ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 159

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
13. juuni 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 856/2006, 12. juuni 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 857/2006, 12. juuni 2006, millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 858/2006, 12. juuni 2006, millega kehtestatakse A1 ja B süsteemide raames puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad, õunad ja virsikud)

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 859/2006, 12. juuni 2006, millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 860/2006, 12. juuni 2006, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 13. juunist 2006

10

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/55/EÜ, 12. juuni 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ III lisa seemnepartiide massi ülemmäära osas ( 1 )

13

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuni 2006, Regioonide Komitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

14

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuni 2006, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uue toimeaine profoksüdiimi jaoks antud ajutisi kasutuslube (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1632 all)  ( 1 )

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 856/2006,

12. juuni 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 13. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 12. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 857/2006,

12. juuni 2006,

millega süsteemi A1 raames kehtestatakse eksporditoetused pähklitelt (kooritud mandlid, kooritud ja koorimata sarapuupähklid, koorimata kreeka pähklid)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001, (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõike 1 kohaselt võib selles artiklis loetletud toodetele ühendusest eksportimisel määrata eksporditoetust määral, mis on vajalik nende toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud kokkulepetest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks hoolitseda selle eest, et ei häiritaks varasema eksporditoetuste korra tulemusel kujunenud kaubavoogude kulgu. Seetõttu ning seoses puu- ja juurviljaekspordi hooajalise iseloomuga tuleks komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87, (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud toodete nomenklatuuri alusel kindlaks määrata igale tootele ettenähtud kogused. Need kogused tuleb jaotada iga asjaomase toote säilivust arvestades.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetuste kehtestamisel tuleb ühelt poolt arvesse võtta hetkeolukorda ning turusuundumusi puu- ja köögivilja hindade ja nende kättesaadavuse osas ühenduse turul ning teiselt poolt puu- ja köögivilja hindu rahvusvahelises kaubanduses. Arvesse tuleb võtta ka turustamis- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 võetakse ühenduse turul hindade määramisel aluseks hinnad, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Rahvusvahelise kaubanduse olukord ja eritingimused teatavatel turgudel võivad mõnede toodete puhul nõuda eri toetusmäärade kehtestamist vastavalt toote sihtkohale.

(7)

Kooritud mandlite, koorimata sarapuupähklite ning koorimata kreeka pähklite ekspordikogused võivad praegu olla majanduslikult olulised.

(8)

Kuna pähkleid on suhteliselt lihtne ladustada, võib eksporditoetusi määrata pikemaks ajaks.

(9)

Pidades silmas olemasolevate ressursside kõige tõhusamat kasutamist ja ühenduse ekspordi struktuuri, on asjakohane pähklite eksporditoetused kindlaks määrata vastavalt süsteemile A1.

(10)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Pähklite eksporditoetuse määrad, litsentsitaotluste esitamise tähtajad ning ettenähtud kogused määratakse kindlaks käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000, (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud koguste arvestamisel.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5 lõike 6 kohaldamist, on süsteemi A1 litsentside kehtivusaeg kolm kuud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2180/2003 (ELT L 335, 22.12.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).


LISA

komisjoni 12. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse pähklite eksporditoetused (süsteem A1)

Litsentsitaotlusi võetakse vastu 24. juunist kuni 24. detsembrini 2006.

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Toetuse määr

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1), muudetud.

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Teised sihtkohad on sätestatud järgmiselt:

F08

:

kõike sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.


13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 858/2006,

12. juuni 2006,

millega kehtestatakse A1 ja B süsteemide raames puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad, õunad ja virsikud)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001 (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 1 on sätestatud, et määral, mis on vajalik majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib ühenduse poolt eksporditavate toodete eest anda eksporditoetusi, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks tagada, et ei häirita eksporditoetuste korra raames varem eksisteerinud kaubavoogusid. Seepärast ning puu- ja köögivilja ekspordi hooajalise iseloomu tõttu tuleks kehtestada iga toote puhul kavandatavad kogused, võttes arvesse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri eksporditoetuste jaoks. Need kogused tuleb jaotada, võttes arvesse asjaomaste toodete riknemisohtu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetused tuleb kehtestada, võttes arvesse hetkeolukorda ja arengusuundi seoses puu- ja köögivilja hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ühelt poolt ning puu- ja köögivilja hindadega rahvusvahelises kaubanduses teiselt poolt. Arvesse tuleb võtta ka turustus- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 tuleb ühenduse turu hinnad määrata kindlaks, võttes arvesse hindu, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Olukord rahvusvahelises kaubanduses või teatavate turgude erinõudmised võivad nõuda toetuse muutmist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Ekstraklassi, I ja II klassi ühiste kvaliteedistandarditega tomateid, apelsine, sidruneid, lauaviinamarju, õunu ja virsikuid võib praegu eksportida majanduslikult olulistes kogustes.

(8)

Olemasolevate vahendite võimalikult tõhusaks kasutamiseks ning ühenduse ekspordi struktuuri silmas pidades tuleks eksporditoetused kehtestada süsteemide A1 ja B raames.

(9)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(10)

Värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   A1 süsteemi puhul on toetusemäärad, toetuse taotlemise tähtaeg ja asjaomaste toodete kavandatavad kogused kehtestatud käesoleva määruse lisas. Süsteemi B puhul on soovituslikud toetusemäärad, litsentsi taotlemise tähtaeg ja asjaomaste toodete kavandatavad kogused kehtestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud toetuse saamise tingimustele vastavate koguste puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2091/2005 (ELT L 343, 24.12.2005, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).


LISA

Komisjoni 12. juuni 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse puu- ja köögivilja eksporditoetused (tomatid, apelsinid, sidrunid, lanaviinamarjad, õunad ja virsikud)

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Süsteem A1

Toetuse taotlemise tähtaeg: 24.6.2006–24.10.2006

Süsteem B

Litsentsitaotluste esitamise tähtaeg: 1.7.2006–31.10.2006

Toetuse määr

(EUR/t)

Kavandatav kogus

(t)

Soovituslik toetuse määr

(EUR/t)

Kavandatav kogus

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1), muudetud.

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas.

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F03

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits, Rumeenia ja Bulgaaria;

F04

:

Hongkong, Singapur, Malaisia, Sri Lanka, Indoneesia, Tai, Taiwan, Paapua Uus-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Jaapan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mehhiko, Costa Rica;

F08

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia;

F09

:

järgmised sihtkohad:

Norra, Island, Gröönimaa, Fääri saared, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Serbia ja Montenegro (sh Kosovo, nagu seda määratletakse üninenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244), Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Venemaa, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ra's al Khaymah ja Fujayrah), Kuveit, Jeemen, Süüria, Iraan, Jordaania, Boliivia, Brasiilia, Venezuela, Peruu, Panama, Ecuador ja Colombia,

Aafrika riigid ja territooriumid, välja arvatud Lõuna-Aafrika Vabariik,

komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklis 36 määratletud sihtkohad.


13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 859/2006,

12. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1429/95, (2) on sätestatud töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (välja arvatud suhkrulisandiga tooted) eksporditoetuste üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 16 lõike 1 sätestatakse, et sel määral, mis on vajalik kõnealuse määruse artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib nendelt toodetelt maksta eksporditoetust, võttes seejuures arvesse kooskõlas asutamislepingu artikliga 300 sõlmitud kokkulepetest tulenevaid piiranguid. Määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 18 lõikega 4 nähakse ette, et kui artikli 1 lõike 2 punktis b nimetatud toodetes sisalduva suhkru eksporditoetus ei ole nende toodete ekspordi võimaldamiseks piisav, kohaldatakse kõnealuste toodete suhtes nimetatud määruse artikli 17 kohaselt kindlaksmääratud toetust.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 16 lõikele 2 tuleb hoolitseda selle eest, et ei häiritaks varasema eksporditoetuse korra tulemusel kujunenud kaubavoogude kulgu. Seetõttu tuleks määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud toodete nomenklatuuri alusel kindlaks määrata igale tootele ettenähtud kogused.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 17 lõikele 2 tuleb toetuste kehtestamisel arvesse võtta ühelt poolt töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste hindade ja kättesaadavuse hetkeolukorda ja suundumusi ühenduse turul ning teiselt poolt rahvusvahelises kaubanduses kehtivaid hindu. Arvesse tuleb võtta ka turustamis- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 17 lõikele 3 võetakse ühenduse turul hindade määramisel aluseks hinnad, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Rahvusvahelises kaubanduse olukord ja eritingimused teatavatel turgudel võivad nõuda eri toetuste kehtestamist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsside, kooritud tomatite, konserveeritud kirsside, sarapuupähklitoodete ja mõne apelsinimahla ekspordikogused võivad praegusel ajal olla majanduslikult olulised.

(8)

Seetõttu oleks asjakohane kindlaks määrata eksporditoetuste määrad ja ettenähtud kogused.

(9)

Euroopa Ühenduse ning Rumeenia ja Bulgaaria vahel Euroopa lepingute raames peetavate läbirääkimiste eesmärk on eelkõige liberaliseerida asjaomase turu ühise korraldusega hõlmatud toodetega kauplemist. Nende kahe riigi osas tuleks eksporditoetused seega kaotada.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas töödeldud puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste sektori eksporditoetuste määrad, litsentsitaotluste vastuvõtmise ja litsentside esitamise tähtajad ning ettenähtud kogused on kehtestatud lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud koguste arvestamisel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2004 (ELT L 64, 2.3.2004, lk 25).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 28. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 498/2004 (ELT L 80, 18.3.2004, lk 20).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2091/2005 (ELT L 343, 24.12.2005, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).


LISA

Komisjoni 12. juuni 2006. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste (lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud kirsid, kooritud tomatid, konserveeritud kirsid, sarapuupähklitooted, teatavad apelsinimahlad), v.a suhkrulisandiga toodete puhul makstavad eksporditoetused

Litsentsitaotlusi võetakse vastu 24. juunist kuni 24. oktoobrini 2006.

Litsentse antakse välja juulist kuni oktoobrini 2006.

Tootekood (1)

Sihtkoha kood (2)

Toetusemäär

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1), muudetud.

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas.

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F06

kõik sihtkohad, välja arvatud Põhja-Ameerika riigid, Rumeenia ja Bulgaaria.

F08

kõik sihtkohad, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia.

F10

kõik sihtkohad, välja arvatud Ameerika Ühendriigid, Bulgaaria ja Rumeenia.


13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 860/2006,

12. juuni 2006,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 13. juunist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 731/2006. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 731/2006 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 731/2006 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 13. juunil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 128, 16.5.2006, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 755/2006 (ELT L 132, 19.5.2006, lk 17).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 13. juunist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

15,23

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

54,38

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

55,31

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

55,31

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

54,38


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(31.5.2006–9.6.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Lahe lisatasu (EUR/t)

10,68

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

25,71

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/13


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/55/EÜ,

12. juuni 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ III lisa seemnepartiide massi ülemmäära osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle artiklit 21a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavate teraviljaliikide, eelkõige liikide Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale ning Oryza sativa, Avena sativa ja Hordeum vulgare seemnepartiide massi ülemmäära käsitlevad rahvusvahelised eeskirjad on hiljuti läbi vaadatud.

(2)

On asjakohane kohandada nimetatud liikide seemnepartiide massi ülemmäärasid, mis on sätestatud ühenduse õigusaktides.

(3)

Seepärast tuleks direktiivi 66/402/EMÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/402/EMÜ III lisa tabeli teises veerus asendatakse kirje “25” kirjega “30”.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2006. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamatult õigusnormide teksti ning õigusnormide ja käesoleva direktiivi vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetavate põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/14


NÕUKOGU OTSUS,

12. juuni 2006,

Regioonide Komitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

(2006/408/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Saksamaa valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse 2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010. (1)

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud liikmekoht seoses Jochen RIEBELi tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2010 Hesseni liidumaa föderaalküsimuste ja Euroopa asjade minister ning Hesseni liidumaa volinik föderatsiooni juures Volker HOFF.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 12. juuni 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


(1)  ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.


Komisjon

13.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 159/15


KOMISJONI OTSUS,

9. juuni 2006,

millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uue toimeaine profoksüdiimi jaoks antud ajutisi kasutuslube

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1632 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/409/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 1 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 esitas BASF AG 1998. aasta märtsis Hispaaniale taotluse toimeaine profoksüdiimi (endised nimed: klefoksüdiim, BAS 625H) lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 1999/43/EÜ (2) kinnitati, et toimik oli täielik ja seda võis põhimõtteliselt käsitleda kõnealuse direktiivi II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele vastavana.

(2)

Toimiku täielikuks tunnistamine oli vajalik selleks, et võimaldada selle üksikasjalikku läbivaatamist ja luua liikmesriikidele võimalus anda kuni kolmeks aastaks ajutisi kasutuslube asjaomast toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks, täites samas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 1 sätestatud tingimusi ja eelkõige tingimust, et toimeainet ja taimekaitsevahendit hinnatakse üksikasjalikult kõnealuse direktiiviga sätestatud nõudeid silmas pidades.

(3)

Kõnealuse toimeaine mõju inimese tervisele ja keskkonnale taotleja kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Referentliikmesriik esitas hindamisaruande projekti komisjonile 28. märtsil 2001.

(4)

Kui referentliikmesriik oli esitanud hindamisaruande projekti, oli vaja nõuda taotlejalt täiendavat teavet, lasta referentliikmesriigil seda teavet uurida ja esitada oma hinnang. Seetõttu ei ole toimiku läbivaatamine veel lõppenud ja hindamist ei ole võimalik lõpetada direktiivis 91/414/EMÜ ettenähtud aja jooksul.

(5)

Kuna senise hindamisega ei ole leitud põhjust otseseks muretsemiseks, tuleks liikmesriikidele anda võimalus pikendada nimetatud toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks antud ajutisi lube 24-kuuliseks ajavahemikuks vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 sätetele, et võimaldada toimiku uurimise jätkamist. On alust loota, et hindamis- ja otsustamisprotsess, mis on vajalik profoksüdiimi I lisasse lisamise otsuse tegemiseks, lõpetatakse lähema 24 kuu jooksul.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võivad pikendada profoksüdiimi sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks antud ajutisi lube kuni 24-kuuliseks ajavahemikuks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuni 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/45/EÜ (ELT L 130, 18.5.2006, lk 27).

(2)  EÜT L 14, 19.1.1999, lk 30.