ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 174

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. juuni 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 948/2006, 27. juuni 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 949/2006, 27. juuni 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

3

 

*

Nõukogu direktiiv 2006/58/EÜ, 27. juuni 2006, millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

5

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuni 2006, millega muudetakse otsust 2006/148/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Prantsusmaal (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2875 all)

7

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/439/ÜVJP, 27. juuni 2006, mis käsitleb Euroopa Liidu edasist osalemist Gruusia/Lõuna-Osseetia konflikti lahendamise protsessis

9

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

28.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 948/2006,

27. juuni 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 27. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

70,3

096

65,4

204

33,1

999

56,3

0707 00 05

052

124,8

096

30,2

999

77,5

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

388

53,1

528

40,5

999

46,8

0808 10 80

388

88,4

400

107,8

404

105,7

508

92,7

512

81,0

524

47,0

528

76,6

720

107,5

800

180,6

804

105,4

999

99,3

0809 10 00

052

220,6

999

220,6

0809 20 95

052

324,1

068

111,4

999

217,8

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


28.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 949/2006,

27. juuni 2006,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. märtsi 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 535/94, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa, (2) lisati koondnomenklatuuri grupile 2 lisamärkus 8, et selgitada CN-koodi 0210 alla kuuluva soolaliha ja söödava rupsi liigitamist (“liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav jahu ning lihast ja rupsist pulber”). 1995. aastal nummerdati kõnealune lisamärkus ümber lisamärkuseks 7.

(2)

Lisamärkust 7 muudeti komisjoni 23. oktoobri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1871/2003, millega muudetakse I lisa määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (3) et kooskõlas Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega selgitada, et soolamine rubriigi 0210 tähenduses on pikaajalise säilivuse tagamiseks kasutatav protsess.

(3)

2002. aastal võttis komisjon vastu 8. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1223/2002 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris, (4) mille kohaselt tuleb kana külmutatud, kontideta, täielikult soolaga immutatud jaotustükid soolasisaldusega 1,2–1,9 massiprotsenti, liigitada CN-koodi 0207 14 10 alla.

(4)

Pärast teatavate eksportivate riikide WTOsse esitatud protesti määruse (EÜ) nr 1223/2002 suhtes otsustasid WTO vaekogu ja WTO apellatsioonikogu, et kana külmutatud, kontideta jaotustükid soolasisaldusega 1,2–3 %, kuuluvad vastavalt tollitariifikohustusele EÜ loendi rubriiki 0210.

(5)

Euroopa Ühendus on tõstatanud rubriigi 0210 üldise tõlgendamise ja kõnealuste kaupade liigituse küsimused Maailma Tolliorganisatsiooni asjakohastes asutustes.

(6)

Et viia ühenduse õigusaktid vastavusse ühenduse praegusel kujul olemasolevate rahvusvaheliste kohustustega, nii nagu neid on tõlgendanud WTO pädevad asutused, on vaja muuta grupi 2 lisamärkust 7 alamrubriigi 0210 99 alla kuuluva liha ja rupsi puhul. See ei mõjuta nendes küsimustes Maailma Tolliorganisatsiooni asjakohaste asutuste poolt vastu võetud otsuste edaspidiseid tulemusi.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa vastavalt muuta.

(8)

Asjakohane oleks, et määrus (EÜ) nr 1223/2002, mille kohaselt kana külmutatud, kontideta, täielikult soolaga immutatud jaotustükid soolasisaldusega 1,2–1,9 massiprotsenti, liigitatakse CN-koodi 0207 14 10 alla, kaotaks kehtivuse alates käesoleva määruse jõustumisest ja tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks.

(9)

Käesolev määrus jõustub 27. juunil 2006. aastal, pärast mõistliku ajavahemiku lõppu, mille WTO on ühendusele kohustuste täitmiseks andud. Käsitusleppe kohaldamiseks ei ole seatud tähtaegu. VLO (WTO vaidluste lahendamise organ) vastuvõetud aruannetes esitatud soovitustel ei ole tagasiulatuvat mõju. Järelikult ei ole käesoleval määrusel tagasiulatuvat jõudu ning seda ei saa kasutada tagasiulatuva jõuga tõlgendamisjuhisena. Kuna seda ei saa kasutada tõlgendamisjuhisena enne 27. juunit 2006 vabasse ringlusse lubatud kaupade liigitamiseks, ei saa see olla aluseks enne märgitud kuupäeva makstud tollimaksude tagasimaksmisele.

(10)

Tolliseadustiku komitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas sätestatud koondnomenklatuuri grupi 2 lisamärkus 7 asendatakse järgmisega:

“Alamrubriikides 0210 11–0210 93 tähendavad sõnad “liha ja söödav rups, soolatud, soolvees” liha ja toidukõlblikku rupsi, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses ja mille kogusoolasisaldus on vähemalt 1,2 massiprotsenti, tingimusel et soolamisega tagatakse pikaajaline säilivus. Alamrubriigis 0210 99 tähistatakse sõnadega “liha ja toidukõlblikud subproduktid, soolatud, soolvees” liha ja toidukõlblikke subprodukte, mis on immutatud soolaga ühtlaselt kogu toote sügavuses, soolasisaldusega vähemalt 1,2 massiprotsenti.”

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1223/2002 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse jõustumise päevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 27. juunil 2006. Sellel ei ole tagasiulatuvat jõudu ning seda ei saa kasutada tagasiulatuva jõuga tõlgendamisjuhisena.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on muudetud viimati määrusega (EÜ) nr 838/2006 (ELT L 154, 8.6.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 68, 11.3.1994, lk 15.

(3)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 5.

(4)  EÜT L 179, 9.7.2002, lk 8.


28.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/5


NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/58/EÜ,

27. juuni 2006,

millega muudetakse direktiivi 2002/38/EÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorra kohaldamisajaga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/38/EÜ, millega muudetakse, osaliselt ajutiselt, direktiivi 77/388/EMÜ seoses raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatava käibemaksukorraga, (1) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2002/38/EÜ artiklis 5 sätestatud läbivaatus on tehtud.

(2)

Läbivaatuse tulemusena ilmneb, et direktiivi 2002/38/EÜ artikli 1 sätted on toiminud rahuldavalt ja saavutanud oma eesmärgi.

(3)

Komisjon esitas 29. detsembril 2003 maksukohustuslaste vahelise teenuste osutamise koha direktiivi ettepaneku, mida muudeti komisjoni 22. juuli 2005. aasta ettepanekuga, et hõlmata maksukohustuslaste poolt mittemaksukohustuslastest tarbijatele osutatavaid teenuseid. Muudetud ettepaneku kohaselt tuleb kõikide raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldada tarbimiskohajärgset maksustamist.

(4)

Komisjon esitas 4. novembril 2004 käibemaksukohustuste lihtsustamise direktiivi ettepaneku, millega kehtestatakse direktiivis 2002/38/EÜ kehtestatust üldisem elektrooniline mehhanism, et hõlbustada piiriüleste teenuste osutamise korral maksukohustuste täitmist.

(5)

Kuigi direktiivi 2002/38/EÜ artiklis 1 sätestatud meetmete asendamiseks vajalike laiemate meetmete (nimetatud seadusandlike ettepanekute alusel) vastuvõtmise osas on tehtud märkimisväärseid edusamme, pole neid olnud võimalik vastu võtta enne nimetatud direktiivi kehtivusaja lõppemist 30. juunil 2006.

(6)

Võttes arvesse nimetatud laiendatud meetmete vastuvõtmist lühikese või keskmise tähtaja jooksul ja kõnealuse läbivaatuse tulemusi, on asjakohane, et siseturu nõuetekohase toimimise huvides ja selleks, et tagada moonutuste jätkuv kõrvaldamine, tuleks raadio- ja televisiooniringhäälinguteenuste ja teatavate elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldatavat käibemaksukorda jätkuvalt kohaldada kuni 31. detsembrini 2006.

(7)

Direktiivi 2002/38/EÜ artiklis 5 on ettenähtud selline pikendamine praktilistel kaalutlustel, vastava otsuse teeb nõukogu ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal.

(8)

Seetõttu tuleks direktiivi 2002/38/EÜ muuta vastavalt.

(9)

Küsimuse kiireloomulisuse ja õigusliku vaakumi vältimise vajaduse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajast, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa ühenduste asutamislepingute juurde kuuluva protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/38/EÜ artikkel 4 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 4

Artiklit 1 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2006.”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. juuliks 2006. Nad edastavad nende sätete tekstid viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide põhisätete teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 27. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 128, 15.5.2002, lk 41.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

28.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/7


KOMISJONI OTSUS,

27. juuni 2006,

millega muudetakse otsust 2006/148/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Prantsusmaal

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 2875 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2006/438/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on oma 24. veebruari 2006. aasta otsusega 2006/148/EÜ, millega kehtestatakse ennetav vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu ja asjaomased liikumist reguleerivad sätted Prantsusmaal, (2) heaks kiitnud ennetava vaktsineerimise kava kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu, mille Prantsusmaa esitas komisjonile 21. veebruaril 2006. aastal (ennetava vaktsineerimise kava), ning on sätestanud teatavad meetmed, mida kohaldatakse Prantsusmaa nendes piirkondades, kus tehakse ennetavat vaktsineerimist.

(2)

Prantsusmaa on ennetava vaktsineerimise kava kohaselt vaktsineerinud parte ja hanesid kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu; see on katseprojekt, sest kõnealuste liikide ennetava vaktsineerimise vallas on vähe kogemusi.

(3)

Otsusega 2006/148/EÜ heaks kiidetud ennetava vaktsineerimise kava kohaselt tuli vaktsineerimine lõpetada 1. aprilliks 2006.

(4)

20. aprillil 2006 esitas Prantsusmaa esimese ulatusliku aruande vaktsineerimise kohta. Peale selle on Prantsusmaa palunud pikendada ennetavat vaktsineerimist samadel tingimustel kuni 30. juunini 2006, et saada edasisi kogemusi ja epidemioloogilist selgust, ning on esitanud vastavad ennetava vaktsineerimise kava muudatused.

(5)

Prantsusmaa esitatud aruande põhjal on komisjon arvamusel, et edasine vaktsineerimise kogemus kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 leviku vastu partidel ja hanedel on vajalik. Seetõttu on asjakohane kiita heaks Prantsusmaa ettepanek pikendada ennetavat vaktsineerimist kuni 30. juunini 2006.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/148/EÜ artikli 2 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

“1.   Prantsusmaa 21. veebruaril 2006. aastal komisjonile esitatud ennetava vaktsineerimise kava, millega nähakse ette vaktsineerimine kõrge patogeensusega linnugripi viirustüve H5N1 vastu kuni 30. juunini 2006. aastal, ja selle 20. aprilli 2006. aasta muudatus kiidetakse heaks (ennetava vaktsineerimise kava).”

Artikkel 2

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 27. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(2)  ELT L 55, 25.2.2006, lk 51.


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

28.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 174/9


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/439/ÜVJP,

27. juuni 2006,

mis käsitleb Euroopa Liidu edasist osalemist Gruusia/Lõuna-Osseetia konflikti lahendamise protsessis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. juulil 2005 vastu ühismeetme 2005/561/ÜVJP, mis käsitles Euroopa Liidu edasist osalemist Gruusia/Lõuna-Osseetia konflikti lahendamise protsessis (1) ning mis kaotab kehtivuse 30. juunil 2006.

(2)

Kõnealuses ühismeetmes sätestatud Euroopa Liidu osalemine OSCE missioonis Gruusias on tulemuslikult taganud alaliste sekretariaatide toimimise OSCE egiidi all nii Gruusia kui Lõuna-Osseetia poolel ning aidanud kaasa koosolekute korraldamisele konflikti lahendamise protsessis peamist osa etendava ühise kontrollkomisjoni raames.

(3)

OSCE ja ühise kontrollkomisjoni kaasesimehed on taotlenud Euroopa Liidult täiendavat abi ning Euroopa Liit on nõustunud andma täiendavat finantsabi konflikti lahendamise protsessi toetamiseks.

(4)

Euroopa Liit leiab, et tema abi on suurendanud nii Euroopa Liidu kui OSCE osa tõhusust konflikti lahendamises ning et abistamist tuleks jätkata.

(5)

EL tuletab meelde oma toetust algatustele leida konfliktile rahumeelne lahendus ja loodab, et kontrollkomisjon mõjutab lahenduse leidmist positiivselt.

(6)

EL märgib, et Gruusia–Osseetia konflikti territooriumil ja piirnevatel aladel OSCE juhtimisel teostatavas vajaduste hindamise uuringus on kontrollkomisjonil oma osa täita.

(7)

Euroopa Liidu osalus projektis peaks olema piisavalt nähtav.

(8)

Nõukogu võttis 20. veebruaril 2006 vastu ühismeetme 2006/121/ÜVJP, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias. (2) Vastavalt nimetatud ühismeetmele peaksid Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias volitused hõlmama muu hulgas osalemist konfliktide ennetamises ja lahendamises ning Euroopa Liidu ja piirkonna peamiste huvitatud osalejate dialoogi tõhustamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liit osaleb Lõuna-Osseetia konflikti lahendamise protsessi toetamises.

2.   Sel eesmärgil toetab Euroopa Liit OSCEd, et rahastada ühise kontrollkomisjoni ja teiste ühise kontrollkomisjoni raames olevate mehhanismide koosolekuid, korraldada ühise kontrollkomisjoni egiidi all konverentse ning katta kahe sekretariaadi teatud tegevuskulud ühe aasta jooksul.

Artikkel 2

Käesoleva ühismeetme rakendamise ja artiklis 1 sätestatud eesmärkide täitmise eest vastutab eesistujariik, keda abistab nõukogu peasekretär/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Artikkel 3

1.   Käesoleva ühismeetme alusel eraldatava finantsabi väljamaksmise eelduseks on ühise kontrollkomisjoni ja teiste ühise kontrollkomisjoni raames olevate mehhanismide korrapäraste koosolekute korraldamine kaheteistkümne kuu jooksul alates komisjoni ja OSCE missiooni Gruusias vahel sõlmitava rahastamislepingu jõustumisest. Nii Gruusia kui Lõuna-Osseetia pool peaksid tegema märgatavaid pingutusi, et saavutada tegelikku poliitilist edu protsessis, mille eesmärk on jõuda omavaheliste erimeelsuste püsiva ja rahumeelse lahendamiseni.

2.   Komisjoni ülesandeks on EL finantspanuse rakendamise kontrollimine ja hindamine, eelkõige kontrollib ja hindab komisjon vastavust lõikes 1 sätestatud tingimustele. Komisjon sõlmib OSCE missiooniga Gruusias rahastamislepingu toetusena antava EL panuse kasutamise kohta. Komisjon tagab samuti toetuse nõuetekohase kasutamise vastavalt artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkidele.

3.   OSCE missioon Gruusias vastutab lähetuskulude tasumise, ühise kontrollkomisjoni egiidi all konverentside korraldamise ning seadmete nõuetekohase ostmise ja üleandmise eest. Rahastamislepingus sätestatakse, et OSCE missioon Gruusias tagab EL panuse nähtavuse projektides ja esitab komisjonile korrapäraseid aruandeid projekti rakendamise kohta.

4.   Tihedas koostöös Euroopa Liidu eriesindajaga Lõuna-Kaukaasias on komisjon pidevalt ühenduses OSCE missiooniga Gruusias, et kontrollida ja hinnata EL panuse mõju.

5.   Komisjon annab käesoleva ühismeetme rakendamisest kirjalikult aru eesistujariigi vastutusel tegutsevale nõukogule, keda abistab nõukogu peasekretär/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. See aruanne tugineb eelkõige korrapärastele aruannetele, mida OSCE missioon Gruusias lõike 3 kohaselt esitab.

Artikkel 4

1.   Artikli 1 lõikes 2 nimetatud EL panuse lähtesumma on 140 000 EUR.

2.   Lõikes 1 nimetatud summast rahastatavaid kulutusi hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele Euroopa Ühenduse menetlustele ja eeskirjadele, välja arvatud asjaolu, et eelrahastamise summad ei jää Euroopa Ühenduse omandisse.

3.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates 1. juulist 2006.

Artikkel 5

1.   Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007.

2.   Käesolev ühismeede vaadatakse läbi kümne kuu möödumisel selle jõustumisest. Selleks hindab Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna-Kaukaasias koostöös komisjoniga vajadust osutada Gruusia/Lõuna-Osseetia konflikti lahendamise protsessile täiendavat toetust ja annab vajaduse korral nõukogule soovitusi.

Artikkel 6

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 27. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 189, 21.7.2005, lk 69.

(2)  ELT L 49, 21.2.2006, lk 14.