ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 207

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1141/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2006, 27. juuli 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1143/2006, 27. juuli 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1145/2006, 27. juuli 2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1146/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1147/2006, 27. juuli 2006, millega otsustatakse mitte maksta lõssipulbri eksporditoetust määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1148/2006, 27. juuli 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1149/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1150/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1151/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1152/2006, 27. juuli 2006, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1058/2006 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1153/2006, 27. juuli 2006, määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1154/2006, 27. juuli 2006, riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta juuli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 11. juuli 2006, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta

30

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (EKP/2006/9)

39

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1141/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 27. juuli 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1142/2006,

27. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 28 juulist 2006 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

26,09

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

26,09

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

26,09

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1143/2006,

27. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides c, d ja g loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) (2) nõuetele.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuskõlblikud tooted peavad vastama määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklites 3 ja 4 sätestatud asjakohastele nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.


LISA

Töötlemata kujul eksporditavatele siirupitele ja teatavatele muudele suhkrutoodetele alates 28. juulist 2006 kohaldatavad eksporditoetused (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2609

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Põhisummat ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 3513/92 lisa punktis 2 määratletud tootele (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12).


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1144/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 958/2006, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2006/2007. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 958/2006 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 27. juulil 2006 aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

27. juulil 2006. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 958 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 31,090 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 175, 29.6.2006, lk 49.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1145/2006,

27. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artiklis 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust piima- ja piimatooteturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõike 3 teises lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Kooskõlas Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vastastikuse mõistmise memorandumiga piimapulbri impordi kaitse kohta Dominikaani Vabariigis, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ, (3) kohaldatakse teatavatele Dominikaani Vabariiki eksporditavatele ühenduse piimatoodetele vähendatud tollimaksu määra. Seepärast peaks selle kava alusel eksporditavatele toodetele makstavat eksporditoetust teatava protsendi võrra vähendama.

(5)

Teatavate toodete puhul ei ole eksporditoetust märkimisväärselt kasutatud. Selliste toodete puhul ei tuleks eksporditoetusi enam määrata.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 31 sätestatud eksporditoetust antakse toodete ja koguste puhul, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas, komisjoni määruse (EÜ) nr 174/1999 (4) artikli 1 lõikes 4 nimetatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 218, 6.8.1998, lk 46.

(3)  EÜT L 218, 6.8.1998, lk 45.

(4)  EÜT L 20, 27.1.1999, lk 8.


LISA

Alates 28. juulist 2006 piimale ja piimatoodetele kohaldatavad eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus Meremaa ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Otsuses 98/486/EÜ nimetatud asjaomastele toodetele, mis on ette nähtud eksportimiseks Dominikaani Vabariiki 2006/2007. aasta kvoodi alusel ning mis vastavad määruse (EÜ) nr 174/1999 artiklis 20a kindlaksmääratud tingimustele, kohaldatakse järgmisi määrasid:

a)

CN-koodide 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodide 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 alla kuuluvad tooted

28,00 EUR/100 kg

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L02

:

Andorra ja Gibraltar.

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia, Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud L02, L04, Ceuta, Melilla, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani linnriik), Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus Meremaa ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1146/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 25. juulil 2006.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 25. juulil 2006, lõppevas etapis on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).


LISA

(EUR/100 kg)

Toode

Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Või

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Võiõli

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1147/2006,

27. juuli 2006,

millega otsustatakse mitte maksta lõssipulbri eksporditoetust määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus lõssipulbri eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on asjakohane mitte maksta eksporditoetust pakkumismenetluse 25. juulil 2006 lõppevas etapis.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 582/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse 25. juulil 2006 lõppevas etapis ei maksta eksporditoetust sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toote ja sihtkohtade puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1148/2006,

27. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon 30. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1722/93, (2) milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate nõukogu määruste (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 1418/76 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, on kehtestatud tootmistoetuste andmise tingimused. Arvutamise alus on kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3. Sel viisil arvutatud toetus mida diferentseeritakse vajaduse korral kartulitärklise puhul, määratakse kindlaks üks kord kuus ja seda võidakse muuta, kui maisi ja/või nisu hinnad olulisel määral muutuvad.

(2)

Käesoleva määrusega kindlaks määratud tootmistoetusi tuleks kohandada määruse (EMÜ) nr 1722/93 II lisas loetletud koefitsientidega, et määrata kindlaks täpne makstav summa.

(3)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 3 lõikes 2 osutatud tootmistoetuseks, on määratud.

a)

10,86 EUR/t maisi-, nisu-, odra- ja kaeratärklise puhul;

b)

15,33 EUR/t kartulitärklise puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1548/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1149/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 28. juulist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

20,93

20,93

b)

muu kauba eksportimisel

54,00

54,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

66,00

66,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

106,75

106,75

c)

muu kauba eksportimisel

99,50

99,50


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1150/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 28. juulist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

2,742

2,742

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,251

1,251

– – muudel juhtudel

3,236

3,236

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

1,933

1,933

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

0,938

0,938

– – muudel juhtudel

2,427

2,427

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,251

1,251

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

3,236

3,236

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

2,171

2,171

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,251

1,251

– muudel juhtudel

3,236

3,236

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1151/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 punkti a ja lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides b, c, d ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse VII lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõikes 4 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühitada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 544/2006 (ELT L 94, 1.4.2006, lk 24).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 28. juulist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

26,09

26,09


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1152/2006,

27. juuli 2006,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1058/2006 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2058/2006 (2) kuulutati välja pakkumiskutse seoses kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmääraga.

(2)

Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (3) artikliga 7 võib komisjon määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 25 sätestatud korras otsustada kehtestada imporditollimaksu vähenduse ülemmäära. Selle ülemmäära kinnitamisel tuleb arvesse võtta eriti määruse (EÜ) nr 1839/95 artiklites 6 ja 7 sätestatud kriteeriume. Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine on tollimaksuvähenduse ülemmääraga võrdne või sellest väiksem.

(3)

Kohaldades eespool nimetatud kriteeriume kõnealuse teraviljaga seotud praeguses turuolukorras, kehtestatakse imporditollimaksu vähenduse ülemmääraks artiklis 1 nimetatud summa.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 1058/2006 välja kuulutatud pakkumiskutse alusel 21.–27. juulini 2006 teatatud pakkumiste puhul on imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär 30,75 EUR/t kohta ning seda kohaldatakse kõige rohkem 169 089 t suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 192, 13.7.2006, lk 10.

(3)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1153/2006,

27. juuli 2006,

määruses (EÜ) nr 936/2006 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud pehme nisu eksporditoetuse pakkumiste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 936/2006 (2) kuulutati välja pakkumismenetlus pehme nisu eksporditoetuse kindlaksmääramiseks eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1501/95, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) artiklile 7 võib komisjon teatatud pakkumiste põhjal otsustada pakkumisi mitte vastu võtta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1501/95 artiklis 1 sätestatud kriteeriumide põhjal ei peaks suurimat toetust kehtestama.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Pehme nisu eksporditoetusteks määrusega (EÜ) nr 936/2006 avatud pakkumismenetluse alusel 21.–27. juulini 2006 esitatud pakkumiste puhul ei võeta mingeid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 172, 24.6.2006, lk 6.

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1154/2006,

27. juuli 2006,

riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta juuli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Nende koguste kontrollimine, mille suhtes olid esitatud 2006. aasta juuli osajaotuste raames tehtud riisi impordilitsentside taotlused, näitab, et taotletud kogustele, mille suhtes on vajadusel kohaldatud vähendusprotsenti, tuleks litsentsid välja anda, samuti tuleks kinnitada järgmisse osajaotusse üle kantavad kogused ning erinevate kvootide alusel saadaolevad täielikud kogused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatud ning 2006. aasta juuli esimese kümne tööpäeva jooksul esitatud ja komisjonile teatatud riisi tariifikvootide impordilitsentside taotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas kindlaks määratud vähendusprotsente.

2.   2006. aasta juuli osajaotuse raames saadaolevad kogused, mis kantakse üle järgmisse osajaotusse, ja 2006. aasta septembri osajaotuse raames saadaolevad täielikud kogused on määratud kindlaks lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 247/2006 (ELT L 42, 14.2.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 965/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 12).


LISA

Vähendusprotsendid, mida kohaldatakse 2006. aasta juuli osajaotuse raames taotletud koguste suhtes, ning järgmisse osajaotusse ülekantavad kogused

a)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta juuli osajaotuse vähendusprotsent

2006. aasta septembri osajaotusse ülekantav kogus

(tonnides)

2006. aasta septembri osajaotuse raames saadaolev üldkogus

(tonnides)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Tai

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Austraalia

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Teised riigid

09.4130

b)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis b sätestatud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta juuli osajaotuse vähendusprotsent

[200x. aasta juuli/oktoobri] osajaotusse ülekantav kogus

(tonnides)

[200x. aasta juuli/oktoobri] osajaotuse raames saadaolev üldkogus

(tonnides)

Kõik riigid

09.4148

66,8156

0

0

c)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta juuli osajaotuse vähendusprotsent

Tai

09.4149

0 (2)

Austraalia

09.4150

0 (2)

Guyana

09.4152

0 (2)

Ameerika Ühendriigid

09.4153

0 (2)

Teised riigid

09.4154

98,2456

d)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

2006. aasta juuli osajaotuse vähendusprotsent

2006. aasta septembri osajaotusse ülekantav kogus

(tonnides)

2006. aasta septembri osajaotuse raames saadaolev üldkogus

(tonnides)

Tai

09.4112

98,4928

0

0

Ameerika Ühendriigid

09.4116

India

09.4117

Pakistan

09.4118

Teised riigid

09.4119

Kõik riigid

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Antakse taotluses esitatud kogusele.

(2)  Antakse taotluses esitatud kogusele.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/30


NÕUKOGU OTSUS,

11. juuli 2006,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta

(2006/524/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee praeguste liikmete volitused lõpevad 20. septembril 2006. Seetõttu tuleks selle komitee liikmed ametisse nimetada uueks nelja-aastaseks perioodiks alates 21. septembrist 2006.

(2)

Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia valitsused on esitanud vastava arvu kandidaate neile asutamislepingutega ette nähtud liikmekohtadele.

(3)

Itaalia valitsus on esitanud nimekirja, milles on kakskümmend kaks kandidaati. Ta kavatseb edaspidi esitada veel kaks kandidaati kõnealusesse nimekirja, et kandidaatide arv selles oleks võrdne temale asutamislepingutega ette nähtud liikmekohtade arvuga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeteks ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 11. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


LISA

Tšehhi Vabariik

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Saksamaa

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Eesti

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees' Unions' Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Hispaania

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Prantsusmaa

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Itaalia

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Läti

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Leedu

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union ”Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luksemburg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Ungari

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Austria

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Sloveenia

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovakkia

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Euroopa Keskpank

28.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/39


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

14. juuli 2006,

euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala

(EKP/2006/9)

(2006/525/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 106 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikleid 16 ja 26.4,

ning arvestades järgmist:

(1)

nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 (euro kasutuselevõtu kohta) (1) artikkel 10 sätestab: “Alates vastavatest sularahavahetuse päevadest lasevad EKP ja osalevate liikmesriikide keskpangad osalevates liikmesriikides käibele euros vääringustatud pangatähed”.

(2)

Et võimaldada euro sujuvat kasutuselevõttu tulevastes osalevates liikmesriikides, tuleb kehtestada õigusraamistik, mille alusel nende liikmesriikide keskpangad (RKPd) saaksid laenata eurosüsteemilt euro pangatähti ja münte eeljaotuseks ja kaaseeljaotuseks enne sularahavahetust, võttes arvesse riikide erinevaid sularahavahetuse stsenaariume.

(3)

Euro pangatähtede ja müntide eeljaotus nõuetele vastavatele tehingupooltele ning kaaseeljaotus kutselistele kolmandatele isikutele aitab kaasa sujuvale sularahavahetusele, lihtsustab eurole ülemineku logistikat ja aitab vähendada paralleelkäibe kulusid.

(4)

Eeljaotusega ja kaaseeljaotusega ei tohi kaasneda euro pangatähtede ja müntide ringlusse sattumine, kuna need ei ole tulevastes osalevates liikmesriikides seaduslikuks maksevahendiks enne sularahavahetuse päeva; selle vältimiseks tuleb lepingutes euro pangatähtede ja müntide laenu kohta sätestada, et nõuetele vastavate tehingupoolte ja kutseliste kolmandate isikute suhtes kohaldatakse vastavat piirangut.

(5)

Eeljaotus nõuetele vastavatele tehingupooltele ja kaaseeljaotus kutselistele kolmandatele isikutele võib toimuda ainult siis, kui tulevaste osalevate liikmesriikide õigussätted või lepingud asjaomaste tehingupooltega annavad piisava kaitse järgmise osas: i) eeljaotuseks euro pangatähtede ja müntide laen; ii) eeljaotus, ja iii) kaaseeljaotus.

(6)

Käesolev suunis: i) sätestab reeglid, mida tuleb järgida lepingutes ning eeljaotuse ja kaaseeljaotuse tingimustes; ii) sätestab raamatupidamise ja finantsaruandluse nõuded, mida tuleb järgida seoses eeljaotuse ja kaaseeljaotusega; ja iii) sätestab eeljaotatud ja kaaseeljaotatud pangatähtede ja müntide kindlustuskorralduse.

(7)

Kuigi euro müntide emissiooni pädevus on eelkõige osalevatel liikmesriikidel, on tulevastel eurosüsteemi RKPdel euro müntide jaotamises keskne osa. Seetõttu tuleb käesoleva suunise euro müntidega seotud sätteid käsitleda soovitustena, mida kohaldatakse RKPde poolt euro müntide emiteerimise raames ja mis kehtestatakse tulevaste osalevate liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt.

(8)

Eeljaotuse raames tulevastele eurosüsteemi RKPdele euro pangatähtede ja müntide edastamisega kaasneb teatud finantsrisk. Selle riski katmiseks peab tulevane eurosüsteemi RKP eurosüsteemilt laenatud euro pangatähed hüvitama talle määratud tulevase pangatähtede tootmise nõude arvel. Lisaks sellele on eeljaotus lubatav ainult siis, kui nõuetele vastavad tehingupooled annavad asjaomasele tulevasele eurosüsteemi RKP-le piisava nõuetekohase tagatise.

(9)

Eurosüsteemi RKP, kes eeljaotuse raames tarnib tulevasele eurosüsteemi RKP-le eeljaotuseks ettenähtud euro pangatähed ja mündid, peab sõlmima lepingu, mis vastab käesolevas suunises sätestatud reeglitele ja korrale.

(10)

Käesolevas suunises sätestatud eeljaotuse ja sellele järgneva kaaseeljaotuse tingimused tuleb sätestada ka lepingutes tulevaste eurosüsteemi RKPde, nõuetele vastavate tehingupoolte ja kutseliste kolmandate isikute vahel, v.a juhul kui samade reeglite ja korra kohaldamine on tagatud tulevases osalevas liikmesriigis kehtivate õigussätetega.

(11)

EKP on eeljaotuse koordinaator ja talle tuleb ette teatada eeljaotuse taotlustest ning tulevane eurosüsteemi RKP peab EKPd teavitama mistahes eeljaotuse otsusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   eeljaotus– euro pangatähtede ja müntide füüsiline tarne tulevase eurosüsteemi RKP poolt nõuetele vastavatele tehingupooltele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemikus;

—   eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemik– ajavahemik, mil toimub eeljaotus ja kaaseeljaotus ning mis ei alga varem kui neli kuud enne sularahavahetuse kuupäeva ja mis lõpeb sularahavahetuse kuupäeval kell 00.00 (kohaliku aja järgi);

—   kaaseeljaotus– eeljaotatud pangatähtede ja müntide tarne nõuetekohase tehingupoole poolt kutselistele kolmandatele isikutele tulevase osaleva liikmesriigi territooriumil eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemikus;

—   euroala– osalevate liikmesriikide territoorium;

—   sularahavahetuse päev– kuupäev, mil euro pangatähed ja mündid saavad osalevas liikmesriigis seaduslikuks maksevahendiks;

—   osalev liikmesriik– euro kasutusele võtnud liikmesriik;

—   tulevane osalev liikmesriik– mitteosalev liikmesriik, kes on täitnud euro kasutuselevõtu tingimused ja kelle osas on võetud otsus erandi tühistamise kohta (asutamislepingu artikli 122 lõike 2 kohaselt);

—   mitteosalev liikmesriik– liikmesriik, kus ei ole eurot kasutusele võetud;

—   eurosüsteem– osalevate liikmesriikide RKPd ja EKP;

—   nõuetele vastav tehingupool– artiklis 5 määratletud üksus, kes täidab euro pangatähtede ja müntide vastuvõtmise nõudeid eeljaotuseks;

—   kutselised kolmandad isikud– teatud ettevõtluse sihtgrupid, näiteks jaepangad, müügiautomaatide tööstus ja sularahavedajad, kes asuvad nõuetele vastava tehingupoolega samas tulevases osalevas liikmesriigis ning kelle kaaseeljaotuse vajadust peab nõuetele vastav tehingupool õigustatuks ja kes vastavad kaaseeljaotusega seotud nõuetele;

—   sularahavedaja– üksus, kes osutab krediidiasutustele pangatähtede ja müntide vedamise, ladustamise ja käitlemise teenust;

—   eurosüsteemi RKP– osaleva liikmesriigi RKP

—   tulevane eurosüsteemi RKP– tulevase osaleva liikmesriigi RKP;

—   nõuetekohane tagatis– artiklis 8 määratletud tagatis;

—   tarniv eurosüsteemi RKP– eurosüsteemi RKP, kes tarnib tulevasele eurosüsteemi RKP-le euro pangatähti ja münte eeljaotuse eesmärgil, olenemata sellest, milline eurosüsteemi RKP on nende pangatähtede ja müntide seaduslik omanik;

—   esialgne vajadus– euro pangatähtede ja müntide kogus, mida tulevane osalev liikmesriik arvatavalt vajab sularahavahetuse päeval, et katta ühe aasta vajadus;

—   eurosüsteemi tööpäev– päev, mil EKP või üks või enam RKPd ning TARGET või TARGETit asendav süsteem töötavad ning mis on euro rahaturu ja euroga seotud valuutavahetustehingute arveldamise päev;

—   TARGET– üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem;

—   krediidiasutus– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/12/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) (2) artikli 1 lõikes 1 määratletud krediidiasutus;

—   omavääring– tulevase osaleva liikmesriigi vääring enne sularahavahetuse päeva.

Artikkel 2

Käesoleva suunise sätete kohaldamine

1.   Käesolevas suunises sätestatud eeljaotuse ja kaaseeljaotuse reeglid ja kord tuleb sätestada eeljaotuse ja kaaseeljaotuse lepingutes, olenemata sellest, kas tulevane eurosüsteemi RKP: i) laenab eeljaotuse pangatähed ja mündid; või ii) toodab või tellib need.

2.   Käesolevat suunist ei kohaldata euro pangatähtede ja müntide füüsilisele tarnele eurosüsteemi RKP poolt mitteosaleva liikmesriigi RKP-le enne, kui mitteosaleva liikmesriigi RKP on tulevase eurosüsteemi RKP staatuses.

II   PEATÜKK

EURO PANGATÄHTEDE JA MÜNTIDE LAENAMINE EELJAOTUSEKS

Artikkel 3

Tarne

1.   Tulevasele eurosüsteemi RKP-le võib eeljaotuseks ja esialgse vajaduse katmiseks euro pangatähti ja münte tarnida kas üks või enam eurosüsteemi RKPd.

2.   Tarniv eurosüsteemi RKP ei või vastuvõtvalt tulevaselt eurosüsteemi RKP-lt nõuda tagatist.

3.   Eurosüsteemi RKP ei tohi tarnida euro pangatähti ja münte tulevasele eurosüsteemi RKP-le enne, kui tarniv eurosüsteemi RKP ja vastuvõttev tulevane eurosüsteemi RKP on sõlminud lepingu, mille kohaselt kohaldatakse käesoleva suunise tingimusi tulevasele eurosüsteemi RKP-le antavale euro pangatähtede ja müntide laenu suhtes ning mida seega kohaldatakse eeljaotuse ja kaaseeljaotuse lepingute sõlmimisel.

4.   Euro pangatähtede ja müntide tarne ei alga enne, kui on vastu võetud otsus mitteosaleva liikmesriigi suhtes kehtestatud erandi tühistamise kohta kooskõlas asutamislepingu artikli 122 lõikega 2.

5.   Pärast konsulteerimist tarniva eurosüsteemi RKPga määratleb EKP selgelt varud, mida kasutatakse euro pangatähtede ja müntide tarneks, ning tarniva eurosüsteemi RKP nime. Tarniv eurosüsteemi RKP peab tagama, et otsus vastavate varude asendamise kohta on vastu võetud.

Artikkel 4

Euro pangatähtede ja müntide laenu tingimused

1.   Käesolevas artiklis sätestatud tingimused tuleb määratleda artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingus.

2.   Täpne kogus, tarnitavate pangatähtede ja müntide nimiväärtuste liigitus ja tarneaeg määratletakse mis tahes lepingus.

3.   Euro pangatähed ja mündid tarnitakse tulevasele eurosüsteemi RKP-le eeljaotuse eesmärgil ja esialgse vajaduse katmiseks kooskõlas tavaliste turvalisuse ja kindlustuse reeglitega, mis kehtivad RKPde vaheliste euro pangatähtede ja müntide suurtarnete suhtes. Tarnitavate euro pangatähtede ja müntidega seotud hävimise, kaotsimineku, varguse ja röövimise risk läheb tulevasele eurosüsteemi RKP-le üle euro pangatähtede ja müntide väljasõidul tarniva eurosüsteemi RKP hoidlast.

4.   Tulevane eurosüsteemi RKP maksab euro pangatähtede ja müntide transpordi kulud eurosüsteemi RKP juurest temani. Tarniv eurosüsteemi RKP tagab transpordi kulusäästlikkuse.

5.   Juhul kui eurosüsteemi RKP-l on vaja euro pangatähtede ja müntide suurtarnet eurosüsteemi poolt 12 kuu jooksul pärast sularahavahetuse päeva, loetakse seda esialgse vajaduse osaks hüvitamise seisukohalt ning seda käsitletakse kui lõigetes 6 kuni 8 sätestatud euro pangatähtede ja müntide tarnet. Muus suhtes käsitletakse seda vajadust kui suurtarnet.

6.   Seoses tarniva(te) eurosüsteemi RKP(de)ga peab tulevane eurosüsteemi RKP järgima järgmisi raamatupidamise ja finantsaruandluse kohustusi:

a)

Eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemiku kestel kirjendab tulevane eurosüsteemi RKP eeljaotuse eesmärgil (ja esialgse vajaduse katmiseks) tarnitud euro pangatähtede ja müntide koguse bilansiväliselt ja nimiväärtusega.

b)

Tulevane eurosüsteemi RKP esitab tarnivale eurosüsteemi RKP-le aruande eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro pangatähtede ja müntide kohta.

c)

Tulevane eurosüsteemi RKP esitab aruande mis tahes eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro pangatähtede ja müntide kogusumma kohta (nimiväärtuste kaupa), mis läksid ringlusse enne sularahavahetuse päeva; samuti tuleb aru anda, mis kuupäeval saadi teada pangatähtede ringlusse sattumisest.

7.   Alates sularahavahetuse päevast peab tulevane eurosüsteemi RKP järgima järgmisi raamatupidamise ja finantsaruandluse kohustusi:

a)

Juhul kui lõikele 10 vastavaid kirjeid ei ole tehtud, tuleb eeljaotatud euro pangatähed kajastada bilansikirjetena sularahavahetuse päeva seisuga.

b)

Eeljaotatud euro pangatähtede kogus, v.a pangatähed, mis sattusid ringlusse enne sularahavahetuse päeva ja mille kohta esitati aruanne kooskõlas lõike 6 punktiga c, tuleb tulevase eurosüsteemi RKP bilansis kirjendada “ringluses olevate pangatähtede” all.

c)

Erinevust eeljaotatud euro pangatähtede koguse ja nende eeljaotatud pangatähtede koguse vahel, mis on debiteeritud eeljaotuse vastuvõtvate nõuetele vastavate tehingupoolte kontodele, mida hoitakse tulevase eurosüsteemi RKP juures kooskõlas artikli 15 sätetega, käsitletakse kui nõuetele vastavatele tehingupooltele antud tagatud, tasustamata laenu, mille nad peavad tagastama kooskõlas artikliga 15.

8.   Tulevane eurosüsteemi RKP hüvitab tema poolt eeljaotuseks laenatud euro pangatähed, tarnides samas koguses ja kvaliteediga euro pangatähti, mida ta toodab või hangib seoses talle üheks või mitmeks järgnevaks aastaks määratud osaga eurosüsteemi euro pangatähtede toodangus, mis vahetult järgneb sularahavahetuse aastale, lisaks talle nendeks aastateks määratud tavalisele osale eurosüsteemi euro pangatähtede toodangus. EKP nõukogu otsustab, kuidas arvestada tagastamisele kuuluvate pangatähtede kogust ja kvaliteeti. EKP nõukogu määrab õigeaegselt, kuidas arvestada tagastamisele kuuluvate pangatähtede kogust ja kvaliteeti euro teises seerias.

9.   Tulevane eurosüsteemi RKP teostab eeljaotuse kooskõlas III ja IV peatükis sätestatud tingimustega. Tarnet ei tohi toimuda enne, kui tulevane eurosüsteemi RKP ja nõuetele vastav tehingupool on sõlminud vastavaid tingimusi sisaldava lepingu, v.a juhul kui riigi õigusaktide sätetega eeljaotuse kohta on tagatud, et kõikide nõuetele vastavate tehingupoolte suhtes kohaldatakse tingimusi, mis vastavad III ja IV peatükis sätestatutele.

10.   Kui eeljaotatud euro pangatähed satuvad ringlusse enne sularahavahetuse päeva, kirjendab tarniv eurosüsteemi RKP need kui emiteeritud ja ringlusse lastud pangatähed. Tarniv eurosüsteemi RKP kirjendab nõude tulevase eurosüsteemi RKP vastu, mis võrdub enne sularahavahetuse päeva ringlusse sattunud euro pangatähtede nimiväärtusega. Tulevane eurosüsteemi RKP maksab sellelt nõudelt tarnivale eurosüsteemi RKP-le tasu. Tasu kuulub maksmisele alates päevast, mil tulevane eurosüsteemi RKP sai teada euro pangatähtede ringlusse sattumisest, kuni esimese eurosüsteemi tööpäevani pärast sularahavahetuse päeva. Sellel päeval arveldatakse tulevase eurosüsteemi RKP kohustus ja sellega seotud tasu TARGETi või TARGETit asendava süsteemi kaudu. Tasustamise viitemäär on eurosüsteemi poolt põhilises refinantseerimistoimingu pakkumises kasutatud viimane intressi piirmäär kooskõlas 31. augusti 2000. aasta suunise EKP/2002/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (3) I lisa punktiga 3.1.2. Juhul kui tulevasele eurosüsteemi RKP-le tarnib eeljaotuse eesmärgil euro pangatähti rohkem kui üks eurosüsteemi RKP, tuleb määratleda artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingus, milline tarniv RKP kirjendab ringluses olevad pangatähed ja nõude tulevase eurosüsteemi RKP vastu.

11.   Tulevane eurosüsteemi RKP esitab EKP-le aruande järgmise kohta:

a)

eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro pangatähtede lõplik kogus (nimiväärtuste lõikes); ja

b)

eeljaotatud ja kaaseeljaotatud euro müntide lõplik kogus (nimiväärtuste lõikes).

III   PEATÜKK

EELJAOTUS

Artikkel 5

Nõuetele vastavad tehingupooled

Tulevases osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutused (sealhulgas tulevases osalevas liikmesriigis asuvad välisriigi krediidiasutuste filiaalid) ja riigi postkontorid, kellel on tulevase eurosüsteemi RKP juures konto, vastavad eeljaotuseks euro pangatähtede ja müntide vastuvõtmise nõuetele, kui artikli 4 lõikes 9 osutatud lepingud on sõlmitud.

Artikkel 6

Eeljaotuse tarne

1.   Tulevane eurosüsteemi RKP ei tohi alustada euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse tarnet enne eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemiku algust.

2.   Tulevane eurosüsteemi RKP võib euro pangatähti ja münte eeljaotada kooskõlas käesoleva suunise sätetega. Euro pangatähtede ja müntide tarnet ei tohi alustada enne, kui tulevane eurosüsteemi RKP ja vastuvõttev nõuetele vastav tehingupool on sõlminud lepingu, mis sisaldab käesolevas peatükis ja IV peatükis sätestatud tingimusi (v.a kui samaväärseid reegleid ja korda kohaldatakse kõnealuse tulevase osaleva liikmesriigi õigusaktide sätetega).

Artikkel 7

Tagatise andmine

1.   Eeljaotuse vastuvõtvad nõuetele vastavad tehingupooled annavad tulevasele eurosüsteemi RKP-le artiklis 8 määratletud nõuetekohase tagatise, mis:

a)

katab eeljaotatud euro pangatähtede ja müntide nimiväärtuse täies ulatuses; ja

b)

tagab artiklis 10 sätestatud kohustuste täitmise, mis peab olema sätestatud ka tulevase eurosüsteemi RKP ja nõuetele vastava tehingupoole vahelises lepingus.

2.   Juhul kui tagatis realiseeritakse artiklis 10 sätestatud kohustuste täitmise tagamiseks, peab nõuetele vastav tehingupool andma tulevasele eurosüsteemi RKP-le täiendava tagatise, mis kataks eeljaotatud euro pangatähtede ja müntide nimiväärtuse täies ulatuses kooskõlas lõike 1 punktiga a.

3.   Tagatis tuleb anda tulevasele eurosüsteemi RKP-le enne euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse algust ning see peab katma riskid, mis tekivad eeljaotuse tarnest alates.

4.   Tulevane eurosüsteemi RKP peab tagama, et tagatis on täies ulatuses realiseeritav. Selleks võetakse tagatis kooskõlas suunise EKP/2000/7 I lisas sätestatud tagatismenetlustega.

5.   Tulevane eurosüsteemi RKP peab eeljaotusega seotud riskide osas rakendama piisavaid riskiohjamismeetmeid. Käesolevas artiklis osutatud riskiohjamismeetmete osas peab ta konsulteerima EKPga. Juhul kui nõuetekohase tagatise turuväärtust kohandatakse, et võtta arvesse kohaldatavaid riskiohjamismeetmeid, tuleb vastavalt kohandada ka tagatise suurust, et see täies ulatuses ja kogu aeg kataks nende eeljaotatud euro pangatähtede ja müntide nimiväärtuse, mida ei ole euro pangatähtede ja müntide eeljaotuse teostanud tulevase eurosüsteemi RKP juures peetaval nõuetele vastava tehingupoole kontol debiteeritud.

6.   Enne eeljaotust sõlmitavates lepingutes tuleb sätestada, et nõuetele vastav tehingupool annab tulevasele eurosüsteemi RKP-le tagatise realiseerimise õiguse juhuks, kui eeljaotuse vastuvõttev tehingupool rikub käesolevas suunises osutatud eeljaotuse eeltingimuseks olevat mis tahes kohustust, milles nõuetele vastav tehingupool ja tulevane eurosüsteemi RKP on kokku leppinud, ning eeljaotuse vastuvõttev nõuetele vastav tehingupool ei maksa artiklis 10 sätestatud leppetrahve.

Artikkel 8

Nõuetekohane tagatis

1.   Eeljaotuse nõuetekohaseks tagatiseks loetakse kõik suunise EKP/2000/7 I lisas määratletud eurosüsteemi rahapoliitika tehingute nõuetele vastavad varad.

2.   Varad tulevase osaleva liikmesriigi omavääringus või euros, mis vastavad suunise EKP/2000/7 I lisas sätestatud ühtsetele tingimustele ning eurosüsteemi rahapoliitika tehingute tingimustele (v.a arvelduse asukoha ja vääringustamise kriteerium), loetakse eeljaotuse nõuetekohaseks tagatiseks. Varasid hoitakse (arveldatakse) euroalal või tulevases osalevas liikmesriigis asuvas riigi väärtpaberiarveldussüsteemis, mille vastavust EKP EL väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise standarditele EKPS krediiditehingute jaoks (“Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations”) on kontrollitud.

3.   Anda võib ka järgmise nõuetekohase tagatise: a) omavääringus sularahahoiused; b) euro hoiused erikontol, mida tasustatakse kohustusliku reservi intressimäära kohaselt; või c) omavääringu või euro hoiused mis tahes muus vormis, mida tulevane eurosüsteemi RKP peab kohaseks.

Artikkel 9

Aruandlus

1.   Nõuetele vastav tehingupool esitab oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le aruande järgmise kohta:

a)

kaaseeljaotatud euro pangatähtede lõplik kogus (nimiväärtuste lõikes); ja

b)

kaaseeljaotatud euro müntide lõplik kogus (nimiväärtuste lõikes).

2.   Eeljaotuse vastuvõttev nõuetele vastav tehingupool peab oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le viivitamata pärast kaaseeljaotust teatama, millisele kutselise kolmandale isikule kaaseeljaotati ning mis koguses toimus euro pangatähtede ja müntide kaaseeljaotus klientide lõikes. Vastavat teavet peab tulevane eurosüsteemi RKP käsitlema konfidentsiaalsena ning kasutama seda ainult selleks, et kontrollida kas kutselised kolmandad isikud järgivad kohustust mitte lasta euro pangatähti ja münte ringlusse enneaegselt, ning artikli 4 lõikele 11 vastavaks aruandluseks.

3.   Eeljaotuse vastuvõttev nõuetele vastav tehingupool peab talle eeljaotuse teinud tulevast eurosüsteemi RKPd viivitamata teavitama järgmisest (kes seejärel teavitab sellest EKPd):

a)

kas on põhjust arvata, et eeljaotatud pangatähed või mündid on sattunud ringlusse enne sularahavahetuse päeva; ja

b)

eeljaotatud pangatähtede kogus (nimiväärtuste lõikes), mis läks ringlusse enne sularahavahetuse päeva.

Artikkel 10

Nõuetele vastava tehingupoole kaaseeljaotusega seotud kohustused

Enne kaaseeljaotust peab eeljaotuse vastuvõttev nõuetele vastav tehingupool kohustuma kaaseeljaotust teostama ainult kooskõlas käesolevas suunises sätestatud reeglite ja korraga, mis lepitakse kokku nende ja kaaseeljaotuse vastuvõtvate kutseliste kolmandate isikute vahel. Eelkõige tuleb enne nõuetele vastava tehingupoole poolt kaaseeljaotuse teostamist kokku leppida järgmistes tingimustes:

a)

Nõuetele vastav tehingupool peab tagama, et kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid asuvad kaaseeljaotuse vastuvõtvate kutseliste kolmandate isikute ruumides, kus neid tuleb ladustada eraldi mis tahes muudest euro pangatähtedest ja müntidest, muust vääringust või muust varast, et ära hoida nende ringlusse sattumine enne sularahavahetuse päeva. Enneaegse ringlusse sattumise suhtes kohaldatakse leppetrahvi maksmist.

b)

Nõuetele vastav tehingupool peab saavutama kaaseeljaotuse vastuvõtva kutselise kolmanda isikuga kokkuleppe, mille kohaselt ta lubab tulevasel eurosüsteemi RKP-l teostada kaaseeljaotuse vastuvõtva kutselise kolmanda isiku ruumide kontrolli, et kindlaks teha, kas kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid on alles.

c)

Nõuetel vastav tehingupool maksab tulevasele eurosüsteemi RKP-le leppetrahvi summas, mis vastab kantud kahjule, kuid mis ei ole vähem kui 10 % kaaseeljaotatud summast, kui i) tulevasele eurosüsteemi RKP-le ei võimaldata punktis b osutatud kontrolli teostamiseks juurdepääsu; või ii) kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid ei asu kaaseeljaotuse vastuvõtva kolmanda isiku ruumides kooskõlas käesoleva artikliga. Tulevane eurosüsteemi RKP ei kohalda leppetrahvi, kui: i) tema tulevane osalev liikmesriik on kehtestanud samaväärset kaitset andva õigusraamistiku; või ii) kaaseeljaotuse vastuvõttev kutseline kolmas isik on leppetrahvi maksnud artikli 16 lõike 2 punkti f alusel.

Artikkel 11

Statistika küsimused

22. novembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) (rahaloomeasutuste sektori konsolideeritud bilansi kohta) (4) kohaldamiseks tagab tulevane eurosüsteemi RKP, et tema liikmesriigis asuvad rahaloomeasutused ei kirjenda eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemikus eeljaotatud euro pangatähtede ja müntidega seotud tehinguid oma bilansis.

Artikkel 12

Jaotus filiaalidele

Tulevane eurosüsteemi RKP võimaldab nõuetele vastavatel tehingupooltel eeljaotatud euro pangatähti ja münte edastada ainult nende tulevases osalevas liikmesriigis asuvatele filiaalidele.

Artikkel 13

Enneaegse ringluse keeld

1.   Tulevane eurosüsteemi RKP keelab nõuetele vastavatel tehingupooltel neile tarnitud euro pangatähti ja münte välja anda enne 00.00 (kohaliku aja järgi) sularahavahetuse päeval, kui käesolev suunis ei sätesta teisiti. Eelkõige peab tulevane eurosüsteemi RKP nõudma, et nõuetele vastavad tehingupooled hoiustaksid eeljaotatud euro pangatähti ja münte oma hoidlates eraldi mis tahes muudest euro pangatähtedest ja müntidest, muust vääringust või varast; turve peab ära hoidma hävimise, varguse, röövimise või mis tahes muu enneaegse ringluse põhjuse.

2.   Nõuetele vastavad tehingupooled peavad tagama, et eeljaotatud euro pangatähtede ja müntide ringlust ei toimu enne sularahavahetuse päeva.

3.   Nõuetele vastav tehingupool annab oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le oma ruumide kontrollimise õiguse, et kindlaks teha, kas eeljaotatud euro pangatähed ja mündid on alles ja millised on nõuetele vastavate tehingupoolte poolt kohaldatavad kaaseeljaotuse teostamise tingimused.

4.   Nõuetele vastavad tehingupooled peavad võtma tulevasele eurosüsteemi RKP-le leppetrahvi maksmise kohustuse juhuks, kui nõuetele vastav tehingupool rikub eeljaotusega seotud kohustusi, mille hulka kuulub muuhulgas eeljaotatud pangatähtede ringlusse laskmine või seda võimaldav käitumine enne sularahavahetuse päeva või kontrollist keeldumine. Tulevane eurosüsteemi RKP peab tagama, et vastava rikkumise suhtes kohaldatakse leppetrahvi või seaduse alusel kohaldatavat trahvi, mis kuulub maksmisele mis tahes kantud kahjule vastavas osas. Tulevane eurosüsteemi RKP ei kohalda vastavat trahvi, kui asjaomane tulevane osalev liikmesriik on kehtestanud samaväärset kaitset andva õigusraamistiku.

Artikkel 14

Hävimise, kaotsimineku, varguse ja röövi risk

Eeljaotatud euro pangatähtede ja müntidega seotud hävimise, kaotsimineku, varguse ja röövimise risk läheb nõuetele vastavale tehingupoolele üle nende pangatähtede ja müntide väljasõidul tulevase eurosüsteemi RKP hoidlast. Tulevane eurosüsteemi RKP võib nõuetele vastavatelt tehingupooltelt nõuda nende riskide piisavat kindlustamist või muul viisil käsitlemist. Lisaks tuleb tulevase eurosüsteemi RKP ja nõuetele vastava tehingupoole vahel kokku leppida, et kindlustusest olenemata tuleb eeljaotatud euro pangatähtede või müntide enneaegsel ringlusse sattumisel kohaldada artikli 15 sätteid viivitamatu debiteerimise ja seonduva tasustamise kohta. Eelnevast olenemata võivad tulevane eurosüsteemi RKP ja nõuetele vastav tehingupoolt kokku leppida, et tulevane eurosüsteemi RKP korraldab eeljaotuse jaoks euro pangatähtede ja müntide veo nõuetele vastava tehingupoole nimel ja riisikol või, kui tulevane eurosüsteemi RKP seda soovib, tulevase eurosüsteemi RKP riisikol.

Artikkel 15

Debiteerimine ja krediteerimine

1.   Nõuetele vastavatele tehingupooltele eeljaotatud euro pangatähed ja mündid debiteeritakse nende tehingupoolte tulevase eurosüsteemi RKP juures peetaval kontol nimiväärtusega kooskõlas järgmise lineaardebiteerimise mudeliga: eeljaotatud pangatähtede ja müntide kogusumma debiteeritakse kolmes osas, sularahavahetuse päevale järgneva esimese, neljanda ja viienda eurosüsteemi põhilise refinantseerimistehingu arveldamise päeval.

2.   Kui nõuetele vastava eeljaotuse vastuvõtva tehingupoole eeljaotuse teostanud tulevase eurosüsteemi RKP juures peetaval kontol ei ole piisavalt vahendeid lõikega 1 kooskõlas olevaks konto debiteerimiseks, loetakse, et nõuetele vastav tehingupoolt on rikkunud eeljaotatud pangatähtede ja müntide eest maksmise kohustust.

3.   Sularahavahetuse päeval või pärast seda nõuetele vastavatele tehingupooltele tarnitud euro pangatähed ja mündid debiteeritakse nende vastavatel tulevase eurosüsteemi RKP juures peetavatel kontodel kooskõlas eurosüsteemis kehtiva tavaga. Samamoodi krediteeritakse nende tulevase eurosüsteemi RKPde juures peetavaid kontosid, kui nõuetele vastavad tehingupooled tagastavad euro pangatähed ja mündid sularahavahetuse päeval või pärast seda.

4.   Nõuetele vastavate tehingupoolte omavääringus pangatähed ja mündid krediteeritakse nende vastavatel tulevase eurosüsteemi RKP juures peetavatel kontodel kooskõlas eurosüsteemis kehtiva tavaga.

5.   Kui euro pangatähed või mündid satuvad ringlusse enne sularahavahetuse päeva, tuleb vastav pangatähtede või müntide summa lugeda eeljaotuse vastuvõtva nõuetele vastava tehingupoole kohustuseks välisvaluutas. Eeljaotusega seoses kirjendatakse mis tahes vastavad euro pangatähed tarniva eurosüsteemi raamatupidamises ringluses olevate pangatähtedena. Kirjendamine toimub olenemata pangatähtede enne sularahavahetuse päeva ringlusse sattumise põhjusest.

IV   PEATÜKK

KAASEELJAOTUS

Artikkel 16

Euro pangatähtede ja müntide kaaseeljaotuse tarne tingimused

1.   Kaaseeljaotus kutselistele kolmandatele isikutele ei või alata enne eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemiku algust.

2.   Kaaseeljaotust ei või alustada enne, kui nõuetele vastavate tehingupoolte ja kutseliste kolmandate isikute vahel on sõlmitud leping vähemalt järgmise osas:

a)

Kaaseeljaotus toimub kutselise kolmanda isiku täielikul riisikol ja vastutusel ning selle suhtes kohaldatakse käesoleva suunisega kooskõlas kokku lepitud tingimusi.

b)

Kutseline kolmas isik esitab EKP-le oma tulevase eurosüsteemi RKP kaudu aruande kõikide kaaseeljaotatud euro pangatähtede ja müntide kohta.

c)

Kutseline kolmas isik hoiustab kaaseeljaotatud euro pangatähed ja mündid kooskõlas artikli 10 punktiga a ning ei anna neid välja enne 00.00 (kohaliku aja järgi) sularahavahetuse päeval.

d)

Kutseline kolmas isik annab oma tulevasele eurosüsteemi RKP-le õiguse teostada oma ruumide kontrolli, et kindlaks teha, kas kaaseeljaotatud pangatähed ja mündid on alles.

e)

Kutseline kolmas isik esitab tulevasele eurosüsteemi RKP-le aruande kaaseeljaotatud pangatähtede koguse kohta (nimiväärtuste lõikes), mis läks ringlusse enne sularahavahetuse päeva.

f)

Kutseline kolmas isik peab võtma kohustuse maksta tulevasele eurosüsteemi RKP-le trahvi, juhul kui kutseline kolmas isik ei täida kaaseeljaotusega seotud kohustust, sealhulgas lõikes c sätestatud kohustust, või keeldub lõikes d osutatud kontrolli lubamisest. Vastava rikkumise suhtes kohaldatakse leppetrahvi või õigusaktiga kehtestatud trahvi, mis tuleb maksta mis tahes kantud kahjule vastavas suuruses, kuid mis ei ole vähem kui 10 % kaaseeljaotatud summast. Tulevane eurosüsteemi RKP ei kohalda vastavat trahvi, kui asjaomane tulevane osalev liikmesriik on kehtestanud samaväärset kaitset andva õigusraamistiku.

Artikkel 17

Elanikkonna suhtes kohaldatav erand

1.   Tulevane eurosüsteemi RKP keelab nõuetele vastavatel tehingupooltel elanikkonnale euro pangatähti ja münte kaaseeljaotada.

2.   Käesoleva artikli lõige 1 ei keela elanikkonnale jaotada mündivoldikuid, mis sisaldavad väikeses koguses erinevates vääringutes euro münte, kooskõlas tulevaste osalevate liikmesriikide pädevate ametiasutuste määrangutega.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Kontrollimine

Hiljemalt kolm kuud enne eeljaotuse/kaaseeljaotuse ajavahemiku algust, kuid mitte enne kui vastava liikmesriigi suhtes on vastu võetud erandit tühistav otsus, edastab tulevane eurosüsteemi RKP EKP-le teabe mis tahes õigusaktide ja meetmete kohta, mis on liikmesriigis võetud seoses käesoleva suunisega.

Artikkel 19

Euro mündid

On soovitav, et tulevased eurosüsteemi RKPd kohaldaksid käesoleva suunise sätteid euro müntide suhtes, kui nende vastavate pädevate ametiasutuste poolt ei ole kehtestatud muud raamistikku.

Artikkel 20

Lõppsätted

1.   Käesolev suunis jõustub 19. juulil 2006.

2.   Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 14. juuli 2006

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2169/2005 (ELT L 346, 29.12.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 126, 26.5.2000, lk 1.

(3)  EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1. Suunist on viimati muudetud uunisega EKP/2005/17 (ELT L 30, 2.2.2006, lk 26).

(4)  EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2181/2004 (EKP/2004/21) (ELT L 371, 18.12.2004, lk 42).