmesriigi äriühingutele, kes taotlevad komisjonilt luba kasutada kontrollitavaid aineid oluliseks kasutuseks ühenduses 2006. aastal, ja on saanud deklaratsioonid kontrollitavate ainete kavandatava olulise kasutuse kohta 2006. aastal.

(7)

Selle tagamiseks, et asjast huvitatud äriühingutel ja ettevõtjatel oleks edaspidigi võimalik kasutada litsentsimissüsteemi, on asjakohane kohaldada käesolevat otsust alates 1. jaanuarist 2006.

(8)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 kohaselt asutatud korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate I rühma (klorofluorosüsinikud 11, 12, 113, 114 ja 115) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses olulisel meditsiinilisel otstarbel, on 539 000,00 ODP (6)-kilogrammi.

2.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate I rühma (klorofluorosüsinikud 11, 12, 113, 114 ja 115) ning II rühma (teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsinikud) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal ühenduses kasutada olulisel laboratoorsel otstarbel, on 256 761,86 ODP-kilogrammi.

3.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate III rühma (haloonid) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses olulisel laboratoorsel otstarbel, on 482,70 ODP-kilogrammi.

4.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate IV rühma (süsiniktetrakloriid) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses olulisel laboratoorsel otstarbel, on 149 641,536 ODP-kilogrammi.

5.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate V rühma (1,1,1-trikloroetaan) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada Euroopa Liidus olulisel laboratoorsel otstarbel, on 754,00 ODP-kilogrammi.

6.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate VI rühma (metüülbromiid) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel, on 300,00 ODP-kilogrammi.

7.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate VII rühma (bromofluorosüsivesinikud) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses olulisel laboratoorsel otstarbel, on 4,49 ODP-kilogrammi.

8.   Määrusele (EÜ) nr 2037/2000 vastavate IX rühma (bromoklorometaan) kontrollitavate ainete kogus, mida võib 2006. aastal kasutada ühenduses olulisel laboratoorsel otstarbel, on 13,308 ODP-kilogrammi.

Artikkel 2

I lisas loetletud klorofluorosüsinik-dosaatorinhalaatoreid ei viida enam turgudele, kus pädev asutus on otsustatud, et nende toodete kasutamine ei ole kõnealustel turgudel vältimatu.

Artikkel 3

Ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 kohaldatakse järgmisi eeskirju:

1.

klorofluorosüsinike 11, 12, 113, 114 ja 115 olulise meditsiinilise kasutuse kvoodid jaotatakse II lisas märgitud äriühingutele;

2.

klorofluorosüsinike 11, 12, 113, 114 ja 115 ning muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsinike olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse III lisas märgitud äriühingutele;

3.

haloonide olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse IV lisas märgitud äriühingutele;

4.

süsiniktetrakloriidi olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse V lisas märgitud äriühingutele;

5.

1,1,1-trikloroetaani olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse VI lisas märgitud äriühingutele;

6.

metüülbromiidi kriitilise laboratoorse ja analüütilise kasutuse kvoodid jaotatakse VII lisas märgitud äriühingutele;

7.

bromofluorosüsivesinike olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse VIII lisas märgitud äriühingutele;

8.

bromoklorometaani olulise laboratoorse kasutuse kvoodid jaotatakse IX lisas märgitud äriühingutele;

9.

klorofluorosüsinike 11, 12, 113, 114 ja 115, muude täielikult halogeenitud klorofluorosüsinike, süsiniktetrakloriidi, 1,1,1-trikloroetaani, bromofluorosüsivesinike ja bromoklorometaani olulise kasutuse kvoodid jaotatakse vastavalt X lisale.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006 ja see kehtib kuni 31. detsembrini 2006.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtetele:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Boehringer Ingelheim (Prantsusmaa) nimel

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Brüssel, 11. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 29/2006 (ELT L 6, 11.1.2006, lk 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  V.a Taani.

(4)  V.a Rootsi.

(5)  ELT C 168, 8.7.2005, lk 20.

(6)  Osooni kahandamise koefitsient.


I LISA

Vastavalt Montreali protokolli osaliste kaheteistkümnendal kohtumisel klorofluorosüsinikevabadele dosaatorinhalaatoritele ülemineku hõlbustamise meetmete kohta vastu võetud otsuse XII/2 punktile 3 on järgmised riigid otsustanud tänu sobivate klorofluorosüsinikevabade dosaatorinhalaatorite olemasolule mitte enam käsitleda protokolli kohaselt olulistena klorofluorosüsinikke, kui neid kasutatakse koos järgmiste toimeainetega:

Tabel 1

Riik

Lühitoimelised beeta-agonist-bronhilõõgastid

Salbutamool

Terbutaliin

Fenoterool

Ortsiprenaliin

Reproterool

Karbuterool

Heksoprenaliin

Pirbuterool

Klenbuterool

Bitolterool

Prokaterool

Austria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Küpros

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taani

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eesti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soome

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prantsusmaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksamaa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kreeka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungari

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iirimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itaalia

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Leedu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madalmaad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poola

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaki Vabariik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sloveenia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hispaania

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 2

Riik

Inhaleeritavad steroidid

Beklometasoon

Deksametasoon

Flunisoliid

Flutikasoon

Budesoniid

Triamkinoloon

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

X

X

X

X

Küpros

 

 

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

X

X

X

X

X

X

Taani

X

 

 

X

 

 

Eesti

X

X

X

X

X

X

Soome

X

 

 

X

 

 

Prantsusmaa

X

 

 

X

 

 

Saksamaa

X

X

X

X

X

X

Kreeka

 

 

 

 

 

 

Ungari

X

X

X

X

X

X

Iirimaa

X

 

 

X

 

 

Itaalia

X

 

 

X

X

 

Läti

X

X

X

X

X

X

Leedu

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Poola

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Madalmaad

X

X

X

X

X

X

Norra

 

 

 

 

 

 

Slovaki Vabariik

X

X

X

X

X

X

Sloveenia

X

X

X

X

X

X

Hispaania

X

 

 

X

 

 

Rootsi

X

X

X

X

 

X

Ühendkuningriik

 

 

 

X

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 3

Riik

Mittesteroidsed põletikuvastased ained

Kromoglütsiinhape

Nedokromiil

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Küpros

 

 

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

X

X

 

 

 

 

Taani

X

X

 

 

 

 

Eesti

X

X

 

 

 

 

Soome

X

X

 

 

 

 

Prantsusmaa

X

X

 

 

 

 

Saksamaa

X

X

 

 

 

 

Kreeka

X

X

 

 

 

 

Ungari

 

 

 

 

 

 

Iirimaa

 

 

 

 

 

 

Itaalia

 

 

 

 

 

 

Läti

X

X

 

 

 

 

Leedu

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Poola

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Madalmaad

X

X

 

 

 

 

Norra

 

 

 

 

 

 

Slovaki Vabariik

X

X

 

 

 

 

Sloveenia

X

X

 

 

 

 

Hispaania

 

X

 

 

 

 

Rootsi

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 4

Riik

Antikoliinergilised bronhilõõgastid

Ipratroopiumbromiid

Oksitroopiumbromiid

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

X

X

 

 

 

 

Küpros

X

X

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

X

X

 

 

 

 

Taani

X

X

 

 

 

 

Eesti

X

X

 

 

 

 

Soome

X

X

 

 

 

 

Prantsusmaa

 

 

 

 

 

 

Saksamaa

X

X

 

 

 

 

Kreeka

X

X

 

 

 

 

Ungari

X

X

 

 

 

 

Iirimaa

X

X

 

 

 

 

Itaalia

 

 

 

 

 

 

Läti

 

 

 

 

 

 

Leedu

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Madalmaad

X

X

 

 

 

 

Poola

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norra

 

 

 

 

 

 

Slovaki Vabariik

X

X

 

 

 

 

Sloveenia

 

 

 

 

 

 

Hispaania

X

X

 

 

 

 

Rootsi

X

X

 

 

 

 

Ühendkuningriik

X

X

 

 

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 5

Riik

Pikatoimelised beeta-agonist-bronhilõõgastid

Formoterool

Salmeterool

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Küpros

 

 

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

 

 

 

 

 

 

Taani

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

 

 

Soome

 

 

 

 

 

 

Prantsusmaa

 

 

 

 

 

 

Saksamaa

X

X

 

 

 

 

Kreeka

 

 

 

 

 

 

Ungari

 

 

 

 

 

 

Iirimaa

 

 

 

 

 

 

Itaalia

X

 

 

 

 

 

Läti

 

 

 

 

 

 

Leedu

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Madalmaad

 

 

 

 

 

 

Poola

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norra

 

 

 

 

 

 

Slovaki Vabariik

 

 

 

 

 

 

Sloveenia

 

 

 

 

 

 

Hispaania

 

 

 

 

 

 

Rootsi

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 6

Riik

Toimeainete kombinatsioonid ühes dosaatorinhalaatoris

Austria

 

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

Küpros

 

 

 

 

 

 

Tšehhi Vabariik

 

 

 

 

 

 

Taani

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

 

 

Soome

 

 

 

 

 

 

Prantsusmaa

 

 

 

 

 

 

Saksamaa

X

 

 

 

 

 

Kreeka

 

 

 

 

 

 

Ungari

 

 

 

 

 

 

Iirimaa

 

 

 

 

 

 

Itaalia

 

 

 

 

 

 

Läti

 

 

 

 

 

 

Leedu

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Madalmaad

 

 

 

 

 

 

Poola

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norra

 

 

 

 

 

 

Slovaki Vabariik

 

 

 

 

 

 

Sloveenia

 

 

 

 

 

 

Hispaania

 

 

 

 

 

 

Rootsi

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

Allikas: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


II LISA

OLULINE MEDITSIINILINE KASUTUS

Astma ja muude krooniliste obstruktiivsete kopsuhaiguste raviks ettenähtud dosaatorinhalaatorite valmistamisel kasutatavate I rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim France'i nimel Boehringer Ingelheim (DE)

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


III LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate I ja II rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


IV LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate III rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


V LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate IV rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VI LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate V rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VII LISA

KRIITILINE LABORATOORNE JA ANALÜÜTILINE KASUTUS

Kriitilisel laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate VI rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VIII LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate VII rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


IX LISA

OLULINE LABORATOORNE KASUTUS

Laboratoorsel ja analüütilisel otstarbel kasutatavate IX rühma kontrollitavate ainete kvoodid jaotatakse järgmistele äriühingutele:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


X LISA

[Käesolevat lisa ei avaldata, kuna see sisaldab konfidentsiaalset äriteavet].


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/50


KOMISJONI OTSUS,

20. juuli 2006,

millega asendatakse otsuse 2005/769/EÜ (millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96) lisa

(2006/541/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1292/96 toiduabipoliitika, toiduabi korraldamise ja toiduainetega kindlustamise tugimeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta otsusega 2005/769/EÜ, millega määratakse kindlaks toiduabi hankimise eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1292/96, ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 3. septembri 1998. aasta otsus, (2) on kehtestatud eeskirjad, mida kohaldatakse valitsusväliste organisatsioonide suhtes, keda komisjon on volitanud ostma ja varuma tooteid tarnimiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1292/96.

(2)

Määruses (EÜ) nr 2110/2005 on sätestatud abi mittesiduvaks muutmine ühenduse välisabi raames ja seega muudetakse sellega määrust (EÜ) nr 1292/96 seoses ostetavate kaupade päritolueeskirjadega ja pakkumismenetlustes osalemise päritolueeskirjadega.

(3)

Selleks et soosida kohalikke ja piirkondlikke oste, tuleks kindlaks määrata, et ainult ühenduse turult ostetud kaubad peavad olema kooskõlas nõudmistega, mis on sätestatud komisjoni teatises ühenduse toiduabina tarnitavate kaupade omaduste (3) ja pakendamise (4) kohta, samal ajal kui kohalikult või piirkondlikult turult ostetud kaubad peavad olema kooskõlas olemasolevate kohalike standarditega või nende puudumisel rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega.

(4)

Abi mittesiduvaks muutmine nõuab täiendavat paindlikkust lepingulistes tarnetingimustes ja seetõttu on sobilik sätestada, et valitsusväliste organisatsioonide väljakuulutatud pakkumiskutses ja sõlmitud tarnelepingutes toiduabina tarnitavate kaupade puhul täpsustatakse tarnetingimusi vastavalt Rahvusvahelise Kaubanduskoja tarnetingimuste (Incoterms) viimasele versioonile. (5)

(5)

Seetõttu on sobilik sätestada, et kaupu ja nende tarnimist kontrollib rahvusvaheliselt tunnustatud järelevalveasutus.

(6)

Otsust 2005/769/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1292/96 artiklile 29 teavitatakse toiduainetega kindlustamise ja toiduabi komiteed sellest meetmest,

ON OTSUSTANUD JÄRGMIST:

Artikkel 1

Otsuse 2005/769/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Louis MICHEL


(1)  EÜT L 166, 5.7.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2110/2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 1).

(2)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 24.

(3)  EÜT C 312, 31.10.2000, lk 1.

(4)  EÜT C 267, 13.9.1996, lk 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


LISA

“LISA

Valitsusväline organisatsioon, kes on ühenduse abi saaja (edaspidi “valitsusväline organisatsioon”), peab määruse (EÜ) nr 1292/96 kohaselt ühenduse toiduabina tarnitavate toodete varumiseks vastutama järgmiste eeskirjade täitmise eest, ilma et see piiraks võimalust lisada abisaajaga toiduabipoliitika rakendamiseks sõlmitud lepingutesse finantsjuhtimise lisanõudeid.

1.   KAUPADE OSTMISE KOHT

Olenevalt igale tarnele ettenähtud tingimustest ostetakse toode sihtriigist või arengumaalt, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1292/96 lisasse ja kuulub võimaluse korral samasse geograafilisse piirkonda, või Euroopa Ühenduse liikmesriigist.

Tarnete ja materjalide päritolu määratakse kindlaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2110/2005 (1) sätestatud päritolu eeskirjadega ja nende eranditega.

Erandlikel asjaoludel ja määruse (EÜ) nr 1292/96 artikli 11 lõikes 2 kehtestatud korras võib komisjon anda loa osta tooteid mujalt kui määruse (EÜ) nr 1292/96 lisas loetletud riikide või Euroopa Ühenduse liikmesriikide turgudelt.

2.   TOODETE OMADUSED

Tooted peavad võimalikult palju vastama abi saava riigi elanikkonna toitumisharjumustele. Võimaluse korral tuleks seetõttu eelistada meetme sihtriiki või naaberriiki.

Toodete omadused ja nende pakendid peavad vastama päritoluriigi ja/või sihtriigi õiguses sätestatud kvaliteedinõuetele vastavalt sellele, millise riigi kvaliteedinõuded on rangemad. Juhul kui kohaliku õiguse sätted puuduvad, tuleb võimalusel kinni pidada rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest, nagu näiteks Codex Alimentarius.

Juhul kui tooted ostetakse Euroopa Ühendusest, peavad toodete omadused vastama nõuetele, mis on esitatud komisjoni teatises ühenduse toiduabina tarnitavate toodete omaduste kohta. (2) Samuti peavad pakendid vastama nõuetele, mis on esitatud komisjoni teatises ühenduse toiduabina tarnitavate toodete pakendite kohta. (3)

3.   PÄRITOLUEESKIRJAD

Pakkumismenetluses osalemise sobivus määratakse kindlaks kooskõlas määruses (EÜ) nr 2110/2005 sätestatud abikõlblikkuse eeskirjadega ja nende eranditega.

Pakkuja peab olema seaduslikult registreeritud ja nõudmise korral selle kohta tõendi esitama.

4.   HANKEMENETLUSTEST JA LEPINGUTE SÕLMIMISEST KÕRVALEJÄTMISE PÕHJUSED

4.1.   Hankemenetlustest kõrvalejätmise põhjused

Hankemenetlustest jäetakse kõrvale pakkujad,

a)

kes on pankrotis või likvideerimisel, kellele kohus on määranud halduri, kes on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, kes on peatanud äritegevuse, kelle suhtes on kõnealustes küsimustes algatatud menetlus või kes on riiklikes õigusnormides sätestatud samalaadsest menetlusest tulenevalt samalaadses olukorras;

b)

kes on res judicata jõudu omava kohtuotsusega ametialaste käitumisreeglitega seotud süüteos süüdi mõistetud;

c)

kes on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, kui abisaaja suudab seda mis tahes viisil tõendada;

d)

kes on jätnud täitmata sotsiaalkindlustusmaksetega seonduvad kohustused või maksukohustused, mis tulenevad asukohariigi või abi saava riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusaktidest;

e)

kes on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab ühenduste finantshuve;

f)

kelle puhul on pärast mõnda muud ühenduse eelarvest rahastatavat pakkumismenetlust või toetuse andmise menetlust leitud, et nad on lepingut tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata.

Pakkujad peavad tõendama, et ükski eespool loetletud olukord nende puhul ei kehti.

4.2.   Lepingu sõlmimisest kõrvalejätmine

Lepingut ei või sõlmida pakkujaga, kes on hankemenetluse käigus

a)

olukorras, kus tal on huvide konflikt;

b)

abisaaja poolt hankemenetluses osalemise tingimusena nõutavate andmetena esitanud valeandmeid või on nõutavad andmed esitamata jätnud.

5.   LEPINGU SÕLMIMISE KORD

5.1.   Üldsätted

Valitsusväline organisatsioon algatab rahvusvahelise avatud pakkumismenetluse tarnelepingute sõlmimiseks, mille väärtus on 150 000 eurot või enam. Teadaanne rahvusvahelise avatud pakkumismenetluse kohta avaldatakse kõigis sobivates meediakanalites, eelkõige valitsusvälise organisatsiooni veebilehel, rahvusvahelises ajakirjanduses ja meetme täitmise riigi ajakirjanduses või erialaajakirjades.

Tarnelepingud väärtusega 30 000–150 000 eurot sõlmitakse kohalikul tasandil avaldatud avaliku pakkumismenetluse kaudu. Sellisel juhul avaldatakse pakkumismenetluse teadaanne kõigis sobivates meediakanalites, kuid ainult selles riigis, kus meede täitmisele kuulub. Kõikidel teistel tingimustele vastavatel tarnijatel peavad olema samad võimalused kui kohalikel ettevõtetel.

Tarnelepingud väärtusega alla 30 000 euro sõlmitakse ilma teadaande avaldamiseta konkureeriva läbirääkimismenetluse teel, mille käigus valitsusväline organisatsioon konsulteerib vähemalt kolme tarnijaga omal valikul ja lepib kokku lepingutingimustes ühe või mitmega neist.

Tarnelepinguid väärtusega alla 5 000 euro võib sõlmida läbirääkimismenetluse teel ühe pakkumise alusel.

Pakkumiste ja osalemistaotluste vastuvõtmise tähtajad peavad olema piisavalt pikad, et huvitatud pooltele jääks pakkumiste ettevalmistamiseks ja esitamiseks piisavalt aega.

Juhul kui valitsusväline organisatsioon kasutab kooskõlas IV lisa “Abisaaja hanked Euroopa ühenduse välistegevuse raames” punktiga 8.4 teenuse osutajana keskset ostubürood, valib valitsusväline organisatsioon selle kooskõlas kõnealuse lisa punktides 4.1 ja 4.2 sätestatud menetlusega teenuslepingute puhul. Keskne ostubüroo on kohustatud toiduabina kasutatavate kaupade turult ostmisel järgima käesolevas otsuses ja lisas sätestatud eeskirju ja tingimusi.

5.2.   Läbirääkimismenetlus ühe pakkumise alusel

Abisaaja võib kasutada läbirääkimismenetlust ühe pakkumise alusel järgmistel juhtudel:

a)

punktis 5.1 ettenähtud menetluste tähtaegadest ei ole võimalik kinni pidada äärmiselt kiireloomulise olukorra tõttu, mis on tekkinud abisaajast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel. Äärmiselt kiireloomulise olukorra põhjenduseks toodud asjaolud ei tohi olla abisaajast tingitud.

Komisjoni määratletud kriisiolukordades võetud meetmed loetakse äärmiselt kiireloomulisele olukorrale vastavaks. Komisjon teavitab abisaajat kriisiolukorrast ning selle lõppemisest;

b)

esialgselt tarnijalt tellitakse lisatarned, mis on mõeldud olemasolevate toodete või seadmete osaliseks asendamiseks või olemasolevate toodete või seadmete täiendamiseks, kui tarnija vahetamine sunniks abisaajat muretsema teistsuguste tehniliste omadustega seadmeid, mis tooks kaasa ühildamatuse või ebaproportsionaalsed tehnilised raskused käitamisel ja hooldamisel;

c)

pakkumismenetlus ei ole andnud soovitud tulemust, st et ei ole saadud kvaliteedi või hinna seisukohast sobivat pakkumist. Sellisel juhul võib abisaaja pärast pakkumismenetluse tühistamist alustada läbirääkimisi ühe või mitme pakkumismenetluses osalenud pakkujaga omal valikul, tingimusel et pakkumismenetluse esialgseid tingimusi ei ole oluliselt muudetud;

d)

asjaomane leping sõlmitakse asutustega, mis on de jure või de facto monopolid, ja seda on komisjoni toetuse andmise otsuses nõuetekohaselt põhjendatud;

e)

hankekonkursi välise lepingu võib sõlmida siis, kui see on tarne eritingimuste tõttu põhjendatud, eelkõige katselist laadi tarne puhul.

5.3.   Pakkumise esitamise tingimused

Pakkumismenetluse teadaandes tuleb kindlaks määrata pakkumiste esitamise vorm ja tähtaeg.

Hindamiskomisjon hindab ja järjestab kõik nõuetele vastavaks kuulutatud osalemistaotlused eelnevalt teatavaks tehtud kõrvalejätmis-, valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumide alusel. Komisjoni peab kuuluma paaritu arv liikmeid (vähemalt kolm), kellel on pakkumiste hindamiseks vajalik tehniline ja halduskompetents.

Iga partii kohta võib esitada ühe pakkumise. Pakkumine kehtib ainult juhul, kui see on esitatud terve partii kohta. Kui partii on jagatud osadeks, esitatakse pakkumine selle keskmisena. Kui pakkumiskutse hõlmab mitut partiid, esitatakse iga partii kohta eraldi pakkumine. Pakkuja ei ole kohustatud esitama pakkumist kõikide partiide kohta.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

pakkuja nimi ja aadress,

pakkumiskutse, partii ja meetme viitenumbrid,

partii netokaal või pakkumisega seotud rahasumma,

pakutav ühe tonni toote hind kindlaksmääratud tarnekohas ja kooskõlas võistupakkumise kutses sätestatud tingimustega või pakutavate toodete netokogus, kui pakkumiskutse esitatakse teatava toote maksimumkoguse tarnimise kohta kindla rahasumma eest,

transpordikulud laadimiskohast tarnekohta kindlaksmääratud tarnimisetapi kohta,

tarnetähtaeg või -ajavahemik.

Pakkumine kehtib ainult siis, kui sellele on lisatud tõend pakkumistagatise esitamise kohta. Pakkumistagatise summa (väljendatuna maksevääringus) ja kehtivusaeg määratakse kindlaks pakkumismenetluse teadaandes. Garantii suurus peab olema vähemalt 1 % pakkumise kogusummast ning kehtivusaja pikkus vähemalt üks kuu.

Tagatis esitatakse valitsusvälise organisatsiooni kasuks liikmesriigi või valitsusvälise organisatsiooni poolt tunnustatud krediidiasutuse tagatisena. Tagatist ei saa tagasi võtta ja see tuleb maksta esimesel nõudmisel.

Kui tooteid hangitakse riigis, mis on ise toiduabi saaja, võib valitsusväline organisatsioon sätestada pakkumiskutses muud tagatistingimused, võttes arvesse selle riigi tavasid.

Tagatis vabastatakse

valitsusvälise organisatsiooni kirja või faksi teel edastatud teatega, kui pakkumine on kehtetu või tagasi lükatud või lepingut ei ole sõlmitud,

juhul, kui pakkuja, kes on määratud tarnijaks, on esitanud tarnetagatise.

Tagatist ei tagastata, kui tarnija ei esita tarnetagatist mõistliku tähtaja jooksul alates lepingu sõlmimisest või kui pakkuja võtab oma pakkumise pärast selle laekumist tagasi.

Pakkumine, mida ei esitata kooskõlas käesolevate sätetega või mis sisaldab reservatsioone või tingimusi, mida pakkumiskutses ei nimetata, lükatakse tagasi.

Pärast laekumist ei saa pakkumist enam muuta ega tagasi võtta.

Leping sõlmitakse pakkujaga, kes tegi kõige madalama pakkumise, arvestades pakkumiskutse tingimusi ja eelkõige varutavate toodete omadusi. Kui kõige madalama pakkumise on korraga esitanud mitu pakkujat, tehakse otsus liisuheitmise teel.

Lepingu sõlmimisest teavitatakse nõuetekohasel viisil kirja või faksi teel nii tarnijat kui ka pakkujaid, kelle pakkumine ei osutunud valituks.

Valitsusväline organisatsioon võib otsustada mitte sõlmida lepingut esimese või teise tähtaja möödumisel, eriti siis, kui esitatud pakkumised on tavalistest turuhindadest kõrgemad. Valitsusväline organisatsioon ei pea oma otsust põhjendama. Pakkujaid teavitatakse lepingu sõlmimata jätmise otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul.

6.   TARNIJA KOHUSTUSED JA TARNETINGIMUSED

Pakkumismenetluse teadaandes määratakse kindlaks lepingulised rahvusvahelised tarnetingimused, mis on kõnealuse tarnelepingu puhul asjakohased, ja teadaanne sisaldab rahvusvaheliste tarnetingimuste kohaldatavat versiooni. Pakkumise võitnud tarnija täidab oma kohustusi kooskõlas pakkumismenetluse teadaandes kindlaksmääratud tingimustele, sealhulgas tingimused, mis tulenevad rahvusvahelistest tarnetingimustest ja tema enda pakkumisest.

Tarnijale (müüja) ja valitsusvälisele organisatsioonile (ostja) kehtivad rahvusvahelised tarnetingimused, välja arvatud juhul, kui pakkumismenetluse teadaandes või lepingus on sätestatud teisiti.

Juhul kui pakkumismenetluse teadaandes kindlaksmääratud rahvusvahelistes tarnetingimustes on sätestatud tarnija kohustus sõlmida transpordi kindlustuspoliis, peab kindlustussumma olema vähemalt sama suur kui pakkumise summa ning katma kõik vedamise ja tarnimisega seotud riskid kuni lepingus kindlaksmääratud tarneetapini. Kindlustus peab katma ka kõik defektse kauba sortimise, kõrvaldamise või hävitamisega seotud kulud ning selliste kaupade ümberpakkimise, kontrollimise ja analüüsiga seotud kulud, mille vead ei takista abisaajal neid vastu võtmast.

Meretranspordiga veo või tarne korral ei või kaupu valitsusvälise organisatsiooni nõusolekuta saata osasaadetistena rohkem kui ühe laevaga.

Maismaatranspordiga veo või tarne korral ei või kaupu valitsusvälise organisatsiooni nõusolekuta saata muul viisil kui lepingus kokku lepitud.

Juhul kui tarnija taotleb valitsusväliselt organisatsioonilt lepingu muutmist transpordiliigi või tarne ajakava puhul, seab valitsusväline organisatsioon nõusoleku andmise tingimuseks täiendavate kulude, eriti täiendavate kontrollimiste ja analüüsiga seotud kulud kandmise tarnija poolt.

Pakkumismenetluse teadaandes võib vajaduse korral ette näha kuupäeva, millest varasem tarnimine loetakse enneaegseks.

Tarnija kannab kõik toodete tarnimisega seotud riskid, sealhulgas toodete kadumine või kahjustumine, kuni tarnimine on lõpetatud ja kontrollija on selle kohta teinud märkuse lõplikku vastavustunnistusse (vt punkt 7).

Kui pakkumismenetluse teadaandes ei ole sätestatud teisiti, annab tarnija abisaajale ja kontrollijale viivitamata kirjalikult teada kasutatava transpordivahendi, lastimiskuupäevad, lepingus sätestatud sihtkohta eeldatava saabumise kuupäeva ja kõik kaupade vedamise ajal toimunud vahejuhtumid.

Kui pakkumismenetluse teadaandes ei ole sätestatud teisiti ja vastavalt lepingu suhtes kohaldatavatele rahvusvahelistele tarnetingimustele täidab tarnija ekspordilitsentsi saamise, kaubaveo ajal vajalike tollieeskirjade ja impordiga seotud tolliformaalsused ning tasub vastavad kulud ja maksud.

Tarnija esitab oma kohustuste täitmise tagamiseks tarnetagatise mõistliku tähtaja jooksul alates lepingu sõlmimise teate saamisest. Nimetatud tagatise suurus (väljendatuna maksevääringus) on 5–10 % pakkumise kogusummast. Tagatise kehtivusaeg lõpeb üks kuu pärast viimase tarne toimumist. Tarnetagatis esitatakse samal viisil kui pakkumistagatis.

Tarnetagatis vabastatakse täielikult valitsusvälise organisatsiooni kirja või faksi teel edastatud teatega, kui tarnija

on teinud tarne kooskõlas kõikide kohustustega või

on kohustustest vabastatud

või

ei saanud tarnet teha valitsusvälise organisatsiooni poolt aktsepteeritud vääramatu jõu tõttu.

7.   JÄRELEVALVE

Valitsusväline organisatsioon sõlmib lepingu järelevalveasutusega (rahvusvaheliselt tunnustatud kontrollimisettevõtja või selliste ettevõtjate rahvusvaheliselt tunnustatud ühendus, kellel on soovitavalt standardile ISO 45004 – ISO/IEC 17020 vastav akrediteering toiduainete sektoris). Niipea kui leping on sõlmitud, teavitab valitsusväline organisatsioon tarnijat kirjalikult valitud järelevalveasutusest. Pakkumismenetluse teadaandes sätestatakse tarnija kohustus anda järelevalveasutusele kirjalikult teada tarnitavate kaupade tootja, pakendaja või ladustaja nimi ja aadress ning valmistamise või pakendamise ligikaudne kuupäev, samuti tarnekohal oleva esindaja nimi.

Järelevalveasutus vastutab iga tarne raames tarnitavate kaupade kvaliteedi, koguse, pakendamise ja märgistamise kontrollimise ja sertifitseerimise eest ning annab välja ajutise vastavussertifikaadi ja lepingus sätestatud tarnekohal vastavussertifikaadi. Selleks võtab järelevalveasutus arvesse käesoleva lisa punktis 2 sätestatud toodete erinevad omadused.

Valitsusväline organisatsioon tagab lepingus, et järelevalveamet kohustub

säilitama täielikku sõltumatust,

keelduma kõikidest teistest juhistest (välja arvatud ostva valitsusvälise organisatsiooni või tema esindajate juhised), eriti kui juhiseid annavad tarnija, kaubasaaja või nende esindaja, rahastaja esindajad või teised kõnealuste tegevustega seotud vahendajad,

takistama huvide konflikti tekkimist valitsusvälise organisatsiooniga sõlmitud lepingule vastava tegevuse ja teiste tegevuste vahel, mille teostamine hõlmab kõnealuste tegevustega seotud poolt.

Järelevalveasutus teostab vähemalt kaks kontrolli, mis toetuvad rahvusvahelise järelevalvestandardiga kooskõlas olevatele suunistele:

a)

esialgne kvaliteedile vastavuse kontroll teostatakse enne lastimist ja kvantiteedi kontroll pärast kaupade lastimist. Lõppkontroll teostatakse pärast kaupade maha laadimist tarnelepingus sätestatud tarnekohas;

b)

kui esialgne kontroll on lõpetatud, annab järelevalveasutus tarnijale esialgse vastavussertifikaadi, millesse võib vajaduse korral teha reservatsioone. Transport lastimiskohast võib alata alles pärast esialgse vastavussertifikaadi väljaandmist;

c)

kui lõplik kontroll lepingus sätestatud tarnekohas on tehtud, annab järelevalveasutus välja lõpliku vastavussertifikaadi, kus on eelkõige täpsustatud tarnimise lõpetamise kuupäev ja tarnitud netokogus. Sellesse sertifikaati võib vajaduse korral teha reservatsioone;

d)

kui järelevalveasutus teeb pärast lepingus sätestatud tarnekohas tehtud lõplikku kontrolli põhjendatud reservatsiooniteatise, peab ta sellest tarnijat ja ostvat valitsusvälist organisatsiooni võimalikult kiiresti teavitama. Tarnija võib vaidlustada otsused järelevalveasutuse ja ostva valitsusvälise organisatsiooniga kahe tööpäeva jooksul alates kõnealuse teatise saatmisest.

Eespool nimetatud kontrollide kulude kohta esitatakse arve valitsusvälisele organisatsioonile, kes need tasub, kuid tegemist on ühenduse jaoks abikõlblike kuludega juhul, kui need sisalduvad toetuslepingu eelarves. Tarnija vastutab kõikide finantstagajärgede eest, mis tulenevad toodete kvaliteedi puudustest või toodete hilisest esitamisest kontrollimiseks.

Kui tarnija või abisaaja vaidlustab kontrolli tulemused, organiseerib järelevalveasutus pärast valitsusväliselt organisatsioonilt loa saamist teise kontrolli, mille hulka kuulub vastavalt vaidlustamise laadile teine proovivõtmine, teine analüüs ning pakendi teine kaalumine või teine kontroll. Teise kontrolli teostab asutus või laboratoorium, kes on määratud tarnija, lõpliku abisaaja ja järelevalveasutuse kokkuleppel.

Teise kontrolli kulud kannab kaotaja pool.

Kui lõplikku vastavussertifikaati pärast esimest või teist kontrolli välja ei anta, on tarnija kohustatud kaubad välja vahetama.

Kaupade väljavahetamise ja sellega seotud kontrollimise kulud kannab tarnija.

Järelevalveasutus kutsub tarnija ja lõpliku abisaaja esindajad kirjalikult kontrollitoimingute juurde, eriti analüüside tegemiseks vajalike proovide võtmise juurde. Proove võetakse ametitavade kohaselt. Proovide võtmisel võtab järelevalveasutus kaks lisaproovi, mida hoitakse pitseeritult valitsusvälisele organisatsioonile kättesaadavana võimaliku teise kontrolli jaoks või juhuks, kui abisaaja või tarnija esitab vastuväiteid.

Proovideks võetud kaupade eest maksab tarnija.

Kaubasaaja/vastuvõtja allkirjastab kaupade kättesaamisel lepingus sätestatud tarnekohas transpordi saatekirja ja kirjutab üles kaupade ja pakendite vaatlemisel kindlaks tehtud füüsilise seisukorra. Ostev valitsusväline organisatsioon või selle esindaja väljastab tarnijale vastuvõtusertifikaadi viivitamata pärast seda, kui kaubad on tarnitud lepingus sätestatud tarnekohta ning tarnija on ostvale valitsusvälisele organisatsioonile üle andnud järelevalveasutuse väljastatud lõpliku vastavussertifikaadi originaali ja vormikohase arve kaupade väärtuse ja nende abisaajale tasuta üleandmise kohta.

Lepingutingimustes sätestatakse lubatud hälve lepingus sätestatud tarnekohta tarnitud kaalu või koguse puhul.

Tarnija ei saa nõuda tasu lepingus sätestatud koguseid ületavate tarnitud koguste kohta.

8.   TARNE- JA MAKSETINGIMUSED

Kaupade tarnimine toimub vastavalt ühele järgmistest rahvusvahelistest tarnetingimustest:

EXW: hangitud tehasest (… kokkulepitud koht)

FCA: franko vedaja (… kokkulepitud koht)

FAS: franko laeva kõrval (… kokkulepitud lastimissadam)

FOB: franko laeva pardal (… kokkulepitud lastimissadam)

CFR: hind ja prahiraha makstud (... kokkulepitud sihtsadam)

CIF: hind, kindlustus ja prahiraha makstud (... kokkulepitud sihtsadam)

CPT: vedu makstud kuni (… kokkulepitud sihtsadam)

CIP: vedu ja kindlustus makstud kuni (… kokkulepitud sihtsadam)

DAF: tarnitud piiril (… kokkulepitud koht)

DES: tarnitud laevalt (... kokkulepitud sihtsadam)

DEQ: tarnitud kailt (... kokkulepitud sihtsadam)

DDU: tarnitud, toll tasumata (… kokkulepitud sihtsadam)

DDP: tarnitud, toll tasutud (… kokkulepitud sihtsadam).

Summa, mille kaupa ostev valitsusväline organisatsioon maksab tarnijale, ei ületa pakkumise hinda ja sellele lisanduvaid kulusid, mille suhtes kohaldatakse allpool nimetatud mahaarvamisi.

Kui lastimiskohas ja pakkumises sätestatud tarnekohas kaupade kvaliteet, pakendamine või märgistamine ei vasta lepingu tingimustele, kuigi see ei ole takistanud esialgse vastuvõtusertifikaadi või ülevõtmissertifikaadi väljaandmist, võib valitsusväline organisatsioon makstava summa arvutamisel kohaldada mahaarvamisi.

Lepingu tingimustes sätestatakse kvaliteedist kõrvalekaldumise korral kohaldatava mahaarvamise ja tarneajavahemikust või -tähtajast hilisema tarne korral kohaldatava mahaarvamise kindlaksmääramise menetlus.

Tarnijale makstakse netosumma, mille saamiseks kohaldatakse tarnija esitatud arvel oleva summa suhtes mahaarvamisi. Juhul kui makse suhtes ei saa kohaldada selliseid mahaarvamisi, nõutakse täielikult või osaliselt sisse tarnetagatis.

Valitsusväline organisatsioon võib hüvitada tarnijale tema kirjalikul taotlusel teatavad täiendavad sularahakulud (nt ladustamis- või kindlustuskulud, mida tarnija tegelikult on maksnud, välja arvatud halduskulud), mida valitsusväline organisatsioon arvestab asjakohaste tõendavate dokumentide alusel, kui vastuvõtusertifikaat või tarnesertifikaat on välja antud ilma kuludega seotud reservatsioonideta ja samuti järgmistel juhtudel:

vastuvõtja taotlusel antud tarneaja pikendamise korral või

viivituse korral, mil tarnekuupäeva ning vastuvõtusertifikaadi või lõpliku vastavussertifikaadi väljaandmise vaheline aeg on olnud üle 30 päeva.

Makstav summa tasutakse tarnija kahes eksemplaris esitatud taotluse alusel.

Pakkumise kogusumma või selle ülejäänud osa maksetaotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

arve taotletud summa kohta,

vastuvõtusertifikaadi originaal,

tarnija allkirjastatud ja tõestatud lõpliku vastavussertifikaadi koopia.

Kui 50 % pakkumismenetluse teadaandes ette nähtud üldkogusest on kohale toimetatud, võib tarnija taotleda ettemaksu; taotlusele tuleb lisada arve taotletava summa kohta ja esialgse vastavussertifikaadi koopia.

Taotlused pakkumise kogusumma või selle ülejäänud osa väljamaksmiseks esitatakse valitsusvälisele organisatsioonile pärast vastuvõtusertifikaadi väljastamist. Kõik maksed tehakse 60 päeva jooksul pärast seda, kui valitsusväline organisatsioon on saanud täieliku ja täpse maksetaotluse. Põhjendamatute viivituste puhul lisatakse viiviseintress Euroopa Keskpanga poolt kohaldatava igakuise kursi alusel (intressimäär, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimisoperatsioonide puhul).

9.   LÕPPSÄTTED

Valitsusväline organisatsioon otsustab, kas vääramatu jõud võib olla põhjuseks, et tarnija ei tarninud kaupu või ei täitnud mõnda oma kohustust. Valitsusvälise organisatsiooni kannab ise tema poolt aktsepteeritud vääramatust jõust tulenevad kulud. Komisjoni tuleb teavitada põhjustest, miks valitsusväline organisatsioon otsustas aktsepteerid seda, et tegemist oli vääramatu jõuga. Siiski ei saa väita sellise olukorra olemasolu juhul, kui tegemist on valitsusvälise organisatsiooni ja/või tema alltöövõtjate puudustega.

Nõuetekohaselt põhjendatud ja komisjoni poolt aktsepteeritud kulusid, mis tekkisid vääramatu jõu tõttu, võib pidada otsesteks abikõlblikeks kuludeks ja neid võib tagasi nõuda meetme eelarves sellisteks juhtudeks ettenähtud summa piires.”


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 1.

(2)  EÜT C 312, 31.10.2000, lk 1.

(3)  EÜT C 267, 13.9.1996, lk 1.


4.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 214/59


KOMISJONI OTSUS,

2. august 2006,

millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kohta registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3400 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/542/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (1) eriti selle artikli 19 alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni otsuse 93/195/EMÜ (2) II lisas sätestatud üldeeskirjadele on registreeritud hobuste taassisenemine pärast võidusõidu, võistluse või kultuuriürituse tõttu toimunud ajutist eksporti lubatud üksnes selliste hobuste puhul, keda on peetud kuni 30 päeva kõnealuse otsuse I lisas loetletud samasse rühma kuuluvas kolmandas riigis.

(2)

2006. aasta Aasia mängude ratsavõistlused toimuvad Kataris.

(3)

Arvestades veterinaarjärelevalve taset ja asjaolu, et asjaomaseid hobuseid hoitakse eraldi halvema tervisliku seisundiga loomadest, tuleks ajutise ekspordi ajavahemikku pikendada kuni 60 päevani. Samuti tuleks otsuse 93/195/EMÜ VII lisas sätestatud loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatide kasutusala laiendada Rahvusvahelise Ratsaspordiliidu egiidi all toimuvatele Aasia mängude ratsavõistlustele.

(4)

Otsuse 93/195/EMÜ VII lisa tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/195/EMÜ VII lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

“VETERINAARSERTIFIKAAT

Endurance World Cup’i võistlustel või Aasia mängudel osalenud registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast kuni 60 päeva kestnud ajutist eksporti”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 321).

(2)  EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/943/EÜ (ELT L 342, 24.12.2005, lk 94).