ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 208

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
29. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1155/2006, 28. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1156/2006, 28. juuli 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad, ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik ja maksimumsummad eraldi suhkrutoetuse andmiseks 2006. aastaks ning muudetakse nimetatud määrust

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1157/2006, 28. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 188/2005, millega kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks lihasektori toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1158/2006, 28. juuli 2006, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2006, 28. juuli 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1160/2006, 28. juuli 2006, millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määruses (EÜ) nr 796/2006 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 4. individuaalseks pakkumiskutseks

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1161/2006, 28. juuli 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1162/2006, 28. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2006 nende liikmesriikide nimekirja suhtes, kus või kokkuost pakkumismenetluse teel on avatud 31. augustil 2006 lõppevaks ajavahemikuks

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1163/2006, 28. juuli 2006, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 46. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1164/2006, 28. juuli 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1165/2006, 28. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1001/2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 12. individuaalseks pakkumiskutseks

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 17. juuli 2006, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid ( 1 )

28

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Gröönimaa kohaliku valitsuse ja Taani valitsuse ühisavaldus Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahelise partnerluse kohta

32

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuli 2006, milles käsitletakse toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning zootehnika valdkondi käsitlevate uuringute, mõju hindamiste ja muud liiki hindamiste rahastamist

37

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuli 2006, millega muudetakse otsust 2006/147/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Madalmaades (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3338 all)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1155/2006,

28. juuli 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 28. juuli 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

78,5

388

52,4

524

46,9

999

59,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

388

57,0

524

54,9

528

58,4

999

56,8

0806 10 10

052

160,1

204

133,3

220

142,0

388

8,7

400

200,9

508

48,4

512

56,7

624

158,2

999

113,5

0808 10 80

388

95,5

400

104,3

508

76,8

512

88,4

524

67,7

528

90,3

720

78,9

800

152,2

804

98,3

999

94,7

0808 20 50

052

70,3

388

103,0

512

90,4

528

83,8

720

30,3

804

128,9

999

84,5

0809 10 00

052

135,5

999

135,5

0809 20 95

052

297,9

400

365,8

999

331,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,7

999

101,7

0809 40 05

093

64,8

098

75,9

624

131,5

999

90,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1156/2006,

28. juuli 2006,

millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad, ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik ja maksimumsummad eraldi suhkrutoetuse andmiseks 2006. aastaks ning muudetakse nimetatud määrust

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 41 lõikeid 1 ja 1a, artikli 64 lõiget 2, artikli 70 lõiget 2, artikli 71 lõiget 2, artikli 110i lõikeid 3 ja 4, artikli 110l lõiget 1, artikli 143b lõiget 3, artikli 145 punkti i ja artiklit 155,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 62 ette nähtud valikuvõimalust kasutavate liikmesriikide puhul ja kooskõlas selle määruse artikli 145 punkti i kohaselt edastatud teabega tuleks kõnealuse määruse VIII lisas kehtestatud riiklikud ülemmäärad läbi vaadata.

(2)

Alates 2006. aastast on nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 247/2006 (millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks) (2) artikliga 23 ette nähtud ühenduse panus äärepoolseimate piirkondade loomakasvatuse toetuskavade raames võetavate erimeetmete rahastamiseks. Seetõttu tuleks asjaomaste liikmesriikide puhul määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisas kehtestatud riiklikest ülemmääradest maha arvata kõnealuse toetuse summa, mis vastab eespool nimetatud VIII lisaga hõlmatud esialgsetele erimeetmetele.

(3)

Tuleks kohandada määruse (EÜ) nr 1782/2003 VII lisa punkti K punktis 2 kehtestatud riiklikke ülemmäärasid, võttes arvesse kõige hilisemaid andmeid siguri kohta, ja seetõttu kohandada kõnealuse määruse VIII lisas kehtestatud riiklikke ülemmäärasid üldsummasid siiski muutmata.

(4)

Tuleks kohandada ka määruse (EÜ) nr 1782/2003 VII lisa punkti K punktis 2 kehtestatud ülemmäärasid, arvestades suhkrukvoodiga ja inuliinsiirupikvoodiga hõlmatud koguseid, mis on toodetud turustusaastatel 2000/2001 kuni 2005/2006 ühes liikmesriigis teises liikmesriigis kasvatatud suhkrupeedist ja sigurist. Seetõttu tuleks kohandada kõnealuse määruse VIII ja VIIIa lisas kehtestatud riiklikke ülemmäärasid.

(5)

Tuleks kehtestada eelarve ülemmäärad 2006. aastaks kõikide määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 66 kuni 69 osutatud maksete jaoks liikmesriikidele, kes rakendavad 2006. aastal kõnealuse määruse III jaotises ette nähtud ühtset otsemaksete kava nimetatud jaotise 2. jaos kehtestatud tingimustel.

(6)

Tuleks kehtestada ühtsest otsemaksete kavast välja arvatud otsemaksete suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad 2006. aastaks liikmesriikidele, kes kasutavad 2006. aastal määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 70 ette nähtud võimalust.

(7)

Tuleks kehtestada 2006. aastaks määruse (EÜ) nr 1782/2003 VI lisas loetletud otsemaksetele kehtivad eelarve ülemmäärad liikmesriikidele, kes kasutavad kõnealuse määruse artikliga 71 ette nähtud üleminekuaega.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõikega 3 ette nähtud maksimaalset abisummat oliivisaludele tuleks kohandada vastavalt selle määruse VII lisa punktis H osutatud koefitsiendi väärtusele ning nimetatud artikli lõike 4 alusel kinni peetud summale, millest asjaomased liikmesriigid teatavad, ning kohandada järelikult VIII lisas kehtestatud riiklikke ülemmäärasid. Ühtegi summat ei tohi määrata liikmesriikidele, kes on otsustanud kehtestada VII lisa punktis H ette nähtud koefitsiendiks 1.

(9)

Oliiviõlisektoris heaks kiidetud ettevõtjate organisatsioonide koostatud töökavade rahastamiseks antava ühenduse toetuse maksimaalne summa tuleks kehtestada määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõikes 4 osutatud kinnipidamiskoefitsiendi alusel, millest asjaomased liikmesriigid on teatanud.

(10)

Tuleks kohandada määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110l lõikes 1 osutatud tubaka kogutoetuse maksimaalset summat vastavalt selle VII lisa punktis I osutatud koefitsiendi väärtusele, millest asjaomased liikmesriigid on teatanud, ning kohandada seetõttu kõnealuse määruse VIII lisas kehtestatud riiklikke ülemmäärasid. Ühtegi summat ei tohi määrata liikmesriikidele, kes on otsustanud kehtestada VII lisa punktis I ette nähtud koefitsiendiks 1.

(11)

Selguse huvides tuleks avaldada ühtse otsemaksete kava eelarve ülemmäärad 2006. aastaks pärast määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 66 kuni 70 osutatud maksete puhul kehtestatud ülemmäärade mahaarvamist kõnealuse määruse VIII lisa läbivaadatud ülemmääradest.

(12)

Tuleks kehtestada 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud ja 2006. aastal vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklile 143ba eraldi suhkrutoetuse andmiseks pindalatoetuse ühtset otsemaksete kava kohaldavate liikmesriikide käsutusse antavate vahendite maksimaalne summa nende liikmesriikide teatise alusel.

(13)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõikele 3 tuleks kehtestada iga-aastane finantsraamistik 2006. aastaks liikmesriikidele, kes liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal ja rakendavad 2006. aastal selle määruse IVa jaotises ette nähtud pindalatoetuse ühtset otsemaksete kava.

(14)

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 tuleb seetõttu muuta.

(15)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas otsemaksete korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 66 kuni 69 osutatud eelarve ülemmäärad on 2006. aastaks kehtestatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 70 lõikes 2 osutatud eelarve ülemmäärad on 2006. aastaks kehtestatud käesoleva määruse II lisas.

3.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõikes 2 osutatud eelarve ülemmäärad on 2006. aastaks kehtestatud käesoleva määruse III lisas.

4.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 III jaotises osutatud ühtse otsemaksete kava eelarve ülemmäärad on 2006. aastaks kehtestatud käesoleva määruse IV lisas.

5.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143b lõikes 3 osutatud iga-aastane finantsraamistik on 2006. aastaks kehtestatud käesoleva määruse V lisas.

6.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143ba lõikes 4 osutatud Tšehhi Vabariigi, Läti, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia käsutusse antavate vahendite maksimaalsed summad eraldi suhkrutoetuse andmiseks 2006. aastal on kehtestatud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 2

Ühenduse maksimaalne toetus oliiviõlisektori heakskiidetud ettevõtjate koostatud töökavade rahastamiseks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110i lõike 4 alusel on järgmine:

miljonit eurot

Kreeka

11,098

Prantsusmaa

0,576

Itaalia

35,991

Artikkel 3

Määrust (EÜ) nr 1782/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 110i lõike 3 esimese lõigu tabel asendatakse järgmise tabeliga:

miljonit eurot

Hispaania

103,14

Küpros

2,93

Malta

0,07

Sloveenia

0,17

2.

Artikli 110l lõike 1 tabel asendatakse järgmise tabeliga:

miljonit eurot

 

2006–2009

Saksamaa

21,287

Hispaania

70,599

Prantsusmaa

48,217

Itaalia (v.a Puglia)

189,366

Portugal

8,468

3.

VII lisa punkti K punkti 2 tabel 1 asendatakse käesoleva määruse VII lisas esitatud tabeliga.

4.

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse VIII lisas esitatud tekstiga.

5.

VIIIa lisa asendatakse käesoleva määruse IX lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 319/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 32).

(2)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1).


I LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLITE 66–69 SÄTETE KOHASELT ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flandria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šotimaa

Põllukultuuride pindalatoetus

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Kõva nisu lisatoetus

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Ammlehmatoetus

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Ammlehmatoetuse täiendus

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Veiseliha eritoetus

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Tapatoetus, täiskasvanud loomad

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Tapatoetus, vasikad

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Lamba- ja kitsetoetus

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Lambatoetus

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Lammaste ja kitsede eest antavad lisatoetused

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Lammaste eest antavad lisatoetused

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Humala pindalatoetus

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

Artikkel 69, kõik sektorid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

Artikkel 69, põllukultuurid

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

Artikkel 69, riis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

Artikkel 69, veiseliha

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

Artikkel 69, lamba- ja kitseliha

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

Artikkel 69, puuvill

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel 69, oliiviõli

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

Artikkel 69, tubakas

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel 69, suhkur

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

Artikkel 69, piimatooted

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLI 70 SÄTETE KOHASELT ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

 

Belgia

Kreeka

Hispaania

Prantsusmaa

Itaalia

Madalmaad

Portugal

Soome

Artikli 70 lõike 1 punkt a

Seemnetoetus

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Artikli 70 lõike 1 punkt b

Põllukultuuride toetused

 

 

23

 

 

 

 

 

Kaunviljade toetus

 

 

1

 

 

 

 

 

Riisi eritoetus

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Tubakatoetus

 

 

 

 

 

 

166

 


III LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLI 71 SÄTETE KOHASELT ANTAVATE OTSETOETUSTE EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

 

Malta

Sloveenia

Põllukultuuride pindalatoetus

203

14 550

Seemnetoetus

34

40

Ammlehmatoetus

31

6 050

Täiendav ammlehmatoetus

4

730

Eritoetus veiste eest

235

6 780

Tapatoetus, täiskasvanud loomad

168

4 510

Tapatoetus, vasikad

 

630

Veiste eest makstav ekstensiivistamistoetus

 

6 250

Veiselihatootjatele makstavad lisatoetused

22

1 040

Lamba- ja kitsetoetus

62

610

Lammaste ja kitsede eest makstavad lisatoetused

21

210

Lamba- ja kitselihatootjatele makstavad lisatoetused

3

30

Oliiviõli

47

120

Humala pindalatoetus

 

350

Suhkur

 

2 284


IV LISA

ÜHTSE OTSEMAKSETE KAVA EELARVE ÜLEMMÄÄRAD

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

Liikmesriik

 

Belgia

475 641

Taani

981 539

Saksamaa

5 644 898

Kreeka

2 041 887

Hispaania

3 529 453

Prantsusmaa

6 060 555

Iirimaa

1 335 311

Itaalia

3 593 132

Luksemburg

36 602

Madalmaad

325 103

Austria

540 440

Portugal

365 645

Soome

519 628

Rootsi

630 451

Ühendkuningriik

3 914 945


V LISA

ÜHTSE PINDALATOETUSE KAVA IGA-AASTANE FINANTSRAAMISTIK

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

Liikmesriik

 

Tšehhi Vabariik

310 457

Eesti

35 150

Küpros

17 236

Läti

48 429

Leedu

128 534

Ungari

445 499

Poola

997 483

Slovaki Vabariik

128 640


VI LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 1782/2003 ARTIKLIS 143ba OSUTATUD ERALDI SUHKRUTOETUSE ANDMISEKS LIIKMESRIIKIDELE ANTAVATE VAHENDITE MAKSIMUMSUMMAD

Majandusaasta 2006

(tuhat EUR)

Liikmesriik

 

Tšehhi Vabariik

19 130

Läti

4 219

Leedu

6 547

Ungari

26 105

Poola

99 135

Slovakkia

11 813


VII LISA

“Tabel 1

Põllumajandustootjate võrdlussumma hulka arvatavate summade ülemmäärad

(tuhat EUR)

Liikmesriik

2006

2007

2008

2009 ja järgnevad aastad

Belgia

47 429

60 968

74 508

81 752

Tšehhi Vabariik

27 851

34 319

40 786

44 245

Taani

19 314

25 296

31 278

34 478

Saksamaa

154 974

203 607

252 240

278 254

Kreeka

17 941

22 455

26 969

29 384

Hispaania

60 272

74 447

88 621

96 203

Prantsusmaa

152 441

199 709

246 976

272 259

Iirimaa

11 259

14 092

16 925

18 441

Itaalia

79 862

102 006

124 149

135 994

Läti

4 219

5 164

6 110

6 616

Leedu

6 547

8 012

9 476

10 260

Ungari

26 105

31 986

37 865

41 010

Madalmaad

41 743

54 272

66 803

73 504

Austria

18 971

24 487

30 004

32 955

Poola

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Sloveenia

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakkia

11 813

14 762

17 712

19 289

Soome

8 255

10 332

12 409

13 520

Rootsi

20 809

26 045

31 281

34 082

Ühendkuningriik

64 340

80 528

96 717

105 376”


VIII LISA

“VIII LISA

Artiklis 41 osutatud riiklikud ülemmäärad

(tuhat EUR)

Liikmesriik

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ja järgnevad aastad

Belgia

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Taani

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Saksamaa

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Kreeka

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Hispaania

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prantsusmaa

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Iirimaa

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itaalia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Madalmaad

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Soome

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Rootsi

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Ühendkuningriik

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849”


IX LISA

“VIIIa LISA

Artiklis 71c osutatud riiklikud ülemmäärad

(tuhat EUR)

Kalendriaasta

Tšehhi Vabariik

Eesti

Küpros

Läti

Leedu

Ungari

Malta

Poola

Sloveenia

Slovakkia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

Järgnevad aastad

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189”


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1157/2006,

28. juuli 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 188/2005, millega kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks lihasektori toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1452/2001, millega kehtestatakse erimeetmed Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks seoses teatavate põllumajandussaadustega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1453/2001, millega kehtestatakse Assooride ja Madeira jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1600/92 (Poseima), (2) eriti selle artikli 13 lõiget 3 ning artikli 22 lõikeid 4 ja 10,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1454/2001, millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican), (3) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 188/2005 (4) artikliga 4 kehtestatakse alates 2005. kalendriaastast aastane summa, et vastavalt määruse (EÜ) nr 1452/2001 artikli 9 lõikele 1 rahastada tavapärase tootmistegevuse toetusprogrammi Prantsuse ülemeredepartemangude lihasektoris.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1452/2001 artikli 9 lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et võttes arvesse kohaliku tootmise arengut, suurendab komisjon kõnesolevat aastast summat, mille ülempiir on kehtestatud kõnealuses sättes.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 188/2005 artikliga 5 on kohaliku tootmise areng Prantsuse ülemeredepartemangudes selline, et vastavalt tuleks suurendada kõnealuse määruse artiklis 4 sätestatud vastavat aastast summat, mille ülempiir on kehtestatud määruse (EÜ) nr 1452/2001 artikli 9 lõike 2 kohaselt.

(4)

Määrust (EÜ) nr 188/2005 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Kuna asjaomast abiprogrammi on kohaldatud alates 1. jaanuarist 2006, peaks ka käesolevat määrust kohaldama alates kõnealusest kuupäevast.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 188/2005 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Programmi rahastamine

Ühendus rahastab programmi alates 2006. kalendriaastast vastavalt järgmistele aastastele summadele (miljonites eurodes):

a)

Hispaania

7,00

b)

Prantsusmaa

14,255

c)

Portugal

16,91”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004 (ELT L 305, 1.10.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 26. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004.

(3)  EÜT L 198, 21.7.2001, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1690/2004.

(4)  ELT L 31, 4.2.2005, lk 6.


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1158/2006,

28. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud madalaim müügihind või sekkumisvarude puhul ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Madalaim müügihind või puhul ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Töötlemata

206

210

210

Kontsentreeritud

204,1

Töötlemistagatis

Töötlemata

79

79

79

Kontsentreeritud

79


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1159/2006,

28. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

18,5

15

15

Või < 82 %

14,63

14,6

Kontsentreeritud või

22

18,5

22

18,5

Koor

10

6,3

Töötlemistagatis

Või

20

Kontsentreeritud või

24

24

Koor

11


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1160/2006,

28. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määruses (EÜ) nr 796/2006 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 4. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega või- ja kooreturul) (2) artikli 16 lõikele 2 avaldati Euroopa Ühenduste Teatajas pakkumismenetluse teadaanne või kokkuostuks alalise pakkumismenetluse teel, nagu on välja kuulutatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 796/2006. (3)

(2)

Individuaalsete pakkumiskutsete raames saadud pakkumisi silmas pidades tuleks määruse (EÜ) nr 2771/1999 artikli 17b kohaselt määrata kindlaks maksimaalne kokkuostuhind või otsustada pakkumist mitte vastu võtta.

(3)

Individuaalsete pakkumiskutsete raames saadud 4. pakkumist silmas pidades tuleks kindlaks määrata maksimaalne kokkuostuhind.

(4)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 796/2006 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 4. individuaalse pakkumiskutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 25. juuli 2006, kehtestatakse või maksimaalseks kokkuostuhinnaks 232,00 eurot/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).

(3)  ELT L 142, 30.5.2006, lk 4.


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1161/2006,

28. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) artiklile 47 kuulutavad sekkumisametid välja alalise pakkumismenetluse toetuse andmiseks kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 54 on sätestatud, et iga konkreetse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse suurim toetus kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %.

(2)

Esitada tuleb määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatis, et tagada kontsentreeritud või üleminek jaekaubandusse.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks suurim toetus kinnitada asjakohasel tasemel ja määrata vastavalt sellele kindlaks lõppkasutustagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 14. individuaalse pakkumiskutse puhul kinnitatakse kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %, suurimaks toetuseks 19,8 eurot/100 kg.

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatiseks kinnitatakse 22 eurot/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1162/2006,

28. juuli 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2006 nende liikmesriikide nimekirja suhtes, kus või kokkuost pakkumismenetluse teel on avatud 31. augustil 2006 lõppevaks ajavahemikuks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 796/2006, millega peatatakse või kokkuost hinnaga, mis moodustab 90 % sekkumishinnast, ning avatakse kokkuost pakkumismenetluse teel 31. augustil 2006 lõppevaks ajavahemikuks, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 796/2006 avati või kokkuost pakkumismenetluse teel 31. augustil 2006 lõppevaks ajavahemikuks vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 kolmandale lõigule.

(2)

Värskeima teabe alusel, mille Eesti on edastanud, täheldas komisjon, et või turuhinnad on kõnealuses liikmesriigis olnud kahe järjestikuse nädala jooksul vähemalt 92 % sekkumishinnast. Seega tuleks peatada sekkumiskokkuost pakkumismenetluse teel selles liikmesriigis. Kõnealused liikmesriigid tuleks seepärast jätta välja määrusega (EÜ) nr 796/2006 kehtestatud nimekirjast.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 796/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 796/2006 artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 1 kolmanda lõigu kohane või kokkuost pakkumismenetluse teel avatakse ajavahemikuks alates 29. juulist kuni 31. augustini 2006 järgmistes liikmesriikides vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 3a jaos sätestatud tingimustele: Hispaania, Iirimaa, Poola ja Portugal.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 142, 30.5.2006, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1096/2006 (ELT L 195, 15.7.2006, lk 17).


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1163/2006,

28. juuli 2006,

millega kehtestatakse või madalaim müügihind 46. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1913/2005 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2771/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat võid.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2771/1999 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2771/1999 kohase 46. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 25. juuli 2006, kehtestatakse või madalaimaks müügihinnaks 235,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1802/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 3).


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1164/2006,

28. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 28. juuli 2006. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1165/2006,

28. juuli 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1001/2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 12. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1001/2006 (3) on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatis määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 12. individuaalseks pakkumiskutseks.

(2)

Haldusvea tõttu ei vasta määruse (EÜ) nr 1001/2006 artikli 1 teises lõigus sätestatud lõppkasutustagatis tegelikult kindlaks määratavale tasemele.

(3)

Seepärast on vastavalt vaja muuta määrust (EÜ) nr 1001/2006. Kuna tagatise tegelik suurus on esialgu sätestatust väiksem, tuleb parandust kohaldada alates määruse (EÜ) nr 1001/2006 jõustumise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1001/2006 artikli 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatiseks kinnitatakse 22 eurot/100 kg.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 35.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/28


NÕUKOGU OTSUS,

17. juuli 2006,

mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/526/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 187,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingus, millega muudetakse Euroopa ühenduste asutamislepinguid Gröönimaa suhtes (1) (“Gröönimaa leping”), mis jõustus 1. veebruaril 1985, sätestatakse, et Euroopa Ühenduse asutamislepingut (EÜ lepingut) ei kohaldata enam Gröönimaa suhtes, vaid et Gröönimaa, mis on ühe liikmesriigi osa, assotsieeritakse Euroopa Ühenduse juurde kui üks ülemeremaadest ja -territooriumidest (ÜMT).

(2)

Gröönimaa lepingu preambulis tunnistatakse, et tuleks võtta meetmeid, mis võimaldavad säilitada lähedasi ja kestvaid sidemeid ühenduse ja Gröönimaa vahel, ning võtta arvesse vastastikuseid huvisid, eriti Gröönimaa arenguvajadusi, ning et EÜ asutamislepingu neljandas osas sätestatud ÜMTsid käsitlev kord on sobiv raamistik kõnealuste suhete jaoks.

(3)

Kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 182, on assotsieerimise eesmärk edendada ÜMTde majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning luua tihedad majandussidemed ÜMTde ja ühenduse kui terviku vahel. EÜ asutamislepingu artikli 188 kohaselt kohaldatakse artikleid 182–187 Gröönimaa suhtes, kooskõlas asutamislepingule lisatud Gröönimaa kohta kehtiva erikorra protokolli erisätetega.

(4)

Artiklites 182–186 sätestatud põhimõtete rakendussätted on kehtestatud nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuses 2001/822/EÜ (ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega – ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus), (2) mida kohaldatakse jätkuvalt Gröönimaa suhtes nimetatud otsusega ettenähtud tingimuste kohaselt.

(5)

Euroopa Liidu Nõukogu nõustus 24. veebruari 2003. aasta Euroopa Ühenduse ning Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise neljanda kalandusprotokolli vahearuande järeldustes, et on vaja laiendada ja tugevdada ELi ja Gröönimaa vahelisi tulevasi suhteid, võttes arvesse kalanduse olulisust ja struktuurse arengu probleeme Gröönimaal. Nõukogu väljendas kohustumist rajada tulevased suhted ELi ja Gröönimaa vahel pärast 2006. aastat laiahaardelisele säästvat arengut soodustavale partnerlusele, mis sisaldab selliste lepingute üldeeskirjade ja põhimõtete kohaselt läbiräägitud kalandusalast erikokkulepet.

(6)

Ülalnimetatud järeldustes oli nõukogu arvamusel, et ELi järgmises finantsraamistikus, ning arvestades kõigi ÜMTde vajadustega, peavad tulevased finantskohustused Gröönimaa suhtes lähtuma praegusest tasemest, arvestades nii muid valitsevaid asjaolusid ja vastastikuste huvide õiglast tasakaalu – eriti Gröönimaa arenguvajadusi ning ühenduse pidevat vajadust ligipääsuks kalavarudele Gröönimaa vetes jätkusuutlikul alusel – kui ka teiste osaliste rahalisi panuseid.

(7)

Ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vaheline kalanduskokkulepe, mis on alla kirjutatud 13. märtsil 1984 (3) Brüsselis ja mis tuletab meelde koostöö vaimus tehtud ühenduse otsust anda Gröönimaale ülemereterritooriumi staatus, asendatakse uue kalandusalase partnerluskokkuleppega 1. jaanuaril 2007.

(8)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Gröönimaa kohaliku valitsuse ja Taani valitsuse vaheline ühisdeklaratsioon, mis on alla kirjutatud 27. juunil 2006. aastal Luxembourgis, (4) tuletab meelde lähedasi ajaloolisi, poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid ühenduse ja Gröönimaa vahel ning rõhutab vajadust veelgi tugevdada partnerlust ja koostööd käesoleva otsusega hõlmatud valdkondades.

(9)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (5)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

ESIMENE   OSA

ÜHENDUSE JA GRÖÖNIMAA VAHELISI SUHTEID KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Partnerlus

1.   Ilma et see piiraks otsust 2001/822/EÜ, on ühenduse ja Gröönimaa vaheline partnerlus eelkõige suunatud ühenduse ja Gröönimaa vaheliste suhete laiendamisele ja tugevdamisele ning Gröönimaa jätkusuutlikule arengule kaasa aitamisele.

2.   Partnerluse eesmärgid on:

a)

luua raamistik dialoogiks,

b)

ühiste eesmärkide saavutamine, pidades nõu ühist huvi pakkuvates küsimustes, et tagada koostöötegevuste maksimaalne mõju vastavalt kummagi partneri prioriteetitele,

c)

luua alus majanduslikuks, rahanduslikuks, teaduslikuks, hariduslikuks ja kultuuriliseks koostööks, mis põhineb vastastikuse vastutuse ja toetuse põhimõtetel,

d)

aidata kaasa Gröönimaa arengule.

Artikkel 2

Dialoog

Ühendus, Gröönimaa ja Taani peavad nõu käesoleva otsusega kehtestatud põhimõtete, üksikasjalike menetluste ja partnerluse tulemuste üle.

Artikkel 3

Haldus

Komisjon ja Gröönimaa kohalik valitsus rakendavad käesolevat otsust kooskõlas kummagi partneri osa ja kohustustega nagu on sätestatud artikli 12 lõikes 2 osutatud rahastamiskokkulepetes.

TEINE   OSA

KOOSTÖÖ GRÖÖNIMAA JÄTKUSUUTLIKU ARENGU EDENDAMISEKS

Artikkel 4

Koostöövaldkonnad

Koostööga toetatakse valdkondlikke tegevuspõhimõtteid ja strateegiaid, mis hõlbustavad juurdepääsu tootmistegevusele ja -ressurssidele eelkõige järgmistes valdkondades:

a)

haridus ja koolitus,

b)

maavarad,

c)

energeetika,

d)

turism ja kultuur,

e)

uurimistöö,

f)

toiduohutus.

Artikkel 5

Põhimõtted

1.   Koostöö rajaneb partnerlusele ning seda rakendatakse kooskõlas artikli 6 alusel vastu võetud koostöö strateegiatega. Sellega tagatakse vahendite prognoositav ja korrapärane liikumine ning nende paindlikkus ja sobivus Gröönimaa olukorraga.

2.   Partnerluse põhimõtete kohaselt otsustatakse koostöö tegevuste üle tihedas koostöös komisjoni, Gröönimaa kohaliku valitsuse ja Taani valitsuse vahel. Sellised konsultatsioonid viiakse läbi järgides täielikult kõikide partnerite institutsioonilisi, õiguslikke ja finantsilisi volitusi.

Artikkel 6

Kavandamine

1.   Partnerluse raames võtab Gröönimaa kohalik valitsus endale vastutuse valdkonnapoliitika kavandamise eest, kaasa arvatud strateegiate kavandamise ja nende rakendamise eest. Valdkonnapoliitika ja strateegiate jätkusuutlikkuse tagamiseks teostatakse vajadusel strateegilisi keskkonnahindamisi.

2.   Käesoleva otsuse raames valmistavad Gröönimaa kohalik valitsus ja komisjon ette ja võtavad vastu Gröönimaa jätkusuutliku arengu orienteeriva programmdokumendi (edaspidi programmdokument), kooskõlas lõikes 1 nimetatud valdkonnapoliitikaga.

3.   Gröönimaa kohaliku valitsuse ülesanded on:

a)

valdkonnapoliitika vastuvõtmine;

b)

valdkonnapoliitika mõju ja tulemuste jälgimine ja hindamine;

c)

valdkonnapoliitika strateegiate nõuetekohase, kiire ja tõhusa täitmise tagamine;

d)

aastaaruande esitamine komisjonile valdkonnapoliitika saavutuste kohta.

4.   Komisjon teeb artiklis 10 sätestatud korras igal aastal otsuse, kui suur on kogu programmdokumendile vastav eraldatav summa.

Artikkel 7

Rahastamise kohaldamisala

Vastavalt Gröönimaa kohaliku valitsuse kehtestatud valdkonnapoliitika põhimõtetele võivad rahalist toetust saada järgmised tegevused:

a)

reformid ja projektid, mis järgivad valdkonnapoliitikat;

b)

institutsioonide arendamine, suutlikkuse tõstmine ja keskkonnaaspektide integreerimine;

c)

tehnilised koostöö kavad.

Artikkel 8

Rahastamiskõlblikkus

Gröönimaa kohalik valitsus võib saada käesoleva otsuse alusel antavat rahalist abi.

Artikkel 9

Rakendusmeetmed

Otsuse käesoleva osa rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 nimetatud korras kolme kuu jooksul peale otsuse jõustumist.

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab Gröönimaa komitee (edaspidi komitee).

2.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses määratakse kolm kuud.

3.   Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 11

Finantsabi

1.   Ühenduse finantsabi otsuse käesoleva osa kohta hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

2.   Ühenduse finantsabi antakse eelarvelise toetusena.

3.   Ühenduse finantsabi rakendamine toimub tsentraliseeritud otsejuhtimise teel, nii nagu see on ette nähtud nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikliga 53, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. (6)

Artikkel 12

Kontroll

1.   Käesolevat otsust rakendatakse kooskõlas määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002. Eelkõige oodatakse Gröönimaalt piisava kontrollisüsteemi loomist. Gröönimaa kontrollib korrapäraselt, kas ühenduse eelarvest rahastatavaid meetmeid on rakendatud õigesti. Lisaks valdkonnapoliitika aastaaruannetele esitab Gröönimaa ka igal aastal tehingute seaduslikkust ja korrektsust kinnitava aruande. Gröönimaa võtab asjakohaseid meetmeid, et vältida rikkumisi ja pettust, ning algatab vajaduse korral vastutuselevõtmise menetluse, et nõuda valesti makstud vahendid tagasi.

2.   Käesoleva otsuse rakendamiseks komisjoniga sõlmitud finantskokkulepetes määratakse kindlaks Gröönimaa kohaliku valitsuse üksikasjalikud kohustused seoses ühenduse rahaliste vahendite haldamisega. Eelkõige määratakse finantskokkulepetega kindlaks valdkondade sihtnäitajad, maksete sooritamise tingimused ning valdkondade näitajate arengust aruandmise kord ja selle korra järgimise kontrollimeetodid.

KOLMAS   OSA

LÕPPSÄTTED

Artikkel 13

Läbivaatus

2010. aasta 30. juuniks teevad ühendus, Gröönimaa kohalik valitsus ja Taani valitsus vahearuande oma partnerluse kohta. Kui vajalik, teeb komisjon vahearuande järel ettepaneku käesoleva otsuse muudatuseks.

Artikkel 14

Jõustumine

Otsus jõustub 1. jaanuaril 2007. Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2013.

Artikkel 15

Avaldamine

Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. TUOMIOJA


(1)  EÜT L 29, 1.2.1985, lk 1.

(2)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(3)  EÜT L 29, 1.2.1985, lk 9.

(4)  Vt käeselova ELT lk 32.

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(6)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Gröönimaa kohaliku valitsuse ja Taani valitsuse ühisavaldus Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahelise partnerluse kohta

1.   PREAMBUL

Euroopa Ühendus ühelt poolt ning Gröönimaa kohalik valitsus ja Taani valitsus teiselt poolt,

lähtudes tihedatest ajaloolistest, poliitilistest, majanduslikest ja kultuurilistest sidemetest Euroopa ja Gröönimaa vahel,

tuletades meelde 1985. aastal Gröönimaa lepinguga loodud lähedasi ja kestvaid sidemeid Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahel, olles üksmeelel vajaduse suhtes neid sidemeid hoida ning kinnitades, et ühised huvid, eriti Gröönimaa arenguga seonduvad vajadused, võetakse arvesse Euroopa Ühenduse üldistes tegevuspõhimõtetes ja eriti tema suhetes Gröönimaaga,

märkides, et Euroopa Liidu Nõukogu tunnistas 24. veebruaril 2003 vajadust laiendada ja tugevdada Euroopa Liidu ja Gröönimaa vahelisi tulevasi suhteid, võttes arvesse kalanduse tähtsust ja struktuurseid arenguprobleeme Gröönimaal,

võttes arvesse, et Euroopa Ühendusel on jätkuv geostrateegiline huvi luua ühe oma liikmesriigi juurde kuuluva naaberriigi Gröönimaaga privilegeeritud suhteid ning panustada Gröönimaa heaolusse ja majanduslikku arengusse,

võttes arvesse, et Gröönimaa kuulub Euroopa Ühendusega assotsieerunud ülemeremaade ja -territooriumite hulka,

võttes arvesse, et Euroopa Ühendus arvestab Gröönimaa huvidega seoses ühenduse Põhjamõõtme poliitika Arktika aknaga ning on tähelepanelik Gröönimaa hapra looduskeskkonna erilise tähtsuse ning raskuste suhtes, millega Gröönimaa elanikkond kokku puutub,

märkides, et Euroopa Ühendusele on ühise kalanduspoliitika nõuetekohase toimimise seisukohast Põhja-Atlandil oluline säilitada liikmesriigi lipu all sõitvate laevade kalastustegevus Gröönimaa vetes,

on kokku leppinud veelgi tugevdada laialdastele ühistele huvidele põhinevaid suhteid ja koostööd Euroopa Liidu ja Gröönimaa vahel, mis tooks vastastikust kasu nende elanikkonnale ning annaks nende suhetele pikaajalise perspektiivi.

2.   ÜHISED EESMÄRGID

Euroopa Ühendus ja Gröönimaa teatavad kavatsusest tugevdada oma partnerlust ja koostööd järgmistes valdkondades:

koostöö nii kalavarude ja merekeskkonna säästval haldamisel kui ka püügivõimaluste loomisel ühenduse laevadele. See koostöö on ja jääb Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahelise partnerluse oluliseks elemendiks ning põhineb jätkuvalt Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahelisel kalandusalasel partnerluskokkuleppel ja sellele järgnevatel protokollidel,

koostöö hariduse ja koolituse valdkonnas,

osalemine Gröönimaa jätkusuutliku majandusarenguga seonduvas tegevuses, eriti maavarade, turismi ja kultuuri valdkonnas,

osalemine Euroopa Ühenduse tegevuses kliimamuutuste vastases võitluses ning Arktika piirkonna jätkusuutliku arengu edendamisel,

koostöö nii ühistes teadusuuringutes kui ka alternatiivenergia allikate arendamisel,

Põhja mereteid ning Gröönimaa ainulaadset majanduspiirkonda käsitlevad ühisuuringud ja arendustegevus.

Euroopa Ühendus märgib omalt poolt, et:

arvestades 1. veebruaril 1985 jõustunud Gröönimaa lepingu eesmärke ning teda Gröönimaaga viimased 20 aastat ühendavaid lähedasi ja vastastikku kasulikke suhteid,

märkides Gröönimaa geostrateegilist tähtsust, eriti seoses Põhjamõõtme poliitika Arktika aknaga,

arvestades Gröönimaa olulisust vastutustundliku partnerina keskkonna ja loodusvarade, sealhulgas kalavarude haldamisel ja säilitamisel,

soovib Euroopa Ühendus arendada koostööd Gröönimaaga järgmise seitsme aasta jooksul kahekordse partnerluse alusel, mille üks osa on kalandusalane partnerluskokkulepe, mis võtab arvesse ühenduse laevade tegelikke kalapüügivõimalusi Gröönimaa vetes, ning mille teine osa on laiahaardeline koostöö muudes valdkondades peale kalanduse, milles võetakse arvesse Gröönimaa ÜMT staatust,

lisaks soovib Euroopa Ühendus eespool nimetatud kahekordse partnerluse alusel tagada Gröönimaaga koostöö jaoks ELi eelarvest antavad vahendid, mis määratakse kindlaks eelnevate aastate taseme järgi.

3.   PARTNERLUSE RAKENDAMINE

Ühiste eesmärkide saavutamiseks ja partnerluse arendamiseks teavitavad Euroopa Ühendus ja Gröönimaa teineteist ning konsulteerivad vastastikku käesoleva partnerlusega hõlmatud valdkondades ning muudes ühiselt kokku lepitavates käesolevast avaldusest ajendatud valdkondades.

Nad võtavad arvesse, et:

seoses üldise partnerluse selle osa rakendamisega, mis ei ole seotud kalandusalase partnerluskokkuleppega, võimaldab Gröönimaa Euroopa Ühendusega assotsieerumine ülemeremaa või -territooriumina vastata asjakohaselt Gröönimaa vajadustele ning hoolitseda tema erivajaduste eest, võttes arvesse tema ülimalt perifeerset asukohta, ekstreemseid ilmastikutingimusi ja ajaloolist pärandit,

nende koostööd tuleks laiendada muudesse valdkondadesse, nagu haridus, toiduohutus ja selliste ressursside kasutamine, mis aitaksid kaasa Gröönimaa majanduse jätkusuutlikule arengule ja parandaksid struktuuriprobleeme,

nende teaduslikku koostööd tuleks arendada uute energiaallikate ja kliimamuutuste valdkonnas; see koostöö peaks hõlmama ka Gröönimaa ainulaadse majanduspiirkonnaga seostuvaid teadusuuringuid ning võtma arvesse meretranspordi arengut.

Euroopa Ühendus soovib rakendada tulevast koostööd Gröönimaaga muudes valdkondades peale kalanduse EÜ asutamislepingu artikli 187 alusel vastu võetud nõukogu otsuse alusel, et kaasata finantsperspektiivi 2007–2013 eelarveline finantsabi kuni 25 miljonit eurot aastas.

Mõlemad osapooled on veendunud, et nende partnerlusele tulevad kasuks vastastikused teadmised ja arusaamad olemasolevate nõuandefoorumite maksimaalse kasutamise ning eelkõige mõlema osapoole ametlike esindajate vaheliste korrapäraste dialoogide või vajadusel konsultatsioonide kaudu.

Sellega seoses kavatseb Gröönimaa koostada iga aasta lõpus eduaruande eespool nimetatud eesmärkide täitmise kohta. Enne 2010. aasta juuni lõppu teevad Euroopa Ühendus ja Gröönimaa ulatusliku vahearuande oma partnerluse kohta.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.

V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.

Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.

Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Europai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image


Komisjon

29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/37


KOMISJONI OTSUS,

27. juuli 2006,

milles käsitletakse toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning zootehnika valdkondi käsitlevate uuringute, mõju hindamiste ja muud liiki hindamiste rahastamist

(2006/527/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 90/424/EMÜ kohaselt võtab ühendus või aitab liikmesriikidel võtta tehnilisi ja teaduslikke meetmeid, mis on vajalikud ühenduse veterinaariaalaste õigusaktide ning veterinaariahariduse ja -koolituse arendamiseks.

(2)

Uuringud, mõju hindamised ning oma kuluprogrammide süstemaatilised ja õigeaegsed hindamised on Euroopa Komisjoni kindel prioriteet, mis on omakorda vahend eraldatud rahaliste vahendite haldamise kohta arvestuse pidamiseks ja võimalus edendada õppimisele suunatud kultuuri kogu organisatsioonis, eelkõige tähtsamaks muutunud tulemusepõhise juhtimise kontekstis.

(3)

Nende ülesannete täitmiseks on pärast 2004. aasta viimase kvartali jooksul toimunud avatud menetlust esitatud toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning zootehnika valdkondade hindamisalast raamkokkulepet hõlmav pakkumiskutse.

(4)

Raamkokkulepe sõlmiti 18. juunil 2005. aastal 24 kuuks. Kõnealuses raamkokkuleppes esitatakse juba asjakohast teavet selle kohta, mis on ühenduse otsuste tegemise protsessi aluseks.

(5)

Kõiki üksikülesandeid kohaldatakse vastavalt erikokkulepetele. Kõnealused kokkulepped sõlmitakse vastavalt raamkokkuleppele komisjoni ja valitud töövõtja vahel.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meede on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesoleva otsuse lisas kirjeldatud meetmed on nende rahastamise eesmärgil heaks kiidetud.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/53/EÜ (ELT L 29, 2.2.2006, lk 37).


LISA

Valdkond: toiduohutus, loomade tervis ja heaolu ning zootehnika.

Õiguslik alus: otsus 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas.

Ülesanded:

erinevat liiki uuringud ja muud komisjoni ettepanekute kavandamist ning ettevalmistamist toetavad teenused,

eelhindamised/mõjude hindamised,

vahe- ja järelhindamised.

2007. aasta komisjoni loomastrateegia eelissihiks on seatud uuringud ja muud ELi tulevase loomatervishoiupoliitika (2007–2013) kavandamist ja ettevalmistamist toetavad teenused. Kõnealuste uuringute kavandamine otsustatakse kooskõlas käimasoleva ühenduse loomatervishoiupoliitika hindamise järelduse ja soovitusega.

Assigneering 2006. aastaks: 17 04 02 – Muud meetmed veterinaaria, loomade heaolu ja rahvatervise valdkonnas: 900 000 eurot.

Eelarve: 900 000 eurot raamkokkuleppe teiseks aastaks.

Kavandatud erimeetmete arv: umbes kuus.

Kõiki meetmeid reguleeritakse riigihanke üldeeskirjadega: sellisel juhul kasutatakse olemasolevat raamkokkulepet.


29.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/39


KOMISJONI OTSUS,

27. juuli 2006,

millega muudetakse otsust 2006/147/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Madalmaades

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3338 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2006/528/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. veebruari 2006. aasta otsusega 2006/147/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Madalmaades, (2) on heaks kiidetud ennetava vaktsineerimise kava kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu; Madalmaad esitasid selle kava komisjonile 21. veebruaril 2006 (“ennetava vaktsineerimise kava”). Kõnealuse otsusega on sätestatud ka teatavad meetmed, mida tuleb kohaldada Madalmaades, kus on ennetavalt vaktsineeritud teatavates viiruse sissetoomise erilise ohuga linnukasvatusettevõtetes, sealhulgas liikumispiirangud vaktsineeritud kodulindude kohta.

(2)

Vastavalt ennetava vaktsineerimise kavale on Madalmaad kohustunud läbi viima mahepõllumajanduslike ja vabapidamisel olevate munakanade ning koduste linnukasvatuste kodulindude ennetava vaktsineerimist kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu. Ennetava vaktsineerimise kava on katseprojekt, sest mõnede asjaomaste liikide ennetava vaktsineerimisega niisugustel tingimustel on vaid piiratud kogemusi.

(3)

Madalmaade esitatud ja otsusega 2006/147/EÜ heakskiidetud ennetava vaktsineerimise kavas on ette nähtud, et ennetav vaktsineerimine tuleb läbi viia 30. juuniks 2006. Madalmaad tegid vaktsineerimisi kooskõlas ennetava vaktsineerimisega kuni nimetatud kuupäevani.

(4)

Vastavalt otsuse 2006/147/EÜ artiklis 13 sätestatud aruandekohustusele on Madalmaad esitanud aruande, mis sisaldab teavet ennetava vaktsineerimise kava rakendamise kohta, nii toiduahela ja loomatervishoiu alalise komiteele kui ka ennetava vaktsineerimise kasutamise eksperttöörühmale ning on taotlenud kõnealuse vaktsineerimise jätkamist.

(5)

Lisaks tundub Madalmaade esitatud teabe põhjal, et on vaja täiendavaid praktilisi kogemusi seoses ennetava vaktsineerimise kasutamisega kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu. Seepärast on asjakohane heaks kiita kõnealune ennetav vaktsineerimine kuni 31. juulini 2007.

(6)

Madalmaad on taotlenud ka teatavate muudatuste heakskiitmist 21. veebruaril 2006 esitatud ennetava vaktsineerimise kavas seoses selle praktilise rakendamisega; näiteks vaktsineeritavate liikidega, bivalentsete vaktsiinide kasutamisega, üksikute lindude identifitseerimisega koduse linnukasvatuse karjades, vaktsineerimise kohaga ning asjaomaste kodulindude liikumispiirangutega. Komisjon on seisukohal, et need muudatused on vastavuses asjaomaste ühenduse õigusaktidega.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2006/147/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2006/147/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

“a)   kodune linnukasvatus– kanad, kalkunid ja muud liigid, kes kuuluvad seltsi Galliformes, ning pardid, haned ja muud liigid, kes kuuluvad seltsi Anseriformes, ning keda omanikud peavad:

i)isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks võiii)lemmiklindudena.

2.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastase ennetava vaktsineerimise kava, mille Madalmaad esitasid komisjonile 21. veebruaril 2006, ning sellesse kavasse tehtud muudatused, sealhulgas kava jätkamine kuni 31. juulini 2007, mille Madalmaad esitasid komisjonile 29. juunil 2006, on heaks kiidetud (“ennetava vaktsineerimise kava”).

Ennetava vaktsineerimise kava kohaselt vaktsineeritakse lindude gripi alatüübi H5 inaktiveeritud heteroloogilise vaktsiiniga või bivalentse inaktiveeritud heteroloogilise vaktsiiniga, mis sisaldab alatüüpe nii H5 kui ka H7 ning on Madalmaades lubatud koduses linnukasvatuses, mahepõllumajanduslike ja vabapidamisel olevate munakanade puhul kogu Madalmaade territooriumil.”

3.

Artikli 4 punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Vaktsineeritud koduse linnukasvatuse kodulinnud tuleb üksikult märgistada ja neid võib viia üksnes:

a)

muusse vaktsineeritud kodusesse linnukasvatusse Madalmaades või

b)

ajutiselt etendustele või näitustele Madalmaades.

Sellised liikumised või kogunemised peavad olema kooskõlas ennetava vaktsineerimise kavaga, mis nõuab selliste liikumiste või kogunemiste üle arvestuse pidamist.”

Artikkel 2

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(2)  ELT L 55, 25.2.2006, lk 47.