ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 197

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
19. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1103/2006, 18. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2006, 18. juuli 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/2002, millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1105/2006, 18. juuli 2006, millega kehtestatakse kuivsööda toetussummad 2005/2006. turustusaastaks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1106/2006, 18. juuli 2006, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

7

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuli 2006, millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine (teatavaks tehtud numbrite K(2006) 1887 ja K(2006) 1887 COR all)  ( 1 )

9

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

2006/499/ÜVJPPoliitika- ja julgeolekukomitee otsus MONUC SPT/1/2006, 30. mai 2006, kolmandate riikide panuse heakskiitmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis

14

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1103/2006,

18. juuli 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 18. juuli 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

96,5

999

96,5

0709 90 70

052

80,2

999

80,2

0805 50 10

052

61,1

388

67,3

524

54,8

528

56,6

999

60,0

0808 10 80

388

88,6

400

104,8

404

83,4

508

87,7

512

84,7

524

45,3

528

83,7

720

46,9

804

102,3

999

80,8

0808 20 50

388

105,0

512

101,6

528

86,5

720

32,3

804

120,7

999

89,2

0809 10 00

052

128,7

999

128,7

0809 20 95

052

286,0

400

373,1

404

426,8

999

362,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

129,4

999

129,4

0809 40 05

052

60,3

624

135,7

999

98,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1104/2006,

18. juuli 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 831/2002, millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 2 ja artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 831/2002 (2) kehtestatakse tingimused, mille alusel lubada juurdepääsu ühenduse ametiasutusele edastatud konfidentsiaalsele teabele statistiliste järelduste tegemiseks teaduslikul eesmärgil. Määruses loetletakse uuringud ja andmeallikad, millele seda kohaldatakse.

(2)

Teadlaste hulgas ja teadusringkondades laiemalt on kasvav nõudmine seoses juurdepääsuga töötasude struktuuri uuringu konfidentsiaalsele teabele teaduslikul eesmärgil. Töötasude struktuuri uuringus on esitatud üleeuroopalised ühtlustatud struktuuriandmed kogutulu, tasustatud töötundide ja iga-aastase tasustatud põhipuhkuse päevade kohta, mida kogutakse iga nelja aasta tagant nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 530/1999 (töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta) (3) alusel. Ligipääs sellistele konfidentsiaalsetele andmetele aitaks oluliselt tõhustada uurimistööd, mis käsitleb üksikisikute tulu ja selle seost tööandjate omadustega. Seega tuleks nimetatud uuring lisada määruses (EÜ) nr 831/2002 esitatud loetelusse.

(3)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas statistilise konfidentsiaalsuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 831/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Ühenduse ametiasutus võib oma ruumides võimaldada juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele, mis on saadud järgmistest uuringutest või statistiliste andmete allikatest:

Euroopa Ühenduse leibkondade paneeluuring,

tööjõu-uuring,

ühenduse innovatsiooniuuring,

täiendkutseõppe uuring,

töötasude struktuuri uuring.

Andmed esitanud liikmesriigi ametiasutuse taotluse korral juurdepääsu liikmesriigi ametiasutuse esitatud andmetele teatavate uurimisprojektide tarbeks siiski ei võimaldata.”

2.

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Ühenduse ametiasutus võib väljastada anonüümseid algandmeid, mis on saadud järgmistest uuringutest või statistiliste andmete allikatest:

Euroopa Ühenduse leibkondade paneeluuring,

tööjõu-uuring,

ühenduse innovatsiooniuuring,

täiendkutseõppe uuring,

töötasude struktuuri uuring.

Andmed esitanud liikmesriigi ametiasutuse taotluse korral juurdepääsu liikmesriigi ametiasutuse esitatud andmetele teatavate uurimisprojektide tarbeks siiski ei võimaldata.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 133, 18.5.2002, lk 7.

(3)  EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.


19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1105/2006,

18. juuli 2006,

millega kehtestatakse kuivsööda toetussummad 2005/2006. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1786/2003 kuivsöödaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1786/2003 artikli 4 lõikes 2 on kindlaks määratud kuivsööda töötlemisettevõtetele makstav toetussumma nimetatud määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud garanteeritud maksimumkoguse piires.

(2)

Liikmesriikide poolt komisjonile komisjoni 7. märtsi 2005. aasta määruse (EÜ) nr 382/2005 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1786/2003 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 33 lõike 1 kohaselt edastatud 2005/2006. turustusaasta kogused sisaldavad 31. märtsiks 2006 aastaks ladustatud koguseid, mis võiksid saada nimetatud määruse artikli 34a kohaselt 2005/2006. turustusaastaks ettenähtud toetust.

(3)

Komisjoni 6. aprilli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 785/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 603/95 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) artikli 6 lõike 4 kohastelt, kooskõlas määruse (EÜ) nr 382/2005 artikli 36 teise lõiguga tuleb 2005/2006. turustusaasta koguste hulka arvestada ka need kogused, mida ei saadud liikmesriigi hilinenud teavitamise tõttu arvestada 2004/2005. turustusaasta koguste hulka.

(4)

Edastatud andmetest selgub, et kuivsööda garanteeritud maksimumkoguseid ei ületatud.

(5)

Kuivsööda toetussumma on seega määruse (EÜ) nr 1786/2003 artikli 4 lõike 2 kohaselt kuni 33 eurot tonni kohta.

(6)

Need liikmesriigid, kes kohaldavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (4) artikli 71 kohaselt valikulist üleminekuaega, peaksid kohaldama nimetatud artikli lõike 2 teises lõigus osutatud toetust vastavalt määruse (EÜ) nr 382/2005 artiklile 35.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2005/2006. turustusaasta kuivsööda toetussummad on määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 114. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 456/2006 (ELT L 82, 21.3.2006, lk 1).

(2)  ELT L 61, 8.3.2005, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 432/2006 (ELT L 79, 16.3.2006, lk 12).

(3)  EÜT L 79, 7.4.1995, lk 5. Määrus on tühistatud määrusega (EÜ) nr 382/2005.

(4)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega 953/2006 (ELT L 175, 29.6.2006, lk 1).


LISA

Kuivsööda toetussummad

2005/2006. turustusaastaks

Liikmesriik

Määruse (EÜ) nr 1786/2003 artiklis 4 osutatud toetus

eurot/t

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus osutatud toetus

eurot/t

Belgia

 

Tšehhi Vabariik

33,00

 

Taani

33,00

 

Saksamaa

33,00

 

Kreeka

33,00

22,233

Hispaania

33,00

23,036

Prantsusmaa

33,00

35,535

Iirimaa

33,00

 

Itaalia

33,00

 

Leedu

33,00

 

Luksemburg

 

Ungari

33,00

 

Madalmaad

33,00

35,830

Austria

33,00

 

Poola

33,00

 

Portugal

33,00

 

Slovakkia

33,00

 

Soome

33,00

35,830

Rootsi

33,00

 

Ühendkuningriik

33,00

 


19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1106/2006,

18. juuli 2006,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 19 juulist 2006 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

21,55 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

21,55 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2488

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

24,88

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

23,42

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

23,42

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2488

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Rumeenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/9


KOMISJONI OTSUS,

14. juuli 2006,

millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine

(teatavaks tehtud numbrite K(2006) 1887 ja K(2006) 1887 COR all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/498/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 2001/95/EÜ on tootjad kohustatud turule viima ainult ohutuid tooteid.

(2)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 13 kohaselt võib komisjon, kui ta saab teada teatavatest toodetest tulenevast tõsisest ohust tarbijate tervisele ja ohutusele, võtta teatavatel tingimustel vastu otsuse, nõudes liikmesriikidelt ajutiste meetmete võtmist, mille eesmärk on eelkõige piirata selliste toodete turuleviimist või kehtestada sellele eritingimusi, keelata toodete turustamine ja kehtestada keelu järgimise tagamiseks vajalikud kaasnevad meetmed, või nõuda toodete turult kõrvaldamist või tagasivõtmist.

(3)

Selline otsus on tingitud liikmesriikides kehtestatud või kehtestatavate lähenemisviiside lahknevusest kõnealuse ohu käsitamise osas; asjaolust, et ohutusküsimuse iseloomu tõttu ei saa ohtu käsitada asja kiireloomulisusele vastaval viisil kõnealuste toodete suhtes ühenduse eriõigusaktidega ettenähtud muude menetluste kohaselt; ning asjaolust, et ohtu saab tõhusalt kõrvaldada ainult ühenduse tasandil kohaldatavate asjakohaste meetmete võtmisega, et tagada tarbijate tervise ja ohutuse järjepidev kõrgetasemeline kaitse ning siseturu nõuetekohane toimimine.

(4)

Tulemasinad on loomupäraselt ohtlikud tooted, sest need tekitavad leeki või kuumust ja sisaldavad tuleohtlikku kütust. Eriti ohtlikud on tulemasinad siis, kui lapsed neid väärkasutavad, mis võib kaasa tuua tulekajusid, vigastusi või isegi surmajuhtumeid. Tulemasinate loomupäraselt ohtlikku iseloomu, turuleviidud toodete väga suurt hulka ja ettenähtavaid kasutamistingimusi arvesse võttes tuleks ohu suurust, mida tulemasinad laste ohutusele kujutavad, käsitada seoses võimalusega, et lapsed kasutavad neid mängimiseks.

(5)

Saadaolevad andmed ja teave tulemasinatega mänginud lastega seotud tulekahjude kohta Euroopa Liidus kinnitavad samuti tulemasinate tõsist ohtlikkust. Ühendkuningriigi Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi 1997. aasta veebruaris avaldatud aruande “Euroopa uuringud – tulemasinate ja tikkudega mängivate alla viieaastaste laste põhjustatud õnnetusjuhtumid” hinnangul toimub Euroopa Liidus sellel põhjusel kokku umbes 1 200 tulekahju, 260 vigastust ja 20 surmajuhtumit aastas. Ajakohasem teave kinnitab, et tõsiste õnnetuste, sealhulgas surmajuhtumite, märkimisväärne arv Euroopa Liidus on endiselt tingitud sellest, et lapsed mängivad ohtlike tulemasinatega.

(6)

Käesolevas otsuses lastekindlatele tulemasinatele kehtestatud nõuetega samaväärsed kehtestatud õigusaktid on olemas Austraalias, Kanadas, Uus-Meremaal ja Ameerika Ühendriikides (USA). Enne õigusaktide vastuvõtmist viidi USAs läbi uuring. USA tarbekaupade ohutuse komisjoni 1993. aasta tulemasinaid käsitleva määruse ettepaneku andmetel oli USAs aasta jooksul toimunud tulemasinatega mängivate laste põhjustatud enam kui 5 000 tulekahju, 1 150 vigastust ja 170 surmajuhtumit.

(7)

Lastekindluse nõue võeti USAs kasutusele 1994. aastal. 2002. aastal läbi viidud USA uuring nõude tõhususe kohta näitas, et tulekahjud, vigastused ja surmajuhtumid vähenesid 60 %.

(8)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 15 alusel moodustatud komitee konsultatsioonist liikmesriikidega on jõutud järeldusele, et tulemasinatest, mis ei ole lastekindlad, põhjustatud ohu käsitamise osas on liikmesriikide lähenemisviisid erinevad.

(9)

Tulemasinate ohutusega on seotud kaks tehnilist standardit: Euroopa ja rahvusvaheline standard EN ISO 9994:2002 “Tulemasinad. Ohutuse spetsifikatsioon”, millega kehtestatakse tulemasinate kvaliteedi, töökindluse ja ohutuse spetsifikatsioonid koos asjaomaste tootmiskatsete menetlusega, kuid mis ei sisalda lastekindluse spetsifikatsioone, ja Euroopa standard EN 13869:2002 “Tulemasinad. Tulemasinate lastekindlus. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”, millega kehtestatakse lastekindluse spetsifikatsioonid.

(10)

Komisjon avaldas vastavalt direktiivi 2001/95/EÜ artiklis 4 sätestatud korrale standardi EN ISO 9994:2002 viitenumbrid Euroopa Liidu Teatajas, (2) eeldades nimetatud standardiga hõlmatud ohtude vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele. Lastekindluse käsitlemiseks peaks komisjon mõne liikmesriigi arvates Euroopa Liidu Teatajas avaldama ka standardi EN 13869:2002 viitenumbrid. Teiste liikmesriikide arvates tuleks standardit EN 13869:2002 enne siiski oluliselt muuta.

(11)

Kuna ühenduse meetmed lastekindlate tulemasinate ja uudsete tulemasinate keelustamise osas puuduvad, siis võivad mõned liikmesriigid vastu võtta lahknevaid riigisiseseid meetmeid. Nimetatud meetmete kasutuselevõtt tooks vältimatult kaasa ebaühtlase kaitse ja ühendusesisesed tulemasinate kaubandustõkked.

(12)

Tulemasinate suhtes kohaldatavat eriomast ühenduse õigusakti ei ole. Ohutusküsimuse iseloomu tõttu ei saa ohtu käsitleda asjaomase toote suhtes ühenduse eriõigusaktidega ettenähtud muude menetluste kohaselt ja asja kiireloomulisusele vastaval viisil. Seepärast tuleb otsust kohaldada vastavalt direktiivi 2001/95/EÜ artiklile 13.

(13)

Tulemasinate suure ohtlikkusega arvestamiseks ja kogu ELis tarbijate tervise ja ohutuse järjepideva kõrgetasemelise kaitse tagamiseks ning kaubandustõkete vältimiseks tuleks vastavalt direktiivi 2001/95/EÜ artiklile 13 vastu võtta ajutine otsus. Kõnealuse otsusega tuleks kiiresti seada tulemasinate turuleviimise tingimuseks asjaomaste tulemasinate lastekindlus. Edasiste kahjude ja surmajuhtumite vältimiseks tuleks kohaldada kõnealust otsust seni, kuni leitakse rahvusvahelisel konsensusel põhinev lõplik lahendus.

(14)

Otsuse lastekindluse nõuded peaksid hõlmama ühekordseid tulemasinaid, kuna kõnealused tulemasinad kujutavad endast eriti suurt ohtu, et lapsed võivad neid väärkasutada. 1987. aasta USA “Harwood’s study” uuring näitas, et 96 % tulemasinatega mänginud laste õnnetusjuhtumite põhjuseks olid ühekordsed tulemasinad. Väga üksikute õnnetusjuhtumite korral oli tegemist muude kui ühekordsete tulemasinatega, nimelt luksuslike või pool-luksuslike tulemasinatega, mis on kujundatud, toodetud ja turule viidud pideva, pikaajalise ja turvalise kasutuskindluse tagamise eesmärgil ning millel on müügijärgse teeninduse kirjalik garantii ja hüvituskord osade vahetamiseks või asendamiseks kogu tulemasina kasutusperioodi jooksul; neile tulemasinatele on iseloomulik kallis materjal ja keerukas disain, luksuslik kujundus, vähene asendatavus ning neid müüakse tootemargile vastavates mainekates ja luksuslikes kauplustes. Need tulemused kinnitavad asjaolu, et inimesed kasutavad pikemaajaliseks kasutamiseks ette nähtud hinnalisemaid tulemasinad hoolsamini.

(15)

Kõik tulemasinad, mis mingil moel sarnanevad muudele objektidele, mida üldiselt peetakse lastele huvitavateks või mis on ette nähtud lastele kasutamiseks, tuleks keelustada. Siia alla kuuluvad muu hulgas ka tulemasinad, mille kuju meenutab multifilmide tegelasi, mänguasju, relvi, kelli, telefone, muusikariistu, sõidukeid, inimkeha või kehaosi, loomi, toitu või jooke või mis mängivad muusikahelisid, mille küljes on vilkuvad tuled, liikuvad esemed või muud huvipakkuvad seadmed (tavaliselt nimetatakse neid “uudseteks tulemasinateks”) ja mis kujutavad endast suurt ohtu, et lapsed võivad neid väärkasutada.

(16)

Soodustamaks tulemasinate lastekindluse nõude tootjapoolset kohaldamist, tuleks viidata asjakohastele Euroopa standardi EN 13869:2002 spetsifikatsioonidele, et neid järgivate riigisiseste standardite spetsifikatsioonidele vastavad tulemasinad loetaks käesoleva otsuse lastekindluse nõudele vastavaks. Samal eesmärgil tuleks tulemasinad, mis vastavad ELi-väliste riikide samasisulistele eeskirjadele, milles on jõustunud käesolevale otsusele vastavad lastekindluse nõuded, lugeda vastavuses olevaks käesoleva otsuse lastekindluse nõudega.

(17)

Käesoleva otsusega kehtestatud lastekindluse nõude järjepidev ja tõhus jõustamine nõuab, et tootja esitaks pädeva asutuse taotluse korral talle lastekindluse katsearuande, mille on koostanud rahvusvahelise akrediteerimisorganisatsiooni liikmeks oleva akrediteerimisasutuse akrediteeritud või muul viisil selleks eesmärgiks ametivõimude poolt tunnustatud katseasutus või katseasutus, mida on seda tüüpi katsete läbiviimiseks tunnustanud käesoleva otsuse sätetele samaväärseid ohutusnõudeid kohaldavate riikide ametivõimud. Tulemasinate tootjad peavad esitama taotluse korral viivitamata direktiivi 2001/95/EÜ artikli 6 alusel loodud pädevale asutusele kõik vajalikud dokumendid. Kui tootja ei ole suuteline esitama asjaomaseid dokumente pädeva asutuse poolt kehtestatud tähtaja jooksul, tuleb tulemasinad turult kõrvaldada.

(18)

Vastavalt direktiivi 2001/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 peaksid levitajad aitama tagada, et nende tarnitavad tulemasinad oleksid vastavuses käesolevas otsuses kehtestatud lastekindluse nõudega. Eelkõige peaksid nad tegema koostööd pädevate asutustega, saates neile taotluse korral tulemasinate päritolu kindlakstegemiseks vajalikud dokumendid.

(19)

Tootjatele tuleks käesolevas otsuses kehtestatud meetmete kohaldamiseks võimaldada lühimad võimalikud üleminekuajad, kooskõlas vajadusega vältida edasisi õnnetusjuhtumeid, arvestades tehnilisi piiranguid ja tagatavat proportsionaalsust. Võttes arvesse igal aastal Euroopa Liidus müüdavate tulemasinate suurt kogust ja nende müügiks kasutatavate jaotuskanalite arvukust, vajavad liikmesriigid üleminekuaega ka selleks, et tagada meetmete tõhus kohaldamine. Seepärast tuleks tootjate kohustust üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimiseks kohaldada kümme kuud pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist, sel ajal kui tootjate kohustust üksnes lastekindlate tulemasinate tarnimiseks tuleks kohaldada üks aasta pärast kõnealuste tulemasinate turuleviimise keelu jõustumist. Seepärast kehtestatakse viimati nimetatud kohustus käesoleva otsuse läbivaatamisel üks aasta pärast otsuse vastuvõtmist.

(20)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 13 lõikega 3 keelatakse ühendusest eksportida ohtlikke tooteid, mille kohta on vastu võetud otsus. Võttes arvesse tulemasinate turu struktuuri ülemaailmsete tootjate arvu, ekspordi ja impordi mahu ning turgude üleilmastumise suhtes, ei suurendaks ekspordikeeld tarbijate ohutust kolmandates riikides, kus lastekindluse nõudeid ei kohaldata, kuna EList eksportimise asemel eksporditakse tulemasinaid, mis ei ole lastekindlad, ELi-välistest riikidest. Seepärast tuleks artikli 13 lõike 3 kohaldamine peatada, kuni lastekindluse rahvusvaheline standard on vastu võetud. See ei tohiks piirata meetmete kohaldamist kolmandates riikides, kus lastekindluse nõuded on jõustunud.

(21)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ artikli 15 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   tulemasin– käsitsi süüdatav leeki tekitav seade, milles põlevainena kasutatakse kütust ja mida tavaliselt kasutatakse sigarettide, sigarite ja piipude tahtlikuks süütamiseks, ja mida võib ettenähtult kasutada näiteks paberi, tahi, küünla ja laterna süütamiseks, toodetud sisseehitatud toitega, ette nähtud kas korduvtäitmiseks või mitte.

Ilma et see piiraks käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 2 sätestatud uudsete tulemasinate turuleviimise keeldu, ei kohaldata kõnealust mõistet korduvtäidetavate tulemasinate suhtes, millele tootjad on pädevate asutuste nõudel andnud vajaliku dokumentatsiooni põhjendamaks, et tulemasinad on kujundatud, toodetud ja turule viidud pideva ja turvalise kasutuskindluse tagamiseks vähemalt viie aasta jooksul, see on parandatav ja vastab eelkõige kõikidele järgmistele nõuetele:

on olemas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 1999/44/EÜ (3) vastav tootja kirjalik kaheaastane garantii igale tulemasinale,

on olemas tegelik võimalus tulemasinat kogu kasutusaja jooksul parandada (sh eriti süütemehhanismi parandamine) ja ohutult täita,

osi, mis ei ole ühekordselt kasutatavad, kuid võivad pärast garantiiaja lõppu kuluda või puruneda, on võimalik asendada või parandada selleks mõeldud ja sellele spetsialiseerunud Euroopa Liidus asuvates müügijärgse teeninduse keskustes;

2.   uuenduslik tulemasin– ükskõik milline Euroopa standardi EN 13869:2002 spetsifikatsiooni punktis 3.2 määratletud tulemasin;

3.   lastekindel tulemasin– tulemasin, mis on kavandatud ja toodetud nii, et tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes ei saa alla 51 kuu vanused lapsed seda kasutada näiteks tulemasina käivitamiseks vajaliku jõupingutuse, või tulemasina kuju, või tema süütemehhanismil oleva kaitse tõttu või süütamiseks vajalike tegevuste keerukuse või järjekorra tõttu.

Lastekindlaks loetakse:

a)

tulemasinad, mis vastavad riigisisestele standarditele, mis on üle võtnud Euroopa standardi EN 13869:2002 spetsifikatsioonid, välja arvatud asjaomase standardi punktide 3.1, 3.4 ja 5.2.3 spetsifikatsioonid;

b)

tulemasinad, mis vastavad ELi-väliste riikide samasisulistele eeskirjadele, milles on jõustunud käesolevale otsusele vastavad lastekindluse nõuded;

4.   tulemasina mudel– ühe tootja tulemasinad, mis ei erine kujult või muude omaduste poolest lastekindlust mõjutada võival moel;

5.   lastekindluse katse– tulemasinate teatud tüübi lastekindluse süstemaatiline katsetamine asjaomaste tulemasinate valimil, eelkõige katsed, mis on läbi viidud vastavalt riigisisestele standarditele, mis on üle võtnud Euroopa standardi EN 13869:2002 spetsifikatsioonid, välja arvatud asjaomase standardi punktide 3.1, 3.4 ja 5.2.3 spetsifikatsioonid, või vastavalt asjakohastele eeskirjadele nendes ELi-välistes riikides, kus käesoleva otsusega sätestatule vastavad lastekindluse nõuded on jõustunud;

6.   tootja– direktiivi 2001/95/EÜ artikli 2 punktis e määratletud tähendus;

7.   levitaja– direktiivi 2001/95/EÜ artikli 2 punktis f määratletud tähendus.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid tagavad, et lastekindlad tulemasinad viiakse turule kümme kuud pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist.

2.   Eespool nimetatud lõikes 1 osutatud kuupäevast alates keelustavad liikmesriigid uudsete tulemasinate turuleviimise.

Artikkel 3

1.   Alates kümme kuud pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist nõuavad liikmesriigid tulemasinate turuleviimise tingimusena, et tootjad:

a)

säilitavad ja esitavad taotluse korral viivitamata direktiivi 2001/95/EÜ artikli 6 alusel loodud pädevale asutusele iga turuleviidava tulemasina mudeli lastekindlust tõendava katsearuande koos katsetatud tulemasina mudeli näidistega;

b)

tõendavad taotluse korral pädevatele asutustele, et kõik turuleviidud tulemasinad igas partiis vastavad katsetatud mudelile ja esitavad taotluse korral asutustele katsetamise dokumentatsiooni ja asjaomast tõendamist kinnitava kontrollprogrammi;

c)

jälgivad pidevalt toodetud tulemasinate vastavust lastekindlust tagavatele vastuvõetud tehnilistele lahendustele, kasutades selleks asjakohaseid katsemeetodeid ja annavad pädevate asutuste käsutusse tootmisdokumendid, mis tõestavad tulemasinate tootmise vastavust katsetatud mudelile;

d)

säilitavad ja esitavad taotluse korral pädevatele asutustele viivitamata lastekindluse katse uue aruande, kui tulemasina mudelile on tehtud muudatusi, mis võivad kahjustada selle mudeli vastavust käesoleva otsusega kehtestatud nõuetele.

2.   Alates kümme kuud pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist nõuavad liikmesriigid levitajatelt nende tarnitavate tulemasinate tootja kindlakstegemiseks vajalike dokumentide säilitamist ja taotluse korral pädevatele asutustele viivitamata esitamist, et määrata kindlaks isik, kes neile turuleviidavaid tulemasinaid on tarninud, tagamaks seega tulemasinate tootja jälgitavuse tarneahela kaudu.

3.   Tulemasinad, mille kohta tootjad ja tarbijad lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumentatsiooni pädevate asutuste kehtestatud tähtpäevaks ei esita, kõrvaldatakse turult.

Artikkel 4

1.   Artiklis 3 osutatud lastekindluse katse aruanded sisaldavad eelkõige:

a)

tootja nime, aadressi ja peamist tegevus- ja asukohta, ning importija samu andmeid, kui tulemasinad on imporditud;

b)

tulemasinate täielikku kirjeldust, kaasa arvatud suurust, kuju, kaalu, kütust, kütuse mahtu, süütemehhanismi ja lastekindlaid seadmeid, kujundust, tehnilisi lahendusi ja muud käesoleva otsuse nõuetele ja mõistetele vastavaid tulemasina lastekindlaid elemente. Eelkõige sisaldab see kõigi mõõtmete, võimsuse nõuete või tulemasinate lastekindlust mõjutada võivate muude elementide üksikasjalikku kirjeldust, sealhulgas tootja poolt lubatud tolerantsuspiird iga sellise omaduse kohta;

c)

katsete üksikasjalikku kirjeldust ja saadud tulemusi, katsete andmeid, katsete läbiviimise asukohta, katseid korraldanud organisatsiooni tuvastamist ja asjaomaseid katseid korraldanud kõnealuse organisatsiooni kvalifikatsiooni ja kompetentsuse üksikasju;

d)

tulemasinate tootmiskoha tuvastamist;

e)

asukohta, kus hoitakse käesoleva otsusega nõutavat dokumentatsiooni;

f)

teavet katseasutuse akrediteerimise või tunnustamise kohta.

2.   Artiklis 3 osutatud lastekindluse katse aruanded määravad kindlaks:

a)

katseasutused, mis vastavad standardis EN ISO/IEC 17025:2005 “Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded” esitatud nõuetele ja on tulemasinate lastekindluse katsete teostamiseks heaks kiidetud Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostöökonverentsi (ILAC) liikme poolt või muul viisil liikmesriigi pädeva ametiasutuse poolt tunnustatud;

b)

katseasutused, mille lastekindluse katsete aruandeid on tunnustanud käesolevas otsuses kehtestatud nõuetega samaväärseid tulemasinate lastekindluse nõudeid kohaldav riik.

Teavitamise eesmärgil avaldab ja ajakohastab komisjon punktides a ja b osutatud asutuste nimekirja.

Artikkel 5

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 13 lõikes 3 osutatud keeldu ei kohaldata.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse teatavakstegemisest ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni kaksteist kuud alates käesoleva otsuse teatavakstegemise kuupäevast.

3.   Saadud kogemuste ja saavutatud edu põhjal ning püsimeedet silmas pidades otsustab komisjon, kas pikendada käesoleva otsuse kehtivusaega täiendavaks ajavahemikuks ning kas muuta otsust, eelkõige artikli 1 lõiget 1, artikli 1 lõiget 3 ja artiklit 4 ning tühistada artikli 5 sätestatud keeld. Komisjon otsustab eelkõige artikli 1 lõike 3 osas, kas muid rahvusvahelisi standardeid või riiklikke eeskirju või muid tehnilisi spetsifikatsioone, eriti tulemasinate lastekindlust sätestavaid alternatiivmeetodeid või kriteeriume käsitlevaid spetsifikatsioone saab lugeda käesoleva otsusega sätestatud lastekindlusnõuetele vastavateks. Käesolevas lõikes osutatud otsused võetakse vastu kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ artikli 15 lõikega 2.

4.   Direktiivi 2001/95/EÜ artiklis 10 osutatud üldise tooteohutusega seotud tegevuse raames töötab komisjon enne käesoleva otsuse kohaldamise tähtaega liikmesriikides välja suunised otsuse praktilise kohaldamise lihtsustamiseks.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  ELT C 100, 24.4.2004, lk 20.

(3)  EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

19.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/14


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS MONUC SPT/1/2006,

30. mai 2006,

kolmandate riikide panuse heakskiitmise kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis

(2006/499/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 27. aprilli 2006. aasta ühismeedet 2006/319/ÜVJP Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta (1) (operatsioon EUFOR RD Kongo), ning eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Poliitika- ja julgeolekukomitee taotlusel ning vastavalt Euroopa Liidu Sõjalise Komitee (ELSK) antud ülesannetele viisid ELi operatsiooni ülem ja ELi relvajõudude juhataja 3 ja 10. mail 2006 läbi vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevad nõupidamised.

(2)

ELi operatsiooni ülema ja ELSK Türgi panust käsitlevate soovituste põhjal tuleks Türgi panus heaks kiita.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 6 ei osale Taani Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kolmandate riikide panused

Vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevate nõupidamiste järgselt kiidetakse heaks Türgi panus Kongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevat ÜRO missiooni (MONUC) valimisprotsessi ajal toetavas Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 30. mai 2006

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

F.J. KUGLITSCH


(1)  ELT L 116, 29.4.2006, lk 98.