ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 122

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
9. mai 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 700/2006, 25. aprill 2006, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalalaevatunnistustes sisalduva miinimumteabe kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 701/2006, 25. aprill 2006, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hindade kogumise perioodiga ( 1 )

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 702/2006, 8. mai 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 703/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1845/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Tšehhi sekkumisameti valduses oleva maisi edasimüümiseks ühenduse turul

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 704/2006, 8. mai 2006, millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 02062991 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 705/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 22/2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru edasimüümiseks ühenduse turul

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 706/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1702/2003 tähtaja osas, mille vältel liikmesriigid võivad väljastada piiratud kehtivusajaga sertifikaate ( 1 )

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 707/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 piiratud kehtivusajaga sertifikaatide osas ning määruse I ja III lisa ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 708/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 21 ja rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 7 ( 1 )

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 709/2006, 8. mai 2006, millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 9. maist 2006

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 710/2006, 8. mai 2006, puu- ja köögivilja (tomatite) B-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 25. aprill 2006, Regioonide Komitee kahe Tšehhi liikme ja kahe Tšehhi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 700/2006,

25. aprill 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalalaevatunnistustes sisalduva miinimumteabe kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 3690/93 (2) põhineb nõukogu 20. detsembri 1992. aasta määrusel (EMÜ) nr 3760/92, millega luuakse ühenduse kalanduse ja akvakultuuri süsteem, (3) mis asendati nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (4). Määruse (EÜ) nr 3690/93 viited ja sätted ei ole enam kooskõlas kõnealuse uue määrusega, millega kehtestatakse uued eeskirjad kalalaevatunnistustes sisalduva püügimahu haldamiseks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 22 lõikes 3 ja artikli 13 lõikes 3 on antud komisjonile volitused võtta vastu rakenduseeskirjad kalapüügitunnistuste ja püügimahtude haldamiseks.

(3)

3. augustil 2005 võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 1281/2005 kalalaevatunnistuste haldamise ja nendes sisalduva miinimumteabe kohta, (5) mida kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 3690/93 kehtetuks tunnistamise kuupäevast.

(4)

Seetõttu tuleks määrus (EÜ) nr 3690/93 kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrus (EÜ) nr 3690/93 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena määrusele (EÜ) nr 1281/2005 ning loetakse vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93.

(3)  EÜT L 389, 31.12.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1181/98 (EÜT L 164, 9.6.1998, lk 1).

(4)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(5)  ELT L 203, 4.8.2005, lk 3.


LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 3690/93

Määrus (EÜ) nr 1281/2005

Artikkel 1

Artiklid 1 ja 3

Artikkel 2

Artikkel 5

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artiklid 8 ja 9


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 701/2006,

25. aprill 2006,

millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses tarbijahindade harmoneeritud indeksi jaoks hindade kogumise perioodiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta, (1) eriti selle artikli 4 kolmandat lõiku ja artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (2) nagu on nõutud määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 5 lõikes 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarbijahindade harmoneeritud indeksid (THHId) on inflatsiooni ühtlustatud näitajad, mida nõuavad komisjon ja Euroopa Keskpank asutamislepingu artiklis 121 sätestatud ülesannete täitmiseks. THHId on kavandatud hõlbustama tarbijahindade inflatsiooni rahvusvahelist võrdlemist. Need on tähtsad näitajad rahapoliitika juhtimisel.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 5 lõike 1 punkti b kohaselt peab iga liikmesriik selle määruse rakendamise käigus tootma tarbijahindade harmoneeritud indeksi (THHI) alates 1997. aasta jaanuari indeksist.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2494/95 artiklis 3 nõutakse, et THHI peaks põhinema liikmesriigi majandusterritooriumil tarbijate vajaduste otseseks rahuldamiseks müüdavate kaupade ja teenuste hindadel.

(4)

Komisjoni 9. septembri 1996. aasta määruses (EÜ) nr 1749/96 (tarbijahindade harmoneeritud indekseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 esialgsete rakendusmeetmete kohta) (3) on määratletud THHIga hõlmatavad kaubad ja teenused, mis kuuluvad leibkondade rahaliste lõpptarbimiskulutuste hulka, mis on muu hulgas tehtud liikmesriigi majandusterritooriumil ühel või mõlemal võrreldaval perioodil.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1749/96 artikliga 8 on ette nähtud, et THHI koostatakse sihtvalimitest, mis sisaldavad igas elementaaragregaadis piisaval määral hindu, et võtta arvesse agregaadi siseseid hinnamuutusi.

(6)

Erinevused hindade kogumise perioodides võivad põhjustada märkimisväärseid hinnamuutuse erinevusi võrreldavate ajavahemike vahel.

(7)

Ühtlustatud lähenemine THHI hindade kogumise perioodile on vajalik selleks, et THHId vastaksid võrreldavuse, usaldusväärsuse ja asjakohasuse nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 4 kolmandas lõigus ja artikli 5 lõikes 3.

(8)

Rahaliidu tarbijahinnaindeksi (RLTHI) ja Euroopa Liidu tarbijahinnaindeksi (ELTHI) koostamine nõuab THHIde hindade kogumise perioodi ühtlustamist. See ei peaks siiski välistama esialgsete THHIde või THHIde keskmiste hinnamuutuste hetkehinnangute esitamist, mis põhinevad sellel kalendrikuul kogutud osalistel hindadel, mille kohta indeks esitatakse.

(9)

Komisjoni 28. septembri 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1921/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahindade harmoneeritud indeksi läbivaatamise miinimumstandardite kohta ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2602/2000) (4) on sätestatud, et ühtlustatud eeskirjade süsteemi muutused ei tohiks nõuda läbivaatamisi, kuid vajadusel tuleks hinnata nende mõju THHI aastamuutusele.

(10)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud vastavalt nõukogu 19. juuni 1989. aasta otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) artiklile 3, (5)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada hinnakogumise perioodide miinimumstandardid, et täiustada THHIde võrreldavust, usaldusväärsust ja asjakohasust.

Artikkel 2

Esinduslikkus

THHI on valimistatistika, mis näitab keskmist hinnamuutust käesoleva kalendrikuu indeksi ja võrreldava perioodi vahel.

Artikkel 3

Hindade kogumise miinimumstandardid

1.   Hindu kogutakse vähemalt ühe töönädala pikkuse perioodi jooksul võimalikult selle kalendrikuu keskel, mille kohta indeks arvutatakse.

2.   Kui mõnede toodete puhul toimuvad tavapäraselt ühe ja sama kuu jooksul suured ja ebakorrapärased hinnamuutused, kogutakse hindu pikema ajavahemiku jooksul kui üks töönädal.

See kord kehtib eelkõige järgmiste toodete puhul:

a)

energiatooted ning

b)

värske puu- ja köögivili.

Artikkel 4

Rakendamine

Käesoleva määruse sätted rakendatakse hiljemalt detsembris 2007 ja need jõustuvad alates 2008. aasta jaanuari indeksist.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  Arvamus on esitatud 27. veebruaril 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 229, 10.9.1996, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1708/2005 (ELT L 274, 20.10.2005, lk 9).

(4)  EÜT L 261, 29.9.2001, lk 49.

(5)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 702/2006,

8. mai 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 8. mai 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 703/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1845/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Tšehhi sekkumisameti valduses oleva maisi edasimüümiseks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1845/2005 (2) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Tšehhi sekkumisameti valduses oleva 31 185 tonni maisi edasimüümiseks siseturul.

(2)

Võttes arvesse praegust olukorda turul, tuleks suurendada Tšehhi sekkumisameti poolt alalise pakkumismenetluse teel siseturul müüki pandava maisi kogust 131 185 tonnini.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1845/2005 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1845/2005 muudetakse järgmiselt:

artiklis 1 asendatakse sõnad “31 185 tonni” sõnadega “131 185 tonni”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 296, 12.11.2005, lk 3.


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 704/2006,

8. mai 2006,

millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni CXL-loendile on ühendus kohustatud avama iga-aastase kvoodi 53 000 tonni CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete importimiseks (järjekorranumber 09.4003). Tuleks sätestada rakenduseeskirjad kvoodiaastaks 2006/2007 algusega 1. juulil 2006.

(2)

2005/2006. aasta kvoodi kasutamist reguleeriti komisjoni 12. mai 2005. aasta määruse (EÜ) nr 715/2005 (millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2005 kuni 30. juunini 2006 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine) (2) sätetega. Kõnealuse määrusega kehtestati tegeliku impordi kriteeriumil põhinev haldusmeetod, millega tagatakse kvoodi eraldamine selle ala ettevõtjatele, kes on võimelised veiseliha importima ilma tarbetu spekuleerimiseta.

(3)

Kõnealuse meetodi kohaldamisel saadud kogemused näitavad positiivseid tulemusi ja seega on asjakohane jätkata sama haldusmeetodi kohaldamist 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 kestva kvoodi kehtivusaja puhul.

(4)

Pidades silmas Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu peatset jõustumist, ilma et see piiraks kõnealuse lepingu artiklit 39, ning et võimaldada kõnealuste riikide ettevõtjatel kasutada asjaomaseid kvoote liitumise kuupäevast, tuleks kvoodi kehtivusaeg jagada kaheks alaperioodiks ning selle kvoodi alusel saadaolev kogus tuleks jaotada nende perioodide vahel asjaomase kvoodi ulatuses, võttes kõnealuse koodi alusel arvesse tavapäraseid kaubavooge ühenduse ja tarnivate riikide vahel.

(5)

On asjakohane määrata kvoodile vastavate imporditehingute jaoks võrdlusperiood, mis on piisavalt pikk tüüpiliste andmete saamiseks ning piisavalt hiljutine, et kajastada kaubanduse viimaseid muutusi.

(6)

Kontrolli huvides esitatakse impordiõiguste taotlused selles liikmesriigis, kus taotleja on kantud riiklikku käibemaksukohustuslaste registrisse.

(7)

Spekuleerimise vältimiseks tuleks määrata igale kvoodi alusel taotlejale impordiõigustega seotud tagatis.

(8)

Et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentse kõigi eraldatud impordiõiguste suhtes, tuleks sätestada, et kõnealune kohustus on põhinõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (3) tähenduses.

(9)

Käesoleva määruse alusel välja antud impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) ning komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1445/95 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade ning määruse (EMÜ) nr 2377/80 kehtetuks tunnistamise kohta, (5) välja arvatud asjakohaste erandite puhul.

(10)

Veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Ajavahemikuks 1. juulist 2006 kuni 30. juunini 2007 avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete tariifikvoot kogumahuga 53 000 tonni, väljendatuna kondita liha massina.

Tariifikvoodi järjekorranumber on 09.4003.

2.   Lõikes 1 osutatud kvoodi suhtes kohaldatava ühise tollitariifistiku väärtuseliseks maksumääraks kehtestatakse 20 %.

3.   Lõikes 1 osutatud kogus on jaotatud järgmiselt:

a)

37 000 tonni ajavahemikul 1. juulist 2006 kuni 31. detsembrini 2006;

b)

16 000 tonni ajavahemikul 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2007.

Artikkel 2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

100 kilogrammi kondiga liha vastab 77 kilogrammile kondita lihale;

b)

külmutatud liha – liha, mis on külmutatud ja mille sisetemperatuur ühenduse tolliterritooriumile sisenemisel on –12 °C või madalam.

Artikkel 3

1.   Ühenduse ettevõtja võib taotleda impordiõigusi individuaalse kvoodi alusel, mis koosneb tema poolt või tema nimel vastavate tollinõuete kohaselt ajavahemikus 1. maist 2005 kuni 30. aprillini 2006 imporditud CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 ja 0206 29 91 alla kuuluvatest veiseliha kogustest.

Seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumisega 1. jaanuaril 2007 võivad kõnealuste riikide ettevõtjad taotleda impordiõigust seoses artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud kvoodi teisel alaperioodil saadaoleva kogusega perioodi impordi ja käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud toodete alusel.

2.   Ettevõte, kes on moodustatud selliste ettevõtete liitumisel, millest igaühel oli aluseks võetavaid impordikoguseid, võib kasutada kõnealuseid impordikoguseid alusena taotluse esitamisel.

3.   Impordiõiguste taotlusele tuleb lisada lõikes 1 osutatud impordi tõend, milleks on vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni nõuetekohaselt kinnitatud kaubasaaja koopia.

Ettevõtjad, kes esitasid kõnealuse tõendi koos artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud impordiõiguse taotlusega seoses kõnealuse kvoodi esimesel alaperioodil saadaoleva kogustega, on vabastatud kohustusest esitada kõnealune tõend impordiõiguse taotlemisel kõnealuse kvoodi teiseks alaperioodiks saadaolevate koguste kohta vastavalt artikli 1 lõike 3 punktile b.

Artikkel 4

1.   Impordiõiguste taotlused peavad jõudma selle liikmesriigi pädevasse asutusse, kus taotleja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse

a)

artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud alaperioodi käsitlevate taotluste puhul hiljemalt kell 13.00 Brüsseli aja järgi teisel reedel pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas;

b)

artikli 1 lõike 3 punktis b osutatud alaperioodi käsitlevate taotluste puhul 12. jaanuaril 2007 hiljemalt kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Kõik artikli 3 kohaselt individuaalse kvoodina esitatavad kogused moodustavad taotletavad impordiõigused.

2.   Pärast esitatud dokumentide kontrollimist, kuid mitte hiljem kui kolmandal reedel pärast lõikes 1 osutatud taotluste esitamise perioodi lõppu, esitavad liikmesriigid komisjonile artiklis 1 osutatud kvoodi kohaste impordiõiguste taotlejate nimekirja, esitades eelkõige taotlejate nimed ja aadressid ning kvoodile vastavad lihakogused, mis on imporditud kõnealuse võrdlusperioodi jooksul.

3.   Lõikes 2 osutatud teated, sealhulgas teated taotluste puudumise kohta, saadetakse faksi või elektronpostiga, kasutades I lisas esitatud vormi.

Artikkel 5

Komisjon otsustab võimalikult kiiresti, millises ulatuses antakse välja impordiõigusi artikli 1 lõikega 1 ette nähtud kvoodi alusel. Kui impordiõiguste taotlustes ületatakse artikli 1 lõike 1 kohane saadaolev kogus, määrab komisjon kindlaks asjaomase jaotuskoefitsiendi.

Artikkel 6

1.   Impordiõiguste taotlus kehtib üksnes juhul, kui sellele on lisatud tagatis 6 eurot 100 kg kondita lihaga samaväärse massi kohta.

2.   Kui artiklis 5 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamisest tulenevalt eraldatakse impordiõigusi taotletust väiksemale kogusele, vabastatakse võrdeline osa esitatud tagatisest viivitamata.

3.   Taotluse esitamine ühe või mitme impordilitsentsi kohta, mis kokku moodustavad eraldatud impordiõigused, on põhinõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõikes 2 määratletud tähenduses.

Artikkel 7

1.   Eraldatud koguste importimisel tuleb esitada impordilitsents või -litsentsid.

2.   Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on saanud artikli 1 lõikega 1 ette nähtud kvoodi kohased impordiõigused.

Iga impordilitsentsi väljastamisega vähenevad vastavalt impordiõigused.

3.   Litsentsitaotlustesse ja litsentsidesse tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 16 kantakse üks järgmistest CN-koodide rühmadest:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

Artikkel 8

1.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1445/95.

2.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 50 lõike 1 kohaselt maksustatakse kõik impordilitsentsil märgitud koguseid ületavad kogused vabasse ringlusse lubamise kuupäeval kohaldatava ühise tollitariifistiku maksu täismääraga.

3.   Litsentsid kehtivad kuni 30. juunini 2007.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 121, 13.5.2005, lk 48.

(3)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 410/2006 (ELT L 71, 10.3.2006, lk 7).

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).


I LISA

Faks: (32-2) 292 17 34

E-post: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Määruse (EÜ) nr 704/2006 kohaldamine

Image


II LISA

Artikli 7 lõike 3 punktis b osutatud kanded

:

hispaania keeles

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

tšehhi keeles

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

taani keeles

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

saksa keeles

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

eesti keeles

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

kreeka keeles

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

inglise keeles

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

prantsuse keeles

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

itaalia keeles

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

läti keeles

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

leedu keeles

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

ungari keeles

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

malta keeles

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

hollandi keeles

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

poola keeles

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugali keeles

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

slovaki keeles

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

sloveeni keeles

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

soome keeles

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

rootsi keeles

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 705/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 22/2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru edasimüümiseks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 22/2006 (2) käesoleval ajal sätestatud kogused, mis on ette nähtud edasimüümiseks, kajastavad sekkumisvarude olukorda 31. detsembril 2005. aastal. Pärast kõnealust kuupäeva on mõne eespool nimetatud liikmesriigi, samuti Saksamaa ja Sloveenia sekkumisamet vastu võtnud märkimisväärsed suhkrukogused.

(2)

Need kogused tuleks lisada ühenduse siseturul alalise pakkumismenetluse teel müügiks pakutavate koguste hulka.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 22/2006 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni määrust (EÜ) nr 22/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Belgia, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametid pakuvad alalise pakkumismenetluse teel ühenduse siseturul müügiks kokku 1 493 136,672 tonni sekkumiseks vastu võetud ja siseturul müümiseks ette nähtud suhkrut. Asjaomased liikmesriigid ja kogused on sätestatud I lisas.”

3.

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 5, 10.1.2006, lk 3.


LISA

“I LISA

Sekkumissuhkrut omavad liikmesriigid

Liikmesriik

Sekkumisamet

Sekkumissuhkur, mis on sekkumisameti valduses ja ette nähtud siseturul müümiseks

(tonnides)

Belgia

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Tšehhi Vabariik

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Saksamaa

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Hispaania

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Iirimaa

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Itaalia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Ungari

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Poola

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Sloveenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovakkia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Rootsi

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 706/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1702/2003 tähtaja osas, mille vältel liikmesriigid võivad väljastada piiratud kehtivusajaga sertifikaate

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 4 ja artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1592/2002 rakendati komisjoni 24. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1702/2003, millega nähti ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad. (2)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1702/2003 artikli 5 lõikes 2 sätestatakse, et erandina lisa lõikest 21.A.159 võivad liikmesriigid kuni 28. septembrini 2005 väljastada piiratud kehtivusajaga sertifikaate.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1702/2003 artikli 5 lõikes 5 sätestatakse, et Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi “amet”) peab õigel ajal hindama selle määruse sätete mõju sertifikaatide kehtivusajale, et esitada komisjonile oma arvamus, sealhulgas võimalikud ettepanekud nimetatud määruse muutmise kohta.

(4)

Amet on selle hindamise läbi viinud ja otsustanud, et tuleb kehtestada uus tähtaeg, nii et liikmesriigid saaksid viia oma riigisisesed õigusaktid kooskõlla piiramata kehtivusajaga sertifikaatide süsteemiga.

(5)

Enam ei ole vajadust punkti järele, mis sätestab ametipoolse hindamise. See säte tuleb kustutada.

(6)

Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1702/2003 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti poolt määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt esitatud arvamusel.

(8)

Selles määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikliga 54 moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1702/2003 artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 2 asendatakse sõnad “28. septembrini 2005” sõnadega “28. septembrini 2007”;

b)

lõige 5 kustutatakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

(2)  ELT L 243, 27.9.2003, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 381/2005 (ELT L 61, 8.3.2005, lk 3).


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 707/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2042/2003 piiratud kehtivusajaga sertifikaatide osas ning määruse I ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 4 ja artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades, et:

(1)

määrus (EÜ) nr 1592/2002 rakendati komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2042/2003 (õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta) (2) ning komisjoni 24. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1702/2003 (millega nähti ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad), (3)

(2)

määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõikes 4 sätestatakse, et liikmesriigid võivad anda välja piiratud kehtivusajaga sertifikaate määruse II ja IV lisa nõuete täitmise kohta kuni 28. septembrini 2005,

(3)

Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi nimetatud “amet”) on hinnanud sertifikaatide kehtivusaega käsitlevate sätete mõju ning jõudnud järeldusele, et tuleb kehtestada uus tähtaeg, nii et liikmesriigid saaksid viia oma riiklikud õigusaktid kooskõlla piiramata kehtivusajaga sertifikaatide süsteemiga,

(4)

minevikus juhtunud õnnetuste kohta vananevate õhusõidukite ja kütusepaakide turvalisuse osas läbi viidud uurimiste tulemustes toonitatakse vajadust järgida tüübisertifikaadi omaniku poolt kehtestatud uut või muudetud hooldusjuhendit ning vaadata hooldusprogrammi sisu regulaarselt uuesti üle,

(5)

on tarvis sätestada, et sertifitseerimisõigust rakendav personal peab olema suuteline esitama volitatud isiku nõudel oma kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul,

(6)

seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta,

(7)

käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad Euroopa Lennundusohutusameti poolt määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt esitatud arvamustel,

(8)

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 54 lõike 3 kohaselt moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2042/2003 muudetakse alljärgnevalt.

1.

Artikli 7 lõikes 4 asendatakse sõnad “28. septembrini 2005” sõnadega “28. septembrini 2007”.

2.

I lisa lõikesse M.A.302 lisatakse järgnevad punktid f ja g:

“f)

Hooldusprogramm tuleb kindlate ajavahemike tagant uuesti läbi vaadata ning vajaduse korral tuleb selles teha muudatusi. Läbivaatamine tagab, et programm on ka käitusest omandatud kogemustele tuginedes jätkuvalt põhjendatud ning järgib tüübisertifikaadi omaniku poolt kehtestatud uut ja/või muudetud hooldusjuhendit.

g)

Vastamaks osas 21A.61 sätestatule peavad hooldusprogrammis olema kajastatud kohustuslikus korras rakendatavad nõuded, mida on käsitletud tüübisertifikaadi omaniku poolt välja antud dokumentides.”

3.

III lisasse lisatakse järgmine lõige:

“66.A.55.   Kvalifikatsiooni tõestamine

Sertifitseerimisõigust rakendav personal peab esitama volitatud isiku nõudel oma kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1701/2003 (ELT L 243, 27.9.2003, lk 5).

(2)  ELT L 315, 28.11.2003, lk 1.

(3)  ELT L 243, 27.9.2003, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 381/2005 (ELT L 61, 8.3.2005, lk 3).


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 708/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 21 ja rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 7

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1725/2003 (2) võeti vastu teatavad 14. septembri 2002. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

Rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) avaldas 24. novembril 2005 tõlgenduse IFRIC 7 Korrigeerimise kohaldamine vastavalt standardile IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades (edaspidi “IFRIC 7”). IFRIC 7 selgitatakse standardis IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades esitatud nõudeid, mis on seotud küsimustega, mis tekkisid ettevõtetel seoses sellega, kuidas ettevõte peaks IAS 29 kohaselt korrigeerima oma finantsaruandeid esimesel aastal, mil ta tuvastab hüperinflatsiooni oma arvestusvaluuta majanduskeskkonnas.

(3)

Rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) avaldas 15. detsembril 2005 muudatused standardis IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud – Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse, et selgitada selle nõudeid ettevõtte investeeringute puhul välismaistesse äriüksustesse. Ettevõtted on avaldanud muret seoses laenudega, mis on osa nende investeeringutest välismaisesse äriüksusesse, sest IAS 21 sisaldas sätteid, mis nõudsid laenude noteerimist kas ettevõtte või välismaise äriüksuse arvestusvaluutas, et vahetuskursside muutusest tekkivaid erinevusi saaks kajastada konsolideeritud finantsaruannete omakapitali osas. Kuid tegelikkuses võib laenu noteerida ka muus (kolmandas) valuutas. IASB otsustas, et tal ei olnud kavatsust sellist piirangut kehtestada, ning avaldas seepärast käesoleva muudatuse, et lubada laenu noteerimist kolmandas valuutas.

(4)

Konsulteerimine valdkonna tehniliste ekspertidega kinnitab, et IFRIC 7 ja IAS 21 muudatus vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud, vastuvõtmiseks vajalikele tehnilistele kriteeriumidele.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1725/2003 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1725/2003 lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Rahvusvaheline finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendus 7 Korrigeerimise kohaldamine vastavalt standardile IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades lisatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

2.

Rahvusvahelist raamatupidamisstandardit (IAS) 21 muudetakse kooskõlas muudatusega standardis IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud – Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

1.   Kõik ettevõtted peavad rakendama tõlgendust IFRIC 7, nagu käesoleva määruse lisas sätestatud, hiljemalt oma 2006. majandusaasta alguskuupäevast, kuid ettevõtted, kelle majandusaasta algab juba jaanuaris või veebruaris, peavad rakendama tõlgendust IFRIC 7 hiljemalt oma 2007. majandusaasta alguskuupäevast.

2.   Kõik ettevõtted peavad rakendama käesoleva määruse lisas sätestatud IAS 21 muudatust hiljemalt oma 2006. majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 261, 13.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 108/2006 (ELT L 24, 27.1.2006, lk 1).


LISA

RAHVUSVAHELISED FINANTSARUANDLUSSTANDARDID

IFRIC 7

Tõlgendus IFRIC 7 Korrigeerimise kohaldamine vastavalt standardile IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades

IAS 21

Standardi IAS 21 muudatus Valuutakursside muutuste mõjud – Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse

“Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõik olemasolevad õigused kehtivad väljaspool EMPd, v.a õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiglasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB veebilehelt www.iasb.org”

Tõlgendus IFRIC 7

Korrigeerimise kohaldamine vastavalt IAS 29

Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades

Viited

IAS 12 Tulumaks

IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades

Taustteave

1

Käesolev tõlgendus pakub juhiseid, kuidas kohaldada IAS 29 nõudeid aruandeperioodil, mil ettevõte tuvastab (1) hüperinflatsiooni oma käibevaluuta majanduskeskkonnas, kui see majanduskeskkond ei olnud eelnenud perioodil hüperinflatiivne, ning ettevõte korrigeerib seetõttu oma finantsaruandeid IAS 29 kohaselt.

Küsimused

2

Käesolevas tõlgenduses käsitletakse järgmisi küsimusi:

a)

kuidas tõlgendada IAS 29 lõike 8 nõuet “…peavad olema esitatud bilansipäeval kehtinud mõõtmisvaluutaühikus”, kui ettevõte seda standardit kohaldab?

b)

kuidas peaks ettevõte kajastama korrigeeritud finantsaruannetes edasilükkunud tulumaksukirjete algseisu?

Konsensus

3

Aruandeperioodil, mil ettevõte tuvastab hüperinflatsiooni oma käibevaluuta majanduskeskkonnas, mis ei olnud hüperinflatiivne eelmisel perioodil, peab ettevõte kohaldama IAS 29 nõudeid, nagu oleks majanduskeskkond alati olnud hüperinflatiivne. Seetõttu tuleb ettevõtte finantsaruandes esitatud varaseima perioodi algbilanssi algses soetusmaksumuses mõõdetavate mitterahaliste kirjete suhtes korrigeerida, et peegeldada inflatsiooni mõju alates varade omandamise ja kohustiste tekkimise või võtmise päevast kuni aruandeperioodi lõpubilansi päevani. Mitterahaliste kirjete puhul, mis ei ole algbilansis omandamise või tekkimise kuupäeva väärtuses, peab korrigeerimine peegeldama hoopis inflatsiooni mõju alates nende väärtuste määramisest kuni aruandeperioodi bilansi lõpupäevani.

4

Bilansikuupäeval kajastatakse ja mõõdetakse edasilükkunud tulumaksukirjeid kooskõlas IAS 12. Kuid aruandeperioodi algusbilansi edasilükkunud tulumaksusummad tuleb määrata järgmiselt:

a)

ettevõte mõõdab edasilükkunud tulumaksukirje uuesti vastavalt IAS 12 pärast seda, kui ta on korrigeerinud oma mitterahaliste kirjete bilansilisi jääkmaksumusi aruandeperioodi alguspäevaks, kasutades selle kuupäeva mõõtmisvaluutaühikut.

b)

punkti a kohaselt uuesti mõõdetud edasilükkunud tulumaksukirjeid korrigeeritakse mõõtmisvaluutaühiku muutuse võrra aruandeperioodi alguskuupäevast kuni lõpukuupäevani.

Ettevõte kohaldab punktide a ja b meetodit edasilükkunud tulumaksukirjete korrigeerimiseks aruandeperioodi korrigeeritud finantsaruandes esitatud iga võrdleva perioodi algbilansis, mille suhtes ta kohaldab IAS 29.

5

Pärast seda, kui ettevõte on oma finantsaruandeid korrigeerinud, korrigeeritakse kõiki järgneva perioodi vastavaid näitajaid, k.a edasilükkunud tulumaksukirjed, kohaldades järgneval perioodil toimunud mõõtmisvaluutaühiku muutust ainult eelnenud perioodi finantsaruannete suhtes.

Jõustumiskuupäev

6

Ettevõte kohaldab käesolevat tõlgendust 1. märtsil 2006 või hiljem algavate majandusaastate suhtes. Varasem rakendamine on soovitatav. Kui ettevõte kohaldab käesolevat tõlgendust enne 1. märtsi 2006 algavate perioodide finantsaruannete suhtes, peab ta selle asjaolu avalikustama.

Muudatused rahvusvahelises raamatupidamisstandardis IAS 21

Valuutakursside muutuste mõjud

Käesolevas dokumendis sätestatakse muudatused standardis IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud. Muudatustega vormistatakse lõplikul kujul ettepanekud, mis sisaldusid 2005. aasta septembris avaldatud tehnilise paranduse nr 1 eelnõus IAS 21 muudatusettepanekud Netoinvesteering välismaisesse ettevõttesse.

Ettevõtted peavad rakendama käesolevas dokumendis kirjeldatud muudatusi 1. jaanuaril 2006 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem kohaldamine on soovitatav.

Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse

Lisatud on järgmine lõige 15A:

“15A

Ettevõte, kellel on rahaline nõue või võlg lõikes 15 kirjeldatud välismaise ettevõtte suhtes, võib olla kontserni mis tahes tütarettevõte. Näiteks on ettevõttel kaks tütarettevõtet – A ja B. Tütarettevõte B on välismaine ettevõte. Tütarettevõte A annab tütarettevõttele B laenu. Kui laenu tasumist ei ole kavandatud ning seda ei ole tulevikus tõenäoliselt ette näha, oleks tütarettevõtte A laenunõue tütarettevõtte B vastu osa ettevõtte netoinvesteeringust tütarettevõttesse B. See kehtib ka juhul, kui tütarettevõte A on ise välismaine äriüksus.”

Valuutakursi erinevuse kajastamine

Lõiget 33 muudetakse järgmiselt:

“33

Kui monetaarne vara või kohustis moodustab osa aruandva ettevõtte netoinvesteeringust välismaisesse ettevõttesse ning see on noteeritud aruandva ettevõtte arvestusvaluutas, tekib valuutakursi vahe välismaise äriüksuse enda finantsaruannetes, vastavalt paragrahvile 28. Sarnaselt sellele tekib valuutakursi vahe aruandva ettevõtte eraldiseisvates finantsaruannetes, kooskõlas paragrahviga 28, juhul kui taoline vara või kohustis on noteeritud välismaise äriüksuse arvestusvaluutas. Kui sellist instrumenti noteeritakse muus valuutas kui aruandva ettevõtte või välismaise äriüksuse arvestusvaluuta, tekib nii aruandva ettevõtte kui ka välismaise äriüksuse finantsaruannetes valuutakursi erinevus kooskõlas lõikega 28. Taolised valuutakursi vahed liigitatakse ümber omakapitali eraldi komponendiks finantsaruannetes, mis hõlmavad välismaist äriüksust ja aruandvat ettevõtet (st finantsaruannetes, mille puhul välismaine äriüksus on konsolideeritud, proportsionaalselt konsolideeritud või arvestatud kapitaliosaluse meetodi alusel).”

Lisatud on järgmine lõige 58A:

“58A

2005. aasta detsembris avaldatud IAS 21 muudatusega Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse lisati lõige 15A ning muudeti lõiget 33. Ettevõte peab rakendama neid muudatusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda algavate majandusaastate suhtes. Varasem kohaldamine on soovitatav.”


(1)  Hüperinflatsiooni tuvastamine põhineb IAS 29 lõikes 3 esitatud kriteeriumide ettevõttepoolsel hindamisel.


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 709/2006,

8. mai 2006,

millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 9. maist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 665/2006. (3)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud, et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ) nr 665/2006 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 665/2006 I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse I ja II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 29.9.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).

(3)  ELT L 116, 29.4.2006, lk 41. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 678/2006 (ELT L 118, 3.5.2006, lk 5).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 9. maist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

2,31

madala kvaliteediga

22,31

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

54,48

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

57,64

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

57,64

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

54,48


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

(1.5.2006–5.5.2006)

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Lahe lisatasu (EUR/t)

12,74

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

26,30

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 16,33 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 710/2006,

8. mai 2006,

puu- ja köögivilja (tomatite) B-süsteemi ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1961/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögivilja eksporditoetustega, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 230/2006 (3) on kehtestatud soovituslikud kogused, mille suhtes võib välja anda B-süsteemi ekspordilitsentse.

(2)

Pidades silmas komisjonile tänasel päeval kättesaadavat teavet, on oht, et tomatite puhul jooksvaks ekspordiperioodiks ette nähtud soovituslikke koguseid ületatakse. See ületamine piirab eksporditoetuste nõuetekohast toimimist puu- ja köögiviljasektoris.

(3)

Selle olukorra vältimiseks tuleks B-süsteemi litsentside taotlused pärast 8. mai 2006 eksporditavate tomatite puhul tagasi lükata kuni jooksva ekspordiperioodi lõpuni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 230/2006 artikli 1 alusel tomatite suhtes esitatud B-süsteemi ekspordilitsentside taotlused, mille puhul on ekspordideklaratsioonid vastu võetud pärast 8. mai ja enne 16. mai 2006, lükatakse tagasi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 8. mail 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).

(3)  ELT L 39, 10.2.2006, lk 10.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

9.5.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 122/28


NÕUKOGU OTSUS,

25. aprill 2006,

Regioonide Komitee kahe Tšehhi liikme ja kahe Tšehhi asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2006/332/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Tšehhi valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse 2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010. (1)

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud üks liikmekoht seoses Frantisek DOHNALI ametiaja lõppemisega. Teine liikmekoht on vabanenud seoses Martin TESAŘÍKI tagasiastumisega. Üks asendusliikme koht vabaneb seoses praeguse asendusliikme Stanislav JURÁNEKI nimetamisega liikmeks. Teine asendusliikme koht vabaneb seoses praeguse asendusliikme Petr OSVALDI nimetamisega liikmeks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komitee liikmeteks ja asendusliikmeteks nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2010 järgmised isikud:

a)

liikmed:

Stanislav JURÁNEK, Lõuna-Morava maakonna piirkonnanõukogu esimees, Frantisek DOHNALI asemele,

Petr OSVALD, Plzeňi maakond, Plzeňi linnavolikogu liige, Martin TESAŘÍKI asemele;

b)

asendusliikmed:

Miloš VYSTRČIL, Vysočina maakonna piirkonnanõukogu esimees, Stanislav JURÁNEKI asemele,

Martin TESAŘÍK, Olomouci maakond, Olomouci linnapea, Petr OSVALDI asemele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 25. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.