ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 143

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
30. mai 2006


Sisukord

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 14. veebruar 2006, Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, sõlmimise kohta

1

Euroopa-Vahemere piirkonna leping assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel

2

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

30.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/1


NÕUKOGU OTSUS,

14. veebruar 2006,

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, sõlmimise kohta

(2006/356/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes selle artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingule, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 17. juunil 2002 Luxembourgis tingimusel, et leping sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ja teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel, lepingu lisad ja protokollid ning lõppaktis sisalduvad ühisdeklaratsioonid ja Euroopa Ühenduse deklaratsioonid kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks.

2.   Esimeses lõikes nimetatud tekstid moodustavad käesoleva otsuse osa.

Artikkel 2

1.   Ühenduse seisukoha assotsiatsiooninõukogus ja assotsiatsioonikomitees määratleb nõukogu komisjoni ettepanekul või vajaduse korral komisjon vastavalt asutamislepingute asjakohastele sätetele.

2.   Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu artikli 75 kohaselt juhatab assotsiatsiooninõukogu nõukogu eesistuja. Komisjoni esindaja juhatab assotsiatsioonikomiteed vastavalt kokku lepitud menetluskorrale.

3.   Otsuse assotsiatsiooninõukogu ja assotsiatsioonikomitee otsuste avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas teeb vastavalt nõukogu või komisjon iga juhtumi puhul eraldi.

Artikkel 3

Nõukogu eesistuja on volitatud määrama isiku(d), kellel on õigus lepingu artiklis 91 ette nähtud teatist Euroopa Ühenduse nimel hoiule anda.

Brüssel, 14. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


EUROOPA-VAHEMERE PIIRKONNA LEPING

assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel

BELGIA KUNINGRIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

kes on Euroopa Ühenduse asutamislepingu osalised, edaspidi “liikmesriigid”, ja

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi “ühendus”,

ühelt poolt ja

LIIBANONI VABARIIK, edaspidi “Liibanon”,

teiselt poolt,

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni lähedust ja olemasolevatest traditsioonilistest sidemetest ning nende ühistest väärtushinnangutest tingitud vastastikust sõltuvust;

VÕTTES ARVESSE, et ühendus, selle liikmesriigid ja Liibanon soovivad neid sidemeid tugevdada ning panna aluse võrdväärsel vastastikusel kohtlemisel, partnerlusel ja ühisel arengul põhinevatele kestvatele suhetele;

VÕTTES ARVESSE, kui tähtsaks lepinguosalised peavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtteid, eelkõige inimõiguste ning demokraatlike põhimõtete ja majandusliku vabaduse järgimist, mis on nendevahelise assotsiatsiooni põhialus;

VÕTTES ARVESSE hiljutisi poliitilisi ja majanduslikke sündmusi nii Euroopas kui ka Lähis-Idas ning neist lähtuvat ühist vastutust stabiilsuse, julgeoleku ja majandusliku heaolu eest Euroopas ja Vahemere piirkonnas;

VÕTTES ARVESSE vabakaubanduse olulisust ühenduse ja Liibanoni jaoks, mille tagab üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe aastast 1994 (GATT) ja teised mitmepoolsed lepingud, mis on lisatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingule;

VÕTTES ARVESSE Liibanoni ja ühenduse vahelisi majandusliku ja sotsiaalse arengu erinevusi ning vajadust tugevdada Liibanoni majanduslikku ja sotsiaalset arengut,

KINNITADES, et käesoleva lepingu sätted, mis kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu III osa IV jaotise reguleerimisalasse, on siduvad Ühendkuningriigi ja Iirimaa kui eraldiseisvate lepinguosaliste ja mitte kui Euroopa Ühenduse osa suhtes, kuni Ühendkuningriik või Iirimaa (vastavalt olukorrale) teatab Liibanonile, et lepingu sätted on muutunud tema kui Euroopa Ühenduse osa suhtes siduvaks vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevale protokollile. Sama kehtib Taani kohta nendele lepingutele lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt;

SOOVIDES täielikult saavutada omavahelise assotsiatsiooni eesmärke selle lepingu asjakohaste sätete rakendamise kaudu, et vähendada majandusliku ja sotsiaalse arengu taseme erinevust ühenduses ja Liibanonis;

OLLES TEADLIK sellest, kui oluline on käesolev leping, mis põhineb mõlemapoolsel huvil, vastastikustel soodustustel, koostööl ja dialoogil;

SOOVIDES arendada korrapärast poliitilist dialoogi vastastikust huvi pakkuvates kahepoolsetes ja rahvusvahelistes küsimustes;

VÕTTES ARVESSE ühenduse soovi toetada Liibanoni tema püüdlustes majanduse taastamise, reformimise ja kohandamise ning sotsiaalse arengu poole;

SOOVIDES alustada, säilitada ja süvendada majandus-, teadus-, tehnoloogia-, sotsiaal-, kultuuri- ja audiovisuaalseid küsimusi käsitleval korrapärasel dialoogil põhinevat koostööd parema vastastikuse mõistmise saavutamiseks;

OLLES VEENDUNUD, et käesolev leping loob sobiva lepinguosaliste vahelisi majandussuhteid toetava keskkonna, eriti kaubanduse ja investeeringute valdkonnas, mis on oluline edu saavutamiseks majanduse taastamise ja ümberkorraldamise programmi rakendamisel ja tehnoloogilisel moderniseerimisel,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

1.   Käesolevaga luuakse assotsiatsioon ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni vahel.

2.   Käesoleva lepingu eesmärgid on järgmised:

a)

luua sobiv raamistik lepinguosaliste vahelisele poliitilisele dialoogile, mis võimaldab arendada lähedasi suhteid kõigis valdkondades, mille puhul nad peavad dialoogi vajalikuks;

b)

luua tingimused kaubavahetuse, teenuste ja kapitali kaubanduse järkjärguliseks liberaliseerimiseks;

c)

edendada eeskätt dialoogi ja koostöö abil kaubandust ning harmoonilisi majandus- ja sotsiaalseid suhteid lepinguosaliste vahel, et soodustada Liibanoni ja Liibanoni rahva arengut ja heaolu;

d)

edendada majandus-, sotsiaal-, kultuuri-, rahandus- ja valuutaalast koostööd;

e)

edendada koostööd muudes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 2

Lepinguosaliste vahelised suhted ja lepingu enda sätted põhinevad demokraatlike põhimõtete ja põhiliste inimõiguste austamisel, nagu need on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis, mis suunab nende sise- ja välispoliitikat ning moodustab käesoleva lepingu olulise osa.

I JAOTIS

POLIITILINE DIALOOG

Artikkel 3

1.   Lepinguosaliste vahel seatakse sisse korrapärane poliitiline dialoog. See võimaldab sõlmida poolte vahel kestvad solidaarsussidemed, mis panustavad Vahemere piirkonna heaolusse, stabiilsusse ja julgeolekusse ning loovad kultuuridevahelise mõistmise ja sallivuse õhkkonna.

2.   Poliitilise dialoogi ja koostöö eesmärk on eelkõige järgmine:

a)

lihtsustada lepinguosaliste lähenemist parema vastastikuse mõistmise teel ja ühist huvi pakkuvaid rahvusvahelisi küsimusi käsitlevate seisukohtade korrapärase kooskõlastamise kaudu;

b)

anda kummalegi lepinguosalisele võimalus arvestada teise lepinguosalise seisukohti ja huve;

c)

panustada Vahemere piirkonna ning eeskätt Lähis-Ida julgeolekusse ja stabiilsusse;

d)

toetada ühisalgatusi.

Artikkel 4

Poliitiline dialoog hõlmab kõiki lepinguosalistele ühist huvi pakkuvaid küsimusi, käsitledes eriti koostöö soodustamise kaudu rahu ja julgeoleku tagamiseks vajalikke tingimusi. Dialoogi eesmärk on luua ka uusi ühise eesmärgiga koostöövorme.

Artikkel 5

1.   Poliitiline dialoog toimub korrapäraselt ja vajaduse korral, eelkõige

a)

ministrite tasandil, peamiselt assotsiatsiooninõukogu raames;

b)

kõrgemate ametnike tasandil ühelt poolt Liibanoni ja teiselt poolt nõukogu eesistujariigi ja komisjoni vahel;

c)

kõikide diplomaatiliste kanalite täieliku kasutamise teel, sealhulgas korrapärased ametnike infotunnid, nõupidamised rahvusvahelistel kohtumistel ja kolmandates riikides olevate diplomaatiliste esindajate vaheline sidepidamine;

d)

vajaduse korral mis tahes muul viisil, mis toetab dialoogi jätkumist ja tõhustamist.

2.   Euroopa Parlament ja Liibanoni Parlament peavad omavahel poliitilist dialoogi.

II JAOTIS

KAUPADE VABA LIIKUMINE

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 6

Ühendus ja Liibanon loovad kuni 12 aasta pikkuse üleminekuaja jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist järk-järgult vabakaubanduspiirkonna käesolevas jaotises sätestatud korra kohaselt ning 1994. aasta ühise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingule lisatud muude mitmepoolsete kaubanduslepingute (edaspidi “GATT”) alusel.

1. PEATÜKK

Tööstustooted

Artikkel 7

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse koondnomenklatuuri peatükkides 25–97 ning Liibanoni tollitariifistikus loetletud, ühendusest ja Liibanonist pärit toodete suhtes, välja arvatud 1. lisas loetletud tooted.

Artikkel 8

Liibanonist pärit toodete ühendusse importimisel ei pea maksma tollimakse ega muid samaväärse toimega makse.

Artikkel 9

1.   Tollimaksud ja samaväärse toimega maksud, mida kohaldatakse ühendusest pärit toodete importimisel Liibanoni, kaotatakse järk-järgult järgmise ajakava kohaselt:

viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 88 %ni baasmäärast,

kuus aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 76 %ni baasmäärast,

seitse aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 64 %ni baasmäärast,

kaheksa aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 52 %ni baasmäärast,

üheksa aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 40 %ni baasmäärast,

kümme aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 28 %ni baasmäärast,

üksteist aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 16 %ni baasmäärast,

kaksteist aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist kaotatakse allesjäänud tollimaksud ja maksud.

2.   Kui antud toote puhul ilmnevad tõsised raskused, võib assotsiatsioonikomitee vastavalt lõikele 1 kohaldatavad ajakavad ühisel kokkuleppel läbi vaadata, võttes arvesse, et ajakava, mille suhtes taotletakse läbivaatamist, ei või kõnealuse toote osas pikendada rohkem kui 12aastaseks üleminekuperioodiks. Kui assotsiatsioonikomitee ei ole otsust teinud 30 päeva jooksul alates Liibanonilt ajakava läbivaatamise taotluse saamisest, võib Liibanon ajutiselt peatada ajakava kohaldamise kuni üheks aastaks.

3.   Tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 sätestatud järkjärgulist vähendamist, on artiklis 19 viidatud määr.

Artikkel 10

Imporditollimaksude kaotamist käsitlevaid sätteid kohaldatakse ka fiskaalsete tollimaksude suhtes.

Artikkel 11

1.   Erandina artikli 9 sätetest võib Liibanon võtta piiratud kestusega meetmeid, mis seisnevad tollimaksude suurendamises või taaskehtestamises.

2.   Need meetmed võivad hõlmata üksnes uusi ja noori tööstusharusid või sektoreid, mida korraldatakse ümber või mis on suurtes raskustes, eriti kui need raskused põhjustavad olulisi sotsiaalseid probleeme.

3.   Liibanoni imporditavate ühendusest pärit toodete imporditollimaksud, mis on niisuguste erakorraliste meetmetega kehtestatud, ei tohi ületada 25 % toodete väärtusest ning need peavad säilitama eelise ühendusest pärit toodetele. Nende toodete impordi koguväärtus, mille suhtes rakendatakse kõnealuseid meetmeid, ei või ületada 20 % ühendusest pärit tööstustoodete keskmisest koguimpordist viimase kolme aasta jooksul, mille kohta on olemas statistilised andmed.

4.   Neid meetmeid kohaldatakse kuni viis aastat, kui assotsiatsioonikomitee ei ole lubanud pikemat kehtivusaega. Nende meetmete kohaldamine lõpetatakse hiljemalt kõige enam 12 aasta pikkuse üleminekuaja lõppedes.

5.   Kõnesolevaid meetmeid ei tohi võtta, kui kõikide asjaomase tootega seotud tollimaksude, koguseliste piirangute või samaväärse toimega maksude või meetmete kaotamisest on möödunud rohkem kui kolm aastat.

6.   Liibanon teatab assotsiatsioonikomiteele igast erakorralisest meetmest, mida ta kavatseb võtta, ning ühenduse taotlusel peetakse enne nende meetmete rakendamist nõu asjaomaste meetmete ja valdkondade üle. Nende meetmete võtmisel annab Liibanon komiteele käesoleva artikli alusel kehtestatud tollimaksude kaotamise ajakava. Nimetatud ajakavas nähakse ette kõnesolevate tollimaksude järkjärguline kaotamine iga-aastaste võrdsete osadena, alustades hiljemalt kaks aastat pärast nende kehtestamist. Assotsiatsioonikomitee võib teha otsuse teistsuguse ajakava kohta.

7.   Erandina lõikest 4 võib assotsiatsioonikomitee erandkorras lubada Liibanonil jätkata lõike 1 kohaselt võetavate meetmete rakendamist kõige rohkem kolme aasta jooksul pärast 12 aasta pikkuse üleminekuaja lõppu, et võtta arvesse uute tööstuste rajamisel ette tulevaid raskusi.

2. PEATÜKK

Põllumajandus-, kalandus- ja töödeldud põllumajandustooted

Artikkel 12

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse ühendusest ja Liibanonist pärit toodete suhtes, mis on loetletud koondnomenklatuuri peatükkides 1–24, Liibanoni tollitariifistikus ja 1. lisas.

Artikkel 13

Ühendus ja Liibanon suurendavad järk-järgult mõlemale lepinguosalisele huvi pakkuvate põllumajandus-, kalandus- ja töödeldud põllumajandustoodetega kauplemise liberaliseerimist.

Artikkel 14

1.   Protokollis 1 loetletud Liibanonist pärit põllumajandustooteid imporditakse ühendusse selles protokollis sätestatud korra kohaselt.

2.   Protokollis 2 loetletud ühendusest pärit põllumajandustooteid imporditakse Liibanoni selles protokollis sätestatud korra kohaselt.

3.   Käesolevasse peatükki kuuluvate töödeldud põllumajandustoodete kaubavahetuse korral rakendatakse protokollis 3 sätestatud korda.

Artikkel 15

1.   Viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist vaatavad ühendus ja Liibanon olukorra üle, et määrata vastavalt artiklis 13 sätestatud eesmärgile kindlaks meetmed, mida ühendus ja Liibanon kohaldavad pärast ühe aasta möödumist käesoleva lepingu läbivaatamisest.

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 sätete kohaldamist ning võttes arvesse kahe lepinguosalise vahelise kaubanduse mahtu põllumajandus-, kalandus- ja töödeldud põllumajandustoodete osas ning nende toodete erilist tundlikkust, uurivad ühendus ja Liibanon assotsiatsiooninõukogus korrapäraselt toodete kaupa ning vastastikku teineteisele lisasoodustuste andmise võimalust.

Artikkel 16

1.   Kui lepinguosalise põllumajanduspoliitika rakendamise või selle kehtivate eeskirjade muutmise tagajärjel kehtestatakse erieeskirjad või kui selle põllumajanduspoliitika rakendamisega seotud sätteid muudetakse või laiendatakse, võib kõnealune lepinguosaline asjaomaste toodete puhul muuta käesolevast lepingust tulenevat korda.

2.   Muudatust tegev lepinguosaline teavitab sellest assotsiatsioonikomiteed. Assotsiatsioonikomitee tuleb kokku teise lepinguosalise taotlusel, et vajalikul määral arvesse võtta teise lepinguosalise huvisid.

3.   Kui ühendus või Liibanon muudab lõike 1 kohaldamisel käesolevas lepingus põllumajandustoodete jaoks ette nähtud korda, annab ta teise lepinguosalise territooriumilt pärit toodetele nende importimisel käesolevas lepingus ette nähtud soodustustega võrdseid soodustusi.

4.   Käesoleva lepinguga ette nähtud korra iga muudatust arutatakse ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel assotsiatsiooninõukogus.

Artikkel 17

1.   Mõlemad lepinguosalised lubavad teha koostööd võimalike pettuste vähendamiseks käesoleva lepingu kaubandust käsitlevate sätete kohaldamisel.

2.   Kui üks lepinguosaline leiab, et on piisavaid tõendeid pettuse kohta, näiteks toodete ekspordi olulise suurenemise kohta ühelt lepinguosaliselt teisele tasemeni, mis ei vasta enam majandustingimustele, nagu tavapärane tootmis- ja ekspordimaht, või teisele osapoolele päritolutõendite kontrollimiseks vajaliku halduskoostöö tegematajätmise kohta, alustavad lepinguosalised muudest käesoleva lepingu sätetest olenemata viivitamatult konsultatsioone sobiva lahenduse leidmiseks. Kuni sellise lahenduse leidmiseni võib asjaomane lepinguosaline võtta meetmeid, mida ta peab vajalikuks. Meetmete valikul tuleb eelistada neid meetmeid, mis segavad käesolevas lepingus sätestatud korra toimimist kõige vähem.

3. PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 18

1.   Alates käesoleva lepingu jõustumisest ei rakendata ühenduse ja Liibanoni vahelises kaubanduses uusi impordi- ega eksporditollimakse ega samaväärse toimega makse, samuti ei suurendata juba rakendatavaid impordi- ja eksporditollimakse ega samaväärse toimega makse, kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

2.   Ühenduse ja Liibanoni kaubavahetuses ei võeta kasutusele uusi koguselisi impordipiiranguid ega samaväärse toimega meetmeid.

3.   Ühenduse ning Liibanoni vahelises kaubanduses kaotatakse koguselised impordipiirangud ja samaväärse toimega meetmed alates käesoleva lepingu jõustumisest.

4.   Ühendus ja Liibanon ei kohalda omavahelise ekspordi suhtes tollimakse ega samaväärse toimega makse, koguselisi piiranguid ega samaväärse toimega meetmeid.

Artikkel 19

1.   Tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse artikli 9 lõikes 1 sätestatud järjestikuseid vähendamisi, on iga toote puhul läbirääkimiste lõpetamise päeval ühenduses tegelikult kohaldatud tollimaks.

2.   Liibanoni ühinemisel WTOga on lepinguosaliste vahel kohaldatavaks imporditollimaksu baasmääraks WTO seotud tollimäär või ühinemiskuupäeval tegelikult kohaldatav madalam tollimaksu määr. Kui pärast WTOga ühinemist kohaldatakse tollimaksu vähendamist erga omnes põhimõttel, rakendatakse vähendatud maksumäära.

3.   Lõikes 2 on sätestatud teatavate vähendatud tollimaksude kohaldamine, mida kohaldatakse pärast läbirääkimiste lõpetamise päeva erga omnes põhimõttel.

4.   Lepinguosalised teatavad teineteisele oma vastavad läbirääkimiste lõpetamise päeval kohaldatavad maksumäärad.

Artikkel 20

Liibanonist pärit kaupade ühendusse importimisel ei või nende suhtes kohaldada soodsamaid tingimusi kui need, mida liikmesriigid omavahel kohaldavad.

Artikkel 21

1.   Lepinguosalised hoiduvad kohaldamast riikliku maksustamise meetmeid või korda, mis otseselt või kaudselt tõrjub teise lepinguosalise territooriumilt pärit samasuguseid tooteid.

2.   Ühe lepinguosalise territooriumile eksporditud toodete puhul ei tohi kaudsete riigimaksude tagasimaksed ületada nendele otseselt või kaudselt kehtestatud kaudseid riigimakse.

Artikkel 22

1.   Käesolev leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduse korra säilitamist või loomist, kui nendega ei muudeta käesolevas lepingus ette nähtud kaubavahetuskorda.

2.   Lepinguosalised peavad assotsiatsioonikomitees nõu tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade asutamise lepingute ning vajaduse korral teiste põhiküsimuste üle, mis on seotud kolmandate riikidega kauplemise poliitikaga. Eelkõige peetakse niisugust nõu kolmanda riigi ühinemisel ühendusega, et tagada ühenduse ja Liibanoni vastastikuste huvidega arvestamine.

Artikkel 23

Kui üks lepinguosaline leiab, et kaubavahetuses teise lepinguosalisega kasutatakse kehtivate rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt 1994. aasta GATTi VI artikli tähenduses ja asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohaselt dumpingut, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid niisuguse tegevuse vastu 1994. aasta GATTi VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu ning asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohaselt.

Artikkel 24

1.   Ilma et see piiraks artikli 35 kohaldamist, kohaldatakse lepinguosaliste vahel WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingut.

2.   Kuni võetakse vastu artikli 35 lõikes 2 nimetatud vajalikud reeglid, võib üks lepinguosalistest, kui ta leiab, et kaubavahetuses teise lepinguosalisega toimub subsideerimine kehtivate rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) VI ja XVI artikli tähenduses, võtta asjakohaseid meetmeid niisuguse tegevuse vastu kooskõlas eeskirjadega, mis on määratletud WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepinguga ning asjakohaste siseriiklike õigusaktidega.

Artikkel 25

1.   Lepinguosaliste vahel kohaldatakse 1994. aasta GATTi XIX artiklit ning WTO kaitsemeetmete lepingut ja asjakohaseid siseriiklikke õigusakte.

2.   Enne rahvusvaheliste eeskirjadega määratletud kaitsemeetmete rakendamist annab meetmeid rakendada sooviv lepinguosaline assotsiatsioonikomiteele kogu asjakohase teabe, mida on tarvis olukorra põhjalikuks hindamiseks, et leida lepinguosalistele vastuvõetav lahendus.

Lahenduse leidmiseks peavad lepinguosalised viivitamatult nõu assotsiatsioonikomitees. Kui nõupidamise tulemusena ei jõua lepinguosalised 30 päeva jooksul alates nõupidamise algusest kokkuleppele kaitsemeetmete rakendamisest loobumise osas, võib kaitsemeetmeid rakendada kavatsev lepinguosaline kohaldada 1994. aasta GATTi XIX artikli sätteid ning WTO kaitsemeetmete lepingut.

3.   Kaitsemeetmete väljavalimisel vastavalt käesolevale artiklile eelistavad lepinguosalised meetmeid, mis segavad käesoleva lepingu eesmärkide saavutamist kõige vähem.

4.   Kaitsemeetmete rakendamisel teavitatakse viivitamata assotsiatsioonikomiteed ja nende osas konsulteeritakse korrapäraselt komiteega eriti eesmärgiga kaotada need niipea, kui asjaolud seda võimaldavad.

Artikkel 26

1.   Kui artikli 18 lõike 4 järgimine toob kaasa

a)

reeksportimise kolmandasse riiki, mille korral eksportiva lepinguosalise suhtes säilivad asjaomase toote puhul koguselised ekspordipiirangud, eksporditollimaksud või samaväärse toimega meetmed või maksud;

b)

eksportiva lepinguosalise jaoks olulise toote tõsise puudujäägi või sellise puudujäägi ohu

ja kui eespool nimetatud olukorrad põhjustavad või võivad põhjustada eksportivale lepinguosalisele suuri raskusi, võib see lepinguosaline võtta asjakohaseid meetmeid lõikes 2 sätestatud tingimustel ja korras.

2.   Lõikes 1 kirjeldatud olukordadest tulenevatest raskustest teatatakse nende uurimiseks assotsiatsioonikomiteele. Assotsiatsioonikomitee võib teha raskuste kõrvaldamiseks vajaliku otsuse. Kui komitee ei ole teinud otsust 30 päeva jooksul alates talle asja arutamiseks esitamisest, võib eksportiv lepinguosaline kohaldada sobivaid meetmeid asjaomase toote eksportimisel. Need meetmed ei või olla diskrimineerivad ja need kõrvaldatakse, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

Artikkel 27

Käesolevas lepingus sätestatu ei välista selliste impordi-, ekspordi- või transiidikeeldude või -piirangute kohaldamist, mis on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku seisukohast, inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmisega, kunsti-, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvuslike rikkuste kaitsmisega, intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmisega, kulda ja hõbedat käsitlevate eeskirjadega ja ammenduvate loodusvarade säilitamisega. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski meelevaldse diskrimineerimise vahendit ega lepinguosaliste vahelise kaubanduse varjatud piiramist.

Artikkel 28

“Päritolustaatusega toodete” mõiste määratlus käesoleva jaotise sätete kohaldamiseks ja nendega seotud halduskoostöö meetodid on sätestatud protokollis 4.

Artikkel 29

Ühendusse importimisel kasutatakse kaupade klassifitseerimiseks kaupade koondnomenklatuuri. Liibanoni importimisel kasutatakse kaupade liigitamiseks Liibanoni tollitariifistikku.

III JAOTIS

ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMINE

Artikkel 30

1.   Tingimused, mida üks lepinguosaline võimaldab teisele asutamisõiguse ja teenuste osutamise suhtes, põhinevad mõlema lepinguosalise üldisest teenuskaubanduse kokkuleppest (GATS) tulenevatel kokkulepetel ja muudel kohustustel. See säte jõustub alates kuupäevast, mil Liibanon liitub lõplikult WTOga.

2.   Liibanon kohustub esitama GATSi XX artikli kohase teenuseid käsitlevate erikohustuste nimekirja Euroopa Ühendusele ja selle liikmesriikidele kohe, kui see on lõplikult koostatud.

3.   Lepinguosalised kohustuvad kaaluma eespool nimetatud sätete edasiarendamist seoses GATSi V artiklis määratletud “majandusintegratsiooni lepinguga”.

4.   Assotsiatsiooninõukogu vaatab lõikes 3 sätestatud eesmärgi esimest korda üle üks aasta pärast käesoleva lepingu jõustumist.

5.   Lepinguosalised ei võta käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva ja Liibanoni WTOga ühinemise kuupäeva vahelisel ajal meetmeid, mis muudavad tingimused, mille alusel osutavad teenuseid ühenduse või Liibanoni teenuseosutajad, piiratumaks käesoleva lepingu jõustumise päeval kehtivatest tingimustest.

6.   Käesolevas jaotises kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

lepinguosalise teenuseosutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osutada või osutab teenuseid;

b)

juriidiline isik – äriühing või tütarettevõtja, mis on asutatud ühenduse liikmesriigi või Liibanoni õigusaktide kohaselt ja mille registrijärgne asukoht või juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on kas ühenduse või Liibanoni territooriumil. Juriidilist isikut, kellel on kas ühenduse või Liibanoni territooriumil üksnes registrijärgne asukoht või juhatuse asukoht, ei käsitleta ühenduse või Liibanoni juriidilise isikuna, kui selle tegevus ei ole tegelikult ja pidevalt seotud kas ühe liikmesriigi või Liibanoni majandusega;

c)

tütarettevõtja – juriidiline isik, keda tegelikult kontrollib teine juriidiline isik;

d)

füüsiline isik – ühenduse liikmesriigi või Liibanoni kodanik nende riikide vastavate õigusaktide kohaselt.

IV JAOTIS

MAKSED, KAPITAL, KONKURENTS JA MUUD MAJANDUST KÄSITLEVAD SÄTTED

1. PEATÜKK

Jooksvad maksed ja kapitali liikumine

Artikkel 31

Käesoleva lepingu sätete kohaselt ja juhul, kui artiklitest 33 ja 34 ei tulene teisiti, ei piira ühelt poolt ühendus ja teiselt poolt Liibanon omavahel kapitali liikumist ega luba diskrimineerimist kodakondsuse või oma kodanike elukoha või kapitali investeerimiskoha põhjal.

Artikkel 32

Käesoleva lepingu kohase kaupade, isikute, teenuste või kapitali liikumisega seotud jooksvad maksed on täiesti piiranguvabad.

Artikkel 33

1.   Kui käesoleva lepingu muudest sätetest ning ühenduse ja Liibanoni muudest rahvusvahelistest kohustustest ei tulene teisiti, ei piira artiklid 31 ja 32 mis tahes piirangu kohaldamist, mis kehtib nende vahel käesoleva lepingu jõustumispäeval nendevahelise kapitali liikumise suhtes ja on seotud otseinvesteerimisega, sealhulgas kinnisvarasse, või asutamise, finantsteenuste osutamise või väärtpaberite kapitaliturule lubamisega.

2.   Siiski ei mõjuta see Liibanonis ühenduse residentide ega ühenduses Liibanoni residentide tehtud investeeringute ja nendest tuleneva kasumi viimist välismaale.

Artikkel 34

Kui üks või mitu ühenduse liikmesriiki või Liibanon on tõsistes raskustes või neid ähvardavad tõsised raskused seoses maksebilansiga, võib vastavalt ühendus või Liibanon GATTi raames kehtestatud tingimuste ning Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII ja XIV artikli kohaselt kehtestada piirangud jooksvatele maksetele, kui sellised meetmed on hädavajalikud. Olenevalt asjaoludest teatab ühendus või Liibanon viivitamata sellest teisele lepinguosalisele ning esitab võimalikult kiiresti meetmete kõrvaldamise ajakava.

2. PEATÜKK

Konkurents ja muud majandust käsitlevad sätted

Artikkel 35

1.   Järgnev on kokkusobimatu käesoleva lepingu nõuetekohase toimimisega niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada kaubandust ühenduse ja Liibanoni vahel:

a)

kõik ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja ettevõtjatevaheline kooskõlastatud tegevus, mille eesmärk või tagajärg on neile kehtivate õigusaktide määratluse kohaselt konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine;

b)

neile kehtivate õigusaktide määratluse kohaselt turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühe või mitme ettevõtja poolt kogu ühenduse või Liibanoni territooriumil või selle olulisel osal.

2.   Lepinguosalised rakendavad oma vastavaid konkurentsi käsitlevaid õigusakte ja vahetavad teavet, võttes arvesse konfidentsiaalsusnõuetest tulenevaid piiranguid. Assotsiatsioonikomitee võtab lõike 1 rakendamiseks vajalikud koostööd käsitlevad eeskirjad vastu viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist.

3.   Kui ühendus või Liibanon leiab, et teatav teguviis ei ole käesoleva artikli lõikega 1 vastavuses ja kui see teguviis tekitab või võib tekitada teisele lepinguosalisele tõsiseid piiranguid, võib ta võtta sobivaid meetmeid pärast konsulteerimist assotsiatsioonikomitees või kui küsimuse konsulteerimiseks esitamisest on möödunud 30 tööpäeva.

Artikkel 36

Ilma et see piiraks GATTis ette nähtud kohustusi, kohandavad liikmesriigid ja Liibanon järk-järgult oma kaubanduslikke riigimonopole tagamaks, et viis aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist ei oleks kaupade hankimis- ja turustamistingimuste suhtes diskrimineerimist liikmesriikide ja Liibanoni kodanike vahel. Assotsiatsioonikomiteed teavitatakse selle eesmärgi saavutamiseks võetud meetmetest.

Artikkel 37

Riigi osalusega äriühingutele ja eri- või ainuõigustega ettevõtjatele tagab assotsiatsiooninõukogu, et käesoleva lepingu jõustumispäevale järgnevast viiendast aastast ei jõustata ega säilitata ühtki meedet, mis moonutab kaubandust ühenduse ja Liibanoni vahel sedavõrd, et see on vastuolus lepinguosaliste huvidega. See säte ei peaks takistama nendele ettevõtjatele antud eriülesannete täitmist juriidiliselt ega tegelikult.

Artikkel 38

1.   Käesoleva artikli ja 2. lisa sätete kohaselt tagavad lepinguosalised piisava ja tõhusa intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitse vastavuse rangeimatele rahvusvahelistele normidele, sealhulgas tõhusad vahendid selliste õiguste kaitsmiseks.

2.   Lepinguosalised uurivad korrapäraselt käesoleva artikli ja 2. lisa rakendamist. Kui intellektuaalomandi kaitse valdkonnas tekib kaubandustingimusi mõjutavaid raskusi, peetakse ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel viivitamata nõu, et jõuda vastastikku rahuldavate lahendusteni.

Artikkel 39

1.   Lepinguosalised võtavad endale eesmärgiks riigihankelepingute vastastikuse ja järkjärgulise liberaliseerimise.

2.   Assotsiatsioonikomitee võtab vajalikke meetmeid lõike 1 rakendamiseks.

V JAOTIS

MAJANDUS- JA VALDKONDLIK KOOSTÖÖ

Artikkel 40

Eesmärgid

1.   Mõlemad lepinguosalised kehtestavad ühiselt strateegiad ja korra, mis on vajalik koostöö saavutamiseks käesoleva jaotisega hõlmatud valdkondades.

2.   Lepinguosalised kohustuvad süvendama majanduskoostööd, pidades silmas vastastikust huvi ja käesolevat lepingut iseloomustavat partnerluse vaimu.

3.   Majanduskoostöö eesmärk on toetada Liibanoni enda jõupingutusi püsiva majandusliku ja sotsiaalse arengu saavutamiseks.

Artikkel 41

Reguleerimisala

1.   Koostöö on suunatud esmajoones nendele tegevusvaldkondadele, mis kannatavad sisepingete või sisemiste raskuste tõttu või mida mõjutab Liibanoni majanduse ning eelkõige Liibanoni ja ühenduse vahelise kaubanduse liberaliseerimine.

2.   Samuti keskendutakse koostöös peamiselt valdkondadele, mis võivad lähendada ühenduse ja Liibanoni majandust, eelkõige neile, mis aitavad kaasa püsiva kasvu ja tööhõive saavutamisele.

3.   Majanduskoostöö eri valdkondade keskne osa on keskkonna ja ökoloogilise tasakaalu säilitamine.

4.   Lepinguosalised võivad kokku leppida, et laiendavad majanduskoostööd ka muudele sektoritele, mis ei ole käesoleva jaotise sätetega reguleeritud.

Artikkel 42

Meetodid ja üksikasjalikud eeskirjad

Majanduskoostöö hõlmab eelkõige järgmisi tegevusi:

a)

kahe lepinguosalise korrapärane kõiki makromajanduspoliitika aspekte hõlmav majandusdialoog;

b)

korrapärane teabe ja ideede vahetus igas koostöösektoris, sealhulgas ametnike ja ekspertide kohtumised;

c)

nõustamine, oskusteabe jagamine ja koolitus;

d)

ühistegevus, näiteks seminarid ja õpikojad;

e)

tehniline, haldus- ja õigusloomeabi;

f)

koostööd käsitleva teabe levitamine.

Artikkel 43

Haridus ja koolitus

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

määratleda vahendid, et parandada tunduvalt olukorda haridus- ja koolitusvaldkonnas, eriti kutseõppe alal;

b)

julgustada kultuuride lähendamise eesmärgil tugevate sidemete loomist ühismeetmetele spetsialiseerunud ametite vahel ning kogemuste ja oskusteabe vahetust, eriti noortevahetust ning ülikoolide ja muude haridusasutuste vahelist vahetust;

c)

eriti soodustada naiste juurdepääsu haridusele, sealhulgas tehnilisele koolitusele, kõrgharidusele ja kutseõppele.

Artikkel 44

Teadus-, tehnika- ja tehnoloogiakoostöö

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

soodustada püsisidemete loomist lepinguosaliste teadusringkondade vahel, kasutades eelkõige järgmisi abinõusid:

uurimis- ja tehnoloogiaarendustegevuse alastes ühenduse programmides osalemise võimaldamine Liibanonile kooskõlas ühenduse eeskirjadega, mis reguleerivad kolmandate riikide osalemist sellistes programmides,

Liibanoni osalemine detsentraliseeritud koostöövõrkudes,

koolituse ja teadustöö koostoime edendamine;

b)

parandada Liibanoni teadussuutlikkust ja tehnoloogia arendamist;

c)

stimuleerida tehnoloogilist uuenduslikkust ning uue tehnoloogia siiret ja oskusteabe levikut;

d)

analüüsida viise, kuidas Liibanon saaks osaleda Euroopa teadusalastes raamprogrammides.

Artikkel 45

Keskkond

1.   Lepinguosalised hoogustavad koostööd, et vältida keskkonna seisundi halvenemist, ohjeldada saastamist ja kasutada loodusvarasid mõistlikult, et tagada säästev areng.

2.   Koostöö põhivaldkonnad on järgmised:

a)

Vahemere vee kvaliteet, meresaaste kontrollimine ja vältimine;

b)

jäätmekäitlus, eelkõige ohtlike jäätmete käitlemine;

c)

sooldumine;

d)

tundlike rannikualade keskkonnakorraldus;

e)

keskkonnaalane kasvatus ja keskkonnateadlikkus;

f)

kõrgetasemeliste keskkonnajuhtimis- ja -seiremeetodite kasutamine, eriti keskkonnateabesüsteemide ja keskkonnamõju uuringute kasutamine;

g)

tööstuse arengu mõju keskkonnale tervikuna ja eelkõige tööstusrajatiste ohutus;

h)

põllumajanduse mõju pinnase ja vee omadustele;

i)

pinnase säilitamine ja -kaitse;

j)

veeressursside otstarbekas haldamine;

k)

ühine teadus- ja järelevalvetegevus ning programmid ja projektid.

Artikkel 46

Tööstuskoostöö

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

soodustada lepinguosaliste ettevõtjate vahelist koostööd, sealhulgas sellist koostööd, mille eesmärk on võimaldada Liibanonile juurdepääs ühenduse ettevõtjate võrgustikele;

b)

toetada jõupingutusi, mis on suunatud Liibanoni avaliku ja erasektori tööstuse (sealhulgas põllumajandusliku toidutööstuse) ajakohastamisele ja ümberkorraldamisele;

c)

soodustada eraalgatust soosivat keskkonda eesmärgiga stimuleerida ja mitmekesistada sise- ning eksporditurgu;

d)

parandada Liibanoni inimressursse ja tööstuspotentsiaali, rakendades tõhusamat uuendus- ning uurimis- ja tehnoloogiaarenduspoliitikat;

e)

soodustada juurdepääsu kapitaliturgudele, et rahastada kasumlikke investeeringuid;

f)

julgustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arengut, eriti

soodustades ettevõtjatevahelisi kontakte, osaliselt kasutades ühenduse võrgustikke ja vahendeid tööstuskoostöö ja partnerluse edendamiseks,

lihtsustades juurdepääsu investeeringute rahastamiseks ette nähtud laenudele,

tehes kättesaadavaks teabe- ja abi-/tugiteenused,

edendada inimressursse uuenduste soodustamiseks, projektide ja majandustegevuse algatamiseks.

Artikkel 47

Investeeringute soodustamine ja kaitse

1.   Koostöö eesmärk on suurendada kapitali, oskusteabe ja tehnoloogia liikumist Liibanoni muu hulgas järgmise abil:

a)

asjakohased vahendid investeerimisvõimaluste kindlakstegemiseks ning teabekanalid investeerimist reguleerivate eeskirjade kohta;

b)

Euroopa investeerimissüsteemi elementide (tehniline abi, otsene finantsabi, maksusoodustused ning investeerimiskindlustus jne) ning eelkõige välisinvesteeringutega seonduva teabe edastamine ning Liibanonile sellest kasusaamise võimaldamine;

c)

ühisettevõtete (eeskätt väikese või keskmise suurusega ettevõtjate osas) loomise kaalumine, vajaduse korral liikmesriikide ja Liibanoni vaheliste lepingute sõlmimine;

d)

investeerimise soodustamiseks ning edendamiseks mehhanismide loomine;

e)

investeeringuid soodustava õigusraamistiku arendamine, vajaduse korral Liibanoni ja liikmesriikide vaheliste investeeringukaitse- ja topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise teel.

2.   Koostööga võib hõlmata nende projektide planeerimise ja rakendamise, millele on omane põhitehnoloogia tõhus omandamine ja kasutamine, standardite kasutamine, inimressursside arendamine ning töökohtade loomine kohapeal.

Artikkel 48

Koostöö standardimise ja vastavushindamise valdkonnas

Lepinguosalised teevad koostööd, et

a)

vähendada erinevusi standardimises, metroloogias, kvaliteedikontrollis ja vastavushindamises;

b)

edendada Liibanoni laboratooriumite ajakohastamist;

c)

pidada läbirääkimisi vastastikuse tunnustamise lepingute sõlmimiseks niipea, kui tingimused selleks on täidetud;

d)

tugevdada standardimise, kvaliteedi ning intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi eest vastutavaid Liibanoni asutusi.

Artikkel 49

Õigusaktide ühtlustamine

Lepinguosalised teevad kõik, et ühtlustada oma asjakohased õigusnormid ja seeläbi hõlbustada käesoleva lepingu rakendamist.

Artikkel 50

Finantsteenused

Koostöö eesmärk on ühiseeskirjade ja -standardite lähendamine järgmistes valdkondades:

a)

finantsturgude arendamine Liibanonis;

b)

finantsteenuste ja -seire raamatupidamis-, auditeerimis-, järelevalve- ning reguleerimismeetmete parandamine Liibanonis.

Artikkel 51

Põllumajandus ja kalandus

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

toodangu mitmekesistamise poliitika toetamine;

b)

toiduabist sõltuvuse vähendamine;

c)

keskkonda asjakohaselt arvesse võtva põllumajanduse edendamine;

d)

tihedamate sidemete loomine mõlema lepinguosalise ettevõtjate, ühenduste ja erialaste organisatsioonide vahel;

e)

abi ja tehnilise koolituse pakkumine; agronoomiauuringute, nõustamisteenuste, põllumajandusliku väljaõppe ja põllumajandussektori töötajate tehnilise koolituse toetamine;

f)

fütosanitaar- ja veterinaarstandardite ühtlustamine;

g)

maapiirkondade ühtlase arengu toetamine, sealhulgas põhiteenuste parandamise ja sellega seotud majandustegevuse arendamise toetamine, eriti keelatud kultuuride likvideerimisest mõjutatud piirkondades;

h)

koostöö maapiirkondade vahel, maapiirkondade arenguga seotud kogemuste ja oskusteabe vahetamine;

i)

merekalapüügi ja akvakultuuri arendamine;

j)

pakendite, ladustamise ja turustusviiside väljatöötamine ning jaotuskanalite parandamine;

k)

põllumajanduse veevarude arendamine;

l)

metsandussektori arendamine, eriti taasmetsastamise, metsatulekahjude vältimise, metsakarjamaade, samuti kõrbestumise vastu võitlemise valdkonnas;

m)

põllumajanduse mehhaniseerimine ja põllumajandusteenuseid osutavate ühistute edendamine;

n)

põllumajanduslaenude süsteemi tugevdamine.

Artikkel 52

Transport

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

ühist huvi pakkuvate peamiste üle-euroopaliste ühendusteedega seotud maantee-, sadama- ja lennuväljainfrastruktuuride restruktureerimine ja ajakohastamine;

b)

ühenduses valitsevatele tegevus- ja ohutusstandarditele vastavate standardite loomine ja jõustamine;

c)

tehniliste seadmete täiendamine, et need vastaksid ühenduse mitmeliigilise transpordi, konteinervedude ja ümberlaadimise standarditele;

d)

maantee-, mere- ja mitmeliigilise transiidi ning sadamate, lennuväljade, mereliikluse ja lennujuhtimise, raudteede ja navigatsioonivahendite haldamise parandamine;

e)

suurvedude, sealhulgas ühistranspordi ümberkorraldamine ja ümberstruktureerimine.

Artikkel 53

Infoühiskond ja telekommunikatsioon

1.   Lepinguosalised tõdevad, et info- ja sidetehnoloogiad on kaasaegse ühiskonna võtmeelemendid, mis on majandus- ja sotsiaalarengu seisukohast äärmiselt tähtsad ning on areneva infoühiskonna nurgakivideks.

2.   Käesolevas valdkonnas on koostöö eesmärgid järgmised:

a)

dialoog infoühiskonna eri aspektidega seotud küsimuste, kaasa arvatud telekommunikatsioonipoliitika üle;

b)

teabevahetus ja tehniline abi seoses infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnoloogia regulatiivküsimuste ja standardimisega, vastavustestimise ja -sertifitseerimisega;

c)

uute info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiate ning ajakohastatud kõrgetasemeliste side-, teenuse- ja infotehnoloogiaseadmete levitamine;

d)

teadusuuringute, tehnilise arengu ja tööstusrakenduste ühisprojektide edendamine ja elluviimine infotehnoloogia, side, telemaatika ja infoühiskonna valdkondades;

e)

Liibanoni organisatsioonide osalemine katseprojektides ja Euroopa programmides vastavalt kehtestatud raamistikele;

f)

ühenduse ja Liibanoni võrkude ja telemaatikateenuste vastastikune sidumine ning koostalitlusvõime;

g)

regulatiivala käsitlevat koostööd hõlmav dialoog rahvusvaheliste sidusteenuste kohta, sealhulgas eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsega seotud aspektid.

Artikkel 54

Energeetika

Koostöös keskendutakse järgmisele:

a)

taastuvenergia edendamine;

b)

energia säästmise ja energiatõhususe edendamine;

c)

kahe lepinguosalise ettevõtjaid ja ühiskondlikke organisatsioone ühendavate andmekogude võrkudega seotud rakendusuuringud;

d)

energiavõrkude ajakohastamisele ja arendamisele ning nende ühendamisele ühenduse energiavõrkudega suunatud jõupingutuste toetamine.

Artikkel 55

Turism

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

turismiinvesteeringute edendamine;

b)

turismitööstusega seotud teadmiste parandamine ja turismi mõjutava poliitika suurema järjepidevuse tagamine;

c)

turismi hooajalise jaotumise edendamine;

d)

kultuuripärandi tähtsuse esiletoomine turisminduses;

e)

turismi ja keskkonna vastastikuse mõju vajaliku säilitamise tagamine;

f)

turismi konkurentsivõimelisuse parandamine kõrgemate standardite ja suurema professionaalsuse toetamise kaudu;

g)

teabe liikumise parandamine;

h)

hotellimajanduse ja -juhtimise alase koolituse ja muude hotellivaldkondade koolituse tõhustamine;

i)

kogemuste vahetuse korraldamine, et tagada turismi tasakaalustatud, säästlik areng, eelkõige turismialase teabevahetuse, turismialaste näituste, kohtumiste ja väljaannete kaudu.

Artikkel 56

Tollikoostöö

1.   Lepinguosalised arendavad tollikoostööd, et tagada kaubandussätete järgimine. Selleks alustavad nad dialoogi tolliküsimustes.

2.   Koostöö keskendub eelkõige järgmisele:

a)

kaupade tollivormistusega seotud kontrolli ja protseduuride lihtsustamine;

b)

ühenduse ja Liibanoni transiidisüsteemide ühendamise võimalikkus;

c)

asjatundjatevaheline teabevahetus ja tööalane koolitus;

d)

vajaduse korral tehnilise abi osutamine.

3.   Ilma et see piiraks muude käesolevas lepingus ette nähtud koostöövormide rakendamist, eriti uimastite kuritarvitamise ja rahapesu vastase võitluse alal, osutavad lepinguosaliste haldusasutused vastastikust abi kooskõlas protokolli 5 tingimustega.

Artikkel 57

Statistikakoostöö

Koostöö eesmärk on ühtlustada lepinguosaliste poolt kasutatavaid meetodeid ja võtta kasutusele kõikide käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondadega seotud andmed, sealhulgas andmepangad, mida saab statistiliselt uurida.

Artikkel 58

Tarbijakaitse

Koostöö käesolevas valdkonnas peaks olema suunatud ühenduse ja Liibanoni tarbijakaitse eeskirjade vastavusseviimisele ning peaks võimalikult suures ulatuses hõlmama järgmist:

a)

tarbijakaitsealaste õigusaktide ühtlustamine, et vältida kaubandustõkkeid;

b)

ohtlikest toiduainetest ja tööstustoodetest vastastikuse teavitamise süsteemide loomine ja arendamine ning nende sidumine (kiirhoiatussüsteemid);

c)

teabe- ja ekspertide vahetus;

d)

koolituse korraldamine ja tehnilise abi andmine.

Artikkel 59

Koostöö institutsioonide ja õigusriigi tugevdamisel

Lepinguosalised rõhutavad veel kord õigusriigi tähtsust ning kõikide tasandite institutsioonide nõuetekohase toimimise tähtsust haldusalal üldiselt ning eriti õiguskaitses ja õigusemõistmises. Sellega seoses on eriti tähtsad sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem ja hea ettevalmistusega juristid.

Artikkel 60

Rahapesu

1.   Lepinguosalised on ühel meelel, et on vaja teha igakülgseid jõupingutusi ja koostööd, et vältida enda rahandussüsteemide kasutamist kuritegelikul teel ja eelkõige narkootikumidega seotud kuritegevusest saadud raha pesuks.

2.   Koostöö selles valdkonnas võib hõlmata haldus- ja tehnilise abi andmist rahvusvahelistele normidele vastavate tõhusate standardite kehtestamiseks rahapesu vastu võitlemisel.

Artikkel 61

Organiseeritud kuritegevuse ennetamine ja sellevastane võitlus

1.   Lepinguosalised kohustuvad tegema koostööd organiseeritud kuritegevuse tõkestamise ja sellevastase võitluse osas, eelkõige järgmistes valdkondades: inimkaubandus, seksuaalsetel eesmärkidel ärakasutamine, korruptsioon, rahaliste vahendite võltsimine, keelatud, võltsitud või piraattoodete ebaseaduslik kaubandus ja ebaseaduslikud tehingud teatud tööstusjäätmete ja radioaktiivse materjaliga, tulirelvade ja lõhkematerjali ebaseaduslik kaubandus, arvutikuritegevus, varastatud autod.

2.   Lepinguosalised teevad tihedat koostööd asjakohaste mehhanismide ja standardite väljatöötamisel.

3.   Tehniline ja halduskoostöö selles valdkonnas sisaldab kuritegevuse vastu võitlemisega või selle tõkestamisega tegelevate asutuste ja struktuuride koolitamist ja tugevdamist ning meetmete väljatöötamist kuritegevuse tõkestamiseks.

Artikkel 62

Ebaseaduslikke narkootikume käsitlev koostöö

1.   Lepinguosalised teevad koostööd enda volituste ja pädevuse piires, et tagada tasakaalustatud ja ühtne lähenemine narkootikumidele. Narkootikumide vastu suunatud tegevuse ja meetmete eesmärk on vähendada ebaseaduslike narkootikumide levitamist, nendega kauplemist ja nõudmist nende järele ning saavutada tõhusam kontroll lähteainete üle.

2.   Lepinguosalised lepivad kokku nende eesmärkide saavutamiseks vajalikud koostöömeetodid. Tegevus põhineb ühiselt kokku lepitud põhimõtetel, mis on kooskõlas ÜRO Peaassamblee narkootilisi aineid käsitlenud eriistungil 1998. aastal (UNGASS) heaks kiidetud viie aluspõhimõttega.

3.   Lepinguosaliste vaheline koostöö võib hõlmata tehnilist ja haldusabi eelkõige järgmistes valdkondades: riiklike õigusaktide ja poliitikasuundade väljatöötamine, asutuste ja teabekeskuste asutamine, personali koolitus, narkootikumialane teadustöö, narkootikumide ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate lähteainete leviku tõkestamine. Lepinguosalised võivad vastastikusel kokkuleppel teha koostööd ka muudes valdkondades.

VI JAOTIS

SOTSIAAL- JA KULTUURIKOOSTÖÖ

1. PEATÜKK

Dialoog ja koostöö sotsiaalvaldkonnas

Artikkel 63

Mõlemad lepinguosalised võtavad ühiselt vastu otsused meetodite kohta, mis on vajalikud koostöö saavutamiseks käesoleva jaotisega hõlmatud valdkondades.

Artikkel 64

1.   Lepinguosalised peavad korrapärast dialoogi kõikides neile huvi pakkuvates sotsiaalküsimustes.

2.   Nimetatud dialoogi kasutatakse edu saavutamiseks töötajate liikumise ning vastuvõtjariikide territooriumil seaduslikult elavate Liibanoni ja ühenduse kodanike võrdse kohtlemise ning sotsiaalse integreerimise valdkonnas.

3.   See dialoog hõlmab eeskätt kõiki küsimusi, mis on seotud järgmisega:

a)

võõrkogukondade elu- ja töötingimused;

b)

ränne;

c)

ebaseaduslik sisseränne;

d)

Liibanoni ja ühenduse kodanike võrdset kohtlemist, kultuuri ja tsivilisatsiooni vastastikust tundmaõppimist, sallivust ja diskrimineerimise kõrvaldamist soodustavad kavad ja programmid.

Artikkel 65

1.   Pidades silmas lepinguosaliste paremat koostööd sotsiaalvaldkonnas, rakendatakse projekte ja kavasid lepinguosalistele huvi pakkuvates valdkondades, sealhulgas järgmistes:

a)

elamistingimuste parandamine, eelkõige ebasoodsamates piirkondades ja piirkondades, mille elanikud on ümber asustatud;

b)

naiste osavõtu soodustamine majandusliku ja sotsiaalse arengu protsessist, eriti hariduse ja massiteabevahendite kaudu;

c)

Liibanoni pereplaneerimis- ning ema ja lapse kaitse kavade toetamine ja arendamine;

d)

sotsiaalkaitse- ja tervisekindlustussüsteemide parandamine;

e)

tervishoiusüsteemi parandamine, eelkõige rahvatervise ja haiguste ennetuse, tervisekaitse ning meditsiinihariduse ja -halduse valdkonnas;

f)

liikmesriikides elavate Liibanoni ja Euroopa noorte, noortööliste, noortevaldkonna valitsusväliste organisatsioonide esindajate ja muude liikmesriikides asuvate noortevaldkonna ekspertide ühisrühmade vahetus- ja meelelahutuskavade rakendamine ja rahastamine, et edendada kultuuride vastastikust tundmaõppimist ja sallivust.

2.   Lepinguosalised käivitavad dialoogi kõigis vastastikust huvi pakkuvates küsimustes, eelkõige selliste sotsiaalprobleemide alal nagu töötus, puuetega inimeste rehabilitatsioon, meeste ja naiste võrdne kohtlemine, töösuhted, kutseõpe, tööohutus ja töötervishoid.

Artikkel 66

Koostöökavasid võib rakendada kooskõlas liikmesriikide ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2. PEATÜKK

Kultuuri-, audiovisuaalse meedia ja teabealane koostöö

Artikkel 67

1.   Lepinguosalised lepivad kokku, et nad edendavad kultuurikoostööd vastastikust huvi pakkuvates valdkondades ja teineteise kultuurist lugu pidades. Nad alustavad kestvat kultuuridialoogi. Kõnealune koostöö edendab eelkõige järgmist:

a)

ajaloolise ja kultuuripärandi (mälestised, vaatamisväärsused, artefaktid, haruldased raamatud ja käsikirjad jne) säilitamine ja taastamine;

b)

kunstinäituste ja kunstnike vahetus;

c)

kultuuritöötajate koolitamine.

2.   Audiovisuaalse meedia alases koostöös püütakse edendada koostööd sellistes valdkondades nagu ühistootmine ja koolitus. Lepinguosalised otsivad võimalusi Liibanoni osaluse suurendamiseks ühenduse selle valdkonna algatustes.

3.   Lepinguosalised lepivad kokku, et ühenduses ja ühes või mitmes liikmesriigis juba rakendatavaid kultuurikavasid ja muid mõlemale poolele huvi pakkuvaid tegevusi võib laiendada ka Liibanonile.

4.   Lepinguosalised edendavad lisaks kaubanduslikku laadi kultuurikoostööd, eeskätt ühisprojektide (tootmine, investeerimine ja turustamine), koolitamise ja teabevahetuse kaudu.

5.   Lepinguosalised pööravad koostööprojektide ja -kavade kindlaksmääramisel ning ühismeetmete võtmisel eelkõige tähelepanu noortele, eneseväljendusele, kultuuripärandi säilitamisele, kultuuri levitamisele, kirjalikele ning audiovisuaalsetele suhtlemisvahenditele.

6.   Koostöö rakendatakse artiklis 42 sätestatud viisil.

3. PEATÜKK

Ebaseadusliku sisserände vältimiseks ja kontrollimiseks tehtav koostöö

Artikkel 68

1.   Lepinguosalised lepivad kokku, et teevad koostööd ebaseadusliku sisserände vältimiseks ja kontrollimiseks. Selleks

a)

nõustub iga liikmesriik võtma Liibanoni taotlusel ilma lisaformaalsusteta tagasi kõik Liibanoni territooriumil ebaseaduslikult viibivad liikmesriigi kodanikud, kui sellised isikud on kindlaks tehtud;

b)

nõustub Liibanon võtma liikmesriigi taotlusel ilma lisaformaalsusteta tagasi kõik ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil viibivad Liibanoni kodanikud, kui sellised isikud on kindlaks tehtud.

Liikmesriigid ja Liibanon annavad selleks oma kodanikele vajalikud isikut tõendavad dokumendid.

2.   Euroopa Liidu liikmesriikide puhul kehtivad käesoleva artikli kohustused üksnes nende isikute suhtes, keda käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt nende kodanikena ühenduse tähenduses.

3.   Liibanoni puhul kehtib selles artiklis sätestatud kohustus üksnes nende isikute suhtes, keda käsitletakse liibanonlastena Liibanoni õigussüsteemi ja kõigi asjakohaste kodakondsust käsitlevate seaduste kohaselt.

Artikkel 69

1.   Pärast käesoleva lepingu jõustumist peavad lepinguosalised mis tahes poole taotlusel läbirääkimisi ja sõlmivad üksteisega kahepoolsed lepingud, milles sätestatakse nende kodanike tagasivõtmise erikohustused. Kui mõni lepinguosaline seda vajalikuks peab, käsitlevad need lepingud ka kolmanda riigi kodanike tagasivõtmise korda. Sellistes lepingutes sätestatakse selle korraga hõlmatud isikute kategooriaid käsitlevad üksikasjad ning nende tagasivõtmise üksikasjalikud eeskirjad.

2.   Liibanonile antakse nende lepingute rakendamiseks vajalikku rahalist ja tehnilist abi.

Artikkel 70

Assotsiatsiooninõukogu uurib, milliseid muid ühismeetmeid saab võtta ebaseadusliku sisserände vältimiseks ja kontrollimiseks.

VII JAOTIS

RAHANDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 71

1.   Pidades silmas käesoleva lepingu eesmärkide täielikku saavutamist, rakendatakse rahanduskoostööd Liibanoniga kooskõlas asjakohase finantskorra ja rahaliste vahenditega.

2.   Nimetatud kord sätestatakse lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel selleks kõige sobivamates õigusaktides pärast käesoleva lepingu jõustumist.

3.   Lisaks käesoleva lepingu V ja VI jaotisega hõlmatud valdkondadele võidakse muu hulgas teha koostööd järgmistes valdkondades:

a)

majanduse ajakohastamisele suunatud reformide edendamine;

b)

majanduse infrastruktuuri taastamine ja ajakohastamine;

c)

erainvesteeringute ja töökohtade loomise soodustamine;

d)

vabamajanduspiirkonna järkjärgulise loomise poolt Liibanoni majandusele avaldatava mõju arvessevõtmine, eelkõige mõjutatud majandussektorite, eriti tööstuse ajakohastamise ja ümberkorraldamise puhul;

e)

sotsiaalsektoris rakendatavate meetmete, eelkõige sotsiaalkindlustusreformi toetamine.

Artikkel 72

Vahemere riikide ümberkorralduskavade toetamiseks ette nähtud ühenduse abinõude raames ja tihedas koostöös Liibanoni asutuste ning muude toetajate, eriti rahvusvaheliste finantseerimisasutustega, uurib ühendus sobivaid võimalusi, et toetada Liibanoni poolt ellu viidavat ümberkorralduspoliitikat, mille eesmärk on taastada finantstasakaal kõikides tähtsates aspektides ning luua majanduskasvu toetav ja samal ajal sotsiaalset heaolu suurendav majanduskeskkond.

Artikkel 73

Käesoleva lepingu järkjärgulisest rakendamisest tuleneda võivate makromajanduse ja rahanduse eriküsimuste kooskõlastatud käsitlemise tagamiseks jälgivad lepinguosalised tähelepanelikult ühenduse ja Liibanoni vahelise kaubanduse ja finantssuhete arengut V jaotise kohaselt algatatud korrapärase majandusdialoogi raames.

VIII JAOTIS

INSTITUTSIOONILISED, ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 74

1.   Moodustatakse assotsiatsiooninõukogu, kes tuleb, kui asjaolud nõuavad, kokku ministrite tasandil, esimehe algatusel ja vastavalt töökorras ette nähtud tingimustele.

2.   Assotsiatsiooninõukogu vaatab läbi kõik käesoleva lepinguga seotud tähtsad küsimused ja kõik muud vastastikust huvi pakkuvad kahepoolsed või rahvusvahelised küsimused.

Artikkel 75

1.   Assotsiatsiooninõukogusse kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed ning teiselt poolt Liibanoni valitsuse liikmed.

2.   Assotsiatsiooninõukogu liikmed võivad oma töökorra kohaselt anda volituse enda esindamiseks.

3.   Assotsiatsiooninõukogu kehtestab oma töökorra.

4.   Assotsiatsiooninõukogu eesistujaks on selle töökorras sätestatud tingimustel vaheldumisi Euroopa Liidu Nõukogu liige ja Liibanoni valitsuse liige.

Artikkel 76

1.   Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks on assotsiatsiooninõukogul õigus teha otsuseid käesolevas lepingus ette nähtud juhtudel.

2.   Tehtud otsused on lepinguosaliste jaoks siduvad ning nad võtavad nende otsuste rakendamiseks vajalikke meetmeid. Assotsiatsiooninõukogu võib anda ka asjakohaseid soovitusi.

3.   Assotsiatsiooninõukogu koostab oma otsused ja soovitused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 77

1.   Käesolevaga asutatakse assotsiatsioonikomitee, kes vastutab käesoleva lepingu rakendamise eest, ilma et see piiraks assotsiatsiooninõukogu volitusi.

2.   Assotsiatsiooninõukogu võib delegeerida oma volitused osaliselt või täielikult edasi assotsiatsioonikomiteele.

Artikkel 78

1.   Assotsiatsioonikomitee tuleb kokku ametnike tasandil ja sinna kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu liikmete ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmete esindajad ning teiselt poolt Liibanoni valitsuse esindajad.

2.   Assotsiatsioonikomitee kehtestab oma töökorra.

3.   Assotsiatsioonikomitee tuleb tavaliselt kokku vaheldumisi ühenduses ja Liibanonis.

Artikkel 79

1.   Assotsiatsioonikomiteel on volitused teha otsuseid seoses käesoleva lepingu haldamisega ja assotsiatsiooninõukogu poolt talle delegeeritud valdkondades.

2.   Assotsiatsioonikomitee koostab oma otsused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel. Need otsused on lepinguosaliste jaoks siduvad ning lepinguosalised võtavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 80

Assotsiatsiooninõukogu võib luua käesoleva lepingu rakendamiseks vajalikke töörühmi või organeid. Assotsiatsiooninõukogu määratleb tema alluvuses oleva töörühma või organi pädevuse.

Artikkel 81

Assotsiatsiooninõukogu võtab kõik asjakohased meetmed, et hõlbustada koostööd ja kontakte Euroopa Parlamendi ja Liibanoni Parlamendi ning ühenduse Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Liibanoni vastava asutuse vahel.

Artikkel 82

1.   Kumbki lepinguosaline võib suunata assotsiatsiooninõukogusse vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamise või tõlgendamisega.

2.   Assotsiatsiooninõukogu võib vaidluse lahendada otsusega.

3.   Kumbki lepinguosaline on kohustatud võtma meetmeid lõikes 2 osutatud otsuse täitmiseks.

4.   Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada lõike 2 kohaselt, võib ükskõik kumb lepinguosaline teatada teisele vahekohtuniku määramisest; sel juhul peab teine lepinguosaline määrama kahe kuu jooksul teise vahekohtuniku. Selle korra kohaldamisel käsitletakse ühendust ja liikmesriike ühe vaidlusosalisena.

Assotsiatsiooninõukogu määrab kolmanda vahekohtuniku.

Vahekohtunike otsused tehakse häälteenamusega.

Mõlemad vaidlusosalised peavad võtma vahekohtunike otsuse täitmiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 83

Käesolevas lepingus sätestatu ei takista lepinguosalisel võtmast meetmeid,

a)

mida ta peab vajalikuks, et vältida oma oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva teabe avalikustamist;

b)

mis on seotud relvade, laskemoona või sõjatarvikute tootmise või nendega kauplemisega või kaitsevajadusteks asendamatu teadus- või arendustöö või tootmisega, tingimusel et need meetmed ei halvenda konkurentsitingimusi selliste toodete suhtes, mis ei ole eriomaselt sõjalise otstarbega;

c)

mida ta peab enda julgeoleku seisukohalt vajalikuks avalikku korda mõjutavate tõsiste siseriiklike rahutuste, sõja või sõjaohtu kujutavate tõsiste rahvusvaheliste pingete korral või selleks, et täita oma kohustusi, mis ta on endale võtnud rahu ja rahvusvahelise julgeoleku säilitamiseks.

Artikkel 84

Käesoleva lepinguga reguleeritavates valdkondades ja ilma et see piiraks lepingus sisalduvate erisätete kohaldamist,

a)

ei põhjusta meetmed, mida Liibanon rakendab ühenduse suhtes, diskrimineerimist liikmesriikide, nende kodanike ega nende äriühingute vahel;

b)

ei põhjusta meetmed, mida ühendus rakendab Liibanoni suhtes, diskrimineerimist Liibanoni kodanike ega äriühingute vahel.

Artikkel 85

Otsese maksustamise osas käesoleva lepingu sätted ei

a)

laienda maksusoodustusi, mida emb-kumb lepinguosaline on andnud mõne talle kohustusliku rahvusvahelise lepingu või kokkuleppega;

b)

takistaks kummalgi lepinguosalisel vastu võtmast või kohaldamast pettuse või maksudest kõrvalehoidmise vältimisele suunatud meetmeid;

c)

piira kummagi lepinguosalise õigust kohaldada oma maksualaste õigusaktide sätteid maksumaksjate suhtes, kes ei ole oma elukoha poolest ühesuguses olukorras.

Artikkel 86

1.   Lepinguosalised võtavad kõik üld- ja erimeetmed, mida on vaja käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Nad hoolitsevad käesolevas lepingus sätestatud eesmärkide saavutamise eest.

2.   Kui üks lepinguosaline leiab, et teine lepinguosaline ei ole täitnud käesoleva lepingu järgset kohustust, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid. Enne nende meetmete võtmist, välja arvatud eriti pakilistel juhtudel, esitab ta assotsiatsiooninõukogule kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks uurimiseks, et leida lepinguosalistele vastuvõetav lahendus.

3.   Lõikes 2 nimetatud asjakohaste meetmete valimisel tuleb eelistada neid, mis segavad käesoleva lepingu toimimist kõige vähem. Lepinguosalised on ühel meelel, et kõnealuseid meetmeid võetakse rahvusvahelise õiguse alusel ja et need on proportsionaalsed rikkumisega.

Nendest meetmetest teatatakse viivitamata assotsiatsiooninõukogule ja teise lepinguosalise taotlusel arutatakse neid nimetatud organis.

Artikkel 87

Lisad 1 ja 2 ning protokollid 1–5 moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 88

Käesoleva lepingu kohaldamisel on “lepinguosalised” ühelt poolt ühendus või liikmesriigid või ühendus ja selle liikmesriigid nende vastavate volituste kohaselt ja teiselt poolt Liibanon.

Artikkel 89

1.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.

2.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast sellise teatamise kuupäeva.

Artikkel 90

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, nimetatud asutamislepingus sätestatud tingimustel ja teiselt poolt Liibanoni territooriumi suhtes.

Artikkel 91

Käesolev leping koostatakse kahes eksemplaris araabia, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. See antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 92

1.   Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub selle teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, millal lepinguosalised teatavad teineteisele, et lõigus 1 nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3.   Jõustumisel asendab käesolev leping 3. mail 1977 Brüsselis alla kirjutatud Euroopa Majandusühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahelise koostöölepingu ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmesriikide ja Liibanoni Vabariigi vahelise lepingu.

Artikkel 93

Vaheleping

Juhul kui käesoleva lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni jõustatakse käesoleva lepingu mõned sätted, eelkõige kaupade vaba liikumist käsitlevad sätted, ühenduse ja Liibanoni vahelise vahelepinguga, lepivad lepinguosalised kokku, et sellistel tingimustel tähendab mõiste “käesoleva lepingu jõustumise kuupäev” käesoleva lepingu II ja IV jaotise ning lepingu juurde kuuluvate 1. ja 2. lisa ja protokollide 1–5 tähenduses nimetatud artiklites, lisades ja protokollides sisalduvate kohustuste suhtes vahelepingu jõustumise kuupäeva.

LISADE JA PROTOKOLLIDE LOETELU

1. LISA

Artiklites 7 ja 12 nimetatud harmoneeritud süsteemi kaubagruppidesse 25–97 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete loetelu

2. LISA

Artiklis 38 nimetatud intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomand

PROTOKOLL 1

Liibanonist pärit põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 1

PROTOKOLL 2

ühendusest pärit põllumajandustoodete Liibanoni importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 2

PROTOKOLL 3

Liibanoni ja ühenduse vahelise töödeldud põllumajandustoodete kaubanduse kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 3

1. LISA

Liibanonist pärit töödeldud põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta

2. LISA

ühendusest pärit töödeldud põllumajandustoodete Liibanoni importimisel kohaldatava korra kohta

PROTOKOLL 4

mõiste “päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

PROTOKOLL 5

vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustes

1. LISA

Artiklites 7 ja 12 nimetatud harmoneeritud süsteemi kaubagruppidesse 25–97 kuuluvate põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete loetelu

HS-kood

2905 43

(mannitool)

HS-kood

2905 44

(sorbitool)

HS-kood

2905 45

(glütserool)

HS-rubriik

3301

(eeterlikud õlid)

HS-kood

3302 10

(lõhnaained)

HS-rubriigid

3501–3505

(valkained, modifitseeritud tärklis, liimid)

HS-kood

3809 10

(viimistlusained)

HS-rubriik

3823

(tööstuslikud rasvhapped, rafineerimisel saadud happeline õli, tööstuslikud rasvalkoholid)

HS-kood

3824 60

(sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv)

HS-rubriigid

4101–4103

(toornahad)

HS-rubriik

4301

(toorkarusnahad)

HS-rubriigid

5001–5003

(toorsiid ja siidijäägid)

HS-rubriigid

5101–5103

(vill ja loomakarvad)

HS-rubriigid

5201–5203

(puuvill, puuvillajäätmed ning kraasitud või kammitud puuvill)

HS-rubriik

5301

(lina, toores)

HS-rubriik

5302

(kanep, toores)

2. LISA

Artiklis 38 nimetatud intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomand

1.

Viienda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ratifitseerib Liibanon muudatused, mis tehakse järgmistesse intellektuaalomandit käsitlevatesse mitmepoolsetesse konventsioonidesse, mille osalisteks on liikmesriigid või mida liikmesriigid tegelikult kohaldavad:

tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (1967. aasta Stockholmi akt, muudetud 1979. aastal),

kirjandus- ja kunstiteoste kaitse Berni konventsioon (läbi vaadatud 1971. aastal Pariisis, muudetud 1979. aastal),

märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nice'i kokkulepe (Genf, 1977, muudetud 1979. aastal).

2.

Viienda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ühineb Liibanon järgmiste mitmepoolsete konventsioonidega, mille osalisteks on liikmesriigid või mida liikmesriigid tegelikult kohaldavad:

patendikoostööleping (Washington, 1970, muudetud 1979. ja 1984. aastal),

mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping (1977, muudetud 1980. aastal),

märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (Madrid, 1989),

kaubamärgiõiguse leping (Genf, 1994),

rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon (UPOV) (1991. aasta Genfi akt),

intellektuaalomandi kaubandusaspektide leping, Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisa 1C (TRIP-leping, Marrakech, 1994).

Osapooled püüavad nii kiiresti kui võimalik ratifitseerida järgmised mitmepoolsed konventsioonid:

WIPO autoriõiguse leping (Genf, 1996),

WIPO esituste ja fonogrammide leping (Genf, 1996).

3.

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada, et lõiget 1 kohaldatakse ka muude kõnealuses valdkonnas sõlmitud mitmepoolsete konventsioonide suhtes.

PROTOKOLL 1

Liibanonist pärit põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 1

1.

Järgmiste Liibanonist pärit toodete ühendusse importimisel kohaldatakse järgmisi tingimusi.

2.

Liibanonist pärit põllumajandustooteid, mida ei ole käesolevas protokollis nimetatud, lubatakse ühendusse importida tollimaksuvabalt.

3.

Esimesel kohaldamisaastal arvutatakse tariifikvootide mahud proportsionaalselt põhimahtudest, võttes arvesse käesoleva lepingu jõustumisele eelnenud aega.

 

A

B

C

D

E

F

CN-kood 2002

Kirjeldus (1)

Enamsoodustusrežiimi tollimaksuvähendus (2)

Tariifikvoot

Tollimaksuvähendus lisaks veerus B märgitud tariifikvoodile (2)

Aastane kasv

Erisätted

(%)

(netomass tonnides)

(%)

(kogus)

(netomass tonnides)

0603

Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks

0

 

 

0701 90 50

Varajane kartul, värske või jahutatud, 1. jaanuar–31. mai

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Varajane kartul, värske või jahutatud, 1. juuni–31. juuli

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Varajane kartul, värske või jahutatud, 1. oktoober–31. detsember

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tomatid, värsked või jahutatud

100

5 000

60

piiramatu

1 000

 (2)

0703 20 00

Küüslauk, värske või jahutatud

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artišokid, värsked või jahutatud

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Oliivid, värsked või jahutatud, muuks kasutuseks peale õli tootmise

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Kabatšokid, värsked või jahutatud

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konserveeritud oliivid, muuks kasutuseks peale õli tootmise

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Apelsinid, värsked või kuivatatud

60

piiramatu

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked või kuivatatud

60

piiramatu

 

 

 

 (2)

0805 50

Sidrunid ja laimid, värsked või kuivatatud

40

piiramatu

 

 

 (2)

ex 0806

Viinamarjad, värsked või kuivatatud, v.a värsked lauaviinamarjad 1. oktoober–30. aprill ja 1. juuni–11. juuli ning v.a lauaviinamarjad sordist Emperor (Vitis vinifera cv.)

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Värsked lauaviinamarjad, 1. oktoober–30. aprill ja 1. juuni–11. juuli, v.a lauaviinamarjad sordist Emperor (Vitis vinifera cv.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Õunad, värsked

100

10 000

60

piiramatu

 (2)

0808 20

Pirnid ja küdooniad, värsked

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Aprikoosid, värsked

100

5 000

60

piiramatu

 (2)

0809 20

Kirsid, värsked

100

5 000

60

piiramatu

 (2)

0809 30

Virsikud, k.a nektariinid, värsked

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Ploomid ja laukaploomid, värsked, 1. september–30. aprill

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Ploomid ja laukaploomid, värsked, 1. september–31. oktoober

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Oliiviõli

100

1 000

 (5)

1701

Roosuhkur või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

0

 

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre)

100

piiramatu

 

 

 

 (2)

2204

Viinamarjaveinid värsketest viinamarjadest, k.a kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv

0

 


(1)  Koondnomenklatuuri rakenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning sooduskord on käesoleva protokolli kontekstis kindlaks määratud CN-koodide raames. Kui CN-koodil on eesliide “ex”, tuleb sooduskord kindlaks määrata nii CN-koodi kui ka kirjelduse kohaldamisega.

(2)  Vähendust kohaldatakse ainult tollimaksu väärtuselise osa suhtes.

(3)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 1047/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 35) artiklite 1–13 sätteid ja hilisemaid muudatusi).

(4)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 71) artikleid 291–300 ja hilisemaid muudatusi).

(5)  Soodustust kohaldatakse täielikult Liibanonis saadud või toodetud ja sealt otse ühendusse veetava töötlemata oliivõli impordi suhtes.

PROTOKOLL 2

ühendusest pärit põllumajandustoodete Liibanoni importimisel kohaldatava korra kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 2

1.

Järgmiste ühendusest pärit toodete importimisel Liibanoni Vabariiki kohaldatakse järgmisi tingimusi.

2.

Veerus A märgitud tollimaksu vähendamise määrasid, mis on märgitud veerus B, ei kohaldata miinimumtollimaksu ega aktsiiside suhtes (veerg C).

 

A

B

C

Liibanoni tollikood

Kirjeldus (1)

Praegu kohaldatav tollimaks

Veerus A märgitud tollimaksu vähendamise määr alates viiendast aastast pärast käesoleva lepingu jõustumist

Erisätted

(%)

(%)

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

5

100

 

0102

Elusveised

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0103

Elussead

5

100

 

0104 10

Eluslambad

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0104 20

Eluskitsed

5

100

 

0105 11

Eluskanad liigist Gallus domesticus massiga kuni 185 g

5

100

 

0105 12

Eluskalkunid, massiga kuni 185 g

5

100

 

0105 19

Muud eluskodulinnud, massiga kuni 185 g

5

100

 

0105 92

Eluskanad liigist Gallus domesticus, massiga kuni 2 000  g

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 250 LBP/kg (neto)

0105 93

Eluskanad liigist Gallus domesticus, massiga üle 2 000 g

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 250 LBP/kg (neto)

0105 99

Muud eluskodulinnud (pardid, haned, kalkunid, pärlkanad)

5

100

 

0106

Muud elusloomad

5

100

 

0201

Värske või jahutatud veiseliha

5

100

 

0202

Külmutatud veiseliha

5

100

 

0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha

5

100

 

0204

Värske, jahutatud või külmutatud lamba- ja kitseliha

5

100

 

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

5

100

 

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

5

100

 

0207 11

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kana liigist Gallus domesticus, värsked või jahutatud rümbad

70

20

Tollimaksu alammäär: 4 200 LBP/kg (neto)

0207 12

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kana liigist Gallus domesticus, külmutatud rümbad

70

20

Tollimaksu alammäär: 4 200 LBP/kg (neto)

0207 13

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kana liigist Gallus domesticus, värsked või jahutatud tükid ja rups

70

20

Tollimaksu alammäär: 9 000 LBP/kg (neto)

0207 14

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kana liigist Gallus domesticus, külmutatud tükid ja rups

70

20

Tollimaksu alammäär: 9 000 LBP/kg (neto)

0207 24

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kalkuni värsked või jahutatud rümbad

5

100

 

0207 25

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kalkuni külmutatud rümbad

5

100

 

0207 26

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kalkuni värsked või jahutatud tükid ja rups

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 100 LBP/kg (neto)

0207 27

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, kalkuni külmutatud tükid ja rups

70

20

Tollimaksu alammäär 2 100 LBP/kg (neto)

0207 32

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, pardi, hane või pärlkana värsked või jahutatud rümbad

5

100

 

0207 33

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, pardi, hane või pärlkana külmutatud rümbad

5

100

 

0207 34

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, pardi, hane või pärlkana rasvane maks, värske või jahutatud

5

100

 

0207 35

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, pardi, hane või pärlkana muud, värsked või jahutatud

5

100

 

0207 36

Rubriigi 0105 kodulindude liha ja söödav rups, pardi, hane või pärlkana muud, külmutatud

5

100

 

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud

5

100

 

0209 00

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

5

100

 

0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu ja pulber

5

100

 

0401 10 10

Piim, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus kuni 1 % massist

70

30

Tollimaksu alammäär: 700 LBP/l + aktsiis 25 LBP/l

0401 10 90

Muud, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus kuni 1 % massist

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0401 20 10

Piim, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist

70

30

Tollimaksu alammäär: 700 LBP/l + aktsiis 25 LBP/l

0401 20 90

Muud, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist

5

A

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0401 30 10

Piim, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus üle 6 % massist

70

30

Tollimaksu alammäär: 700 LBP/l + aktsiis 25 LBP/l

0401 30 90

Muud, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldus üle 6 % massist

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0402 10

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus kuni 1,5 % massist

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0402 21

Piim ja rõõsk koor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldus üle 1,5 % massist, suhkru- või muu magusainelisandita

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0402 29

Piim ja rõõsk koor pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 1,5 % massist, muud

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0402 91

Piim ja rõõsk koor, v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, muud, suhkru- või muu magusainelisandita

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0402 99 10

Piim ja rõõsk koor, v.a pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, vedelal kujul, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga

70

30

Tollimaksu alammäär: 700 LBP/l + aktsiis 25 LBP/l

0402 99 90

Muud

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 0403 10

Lõhna- ja maitseaineteta jogurt

70

43

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (poolbruto (Semi Gross)) + aktsiis 25 LBP/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Tollimaksu alammäär: 4 000 LBP/kg (poolbruto)

ex 0403 90 90

Muud lõhna- ja maitseaineteta tooted rubriigist 0403

20

30

Aktsiis 25 LBP/l.

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0404 10

Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

5

100

 

0404 90

Muud mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, v.a vadak

5

100

 

0405 10

Või

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0405 90

Muud piimarasvad

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0406 10

Värske juust (valmimata või laagerdamata), k.a vadakujuust ja kohupiim

70

30

Tollimaksu alammäär: 2 500 LBP/kg (poolbruto)

0406 20

Riivitud juust või juustupulber

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0406 30

Sulatatud juust, riivimata või pulbristamata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

0406 40

Sinihallitusjuust

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 0406 90

Muud juustud, v.a Kashkaval

35

20

See soodustus kehtib alates käesoleva lepingu jõustumisest

0407 00 10

Värsked kanamunad

50

25

Tollimaksu alammäär: 100 LBP ühiku kohta

0407 00 90

Teiste lindude munad

20

25

 

0408 11

Kuivatatud munakollane

5

100

 

0408 19

Munakollane, v.a kuivatatud

5

100

 

0408 91

Teiste lindude kooreta munad, v.a munakollane, kuivatatud

5

100

 

0408 99

Teiste lindude kooreta munad, v.a munakollane, v.a kuivatatud

5

100

 

0409 00

Naturaalne mesi

35

25

Tollimaksu alammäär: 8 000 LBP/kg (neto)

0410 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

5

100

 

0504 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0511 10

Veisesperma

5

100

 

0511 91

Tooted kaladest, vähkidest, limustest või muudest vees elavatest selgrootutest; surnud loomad grupist 3

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0511 99

Mujal nimetamata muud loomsed tooted

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0601

Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, v.a juured rubriigist 1212

5

100

 

0602 10

Juurdumata pistikud ja pookoksad

5

100

 

0602 20

Eluspuud ja -põõsad, poogitud või pookimata, mis kannavad söödavaid vilju või pähkleid

5

100

 

0602 30

Elustaimed: rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

30

100

Veerus A märgitud praegu kohaldatavat tollimaksu vähendatakse viie protsendini alates käesoleva lepingu jõustumisest

0602 40

Elustaimed: roosid, poogitud või pookimata

5

100

 

0602 90 10

Muud, metsapuud, dekoratiivtaimed eraldi pottides, mille läbimõõt on üle 5 cm

30

100

Veerus A märgitud praegu kohaldatavat tollimaksu vähendatakse viie protsendini alates käesoleva lepingu jõustumisest

0602 90 90

Muud

5

100

 

0603

Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks või kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud)

70

25

Veerus A märgitud praegu kohaldatavat tollimaksu vähendatakse kolmekümne protsendini alates käesoleva lepingu jõustumisest

0604

Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud)

70

25

Veerus A märgitud praegu kohaldatavat tollimaksu vähendatakse kolmekümne protsendini alates käesoleva lepingu jõustumisest

0701 10

Seemnekartul, värske või jahutatud

5

100

 

0701 90

Kartul, värske või jahutatud, v.a seemnekartul

70

20

Tollimaksu alammäär: 550 LBP/kg (bruto)

0702 00

Tomatid, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 750 LBP/kg (bruto)

0703 10 10

Tippsibul, värsked või jahutatud

5

100

 

0703 10 90

Muud, šalott, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0703 20

Küüslauk, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

0703 90

Porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud

25

25

 

0704 10

Lillkapsas ja spargelkapsas, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 300 LBP/kg (bruto)

0704 20

Rooskapsas, värske või jahutatud

25

25

 

0704 90

Kapsas, lillkapsas, nuikapsas, lehtkapsas ja muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud, v.a lillkapsas ja rooskapsas

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0705 11

Peasalat, värske või jahutatud

25

25

 

0705 19

Muud, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 300 LBP ühiku kohta

0705 21

Salatsigur, värske või jahutatud

25

25

 

0705 29

Muud, värsked või jahutatud

25

25

 

0706 10

Porgand ja naeris, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 300 LBP/kg (bruto)

0706 90 10

Redis

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

0706 90 90

Muud, värsked või jahutatud

25

25

 

0707 00

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud:

70

20

Tollimaksu alammäär: 600 LBP/kg (bruto)

0708 10

Herned, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 550 LBP/kg (bruto)

0708 20

Aedoad, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0708 90

Muud kaunviljad, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0709 10

Artišokk, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0709 20

Spargel, värske või jahutatud

25

25

 

0709 30

Baklažaan, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0709 40

Seller, välja arvatud juurseller, värske või jahutatud

25

25

 

0709 51

Seened perekonnast Agaricus, värsked või jahutatud

25

25

 

0709 52

Trühvlid, värsked või jahutatud

25

25

 

0709 59

Muud seened ja trühvlid

25

25

 

0709 60

Perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0709 70

Spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0709 90 10

Oliivid, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 200 LBP/kg (bruto)

0709 90 20

Kõrvits, kabatšokk ja patissonid, värsked või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 400 LBP/kg (bruto)

0709 90 30

Pikaviljaline džuut, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 300 LBP/kg (bruto)

0709 90 40

Portulak, petersell, põld-võõrkapsas, koriander, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 750 LBP/kg (bruto)

0709 90 50

Lehtpeet, värske või jahutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0709 90 90

Muu köögivili, värske või jahutatud

25

25

 

0710 10

Külmutatud kartul

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 200 LBP/kg (bruto)

0710 21

Külmutatud herned

35

25

 

0710 22

Külmutatud uba

35

25

 

0710 29

Muu külmutatud kaunvili

35

25

 

0710 30

Külmutatud spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

35

25

 

0710 80

Muu külmutatud köögivili

35

25

 

0710 90

Külmutatud köögiviljasegud

35

25

 

ex 0711

Ajutiselt konserveeritud köögiviljad, mis sellises olekus on koheseks tarbimiseks kõlbmatud, v.a suhkrumais

5

100

 

0712 20

Kuivatatud sibulad, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

25

25

 

0712 31

Kuivatatud seened perekonnast Agaricus, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

25

25

 

0712 32

Kuivatatud kõrvtarrikud (Auricularia spp.), terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

25

25

 

0712 33

Kuivatatud kõhrikud (Tremella spp.), terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

25

25

 

0712 39

Muud kuivatatud seened ja trühvlid, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina, muul viisil töötlemata

25

25

 

0712 90 10

Suhkrumaisi seemned

5

100

 

0712 90 90

Muud kuivatatud köögiviljad, terved, tükeldatud, viilutatud, purustatud või pulbrina

25

25

 

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata)

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

0714 10

Maniokk

5

100

 

0714 20

Bataadid

5

100

 

0714 90 10

Taro

25

25

Tollimaksu alammäär: 300 LBP/kg (bruto)

0714 90 90

Muud kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad ning saagopalmi säsi

5

100

 

0801

Kookospähklid, brasiilia pähklid ja kašupähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata,

5

100

 

0802 11

Koorimata mandlid

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0802 12

Kooritud mandlid

5

100

 

0802 21

Koorimata sarapuupähklid

5

100

 

0802 22

Kooritud sarapuupähklid

5

100

 

0802 31

Koorimata kreeka pähklid

5

100

 

0802 32

Kooritud kreeka pähklid

5

100

 

0802 40

Kastanid

5

100

 

0802 50

Pistaatsiad

5

100

 

0802 90 10

Piiniapähklid

70

20

Tollimaksu alammäär: 15 000 LBP/kg (neto)

0802 90 90

Muud pähklid

5

100

 

0803 00

Värsked või kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (poolbruto)

0804 10

Värsked või kuivatatud datlid

5

100

 

0804 20 10

Värsked viigimarjad

70

20

Tollimaksu alammäär: 400 LBP/kg (bruto)

0804 20 90

Kuivatatud viigimarjad

5

100

 

0804 30

Värsked või kuivatatud ananassid

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 000 LBP/kg (bruto)

0804 40

Värsked või kuivatatud avokaadod

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 000 LBP/kg (bruto)

0804 50

Värsked või kuivatatud guajaavid, mangod ja mangostanid

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 000 LBP/kg (bruto)

0805

Värsked või kuivatatud tsitrusviljad

70

20

Tollimaksu alammäär: 400 LBP/kg (bruto)

0806 10

Värsked viinamarjad

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0806 20

Kuivatatud viinamarjad

5

100

 

0807 11

Värsked arbuusid

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0807 19

Muud melonid, värsked

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0807 20

Värsked papaiad

70

20

Tollimaksu alammäär: 2 000 LBP/kg (bruto)

0808 10

Värsked õunad

70

20

Tollimaksu alammäär: 800 LBP/kg (bruto)

0808 20

Värsked pirnid ja küdooniad

70

20

Tollimaksu alammäär: 800 LBP/kg (bruto)

0809 10

Värsked aprikoosid

70

20

Tollimaksu alammäär: 350 LBP/kg (bruto)

0809 20

Värsked kirsid

70

20

Tollimaksu alammäär: 800 LBP/kg (bruto)

0809 30

Värsked virsikud, k.a nektariinid

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0809 40

Värsked ploomid ja laukaploomid

70

20

Tollimaksu alammäär: 400 LBP/kg (bruto)

0810 10

Värsked maasikad

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

0810 20

Värsked vaarikad, murakad, mooruspuumarjad ja logani murakad

5

100

 

0810 30

Värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad

5

100

 

0810 40

Värsked jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium

5

100

 

0810 50

Värsked kiivid

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

0810 60

Durianid

25

25

 

0810 90 10

Litšid, kannatuslille viljad, kaneelannoonad, disopüürid

70

20

Tollimaksu alammäär: 5 000 LBP/kg (bruto)

0810 90 20

Astelpihlakad

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0810 90 30

Granaatõunad

70

20

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0810 90 40

Kreektürni viljad

45

25

Tollimaksu alammäär: 500 LBP/kg (bruto)

0810 90 90

Muud värsked marjad ja puuviljad

25

25

 

0811 10

Külmutatud maasikad

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

0811 20

Külmutatud vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

0811 90

Muud puuviljad, marjad ja pähklid, külmutatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud

5

100

 

0813 10

Kuivatatud aprikoosid

15

25

 

0813 20

Kuivatatud ploomid

25

25

 

0813 30

Kuivatatud õunad

25

25

 

0813 40

Muud kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikide 0801–0806 puuviljad ja marjad

25

25

 

0813 50

Gruppi 08 kuuluvate pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

25

25

 

0814 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud soolvees, väävlihapus vees või muus konserveerivas lahuses

5

100

 

0901

Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohviubade kestad ja koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad

5

100

 

0902

Tee, lõhna- või maitseainelisandiga või ilma

5

100

 

0904

Piprad perekonnast Piper; perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud, purustatud või jahvatatud viljad

5

100

 

0905 00

Vanill

5

100

 

0906

Kaneel ja kaneelipuu õied

5

100

 

0907 00

Nelk (kogu vili, pungad ja varred)

5

100

 

0908

Muskaatpähkel, muskaatõis ja kardemon

5

100

 

0909

Aniisi, tähtaniisi, apteegitilli, koriandri, ristköömne, või köömne seemned, kadakamarjad

5

100

 

0910 10

Ingver

5

100

 

0910 20

Safran

5

100

 

0910 30

Kollajuur e kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Aed-liivatee

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

0910 40 90

Loorberilehed

5

100

 

0910 50

Karri

5

100

 

0910 91

Muud vürtsid, grupi 9 märkuse 1 punktis b määratletud segud

5

100

 

0910 99

Muud vürtsid kui grupi 9 märkuse 1 punktis b määratletud segud

5

100

 

1001

Nisu ja meslin

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1002 00

Rukis

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1003 00

Oder

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1004 00

Kaer

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1005 10

Maisiterad, seemneks

5

100

 

1005 90

Mais, v.a seemneks

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1006

Riis

5

100

 

1007 00

Terasorgo

5

100

 

1008

Tatar, hirss ja kanaari paelrohi, muu teravili

5

100

 

1101 00

Püülijahu nisust või meslinist

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1102

Püülijahu muust teraviljast, v.a nisust ja meslinist

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1103 11

Nisutangud ja -lihtjahu

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1103 13

Maisitangud ja -lihtjahu

5

100

 

1103 19

Muust teraviljast valmistatud tangud ja lihtjahu

5

100

 

1103 20

Graanulid

5

100

 

1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega), v.a rubriigi 1006 riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud

5

100

 

1105

Kuivatatud kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

5

100

 

1106

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest, rubriigi 0714 saagost, juurtest või mugulatest või grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

5

100

 

1107

Linnased, röstitud või röstimata

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1108

Tärklis; inuliin

5

100

 

1109 00

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1201 00

Sojauba, purustatud või purustamata

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1202

Maapähkel (röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, lüdimata või lüditud, purustatud või purustamata)

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1203 00

Kopra

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1204 00

Linaseemned, purustatud või purustamata

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1205 00

Rapsi- või rüpsiseemned, purustatud või purustamata:

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1206 00

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 10

Palmipähklid ja -tuumad

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 20

Puuvillaseemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 30

Riitsinuseseemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 40

Seesamiseemned

5

100

 

1207 50

Sinepiseemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 60

Värvisaflooriseemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 91

Unimagunaseemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1207 99

Muud seemned

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1208

Peen- ja jämejahu õliseemnetest või õliviljadest (v.a sinep)

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1209

Seemned, viljad ja eosed külviks

5

100

 

1210

Humalakäbid, värsked või kuivatatud, ka jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliin

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1211 10

Lagritsajuured

5

100

 

1211 20

ženšennijuured

5

100

 

1211 30

Kokalehed

5

100

 

1211 40

Magunavarred

5

100

 

1211 90 10

Värske münt

70

20

Tollimaksu alammäär: 750 LBP/kg (bruto)

1211 90 90

Muud taimed ja taimeosad, mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud, pulbristatud

5

100

 

1212 10

Jaanileivapuu kaunad, k.a jaanileivapuu seemned

5

100

 

1212 30

Aprikoosi-, virsiku- (k.a nektariini-) või ploomikivid ja nende tuumad

5

100

 

1212 91

Suhkrupeet

5

100

 

1212 99

Muud

5

100

 

1213 00

Teraviljaõled ja aganad, töötlemata, ka hekseldatud, jahvatatud, pressitud või granuleeritud

5

100

 

1214

Kaalikas, söödapeet ja muud söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jms söödad, ka graanulitena

5

100

 

1301 10

šellak

5

100

 

1301 20

Kummiaraabik

5

100

 

1301 90

Muu šellak ja kummid

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1302 11

Oopium

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1302 39

Muud

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1501 00

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1502 00

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1503 00

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1504 10

Kalamaksaõli ja selle fraktsioonid

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1504 20

Kalarasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid (v.a kalamaksaõli)

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1504 30

Mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1507 10

Soja-toorõli ja selle fraktsioonid, hüdratiseeritud või hüdratiseerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1507 90

Sojaõli, v.a toorõli, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1508 10

Maapähklitoorõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1508 90

Maapähkliõli ja selle fraktsioonid, v.a toorõli, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1509

Oliiviõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

70

0

Tollimaksu alammäär: 6 000 LBP/l

1510 00

Muud oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, k.a nende õlide või fraktsioonide segud rubriigi 1509 õlide või nende fraktsioonidega

15

0

 

1511 10

Toorpalmiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1511 90

Palmiõli ja selle fraktsioonid, v.a toorõli, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1512 11

Päevalille- või safloori-toorõli ja nende fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1512 19

Päevalille- või saflooriõli ja nende fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1512 21

Puuvillatoorõli ja selle fraktsioonid, millest gossüpol on eraldatud või eraldamata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1512 29

Puuvillaõli ja selle fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1513 11

Kookospähklitoorõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1513 19

Kookospähkliõli (kopraõli) ja selle fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1513 21

Palmituuma- või babassupalmi toorõli ja nende fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1513 29

Palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1514 11

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsitoorõli ja nende fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1514 19

Madala eruukhappesisaldusega rapsi- või rüpsiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1514 91

Muu rapsi-, rüpsi- või sinepitoorõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1514 99

Muu rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 11

Linaseemnetoorõli ja selle fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 19

Linaseemneõli ja selle fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 21

Maisitoorõli ja selle fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 29

Maisiõli ja selle fraktsioonid, v.a toorõli

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 30

Kastoorõli ja selle fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 40

Tungaõli ja selle fraktsioonid

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 50

Seesamiõli ja selle fraktsioonid

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1515 90 10

Loorberi- ja jojoobiõli ja nende fraktsioonid

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1515 90 90

Muud õlid

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1516 10

Loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 1516 20

Taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, v.a hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

15

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 10

Homogeenitud tooted lihast, rupsist või verest

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 20

Muud tooted või konservid mis tahes looma maksast

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 31 10

Muud tooted või konservid kalkunimaksast, õhukindlates metallkarpides

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 31 90

Muud tooted või konservid kalkunimaksast, muud

35

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 32 10

Muud tooted või konservid liigi Gallus domesticus kanade maksast, õhukindlates metallkarpides

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 32 90

Muud tooted või konservid liigi Gallus domesticus kanade maksast, muud

35

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 39 10

Muud tooted või konservid maksast, muud, õhukindlates metallkarpides

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 39 90

Muud tooted või konservid maksast, muud, muud

35

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 41

Muud tooted või konservid sea tagaosast ja selle jaotustükkidest

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 42

Muud tooted või konservid sea abatükist ja selle jaotustükkidest

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 49

Muud tooted või konservid sealihast, muud, k.a segud

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 50

Muud tooted või konservid veiselihast

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1602 90

Muud tooted või konservid, k.a tooted mis tahes loomade verest

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

5

100

 

1702 11

Laktoos ja laktoosisiirup kuivaine laktoosisisaldusega vähemalt 99 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

5

100

 

1702 19

Laktoos ja laktoosisiirup, muud

5

100

 

1702 20

Vahtrasuhkur ja vahtrasiirup

5

100

 

1702 30

Glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või mille kuivaine fruktoosisisaldus on alla 20 % massist

5

100

 

1702 40

Glükoos ja glükoosisiirup kuivaine fruktoosisisaldusega vähemalt 20 % massist, kuid alla 50 % massist, v.a invertsuhkur

5

100

 

1702 60

Muu fruktoos ja fruktoosisiirup kuivaine fruktoosisisaldusega üle 50 % massist, v.a invertsuhkur

5

100

 

1702 90 90

Muud, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist

5

100

 

1703 10 10

Puhastatud suhkruroomelass

5

100

 

1703 10 90

Muu suhkruroomelass

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1703 90 10

Puhastatud melass, v.a suhkruroomelass

5

100

 

1703 90 90

Puhastamata melass, v.a suhkruroomelass

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1801 00

Kakaooad (terved või purustatud, toored või röstitud)

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

 

1802 00

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

5

100

 

1904 30

Bulgurnisu

10

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2001 10

Kurgid ja kornišonid, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud

70

30

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

2001 90 10

Oliivid, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud

70

20

Tollimaksu alammäär: 6 000 LBP/kg (bruto)

ex 2001 90 90

Muud köögiviljad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud, v.a suhkrumais, jamss ja palmipungad

70

30

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

2002 10

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, terved või tükeldatud

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

2002 90 10

Tomatimahl, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

 

2002 90 90

Muud

35

25

 

2003 10

Seened perekonnast Agaricus, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

35

30

 

2003 90

Muud seened ja trühvlid

35

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 2004 10

Kartul, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a jahu või helvestena

70

43

Tollimaksu alammäär: 1 200 LBP/kg (bruto)

2004 90 10

Köögiviljasegud. Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, terved või tükeldatud, külmutatud

70

43

Tollimaksu alammäär: 1 500 LBP/kg (bruto)

ex 2004 90 90

Muu, k.a segud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a suhkrumais

35

43

 

2005 10

Homogeenitud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

5

100

 

ex 2005 20

Kartul, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või happelise õlita, külmutamata, v.a jahu või helvestena

70

43

Tollimaksu alammäär: 1 200 LBP/kg (bruto)

2005 40

Herned, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

35

25

 

2005 51

Aedoad, poetatud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

35

25

 

2005 59

Muud oad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

35

25

 

2005 60

Spargel, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

35

25

 

2005 70

Oliivid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata

70

20

Tollimaksu alammäär: 6 000 LBP/kg (bruto)

2005 90 10

Kurgid, kornišonid, baklažaanid, naerid, sibulad, lillkapsad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

2005 90 90

Muud köögiviljad ja köögiviljasegud, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata

35

25

 

2006 00

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (nõrutatud, kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud)

30

25

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 10

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid jne, homogeenitud tooted

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 91

Džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid jne tsitrusviljadest

40

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 99 10

Kontsentreeritud püreed kastmete jaoks

40

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 99 20

Guajaavi- või mangopüree, pakendites netomassiga 3 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 99 30

Banaani-, maasika- või aprikoosipüree, pakendites netomassiga vähemalt 100 kg

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2007 99 90

Muud džemmid, keedised, puuvilja- või marjaželeed, marmelaadid jne

40

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

ex 2008 11

Maapähklid, v.a maapähklivõi

30

50

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2008 19

Muud pähklid ja seemned, k.a segud, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 20

Ananassid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 30

Tsitrusviljad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 40

Pirnid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 50

Aprikoosid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 60

Kirsid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud:

30

25

 

2008 70

Virsikud, k.a nektariinid, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 80

Maasikad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

2008 92

Segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud

30

25

 

ex 2008 99

Muud, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, v.a suhkrumais, jamss, bataat jne

30

30

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 11 10

Külmutatud apelsinimahl, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 11 90

Külmutatud apelsinimahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 12

Külmutamata apelsinimahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 19 10

Apelsinimahl, v.a külmutatud, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 19 90

Apelsinimahl, v.a külmutatud, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 21

Greipfruudimahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 29 10

Greipfruudimahl, v.a Brixi arvuga kuni 20, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 29 90

Greipfruudimahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 31

Muu tsitrusvilja mahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 39 10

Muu tsitrusvilja mahl, v.a Brixi arvuga kuni 20, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 39 90

Muu tsitrusvilja mahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 41

Greipfruudimahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 49 10

Ananassimahl, v.a Brixi arvuga kuni 20, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 49 90

Ananassimahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 50

Tomatimahl

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 61

Viinamarjamahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 69 10

Viinamarjamahl, v.a Brixi arvuga kuni 20, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 69 90

Viinamarjamahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 71

Õunamahl, Brixi arvuga kuni 20

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 79 10

Õunamahl, v.a Brixi arvuga kuni 20, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 79 90

Õunamahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 80 10

Muu puu- või köögivilja või marja mahl, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 80 90

Muu puu- või köögivilja või marja mahl, muu

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 90 10

Mahlasegud, aurutamise teel kontsentreeritud, suhkrulisandita, pakendites netomassiga 100 kg või rohkem

5

100

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2009 90 90

Mahlasegud, muud

40

30

Aktsiis: 25 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2106 90 30

Aed-liivatee segud ja muud söödavad tooted

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/kg (bruto)

2204 10

Vahuvein

15

25

Aktsiis: 200 LBP/l

ex 2204 21

Kvaliteetvein nõudes mahuga kuni 2 liitrit

70

50

Aktsiis: 200 LBP/l

ex 2204 21

Muu vein, v.a kvaliteetvein nõudes mahuga kuni 2 liitrit

70

20

Aktsiis: 200 LBP/l

2204 29

Vein nõudes mahuga üle 2 liitri

70

20

Aktsiis: 200 LBP/l

2204 30

Muu viinamarjavirre

5

100

Aktsiis: 200 LBP/l

2206 00

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata

15

100

Aktsiis: 200 LBP/l

Veerus B märgitud protsenti vähendatakse järk-järgult alates viiendast aastast kuni kaheteistkümnenda aastani pärast käesoleva lepingu jõustumist

2209 00 10

Veini- ja õunaäädikas

70

20

Tollimaksu alammäär: 1 000 LBP/l

2209 00 90

Muu äädikas

5

100

 

2301

Inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid lihast või rupsist, kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest; rasvakõrned

5

100

 

2302

Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud

5

100

 

2303

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja piirituse destilleerimise jäätmed, granuleeritud või granuleerimata

5

100

 

2304 00

Õlikoogid jm sojaõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

5

100

 

2305 00

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

5

100

 

2306

Õlikoogid jm taimsete rasvade või õlide (v.a rubriikides 2304 ja 2305 esitatute) ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

5

100

 

2307 00

Veinisete, viinakivi

5

100

 

2308 00

Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleeritud või granuleerimata

5

100

 

2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

5

100

 

2401

Töötlemata tubakas, tubakajäätmed

Tollimaksuvaba

Tollimaksuvaba

Aktsiis: 48 protsendiline väärtuseline tollimaks


(1)  Liibanoni tollinomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning sooduskord on käesoleva protokolli kontekstis kindlaks määratud Liibanoni tolliseadustiku raames. Kui koodil on eesliide “ex”, tuleb sooduskord kindlaks määrata nii koodi kui ka vastava kirjelduse kohaldamisega.

PROTOKOLL 3

Liibanoni ja ühenduse vahelise töödeldud põllumajandustoodete kaubanduse kohta, millele viidatakse artikli 14 lõikes 3

Artikkel 1

Liibanonist pärit töödeldud põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatakse käesoleva protokolli 1. lisas nimetatud tollimakse ja samaväärse toimega makse.

Artikkel 2

1.   Ühendusest pärit töödeldud põllumajandustoodete Liibanoni importimisel kohaldatakse käesoleva protokolli 2. lisas nimetatud tollimakse ja samaväärse toimega makse.

2.   Kooskõlas lõikega 1 kohaldatav tariifide kaotamise ajakava on sätestatud käesoleva lepingu artikli 9 lõikes 1, kui käesoleva protokolli 2. lisas ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 3

1. ja 2. lisas nimetatud tollimaksude vähendamist kohaldatakse käesoleva lepingu artiklis 19 osutatud tollimaksu baasmäärade suhtes.

Artikkel 4

1.   Artiklite 1 ja 2 kohaselt kohaldatavaid tollimaksusid võib vähendada, kui ühenduse ja Liibanoni vahelises kaubanduses põhitoodete suhtes kohaldatavaid makse vähendatakse või kui selline vähendus tuleneb töödeldud põllumajandustoodetega seotud vastastikustest soodustustest.

2.   Ühenduse kohaldatavate tollimaksude puhul arvutatakse lõikes 1 sätestatud vähendused tollimaksu põllumajanduskomponendi põhjal, mis vastab asjakohaste töödeldud põllumajandustoodete valmistamisel tegelikult kasutatud põllumajandustoodetele, ja need arvatakse maha kõnealuste põllumajanduse põhitoodete suhtes kohaldatavatest tollimaksumääradest.

3.   Lõikes 1 nimetatud vähenduste, kõnealuste toodete nimekirja ja vajaduse korral tariifikvoodid, mille piires vähendamist kohaldatakse, kehtestab assotsiatsiooninõukogu.

Artikkel 5

Ühendus ja Liibanon teatavad teineteisele käesoleva protokolliga hõlmatud toodete kohta kehtestatud halduskorrast.

See kord peaks tagama kõikide asjaosaliste võrdse kohtlemise ning olema võimalikult lihtne ja paindlik.

1. LISA

Liibanonist pärit töödeldud põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatava korra kohta

Koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning sooduskord on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud käesoleva õigusakti vastuvõtmisel kehtivate CN-koodide raames. Kui CN-koodil on eesliide “ex”, tuleb sooduskord kindlaks määrata nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse kohaldamisega.

1. LOETELU

CN-kood 2002

Kirjeldus

Kohaldatav tollimaks (%)

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

0 %

0502

Kodu- ja metssea harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; selliste harjaste ja karvade jäätmed:

 

0502 10 00

kodu- ja metssea harjased ning karvad, nende jäätmed

0 %

0502 90 00

muud

0 %

0503 00 00

Hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0 %

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (k.a kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed:

 

0505 10

suled täite- ja polstrimaterjaliks; udusuled:

 

0505 10 10

– –

töötlemata kujul

0 %

0505 10 90

– –

muud

0 %

0505 90 00

muud

0 %

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ja jäätmed:

 

0506 10 00

osseiin ja happega töödeldud loomakondid

0 %

0506 90 00

muud

0 %

0507

Elevandiluu, kilpkonnakilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ja jäätmed:

 

0507 10 00

elevandiluu; elevandiluupulber ja -jäätmed

0 %

0507 90 00

muud

0 %

0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber

0 %

0509 00

Looduslikud loomsed käsnad:

 

0509 00 10

töötlemata kujul

0 %

0509 00 90

muud

0 %

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

0 %

0903 00 00

Mate

0 %

1212 20 00

mere- ja muud vetikad

0 %

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

 

 

taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; -taimemahlad ja -ekstraktid:

 

1302 12 00

– –

lagritsast

0 %

1302 13 00

– –

humalast

0 %

1302 14 00

– –

püreetrist või rotenooni sisaldavatest taimejuurtest

0 %

 

– –

muud

 

1302 19 30

– – –

taimeekstraktide segud jookide või toiduainete tootmiseks

0 %

1302 19 91

– – – –

muud, ravitoimelised

0 %

1302 20

pektiinid, pektinaadid ja pektaadid

 

1302 20 10

– –

kuivatatud

0 %

1302 20 90

– –

muud

0 %

1302 31 00

– –

agar-agar

0 %

1302 32

– –

jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata

 

1302 32 10

– – –

jaanileivapuu kaunadest või seemnetest

0 %

1401

Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor):

 

1401 10 00

bambus

0 %

1401 20 00

rotang

0 %

1401 90 00

muud

0 %

1402 00 00

Polstriks kasutatav taimne materjal (näiteks kapok, taimne vill ja merihein), ka kihtidesse laotatuna, alusmaterjaliga või ilma

0 %

1403 00 00

Peamiselt luudadeks või harjadeks kasutatav taimne materjal (näiteks luuasorgo, piassaava, orashein ja istle), ka vihtades ja kimpudes

0 %

1404

Mujal nimetamata taimne materjal:

 

1404 10 00

taimne toormaterjal, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks

0 %

1404 20 00

puuvillalinter

0 %

1404 90 00

muud

0 %

1505

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin):

 

1505 00 10

villarasv, töötlemata

0 %

1505 00 90

muud

0 %

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

0 %

1515

Muud taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

 

1515 90 15

jojoobi- ja oititsikaõli; mürtelvaha ja jaapani vaha; nende fraktsioonid

0 %

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasi töötlemata:

 

1516 20

taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid:

 

1516 20 10

– –

hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

0 %

1517 90 93

– – –

toidusegud või valmistised, mida võib kasutada vormimäärdena

0 %

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised:

 

1518 00 10

linoksiin

0 %

 

muud:

 

1518 00 91

– –

loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul moel keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted

0 %

 

– –

muud:

 

1518 00 95

– – –

loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

0 %

1518 00 99

– – –

muud

0 %

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

0 %

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), mesilasvaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata:

 

1521 10 00

taimevahad

0 %

1521 90

muud:

 

1521 90 10

– –

spermatseet (vaalavõidis), rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

0 %

 

– –

mesilasvaha ja muude putukate vaha, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

 

1521 90 91

– –

toorvaha

0 %

1521 90 99

– – –

muud

0 %

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

 

1522 00 10

degraa (parkerasv)

0 %

1702 90

Muud, k.a invertsuhkur:

 

1702 90 10

– –

keemiliselt puhas maltoos

0 %

1704

Suhkrukondiitritooted (k.a valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:

 

1704 90

muud:

 

1704 90 10

– –

lagritsaekstrakt sahharoosisisaldusega üle 10 % massist, kuid muude lisaaineteta

0 %

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata:

 

1803 10 00

rasvatustamata

0 %

1803 20 00

osaliselt või täielikult rasvatustatud

0 %

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

0 %

1805 00 00

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

0 %

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduained:

 

1806 10

kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandiga:

 

1806 10 15

– –

mis ei sisalda sahharoosi või sisaldab sahharoosi (k.a sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või sahharoosina väljendatud isoglükoosi alla 5 % massist

0 %

1901 90 91

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 %, sahharoosi (kaasa arvatud invertsuhkur) või isoglükoosi alla 5 %, glükoosi või tärklist alla 5 %, välja arvatud pulbrilised toiduained rubriikide 0401–0404 kaupadest

0 %

2001 90 60

– –

palmipungad

0 %

2008 11 10

– – –

maapähklivõi

0 %

 

muud, k.a segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud:

 

2008 91 00

– –

palmipungad

0 %

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:

 

 

kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

 

2101 11

– –

ekstraktid; essentsid või kontsentraadid:

 

2101 11 11

– – –

kohvil põhineva kuivaine sisaldusega vähemalt 95 % massist

0 %

2101 11 19

– – –

muud

0 %

2101 12

– –

tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

 

2101 12 92

– – –

tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel, -essentsidel ja -kontsentraatidel

0 %

2101 20

tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

 

2101 20 20

– –

ekstraktid, essentsid või kontsentraadid:

0 %

 

– –

tooted:

 

2101 20 92

– – –

tee- või mateekstraktidel, -essentsidel või -kontsentraatidel põhinevad tooted

0 %

2101 30

röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

– –

röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad:

 

2101 30 11

– – –

röstitud sigur

0 %

 

– –

ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest kohviasendajatest:

 

2101 30 91

– – –

röstitud sigurist

0 %

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:

 

2102 10

aktiivpärmid:

 

2102 10 10

– –

kultuurpärmid

0 %

 

– –

pagaripärmid

 

2102 10 31

– – –

kuivatatud

0 %

2102 10 39

– – –

muud

0 %

2102 10 90

– –

muud

0 %

2102 20

mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid:

 

 

– –

mitteaktiivsed pärmid:

 

2102 20 11

– – –

tablettide, kuubikute jms kujul või kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

muud

0 %

2102 20 90

– –

muud

0 %

2102 30 00

valmis küpsetuspulbrid

0 %

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud ja maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

 

2103 10 00

sojakaste

0 %

2103 20 00

ketšup jm tomatikastmed

0 %

2103 30

sinepipulber ja valmissinep:

 

2103 30 10

– –

sinepipulber

0 %

2103 30 90

– –

valmissinep

0 %

2103 90

– –

muud:

 

2103 90 10

– –

vedel mango-chutney

0 %

2103 90 30

– –

aromaatsed bitterid alkoholisisaldusega 44,2–49,2 % mahust, mis sisaldavad 1,5–6 % massist emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4–10 % massist suhkrut, nõudes mahuga kuni 0,5 liitrit

0 %

2103 90 90

– –

muud

0 %

2104

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist:

 

2104 10

supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

 

2104 10 10

– –

kuivatatud

0 %

2104 10 90

– –

muud

0 %

2104 20 00

homogeenitud toidusegud

0 %

2106

Mujal nimetamata toiduained:

 

2106 10

valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

 

2106 10 20

– –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5 % massist, glükoosi või tärklist alla 5 % massist

0 %

2106 90

muud:

 

 

– –

muud

 

2106 90 92

– – –

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5 % massist, glükoosi või tärklist alla 5 % massist

0 %

2201

Vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi:

 

2201 10

mineraalvesi, gaseeritud vesi:

 

 

– –

looduslik mineraalvesi

 

2201 10 11

– – –

süsihappegaasiga rikastamata

0 %

2201 10 19

– – –

muud

0 %

2201 10 90

– –

muud

0 %

2201 90 00

muud

0 %

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad:

 

2202 10 00

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- või lõhnaainetega

0 %

2202 90

muud:

 

2202 90 10

– –

mis ei sisalda rubriikides 0401–0404 nimetatud tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu

0 %

2203 00

Linnaseõlu:

 

 

nõudes mahuga kuni 10 liitrit:

 

2203 00 01

– –

pudelites

0 %

2203 00 09

– –

muu

0 %

2203 00 10

nõudes mahuga üle 10 liitri

0 %

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

 

2208 20

piiritusjoogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest:

 

 

– –

nõudes mahuga kuni 2 liitrit:

 

2208 20 12

– – –

Cognac

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

muud

0 %

 

– –

nõudes mahuga üle 2 liitri:

 

2208 20 40

– – –

toordestillaat

0 %

2208 20 62

– – – –

Cognac

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

muud

0 %

2208 30

Viski:

 

 

– –

Bourboni viski nõudes mahuga:

 

2208 30 11

– – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 30 19

– – –

üle 2 liitri

0 %

 

– –

šoti viski:

 

 

– – –

linnaseviski, nõudes mahuga:

 

2208 30 32

– – – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 30 38

– – – –

üle 2 liitri

0 %

 

– – –

seguviski, nõudes mahuga:

 

2208 30 52

– – – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 30 58

– – – –

üle 2 liitri

0 %

 

– – –

muud, nõudes mahuga:

 

2208 30 72

– – – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 30 78

– – – –

üle 2 liitri

0 %

 

– – –

muud, nõudes mahuga:

 

2208 30 82

– – – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 30 88

– – – –

üle 2 liitri

0 %

2208 50

Džinn ja genever:

 

 

– –

džinn nõudes mahuga:

 

2208 50 11

– – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 50 19

– – –

üle 2 liitri

0 %

 

– –

genever nõudes mahuga:

 

2208 50 91

– – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 50 99

– – –

üle 2 liitri

0 %

2208 60

viin:

 

 

– –

alkoholisisaldusega kuni 45,4 % mahust, nõudes mahuga:

 

2208 60 11

– – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 60 19

– – –

üle 2 liitri

0 %

 

– –

alkoholisisaldusega üle 45,4 % mahust, nõudes mahuga:

 

2208 60 91

– – –

kuni 2 liitrit

0 %

2208 60 99

– – –

üle 2 liitri

0 %

2208 70

liköörid ja kordialid:

 

2208 70 10

– –

nõudes mahuga kuni 2 liitrit

0 %

2208 70 90

– –

nõudes mahuga üle 2 liitri

0 %

2208 90

muud:

 

 

– –

arrak nõudes mahuga:

 

2208 90 11

– – –

2 liitrit või vähem

0 %

2208 90 19

– – –

üle 2 liitri

0 %

 

– –

ploomi-, pirni- või kirsiviin (v.a liköörid) nõudes mahuga:

 

2208 90 33

– – –

kuni 2 liitrit:

0 %

2208 90 38

– – –

üle 2 liitri

0 %

2208 90 41

– – – –

ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

muud

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

muud

0 %

2208 90 69

– – – – – –

muud alkohoolsed joogid

0 %

2208 90 71

– – – – – –

aetud puuviljadest või marjadest:

0 %

2208 90 74

– – – –

muud

0 %

2208 90 78

– – – –

muud alkohoolsed joogid

0 %

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest:

 

2402 10 00

tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod

0 %

2402 20

tubakat sisaldavad sigaretid:

 

2402 20 10

– –

nelgiõli sisaldavad

0 %

2402 20 90

– –

muud

0 %

2402 90 00

muud

0 %

2403

Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad: “homogeenitud” ja “taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid:

 

2403 10

suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseaineid:

 

2403 10 10

– –

kontaktpakendis netomassiga kuni 500 g

0 %

2403 10 90

– –

muud

0 %

2403 91 00

– –

“homogeenitud” või “taastatud” tubakas

0 %

2403 99

– –

muud

 

2403 99 10

– – –

närimistubakas, nuusktubakas

0 %

2403 99 90

– – –

muud

0 %

2905 45 00

– –

glütserool

0 %

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest: eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused:

 

3301 90

muud:

 

3301 90 10

– –

terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest

0 %

 

– –

õlivaiguekstraktid:

 

3301 90 21

– – –

lagritsast ja humalast

0 %

3301 90 30

– – –

muud

0 %

3301 90 90

– –

muud

0 %

3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud segud (k.a alkoholilahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

 

3302 10

kasutamiseks toiduainetööstuses ja jookide tootmisel

 

 

– –

kasutamiseks jookide tootmiseks:

 

3302 10 10

– –

tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust

0 %

3302 10 21

– – – – –

mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glükoosi või tärklist

0 %

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

 

3501 10

kaseiin:

 

3501 10 10 (1)

– –

regenereeritud tekstiilkiudude valmistamiseks

0 %

3501 10 50 (1)

– –

tööstuslikuks otstarbeks, v.a toidukaupade ja loomasöötade valmistamiseks

0 %

3501 10 90

muud

0 %

3501 90

– –

muud

 

3501 90 90

– – –

muud

0 %

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid: tööstuslikud rasvalkoholid:

 

 

tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid:

 

3823 11 00

– –

stearhape

0 %

3823 12 00

– –

oleiinhape

0 %

3823 13 00

– –

tallõli rasvhapped

0 %

3823 19

– –

muud

 

3823 19 10

– – –

destilleeritud rasvhapped

0 %

3823 19 30

– – –

rasvhappedestillaadid

0 %

3823 19 90

– – –

muud

0 %

3823 70 00

tööstuslikud rasvalkoholid

0 %

2. LOETELU

CN-kood 2002

Kirjeldus

Kohaldatav tollimaks (%)

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru või muu magusainega, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

 

0403 10

jogurt

 

 

– –

lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

– – –

pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

 

0403 10 51

– – – –

kuni 1,5 % massist

0 %

0403 10 53

– – – –

üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0 %

0403 10 59

– – – –

üle 27 % massist

0 %

 

– – –

muud, piimarasvasisaldus:

 

0403 10 91

– – – –

kuni 3 % massist

0 %

0403 10 93

– – – –

üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0 %

0403 10 99

– – – –

üle 6 % massist

0 %

0403 90

muud:

 

 

– –

lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

 

 

– – –

pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

 

0403 90 71

– – – –

kuni 1,5 % massist

0 %

0403 90 73

– – – –

üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0 %

0403 90 79

– – – –

üle 27 % massist

0 %

 

– – –

muud, piimarasvasisaldus:

 

0403 90 91

– – – –

kuni 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –

üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0 %

0403 90 99

– – – –

üle 6 %

0 %

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

 

0405 20

piimarasvavõided:

 

0405 20 10

– –

rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

0 %

0405 20 30

– –

rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

0 %

ex 1704

Suhkrukondiitritooted (k.a valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod, v.a alamrubriiki 1704 90 10 kuuluvad tooted

0 %

ex 1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduained, v.a alamrubriiki 1806 10 15 kuuluvad tooted

0 %

1904 90 10

Muud teraviljadest valmistatud toiduained

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised ja muud pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

0 %

2005 20 10

Kartulid jahu või helvestena

0 %

2008 99 85

Mais, v.a suhkrumais

0 %

2008 99 91

Jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist

0 %

2106 10 80

Mujal nimetamata toiduained

0 %

2106 90 20

0 %

2106 90 98

0 %

3. LOETELU

CN-kood 2002

Kirjeldus

Kohaldatav tollimaks (2)

0710 40 00

Suhkrumais (kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud

0 % + EA

0711 90 30

Suhkrumais, lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarvitamiseks kõlbmatu

0 % + EA

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

0 % + EA