ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 112

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
26. aprill 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 633/2006, 25. aprill 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 634/2006, 25. aprill 2006, milles sätestatakse peakapsa turustusstandard ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 1591/87

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 635/2006, 25. aprill 2006, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist ( 1 )

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 636/2006, 20. märts 2006, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku heeringa püük ICES IV c ja VII d püügipiirkonnas

10

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Teave Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, protokolli jõustumise kohta

12

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 25. aprill 2006, Guatemalast ja Pakistanist pärit etüülalkoholi importi käsitleva dumpinguvastase menetluse lõpetamise kohta

13

 

*

Komisjoni otsus, 25. aprill 2006, metabenstiasurooni nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1653 all)  ( 1 )

15

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/303/ÜVJP, 25. aprill 2006, millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta

18

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/304/ÜVJP, 10. aprill 2006, millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 633/2006,

25. aprill 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. aprillil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 25. aprilli 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

132,0

204

65,0

212

139,0

624

138,6

999

118,7

0707 00 05

052

129,4

628

147,3

999

138,4

0709 90 70

052

136,6

204

43,5

999

90,1

0805 10 20

052

37,7

204

35,7

212

51,8

220

40,7

624

66,2

999

46,4

0805 50 10

052

43,0

624

56,2

999

49,6

0808 10 80

388

85,3

400

128,3

404

94,7

508

76,2

512

82,1

524

68,2

528

94,8

720

73,9

804

108,3

999

90,2

0808 20 50

388

85,4

512

82,3

524

57,8

528

83,3

720

91,3

999

80,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 634/2006,

25. aprill 2006,

milles sätestatakse peakapsa turustusstandard ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 1591/87

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kapsas kuulub määruse (EÜ) nr 2200/96 I lisas nimetatud toodete hulka, mille kohta tuleb vastu võtta standardid. Komisjoni 5. juuni 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 1591/87, millega sätestatakse kapsa, rooskapsa, varsselleri ja spinati kvaliteedistandardid, (2) on mitu korda muudetud. Selguse huvides tuleks peakapsast käsitlevad eeskirjad eraldada muude määruse (EMÜ) nr 1591/87 kohaldamisalasse kuuluvate toodete eeskirjadest ja kehtestada need eraldi määrusega.

(2)

Selleks tuleks maailmaturu läbipaistvuse huvides arvesse võtta peakapsa turustamist ja kvaliteedikontrolli käsitlevat ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni standardit FFV-09, mida on soovitanud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni põllumajanduse kvaliteedistandardite töörühm.

(3)

Eri tüüpi peakapsa segu sisaldavad pakendid on muutumas turul üha tavalisemaks. Seepärast on vaja täpsustada nende pakendite märgistamisnõudeid.

(4)

Uue standardi kohaldamine peaks ebarahuldava kvaliteediga tooted turult kõrvaldama, viima tootmise vastavusse tarbijate nõudmistega ja hõlbustama ausal konkurentsil põhinevaid kaubandussuhteid, parandades seeläbi tootmise tasuvust.

(5)

Neid standardeid kohaldatakse kõikidel turustusetappidel. Toodete pikamaavedu, teatav ladustusaeg ja mitmesugused toodetega tehtavad toimingud võivad kaasa tuua nende bioloogilisest arengust või riknemisohust põhjustatud kvaliteedi halvenemise. Seda kvaliteedi halvenemist tuleks seetõttu arvesse võtta lähetamisjärgsetel turustusetappidel standardeid kohaldades.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 1591/87 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodi 0704 90 alla kuuluva peakapsa turustusstandard on sätestatud lisas.

2.   Standardit kohaldatakse kõikidel turustusetappidel määruses (EÜ) nr 2200/96 sätestatud tingimuste kohaselt.

Lähetamisjärgsetel etappidel võib toodetel siiski esineda vastupidiselt standardi nõuetele:

a)

vähest värskuse ja turdumuse vähenemist;

b)

nende bioloogilisest arengust või riknemisohust põhjustatud vähest kvaliteedi halvenemist.

Artikkel 2

Määrust (EMÜ) nr 1591/87 muudetakse järgmiselt.

1.

Määruse pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Artikli 1 esimese lõigu esimene taane jäetakse välja.

3.

I lisa jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 146, 6.6.1987, lk 36. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

PEAKAPSA TURUSTUSSTANDARD

1.   TOOTE MÄÄRATLUS

Käesolevat standardit kohaldatakse Brassica oleracea L. var. capitata L. (kaasa arvatud punane peakapsas ja teravatipuline peakapsas) ja Brassica oleracea L var. sabauda L. (kähar peakapsas) peakapsa sortide suhtes, mida müüakse tarbijale värskelt, välja arvatud tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud kapsas.

2.   KVALITEEDINÕUDED

Standardis määratletakse müügivalmis ja pakendatud peakapsa kvaliteedinõuded.

A.   Miinimumnõuded

Võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peab kõikide klasside peakapsas olema:

terve; puuduvaid välimisi lehti ja väikeseid lõhesid varrel ei loeta veaks,

värske välimusega,

nähtava läbikasvamiseta,

veatu; mädanenud või toiduks kõlbmatud riknenud tooted ei ole lubatud,

taimekahjuriteta,

taimekahjurite tekitatud kahjustusteta,

puhas, nähtava võõrolluseta,

ebatavalise pinnaniiskuseta,

võõra lõhna ja maitseta.

Vars tuleb lõigata veidi altpoolt välimiste kattelehtede kinnituskohta, nii et kattelehed jäävad tugevasti pea külge kinni, ning lõikekoht peab olema puhas.

Peakapsas peab olema niisuguses seisukorras, et see:

kannatab vedu ja käitlemist,

jõuab sihtkohta rahuldavas seisukorras.

B.   Liigitamine

Peakapsas liigitatakse kahte järgnevalt määratletud klassi:

i)   I klass

I klassi peakapsas peab olema hea kvaliteediga ja sorditüüpiline. Kapsapead peavad olema sordile omase tihedusega.

Peakapsas peab olema pea lähedalt lõigatud. Rohelisel käharal peakapsal ja varajasel peakapsal võib mõned lehed pea kaitseks alles jätta.

Peakapsal võivad olla järgmised tühised vead, kui need ei mõjuta toote üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis:

väikesed lõhed välimistel lehtedel,

kerged muljutised ja välimiste lehtede vähene äralõikamine,

kerged külmakahjustused.

ii)   II klass

Sellesse klassi kuulub peakapsas, mida ei saa liigitada I klassi, kuid mis vastab A jaos määratletud miinimumnõuetele.

Peakapsal võivad olla järgmised vead, kui on säilinud põhilised kvaliteedi-, säilivus- ja esitusviisi omadused:

väikesed lõhed välimistel lehtedel,

rohkem eemaldatud välimisi lehti juhul, kui on säilinud põhilised sordiomadused,

muljutised ja/või kahjustused kuni kahe välimise lehe sügavusel,

tühised putukatest või haigustest põhjustatud kahjustused kuni kahe välimise lehe sügavusel,

külmakahjustused.

3.   SUURUSNÕUDED

Suurus määratakse kindlaks ühiku kaalu alusel. Miinimumsuuruseks on 350 grammi ühiku kohta.

Samas pakendis ei tohi kõige raskema kapsapea kaal olla üle kahe korra suurem kõige kergema kapsapea kaalust. Kui kõige raskem pea kaalub 2 kilogrammi või vähem, võib kõige raskema ja kõige kergema kapsapea kaalu vahe olla kuni 1 kilogramm.

Suurusnõudeid ei kohaldata minikapsa suhtes.

Minikapsas – sordiaretuse ja/või erilise viljelustehnika abil saadud kapsasort või -kultivar, välja arvatud muude sortide täielikult välja arenemata või ebapiisava suurusega kapsas. Minikapsa suhtes kohaldatakse kõiki muid standardi nõudeid.

4.   HÄLBEID KÄSITLEVAD NÕUDED

Igas pakendis lubatakse kvaliteedi- ja suurushälbeid toodete suhtes, mis ei vasta pakendil näidatud klassi nõuetele.

A.   Kvaliteedihälbed

i)   I klass

10 % peakapsaste arvust või kaalust, mis ei vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab II klassi nõuetele, või mida võib erandlikult lubada selle klassi lubatud hälvete piires.

ii)   II klass

10 % peakapsaste arvust või kaalust, mis ei vasta selle klassi nõuetele ega miinimumnõuetele, välja arvatud mädaplekkidega või muul viisil tarbimiseks kõlbmatuks muutunud peakapsad.

B.   Suurushälbed

Kõikide klasside puhul: 10 % peakapsaste arvust või kaalust ei vasta kindlaksmääratud nõuetele.

Iga kapsapea peab kaaluma vähemalt 300 grammi.

5.   ESITUSVIISI NÕUDED

A.   Ühtlikkus

Iga pakend peab sisaldama üksnes sama päritoluga, sama sorti ja sama kvaliteediga peakapsast.

I klassi peakapsad peavad olema kujult ja värvuselt ühtlikud.

Minikapsad peavad olema võimalikult ühesuurused.

Käesolevas standardis kirjeldatud eri tüüpi peakapsa segu võib siiski pakkida ühte pakendisse, kui kõik tüübid on ühtliku kvaliteediga ning iga tüüp on ühtliku sordi, suuruse ja päritoluga.

Pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu.

Olenemata lõigetes 1–5 sätestatust, võivad käesoleva standardiga hõlmatud tooted olla müügipakendites netokaaluga kuni 3 kilogrammi segamini eri tüüpi värske puu- ja juurviljaga vastavalt komisjoni määruses (EÜ) nr 48/2003 (1) sätestatud tingimustele.

B.   Pakendamine

Peakapsas peab olema pakitud nii, et toode oleks nõuetekohaselt kaitstud.

Pakendi sisematerjal peab olema uus, puhas ja niisugune, et see ei põhjusta toote välist ega sisemist riknemist. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, eelkõige paberi ja templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on kasutatud mürgivaba tinti ja etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi.

Pakendid peavad olema ilma igasuguse võõrolluseta.

Tootele üksikult kinnitatavad kleebised peavad olema sellised, et eemaldamise korral ei jäta need nähtavaid liimijälgi ega põhjusta pindmisi vigastusi.

6.   MÄRGISTAMISNÕUDED

1.   Iga pakendi ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt nähtavate tähtedega järgmised andmed:

A.   Identifitseerimine

Pakendaja ja/või lähetaja: nimi ja aadress.

Seda märget võib asendada:

kõigi pakendite puhul, välja arvatud kinnispakid, pakendajat ja/või lähetajat esindav ametlikult väljastatud või tunnustatud koodmärk märke “Pakendaja ja/või lähetaja” (või vastavad lühendid) vahetus läheduses,

üksnes kinnispakkide puhul ühenduses registrisse kantud müüja nimi ja aadress märke “Pakitud ... jaoks:” või samaväärse märke vahetus läheduses. Sel juhul peab märgistus sisaldama ka pakendaja ja/või lähetaja koodi. Müüja peab olema võimeline andma koodi tähenduse kohta kogu kontrollorgani poolt vajalikuks peetavat informatsiooni.

B.   Toote liik

“Punane peakapsas”, “valge peakapsas”, “teravatipuline peakapsas”, “kähar peakapsas” või samaväärne nimetus, kui pakendi sisu ei ole nähtav.

Kui ühes pakendis on eri tüüpi peakapsa segu:

märge “peakapsa tüüpide segu” või

märge iga peakapsa tüübi nime kohta ja kui pakendi sisu ei ole nähtav, toodete arv tüübiti.

C.   Toote päritolu

Päritoluriik ja soovi korral tootmispiirkond või üleriigiline, piirkondlik või kohalik kohanimi.

Eri päritolu peakapsa tüüpide segu sisaldavate pakendite puhul asjaomase tüübinime kõrval päritoluriigi märge.

D.   Kaubanduslikud andmed

klass,

ühikute arv,

“minikapsas” või vajaduse korral muu asjakohane kapsa minivormi nimetus.

E.   Ametlik kontrollmärk (ei ole kohustuslik)

2.   Pakenditel ei pea olema punktis 1 nimetatud andmeid, kui need sisaldavad müügipakendeid, mis on väljastpoolt selgesti nähtavad ja millel on kõik nimetatud üksikasjad. Nimetatud pakenditel ei tohi olla eksitavaid märgiseid. Kui nimetatud pakendid on kaubaalustel, kantakse nimetatud üksikasjad teatisele, mis asetatakse nähtavale kohale vähemalt kaubaaluse kahele küljele.


(1)  EÜT L 7, 11.1.2003, lk 65.


26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 635/2006,

25. aprill 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1251/70 töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 39 lõike 3 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, (1) on koondatud ühte teksti Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist käsitlevad õigusaktid. Selle artiklis 17 on uuesti esitatud komisjoni 29. juuni 1970. aasta määruse (EMÜ) nr 1251/70 (töötajate õiguse kohta jääda elama liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist) (2) põhisisu ning selle sätteid muudetud, andes töötajatele, kellel on õigus jääda elama liikmesriigi territooriumile, rohkem õigusi, s.o alalise elamisõiguse.

(2)

Seetõttu on asjakohane tunnistada määrus (EMÜ) nr 1251/70 kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrus (EMÜ) nr 1251/70 tunnistatakse kehtetuks alates 30. aprillist 2006.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimír ŠPIDLA


(1)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 77.

(2)  EÜT L 142, 30.6.1970, lk 24.


26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 636/2006,

20. märts 2006,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku heeringa püük ICES IV c ja VII d püügipiirkonnas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 51/2006, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2006. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2006. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2006. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvoot loetakse ammendunuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda kõnesolevas lisas osutatud kalavaru alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast. Kõnesolevatel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnesolevat kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2006

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Jörgen HOLMQUIST


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(3)  ELT L 16, 20.1.2006, lk 1.


LISA

Nr

03

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

HER/4CXB7D

Liik

Harilik heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

IV c, VII d

Kuupäev

1. märts 2006


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/12


Teave Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme, protokolli jõustumise kohta

Eespool nimetatud Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu protokoll, mille nõukogu sõlmis 21. veebruaril 2006, jõustub 1. mail 2006 ning protokolli artikli 5 kohaste menetluste lõpuleviimist käsitlevad teatised on edastatud 27. märtsil 2006.


Komisjon

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/13


KOMISJONI OTSUS,

25. aprill 2006,

Guatemalast ja Pakistanist pärit etüülalkoholi importi käsitleva dumpinguvastase menetluse lõpetamise kohta

(2006/301/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artiklit 9,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

(1)

Komisjon teatas 26. mail 2005Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teadaandes (2) dumpinguvastase menetluse algatamisest Guatemalast ja Pakistanist pärit ühendusse imporditava etüülalkoholi (denatureeritud või denatureerimata, alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust) suhtes, mida deklareeritakse tavaliselt CN-koodidega 2207 10 00 ja ex 2207 20 00.

(2)

Dumpinguvastane menetlus algatati pärast seda, kui 11. aprillil 2005 esitas Euroopa Liidu tööstusliku etanooli tootmise komitee (edaspidi “kaebaja”) algmääruse artikli 5 kohaselt kaebuse tootjate nimel, kelle toodang moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 30 %, ühenduse etüülalkoholi toodangust.

(3)

Kaebus sisaldas esmapilgul usutavaid tõendeid nimetatud toote müügi kohta dumpinguhindadega ja sellest tuleneva olulise kahju kohta, mida peeti menetluse algatamiseks piisavaks.

(4)

Komisjon teatas menetluse algatamisest ametlikult Guatemala ja Pakistani eksportivatele tootjatele, importijatele/kauplejatele, asjaomastele tarnijatele ja kasutajatele, asjaomaste ekspordiriikide esindajatele, kaebajale ja kõigile teistele teadaolevatele ühenduse tootjatele. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda asja arutamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul ning kõikidele asjaomastele isikutele saadeti küsimustikud.

B.   KAEBUSE TAGASIVÕTMINE JA MENETLUSE LÕPETAMINE

(5)

31. jaanuaril 2006 komisjonile saadetud kirjas võttis kaebuse esitaja kaebuse ametlikult tagasi. Kaebaja sõnul on tagasivõtmise põhjuseks hiljuti toimunud suured muutused üldises soodustuste süsteemis Pakistanist pärit etüülalkoholi suhtes. Kaebaja sõnul on see aidanud märkimisväärselt vähendada Pakistanist ühendusse saabuva impordi suurt ja kahjulikku mahtu, ehkki dumping jätkub. Kuna kaebuses esitatud kahjuandmed põhinesid Guatemalast ja Pakistanist pärit impordi koosmõjul, siis leidis kaebaja, et antud hetkel on kohane kaebuse tagasivõtmine mõlema riigi suhtes.

(6)

Algmääruse artikli 9 lõike 1 kohaselt võib menetluse lõpetada, kui kaebus tagasi võetakse ja kui lõpetamine ei ole vastuolus ühenduse huvidega.

(7)

Komisjon otsustas käesoleva menetluse lõpetada, sest uurimise käigus ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis oleks näidanud, et lõpetamine oleks vastuolus ühenduse huvidega. Huvitatud osapooli teavitati sellest ja neile anti võimalus esitada oma märkused. Mingeid märkusi, mis võiksid seda otsust muuta, ei laekunud.

(8)

Seepärast leidis komisjon, et dumpinguvastane menetlus Guatemalast ja Pakistanist pärit etüülalkoholi impordi suhtes ühendusse lõpetatakse dumpinguvastaseid meetmeid kehtestamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Käesolevaga lõpetatakse dumpinguvastane menetlus Guatemalast ja Pakistanist pärit ühendusse imporditava etüülalkoholi (denatureeritud või denatureerimata, alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust) suhtes, mida deklareeritakse tavaliselt CN-koodidega 2207 10 00 ja ex 2207 20 00.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT C 129, 26.5.2005, lk 22.


26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/15


KOMISJONI OTSUS,

25. aprill 2006,

metabenstiasurooni nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1653 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/302/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/20/EÜ, (2) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turustada taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad selle I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, kui kõnesolevaid aineid uuritakse järk-järgult tööprogrammi raames.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1490/2002 (3) nähakse ette direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise ja kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Toimeainete puhul, mille suhtes teataja ei täida kõnealuste määruste kohaseid kohustusi, ei kontrollita ega hinnata toimiku terviklikkust. Metabenstiasurooni kohta ei ole täielikku toimikut ettenähtud tähtaja jooksul esitatud. Seetõttu ei saa kõnesolevat ainet kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ning liikmesriigid peaksid tühistama kõik kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite load.

(3)

Toimeainete suhtes, mida sisaldavate taimekaitsevahendite turult kõrvaldamiseks vajalik etteteatamisaeg on lühike, on asjakohane ette näha kuni 12 kuu pikkune ajapikendus olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks, et kõnealuseid varusid oleks võimalik kasutada ainult ühe kasvutsükli jooksul. Kui on ette nähtud pikem etteteatamisaeg, võidakse seda lühendada nii, et see lõpeb kasvuperioodi lõpul.

(4)

Komisjon on koos liikmesriikide ekspertidega hinnanud metabenstiasurooni kohta esitatud teavet, millest on ilmnenud vajadus jätkata asjaomase aine kasutamist. Sellistel juhtudel tuleks ette näha ajutised meetmed, et võimaldada välja töötada alternatiive.

(5)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Metabenstiasurooni ei kanta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

metabenstiasurooni sisaldavate taimekaitsevahendite load tunnistatakse kehtetuks 25. oktoobril 2006;

b)

alates 26. aprillist 2006 ei anta metabenstiasurooni sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikega 2 ettenähtud erandi alusel.

Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võivad lisa veerus B loetletud liikmesriigid säilitada veerus A loetletud aineid sisaldavate taimekaitsevahendite load kõnealuse lisa veerus C esitatud kasutusviiside korral hiljemalt kuni 30. juunini 2009. Esimeses lõigus sätestatud erandit kasutav liikmesriik tagab järgmiste tingimuste täitmise:

a)

kasutamist lubatakse jätkata ainult juhul, kui see ei mõju kahjulikult inimeste ega loomade tervisele ega mõjuta ebasoodsalt keskkonda;

b)

pärast 25. oktoobrit 2006 turule jäänud taimekaitsevahendid varustatakse uute etikettidega vastavalt piiratud kasutustingimustele;

c)

kehtestatakse kõik asjakohased meetmed võimalike ohtude vähendamiseks;

d)

asjaomastele kasutusviisidele otsitakse tõsiselt alternatiive.

2.   Asjaomane liikmesriik teatab komisjonile hiljemalt 31. detsembriks igal aastal lõike 1 kohaldamisel võetud meetmetest, eelkõige punktide a–d alusel võetud meetmetest.

Artikkel 4

Liikmesriikide poolt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6 antud ajapikendus peab olema võimalikult lühike.

Kui load tühistatakse vastavalt artiklile 2 hiljemalt 25. oktoobril 2006, lõpeb ajapikendus hiljemalt 25. oktoobril 2007.

Kui load tühistatakse vastavalt artikli 3 lõikele 1 hiljemalt 30. juunil 2009, lõpeb ajapikendus hiljemalt 31. detsembril 2009.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. aprill 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 70, 9.3.2004, lk 32.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on muudetud komisjoni 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).


LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud lubade loetelu

Veerg A

Veerg B

Veerg C

Toimeaine

Liikmesriik

Kasutusviis

Metabenstiasuroon

Belgia

Porrulauk, hernes

Prantsusmaa

Perekonna Allium taimed

Söödahein

Liblikõielised taimed


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/18


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/303/ÜVJP,

25. aprill 2006,

millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 2. mail 2005 vastu nõukogu ühismeetme 2005/355/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni kohta (1) (EUSEC RD Congo) ja seejärel võttis 1. detsembril 2005 vastu ühismeetme 2005/868/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2005/355/ÜVJP seoses Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) kaitseministeeriumi maksete korra parandamist käsitleva tehnilise abi projekti käivitamisega. (2)

(2)

EUSEC RD Congo volitused lõppevad 2. mail 2006.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee nõustus EUSEC RD Congo volituste pikendamisega kuni 2007. aasta juuni lõpuni ja missiooni struktuuri kohandamisega üleminekujärgseks etapiks Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

(4)

Ühismeedet 2005/355/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/355/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

artikli 3 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

muu hulgas järgmistele Kongo haldussüsteemi võtmepositsioonidele määratud eksperdid:

kaitseministri kabinet,

üldine peastaap,

maavägede peastaap,

merevägede üldine peastaap,

õhujõudude peastaap.”

;

2.

artikli 15 lõikes 1 asendatakse kohaldamiskuupäev järgmisega:

“30. juuni 2007”.

Artikkel 2

Alates 3. maist 2006 kuni 30. juunini 2007 on missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma 475 000 eurot.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 25. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 112, 3.5.2005, lk 20.

(2)  ELT L 318, 6.12.2005, lk 29.


26.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 112/19


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/304/ÜVJP,

10. aprill 2006,

millega asutatakse ELi planeerimisrühm (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos õigusriigi alal ja teistes võimalikes valdkondades

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14 ja artikli 25 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1244 algas Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramise protsess 2005. aasta novembri alguses ÜRO eriesindaja Martti Ahtisaari ametisse nimetamisega. Protsessi õnnestumine ei ole oluline mitte ainult Kosovo elanikkonnale selgema tulevikuväljavaate andmiseks, vaid ka piirkonna üldise stabiilsuse saavutamiseks.

(2)

ÜRO jätkab täies ulatuses oma tegevust Kosovos kuni ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1244 määratud tähtajani. Ent ÜRO on mõista andnud, et ta ei kavatse pärast staatuse kindlaksmääramist Kosovo arengutes enam juhtivat rolli mängida. EL on eluliselt huvitatud kõnealuse protsessi positiivsetest tulemustest, ta kannab vastutust selliste tulemuste saavutamise eest ja tal on vahendid nende saavutamisele kaasaaitamiseks. Tõenäoliselt annab EL koos teiste partneritega olulise panuse. Seega peab EL hakkama Kosovos mängima tähtsat rolli keerulises keskkonnas. Ta võib võtta endale vastutuse tähtsate operatsioonide läbiviimise eest, eelkõige politseitöö ja õigusriigi valdkondades.

(3)

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsess (edaspidi SAP) on strateegiline raamistik EU poliitikale Lääne-Balkani piirkonna suhtes ning Kosovol on juurdepääs selle vahenditele, sealhulgas Euroopa partnerlusele, poliitilisele ja tehnilisele dialoogile SAPi järelevalvemehhanismi raames, muu hulgas õigusriigi-alaste standardite üle, ning valdkonnaga seotud ühenduse abiprogrammidele.

(4)

Euroopa Ülemkogu rõhutas 2005. aasta juunis, et Kosovo vajab keskpikas perspektiivis ka edaspidi rahvusvaheliste tsiviil- ja relvajõudude kohalolekut, et tagada turvalisus ja eelkõige vähemusrahvuste kaitse, aidata kaasa standardite jätkuvale rakendamisele ning teostada nõuetekohast järelevalvet staatust käsitleva kokkuleppe sätete täitmise üle. Sellega seoses rõhutas Euroopa Ülemkogu ELi valmidust selles täielikult osaleda tihedas koostöös asjaomaste partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

(5)

7. novembril 2005 tervitas nõukogu suursaadik Kai Eide põhjalikku ülevaadet Kosovos valitseva olukorra kohta ja väljendas täielikku toetust ÜRO peasekretäri kavatsusele algatada poliitiline protsess Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramiseks.

(6)

Arvestades võimalust, et EL suurendab oma osalust Kosovos, kutsus nõukogu 7. novembril 2005 peasekretäri/kõrget esindajat üles jätkama koos komisjoniga tööd ELi võimaliku tulevase rolli ja panuse määratlemiseks, sealhulgas politsei, õigusriigi ja majanduse valdkonnas, ning esitama nõukogule lähemas tulevikus oma ühised ettepanekud.

(7)

Peasekretär/kõrge esindaja ja komisjon esitasid 6. detsembril 2005 nõukogule oma aruande “ELi tulevane roll ja panus Kosovos”. Aruandes esitati ettepanek ELi tulevase Kosovos osalemise põhimõttelise kava kohta. Rõhutati soovi normaliseerida võimalikult suures ulatuses ELi suhted Kosovoga, kasutades selleks kõiki SAP raames kättesaadavaid vahendeid. Lisaks rõhutati selles vajadust valmistuda tulevaseks EJKP missiooniks, sealhulgas regulaarse planeerimisrühma peatse loomise ja lähetamisega, et alustada tervikliku, muu hulgas õigusriigi ja politseitöö alal tegutseva ELi missiooni planeerimist.

(8)

Nõukogu kinnitas 12. detsembril 2005 veel kord, et toetab täielikult poliitilist protsessi Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramiseks ja Martti Ahtisaarit. Samuti kinnitas Nõukogu oma kindlat kavatsust osaleda täielikult Kosovo staatuse kindlaksmääramisel ja oma valmisolekut võtta ELi esindaja kaudu Kosovo tulevase staatuse protsessis aktiivselt osa läbirääkimistest ja Kosovo tulevase staatuse elluviimisest. Nõukogu rõhutas taas standardite jätkuva rakendamise ülimat tähtsust praegu ja tulevikus, et kiirendada liikumist Euroopa standardite suunas. Eelkõige peavad omavalitsuse ajutised institutsioonid tegema edasisi edusamme seoses vähemuste kaitse, õigusriigi täieliku austamise, läbipaistva ja poliitilisest sekkumisest vaba riigihalduse arendamise, tagasipöördumist soodustavate tingimuste loomise ning kultuuri ja religiooniga seotud paikade kaitsmisega.

(9)

12. detsembril 2005 tervitas nõukogu ühtlasi “peasekretäri/kõrge esindaja ja komisjoni ühisaruannet ELi tulevase rolli ja panuse kohta Kosovos. Nõukogu palus peasekretäril/kõrgel esindajal ja komisjonil jätkata nimetatud küsimuste uurimist koostöös teiste rahvusvaheliste osalejatega, eelkõige valdkondades, mis käsitlevad politseid ja õigusriiki (sealhulgas situatsiooniplaneerimine EJKP võimaliku missiooni tarbeks), majanduslikku arengut ja Kosovo Euroopa perspektiivi edendamist; samuti tuleks jätkata nõukogu asjakohaste organite aktiivset tegevust, et tagada ELi rolli õigeaegne ja pidev ettevalmistamine Kosovos”.

(10)

Nõukogu ja komisjoni ühine teabekogumismissioon viibis Kosovos 2006. aastal 19. ja 27. veebruari vahel seoses ühenduse võimaliku tulevase osalemisega ja tegevusega EJKP raames õigusriigi alal laiemas mõttes. Oma aruandes soovitas teabekogumismissioon muu hulgas, et EL looks planeerimisrühma, kelle ülesandeks oleks tagada, et EL saaks teha oma otsused kindlate ja hästi analüüsitud materjalide alusel, mis on kooskõlas tulevase staatuse kindlaksmääramise protsessiga.

(11)

Oma 4. aprilli 2006. aasta kirjas peasekretärile/kõrgele esindajale tervitas ÜRO peasekretäri eriesindaja Jessen-Petersen ELi osavõttu läbirääkimistest tulevase rahvusvahelise osalemise üle Kosovos ja kutsus ELi üles lähetama Prištinasse ELi Kosovo planeerimisrühm (edaspidi “EUPT Kosovo”).

(12)

Teabekogumismissiooni ja muude konsultatsioonide ajal ELiga andsid omavalitsuse ajutised institutsioonid mõista, et nad tervitaksid ELi planeerimisrühma, mille ülesandeks oleks tegeleda situatsiooniplaneerimisega seoses võimaliku tulevase EJKP missiooniga õigusriigi alal.

(13)

EUPT Kosovo loomine ei kahjusta mingil moel ega viisil piirkonna tulevase staatuse kindlaksmääramise protsessi tulemusi ega ka ELi mis tahes hilisemaid otsuseid käivitada Kosovos EJKP missioon.

(14)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu 7.–9. detsembri 2000. aasta Nice’i kohtumise suunistele ja kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 18 lõikega 3 ja artikliga 26 tuleks käesoleva ühismeetmega kindlaks määrata peasekretäri/kõrge esindaja roll.

(15)

Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõikes 1 nõutakse kogu ühismeetme rakendamise perioodiks ette nähtud lähtesumma kindlaksmääramist. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate summade kindlaksmääramine näitab seadusandja tahet ja eeldab kulukohustuste assigneeringute kättesaadavust asjaomase eelarveaasta jooksul.

(16)

Võimaluse piires tuleks kasutada ELi teistest käimasolevatest või lõpetatud operatiivtegevustest, eelkõige EUPOL PROXIMAst, EUPATist ja EUPMist järele jäänud varustuse ümberpaigutamist, võttes arvesse operatiivvajadusi ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid.

(17)

EUPT hakkab oma mandaati täitma olukorras, kus õigusriik ei ole täielikult tagatud ja mis võib kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Euroopa Liit asutab käesolevaga Euroopa Liidu planeerimisrühma (EUPT Kosovo) seoses ELi võimaliku kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos.

2.   EUPT Kosovo eesmärk on järgmine:

alustada situatsiooniplaneerimist, sealhulgas vajalikke hankeprotsesse sujuva ülemineku tagamiseks UNMIKi (ÜRO ajutine missioon Kosovos) valitud ülesannetelt võimalikule ELi kriisiohjamise operatsioonile õigusriigi alal ja teistes valdkondades, mille nõukogu võib kindlaks määrata seoses tulevase staatuse kindlaksmääramise protsessiga;

anda vastavalt vajadusele tehnilist nõu, selleks et EL saaks edendada, toetada ja pidada dialoogi UNMIKiga viimase plaanide üle vähendada järk-järgult oma kohalolekut ja anda oma pädevuses olevad küsimused üle kohalikele ametiasutustele.

Artikkel 2

Ülesanded

Oma eesmärgi saavutamiseks keskendub EUPT Kosovo järgmistele ülesannetele.

1.

Alustada rahvusvahelise üldsuse, Kosovo institutsioonide ja kohalike sidusrühmadega dialoogi nende seisukohtade ja kaalutluste üle seoses tulevase korraga seotud operatiivküsimustega.

2.

Jälgida tähelepanelikult ja analüüsida UNMIKi planeerimist selle mandaadi lõppemise eel ning anda aktiivselt nõu.

3.

Alustada planeerimist volituste sujuva ülemineku võimaldamiseks UNMIKi valitud ülesannete täitmiselt tulevasele ELi kriisiohjamise operatsioonile õigusriigi alal ja teistes valdkondades, mille nõukogu võib kindlaks määrata seoses tulevase staatuse kindlaksmääramise protsessiga.

4.

Alustada tööd võimaliku ELi kriisiohjamise operatsiooni võimaliku mandaadi, eesmärkide, konkreetsete ülesannete ja programmide ning isikkoosseisu suuruse, samuti eelarveprojekti kindlaksmääramiseks, mille tulemusi EL saab hilisemal otsustamisel aluseks võtta. Selles kontekstis algatab EUPT Kosovo ka osalemisest väljumise strateegiate väljatöötamise kavandamist.

5.

Kavandada ja ette valmistada kõik võimaliku ELi kriisiohjamise operatsiooni varustamise vajadustega seotud võimalikud aspektid.

6.

Tagada võimaliku ELi kriisiohjamise operatsiooni asjakohane logistiline toetus, sealhulgas luua sellised ladustamisvõimsused, mis võimaldaksid ladustada, hooldada ja teenindada varustust, sealhulgas sellist, mis on üle võetud teistelt praegustelt või endistelt ELi kriisiohjamise operatsioonidelt, juhul kui see aitab suurendada võimaliku ELi kriisiohjamise operatsiooni üldist tõhusust ja efektiivsust.

7.

ELi kriisivaatluskeskuse ja nõukogu julgeolekubüroo juhtimisel kavandada ja valmistada ette ELi võimaliku Kosovo kriisiohjamise operatsiooni erinevate koostisosade ohtude ja riskide analüüs ning koostada julgeolekukulude soovituslik eelarve (lähtudes sealjuures OMIKi ja UNMIKi kogemustest).

8.

Aidata kaasa ELi kõikehõlmava ja tervikliku lähenemisviisi väljatöötamisele, võttes sealjuures arvesse politseitöö ja õigusemõistmise valdkonnale SAP raames antavat abi.

9.

Võimaliku ELi kriisiohjamise operatsiooniga Kosovos seotud situatsiooniplaneerimise kontekstis osutada vajaduse korral vastastikku spetsiifilist abi ELi teiste kriisiohjamise operatsioonidega või teabekogumismissioonidega/ELi kriisiohjamise operatsioonide loomist ettevalmistavate missioonidega. Sellise abi suhtes lepib selgesõnaliselt kokku EUPT Kosovo juht ja seda piiratud ajavahemikuks.

Artikkel 3

Struktuur

1.   EUPT Kosovo struktuur on põhimõtteliselt järgmine:

EUPT Kosovo juhi büroo,

politseiüksus,

õigusküsimuste üksus,

haldusüksus.

2.   EUPT Kosovo asutab:

büroo Prištinas,

koordinatsioonibüroo Brüsselis.

Artikkel 4

EUPT Kosovo juht ja isikkoosseis

1.   EUPT Kosovo juht vastutab EUPT Kosovo tegevuse juhtimise ja koordineerimise eest.

2.   EUPT Kosovo juht hoolitseb EUPT Kosovo igapäevase juhtimise eest ning vastutab isikkoosseisu ja distsiplinaarküsimuste eest. Lähetatud isikkoosseisu liikmete suhtes võtavad distsiplinaarmeetmeid asjaomased siseriiklikud või ELi ametiasutused.

3.   EUPT Kosovo juht sõlmib komisjoniga lepingu.

4.   EUPT Kosovo koosneb peamiselt liikmesriikide või ELi institutsioonide lähetatud tsiviilpersonalist. Iga liikmesriik või ELi institutsioon katab oma isikkoosseisu lähetamisega seotud kulud, kaasa arvatud töötasu, ravikindlustuse, sõidukulud Kosovosse ja tagasi ning lisatasud peale päevarahade.

5.   EUPT Kosovo võib vastavalt vajadusele võtta lepingulisel alusel tööle ka rahvusvahelise isikkoosseisu ja kohaliku isikkoosseisu.

6.   Jäädes neid lähetanud liikmesriikide või ELi institutsioonide alluvusse, täidab kogu EUPT Kosovo isikkoosseis oma ülesandeid ning tegutseb üksnes ELi toetusmeetme huvides. Kogu isikkoosseis austab nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusega 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (1) (edaspidi “julgeolekueeskirjad”), kehtestatud julgeolekupõhimõtteid ja miinimumstandardeid.

7.   EUPT Kosovo paigutatakse Kosovosse järk-järgult, alustades 2006. aasta aprilli lõpus tuumikrühmast sellise kavatsusega, et kogu rühm oleks kohal enne 1. septembrit 2006.

Artikkel 5

Käsuliin

1.   EUPT Kosovo struktuuril on ühtne käsuliin.

2.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab EUPT Kosovo poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

3.   Peasekretär/kõrge esindaja annab EUPT Kosovo juhile juhiseid.

4.   EUPT Kosovo juht juhib EUPT Kosovot ja hoolitseb selle igapäevase haldamise eest.

5.   EUPT Kosovo juht annab aru peasekretärile/kõrgele esindajale.

Artikkel 6

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

1.   Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu vastutusel EUPT Kosovo poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist.

2.   Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 25. Volitus hõlmab õigust nimetada peasekretäri/kõrge esindaja ettepanekul ametisse EUPT Kosovo juht. EUPT Kosovo eemärkide ja tegevuse lõpetamise osas jääb otsustusõigus nõukogule.

3.   Poliitika- ja julgeolekukomitee saab EUPT Kosovo juhilt korrapäraselt aruandeid artiklis 2 nimetatud ülesannete täitmise ja rühma tegevuse kooskõlastamise kohta artiklis 10 nimetatud teiste osalejatega ning võib talt samades küsimustes nõuda konkreetsemaid aruandeid. Poliitika- ja julgeolekukomitee võib vajaduse korral kutsuda EUPT Kosovo juhi oma koosolekutele.

4.   Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraselt aru.

Artikkel 7

Kolmandate riikide osalemine

Ilma et see piiraks ELi sõltumatust otsuste vastuvõtmisel ja ühtset institutsioonilist raamistikku, kutsutakse ELiga ühinevaid riike ja võidakse kutsuda kolmandaid riike üles toetama EUPT Kosovot tingimusel, et nad katavad enda lähetatud isikkoosseisu liikmete kulud, sealhulgas töötasu, ravikindlustuse, toetused, kõrge riskiastme kindlustuse ning sõidukulud missiooni läbiviimise piirkonda ja sealt tagasi, ning osalevad vastavalt vajadusele EUPT Kosovo tegevuskulude katmisel.

Artikkel 8

Julgeolek

1.   EUPT Kosovo juht vastutab EUPT Kosovo julgeoleku eest ning samuti, konsulteerides nõukogu peasekretariaadi julgeolekubürooga, missiooni suhtes kehtivatest minimaalsetest julgeolekualastest nõuetest kinnipidamise eest.

2.   EUPT Kosovol on eraldi julgeolekuametnik, kes on aruandekohustuslik EUPT Kosovo juhi ees.

Artikkel 9

Rahastamine

1.   EUPT Kosovo tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma on 3 005 000 eurot.

2.   Kulutusi, mida rahastatakse lõikes 1 sätestatud summast, hallatakse vastavalt ELi üldeelarve suhtes kohaldatavatele menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et mis tahes eelrahastamise vahendid ei jää ühenduse omandisse.

3.   EUPT Kosovo juht on oma lepingu raames tehtud toimingute suhtes täies ulatuses aruandekohustuslik komisjoni ees ja tegutseb viimase järelevalve all.

4.   Rahastamisel võetakse arvesse EUPT Kosovo operatiivvajadusi, kaasa arvatud varustuse kokkusobivust ja rühmade koostalitlusvõimet.

5.   Kulutused on rahastamiskõlblikud alates käesoleva ühismeetme jõustumise päevast.

Artikkel 10

Tegevuse koordineerimine teiste osalejatega

1.   Rahvusvahelise üldsuse jõupingutuste vastastikkuse täiendamise ja sünergia tagamiseks jätkatakse ELi ja kõigi asjaomaste osalejate, sealhulgas ÜRO/ÜRO ajutise missiooni Kosovos, OSCE, NATO/KFORi ning selliste võtmetähtsusega osalejate nagu USA ja Venemaa tegevuse tihedat koordineerimist. Kõiki ELi liikmesriike hoitakse täielikult kursis koordineerimise käiguga.

2.   Oma ülesandeid täites võtab EUPT Kosovo juht osa Kosovos Prištinas loodud ELi koordineerimismehhanismide tööst.

Artikkel 11

EUPT isikkoosseisu staatus

1.   EUPT Kosovo isikkoosseisu staatus Kosovos, sealhulgas vajaduse korral privileegid, immuniteedid ja lisatagatised, mida on vaja EUPT Kosovo ülesannete täitmiseks ja tõrgeteta toimimiseks, lepitakse kokku Euroopa Liidu lepingu artiklis 24 sätestatud korra kohaselt. Peasekretär/kõrge esindaja, kes abistab eesistujariiki, võib vastava kokkuleppe sõlmimiseks viimase nimel läbirääkimisi pidada.

2.   Isikkoosseisu liikme lähetanud liikmesriik või ELi institutsioon vastutab kõikide lähetusega seotud nõuete lahendamise eest, olenemata sellest, kas nõude on esitanud isikkoosseisu liige või käib see tema kohta. Kõnealune riik või ELi institutsioon vastutab ka lähetatu suhtes võetavate meetmete eest.

3.   Rahvusvahelise ja kohaliku lepingulise isikkoosseisu töötingimused ning õigused ja kohustused sätestatakse EUPT Kosovo juhi ja isikkoosseisu liikme vahelises lepingus.

Artikkel 12

Ühenduse meetmed

Nõukogu ja komisjon tagavad kumbki vastavalt oma sellekohastele volitustele ning kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 teise lõiguga järjepidevuse käesoleva ühismeetme rakendamise ning ühenduse muu välistegevuse vahel. Nõukogu ja komisjon teevad sel eesmärgil koostööd.

Artikkel 13

Salastatud teabe avaldamine

1.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on õigus avaldada kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega NATO-le/KFORile ELi salastatud teavet ning kõnealuse meetme jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “CONFIDENTIEL UE”.

2.   Samuti on peasekretäril/kõrgel esindajal õigus kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega ning vastavalt EUPT Kosovo operatiivvajadustele avaldada ELi salastatud teavet ning kõnealuse meetme jaoks koostatud dokumente kuni kategooriani “RESTREINT UE” ÜRO-le/ÜRO ajutisele missioonile Kosovos ja OSCE-le. Selleks koostatakse kohalik kord.

3.   Peasekretäril/kõrgel esindajal on õigus avaldada käesoleva ühismeetmega ühinenud kolmandatele osapooltele ELi salastamata dokumente, mis on seotud meedet käsitlevate nõukogu aruteludega ja mille suhtes vastavalt nõukogu 22. märtsi 2004. aasta otsuse 2004/338 EÜ, Euratom (millega võetakse vastu nõukogu kodukord) (2) artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Artikkel 14

Läbivaatamine

Hiljemalt 31. oktoobril 2006 peab nõukogu otsustama, kas EUPT Kosovot peaks jätkama pärast 31. detsembrit 2006, arvestades sealjuures vajadust minna Kosovos sujuvalt üle võimalikule ELi kriisiohjamise operatsioonile.

Artikkel 15

Jõustumine ja kehtivusaeg

1.   Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

2.   Ühismeede kehtib kuni 31. detsembrini 2006.

Artikkel 16

Avaldamine

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. aprill 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


(1)  EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/952/EÜ (ELT L 346, 29.12.2005, lk 18).

(2)  ELT L 106, 15.4.2004, lk 22. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/34/EÜ, Euratom (ELT L 22, 26.1.2006, lk 32).