ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
29. juuni 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 953/2006, 19. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 1782/2003 ühtse otsemaksete kava tingimustele vastava kanepi kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 954/2006, 27. juuni 2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2320/97 ja (EÜ) nr 348/2000, lõpetatakse muu hulgas teatavate Venemaalt ja Rumeeniast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude vahepealsed läbivaatamised ja aegumise läbivaatamised ja muu hulgas teatavate Venemaalt ja Rumeeniast ning Horvaatiast ja Ukrainast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude vahepealsed läbivaatamised

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 955/2006, 28. juuni 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 956/2006, 28. juuni 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 94/92 nimekirja osas, kuhu on kantud kolmandad riigid, kelle territooriumilt teatavad mahepõllumajandussaadused peavad pärinema, et neid võiks turustada ühenduse piires ( 1 )

41

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 957/2006, 28. juuni 2006, milles käsitletakse teatavate kaupade klassifitseerimist kombineeritud nomenklatuuris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 48/90

45

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 958/2006, 28. juuni 2006, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2006/2007. turustusaastaks

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 959/2006, 28. juuni 2006, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 647/2006 riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 960/2006, 28. juuni 2006, millega määratakse kindlaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete 2006. aasta teisel poolel saadaolev kogus ühenduse avatud kvootide alusel üksnes impordilitsentsil põhinevalt

56

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 961/2006, 28. juuni 2006, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

58

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/59/EÜ, 28. juuni 2006, millega muudetakse komisjoni direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid seoses karbarüüli, deltametriini, endosulfaani, fenitrotiooni, metidatiooni ja oksamüüli jääkide piirnormidega ( 1 )

61

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 1. juuni 2006, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste lisa 12 ja üldkäsiraamatu lisa 14a, mis käsitlevad viisataotluste menetlemisega seotud halduskuludele vastavalt võetavaid lõivusid

77

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 23. juuni 2006, millega kiidetakse heaks kohustus, mida on pakutud seoses teatavate, muu hulgas Rumeeniast pärit rauast või terasest õmblusteta torude importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega

81

 

 

Komisjon
Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon

 

*

Otsus nr 207, 7. aprill 2006, mis käsitleb määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 76 ja artikli 79 lõike 3 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 10 lõike 1 tõlgendamist seoses perehüvitiste ja -toetuste kattumisega ( 2 )

83

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EMP ühiskomitee

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 42/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

86

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 43/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

89

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 44/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

91

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 45/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

92

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 46/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

94

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 47/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

95

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 48/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

97

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 49/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

99

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 50/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

100

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 51/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

101

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 52/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

103

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 53/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa (äriühinguõigus)

104

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 54/2006, 28. aprill 2006, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa (äriühinguõigus)

105

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs ja EL/Šveitsi kokkuleppes kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 953/2006,

19. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta ja määrust (EÜ) nr 1782/2003 ühtse otsemaksete kava tingimustele vastava kanepi kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1673/2000 kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta (2) artikli 15 lõikega 2 nähakse ette, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande töötlemistoetuse kohta, millele on vajaduse korral lisatud ettepanekud. Nimetatud aruande põhjal peetakse asjakohaseks, et praegune süsteem jääks kehtima kuni 2007/2008. (kaasa arvatud) turustusaastani.

(2)

Lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ning lina- ja kanepiluid, kohaldatakse töötlemistoetust kuni 2005/2006. turustusaastani. Arvestades praegusele toetuskavale vastava kiu soodsat turusuundumust ja selleks, et soodustada uuenduslike toodete ja nende turuväljundite konsolideerumist, tuleks töötlemistoetust pikendada 2007/2008. turustusaastani.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1673/2000 on ette nähtud suurendada pika linakiu töötlemistoetust alates 2006/2007. turustusaastast. Kuna lühikese linakiu töötlemistoetus säilitatakse kuni 2007/2008. turustusaastani, tuleks pika linakiu töötlemistoetus hoida praegusel tasemel kuni 2007/2008. turustusaastani.

(4)

Kvaliteetse lühikese linakiu ja kanepikiu tootmise soodustamiseks antakse toetust kiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega lina- või kanepiluid. Liikmesriigid võivad siiski teha nimetatud piirangust erandeid ja anda töötlemistoetust ka lühikese linakiu puhul, mis sisaldab 7,5–15 % lisandeid ja linaluid, ning kanepikiu puhul, mis sisaldab 7,5–25 % lisandeid ja kanepiluid. Kuna seda on võimalik teha ainult kuni 2005/2006. turustusaastani, tuleb liikmesriikidele anda võimalus teha piirangust erandeid veel kahe turustusaasta jooksul.

(5)

Liikmesriikides on vaja mõistliku tootmistaseme tagamiseks pikendada perioodi, mille puhul kehtivad garanteeritud siseriiklikud kogused.

(6)

Lisatoetustega on toetatud traditsioonilise linatootmise jätkumist Hollandi, Belgia ja Prantsusmaa teatavates piirkondades. Seda üleminekutoetust on vaja pikendada kuni 2007/2008. turustusaastani, et põllumajandustootjad saaksid järk-järgult kohaneda uue turusituatsiooniga.

(7)

Komisjon peaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitama aruande õigeaegselt enne 2008/2009. turustusaasta algust, et hinnata, kas praegune süsteem vajab muutmist või peaks jätkuma.

(8)

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, (3) artikliga 52 nähakse ette, et nimetatud määruse III jaotises kehtestatud ühtse otsemaksete kava tingimustele vastab üksnes kiutootmiseks kasvatatav kanep. On asjakohane muuta tööstuslikuks kasutuseks kasvatatav kanep samuti abikõlblikuks.

(9)

Arvestades et otsemaksed on korraldatud aastate kaupa, on asjakohane, et ühtse otsemaksete kava tingimuste kohandusi hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2007.

(10)

Määrusi (EÜ) nr 1673/2000 ja (EÜ) nr 1782/2003 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1673/2000 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Töötlemistoetuse suurus kiu tonni kohta määratakse järgmiselt:

a)

pika linakiu puhul:

100 EUR turustusaastaks 2001/2002;

160 EUR turustusaastateks 2002/2003 kuni 2007/2008;

200 EUR alates turustusaastast 2008/2009;

b)

lühikese linakiu ja kanepikiu puhul, mis ei sisalda rohkem kui 7,5 % lisandeid ega lina- või kanepiluid: 90 EUR turustusaastateks 2001/2002 kuni 2007/2008.

Turustusaastateks 2001/2002 kuni 2007/2008 võib liikmesriik traditsioonilisi turustusvõimalusi arvesse võttes siiski otsustada anda toetust:

lühikese linakiu puhul, mille lisandite ja linaluude sisaldus on 7,5 %–15 %;

kanepikiu puhul, mille lisandite ja kanepiluude sisaldus on 7,5–25 %.

Teises lõigus toodud juhtudel annab liikmesriik toetust seoses kogusega, mis 7,5 % lisandite ja linaluude sisalduse puhul ei ületa toodetud kogust.”

2.

Artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

“Garanteeritud siseriiklike koguste kohaldamine lühikese linakiu ja kanepikiu puhul lõpetatakse alates 2008/2009. turustusaastast.”

3.

Artikli 4 esimeses lõigus asendatakse aastaarvud “2005/2006” aastaarvudega “2007/2008”.

4.

Artikkel 12 jäetakse välja.

5.

Artiklile 15 lisatakse järgmine lõige:

“3.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ja vajaduse korral teeb ettepanekud õigeaegselt, et pakutud meetmeid saaks rakendada 2008/2009. turustusaastal.

Aruandes hinnatakse töötlemistoetuse mõju tekstiilkiudude tootjatele, töötlevale tööstusele ja turule. Uuritakse ka lühikese linakiu ja kanepikiu töötlemistoetuse pikendamise ja lisatoetuse andmise võimalusi pärast 2007/2008. turustusaastat, samuti nimetatud abiskeemi integreerimist põllumajandustootjate toetuste üldisesse raamistikku määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud ühise põllumajanduspoliitika raames.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikkel 52 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 52

Kanepi tootmine

1.   Kanepi tootmise korral ei tohi kasutatavate sortide tetrahüdrokannabinooli sisaldus ületada 0,2 %. Liikmesriigid kehtestavad süsteemi, et kontrollida tetrahüdrokannabinooli sisaldust kasvatatavas kanepis vähemalt 30 % aladest, millel kasvatatakse kanepit. Kui liikmesriik kehtestab nende kultuuride suhtes eelneva heakskiitmise süsteemi, on miinimumprotsent 20.

2.   Artikli 144 lõikes 2 osutatud korras kehtestatakse toetuste andmise tingimuseks teatavate sortide sertifitseeritud seemne kasutamine.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates jõustumiskuupäevast, väljaarvatud artikkel 2, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 19. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 193, 29.7.2000, lk 16. Määrust on viimati muudetud 2005. aasta ühinemisaktiga.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 319/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 32).


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/4


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 954/2006,

27. juuni 2006,

millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2320/97 ja (EÜ) nr 348/2000, lõpetatakse muu hulgas teatavate Venemaalt ja Rumeeniast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude vahepealsed läbivaatamised ja aegumise läbivaatamised ja muu hulgas teatavate Venemaalt ja Rumeeniast ning Horvaatiast ja Ukrainast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude vahepealsed läbivaatamised

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi “algmäärus”), (1) eriti selle artikleid 8, 9 ja artikli 11 lõikeid 2 ja 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Algatamine

(1)

31. märtsil 2005 teatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates (edaspidi “algatamisteade”) (2) dumpinguvastase menetluse algatamisest teatavate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit rauast või terasest õmblusteta torude (“laiendatud tootevalik”) impordi suhtes ning kahe vahepealse läbivaatamise algatamisest seoses muu hulgas Venemaalt ja Rumeeniast ning Horvaatiast ja Ukrainast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude (“esialgne tootevalik”) impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksudega.

(2)

Dumpinguvastane menetlus algatati pärast seda, kui 14. veebruaril 2005 esitas Euroopa Liidu õmblusteta terastorude tootmisharu kaitsekomitee (edaspidi “kaebuse esitaja”) kaebuse tootjate nimel, kelle toodang moodustab suure osa, kõnealusel juhul enam kui 50 %, ühenduse laiendatud tootevaliku tootmisest. Kaebus sisaldas tõendeid nimetatud toote müügi kohta dumpinguhindadega ja sellest tuleneva olulise kahju kohta, mida peeti menetluse algatamiseks piisavaks.

(3)

Vahepealsed läbivaatamised algatas komisjon omal initsiatiivil, vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3, et lubada nõukogu määrusega (EÜ) nr 2320/97 (3) ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 348/2000 (4) muu hulgas Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärineva esialgse tootevaliku impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmete (edaspidi “lõplikud meetmed”) mis tahes vajalikku muutmist või kehtetuks tunnistamist. Muudatuse või kehtetuks tunnistamise vajalikkus võib tekkida juhul, kui tehakse kindlaks, et laiendatud tootevaliku suhtes tuleb kehtestada meetmed põhjusel, et tooted, mille suhtes on kehtestatud meetmed määruse (EÜ) nr 2320/97 ja määruse (EÜ) nr 348/2000 alusel, kuuluvad laiendatud tootevalikusse.

1.2.   Esialgse tootevaliku suhtes kehtivad meetmed

(4)

Määrusega (EÜ) nr 2320/97 kehtestati dumpinguvastane tollimaks muu hulgas Rumeeniast ja Venemaalt pärineva esialgse tootevaliku impordi suhtes. Komisjoni otsustega 97/790/EÜ (5) ja 2000/70/EÜ (6) kiideti heaks muu hulgas Rumeenia ja Venemaa eksportijate võetud kohustused. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1322/2004 (7) otsustati ettevaatusabinõuna lõpetada kehtivate meetmete kohaldamine Rumeeniast ja Venemaalt pärit esialgse tootevaliku impordi suhtes seoses teatavate ühenduse tootjate varasema konkurentsivastase käitumisega. Nimetatud määruse põhjenduses 20 kinnitati 2002. aasta novembris algatamisteatega algatatud vahepealsete ja aegumise läbivaatamiste (vt määruse (EÜ) nr 1322/2004 põhjendust 9 ja sellele järgnevaid põhjendusi) (8) jätkumist, kuni on tehtud uued järeldused, mis võimaldavad tulevikus hinnangut anda andmete põhjal, mida konkurentsivastane käitumine ei mõjuta.

(5)

Pärast vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3 teostatud uurimist muutis nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/2005 (9) määrusega (EÜ) nr 348/2000 kehtestatud lõplikke meetmeid, tunnistas kehtetuks nimetatud määruse artiklis 2 sätestatud tollimaksudest vabastuse võimaluse ning kehtestas 38,8 %-lise dumpinguvastase tollimaksu Horvaatiast pärit esialgse tootevaliku impordi suhtes ja 64,1 %-lise dumpinguvastase tollimaksu Ukrainast pärit esialgse tootevaliku impordi suhtes, välja arvatud äriühingust Dnepropetrovsk Tube Works (edaspidi “DTW”) pärit import, mille puhul kohaldatakse 51,9 %-list dumpinguvastast tollimaksu.

(6)

Komisjon peatas otsusega 2005/133/EÜ (10) lõplikud meetmed osaliselt üheksaks kuuks alates 18. veebruarist 2005. Osalist peatamist pikendati täiendavalt ühe aasta võrra nõukogu määrusega (EÜ) nr 1866/2005. (11) Seetõttu kehtivad need tollimaksumäärad, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 348/2000, s.t. 23 % Horvaatia ja 38,5 % Ukraina puhul.

1.3.   Ajutised meetmed

(7)

Arvestades vajadust uurimise teatavaid aspekte täiendavalt uurida ning samuti seost punktis 1.2 viidatud vahepealsete ja aegumise läbivaatamistega otsustati uurimist jätkata ajutisi meetmeid kehtestamata.

1.4.   Menetlusega seotud isikud

(8)

Komisjon teatas menetluse algatamisest ametlikult eksportivatele tootjatele Horvaatias, Rumeenias, Venemaal ja Ukrainas, teadaolevalt asjaga seotud importijatele/kaubandusettevõtjatele, kasutajatele, tarnijatele ja ühendustele, asjaomaste ekspordiriikide esindajatele ning kaebuse esitanud ühenduse tootjatele ja teistele teadaolevalt asjaga seotud ühenduse tootjatele. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(9)

Pidades silmas kaebuses loetletud Venemaa ja Ukraina eksportivate tootjate suurt arvu, vaatlusaluse toote importijate suurt arvu ning kaebust toetavate ühenduse tootjate suurt arvu, on algatamisteates ette nähtud väljavõttelise uuringu kasutamine dumpingu ja kahju kindlaksmääramiseks, vastavalt algmääruse artiklile 17.

(10)

Selleks, et võimaldada komisjonil otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik ja vajadusel valimi moodustamiseks, paluti kõikidel Venemaa ja Ukraina eksportivatel tootjatel, ühenduse importijatel ja ühenduse tootjatel endast komisjonile teada anda ning esitada algatamisteates nimetatud põhiandmed oma vaatlusaluse tootega seotud tegevuse kohta uurimisperioodil (1. jaanuar 2004 kuni 31. detsember 2004).

1.4.1.   Eksportijate/tootjate väljavõtteline uuring

(11)

Pärast Venemaa ja Ukraina eksportivate tootjate esitatud teabe uurimist ning arvestades asjaolu, et mõlemas riigis kuulub enamik äriühinguid suurtesse tootjarühmadesse, otsustati, et Venemaa ja Ukraina puhul ei ole väljavõtteline uuring vajalik.

1.4.2.   Ühenduse tootjate ja importijate väljavõtteline uuring

(12)

Ühenduse tootjate puhul moodustati valim vastavalt algmääruse artiklile 17 ühenduse tootjate suurima tüüpilise tootmismahu ja müügi põhjal, mida on võimalik ettenähtud aja jooksul uurida. Ühenduse tootjatelt saadud teabe alusel valis komisjon välja viis neljas eri liikmesriigis asuvat äriühingut. Üks esialgsesse valimisse kuuluvatest ühenduse tootjatest ei teinud aga koostööd ning asendati teise ühenduse tootjaga. Tootmismahu puhul moodustas viie valimisse kuuluva äriühingu toodang 49 % ühenduse kogutoodangust. Vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 2 konsulteeriti asjaomaste isikutega ning nad ei esitanud vastuväiteid. Lisaks sellele paluti ülejäänud ühenduse tootjatel anda teatavaid üldisi andmeid kahju analüüsi jaoks. Pidades silmas importijatelt saadud vastuste vähest arvu, otsustati, et importijate väljavõtteline uuring ei ole vajalik.

1.5.   Turumajandusliku kohtlemise/individuaalse kohtlemise taotluse vormid

(13)

Võimaldamaks Ukraina eksportivatel tootjatel soovi korral esitada taotlus turumajandusliku või individuaalse kohtlemise kohta, saatis komisjon teadaolevalt asjaga seotud Ukraina eksportivatele tootjatele taotluse vormid. Taotlused turumajandusliku kohtlemise kohta või individuaalse kohtlemise kohta, juhul kui uurimise käigus tehakse kindlaks, et nad ei vasta turumajandusliku kohtlemise tingimustele, saadi kolmelt eksportivate tootjate rühmalt ning nendega seotud äriühingutelt.

1.6.   Küsimustikud

(14)

Komisjon saatis küsimustikud kõigile teadaolevalt asjaga seotud isikutele ja kõigile muudele äriühingutele, kes algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul endast teatasid. Vastused saadi kolmelt Rumeenia eksportivalt tootjalt koos kahe nendega seotud äriühinguga, kahelt Venemaa eksportivate tootjate rühmalt koos viie seotud äriühinguga, millest kolm asuvad ühenduses, ja kolmelt Ukraina eksportivate tootjate rühmalt ja nendega seotud äriühingutelt. Lisaks saadi vastused küsimustikele veel viielt ühenduse tootjalt. Kuigi väljavõttelise uuringu vormile vastas kuus importijat, tegi neist koostööd vaid kolm, esitades täielikud vastused küsimustikule. Lisaks nõustus veel üks importija oma valdustes kontrollkäigu teostamisega, olenemata asjaolust, et ta ei esitanud küsimustikule vastuseid.

(15)

Komisjon kogus ja kontrollis kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks dumpingu, sellest tuleneva kahju ja ühenduse huvide kindlakstegemiseks. Tehti kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

 

Ühenduse tootjad

Dalmine S.p.A., Bergamo, Itaalia

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Saksamaa

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Hispaania

Vallourec & Mannesmann France S.A., Boulogne Billancourt, Prantsusmaa

V & M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Saksamaa

 

Rumeenia eksportivad tootjad

S.C.T.M.K. Artrom S.A., Slatina

S.C. Silcotub S.A., Zalau

S.C. Mittal Steel Roman S.A., Roman

 

Venemaa eksportivad tootjad

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company (“Volzhsky”), Volzhsky

Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works (“Tagmet”), Taganrog

Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (“Pervouralsky”), Pervouralsk

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant (“Chelyabinsk”), Tšeljabinsk

 

Seotud äriühing Venemaal

CJSC Trade House TMK, Moskva

 

Ukraina eksportivad tootjad:

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube, Nikopol

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist (Yutist), Nikopol

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (DTW), Dnepropetrovsk

OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (NTRP), Dnepropetrovsk

 

Seotud kaubandusettevõtja Ukrainas

SPIG Interpipe, Dnepropetrovsk, seotud äriühingutega NTRP ja Niko Tube

 

Seotud kaubandusettevõtja Šveitsis:

SEPCO S.A., Lugano, seotud äriühingutega NTRP ja Niko Tube

 

Seotud importija

Sinara Handel GmbH, Köln, seotud äriühinguga Artrom

 

Sõltumatud importijad

Thyssen Krupp Energostal S.A., Torun, Poola

Assotubi S.P.A., Cesena, Itaalia

Bandini Sider S.R.L., Imola, Itaalia

1.7.   Uurimisperiood

(16)

Dumpingu ja kahju uurimine hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2004 (edaspidi “uurimisperiood”). Kahjude hindamiseks vajalike suundumuste uurimine kestis 1. jaanuarist 2001 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi “vaatlusalune periood”).

2.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

2.1.   Vaatlusalune toode

(17)

Vaatlusalune toode on teatavad rauast või terasest õmblusteta torud, ümmarguse ristlõikega, mille välisläbimõõt ei ületa 406,4 mm ning mis on rahvusvahelise keevitusinstituudi (International Institute of Welding – IIW) valemi ja keemilise analüüsi kohaselt süsinikekvivalentväärtusega kuni 0,86. Vaatlusalune toode on praegu klassifitseeritud CN-koodide ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (12) (TARICi koodid 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 ja 7304599320) alla.

(18)

Vaatlusalust toodet kasutatakse paljudes rakendustes, nagu näiteks torujuhtmetena vedelike transpordiks, ehitustegevuses virnastamiseks, mehaanilisteks kasutusteks, gaasitorudena, katlatorudena ja puuraukudesse paigaldamiseks ette nähtud torudena (edaspidi “puuraugutorud”), mida kasutatakse mantel-, surve- ja puurtorudena naftatööstuses.

(19)

Õmblusteta torud jõuavad kasutajateni väga erineval kujul. Nad võivad olla näiteks galvaniseeritud, keermestatud, tarnitud roheliste torudena (st kuumtöötlemata), spetsiaalsete otstega, erinevate ristlõigetega, mõõtu lõigatud või lõikamata kujul. Torude jaoks ei ole üldisi standardsuurusi, mis seletab, miks enamik õmblusteta torusid tehakse klientide tellimuse peale. Õmblusteta torud ühendatakse tavaliselt keevitamise teel. Erijuhtudel võib neid siiski ühendada keerme abil või kasutada neid eraldi, kuigi neid saab ka edaspidi keevitada. Uurimine näitas, et kõikidel õmblusteta torudel on samad füüsikalised, keemilised ja tehnilised omadused ning samad põhikasutusalad.

(20)

Mõned huvitatud isikud vaidlustasid käesoleva menetluse tootevaliku määratluse. Esiteks väitsid mõned isikud, et mõnedel tootekirjelduses sisalduvatel tooteliikidel on erinevad mehaanilised ja keemilised põhiomadused (vt põhjendusi 21–26). Teiseks vaidlustati mitmes taotluses keevitatavuse kriteerium ja sellega seotud süsinikekvivalentväärtuse lävend (vt põhjendusi 27–36). Lisaks sellele taotles üks isik nn sertifitseeritud õmblusteta torude väljajätmist tootevalikust (vt põhjendus 37).

(21)

Väideti, et mõnedel tootekirjeldusega hõlmatud tooteliikidel, eriti puuraugu- ja gaasitorudel, on võrreldes teiste õmblusteta torudega erinevad mehaanilised ja keemilised põhiomadused ja lõppkasutus ning nad ei ole vastastikku asendatavad.

(22)

Määratletud toode koosneb erinevatest tooteliikidest. Siiski loetakse erinevatesse segmentidesse (nii kallimatesse kui odavamatesse) kuuluvad tooteliigid üheks tooteks, kui erinevate segmentide vahel ei ole selgeid eraldusjooni, st kui piirnevate segmentide vahel esineb kattumisi ja konkurentsi. Käesolevas menetluses on see nii, kuna esitati tõendid, et uurimisaluseid legeeritud ja legeerimata torusid saab kasutada samaks lõppkasutuseks ning et ei legeerimata ega legeeritud torude kategooriate sees ei ole selgeid eraldusjooni.

(23)

Puuraugu- ja gaasitorude puhul näitas uurimine, et muu hulgas on neil ülejäänud õmblusteta torudega võrreldavad keemilised omadused, kuna nad jäävad kõik alla süsinikekvivalentväärtuse lävendit 0,86. Lisaks sellele on neil ülejäänud tooteliikidega muid ühiseid põhiomadusi, nagu välisdiameeter ja seina paksus.

(24)

Puuraugu- ja gaasitorude lõppkasutuse kohta esitasid teatavad eksportivad tootjad vastuväite, et puuraugu- ja gaasitorusid kasutatakse erinevates rakendustes ning neid ei saa ülejäänud õmblusteta torudega vastastikku asendada. Siin leiti, et keermestamata puuraugutorusid, mis praegu on klassifitseeritud CN-koodi 7304 21 00 alla ja mida kasutatakse ehitussektoris, saab vastastikku asendada teiste, praegu CN-koodi 7304 39 58 alla klassifitseeritud legeerimata terasest torudega. Seetõttu kattub erinevate õmblusteta torude lõppkasutus vähemalt osaliselt.

(25)

Eespool öeldut silmas pidades lükatakse tagasi väide, et puuraugu- ja gaasitorusid ning teisi õmblusteta torusid ei saa omavahel asendada.

(26)

Üks teine eksportiv tootja väitis, et süsinikekvivalentväärtus ei ole toote keemiline omadus, vaid selle funktsioon, kuna see ei ole õmblusteta torude keemilise koostisega otseselt seotud. See on tõsi, et süsinikekvivalentväärtus on valemi tulemus, kuid see valem on otseselt seotud toote keemilise koostisega ja võimaldab erinevate teraseliikide keevitatavust võrrelda. Süsinikekvivalentväärtus ei ole seotud terase ühegi tehnilise ega mehaanilise omadusega ja sõltub üksnes selle keemilisest koostisest. Selle põhjal leitakse, et süsinikekvivalentväärtus on toote keemiline omadus ja nimetatud väide lükati tagasi.

(27)

Mõned isikud väitsid, et keevitatavuse kriteerium kui selline on vaatlusaluse toote ebaoluline omadus, kuna märkimisväärset osa tootevalikus sisalduvatest toodetest (keermestatud torud ja puuraugutorud) ei keevitata väidetavalt üldse. Seetõttu väidetakse, et keevitatavuse kriteeriumi kasutamisega loeti erinevad tooted kunstlikult üheks tooteks.

(28)

Esiteks tuleks märkida, et keevitatavus on tõepoolest kõikidele õmblusteta torudele ühine keemiline ja tehniline omadus (kuna see sõltub terase keemilisest koostisest). Kuna enamik õmblusteta torusid ühendatakse keevitamise teel, on see toodete määratlemisel oluline tunnus. Teiseks näitas uurimine keermestatud torude ja puuraugutorude puhul, mida tavaliselt ei keevitata, et need jäävad siiski keevitatavateks ning jagavad seega samuti nimetatud keemilist ja tehnilist põhiomadust. Lisaks sellele ei tohi arvestamata jätta seda, et nii keermestatud või keermestamiseks kõlblikke õmblusteta torusid kui ka puuraugutorusid saab lihtsa muudatuse teel muuta keevitatavateks õmblusteta torudeks. Eelkõige puuraugutorude kohta on tõendeid, et sama toru saab klassifitseerida kahe erineva kategooria (ja isegi CN-koodide) alla üksnes selle lõppkasutusest sõltuvalt, st kas seda kasutatakse ehituses või naftatööstuses. Lõpetuseks leiti, et asjaomastest riikidest pärit teatavat importi, mida klassifitseeritud puuraugutorudena, ei oldud nafta-/gaasisektoris kasutatud.

(29)

Üks eksportija väitis, et vastavalt Euroopa standarditele sobib keermestamiseks kõlblike torude jaoks vaid üks terasekvaliteet ja et neid tooteid saab seega teistest õmblusteta torudest eristada. Puuraugutorude suhtes kehtivate erinevate standardite uurimine on siiski näidanud, et ei ole olemas unikaalset terasekvaliteeti, mida saab kasutada keermestamiseks kõlblike torude tootmiseks.

(30)

Eelnimetatut arvestades loetakse õmblusteta torude keevitatavus tootevaliku määratlemisel sobivaks kriteeriumiks. Väide, et toote kavandatud määratlus rühmitab eri tooted kunstlikult üheks, lükati seega tagasi.

(31)

Väideti, et süsinikekvivalentväärtuse lävendi kasutamine ei ole tootevaliku määratlemist võimaldav kriteerium, kuna see ei oleks erinevate õmblusteta torude liikide keevitatavuse kindlaksmääramisel sobiv kriteerium.

(32)

Uurimine näitas, et süsinikekvivalentväärtus on siiski näitaja, mis on otseselt seotud nii terase keemilise koostise kui ka selle keevitatavusega. Kõrge süsinikekvivalentväärtus ei tähenda üksnes seda, et teras sisaldab rohkem süsinikku ja/või sulameid, vaid ka seda, et terast on raskem keevitada. Madalam süsinikekvivalentväärtus tähendab, et terases on vähem süsinikku ja/või sulameid ja seda on ka kergem keevitada. Teisisõnu eeldavad erinevad süsinikekvivalentväärtuse tasemed keevitamise jaoks erinevaid tingimusi. Teras, mille süsinikekvivalentväärtus on 0,86, nõuab juba erilisi keevitamistingimusi ning seega seda tavaliselt ei keevitata. Kuna süsinikekvivalentväärtus on keevitatavuse näitaja, loeti süsinikekvivalentväärtuse lävend tootevaliku kindlaksmääramisel asjakohaseks kriteeriumiks.

(33)

Üks eksportiv tootja väitis, et süsinikekvivalentväärtus on vaid üks paljudest terase keemilistest, tehnilistest ja mehaanilistest omadustest ja seega ei saa tootevaliku määratlemisel ainult seda kriteeriumi kasutada. Siinkohal märgitakse, et süsinikekvivalentväärtust peetakse tootevaliku kindlaksmääramisel sobivaks kriteeriumiks. Nagu tootemääratlusest näha võib, ei ole süsinikekvivalentväärtus ainuke kasutatud kriteerium. Rõhutada tuleks ka seda, et tooteliikide võrdlemisel kasutati üksikasjalikke näitajaid, võttes arvesse toote erinevaid omadusi (näiteks mõõdud ja kuumtöötlus).

(34)

Lisaks sellele väitsid mõned huvitatud isikud, et süsinikekvivalentväärtuse lävend 0,86 on meelevaldselt kehtestatud, kuna hõlpsa keevitatavuse piir on madalam kui 0,86. Süsinikekvivalentväärtuse väärtus 0,86 ei ole siiski seotud hõlpsa keevitatavuse omadusega. Kaebuse esitanud ühenduse tootmisharu esitas tõepoolest vastuväite ja tõendid selle kohta, et see esindab maksimaalset süsinikekvivalentväärtust legeerimata terase jaoks, mida saab vastavalt Euroopa standarditele kasutada õmblusteta torude puhul.

(35)

Seepärast järeldatakse, et nii süsinikekvivalentväärtuse kui ka määratud lävendi 0,86 kasutamine hõlmavad tootevalikut, mida saab lugeda üheks tooteks, jättes siiski määratlusest välja näiteks roostevaba terase või kuullaagrid, mille süsinikekvivalentväärtused on kõrgemad kui 0,86.

(36)

Eelnimetatu põhjal jäeti taotluse esitaja pakutud süsinikekvivalentväärtuse lävend vaatlusaluse toote määratlusse alles.

(37)

Üks ühenduse importijatest väitis, et nn sertifitseeritud õmblusteta torud ei tohiks kuuluda tootevalikusse. Nimetatud õmblusteta torusid toodetakse vastavalt sertifitseeritud korrale, mille on heaks kiitnud Itaalia riiklike ehitustööde ministeerium, ja neid kasutatakse Itaalias ehituses tihendustöödel. Siiski tuvastati, et kõikidel vaatlusaluse toote liikidel, sh sertifitseeritud õmblusteta torudel, olid samad füüsikalised, keemilised ja tehnilised põhiomadused ja lõppkasutusvaldkonnad. Ei leitud ühtegi tõendit, mis oleks lubanud järeldada, et nimetatud sertifitseeritud torud on erinev toode ja mis tuleks seega nimetatud meetmete kohaldamisalast välja arvata (äriühing ei esitanud samuti ühtegi sellist tõendit). Seepärast tuli kõnealune väide tagasi lükata.

(38)

Eelnimetatu põhjal järeldati, et kõik õmblusteta torud, olenemata erinevatest võimalikest tooteliikidest, moodustavad käesoleva menetluse raames ühe toote, kuna neil on samad füüsikalised, keemilised ja tehnilised põhiomadused ja samad põhikasutusvaldkonnad.

2.2.   Samasugune toode

(39)

Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast ühendusse eksporditaval tootel, nende riikide kohalikel turgudel toodetaval ja müüdaval tootel ning ühenduse tootjate toodetud ja ühenduse turul müüdaval tootel leiti olevat samad põhilised füüsikalised, tehnilised ja keemilised omadused ja samad kasutusvaldkonnad ning neid käsitletakse samasuguse tootena algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

3.   DUMPING

3.1.   Üldised meetodid

(40)

Allpool sätestatud üldmetoodikat on kohaldatud kõikide koostööd tegevate Horvaatia, Rumeenia ja Venemaa eksportivate tootjate suhtes ning koostööd tegevate Ukraina eksportivate tootjate suhtes, kelle suhtes rakendati turumajanduslikku kohtlemist. Sellepärast kirjeldatakse dumpingu uurimise tulemuste esitamisel kummagi asjaomase riigi puhul ainult seda, mis on kummalegi eksportivale riigile eriomane.

3.1.1.   Normaalväärtus

(41)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 2 uuriti esmalt iga koostööd tegeva eksportiva tootja puhul, kas tema vaatlusaluse toote omamaine kogumüük on tüüpiline, st kas sellise müügi kogumaht esindas vähemalt 5 % tootja poolt ühendusse eksporditud müügi kogumahust. Seejärel tegi komisjon tüüpilist omamaist kogumüüki omavate äriühingute puhul kindlaks need omamaisel turul müüdavad vaatlusaluse toote liigid, mis olid identsed või otseselt võrreldavad tooteliikidega, mida müüdi ekspordiks ühendusse.

(42)

Eksportivate tootjate poolt omamaisel turul müüdud iga liigi puhul, mis leiti olevat otseselt võrreldav ühendusse ekspordiks müüdud vaatlusaluse toote liigiga, tehti kindlaks, kas sisemaine müük oli piisavalt tüüpiline algmääruse artikli 2 lõike 2 tähenduses. Vaatlusaluse toote konkreetse liigi omamaist müüki loeti piisavalt tüüpiliseks, kui kõnealuse liigi omamaise müügi kogumaht moodustas uurimisperioodil 5 % või rohkem ühendusse eksporditud võrreldava tooteliigi müügi kogumahust.

(43)

Seejärel uuriti, kas iga tooteliigi puhul, mida müüdi omamaisel turul tüüpilistes kogustes, võib lugeda, et seda tehti tavapärase kaubandustegevuse käigus algmääruse artikli 2 lõike 4 kohaselt, tehes kindlaks, kui suure osa kõnealuse tooteliigi müügist moodustas tulutoov müük sõltumatutele klientidele omamaisel turul.

(44)

Juhtudel, kus arvestusliku maksumusega vähemalt samaväärse netohinnaga müüdud asjaomase tooteliigi müügimaht vastas vähemalt 80 %-le nimetatud liigi müügi kogumahust ja kus nimetatud liigi kaalutud keskmine hind oli vähemalt võrdne tootmiskuludega, põhines normaalväärtus tegelikul omamaisel hinnal, mis võrdus kogu uurimisperioodi jooksul toimunud omamaise müügi hindade kaalutud keskmisega, olenemata sellest, kas nimetatud müük oli tulutoov või mitte. Kui tooteliigi tulutoova müügi maht oli 80 % või väiksem asjaomase liigi müügi kogumahust või kui nimetatud liigi kaalutud keskmine hind oli tootmiskuludest väiksem, põhines normaalväärtus tegelikul omamaisel hinnal, mis võrdub ainult selle tooteliigi tulutoova müügi kaalutud keskmisega tingimusel, et nimetatud müük moodustas vähemalt 10 % asjaomase liigi müügi kogumahust. Juhtudel, kui mis tahes tooteliigi tulutoova müügi maht oli väiksem kui 10 % müügi kogumahust, leiti, et seda konkreetset liiki ei ole müüdud piisavas koguses selleks, et normaalväärtuse saaks kindlaks määrata omamaise hinna põhjal.

(45)

Kui eksportiva tootja müüdud konkreetse tooteliigi omamaiseid hindu ei olnud võimalik normaalväärtuse kindlaksmääramiseks kasutada, tuli kasutada mõnda muud meetodit. Sellistel juhtudel kasutas komisjon arvestuslikku normaalväärtust. Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 3 arvutati normaalväärtus eksporditud liikide tootmiskuludele, mida vajadusel korrigeeriti, põhjendatud müügi-, üld- ja halduskulude protsendi ning mõistliku kasumimarginaali liitmise teel. Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 6 põhines müügi-, üld- ja halduskulude ning kasumimarginaali osakaal samasuguse toote müügi-, üld- ja halduskulude keskmisel ning samasuguse toote tavapärase kaubandustegevuse raames toimunud müügi kasumimarginaalil.

3.1.2.   Ekspordihind

(46)

Kõigil juhtudel, kui vaatlusaluseid tooteid eksporditi sõltumatutele ühenduses asuvatele klientidele, määrati ekspordihind algmääruse artikli 2 lõike 8 põhjal, nimelt tegelikult makstud või makstavate ekspordihindade põhjal.

(47)

Kui eksportmüük toimus seotud importijate kaudu, arvutati ekspordihind vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 9 selle hinna põhjal, millega imporditud tooted esimest korda sõltumatule ostjale edasi müüdi ja mida oli nõuetekohaselt kohandatud impordi ja müügi vahelisel ajal tekkinud kõikide kulude ning müügi-, üld- ja halduskulude põhjendatud marginaaliga. Selleks kasutati seotud importijate endi müügi-, üld- ja halduskulusid. Kasumimarginaal tehti kindlaks koostööd tegevatelt sõltumatutelt importijatelt saadud teabe põhjal.

3.1.3.   Võrdlus

(48)

Normaalväärtust ja ekspordihindu võrreldi tehasest hankimise tasandil. Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdlemise tagamiseks võeti korrigeerimiste näol nõuetekohaselt arvesse hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10. Kohandamist lubati kõikidel juhtudel, kui seda peeti mõistlikuks, täpseks ja kontrollitud tõenditega põhjendatuks.

3.1.4.   Uuritud äriühingute dumpingumarginaal

(49)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõigetele 11 ja 12 võrreldi iga eksportiva tootja puhul kaalutud keskmist normaalväärtust kaalutud keskmise ekspordihinnaga tooteliigi kohta.

(50)

Nende eksportivate tootjate puhul, kes leiti olevat seotud äriühingud, arvutati kaalutud keskmine dumpingumarginaal vastavalt komisjoni tavapraktikale seotud eksportivate tootjate jaoks.

3.1.5.   Dumpingu jääkmarginaal

(51)

Koostööst hoiduvate äriühingute puhul määrati dumpingu jääkmarginaal vastavalt algmääruse artiklile 18 kindlaks kättesaadavate faktide põhjal.

3.2.   Horvaatia

3.2.1.   Horvaatia eksportija koostööst hoidumine

(52)

Horvaatia ainus tootja Mechel Željezara Ltd. likvideeriti 2004. aasta sügisel. Selle asemel asutas Horvaatia erastamisfond – Horvaatias erastamisprotsessi juhtiv valitsusasutus – uue juriidilise isiku ärinimega Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o (“VCS”).

(53)

VCS teavitas komisjoni, et ta ei saa käesolevas uurimises koostööd teha, kuna tema seaduslikku eelkäijat enam ametlikult ei eksisteeri ja õmblusteta torude tootmine lõpetati 2004. aasta juulis. Äriühingu sõnul ei olnud tal volitusi avalikustada tema eelmiste omanike ärialaseid, raamatupidamisalaseid ega tootmisalaseid andmeid. Kuna dumpingumarginaali ei olnud seetõttu võimalik äriühingu enda andmete põhjal kindlaks teha, arvutati see kättesaadavate faktide põhjal vastavalt algmääruse artiklile 18.

(54)

Esitatud teabest nähtub, et VCS jätkas õmblusteta torude tootmist uuesti 2005. aasta juunis. Äriühing võib esitada taotluse vahepealseks läbivaatamiseks vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3.

3.2.2.   Normaalväärtus

(55)

Muu teabe puudumisel arvutati normaalväärtus kättesaadavate faktide, st kaebuses sisalduva teabe alusel.

3.2.3.   Ekspordihind

(56)

Ekspordihind arvutati uurimisperioodi käsitlevate Eurostati andmete põhjal.

3.2.4.   Võrdlus

(57)

Algmääruse artikli 2 lõike 10 kohaselt kohandati ekspordihindu kaebuse esitaja esitatud teabe põhjal transpordi- ja kindlustuskulude ning vahendustasude osas.

3.2.5.   Dumpingumarginaal

(58)

Dumpingumarginaal väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmine:

Äriühing

Dumpingumarginaal

Valjaonica Cijevi Sisak d.o.o.

29,8 %

(59)

Kuna VCS on vaatlusaluse toote ainus tootja Horvaatias, määrati dumpingu jääkmarginaal samale tasemele.

3.3.   Rumeenia

(60)

Vastused küsimustikule saadi kolmelt eksportivalt tootjalt, kellest kaks on seotud vaatlusaluse toote importijatega ühenduses.

3.3.1.   Normaalväärtus

(61)

Kõigi kolme eksportiva tootja puhul oli samasuguse toote omamaise müügi kogumaht tüüpiline, nagu on määratletud põhjenduses 41. Enamiku tooteliikide puhul põhines normaalväärtus tavapärase kaubandustegevuse käigus Rumeenia sõltumatute klientide poolt makstud või makstavatel hindadel. Siiski oli mõnede tooteliikide puhul omamaine müük ebapiisav selleks, et seda saaks lugeda tüüpiliseks või ei toimunud see tavapärase kaubandustegevuse käigus ning seetõttu arvutati normaalväärtus põhjenduses 45 kirjeldatud viisil.

3.3.2.   Ekspordihind

(62)

Enamik ühe ühendusse eksportiva tootja eksportmüügist uurimisperioodil läks kahele seotud importijale. Ekspordihind arvutati seetõttu põhjenduses 46 kirjeldatud viisil.

(63)

Nimetatud eksportija vaidlustas komisjoni tehtud arvestuse ja esitas vastuväite, et kasutatud kasumimarginaal oli liiga suur. Ta väitis, et kolme ühenduse sõltumatu koostööd tegeva importija esitatud arvude põhjal arvutatud keskmine kasumimarginaal ei olnud tüüpiline, kuna ta ei ole kunagi müünud tooteid nimetatud äriühingutele. Lisaks esitas ta vastuväite, et nimetatud kolm äriühingut olid suuremad kui importijad, kellele ta oma tooteid müüs, ja et viimase uurimise ajal kasutati madalamat kasumimarginaali ja et kahe seotud importija tegelik kasum oli väiksem kui komisjoni kasutatud keskmine kasumimäär.

(64)

Siinkohal tuleks märkida, et institutsioonide järjekindel tava on kasutada algmääruse artikli 2 lõikes 9 sätestatud kohandamise jaoks sõltumatute importijate kaalutud keskmist kasumit, kui see on põhjendatud. Kas eksportija tegelikult oma tooteid nimetatud äriühingutele müüs, ei ole algmääruse artikli 2 lõike 9 kohaselt põhjendatud kasumimarginaali kindlaksmääramisel oluline. Lisaks sellele ei esitatud mingisuguseid tõendeid selle kohta, kuidas importijate suurus mõjutab nende kasumimäära. Pealegi ei saa seotud importijate kasumit eksportijate ja nendega seotud importijate vahelise seotuse tõttu selles kontekstis alusena ega võrdlusena kasutada, kuna seotud importija kasumitase sõltub seotud isikute vahelisest siirdehinnast. Seetõttu lükati kõnealune väide tagasi.

(65)

Ühe teise ühendusse eksportiva tootja eksportmüügi olulise osa moodustas eksport kahele äriühingule, kellest üks on eksportijaga seotud ja üks on olnud temaga seotud osa uurimisperioodi ajast. Viimane ei teinud uurimises koostööd ja tema edasimüügihinda sõltumatutele klientidele ühenduses seega komisjonile ei esitatud. Eksportijaga osa uurimisperioodi ajast seotud olnud seotud importija tehingute ainsad olemasolevad ekspordihinnad olid hinnad, mille suhtes leppisid omavahel kokku eksportija ja temaga seotud importija. Tuvastati, et nimetatud hinnad olid võrdsed reaalturuväärtuse põhimõttel arvutatud hindadega. Kui võrreldi hindu perioodil, mille kestel kaks nimetatud äriühingut olid seotud, ja perioodil, mille ajal nad enam seotud ei olnud, selgus tõepoolest, et arvestatud ühikuhindade vahel ei olnud märkimisväärseid erinevusi. Lisaks sellele võrreldi nimetatud seotud importijalt küsitud hindu EÜ sõltumatutelt klientidelt küsitud hindadega ja leiti, et need on kooskõlas. Ekspordihind põhines nimetatud tehingute puhul seega Rumeenia eksportiva tootja müügihindadel temaga seotud kaubandusettevõtjale.

(66)

Tehingute puhul teise, uurimises koostööd teinud seotud äriühinguga leiti, et vaatlusalust toodet muudeti seotud äriühingu poolt täiendavalt enne ühenduses edasi müümist. Nimetatud juhul polnud võimalik kindlaks teha vaatlusaluse toote edasimüügihinda sõltumatule kliendile ühenduses. Siiski leiti piisavaid tõendeid selle kohta, et siirdehinda Rumeenia eksportiva tootja ja sellega seotud äriühingu vahel ühenduses võiks pidada võrdseks reaalturuväärtuse põhimõttel arvutatud hinnaga, tingimusel, et algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti d alapunkti i kohaselt tehti nimetatud algsete seadmete tootja müügi puhul kohandus kaubandustasemes. Võrreldi kõikide mudelite eest seotud importijalt ja sõltumatutelt importijatelt küsitud hindasid. Seetõttu põhines ekspordihind siirdehinnal.

(67)

Uurimise käigus tuvastati, et kolmanda eksportiva tootja eksportmüük teostati otse ühenduse sõltumatutele klientidele. Seetõttu määrati ekspordihind kindlaks ühenduse esimeselt sõltumatult kliendilt vaatlusaluse toote eest küsitud tegelikult makstud või makstavate ekspordihindade põhjal, nagu on kirjeldatud põhjenduses 46.

(68)

Nimetatud eksportiv tootja taotles, et osa vaatlusaluse toote ühendusse müügist jäetaks dumpingumäära arvutusest välja põhjusel, et teatud õmblusteta torude mudelite tootmine oli mingil ajahetkel uurimisperioodi jooksul lõpetatud. Siiski, nagu eespool selgitatud, on institutsioonil tavaks võtta kaalutud keskmise ekspordihinna arvutamisel arvesse kogu vaatlusaluse toote müük sõltumatutele isikutele. Tuleb märkida, et vaatlusaluse toote nimetatud liikide müük leidis uurimisperioodil aset olulises mahus ja lisaks sellele tehti kindlaks, et seda tüüpi õmblusteta torude tootmisseadmeid polnud demonteeritud ja tootmist võidakse tulevikus uuesti alustada. Eelnimetatut arvestades lükatakse taotlus tagasi.

3.3.3.   Võrdlus

(69)

Vajaduse korral tehti vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10 kohandusi allahindluste osas koguste erinemise korral, transpordikulude, kindlustuse, käitlemiskulude, laadimiskulude ja lisakulude, laenude, vahendustasude ja kaubandustaseme erinevuste osas.

(70)

Üks eksportiv tootja nõudis kohanduste tegemist kaubandustaseme erinevuste, lisandunud logistiliste kulude, mida väidetavalt tehti seoses omamaise müügiga ja mitte eksportmüügiga, ning koguste erinevuse arvelt. Siiski ei tõendanud eksportija nõude aluseks olnud väiteid, samuti ei tuvastatud uurimise käigus muul viisil nende nõuete põhjendatust. Seetõttu tuli nõuded tagasi lükata. Taotlus kohanduste kohta koguste erinevuste arvelt lükati osaliselt tagasi sellises ulatuses, millises taotletud summat ei saanud põhjendada kohapeal kogutud tõendusmaterjaliga ja eksportiva tootja poolt küsimustiku vastustes esitatud teabega.

(71)

Teine eksportiv tootja nõudis kohanduste tegemist inflatsioonimäärade erinevuste, valuuta konverteerimise, kaubandustaseme ja kaudsete müügikulude erinevuste arvelt.

(72)

Seoses taotlusega teha kohandusi seoses inflatsiooniga, tuleks märkida, et uurimisperioodi ajal oli inflatsioonimäär Rumeenias 10,8 %, mis jääb kaugelt alla hüperinflatsiooni taseme. Kuna ei tuvastatud, et hindade võrreldavust oleks mõjutatud, siis lükati see taotlus tagasi. Eksportija vaidlustas selle järelduse ja kordas kohanduse taotlust. Siiski ei esitatud ühtegi uut argumenti või tõendusmaterjali esialgse järelduse ümberlükkamiseks ja käesolevaga kinnitatakse, et taotlus on tagasi lükatud. Samuti tuleks märkida, et nähti ette kvartaalse hindamise võimalus, millest eksportija aga loobus.

(73)

Valuuta konverteerimise suhtes nõudis eksportiv tootja, et talle antaks algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti j kohaselt 60-päevane periood, mis kajastaks vääringute konverteerimiskursside kõikumisi. Leiti, et seda sätet ei saa käesoleval juhul kohaldada, kuna leiti tõendeid, et uurimisperioodil ei toimunud asjaomaste vääringute kurssides suuri liikumisi, vaid ainult kõikumised väikeses vahemikus. Seepärast tuli kõnealune nõue tagasi lükata, ja vääringute konverteerimine põhines kõigil juhtudel arvete kuupäeval kehtival kursil, vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 10 punktile j.

(74)

Seoses nõudega teha kohandusi kaubandustaseme erinevuste arvelt, tuvastas uurimine, et teatud klientide kategooriate puhul, mille suhtes nõue esitati, esinesid järjekindlad ja selgepiirilised erinevused funktsioonides ja hindades tasemel, mida väitis eksportiv tootja. Seetõttu rahuldati nõue nende klientide kategooriate puhul, mille puhul oli võimalik erinevusi tõestada ja ainult osaliselt muude klientide kategooriate puhul, mille puhul leiti erinevus olevat madalam eksportiva tootja poolt väidetust. Viimasel juhul põhines kohanduse suuruse arvestamine eksportiva tootja valdustes kogutud tõendusmaterjalil.

(75)

Nõue teha kohandusi seoses erinevusega kaudsetes müügikuludes leiti olevat üleliigne, sest leiti, et seda on tehtud juba kohandustega, mida tehti seoses erinevustega kaubandustasemes, ja nõue lükati seetõttu tagasi.

(76)

Lisaks sellele parandati eksportijatelt laekunud märkustele tuginedes mõned ametnike tehtud vead ja dumpingumarginaalid arvutati vastavalt ümber.

3.3.4.   Dumpingumarginaal

(77)

Normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdlusel ilmnes dumpingu olemasolu. Dumpingumarginaalid väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmised:

Äriühing

Dumpingumarginaal

S.C.T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

(78)

Kuna koostöövalmidus oli kõrge (üle 80 % vaatlusaluse toote ekspordist Rumeeniast ühendusse) ja ei olnud põhjust arvata, et ükski eksportiv tootja tahtlikult koostööst hoidus, siis määrati kõigi muude Rumeenia eksportijate suhtes kohaldatav dumpingu jääkmarginaal samale tasemele kui see, mis määrati koostööd tegevale eksportivale tootjale S.C.T.M.K. Artrom S.A., seega 17,8 %.

3.4.   Venemaa

(79)

Vastused küsimustikule saadi kahelt eksportivate tootjate kontsernilt, millest üks koosneb neljast tootjast ja viiest seotud äriühingust (edaspidi “TMK kontsern”) ja teine kahest tootjast (edaspidi “Pervouralsky ja Chelyabinsk”).

3.4.1.   TMK kontserni koostööst hoidumine

(80)

Kõigi nelja tootja ja viie seotud äriühingu poolt küsimustikule antud vastused olid olulisel määral puudulikud ja vastuolulised ning vaid kaks seotud äriühingut vastasid ettenähtud tähtajaks.

(81)

Venemaal teostati kahe tootja juures neljast ja ühe seotud äriühingu juures kohapealne kontrollkäik, kuid nende käigus tuvastati vaid järjekordseid puuduseid küsimustiku vastuste osas. Kahe kontrollitud tootja puhul ei olnud võimalik usaldusväärselt kindlaks teha normaalväärtust ja ekspordihindu, kuna nii omamaise kui ka eksportmüügi nimekirjad olid suures osas puudulikud: väärtused ja kogused ei vastanud arvetele ning tootekoodid olid valed. Samuti polnud võimalik saada usaldusväärset teavet tootmiskulude kohta.

(82)

Arvestades kahe kontrollitud tootja täiesti mitterahuldavat koostööd ning kahe ülejäänud kontserni kuuluva tootja suures osas puudulikke vastuseid küsimustikule ning eriti asjaolu, et üks tootja ei esitanud üldse müüginimekirju ja asjaolu, et komisjoni puudustele tähelepanu juhtivatele kirjadele ei vastatud ettenähtud tähtajaks, otsustati kontserni kahe ülejäänud tootja juurde kontrollkäike mitte teha.

(83)

Ainult kaks kolmest seotud importijast esitasid täielikuma küsimustiku vastuse, millest ainult üks oli kontrollitav, samas kui teise seotud importija edasimüügi nimekiri oli suures osas puudulik. Seega tegid isegi seotud importijad koostööd ainult osaliselt ja seejuures väga vähesel määral.

(84)

TMK kontsern väitis, et nad ei saanud korralikult koostööd teha tootekoodide valiku tõttu, mis nende arvates ei olnud sobiv, arvestades nende nelja tootja väga mitmekesist tootevalikut. Tuleks siiski märkida, et vaatlusaluse toote liigitus välja pakutud tootekoodide struktuuri järgi ei põhjustanud mingeid probleeme ei ühenduse tootjatele ega muudele eksportivatele tootjatele, kellest mõned toodavad samuti väga laias valikus õmblusteta torusid. Seetõttu lükati see väide tagasi.

(85)

Eelnimetatut silmas pidades leiti, et dumpingumarginaali TMK kontsernile ei saa kindlaks määrata nende poolt esitatud andmetele tuginedes. Seetõttu määrati dumpingumarginaal kindlaks kättesaadavate faktide põhjal, vastavalt algmääruse artiklile 18.

3.4.1.1.   Normaalväärtus

(86)

Kõnealusel juhul leiti, et Pervouralsky ja Chelyabinski puhul kindlaks tehtud teave normaalväärtuse kohta on kõige asjakohasemad kättesaadavad faktid, vastavalt algmääruse artiklile 18. Tõepoolest näis, et kõnealune teave peegeldab kõige paremini olukorda Venemaa turul.

(87)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 5 kohandati kaebuses kasutatud tootmiskulu arvestamiseks kasutatud gaasi hinda sarnaselt kahe koostööd tegeva tootja puhul kasutatud viisile, nagu on kirjeldatud põhjendustes 94–99, et see kajastaks gaasi turuhindu uurimisperioodi ajal.

3.4.1.2.   Ekspordihind

(88)

Ekspordihind arvutati Eurostati andmete põhjal uurimisperioodi kohta, mida vähendati põhjenduses 91 loetletud kahelt koostööd tegevalt tootjalt saadud koguste ja väärtuste võrra.

3.4.1.3.   Võrdlus

(89)

Algmääruse artikli 2 lõike 10 kohaselt kohandati ekspordihindu kaebuse esitaja esitatud teabe põhjal transpordi- ja kindlustuskulude ning vahendustasude osas.

3.4.1.4.   Dumpingumarginaal

(90)

Normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdlusel ilmnes dumpingu olemasolu. Dumpingumarginaal väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmine:

Äriühing

Dumpingumarginaal

Volzhsky Pipe Works Open Joint Stock Company, Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Pipe Works Open Joint Stock Company ja Seversky Tube Works Open Joint Stock Company

35,8 %

3.4.2.   Pervouralsky ja Chelyabinsk

(91)

Chelyabinsk ja Pervouralsky olid uurimisperioodi ajal erinevad juriidilised isikud, kuid alates 2004. aasta lõpust on nad seotud, kuna Chelyabinski omanduses on enamik Pervouralsky aktsiatest ning tal on otsene kontroll kõnealuse äriühingu üle. Seepärast tuleks kontserni suhtes kohaldada vaid üht tollimaksu.

3.4.2.1.   Normaalväärtus

(92)

Mõlema eksportiva tootja puhul oli toote omamaine müük tüüpiline põhjenduses 41 esitatud määratluse kohaselt. Vastavalt põhjendustes 42–45 kirjeldatud meetoditele määrati normaalväärtus kindlaks sõltuvalt eksporditavast tooteliigist kogu müügi müügihindade, ainult kasumliku müügi müügihindade või arvestusliku normaalväärtuse alusel.

(93)

Tehti kindlaks, et äriühingu kulude jaotamine teatud üksikute tooteliikide puhul ei peegeldanud omamaiste müügihindade suurt kõikumist ega ka olulisi kulutegureid. Seega tuli seda pidada ebausaldusväärseks. Seetõttu kasutati kättesaadavaid fakte, nagu on sätestatud algmääruse artiklis 18. Kõnealusel juhul tuli vaatlusaluse toote kogu müügile tuginedes arvutada kogu kontserni kasum, mida seejärel kasutati normaalväärtuste kindlaksmääramisel.

(94)

Tootmiskulude, ja eelkõige energiakulude puhul tuvastati uurimise käigus, et mõlema äriühingu poolt elektri eest makstud hinnad peegeldasid ostetud elektri tegelikke tootmiskulusid. Käesoleval juhul tõendas seda asjaolu, et elektri hinnad vastasid rahvusvahelisele turuhinnale, võrrelduna näiteks selliste riikide hindadega nagu Norra ja Kanada, kes samuti kasutavad hüdroenergiat. Siiski ei saa sama öelda gaasi hindade kohta. Tehti kindlaks, et mõlema äriühingu poolt gaasi eest makstav hind ei vastanud põhjendatult gaasi tootmise kuludele.

(95)

Vene gaasitootja OAO Gazprom 2004. aasta aastaaruandes avaldatud andmete põhjal tehti kindlaks, et omamaine gaasi hind, mida kaks kõnealust Venemaa tootjat maksid, oli palju madalam kui Venemaa keskmised ekspordihinnad gaasi ekspordil nii Lääne- kui ka Ida-Euroopasse. Samas aastaaruandes on kirjas: “Gazprom Group peab vene tarbijatele maagaasi müüma föderaalse tolliteenistuse reguleeritud hindadega. Praeguse seisuga on nimetatud hinnad madalamad kui maagaasi rahvusvahelised hinnad.” Ning edasi: “OAO Gazprom koos Vene Föderatsiooniga teevad palju tööd selleks, et optimeerida gaasi reguleeritud hulgimüügi hindu.” Lisaks sellele näitas uurimine, et kahe Venemaa tootja poolt makstud gaasihind oli oluliselt madalam kui Rumeenia ja ühenduse tootjate poolt makstud gaasihind.

(96)

Eelnimetatut silmas pidades leiti, et kahe Venemaa õmblusteta torude tootja poolt uurimisperioodil makstud gaasihinnad ei saa mõistlikult kajastada gaasi tootmise ja jaotamisega seotud kulusid.

(97)

Seepärast kohandati kahe Venemaa eksportiva tootja gaasile tehtud kulutusi vastavalt algmääruse artikli 2 lõikes 5 sätestatule nii, et need kajastaksid gaasi turuhinda uurimisperioodil, võttes aluseks Lääne-Euroopasse eksporditud gaasi hinna ilma transpordikulude ja aktsiisimaksuta.

(98)

Mõlemad tootjad väitsid, et kulutused gaasile olid õigesti kajastatud nende raamatupidamises ning et kohandus vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 5 ei olnud põhjendatud. Siinkohal ei seata kahtluse alla asjaolu, et kõnealused äriühingud arvestasid korrektselt gaasi tarnijale makstud hinda. Siiski õigustab kohandust asjaolu, et ostetud gaasi eest makstud hind ei kajastanud põhjendatult gaasi tootmise ja jaotamise kulusid.

(99)

Lisaks sellele väitsid kaks kõnealust tootjat, et pole tõestatud, et tööstuslike tarbijate poolt Gazpromile makstud hinnad jäävad alla omahinna. Siiski kinnitavad paljud avalikult kättesaadavad allikad, muuhulgas poliitikaülevaade “Vene Föderatsiooni majanduse ülevaade, 2004”, mille OECD avaldas 2004. aasta juulis, komisjoni sellist seisukohta.

3.4.2.2.   Ekspordihind

(100)

Kogu eksport ühendusse toimus otse sõltumatutele klientidele ja seepärast määrati ekspordihind kindlaks nii nagu on sätestatud põhjenduses 46.

3.4.2.3.   Võrdlus

(101)

Kohandused tehti transpordi-, käitlemis-, laadimis- ja lisakulude, pakendamise ning vahendustasude osas vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10.

3.4.2.4.   Dumpingumarginaal

(102)

Normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdlusel ilmnes dumpingu olemasolu. Dumpingumarginaal väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmine:

Äriühing

Dumpingumarginaal

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant ja Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

3.4.3.   Järeldus dumpingu kohta Venemaa puhul

(103)

Kuna põhjenduses 79 nimetatud äriühingute kaudu toimub kogu eksport Venemaalt ühendusse, siis kehtestati dumpingu jääkmarginaal samale tasemele kui see, mis kehtestati koostööst hoidunud eksportivate tootjate kontsernile, seega 35,8 %.

3.5.   Ukraina

3.5.1.   Turumajanduslik kohtlemine

(104)

Käesoleva uurimise algatamise ajal kohaldati Ukraina suhtes algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti b. Kõnealuse artikli alusel näeb Ukrainast pärit importi käsitlevate dumpinguvastaste uurimiste menetlus ette, et normaalväärtus määratakse kindlaks vastavalt nimetatud artikli lõigetele 1 kuni 6 tootjate puhul, kes vastavad algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumitele.

(105)

Kriteeriumid, millele taotluse esitanud äriühingud peavad vastama, on lühidalt ja kokkuvõtlikult järgmised:

majandustegevust käsitlevad otsused tehakse lähtuvalt turutingimustest, ilma riigi märkimisväärse sekkumiseta, ning kulud kajastavad turuväärtusi;

äriühingutel on üks selge peamiste raamatupidamisdokumentide kogum, mida sõltumatult auditeeritakse kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ning kohaldatakse kõikidel eesmärkidel;

varasemast mitteturumajanduslikust süsteemist ei ole üle võetud märkimisväärseid moonutusi;

pankroti- ja omandiseadused tagavad õiguskindluse ja stabiilsuse;

valuutat konverteeritakse turukursiga.

(106)

Taotluse turumajanduslikuks kohtlemiseks vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b esitasid kolm Ukraina eksportivate tootjate kontserni, kes vastasid eksportivate tootjate turumajanduslikku kohtlemist käsitlevale vormile.

(107)

Komisjon kontrollis nende äriühingute valdustes turumajandusliku kohtlemise taotluses esitatud teabe õigsust.

(108)

Uurimise käigus tuvastati, et kõnealused kolm Ukraina eksportivate tootjate kontserni vastasid kõigile nõutud kriteeriumitele ja seega tagati neile turumajanduslik kohtlemine.

(109)

Ühenduse tootmisharule anti võimalus avaldada oma seisukoht ning viimane esitas vastuväite, mille kohaselt kõik eksportivad tootjad ei vastanud kõigile algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud viiele kriteeriumile. Konkreetsemalt väitis ühenduse tootmisharu, et i) riik võib mõned erastatud eksportivad tootjad uuesti oma kontrolli alla võtta; ii) riik sekkus nende jooksvatesse otsustesse; iii) Ukrainas uurimisperioodi ajal kehtinud tööd, pankrotti ja omandit käsitlevad õigusaktid ei taga nõuetekohaseid turumajanduslikke tingimusi; iv) riik mõjutas ekspordi müügihindu ja sisendite kulusid. Ühenduse tootmisharu märkuseid võeti vajalikul määral arvesse.

(110)

Siiski ei sisaldanud kõnealused märkused piisavalt tõendeid selle kohta, et ükskõik milline viiest kriteeriumist, mille suhtes Ukraina eksportivate tootjate turumajandusliku kohtlemise taotlusi vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile c eespool kirjeldatud viisil analüüsiti, ei olnud täidetud. Tegelikult näitas uurimine, et riik ei sekkunud olulisel määral äriühingute majandustegevust käsitlevatesse otsustesse.

(111)

Siinkohal tuleks märkida, et osaline riigi omanduses olemine iseenesest ei ole vastavalt komisjoni tavapärasele praktikale piisav alus väita, et algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimene kriteerium ei ole täidetud.

(112)

Samuti tehti kindlaks, et peamiste sisendite kulud kajastasid turuväärtust.

(113)

Gaasi ja elektri hinnad leiti olevat kooskõlas Ukraina keskmise hinnatasemega, ehkki need olid madalamad kui hinnad Euroopas ja muudel turgudel. Seda ei peetud siiski piisavaks põhjuseks, et lugeda esimene kriteerium mittetäidetuks, kuna gaasi ja elektri hind moodustab õmblusteta torude tootmise kuludest suhteliselt väikese osa ja neid hindu, niivõrd kui need leiti olevat moonutatud, kohandati dumpingumäära arvutamisel turuhinna suhtes (vt põhjendused 119–127).

(114)

Lisaks sellele näitas uurimine, et Ukrainas kehtivad tööhõivet ja töötingimusi käsitlevad seadused on kooskõlas turumajanduse põhimõtetega. Eelkõige tehti kindlaks, et kõnealused kolm eksportivate tootjate kontserni saavad vabalt personali tööle võtta ja vallandada.

(115)

Samuti ei suutnud ükski ühenduse tootmisharu esitatud argument ümber lükata komisjoni järeldust, et pankroti- ja omandiseadused tagavad kõnealusele kolmele eksportijate kontsernile nõuetekohased turumajanduse tingimused.

(116)

Seepärast ei olnud põhjust kõnealuse kolme Ukraina eksportivate tootjate kontserni suhtes turumajanduslikku kohtlemist mitte rakendada. Komisjon konsulteeris ka nõuandekomiteega ja viimane ei esitanud komisjoni järeldustele vastuväiteid.

3.5.2.   Dumpingu arvutamine

(117)

Vastused küsimustikule saadi kolmelt eksportivate tootjate rühmalt. Üks kontsern koosneb kahest tootjast ja kahest seotud kaubandusettevõtjast, teine kontsern koosneb ühest tootjast ja kahest seotud kaubandusettevõtjast, samas kui kolmandal eksportival tootjal ei ole seotud äriühingut, mis tegeleks vaatlusaluse toote tootmise või müügiga.

3.5.3.   Normaalväärtus

(118)

Kõigi kolme eksportivate tootjate kontserni puhul oli samasuguse toote omamaise müügi kogumaht tüüpiline, nagu seda on määratletud põhjenduses 41. Mõnede tooteliikide normaalväärtus määrati tavapärase kaubandustegevuse käigus Ukraina sõltumatute klientide poolt makstud või makstavate hindade alusel ja nende tooteliikide puhul, mille omamaist kogumüüki ei saanud pidada tüüpiliseks või mida ei teostatud tavapärase kaubandustegevuse käigus, arvutati normaalväärtus põhjenduses 45 kirjeldatud viisil.

(119)

Tootmiskulude, eelkõige energiakulude puhul, tuvastati uurimise käigus, et riik reguleeris energia hindu, mida kolm kõnealust äriühingute kontserni maksid ja need olid rahvusvahelistest hindadest oluliselt madalamad.

(120)

Hindu, mida Ukraina riigi omanduses olevad ja/või riiklikult reguleeritud elektri tarnijad kõnealuselt kolmelt eksportivate tootjate kontsernilt küsisid, võrreldi hindadega Rumeenias ning ühenduses sarnase üldise elektritarbijate klassi puhul. Kõigil juhtudel leiti need hinnad olevat oluliselt madalamad kui hinnad Rumeenias ja ühenduses ning tehti järeldus, et elektri hind, mida Ukraina eksportijad maksid, ei kajastanud põhjendatult nende poolt ostetud elektri tootmise ja müügi kulusid.

(121)

Kõnealused kolm koostööd tegevat Ukraina eksportijat ei nõustunud nimetatud järeldustega ja esitasid väite, et nende raamatupidamises kirjendatud kulud peegeldasid nende poolt elektri tarnijatele makstud tegelikku hinda. Siiski ei selgitanud ükski esitatud argumentidest erinevusi Rumeenia hindadest ja ühenduse keskmistest hindadest ning eespool esitatud järeldused kinnitati.

(122)

Sama lähenemist kasutati gaasi hinna puhul. Võrdlus näitas, et Ukraina eksportijatelt nende riigi omandis olevate ja/või riiklikult reguleeritud tarnijate poolt küsitud gaasi hinnad olid umbes poole madalamad Rumeenia hindadest ning samuti märkimisväärselt madalamad ühenduses gaasi eest küsitud hindadest sama klientide üldkategooria puhul.

(123)

Uurimisperioodi ajal tarnis Ukraina gaasi peamiselt Venemaalt. OAO Gazprom teatas oma 2004. aasta aruandes, et: “Tarnides gaasi SRÜ riikidele, järgis OAO Gazprom oma peamist strateegilist eesmärki, milleks on kindlustada tingimused Venemaa gaasi takistusteta transiidiks Euroopasse läbi nende territooriumi” ja veel, et: “Aruandeaastal käsitleti 84,9 % Ukrainasse tarnitud gaasist kui […] tasu transiiditeenuste eest”. Venemaalt Ukrainasse eksporditud gaasi hinda ei saanud seetõttu kasutada asjakohase võrdlusalusena selleks, et otsustada, kas Ukraina eksportijate makstud gaasi hind kajastas gaasi tootmise ja müügiga seotud kulusid, kuna kõnealust ekspordihinda võis mõjutada barterleping.

(124)

Lisaks sellele võrreldi hinda, mida Ukraina eksportivad tootjad maksavad, Venemaalt Lääne- ja Ida-Euroopasse eksporditava gaasi hinnaga, mis määrati kindlaks eespool kirjeldatud viisil, ning samuti keskmise gaasihinnaga Põhja-Ameerikas, mis määrati kindlaks, lähtudes Nymex Henry Hub gaasiindeksist. Mõlemal juhul olid Ukraina eksportivate tootjate makstud hinnad märkimisväärselt madalamad.

(125)

Eelnimetatut arvestades järeldati, et gaasi hind, mida Ukraina eksportivad tootjad maksavad, sõltub otseselt OAO Gazpromi poolt Ukraina suhtes kohaldatavast ekspordihinnast, mida väga tõenäoliselt mõjutab olemasolev barterleping, ja see ei kajasta usaldusväärselt gaasi tootmise ja müügi tegelikke kulusid.

(126)

Ka seekord ei nõustunud kõnealused kolm koostööd tegevat Ukraina eksportijat nimetatud järeldustega ja esitasid väite, et nende raamatupidamises kirjendatud kulud peegeldasid nende poolt gaasi tarnijatele makstud tegelikku hinda. Siiski ei suutnud esitatud argumendid ümber lükata eespool esitatud järeldusi, kuna Venemaalt Ukrainale tarnitava gaasi hinda mõjutas oluliselt uurimisperioodi ajal kehtiv leping, mis käsitles gaasi transiiti läbi Ukraina, ning seda kinnitas ka OAO Gazpromi 2004. aasta aruanne.

(127)

Seepärast kohandati Ukraina eksportivate tootjate elektri ja gaasi kulusid vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 5 nii, et need usaldusväärselt kajastaksid elektri ja gaasi tootmise ja müügi kulusid uurimisperioodi ajal. Kohandused põhinesid uurimisperioodi ajal Rumeenias kehtinud keskmistel hindadel. Rumeenia on turumajandusega riik, mis samuti impordib gaasi Venemaalt ja asub Venemaa gaasimaardlatest ligikaudu sama kaugel kui Ukraina. Rumeenia keskmine hind saadi Rumeenia vaatlusaluse toote eksportivatelt tootjatelt kogutud kontrollitud andmete põhjal. Tuleb märkida, et nii saadud keskmine hind ei ole oluliselt erinev eespool Venemaa jaoks määratud keskmisest gaasi ekspordihinnast.

(128)

Üks eksportija väitis, et normaalväärtuse arvutamisel kasutatud kasumimarginaal erines kõnealuse eksportija omamaisel turul teenitud keskmisest kasumist ja oli liiga kõrge. Kõnealune väide tuli tagasi lükata, sest normaalväärtuse arvutamisel kasutati kasumit, mis arvutati vastavalt kohaldatavale sättele, s.o algmääruse artikli 2 lõike 6 esimesele lausele. Teisisõnu oli kasutatud kasumimarginaal võrdne kasumimarginaaliga, mis saadi Ukraina turul samasuguse toote tootmise ja müügiga tavapärase kaubandustegevuse käigus. Selle arvutamisel tugineti teabele, mille kõnealune äriühing esitas küsimustiku vastustes, ja seda oli võimalik kontrollida.

3.5.4.   Ekspordihind

(129)

Kaks eksportivate tootjate kontserni teostasid valdava enamuse oma ekspordist kolmandas riigis asuva seotud kaubandusettevõtte kaudu. Kahe kõnealuse eksportivate tootjate kontserni puhul tugineti ekspordihinna kindlaksmääramisel seotud kaubandusettevõtete edasimüügi hindadele, mis kehtisid esimestele sõltumatutele klientidele ühenduses, v.a mõned vähesed tehingud, mille käigus eksportivad tootjad müüsid otse sõltumatutele klientidele ühenduses. Viimasel juhul lähtuti ekspordihinna kindlaksmääramisel Ukrainast ühendusse ekspordil toote eest tegelikult makstud või maksmisele kuuluvast hinnast.

(130)

Teise eksportiva tootja kogu müük toimus otse sõltumatutele klientidele ühenduses ja seega määrati ekspordihind kindlaks, nagu on kirjeldatud põhjenduses 46, lähtudes hinnast Ukrainast ühendusse ekspordil toote eest tegelikult makstud või maksmisele kuuluvast hinnast.

3.5.5.   Võrdlus

(131)

Kohandused tehti vastavalt vajadusele, et arvesse võtta lisakulusid, laenusid ja vahendustasusid ning allahindlusi transpordi-, kindlustus-, käitlemis- ja laadimiskuludes vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10.

(132)

Nende kahe eksportivate tootjate kontserni puhul, mis eksportisid põhiliselt läbi seotud kaubandusettevõtete, rakendati sellistel juhtudel ekspordihinna kohandamist komisjonitasude suhtes vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 10 punktile i, kuna nende seotud kaubandusettevõtete tööpõhimõte sarnanes komisjonitasu alusel töötava agendi omaga. Kõnealuse vahendustasu määr arvutati otseste tõendite põhjal, mis viitasid sellistele ülesannetele. Komisjonitasu suuruse arvutamisel võeti arvesse seotud kaubandusettevõtete müügi-, üld- ja halduskulusid, mida need kandsid Ukraina tootjate toodetud vaatlusaluse toote müügil, ning samuti mõistlikku kasumimarginaali. See arvestuslik kasumimarginaal põhines sõltumatutele klientidele müüdud samasuguste toodete kasumimarginaalide kaalutud keskmisel. Andmed müügi kohta saadi kolmelt sõltumatult ühenduse importijalt, kes tegid uurimises koostööd ja esitasid teavet, mida kontrolliti.

(133)

Kaks kõnealust eksportijate kontserni vaidlustasid komisjoni arvutuse ja väitsid, et selles kasutatud kasumimarginaal on liiga kõrge. Üks eksportijate kontsern väitis, et üks sõltumatutest importijatest importis ja müüs edasi ainult üht liiki torusid, mida Ukraina eksportija EÜs ei müünud. Lisaks sellele väitsid mõlemad eksportijate kontsernid, et keskmine kasumimarginaal, mis arvutati, tuginedes kolmelt koostööd tegevalt sõltumatult ühenduse importijalt saadud andmetele, ei olnud mõistlik, kuna saadud kaalutud keskmine kasumimarginaal oli kõrgem kui ühenduse tootmisharu sihtkasum.

(134)

Sellega seoses tuleb märkida, et väide, nagu oleks kohanduse alusena kasutatud kasumimarginaal kõrgem ühenduse tootmisharu sihtkasumist, ei ole asjakohane. Mõlemad kasumimarginaalid lähtuvad kindlast kontekstist ja täidavad erinevaid eesmärke. Lisaks sellele, ei tõesta kõnealune väide, et kasutatud kasumimarginaal ei ole põhjendatud. Käesoleval juhul tuleb meenutada, et kasutatud kasumimarginaal põhines kontrollitud teabel, mille esitasid koostööd tegevad äriühingud, ja see kehtis uurimisperioodi kohta. Samuti ei esitatud mingit tõendusmaterjali selle kohta, kuidas kõnealuste koostööd tegevate äriühingute samasuguste toodete liikide müük oleks mõjutanud kasumimarginaali arvutamist. Nendel põhjustel jäetakse artikli 2 lõike 10 punkti i kohased kohandused seotud kaubandusettevõtjate kaudu teostatud müügi suhtes kehtima.

(135)

Lisaks sellele parandati eksportijatelt laekunud märkustele tuginedes mõned ametnike tehtud vead ja dumpingumarginaalid arvutati vastavalt ümber.

3.5.6.   Dumpingumarginaal

(136)

Normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdlusel ilmnes dumpingu olemasolu. Dumpingumarginaalid väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmised:

Äriühing

Dumpingumarginaal

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ja OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

(137)

Kuna koostöö tase oli kõrge (rohkem kui 80 % vaatlusaluse toote ekspordist Ukrainast ühendusse) ja ei olnud põhjust arvata, et ükski eksportiv tootja tahtlikult koostööst hoidus, siis määrati kõigi muude Ukraina eksportijate suhtes kohaldatav dumpingu jääkmäär samale tasemele kui see, mis määrati koostööd tegevale eksportivale tootjale CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist, seega 25,7 %.

4.   KAHJU

4.1.   Ühenduse toodang

(138)

Vaatlusalust toodet toodavad ühenduses teadaolevalt kaheksa tootjat, kelle nimel esitati kaebus. Nad asuvad Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal ja Austrias ning moodustavad 62 % ühenduse kogutoodangust, mis oli uurimisperioodil 2 618 771 tonni.

(139)

Lisaks sellele oli algatusfaasis kaksteist teadaolevat ühenduse tootjat, kes ei olnud kaebuse esitajad, asukohaga Ühendkuningriigis, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Rootsis, Itaalias ja Slovakkias. Teiste ühenduse tootjatega, kes ei olnud algatusfaasis teada ja kes paiknesid peamiselt uutes liikmesriikides, võeti samuti ühendust. Vaid kaks nimetatud tootjatest esitasid põhiinformatsiooni samasuguse toote tootmise ja müügi kohta vaadeldaval perioodil. Selle põhjal ulatus samasuguse toote ühenduse toodang uurimisperioodil 2 618 771 tonnini.

4.2.   Ühenduse tootmisharu

(140)

Kaebust toetasid järgmised ühenduse tootjad:

Dalmine S.p.A., Bergamo, Itaalia

Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Saksamaa

Tubos Reunidos S.A., Amurrio, Hispaania

Vallourec & Mannesmann France S.A, Boulogne Billancourt, Prantsusmaa

V&M Deutschland GmbH, Düsseldorf, Saksamaa

Voest Alpine Tubulars GmbH, Kinderberg-Aumuehl, Austria

(141)

Kuna nimetatud kuus kaebuse esitanud ühenduse tootjat esindasid 57 % ühenduse vaatlusaluse toote toodangust, kujutavad nad endast seetõttu ühenduse tootmisharu algmääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 4 tähenduses.

(142)

Märgitakse, et üks kaebuse esitanud tootjatest (Dalmine) on seotud ühe koostööd tegeva Rumeenia eksportiva tootjaga (Silcotub) ning on importinud viimaselt vaatlusalust toodet. On kontrollitud, et nimetatud import oli siiski Dalmine tootmismahuga võrreldes piiratud ning täiendas peamiselt tema tootevalikut. Seepärast järeldati, et nende seotus ei olnud selline, et seda ühenduse tootjat ühenduse tootmisharu määratlusest välja jätta.

4.3.   Ühenduse tarbimine

(143)

Ühenduse tarbimine tehti kindlaks valimisse võetud viie ühenduse tootja ühenduse turul müüdud müügimahtude ja kõikide teiste sellised andmed esitanud ühenduse tootjate ning kõikide kolmandatest riikidest pärit vastavate CN-koodide alla klassifitseeritud toodete impordi põhjal vastavalt Eurostati andmetele.

(144)

Nimetatud andmete põhjal leiti, et vaatlusaluse perioodi vältel kahanes tarbimine 8 % võrra, 2 149 024 tonnilt 2001. aastal 1 985 361 tonnini 2004. aastal. Esmalt vähenes tarbimine 2002. aastal märkimisväärselt, langedes võrreldes 2001. aastaga 14 % võrra, ja püsis 2003. aastal stabiilsena, hakates jälle kasvama 2004. aastal, kui ulatus 1 985 361 tonnini. Õmblusteta torude tarbimine on seotud üldise majandustsükliga ja eriti arengutega nafta- ja gaasisektoris. Tarbimise kasvu uurimisperioodil saaks selgitada asjaoluga, et 2004. aasta kõrged nafta- ja gaasihinnad suurendasid investeeringuid nimetatud sektorites ja tõstsid seega nõudlust teatavate õmblusteta torude järele.

Tabel 1.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Ühenduse tarbimine (tonnides)

2 149 024

1 855 723

1 851 502

1 985 361

Indeks

100

86

86

92

4.4.   Rauast või terasest õmblusteta torude import asjaomastest riikidest

(145)

Komisjon kaalus, kas Horvaatiast, Ukrainast, Rumeeniast ja Venemaalt pärit impordi mõju tuleks hinnata kumulatiivselt vastavalt algmääruse artikli 3 lõikele 4.

(146)

Nagu osutatud ülalpool, on käimasolev uurimine näidanud, et iga vaatlusaluse riigi puhul kindlakstehtud keskmised dumpingumarginaalid ületavad algmääruse artikli 9 lõikes 3 määratletud de minimis lävendi ja et ühestki nimetatud riigist pärit import ei ole tühine algmääruse artikli 5 lõike 7 tähenduses (nende vastavad turuosad ulatusid uurimisperioodil 1,3 %-ni Horvaatia, 4,3 %-ni Rumeenia, 4,6 %-ni Ukraina ja 11,3 %-ni Venemaa puhul).

(147)

Suurenes import kõikidest asjaomastest riikidest, välja arvatud Ukrainast, kelle import püsis kogu vaatlusaluse perioodi vältel kõrgel tasemel. Impordi hinnasuundumused on kõikide vaatlusaluste riikide puhul sarnased, viies ühenduse tootmisharu hinnad märkimisväärselt alla. Vaatlusaluste riikide impordi keskmised hinnatasemed olid kõik ühenduse hinnatasemest märkimisväärselt madalamad. Horvaatiast, Ukrainast ja Rumeeniast pärit impordi hinnad olid suurel määral samal tasemel. Venemaa hinnatase oli märkimisväärselt madalam, mis võib siiski olla tingitud sellest, et ühendusse eksporditud tootevalik oli erinev. Nagu eespool mainitud, on tuvastatud, et nimetatud neljast riigist imporditud vaatlusalusel tootel ja ühenduses toodetud ja müüdud samasugusel tootel on samasugused tehnilised, füüsikalised ja keemilised põhiomadused ning lõppkasutused. Lisaks sellele müüdi kõiki tooteid sarnaste müügikanalite kaudu samadele klientidele ja leiti, et need konkureerivad üksteisega.

(148)

Eelnimetatu põhjal järeldati, et olid täidetud kõik uurimisega seotud neljast riigist pärit õmblusteta torude impordi kumuleerumist põhjendavad tingimused.

(149)

Mõned eksportivad tootjad Ukrainas ja Rumeenias esitasid vastuväite, et importi nende riikidest ei tohiks kumuleerida teiste uurimisaluste riikide impordiga kahju ja põhjusliku seose analüüsis, kuna impordimahtude suundumused olid erinevad. Sellega seoses märgitakse, et impordi suundumused on ainult üks mitmetest parameetritest, mida selles kontekstis uuritakse. Asjaolu, et impordi tasemed erinevatest riikidest ei ole identsed, ei ole sellisena põhjus dekumuleerimiseks. Tõepoolest on põhjenduses 147 kirjeldatud sarnasusi uurimise aluseks olevast neljast riigist pärit impordi vahel. Selle alusel ja muude täiendavate viidete puudumisel konkurentsi puudumise kohta ei ole võimalik nimetatud nelja riigi impordi mõju eristada üksnes nende vastavate impordimahtude suundumuste alusel. Vastupidi, eespool kirjeldatud sarnasused õigustavad kumuleeruvat hinnangut.

(150)

Kõnealusel juhul leiti kõigi nelja riigi puhul, sealhulgas Ukraina ja Rumeenia puhul, et imporditud toodetel ja ühenduses toodetud toodetel on samad füüsikalised ja/või keemilised põhiomadused (vt põhjendus 39 samasuguse toote kohta). Lisaks sellele oli kõigist neljast nimetatud riigist pärinev import märkimisväärne, st algmääruse artikli 5 lõikes 7 määratletud piirist kõrgemal. Sellega seoses märgitakse, et Ukrainast ja Rumeeniast pärit import moodustas vastavalt rohkem kui 4,5 % ja 4,3 % suuruse turuosa. Lõpetuseks ja lisaks eelnimetatud argumentidele lõi kõigist neljast riigist pärit import märkimisväärselt alla ühenduse tootmisharu hinnad (22–43 %), Ukraina ja Rumeenia impordi puhul oli vahe ühenduse tootmisharu hindadega vastavalt 36 % ja 22 % (vt järgnevat). Eelnimetatu põhjal järeldatakse, et täidetud on kõik uurimisalusest neljast riigist pärit impordi kumuleerimise tingimused kahju ja põhjusliku seose analüüsi jaoks. Seetõttu tuli dekumuleerumise taotlus tagasi lükata.

(151)

Neljast asjaomasest riigist pärit import kasvas 304 268 tonnilt 2001. aastal 426 186 tonnile uurimisperioodil. Summaarne turuosa kasvas 14,2 protsendilt 2001. aastal 21,5 protsendile uurimisperioodil. Seda tuleb vaadelda kahaneva tarbimise taustal.

Tabel 2.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Import (tonnides)

304 268

307 441

342 626

426 186

Indeks

100

101

113

140

Turuosa

14,2 %

16,6 %

18,5 %

21,5 %

(152)

Nimetatud neljast riigist pärineva õmblusteta torude impordi kaalutud keskmine hind kasvas 16 % võrra, st 433 eurolt tonni kohta 501 eurole tonni kohta 2001. aasta ja uurimisperioodi vahel. 2001. ja 2002. aasta vahel kahanesid hinnad algul 3 % võrra 433 eurolt 418 eurole ning langesid 2003. aastal edasi 397 eurole, misjärel need kasvasid järsult 501 eurole, st märkimisväärselt kõrgemale 2001. aasta tasemest. Hinnatõusu uurimisperioodil saab siduda peamiselt toorainekulude kasvuga uurimisperioodil.

Tabel 3.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Kaalutud keskmine CIF-hind ühenduse piiril (eurot tonni kohta)

433

418

397

501

Indeks

100

97

92

116

(153)

Hindade allalöömise kindlaksmääramiseks analüüsis komisjon uurimisperioodi andmeid. Ühenduse tootmisharu vastavate müügihindadena käsitletakse hindu, mis kehtisid sõltumatute klientide jaoks ja mida oli vajadusel kohandatud tehasetasemele, st nad sisaldasid veokulusid ühenduses, kuid allahindlused ja mahahindlused olid maha arvatud. Küsimustikus määratletud erinevate õmblusteta torude liikide hindu võrreldi eksportijate poolt küsitud müügihindadega, millest olid maha arvatud allahindlused, ja kohandati vajadusel vastavalt ühenduse CIF-hinnale ühenduse piiril koos asjakohase kohandusega seoses dumpinguvastaste tollimaksude ja impordijärgsete kuludega.

(154)

Kaalutud keskmiste hinna allalöömismarginaalide arvestamisel võeti arvesse koostööd tegevate tootjate ekspordihindu ja Eurostati andmeid. Uurimisperioodil oli kaalutud keskmine hinna allalöömismarginaal Venemaa puhul 43 %, Ukraina puhul 36 %, Rumeenia puhul 22 % ja Horvaatia puhul 26 %.

4.5.   Ühenduse tootmisharu olukord

(155)

Kooskõlas algmääruse artikli 3 lõikega 5 sisaldas uuring dumpinguhinnaga impordi mõju kohta ühenduse tootmisharule hinnangut kõikide ühenduse tootmisharu vaatlusalusel perioodil mõjutanud majanduslike tegurite kohta.

(156)

Tootmismaht näitas tarbimismahuga sarnast tendentsi, kuigi langus 2002. ja 2003. aastal ja taastumine uurimisperioodil oli ilmsem kui tarbimise langus ja taastumine samal perioodil. See langes järsult 21 % võrra 1 495 278 tonnilt 2001. aastal 1 174 414 tonnini 2002. aastal. Aastal 2003 saavutas tootmismaht vaid kaks kolmandikku 2001. aastal toodetud mahust. Tänu nafta- ja gaasitööstuse investeeringutest tingitud suurenenud nõudlusele uurimisperioodil suurenes tootmismaht siiski jälle ja jõudis uurimisperioodil 1 290 258 tonnini.

Tabel 4.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Toodang (tonni)

1 495 278

1 174 414

1 126 188

1 290 258

Indeks

100

79

75

86

(157)

Tootmisvõimsus tehti kindlaks ühenduse tootmisharu tootmisüksuste nimivõimsuse põhjal, võttes arvesse katkestusi tootmises ja asjaolu, et teatavatel juhtudel oli osa võimsusest kasutatud teiste toodete jaoks, mida toodeti samade tootmisliinidega.

(158)

Õmblusteta torude tootmisvõimsus on jäänud vaatlusalusel perioodil stabiilseks. Tootmisvõimsuse rakendamise määrad vähenesid siiski tootmismahu vähenemise tulemusena 12 protsendipunkti võrra 87 protsendilt 75 protsendile. Tootmisvõimsuse rakendusastme suurenemine uurimisperioodil on tingitud tootmisvõimsuse suurenemisest uurimisperioodil stabiilse tootmisvõimsuse taustal.

Tabel 5.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Tootmisvõimsus (tonnides)

1 722 350

1 717 919

1 709 605

1 709 078

Indeks

100

100

99

99

Tootmisvõimsuse rakendamine

87 %

68 %

66 %

75 %

(159)

Õmblusteta torusid valmistatakse peamiselt tellimuste alusel. Seepärast ei peetud käesoleval juhul varusid asjakohaseks kahjunäitajaks, isegi kui need vaatlusalusel perioodil 13 % kasvasid.

Tabel 6.

 

2001

2002

2003

2004 (UP)

Varud (tonnides)

95 032

100 471

90 979

107 521

Indeks

100

106

96

113

(160)

2001. aastast kuni uurimisperioodini vähenesid samasuguse toote tootmisse tehtud investeeringud 66 852 644 eurolt 26 101 700 euroni ja neid tehti vaid selleks, et säilitada tootmisvõimsust selle olemasoleval tasemel ning mitte eesmärgiga tootmismahtu suurendada.

Tabel 7.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Investeeringud (eurodes)

66 852 644

56 581 829

45 518 515

26 101 700

Indeks

100

85

68

39

(161)

Leiti, et ühenduse tootmisharu müük seotud klientidele toimus turuhindadega ning seepärast võeti nimetatud müüki ühenduse tootmisharu müügi ja turuosa analüüsis samuti arvesse.

(162)

Õmblusteta torude müügimaht ühenduse turul vähenes 862 054 tonnilt 2001. aastal 725 145 tonnini 2002. aastal, st 16 % võrra ja järgnevalt 683 985 tonnini 2003. aastal, kui ühenduse tootmisharu sõnul oli nõudlus erakordselt madal. Uurimisperioodil hakkas müük jälle kosuma ja jõudis 729 555 tonnini, mis on siiski 2001. aasta tasemest märkimisväärselt madalam.

(163)

Kui õmblusteta torude müügi kogumaht vähenes ühenduse turul alates 2001. aastast kuni uurimisperioodini 15 % võrra, siis samal ajal vähenes ühenduse tarbimine vaid 8 % ja seega ulatus ühenduse tootmisharu turuosa kaotus 3 protsendipunktini. Turuosa langes 40,1 protsendilt 2001. aastal 36,7 protsendini uurimisperioodil.

Tabel 8.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Müük EÜs (tonnides)

862 054

725 145

683 985

729 555

Indeks

100

84

79

85

Turuosa

40,1 %

39,1 %

36,9 %

36,7 %

(164)

Ühenduse tootmisharu keskmine ühiku müügihind suurenes vaatlusalusel perioodil toormekulu suurenemise tõttu (mis mõjutas kogu tootmisharu) 10 % võrra.

(165)

Pärast 4-protsendilist keskmiste hindade tõusu 672 eurolt 2001. aastal 701 euroni 2002. aastal jõudsid hinnad 2003. aastal 651 euroga oma madalaima tasemeni, pärast mida tõusid need uurimisperioodil uuesti märkimisväärselt, jõudes 736 euroni.

(166)

Sõltuvalt tootmisprotsessist kasutas ühenduse tootmisharu toormena õmblusteta torude tootmiseks kas metallijäätmeid, kange või plokke. Toore on peamine kulukomponent õmblusteta torude tootmises ning sellel on otsene mõju müügihindade arengule. Kui 2001. ja 2002. aastal moodustas toore ühenduse tootmisharu õmblusteta torude tootmise kogukuludest 35 % ja 2003. aastal 38 %, siis uurimisperioodi vältel moodustasid toormekulud juba 47 % kogukuludest.

(167)

Leiti tõepoolest, et toorme keskmine hind tõusis järsult 2004. aastal, mis kajastus ühenduse tootmisharu kõrgemates müügihindades ja ka kõrgemates impordihindades.

Tabel 9.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Kaalutud keskmine hind (eurot tonni kohta)

672

701

651

736

Indeks

100

104

97

110

(168)

Vaatlusalusel perioodil vähenes ühenduse tootmisharu netokäibe tasuvuse kaalutud keskmine järsult 3 protsendilt 2001. aastal – 10 protsendini uurimisperioodil. Suundumus tasuvuses ei arene sünkroonselt müügihinna suundumusega. Vaatlusaluse toote tasuvus oli uurimisperioodil tõesti halvem kui kõigil eelneval kolmel aastal, kusjuures müük uurimisperioodil tegelikult suurenes, võrreldes 2002. ja 2003. aasta tasemetega. Nimetatud arengu põhjus on see, et toorme hindade tõusu ei olnud võimalik täielikult müügihindades kajastada. Toormekulude suurenemist ei olnud võimalik vaatlusalustest riikidest pärit impordi madala hinnataseme tõttu lõpptarbijale edasi kanda.

Tabel 10.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Maksueelne kasumimarginaal

3 %

–9 %

–5 %

–10 %

(169)

Uurimisperioodil oli ühenduse tootmisharu negatiivne rahavoog –16 735 140 eurot. Ühenduse tootmisharu likviidsus muutus väga negatiivseks aastal 2003. Pärast seda paranes rahavoog mõnevõrra, kuid jäi siiski positiivsest tasandist kaugele. Rahavoog tuli arvutada ühenduses ja sellest väljaspool müüdud toote puhul maksustamiseelse puhaskasumi põhjal, mis oli positiivne 2002. aastal (26 miljonit eurot), kuid muutus suuremaks netokahjumiks 2003. aastal (– 86 miljonit eurot), mis selgitab rahavoo suurt langust aastatel 2002–2003. Rahavoo suundumused ei arenenud sünkroonselt tasuvusega, kuna amortisatsioon, mis on selle kapitalimahuka tootmisharu puhul harilikult kõrge, vähenes aastatel 2002–2003 51 795 853 eurolt 48 276 850 euroni, kuid tõusis uurimisperioodil jälle 58 820 712 euroni. Rahavoog jäi uurimisperioodi vältel siiski negatiivseks.

Tabel 11.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Rahavoog (eurodes)

68 221 405

83 464 355

–35 612 924

–16 735 140

Indeks

100

122

–52

–25

(170)

Netovaralt saadud kasumit väljendati ühenduses ja väljaspool ühendust müüdud samasuguse toote maksustamiseelse puhaskasumi osakaaluna EÜs ja väljaspool EÜd müüdud samasugusele tootele eraldatud omakapitali põhivara jääkmaksumusest. Nimetatud näitaja negatiivne areng pärast 2001. aastat on põhjustatud ühelt poolt samasuguse toote investeeringute langusest 2001. aasta ja uurimisperioodi vahel ja teiselt poolt ühenduses ja ühendusest väljaspool müüdud samasuguse toote maksustamiseelsest kasumist, mis oli 2001. ja 2002. aastal veel positiivne, kuid muutus negatiivseks aastal 2003. Kuigi tasuvusmäär paranes uurimisperioodil võrreldes 2003. aastaga, jõudis see uurimisperioodil ikka vaid 11 %-ni. Kasumisumma, mida kasutati selle teguri kindlaksmääramiseks, oli kasum, mis saadi nii ühenduse tootmisharu omamaisest müügist kui ka eksportmüügist. See oli vajalik, kuna varasid kasutati mõlemate müügikanalite jaoks ja seetõttu oli nende jaotamine/liigitamine võimatu.

Tabel 12.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Tulu netovaralt

10 %

6 %

–18 %

–11 %

(171)

Välja arvatud ühe äriühingu puhul ei olnud ühenduse tootmisharu esitanud mingit väidet ega viidet selle kohta, et ühenduse tootmisharul oleks probleeme kapitali hankimisega oma tegevuse jaoks ja seepärast järeldati, et ühenduse tootmisharu tervikuna oli vaatlusalusel perioodil võimeline hankima oma tegevuse jaoks kapitali.

(172)

Tööhõive ühenduse tootmisharus vähenes vaatlusalusel perioodil 13 % võrra ja tööjõukulud langesid 9 % võrra.

Tabel 13.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Töötajad

6 058

5 424

5 276

5 245

Indeks

100

90

87

87

Tööjõukulu (eurot aastas)

275 296 896

251 059 144

244 153 692

249 190 971

Indeks

100

91

89

91

(173)

Toodanguhulgaga (toodang) mõõdetud tootlikkus töötaja kohta aastas ulatus uurimisperioodil sama tasemeni nagu 2001. aastal, pärast langust aastatel 2002 ja 2003.

Tabel 14.

 

2001

2002

2003

Uurimisperiood (UP)

Tootlikkus (tonni töötaja kohta)

247

217

213

246

Indeks

100

88

86

100

(174)

Samal ajal kui ühenduse tootmisharu tarbimine vähenes 2001. aastast uurimisperioodini 8 % võrra, vähenes ühenduse tootmisharu müügi maht sõltumatutele ja seotud klientidele 15 % võrra. Teisalt kasvas neljast vaatlusalusest riigist pärit impordi turuosa 7,3 protsendipunkti võrra. Seega kahanes ühenduse tootmisharu müük vaatlusalusel perioodil hoopis järsemalt kui nõudlus.

(175)

Võttes arvesse neljast asjaomasest riigist pärineva impordi mahtu ning hindu, ei saa tegeliku dumpingumarginaali mõju ühenduse tootmisharule hinnata tühiseks.

(176)

Nagu ülaltoodud kahjunäitajate analüüs näitas, ei paranenud ühenduse tootmisharu majanduslik ja finantsolukord pärast dumpinguvastaste meetmete kehtestamist vaatlusaluse toote osade impordi suhtes Venemaalt ja Rumeeniast 1997. aastal ning Horvaatiast ja Ukrainast veebruaris 2000. Need tõendavad ka, et ühenduse tootmisharu on ikka habras ja haavatav.

4.6.   Järeldus kahju kohta

(177)

Kahjunäitajate analüüs näitas, et ühenduse tootmisharu olukord halvenes märgatavalt pärast 2001. aastat ja jõudis 2003. aastal madalpunkti. Uurimisperioodi jooksul näitasid kahjunäitajad paranemist võrreldes erakordselt halva olukorraga 2003. aastal. Olukorra paranemist uurimisperioodil saab seostada üldiselt parema turusituatsiooniga uurimisperioodil ja eelkõige nafta- ja gaasitööstuste suurema nõudlusega õmblusteta torude järele. Ühenduse tootmisharu ei olnud siiski kaugeltki võimeline saavutama taas 2001. aasta taset, st taset enne dumpinguhinnaga impordi kasvu. Selles suhtes märgitakse, et uurimisperioodil täheldatud müügihindade tõus ei olnud piisav isegi selleks, et täielikult peegeldada toormekulude suurenemist, ühenduse tootmisharu olukorra parandamisest rääkimata.

(178)

On tõsi, et esmapilgul näitasid mõned kahjunäitajad stabiilset (võime suurendada kapitali, tööhõivet) või isegi positiivset (keskmised müügihinnad) arengut. Enamik kahjunäitajaid (nt tasuvus, investeeringud, tootmis- ja müügimahud) näitasid vaatlusaluse perioodi vältel siiski selget negatiivset arengut, kuigi paranesid uurimisperioodi vältel veidi eelmise aastaga võrreldes. Nimetatud paranemine ei muuda siiski üldpilti, kuna enamik asjakohaseid kahjunäitajaid jäävad negatiivseteks.

(179)

Hindade positiivse arengu kohta võib öelda, et uurimisperioodil toimunud hinnatõus ei parandanud ühenduse tootmisharu olukorda, vaid see oli pelgalt toorme hindade tõusu tagajärg. Lisaks sellele ei ole ülaltoodud stabiilset arengut näitavad faktid olulise tähtsusega ühenduse tootmisharu üldise seisundi näitamisel. Arvestades suuresti negatiivseid kasumiga seotud näitajaid, on tootmisharu elujõulisus ohus, kui – keskpikas perspektiivis kui mitte varem – seda olukorda ei parandata.

(180)

Pärast lõplike järelduste avaldamist esitasid mõned eksportivad tootjad vastuväite, et ühenduse tootmisharu ei kandnud uurimisperioodil olulist kahju. Väideti, et avalikult kättesaadavad andmed näitasid, et ühenduse tootmisharu finantsolukord oli uurimisperioodil hea ja et ühenduse tootmisharu müük ja tasuvus näitasid positiivset tendentsi.

(181)

Märgitakse, et mõnede ühenduse tootjate aasta finantstulemused olid uurimisperioodil tõepoolest positiivsed, müügimahud kasvasid ja saavutati tulutoovaid tulemusi. Kuigi mõnede ühenduse tootjate üldine finantsolukord on olnud uurimisperioodil tegelikult soodne, peab asjakohane analüüs siiski põhinema ühenduse tootmisharu finantstulemustel, lähtudes samasuguse toote tootmisest ja müügist ühenduse turul. Kuna samasugune toode moodustab vaid osa ühenduse tootmisharu tootmise kogumahust ja nende kogumüügist ühenduses, siis leiti, et hoolimata mõnede ühenduse tootmisharu õmblusteta torude tootjate üldisele heast jõudlusest esines ühenduses müüdud samasuguse tootega seoses oluline kahju.

(182)

Eelnimetatut arvesse võttes järeldatakse, et ühenduse tootmisharu on kandnud olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 6 tähenduses.

5.   PÕHJUSLIK SEOS

5.1.   Sissejuhatus

(183)

Komisjon on vastavalt algmääruse artikli 3 lõigetele 6 ja 7 uurinud, kas kõnealustest riikidest pärit vaatlusaluse toote dumpinguhinnaga import on tekitanud kahju ühenduse tootmisharule sellisel määral, mis lubab seda pidada oluliseks kahjuks. Lisaks dumpinguhinnaga impordile uuriti ka muid teadaolevaid tegureid, mis võisid samal ajal kahjustada ühenduse tootmisharu, vältimaks nende tegurite tekitatud võimaliku kahju omistamist dumpinguhinnaga impordile.

5.2.   Dumpinguhinnaga impordi mõju

(184)

Neljast asjaomasest riigist pärit import suurenes vaatlusalusel perioodil märkimisväärselt, st 40 % võrra suurenes maht ja 7,3 protsendipunkti võrra turuosa. Samal ajal põhjustasid neljast asjaomasest riigist pärit impordi keskmised hinnad ühenduse tootmisharu keskmiste hindade languse uurimisperioodil 32 % võrra. Uurimisperioodil täheldatud dumpinguhinnaga impordi hinnatõus peegeldas kõigest toormekulude suurenemist. Nelja asjaomase riigi impordi mahtude suurenemine ja turuosa võitmine vaatlusaluse perioodi jooksul hindadega, mis jäid kõvasti alla ühenduse tootmisharu hindadele, langes kokku ühenduse tootmisharu üldise finantsolukorra ilmse halvenemisega sama perioodi vältel.

(185)

Ühenduse tootmisharu ühikuhinnad kasvasid samuti vaatlusaluse perioodi vältel 10 % võrra. Nimetatud hinnad olid siiski alla surutud ja ei saanud isegi katta toormekulude tohutut suurenemist, nagu seda tõendas ühenduse tootmisharule tekkinud kahju märkimisväärne tase.

(186)

Ülalnimetatud kaalutluste põhjal lähtutakse sellest, et neljast asjaomasest riigist pärit madala hinnaga impordil oli otsustav roll ühenduse tootmisharu olukorra halvenemisel, mida peegeldab eriti müügihindade ebapiisav areng ning tootmise, müügimahtude ja turuosa vähenemine ning tasuvuse järsk langus ja investeeringute vähenemine.

5.3.   Muude tegurite mõju

(187)

Ühenduse tarbimine vähenes vaatlusalusel perioodil 8 % võrra. Tarbimise vähenemist iseenesest ei saa siiski pidada otsustavaks näitajaks ühenduse tootmisharu kahjustamisel, kuna ühenduse tootmisharu müük vähenes vaatlusalusel perioodil suhteliselt rohkem kui tarbimine (vastavalt – 16 % ja – 14 % 2001. aastast uurimisperioodi lõpuni). Lisaks sellele näidati, et asjaomastest riikidest pärit import kasvas vaatlusalusel perioodil ja võttis seega ühenduse tootmisharu kaotatud turuosa üle. Nimetatud põhjustel leiti, et tarbimise vähenemine ei oleks saanud olla ühenduse tootmisharu kahju oluline põhjus.

(188)

Eurostati ja uurimise ajal kogutud teabe kohaselt on põhilised kolmandad riigid, kust õmblusteta torusid imporditakse, Jaapan, Argentiina ja USA.

(189)

Import Jaapanist ulatus 2001. aastal 52 960 tonnini ja vähenes vaatlusalusel perioodil 34 % võrra 34 857 tonnini. Vaatlusaluse toote Jaapani impordi turuosa ulatus 2001. aastal 2,5 %-ni, mis vähenes uurimisperioodil 1,8 %-ni. Importimine Jaapanist toimus ühenduse tootmisharu hindadest vähemalt kaks korda kõrgemate hindadega. Sellepärast ei leitud, et import Jaapanist oleks mõjutanud negatiivselt ühenduse tootmisharu olukorda.

(190)

Import Argentiinast kasvas 52 % võrra, 30 962 tonnilt 2001. aastal 46 918 tonnini uurimisperioodil. See vastab turuosale, mis kasvas ühe protsendipunkti võrra 1,4 %-lt 2001. aastal 2,4 %-ni uurimisperioodil. Argentiinast pärit impordi hinnatase jäi kogu vaatlusaluse perioodi vältel tublisti kõrgemale asjaomase nelja riigi hinnatasemest, nt ulatus uurimisperioodil Argentiinast pärit impordi keskmine CIF-hind tonni kohta 660 euroni, samas kui nelja asjaomase riigi kaalutud keskmine CIF-hind oli 501 eurot tonni kohta. Analüüsi käigus on võetud arvesse asjaolu, et üks ühenduse tootja on seotud ühe Argentiinas asuva eksportiva tootjaga. Siiski tehti kindlaks, et õmblusteta torud, mis nimetatud ühenduse tootja importis endaga seotud ettevõttelt Argentiinas, ei olnud ei koguste ega hindade poolest selle konkreetse ühenduse tootja ega terve ühenduse impordi kahjustava olukorra otsustavaks põhjuseks tootmisharus tervikuna.

(191)

USAst pärit õmblusteta torude impordi turuosa suurenes Eurostati statistika kohaselt 0,6 %-lt 2001. aastal 1,8 %-ni uurimisperioodil. USA keskmised müügihinnad olid vaatlusaluse perioodi alguses 2 414 eurot tonni kohta, st ühenduse tootmisharu hindadest peaaegu neli korda kõrgemad, ning langesid seejärel uurimisperioodil märkimisväärselt 77 % võrra 797 euroni tonni kohta, ületades ikka veel ühenduse tootmisharu hindu 8 % võrra. Seepärast ei saa USAst pärit importi, hoolimata selle kasvust, nimetatud impordi hinnataset arvestades pidada ühenduse tootmisharule tekitatud kahju oluliseks põhjuseks.

(192)

Väideti, et import Argentiinast ja USAst on alates 2001. aastast stabiilselt kasvanud ja et nende ühendatud turuosa ületas uurimisperioodil 4 % ja et USA hinnad jäid alla neljast asjaomasest riigist kolme riigi eksportivate tootjate nõutud hindadele.

(193)

Väidet, et USA hinnad olid madalamad kui neljast asjaomasest riigist kolme poolt nõutud hinnad, ei ole tõendatud. Üldisemalt järeldati, et pidades eriti silmas nimetatud impordi kõrget hinnataset, ei saa seda lugeda ühenduse tootmisharule tekitatud kahju otsustavaks põhjuseks.

(194)

Üks importiv tootja väitis, et ühenduse tootmisharu oli eelkõige aktiivne kallimate tootekategooriate (puuraugutorud) tootmises ja müügis, konkureerides Jaapanist, Argentiinast ja Ameerika Ühendriikidest pärit impordiga. Esitati vastuväide, et kõigist nimetatud kolmest riigist pärit impordi turuosa on suurenenud 2001. aastast kuni uurimisperioodini 1,5 protsendipunkti võrra ja et just import nimetatud kolmest riigist asendas ühenduse tootmisharus toodetud õmblusteta torusid, mitte Venemaalt või Ukrainast pärit import.

(195)

Siinkohal tuleks märkida, et vaatamata sellele, et ühenduse tootmisharu paneb suuremat rõhku suurema lisandväärtusega toodete tootmisele, jätkab ta kõikide erinevate õmblusteta torude liikide, sealhulgas tavakasutuseks ette nähtud toodete tootmist märkimisväärsetes kogustes. Tegelikult moodustavad puuraugutorud vaid väikese osa ühenduse tootmisharu tegevusest, nimelt 5 % müügi kogumahust ja 7 % ühenduse turul uurimisperioodil müüdud samasuguse toote müügi koguväärtusest. Jaapani, Argentiina ja Ameerika Ühendriikide ühendatud turuosa 1,5 protsendipunkti suurust kasvu 4,5 %-lt 2001. aastal 6,0 %-ni uurimisperioodil saab, kui üldse, vaid väga väikeses ulatuses siduda ühenduse tootmisharu turuosa ilmse vähenemisega (40,1 %-lt 36,7 %-ni) samal perioodil. Seega tuleb väide, et nimetatud kolme riigi import põhjustas ühenduse tootmisharule olulist kahju, tagasi lükata.

(196)

Üks eksportiv tootja väitis, et komisjoni talitused jätsid arvesse võtmata uutest liikmesriikidest pärit õmblusteta torude impordi mõju. Eelkõige Slovakkiast pärit impordi kohta väideti, et varem on leitud, et nimetatud import EÜsse on toimunud kahjustavate dumpinguhindadega. Sellise impordi suhtes kehtisid dumpinguvastased tollimaksud, mis aegusid laienemise tulemusel uurimisperioodi keskel. Väideti ka, et selline import põhjustas ühenduse tootmisharu turuosa vähenemise.

(197)

Märgitakse siiski, et ühenduse tootmisharu ja teiste Euroopa tootjate (sealhulgas Slovakkia) müügimaht vähenes aastatel 2001–2004 märkimisväärselt vastavalt umbes 133 000 tonni ja 112 000 tonni, kuid samal ajal suurenes import neljast vaatlusalusest riigist umbes 120 000 tonni võrra. (13)

(198)

Slovakkiast enne laienemist pärit impordi puhul ei saa väita, et selline import võis põhjustada ühenduse tootmisharule kahjustavat dumpingut ajavahemikul aastast 2001 kuni laienemiseni (st 1. maini 2004), kuna nende suhtes kohaldati dumpinguvastaseid tollimakse, et luua ühenduse tootmisharuga võrdsed võimalused. Nimetatud müügi mistahes võimalikku mõju ELi 25 liikmesriigis alates 1. maist ei saa lugeda selliseks, mis lükkaks ümber kahju käsitlevad järeldused või lõhuks põhjusliku seose uurimisalusest neljast riigist pärit dumpinguhinnaga impordi ja ühenduse tootmisharu kantud kahju vahel. Eurostati andmetel põhinev analüüs Slovakkiast pärit ja ühenduse turule enne ja pärast laienemist suunatud vaatlusaluse toote impordi kohta näitas, et liitumisaastal suurenes vaatlusaluse toote nimetatud import ühenduse turu ülejäänud osas (EL-24) võrreldes liitumiseelse aastaga 7 % ehk 5 911 tonni võrra. Nimetatud mahu kasv on võrreldes asjaomasest neljast riigist pärit impordi arenguga väga väike.

(199)

Eelnimetatut arvestades järeldatakse, et ühenduse tootmisharu turuosa ei vähenenud ühendusesisese konkurentsi tulemusel.

(200)

Seepärast lükatakse tagasi väide, et ühendusesisene konkurents võis olla ühenduse turuosa vähenemise põhjus.

(201)

Vastuseks lõplike järelduste avaldamisele väitis üks eksportiv tootja, et arvesse ei ole võetud algmääruse artikli 3 lõikes 7 nõutud teraseturu hooajalisuse tegurit.

(202)

Sellega seoses märgitakse, et eksportiv tootja ei esitanud mingisuguseid tõendeid põhjendamaks väidet, et teraseturu hooajalisus on tekitanud kahju ühenduse tootmisharule. Lisaks sellele märgitakse, et teraseturu hooajalisusel peaks olema ühesugune mõju nii ühenduse tootmisharule kui ka eksportivatele tootjatele. Seega oleks pidanud õmblusteta torude turu langustsüklil, millel oli väidetavalt negatiivne mõju ühenduse tootmisharu olukorrale, olema negatiivne mõju ka õmblusteta torude impordimahule, st impordimahud asjaomasest neljast riigist oleksid pidanud vähenema. Nagu kirjeldatud põhjenduses 151, kasvasid asjaomase nelja riigi kumuleeritud impordimahud siiski igal aastal alates aastast 2001 kuni 2004. Seega järeldatakse, et teraseturu hooajalisus ei saanud olla ühenduse tootmisharu kantud kahju põhjus.

(203)

Üks äriühing väitis, et USA dollarite väärtuse langusel euro suhtes alates aastast 2001 kuni uurimisperioodini oli mõju ühenduse tootmisharu olukorrale, ilma et ta oleks esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et nimetatud vahetuskursi kõikumistel oleks tegelikult olnud ühenduse tootmisharu jõudlusele negatiivne mõju. Põhjendatud teabe puudumisel, mis näitaks, et euro kallinemine USA dollari suhtes on avaldanud halba mõju ühenduse tootmisharu olukorrale, järeldatakse, et vahetuskursi kõikumine ei lükanud ümber ühtegi põhjuslikku seost dumpinguhinnaga impordi ja ühenduse tootmisharule põhjustatud kahju vahel. Lisaks sellele põhines ühenduse tootmisharu analüüs ühenduse turul toodetud ja müüdud samasuguse toote majandustulemustel. Kuna suurem osa samasuguse toote müügist ühenduse turul arveldati eurodes ja kuna kõik suuremad tootmiskulud tehti samuti eurodes, ei olnud vahetuskursi kõikumisel mingil juhul märkimisväärset kahjustavat mõju ühenduse tootmisharu olukorrale.

(204)

Eespool kirjeldatud teistest kolmandatest riikidest pärit impordi mahtude, hindade ja turuosade arengut silmas pidades järeldatakse, et ühenduse tootmisharule tekitatud oluline kahju ei saa olla põhjustatud nimetatud impordist.

(205)

Kaks eksportivat tootjat väitsid, et kasumlikkus langes toorainekulude tõusu tõttu ja et seda ei saa seetõttu seostada asjaomastest riikidest pärineva dumpinguhinnaga impordiga. Õmblusteta torude tootmise peamise toore metallijäätmete või -kangide, maksumus tõusis vaatlusalusel perioodil tõesti märkimisväärselt. Kaks ühenduse tootjat tõendasid, et metallijäätmete hind tõusis 2003. aasta viimase kvartali ja uurimisperioodi viimase kvartali vahel ühe tootja puhul 66 % ja teise tootja puhul 77 %. Üks ühenduse tootja tõendas, et kogu vaatlusaluse perioodi jooksul aastast 2001 kuni uurimisperioodini tõusis metallijäätmete hind rohkem kui kaks korda: 99 eurolt tonni kohta 2001. aastal 253 euroni tonni kohta uurimisperioodil. Samasugust hinnatrendi võis täheldada kangide keskmiste hindade puhul.

(206)

Ühenduse tootmisharule ei tekitanud siiski olulist kahju tooraine hinnatõus kui selline, vaid nagu selgitatud põhjenduses 168, pigem asjaolu, et ühenduse tootmisharu ei suutnud neid suuremaid kulusid klientidele edasi kanda. Vaatlusalustest riikidest pärit dumpinguhindadega impordi tõttu, mis olid ühenduse tootmisharu hindadest oluliselt madalamad, ei saanud ühenduse tootmisharu tõepoolest oma müügihindu tõsta sellise tasemeni, mis oleks toormaterjali hinnatõusu õigesti kajastanud.

(207)

Pärast lõplike järelduste avalikustamist väitis üks eksportiv tootja, et väär oli väita, et tasuvus uurimisperioodil langes sellepärast, et ühenduse tootjad ei suutnud dumpinguhindadega impordi hinnasurve tõttu tõsta hindu sellise tasemeni, mis kataks tooraine hinnatõusu. Nimetatud äriühingu väitel tõusis tooraine (metallijäätmete) hind uurimisperioodil 15,8 % võrra. Väideti, et dumpinguhindadega impordi hinnatõus oli suurem kui tooraine maksumuse tõus.

(208)

Nagu eespool mainitud, näitasid uurimise käigus saadud tõendid siiski, et ühenduse tootjate toorme maksumuse tõus oli uurimisperioodil oluliselt suurem kui väidetud 15,8 %. Mõnede ühenduse tootjate esitatud teabe põhjal leiti ka, et toorme hindade tõus ületas neljast asjaomasest riigist pärit õmblusteta torude kaalutud keskmise hinna kogu vaatlusalusel perioodil. Seepärast jääb kehtima argument, et dumpinguhindadega impordist tingitud hinnasurve tõttu ei saanud ühenduse tootjad hindu tõsta ja müüki tasuvaks muuta.

(209)

Aastast 1997 Venemaalt ja Horvaatiast pärit esialgse tootevaliku suhtes kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid ei kohaldata enam alates 2004. aasta juulist teatavate ühenduse tootjate konkurentsivastase käitumise tõttu minevikus.

(210)

Mõned eksportivad tootjad ja importijad taotlesid, et uuritaks seda, kui suur mõju võis teatavate ühenduse tootjate poolt moodustatud kartellil olla kogu ühenduse tootmisharu jõudlusele.

(211)

Sellega seoses tehti kindlaks, et periood, kus mõned ühenduse tootjad rikkusid konkurentsieeskirju (1990–1995 ja teatavate toodete puhul kuni 1999) ja käesoleva dumpinguvastase menetluse vaatlusalune periood (2001–2004) ei kattu ajaliselt omavahel. Lisaks sellele ei ole uurimise käigus leitud mingisugust teavet selle kohta, et ülalnimetatud konkurentsivastane käitumine oleks mõjutanud ühenduse tootmisharu hindu või teisi kahjunäitajaid. Eelnimetatut arvestades ja vastupidise teabe või viidete puudumisel võib järeldada, et teatavate ühenduse tootjate poolt enne 2001. aastat moodustatud kartellil ei olnud vaatlusalusel perioodil kahjustavat mõju ühenduse tootmisharu olukorrale.

(212)

Pärast lõpliku järelduse avalikustamist väitis üks eksportiv tootja, et komisjoni teenistused ei uurinud ühenduse tootmisharu tavapäraste konkurentsitingimuste taastumise tõenäolisi mõjusid pärast kartellikäitumise lõppemist 1999. aastal. Väideti, et kartellikäitumise ja käesolevas menetluses vaatluse all oleva perioodi ajaline kattumine on ebaoluline ja et komisjoni talitused on eksinud kahju ja kaotuste analüüsi hindamisel ning võivad olla rikkunud algmääruse artikli 3 lõiget 7.

(213)

Esiteks rõhutatakse, et kartellimenetlusega oli seotud vaid väike osa vaatlusalusest tootest, nimelt puuraugutorud (klassifitseeritakse koodide CN 7304210020 ja CN 7304291120 alla). Uurimisperioodil moodustasid ühenduse turul müüdavad puuraugutorud vaid 5 % ühenduse tootmisharu müügi kogumahust.

(214)

Lisaks sellele ollakse seisukohal, et kaheaastane periood kartellikäitumise lõppemise ja kahju kindlakstegemise perioodi alguse vahel oleks olnud piisav ühenduse tootmisharu normaalsete konkurentsitingimuste taastumiseks. Tingimused uurimisperioodi ajal olid siiski kahjustavad.

(215)

Eelnimetatut arvestades lükatakse nimetatud nõue tagasi.

5.4.   Järeldus põhjusliku seose kohta

(216)

Ajaline kokkulangevus ühelt poolt vaatlusalustest riikidest pärit dumpinguhindadega impordi kasvu, turuosa suurenemise ja tuvastatud hinna allalöömise ja teisalt ühenduse tootmisharu olukorra ilmse halvenemise vahel viib järelduseni, et dumpinguhinnaga import põhjustas ühenduse tootmisharule olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 6 tähenduses.

6.   ÜHENDUSE HUVID

(217)

Vastavalt algmääruse artiklile 21 uuritakse, kas olenemata järeldusest kahjuliku dumpingu kohta on olemas mõjuvad põhjused järeldamaks, et käesoleval juhul ei ole meetmete võtmine ühenduse huvides. Siinkohal tuleb arvesse võtta võimalike meetmete tõenäolist mõju kõikidele menetlusega seotud isikutele ning samuti meetmete võtmata jätmise tagajärgi.

6.1.   Ühenduse tootmisharu

(218)

Kahjulik olukord ühenduse tootmisharu jaoks tulenes raskustest konkureerimisel dumpingust tingitud madalate hindadega impordiga.

(219)

Leitakse, et meetmete kehtestamine võimaldab ühenduse tootmisharul suurendada oma müügimahtu ja turuosa ning seeläbi saavutada suuremat mastaabisäästu ja vajalikku kasumlikkust, õigustamaks jätkuvaid investeeringuid oma tootmisesse.

(220)

Kui meetmeid ei kehtestataks, jätkuks ühenduse tootmisharu olukorra halvenemine. Ühenduse tootmisharu ei suudaks investeerida uutesse tootmisvõimsustesse ega tõhusalt konkureerida kolmandatest riikidest tuleva impordiga. Mõned äriühingud peaksid samasuguse toote tootmise lõpetama ja töötajad koondama. Seega järeldatakse, et dumpinguvastaste meetmete kehtestamine on ühenduse tootmisharu huvides.

(221)

Üks ühenduses asuv tootja, kes ei kuulunud kaebuse esitanud tootjate hulka ja kes on seotud ühe Rumeenias asuva eksportiva tootjaga, väitis, et ühenduse tootjad töötavad juba täistootmisvõimsusega ning ei suudaks vastata õmblusteta torude suurele nõudlusele ühenduse turul ja kolmandates riikides. Ettevõte väitis, et sellest tulenevalt viiks tollimaksude kehtestamine tarnete nappuseni ühenduse turul. Nagu eespool nimetatud, näitas uurimine siiski, et kogu vaatlusaluse perioodi jooksul oli ühenduse tootmisharul märkimisväärne tootmisvõimsuse varu, mida võiks kasutada tulevikus vaatlusaluste toodete tootmiseks, et vastata nõudlusele õmblusteta torude järele ühenduse turul.

(222)

Väideti ka, et meetmete kehtestamine piiraks konkurentsi ühenduse turul. Samuti märgitakse, et lisaks kaebuse esitanud tootjatele on uutes liikmesriikides olemas mitmed teised olulised vaatlusaluste toodete tootjad, nagu nimetatud põhjenduses 139. Tootjate arvu ühenduses peetakse piisavaks, et tagada konkurentsi kõnealusel turul isegi dumpinguvastaste meetmete kehtestamise korral. Lisaks sellele, nagu mainitud põhjendustes 188 kuni 195, konkureerivad ka teistes kolmandates riikides (nt USAs) asuvad tootjad ühenduse tootmisharuga sarnaste toodete ja hindadega. Seepärast ollakse seisukohal, et meetmete kehtestamine ei ohusta õmblusteta torude varu ega piira konkurentsi ühenduse turul.

6.2.   Sõltumatute importijate huvid

(223)

Importijatest vastasid vaid kolm sõltumatut importijat küsimustikule ja seejärel tehti neist kahe juurde kontrollkäik. Neljas sõltumatu importija nõustus kontrollkäiguga menetluse hilises staadiumis. Nimetatud nelja importija imporditud vaatlusaluse toote maht moodustas 8 % ühenduse koguimpordist ja 3 % ühenduse tarbimisest.

(224)

Pidades silmas asjaolu, et enamus õmblusteta torude koguimpordist ühendusse toimub eksportivate tootjatega seotud importijate kaudu ja et vähem kui pool kogu impordist tuuakse ühenduse turule sõltumatute importijate kaudu, võib nimetatud nelja sõltumatu importija importi pidada kõigi teiste sõltumatute importijate suhtes representatiivseks.

(225)

Ühe importija puhul moodustas vaatlusaluse toote import 22 % selle õmblusteta torude koguimpordist ja vastav müügiväärtus 3 % tema kogukäibest uurimisperioodil. See müük oli uurimisperioodi vältel väga tasuv. Võttes arvesse seda, et enamik nimetatud äriühingu tarnijaid asuvad ühenduses või riikides, mis ei ole dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamisega seotud, ei saa dumpinguvastaste meetmete kehtestamise mõju pidada märkimisväärseks.

(226)

Teine importija, kelle põhitegevuse hulka kuulus õmblusteta torude importimine ja muutmine, importis kõik õmblusteta torud asjaomastest riikidest, eelkõige Venemaalt. Väike osa sellest impordist koosnes nn “sertifitseeritud torudest”. Seega ollakse seisukohal, et Venemaalt pärit impordi suhtes tollimaksude kehtestamisel on negatiivne mõju kogu ettevõtlustegevusele ja eelkõige nimetatud äriühingu tasuvusele. Võttes arvesse seda, et peale nimetatud importija on ühenduses praegu veel vaid üks teine sertifitseeritud õmblusteta torude tarnija, on väga tõenäoline, et nimetatud toote suhtes kehtestatud tollimaksudest tingitud mis tahes hinnatõusu saab anda edasi lõpptarbijale. Lisaks sellele saaks äriühing soetada vähemalt osa oma ostudest kohalikult ühenduse tarnijalt või asendada osa oma ostudest muude toodetega kui vaatlusalune toode.

(227)

Teised kaks koostööd tegevat importijat, kelle impordimahud moodustasid uurimisperioodil vaid tühise osa vaatlusaluse toote impordi kogumahust, olid seisukohal, et nendele tollimaksude kehtestamine mõju ei avalda.

(228)

Arvestades eespool nimetatut, ollakse seisukohal, et importijaile avaldaks dumpinguvastaste meetmete kehtestamine sõltuvalt nende individuaalsest olukorrast erinevat mõju. Seega saab järeldada, et meetmete kehtestamisel võib tõepoolest olla märkimisväärne negatiivne mõju ühe importija finantsolukorrale. Üldiselt ei arvata siiski, et meetmetel oleks importijate üldisele olukorrale märkimisväärne finantsmõju.

6.3.   Kasutajate huvid

(229)

Komisjoni saadetud küsimustikule ei vastanud ükski vaatlusaluse toote tarbija. Uurimine näitas siiski, et õmblusteta torusid kasutavad peamiselt ehitus- ja naftaettevõtted. Olemasoleva teabe kohaselt kasutatakse õmblusteta torusid suuremates projektides (katlad, torujuhtmed, ehitus), millest nad moodustavad vaid piiratud osa. Seepärast jõuti järeldusele, et õmblusteta torude suhtes dumpinguvastaste meetmete kehtestamisest tingitud mõju kuludele ei mõjutaks tõenäoliselt oluliselt selliste kasutajate kulusid ning annab seega võimaliku seletuse kasutajate koostöö puudumisele käesolevas menetluses.

(230)

Eelnimetatud järelduste põhjal ja tarbijaorganisatsioonide vastuse puudumisel järeldatakse, et kavandatavate meetmete mõju tarbijatele on tõenäoliselt marginaalne.

(231)

Seepärast järeldatakse, et ühenduse huvi seisukohast puuduvad tungivad põhjused, miks dumpinguvastaseid meetmeid ei peaks kehtestama.

7.   LÕPLIKUD DUMPINGUVASTASED MEETMED

7.1.   Kahju kõrvaldamist võimaldav tase

(232)

Selleks, et hoida ära dumpinguhinnaga impordi põhjustatavat edasist kahju, peetakse dumpinguvastaste meetmete vastuvõtmist asjakohaseks.

(233)

Meetmed tuleb kehtestada tasemel, mis on piisav kõnealusest impordist põhjustatud kahju kõrvaldamiseks ja ei ületa täheldatud dumpingumarginaali. Kahjuliku dumpingu mõjude kõrvaldamiseks vajaliku tollimaksu määra arvutamisel arvestati, et igasugused meetmed peavad võimaldama ühenduse tootmisharul katta oma tootmiskulud ning saavutada üleüldine kasum makse arvestamata, mis on võimalik teadaolevalt saavutada sellist tüüpi tootmisharu konkurentsi tavatingimustel selles sektoris, st dumpinguhinnaga impordi puudumisel, müües ühenduses samasugust toodet. Võttes arvesse ühenduse tootmisharu 2001. aasta tasuvuse keskmist taset, leiti, et käibe 3 %-list kasumimarginaali võiks vaadelda kui sobivat miinimumi, mille saavutamist kahjustava dumpingu puudumisel oleks ühenduse tootmisharu võinud eeldada. Seejärel määrati kindlaks vajalik hinnatõus, võrreldes hinna allalöömise arvutuste abil kindlaks tehtud kaalutud keskmist impordihinda selle mittekahjustava hinnaga, millega ühenduse tootmisharu müüs uurimisperioodil tooteid ühenduse turul. Mittekahjustava hinnataseme määramiseks korrigeeriti ühenduse tootmisharu müügihinda uurimisperioodi tegeliku kahju/kasumi võrra ning liideti eespool mainitud kasumimarginaal. Sellest võrdlusest saadud vahe esitati seejärel protsendimäärana kogu CIF-impordihinnast.

7.2.   Lõplikud meetmed

(234)

Arvestades eespool nimetatut võib järeldada, et vastavalt algmääruse artiklile 9 tuleks vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada lõplikud dumpinguvastased meetmed tuvastatud dumpingu- ja kahjumarginaalide madalaimal tasemel vastavalt väiksema tollimaksu reeglile.

(235)

Kuna kahju kõrvaldamise tase on kõrgem kui kehtestatud dumpingumarginaalid, peaksid lõplikud meetmed põhinema viimasel. Dumpingu jääkmarginaalid kehtestati igas riigis kõrgeima individuaalse marginaaliga äriühingu tasemel.

(236)

Tollimaksu määrad väljendatuna protsendimäärana CIF-hinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist on järgmised:

Riik

Äriühing

Tollimaksu määr (%)

Horvaatia

Kõik äriühingud

29,8 %

Rumeenia

S.C.T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

S.C. Mittal Steel Roman S.A

17,7 %

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

Kõik muud äriühingud

17,8 %

Venemaa

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant ja Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

Kõik muud äriühingud

35,8 %

Ukraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ja OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

Kõik muud äriühingud

25,7 %

(237)

Käesolevas määruses äriühingutele määratud individuaalne dumpinguvastane tollimaks kehtestati käesoleva uurimise tulemuste põhjal. Seepärast peegeldavad see olukorda, mis uurimise käigus nende äriühingute osas tuvastati. Nimetatud tollimaksumäärasid (erinevalt “kõikide muude äriühingute” suhtes kohaldatavast üleriigilisest tollimaksust) kohaldatakse seega üksnes nende toodete impordi suhtes, mis on pärit asjaomasest riigist ning toodetud nimetatud äriühingute, seega konkreetsete juriidiliste isikute poolt. Imporditavate toodete suhtes, mille tootjaks on mõni teine käesoleva määruse regulatiivosas konkreetselt nime ja aadressiga nimetamata äriühing, sealhulgas konkreetselt nimetatud äriühingutega seotud üksused, ei tohi nimetatud määrasid kohaldada ning nende suhtes kehtib “kõikide muude äriühingute” suhtes kohaldatav tollimaksumäär.

(238)

Taotlus kohaldada individuaalsete äriühingute jaoks ette nähtud dumpinguvastase tollimaksu määrasid (näiteks pärast juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmise või müügiga tegeleva üksuse asutamist) tuleb saata viivitamatult komisjonile (14) koos kõikide vajalike andmetega, eelkõige nimevahetuse või tootmise või müügiga tegelevate üksuste asutamisega seotud võimalike muudatustega äriühingu tootmistegevuses, kodumaises või eksportmüügis. Õigustatud juhtudel tehakse asjakohased korraldused, sealhulgas ajakohastatakse nende äriühingute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid. Selleks, et tagada dumpinguvastase tollimaksu nõuetekohane rakendamine, peab üleriigilist tollimaksumäära kohaldama mitte ainult koostööst hoiduvate eksportijate, vaid ka nende äriühingute suhtes, kes uurimisperioodil ei eksportinud. Kui viimatinimetatud äriühingud vastavad algmääruse artikli 11 lõike 4 teise lõigu nõuetele, peaksid nad esitama kõnealuse artikli kohaselt läbivaatamistaotluse, et lasta oma olukorda individuaalselt uurida.

(239)

Süsinikekvivalentväärtuse lävendi saavad tolliasutused ühenduse piiril kindlaks määrata 11 CN-koodi kontrollimise kaudu, mille alla vaatlusalune toode klassifitseeritakse. Kogu vaatlusaluse perioodi vältel moodustasid 99,9 % kogu vaatlusaluse toote impordist õmblusteta torud, mille süsinikekvivalentväärtus jääb alla 0,86 lävendi. Seepärast järeldati, et kogu õmblusteta torude importi asjaomastest riikidest 11 CN-koodi all tuleks lugeda vaatlusaluseks tooteks, välja arvatud nendel väga harvadel juhtudel, kui importija on võimeline näitama, et imporditud toodete süsinikekvivalentväärtus ületab 0,86 lävendi.

7.3.   Tollimaksust vabastamise taotlus

(240)

Üks importija, kes importis ühendusse niinimetatud “sertifitseeritud õmblusteta torusid”, tegi ettepaneku, et tema äriühing tuleks dumpinguvastase tollimaksu kohaldamisest välja arvata. Äriühing ei esitanud siiski ühtegi põhjust, mille põhjal oleks selline individuaalne väljaarvamine õigustatud. Tuleks märkida, et nimetatud importija importis dumpinguhinnaga õmblusteta torusid, mis põhjustas kahju ühenduse tootmisharule ja et seetõttu ei olnud nimetatud äriühingule üksikerandi tegemiseks mingisugust põhjust. Lisaks sellele oldi seisukohal, et nimetatud importija vabastamine dumpinguvastasest tollimaksust tekitaks meetmetest kõrvalehoidmise ohu. Kuna ka sertifitseeritud torusid saab kasutada mitmesugustes rakendustes, ei saaks piisaval määral tagada, et nimetatud importi kasutataks üksnes ehitustöödel Itaalias.

7.4.   Osalise peatamise taotlus

(241)

Pärast lõplike järelduste avalikustamist taotles üks importija üheksakuulist (pikendatav edaspidiseks 12-kuuliseks perioodiks) tollimaksude osalist peatamist Venemaa eksportiva tootja TMK toodetud vaatlusaluse toote, mis on klassifitseeritud CN-koodi 7304 39 92 alla ja mille on Itaalia tööministeerium sertifitseerinud kasutamiseks üldehitustöödel, teatava impordi suhtes.

(242)

Importija põhjendas, et osaline peatamine oleks ühenduse huvides vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 4. Väideti, et meetmete osalise peatamiseta lõpetaks importija sertifitseeritud torude importimise ja selle tagajärjel jääks Itaaliasse vaid üks sertifitseeritud õmblusteta torusid tootev äriühing, mis tähendaks monopoli.

(243)

Importija väitis, et meetmete kohaldamise osaline peatamine ei põhjustaks mingisugust kahju väidetavale ühele ühenduse tootjale, kelle sertifitseeritud õmblusteta torude tootmise maht katab väidetavalt vaid umbes kaks kolmandikku Itaalia iga-aastasest nõudlusest sertifitseeritud õmblusteta torude järele. Importija põhjendas seejärel, et meetmete kohaldamise osalist peatamist saaks Itaalia toll kergesti jälgida tollile iga imporditehingu ajal esitatavate sertifitseerimisdokumentide lihtsa kontrollimise kaudu.

(244)

Väite suhtes, et meetmete mitteosaline peatamine looks ühenduse turul monopoli, märgitakse, et uurimisperioodil oli Itaalias kaks sertifitseeritud õmblusteta torude tootjat, kuid alates 2005. aasta lõpust on tõepoolest järel ainult üks äriühing. Siiski näidati, et uurimisperioodil lõi Venemaalt pärit sertifitseeritud torude dumpinguhinnaga import ühenduse tootmisharu toodetud sertifitseeritud torude hinnad nii suurel määral alla, et ühenduse tootjatel ei olnud võimalik nimetatud dumpinguhinnaga impordiga konkureerida ja nad pidid selle tagajärjel sertifitseeritud õmblusteta torude tootmise lõpetama või seda järsult vähendama. Asjaolu, et ühenduse turule jäi vaid üks sertifitseeritud õmblusteta torude ühenduse tootja, oli tegelikult Venemaalt pärit sertifitseeritud õmblusteta torude dumpinguhindadega impordi tagajärg. Seepärast tuleb väide, et tollimaksude sissenõudmise osaline peatamine ei tekitaks ühenduse tootmisharule kahju, tagasi lükata. Vastupidi, eeldatakse, et tollimaksude kehtestamine tingib konkurentsi suurenemise ja teiste ühenduse sertifitseeritud torude tootjate naasmise ühenduse turule.

(245)

Kuigi osalise peatamise jälgimine oleks Itaalia tolliasutuste poolt põhimõtteliselt teostatav, tuleb taotletav osaline peatamine lükata tagasi samadel põhjustel, nagu põhjenduses 240 mainitud taotlus erandi tegemiseks. Ühe importija suhtes meetmete kohaldamise osaline peatamine tekitaks meetmetest kõrvalehoidmise ohu, kuna nimetatud äriühingu imporditavaid sertifitseeritud õmblusteta torusid oleks võimalik kasutada ka muudel eesmärkidel kui ehitustöödel Itaalias.

7.5.   Hinnakohustused

(246)

Sama importija tegi ettepaneku, et heaks tuleks kiita temale tarniva Venemaa eksportiva tootja hinnakohustus. Selles peaks olema kehtestud koguselise ülemmääraga tollimaksuvaba impordi maht. Importija väitis, et sellises koguses impordiartikleid kasutataks üksnes riiklikel ehitustöödel Itaalias. Seega ei põhjustaks nimetatud import ühenduse tootmisharule mingit kahju. Lisaks sellele oleks muidu ühenduses ebapiisav sertifitseeritud õmblusteta toodete varu. Tuleb siiski märkida, et vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 1 võivad hinnakohustusi pakkuda ainult eksportivad tootjad, kuid mitte importijad. Seetõttu lükati see taotlus tagasi.

(247)

Pärast oluliste faktide ja kaalutluste avalikustamist, mille põhjal kavatseti soovitada kehtestada lõplikud dumpinguvastased meetmed, pakkus enamik asjaomaste riikide eksportivaid tootjaid hinnakohustusi vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 1.

(248)

Vaatlusaluseid tooteid iseloomustab siiski märkimisväärne tooteliikide arv, mille omadusi on importimisel raske kindlaks määrata. Seetõttu on peaaegu võimatu määrata iga tooteliigi jaoks kindlaks sobivat minimaalset impordihinda, mille üle komisjon peaks nõuetekohaselt seiret teostama ja mida liikmesriigi toll peaks importimisel kontrollima. Lisaks sellele on vaatlusalused tooted näidanud viimaste aastate jooksul märkimisväärset muutlikkust hindades ja seepärast ei ole see pikemaajaliste kindlaksmääratud hinnakohustuste jaoks eriti sobiv. Muutlikkus on tingitud toormaterjalide, eeskätt metallkangide, metallplokkide või terasejäätmete, mis moodustavad suure osa tootmiskuludest, hindade varieerumisest. Kui minimaalsed impordihinnad oleksid seotud mõne toormaterjali hinnaga, tuleks igale toote alarühmale kehtestada eri indekseerimisvalem, mis teeks indekseerimisvalemite parameetrite kindlaksmääramise ja hinnakohustuste jälgimise väga keeruliseks.

(249)

Lisaks sellele tuletatakse meelde, et hinnakohustusi aktsepteeriti varem teatavate toodete puhul, mis kuuluvad käesoleva uurimise käigus vaadeldava tootevaliku hulka. Hinnakohustused, mille aluseks oli põhimõte, et tooterühmade hinnad oleksid kooskõlas ühenduses kasutusel oleva hinnastruktuuriga, osutusid komisjoni poolt väga raskesti jälgitavateks või leiti, et need ei tõstnud hindu mittekahjustava tasemeni, mis taastaks ühenduse turul ausa konkurentsi. (15)

(250)

Lisaks sellele ei olnud paljudel juhtudel välja pakutud tooteliigitus piisavalt üksikasjalik selleks, et võimaldada nõuetekohast seiret või ei võimaldanud väljapakutud hinnatase kahjustavate dumpinguhindade kõrvaldamist.

(251)

Sellest tulenevalt ja arvestades eelkõige mitme minimaalse impordihinna jälgimisega seotud raskusi, leitakse, et hinnakohustused ei ole põhimõtteliselt vastuvõetavad. Ent arvestades, et Rumeenia liitub peagi ühendusega, on Rumeenia vastu suunatud meetmed lühiajalised. Seetõttu ei ole oht, et Rumeenia eksportijad minimaalsetest impordihindadest kõrvale hoiavad, eriti suur ning seda ei ole ka hindade olulise muutumise tõenäosus. Seepärast võttis komisjon oma 23. juuni 2006. aasta (16) otsusega 2006/441/EÜ (millega kiidetakse heaks kohustus, mida on pakutud seoses teatavate, muu hulgas Rumeeniast pärit rauast või terasest õmblusteta torude importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega) vastu Rumeenia eksportivate tootjate pakutud hinnakohustused. Kohustuse heakskiitmise üksikasjalikumad põhjendused on esitatud kõnealuses otsuses. Komisjoni leiab, et pakutud hinnakohustis välistab dumpingu kahjuliku mõju ja piirab oluliselt kohustusest möödahiilimise ohtu.

(252)

Selleks et võimaldada komisjonil ja tollil ka edaspidi tulemuslikult jälgida äriühingute võetud hinnakohustuste täitmist, sõltub dumpinguvastasest tollimaksust vabastamine vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni asjaomasele tolliasutusele esitamise ajal i) sellest, kas esitatakse faktuurarve, mis sisaldab vähemalt lisas loetletud andmeid; ii) sellest, kas nimetatud äriühingud on kõnealused tooted tootnud, lähetanud ja esitanud arve otse esimesele sõltumatule kliendile ühenduses; iii) sellest, kas tollis deklareeritud ja esitatud kaup vastab täpselt kinnitusarve kirjeldusele. Kui loetletud tingimused ei ole täidetud, tuleb vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tasuda asjakohane dumpinguvastane tollimaks.

(253)

Kui komisjon algmääruse artikli 8 lõike 9 alusel tühistab rikkumise korral hinnakohustuse kinnituse, viidates konkreetsetele tehingutele, ja kuulutab asjakohased kinnitusarved kehtetuks, tekib nende tehingutega seotud toodete vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tollivõlg.

(254)

Importijad peavad tavapärase kaubandusriskina arvestama tollivõla tekkimise võimalusega vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal, nagu kirjeldatud põhjendustes 252 ja 253, isegi kui komisjon on neile kauba müünud tootja pakutud hinnakohustuse otseselt või kaudselt vastu võtnud.

(255)

Seega peavad vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 7 tolliasutused komisjoni viivitamatult teavitama kõikidest juhtudest, kus leitakse märke hinnakohustuse rikkumisest.

(256)

Eespool kirjeldatud põhjustel peab komisjon Rumeenia eksportivate tootjate pakutud hinnakohustusi vastuvõetavaks; asjaomaseid äriühinguid on teavitatud vastuvõtmise aluseks olevatest peamistest faktidest, kaalutlustest ja kohustustest. Venemaa ja Ukraina eksportivate tootjate pakutud hinnakohustused ei ole eespool kirjeldatud põhjustel siiski vastuvõetavad.

(257)

Tuleb märkida, et kohustuse rikkumise või kohustusest loobumise või kohustuse rikkumise kahtluse korral võib kohaldada dumpinguvastast tollimaksu vastavalt algmääruse artikli 8 lõigetele 9 ja 10.

7.6.   Järeldus kahe vahepealse läbivaatamise ja olemasolevate meetmete kohta

(258)

Tuletatakse meelde, et nagu mainitud põhjenduses 3, algatas komisjon omal initsiatiivil kaks vahepealset läbivaatamist, et võimaldada olemasolevate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit esialgse tootevaliku impordi suhtes kehtivate lõplike dumpinguvastaste meetmete muutmist või kehtetuks tunnistamist.

(259)

Käesoleva uurimise järelduste alusel tuleks kehtestada meetmed Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit põhjenduses 17 määratletud õmblusteta torude impordi suhtes. Kuna punktis 2.1 määratletud vaatlusalune toode hõlmab ka juba olemasolevate meetmete tootevaliku, ei ole esialgse tootevaliku suhtes määrusega (EÜ) nr 2320/97 ja määrusega (EÜ) nr 348/2000 kehtestatud meetmete jätkuv kohaldamine enam asjakohane ja seega tuleks nimetatud määrused muudetud kujul kehtetuks tunnistada.

(260)

Samal ajal tuleks lõpetada ka kaks eespool nimetatud vahepealset läbivaatamist ning samuti 2002. aasta novembris algatatud ja punktis 1.2 nimetatud vahepealsed ja aegumise läbivaatamised.

(261)

Lisaks selle muutub pärast määruse (EÜ) nr 348/2000 kehtetuks tunnistamist tarbetuks määrus (EÜ) nr 1866/2005, millega pikendatakse Horvaatiast ja Ukrainast pärineva esialgse tootevaliku suhtes kehtestatud meetmete osalist peatamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes, mis on ümmarguse ristlõikega, mille välisläbimõõt ei ületa 406,4 mm ning mis on rahvusvahelise keevitusinstituudi (International Institute of Welding – IIW) valemi (17) ja keemilise analüüsi kohaselt süsinikekvivalentväärtusega kuni 0,86 ning mis kuuluvad CN-koodide ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (18) (TARICi koodid 7304101020, 7304103020, 7304210020, 7304291120, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 ja 7304599320) alla.

Allpool loetletud äriühingute toodetud eespool kirjeldatud toodete lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määr, mida kohaldatakse netohinna suhtes ühenduse piiril enne tollimaksu sissenõudmist, on järgmine:

Riik

Äriühing

Dumpinguvastane tollimaks

TARICi lisakood

Horvaatia

Kõik äriühingud

29,8 %

 

Rumeenia

S.C.T.M.K. Artrom S.A.

17,8 %

A738

S.C. Mittal Steel Roman S.A.

17,7 %

A739

S.C. Silcotub S.A.

11,7 %

A740

Kõik muud äriühingud

17,8 %

A999

Venemaa

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant ja Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

24,1 %

A741

Kõik muud äriühingud

35,8 %

A999

Ukraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

12,3 %

A742

CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ja OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant

25,1 %

A743

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

25,7 %

A744

Kõik muud äriühingud

25,7 %

A999

Olenemata esimesest lõigust ei kohaldata lõplikku dumpinguvastast tollimaksu impordi suhtes, mis lubatakse artikli 2 kohaselt vabasse ringlusse.

Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksualaseid sätteid.

Artikkel 2

1.   Vabasse ringlusse lubamiseks deklareeritud import, mille kohta on arve esitanud äriühingud, kelle kohustused on komisjon heaks kiitnud ning kelle nimed on loetletud aeg-ajalt muudetavas 23. juuni 2006. aasta (19) komisjoni otsuses 2006/441/EÜ, vabastatakse artikliga 1 kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust järgmistel tingimustel:

nimetatud ettevõtted on kõnealused tooted tootnud, lähetanud ja esitanud arve otse esimesele sõltumatule kliendile ühenduses ning

sellisele impordile on lisatud kinnitusarve – faktuurarve, mis sisaldab vähemalt käesoleva määruse lisas nimetatud andmeid ja deklaratsiooni, ning

tollis deklareeritud ja esitatud kaup vastab täpselt kinnitusarve kirjeldusele.

2.   Tollivõlg tekib kõnealuse vabasse ringlusesse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise hetkel:

kui lõikes 1 kirjeldatud impordi suhtes selgub, et üks või mitu selles lõikes loetletud tingimustest on täitmata või

kui komisjon võtab algmääruse artikli 8 lõike 9 kohaselt hinnakohustuse heakskiidu konkreetsetele tehingutele viitava määruse või otsusega tagasi ning tunnistab asjaomased kinnitusarved kehtetuks.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 2320/97 ja määrus (EÜ) nr 348/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolevaga lõpetatakse 2005. aasta märtsis algatatud teatavate muu hulgas Venemaalt ja Rumeeniast ning Horvaatiast ja Ukrainast pärit rauast või legeerimata terasest õmblusteta torude impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude vahepealsed läbivaatamised.

Käesolevaga lõpetatakse 2002. aasta novembris algatatud vahepealsed ja aegumise läbivaatamised, mille jätkumist kinnitati määruse (EÜ) nr 1322/2004 20. põhjenduses.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT C 77, 31.3.2005, lk 2.

(3)  EÜT L 322, 25.11.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1322/2004 (ELT L 246, 20.7.2004, lk 10).

(4)  EÜT L 45, 17.2.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 258/2005 (ELT L 46, 17.2.2005, lk 7).

(5)  EÜT L 322, 25.11.1997, lk 63.

(6)  EÜT L 23, 28.1.2000, lk 78.

(7)  ELT L 246, 20.7.2004, lk 10.

(8)  EÜT C 288, 23.11.2002, lk 2.

(9)  ELT L 46, 17.2.2005, lk 7.

(10)  ELT L 46, 17.2.2005, lk 46.

(11)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 1.

(12)  Nagu on määratletud komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1719/2005 (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1), millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa. Toote määratlus on määratud kindlaks vastavalt artikli 1 lõike 1 kohasele tootekirjeldusele ja vastavate CN-koodide tootekirjeldusele.

(13)  Tuleks märkida, et tarbimine vähenes 2001. ja 2004. aasta vahel 165 000 tonni.

(14)  

European Commission

Directorate-General Trade

B-1049 Brussels/Belgium

(15)  Vt määruse (EÜ) nr 258/2005 põhjendust 137.

(16)  Vt lk 81 käesolevas Euroopa Liidu Teatajas.

(17)  Süsinikekvivalentväärtus määratakse kindlaks kooskõlas rahvusvahelise keevitusinstituudi (International Institute of Welding – IIW) avaldatud tehnilise aruandega (1967, IIW doc. IX-535-67).

(18)  Nagu on määratletud komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1719/2005 (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1), millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 286, 28.10.2005, lk 1). Toote määratlus on määratud kindlaks vastavalt artikli 1 lõike 1 kohasele tootekirjeldusele ja vastavate CN-koodide tootekirjeldusele.

(19)  Vt lk 81 käesolevas Euroopa Liidu Teatajas.


LISA

Kui äriühing müüb ühendusse teatavaid rauast või terasest õmblusteta torusid, mille suhtes on võetud hinnakohustus, esitatakse faktuurarvel järgmised üksikasjad:

1.

Pealkiri “HINNAKOHUSTISEGA SEOTUD KAUBA FAKTUURARVE”.

2.

Faktuurarve väljastanud äriühingu (mida on mainitud kohustuse vastuvõtmist sätestava komisjoni otsuse 2006/441/EÜ artiklis 1) nimi.

3.

Faktuurarve number.

4.

Faktuurarve väljastamise kuupäev.

5.

TARICi lisakood, mille alusel toimub arvel nimetatud kauba tollivormistus ühenduse piiril.

6.

Kauba täpne kirjeldus, sealhulgas:

tootekood (product code number – PCN), mida kasutatakse uurimise eesmärgil ja hinnakohustuse tähistamiseks (nt PCN 1, PCN 2 jne),

tootekoodile vastava toote kirjeldus lihtsas ja arusaadavas keeles,

äriühingu tootekood (kui see on olemas),

CN-kood,

kogus (tonnides).

7.

Müügitingimuste kirjeldus, sealhulgas:

hind tonni kohta,

kohaldatavad maksetingimused,

kohaldatavad tarnetingimused,

kõik hinnaalandused ja mahahindlused.

8.

Ühenduses asuva importijana tegutseva äriühingu (millele kirjeldatud äriühing esitab hinnakohustuse alla kuuluvate kaupade kohta otse faktuurarve) nimi.

9.

Arve väljastanud äriühingu töötaja nimi ja järgmine allkirjastatud avaldus:

“Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesoleva arvega hõlmatud kaupade müük otseekspordiks Euroopa Ühendusse toimub [ÄRIÜHINGU NIMI] pakutud ning komisjoni otsusega 2006/441/EÜ heaks kiidetud kohustuse raames ja tingimuste kohaselt. Kinnitan, et käesoleval arvel esitatud teave on täielik ja õige.”.


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 955/2006,

28. juuni 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

45,8

096

65,4

204

44,1

999

51,8

0707 00 05

052

72,2

096

30,2

999

51,2

0709 90 70

052

93,9

999

93,9

0805 50 10

388

60,9

528

57,3

999

59,1

0808 10 80

388

88,8

400

114,5

404

105,3

508

92,8

512

84,4

524

50,0

528

76,5

720

108,8

800

180,6

804

100,4

999

100,2

0809 10 00

052

215,7

999

215,7

0809 20 95

052

323,9

068

127,8

999

225,9

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/41


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 956/2006,

28. juuni 2006,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 94/92 nimekirja osas, kuhu on kantud kolmandad riigid, kelle territooriumilt teatavad mahepõllumajandussaadused peavad pärinema, et neid võiks turustada ühenduse piires

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõikega 1 ette nähtud nimekiri (edaspidi “nimekiri”), kuhu on kantud kolmandad riigid, kelle territooriumilt teatavad mahepõllumajandussaadused peavad pärinema, et neid võiks turustada ühenduse piires, on sätestatud komisjoni 14. jaanuari 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 94/92 (üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta, mis käsitlevad määruses (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) sätestatud importimise korda kolmandatest riikidest) (2) lisas.

(2)

Teatavaid Indiast imporditud põllumajandustooteid turustatakse praegu ühenduses määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõikega 6 ette nähtud erandi alusel.

(3)

India on esitanud komisjonile taotluse India lisamiseks nimekirja. India on esitanud määruse (EMÜ) nr 94/92 artikli 2 lõike 2 kohaselt nõutava teabe.

(4)

Kõnealuse teabe läbivaatamise ja sellele järgnenud arutelu põhjal India ametiasutustega on jõutud järeldusele, et India põllumajandustoodete tootmist ja kontrollimist reguleerivad eeskirjad on samaväärsed määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud eeskirjadega.

(5)

Komisjon on Indias kohapeal kontrollinud tootmiseeskirjade ja kontrollimeetmete tegelikku rakendamist, mis on ette nähtud määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõikega 5.

(6)

Costa Rica ja Uus-Meremaa nimekirjas oleku tähtaeg lõpeb 30. juunil 2006. Kaubandushäirete ärahoidmiseks on vaja kõnealuste riikide nimekirjas olekut pikendada.

(7)

Austraalia on komisjonile teatanud, et üks kontrolliasutus on nime muutnud ja teise inspekteeriva asutuse nimi on korrigeeritud.

(8)

Šveits on palunud komisjonil muuta oma nimekirja arvamise tingimusi vastavalt Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppele, (3) heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ, (4) ja eriti kõnealuse kokkuleppe mahepõllundustooteid ja toiduaineid käsitlevale 9 lisale.

(9)

Šveits on esitanud määruse (EMÜ) nr 94/92 artikli 2 lõike 5 kohaselt nõutava teabe. Esitatud teabe põhjal võib järeldada, et nõuded vastavad ühenduse õigusaktide nõuetele.

(10)

Uus-Meremaa on teatanud komisjonile, et üks kontrolliasutus on nime muutnud.

(11)

Määrust (EMÜ) nr 94/92 tuleks seepärast muuta.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 14 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 94/92 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 780/2006 (ELT L 137, 25.5.2006, lk 9).

(2)  EÜT L 11, 17.1.1992, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 746/2004 (ELT L 122, 26.4.2004, lk 10).

(3)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(4)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.


LISA

Määruse (EMÜ) nr 94/92 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Austraaliat käsitlevas tekstis asendatakse punkt 3 järgmisega:

“3.

Kontrolliasutused:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

Australian Certified Organic Pty. Ltd.”

2.

Costa Ricat käsitlevas tekstis asendatakse punkt 5 järgmisega:

“5.

Nimekirjas oleku kestus: 30.6.2011.”

3.

Costa Ricat käsitleva teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“INDIA

1.

Tooteliigid:

a)

töötlemata taimekasvatussaadused määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punkti a tähenduses;

b)

toiduained, mis koosnevad põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Päritolu: lõike 1 punkti a tooted ja lõike 1 punkti b toodete mahepõllunduslikud koostisosad on kasvatatud Indias.

3.

Kontrolliasutused:

BVQI (India) Pvt. Ltd

Ecocert SA (India Branch Office)

IMO Control Private Limited

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

International Resources for Fairer Trade

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

Natural Organic Certification Association

OneCert Asia Agri Certification private Limited

SGS India Pvt. Ltd.

Skal International (India)

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

4.

Sertifikaate väljastavad asutused: nagu punktis 3

5.

Nimekirjas oleku kestus:30.6.2009”

4.

Šveitsi käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:

“1.

Tooteliigid:

a)

töötlemata taimekasvatussaadused ja loomad ning töötlemata loomsed saadused määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punkti a tähenduses, välja arvatud:

kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 5 osutatud üleminekuperioodi tooted;

b)

määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punkti b tähenduses inimtoiduks mõeldud töödeldud taimekasvatussaadused ja loomakasvatussaadused, välja arvatud:

selle määruse artikli 5 lõikes 5 nimetatud tooted, mis sisaldavad üleminekuperioodil toodetud põllumajandusliku päritoluga koostisosa.”

b)

punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Kontrolliasutused:

Institut für Marktökologie (IMO)

bio.inspecta AG

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)

Bio Test Agro (BTA).”

5.

Uus-Meremaad käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

a)

punkt 3 asendatakse järgmisega:

“3.

Kontrolliasutused:

AgriQuality

BIO-GRO New Zealand.”

b)

punkt 5 asendatakse järgmisega:

“5.

Nimekirjas oleku kestus:30.6.2011.”


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 957/2006,

28. juuni 2006,

milles käsitletakse teatavate kaupade klassifitseerimist kombineeritud nomenklatuuris ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 48/90

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja võtta meetmeid, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osundatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid reegleid kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kombineeritud nomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi all, lähtuvalt 3. veerus esitatud põhjendustest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatavale siduvale tariifiinformatsioonile kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimise kohta, mis ei ole käesoleva määrusega kooskõlas, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel, vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Punktmaatrikspaneelide klassifitseerimine komisjoni 9. jaanuari 1990. aasta määruses (EMÜ) nr 48/90 (teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris) (3) on viinud ebaõige klassifitseerimiseni ning seetõttu tuleb määruse lisa punkt 2 kustutada.

(6)

Tolliseadustiku komitee ei ole esitanud arvamust lisatud tabelis esitatud toote nr 3 kohta esimehe kehtestatud tähtaja jooksul.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega määrusele lisatud tabelis esitatud toodete nr 1 ja 2 kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatavale siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 sätetele tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määruse (EMÜ) nr 48/90 lisa punkt 2 jäetakse välja.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 838/2006 (ELT L 154, 8.6.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

(3)  EÜT L 8, 11.1.1990, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 705/2005 (ELT L 118, 5.5.2005, lk 18).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Graafika-tärknäidik, mis põhineb monokroomsel passiivmaatriks-vedelkristallkuvapaneeli tehnoloogial.

Hulga punktidega (mis paiknevad 64 reas ja 240 veerus) ja KMOP-tehnoloogias valmistatud liidestuslülitustega näidik koosneb vedelkristallkihist, mis on kiilutud kahe klaaslehe või -plaadi vahele.

Näidik võib olla muude toodete osa.

See ei suuda näidata videopilti.

8531 20 95

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8531, 8531 20 ja 8531 20 95 sõnastusega.

Näidik on liidestuslülitustega. Seetõttu ei saa seda klassifitseerida vedelkristallseadisena rubriiki 9013 (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 9013, punkt 1).

Näidikul puudub elektroonika videosignaali taasesitamiseks. Seetõttu ei või seda klassifitseerida videomonitorina rubriiki 8528.

Näidik on rubriiki 8531 kuuluv näidikupaneel, mis näitab ainult graafikat ja kirjamärke (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8531, punkt D).

2.

Toode, mida tuntakse nimetuse all “Vedelkristallmoodul (puutetundliku ekraani tüüpi)”, aktiivmaatriks-vedelkristallseade koos taustvalgustuse, inverterite ja trükkplaatidega, millel on juhtelektroonika ainult piksliaadressi jaoks. Vedelkristallseade koosneb vedelkristallkihist, mis on kiilutud kahe klaaslehe vahele. Klaaselemendi väliskiht on pinnatud õhukesest metallist elektrijuhtiva ja -takistuskihiga.

Moodul põhineb õhekelmetransistori (TFT) tehnoloogial. Selle üldmõõtmed on 34,5 (laius) × 35,3 (kõrgus) × 16,5 (paksus) ja ekraani diagonaal 38,1 cm (15″).

Moodulis ei ole muid elektroonilisi komponente (näiteks toiteallikas, videomuundur, mastaabimuundur, tuuner jmt) ega liideseid muude seadmetega ühendamiseks.

8548 90 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2 c ning CN-koodide 8548, 8548 90 ja 8548 90 90 sõnastusega.

Moodul on osa, mis ei sobi kasutamiseks üksnes või peamiselt XVI jaotise ühes kindlas seadmes. Seetõttu klassifitseeritakse see XVI jaotise märkuse 2c põhjal rubriiki 8548.

3.

Toode, mida tuntakse nimetuse all “vedelkristallmoodul” (puutetundliku ekraani tüüpi), aktiivmaatriks-vedelkristallseade koos taustvalgustuse, inverterite ja trükkplaatidega, millel on juhtelektroonika ainult piksliaadressi jaoks.

Moodul põhineb õhekelmetransistori (TFT) tehnoloogial. Selle üldmõõtmed on 75,9 (laius) × 44,9 (kõrgus) × 4,9 (paksus) ja ekraani diagonaal 81,6 cm (32″ i) ning lahutuvus 1 366 × 768 pikslit.

Moodulis ei ole muid elektroonilisi komponente (näiteks toiteallikas, videomuundur, mastaabimuundur, tuuner, jmt) ega liideseid muude seadmetega ühendamiseks.

8529 90 81

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVI jaotise märkusega 2 b ning CN-koodide 8529, 8529 90 ja 8529 90 81 sõnastusega.

Moodulit ei või klassifitseerida rubriiki 9013, sest see sisaldab taustvalgustust, invertereid ja trükkplaate, millel on juhtelektroonika ainult piksliaadressi jaoks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 9013, punkt 1).

Moodulit ei või klassifitseerida automaatse andmetöötlusseadme kuvari osana rubriiki 8473, sest see ei sobi kasutamiseks üksnes või peamiselt rubriiki 8471 kuuluvas automaatses andmetöötlusseadmes.

Moodulit ei või klassifitseerida rubriiki 8531, sest seda ei saa tema omaduste tõttu pidada rubriiki 8531 kuuluvaks elektriliseks visuaalsignalisatsiooniseadmeks ega sellise seadme osaks (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8531).

Oma omaduste tõttu (näiteks mõõtmed ja lahutuvus) tuleb moodul klassifitseerida rubriiki 8529, sest see sobib kasutamiseks üksnes või peamiselt rubriiki 8528 kuuluvates seadmetes.


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 958/2006,

28. juuni 2006,

mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2006/2007. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 23 lõiget 4 ja artikli 40 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse ja maailma suhkruturgude olukorda silmas pidades tuleks turustusaastaks 2006/2007 võimalikult ruttu välja kuulutada valge suhkru eksporti käsitlev alaline pakkumismenetlus, mis suhkru maailmaturuhindade võimalikke kõikumisi arvesse võttes peab andma võimaluse eksporditoetuste kindlaksmääramiseks.

(2)

Kohaldada tuleb suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks korraldatavaid pakkumismenetlusi reguleerivaid üldeeskirju, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32.

(3)

Kaubavahetuses ühelt poolt ühenduse ja teiselt poolt Bulgaaria ja Rumeenia vahel kohaldatakse mõnede suhkrutoodete puhul veel impordimakse ja eksporditoetusi ning eksporditoetuste tase on märgatavalt kõrgem impordimaksude tasemest. Nimetatud riikide Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivis võib see lõhe kaasa tuua spekulatiivset laadi liikumisi.

(4)

Et vältida kuritarvitusi eksporditoetust saanud toodete reimportimisel või uuesti ühendusse sisse vedamisel, ei tuleks ühegi Lääne-Balkani riigi puhul määrata eksporditoetust.

(5)

Toimingu eripära silmas pidades tuleks alalise pakkumismenetluse raames välja antud ekspordilitsentside puhul näha ette asjakohased sätted, eelkõige mis käsitleb litsentside väljaandmise tähtaega, nende kehtivusaega, tagatise summat ning kogust, mille suhtes on ekspordilitsentsist tulenev ekspordikohustus täidetud. Siiski tuleks jätkuvalt kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, milles sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (2) ning komisjoni 19. jaanuari 1989. aasta määrust (EMÜ) nr 120/89, millega kehtestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete ekspordimaksude ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3)

(6)

Käesoleva määruse sätted asendavad 2006. aasta juulis toimuvate pakkumismenetluste puhul komisjoni 15. juuli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1138/2005 (mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru ekspordimaksude ja/või eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2005/2006. turustusaastaks) (4) sätteid. Seetõttu tuleks läbipaistvuse ja õigusselguse huvides nimetatud määrus alates 1. juulist 2006 kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, Serbia-Montenegro, (5) endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia ja Rumeenia. Alalise pakkumismenetluse kehtivusajal korraldatakse osalisi pakkumismenetlusi.

2.   Alaline pakkumismenetlus kestab kuni 27. septembrini 2007.

Artikkel 2

1.   Pakkumismenetluse teadaanne avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Selle põhjal koostavad liikmesriigid pakkumismenetluse teadaande, mille nad võivad avaldada või lasta avaldada ka mujal.

2.   Teadaandes märgitakse eelkõige pakkumismenetluse tingimused.

3.   Kõnealust teadaannet võib alalise pakkumismenetluse kehtivusaja jooksul muuta. Seda muudetakse, kui pakkumismenetluse tingimusi muudetakse kõnealuse ajavahemiku jooksul.

Artikkel 3

1.   Tähtaeg, mille jooksul võib esitada pakkumisi esimese osalise pakkumismenetluse raames,

a)

algab 5. juulil 2006. aastal;

b)

lõpeb neljapäeval, 13. juulil 2006. aastal kell 10 Brüsseli aja järgi.

2.   Tähtajad, mille jooksul võib esitada pakkumisi järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames,

a)

algavad esimesel tööpäeval pärast eelmise osalise pakkumismenetluse tähtaja lõppu;

b)

lõpevad järgmistel kuupäevadel kell 10 Brüsseli aja järgi:

27. juulil 2006,

10. ja 31. augustil 2006. aastal,

14. ja 28. septembril 2006. aastal,

5. ja 19. oktoobril 2006. aastal,

9. ja 23. novembril 2006. aastal,

7. ja 21. detsembril 2006. aastal,

11. ja 25. jaanuaril 2007. aastal,

8. ja 22. veebruaril 2007. aastal,

8. ja 29. märtsil 2007. aastal,

19. ja 26. aprillil 2007. aastal,

10. ja 24. mail 2007. aastal,

14. ja 28. juunil 2007. aastal,

12. ja 19. juulil 2007. aastal,

9. ja 30. augustil 2007. aastal,

13. ja 27. septembril 2007. aastal.

Artikkel 4

1.   Kõnealuse pakkumismenetlusega seotud pakkumised tuleb esitada ühel järgmistest viisidest:

a)

kirjalikult esitatud pakkumine anda kättesaamistõendi vastu üle liikmesriigi pädevale asutusele;

b)

saata kirjalik pakkumine kõnealusele asutusele tähtkirja või telegrammi teel;

c)

juhul, kui kõnealune pädev asutus sellist edastamisvormi tunnistab, saata pakkumine teleksi, faksi või elektronposti teel.

2.   Pakkumine kehtib vaid siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

pakkumises peab olema märgitud:

i)

viide pakkumismenetluse ja osalise pakkumismenetluse teadaandele;

ii)

pakkuja nimi ja aadress ning käibemaksukohustuslase registreerimisnumber;

iii)

eksporditava valge suhkru kogus;

iv)

eksporditoetuse summa eurodes kolme kümnendkohani ümardatult 100 kg valge suhkru kohta;

v)

punktis iii nimetatud suhkrukoguse kohta vastavalt artikli 5 lõikele 1 esitatava tagatise miinimumsumma selle liikmesriigi vääringus, kus pakkumine esitatakse;

b)

eksporditav kogus on vähemalt 250 tonni valget suhkrut;

c)

enne pakkumiste esitamise tähtaja lõppu esitatakse tõend selle kohta, et pakkuja on esitanud pakkumises märgitud tagatise;

d)

pakkumine sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral taotlema artikli 11 lõike 2 teises taandes sätestatud tähtaja jooksul eksporditavatele valge suhkru kogustele ekspordilitsentsi või -litsentse;

e)

pakkumine sisaldab pakkuja avaldust, milles ta kohustub eduka pakkumise korral:

i)

täiendama tagatist, makstes artikli 12 lõikes 3 osutatud summa, kui artikli 11 lõikes 2 nimetatud ekspordilitsentsist tulenevat eksportimiskohustust ei täideta;

ii)

teatama litsentsi välja andnud asutusele 30 päeva jooksul pärast kõnealuse ekspordilitsentsi kehtivuse lõppemist koguse või kogused, mille puhul litsentsi ei kasutatud.

3.   Pakkumises võib seada tingimuseks, et seda tuleb käsitada esitatuna üksnes juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest või mõlemad:

a)

maksimaalne eksporditoetus määratakse kindlaks kõnealuste pakkumiste esitamise tähtpäeval;

b)

edukas pakkumine on seotud kogu pakutava koguse või selle teatava osaga.

4.   Pakkumist, mis ei ole esitatud kooskõlas lõigetega 1 ja 2 või mis sisaldab muid kui käesoleva pakkumismenetluse puhul ettenähtud tingimusi, ei võeta arvesse.

5.   Esitatud pakkumist ei saa tagasi võtta.

Artikkel 5

1.   Iga pakkuja peab esitama tagatise suurusega 11 eurot 100 kilogrammi käesoleva pakkumismenetluse raames eksporditava valge suhkru kohta.

Ilma et see piiraks artikli 12 lõike 3 kohaldamist, muutub kõnealune tagatis eduka pakkumise puhul artikli 11 lõikes 2 nimetatud taotlemise ajal ekspordilitsentsi tagatiseks.

2.   Lõikes 1 nimetatud tagatis võidakse esitada pakkuja valikul kas sularahas või tagatisena, mille on andnud selle liikmesriigi poolt sätestatud kriteeriumidele vastav asutus, kus pakkumine on esitatud.

3.   Lõikes 1 nimetatud tagatis vabastatakse

a)

pakkujatele selle koguse osas, mille puhul pakkumisi vastu ei võetud;

b)

edukatele pakkujatele, kes ei ole artikli 11 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul taotlenud asjakohaseid ekspordilitsentse, 10 euro ulatuses 100 kg valge suhkru kohta;

c)

edukatele pakkujatele koguse puhul, mille osas nad on täitnud määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 31 punkti b ja artikli 32 lõike 1 punkti b alapunkti i tähenduses käesoleva määruse artikli 11 lõikes 2 osutatud litsentsist tuleneva ekspordikohustuse vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 35 tingimustele.

Lõigu 1 punkti b kõnealusest vabastatava tagatise osast lahutatakse summa, mis vastab asjaomase osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma ja järgmise osalise pakkumismenetluse puhul kindlaks määratud eksporditoetuse maksimumsumma vahele, kui viimati nimetatud summa on esimesest suurem.

Välja arvatud vääramatu jõu korral, jäädakse ilma sellest tagatise osast või tagatisest, mida ei vabastata, suhkrukoguse puhul, mille osas vastavad kohustused ei ole täidetud.

4.   Vääramatu jõu korral võtab asjaomase liikmesriigi pädev asutus kasutusele tagatise vabastamiseks vajalikuks peetavad meetmed, arvestades asjaolusid, millele asjaomane isik on viidanud.

Artikkel 6

1.   Asjaomane pädev asutus vaatab pakkumised läbi kinnisel istungil. Läbivaatusel osalevad isikud ei tohi avalikustada sellega seotud üksikasju.

2.   Liikmesriigid edastavad käesoleva määruse kohaselt esitatud pakkumised, kui need on vastuvõetavad, komisjonile, nimetamata sealjuures pakkujate nimesid, kelleni need peavad jõudma hiljemalt üks tund ja 30 minutit pärast pakkumismenetluse teadaandes sätestatud iganädalase pakkumiste esitamise tähtaja lõppu.

Pakkumiste puudumise korral teatavad liikmesriigid sellest komisjonile sama tähtaja jooksul.

Artikkel 7

1.   Pärast saadud pakkumiste läbivaatamist võib määrata kindlaks asjaomase osalise pakkumismenetluse maksimumkoguse.

2.   Teatava osalise pakkumismenetluse puhul võib teha otsuse pakkumisi mitte vastu võtta.

Artikkel 8

1.   Kui komisjon otsustab osalise pakkumismenetluse pakkumised vastu võtta, määrab ta määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 39 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt kindlaks maksimaalse eksporditoetuse summa. Kõnealuse summa kindlaksmääramisel arvestatakse eelkõige ühenduse ja maailma suhkruturgude praegust olukorda ja prognoositavat arengut.

2.   Ilma et see piiraks artikli 9 kohaldamist, sõlmitakse leping pakkuja või pakkujatega, kelle pakkumine on sama suur või väiksem kui kõnealune maksimaalne eksporditoetus.

Artikkel 9

1.   Kui osalise pakkumismenetluse puhul on kindlaks määratud maksimumkogus, sõlmitakse leping selle pakkujaga, kelle pakkumises märgitud eksporditoetus on madalaim. Kui kõnealune pakkumine ei hõlma kogu maksimumkogust, sõlmitakse lepinguid eksporditoetuse suuruse põhjal kasvavas järjekorras eksporditoetust käsitlevate pakkumiste esitajatega, kuni kogu maksimumkogus on kaetud.

2.   Kui lõike 1 kohaselt teatava pakkujaga lepingu sõlmimine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, piirdutakse kõnealuse lepingu sõlmimisel veel saadaoleva kogusega. Kui kaks või enam pakkumist käsitlevad sama suurt toetust ja kõikide pakkumiste vastuvõtmine toob kaasa maksimumkoguse ületamise, sõlmitakse lepingud saadaoleva koguse suhtes ühel järgmistest viisidest:

a)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel võrdeliselt nende pakkumistes sisalduvate üldkogustega;

b)

jagades selle asjaomaste pakkujate vahel nendele määratud maksimumkoguste alusel;

c)

liisuheitmisega.

Artikkel 10

1.   Asjaomase liikmesriigi pädev asutus teatab taotlejatele viivitamata nende pakkumismenetluses osalemise tulemusest. Lisaks sellele saadab kõnealune asutus edukatele pakkujatele teate pakkumise vastuvõtmise kohta.

2.   Pakkumise vastuvõtmise teates märgitakse vähemalt:

a)

viide pakkumismenetluse teadaandele;

b)

eksporditava valge suhkru kogus;

c)

punktis b nimetatud koguse eest makstava eksporditoetuse summa eurodes 100 kg valge suhkru kohta.

Artikkel 11

1.   Edukal pakkujal on õigus saada lõikes 2 nimetatud asjaoludel lepingus märgitud koguse kohta ekspordilitsents, milles on märgitud tema pakkumises esitatud eksporditoetus.

2.   Edukal pakkujal on kohustus esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 asjakohastele sätetele kõnealuse koguse kohta ekspordilitsentsi taotlus, kusjuures kõnealust taotlust ei saa tagasi võtta ja määruse (EMÜ) nr 120/89 artiklit 12 sellisel juhul ei kohaldata.

Taotlus esitatakse hiljemalt

a)

järgmisel nädalal toimuva osalise pakkumismenetluse päevale eelneval viimasel tööpäeval või

b)

kui kõnealusel nädalal osalist pakkumismenetlust ei toimu, järgmise nädala viimasel tööpäeval.

3.   Edukal pakkujal on kohustus eksportida pakutav kogus ja kui kõnealust kohustust ei täideta, kohustus tasuda vajaduse korral artikli 12 lõikes 3 osutatud summa.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud õigused ja kohustused ei ole loovutatavad.

Artikkel 12

1.   Litsentside kehtivusaja kindlaksmääramisel kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõiget 1.

2.   Ekspordilitsentsid, mis on välja antud seoses osalise pakkumismenetlusega, kehtivad väljaandmise päevast kuni osalise pakkumismenetluse läbiviimise kuule järgneva viienda kalendrikuu lõpuni.

Alates 1. maist 2007 toimuvate osaliste pakkumismenetluste raames välja antud ekspordilitsentsid kehtivad kuni 30. septembrini 2007.

3.   Välja arvatud vääramatu jõu korral, tuleb litsentsiomanikul tasuda pädevale asutusele kindlaksmääratud summa koguse eest, mille puhul artikli 11 lõikes 2 osutatud ekspordilitsentsist tulenevat ekspordikohustust ei ole täidetud ja kui artikli 5 lõikes 1 osutatud tagatis on väiksem kui vahe litsentsi kehtivuse viimasel päeval kehtiva määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 punktis a osutatud eksporditoetuse ja kõnealuses litsentsis märgitud eksporditoetuse vahel.

Esimeses lõigus osutatud tasumisele kuuluv summa võrdub esimeses lõigus osutatud vahe ja artikli 5 lõikes 1 osutatud tagatise vahega.

Artikkel 13

Määrus (EÜ) nr 1138/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(3)  EÜT L 16, 20.1.1989, lk 19. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2004 (ELT L 163, 30.4.2004, lk 63).

(4)  ELT L 185, 16.7.2005, lk 3.

(5)  Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 959/2006,

28. juuni 2006,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 647/2006 riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 647/2006 (3) on kindlaks määratud vähendusprotsendid, mida kohaldatakse CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi puhul 2006. aasta aprilli osa raames taotletud koguste suhtes ning 2006. aasta juuli ossa ülekantavad kogused.

(2)

Ühe liikmesriigi haldusvea tõttu ei vasta 2006. aasta juuli ossa ülekantav kvoodi kogus 09.4128 tegelikult ülekantavale kogusele.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 647/2006 vastavalt parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 647/2006 lisa punkt a asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tabeliga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2152/2005 (ELT L 342, 24.12.2005, lk 30).

(3)  ELT L 115, 28.4.2006, lk 18.


LISA

“a)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot

Päritolu

Järjekorranumber

Vähendusprotsent 2006. aasta aprilli osale

2006. aasta juuli ossa ülekantav kogus

(t)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

0 (1)

11 635

Tai

09.4128

0 (1)

1 161,419

Austraalia

09.4129

0 (1)

531,5

Teised riigid

09.4130

98,7985

0


(1)  Antakse taotluses esitatud kogusele.”


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/56


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 960/2006,

28. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete 2006. aasta teisel poolel saadaolev kogus ühenduse avatud kvootide alusel üksnes impordilitsentsil põhinevalt

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordikorraga ja tariifikvootide avamisega, (2) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Kui impordilitsentsid anti välja 2006. aasta esimeseks pooleks teatavate määruses (EÜ) nr 2535/2001 osutatud kvootide jaoks, hõlmasid litsentsitaotlused väiksemaid koguseid kui asjaomaste toodete puhul saadaolevad kogused. Seetõttu tuleks kindlaks määrata iga kvoodi puhul ajavahemikul 1. juulist–31. detsembrini 2006 saadaolev kogus, võttes arvesse jaotamata koguseid, mis tulenevad komisjoni määrustest (EÜ) nr 160/2006, (3) millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses võib rahuldada 2006. aasta jaanuaris esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete jaoks määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud teatavate tariifikvootide alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikul 1. juulist–31. detsembrini 2006 saadaolevad kogused määruses (EÜ) nr 2535/2001 osutatud teatavate kvootide impordiaasta teiseks pooleks on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 926/2006 (ELT L 170, 23.6.2006, lk. 8).

(3)  ELT L 25, 28.1.2006, lk 21.


I.C LISA

AKV riigid

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4026

1 000

09.4027

1 000


I.D LISA

Türgi

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4101

1 500


I.E LISA

Lõuna-Aafrika

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4151

6 500


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/58


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 961/2006,

28. juuni 2006,

roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad toorsuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (3) ning eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad tollimaksu nullmääraga tariifikvootide kehtestamiseks valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordiks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 22 kehtestatakse tariifikvoodid tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordi jaoks Brasiiliast, Kuubast ja muudest kolmandatest riikidest.

(4)

Ajavahemikus 19.–23. juuni 2006 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab asjaomase riigi jaoks määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 9 alusel kehtestatud AKV-India soodussuhkru tarnekohustuse kogust.

(5)

Ülalmainitud asjaolusid arvestades peab komisjon kehtestama vähenduskoefitsiendi, mis võimaldab litsentse väljastada võrdeliselt saadaoleva üldkogusega ning teatama, et vastav piirmäär on saavutatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud 19.–23. juuni 2006 määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt, antakse välja käesoleva määruse lisas märgitud koguste piires.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 987/2005 (ELT L 167, 29.6.2005, lk 12).

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 568/2005 (ELT L 97, 15.4.2005, lk 9).


LISA

AKV–INDIA soodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 II jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

19.–23.6.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

0

Saavutatud

Kongo

100

 

Fidži

0

Saavutatud

Guyana

0

Saavutatud

India

0

 

Côte d’Ivoire

100

 

Jamaica

0

Saavutatud

Keenia

0

Saavutatud

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

0

Saavutatud

Mosambiik

0

Saavutatud

Saint Kitts ja Nevis

0

Saavutatud

Svaasimaa

0

Saavutatud

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

64,1347

Saavutatud

Zimbabwe

0

Saavutatud


Turustusaasta 2006/2007

Riik

19.–23.6.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Côte d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambiik

100

 

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

100

 

Tansaania

100

 

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

19.–23.6.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

India

0

Saavutatud

Muud

100

 


CXL kontsessioonisuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 IV jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

19.–23.6.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Brasiilia

0

Saavutatud

Kuuba

100

 

Muud kolmandad riigid

0

Saavutatud


29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/61


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/59/EÜ,

28. juuni 2006,

millega muudetakse komisjoni direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid seoses karbarüüli, deltametriini, endosulfaani, fenitrotiooni, metidatiooni ja oksamüüli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidijääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (3) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (4) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (5) eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teravilja ja taimset päritolu toodete, sealhulgas puu- ja juurvilja puhul kajastab jääkide määr tõhusaks taimekaitseks vajaliku pestitsiidide miinimumkoguse kasutamist, nii et jääkaine kogus oleks võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, pidades silmas eelkõige keskkonnakaitset ja jääkide määra, mida tarbijad hinnanguliselt toidu kaudu omastavad. Loomse päritoluga toiduainete puhul kajastab jääkide määr loomade söötmist pestitsiididega töödeldud teravilja ja taimset päritolu toodetega ning mõningatel juhtudel ka veterinaarravimite tarvitamise otseseid tagajärgi. Ühenduses kohaldatavad jääkide piirnormid kajastavad sellist jääkide koguse ülempiiri, mida tooted võivad heade põllumajandustavade järgimise korral sisaldada.

(2)

Pestitsiidide jääkide piirnorme jälgitakse pidevalt ning muudetakse uue teabe ja uute andmete arvessevõtmiseks. Jääkide piirnormideks määratakse nende alumine määramispiir, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke, või kui nende kasutamine ei olnud lubatud, kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamiseks ei esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamiseks ei esitatud asjaomaseid andmeid ning selle tagajärjel leidub ühenduse turul ringlusesse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke.

(3)

Komisjonile on teatatud, et mõnede pestitsiidide puhul võivad jääkide kehtivad piirnormid vajada läbivaatamist, võttes arvesse, kuivõrd kättesaadav on uus toksikoloogia ja tarbimise alane teave. Komisjon on palunud asjakohastel referentliikmesriikidel teha ettepanekuid ühenduses jääkide suhtes kohaldatavate piirnormide läbivaatamise kohta. Niisugused ettepanekud edastati komisjonile.

(4)

Tarbijate eluaegset ja lühiajalist kokkupuudet käesolevas direktiivis osutatud pestitsiididega toiduainete kaudu on uuesti hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. (6) Sellest lähtudes tuleks määrata jääkide uued piirnormid, mis välistaksid tarbijate lubamatu kokkupuute asjaomase ainega.

(5)

Tarbijate akuutset kokkupuudet kõnealuste pestitsiididega iga toiduaine kaudu, mis võib sisaldada jääke, on vajaduse korral hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduse menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. Jõuti järeldusele, et pestitsiidide jääkide esinemine uute piirnormide tasemel või sellest väiksemal tasemel ei avalda ägedat toksilist mõju.

(6)

Jääkide uute piirnormide suhtes on konsulteeritud ühenduse kaubanduspartneritega Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaudu ja nende arvamusi kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(7)

Seega tuleks vastavalt muuta direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisast jäetakse välja kanded karbarüüli ja fenitrotiooni kohta.

Artikkel 2

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a)

II lisa A-osasse lisatakse read oksamüüli kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi I lisas;

b)

II lisa A-osas asendatakse deltametriini ja metidatiooni käsitlevad read käesoleva direktiivi II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a)

II lisa A-osasse lisatakse rida karbarüüli kohta, mis on esitatud käesoleva direktiivi III lisas;

b)

II lisa B-osas asendatakse deltametriini käsitlev rida käesoleva direktiivi IV lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 4

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a)

II lisasse lisatakse read karbarüüli ja oksamüüli kohta, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi V lisas;

b)

II lisas asendatakse deltametriini, endosulfaani, fenitrotiooni ja metidatiooni käsitlevad read kõnealuse direktiivi VI lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 29. detsembriks 2006. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnesolevate sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid sätteid alates 30. detsembrist 2006, välja arvatud oksamüüli käsitlevad sätted, mida hakatakse kohaldama alates 30. detsembrist 2007.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile vastavalt käesolevale direktiivile kohandatud tähtsamate õigus- ja haldusnormide teksti.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/70/EÜ (ELT L 276, 21.10.2005, lk 35).

(2)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/30/EÜ (ELT L 75, 14.3.2006, lk 7).

(3)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/30/EÜ.

(4)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/53/EÜ (ELT L 154, 8.6.2006, lk 11).

(5)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/45/EÜ (ELT L 130, 18.5.2006, lk 27).

(6)  Juhised toidu kaudu pestitsiidijääkide omandamise hindamiseks (läbi vaadatud), mis on koostatud programmi GEMS/Food raames koostöös pestitsiidijääkide Codex komiteega; avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS.97.7).


I LISA

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid mg/kg

“Oksamüül

0,01 (1)  (2)

TERAVILJAD


(1)  Alumine määramispiir.

(2)  Näitab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Kui muudatusi ei tehta, käsitatakse seda piirnormi lõplikuna ja see jõustub 19. juulil 2010.”


II LISA

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid mg/kg

“Deltametriin

2

TERAVILJAD

Metidatioon

0,02 (1)

TERAVILJAD


(1)  Alumine määramispiir.”


III LISA

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid mg/kg

 

I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 loetletud lihas, lihavalmististes, rupsis ja loomarasvades sisalduva rasva puhul (1) (4)

I lisas rubriigis 0401 nimetatud lehmatoorpiima ja -täispiima puhul; muude rubriikidesse 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 kuuluvate toiduainete puhul (2) (4)

I lisas rubriikides 0407 00 ja 0408 loetletud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul (3) (4)

“karbarüül

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Alumine määramispiir.”


IV LISA

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid mg/kg

 

I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 loetletud lihas, lihavalmististes, rupsis ja loomarasvades sisalduva rasva puhul (1) (4)

I lisas rubriigis 0401 nimetatud lehmatoorpiima ja -täispiima puhul; muude rubriikidesse 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 kuuluvate toiduainete puhul (2) (4)

I lisas rubriikides 0407 00 ja 0408 loetletud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul (3) (4)

“deltametriin

(cisdeltametriin) (2)

maks ja neerud 0,03, (1) kodulinnud ja kodulinnulihatooted 0,1, muu 0,5

0,05

0,05 (1)


(1)  Alumine määramispiir.

(2)  Ajutine jääkide piirnorm, mis kehtib 1. novembrini 2007 kuni III lisa toimiku läbivaatamiseni vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ ja deltametriini uuesti registreerimiseni liikmesriigi tasandil.”


V LISA

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Karbarüül

Oksamüül (3)

“1.   

Värsked, kuivatatud või külmutamise teel säilitatud kuumtöötlemata suhkrulisandita puuviljad; pähklid

i)

TSITRUSVILJAD

0,05 (1)

 

Greibid

 

 

Sidrunid

 

 

Laimid

 

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

0,02 (2)

Apelsinid

 

 

Pomelod

 

 

Muud

 

0,01 (1)  (2)

ii)

PÄHKLIPUUDE VILJAD (kooritud või koorimata)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Mandlid

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

Kašupähklid

 

 

Kastanid

 

 

Kookospähklid

 

 

Sarapuupähklid

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

Pekanipähklid

 

 

Piiniapähklid

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

Kreeka pähklid

 

 

Muud

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Õunad

 

 

Pirnid

 

 

Küdooniad

 

 

Muud

 

 

iv)

LUUVILJAD

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Aprikoosid

 

 

Kirsid

 

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

Ploomid

 

 

Muud

 

 

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

Lauaviinamarjad

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

 

 

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

 

 

Murakad

 

 

Põldmurakad

 

 

Logani murakad

 

 

Vaarikad

 

 

Muud

 

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (välja arvatud metsamarjad)

 

 

Mustikad

 

 

Jõhvikad

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

Karusmarjad

 

 

Muud

 

 

e)

Looduses kasvavad marjad ja puuviljad

 

 

vi)

MUUD VILJAD

 

0,01 (1)  (2)

Avokaadod

 

 

Banaanid

 

 

Datlid

 

 

Viigimarjad

 

 

Kiivid

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

Hiina ploomid

 

 

Mangod

 

 

Oliivid (lauaviljad)

5

 

Oliivid (õliviljad)

5

 

Papaiad

 

 

Granadillid (kannatuslille viljad)

 

 

Ananassid

 

 

Granaatõunad

 

 

Muud

0,05 (1)

 

2.   

Köögiviljad: värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Söögipeet

 

 

Porgand

 

 

Maniokk

 

 

Juurseller

 

 

Mädarõigas

 

 

Maapirn

 

 

Pastinaak

 

 

Juurpetersell

 

 

Redis

 

 

Aed-piimjuur

 

 

Maguskartul

 

 

Kaalikas

 

 

Naeris

 

 

Jamss

 

 

Muud

 

 

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Küüslauk

 

 

Sibul

 

 

Šalott

 

 

Talisibul

 

 

Muud

 

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

Tomat

0,5

0,02 (2)

Paprika

 

0,02 (2)

Baklažaan

 

0,02 (2)

Söödav muskushibisk

 

 

Muud

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,05 (1)

 

Kurgid

 

0,02 (2)

Kornišonid

 

0,02 (2)

Rullkõrvitsad

 

0,03 (2)

Muud

 

0,01 (1)  (2)

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Melonid

 

 

Patissonid

 

 

Arbuusid

 

 

Muud

 

 

d)

Suhkrumais

 

0,01 (1)  (2)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Õisikkapsad

 

 

Spargelkapsas

 

 

Lillkapsas

 

 

Muud

 

 

b)

Peakapsad

 

 

Rooskapsas

 

 

Peakapsas

 

 

Muud

 

 

c)

Lehtkapsad

 

 

Hiina kapsas

 

 

Lehtkapsas

 

 

Muud

 

 

d)

Nuikapsas

 

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Salat jms

 

 

Salatkress

 

 

Põldkännak

 

 

Aedsalat

 

 

Eskariool

 

 

Ruccola

 

 

Kapsalehed ja leherootsud

 

 

Muud

 

 

b)

Spinat jms

 

 

Spinat

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

Muud

 

 

c)

Ürt-allikkress

 

 

d)

Harilik sigur

 

 

e)

Ürdid

 

 

Aed-harakputk

 

 

Murulauk

 

 

Petersell

 

 

Lehtseller

 

 

Muud

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Oad (poetamata)

 

 

Oad (poetatud)

 

 

Herned (poetamata)

 

 

Herned (poetatud)

 

 

Muud

 

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Spargel

 

 

Hispaania artišokk

 

 

Seller

 

 

Apteegitill

 

 

Artišokk

 

 

Porrulauk

 

 

Rabarber

 

 

Muud

 

 

viii)

SEENED

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

a)

Kultuurseened

 

 

b)

Looduses kasvavad seened

 

 

3.

Kaunviljad (kuivatatud)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Oad

 

 

Läätsed

 

 

Herned

 

 

Muud

 

 

4.

Õliseemned

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Linaseemned

 

 

Maapähklid

 

 

Mooniseemned

 

 

Seesamiseemned

 

 

Päevalilleseemned

 

 

Rapsiseemned

 

 

Sojaoad

 

 

Sinepiseemned

 

 

Puuvillaseemned

 

 

Kanepiseemned

 

 

Muud

 

 

5.

Kartulid

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Varajane kartul

 

 

Säilituskartul

 

 

6.

Tee (Camellia sinensis, kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või fermenteerimata)

0,1 (1)

0,02 (2)

7.

Humal (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,1 (1)

0,02 (2)


(1)  Alumine määramispiir.

(2)  Näitab ajutist jääkide piirnormi vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Kui muudatusi ei tehta, käsitatakse seda piirnormi lõplikuna ja see jõustub 19. juulil 2010.

(3)  Ajutine jääkide piirnorm kehtib kuni 1. jaanuarini 2008, uurimistulemuste esitamiseni.”


VI LISA

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Deltametriin (cis-deltametriin) (1)

Endosulfaan (alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina)

Fenitrotioon

Metidatioon

“1.

Värsked, kuivatatud või külmutamise teel säilitatud kuumtöötlemata suhkrulisandita puuviljad; pähklid

 

 

0,01 (2)

 

i)

TSITRUSVILJAD

0,05 (2)

0,05 (2)

 

2

Greibid

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

Mandariinid (sh klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

ii)

PÄHKLIPUUDE VILJAD (kooritud või koorimata)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

Mandlid

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

Kastanid

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

Pekanipähklid

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

 

 

 

0,02 (2)

Õunad

0,2

 

 

 

Pirnid

 

0,3

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

Muud

0,1

0,05 (2)

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

0,05 (2)

 

 

Aprikoosid

 

 

 

 

Kirsid

0,2

 

 

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

0,05

Ploomid

 

 

 

0,2

Muud

0,1

 

 

0,02 (2)

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,2

0,5

 

0,02 (2)

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

b)

Maasikad (välja arvatud metsmaasikad)

0,2

0,05 (2)

 

0,02 (2)

c)

Koguviljad (välja arvatud metsamarjad)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Murakad

0,5

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

Vaarikad

0,5

 

 

 

Muud

0,05 (2)

 

 

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (välja arvatud metsamarjad)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Mustikad

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

0,5

 

 

 

Karusmarjad

0,2

 

 

 

Muud

0,05 (2)

 

 

 

e)

Looduses kasvavad marjad ja puuviljad

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

vi)

MUUD VILJAD

 

0,05 (2)

 

 

Avokaadod

 

 

 

 

Banaanid

 

 

 

 

Datlid

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

Kiivid

0,2

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

Hiina ploomid

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

Oliivid (lauaviljad)

1

 

 

1

Oliivid (õliviljad)

1

 

 

1

Papaiad

 

 

 

 

Granadillid (kannatuslille viljad)

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

Muud

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

2.

Köögiviljad: värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

Söögipeet

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

Maniokk

 

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

Mädarõigas

 

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

Redis

 

 

 

 

Aed-piimjuur

 

 

 

 

Maguskartul

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

ii)

SIBULKÖÖGIVILJAD

 

0,05 (2)

 

 

Küüslauk

0,1

 

 

 

Sibul

0,1

 

 

 

Šalott

0,1

 

 

 

Talisibul

0,1

 

 

 

Muud

0,05 (2)

 

 

 

iii)

VILIKÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

Tomat

0,3

0,5

 

 

Paprika

 

1

 

 

Baklažaan

0,3

 

 

 

Söödav muskushibisk

0,3

 

 

 

Muud

0,2

0,05 (2)

 

 

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,2

0,05 (2)

 

 

Kurgid

 

 

 

 

Kornišonid

 

 

 

 

Rullkõrvitsad

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,2

0,05 (2)

 

 

Melonid

 

 

 

 

Patissonid

 

 

 

 

Arbuusid

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

d)

Suhkrumais

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

iv)

KAPSASKÖÖGIVILJAD

 

0,05 (2)

 

 

a)

Õisikkapsad

0,1

 

 

 

Spargelkapsas

 

 

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

b)

Peakapsad

0,1

 

 

 

Rooskapsas

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

c)

Lehtkapsad

0,5

 

 

 

Hiina kapsas

 

 

 

 

Lehtkapsas

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

d)

Nuikapsas

0,05 (2)

 

 

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

 

0,05 (2)

 

 

a)

Salat jms

0,5

 

 

 

Salatkress

 

 

 

 

Põldkännak

 

 

 

 

Aedsalat

 

 

 

 

Eskariool

 

 

 

 

Ruccola

 

 

 

 

Kapsalehed ja leherootsud

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

b)

Spinat jms

0,5

 

 

 

Spinat

 

 

 

 

Lehtpeet (mangold)

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

c)

Ürt-allikkress

0,05 (2)

 

 

 

d)

Harilik sigur

0,05 (2)

 

 

 

e)

Ürdid

0,5

 

 

 

Aed-harakputk

 

 

 

 

Murulauk

 

 

 

 

Petersell

 

 

 

 

Lehtseller

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

vi)

KAUNVILJAD (värsked)

0,2

0,05 (2)

 

 

Oad (poetamata)

 

 

 

 

Oad (poetatud)

 

 

 

 

Herned (poetamata)

 

 

 

 

Herned (poetatud)

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

vii)

VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

 

0,05 (2)

 

 

Spargel

 

 

 

 

Hispaania artišokk

 

 

 

 

Seller

 

 

 

 

Apteegitill

 

 

 

 

Artišokk

0,1

 

 

 

Porrulauk

0,2

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

Muud

0,05 (2)

 

 

 

viii)

SEENED

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

a)

Kultuurseened

 

 

 

 

b)

Looduses kasvavad seened

 

 

 

 

3.

Kaunviljad (kuivatatud)

1

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Oad

 

 

 

 

Läätsed

 

 

 

 

Herned

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

4.

Õliseemned

 

 

0,01 (2)

 

Linaseemned

 

 

 

 

Maapähklid

 

 

 

 

Mooniseemned

 

 

 

 

Seesamiseemned

 

 

 

 

Päevalilleseemned

 

 

 

 

Rapsiseemned

0,1

 

 

0,05

Sojaoad

 

0,5

 

 

Sinepiseemned

0,1

 

 

 

Puuvillaseemned

 

5

 

 

Kanepiseemned

 

 

 

 

Muud

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,02 (2)

5.

Kartulid

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Varajane kartul

 

 

 

 

Säilituskartul

 

 

 

 

6.

Tee (Camellia sinensis, kuivatatud lehed ja varred, fermenteeritud või fermenteerimata)

5

30

0,5

0,1 (2)

7.

Humal (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

5

0,1 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)


(1)  Ajutine jääkide piirnorm, mis kehtib 1. novembrini 2007 kuni III lisa toimiku läbivaatamiseni vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ ja deltametriini uuesti registreerimiseni liikmesriigi tasandil.

(2)  Alumine määramispiir.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/77


NÕUKOGU OTSUS,

1. juuni 2006,

millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste lisa 12 ja üldkäsiraamatu lisa 14a, mis käsitlevad viisataotluste menetlemisega seotud halduskuludele vastavalt võetavaid lõivusid

(2006/440/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 789/2001, millega viisataotluste läbivaatamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktiliste menetluste rakendamisvolitused jäetakse nõukogule, (1)

võttes arvesse nõukogu 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 790/2001, millega antakse nõukogule rakendusvolitused piirikontrolli ja piirivalve rakendamise teatavate üksikasjalike sätete ja praktilise korra osas, (2)

võttes arvesse Prantsuse Vabariigi algatust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. detsembri 2001. aasta otsuses 2002/44/EÜ, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste VII osa ja lisa 12 ning üldkäsiraamatu lisa 14a, (3) sätestatakse, et viisataotlustega seoses võetavad lõivud vastavad tehtud halduskuludele. Seetõttu tuleks ühiseid konsulaarjuhiseid ja üldkäsiraamatut vastavalt muuta.

(2)

Nõukogu 13. juuni 2003. aasta otsuses 2003/454/EÜ, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste lisa 12 ning viisatasusid käsitleva üldkäsiraamatu lisa 14a, (4) määratakse viisataotluste menetlemisega seotud halduskuludele vastavalt võetavaks summaks 35 eurot.

(3)

Otsuse 2003/454/EÜ põhjenduses 2 sätestati, et nõutavad summad tuleks regulaarselt üle vaadata.

(4)

35 euro suurune summa ei kata enam viisataotluse menetlemise praeguseid kulusid. Peale selle tuleks arvesse võtta tagajärgi, mida omab viisataotluste menetlemisele Euroopa viisainfosüsteemi (VIS) ning VISi kasutuselevõtmiseks vajalike biomeetriliste andmete kasutuselevõtmine.

(5)

Praegust 35 euro suurust summat tuleks vastavalt kohandada, et see kataks biomeetriliste andmete ja VISi kasutuselevõtmisest põhjustatud lisakulud viisataotluste menetlemisel.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr …/2006 (millega kehtestatakse liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid) (5) kohaselt võib kohaliku piiriliikluse loa välja anda tasuta.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovituses 2005/761/EÜ liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil, (6) julgustatakse teadlastele viisasid andma ilma halduslõivu nõudmata.

(8)

Lisaks käesoleva otsuse artiklis 2 nimetatud eranditele võivad Euroopa Ühendus ja asjaomased kolmandad riigid kooskõlas lihtsustatud viisamenetluse lepinguid käsitleva ühenduse üldise lähenemisviisiga sõlmida lepinguid võetavatest lõivudest loobumise või selle määra vähendamise kohta teatavate kolmandate riikide kodanike suhtes.

(9)

Liikmesriigid peaksid maksimaalselt ära kasutama Schengeni acquis’ pakutavaid võimalusi, et arendada inimestevaheliste kontaktide loomist naaberriikidega kooskõlas ELi üldiste poliitikaeesmärkidega.

(10)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele. Kuna käesolev otsus põhineb Schengeni acquis’l Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise sätete alusel, otsustab Taani eespool nimetatud protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on käesoleva otsuse vastu võtnud, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(11)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb nimetatud kahe riigi ühinemist Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, (7) mis on seotud nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (8) artikli 1 punktis A osutatud valdkonnaga.

(12)

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu tähenduses, mis käsitleb Šveitsi Konföderatsiooni ühinemist Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis on seotud otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis A osutatud valdkonnaga, koostoimes nimetatud lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse nimel allakirjutamist ja selle teatud sätete ajutist kohaldamist käsitleva nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsuse artikli 4 lõikega 1.

(13)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes; (9) seetõttu ei osale Ühendkuningriik otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(14)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes; (10) seetõttu ei osale Iirimaa otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(15)

Käesolev otsus on Schengeni acquis’l põhinev või sellega muul viisil seotud akt 2003. aasta ühinemislepingu artikli 3 lõike 2 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühiste konsulaarjuhiste lisas 12 ja üldkäsiraamatu lisas 14a toodud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

“Vastavalt viisataotluste menetlemisega seotud halduskuludele võetavad lõivud

Viisa liik

Võetavad lõivud (eurodes)

Lennujaama transiidiviisa (liik A)

60

Transiidiviisa (liik B)

60

Lühiajaline viisa (1–90 päeva) (liik C)

60

Piiratud territoriaalse kehtivusega viisa (liigid B ja C )

60

Piiril antav viisa (liigid B ja C)

60

See viisa võidakse anda tasuta

Grupiviisa (liigid A, B ja C)

60 + 1 inimese kohta

Pikaajaline siseriiklik viisa (liik D)

Summa määravad liikmesriigid, kes võivad teha otsuse anda see viisa tasuta

Samal ajal lühiajalise viisana kehtiv pikaajaline siseriiklik viisa (liigid D ja C)

Summa määravad liikmesriigid, kes võivad teha otsuse anda see viisa tasuta”

Artikkel 2

“Eeskirjad”, punkt II ühiste konsulaarjuhiste lisas 12 ja üldkäsiraamatu lisas 14a asendatakse järgmisega:

“II.1.

Üksikjuhtudel võidakse liikmesriigi õigusaktide kohaselt lõivude nõudmisest loobuda või nende määrasid vähendada, kui seda tehakse kultuurihuvide, välispoliitiliste, arengupoliitiliste või muude oluliste üldiste huvide edendamiseks või humanitaarkaalutlustel.

II.2.

Võetavate lõivude nõudmisest loobutakse järgmistesse kategooriatesse kuuluvate viisataotlejate puhul:

alla kuueaastased lapsed;

õpingute või täiendõppe eesmärgil reisivad kooliõpilased, üliõpilased ja kraadiõppe üliõpilased ning nendega kaasas olevad õpetajad ja

kolmandate riikide teadlased, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovituses 2005/761/EÜ liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil. (11)

II.3.

Lõivu määra vähendamine või lõivu nõudmisest loobumine teatavate kolmandate riikide kodanike suhtes võib tuleneda ka lihtsustatud viisamenetluse lepingust, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel kooskõlas lihtsustatud viisamenetluse lepinguid käsitleva ühenduse üldise lähenemisviisiga.

II.4.

Käesolev otsus ei mõjuta 1. jaanuarini 2008 võetavaid lõivusid, mida võetakse nendelt kolmandate riikide kodanikelt, kelle suhtes nõukogu annab komisjonile kuni 1. jaanuarini 2007 volitused pidada läbirääkimisi lihtsustatud viisamenetluse lepingu sõlmimiseks.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Liikmesriigid võivad käesolevat otsust kohaldada enne 1. jaanuari 2007, ent mitte varem kui 1. oktoobrist 2006, tingimusel et nad teatavad nõukogu peasekretariaadile kuupäeva, millest alates nad on võimelised otsust kohaldama.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule.

Luxembourg, 1. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

L. PROKOP


(1)  EÜT L 116, 26.4.2001, lk 2.

(2)  EÜT L 116, 26.4.2001, lk 5.

(3)  EÜT L 20, 23.1.2002, lk 5.

(4)  ELT L 152, 20.6.2003, lk 82.

(5)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(6)  ELT L 289, 3.11.2005, lk 23.

(7)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(8)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(9)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(10)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(11)  ELT L 289, 3.11.2005, lk 23.”


NÕUKOGU JA KOMISJONI AVALDUS

Nõukogu ja komisjon märgivad, et viisa andmise hõlbustamine, s.t viisamenetluste lihtsustamine kolmandate riikide kodanikele, kelle suhtes kohaldatakse viisanõuet, võib kaasa tuua täiendavaid võimalusi ELi ja tema naaberriikide vaheliste kontaktide edendamiseks, muu hulgas kolmandate riikide kodanike teatavate kategooriate puhul viisalõivudest loobumise või nende määrade vähendamise kaudu.

Nõukogu ja komisjon märgivad samuti, et ühine lähenemisviis viisamenetluse lihtsustamisele annab võimaluse, otsustades igal üksikjuhtumil eraldi, alustada kolmandate riikidega läbirääkimisi viisamenetluse lihtsustamise üle, pidades silmas Euroopa Liidu üldisi suhteid kandidaatriikidega, Euroopa perspektiiviga riikidega, Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidega ning samuti strateegiliste partneritega.

Nõukogu ja komisjon kinnitavad oma toetust kolmandate riikidega sõlmitavate lihtsustatud viisamenetluse lepingute väljatöötamisele vastavalt viisamenetluse lihtsustamist käsitlevas ühises lähenemisviisis ette nähtud menetlusele ja kaalutlustele, rõhutades vajadust pidada paralleelselt läbirääkimisi tagasivõtmislepingute üle, et nimetatud lepingud võiksid üheaegselt jõustuda.

Nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et naaberriikide kodanikega kontaktide edendamisel kooskõlas üldiste ELi poliitikaeesmärkidega peaksid liikmesriigid maksimaalselt ära kasutama Schengeni acquis’ pakutavaid võimalusi, eriti kui sellised inimestevahelised kontaktid võivad kaasa aidata kodanikuühiskonna ja demokratiseerumisprotsessi tugevdamisele neis riikides. Nõukogu ja komisjon taotlevad samuti, et nimetatud eesmärgil võetavate uute meetmete mõju kontrollitaks pidevalt.


NÕUKOGU AVALDUS

Lähtudes viisamenetluse lihtsustamist käsitlevas ühises lähenemisviisis ette nähtud menetlusest ja kaalutlustest, mis põhinevad asjaomaste riikide üksikjuhtumipõhisel hindamisel, ning võttes arvesse käesoleva otsuse eeskirja II.3, kutsub nõukogu komisjoni üles esitama soovitusi volituste andmise kohta lihtsustatud viisamenetluse lepingute ja tagasivõtulepingute sõlmimist käsitlevate läbirääkimiste algatamiseks, alustades Euroopa Ülemkogu 2003. ja 2005. aasta juunikuistes järeldustes nimetatud Euroopa perspektiiviga riikidest.


Komisjon

29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/81


KOMISJONI OTSUS,

23. juuni 2006,

millega kiidetakse heaks kohustus, mida on pakutud seoses teatavate, muu hulgas Rumeeniast pärit rauast või terasest õmblusteta torude importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega

(2006/441/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

(1)

31. märtsil 2005. aastal tegi komisjon Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teadaandes (2) muu hulgas teatavaks dumpinguvastase menetluse algatamise seoses Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit teatavate rauast või terasest õmblusteta torude impordiga.

(2)

Uurimise lõplikud tulemused ja järeldused on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 954/2006 (3) millega kehtestatakse muu hulgas lõplik dumpinguvastane tollimaks Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit teatavate rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes.

B.   KOHUSTUS

(3)

Enne lõplike dumpinguvastaste meetmete võtmist pakkusid järgmised koostööd tegevad Rumeenia eksportivad tootjad (edaspidi “eksportivad tootjad”) hinnakohustuste võtmist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 (“algmäärus”) artikli 8 lõikele 1:

SC Artrom SA,

SC Silcotub SA,

SC Mittal Steel Roman SA.

(4)

Kõnealustes kohustustes on eksportivad tootjad pakkunud määruses (EÜ) nr 954/2006 määratletud vaatlusaluse toote liikide müümist piiratud arvul koguselise ülemmäära piires hinnatasemel, mis kõrvaldab dumpingu kahjuliku mõju, või sellest kõrgemal hinnatasemel. Koguselist piirangut ületava impordi puhul kohaldatakse dumpinguvastast tollimaksu. Kõnealuste kohustuste järelevalve vajaduste tõttu on kohustustega hõlmatud tooteliike kõigil juhtudel kõige rohkem kuus ning vaatlusalused tooteliigid moodustavad ligikaudu 75 % eksportivate tootjate kogumüügist ühendusse. Eksportivad tootjad kohustuvad arvestama erinevaid impordi miinimumhindu iga kohustustega hõlmatud tooteliigi puhul. Muude vaatlusaluse toote liikide suhtes, mida eksportivad tootjad ekspordivad ühendusse, kehtib kohaldatav dumpinguvastane tollimaks.

(5)

Tuleb märkida, et vaatlusaluse toote ja tootmiseks kasutatava põhitooraine puhul on viimastel aastatel täheldatud hindade märkimisväärset muutlikkust, mille puhul ei ole abi impordi miinimumhindade indekseerimisest. Siiski oleks võimalik vähendada hindade märkimisväärsete muutuste tõenäosust, kui kohustused kiidetaks heaks piiratud ajaks. Kõnealuste kohustuste kehtimisaega piirab igal juhul Rumeenia eelseisev ühinemine ühendusega, kuna määrusega (EÜ) nr 954/2006 kehtestatud dumpinguvastased meetmed lakkavad ühinemiskuupäeval kohe kehtimast eksportivate tootjate suhtes.

(6)

Samuti esitavad eksportivad tootjad komisjonile korrapäraselt üksikasjalikku teavet ühendusse eksportimise kohta, ja see võimaldab komisjonil teostada tõhusat järelevalvet hinnakohustuste täitmise üle. Lisaks on nimetatud äriühingute müügistruktuur selline, et komisjoni arvates ei ole nendest kohustusest kõrvalehoidmine tõenäoline.

(7)

Eelöeldu taustal on kõnealused kohustused vastuvõetavad. Siiski kiidetakse kohustused heaks eespool põhjenduses 5 esitatud põhjuste tõttu vaid üheksakuuliseks tähtajaks, ilma et see piiraks määrusega (EÜ) nr 954/2006, kehtestatud dumpinguvastaste meetmete tavapärast kehtivusaega. Lisaks jätab komisjon endale võimaluse hinnata kõnealuste kohustuste vastuvõetavust hiljem pärast liikmesriikidega konsulteerimist uuesti.

(8)

Et komisjon saaks tõhusalt jälgida eksportivate tootjate kohustuste täitmist, tuleb kohustustest tuleneva vabasse ringlusse lubamise taotluse esitamisel asjaomasele tolliasutusele võimaldada tollimaksuvabastus üksnes juhul, kui esitatakse arve, mis sisaldab vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 954/2006 lisas loetletud teavet. Selline teave on vajalik ka selleks, et tolliasutused saaksid piisava täpsusega kindlaks teha, kas veetav kaup on äridokumentidega vastavuses. Kui sellist arvet ei esitata või kui eespool nimetatud nõukogu määruse muud tingimused ei ole täidetud, tuleb tasuda asjakohane dumpinguvastase tollimaksu määr.

(9)

Et tagada kohustuste tõhus täitmine, on importijatele eespool nimetatud nõukogu määruses teatavaks tehtud, et määruses sätestatud tingimuste mittetäitmise korral või juhul, kui komisjon kohustuste heakskiidu tühistab, võib sellest tulenevalt võtta asjaomastelt tehingutelt tollimaksu.

(10)

Kui kohustusi rikutakse või nendest taganetakse või kui komisjon kohustuse heakskiidu tühistab, kohaldatakse vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 9 automaatselt algmääruse artikli 9 lõike 4 kohaselt kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu.

C.   NIMEMUUTUS

(11)

Äriühing SC Artrom SA on teatanud komisjonile, et on 22. mail 2006 muutnud oma nime SC TMK – Artrom SA-ks, et näidata sellega äriühingu kuulumist äriühingute rühma.

(12)

Komisjon on uurinud esitatud teavet ning jõudnud järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta mingil moel äriühingu ülesehitust ega õiguslikku vormi ega ka komisjoni järeldusi. Seepärast peaks kõik viited SC Artrom SA-le kehtima SC TMK – Artrom SA suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks kohustused, mida on pakkunud allpool nimetatud eksportivad tootjad seoses teatavate, muu hulgas Rumeeniast pärit rauast või terasest õmblusteta torude importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega.

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Rumeenia

SC TMK – Artrom SA

Draganesti Street No 30

230119 Slatina

A738

SC Silcotub SA

93, Mihai Viteazu Bvd.

450131 Zalau

Salaj County

A739

SC Mittal Steel Roman SA

Stefan cel Mare Street No 246

611040 Roman

Neamt County

A740

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning kehtib kuus kuud.

Brüssel, 23. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT C 77, 31.3.2005, lk 2.

(3)  Vt lk 4 käesolevas Euroopa Liidu Teatajas.


Komisjon Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon

29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/83


OTSUS nr 207,