ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 176

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. juuni 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 962/2006, 27. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 963/2006, 27. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 964/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 965/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 966/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2006, millega avatakse AKV riikidest pärit CN-koodi 08030019 alla kuuluvate banaanide importimiseks tariifikvoot ajavahemikuks 1. märts kuni 31. detsember 2006 ning sätestatakse selle haldamine

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 967/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 968/2006, 27. juuni 2006, millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2006, 29. juuni 2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

44

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 970/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 971/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2375/2002, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

51

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 972/2006, 29. juuni 2006, millega sätestatakse basmati riisi impordi ning riisi päritolu kindlaksmääramise ajutise kontrollisüsteemi suhtes kohaldatavad erieeskirjad

53

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 973/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast

63

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 974/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 877/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate värskete puu- ja köögiviljade turgudel registreeritud hindadest teatamisega

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 975/2006, 29. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

69

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 976/2006, 29. juuni 2006, millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Saksamaal

71

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 977/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

74

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 978/2006, 29. juuni 2006, millega otsustatakse mitte maksta lõssipulbri eksporditoetust määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

76

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 979/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

77

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 980/2006, 29. juuni 2006, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

79

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 981/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 31. osaliseks pakkumismenetluseks

82

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 982/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

83

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 983/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

87

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 984/2006, 29. juuni 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

90

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 985/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

92

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 986/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

95

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 987/2006, 29. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

97

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 988/2006, 29. juuni 2006, millega piiratakse teatavate teraviljast valmistatud toodete ekspordilitsentside kehtivusaega

98

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 22. mai 2006, mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

100

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

102

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 12. aprill 2006, EÜ asutamislepingu artiklile 81 vastava menetluse kohta (Juhtum COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1548 all)  ( 1 )

104

 

*

Komisjoni otsus, 31. mai 2006, millega muudetakse otsust 2005/436/EÜ seoses ühenduse rahalise toetusega sihtfondile 911100MTF/INT/003/EMÜ (TFEU 970089129) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2076 all)

105

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus 2006/448/ÜVJP, 7. juuni 2006, millega pikendatakse kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta

107

Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe (Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta) pikendamist käsitlev kirjavahetus

108

 

*

Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud veinikaubanduse lepingu muutmist

110

 

*

Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemise lepingu muutmist

110

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUJUST LEX/1/2006, 13. juuni 2006, millega pikendatakse Iraagis toimuva ELi integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX juhi volitusi

111

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 962/2006,

27. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 1996. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine. (1) Ühenduse nõudlus kõnealuste toodete järele tuleks täita kõige soodsamatel tingimustel. Seetõttu tuleks vajalikele kogustele avada uued ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga, vältides nende toodete turgude mis tahes häirimist.

(2)

Teatava ühepoolse ühenduse tariifikvoodi kvoodimahust ei piisa ühenduse tööstuse vajaduste rahuldamiseks käesoleval kvoodi kehtivusajal ning seepärast tuleks seda suurendada.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisale lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud tariifikvoodid.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisas määratakse tariifikvoodi järjekorranumbriga 09.2986 mahuks 14 315 tonni kehtivusajaga 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 151/2006 (ELT L 25, 28.1.2006, lk 1).


LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARICi alamrubriik

Kirjeldus

Kvoodi suurus

Kvoodi tollimaksumäär

%

Kvoodi kehtivusaeg

“09.2967

7011 20 00

30

Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 63 (± 0,2) cm ja valgusläbivus standardpaksuse 10,16 mm juures 56,8 (± 3) %

150 000 ühikut

0

1.7.–31.12.2006

09.2976

ex 8407 90 10

10

Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm3 alamrubriiki 8433 11 kuuluvate muruniidukite või alamrubriiki 8433 20 10 (1) kuuluvate mootorniidukite tootmiseks

2 500 000 ühikut

0

1.7.2006–30.6.2007

09.2977

2926 10 00

 

Akrüülnitriil

40 000 tonni

0

1.7.–31.12.2006

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tertsiaaramiinide segu, mis sisaldab:

vähemalt 60 % massist dodetsüüldimetüülamiini,

vähemalt 20 % massist dimetüül(tetradetsüül)amiini,

vähemalt 0,5 % massist heksadetsüüldimetüülamiini,

mida kasutatakse amiinoksiidide tootmiseks (1)

14 315 tonni

0

1.1.–31.12.2006


(1)  Ettenähtud lõppkasutuse kontrollimine toimub vastavalt asjakohastele ühenduse sätetele.”


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 963/2006,

27. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse huvides on peatada osaliselt või täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavate uute toodete puhul, mida ei ole loetletud määruse (EÜ) nr 1255/96 lisas. (1)

(2)

Teatav hulk tooteid, millele kõnealuses määruses osutatakse, tuleb lisas olevast nimekirjast välja jätta, kuna ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamise jätkuv kehtivus ei ole enam ühenduse huvides või kuna tuleb muuta toote kirjeldust, et võtta arvesse tehnilisi muudatusi või turusuundumusi.

(3)

Järelikult tuleks tooteid, mille kirjeldust on vaja muuta, käsitada uute toodetena.

(4)

Meetme kehtivusaeg peaks olema 1. juulist 2006 kuni 31. detsembrini 2008, et selle aja jooksul oleks võimalik uurida iga üksiku peatamise majanduslikke aspekte. Kaheksa aasta jooksul omandatud kogemused on näidanud, et on vaja ette näha käesolevas määruse lisas loetletud peatamiste kehtivuse lõppemise kuupäev, et tagada tehniliste ja majanduslike muutuste arvessevõtmine. See ei tohiks välistada teatavate meetmete ennetähtaegset lõpetamist või nende jätkumist üle nimetatud tähtaja, kui seda põhjendatakse majanduslikult vastavalt ühepoolseid tariife ja kvoote käsitlevas komisjoni teatises sätestatud põhimõtetele. (2)

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1255/96 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa muudetakse järgmiselt:

1.

lisatakse käesoleva määruse I lisas loetletud tooted;

2.

kustutatakse tooted, mille CN-koodid on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Toodete suhtes, mille TARICi koodid on 5205310010 ja 8414308920, kohaldatakse seda siiski alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 158, 29.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 300/2006 (ELT L 56, 25.2.2006, lk 1).

(2)  EÜT C 128, 25.4.1998, lk 2.


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaeg

ex 2904 90 85

40

3-Bromo-5-nitro-trifluorometüülbenseen

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2909 19 00

40

Bis(2-etoksüetüül)eeter

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2912 29 00

20

p-Fenüülbensaldehüüd

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2916 12 90

40

2,4-Di-tert-pentüül-6-[1-(3,5-di-tert-pentüül-2-hüdroksüfenüül)etüül]fenüülakrülaat

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 42 10

35

2-Nitroaniliin

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 42 10

45

2,4,5-Trikloroaniliin

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 43 00

40

4-Aminotolueen-3-sulfoonhape

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2921 51 19

30

2-Metüül-p-fenüleendiamiinsulfaat

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresool

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2922 49 95

50

D-(-)-Dihüdrofenüülglütsiin

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2927 00 00

60

4,4′-Ditsüano-4,4′-asodipentaanhape

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2930 90 70

76

2,2′-Ditiodibensoehape

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2930 90 70

77

4-[4-(2-propenüüloksü)fenüülsulfonüül]fenool

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2931 00 95

96

3-(Hüdroksüfenüül-fosfinoüül)propioonhape

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2931 00 95

97

Kaalium-4-tolüülfosfinaat, vesilahusena

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2932 29 85

80

Giberelliinhape puhtusega vähemalt 88 protsenti mahust

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2933 19 90

50

Feenpüroksimaat (ISO)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2934 99 90

85

Aprepitant (INN)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2935 00 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenüül)benseensulfoonamiid

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 2935 00 90

82

N-(5,7-dimetoksü[1,2,4]triasolo[1,5-a]pürimidiin-2-üül)-2-metoksü-4-(trifluorometüül)püridiin-3-sulfoonamiid

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 15 00

60

Värvaine C.I. Vat Blue 4

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

82

3-(4-Fluorofenüül)-3-(4-piperidinofenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3204 19 00

83

6,7-Dimetoksü-11-tsüano-3,3-di-(4-metoksüfenüül)-13,13-dimetüül-3,13-dihüdrobenso[h]indeno[2,1-f]kromeen

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3207 30 00

10

Valmistis, mis sisaldab:

kuni 85 protsenti mahust hõbedat,

vähemalt 2 protsenti mahust pallaadiumi,

baariumtitanaati,

terpineooli ja

etüültselluloosi,

mida kasutatakse serigraafias mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite valmistamiseks (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3402 13 00

10

Polüpropüleenglükooli alusel valmistatud vinüülkopolümeeril põhinev pindaktiivne aine

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3506 91 00

30

Kahekomponendiline epoksüliim mikrokapslites, dispergeeritud lahustis

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3707 10 00

30

Valgustundliku akrüüli sisaldaval polümeeril põhinev valmistis, mis sisaldab värvipigmente, 2-metoksü-1-metüületüülatsetaati ja tsükloheksanooni ning mis võib sisaldada etüül-3-etoksüpropionaati

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3811 90 00

10

Dinonüülnaftüülsulfoonhappe sool lahusena mineraalõlis

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3815 90 90

16

Dimetüülaminopropüüluureal põhinev initsiaator polüuretaanvahusüsteemide valmistamiseks (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3819 00 00

20

Fosfaatestril põhinev tulekindel hüdrovedelik

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

12

Tetrafluoroetüleeni oligomeer ühe jodoetüül lõpprühmaga

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

27

Valmistis, mis põhineb järgneval: 2-pentanoon, 4-metüül-O,O′,O″-(metüülsilülidüün)trioksiim ja 4-metüül-2-butanoon-O,O′,O″,O″′-silaantetraüültetraoksiim

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

34

Kristalse vahaja pulbri kujul fütosteroolide segu, mis sisaldab vähemalt

36 % massist, kuid mitte üle 79 % massist sistosterooli, vähemalt

15 % massist, kuid mitte üle 34 % massist sitostanooli, vähemalt

4 % massist, kuid mitte üle 25 % massist kampesterooli, vähemalt

0 % massist, kuid mitte üle 14 % mahust kampestanooli

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3824 90 99

90

Sulatatud alumosilikaadist õõnsad kuulikesed, mis sisaldavad 65–80 % amorfset alumosilikaati ja millel on järgmised omadused:

sulamistäpp vahemikus 1 600 °C ja 1 800 °C,

tihedus 0,6–0,8 g/cm3,

mootorsõidukites kasutatavate tahkete osakeste filtrite valmistamiseks (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3904 61 00

60

Polütetrafluoroetüleeni (PTFE), naatriumkloriidi ja mitteioonse pindaktiivse aine segu

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 20 21

20

Tetrahüdrofuraani ja tetrahüdro-3-metüülfuraani kopolümeer, mille keskmine molekulmass on 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 30 00

50

2-propeennitriil/1,3-butadieen-epoksiidi kopolümeeri vedel epoksüvaik, mis ei sisalda ühtki lahustit ning mille

tsinkboraathüdraadi sisaldus ei ületa 40 protsenti mahust,

ja diantimontrioksiidi sisaldus ei ületa 5 protsenti mahust

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3907 99 19

40

Isoftaalhappe ja 5-naatriumsulfoisoftaalhappe kopolümeer tsükloheksaandimetanooli ja dietüleenglükooliga

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3912 90 10

20

Hüdroksüpropüülmetüültselluloosftalaat

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3917 32 39

30

Termokahanev polüstüreentoru tsink-süsi patareide valmistamiseks (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3919 90 31

15

Polü(etüleentereftalaat) kile, mille ühel küljel on värviline kiht ja teisel küljel isekleepuv kiht ning mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekilega, kogupaksusega 100 (± 10) μm, rullidena, optiliste filtrite tootmiseks (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3920 62 19

77

Polü(etüleentereftalaat) kile, mis koosneb:

temperatuuritundlikest kihtidest, mis moodustavad pärast soojendamist põhivärvid,

peegeldavast kihist,

kaitsekihist,

kasutamiseks värvitermoprinterites (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3920 99 90

10

Biolagunev kile paksusega kuni 1 mm, mis sisaldab (protsentides mahust):

90 % (± 5 %) tärklist,

10 % (± 5 %) sünteetilist polümeeri,

0,5 % (± 0,5 %) steariinhapet

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 3926 90 98

40

Isooktüülakrülaadi ja akrüülhappe kopolümeeri õõnsad mikrokuulikesed, diameetriga 10 μm või rohkem, kuid mitte üle 1 000 μm, dispergeeritud vees

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 5205 31 00

10

Kuuekihiline pleegitatud puuvillast lõng, mille ühekordse lõnga joontihedus on 925–989 detsideksi, tampoonide valmistamiseks (1)

0 %

1.1.2006–31.12.2008

ex 6805 10 00

10

Abrasiiv, mis moodustub identse kujuga osakestest kandjal

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 6805 20 00

10

ex 6805 30 80

10

ex 7019 90 99

30

Kummiga impregneeritud kõrge elastsusmooduliga klaaskiud (K), mis on saadud keerutatud kõrge elastsusmooduliga klaasfilamentlõngadest, kaetud lateksiga, mis koosneb resortsinoolformaldehüüdvaigust, kas vinüülpüridiini ja/või hüdrogeeritud akrülonitriilbutadieenkummiga (HNBR) või ilma

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8305 20 00

10

Klambrid laiusega 12 mm (± 1 mm) ja sügavusega 8 mm (± 1 mm), kasutamiseks koopiamasinates ja printerites (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8414 30 89

20

Sõiduki kliimaseadme osa, mis koosneb lahtise võlliga kolbkompressorist võimsusega üle 0,4 kW, kuid mitte üle 10 kW

0 %

1.1.2006–31.12.2008

ex 8414 90 00

40

Ajamiosa mootorsõidukite kliimaseadmete kompressoritele (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 11 00

33

Neodüümi, raua või boori sulamist magnetid, mis on kas ümardatud ristküliku kujulised, mõõtudega kuni 15 × 10 × 2 mm või kettakujulised, diameetriga kuni 90 mm, auguga keskel või ilma selleta

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 20 00

20

Elektromagnetiline vedrusidur diameetriga kuni 40 mm, mida kasutatakse koopiamasinates ja printerites, sh mitmeotstarbelistes koopiamasinates (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8505 20 00

30

Elektromagnetiline sidur, mida kasutatakse mootorsõidukite kliimaseadmete tootmisel (1)

0 %

1.7.2006–31.12.2008

ex 8529 90 81

45

TV-vastuvõtja funktsiooniga integraallülituse komplekt, millel on kanalite dekoodrikivi, tuunerikivi, võimsuse juhtimise kivi, GSM-filtrid ning diskreetelemendid ja sisseehitatud passiivsed vooluahela elemendid DVB-T ja DVB-H formaadis digitaalselt ülekantavate videosignaalide vastuvõtmiseks

0 %

1.7.2006–31.12.2008


(1)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300).


II LISA

CN-kood

TARIC

ex 2903 30 80

60

ex 2924 19 00

20

ex 3811 90 00

10

ex 8414 30 89

20

ex 8505 11 00

33


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 964/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

45,4

096

65,4

204

37,6

999

49,5

0707 00 05

052

129,4

096

30,2

999

79,8

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

388

63,1

528

38,6

999

50,9

0808 10 80

388

88,5

400

114,4

404

104,4

508

89,1

512

102,8

524

50,0

528

89,7

720

113,4

800

180,6

804

103,8

999

103,7

0809 10 00

052

215,9

999

215,9

0809 20 95

052

335,5

068

127,8

999

231,7

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 965/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ning artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase kirjavahetuse vormis lepinguga Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel, milles käsitletakse kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/324/EÜ, (3) nähakse ette CN-koodi 1006 30 alla kuuluva poolkroovitud või kroovitud riisi tollimaksu nullmääraga aastase üldtariifikvoodi suurendamine 25 516 tonni võrra kõikide päritoluriikide puhul ja 1 200 tonni võrra Tai puhul. Kõnealuse otsusega nähakse ette ka CN-koodi 1006 40 alla kuuluva purustatud riisi tollimaksu nullmääraga 31 788 tonni suuruse uue tariifikvoodi avamine kõikide päritoluriikide puhul.

(2)

Otsuses sätestatakse ka uued kvoodid 15 % väärtuselise tollimaksumääraga mis tahes kohast pärinevale 7 tonnile CN-koodi 1006 10 alla kuuluvale koorimata riisile ja 1 634 tonnile CN-koodi 1006 20 alla kuuluvale kooritud riisile.

(3)

Lihtsustamise eesmärgil ja võttes arvesse koorimata riisi kvoodi väikest, 7-tonnist mahtu, tuleks kõnealust kvooti hallata kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik. (4)

(4)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 327/98 (5) artikliga 1 ette nähtud 20 000 tonni suurune CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi (mille tollimaks on 88 eurot tonni kohta) kvoot on iganenud määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11a sätestatud kooritud riisi imporditollimaksu määra muutmise tulemusena. Seepärast tuleks kõnealune kvoot tühistada.

(5)

Selleks et mitte takistada ühenduses toodetud riisi normaalset turustamist, tuleks kvoodid avada viisil, et ühenduse turg võtaks importkaubad kergemini vastu. Juhul kui vähendusprotsendi rakendamine tooks kaasa sertifikaatide määramise alla 20-tonnistele kogustele ja liikmesriigid määravad kõnealuseid sertifikaate loosiga, peaksid asjaomased riiklikud pädevad asutused ülejäänud kogused ümber jagama nii, et kvooti saaks maksimaalselt ära kasutada ja vältida väga väikeste koguste määramist. Samadel põhjustel on asjakohane ette näha ümberjagamine ka juhul, kui vähendamisprotsendi rakendamisel ei saada kokku isegi 20-tonnist kogust.

(6)

Kvootide sobiva haldamise tagamiseks tuleks kehtestada päritolusertifikaadi kohustuslik esitamine juhul, kui kvoot on avatud kindlaksmääratud riigile ja kõnealuse riigi välja antud ekspordisertifikaat ei ole nõutav.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 327/98 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 327/98 muudetakse järgmiselt:

1.

Artikkel 1 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 1

1.   Imporditariifikvoodid avatakse iga aasta 1. jaanuaril järgmiselt:

a)

63 000 tonni CN-koodi 1006 30 alla kuuluvat kroovitud või poolkroovitud riisi, tollimaksu nullmääraga;

b)

1 634 tonni CN-koodi 1006 20 alla kuuluvat kooritud riisi, 15 % väärtuselise tollimaksumääraga;

c)

100 000 tonni CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluvat purustatud riisi nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d sätestatust 30,77 % võrra madalama tollimaksumääraga; (6)

d)

40 216 tonni CN-koodi 1006 30 alla kuuluvat kroovitud või poolkroovitud riisi, tollimaksu nullmääraga;

e)

31 788 tonni CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluvat purustatud riisi, tollimaksu nullmääraga.

Kõnealuseid kvoote hallatakse käesoleva määruse kohaselt ning jaotatakse vastavalt päritoluriigile ja ajavahemikule kooskõlas IX lisaga. 2006. aastaks jaotatakse kvoodid siiski X lisa kohaselt.

2.   Iga aasta 1. jaanuaril avatakse CN-koodi 1006 10 alla kuuluva koorimata riisi 7 tonni suurune tariifikvoot 15 % väärtuselise tollimaksumääraga ja järjekorranumbri all 09.0083.

Kõnealust kvooti haldab komisjon vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (7) artiklite 308a, 308b ja 308c kohaselt.

2.

Artiklis 3 asendatakse sõnad “artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c” sõnadega “artikli 1 lõike 1 punktides a ja c”.

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 kolmandas taandes asendatakse sõnad “artikli 1 lõike 1 punktis c” sõnadega “artikli 1 lõike 1 punktides c ja e”;

b)

lõikele 4 lisatakse punkt e järgmises sõnastuses:

“e)

artikli 1 lõike 1 punktis e osutatud kvoodi puhul üks XI lisas loetletud kannetest.”

c)

lõike 5 kolmas taane asendatakse järgmisega:

“—

juhul kui ekspordisertifikaati ei nõuta, peavad taotlejad esitama iga osa ja järjekorranumbri puhul ette nähtud maksimumkoguse ulatuses ainult ühe taotluse.”

4.

Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.   Juhul kui lõike 2 esimeses taandes osutatud vähendamise tõttu tekib üks või mitu alla 20-tonnist kogust taotluse kohta, jaotab liikmesriik liisuheitmisega nende koguste kogusumma 20-tonniste partiidena ning ülejäänud koguse võrdselt 20-tonniste partiide vahel.

Juhul kui alla 20-tonniste koguste lisamisel ei moodustu 20-tonniseid partiisid, jaotab liikmesriik ülejäänud koguse võrdselt ettevõtjate vahel, kellel on 20-tonniste või suuremate partiide litsents.”

5.

Artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse sõnad “artikli 5 lõige 2” sõnadega “artikli 5 lõiked 2 ja 3”.

6.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 4 asendatakse järgmise tekstiga:

“4.   Erandina komisjoni määruse (EÜ) nr 1342/2003 (8) artikli 6 lõikest 1 ja vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (9) artikli 23 lõikele 2 kehtivad kooritud riisi, kroovitud riisi või poolkroovitud riisi ja purustatud riisi impordilitsentsid tegelikust väljaandmise päevast sellele järgneva kolmanda kuu lõpuni.

Impordilitsentsid võivad kehtida maksimaalselt kuni nende väljaandmise aasta 31. detsembrini.

b)

Lisatakse lõige 5 järgmises sõnastuses:

“5.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud kvootide alusel on ühenduses toodete vabasse ringlusse lubamise tingimuseks asjaomase riigi pädeva asutuse väljaantud päritolusertifikaadi esitamine määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 47 kohaselt.

Kõnealuste kvootide puhul, mis hõlmavad riike, kellelt nõutakse päritolusertifikaati käesoleva määruse artikli 3 kohaselt, või kvootide puhul, mille päritolukohaks on märgitud “kõik riigid”, päritolusertifikaati ei nõuta.”

7.

VI lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

8.

IX ja X lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

9.

Käesoleva määruse III lisas olev tekst lisatakse XI lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006, välja arvatud artikli 1 lõige 6, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006. (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 120, 5.5.2006, lk 19.

(3)  ELT L 120, 5.5.2006, lk 17.

(4)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 402/2006 (ELT L 70, 9.3.2006, lk 35).

(5)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2152/2005 (ELT L 342, 24.12.2005, lk 30).

(6)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.”

(8)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(9)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.”


I LISA

“VI LISA

Artikli 4 lõike 4 punktis b nimetatud kanded

:

Hispaania keeles

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Tšehhi keeles

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Taani keeles

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

Saksa keeles

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Eesti keeles

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Kreeka keeles

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Inglise keeles

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Prantsuse keeles

:

Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itaalia keeles

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

Läti keeles

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

:

Leedu keeles

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Ungari keeles

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

Malta keeles

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Hollandi keeles

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poola keeles

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugali keeles

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovaki keeles

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Sloveeni keeles

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Soome keeles

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Rootsi keeles

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)”


II LISA

IX LISA

Alates 2007. aastast ette nähtud kvoodid ja osad

a)

Artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot 63 000 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Aprill

Juuli

September

Oktoober

Ameerika Ühendriigid

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Tai

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Austraalia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Teised riigid

1 805

09.4130

0

1 805

 

Kõik riigid

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Kokku

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Artikli 1 lõike 1 punktis b sätestatud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi kvoot 1 634 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Juuli

Oktoober

Kõik riigid

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Kokku

1 634

1 634

 

c)

Artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot 100 000 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Juuli

Tai

52 000

09.4149

36 400

15 600

Austraalia

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guajaana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Ameerika Ühendriigid

9 000

09.4153

4 500

4 500

Teised riigid

12 000

09.4154

6 000

6 000

Kokku

100 000

60 400

39 600

d)

Artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot 40 216 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Juuli

September

Tai

5 513

09.4112

5 513

Ameerika Ühendriigid

2 388

09.4116

2 388

India

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Teised riigid

3 435

09.4119

3 435

Kõik riigid

25 516

09.4166

8 505

17 011

Kokku

40 216

23 205

17 011

e)

Artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot 31 788 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

September

Oktoober

Kõik riigid

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Kokku

31 788

31 788

 

X LISA

2006. aastaks ette nähtud kvoodid ja osad

a)

Artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot 63 000 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Aprill

Juuli

September

Oktoober

Ameerika Ühendriigid

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Tai

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Austraalia

1 019

09.4129

0

1 019

 

Teised riigid

1 805

09.4130

0

1 805

 

Kõik riigid

 

09.4138

 

 

 

 

 (4)

Kokku

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Artikli 1 lõike 1 punktis b sätestatud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi kvoot 1 634 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Juuli

Oktoober

Kõik riigid

1 634

09.4148

1 634

 (4)

Kokku

1 634

1 634

 

c)

Artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot 106 667 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Juuli

Tai

55 467

09.4149

38 827

16 640

Austraalia

17 067

09.4150

8 533

8 534

Guajaana

11 733

09.4152

5 866

5 867

Ameerika Ühendriigid

9 600

09.4153

4 800

4 800

Teised riigid

12 800

09.4154

6 400

6 400

Kokku

106 667

64 426

42 241

d)

Artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot 44 716 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

Jaanuar

Juuli

September

Tai

6 950

09.4112

5 750

1 200

Ameerika Ühendriigid

3 184

09.4116

3 184

India

2 358

09.4117

2 358

Pakistan

2 128

09.4118

2 128

Teised riigid

4 580

09.4119

4 580

Kõik riigid

25 516

09.4166

 

25 516

Kokku

44 716

18 000

26 716

e)

Artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot 31 788 tonni:

Päritolu

Kogus tonnides

Jrk-nr

Osad (kogus tonnides)

September

Oktoober

Kõik riigid

31 788

09.4168

31 788

 (6)

Kokku

31 788

31 788

 


(1)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.

(2)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.

(3)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.

(4)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.

(5)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.

(6)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest osadest kasutamata jäänud koguste jääk.


III LISA

“XI LISA

Artikli 4 lõike 4 punkti e kanded

:

Hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

Tšehhi keeles

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98, čl. 1 odst. 1 písm. e))

:

Taani keeles

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

Saksa keeles

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

Eesti keeles

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

:

Kreeka keeles

:

Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

Inglise keeles

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

:

Prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

Itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

Läti keeles

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

Leedu keeles

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

:

Ungari keeles

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

Malta keeles

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Regolament (KE) Nru 327/98, Artikolu 1, paragrafu 1, punt e))

:

Hollandi keeles

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poola keeles

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

Portugali keeles

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

Slovaki keeles

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

:

Sloveeni keeles

:

Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98, člen 1(1)(e))

:

Soome keeles

:

Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

:

Rootsi keeles

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 e))”


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 966/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2006, millega avatakse AKV riikidest pärit CN-koodi 0803 00 19 alla kuuluvate banaanide importimiseks tariifikvoot ajavahemikuks 1. märts kuni 31. detsember 2006 ning sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1964/2005 banaanide tariifimäärade kohta, (1) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2015/2005 (nõukogu määrusega (EÜ) nr 1964/2005 avatud tariifikvootide raames AKV riikidest pärit banaanide impordi kohta 2006. aasta jaanuaris ja veebruaris) (2) artikli 6 lõike 3 kohaselt välja antud impordilitsentsid kehtivad 1. jaanuarist 2006 kuni 7. aprillini 2006. Selleks et tagada asjakohane kontroll imporditud banaanide koguste üle, tuleks näha ette, et liikmesriigid teatavad komisjonile lisaks jaanuaris ja veebruaris kasutatud litsentside põhjal vabasse ringlusse lubatud kogustele ka 2006. aasta märtsis ja aprillis kasutatud litsentside põhjal vabasse ringlusse lubatud kogused.

(2)

Seepärast tuleks vastavalt muuta komisjoni määruse (EÜ) nr 219/2006 (3) artikli 6 lõike 2 punkti b, millega on selline teatamine ette nähtud.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas banaanituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 219/2006 artikli 6 lõike 2 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:

“b)

nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 30. juuniks 2006 määruse (EÜ) nr 2015/2005 artikli 6 lõike 3 kohaselt välja antud litsentside põhjal vabasse ringlusse lubatud banaanide kogused.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 316, 2.12.2005, lk 1.

(2)  ELT L 324, 10.12.2005, lk 5.

(3)  ELT L 38, 9.2.2006, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 566/2006 (ELT L 99, 7.4.2006, lk 6).


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2, artikli 15 lõiget 2 ning artikli 40 lõike 1 punkti c ja lõike 2 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 12 on sätestatud, et kvooti ületava toodangu võib üle kanda järgmisesse turustusaastasse, seda võib kasutada teatud toodete tootmiseks või eritarnekorra raames äärepoolseimates piirkondades kooskõlas nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, (2) või selle võib teatud kogusepiirangute ulatuses eksportida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 15 on sätestatud, et ülejäägimaksuga maksustatakse suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi ülejääk, mida ei ole üle kantud, äärepoolseimate piirkondade eritarnekorra raames kasutatud ega eksporditud, samuti tööstuslik suhkur, tööstuslik isoglükoos ja tööstuslik inuliinisiirup, mille puhul ei ole määratud tähtajaks esitatud mingeid tõendeid selle kohta, et see oleks töödeldud üheks kõnealuse määruse artikli 13 lõikes 2 nimetatud toodetest, ning kogused, mis on kõrvaldatud turult kooskõlas artikliga 19 ja mille puhul ei ole täidetud nimetatud artikli lõikes 3 ette nähtud kohustusi.

(3)

Selleks et vältida kvoodiväliselt toodetud ja turgu häirida võivate koguste kuhjumist, tuleb kehtestada kõrge ülejäägimaksu määr. Selleks näib sobivat valge suhkru imporditollimaksuna kindlaksmääratud summa.

(4)

Kvoodivälise suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi puhul on vaja meetmeid juhtudeks, kui toode hävitatakse ja/või kui seda pöördumatult kahjustatakse, samuti vääramatu jõu puhuks, millega kaasneb võimatus kasutada tooteid vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 12.

(5)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 17 on sätestatud tunnustuse andmine ettevõtjale, kes töötleb suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit ümber sama määruse artikli 13 lõikes 2 osutatud toodeteks. Täpsustada tuleb, mida peab sisaldama taotlus, mille töötlejad liikmesriikide pädevatele asutustele esitama peavad. Vajalik on määratleda kohustused, mis ettevõtjad endale tunnustuse saamisega võtavad, ja iseäranis kohustus pidada jooksvalt sissetulnud tooraine, ümbertöödeldud ja ümbertöödelduna väljaläinud koguste registrit. Tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi turukorralduse toimimise kindlustamiseks tuleb oma kohustusi mittetäitvatele töötlejatele ette näha sanktsioonid.

(6)

Kindlaks tuleb määrata määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 12 punktis a osutatud tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutamise tingimused, eriti tootjate ja töötlejate vaheliste tooraine tarnelepingute puhul, ning koostada vastavalt nimetatud määruse artikli 13 lõikele 2 asjaomaste toodete nimekiri, arvestades keemia- ja farmaatsiatööstuse suhkruvarudega seoses saadud kogemust.

(7)

Kontrollisüsteemi tõhustamiseks tuleb tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutamisel piirduda tunnustatud tootja ja töötleja vahelise otsese müümisega.

(8)

Selleks et lihtsustada tööstusliku suhkru kasutamist ja parandada potentsiaalsetele kasutajatele tooraine kättesaadavust, tuleb lubada tootjatel asendada oma tööstusliku suhkru kogus vajadusel teises liikmesriigis asutatud tootja toodetud suhkruga. Sellise võimaluse saab siiski anda üksnes tingimusel, et tagatakse tarnitud ja tööstuses tegelikult kasutatud koguste täiendav kontrollimine. Selle võimaluse andmise otsustamine tuleb jätta liikmesriigi pädevale asutusele.

(9)

Selleks et tagada suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi korrakohane kasutamine, tuleb töötlejale vastasel korral ette näha piisavalt suured trahvid selleks, et vältida igasugust tooraine mittesihipärase kasutamise ohtu.

(10)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 14 lõikes 1 on sätestatud, et iga ettevõtja võib otsustada kanda järgmisesse turustusaastasse üle kogu või osa oma üleliigse suhkru-, isoglükoosi- või inuliinisiirupitoodangust. Suhkrut tootvale ettevõtjale antud võimalus kanda vajadusel üle kogu kvooti ületav toodang tingib nõudmise, et asjaomased suhkrupeedikasvatajad oleksid ülekandmise otsustamisega tihedalt seotud vastava majandusharusisese kokkuleppe kaudu, millele osutatakse nimetatud määruse artiklis 6.

(11)

Isoglükoosi tootmine toimub aasta ringi ja toodangut on raske ladustada. Seetõttu tuleb ette näha, et isoglükoosi tootvad ettevõtjad saaksid ülekandmisotsuse teha tagantjärele.

(12)

Koguste ja kavandatud kasutuse kontrollimise huvides tuleb ette näha, et äärepoolseimates piirkondades eritarnekorra raames kasutatav suhkur tuleb müüa otse tootjalt äärepoolseima piirkonna ettevõtjale vastavalt tingimustele, mis on sätestatud komisjoni 12. aprilli 2006. aasta määruses (EÜ) nr 793/2006, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 (erimeetmete kohta Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas) üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3) Nende kahe süsteemi nõuetekohaseks kohaldamiseks on vaja tihedat koostööd suhkrut tootvas liikmesriigis üleliigse suhkru korraldamise eest vastutavate asutuste ja äärepoolseima piirkonna eritarnekorra eest vastutavate asutuste vahel.

(13)

Eksport peab toimuma vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 23 välja antud ilma eksporditoetuseta ekspordilitsentside alusel ning suhkru puhul kvootide alusel, mis komisjon avab, arvestades ühenduse kohustusi Maailma Kaubandusorganisatsioonis. Halduskaalutlustel tuleb ekspordi tõendamiseks kasutada ekspordidokumente, mis on ette nähtud komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. (4) Liikmesriigid peavad teostama füüsilist kontrolli vastavalt tingimustele, mis on ette nähtud komisjoni 26. novembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 2090/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 386/90 üksikasjalikud rakenduseeskirjad füüsilise kontrolli kohta, mis teostatakse eksporditoetuse saamise tingimustele vastavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksportimise ajal. (5)

(14)

Läbipaistvuse ja õigusselguse huvides tuleb alates 1. juulist 2006 tunnistada kehtetuks komisjoni 14. septembri 1981. aasta määrus (EMÜ) nr 2670/81, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta, (6) komisjoni 13. jaanuari 1982. aasta määrus (EMÜ) nr 65/82, milles sätestatakse suhkru järgmisesse turustusaastasse ülekandmise üksikasjalikud eeskirjad, (7) ja komisjoni 27. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete jaoks. (8)

(15)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega määratakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 II jaotise 3. peatükiga kindlaks kvooti ületades toodetud suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutamise või ülekandmise tingimused.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   tooraine– suhkur, isoglükoos või inuliinisiirup;

b)   tööstuslik tooraine– määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 2 punktides 6 ja 7 osutatud tööstuslik suhkur, tööstuslik isoglükoos või tööstuslik inuliinisiirup;

c)   tootja– määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 17 kohaselt tunnustatud toorainet tootev ettevõtja;

d)   töötleja– käesoleva määruse artikli 5 kohaselt tunnustatud ettevõtja, kes töötleb toorainet ümber üheks või mitmeks lisas osutatud tooteks.

Tooraine ja tööstusliku tooraine koguseid väljendatakse tonnidena valges suhkrus või isoglükoosi puhul tonnidena kuivaines.

II   PEATÜKK

ÜLEJÄÄGIMAKS

Artikkel 3

Summa

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 15 ettenähtud ülejäägimaks on 500 eurot tonni kohta.

2.   Liikmesriik teavitab maksmisele kuuluvast ülejäägimaksu kogusummast tootjaid enne ülejäägi tootmise turustusaastale järgnevat 1. maid. Kõnealune tootja tasub ülejäägimaksu enne sama aasta 1. juunit.

3.   Kogust, mille eest ülejäägimaks on tasutud, käsitatakse ühenduse turul müüduna.

Artikkel 4

Ülejäägimaksuga maksustatavad kogused

1.   Ülejäägimaksu tuleb tootjal tasuda vastaval turustusaastal tootmiskvooti ületavalt toodangult.

Ülejäägimaksu ei tule siiski maksta sellistelt lõikes 1 osutatud kogustelt, mis on

a)

lisas osutatud toodeteks ümbertöötlemise eesmärgil töötlejale tarnitud enne järgmise turustusaasta 30. novembrit;

b)

määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 14 kohaselt üle kantud, kusjuures suhkru puhul on tootja need kuni vastava turustusaasta viimase päevani ladustanud;

c)

enne järgmise turustusaasta 31. detsembrit tarnitud määruse (EÜ) nr 247/2006 II jaotises sätestatud äärepoolseimate piirkondade jaoks ette nähtud eritarnekorra raames;

d)

ekspordilitsentsi alusel eksporditud enne järgmise turustusaasta 31. detsembrit;

e)

vastava liikmesriigi pädevale asutusele teadaolevatel asjaoludel hävinud või parandamatuid kahjustusi saanud.

2.   Kõik suhkrutootjad teatavad neile tunnustuse andnud liikmesriigi pädevale asutusele enne asjaomase turustusaasta 1. veebruari tootmiskvooti ületava toodetud suhkru koguse.

Iga suhkrutootja teatab vajadusel enne iga järgneva kuu lõppu kõnealuse turustusaasta eelmisel kuul ilmnenud sellise toodangu.

3.   Liikmesriigid koguvad ja esitavad hiljemalt 30. juuniks komisjonile andmed lõike 1 teises lõigus osutatud koguste, üleliigse üldkoguse ja eelmisel turustusaastal määratud ülejäägimaksude kohta.

4.   Kui vääramatu jõu korral ei ole võimalik lõike 1 punktides a, c ja d osutatud toiminguid õigeaegselt läbi viia, võtab selle liikmesriigi, mille territooriumil üleliigne suhkur, isoglükoos või inuliinisiirup toodeti, pädev asutus asjaomase ettevõtja viidatud asjaoludega seoses vajalikud meetmed.

III   PEATÜKK

TÖÖSTUSLIK KASUTAMINE

Artikkel 5

Tunnustus

1.   Ettevõtjatele, kes on võimelised kasutama tööstuslikku toorainet ühe lisas osutatud toote tootmiseks, annab liikmesriigi pädev asutus nende taotlusel tunnustuse, millega kaasnevad järgmised kohustused:

a)

pidada registreid kooskõlas artikliga 11;

b)

esitada nimetatud asutusele juhtimiseks ning asjaomase tooraine päritolu ja kasutamise kontrollimiseks vajalik teave ja tõendid;

c)

võimaldada nimetatud asutusel teostada vastavat haldus- ja füüsilist kontrolli.

2.   Tunnustamistaotluses näidatakse tootmisvõimsus ning tooraine ümbertöötlemise tehnilised koefitsiendid ja toodetava toote täpne kirjeldus. Andmed esitatakse ettevõtete kaupa.

Liikmesriikide pädevad asutused võtavad vajalikud meetmed selleks, et kindlustada deklareeritud tooraine ümbertöötlemise tehniliste koefitsientide usaldusväärsus.

Koefitsiendid määratakse kindlaks ümbertöötlemisettevõttes läbi viidud katsete põhjal. Juhul kui ettevõttes koefitsiente hinnatud ei ole, lähtutakse kontrollimisel ühenduse õigusaktides kehtestatud koefitsientidest või nende puudumisel vastavas ümbertöötlemistööstuses üldiselt tunnustatud koefitsientidest.

3.   Tunnustus antakse ühe või mitme erilise toote väljatöötamiseks. Tunnustus võetakse tagasi, kui mõnda lõikes 1 osutatud tingimust enam ei täideta. Tunnustuse võib tagasi võtta turustusaasta kestel. Seda ei saa teha tagasiulatuvalt.

Artikkel 6

Tarneleping

1.   Tööstusliku tooraine kohta sõlmivad määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 13 lõikes 1 osutatud tarnelepingu tootja ja töötleja, kes kindlustab, et ühendusesiseselt kasutatakse tööstuslikku toorainet käesoleva määruse lisas nimetatud toodete tootmiseks.

2.   Tööstusliku tooraine tarnelepingus sätestatakse vähemalt järgmine:

a)

lepingupoolte nimed, aadressid ja tunnustuste numbrid;

b)

lepingu tähtaeg ja tarneperioodil iga tooraine tarnitav kogus;

c)

tooraine hind, kvaliteet ja tarnetingimused;

d)

tootja kohustus tarnida kvooti ületavast toodangust tulenev tooraine ning töötleja kohustus kasutada tarnitud koguseid üksnes vastavalt tunnustusele määratud toodete tootmiseks.

3.   Kui tootja ja töötleja on ühe ja sama ettevõtja osad, koostab ettevõtja esialgse (pro forma) tarnelepingu, milles sisalduvad kõik lõikes 2 märgitud asjaolud, peale hinna.

4.   Tootja edastab talle tunnustuse andnud liikmesriigi pädevatele asutustele ja asjaomasele töötlejale tunnustuse andnud liikmesriigi pädevatele asutustele enne esimest lepingukohast tarnet vastava lepingu koopia. Koopias ei pea märkima lõike 2 punktis c osutatud hindu.

Artikkel 7

Asendamine

1.   Iga turustusaasta alguses võib tootja kuni kvoodi saavutamiseni asendada artiklis 6 nimetatud tarnelepingutes tööstusliku tooraine kvoodi alusel toodetava toorainega.

2.   Asjaomase tootja nõudmisel loetakse lõike 1 alusel tarnitud kvoodikohane tooraine samal turustusaastal tootjale artikli 4 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt tarnitud tööstuslikuks tooraineks.

3.   Huvitatud isikute taotlusel võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada tööstusliku tooraine asemel ühenduse sees teise tootja poolt toodetud suhkru koguse tarnimist. Sel juhul loetakse tarnitud suhkur samal turustusaastal tootjale artikli 4 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt tarnitud tööstuslikuks tooraineks.

Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused tagavad tehingute kontrolli ja järelevalve kooskõlastamise.

Artikkel 8

Tooraine tarnimine

Artikli 9 lõikes 1 osutatud kättetoimetamisteatiste põhjal teatab tootja iga kuu talle tunnustuse andnud liikmesriigi pädevale asutusele eelmisel kuul iga tarnelepingu kohaselt tarnitud toorainekogused, näidates vajadusel ära artikli 7 lõike 1 või 3 kohaselt tarnitud kogused.

Esimeses lõigus osutatud koguseid käsitatakse vastavalt artikli 4 lõike 1 teise lõike punktile a tarnitud kogustena.

Artikkel 9

Töötleja kohustused

1.   Tarnimisel esitab töötleja asjaomasele tootjale artiklis 6 osutatud tarnelepingu kohase tööstusliku tooraine kättetoimetamisteatise, mis tõendab tarnitud kogust.

2.   Enne igale tarnele järgneva viienda kuu lõppu esitab töötleja liikmesriigi pädevatele asutustele tõendi tööstusliku tooraine kasutamise kohta toodete valmistamiseks vastavalt artiklis 5 osutatud tunnustusele ja artiklis 6 osutatud tarnelepingule. Tõendil näidatakse eelkõige registreerimine registris ja tootmisprotsessi käigus või selle lõppemisel automatiseeritult leitud asjaomaste toodete kogused.

3.   Kui töötleja ei ole esitanud lõike 2 kohast tõendit, tasub ta tarnimisele järgneva viienda kuu lõpust alates iga asjaomase tarnitud tonni ja hilinemispäeva kohta 5 eurot.

4.   Kui töötleja ei ole esitanud lõikes 2 osutatud tõendit tarnimisele järgneva seitsmenda kuu lõpuks, loetakse asjaomane kogus artikli 13 kohaselt üledeklareerituks. Töötleja tunnustus peatatakse vastavalt rikkumise raskusele kolmeks kuni kuueks kuuks.

Artikkel 10

Liikmesriikide teatised

Liikmesriigid teatavad komisjonile:

a)

hiljemalt vaadeldavale kuule järgneva teise kuu lõpuks tarnitud tööstusliku tooraine koguse;

b)

hiljemalt novembri lõpuks eelmise turustusaasta kohta

tarnitud tööstusliku tooraine koguse, eristades valget suhkrut, toorsuhkrut, suhkrusiirupit ja isoglükoosi,

kasutatud tööstuliku tooraine koguse, eristades ühelt poolt valget suhkrut, suhkrusiirupit ja isoglükoosi, ning teiselt poolt lisas osutatud tooteid,

artikli 7 lõike 3 kohaselt tarnitud koguseid.

Artikkel 11

Töötleja registrid

Liikmesriigi pädev asutus määrab kindlaks, milliseid registreid töötleja peab pidama ning kui sageli neisse sissekandeid tegema (mis peab olema vähemalt kord kuus).

Nendesse töötleja poolt vähemalt jooksvale aastale järgneva kolme aasta jooksul säilitatavatesse registritesse kantakse vähemalt järgmine teave:

a)

töötlemiseks ostetud eri toorainete kogused;

b)

töödeldud toorainekogused ning neist saadud lõpp-, vahe- ja kõrvaltoodete kogused ning liigid;

c)

töötlemiskaod;

d)

hävitatud kogused ja hävitamise põhjendus;

e)

töötleja müüdud või loovutatud toodete kogused ja liigid.

Artikkel 12

Töötlejate kontrollimine

1.   Iga turustusaasta jooksul kontrollivad liikmesriigi pädevad asutused riskianalüüsi põhjal valituna vähemalt 50 % tunnustuse saanud töötlejatest.

2.   Kontroll hõlmab töötlemisprotsessi analüüsi, äridokumentatsiooni kontrollimist ja laovarude füüsilist kontrolli eesmärgiga kontrollida tarnitud tooraine ja saadud lõpp-, vahe- ja kõrvaltoodete vahelist vastavust.

Kontrolli eesmärk on veenduda tarnitud ja tootmisesse suunatud toorainekoguste ning saadud toodete ja laovarude liikumise mõõtmiseks kasutatavate mõõteriistade ja laborianalüüsimeetodite täpsuses.

Kui teatud juhul on liikmesriigi pädevad asutused ette näinud kontrolli teostamine proovide põhjal, peavad need proovid olema esinduslikud ja tagama kontrolli tulemuse usaldusväärsuse.

3.   Kõikide kontrollimiste kohta koostatakse kontrollija allkirjastatud aruanne, mis kajastab üksikasjalikult kontrollimise eri aspekte. Aruandes kajastatakse eelkõige järgmist:

a)

kontrolli teostamise kuupäev ja juuresviibinud isikud;

b)

kontrollitav periood ja asjaomased kogused;

c)

kasutatud kontrollitehnikad, sealhulgas vajadusel viide proovivõtumeetoditele;

d)

kontrolli tulemused ja esitatud soovitused;

e)

tuvastatud kõrvalekallete ja lahknevuste raskuse, ulatuse, püsivuse ja kestuse hinnang ning kõikide selliste elementidele äranäitamine, mida tuleks arvestada karistuse määramisel.

Kõik kontrolliaruanded arhiveeritakse ja säilitatakse vähemalt kolmeks kontrolli teostamise aastale järgnevaks aastaks viisil, mis võimaldab neid komisjoni kontrollteenistustel hõlpsasti kasutada.

Artikkel 13

Sanktsioonid

1.   Füüsiliste laovarude, registris kajastatud laovarude ja toorainetarnete vahelise mittevastavuse või nende vastavuse selgitamiseks vajalike tõendite puudumise tuvastamise korral peatatakse töötleja tunnustus liikmesriigi poolt kindlaksmääratud ajaks, mis ei tohi olla lühem kui kolm kuud puuduste tuvastamise kuupäevast arvates. Tunnustuse peatamise ajal ei tohi töötleja tööstusliku tooraine tarneid vastu võtta, kuid ta võib kasutada varem tarnitud tööstuslikku toorainet.

Kasutatud tööstusliku tooraine üledeklareerimise korral peab töötleja tasuma iga üledeklareeritud tonni kohta 500 eurot.

2.   Tunnustust ei peatata vastavalt lõikele 1 juhul, kui füüsilise laovaru ja raamatupidamises kajastatud laovaru erinevus tuleneb vääramatust jõust või kui see moodustab vähem kui 5 % kontrollitud tooraine mahust või on tingitud hooletusest või lihtsatest haldusvigadest, tingimusel, et selliste puuduste vältimiseks tulevikus on võetud parandusmeetmed.

IV   PEATÜKK

ÜLEKANDMINE

Artikkel 14

Ülekantavad kogused

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 14 kohaselt võib tootja kas kogu või osa jooksva aasta kvooti ületavast toodangust kanda üle järgmisesse turustusaastasse, sealhulgas kogused, mis on varasemalt vastavalt nimetatud määruse artiklile 19 sellesse turustusaastasse üle kantud või turult kõrvaldatud.

Artikkel 15

Suhkru ülekandmine

1.   Suhkru ülekandmise tingimused vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 14 lepitakse kokku sama määruse artikli 6 kohase majandusharusisese kokkuleppega ja need seonduvad eelkõige ülekantava suhkru kogusele vastava suhkrupeedikogusega ja selle koguse jaotumisega suhkrupeedikasvatajate vahel.

2.   Ülekantava suhkru kogusele vastava suhkrupeedi eest maksab kõnealune ettevõtja vähemalt miinimumhinna samadel tingimustel, mida kohaldatakse sellel turustusaastal, millele suhkur üle kantakse, kvoodikohase toodangu raames tarnitud suhkrupeedile.

Artikkel 16

Isoglükoosi ülekandmine

Teise turustusaastasse ülekandmise otsuse teinud isoglükoositootja teatab oma otsusest talle tunnustuse andnud liikmesriigi pädevale asutusele enne järgmise turustusaasta 31. oktoobrit.

Artikkel 17

Liikmesriikide teatised

Liikmesriigid teatavad komisjonile

a)

hiljemalt 1. maiks järgmisesse turustusaastasse ülekantava jooksval turustusaastal toodetud suhkrupeedisuhkru ja inuliinisiirupi kogused;

b)

hiljemalt 15. juuliks järgmisesse turustusaastasse ülekantava jooksval turustusaastal toodetud roosuhkru koguse;

c)

hiljemalt 15. novembriks eelmisest turustusaastast ülekantava isoglükoosi koguse.

V   PEATÜKK

ERITARNEKORD JA EKSPORT

Artikkel 18

Äärepoolseimad piirkonnad

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 12 punkti c kohaselt äärepoolseimate piirkondade eritarnekorras kasutatava üleliigse tooraine kohta, mille koguselised mahud on kehtestatud määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 24 lõikes 1 sätestatud programmidega, sõlmitakse müügileping otse nende tootja ja määruse (EÜ) nr 793/2006 artiklis 9 osutatud registrisse kantud ettevõtja vahel.

2.   Lõikes 1 osutatud lepinguga annavad pooled üle eelkõige järgmise:

a)

tootja kinnituse, mis tõendab lepingu järgi tarnitava üleliigse tooraine kogust;

b)

asjaomase ettevõtja kinnituse, mis tõendab kõnealuse koguse tarnimist eritarne korras.

Üleliigse tooraine puhul lisatakse määruse (EÜ) nr 793/2006 artikli 7 lõikes 4 osutatud abisertifikaadi taotlusele käesoleva artikli lõike 2 punktis a osutatud tootja tõend. Abisertifikaadi lahtrisse 20 tehakse märge “C-suhkur: toetust ei anta”, vastavalt määruse (EÜ) nr 793/2006 I lisa F-osale.

Abisertifikaadi välja andnud pädev asutus edastab selle sertifikaadi koopia tootjale tunnustuse andnud liikmesriigi pädevale asutusele.

Toorainekoguseid, mille kohta tootja esitab lõike 2 punktis b osutatud tarnekinnituse ja mille kohta asjaomasel liikmesriigil on koopiad abisertifikaatidest, käsitletakse vastavalt artikli 4 lõike 1 teise lõigu punktile c eritarnekorras tarnituina.

Artikkel 19

Eksport

1.   Artikli 4 lõike 1 teise lõigu punktis d osutatud ekspordilitsentsid antakse välja ilma eksporditoetuseta koguseliste määrade raames, mille komisjon kehtestab määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 39 lõikes 2 osutatud korras.

2.   Üleliigseid koguseid käsitletakse vastavalt artikli 4 lõike 1 teise lõigu punktile d eksporditutena, kui

a)

toode on eksporditud eksporditoetuseta valge suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupina;

b)

eksportiv liikmesriik kiitis kõnealuse ekspordideklaratsiooni heaks enne 1. jaanuari, mis järgnes üleliigse tooraine tootmise turustusaastale;

c)

tootja esitas enne üleliigse toodangu tootmise turustusaastale järgnenud 1. aprilli liikmesriigi pädevale asutusele

i)

ekspordilitsentsi, mis on välja antud vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklile 23;

ii)

määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklites 32 ja 33 osutatud tagatise vabastamiseks vajalikud dokumendid;

iii)

deklaratsiooni, mis tõendab, et eksporditud kogused on tunnistatud käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 teise lõigu punktis d osutatud kvootiületavateks kogusteks.

VI   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Vahetuskurss

Liikmesriikides, kus euro ei ole käibel, on vahetuskursiks

a)

artiklis 3 osutatud ülejäägimaksu puhul üleliigse koguse tootmise turustusaasta esimese päeva kurss;

b)

artikli 9 lõikes 3 ja artikli 13 lõikes 1 osutatud tagatiste puhul tagatise esitamise kohustuse kuu esimese päeva kurss.

Artikkel 21

Kontroll ja riiklikud rakendusmeetmed

1.   Liikmesriik teostab füüsilist kontrolli, mis hõlmab vähemalt 5 %

a)

artiklis 14 osutatud ülekantud suhkru kogustest;

b)

artiklis 18 osutatud äärepoolseimat piirkondade eritarnekorra raames tarnitud toorainekogustest;

c)

vastavalt määruse (EÜ) nr 2090/2002 tingimustele artiklis 19 osutatud ekspordideklaratsioonidest.

2.   Liikmesriik esitab komisjonile hiljemalt turustusaastale järgneva aasta 30. märtsiks aastaaruande käesoleva artikli lõikes 1 ja artiklis 12 osutatud kontrollide kohta, näidates ära iga kontrolli käigus tuvastatud märkimisväärsed ja väheolulised puudused, samuti kohaldatud järelmid ja sanktsioonid.

3.   Liimesriigid võtavad kõik käesoleva määruse nõuetekohase kohaldamise huvides vajalikud meetmed ja võivad menetluses osalevate ettevõtjate suhtes kohaldada sobivaid siseriiklikust õigusest tulenevaid sanktsioone.

4.   Liikmesriigid abistavad üksteist kontrolli tõhususe tagamise ning esitatud dokumentide autentsuse ja vahetatud teabe täpsuse kontrollimise võimaldamise eesmärgil.

Artikkel 22

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EMÜ) nr 65/82, (EMÜ) nr 2670/81 ja (EÜ) nr 1265/2001 tunnistatakse alates 1. juulist 2006 kehtetuks.

Määrusi (EMÜ) nr 2670/81 ja (EÜ) nr 1265/2001 kohaldatakse siiski 2005/2006. turustusaasta toodangu suhtes.

Artikkel 23

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 318/2006.

(3)  ELT L 145, 31.5.2006, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 852/2006 (ELT L 158, 10.6.2006, lk 9).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(5)  EÜT L 322, 27.11.2002, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1454/2004 (ELT L 269, 17.8.2004, lk 9).

(6)  EÜT L 262, 16.9.1981, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 95/2002 (EÜT L 17, 19.1.2002, lk 37).

(7)  EÜT L 9, 14.1.1982, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2223/2000 (EÜT L 253, 7.10.2000, lk 15).

(8)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 493/2006 (ELT L 89, 28.3.2006, lk 11).


LISA

CN-kood

Kaupade kirjeldus

1302 32

– – jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 39 00

– – muud

ex 1702 60 95

– – võiete või Rinse Appelstroopi tootmiseks kasutatav siirup

2102 10

– eluspärm

ex 2102 20

– – mitteaktiivsed pärmid

2207 10 00

– denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust (bioetanool)

ex 2207 20 00

– igasugune denatureeritud etüülalkohol

ex 2208 40

– rumm

ex 2309 90

– vähemalt 60 % lüsiini kuivainesisaldusega tooted

29

Orgaanilised keemiatooted, välja arvatud alamrubriikidesse 2905 43 00 ja 2905 44 kuuluvad tooted

3002 90 50

– – mikroorganismide kultuurid

3003

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata

3004

Ravis või profülaktikas kasutatavad komponentidest kokkusegatud või ühekomponendised ravimid, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.a 3002, 3005 ja 3006 tooted)

3006

Kombineeritud nomenklatuuri 30. peatüki märkuses 4 viidatud farmaatsiatooted

3203 00 90

– kindla või muutuva keemilise koostisega taimsed ja loomsed värvained ning neil põhinevad preparaadid

ex 3204

– kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained ja kombineeritud nomenklatuuri 32. peatüki 3. märkuses osutatud värvainetel põhinevad preparaadid

ex ex 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid, välja arvatud rubriiki 3501 ja alamrubriikidesse 3505 10 10, 3505 10 90 ja 3505 20 kuuluvad tooted

ex ex 38

Mitmesugused keemiatooted, välja arvatud rubriiki 3809 ja alamrubriiki 3824 60 00 kuuluvad tooted

ex ex 39

Plastid ja plasttooted:

3901 kuni 3914

– algkujul

ex 6809

Tooted kipsist ja kipsisegudest

– plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 968/2006,

27. juuni 2006,

millega kehtestatakse ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamise ajutise kava loomist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 320/2006 nähakse ette ümberkorraldusabi nendele ettevõtjatele, kes otsustavad loobuda oma kvoodikohasest tootmisest, kusjuures osa abist on reserveeritud suhkrupeedi-, suhkruroo- ja sigurikasvatajatele ning masinatega seotud töövõtjatele, et hüvitada suhkruvabrikute sulgemisest tulenevad kahjud. Samuti nähakse sellega ette mitmekesistamiseks mõeldud abi liikmesriikidele mitmekesistamismeetmete jaoks vabrikute sulgemisega seotud piirkondades ning antakse üleminekuabi täiskoormusega rafineerimistehastele ning üleminekuabi teatavatele liikmesriikidele.

(2)

Enne ümberkorraldusabi taotluse esitamist peavad ettevõtjad konsulteerima suhkrupeedi-, suhkruroo- ja sigurikasvatajatega vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõikele 2. Konsulteerimisprotsessi jaoks tuleb kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, tagamaks et kasvatajatel ja teistel huvitatud isikutel on võrdne võimalus esitada oma arvamus.

(3)

Ümberkorraldusabi antakse selleks turustusaastaks, millal kvoot loovutati. Seega suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi kõrvaldamise korral või ülekandmise korral eelmisest turustusaastast, kui see muutub selle turustusaasta esimeseks kvoodikohaseks tootmiseks, mille puhul ettevõtja kavatseb kvoodi loovutada, tuleks ettevõtjal lubada esitada üks taotlus kahel järjestikusel turustusaastal kvoodi loovutamise kohta, kusjuures ta saab iga kvoodiosa eest kvoodi loovutamise turustusaastale kohaldatava ümberkorraldusabi summa.

(4)

Seoses kvootidest loobumisega on nõukogu määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud tootmisseadmete täieliku või osalise demonteerimise võimalused, millest tulenevad erinevad ümberkorraldusabi summad. Samal ajal kui nimetatud kahe võimaluse suhtes rakendatavate tingimuste puhul tuleks arvestada asjaolu, et suurem ümberkorraldusabi summa antakse täieliku demonteerimise korral sellega seotud suuremate kulutuste tõttu, peetakse asjakohaseks võimalust lubada säilitada vabriku need osad, mis ei moodusta tootmisliini osa, kui neid on võimalik kasutada muudel ümberkorralduskavas ettenähtud eesmärkidel, eriti kui selline kasutus loob töökohti. Teisalt tuleks seadmed, mis ei ole otseselt suhkrutootmisega seotud, demonteerida, kui neile ei ole mõistliku ajavahemiku jooksul leitud alternatiivset kasutust ning nende säilitamine oleks keskkonnale kahjulik.

(5)

Põllumajandustootjate ja masinatega seotud töövõtjate huvide kaitsmiseks peaksid ettevõtjad maksma neile nende osa ümberkorraldusabist vastavalt liikmesriigi poolt kehtestatud kriteeriumidele ning mõistliku aja jooksul pärast ümberkorraldusabi esimese osamakse saamist.

(6)

Ajutise ümberkorraldusfondi rahaliste piirangute tõttu peaks abi andmine sõltuma taotluste esitamise kronoloogilisest järjekorrast. Seetõttu on vaja kehtestada kriteeriumid, mille alusel nimetatud kronoloogiline järjestus kindlaks määratakse.

(7)

Liikmesriigi otsus ümberkorraldusabi taotluse kõlblikkuse kohta sõltub sellest, kas ta kiidab heaks taotlusega koos esitatud ümberkorralduskava. Seetõttu on vaja määrata kindlaks ümberkorralduskava heakskiitmise kriteeriumid ja kord ning seda ka sellise kava edasiste võimalike paranduste jaoks.

(8)

Kui ajutise ümberkorraldusfondi rahaliste piirangute tõttu ei ole fondi vahendid ajutiselt ümberkorraldusabi andmiseks piisavad taotleja jaoks, kelle taotlus on tunnistatud kõlblikuks, peaks taotlejal olema õigus teatud aja jooksul oma taotlus tagasi võtta. Kui taotlust tagasi ei võeta, peaks see jääma kehtima selle esialgse esitamise kuupäevaga ning saama taotluseks järgmise turustusaasta jaoks.

(9)

Komisjonil tuleks arvutada mitmekesistamiseks ettenähtud abi ja mitmekesistamiseks ettenähtud lisaabi summa, samuti üleminekuabi summa teatavatele liikmesriikidele ning teavitada iga liikmesriiki saadaolevast summast. Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni oma riiklikest ümberkorraldusprogrammidest, kirjeldades üksikasjalikult võetavaid meetmeid.

(10)

Selleks et täiskoormusega rafineerimistehastel, mis kaotasid nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1260/2001 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (2) neile antud eelised, oleks pärast nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 318/2006 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (3) jõustumist lihtsam uue olukorraga kohaneda, kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 320/2006 üleminekuabi, mida eraldatakse liikmesriikides, kus tegutsesid varem rafineerimistehased määruse (EÜ) nr 1260/2001 tähenduses. Asjaomased liikmesriigid peaksid andma nende territooriumil asuvatele täiskoormusega rafineerimistehastele abi asjaomase ettevõtja poolt koostatud äriplaani alusel.

(11)

Selleks et liikmesriigid saaksid ümberkorraldusprotsessi kontrollida, peaksid abi saavad ettevõtjad esitama iga-aastased arenguaruanded. Liikmesriigid peaksid komisjonile esitama arenguaruanded nimetatud ettevõtjate ümberkorralduskavade, rafineerimistehaste äriplaanide ja riiklike ümberkorraldusprogrammide kohta.

(12)

Tuleks sätestada liikmesriikidepoolse kontrollimise kord, et tagada eelkõige ümberkorraldusabi andmisega seotud ümberkorralduskava ning täiskoormusega rafineerimistehastele antava abiga seotud äriplaani järgimine.

(13)

On vaja kehtestada kohaldatavad karistused juhuks, kui ettevõtja ei täida ümberkorralduskavast või äriplaanist tulenevaid kohustusi.

(14)

Fondikomitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisala ja mõisted

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklites 3, 6, 7, 8 ja 9 sätestatud ja nimetatud määruse artikliga 1 loodud ümberkorraldusfondi rahastatavate meetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

2.   Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Lisaks kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (4) artikli 2 lõikes 2 sätestatud tööpäeva mõistet.

II   PEATÜKK

ÜMBERKORRALDUSABI ANDMISE TINGIMUSED

Artikkel 2

Konsultatsioonid majandusharusiseste kokkulepete raames

1.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 2 teises lõigus osutatud vastavate majandusharusiseste kokkulepete raames toimuvad konsultatsioonid põhinevad üksikasjalikul ajakaval ning asjaomase ettevõtja koostatud ümberkorralduskava projektil.

Vastav majandusharusisene kokkulepe sõlmitakse selleks turustusaastaks, mille jooksul konsultatsioonid toimuvad.

Ettevõtja võib kutsuda töötajate ja teiste ümberkorralduskavast huvitatud, ent asjakohasest majandusharusisesest kokkuleppest mitte osa võtvate isikute esindajad osalema konsultatsioonidele vaatlejana.

2.   Konsultatsioonid peavad hõlmama kõiki ümberkorralduskava elemente, mis on ära toodud määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõikes 3.

3.   Konsultatsioonikutse saadetakse asjaomasele ettevõtjale. Sellele lisatakse ümberkorralduskava projekt ja kohtumise üksikasjalik päevakava. Kutse ja seonduvate dokumentide koopia saadetakse samal ajal ka liikmesriigi pädevale asutusele.

4.   Juhul kui varem kokkuleppele ei jõuta, koosnevad konsultatsioonid vähemalt kahest kohtumisest ning kestavad kuni 30 päeva alates päevast, mil asjaomane ettevõtja saatis teistele isikutele konsultatsioonikutse.

5.   Kinnitus selle kohta, et ümberkorralduskava on valmistatud ette määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud konsulteerimise teel, põhineb järgmisel:

a)

asjaomase ettevõtja saadetud ja teiste isikute poolt kättesaadud kutse;

b)

kohtumistel osalejate allkirjad või märge ükskõik millise kutsutud isiku kohtumisele ilmumata jätmise kohta;

c)

ümberkorralduskava projekt, milles asjaomane ettevõtja on pärast konsultatsioone muudatused teinud, kusjuures täpsustatud on asjaolusid, milles asjaosalised on või ei ole jõudnud kokkuleppele;

d)

majandusharusisese kokkuleppe osaliste seisukohti väljendavad dokumendid, töötajate esindaja arvamus ning teiste kutsutud isikute arvamused, kui neid on.

6.   Turustusaastal 2006/2007 võivad liikmesriigid võtta arvesse vastavate majandusharusiseste kokkulepete raames peetud konsultatsioone, mis toimusid enne käesoleva määruse jõustumist, isegi kui need ei vastanud käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 3

Kvoodist loobumine

Alates turustusaastast, millal kvoot vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklile 3 loovutati, ei tohi toota suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit ning eelmisest turustusaastast edasi kantud või kõrvaldatud suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit ei tohi lugeda toodetuks asjaomastes tehastes selle kvoodi alusel.

Artikkel 4

Tootmisseadmete demonteerimine

1.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral käsitleb tootmisseadmete demonteerimise nõue järgmist:

a)

kõiki seadmeid, mis on vajalikud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks, nagu suhkrupeedi, suhkruroo, teravilja ja siguri ladustamiseks, analüüsimiseks, pesemiseks ja tükeldamiseks vajalikke seadmeid; kõiki seadmeid suhkrupeedist või suhkruroost suhkru, teraviljast tärklise, tärklisest glükoosi või sigurist inuliini ekstraheerimiseks ja tootmiseks või kontsentreerimiseks;

b)

muude kui punktis a nimetatud rajatiste ja seadmete osa, mis on otseselt seotud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmisega ja mis on vajalik loovutatud kvoodiga hõlmatud toodangu käitlemiseks, isegi kui seda oleks võimalik kasutada muuks tootmiseks, näiteks veekuumutus- ja -töötlemisseadmed ning energiatootmisseadmed; suhkrupeedi pressimisjääkide ja melassi töötlemise seadmed; tehasesisesed transpordiseadmed;

c)

kõiki muid seadmeid, nagu pakendamisseadmed, mis jäävad kasutamata ning mis tuleb keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada.

2.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud osalise demonteerimise korral puudutab tootmisseadmete demonteerimise nõue käesoleva artikli lõikes 1 osutatud seadmeid, mida ei kavatseta tehases kasutada muuks tootmiseks või muuks otstarbeks vastavalt ümberkorralduskavale.

Artikkel 5

Erinevate rahastamisallikate vaheline seostatus

Liikmesriigid tagavad, et ümberkorraldusfondi ja teiste ühenduse piirkondlikul või riiklikul tasandil olevate fondide kaudu rahastatud meetmed ja tegevused oleksid seostatud ja täiendaksid vastastikku üksteist ning ei oleks kattuvad.

III   PEATÜKK

ÜMBERKORRALDUSABI TAOTLEMINE JA ANDMINE

Artikkel 6

Liikmesriikide kohustused

1.   Nelikümmend viis päeva pärast artikli 2 lõikes 3 osutatud konsultatsioonikutse koopia saamist teavitab liikmesriik ümberkorralduskavaga seotud isikuid oma otsusest järgmise kohta:

a)

suhkrupeedi-, suhkruroo- ja sigurikasvatajatele ning masinatega seotud töövõtjatele jagatava ümberkorraldusabi protsendimäär, mainitud abi kahe rühma vahelise ja iga rühma sisese jaotamise objektiivsed kriteeriumid, mis otsustatakse pärast huvitatud isikutega konsulteerimist, ning määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõikes 6 osutatud ajavahemiku pikkus;

b)

hiljemalt 30. septembril 2010 lõppev ajavahemik, mis määratakse tootmisseadmete demonteerimiseks ning määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 3 punktis c ja artikli 3 lõike 4 punktis c osutatud sotsiaalsete või keskkonnaalaste kohustuste täitmiseks;

c)

vajaduse korral riiklikud erinõuded ümberkorralduskava sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele kohustustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõike 3 punktis c ja artikli 3 lõike 4 punktis c ning mis on rangemad kui ühenduse õigusega ettenähtud miinimumnõuded.

2.   Erandina lõikest 1 teavitavad liikmesriigid artikli 2 lõike 6 kohaldamise korral ümberkorralduskavaga seotud isikuid oma otsusest hiljemalt 15. juulil 2006.

3.   Masinatega seotud töövõtjatele makstakse kompensatsiooni saamata jäänud tulu eest, mis tulenes neile kuuluvate selliste eriotstarbeliste masinate väärtuse langusest, mida ei saa muuks otstarbeks kasutada.

Artikkel 7

Ümberkorraldusabi taotlus

1.   Iga ümberkorraldusabi taotlus hõlmab ühte toodet ja ühte turustusaastat.

2.   Erandina lõikest 1, kui loovutatav kvoot on osaliselt täidetud eelmisest turustusaastast kõrvaldatud või ülekantud tootmise poolt, võib ettevõtja kõnealuse tehase või kõnealuste tehaste puhul loovutada kogu kvoodi täieliku või osalise demonteerimise alusel kahes järgmises etapis:

a)

esimese turustusaasta puhul, mille kohta on tehtud taotlus, loovutatakse kvoodi see osa, mille osas tootmine puudub, ning taotletakse täielikuks või osaliseks demonteerimiseks ümberkorraldusabi summas, mida vastava turustusaasta puhul on õigus saada;

b)

ülejäänud kvoodi suhtes kehtestatakse määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 11 sätestatud ajutine ümberkorraldusmakse ning see kvoot loovutatakse alates järgmisest turustusaastast koos taotlusega saada täielikuks või osaliseks demonteerimiseks ümberkorraldusabi summas, mis vastab sellele turustusaastale.

Käesoleva lõike kohaldamise korral võib ettevõtja esitada kahe asjaomase turustusaasta kohta ühe taotluse.

3.   Ümberkorraldusabi taotluses näidatakse ära asjaomase ettevõtja iga vabriku kohta määratud kvoot, mis loovutatakse, ning see peab olema kooskõlas vastavate kollektiivlepingutega, sealhulgas tööturu osapooltega sektori või äriühingu tasandil sõlmitud ning suhkrutööstuse ümberkorraldusega seotud kokkulepetega.

Artikkel 8

Ümberkorraldusabi taotluse vastuvõtmine

1.   Ümberkorraldusabi andmine vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud rahalistele piirangutele põhineb täielike ümberkorraldusabi taotluste laekumise kronoloogilisel järjekorral, toetudes kuupäevadele ja kohalikule kellaajale, mida tõendavad vastava liikmesriigi väljastatud käesoleva artikli lõike 3 kohased vastuvõtuteatised.

2.   Ümberkorraldusabi taotlus loetakse täielikuks, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus on kätte saanud kõik määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud elemendid.

3.   Liikmesriigi pädev asutus saadab asjaomasele ettevõtjale vastuvõtuteatise, milles on ära näidatud täieliku ümberkorraldusabi taotluse laekumise kuupäev ja kellaaeg, viie tööpäeva jooksul alates päevast, millal taotlus loeti täielikuks.

4.   Kui taotlus on mittetäielik, tagastab liikmesriigi pädev asutus selle taotlejale viie tööpäeva jooksul alates kättesaamisest ning täpsustab, millised tingimused on täitmata.

5.   Taotlust, mida ei loeta määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähtajaks täielikuks, kõnealusel turustusaastal arvesse ei võeta.

6.   Kahe tööpäeva jooksul pärast vastuvõtuteatise väljastamist teavitab liikmesriigi pädev asutus sellest komisjoni, kasutades käesolevas lisas esitatud näidistabelit. Vajaduse korral kasutatakse iga asjaomase toote ja turustusaasta kohta eraldi tabelit.

Artikkel 9

Ümberkorraldusabi saamise õigus

1.   Ilma et see piiraks artikli 10 kohaldamist, otsustab liikmesriigi pädev asutus ümberkorraldusabi taotluse kõlblikkuse üle ja teavitab taotlejat oma otsusest 30 tööpäeva jooksul alates täieliku taotluse kättesaamisest, ent vähemalt 10 tööpäeva enne määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtaega.

2.   Et taotlus loetaks kõlblikuks, tuleb ümberkorralduskavas

a)

esitada kokkuvõte peamistest eesmärkidest, meetmetest ja tegevustest, samuti nende meetmete ja tegevuste maksumusest, rahastamiskavast ja ajakavadest;

b)

täpsustada iga asjaomase vabriku puhul loovutatava kvoodi suurus, mis peab olema täielikult või osaliselt demonteeritavast tootmisvõimsusest väiksem või sellega võrdne;

c)

esitada tõend selle kohta, et tootmisseadmed demonteeritakse täielikult või osaliselt ning viiakse tootmiskohast ära;

d)

võtta arvesse kahjud ja kulud, mis kaasnevad määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõike 3 punktis b osutatud abi, kõnealuse lõike punktis c osutatud rajatiste sulgemise ja demonteerimise, kõnealuse lõike punktis e osutatud investeeringute, kõnealuse lõike punktis f osutatud sotsiaalkava ja kõnealuse lõike punktis g osutatud keskkonnakava vahelise tasakaaluga;

e)

selgelt määratleda kõik tegevused ja kulutused, mida rahastab ümberkorraldusfond, ja vajaduse korral muud seotud elemendid, mida kavatsetakse rahastada teistest ühenduse fondidest.

3.   Kui lõikega 2 ettenähtud tingimused ei ole täidetud, teavitab liikmesriik taotlejat põhjustest ja määrab määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku piires tähtaja ümberkorralduskava korrigeerimiseks.

Liikmesriik otsustab korrigeeritud taotluse kõlblikkuse üle 15 tööpäeva jooksul pärast esimeses lõigus osutatud tähtaja lõppu, ent vähemalt 10 tööpäeva enne määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtaega.

Kui korrigeeritud taotlust ei esitata tähtaegselt või see loetakse taas kõlbmatuks, lükatakse ümberkorraldusabi taotlus tagasi ning liikmesriik teavitab sellest taotlejat ja komisjoni viie tööpäeva jooksul. Samalt taotlejalt laekunud uut taotlust käsitletakse artiklis 8 osutatud kronoloogilises järjekorras.

4.   Kui taotlus loetakse kõlblikuks, teavitab liikmesriik komisjoni kahe tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest, kasutades käesolevas lisas esitatud näidistabelit.

5.   Erandina lõigetest 1, 3 ja 4, otsustab liikmesriik turustusaasta 2006/2007 puhul taotluse või korrigeeritud taotluse kõlblikkuse üle vähemalt kaheksa tööpäeva enne määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtaega ja teavitab komisjoni oma otsusest samal päeval.

Artikkel 10

Ümberkorraldusabi andmine

1.   Komisjon koostab täielike ümberkorraldusabi taotluste nimekirja vastavalt nende laekumise järjekorrale, mida tõendavad asjaomase liikmesriigi saadetud vastuvõtuteatised.

2.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 osutatud tähtajaks otsustab komisjon kõigi järgmist turustusaastat käsitlevate taotluste asjus ümberkorraldusfondi rahaliste vahendite hinnangulise kättesaadavuse üle või turustusaastat 2006/2007 käsitlevate taotluse puhul seda turustusaastat käsitlevate taotluste asjus, mis võeti vastu enne kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tähtaega ning loeti liikmesriigi poolt kõlblikuks, samuti nendega seotud toetuste üle.

3.   Komisjon teavitab nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (5) artikli 41 lõikes 1 osutatud põllumajandusfondide komiteed käesoleva artikli lõike 1 kohaselt tehtud otsustest. Turustusaasta 2006/2007 osas teavitab komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 (6) artikli 13 lõikes 1 osutatud fondikomiteed.

4.   Liikmesriigid teavitavad taotlejaid kõlblikule ümberkorralduskavale vastava ümberkorraldusabi andmisest hiljemalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtajaks. Liikmesriigi pädev asutus saadab komisjonile heakskiidetud ümberkorralduskava täieliku koopia.

Artikkel 11

Ümberkorralduskava muutmine

1.   Niipea kui ümberkorraldusabi on antud, võtab taotleja kõik heakskiidetud ümberkorralduskavas kirjeldatud meetmed ning täidab ümberkorraldusabi taotluses võetud kohustused.

2.   Liikmesriik nõustub kõikide heakskiidetud ümberkorralduskavas tehtavate muudatustega vastavalt asjaomase ettevõtja sooviavaldusele, milles

a)

selgitatakse põhjuseid ja rakendamisel esinenud probleeme;

b)

tuuakse välja muudatused või uued kavandatavad meetmed ning nende oodatavad tulemused;

c)

täpsustatakse mõju finantsasjadele ja ajakavale.

Muudatustega ei tohi muuta antava ümberkorraldusabi kogusummat ega vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklile 11 makstavaid ajutisi ümberkorraldusmakseid.

Liikmesriik teavitab komisjoni muudetud ümberkorralduskavast.

Artikkel 12

Ümberkorraldusabi taotluse tagasivõtmine või edasilükkamine

1.   Kui kõlblike taotluste suhtes ei ole võimalik anda ümberkorraldusabi selleks turustusaastaks, milleks taotleti kvoodist loobumist, võib taotleja need tagasi võtta kahe kuu jooksul pärast määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtaega.

2.   Kui asjaomane ettevõtja ei võta taotlust vastavalt lõikele 1 tagasi, peab ta kõnealuses lõikes osutatud ajavahemiku jooksul muutma asjaomast ümberkorralduskava, et võtta arvesse määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 3 lõikes 5 järgmise turustusaasta jaoks sätestatud ümberkorraldusabi summat.

Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel võetakse arvesse esialgse taotluse laekumise kuupäeva.

Esimeses lõigus osutatud juhul lükkab taotleja kvoodist loobumist edasi ühe turustusaasta võrra ning tasub määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 11 sätestatud ajutise ümberkorraldusmakse.

IV   PEATÜKK

MUUD TOETUSED ÜMBERKORRALDUSFONDIST

Artikkel 13

Toetussummad liikmesriigi kohta

1.   Komisjon määrab turustusaasta 2006/2007 kohta 2006. aasta 31. oktoobriks, turustusaasta 2007/2008 kohta 2007. aasta 31. märtsiks, turustusaasta 2008/2009 kohta 2008. aasta 31. märtsiks ja turustusaasta 2009/2010 kohta 2009. aasta 31. märtsiks kindlaks igale liikmesriigile ümberkorraldusfondi alusel eraldatavad summad järgmise jaoks:

a)

määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 6 sätestatud mitmekesistamiseks ettenähtud abi;

b)

määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 7 sätestatud mitmekesistamiseks ettenähtud täiendav abi;

c)

määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 9 sätestatud üleminekuabi teatavatele liikmesriikidele.

2.   Lõike 1 punktides a ja b osutatud summad põhinevad:

a)

määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 6 lõikes 2 sätestatud mitmekesistamiseks ettenähtud abi summal, mis korrutatakse asjaomases liikmesriigis loovutatud suhkrukvoodi summaga, mille suhtes antakse ümberkorraldusabi kuni:

turustusaastani 2006/2007 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2006. aasta oktoobris,

turustusaastani 2007/2008 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2007. aasta märtsis,

turustusaastani 2008/2009 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2008. aasta märtsis,

turustusaastani 2009/2010 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2009. aasta märtsis;

b)

mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi summal, mis vastab määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 7 lõike 1 kohaselt saadud kõrgeimale protsendimäärale ja mis korrutatakse käesoleva lõike punktis a osutatud suhkrukvoodi kogusummaga, kuni

turustusaastani 2006/2007 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2006. aasta oktoobris,

turustusaastani 2007/2008 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2007. aasta märtsis,

turustusaastani 2008/2009 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2008. aasta märtsis,

turustusaastani 2009/2010 summade puhul, mis määratakse kindlaks 2009. aasta märtsis.

Esimeses lõigus osutatud arvutuse tulemusel saadud summast arvatakse vajaduse korral maha kõik eelnevalt kindlaks määratud mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi summad vastavalt käesolevas punktis sätestatud meetodile;

c)

vajaduse korral määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 9 sätestatud üleminekuabi summadel teatavatele liikmesriikidele.

3.   Lõikes 2 sätestatud meetodil saadud summad liidetakse vastavalt lõikele 1 kindlaksmääratud vastavatele summadele eelmiste aastate eest.

Artikkel 14

Riiklikud ümberkorraldusprogrammid

1.   2006. aasta 31. detsembriks ja 2007., 2008. ja 2009. aasta 30. septembriks teavitavad asjaomased liikmesriigid komisjoni oma riiklikest ümberkorraldusprogrammidest, kirjeldades üksikasjalikult vastavalt artikli 13 lõike 2 punktile a kindlaks määratud mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi summade piires ning artikli 13 lõike 2 punktis c osutatud teatavatele liikmesriikidele antava üleminekuabi summade piires võetavaid meetmeid.

2.   Riiklikud ümberkorraldusprogrammid sisaldavad vähemalt järgmisi elemente:

a)

kokkuvõte igas asjaomases piirkonnas kindlaksmääratud peamistest eesmärkidest, meetmetest, tegevustest, maksumusest, sekkumismeetmete rahastamisest ja ajakavadest;

b)

asjaomaste piirkondade kirjeldus ning suhkrusektori ümberkorraldusega seotud probleemide analüüs;

c)

kavandatud eesmärkide ja tegevuste või meetmete esitus, näidates ära nende kooskõla artiklis 9 osutatud kõlblike ümberkorralduskavadega, asjaomaste piirkondade maaelu arengu poliitikaga ning teiste võetud või kavandatud meetmetega nimetatud piirkondades, eriti teiste ühenduse vahendite alusel;

d)

kõigi kavandatud tegevuste või meetmete ajakava ning järgitavad kriteeriumid, mis eristavad neid samalaadsetest tegevustest või meetmetest, mida kavatsetakse rahastada teistest ühenduse vahenditest;

e)

vajaduse korral mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi summa, mis antakse suhkrupeedi- või suhkrurookasvatajatele, kes loobuvad oma tootmisest, ning nimetatud abi jaotamisel järgitavad objektiivsed ja mittediskrimineerivad kriteeriumid;

f)

rahastamiskava, milles täpsustatakse kõik kulud tegevuse või meetme kaupa, ning kavandatav maksete ajakava.

3.   Riiklikus ümberkorraldusprogrammis ettenähtud tegevused või meetmed tuleb rakendada hiljemalt 30. septembril 2010.

Artikkel 15

Üleminekuabi täiskoormusega rafineerimistehastele

1.   Täiskoormusega rafineerimistehas, mida 30. juuni 2006. aasta seisuga loeti rafineerimistehaseks määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 7 lõike 4 tähenduses, võib taotleda üleminekuabi, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 8 lõikes 2 ja mida annab liikmesriik, mille territooriumil rafineerimistehas asub.

2.   Täiskoormusega rafineerimistehas esitab abitaotluse koos määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 8 lõikes 3 osutatud äriplaaniga asjaomase liikmesriigi poolt määratud tähtajaks, mis on hiljemalt 30. september 2007.

3.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 8 lõikes 3 osutatud äriplaan peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

kokkuvõte peamistest eesmärkidest, meetmetest, tegevustest, maksumusest, sekkumismeetmete rahastamisest ja ajakavadest;

b)

ühenduse suhkruturu ümberkorraldusreformiga kohanemisel esinenud probleemide kirjeldus ja analüüs;

c)

kavandatud tegevuste või meetmete selgitus, millega näidatakse nende kooskõla asjaomases piirkonnas võetud või kavandatud meetmetega, mida rahastatakse teistest ühenduse fondidest, millelt taotleja abi saab;

d)

kõigi kavandatud tegevuste või meetmete ajakava ning järgitavad kriteeriumid, mis eristavad neid samalaadsetest tegevustest või meetmetest, mida kavatsetakse rahastada teistest ühenduse fondidest, millelt taotleja abi saab;

e)

rahastamiskava, milles täpsustatakse kõik kulud tegevuse või meetme kaupa, ning kavandatav maksete ajakava.

4.   Äriplaanis ettenähtud tegevused või meetmed sisaldavad üht või mitut järgmist elementi: investeeringud, tootmisseadmete demonteerimine, tegevuskulude maksed, vara amortiseerimise eraldised ja muud eraldised, mida peetakse uue olukorraga kohanemisel vajalikeks.

5.   Liikmesriigid otsustavad äriplaani kõlblikkuse üle määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 8 lõikes 2 esitatud rahaliste vahendite piires ning teavitavad taotlejat ja komisjoni oma otsusest 30 tööpäeva jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tähtaega.

Liikmesriik teavitab sama ajavahemiku jooksul komisjoni igale rafineerimistehasele määratavast summast ning vajadusel objektiivsetest ja mittediskrimineerivatest kriteeriumidest, mille alusel jagati abi nende territooriumil asuvate täiskoormusega rafineerimistehaste vahel.

6.   Äriplaanis osutatud tegevused või meetmed tuleb rakendada enne 30. septembrit 2010.

V   PEATÜKK

TOETUSTE MAKSMINE

Artikkel 16

Ümberkorraldusabi maksmine

1.   Määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 10 lõikes 4 osutatud ümberkorraldusabi iga osamakse tegemise tingimuseks on sellise tagatise esitamine, mille suurus on 120 % asjaomase osamakse summast.

2.   Kui maksed teeb kasvatajatele ja masinatega seotud töövõtjatele liikmesriik vastavalt artikli 19 lõikele 2, vähendatakse asjakohast osamakset kasvatajatele ja masinatega seotud töövõtjatele makstavate summade võrra.

3.   Ümberkorraldusabi makstakse hiljemalt 30. septembril 2011.

4.   Vajaduse korral kehtestab komisjon hiljemalt 2008., 2009., 2010. ja 2011. aasta 31. jaanuaril määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 10 lõike 4 teises lõigus osutatud esimese ja teise osamakse protsendimäära, samuti teise osamakse esialgse kuupäeva.

Artikkel 17

Mitmekesistamiseks ettenähtud abi, mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi ja teatavatele liikmesriikidele üleminekuabi maksmine

1.   Liikmesriik maksab artikli 13 lõikes 3 osutatud summade piires mitmekesistamiseks ettenähtud abi, mitmekesistamiseks ettenähtud täiendavat abi ja teatavatele liikmesriikidele ettenähtud üleminekuabi abisaajatele kaks korda aastas, märtsis ja septembris abikõlblike tegelikult kantud kulutuste eest, mis on dokumenteeritud ja kontrollitud.

2.   Kui osa mitmekesistamiseks ettenähtud täiendavast abist antakse suhkrupeedi- või suhkrurookasvatajatele, kes loobuvad oma tootmisest vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 7 lõikele 2, tagab liikmesriik, et asjaomased kasvatajad on täielikult loobunud suhkrupeedi ja suhkruroo tootmisest.

3.   Esimese makse võib teha 2007. aasta septembris. Mitmekesistamiseks ettenähtud abi, mitmekesistamiseks ettenähtud täiendavat abi ja teatavatele liikmesriikidele ettenähtud üleminekuabi makstakse hiljemalt 30. septembril 2011.

Artikkel 18

Üleminekuabi maksmine täiskoormusega rafineerimistehastele

1.   Liikmesriik maksab määruse (EÜ) nr 320/2006 artiklis 8 lõikes 2 osutatud piirides täiskoormusega rafineerimistehastele üleminekuabi äriplaanil põhinevate abikõlblike kulutuste jaoks kahes osas:

a)

40 % septembris 2007;

b)

60 % märtsis 2008.

Mõlema osamakse tasumise tingimuseks on sellise tagatise esitamine, mille suurus on 120 % asjaomase osamakse määrast.

2.   Erandina lõikest 1 võib kogukulud katta ühe maksega septembris 2007, tingimusel et enne 15. septembrit 2007

a)

on kõik äriplaaniga ettenähtud meetmed ja tegevused teostatud;

b)

artikli 24 lõikes 2 osutatud lõpparuanne on esitatud;

c)

liikmesriigid on teinud artiklis 25 osutatud kontrollid.

Sel juhul ei ole vaja maksmiseks tagatist esitada.

Artikkel 19

Maksed kasvatajatele ja masinatega seotud töövõtjatele

1.   Ettevõtjad peavad tegema maksed suhkrupeedi-, suhkruroo- ja sigurikasvatajatele ning masinatega seotud ettevõtjatele hiljemalt kaks kuud pärast esimese ümberkorraldusabi osamakse kättesaamist ja liikmesriigilt teabe saamist vastavalt artikli 6 lõikele 1.

2.   Liikmesriik võib maksta käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul otse kasvatajatele ja masinatega seotud töövõtjatele, vähendades vastavalt artikli 16 lõikele 2 makstavat ümberkorraldusabi summat. Sel juhul tehakse maksed samaaegselt ettevõtjale makstava osaga ümberkorraldusabist.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud makse suurus on kuni 50 % esimesest osamaksest. Kui see ei hõlma kogu makstavat summat, makstakse ülejäänud osa:

a)

mitte hiljem kui kaks kuud pärast seda, kui ettevõtja on kätte saanud toetuse teise osamakse, kui makse teeb ettevõtja;

b)

samaaegselt ümberkorraldusabi teise osamakse tegemisega, kui makse teeb otse liikmesriik.

Artikkel 20

Maksete edasilükkamise otsus

Kui komisjon otsustab mitmekesistamiseks ettenähtud abi, mitmekesistamiseks ettenähtud täiendava abi, täiskoormusega rafineerimistehastele ettenähtud üleminekuabi või teatavatele liikmesriikidele ettenähtud üleminekuabi maksed vastavalt määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 10 lõikele 5 edasi lükata, teavitab ta liikmesriike oma otsusest enne 31. maid ja 31. jaanuari.

Artikkel 21

Vääringud

1.   Ajutise ümberkorraldusfondi puhul väljendatakse ja makstakse komisjoni kohustuste ja maksete summad ning ajutise ümberkorraldusmaksu summa, samuti liikmesriikide kuludeklaratsioonides esitatud kulutuste summad eurodes.

2.   Kui makse teostatakse muus vääringus kui euro, on vahetuskurss Euroopa Keskpanga poolt kehtestatud kõige uuem vahetuskurss enne asjaomase makse rakendusjuhu kuu esimest päeva.

Rakendusjuht on makse kuupäev.

Artikkel 22

Tagatiste vabastamine

1.   Artikli 16 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 2 osutatud tagatised vabastatakse tingimusel, et:

a)

kõik ümberkorralduskavas, riiklikes ümberkorraldusprogrammides ja äriplaanis ettenähtud meetmed ja tegevused on rakendatud;

b)

artikli 23 lõikes 2 osutatud lõpparuanne on esitatud;

c)

liikmesriigid on teinud artiklis 25 osutatud kontrollid;

d)

ümberkorraldusabi puhul on ettevõtja maksnud abi suhkrupeedi-, suhkruroo- ja sigurikasvatajatele ning masinatega seotud töövõtjatele, kui neid makseid ei tee liikmesriik otse vastavalt artikli 19 lõikele 2;

e)

vajaduse korral on makstud ülejäägimaks seoses kvooti ületava suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupiga, mis on laovarus selle turustusaasta alguses, millal kvoodist loobutakse.

2.   Erandina lõikest 1 võib abisaaja taotluse korral tagatise osaliselt vabastada ümberkorralduskava või äriplaani kohaste tegevuste ja meetmetega seotud tegelikult kantud kulutuste ulatuses, kui artikli 25 lõikes 1 osutatud kontroll on tehtud ja artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliaruanne on koostatud.

3.   Välja arvatud vääramatu jõuga seotud juhtudel, jäädakse tagatisest ilma, kui lõikes 1 osutatud tingimused ei ole hiljemalt 30. septembril 2011 täidetud.

VI   PEATÜKK

ARUANDLUS, KONTROLL JA SANKTSIOONID

Artikkel 23

Ettevõtjate aruandlus

1.   Ümberkorraldusabi taotlevad ettevõtjad teavitavad artiklis 1 osutatud konsultatsiooniprotsessi kaasatud isikuid järgmisest:

a)

liikmesriigi poolt vastavalt artiklitele 8, 9, 10 ja 11 tehtud otsused;

b)

heakskiidetud ümberkorralduskava alusel igal aastal tegelikult teostatud tegevused.

2.   Ümberkorraldusfondist abi saavad ettevõtjad esitavad iga-aastase arenguaruande liikmesriigi pädevale asutusele, kes abi andis, hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle turustusaasta lõppu, millal nimetatud meetmed võeti.

Nimetatud aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult teostatud tegevusi või võetud meetmeid ning eelneval turustusaastal kantud kulutusi, võrreldes neid asjaomases ümberkorralduskavas või äriplaanis kirjeldatud tegevuste või meetmete ja kulutustega.

Hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kõikide asjaomases ümberkorralduskavas või äriplaanis ettenähtud tegevuste ja meetmete rakendamist esitab ettevõtja liikmesriigi pädevale asutusele lõpparuande, võttes kokku nimetatud tegevused ja meetmed ning kantud kulutused.

Artikkel 24

Liikmesriikide aruandlus

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile iga-aastased arenguaruanded ümberkorralduskavade, riiklike ümberkorraldusprogrammide ja äriplaanide kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast asjaomase turustusaasta lõppu.

Nimetatud aruanded sisaldavad järgmist:

a)

tegevuste või võetud meetmete kirjeldus ning ajakavast kinnipidamine;

b)

asjaolude kirjeldus vastavalt vähemalt ühele igas vabrikus tehtud kohapealsele kontrollile iga ümberkorralduskava või äriplaani kohta;

c)

kavandatud ja tegelike kulutuste võrdlus;

d)

analüüs teiste ühenduse fondide osaluse kohta ning nende vastavus ümberkorraldusfondist rahastatavatele toetustele;

e)

vajaduse korral mis tahes muudatused ümberkorralduskavas, põhjused ja tulevased mõjud.

2.   30. juuniks 2011 esitavad liikmesriigid komisjonile lõpliku arenguaruande, milles võrreldakse tegelikke tegevusi, meetmeid ja kulutusi ümberkorralduskavades, riiklikes ümberkorraldusprogrammides ja äriplaanides ettenähtutega ning selgitatakse kõrvalekaldumiste põhjuseid.

Lõplik arenguaruanne sisaldab ka kogu ajavahemiku jooksul kohaldatud karistuste nimekirja, samuti kinnitust, et asjaomane ettevõtja ei ole jätnud maksmata ühtki maksu, trahvi ega summat seoses osaliselt või täielikult demonteeritud vabrikute poolt varem toodetud suhkru, isoglükoosi ega inuliinisiirupiga.

Artikkel 25

Kontroll

1.   Iga ettevõtjat ja tootmiskohta, mille osas saadakse toetust ümberkorraldusfondi alusel, kontrollib liikmesriigi pädev asutus kolme kuu jooksul pärast artikli 23 lõikes 2 osutatud tähtaega.

Kontrollitakse ümberkorralduskava või äriplaani järgimist ning ettevõtja poolt arenguaruandes esitatud teabe täpsust ja täielikkust. Ümberkorralduskavaga seotud esimese kontrolli käigus kontrollitakse samuti ettevõtja poolt ümberkorraldusabi taotluses esitatud mis tahes täiendavat teavet, eelkõige määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud kinnitust.

2.   Kontroll peab igal juhul hõlmama kõiki määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõikes 3 osutatud ümberkorralduskava elemente. Iga kontrolli kohta koostatakse aruande, milles kirjeldatakse täielikult tehtud tööd, peamisi järeldusi ja mis tahes nõutavaid järeltoiminguid.

3.   Kontrolliaruanne on jaotatud järgmisteks osadeks:

a)

üldosa, mis sisaldab eelkõige järgmist teavet:

i)

kontrolli subjektiks olnud abisaaja ja tootmiskoht;

ii)

kohalolnud isikud;

iii)

kas abisaajale teatati kontrollkäigust ette ja kui teatati, siis etteteatamise aeg;

b)

iga määruse (EÜ) nr 320/2006 artikli 4 lõikes 3 loetletud ümberkorralduskava elemendi puhul ning iga äriplaani puhul osa, mis kajastab eraldi teostatud kontrolle ning sisaldab eelkõige järgmist teavet:

i)

kontrolli subjektiks olnud nõuded ja standardid;

ii)

tehtud kontrollimiste laad ja ulatus;

iii)

järeldused;

iv)

ümberkorralduskava või äriplaani elemendid, mille puhul leiti mittevastavusi;

c)

hindamise osa, milles antakse hinnang mittevastavuste olulisuse kohta iga elemendi osas selle tõsiduse, ulatuse, püsivuse ja korduvuse põhjal koos viidetega mittevastavusele, mis on toonud kaasa või peaks tooma kaasa meetmete võtmise vastavalt artiklile 26 või 27.

4.   Abisaajat teavitatakse tuvastatud mittevastavustest.

5.   Kontrolliaruanne lõpetatakse ühe kuu jooksul pärast kontrolli.

Artikkel 26

Tagasinõudmine

1.   Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui abisaaja ei täida ühte või enamat kohustust ümberkorralduskava, äriplaani või riikliku ümberkorraldusprogrammi alusel, nõutakse asjaomas(t)e kohustus(t)e osas antud abi tagasi, välja arvatud vääramatu jõu korral.

2.   Intress arvutatakse ajavahemiku alusel, mis algab 60. päeval pärast seda, kui abisaajale teatatakse tagasimaksekohustusest, ja lõpeb abi tagasimaksmise päeval.

Intressimäär vastab Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud intressimäärale, mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval, kuhu tähtpäev langeb, ning millele lisandub kolm ja pool protsenti.

3.   Liikmesriik võib anda abisaajale kaks kuud aega ümberkorralduskavast või äriplaanist tulenevate kohustuste täitmiseks.

Artikkel 27

Karistused

1.   Kui abisaaja ei täida ühte või enamat kohustust ümberkorralduskava, äriplaani või riikliku ümberkorraldusprogrammi alusel, peab ta maksma summa, mis on 10 % artikli 26 alusel tagasinõutavast summast.

2.   Lõikes 1 nimetatud karistusi ei kohaldata, kui ettevõtja suudab pädevale asutusele tõestada, et mittevastavuse põhjuseks on vääramatu jõud, ja kui ta on mittevastavuse vastavalt artikli 23 lõikele 2 esitatud arenguaruandes selgelt välja toonud.

3.   Kui mittevastavus on tahtlik või raske hooletuse tagajärg, peab abisaaja maksma summa, mis on 30 % artikli 26 alusel tagasinõutavast summast.

VII   PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 28

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 42.

(2)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrus on tühistatud määrusega (EÜ) nr 318/2006.

(3)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

(5)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(6)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 103.


LISA

Image


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 969/2006,

29. juuni 2006,

millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2006/333/EÜ (2) heakskiidetud kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimisega Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) (3) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII on ette nähtud ühenduse tariifikvoodi avamine maisi 242 074 tonni suuruse aastase maksimumkoguse impordiks.

(2)

Kõnealuse tariifikvoodiga hõlmatud maisi impordi korrapärasuse tagamiseks ja spekulatiivsuse vältimiseks tuleks see korraldada impordilitsentside väljaandmise alusel. Litsentsid tuleb välja anda kehtestatud koguste piires huvitatud poolte taotlusel ning taotletud kogustele määratakse jaotuskoefitsient, kui see on asjakohane.

(3)

Kõnealuse kvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks kehtestada litsentsitaotluste esitamise tähtajad ning määrata kindlaks taotlustel ja litsentsidel esitatav teave.

(4)

Selleks, et tagada üksikute importijate taotletud tegelike koguste kontrollitavus, on vaja täpsustada, et importijad võivad esitada vaid ühe impordilitsentsi taotluse nädalase perioodi kohta ning selle nõude täitmata jätmise korral tuleb ette näha trahv.

(5)

Tarnetingimuste arvesse võtmiseks tuleks kehtestada erand litsentside kehtivusaja suhtes.

(6)

Kvoodi tõhusaks haldamiseks tuleks kehtestada erandid komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) seoses võimalusega litsentse loovutada ning vabasse ringlusse lubatud kogustega seotud lubatud kõikumistega.

(7)

Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad) (5) artikli 12 erandina tuleks kvootide veatu haldamise tagamiseks kehtestada suhteliselt kõrge impordilitsentside tagatis.

(8)

Komisjoni ja liikmesriikide vahel tuleks seoses taotletud ja imporditud kogustega luua kiire teabevahetus, sealhulgas elektroonilisel teel.

(9)

Käesoleva määrusega hõlmatud toodete päritolu tuleks kindlaks määrata vastavalt ühenduses kehtivatele eeskirjadele. Asjaomaste toodete päritolu kontrollimiseks tuleks vastavalt ühenduse eeskirjadele nõuda importimisel päritolusertifikaati, mille on välja andnud selle riigi asutused, kust mais on pärit.

(10)

Kuna otsusega 2006/333/EÜ heakskiidetud lepinguga on ette nähtud selle rakendamine alates 1. juulist 2006, peab käesolevat määrust rakendama alates selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast.

(11)

Kõnealuse määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga avatakse CN-koodi 1005 10 90 ja CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi importimiseks 242 074 tonni suurune tariifikvoot (järjekorranumber 09.4131).

2.   Tariifikvoot avatakse iga aasta 1. jaanuaril. Tariifikvoodi raames on tollimaks null.

Artikkel 2

1.   Kvoot jaotatakse kaheks poole aasta pikkuseks ja 121 037 tonni suuruseks osaks järgmiste perioodide lõikes:

a)

1. osa: 1. jaanuarist kuni 30. juunini;

b)

2. osa: 1. juulist kuni 31. detsembrini.

2.   1. osast kasutamata jäänud kogused kantakse automaatselt 2. osasse. Kui 1. osa peaks ammendatama, võib komisjon avada 2. osa vastavalt määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud korrale.

Artikkel 3

Artikli 1 lõikes 1 osutatud kvootide raames toimuva impordi puhul tuleb esitada impordilitsents, mis on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1291/2000, ning selle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse sätteid.

Importija võib esitada ainult ühe impordilitsentsi taotluse nädalase perioodi kohta, nagu on osutatud artikli 4 lõikes 1. Kui importija esitab rohkem kui ühe taotluse, lükatakse kõik tema taotlused tagasi ja taotluste esitamise hetkeks saadud tagatised antakse asjaomasele liikmesriigile.

Artikkel 4

1.   Impordilitsentsi taotlusi võib esitada liikmesriikide pädevatele asutustele igal nädalal hiljemalt esmaspäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotleja esitab impordilitsentsi taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikega 2 esitab taotleja tagatise vastavalt käesoleva määruse artiklis 9 sätestatud summale.

Igas impordilitsentsi taotluses määratakse kindlaks kogus, mis ei tohi ületada asjaomasele osale määratud kogust. Impordilitsentsi taotlusel ja impordilitsentsil märgitakse ainult üks päritoluriik.

2.   Hiljemalt litsentsitaotluste esitamise viimasel päeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi saadavad pädevad asutused komisjonile elektroonilisel teel teatise vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud näidisele ning teatavad esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud üldkoguse. Teade saadetakse ka siis, kui liikmesriigis ei ole esitatud ühtegi taotlust. Kõnealune teave tuleb edastada eraldi muude teravilja käsitlevate impordilitsentside taotlustega seotud teabest.

Kui liikmesriik ei saada komisjonile ettenähtud tähtajaks taotluste kohta teadet, teeb komisjon järelduse, et asjaomases liikmesriigis ei ole ühtki taotlust esitatud.

3.   Kui alates perioodi algusest määratud kogused ja lõikes 2 osutatud kogused ületavad üheskoos asjaomase kvoodi või kvoodiosa, kehtestab komisjon hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva jaotuskoefitsiendid, mida kohaldatakse taotletud koguste suhtes.

4.   Neljandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva annavad liikmesriikide pädevad ametiasutused välja impordilitsentsid kooskõlas lõikega 2 komisjonile esitatud taotluste alusel, rakendades vajadusel vastavalt lõikele 3 määratud jaotuskoefitsiente.

Hiljemalt litsentside väljastamise päeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi teatavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile elektroonilisel teel I lisas esitatud näidise põhjal sellel päeval välja antud impordilitsentsidele vastava üldkoguse.

Artikkel 5

Impordilitsentsid kehtivad 45 päeva alates nende väljaandmise kuupäevast. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikele 2 arvestatakse litsentsi kehtivusaega alates litsentsi tegeliku väljaandmise kuupäevast.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 erandina ei ole impordilitsentsist tulenevad õigused loovutatavad.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõike 4 erandina ei või vabasse ringlusse lubatud kogus ületada impordilitsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud kogust. Seepärast märgitakse litsentsi lahtrisse19 number 0.

Artikkel 8

Impordilitsentsi taotlus ja impordilitsents peavad sisaldama järgmist teavet:

a)

lahtrisse 8 tehakse toote päritoluriigi kohale ja lahtrisse “jah” rist;

b)

lahtrisse 20 II lisa üks kannetest;

c)

lahtrisse 24 sõnad “tollimaks null”.

Litsentsid kehtivad üksnes lahtris 8 näidatud riigist pärit toodete puhul.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 12 punktide a ja b erandina on käesoleva määrusega ettenähtud impordilitsentsi tagatis 30 eurot tonni kohta.

Artikkel 10

Artikliga 1 ettenähtud tariifikvoodi alusel importimisel tuleb vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (6) artiklile 47 esitada päritolusertifikaat, mille on välja andnud selle riigi asutused, kust mais on pärit. Käesoleva määrusega hõlmatud toodete päritolu tuleks kindlaks määrata vastavalt ühenduses kehtivatele eeskirjadele.

Artikkel 11

Aastal 2006 moodustab 242 074 tonni suurune kogukvoot ühtse osa, mis on avatud alates 1. juulist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 12

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(3)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(5)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 830/2006 (ELT L 150, 3.6.2006, lk 3).

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


I LISA

Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 osutatud teatise näidis

Maisi impordikvoot, mis on avatud määrusega (EÜ) nr 969/2006

 

Nädal alates

 

kuni

 

Järjekorranumber 09.4131 – osa nr


Importija number

Taotletud kogus

(tonnides)

Päritoluriik

Tarnitud kogus

(tonnides) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotletud kogused kokku (tonnides):

Tarnitud kogused kokku (tonnides): ()


(1)  Märkida ainult määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 4 lõikes 4 sätestatud teavitamise eesmärgil.


II LISA

Artikli 8 punktis b osutatud kanded

:

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

kreeka keeles

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

ungari keeles

:

969/2006/EK rendelet

:

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

malta keeles

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

sloveenia keeles

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 969/2006


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 970/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2006/333/EÜ (2) heaks kiidetud kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimisega Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) (3) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII on ette nähtud odra tariifikvoodi suurendamine 6 215 tonni võrra.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2305/2003 (4) avatakse ühenduse tariifikvoot odrale. Otsusega 2006/333/EÜ heaks kiidetud lepingu rakendamisel tuleks suurendada kvoodiga ettenähtud odra kogust.

(3)

Lihtsustamise huvides tuleks välja jätta määruse (EÜ) nr 2305/2003 vananenud 2004. aastat käsitlevad sätted.

(4)

Eeskirjade selgitamiseks tuleks sätestada, et olulised impordilitsentsi taotlused tuleb esitada hiljemalt esmaspäevaks, kuid võib esitada varem.

(5)

Süsteemi haldamise ajakohastamist silmas pidades tuleks sätestada komisjoni nõutavate andmete saatmine elektroonilisel kujul.

(6)

Eeskirjade selgitamiseks tuleks sõna “vähenduskoefitsient” asendada sõnaga “jaotuskoefitsient”.

(7)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 2305/2003 vastavalt muuta.

(8)

Kuna otsusega 2006/333/EÜ heaks kiidetud lepinguga on ette nähtud selle rakendamine alates 1. juulist 2006, siis peab käesolevat määrust rakendama alates selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2305/2003 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

1.   Käesolevaga avatakse tariifikvoot 306 215 tonni CN-koodi 1003 00 (järjekorranumber 09.4126) alla kuuluva odra impordiks.

2.   Tariifikvoot avatakse iga aasta 1. jaanuaril. Tariifikvoodi raames kohaldatakse imporditollimaksu 16 eurot tonni kohta.

Kui käesolevas määruses nimetatud tooteid imporditakse lõikega 1 ettenähtud kogustest rohkem, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõiget 1.”

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

“1.   Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele iga nädala esmaspäeval hiljemalt kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).”

ii)

kolmas lõik jäetakse välja;

b)

lõike 2 esimeses lõigus asendatakse esimene lause järgmisega:

“Hiljemalt litsentsitaotluste esitamise viimasel päeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi saadavad pädevad asutused komisjonile elektroonilisel teel teatise vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud näidisele ning teatavad esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud üldkoguse.”

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Kui alates turustusaasta algusest määratud kogused ja lõikes 2 osutatud kogused ületavad üheskoos asjakohase turustusaasta kvoodi, kehtestab komisjon hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva ühtse jaotuskoefitsiendi, mida kohaldatakse taotletud koguste suhtes.”

d)

lõikes 4 asendatakse esimene lause järgmisega:

“Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, antakse litsentsid välja neljandal tööpäeval pärast taotluste esitamise tähtpäeva.”

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(3)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(4)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/51


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 971/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2375/2002, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2006/333/EÜ (2) heaks kiidetud kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimisega Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) (3) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII on ette nähtud pehme nisu ühenduse tariifikvoodi suurendamine.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2375/2002 (4) avatakse ühenduse tariifikvoodid muule kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule. Otsusega 2006/333/EÜ heaks kiidetud lepingu kohaldamisel tuleks suurendada muudele kolmandatele riikidele kui Ameerika Ühendriikidele ja Kanadale ette nähtud III alamkvooti 6 787 tonni võrra.

(3)

Eeskirjade selgitamiseks tuleks sätestada, et impordilitsentsi taotlused tuleb esitada hiljemalt esmaspäeval, kuid võib esitada varem.

(4)

Seega tuleb määrust (EÜ) nr 2375/2002 vastavalt muuta.

(5)

Kuna otsusega 2006/333/EÜ heaks kiidetud lepinguga on ette nähtud selle rakendamine 1. juulil 2006, tuleb käesolevat määrust rakendada alates selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2375/2002 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Käesolevaga avatakse imporditariifikvoot 2 988 387 tonnile CN-koodi 1001 90 99 alla kuuluvale muule kui kõrge kvaliteediga pehmele nisule.”

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Üldine tariifikvoot jaotatakse kolmeks alamkvoodiks:

I alamkvoot (järjekorranumber 09.4123): 572 000 tonni Ameerika Ühendriikidest,

II alamkvoot (järjekorranumber 09.4124): 38 000 tonni Kanadast,

III alamkvoot (järjekorranumber 09.4125): 2 378 387 tonni muudest kolmandatest riikidest.”

b)

Lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Alamkvoot III jaotatakse neljaks kvartalipikkuseks osaks, millest iga hõlmab järgmisi ajavahemikke ja koguseid:

a)

1. osa: 1. jaanuar kuni 31. märts – 594 597 tonni;

a)

2. osa: 1. aprill kuni 30. juuni – 594 597 tonni;

c)

3. osa: 1. juuli kuni 30. september – 594 597 tonni;

d)

4. osa: 1. oktoober kuni 31. detsember – 594 596 tonni.

2006. aastal on 3. osa 597 991 tonni.”

3.

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

Lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:

“1.   Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele igal nädalal hiljemalt esmaspäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).”

b)

Lõike 2 esimeses lõigus asendatakse esimene lause järgmisega:

“Hiljemalt litsentsitaotluste esitamise viimasel päeval kell 18.00 Brüsseli aja järgi saadavad pädevad asutused komisjonile elektroonilisel teel teatise vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud näidisele ning teatavad esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud üldkoguse.”

c)

Lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Kui alates turustusaasta algusest määratud kogused ja lõikes 2 osutatud kogused ületavad üheskoos asjakohase kvoodi või kvoodiosa, kehtestab komisjon hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva jaotuskoefitsiendid, mida kohaldatakse taotletud koguste suhtes.”

d)

Lõike 4 esimeses lõigus asendatakse esimene lause järgmisega:

“Neljandal tööpäeval pärast taotluste esitamise viimast päeva annavad liikmesriikide pädevad ametiasutused välja impordilitsentsid kooskõlas lõikega 2 komisjonile esitatud taotluste alusel, rakendades vajaduse korral vastavalt lõikele 3 kindlaks määratud jaotuskoefitsiente.”

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(3)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(4)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 88. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 491/2006 (ELT L 89, 28.3.2006, lk 3).


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/53


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 972/2006,

29. juuni 2006,

millega sätestatakse basmati riisi impordi ning riisi päritolu kindlaksmääramise ajutise kontrollisüsteemi suhtes kohaldatavad erieeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2 ning artiklit 11b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega Euroopa Ühenduse ja India vahel lähtuvalt GATT 1994 artiklist XXVIII GATT 1994 lisades toodud CXL loendi riisi puudutavate soodustuste muutmiseks, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2004/617/EÜ, (3) on ette nähtud, et kooritud basmati riisi teatavate sortide imporditollimaksu määr on null.

(2)

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega Euroopa Ühenduse ja Pakistani vahel lähtuvalt GATT 1994 artiklist XXVIII GATT 1994 lisades toodud CXL loendi riisi puudutavate soodustuste muutmiseks, (4) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2004/618/EÜ, (5) on ette nähtud, et kooritud basmati riisi teatavate sortide imporditollimaksu määr on null.

(3)

Komisjon võttis otsuse 2004/617/EÜ artikli 2 lõike 1 ja otsuse 2004/618/EÜ artikli 2 lõike 1 alusel vastu määruse (EÜ) nr 1549/2004, (6) millega kuni määruse (EÜ) nr 1785/2003 muutmiseni sätestati erand seoses riisi impordi korraga ja määratakse kindlaks basmati riisi impordi suhtes kohaldatavad üleminekuperioodi erieeskirjad. Arvestades et määrust (EÜ) nr 1785/2003 on ettenähtud eesmärgil muudetud, tuleks määrus (EÜ) nr 1549/2004 selguse huvides asendada uue määrusega.

(4)

Otsustega 2004/617/EÜ ja 2004/618/EÜ heakskiidetud kokkulepetega on ette nähtud ühenduse piiril teostataval DNA-analüüsil põhineva kontrollisüsteemi loomine ning üleminekukord basmati riisi importimise suhtes kuni kõnealuse kontrollisüsteemi jõustumiseni. Kuna lõplikku kontrollisüsteemi ei ole veel kasutusele võetud, tuleks sätestada üleminekuperioodi erieeskirjad.

(5)

Imporditollimaksu nullmääraga maksustamise tingimustele vastamiseks peab basmati riis kuuluma ühe kokkulepetega kindlaksmääratud sordi hulka. Et olla kindel, kas imporditollimaksu nullmääraga imporditud basmati riis vastab nendele tunnustele, tuleks nõuda selle kinnitamist pädevate asutuste koostatud autentsussertifikaadiga.

(6)

Pettuste vältimiseks peavad olema ette nähtud mehhanismid deklareeritud basmati riisi sordi kontrollimiseks. Sel eesmärgil tuleks kohaldada komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (7) sätteid proovide võtmise kohta.

(7)

Basmati riisi impordi üleminekukorraga on ette nähtud ekspordiriigiga konsulteerimise menetlus turuhäirete korral, samuti võimalus imporditollimaksu täismäära rakendamiseks juhul, kui konsulteerimise lõpuks pole leitud rahuldavat lahendust. Tuleks määratleda, millistel tingimustel võib turgu käsitada häirituna.

(8)

Basmati riisi impordi tõhusa haldamise tagamiseks tuleks taotluste esitamise, litsentside väljastamise ja nende kasutamise kohta vastu võtta erieeskirjad, millega kas täiendatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (8) ja komisjoni 28. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad) (9) sätteid või kehtestatakse nende erand.

(9)

Basmati riisi impordi järjepidevuse katkestamise vältimiseks tuleks ette näha, et enne 1. juulit 2006 määruse (EÜ) nr 1549/2004 kohaselt välja antud autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid kehtivad kogu kehtivusaja jooksul ning et imporditollimaksu nullmäära kohaldatakse kõnealuste litsentside alusel imporditud toodete suhtes.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse CN-koodide 1006 20 17 ja 1006 20 98 alla kuuluvate määruse (EÜ) nr 1785/2003 IIIa lisas täpsustatud kooritud basmati riisi sortide suhtes.

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 10 lõikes 1 osutatud basmati riisi impordilitsentsile märgitakse:

a)

lahtrisse nr 8 päritoluriik ning rist lahtrisse “jah”;

b)

lahtrisse nr 20 üks I lisas loetletud kannetest.

2.   Basmati riisi impordilitsentsi taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

a)

tõend selle kohta, et taotleja on füüsiline või juriidiline isik, kes on vähemalt viimased kaksteist kuud olnud tegev riisikaubanduses ning kes on registreeritud liikmesriigis, kus taotlus esitatakse;

b)

II lisas nimetatud pädeva asutuse välja antud autentsussertifikaat.

Artikkel 3

1.   Autentsussertifikaat koostatakse vormil, mille näidis on esitatud III lisas.

Vormi mõõtmed on ligikaudu 210 × 297 millimeetrit. Originaaleksemplar koostatakse paberil, mida ei ole võimalik mehhaaniliselt ega keemiliselt võltsida.

Vormid trükitakse ingliskeelsetena ning täidetakse inglise keeles.

Originaaleksemplar ja koopiad täidetakse kirjutusmasinal või käsitsi. Viimasel juhul tuleb vorm täita tindiga ning trükitähtedes.

Iga autentsussertifikaadi parempoolsesse ülemisse lahtrisse tuleb märkida seerianumber. Koopiatel on originaaleksemplariga sama number.

Vormi tekst teistes ühenduse keeltes avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

2.   Impordilitsentsi välja andnud asutus jätab endale autentsussertifikaadi originaali ning annab sellest koopia taotlejale.

Autentsussertifikaat kehtib üheksakümmend päeva alates väljaandmise kuupäevast.

Autentsussertifikaat on kehtiv vaid juhul, kui selle lahtrid on täidetud nõuete kohaselt ning see on allkirjastatud.

Artikkel 4

1.   Basmati riisi impordilitsentsile tuleb märkida:

a)

lahtrisse nr 8 päritoluriik ning rist lahtrisse “jah”;

b)

lahtrisse nr 20 üks IV lisas loetletud kannetest.

Artikli 3 lõikes 2 osutatud autentsussertifikaat lisatakse impordilitsentsile.

2.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 erandina ei ole basmati riisi impordilitsentsist tulenevad õigused loovutatavad.

3.   Määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 12 erandina on basmati riisi impordilitsentside tagatissumma 70 eurot tonni kohta.

Artikkel 5

Liikmesriigid esitavad komisjonile faksi või e-posti teel järgmised andmed:

a)

hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates keeldumisest – andmed basmati riisi koguste kohta, mille impordilitsentsi taotlusi vastu ei võetud, märkides keeldumise kuupäeva ja põhjused, CN-koodi, päritoluriigi, autentsussertifikaadi välja andnud asutuse, autentsussertifikaadi numbri ning sertifikaadi omaniku nime ja aadressi;

b)

hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates väljastamisest – andmed basmati riisi koguste kohta, millele anti välja impordilitsentsid, märkides väljastamise kuupäeva, CN-koodi, päritoluriigi, autentsussertifikaadi välja andnud asutuse, autentsussertifikaadi numbri ning sertifikaadi omaniku nime ja aadressi;

c)

litsentsi tühistamise korral hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates tühistamisest andmed koguste kohta, mille ulatuses litsents tühistati, samuti tühistatud litsentside omanike nimed ja aadressid;

d)

iga vabasse ringlusse laskmise kuule järgneva kuu viimasel tööpäeval – andmed koguste kohta, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse, märkides CN-koodi, päritoluriigi, autentsussertifikaadi välja andnud asutuse ning autentsussertifikaadi numbri.

Esimeses lõigus osutatud teave esitatakse eraldi muid riisisektori impordilitsentside taotlusi käsitlevast teabest.

Artikkel 6

1.   Pistelise või pettusekahtluse puhul läbiviidava kontrolli käigus peavad liikmesriigid määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 242 kindlaksmääratud tingimustel võtma imporditud basmati riisist representatiivsed proovid. Proovid saadetakse V lisas nimetatud päritoluriigi pädevasse asutusse sordi DNA-analüüsiks.

Ka liikmesriigid võib sama proovi põhjal lasta sorti analüüsida mõnes ühenduse laboris.

2.   Kui lõikes 1 osutatud kontrollide tulemuste põhjal ilmneb, et analüüsitud toode ei vasta autentsussertifikaadile märgitud sordile, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 11a ettenähtud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi imporditollimaksu.

3.   Juhul kui lõikes 1 osutatud analüüside või komisjoni valduses oleva muu teabe põhjal ilmneb, et esineb tõsine ja püsiv probleem päritoluriigi pädeva asutuse kohaldatavate kontrollimenetluste osas, võib komisjon konsulteerida asjaomase päritoluriigi pädevate asutustega. Kui konsulteerimise tulemusel ei jõuta rahuldava lahenduseni, võib komisjon otsustada kõnealuse asutuse poolt kontrollitava impordi suhtes kohaldada määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 11a ettenähtud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi imporditollimaksu, võttes aluseks kõnealuse määruse artikli 11b ja järgides kõnealuse artikliga ettenähtud tingimusi.

Artikkel 7

1.   Riisiturgu käsitatakse häirituna, kui mõne kvartali jooksul on eelmise kvartaliga võrreldes täheldatav basmati riisi impordi hüppeline ja põhjendamatu kasv.

2.   Juhul kui riisiturg on jätkuvalt häiritud ja kui komisjoni konsultatsioonid asjaomaste ekspordiriikide asutustega ei võimalda leida asjakohast lahendust, võib basmati riisi suhtes komisjoni otsuse alusel kohaldada määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 11a ettenähtud CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi imporditollimaksu, võttes aluseks kõnealuse määruse artikli 11b ja järgides kõnealuse artikliga ettenähtud tingimusi.

Artikkel 8

Komisjon ajakohastab II ja V lisa.

Artikkel 9

Enne 1. juulit 2006 määruse (EÜ) nr 1549/2004 kohaselt välja antud basmati riisi autentsussertifikaadid ja impordilitsentsid jäävad kehtima ning kõnealuste litsentside alusel imporditud toodete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 11b ettenähtud imporditollimaksu.

Artikkel 10

Määrus (EÜ) nr 1549/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Kõiki viiteid määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklitele 2–8 ja II–VI lisale käsitatakse viidetena käesoleva määruse artiklitele 2–8 ja I–V lisale.

Kõiki viiteid määruse (EÜ) nr 1549/2004 I lisale käsitatakse viidetena määruse (EÜ) nr 1785/2003 IIIa lisale.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 279, 28.8.2004, lk 19.

(3)  ELT L 279, 28.8.2004, lk 17. Otsust on muudetud otsusega 2005/476/EÜ (ELT L 170, 1.7.2005, lk 67).

(4)  ELT L 279, 28.8.2004, lk 25.

(5)  ELT L 279, 28.8.2004, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2005/476/EÜ.

(6)  ELT L 280, 31.8.2004, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2152/2005 (ELT L 342, 24.12.2005, lk 30).

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 402/2006 (ELT L 70, 9.3.2006, lk 35).

(8)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(9)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 830/2006 (ELT L 150, 3.6.2006, lk 3).


I LISA

Artikli 2 lõike 1 punktis b osutatud kanded

:

hispaania keeles

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

tšehhi keeles

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

taani keeles

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

saksa keeles

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

eesti keeles

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

kreeka keeles

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

inglise keeles

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

prantsuse keeles

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

itaalia keeles

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

läti keeles

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

leedu keeles

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

ungari keeles

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

hollandi keeles

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

poola keeles

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

portugali keeles

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovaki keeles

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

sloveeni keeles

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

rootsi keeles

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


II LISA

Artikli 2 lõike 2 punktis b osutatud autentsussertifikaate välja andvad pädevad asutused

INDIA (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PAKISTAN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  Sortide “Basmati 370”, “Basmati 386”, “Type-3 (Dhradun)”, “Taraori Basmati (HBC-19)”, “Basmati 217”, “Ranbir Basmati”, “Pusa Basmati” ja “Super Basmati” puhul.

(2)  Sortide “Kernel (Basmati)”, “Basmati 370”, “Pusa Basmati” ja “Super Basmati” puhul.


III LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud autentsussertifikaadi näidis

Image


IV LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud kanded

:

hispaania keeles

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

tšehhi keeles

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

taani keeles

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

saksa keeles

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

eesti keeles

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

kreeka keeles

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

inglise keeles

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

prantsuse keeles

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

itaalia keeles

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

läti keeles

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

leedu keeles

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

ungari keeles

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

hollandi keeles

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

poola keeles

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

portugali keeles

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

slovaki keeles

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

sloveeni keeles

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

rootsi keeles

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


V LISA

Artiklis 6 osutatud analüüse tegevad pädevad asutused

INDIA:

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

Faks: +91-11/37 48 024

e-post: eic@eicindia.org

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor,

Finance & Trade Centre,

Shahrah-e-Faisal,

Karachi 75530,

Pakistan

Tel: +92-21/290 28 47

Faks: +92-21/920 27 22 & 920 27 31

.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/63


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 973/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 34 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingus, (2) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/398/EÜ, (3) ning Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingus, (4) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/333/EÜ, (5) on sätestatud olemasolevate GATTi tariifikvootide suurendamine ning uute kvootide avamine teatavate puu- ja köögiviljade ning töödeldud puu- ja köögiviljatoodete puhul.

(2)

Pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 1831/96 (6) vastuvõtmist on mitmed kõnealuse määruse I ja III lisas loetletud CN-koodid muutunud.

(3)

Muudetud ja uute tariifikvootide kehtestamiseks ning selguse huvides tuleks määruse (EÜ) nr 1831/96 lisad asendada.

(4)

Määrust (EÜ) nr 1831/96 tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögiviljaturu ning puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1831/96 muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

2.

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

3.

III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 154, 8.6.2006, lk 24.

(3)  ELT L 154, 8.6.2006, lk 22.

(4)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 15.

(5)  ELT L 124, 11.5.2006, lk 13.

(6)  EÜT L 243, 24.9.1996, lk 5.


I LISA

“I LISA

Jrk-nr

CN-kood TARICi alamrubriik

Kirjeldus (1)

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

(tonnides)

Tollimaksumäär

(%)

09.0055

0701 90 50

Kartulid, värsked või jahutatud

1. jaanuarist – 15. maini

4 295

3

09.0056

0706 10 00

Porgandid ja naerid, värsked või jahutatud

1. jaanuarist – 31. detsembrini

1 244

7

09.0057

0709 60 10

Paprika

1. jaanuarist – 31. detsembrini

500

1,5

09.0035

0712 20 00

Sibulad, kuivatatud, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

1. jaanuarist – 31. detsembrini

12 000

10

09.0041

0802 11 90

0802 12 90

Mandlid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, muud kui mõrumandlid

1. jaanuarist – 31. detsembrini

90 000

2

09.0039

0805 50 10

Sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum)

15. jaanuarist – 14. juunini

10 000

6

09.0058

0809 10 00

Aprikoosid, värsked

1. augustist – 31. maini

500

10

09.0092

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konserveeritud ananassid, tsitrusviljad, pirnid, aprikoosid, kirsid, virsikud ja maasikad

1. jaanuarist – 31. detsembrini

2 838

20

09.0093

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Puuvilja- ja marjamahlad

1. jaanuarist – 31. detsembrini

7 044

20


(1)  Käesolevas lisas esitatud kaupade kirjeldused esinevad kombineeritud nomenklatuuri nimekirjas (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1), vajaduse korral täiendatud TARIC-koodiga.”


II LISA

“II LISA

Jrk-nr

CN-kood TARICi alamrubriik

Kirjeldus (1)

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

(tonnides)

Tollimaksumäär

(%)

09.0025

0805102011

0805102092

0805102096

Kvaliteetsed magusad apelsinid, värsked

1. veebruarist – 30. aprillini

20 000

10

09.0027

0805209005

0805209091

Tsitrushübriidid, nn minneolad

1. veebruarist – 30. aprillini

15 000

2

09.0033

2009119911

2009119919

Külmutatud kontsentreeritud suhkrulisandita apelsinimahl, Brixi arvuga vähem kui 50,2-liitristes või väiksemates mahutites, veriapelsinimahla sisalduseta

1. jaanuarist – 31. detsembrini

1 500

13


(1)  Käesolevas lisas esitatud kaupade kirjeldused esinevad kombineeritud nomenklatuuri nimekirjas (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1), vajaduse korral täiendatud TARIC-koodiga.

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

kvaliteetsed magusad apelsinid – samalaadsete sorditunnustega apelsinid, mis on küpsed, tihked, laitmatu kujuga ja vähemalt laitmatu värvusega, elastsed, mädaplekkideta, mille koores ei ole kinnikasvamata lõhesid, koor ei ole kõva ega kuivanud ning selles ei ole kõvendeid, kasvurebendeid ega muljutisi (v.a tavalisel käitlemisel ja pakendamisel tekkinud), mis ei ole kuivuse ega niiskuse tõttu kahjustatud, millel ei ole suuri ega tekkivaid ogasid, kurde, arme, õliplekke, soomuseid, päikesepõletusplekke, mustust ega muid võõrkehi, haigusi, kahjureid ega mehaaniliselt, teisaldades või muul tagajärjel tekkinud vigastusi; kuni 15 % iga partii puuviljadest ei pruugi vastata käesolevatele nõuetele ja nimetatud protsendimääras võib olla kuni 5 % tõsist kahju tekitavaid puudusi, viimase protsendimäära hulgas võib olla kuni 0,5 % mädanenud puuvilju;

b)

tsitrushübriidid, nn minneolad – Minneola sordi tsitrushübriidid (Citrus paradisi Macf. CV Duncan ja Citrus reticulate blanca CV Dancy);

c)

külmutatud kontsentreeritud apelsinimahl, Brixi arvuga vähem kui 50 – apelsinimahl 20 °C juures tihedusega mitte rohkem kui 1,229 grammi kuupsentimeetri kohta.”


III LISA

“III LISA

Jrk-nr

CN-kood TARICi alamrubriik

Kirjeldus (1)

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

(tonnides)

Tollimaksumäär

(%)

09.0094

0702 00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

15. maist – 31. oktoobrini

472

12

09.0059

0707 00 05

Kurgid, värsked või jahutatud

1. novembrist – 15. maini

1 134

2,5

09.0060

0806101091

0806101099

Lauaviinamarjad, värsked

21. juulist – 31. oktoobrini

1 500

9

09.0061

0808108010

0808108090

Õunad, värsked, muud kui siidriõunad

1. aprillist – 31. juulini

600

0

09.0062

0808 20 50

Pirnid, värsked, muud kui siidripirnid

1. augustist – 31. detsembrini

1 000

5

09.0063

0809 10 00

Aprikoosid, värsked

1. juunist – 31. juulini

2 500

10

09.0040

0809 20 95

Värsked (magusad) kirsid

21. maist – 15. juulini

800

4


(1)  Käesolevas lisas esitatud kaupade kirjeldused esinevad kombineeritud nomenklatuuri nimekirjas (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1), vajaduse korral täiendatud TARIC-koodiga.”


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/68


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 974/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 877/2004, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate värskete puu- ja köögiviljade turgudel registreeritud hindadest teatamisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 877/2004 (2) lisas on sätestatud loetelu tüüpiliste turgude kohta, kus kogu turustusaasta jooksul või sellise aja jooksul, milleks turustusaasta on jagatud, turustatakse oluline osa asjaomase toote siseriiklikust toodangust.

(2)

Saksamaa tüüpiline porganditurg ei asu enam Schleswig-Holsteinis, vaid Nordrhein-Westfalenis.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 877/2004 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 877/2004 lisas asendatakse toote “porgandid” turg “Schleswig-Holstein (DE)” turuga “Nordrhein-Westfalen (DE)”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 162, 30.4.2004, lk 54.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/69


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 975/2006,

29. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 punkti b ja artikli 31 lõiget 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 581/2004 (2) artikli 1 lõikele 1 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 582/2004 (3) artikli 1 lõikele 1 on teatavad sihtkohad eksporditoetuse alt välja arvatud.

(2)

Komisjoni 24. mai 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 786/2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused, (4) on alates 25. maist 2006 lisatud Bulgaaria ja Rumeenia sihtkohatsoonide L 20 ja L 21 alla ja loetletud sihtkohad, mis ei vasta eksporditoetuste saamise tingimustele. Seepärast on vaja Bulgaaria ja Rumeenia välja arvata määruse (EÜ) nr 581/2004 kohaselt makstavate eksporditoetuste hulgast ja Rumeenia määruse (EÜ) nr 582/2004 kohaselt makstavate eksporditoetuste hulgast.

(3)

Seepärast tuleks määrusi (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Esimeses lõigus osutatud tooted on ette nähtud ekspordiks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Bulgaaria, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Rumeenia, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 582/2004 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Kuulutatakse välja alaline pakkumine, et määratleda eksporditoetus komisjoni määruse (EMÜ) nr 3846/87 (5) I lisa 9. jaotises osutatud lõssipulbri jaoks, mis on pakitud vähemalt 25 kg netomassiga kottidesse ja mille lisatud piimavaba aine sisaldus ei ületa 0,5 massiprotsenti, tootekoodiga ex ex 0402 10 19 9000, mis on ette nähtud eksportimiseks kõigisse sihtkohtadesse, välja arvatud Andorra, Bulgaaria, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Rumeenia, Ameerika Ühendriigid ja Vatikani Linnriik.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 4. juulist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006.

(4)  ELT L 138, 25.5.2006, lk 10.

(5)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.”


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/71


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 976/2006,

29. juuni 2006,

millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Saksamaal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 ja artikli 22 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade klassikalise katku puhangute tõttu Saksamaa teatavates tootmispiirkondades on Saksamaa asutused vastavalt nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ (ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks) (2) artiklitele 9, 10 ja 11 kehtestanud ohustatud tsoonid ja järelevalvetsoonid. Sellest tulenevalt on kõnealustes tsoonides ajutiselt keelatud põrsaste turustamine ja nende transportimine nuumamisega tegelevatesse põllumajandusettevõtetesse.

(2)

Kõnealuste veterinaarmeetmete kohaldamisest tulenevad kaupade vaba liikumise piirangud võivad põhjustada sealihaturu tõsiseid häireid Saksamaal. Sellest tulenevalt peaks vastu võtma erakorralised turutoetusmeetmed, mida kohaldatakse ainult vahetult kõnealustest tsoonidest pärit põrsaste suhtes üksnes vajalikuks ajavahemikuks.

(3)

Haiguse edasise leviku vältimiseks tuleks asjaomastes tsoonides kasvatatud põrsad tavakaubandusest välja jätta ja vastavalt nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/667/EMÜ (millega kehtestatakse veterinaareeskirjad loomsete jäätmete kõrvaldamise, ümbertöötamise ja turuleviimise kohta ning haigustekitajate vältimise kohta loomset päritolu või kalast valmistatud loomasöötades ning muudetakse direktiivi 90/425/EMÜ) (3) artiklile 3 töödelda muuks kui inimtoiduks ette nähtud toodeteks või põletamise teel kõrvaldada.

(4)

Asjaomastest tsoonidest pärit põrsaste tarnimiseks Saksamaa pädevatele asutustele tuleks anda toetust.

(5)

Tuleks sätestada, et Saksamaa pädevad asutused kohaldavad kõiki vajalikke kontrolli- ja järelevalvemeetmeid ning teavitavad sellest komisjoni.

(6)

Kuna kaupade vaba liikumise piiranguid põrsaste suhtes on asjaomastes tsoonides kohaldatud mitu nädalat, on sellest tulenevalt loomade kaal oluliselt suurenenud ja järelikult tekkinud loomade heaolu seisukohast lubamatu olukord. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 12. juunist 2006.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Alates 12. juunist 2006 võivad sealihatootjad taotluse korral saada Saksamaa pädevatelt asutustelt toetust, kui nad edastavad kõnealustele asutustele:

a)

CN-koodi 0103 91 10 alla kuuluvad põrsad, partii keskmise kaaluga vähemalt 8 kg (edaspidi “süsteemipõrsas”);

b)

CN-koodi 0103 91 10 alla kuuluvad põrsad, partii keskmise kaaluga vähemalt 25 kg.

2.   Ühenduse eelarvest rahastatakse lõikes 1 osutatud toetusega seotud kulutustest 50 %, tagades toetuse kokku maksimaalselt 65 000 põrsa jaoks, kellest maksimaalselt 13 000 on “süsteemipõrsad”.

Artikkel 2

Saksamaa pädevatele asutustele võib tarnida ainult I lisas osutatud piirkondades asuvates järelevalvetsoonides kasvatatud loomi tingimusel, et Saksamaa pädevate asutuste kehtestatud veterinaarmeetmeid kohaldatakse asjaomastes tsoonides loomade tarnimise päeval.

Artikkel 3

1.   Saksamaa pädevatele asutustele tarnimise päeval veetakse loomad tapamajja, kaalutakse ja tapetakse haiguse levikut vältival viisil. Vedu ja tapmine toimub vastavalt II lisas sätestatud tingimustele.

2.   Tapetud loomad veetakse jäätmetehasesse ja töödeldakse vastavalt direktiivi 90/667/EMÜ artiklile 3 CN-koodide 1501 00 11, 1506 00 00 või 2301 10 00 alla kuuluvateks toodeteks või hävitatakse põletamise teel.

3.   Loomade vedu tapamajja, tapmine ja vedu jäätmetehasesse toimub Saksamaa pädevate asutuste pideva järelevalve all.

Artikkel 4

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud toetus kilogrammi kohta arvutatakse “süsteemipõrsaste” jaoks (partii keskmise kaaluga vähemalt 8 kg, kuid alla 12 kg) ja põrsaste jaoks (partii keskmise kaaluga vähemalt 25 kg, kuid alla 32 kg) selle hinna alusel, mille põrsaste pädevatele asutustele tarnimisele eelneva nädala kohta on esitanud ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH).

2.   Toetus “süsteemipõrsaste” jaoks partii keskmise kaaluga 12 kg või enam ei tohi ületada vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 kindlaksmääratud toetust “süsteemipõrsaste” jaoks, kelle partii keskmine kaal on 12 kg.

3.   Toetus põrsaste jaoks partii keskmise kaaluga 32 kg või enam ei tohi ületada vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 kindlaksmääratud toetust põrsaste jaoks, kelle partii keskmine kaal on 32 kg.

Artikkel 5

Saksamaa pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed käesoleva määruse ja eelkõige artiklis 2 sätestatu täitmiseks. Nad teavitavad sellest komisjoni võimalikult kiiresti.

Artikkel 6

Igal kolmapäeval teatavad Saksamaa pädevad asutused komisjonile eelmise nädala kohta vastavalt käesolevale määrusele tarnitud “süsteemipõrsaste” ja muude põrsaste arvu ja kogumassi.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 12. juunist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(3)  EÜT L 363, 27.12.1990, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).


I LISA

(Piirkonnad vastavalt artiklis 2 osutatule)

Nordrhein-Westfaleni liidumaal: nõukogu direktiivi 2001/89/EÜ kohaselt kehtestatud järelevalvetsooni territooriumid (piirkond 1), mis on määratletud 6. aprilli 2006. aasta korralduse “Schweinepest-Schutzverordnung” lisas, avaldatud 6. aprillil 2006. aastal ametliku teataja Bundesanzeiger elektroonilises väljaandes, viimati muudetud viienda määrusega, millega on muudetud 31. mai 2006. aasta korraldust “Schweinepest-Schutzverordnung”, avaldatud 2. juunil 2006. aastal ametliku teataja Bundesanzeiger elektroonilises väljaandes.


II LISA

Veo ja tapmise tingimused vastavalt artikli 3 lõikes 1 osutatule

1.

Saksamaa pädevatele asutustele tarnimise päeval tuleb loomad koormana kaaluda ning tapamajas tappa.

2.

Loomad tuleb tappa ilma muid tapmisega seotud toiminguid teostamata. Tapetud sead tuleb viivitamata vedada tapamajast jäätmetehasesse. Vedada tuleb pitseeritud veoautodes, mida tuleb kaaluda tapamajast lahkumisel ja jäätmetehasesse sisenemisel.

3.

Tapetud loomad tuleb töödelda denatureerimisvahendiga (metüleensinine), et vältida nende kasutamist inimtoiduks.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/74


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 977/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on vaja kindlaks määrata eksporditoetuse maksimumsumma pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 27. juuni 2006.

(3)

Piima- ja piimatooteturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 27. juuni 2006, lõppevas etapis on sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete puhul makstava toetuse maksimumsummad kohaldatavad vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).


LISA

(EUR/100 kg)

Toode

Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 1 lõike 1 teises lõikes nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex ex 0405 10 19 9500

103,00

Või

ex ex 0405 10 19 9700

108,90

Võiõli

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/76


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 978/2006,

29. juuni 2006,

millega otsustatakse mitte maksta lõssipulbri eksporditoetust määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus lõssipulbri eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on asjakohane mitte maksta eksporditoetust pakkumismenetluse 27. juunil 2006 lõppevas etapis.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 582/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse 27. juunil 2006 lõppevas etapis ei maksta eksporditoetust sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toote ja sihtkohtade puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 409/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 5).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1814/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 3).


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/77


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 979/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95 suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.

(4)

Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED ALATES 30. JUUNIST 2006 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

22,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

22,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

22,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

22,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

24,88

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

24,88

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

24,88

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/79


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 980/2006,

29. juuni 2006,

milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 7. septembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2135/95 (suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta), (2) artiklis 3 on sätestatud, et toetus määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud eksporditavate toodete 100 kilogrammi kohta võrdub põhisummaga, mis on korrutatud sahharoosisisaldusega, hõlmates vajadusel ka muid sahharoosina väljendatud suhkruid. Asjaomase toote sahharoosisisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikes 3 on sätestatud, et töötlemata kujul eksporditava sorboosi toetuse põhisumma peab olema võrdne toetuse põhisummaga (millest on maha arvatud üks sajandik kehtivast tootmistoetusest), mida kohaldatakse vastavalt komisjoni 27. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1265/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tootmistoetuse andmisega teatavate keemiatööstuses kasutatavate suhkrutoodete eest, (3) viimati nimetatud määruse lisas loetletud toodete suhtes.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 1 peab kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud muude töötlemata kujul eksporditavate toodete toetuse põhisumma olema võrdne ühe sajandikuga summast, mis on kehtestatud, võttes arvesse ühelt poolt erinevust valge suhkru kehtiva sekkumishinna (ühenduse puudujäägita aladel sellel kuul, mille kohta põhisumma on kehtestatud) ja maailmaturul kehtivate valge suhkru noteeringute või hindade vahel ning teiselt poolt vajadust saavutada tasakaal kolmandatesse riikidesse ekspordiks töödeldud kauba valmistamisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ja neist riikidest sisese töötlemise korra alusel vastuvõetavate toodete kasutamise vahel.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 30 lõikele 4 võib põhisumma kohaldamisel piirduda kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis d loetletud teatavate toodetega.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artiklis 27 on sätestatud, et toetuse võib määrata kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides f, g ja h osutatud töötlemata toodete ekspordiks. Toetus tuleb määrata 100 kilogrammi kuivaine sisalduse kohta, võttes arvesse CN-koodi 1702 30 91 alla kuuluvate toodete ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis d osutatud toodete eksporditoetust ning kavandatava ekspordi majandusaspekte. Kõnealuse lõike 1 punktides f ja g osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest ning punktis h osutatud toodete puhul antakse toetust üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud tingimustele vastavate toodete eest.

(7)

Eespool nimetatud toetused tuleb määrata igal kuul. Neid võib vahepealsel perioodil muuta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust vastavalt sihtkohale eristada.

(9)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(10)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkrusektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riikide puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(11)

Pidades silmas eespool sätestatut, tuleks kehtestada kõnealuste toodete toetused asjakohaste summade ulatuses.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktides d, f, g ja h loetletud töötlemata kujul eksporditavate toodete eksporditoetused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.

(3)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 63.


LISA

30. JUUNI 2006 KOHALDATAVAD TÖÖTLEMATA SIIRUPITE JA TEATAVATE MUUDE SUHKRUSEKTORI TOODETE EKSPORDITOETUSED (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,88 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,88 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

47,27 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,88 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

24,88 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2488 (4)

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduva suhkru puhul.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud toodete suhtes.

(3)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud toodete suhtes.

(4)  Põhisummat ei kohaldata siirupite suhtes, mille puhtusaste on alla 85 % (määrus (EÜ) nr 2135/95). Sahharoosisisaldus määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(5)  Summat ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 3513/92 (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12) lisa punktis 2 määratletud toodete suhtes.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/82


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 981/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 31. osaliseks pakkumismenetluseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle artikli 27 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 15. juuli 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1138/2005 alalise pakkumismenetluse avamise kohta valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuse määramiseks turustusaastaks 2005/2006 (2) on kuulutatud välja osalised pakkumismenetlused selle suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1138/2005 artikli 9 lõikele 1 kehtestatakse kõnealuse osalise pakkumismenetluse puhul suurim eksporditoetus, võttes olenevalt asjaoludest eelkõige arvesse suhkruturu olukorda ja tõenäolist arengut ühenduses ja maailmas.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1138/2005 seoses valge suhkruga avatud 31. osaliseks pakkumismenetluseks kehtestatakse suurim eksporditoetus eksportimisel teatavatesse kolmandatesse riikidesse 29,877 EUR/100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 185, 16.7.2005, lk 3.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/83


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 982/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96.

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 30. juuni 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

2,945

2,976

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,880

1,880

– – muudel juhtudel

3,903

3,903

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

1,969

2,000

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,410

1,410

– – muudel juhtudel

2,927

2,927

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,880

1,880

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

3,903

3,903

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

2,471

2,471

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

1,880

1,880

– muudel juhtudel

3,903

3,903

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/87


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 983/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 30. juunist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

19,34

19,34

b)

muu kauba eksportimisel

54,00

54,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

61,00

61,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

106,75

106,75

c)

muu kauba eksportimisel

99,50

99,50


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/90


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 984/2006,

29. juuni 2006,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 punkti a ja lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides a, c, d, f, g ja h loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse V lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõikes 3 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõigetes 1 ja 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1260/2001 V lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 987/2005 (ELT L 167, 29.6.2005, lk 12).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 30. juunist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

24,88

24,88


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/92


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 985/2006,

29. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 14 nähakse ette, et nende määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 alusel tuleb toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust vältida ühenduse turu häireid.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja ekspordisüsteemi, artiklis 4 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuste arvutamisel.

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-, valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele, mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda eksporditoetust.

(9)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1518/95 artiklis 1 loetletud toodete eksporditoetused on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1549/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 13).

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).


LISA

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

54,64

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

46,84

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

70,25

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

54,64

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

46,84

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

62,45

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

50,74

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

58,55

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

44,88

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

9,76

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

62,45

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

62,45

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

61,18

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

46,84

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

61,18

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

46,84

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

61,18

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

46,84

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

64,11

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

44,49

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

46,84

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C11

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria.

C12

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Rumeenia.

C13

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits, Liechtenstein, Bulgaaria ja Rumeenia.


(1)  Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.

(2)  Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C11

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria.

C12

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Rumeenia.

C13

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits, Liechtenstein, Bulgaaria ja Rumeenia.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/95


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 986/2006,

29. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/97


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 987/2006,

29. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon 30. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1722/93, (2) milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate nõukogu määruste (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 1418/76 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, on kehtestatud tootmistoetuste andmise tingimused. Arvutamise alus on kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3. Sel viisil arvutatud toetus mida diferentseeritakse vajaduse korral kartulitärklise puhul, määratakse kindlaks üks kord kuus ja seda võidakse muuta, kui maisi ja/või nisu hinnad olulisel määral muutuvad.

(2)

Käesoleva määrusega kindlaks määratud tootmistoetusi tuleks kohandada määruse (EMÜ) nr 1722/93 II lisas loetletud koefitsientidega, et määrata kindlaks täpne makstav summa.

(3)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 3 lõikes 2 osutatud tootmistoetuseks, on määratud.

a)

15,82 EUR/t maisi-, nisu-, odra- ja kaeratärklise puhul;

b)

22,08 EUR/t kartulitärklise puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1548/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/98


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 988/2006,

29. juuni 2006,

millega piiratakse teatavate teraviljast valmistatud toodete ekspordilitsentside kehtivusaega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

võttes arvesse komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud erieeskirjad teravilja- ja riisi impordi- ning ekspordilitsentside süsteemi kohaldamiseks, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikes 1 on määratud kindlaks eelkõige maisist valmistatud toodete ekspordilitsentside kehtivusaeg. Litsents kehtib neljanda kuu lõpuni, arvates litsentsi välja andmisest. Kehtivusaeg on määratud lähtuvalt turunõuetest ja veatu turukorralduse vajadustest.

(2)

Maisituru praeguse olukorra tõttu on soovitav piirata litsentside väljaandmist, et vältida järgmise turustusaasta koguste kasutamist. Järgmistel kuudel väljaantavad litsentsid tuleb hoida enne 2006. aasta 8. septembrit toimuva ekspordi jaoks. Sel eesmärgil tuleb kuni 7. septembrini 2006 kasutamiseks väljaantavate eelkinnitatud toetustega litsentside kehtivusaega ajutiselt piirata. Seetõttu tuleb kehtestada ajutine erand määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikest 1.

(3)

Veatu turukorralduse tagamiseks ja spekulatsiooni ärahoidmiseks tuleks sätestada, et ekspordiga seotud tolliformaalsused maisist valmistatud toodete ekspordilitsentside korral tuleb täita hiljemalt 7. septembriks 2006 nii vahetu ekspordi kui nõukogu 4. märtsi 1980. aasta määruse (EMÜ) nr 565/80 (põllumajandustoodetele antavate eksporditoetuste ettemaksete kohta) (3) artiklites 4 ja 5 sätestatud korra alusel toimuva ekspordi puhul. Kõnealuse kitsendusega kaasneb erandi kehtestamine komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (millega sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (4) artikli 28 lõike 6 ja artikli 29 lõike 5 sätetest.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmete rakendamine peab kokku langema määruse jõustumise kuupäevaga, et vältida turuhäirete ohte.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Hoolimata määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikest 1, on lisas esitatud toodetele antud ekspordilitsentsidel, mille taotlused on esitatud alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast kuni 31. augustini 2006, kehtivusaega piiratud kuni 7. septembrini 2006.

2.   Eespool nimetatud litsentside ekspordi tolliformaalsused peavad olema täidetud hiljemalt 7. septembriks 2006.

See tähtpäev kehtib samuti määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 32 osutatud formaalsuste suhtes toodete puhul, mis kuuluvad nende litsentside alla määruses (EMÜ) nr 565/80 osutatud korra kohaselt.

Litsentside lahtrisse 22 tuleb kanda üks II lisas esitatud märgetest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 30. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1092/2004 (ELT L 209, 11.6.2004, lk 9).

(3)  EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 444/2003 (ELT L 67, 12.3.2003, lk 3).

(4)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 671/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 5).


I LISA

Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusele, millega piiratakse teatavate teraviljast valmistatud toodete ekspordilitsentside kehtivusaega

CN-kood

Tootekirjeldus

 

Maisist saadud tooted, mis hõlmavad järgmisi alamrubriike:

1102 20

Maisijahu

1103 13

Maisitangud ja -jahu

1103 29 40

Maisigraanulid

1104 19 50

Helvestatud mais

1104 23

Muud töödeldud (kroovitud) maisiterad

1108 12 00

Maisitärklis

1108 13 00

Kartulitärklis


II LISA

Artikli 1 lõikes 2 osutatud märked

:

hispaania keeles

:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 988/2006

:

tšehhi keeles

:

Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 988/2006

:

taani keeles

:

Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 988/2006

:

saksa keeles

:

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 988/2006

:

eesti keeles

:

Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 988/2006 artikli 1 lõike 2 alusel

:

kreeka keeles

:

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 988/2006

:

inglise keeles

:

Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 988/2006

:

prantsuse keeles

:

Limitation prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 988/2006

:

itaalia keeles

:

Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 988/2006

:

läti keeles

:

Ierobežojums paredzēts Regulas (EK) Nr. 988/2006 1. panta 2. punktā

:

leedu keeles

:

Apribojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 988/2006 1 straipsnio 2 dalyje

:

ungari keeles

:

Korlátozott érvényességi időtartam a 988/2006/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően

:

hollandi keeles

:

Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 988/2006

:

poola keeles

:

Ograniczenie przewidziane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 988/2006

:

portugali keeles

:

Limitação estabelecida n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 988/2006

:

slovaki keeles

:

Obmedzenie stanovené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 988/2006

:

sloveeni keeles

:

Omejitev določena v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 988/2006

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 988/2006 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

:

rootsi keeles

:

Begränsning enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 988/2006.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/100


NÕUKOGU OTSUS,

22. mai 2006,

mis käsitleb kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

(2006/445/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

22. märtsil 2004 volitas nõukogu komisjoni alustama Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõike 6 alusel läbirääkimisi teatavate WTO teiste liikmetega.

(2)

Komisjon on pidanud läbirääkimisi, konsulteerides Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 133 alusel moodustatud komiteega ja vastavalt nõukogu antud läbirääkimisjuhistele.

(3)

Komisjon on lõpetanud läbirääkimised kirjavahetuse vormis lepingu üle Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise GATT 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile. Seega tuleks nimetatud leping heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus, erikontsessioonide tühistamise osas seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendite tühistamisega nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus.

Kirjavahetuse vormis lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule alla kirjutama, et see ühenduse suhtes siduvaks muuta. (1)

Brüssel, 22. mai 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Lepingu jõustumise kuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.


TÕLGE

KIRJAVAHETUSE VORMIS LEPING

Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus

Lugupeetud härra

Pärast läbirääkimiste alustamist GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 ja XXVIII artikli alusel Euroopa Ühenduse (EÜ) ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus lepivad EÜ ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium kokku järgmises, eesmärgiga lõpetada läbirääkimised, mida alustati pärast seda, kui EÜ esitas 2004. aasta 19. jaanuaril WTO-le teatise kooskõlas GATT 1994 XXIV artikli lõikega 6.

EÜ nõustub lisama EÜ 25 tolliterritooriumi loendisse kontsessioonid, mis sisaldusid ka eelmises, EÜ 15 loendis.

EÜ nõustub lisama EÜ 25 tolliterritooriumi loendisse järgmise kontsessiooni:

8712 00 30 (jalgrattad, mootorita): vähendada kehtivat 15-protsendilist EÜ seotud tollimaksu 14,0 %ni.

Leping jõustub lepingukirjade vahetamise järel, pärast seda, kui pooled on lepingut kaalunud vastavalt nende enda menetlustele. EÜ annab oma parima, et kehtestada asjakohased rakendusmeetmed enne 2006. aasta 1. märtsi ja mitte mingil juhul hiljem kui 2006. aasta 1. juulil.

Palun võtke vastu minu sügav lugupidamine,

Euroopa Ühenduse nimel

Lugupeetud härra

Viitame Teie kirjale, milles öeldakse järgmist:

“Pärast läbirääkimiste alustamist GATT 1994 XXIV artikli lõike 6 ja XXVIII artikli alusel Euroopa Ühenduse (EÜ) ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahel seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Liiduga ühinemise käigus lepivad EÜ ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritoorium kokku järgmises, eesmärgiga lõpetada läbirääkimised, mida alustati pärast seda, kui EÜ esitas 2004. aasta 19. jaanuaril WTO-le teatise kooskõlas GATT 1994 XXIV artikli lõikega 6.

EÜ nõustub lisama EÜ 25 tolliterritooriumi loendisse kontsessioonid, mis sisaldusid ka eelmises, EÜ 15 loendis.

EÜ nõustub lisama EÜ 25 tolliterritooriumi loendisse järgmise kontsessiooni:

8712 00 30 (jalgrattad, mootorita): vähendada kehtivat 15-protsendilist EÜ seotud tollimaksu 14,0 %ni.

Leping jõustub lepingukirjade vahetamise järel, pärast seda, kui pooled on lepingut kaalunud vastavalt nende enda menetlustele. EÜ annab oma parima, et kehtestada asjakohased rakendusmeetmed enne 2006. aasta 1. märtsi ja mitte mingil juhul hiljem kui 2006. aasta 1. juulil.”

Mul on au väljendada oma valitsuse nõusolekut.

Palun võtke vastu minu sügav lugupidamine,

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi nimel


Komisjon

30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/104


KOMISJONI OTSUS,

12. aprill 2006,

EÜ asutamislepingu artiklile 81 vastava menetluse kohta

(Juhtum COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP)

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1548 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/446/EÜ)

Komisjon võttis 12. aprillil 2006 vastu otsuse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikli 9 lõikele 1. Otsuse tervikteksti mittekonfidentsiaalne versioon on nii autentses keeles kui ka komisjoni töökeeltes kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebilehel http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348

(1)

Käesolev otsus on adresseeritud Hispaanias Madridis asutatud ettevõtjale Repsol Comercial de Productos Petroliferos (edaspidi “Repsol CPP”), mis kuulub naftakontserni Repsol-YPF. Menetlus käsitleb kütuse tarnimist teenindusjaamadele Hispaanias ja pikaajaliste ainuõiguslike tarnelepingute sõlmimist Repsol CPP ja teenindusjaamade vahel. Komisjon leidis oma esialgses hinnangus, et ettevõtja Repsol CPP edastatud lepingute konkurentsikeelu klauslid (eriti DODO, (2) rendiõiguse ja kasutusvalduse tüüpi lepingutes) tekitasid vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 81 kahtlusi, sest need võivad oluliselt piirata juurdepääsu Hispaania mootorikütuse jaekaubandusturule.

(2)

Komisjon leiab, et Repsol CPP pakutud kohustused on kõnealuste konkurentsiprobleemide lahendamiseks piisavad. Repsol CPP kohustub pakkuma asjakohastele teenindusjaamadele konkreetseid rahalisi ergutusvahendeid olemasolevate pikaajaliste tarnelepingute lõpetamiseks ja teiste pikaajaliste ainuõiguslike lepingute sõlmimisest hoidumiseks. Lisaks sellele kohustub Repsol CPP hoiduma ostmast sõltumatuid DODO tüüpi teenindusjaamu, mis ei tegele kütuse tarnimisega. Seega on hulgimüük arvukatele teenindusjaamadele konkurentsile avatud.

(3)

Otsuses leitakse, et võttes arvesse Repsol CPP siduvaid kohustusi, ei ole komisjonil enam põhjust meetmeid võtta.

(4)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas pooldava arvamuse 27. märtsil 2006.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 411/2004 (ELT L 68, 8.3.2004, lk 1).

(2)  

DODO (dealer owned/dealer operated)

=

edasimüüja omab ja käitab.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/105


KOMISJONI OTSUS,

31. mai 2006,

millega muudetakse otsust 2005/436/EÜ seoses ühenduse rahalise toetusega sihtfondile 911100MTF/INT/003/EMÜ (TFEU 970089129)

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2076 all)

(2006/447/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikleid 12 ja 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 13. juuni 2005. aasta otsusega 2005/436/EÜ (ühenduse koostöö kohta Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga, eelkõige Euroopa Komisjoni suu- ja sõrataudi tõrjeks läbiviidud toimingute osas) (2) määratakse kindlaks ühenduse rahaline kohustus sihtfondi 911100MTF/INT/003/EMÜ (TFEU 970089129) suhtes maksimaalselt 4 500 000 eurole neljaks aastaks.

(2)

Kooskõlas otsusega 2005/436/EÜ sõlmisid Euroopa Ühenduste Komisjon ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon 1. septembril 2005. aastal sihtfondi kasutamise ja tegutsemise rakenduskokkuleppe.

(3)

Pidades silmas uute viiruse topotüüpide ja viirusetüvede ning tõrjemeetmete piirkondlikku halvenemist, mida teravdab samaaegne lindude gripi esinemine, peab ühendus tihedas koostöös suu- ja sõrataudi tõrje Euroopa Komisjoniga (EUFMD) ja sihtfondi kaudu valmistama ette haigustõrjemeetmed, sealhulgas erakorralised vaktsineerimiskampaaniad naaberriikides.

(4)

Seepärast tuleks suurendada ühenduse toetust sihtfondile 3 500 000 euro võrra 4 500 000 eurolt 8 000 000 eurole neljaks aastaks.

(5)

Võttes arvesse kõnealuse summa kohandamist, tuleks sätestada muudatuste tegemine rakenduskokkuleppesse.

(6)

Käesolevat otsust tuleks kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2005, et ühendus saaks täita oma kohustusi kõnealusest kuupäevast algava nelja aasta jooksul.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2005/436/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Otsust 2005/436/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Alates 1. jaanuarist 2005 määratakse lõikes 1 osutatud ühenduse rahaline toetus fondi suhtes kindlaks maksimaalselt 8 000 000 eurole neljaks aastaks.”

2.

Artikli 2 lõikele 1 lisatakse teine lõik järgmiselt:

“Euroopa Ühenduste Komisjon ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon lepivad kokku mis tahes rakenduskokkuleppe muudatused, mis on vajalikud artikli 1 lõikes 2 kindlaksmääratud summa kohandamiseks.”

Brüssel, 31. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/53/EÜ (ELT L 29, 2.2.2006, lk 37).

(2)  ELT L 151, 14.6.2005, lk 26.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/107


NÕUKOGU OTSUS 2006/448/ÜVJP,

7. juuni 2006,

millega pikendatakse kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse eesistujariigi soovitust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2006 vastu ühismeetme 2006/202/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2005/643/ÜVJP Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni – Acehi järelevalvemissioon (AJM) – kohta (1) kolme kuu võrra kuni 15. juunini 2006.

(2)

Samal kuupäeval võttis nõukogu vastu otsuse 2006/201/ÜVJP, millega pikendatakse 3 kuu võrra kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta. (2)

(3)

Indoneesia valitsus kutsus 5. mail 2006. aastal Euroopa Liitu pikendama Acehi järelevalvemissiooni volitusi veel kolme kuu võrra.

(4)

Nagu on märgitud Indoneesia valitsuse välisministri 14. septembri 2005. aasta kirjas ja selle lisades (milles käsitleti Acehi järelevalvemissiooni (AJM) ja selle isikkoosseisu ülesandeid, staatust, privileege ja immuniteete) ning peasekretäri/kõrge esindaja 3. oktoobril 2005. aastal saadetud vastuses, võib seda kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet vastastikusel kokkuleppel pikendada kuni kuue kuu võrra. (3)

(5)

Kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe pikendamine kolme kuu võrra kuni 15. septembrini 2006 tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe (Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta) pikendamine kolme kuu võrra kuni 15. septembrini 2006.

Käesolevale otsusele on lisatud nimetatud pikendamisega nõustumist kinnitava kirjavahetuse tekst.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik või isikud, kes on volitatud Euroopa Liidu suhtes siduvale kirjavahetusele alla kirjutama. (4)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 7. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  ELT L 71, 10.3.2006, lk 57.

(2)  ELT L 71, 10.3.2006, lk 53.

(3)  ELT L 288, 29.10.2005, lk 60.

(4)  Nõukogu peasekretariaat avaldab kokkuleppe jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Indoneesia valitsuse vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppe (Acehis (Indoneesia) läbi viidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (Acehi järelevalvemissioon – AJM) ja selle isikkoosseisu ülesannete, staatuse, privileegide ja immuniteetide kohta) pikendamist käsitlev

KIRJAVAHETUS

Jakarta, 5. mai 2006

Austatud härra.

Sooviksin Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel väljendada oma tunnustust Euroopa Liidule Acehi järelevalvemissioonis (AJM) osalemise ning alates tema tegevuse alustamisest Nanggroe Aceh Darussalami provintsis (NAD) tehtud silmapaistva töö eest.

Sellega seoses on mul au viidata Indoneesia välisministri ajutise kohusetäitja 14. septembri 2005. aasta kirjale ja selle lisadele ning Teie 3. oktoobri 2005. aasta kirjale ja selle lisadele, mis käsitlevad Acehi järelevalvemissiooni (AJM) ülesandeid, staatust, privileege ja immuniteete, ning Indoneesia valitsuse välisministri 13. veebruari 2006. aasta kirjale ja Teie 28. veebruari 2006. aasta vastusele, mis käsitleb Euroopa Liidu Nanggroe Aceh Darussalami provintsis kohaloleku pikendamist 15. juunini 2006.

Seetõttu on mul au edastada Teile Indoneesia Vabariigi valitsuse otsus, milles palutakse Euroopa Liidul veelkord pikendada oma kohalolekut Nanggroe Aceh Darussalami provintsis alates 16. juunist kuni 15. septembrini 2006.

AJMi staatus, privileegid ja immuniteedid on identsed staatuse, privileegide ja immuniteetidega, mis on kindlaks määratud meie vastavalt 14. septembril 2005 ja 3. oktoobril 2005 vahetatud kirjades (mis kujutavad endast Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Euroopa Liidu suhtes juriidiliselt siduvat õigusakti).

AJMi tegevuste hulka nimetatud ajavahemikul kuuluvad Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Vaba Acehi Liikumise vahel 15. augustil 2005 sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi artiklis 5.2 sätestatud AJMi ülesanded, välja arvatud ülesanded a ja b, mis on täidetud.

Juhul kui eelnev ettepanek on Euroopa Liidule vastuvõetav, on mul täiendavalt au teha ettepanek, mille kohaselt moodustavad käesolev kiri ning Teie jaatav vastuskiri Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Euroopa Liidu vahelise juriidiliselt siduva õigusakti. Nimetatud õigusakt jõustub 16. juunil 2006 ja kaotab kehtivuse 15. septembril 2006. Indoneesia Vabariigi valitsuse jaoks põhineb kõnealune õigusraamistik Indoneesia 25. jaanuari 1982. aasta seadusel nr 2, mis käsitleb 1969. aasta erimissioonide konventsiooni ratifitseerimist.

Olen arvamusel, et Acehis esinevatele probleemidele ühtse Indoneesia Vabariigi raames rahumeelse, kõikehõlmava ja püsiva lahenduse tagamise eesmärgil käivitatud konstruktiivset koostööd on võimalik täiendavalt toetada ja tugevdada.

Jään Teie jaatavat vastust ootama.

Austusega,

Dr N. Hassan Wirajuda

Brüssel, 14. juuni 2006

Austatud härra.

Mul on au viidata Teie 5. mai 2006. aasta kirjale, milles edastate meile Indoneesia Vabariigi valitsuse otsuse kutsuda Euroopa Liitu pikendama oma kohalolekut Nanggroe Aceh Darussalami provintsis (NAD) kolme kuu võrra 16. juunist 2006 kuni 15. septembrini 2006.

Mul on hea meel Teile kinnitada, et Euroopa Liit on nõustunud andma nimetatud kutsele jaatava vastuse.

Kinnitan, et käesoleva õigusakti kehtivust pikendatakse kuni 15. septembrini 2006, mis on kooskõlas meie poolt vastavalt 14. septembril 2005 ja 3. oktoobril 2005 vahetatud kirjades (mis kujutavad endast Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Euroopa Liidu suhtes juriidiliselt siduvat õigusakti) sätestatud tingimustega.

AJMi tegevuste hulka nimetatud ajavahemikul kuuluvad Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Vaba Acehi Liikumise vahel 15. augustil 2005 sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi artiklis 5.2 sätestatud AJMi ülesanded, välja arvatud ülesanded a ja b, mis on täidetud.

Mul on täiendavalt au kinnitada, et Teie kiri ja käesolev vastuskiri moodustavad Indoneesia Vabariigi valitsuse ja Euroopa Liidu vahelise juriidiliselt siduva õigusakti. Nimetatud õigusakt jõustub 16. juunil 2006 ning kaotab kehtivuse 15. septembril 2006.

Kasutaksin veel kord võimalust kinnitada, et Euroopa Liit hindab Acehi rahuprotsessi raames tehtud edusamme ning et Euroopa Liit on jätkuvalt pühendunud Acehis esinevatele probleemidele rahumeelse, kõikehõlmava ja püsiva lahenduse leidmisele.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügav lugupidamine.

Austusega,

Javier Solana


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/110


Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud veinikaubanduse lepingu muutmist

Tšiili Vabariik on teatanud, et ta kiidab heaks Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud veinikaubanduse lepingu muutmist, vastuvõtmise.

Kõnealune leping jõustub seega 24. aprillil 2006. (1)


(1)  ELT L 54, 24.2.2006, lk 24.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/110


Teave jõustumise kohta: Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemise lepingu muutmist

Tšiili Vabariik on teatanud, et ta kiidab heaks Euroopa Ühenduse ja Tšiili Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelisele assotsiatsioonilepingule lisatud piiritusjookide ja aromatiseeritud jookidega kauplemise lepingu muutmist, vastuvõtmise.

Käesolev leping jõustub seega 24. aprillil 2006. (1)


(1)  ELT L 54, 24.2.2006, lk 29.


30.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 176/111


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUJUST LEX/1/2006,

13. juuni 2006,

millega pikendatakse Iraagis toimuva ELi integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX juhi volitusi

(2006/449/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2005. aasta ühismeedet 2005/190/ÜVJP Iraagis toimuva Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2005/190/ÜVJP artikli 9 lõikes 1 nähakse ette, et nõukogu volitab poliitika- ja julgeolekukomiteed võtma vastu asjakohaseid otsuseid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 25, sealhulgas nimetama peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse missiooni juhi.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 8. märtsil 2005. aastal vastu otsuse EUJUST LEX 1/2005 (2) Stephen WHITE'i määramise kohta Iraagis toimuva integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX juhiks. Nimetatud otsus kaotab kehtivuse 30. juunil 2006.

(3)

12. juunil 2006 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2006/413/ÜVJP, millega pikendatakse Iraagis toimuvat integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX veel 18 kuu võrra.

(4)