ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 137

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
25. mai 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 778/2006, 24. mai 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 779/2006, 24. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 488/2005, mis käsitleb Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid tasusid ja lõive ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 780/2006, 24. mai 2006, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 781/2006, 24. mai 2006, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

15

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti soovitus nr 59/05/COL, 5. aprill 2005, loomasöötade kooskõlastatud kontrolliprogrammi kohta aastaks 2005

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

25.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 778/2006,

24. mai 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. mail 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 24. mai 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


25.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 779/2006,

24. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 488/2005, mis käsitleb Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid tasusid ja lõive

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (1) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 21. märtsi 2005. aasta määrust (EÜ) nr 488/2005, mis käsitleb Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid tasusid ja lõive, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 5,

olles konsulteerinud Euroopa Lennundusohutusameti haldusnõukoguga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lennundusohutusameti poolt sertifitseerimistoimingute läbiviimiseks tehtud kogukulutuste ning temale makstavate lõivude kogusumma vahel tasakaalu säilitamiseks tuleb lõivumäärad igal aastal üle vaadata, tuginedes ameti majandustulemustele ja finantsprognoosidele.

(2)

Lõivude maksmisega seotud haldusprotsessid, mida rakendavad Euroopa Lennundusohutusamet ja taotlejad, ei tohiks aeglustada sertifitseerimistoiminguid.

(3)

Seepärast on vastavalt vaja muuta määrust (EÜ) nr 488/2005.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 54 lõike 1 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 488/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 punkti g muudetakse järgmiselt:

“g)

kaudsed kulud – kindlaksmääratud osa ameti infrastruktuuri, organisatsiooni ja juhtimise üldkuludest (v.a otsesed ja erikulud), mis on vajalik sertifitseerimistoimingute läbiviimiseks, sealhulgas eeskirjadekohase dokumentatsiooni koostamise kulud;”

2.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 12

1.   Lõivu maksab taotleja. Lõiv makstakse eurodes.

2.   Sertifikaadi või tunnustuse väljastamiseks, pikendamiseks või muutmiseks on vajalik kogu lõivusumma eelnev maksmine, kui amet ja taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. Maksmata jätmise korral võib amet asjaomase sertifikaadi või tunnustuse tühistada, kui ta on taotlejat sellest eelnevalt teavitanud.

3.   Ameti poolt kohaldatavate lõivude hinnakiri ning maksetingimused edastatakse taotlejale taotluse esitamise järel.

4.   Kui sertifitseerimistoimingu puhul on ette nähtud muutuv lõivuosa, võib amet esitada taotlejale vastava nõude esitamise korral eelkalkulatsiooni. Juhul kui toimingu läbiviimine on lihtsam või vähem aeganõudev kui algselt prognoositud või, vastupidi, keerukam ning pikaajalisem, kui amet suutis mõistlikult prognoosida, muudab amet eelkalkulatsiooni.

5.   Olemasolevate sertifikaatide või tunnustuste pikendamisega seotud lõivud tasutakse maksegraafikute kohaselt, mille amet koostab ning edastab sertifikaatide ja tunnustuste omanikele. Sellise maksegraafiku koostamisel tugineb amet kontrollile, mida ta viib läbi olemasolevate sertifikaatide ja tunnustuste kehtivuse kontrollimiseks.

6.   Juhul kui amet pärast esialgset uurimist otsustab taotluse vastuvõtmisest keelduda, tagastatakse taotlejale kõik juba makstud lõivud, välja arvatud taotluse menetlemisega seotud halduskulude katteks vajalik summa. See summa vastab kindlaksmääratud lõivule D, mis on esitatud lisas.

7.   Juhul kui amet peab sertifitseerimistoimingu katkestama, sest taotleja on makseraskustes või ei täida kehtivaid nõudeid, tuleb kogu ette nähtud lõivude jääk maksta kohe, kui amet peatab tööülesande täitmise.”

3.

Lisa punkte i, ii, v, vi, x, xii ja xiii muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesoleva lisa punktis 3 esitatud tabelis sätestatud iga-aastasi lõivusid ning punktides 4, 5 ja 7 esitatud tabelites sätestatud järelevalvelõivusid kohaldatakse alates esimesest iga-aastasest osamaksest, mis kuulub tasumisele pärast käesoleva määruse jõustumist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 7).

(2)  ELT L 81, 30.3.2005, lk 7.


LISA

Määruse (EÜ) nr 488/2005 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti i sissejuhatavasse osasse lisatakse järgmine neljas taane:

“—

Kõik määruse (EÜ) nr 1592/2002 artiklis 15 viidatud toimingud, mida amet sooritab otseselt või kaudselt sertifikaatide ja tunnustuste väljastamiseks, pikendamiseks ja muutmiseks, maksustatakse vastavalt käesoleva määruse II peatüki sätetele.”

2.

Punktis ii esitatud tabel asendatakse järgmisega:

“Toote tüüp

Märkused

Kindlaks-määratud lõivu koefitsient

CS-25

Suured lennukid

olulised

5

ebaolulised

4

ebaolulised, lihtsa konstruktsiooniga

2

CS-23.A

CS-23 artiklis 1.a.2 määratletud õhusõiduk (kohalike liinide õhusõiduk)

olulised

5

ebaolulised

4

CS-23.B

CS-23 artiklis 1.a.1 määratletud õhusõiduk, mille suurim stardimass on 2 000 kuni 5 670 kg

olulised

3

ebaolulised

2

CS-29

Suur tiivikõhusõiduk

olulised

4

ebaolulised

4

CS-27

Väike tiivikõhusõiduk

0,5

CS-E.T.A

Turbiinmootorid, mille stardijõud on 25 000 N või suurem või efektiivvõimsus 2 000 kW või suurem

olulised

1

ebaolulised

1

CS-E.T.B

Turbiinmootorid, mille stardijõud on alla 25 000 N või efektiivvõimsus alla 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Mitteturbiinmootorid

0,2


CS-23.C

CS-23 artiklis 1.a.1 määratletud õhusõiduk, mille suurim stardimass on alla 2 000 kg

1

CS-22

Purilennukid ja motopurilennukid

0,2

CS-VLA

Ülikerge õhusõiduk

0,2

CS-VLR

Ülikerge tiivikõhusõiduk

0,2

CS-APU

Abijõuallikas

0,25

CS-P.A

Kasutamiseks CS-25 (või samaväärsete tingimuste) alusel sertifitseeritud õhusõidukil

0,25

CS-P.B

Kasutamiseks CS-23, CS-VLA ja CS-22 (või samaväärsete tingimuste) alusel sertifitseeritud õhusõidukil

0,15

CS-22.J

Kasutamiseks CS-22 alusel sertifitseeritud õhusõidukil

0,15

CS-22.H

Mitteturbiinmootorid

0,15

CS-ōhupallid

Ei ole veel kohaldatav

0,2

CS-ōhulaevad

Ei ole veel kohaldatav

0,5”

3.

Punkti v muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatavas osas asendatakse esimene taane järgmisega:

“—

Iga-aastane lõiv nõutakse sisse kõigilt ameti tüübihindamistõendite, piiratud tüübihindamistõendite ja ETSO lubade omanikelt.”

b)

esimene tabel asendatakse järgmisega:

“Toote tüüp (1)

Tüübihindamistõend ELi liikmesriigis konstrueeritud toode

(eurodes)

Tüübihindamistõend Kolmkunias riigis konstrueeritud toode

(eurodes)

Piiratud tüübihindamistõend

ELi liikmesriigis konstrueeritud toode

(eurodes)

Piiratud tüübihindamistõend

Kolmandas riigis konstrueeritud toode

(eurodes)

CS-25 (suured lennukid, mille suurim stardimass on üle 50 tonni)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (suured lennukid, mille suurim stardimass on 22 kuni 50 tonni)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (suured lennukid, mille suurim stardimass on alla 22 tonni)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-õhupallid

300

100

100

100

CS-õhulaevad

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Seadme liik

ELi liikmesriigis projekteeritud osade ja seadmete luba

(eurodes)

Kolmandas riigis projekteeritud osade ja seadmete luba

(eurodes)

CS-ETSO.A (seadmete väärtus üle 20 000 euro)

2 000

666

CS-ETSO.B (seadmete väärtus 2 000 kuni 20 000 eurot)

1 000

333

CS-ETSO.C (seadmete väärtus alla 2 000 euro)

500

200”

4.

Punktis vi esitatud tabel asendatakse järgmisega:

“Lõivu kategooria vastavalt sertifikaadiga seotud tegevuste väärtusele (eurodes)

Koefitsient

alla 500 001

0,1

500 001 kuni 700 000

0,2

700 001 kuni 1 200 000

0,5

1 200 001 kuni 2 800 000

1

2 800 001 kuni 4 200 000

1,5

4 200 001 kuni 5 000 000

2,5

5 000 001 kuni 7 000 000

3

7 000 001 kuni 9 800 000

3,5

9 800 001 kuni 14 000 000

4,8

14 000 001 kuni 50 000 000

7

50 000 001 kuni 140 000 000

12,8

140 000 001 kuni 250 000 000

18

250 000 001 kuni 500 000 000

50

500 000 001 kuni 750 000 000

200

üle 750 000 000

600”

5.

Punktis x esitatud tabel asendatakse järgmisega:

“Lõivu kategooria vastavalt sertifikaadiga seotud tegevuste väärtusele (eurodes)

Koefitsient

alla 500 001

0,5

500 001 kuni 700 000

0,75

700 001 kuni 1 400 000

1

1 400 001 kuni 2 800 000

1,75

2 800 001 kuni 5 000 000

2,5

5 000 001 kuni 7 000 000

4

7 000 001 kuni 14 000 000

6

14 000 001 kuni 21 000 000

8

21 000 001 kuni 42 000 000

8,5

42 000 001 kuni 70 000 000

9

70 000 001 kuni 84 000 000

9,5

84 000 001 kuni 105 000 000

10

üle 105 000 000

10,5”

6.

Punkti xii pealkirja muudetakse järgmiselt:

7.

Punktis xiii esitatud tabel asendatakse järgmisega:

“Lõivu kategooria vastavalt sertifikaadiga seotud tegevuste väärtusele (eurodes)

Koefitsient

alla 500 001

0,5

500 001 kuni 700 000

0,75

700 001 kuni 1 400 000

1

1 400 001 kuni 2 800 000

1,75

2 800 001 kuni 5 000 000

2,5

5 000 001 kuni 7 000 000

4

7 000 001 kuni 14 000 000

6

14 000 001 kuni 21 000 000

8

21 000 001 kuni 42 000 000

9,5

42 000 001 kuni 84 000 000

10

üle 84 000 000

10,5”


(1)  Kaubaveoks määratud õhusõidukite puhul kohaldatakse koefitsienti 0,85 samaväärse reisijateveoks ette nähtud õhusõiduki lõivust.


25.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 780/2006,

24. mai 2006,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta, (1) eriti selle artikli 13 teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 5 lõike 8 kohaselt esitatakse kõnealuse artikli lõike 3 punktides c ja d ning lõike 5a punktides d ja e nimetatud ainete ja toodete piirangutega loetelud kõnealuse määruse VI lisa A- ja B-jaos. Kõnealuste koostisosade ja ainete kasutustingimused võib kindlaks määrata.

(2)

Lisaks määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud mahepõllundusliku loomakasvatuse ja loomakasvatussaaduste tootmise eeskirjadele on vaja kõnealuseid loetelusid kohandada, lisades neisse ained, mida kasutatakse loomset päritolu koostisaineid sisaldavate inimtoiduks ettenähtud toodete valmistamiseks.

(3)

Lisaks on vaja määrata lisaained, mida võib kasutada puuviljaveinide valmistamisel, v.a veinid, mida käsitletakse nõukogu 17. mai 1999. aasta määruses (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta. (2)

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 2092/91 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 14 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 699/2006 (ELT L 121, 6.5.2006, lk 36).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2092/91 VI lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkirjale “Üldpõhimõtted” järgnevat teksti muudetakse järgmiselt:

a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

“A-, B- ja C-jagu hõlmavad koostisosi ja abiaineid, mida võib kasutada selliste toiduainete valmistamisel, mis koosnevad põhiliselt ühest või mitmest käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud taimsest ja/või loomsest koostisosast, v.a nõukogu määruses (EÜ) nr 1493/1999 (1) käsitletud veinid.

Mahepõllundusmeetoditele viitava märgisega loomseid saadusi, mis on seaduslikult toodetud enne komisjoni määruse (EÜ) nr 780/2006 (2) kohaldamiskuupäeva, võib turustada kuni varude ammendumiseni.

b)

Teine lõik asendatakse järgmisega:

“Kui toiduaine koosneb taimsetest ja loomsetest koostisosadest, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ (3) artiklis 3 sätestatud eeskirju.

Naatriumnitriti ja kaaliumnitraadi käsitlemine A.1. alajaos vaadatakse uuesti läbi enne 31. detsembrit 2007, pidades silmas kõnealuste lisaainete kasutamise piiramist või keelustamist.

2.

A-jagu muudetakse järgmiselt:

a)

A.1. alajagu asendatakse järgmisega:

“A.1.   Lisaained, k.a kandeained

Kood

Nimetus

Taimsete toiduainete valmistamine

Loomsete toiduainete valmistamine

Eritingimused

E 153

Taimne süsi

 

X

Tuhakihiga kitsejuust

Morbier’ juust

E 160b

Annaato, biksiin, norbiksiin

 

X

Red Leicesteri juust

Double Gloucesteri juust

Šoti Cheddari juust

Mimolette’i juust

E 170

Kaltsiumkarbonaat

X

X

Ei kasutata toodete värvainena ega kaltsiumilisandina.

E 220

või

Vääveldioksiid

X

X

Suhkrulisandita puuviljaveinid (5) (k.a õuna- ja pirnisiider) või mõdu:

50 mg (4)

Õuna- ja pirnisiider, millele pärast kääritamist lisatakse suhkrut või mahlakontsentraati:

100 mg (4)

E 224

Kaaliummetabisulfit

X

X

E 250

või

Naatriumnitrit

 

X

Lihatooted (8)

E 250 soovituslik lisatav kogus, väljendatud NaNO2-na: 80 mg/kg

E 252 soovituslik lisatav kogus, väljendatud NaNO3-na: 80 mg/kg

E 250 jäägi piirnorm, väljendatud NaNO3-na: 50 mg/kg

E 252 jäägi piirnorm, väljendatud NaNO3-na: 50 mg/kg

E 252

Kaaliumnitraat

 

X

E 270

Piimhape

X

X

 

E 290

Süsinikdioksiid

X

X

 

E 296

Õunhape

X

 

 

E 300

Askorbiinhape

X

X

Lihatooted (7)

E 301

Naatriumaskorbaat

 

X

Lihatoodetes koos nitritite või nitraatidega (7)

E 306

Tokoferoolikontsentraat

X

X

Rasvades ja õlides sisalduv antioksüdant

E 322

Letsitiinid

X

X

Piimatooted (7)

E 325

Naatriumlaktaat

 

X

Piimapõhised tooted ja lihatooted

E 330

Sidrunhape

X

 

 

E 331

Naatriumtsitraadid

 

X

 

E 333

Kaltsiumtsitraadid

X

 

 

E 334

L(+)–viinhape

X

 

 

E 335

Naatriumtartraadid

X

 

 

E 336

Kaaliumtartraadid

X

 

 

E 341 (i)

Monokaltsiumfosfaadid

X

 

Kergitusainet sisaldava jahu kergitusaine

E 400

Alghape

X

X

Piimapõhised tooted (7)

E 401

Naatriumalginaat

X

X

Piimapõhised tooted (7)

E 402

Kaaliumalginaat

X

X

Piimapõhised tooted (7)

E 406

Agar

X

X

Piimapõhised tooted ja lihatooted (7)

E 407

Karrageen

X

X

Piimapõhised tooted (7)

E 410

Jaanileivapuujahu

X

X

 

E 412

Guarkummi

X

X

 

E 414

Kummiaraabik

X

X

 

E 415

Ksantaankummi

X

X

 

E 422

Glütserool

X

 

Taimeekstraktid

E 440 (i)

Pektiin

X

X

Piimapõhised tooted (7)

E 464

Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

X

X

Kapslite kapseldamise aine

E 500

Naatriumkarbonaadid

X

X

Dulce de leche  (6) ja hapukoorevõi (7)

E 501

Kaaliumkarbonaadid

X

 

 

E 503

Ammooniumkarbonaadid

X

 

 

E 504

Magneesiumkarbonaadid

X

 

 

E 509

Kaltsiumkloriid

 

X

Piima kalgendamine

E 516

Kaltsiumsulfaat

X

 

Kandeaine

E 524

Naatriumhüdroksiid

X

 

Laugengebäcki pinnatöötlus

E 551

Ränidioksiid

X

 

Paakumisvastane aine vürtside ja maitsetaimede jaoks

E 553b

Talk

X

X

Glaseeraine lihatoodete jaoks

E 938

Argoon

X

X

 

E 939

Heelium

X

X

 

E 941

Lämmastik

X

X

 

E 948

Hapnik

X

X

 

b)

A.4. Alajagu asendatakse järgmisega:

“A.4.   Mikroorganismide preparaadid

Toiduainete töötlemisel kasutatavad mikroorganismide preparaadid, v.a geneetiliselt muundatud mikroorganismid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ (9) tähenduses.

c)

Lisatakse järgmine A.6 alajagu:

“A.6.   Teatavate värvainete kasutamine toodete tembeldamiseks

Kui värvaineid kasutatakse munakoorte tembeldamiseks, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/36/EÜ (10) artikli 2 lõiget 9.

3.

B-jagu asendatakse järgmisega:

“B-JAGU –   ABIAINED JA MUUD TOOTED, MIDA VÕIB KASUTADA MÄÄRUSE (EMÜ) nr 2092/91 ARTIKLI 5 LÕIKE 3 PUNKTIS D ja ARTIKLI 5 LÕIKE 5A PUNKTIS E NIMETATUD MAHEPÕLLUNDUSLIKULT TOODETUD PÕLLUMAJANDUSEST PÄRINEVATE KOOSTISOSADE TÖÖTLEMISEL

Nimetus

Taimsete toiduainete valmistamine

Loomsete toiduainete valmistamine

Eritingimused

Vesi

X

X

Joogivesi nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (12) tähenduses

Kaltsiumkloriid

X

 

Kalgendusaine

Kaltsiumkarbonaat

X

 

 

Kaltsiumhüdroksiid

X

 

 

Kaltsiumsulfaat

X

 

Kalgendusaine

Magneesiumkloriid (või nigari)

X

 

Kalgendusaine

Kaaliumkarbonaat

X

 

Viinamarjade kuivatamine

Naatriumkarbonaat

X

 

Suhkru(te) tootmine

Sidrunhape

X

 

Õli tootmine ja tärklise hüdrolüüs

Naatriumhüdroksiid

X

 

Suhkru(te) tootmine

Õli tootmine rapsi (Brassica spp) seemnetest

Väävelhape

X

 

Suhkru(te) tootmine

Isopropanool (propaan-2-ool)

X

 

Kristalliseerimisprotsessis suhkru tootmisel; nõukogu direktiivi 88/344/EMÜ sätete kohaselt kuni 31.12.2006

Süsinikdioksiid

X

X

 

Lämmastik

X

X

 

Etanool

X

X

Lahusti

Parkhape

X

 

Filteraine

Ovoalbumiin

X

 

 

Kaseiin

X

 

 

Želatiin

X

 

 

Kalaliim

X

 

 

Taimeõlid

X

X

Määrdeained, õlitusained ja vahutamisvastased ained

Ränidioksiidgeel või kolloidlahus

X

 

 

Aktiivsüsi

X

 

 

Talk

X

 

 

Bentoniit

X

X

Mõdu selitusaine (11)

Kaoliin

X

X

Taruvaik (11)

Kobediatomiit

X

 

 

Perliit

X

 

 

Sarapuupähklikoored

X

 

 

Riisijahu

X

 

 

Mesilasvaha

X

 

Õlitusaine

Karnaubavaha

X

 

Õlitusaine


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(2)  ELT L 137, 25.5.2006, lk 9.”

(3)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1.”

(4)  Kõigi allikate summaarse koguse ülemmäär, väljendatud SO2-na (mg/l).

(5)  Puuviljavein – vein, mis on tehtud muudest puuviljadest kui viinamarjad.

(6)  Dulce de leche või Confiture de lait – magustatud paksendatud piimast valmistatud pehme magus pruun koor.

(7)  Piirang puudutab ainult loomseid tooteid.

(8)  Nimetatud lisaainet tohib kasutada üksnes juhul, kui pädevale asutusele on tõendatud, et ei ole ühtegi muud tehnilist lahendust, mis tagab samaväärse terviseohutuse ja/või toote eriomaduste säilimise.”

(9)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.”

(10)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.”

(11)  Piirang puudutab ainult loomseid tooteid.

Mikroorganismide preparaadid ja ensüümid:

Toiduainete töötlemisel tavaliselt abiainetena kasutatavad mikroorganismide preparaadid ja ensüümid, v.a geneetiliselt muundatud mikroorganismid ja geneetiliselt muundatud organismidest saadud ensüümid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ tähenduses.

(12)  EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.”


25.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 781/2006,

24. mai 2006,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osundatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka teiste täielikult või osaliselt kaupade kombineeritud nomenklatuuril põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitletavate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud klassifitseerimise üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi all, lähtuvalt 3. veerus esitatud põhjendustest.

(4)

On asjakohane sätestada, et kolme kuu jooksul võib siduva tariifiinformatsiooni saaja vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6 jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile kaupade klassifitseerimise kohta kombineerituid nomenklatuuris, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määruse sätetega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 486/2006 (ELT L 88, 25.3.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Tugevast papist pealepandava kaanega (hingede või kinnituseta) karp, mille mõlemad osad on paberist välispinnaga. Karbi mõõtmed: 5,5 cm (pikkus) × 4,5 cm (laius) × 3 cm (kõrgus). Kaanel on kaunistuseks tekstiillint.

Karbis on täpselt karbi suurune 1 cm paksusest poroloonist äravõetav padjand, mille pealispind on kaetud tekstiilmaterjaliga, millel on sameti imitatsiooniga tekstiilfloki kiht. Keskel, lõigatud läbi kogu padjandi, on poolringikujuline sisselõige ehte, nt sõrmuse hoidmiseks.

(ehtekarp)

(Vaata fotod nr 637 A, B ja C) (1)

4202 99 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, grupi 48 märkusega 2 h ning CN-koodide 4202 ja 4202 99 00 sõnastusega.

Papi tugevus näitab, et toode sobib pikaajaliseks kasutuseks. Peale selle määravad poroloonpadjandi mõõtmed (suuruse vastavus karbile, paksus), selle välisilme (sarnasus karusriidega) ja eelkõige sisselõike kuju, toote kuuluvuse kaanega pakendite hulka, mis on sarnased ühte juveeltoodet mahutavate “ehtekarpidega”. Vaata HS selgitavad märkused, rubriik 4202, seitsmes lõik.

Lisaks sellele on toode kaetud paberiga, mis vastab rubriigi 4202 sõnastuse teises pooles nimetatud pakenditele esitatavatele tingimustele.

Arvestades toote objektiivseid omadusi (tugev papp, porolooni eripära), on see kavandatud spetsiifilise kauba – juveeltoote – hoidmiseks. Seega on tegemist rubriigi 4202 sõnastuse teises pooles nimetatud tootega ja sellisena seda ei klassifitseerita gruppi 48, vastavalt grupi 48 märkusele 2 h. Vaata ka HS selgitavad märkused, rubriik 4819, A osa esimese lõigu esimene lause.

Image

Image

Image


(1)  Fotod on üksnes illustratsiooniks.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EFTA järelevalveamet

25.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/19


EFTA JÄRELEVALVEAMETI SOOVITUS

nr 59/05/COL,

5. aprill 2005,

loomasöötade kooskõlastatud kontrolliprogrammi kohta aastaks 2005

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artiklit 109 ja protokolli 1,

võttes arvesse EFTA riikide vahelist lepingut, millega asutatakse järelevalveamet ja Euroopa Kohus, eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti b ja protokolli 1,

võttes arvesse EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 31a viidatud õigusakti (nõukogu 25. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/53/EÜ, milles määratakse kindlaks loomasöötade ametliku kontrollimise põhimõtted) (1)), mida on muudetud ja kohandatud EMP lepinguga selle protokolli 1 alusel, eriti selle artikli 22 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

EFTA riigid määrasid 2004. aastal kindlaks teatavad küsimused, mida tuleks 2005. aastal kontrollida kooskõlastatud programmi raames.

(2)

Kuigi EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 33 viidatud õigusaktiga (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ ebasoovitavate ainete kohta loomasöödas, (2) mida on muudetud, sätestatakse aflatoksiin B1 maksimumsisaldus loomasöödas, puuduvad EMP eeskirjad teiste mükotoksiinide, nagu ohratoksiin A, zearalenooni, deoksünivalenooli ja fumonisiinide kohta. Teabe kogumine nende mükotoksiinide esinemise kohta pistelise proovivõtu meetodil võiks olla kasulik olukorra hindamiseks õigusaktide väljatöötamise eesmärgil. Lisaks esineb koristus-, ladustamis- ja transporditingimuste tõttu teatavate söödatoorainete, nagu teravilja ja õliseemnete puhul eriline mükotoksiinisaaste oht. Kuna mükotoksiinisisaldus erineb aastast aastasse, on asjakohane koguda andmeid järjestikuste aastate ning kõigi mainitud mükotoksiinide kohta.

(3)

Antibiootikume, välja arvatud koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid, võib turustada ja kasutada söödalisanditena ainult 31. detsembrini 2005. Eelmised kontrollimised antibiootikumide ja koktsidiostaatikumide esinemise kohta teatavates söötades, kus need ained ei ole lubatud, viitavad selliste rikkumiste jätkumisele. Selliste leidude sageduse ja kõnealuse küsimuse tundlikkuse tõttu on kontrollimiste jätkamine õigustatud. Oluline on tagada, et tõhusalt kohaldatakse asjaomastes ühenduse õigusaktides sätestatud piiranguid loomse päritoluga söödatoorainete kasutamise kohta söödas.

(4)

Norra ja Islandi osalemine programmides käesoleva soovituse II lisa reguleerimisalas käsitletud ainete osas, mida ei ole lubatud kasutada loomasöödana, tuleb hinnata EMP lepingu I lisa II peatüki, eriti EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 1a viidatud õigusakti erandite kohaselt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta).

(5)

Islandi osalemist programmides käesoleva soovituse III lisa reguleerimisalas, milles käsitletakse loomse päritoluga söödatoorainete tootmise ja kasutamise piiranguid, tuleb hinnata EMP lepingu I lisa I peatüki erandite kohaselt.

(6)

On asjakohane tagada, et sigadele ettenähtud segasööda mikroelementide vase- ja tsingisisaldus ei ületa maksimumsisaldust, mis on sätestatud EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 1zq viidatud muudetud õigusaktiga (komisjoni 25. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2003, millega muudetakse mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate söödalisandite lubamistingimusi. (3) Norra osalemine programmides IV lisa reguleerimisalas sätestatu osas tuleb hinnata EMP lepingu I lisa II peatüki erandite kohaselt.

(7)

Käesolevas soovituses esitatud meetmed on kooskõlas EFTA taimede ja loomasööda komitee arvamusega, mis abistab EFTA järelevalveametit,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.

EFTA riikidel soovitatakse 2005. aastal viia läbi kooskõlastatud kontrolliprogramm, et kontrollida järgmist:

a)

mükotoksiinide (aflatoksiin B1, ohratoksiin A, zearalenoon, deoksünivalenool ja fumonisiinid) sisaldus loomasöödas, näidates analüüsimeetodi; proovivõtumeetod peaks hõlmama nii pistelisi kui plaanilisi proove; plaanilise proovivõtu korral peaksid proovideks olema söödatoorained, mille puhul kahtlustatakse kõrgemat mükotoksiinide sisaldust, nagu teraviljad, õliseemned, õlipuuviljad, nende saadused ja kõrvalsaadused ning söödatoorained, mida on pikka aega ladustatud või pika maa tagant meritsi transporditud; aflatoksiin B1 puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata ka lüpsiloomadele, v.a lüpsilehmadele ettenähtud segasöötadele; kontrollimiste tulemustest aru andes tuleks kasutada I lisas toodud näidist;

b)

teatavate konkreetsete loomaliikide ja -kategooriate puhul lubatud või keelatud antibiootikumid, koktsidiostaatikumid ja/või histomonostaatikumid, mis esinevad sageli eelsegudes, mis ei ole ravimsöödad, ja segasöötades, milles need raviained ei ole lubatud; kontrollimiste eesmärgiks peaks olema leida kõnealuseid raviaineid eelsegudes ja segasöötades, kui pädev asutus peab eiramiste tuvastamist tõenäolisemaks; kontrollimiste tulemustest aru andes tuleks kasutada II lisas toodud näidist;

c)

piirangute rakendamine loomse päritoluga söödatoorainete tootmise ja kasutamise suhtes, nagu on sätestatud III lisas;

d)

vase- ja tsingikogused sigadele ettenähtud segasöötades, nagu on sätestatud IV lisas.

2.

EFTA riikidel soovitatakse lisada lõikes 1 sätestatud kooskõlastatud kontrolliprogrammi tulemused eraldi peatükina kontrollitegevuste aastaaruandesse, mis tuleb edastada EFTA järelevalveametile 1. aprilliks 2006 kooskõlas EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 31a viidatud artikli 22 lõikega 2 (nõukogu 25. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/53/EÜ, milles määratakse kindlaks loomasöötade ametliku kontrollimise põhimõtted) ning ühtlustatud aruandenäidise viimase versiooniga.

Brüssel, 5. aprill 2005

EFTA järelevalveameti nimel

Niels FENGER

direktor

Bernd HAMMERMANN

kolleegiumi liige


(1)  EÜT L 265, 8.11.1995, lk 17. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mida on viimati muudetud direktiiviga 2001/46/EÜ (EÜT L 234, 1.9.2001, lk 55).

(2)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/100/EÜ (ELT L 285, 1.11.2003, lk 33).

(3)  ELT L 187, 26.7.2003, lk 11.


I LISA

Teatavate mükotoksiinide (aflatoksiin B1, ohratoksiin A, zearalenoon, deoksünivalenool, fumonisiinid) sisaldus söötades

Kõigi kontrollitud proovide üksiktulemused; lõike 1 punktis a) nimetatud aruandenäidis

Söödad

Proovivõtt

(pisteline või plaaniline)

Mükotoksiinide liik ja sisaldus (μg/kg sööda kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %)

Liik

Päritoluriik

Aflatoksiin B1

Ohratoksiin A

Zearalenoon

Deoksünivalenool

Fumonisiinid (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädev asutus peaks ühtlasi märkima järgmised andmed:

aflatoksiini B1 maksimumkoguste ületamisel võetavad meetmed;

kasutatud analüüsimeetodid;

tuvastamispiirid.


(1)  Fumonisiinisisaldus tähendab fumonisiinide B1, B2 ja B3 summat.


II LISA

Teatavate söödalisandina keelatud raviainete esinemine

Teatavad antibiootikumid, koktsidiostaatikumid ja muud raviained võivad ametlikult esineda teatavatele loomaliikidele ja -kategooriatele ettenähtud eelsegude ja segasöötade lisanditena, kui need vastavad EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 1a viidatud õigusakti artiklile 10 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta). (1)

Keelatud raviainete esinemist söötades käsitletakse rikkumisena.

Kontrollitavad raviained tuleks valida järgmisest loetelust:

1.

Ainult teatavate loomaliikide või -kategooriate puhul söödalisandina kasutada lubatud raviained:

 

avilamütsiin

 

dekokinaat

 

diklasuriil

 

flavofosfolipool

 

halofuginoonhüdrobromiid

 

naatriumlasalotsiid A

 

maduramütsiinammoonium alfa

 

monensiinnaatrium

 

narasiin

 

narasiin-nikarbasiin

 

robenidiinhüdrokloriid

 

salinomütsiinnaatrium

 

semiduramütsiinnaatrium

2.

Raviained, mida ei lubata enam kasutada söödalisanditena:

 

amproolium

 

amproolium/etopabaat

 

arprinotsiid

 

avopartsiin

 

karbadoks

 

dimetridasool

 

dinitolmiid

 

ipronidasool

 

metiklorpindool

 

metikloorpindool/metüülbensokaat

 

nikarbasiin

 

nifursool

 

olakvindoks

 

ronidasool

 

spiramütsiin

 

tetratsükliinid

 

tülosiinfosfaat

 

virginiamütsiin

 

tsinkbatsitratsiin

 

teised antimikroobikumid

3.

Raviained, mida ei ole kunagi lubatud kasutada söödalisanditena:

 

muud ained

Kõigi mittevastavate proovide üksiktulemused; lõike 1 punktis b nimetatud aruande näidis

Sööda liik (loomaliik ja -kategooria)

Tuvastatud aine

Leitud sisaldus

Eiramise põhjus (2)

Võetud meetmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädev asutus peaks ühtlasi märkima järgmised andmed:

katseproovide koguarv;

uuritud ainete nimetused;

kasutatud analüüsimeetodid;

tuvastamispiirid.


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Keelatud aine söödas esinemise põhjus pädeva asutuse uurimise järeldusena.


III LISA

Loomse päritoluga söödatoorainete tootmise ja kasutamise piirangud

Ilma et see piiraks direktiivi 95/53/EÜ artiklite 3–13 ja artikli 15 kohaldamist, peaksid liikmesriigid 2005. aasta jooksul läbi viima kooskõlastatud kontrolliprogrammi, et määratleda, kas loomse päritoluga söödatooraine tootmise ja kasutamise piiranguid on järgitud.

Veendumaks eelkõige, et tõhusalt kohaldatakse EMP lepingu I lisa I peatükis punktis 7.1.12 viidatud õigusakti IV lisas (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad  (1)) sätestatud keeldu sööta töödeldud loomseid valke teatavatele loomadele, peaksid EFTA riigid rakendama konkreetset plaanilistel proovivõttudel põhinevat kontrolliprogrammi. Kooskõlas direktiivi 95/53/EÜ artikliga 4 peaks kõnealune kontrolliprogramm põhinema riskistrateegial, mis hõlmab kõiki rajatiseliike, kus sööta toodetakse, käsitsetakse ja loomadele manustatakse. EFTA riigid peaksid pöörama erilist tähelepanu võimaliku riskiga seotud kriteeriumide määratlemisele. Igale kriteeriumile omistatud kaal peaks olema võrdeline riskiga. Kontrolli sagedus ja tegevuskohas analüüsitud proovide arv peaks olema vastavuses sellele tegevuskohale määratud riskikaalude summaga.

Kontrolliprogrammi koostamisel tuleks arvesse võtta järgmisi näidistegevuskohti ja kriteeriume:

Tegevuskoht

Kriteeriumid

Kaalukus

Söödaveskid

Kahe liiniga söödaveskid, mis toodavad mäletsejaliste ning muude loomade kui mäletsejaliste segajõusööta, mis erandkorras sisaldab töödeldud loomset valku

Söödaveskid, mis ei ole varem nõuetele vastanud või mille vastavus nõuetele on kaheldav

Söödaveskid, milles töödeldakse suurel hulgal kõrge valgusisaldusega importsööta, näiteks kalajahu, sojajahu, maisigluteenjahu ja valgukontsentraate

Söödaveskid, mille toodangust suure osa moodustab segajõusööt

Ristsaastumise oht, mis tuleneb ettevõttesisestest töökorraldusest (silode kasutusotstarve, liinide tõhusa lahushoidmise kontroll, koostisainete kontroll, ettevõttesisene labor, proovivõtumeetodid)

 

Piiripunktid ja muud sisenemiskohad ühendusse

Suur/väike sööda impordimaht

Kõrge valgusisaldusega söödad

 

Põllumajandusettevõtted

Paiksed segurid, milles erandkorras kasutatakse töödeldud loomset valku

Põllumajandusettevõtted, kus peetakse mäletsejalisi ja muid liike (ristsaastumise oht)

Põllumajandusettevõtted, kes ostavad pakendamata sööta

 

Vahendajad

Kõrge valgusisaldusega sööda laoruumid ja vaheladustamine

Pakendamata sööda suur kaubandusmaht

Välismaal toodetud segasööda vahendajad

 

Teisaldatavad segurid

Mäletsejalistele ja mittemäletsejalistele sööta tootvad segurid

Segurid, mis ei ole varem nõuetele vastanud või mille vastavus nõuetele on kaheldav

Kõrge valgusisaldusega sööta töötlevad segurid

Suuri söödakoguseid tootvad segurid

Suurt hulka põllumajandusettevõtteid, ka mäletsejalisi pidavaid ettevõtteid teenindavad segurid

 

Transpordivahendid

Töödeldud loomsete valkude ja söötade veoks kasutatavad sõidukid

Sõidukid, mis ei ole varem nõuetele vastanud või mille vastavus nõuetele on kaheldav

 

Kõnealuste näidistegevuskohtade ja kriteeriumide asemel võivad EFTA riigid edastada EFTA järelevalveametile oma riskianalüüsi hiljemalt 31. märtsiks 2005.

Plaanilist proovivõtmist tuleks kasutada partiide või juhtude puhul, kui ristsaastumine keelatud töödeldud valkudega on kõige tõenäolisem (nt esimene partii pärast sellise sööda vedu, mis on sisaldanud kõnealuses partiis keelatud loomset valku, tootmisliinide tehniliste probleemide või muudatuste korral, puistematerjali mahutite või silode muudatuste korral).

2005. aastal peaksid EFTA riigid keskenduma suhkrupeedilõikude ja imporditud söödatooraine analüüsimisele.

EFTA riigis tuleks aastas teha vähemalt 10 kontrolli 100 000 tonni toodetud segajõusööda kohta. Ametlikke proove tuleks EFTA riigis võtta vähemalt 20 aastas 100 000 tonni toodetud segajõusööda kohta. Alternatiivmeetodite heakskiitmiseni tuleks proovide analüüsimisel kasutada mikroskoopuurimist, nagu on kirjeldatud EMP lepingu I lisa II peatüki punktis 31i viidatud õigusaktis (komisjoni direktiiv 2003/126/EÜ loomse päritoluga osiste määramise analüüsimeetodi kohta söötade ametlikul kontrollimisel  (2)). Igasuguse loomse koostisosa sisaldust söödas tuleks pidada söödaga seotud keelu rikkumiseks.

Kontrolliprogrammide tulemused tuleks EFTA järelevalveametile edastada, kasutades järgmisi vorme:

Kokkuvõte loomse päritoluga sööda kasutamise piiranguid (keelatud loomsete valkude söötmist) käsitlevatest kontrollidest

A.   Dokumenteeritud kontrollimised

Etapp

Nende kontrollimiste arv, mis hõlmavad töödeldud loomse valgu sisalduse kontrolli

Nende rikkumiste arv, mis ei põhine laboratoorsetel analüüsidel, vaid näiteks dokumentide kontrollimisel

Söödatooraine import

 

 

Söödatooraine ladustamine

 

 

Söödaveskid

 

 

Paiksed segurid/teisaldatavad segurid

 

 

Sööda vahendajad

 

 

Transpordivahendid

 

 

Põllumajandusettevõtted, kus peetakse muid loomi kui mäletsejalisi

 

 

Põllumajandusettevõtted, kus peetakse mäletsejalisi

 

 

Muud: ...

 

 


B.   Söödatoorainetest ja segasöötadest proovi võtmine ja kontroll töödeldud loomsete valkude sisalduse kindlakstegemiseks

Tegevuskoht

Töödeldud loomsete valkude sisalduse kontrolliks võetud ametlike proovide arv

Mittevastavate proovide arv

Sisaldavad maismaaloomade töödeldud loomseid valke

Sisaldavad kalade töödeldud loomseid valke

Söödatoorained

Segasöödad

Söödatoorained

Segasöödad

Söödatoorained

Segasöödad

Mäletsejalistele

Muudele kui mäletsejalistele

Mäletsejalistele

Muudele kui mäletsejalistele

Mäletsejalistele

Muudele kui mäletsejalistele

Import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söödaveskid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaheladustamine/ladustamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpordivahendid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiksed segurid/teisaldatavad segurid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusettevõtted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Kokkuvõte mäletsejalistele ettenähtud söötade proovidest leitud keelatud töödeldud loomsete valkude kohta

 

Proovivõtmise kuu

Saastatuse liik ja määr

Kohaldatud karistused (või muud meetmed)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1993/2004 (ELT L 344, 20.11.2004, lk 12).

(2)  ELT L 339, 24.12.2003, lk 78.


IV LISA

Sigadele ettenähtud segasöötade vase- ja tsingisisaldusega seotud kõikide proovide (nii vastavate kui mittevastavate) üksiktulemused

Segasööda liik (loomaliigid ja -kategooriad)

Mikroelement (vask või tsink)

Leitud sisaldus (mg/kg täissööta)

Maksimumsisalduse ületamise põhjus (1)

Võetud meetmed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pädeva asutuse läbiviidud uurimise järeldusena.