ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 180

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
4. juuli 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1009/2006, 3. juuli 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2006, 3. juuli 2006, muna- ja kodulinnulihasektori teatavate erakorraliste turutoetusmeetmete kohta teatavates liikmesriikides

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1011/2006, 3. juuli 2006, millega muudetakse määruses (EÜ) nr 1008/2006 kehtestatud teraviljasektori imporditollimakse

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1012/2006, 3. juuli 2006, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 4. juulist 2006

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Märkus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu jõustumist

19

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2002, EÜ asutamislepingu artikli 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 alusel algatatud menetluse kohta SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV ja Intech EDM AG vastu (Juhtum nr C.37.667 – erigrafiit) (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5083 all)

20

 

*

Komisjoni otsus, 26. juuni 2006, täiendavate püügipäevade eraldamise kohta Ühendkuningriigile ICESi rajoonis VIIe (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2438 all)

25

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1009/2006,

3. juuli 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 3. juuli 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1010/2006,

3. juuli 2006,

muna- ja kodulinnulihasektori teatavate erakorraliste turutoetusmeetmete kohta teatavates liikmesriikides

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 esimese taande punkti b,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõike 1 esimese taande punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses kõrge patogeensusega linnugripi (H5N1) esinemisega ühenduse territooriumi läheduses asuvates piirkondades alates 2005. aasta sügisest ja mitmetes liikmesriikides alates 2006. aasta veebruarist on kodulinnuliha ja mõnevõrra vähemal määral munade tarbimine teatavates liikmesriikides märgatavalt vähenenud.

(2)

Kodulinnuliha tarbimise märkimisväärne ja kiire langus on toonud kaasa hinnataseme languse. Kodulinnulihaturg on sellest tugevalt häiritud.

(3)

Need tõsised turuhäired on otseselt seotud tarbijate usalduse kaotusega, mille põhjuseks on oht loomade tervisele, ning seega on põhjendatud võtta asjaomaste liikmesriikide palvel määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 ja määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 kohaselt erakorralisi turutoetusmeetmeid ja anda abi, millega hüvitatakse osa majanduslikust kahjust, mis tuleneb haudemunade hävitamisest ja tibude tapmisest, osa tõulindude enneaegsest tapmisest, toodangu ajutisest vähendamisest ja munakanade tapmisest seoses bioloogilise ohutuse ennetavate meetmete kehtestamisega teatavates liikmesriikides.

(4)

Hüvitis, mida makstakse nende haudemunade eest, mis töödeldakse munatoodeteks, peab olema väiksem kui hüvitis, mida makstakse haudemunade eest, mis hävitatakse.

(5)

Komisjon peaks pärast liikmesriikidelt saadud taotluste läbivaatamist määrama kindlaks maksimaalsed kogused, mille eest antakse rahalist hüvitist iga erakorralise turutoetusmeetme puhul.

(6)

Kõnealuste meetmete aluseks olevad määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 ja määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 sätted jõustusid 11. mail 2006. Seega tuleks ette näha, et käesolev määrus jõustuks alates samast kuupäevast.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed vastavad kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodide 0407 00 11 ja 0407 00 19 alla kuuluvate haudemunade hävitamist käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud hävitamise eest hüvitist, võttes arvesse I lisas nimetatud maksimaalset munade arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on määratud kindlaks järgmiselt:

a)

0,15 eurot tavalise kana haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 19 alla;

b)

0,23 eurot vabalt peetava kana haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 19 alla;

c)

0,23 eurot pärlkana haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 19 alla;

d)

0,35 eurot pardi haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 19 alla;

e)

0,66 eurot kalkuni haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 11 alla.

f)

1,20 eurot hane haudemuna eest, mis kuulub CN-koodi 0407 00 11 alla.

Artikkel 2

1.   CN-koodi 0407 00 19 alla kuuluvate haudemunade töötlemist käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud töötlemise eest hüvitist, võttes arvesse II lisas nimetatud maksimaalset munade arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr võrdub artikli 1 lõikes 2 osutatud summaga, mida on igal juhul vähendatud 0,03 euro võrra haudemuna kohta või müügihinna võrra, kui see on suurem kui 0,03 eurot.

Artikkel 3

1.   CN-koodide 0105 11, 0105 12 ja 0105 19 alla kuuluvate tibude tapmist käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud tapmise eest hüvitist, võttes arvesse III lisas nimetatud maksimaalset tibude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on määratud kindlaks järgmiselt:

a)

0,24 eurot kanatibu kohta;

b)

0,40 eurot pärlkanatibu kohta;

c)

0,54 eurot parditibu kohta;

d)

0,85 eurot kalkunitibu kohta;

e)

1,50 eurot hanetibu kohta.

Artikkel 4

1.   Vähemalt osa aretuskarja kuuluvate kodulindude tapmist kuus nädalat ettenähtust varem, eesmärgiga vähendada CN-koodide 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 ja 0105 99 50 alla kuuluvate haudemunade toodangut, käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses, tingimusel et mitte ühtegi kõnealustest lindudest ei arvata nimetatud ajavahemiku vältel asjaomaste majandite toodangu hulka.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud ettenähtust varasema tapmise eest hüvitist, võttes arvesse IV lisas nimetatud maksimaalset lindude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on määratud kindlaks järgmiselt:

a)

3,2 eurot CN-koodide 0105 92 00 ja 0105 93 00 alla kuuluva tõukana eest;

b)

3,2 eurot CN-koodi 0105 99 10 alla kuuluva tõupardi eest;

c)

30 eurot CN-koodi 0105 99 20 alla kuuluva tõuhane eest;

d)

15 eurot CN-koodi 0105 99 30 alla kuuluva tõukalkuni eest;

e)

5 eurot CN-koodi 0105 99 50 alla kuuluva tõupärlkana eest.

Artikkel 5

1.   Sanitaarpausi vabatahtlikku pikendamist pikemaks ajavahemikuks kui kolm nädalat käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses, tingimusel et mitte ühtegi lindu ei arvata nimetatud ajavahemiku vältel toodangu hulka.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud pikendamise eest üle lindude kolmenädalase üleskasvatamisaja hüvitist ruutmeetri ja sanitaarpausi nädala kohta, võttes arvesse V lisas nimetatud maksimaalset pinda ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on määratud kindlaks järgmiselt:

a)

0,46 eurot ruutmeetri ja nädala kohta lihakanade kasvatamise puhul;

b)

0,41 eurot ruutmeetri ja nädala kohta kalkunite kasvatamise puhul;

c)

0,62 eurot ruutmeetri ja nädala kohta partide kasvatamise puhul;

d)

0,41 eurot ruutmeetri ja nädala kohta pärlkanade kasvatamise puhul.

3.   Liikmesriigid, kellele on juba makstud hüvitist asjaomaste pindade eest, jälgivad, et siseriiklikul tasandil juba makstud summad arvataks maha lõikes 2 sätestatud hüvitisest.

Artikkel 6

1.   Toodangu vabatahtlikku vähendamist tibude paigutuskohtade vähendamise teel, millega vähendatakse nende asustustihedust, käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud toodangu vähendamise eest ühe linnu vähendamise kohta tavalise tootetsükli kestel igas konkreetses tootmispaigas hüvitist, võttes arvesse VI lisas nimetatud maksimaalset lindude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on määratud kindlaks järgmiselt:

a)

0,20 eurot linnu kohta lihakanakasvatusmajandite puhul;

b)

1,24 eurot linnu kohta kalkunikasvatusmajandite puhul;

c)

0,75 eurot linnu kohta pardikasvatusmajandite puhul;

d)

0,40 eurot linnu kohta pärlkanakasvatusmajandite puhul.

Artikkel 7

1.   Noorkanade ennetähtaegset tapmist käsitatakse erakorralise turutoetusmeetmena määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses.

2.   Igale asjaomasele liikmesriigile makstakse lõikes 1 nimetatud tapmise eest hüvitist, võttes arvesse VII lisas nimetatud maksimaalset lindude arvu ja kõnealuses lisas sätestatud tähtaegu.

Hüvitise maksimaalne määr on kindlaks määratud kokkuleppelises suuruses 3,2 eurot noorkana kohta.

Artikkel 8

Liikmesriigid, kes on komisjonile teatanud osalised hüvitissummad, mis on madalamad artiklites 1 kuni 7 nimetatud ettenähtud maksimaalsetest summadest, peavad piirduma teatatud summadega.

Artikkel 9

Käesolevas määruses ettenähtud hüvitiste puhul on vahetuskursi rakendusjuhuks 2006. aasta maikuu esimene tööpäev.

Kasutatav vahetuskurss on viimane Euroopa Keskpanga kindlaksmääratud valuutakurss enne vahetuskursi rakendusjuhu kuupäeva.

Artikkel 10

Liikmesriikide poolt artiklite 1 kuni 7 kohaselt tehtud maksetega seotud kulutused on ühenduse rahastamise jaoks määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 14 ja määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 14 tähenduses abikõlblikud vaid juhul, kui liikmesriigid sooritavad väljamaksed hüvitise saajatele enne 31. detsembrit 2006.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 11. maist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006.


I LISA

Haudemunade maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Tavaline kana

Vabalt peetav kana

Pärlkana

Kalkun

Part

Hani

Kohaldamisperiood

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006–04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006–04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005–04/2006

ES

7 800 000

10/2005–04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005–04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006–04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005–04/2006

CY

442 000

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006–04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005–04/2006

PT

6 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


II LISA

Töödeldud haudemunade maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Kana

Kohaldamisperiood

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005–04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005–04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005–04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005–04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


III LISA

Tibude maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Kana

Pärlkana

Kalkun

Part

Hani

Kohaldamisperiood

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005–04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005–04/2006

CY

143 725

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


IV LISA

Tapetud tõulindude maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Kana

Pärlkana

Kalkun

Part

Hani

Kohaldamisperiood

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006–04/2006

DK

DE

40 000

01/2006–04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005–04/2006

ES

151 000

10/2005–11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006–04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006–04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005–04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005–04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005–04/2006

PT

300 000

10/2005–03/2006

SI

SK

22 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


V LISA

Ruutmeetrite ja nädalate maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Kana

Pärlkana

Kalkun

Part

Kohaldamisperiood

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 nädalat 10/2005 ja 04/2006 vahel

ES

FR

2 200 000

16 nädalat 10/2005 ja 04/2006 vahel

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 nädalat 11/2005 ja 04/2006 vahel

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 nädalat 10/2005 ja 04/2006 vahel

SI

SK

FI

SE

UK


VI LISA

Lindude maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Kana

Pärlkana

Kalkun

Part

Kohaldamisperiood

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006–04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005–03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006–04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005–04/2006

AT

4 500 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


VII LISA

Noorkanade maksimaalne arv liikmesriigi kohta

 

Noorkanad

Kohaldamisperiood

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006–04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1011/2006,

3. juuli 2006,

millega muudetakse määruses (EÜ) nr 1008/2006 kehtestatud teraviljasektori imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EMÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on määratud kindlaks komisjoni määrusega (EÜ) nr 1008/2006. (3)

(2)

Kontrollimisel ilmnes, et määruse (EÜ) nr 1008/2006 lisadesse on sattunud arvutusviga. Seetõttu tuleb kõnealust määrust muuta. Asjakohast parandust tuleks kohaldada tagasiulatuvalt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1008/2006 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1 juuli 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 48.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

32,64

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

56,38

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

56,38

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

47,63


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(16.6.2006–29.6.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Lahe lisatasu (EUR/t)

14,42

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1012/2006,

3. juuli 2006,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 4. juulist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1008/2006. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 1008/2006 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1008/2006 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. juulil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 48.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 4. juulist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

5,95

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

34,94

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

56,38

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

56,38

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

49,93


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(30.6.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Lahe lisatasu (EUR/t)

14,42

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 19,55 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 eurot tonni kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 eurot tonni kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 eurot tonni kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/19


Märkus, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu jõustumist

Luxembourgis 17. juunil 2002. aastal alla kirjutatud, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu (1) jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimist kinnitavate dokumentide vahetamise järel 14. veebruaril 2006 jõustus leping 1. aprillil 2006 vastavalt selle artiklile 92.


(1)  ELT L 143, 30.5.2006, lk 2.


Komisjon

4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/20


KOMISJONI OTSUS,

17. detsember 2002,

EÜ asutamislepingu artikli 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 alusel algatatud menetluse kohta SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV ja Intech EDM AG vastu

(Juhtum nr C.37.667 – erigrafiit)

(teatavaks tehtud numbri K(2002) 5083 all)

(Ainult inglis-, prantsus-, saksa- ja hollandikeelne versioon on autentsed)

(2006/460/EÜ)

17. detsembril 2002 võttis komisjon vastu otsuse, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 alusel algatatud menetlust. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003, (1) artiklile 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, pidades silmas ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Otsuse täieliku teksti mittekonfidentsiaalse versiooni leiate kohtuasja autentsetes keeltes ning komisjoni töökeeltes konkurentsi peadirektoraadi veebilehelt (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1.   RIKKUMISE KOKKUVÕTE

1.1.   Adressaadid

(1)

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele:

 

isostaatilise erigrafiidi turgu mõjutavas kartellis

GrafTech International, Ltd,

SGL Carbon AG,

Le Carbone-Lorraine SA,

Ibiden Co., Ltd,

Tokai Carbon Co., Ltd,

Toyo Tanso Co., Ltd,

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd,

Intech EDM BV/Intech EDM AG;

 

väljapressitud erigrafiidi turgu mõjutavas kartellis

SGL Carbon AG,

GrafTech International, Ltd.

1.2.   Rikkumise laad

(2)

Juhtum puudutab kahte konkurentsi piiravat kartelli isostaatilise ja väljapressitud erigrafiidi tootjate vahel. Komisjon on kogunud tõendeid, et alates juulist 1993 kuni veebruarini 1998 leppisid isostaatilise grafiidi kartelli liikmed ning alates veebruarist 1993 kuni novembrini 1996 väljapressitud grafiidi kartelli liikmed kokku toodangu sihthindades ning vahetasid müügimahtude-alast ja muud äriteavet. Nimetatud kaks kartelli olid ülemaailmsed. Otsus käib rikkumiste kohta Euroopa Ühenduses ning EMPs alates 1. jaanuarist 1994.

(3)

Mõlema rikkumise sisuks on eespool nimetatud adressaatide osalemine kogu EMPd hõlmavates jätkuvates kokkulepetes ja/või kooskõlastatud tegevustes, mis on vastuolus EÜ asutamislepingu (veebruarist 1986) artikli 81 lõikega 1 ning EMP lepingu artikliga 53 (jaanuarist 1994) ja mille kaudu nad leppisid kokku toodangu sihthindades ja hinnatõusudes, vahetasid teavet müügimahtude kohta ja muud äriteavet ning jõustasid oma kokkuleppeid ja jälgisid nende täitmist. Meetmed isostaatilise grafiidi turul hõlmasid ka kauplemistingimustes kokkuleppimist ning – eriti kohalikul tasemel – puhuti klientide ümberjaotamist.

1.3.   Toode

(4)

Terminit “erigrafiit” kasutatakse tööstusharus üldterminina erinevateks rakendusteks mõeldud grafiittoodete rühma kirjeldamiseks. Erigrafiidist tooteid liigitatakse sageli selle järgi, kuidas grafiit on toodetud: isostaatiline grafiit (toodetud isostaatilise vormimise teel), mida kasutatakse EDM-elektroodides, pidevvalustantsides, kuumpressvormides ja pooljuhtrakendustes, ning väljapressitud grafiit (toodetud väljapressimise teel), mida kasutatakse elektrolüütanoodides ja -katoodides, paatides, paagutusvormides ja tiiglites. Käesolev menetlus hõlmab isostaatilist ja erigrafiiti plokkide või lõigatud plokkidena.

1.4.   Lähtekoht ja menetluse etapid

(5)

Alates juunist 1997 viis komisjon läbi uurimise grafiitelektroodide turul. Selle uurimise käigus pöördus komisjoni poole UCAR, et esitada taotlus trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise alusel. Taotlus esitati 13. aprillil 1999. aastal ning see käis väidetavate konkurentsivastaste tegevuste kohta grafiitelektroodide turuga seotud erigrafiidi turul.

(6)

UCARi esitatud dokumentide alusel saatis komisjon välja määruse nr 17 (2) artiklile 11 vastavad teabenõuded. Nõuded saadeti märtsis 2000 ettevõtjatele SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai ja Toyo Tanso. Neis nõuti üksikasjalikke selgitusi kontaktide kohta konkurentidega, hindade arengu ja asjaomase käibe kohta. Juulis 2000 saadeti ettevõtjatele Nippon Carbon, NSCC ja Schunk teine kiri. Firmad vastasid neile teabenõuetele perioodil maist kuni novembrini 2000.

(7)

Komisjon saatis septembris ja oktoobris 2001 järjekordsed teabenõuded neile, kellele ta oli saatnud vastuväited. Vastused laekusid oktoobri lõpust detsembrini 2001.

(8)

Nende vastuste kättesaamise järel saatis komisjon 22. novembril 2001 samadele ettevõtjatele viimase teabenõude, millele saadi vastused detsembris 2001.

(9)

17. mail 2002 saatis komisjon vastuväite käesoleva otsuse adressaatidele. Kõik osapooled esitasid vastuseks komisjoni vastuväitele kirjalikud tähelepanekud. Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd saatsid ühise vastuse. Samuti vastasid komisjoni vastuväitele koos Intech EDM BV ja Intech EDM AG.

(10)

Vastused vastuväitele saabusid 19. ja 25. juuli vahel 2002. aastal. Kõik firmad peale Intech EDM AG ja Intech EDM BV tunnistasid rikkumist. Ükski firmadest ei vaidlustanud fakte olulisel määral. Suuline kuulamine juhtumi asjus toimus 10. septembril 2002, mil kõigil osapooltel oli võimalus tutvustada oma seisukohti.

2.   TRAHVID

2.1.   Põhisumma

(11)

Igasuguse trahvisumma määramisel peab komisjon arvesse võtma kõiki olulisi asjaolusid ning eriti rikkumise raskusastet ja kestust, mis on kaks kriteeriumi, millele viidatakse määruse nr 17 artikli 15 lõikes 2.

2.1.1.   Raskusaste

(12)

Vastavalt suunistele peab komisjon võtma arvesse i) rikkumise iseloomu, ii) selle tegelikku mõju turule ja iii) asjaomase geograafilise turu suurust.

(13)

Kõnealused rikkumised koosnesid peamiselt hinnakokkulepetest ja äriteabe vahetamisest, mis on juba olemuselt väga rasked EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 rikkumised.

(14)

Kartellikokkuleppeid rakendasid hoolikalt tootjad, kes valitsesid asjaomasel perioodil suurt osa isostaatilise ja väljapressitud erigrafiidi maailmaturust. Seetõttu pidi neil olema mõlemale turule EMPs tegelik mõju.

(15)

Kartellid hõlmasid kogu ühisturgu ning EMP loomise järel ka kogu EMPd. Nende mõju all olid kõik ühisturu ja hiljem kõik EMP territooriumi osad.

(16)

Arvestades uuritava tegevuse olemust, selle tegelikku mõju isostaatilise ja väljapressitud grafiidi turule ning fakti, et kartellid hõlmasid kogu ühisturgu ning EMP loomise järel kogu EMPd, arvab komisjon, et käesoleva otsuse eelnõu adressaadid panid mõlemal juhul toime väga raske EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõike 1 rikkumise.

2.1.2.   Diferentseeritud kohtlemine

(17)

Väga raskete rikkumiste kategoorias võimaldab võimalike trahvide kavandatav ulatus kohaldada ettevõtjate suhtes diferentseeritud kohtlemist, arvestades rikkujate tegelikku majanduslikku võimet konkurentsi märkimisväärselt kahjustada, ning määrata piisavalt hoiatava mõjuga trahvid.

(18)

Käesoleva, mitut ettevõtjat hõlmava juhtumi puhul on vaja määrata selline trahvi põhisumma, mis võtaks arvesse iga ettevõtja rikkumise erikaalu ning seega tegelikku mõju konkurentsile.

(19)

Isostaatilise grafiidi kartellile trahvi arvutamiseks soovitame jagada firmad nende toodete ülemaailmse käibe alusel viide kategooriasse. Esimesse kategooriasse kuulub SGL, teise Toyo Tanso, kolmandasse kuuluvad LCL ja Tokai, neljandasse Ibiden ja NSC/NSCC, viiendasse UCAR ja Intech.

(20)

Väljapressitud grafiidi kartellis esindasid UCAR ja SGL seda toodet maailmaturul sarnasel määral. Seetõttu paigutame nad ühteainsasse kategooriasse.

2.1.3.   Kestus

2.1.3.1.   Isostaatiline erigrafiit

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC rikkusid EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 1993. aasta juulist kuni 1998. aasta veebruarini ning EMP lepingu artiklit 53 lõiget 1 1. jaanuarist 1994 kuni 1998. aasta veebruarini. UCAR sooritas sama rikkumise 1996. aasta veebruarist kuni 1997. aasta maini ja Intech 1994. aasta veebruarist kuni 1997. aasta maini.

(22)

Järelikult kestis ettevõtjate SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC rikkumine neli aastat ja kuus kuud, mis on keskmine kestus. Seetõttu suurendatakse raskusastme järgi määratud trahvisummasid 45 % võrra.

(23)

Intech sooritas keskmise kestusega rikkumise kolme aasta ja kahe kuu jooksul. Seetõttu suurendatakse raskusastme järgi määratud trahvisummat 30 % võrra.

(24)

UCAR sooritas keskmise kestusega rikkumise ühe aasta ja kahe kuu jooksul. Seetõttu suurendatakse raskusastme järgi määratud trahvisummat 10 % võrra.

2.1.3.2.   Väljapressitud erigrafiit

(25)

SGL ja UCAR rikkusid EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 1993. aasta veebruarist kuni 1996. aasta novembrini ning EMP lepingu artiklit 53 lõiget 1 1. jaanuarist 1994 kuni 1996. aasta novembrini ehk kolm aastat ja kaheksa kuud, mis on keskmine kestus. Seetõttu suurendatakse raskusastme järgi määratud trahvisummasid kummagi firma puhul 35 % võrra.

2.2.   Raskendavad asjaolud (juhi osa rikkumises)

(26)

SGL oli rikkumise juht ja algataja isostaatilise erigrafiidi turul. SGL ei ole komisjoni sellealaseid tähelepanekuid vaidlustanud. See raskendav asjaolu õigustab SGL-le isostaatilise erigrafiidi turgu mõjutavate rikkumiste eest määratud trahvide põhisumma suurendamist 50 % võrra.

(27)

Komisjon võtab samuti arvesse, et väljapressitud erigrafiidi turgu mõjutava rikkumise puhul ei ole võimalik tuvastada konkreetset eestvedajat.

2.3.   Kergendavad asjaolud

(28)

Komisjon arvab, et ainsat kergendavat asjaolu saab kohaldada vaid Intechi, isostaatilise grafiidi kartelli liikme puhul tänu mõnele konkreetsele, ainult seda ettevõtjat puudutavale asjaolule. Intechi osalus isostaatilise grafiidi kartellis oli eriline selle poolest, et ta allus suurel määral Ibideni juhistele, et rakendada, osaledes Ibideni müügiagendina Euroopa ja kohalikel kohtumistel, kõrgemal tasemel (kus osales Ibiden, kuid mitte Intech) vastu võetud põhimõttelisi otsuseid. Komisjon arvab, et need erilised asjaolud õigustavad Intechile isostaatilise grafiidi turgu mõjutavas rikkumises osalemise eest määratud trahvi põhisumma vähendamist 40 % võrra.

2.4.   Trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise kohaldamine

(29)

Otsuse adressaadid on teinud komisjoniga uurimise erinevates etappides koostööd, et saavutada komisjoni trahvide määramata jätmise või vähendamise teatises sätestatud soodsat kohtlemist. Otsuse eelnõus tehakse ettepanek kohaldada trahvide määramata jätmise või vähendamise teatist järgmiselt.

2.4.1.   Trahvi määramata jätmine või trahvisumma väga märkimisväärne vähendamine (“B-jagu”: vähendamine 75 % kuni 100 %)

(30)

Komisjon tunnistab, et UCAR oli esimene ettevõtja, kes esitas otsustavaid tõendeid EMP isostaatilise ja väljapressitud grafiidi tööstust mõjutava kartelli olemasolu kohta. Komisjon tunnistab ka, et siis, kui UCAR tema poole pöördus, ei olnud ta uurimist alustanud ega omanud piisavalt teavet rikkumiste olemasolu tõendamiseks. Samaaegselt kartellide olemasolu paljastamisega lõpetas UCAR ka neis osalemise ega sundinud teisi neis osalema. Seetõttu täidab UCAR mõlema rikkumise osas trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise B-jaos sätestatud tingimused. Vastavalt vähendab komisjon 100 % UCARi trahvi, mis oleks vastasel juhul iga rikkumise eest määratud.

2.4.2.   Trahvi märkimisväärne vähendamine (“C-jagu”: vähendamine 50 % kuni 75 %)

(31)

Ei SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC ega Intech olnud esimesed, kes pakkusid komisjonile otsustavat teavet isostaatilise või väljapressitud erigrafiidi kartelli kohta, nagu on nõutud trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise C-jaos. Järelikult ei vasta ükski eelnimetatud ettevõtjatest C-jaos sätestatud tingimustele.

2.4.3.   Trahvi oluline vähendamine (“D-jagu”: vähendamine 10 % kuni 50 %)

(32)

Enne kui komisjon võttis vastu oma vastuväite, esitasid SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC komisjonile teabe ja dokumendid, mis andsid olulise panuse rikkumiste olemasolu tõendamisse. Ükski neist ei vaidle oluliselt vastu faktidele, millel komisjoni vastuväide põhineb. Esitatud teave ja dokumendid võimaldasid komisjonil kinnitada ja tuvastada kartellide ja nende konkreetsete osade toimimise.

(33)

Arvestades, et igasugune koostöö trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise alusel peab olema vabatahtlik ning eriti väljaspool igasuguste uurimisvolituste kasutamist, arvab komisjon, et osa nimetatud ettevõtjate esitatud teabest oli tegelikult komisjoni ametlikule teabenõudele saadetud vastuste lahutamatu osa. Seetõttu loetakse ettevõtjate esitatud teavet vabatahtlikuks panuseks trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise tähenduses ainult juhul, kui see väljus määruse nr 17 artiklis 11 sätestatu raamidest.

(34)

Komisjon otsustab, et eelnimetatud dokumendid pakkusid üksikasjalikke tõendeid kahte turgu mõjutava kartellikokkuleppe organisatsioonilise struktuuri kohta ning andsid otsustava panuse nende rikkumiste kindlakstegemisse ja/või tõendamisse. Need dokumendid moodustasid koos UCARi avaldusega peamise tõendiallika, mida komisjon käesoleva otsuse ettevalmistamisel kasutas.

(35)

Lisaks arvab komisjon, et ei ole võimalik kindlaks teha, mil määral aitas nende andmete esitamine kaasa uurimisele isostaatilise grafiidi turul, sest need esitati väikeste ajaliste erinevustega vastuseks komisjoni ametlikule teabenõudele ning pakkusid kõik sarnase kvaliteediga tõendeid. Pealegi oli esitatud teave suures osas kattuv ning ühelgi vastusel omaette ei olnud määravat tähtsust selles, et komisjon sai esitada oma vastuväite sellisena, nagu see oli.

(36)

Intech ei esitanud oma vastustes komisjoni teabenõudele mingeid dokumentaalseid tõendeid kohtumiste kohta. Siiski ei vaidlustanud ta olulisel määral asjaolusid, millel rajanevad komisjoni vastuväites esitatud väited.

(37)

Seetõttu vastavad SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso ja NSC/NSCC trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise D-jao lõike 2 esimeses ja teises lõigus sätestatud tingimustele ning nende trahvi vähendatakse 35 %. Intech vastab trahvide määramata jätmise või vähendamise teatise D-jao lõike 2 teises lõigus sätestatud tingimustele ning tema trahvi vähendatakse 10 %.

2.5.   Trahvisuuniste punkti 5 alapunkt b

(38)

Vastavalt trahvisuuniste punkti 5 alapunktile b peab komisjon trahvide määramisel arvesse võtma konkreetseid objektiivseid tegureid, sõltuvalt konkreetse juhtumi asjaoludest.

2.5.1.   Maksevõime

(39)

SGL ja NSC on esitanud nende maksevõimega seonduvaid argumente. Eriti on mõlemad firmad rõhutanud […]. (3)

(40)

Selle argumendi arvestamiseks on komisjon nõudnud üksikasjalikku teavet firmade majandusliku seisundi kohta. Olles läbi vaadanud firmade 20. novembril 2002 esitatud vastused, samuti SGLi 8. novembril 2002 esitatud täiendava esildise, otsustas komisjon, et käesoleval juhul ei ole kohane trahvisummat muuta. Ehkki kahe ettevõtja esitatud finantsandmed näitavad, et nii SGL kui ka NSC on […], oleks ainult ettevõtjate peamiselt üldistest turutingimustest põhjustatud […] fakti arvessevõtmine võrdne neile põhjendamatu konkurentsieelise andmisega.

2.5.2.   Muud tegurid

(41)

SGL on […].

(42)

18. juulil 2001 määras komisjon SGLile EÜ asutamislepingu artikli 81 rikkumise eest (osalemine grafiitelektroodide kartellis) trahvi 80,2 miljoni euro ulatuses.

(43)

Tuleb välja, et SGL on nii […] ja komisjon on talle suhteliselt hiljuti määranud märkimisväärse trahvi. Komisjon arvab, et kõnealustel asjaoludel ei tundu trahvi määramine täissummas selle piisava hoiatava mõju tagamiseks vajalik.

(44)

Arvestades neid kahte tegurit, arvab komisjon, et kõnealusel juhul tuleks trahvi vähendada 33 %.

3.   OTSUS

(45)

Järgmised ettevõtjad on rikkunud EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõiget 1, osaledes osutatud ajavahemikel mitmes kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, mis mõjutasid ühenduse ja EMP isostaatilise erigrafiidi turgu:

1.

GrafTech International, Ltd, veebruarist 1996 kuni maini 1997;

2.

SGL Carbon AG, juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

3.

Le Carbone-Lorraine SA, juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

4.

Ibiden Co., Ltd, juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

5.

Tokai Carbon Co., Ltd, juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

6.

Toyo Tanso Co., Ltd, juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

7.

Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd (vastutavad solidaarselt) juulist 1993 kuni veebruarini 1998;

8.

Intech EDM BV ja Intech EDM AG (vastutavad solidaarselt) veebruarist 1994 kuni maini 1997.

(46)

Järgmised ettevõtjad on rikkunud EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõiget 1, osaledes osutatud ajavahemikel mitmes kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, mis mõjutasid ühenduse ja EMP väljapressitud erigrafiidi turgu:

1.

SGL Carbon AG, veebruarist 1993 kuni novembrini 1996;

2.

GrafTech International, Ltd, veebruarist 1993 kuni novembrini 1996.

(47)

Eespool loetletud ettevõtjad peavad nimetatud artiklis viidatud rikkumised kohe lõpetama, kui nad seda veel teinud ei ole. Nad peavad hoiduma eespool viidatud tegude või käitumise kordamisest ning tegudest või käitumisest, millel on sama või samaväärne eesmärk või mõju.

(48)

Eespool viidatud rikkumiste eest on järgmistele ettevõtjatele määratud järgmised trahvid:

a)

GrafTech International, Ltd

isostaatiline erigrafiit: 0 eurot,

väljapressitud erigrafiit: 0 eurot;

b)

SGL Carbon AG

isostaatiline erigrafiit: 18 940 000 eurot,

väljapressitud erigrafiit: 8 810 000 eurot;

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 eurot;

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 eurot;

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: 6 970 000 eurot;

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 eurot;

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd ja NSCC Techno Carbon Co., Ltd (vastutavad solidaarselt): 3 580 000 eurot;

h)

Intech EDM BV ja Intech EDM AG (vastutavad solidaarselt): 980 000 eurot.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2004 (ELT L 68, 6.3.2004, lk 1).

(2)  EÜT 13, 21.2.1962, lk 204/62.

(3)  Osa tekstist on välja jäetud, et vältida konfidentsiaalse informatsiooni avaldamist; väljajäetud osad on nurksulgudes.


4.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/25


KOMISJONI OTSUS,

26. juuni 2006,

täiendavate püügipäevade eraldamise kohta Ühendkuningriigile ICESi rajoonis VIIe

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2438 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2006/461/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle IIC lisa punkti 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 51/2006 IIC lisa punktis 7 on täpsustatud maksimaalne päevade arv (216), mille jooksul ühenduse kalalaevad, mille üldpikkus on vähemalt 10 meetrit ning mis hoiavad pardal piimtraale, mille võrgusilma suurus on vähemalt 80 mm, või passiivpüüniseid, mille silmasuurus on alla 220 mm, võivad viibida ICESi VIIe rajoonis 1. veebruarist 2006 kuni 31. jaanuarini 2007.

(2)

Kõnealuse lisa punktis 9 on lubatud komisjonil eraldada lisaarv püügipäevi, mille jooksul võib laev viibida selles piirkonnas, kui selle pardal on nimetatud piimtraalid või passiivpüünised pärast 1. jaanuari 2004 toimunud püügitegevuse alalise lõpetamise alusel.

(3)

Ühendkuningriik on esitanud andmeid, mis näitavad, et piirkonnas viibiva laevastiku, puhul, mille pardal on piimtraalid, mille võrgusilma suurus on vähemalt 80 mm, on tootmisvõimsus 2006. aastal vähenenud 5 % võrra.

(4)

Esitatud andmeid silmas pidades tuleks ajavahemikuks 1. veebruarist 2006 kuni 31. jaanuarini 2007 eraldada Ühendkuningriigile 12 merepäeva lisaks laevade jaoks, mille pardal on sellised piimtraalid.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Maksimaalset päevade arvu, mille jooksul Ühendkuningriigi lipu all sõitev laev, mille pardal on piimtraalid, mille võrgusilma suurus on vähemalt 80 mm, võib viibida ICESi rajoonis VIIe vastavalt määruse (EÜ) nr 51/2006 IIC lisa I tabelile, muudetakse 228 päevani aastas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 26. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 16, 20.01.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 898/2006 (ELT L 167, 20.6.2006, lk 16).