ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
16. märts 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 426/2006, 9. märts 2006, millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 427/2006, 15. märts 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

2

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 428/2006, 15. märts 2006, süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2006, 15. märts 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1383/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Poola sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks ette nähtud kogusega

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 430/2006, 15. märts 2006, millega kiidetakse heaks turustusstandarditele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Senegalis enne importi Euroopa Ühendusse

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 431/2006, 15. märts 2006, millega kiidetakse heaks turustusnormidele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Keenias enne importi Euroopa Ühendusse

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 432/2006, 15. märts 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 382/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1786/2003 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 433/2006, 15. märts 2006, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1538/91 seoses linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostavate tugilaboritega

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 434/2006, 15. märts 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 887/2005, millega kuulutatakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Kreekas

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 435/2006, 15. märts 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. märtsist 2006

22

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 14. märts 2006, millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Öesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite osas

25

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 6. märts 2006, millega kehtestatakse ehitustoodete tuletundlikkuse klassid puitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 655 all)  ( 1 )

27

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1236/2005 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks) parandus (ELT L 200, 30.7.2005)

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 426/2006,

9. märts 2006,

millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87, (1) I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuris peatatakse ühepoolselt ja määramata ajaks tollimaksude sissenõudmine teatavate gruppi 27 kuuluvate kaupade puhul, kui need on ette nähtud spetsiifiliseks töötluseks ja kui täidetud on teatavad tingimused, mis on sätestatud komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik. (2)

(2)

Teatavate CN-koodi 2710 99 00 alla kuuluvate ja ringlussevõtuks ettenähtud õlijäätmete puhul see maksuvabastus praegu ei kehti.

(3)

Kasutatud õlide ümbertöötamisega seotud keskkonnakaitselistel põhjustel peaks õlijäätmete ja sama grupi õlide puhul kehtima sama tariifne kohtlemine, eeldusel et tehnilised ja õiguslikud tingimused on täidetud. Seega on ühenduse huvides laiendada ühepoolselt ja kindlaksmääramata ajaks kõnealuste toodete suhtes kohaldatavate tollimaksude peatamist.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2658/87 vastavalt muuta.

(5)

Kuna käesoleva määrusega ette nähtud muudatust tuleks kohaldada samast kuupäevast kui 2006. aasta koondnomenklatuuri, mis kehtestati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1719/2005, (3) peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata ja seda tuleks kohaldada 1. jaanuarist 2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa teise osa (Tollimaksude loend) V jaotise grupis 27 asendatakse kolmanda veeru kanne CN-koodi 2710 99 00 kohta järgmisega:

“3,5 (4)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 267/2006 (ELT L 47, 17.2.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 215/2006 (ELT L 38, 9.2.2006, lk 11).

(3)  ELT L 286, 28.10.2005, lk 1.

(4)  Tollimaks spetsiifiliseks töötluseks ettenähtud toodete puhul (TARIC-kood 2710990010) ühepoolselt ja kindlaksmääramata ajaks peatatud. Tollimaksu peatamine eeldab, et täidetud on asjaomastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimused (vt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300 ja nende muudatusi).”


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 427/2006,

15. märts 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. märtsil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 15. märtsi 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 428/2006,

15. märts 2006,

süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmise kohta puu- ja köögiviljasektoris (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96, millega sätestatakse puu- ja köögiviljaturu ühine korraldus, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 292/2006 (2) avatakse pakkumiskutse, et kehtestada soovituslikud toetusemäärad ja A3 süsteemi soovituslikud kogused, mille jaoks võib välja anda ekspordilitsentsid.

(2)

Pidades silmas esitatud pakkumisi tuleks kehtestada suurimad toetusemäärad ja koguste protsendimäärad, mida kohaldatakse suurimale toetusemäärale vastavate pakkumiste puhul.

(3)

Tomatite, apelsinide, sidrunite ja õunte puhul ei ületa suurim toetusemäär, mis on vajalik litsentside andmiseks soovituslike koguste jaoks ja pakatud koguste piires, soovituslikku toetusemäära rohkem kui 1,5 korda,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tomatite, apelsinide, sidrunite ja õunte puhul kohaldatavad suurimad toetusemäärad ning määrusega (EÜ) nr 292/2006 avatud pakkumiskutse alusel lubatud koguste vähendamise protsendimäärad on kehtestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. märtsil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 48, 18.2.2006, lk 3.


LISA

Süsteemi A3 ekspordilitsentside väljaandmine puu- ja köögiviljasektoris (tomatid, apelsinid, sidrunid ja õunad)

Toode

Suurim toetusemäär

(EUR/t netokaalu)

Suurima toetusemäära kehtestamiseks taotletud koguste protsendimäärad

Tomatid

40

100 %

Apelsinid

50

100 %

Sidrunid

70

100 %

Õunad

43

100 %


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 429/2006,

15. märts 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1383/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Poola sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks ette nähtud kogusega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EMÜ) nr 2131/93 (2) sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1383/2005 (3) on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus Poola sekkumisameti valduses oleva 20 000 tonni odra eksportimiseks.

(3)

Poola teavitas komisjoni oma sekkumisameti kavatsusest suurendada 44 185 tonni võrra kogust, mille eksportimiseks on välja kuulutatud alaline pakkumismenetlus. Arvestades seda avaldust, saadaolevat kogust ja turuolukorda tuleks Poola taotlus vastu võtta.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1383/2005 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1383/2005 artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 2

Pakkumismenetlus hõlmab kuni 64 185 tonni odra eksportimist kõikidesse kolmandatesse riikidesse, välja arvatud Albaania, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Ameerika Ühendriigid, Liechtenstein, Mehhiko, Rumeenia, Serbia ja Montenegro (4) ning Šveits.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 749/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 10).

(3)  ELT L 220, 25.8.2005, lk 21.

(4)  Sh Kosovo, nagu see on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244.”


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 430/2006,

15. märts 2006,

millega kiidetakse heaks turustusstandarditele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Senegalis enne importi Euroopa Ühendusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1148/2001 (vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes) (2) artiklis 7 on sätestatud nõuded nende kontrollitoimingute heakskiitmise kohta, mida viivad läbi enne importi ühendusse kolmandad riigid, kes sellist heakskiitmist taotlevad.

(2)

Senegali ametiasutused saatsid komisjonile taotluse kiita heaks kontrollitoimingud, mida viiakse läbi põllumajandus- ja veeministeeriumi taimekaitsedirektoraadi vastutusel. Kõnealuses taotluses sedastatakse, et eespool nimetatud direktoraadil on vajalik personal, varustus ja vahendid kontrollide läbiviimiseks, et ta kasutab määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklis 9 osutatud meetoditega samaväärseid meetodeid ja et Senegalist ühendusse eksporditav värske puu- ja köögivili vastab ühenduse turustusnormidele.

(3)

Liikmesriikidelt komisjonile saadetud teabest ilmneb, et ajavahemikul 2001–2005 ei vastanud turustusnormidele väga väike osa Senegalist imporditud värskest puu- ja köögiviljast.

(4)

Seetõttu tuleks Senegali läbi viidavad vastavuskontrollid heaks kiita alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikega 8 ette nähtud halduskoostöö kehtestamise kuupäevast.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Senegali läbi viidavad kontrollid värske puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kohta enne importi ühendusse kiidetakse heaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklile 7.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 2 teises lõigus osutatud üksikasjad Senegali ametiasutuse ja kontrolliasutuse kohta on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 8 osutatud Euroopa Liidu ja Senegali vahelise halduskoostöö sisseseadmist käsitleva teatise Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldamise päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 156, 13.6.2001, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 408/2003 (ELT L 62, 6.3.2003, lk 8).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud ametiasutus:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Sénégal

Tel.: (221) 834 03 97

Faks: (221) 834 28 54/834 42 90

E-post: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Kontrolliasutus määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 määratletud tähenduses:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire

Tel.: (221) 834 03 97

Faks: (221) 834 28 54

E-post: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 431/2006,

15. märts 2006,

millega kiidetakse heaks turustusnormidele vastavuse kontrollimise toimingud, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja suhtes Keenias enne importi Euroopa Ühendusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1148/2001 (vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes) (2) artiklis 7 on sätestatud tingimused nende kontrollitoimingute heakskiitmise kohta, mida teostavad enne importi ühendusse kolmandad riigid, kes sellist heakskiitmist taotlevad.

(2)

Keenia ametiasutused saatsid komisjonile taotluse, milles soovivad heakskiitu kontrollitoiminguteks Keenia taimeterviseinspektuuri (KEPHIS) vastutusel. Kõnealuses taotluses sedastatakse, et eespool nimetatud inspekteerimisorganil on vajalik personal, varustus ja vahendid kontrollide teostamiseks, et ta kasutab määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklis 9 osutatud meetoditega samaväärseid meetodeid ja et Keeniast ühendusse eksporditav värske puu- ja köögivili vastab ühenduse turustusnormidele.

(3)

Liikmesriikidelt komisjonile saadetud teabest ilmneb, et ajavahemikul 2001–2005 ei vastanud turustusnormidele väga väike osa Keeniast imporditud värskest puu- ja köögiviljast.

(4)

Seepärast tuleks Keenia teostatavad vastavuskontrollid heaks kiita alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikega 8 ettenähtud halduskoostöö kehtestamise kuupäevast.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Keenia teostatavad kontrollid värske puu- ja köögivilja turustusnormidele vastavuse kohta enne importi ühendusse kiidetakse heaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1148/2001 artiklile 7.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 2 teises lõigus osutatud üksikasjad Keenia ametiasutuse ja kontrolliasutuse kohta on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõike 3 teises lõigus osutatud sertifikaadid, mis antakse välja pärast käesoleva määruse artiklis 1 osutatud kontrolli, tuleb koostada vastavalt käesoleva määruse II lisas esitatud näidisvormile.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 8 osutatud Euroopa Liidu ja Keenia vahelise halduskoostöö sisseseadmist käsitleva teatise Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias avaldamise päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 156, 13.6.2001, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 408/2003 (ELT L 62, 6.3.2003, lk 8).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud ametiasutus:

Keenia taimeterviseinspektuur (Kenya Plant Health Inspectorate Service)

Kephise tegevdirektor (Kephis Managing Director)

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel (254-20) 88 25 84

Faks (254-20) 88 22 65

E-post: kephis@nbnet.co.ke

Määruse (EÜ) nr 1148/2001 artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliasutus:

Keenia taimeterviseinspektuur, Kephis (Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis)

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Faks (254-20) 88 22 45

E-post: kephis@nbnet.co.ke


II LISA

Image


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 432/2006,

15. märts 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 382/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1786/2003 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1786/2003 kuivsöödaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (2) eriti selle artikli 71 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 382/2005 (3) kohaldamisest omandatud kogemus on näidanud, et kõnesoleva määruse artikli 9 kolmanda lõigu sõnastust tuleb täpsustada.

(2)

Kuna määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus osutatud toetust arvutatakse toetuskõlblike koguste alusel, mille puhul võib anda määruse (EÜ) nr 1786/2003 artiklis 4 sätestatud toetust jooksval turustusaastal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 382/2005 artiklile 34, on teatav osa 2005/2006. turustusaasta jooksul ettevõttetest väljastatud kuivsööta juba arvesse võetud 2004/2005. turustusaastal, kehtestatakse toetus 2005/2006. turustusaastaks koguste alusel, mis ei näita 2005/2006. turustusaasta tegelikku toodangut. Järelikult tuleks ette näha üleminekumeetmed 31. märtsi 2006. aasta laoseisuga varude jaoks. Ettevõtjate vahelise diskrimineerimise vältimiseks tuleb neid meetmeid kohaldada kõikidele liikmesriikidele. Ette tuleks näha nende meetmete raames toetust saavatest varudest teatamine.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 VII lisa punktis D osutatud viide ülemmääradele tuleb asendada viitega komisjoni 26. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 118/2005 (millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisa ning kehtestatakse kõnealuses määruses sätestatud ühtse toetuskava osaliseks või valikuliseks rakendamiseks vajalikud eelarve ülemmäärad ja ühtse pindalatoetuse kava iga-aastane finantsraamistik) (4) IV lisas esitatud ülemmääradele.

(4)

I lisa tuleb täiendada otstarbekama energiatarbimise eesmärgil.

(5)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 382/2005 muuta.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu ja otsetoetuste ühise korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 382/2005 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 9 kolmas lõik asendatakse järgmise tekstiga:

“Töötlemisettevõttest väljaviidud kuivsööta võib tagasi tuua vaid selle uuesti pakendamiseks pädeva asutuse kontrolli all ja kinnitatud tingimustel.”

2.

Artikli 33 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

“Need teatised ei sisalda käesoleva määruse artiklites 34 ja 34a osutatud koguseid.”;

b)

teisele lõigule lisatakse järgmised laused:

“2005/2006. ja 2006/2007. turustusaasta puhul ei sisalda need kogused artiklites 34 ja 34a osutatud koguseid. Liikmesriigid teatavad samuti komisjonile hiljemalt 2006. aasta 31. maiks2006. aasta 31. märtsi seisuga töötlemisettevõtete ladudes olevad kuivsöödakogused, mille suhtes on 2006/2007. turustusaasta jooksul esitatud vastavalt artikli 34a sätetele taotlus määruse (EÜ) nr 1786/2003 artiklis 4 ettenähtud toetuse saamiseks 2005/2006. turustusaasta eest ning vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus osutatud toetuse saamiseks.”

3.

Lisatakse järgmine artikkel 34a:

“Artikkel 34a

Laoseis 31. märtsil 2006

1.   2005/2006. turustusaasta jooksul toodetud kuivsööda puhul, mis ei ole enne 31. märtsi 2006 väljunud töötlemisettevõttest või käesoleva määruse artikli 3 punktis a nimetatud ladustamispaigast, võib 2006/2007. turustusaasta jooksul anda määruse (EÜ) nr 1786/2003 artiklis 4 ettenähtud toetust 2005/2006. turustusaasta eest ning vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus osutatud toetust, tingimusel et see kuivsööt:

a)

vastab käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tingimustele;

b)

viiakse töötlemisettevõttest välja pädeva asutuse kontrolli all vastavalt käesoleva määruse artiklites 10 ja 11 sätestatud tingimustele;

c)

on arvestatud asjassepuutuvatele liikmesriikidele garanteeritud siseriiklike koguste hulka turustusaastaks 2005/2006;

d)

on deklareeritud ja sertifitseeritud 2005/2006. turustusaasta jooksul.

2.   Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võtavad kõik vajalikud kontrollimeetmed, et tagada lõikes 1 sätestatud nõuete täitmine.”

4.

Artikkel 35 asendatakse järgmise tekstiga:

“Artikkel 35

Vabatahtlik üleminekuaeg

1.   Liikmesriigid, kes rakendavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklile 71 vabatahtlikku üleminekuaega, annavad töötlemisettevõtetele põllumajandustootjatele edastamiseks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus nimetatud toetust 2005/2006. turustusaastal toetuskõlblike koguste alusel.

Selle toetuse suurus kehtestatakse võimalikult toetuskõlblike koguste alusel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 118/2005 (5) IV lisas esitatud eelarve ülemmäära piires.

Võimalikult toetuskõlblike koguste all mõistetakse 2005/2006. turustusaasta jooksul määruse (EÜ) nr 1786/2003 artiklis 4 ettenähtud toetuse saamiseks toetuskõlblikeks tunnistatud koguseid, millele on liidetud 2005/2006. turustusaasta jooksul toodetud koguseid, mille suhtes esitati 2006/2007. turustusaastal taotlus kõnesoleva toetuse saamiseks 2005/2006. turustusaasta eest ning vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus osutatud toetuse saamiseks vastavalt artikli 34a sätetele. Need võimalikult toetuskõlblikud kogused ei sisalda artiklis 34 osutatud koguseid.

2.   Juhul kui töötlemisettevõtet varustatakse söödaga, mis pärineb teisest liikmesriigist, antakse määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus sätestatud põllumajandustootjatele edasiantavat toetust töötlemisettevõtetele üksnes juhul, kui nimetatud põllumajandustootja asub liikmesriigis, kes rakendab vabatahtlikku üleminekuaega.

3.   Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 71 lõike 2 teises lõigus nimetatud toetuse suurus määratakse kindlaks vastavalt menetlusele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1786/2003 artikli 18 lõikes 2.

Toetus makstakse töötlemisettevõtetele välja kolmekümne tööpäeva jooksul pärast kuupäeva, mil komisjon on avaldanud toetuse summad Euroopa Liidu Teatajas. Pärast seda avaldamisekuupäeva toetuskõlblikeks tunnistatud koguste eest makstakse kolmekümne tööpäeva jooksul pärast nende koguste toetuskõlblikuks tunnistamise kuupäeva.

Töötlemisettevõtted edastavad toetuse põllumajandustootjatele viieteistkümne tööpäeva jooksul pärast toetuse laekumist liikmesriigilt.

5.

I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 114. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 583/2004 (ELT L 91, 30.3.2004, lk 1).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 319/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 32).

(3)  ELT L 61, 8.3.2005, lk 4.

(4)  ELT L 24, 27.1.2005, lk 15. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 570/2005 (ELT L 97, 15.4.2005, lk 13).

(5)  ELT L 24, 27.1.2005, lk 15.”


LISA

“I LISA

Kokkuvõte kunstlikult kuivatatud sööda tootmiseks tarbitud energia kohta

 

Liikmesriik:

 

Turustusaasta:


 

Nimetus

Ühik

Kogus

a

Kunstlikult kuivatatud sööda tootmine

kunstlikult kuivatatud sööda tonn

 

b

Keskmine niiskus sisestamisel

%

 

c

Keskmine niiskus väljastamisel

%

 

d

Õhu keskmine temperatuur kuivati sisendis

°C

 

e

Keskmine eritarbimine

megadžaul kuivatatud sööda kg kohta

 

Täita iga kasutava kütuseliigi kohta: (1)

Kütuseliik:

f

Keskmine erikütteväärtus

megadžaul kütusetonni kohta

 

g

Kasutatud kütusekogus

kütusetonn

 

h

Toodetud energia

megadžaul

 


(1)  Gaas, kivisüsi, pruunsüsi, kütteõli, biomass jne.”


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 433/2006,

15. märts 2006,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1538/91 seoses linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostavate tugilaboritega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 1906/90 kodulindude turustusnormide kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 5. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1538/91 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1906/90 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 14a lõigetega 10, 12 ja 12a nähakse ette üksikasjalikud suunised seoses tugilaborite poolt linnuliha veesisalduse üle teostatava järelevalve ja võetavate meetmetega.

(2)

Määruse (EMÜ) nr 1538/91 artikli 14a lõikega 14 ettenähtud ühenduse tugilaboril “Het Spelderholt” ei ole enam võimalik tööd jätkata.

(3)

Kogemused tugilaborite tööga on näidanud, et enam ei ole vaja eraldi ühenduse tugilaborit. Selle asemel piisab koordineeriva komitee loomisest, kes koordineerib liikmesriikide tugilaborite tegevust katsete läbiviimisel.

(4)

Koordineerivasse komiteesse peaksid kuuluma Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Etalonainete ja Mõõtmiste Instituudi (IRMM), põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ning kolme liikmesriigi tugilabori esindajad.

(5)

Etalonainete ja Mõõtmiste Instituudi esindaja peaks olema komitee esimees ja määrama liikmesriikide tugilaboreid komiteesse rotatsiooni põhimõttel.

(6)

Määruse (EMÜ) nr 1538/91 VIII lisas on loetletud kõigi tugilaborite nimed ja aadressid. Mitmed liikmesriigid on komisjoni teavitanud oma riikliku tugilabori muutmisest. Malta on saatnud naaberliikmesriigis asutatud Malta tugilabori nime ja aadressi. Seepärast on vaja kaasajastada teatavate tugilaborite nimed ja aadressid ning lisada Malta tugilabori nimi ja aadress.

(7)

Määruse (EMÜ) nr 1538/91 IX lisas on loetletud ühenduse tugilabori ja liikmesriikide tugilaborite ülesanded. Muutus linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostavate tugilaborite organisatsioonilises ülesehituses tuleks sätestada IX lisas.

(8)

Määrust (EMÜ) nr 1538/91 tuleks vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 1538/91 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 14a muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 12a teine lõik asendatakse järgmisega:

“Liikmesriikide tugilaborid edastavad kõnealused andmed lõikes 14 osutatud ekspertide komiteele täiendavaks hindamiseks ja aruteluks liikmesriikide tugilaboritega igal aastal enne 1. juulit. Tulemused esitatakse korralduskomiteele läbivaatamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklile 18.”

b)

lõige 14 asendatakse järgmisega:

“14.   Linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostav ekspertide komitee on tegev liikmesriikide tugilaborite katsete läbiviimist koordineeriva asutusena. Sinna kuuluvad komisjoni ja liikmesriikide tugilaborite esindajad. Komitee ja liikmesriikide tugilaborite ülesanded ning komitee organisatsiooniline ülesehitus on sätestatud IX lisas.”

2.

VIII lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

3.

IX lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 173, 6.7.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1101/98 (EÜT L 157, 30.5.1998, lk 12).

(2)  EÜT L 143, 7.6.1991, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 81/2006 (ELT L 14, 19.1.2006, lk 8).


I LISA

“VIII LISA

LIIKMESRIIKIDE TUGILABORITE NIMEKIRI

 

Belgia

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Tšehhi Vabariik

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Taani

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Saksamaa

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Eesti

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Kreeka

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Hispaania

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Prantsusmaa

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Iirimaa

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Itaalia

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Küpros

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Läti

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Leedu

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Ungari

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Madalmaad

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Poola

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Sloveenia

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakkia

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Soome

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Rootsi

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Ühendkuningriik

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY”


II LISA

“IX LISA

Linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostava ekspertide komitee ülesanded ja organisatsiooniline ülesehitus

Artikli 14a lõikes 14 osutatud ekspertide komitee vastutab järgmiste ülesannete täitmise eest:

a)

teabe edastamine liikmesriikide tugilaboritele linnuliha veesisalduse analüüsimeetodite ja võrdluskatsete kohta;

b)

riiklikes tugilaborites punktis a osutatud meetodite rakendamise koordineerimine, korraldades võrdluskatseid ja eelkõige tasemekatseid;

c)

liikmesriikide tugilaborite toetamine tasemekatsete läbiviimisel, pakkudes teadusalast abi statistiliste andmete hindamisel ja aruandlusel;

d)

uute analüüsimeetodite väljatöötamise koordineerimine ja liikmesriikide tugilaborite teavitamine selles valdkonnas tehtud edusammudest;

e)

komisjonile teadusliku ja tehnilise abi osutamine, eelkõige liikmesriikidevahelistes analüüsitulemusi käsitlevates vaidlusküsimustes.

Artikli 14a lõikes 14 osutatud ekspertide komitee luuakse järgmiselt:

Linnuliha veesisalduse üle järelevalvet teostavasse ekspertide komiteesse kuuluvad Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Etalonainete ja Mõõtmiste Instituudi (IRMM), põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ja kolme liikmesriigi tugilabori esindajad. Etalonainete ja Mõõtmiste Instituudi esindaja on tegev komitee esimehena ja määrab liikmesriikide tugilaboreid komiteesse rotatsiooni põhimõttel. Liikmesriikide tugilaborite väljavalimise eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused määravad seejärel komiteesse toidu veesisalduse järelevalve eksperdid. Iga-aastase rotatsiooni käigus asendatakse korraga üks komiteesse kuuluv liikmesriigi tugilabor, et tagada komitee järjepidevus. Käesolevas lõikes nimetatud ülesannete täitmisega seotud liikmesriikide ekspertide ja/või liikmesriikide tugilaborite kulud kannab asjaomane liikmesriik.

Riigi tugilaborite ülesanded

VIII lisas osutatud liikmesriikide tugilaborid vastutavad järgmiste ülesannete täitmise eest:

a)

linnuliha veesisalduse analüüsimise eest vastutavate liikmesriikide laborite tegevuse koordineerimine;

b)

liikmesriigi pädeva asutuse toetamine linnuliha veesisalduse järelevalvesüsteemi töö korraldamisel;

c)

osalemine punktis a osutatud eri liikmesriikide tugilaborite vahelistes võrdluskatsetes (tasemekatsed);

d)

ekspertide komitee esitatud teabe edastamise tagamine asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele ja punktis a osutatud liikmesriikide laboritele;

e)

koostöö ekspertide komiteega ja ekspertide komiteesse määramisel vajalike katseproovide ettevalmistamine, sealhulgas homogeensuse kontroll, ning asjakohase veo korraldamine.”


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 434/2006,

15. märts 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 887/2005, millega kuulutatakse vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate veinide erakorraline destilleerimine Kreekas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 887/2005 (2) kuulutati vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklile 30 välja teatavate Kreeka veinide erakorraline destilleerimine.

(2)

Kuna samaaegselt rakendatakse mitut destilleerimismeedet, olid Kreeka ametiasutused sunnitud tõdema, et piiritusetehaste ja kontrolliasutuste võimsus ei ole destilleerimiste kavakohase kulgemise jaoks piisav. Määrusega (EÜ) nr 887/2005 ette nähtud meetme tulemuslikkuse tagamiseks on vaja määrusega ette nähtud alkoholi sekkumisametile tarnimise tähtaega pikendada 30. aprillini 2006.

(3)

Seetõttu tuleks muuta määrust (EÜ) nr 887/2005.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 887/2005 artikli 4 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

“Toodetud alkohol tuleb vastavalt artikli 6 lõikele 1 tarnida sekkumisametile hiljemalt 30. aprilliks 2006.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 16. märtsist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

(2)  ELT L 148, 11.6.2005, lk 34.


16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 435/2006,

15. märts 2006,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. märtsist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 10 nähakse ette, et nimetatud määruse artiklis 1 osutatud toodete impordil kohaldatakse ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid. Siiski on nimetatud artikli lõikes 2 osutatud toodete imporditollimaks võrdne kõnealuste toodete importimise ajal kehtiva sekkumishinnaga, mida on suurendatud 55 % võrra ja vähendatud asjaomase partii CIF-impordihinna võrra. See maks ei tohi siiski ületada tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõike 3 alusel arvutatakse CIF-impordihinnad kõnesoleva toote maailmaturu tüüpilise hinna põhjal.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 1249/96 kehtestati määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas.

(4)

Imporditollimakse kohaldatakse kuni uute tollimaksude kindlaksmääramise ja jõustumiseni.

(5)

Imporditollimaksude korra normaalse toimimise võimaldamiseks tuleks võtta tollimaksu arvutamisel aluseks võrdlusperioodi tüüpilist turukurssi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 kohaldamisel määratakse imporditollimaksud kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse käesoleva määruse I lisas kindlaks II lisas esitatud informatsiooni alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. märtsil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. märtsist 2006

CN-kood

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme nisu seeme

0,00

ex 1001 90 99

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

40,27

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

56,28

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

56,28

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

40,27


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või

2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani poolsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid

ajavahemikul 1.3.2006–14.3.2006

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse juures)

HRS2

YC3

HAD2

keskmine kvaliteet (1)

madal kvaliteet (2)

US oder 2

Noteering (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Lahe lisatasu (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Suure järvistu lisatasu (EUR/t)

 

 

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:

Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/25


NÕUKOGU OTSUS,

14. märts 2006,

millega muudetakse otsust 1999/70/EÜ riikide keskpankade välisaudiitorite kohta Öesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite osas

(2006/212/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolli Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta, eriti selle artikli 27 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 1. veebruari 2006. aasta soovitust EKP/2006/1 Euroopa Liidu Nõukogule Öesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga (EKP) ja eurosüsteemi riikide keskpankade raamatupidamist peavad auditeerima sõltumatud välisaudiitorid, keda soovitab EKP nõukogu ja kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu.

(2)

Öesterreichische Nationalbank’i föderaalseaduse artikli 37 lõike 1 kohaselt valib Öesterreichische Nationalbank’i (ÖNB) üldkoosolek igal aastal kaks audiitorit ja kaks asendusaudiitorit. Asendusaudiitorite volitus kehtib ainult juhul, kui audiitorid ei saa auditeerimist teostada.

(3)

ÖNB seniste välisaudiitorite volitusi ei saa pärast 2005. majandusaasta auditeerimist täiendavaks ametiajaks uuendada. Seetõttu on vaja määrata välisaudiitorid ametisse alates 2006. majandusaastast.

(4)

Kooskõlas ühenduse ja Austria avaliku hanke õigusaktidega on ÖNB oma uuteks välisaudiitoriteks valinud KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH ja BDO Auxilia Treuhand GmbH ning EKP leiab, et nad vastavad ametikohale nimetamise nõuetele.

(5)

EKP nõukogu soovitas, et välisaudiitorite volitusi peaks saama uuendada igal aastal, kuid ametisoleku tähtaeg ei või ületada viit aastat.

(6)

On asjakohane järgida EKP nõukogu soovitust ning muuta vastavalt nõukogu otsust 1999/70/EÜ, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/70/EÜ artikli 1 lõige 9 asendatakse järgmisega:

“9.   Öesterreichische Nationalbank’i (ÖNB) välisaudiitorite ühine volitus antakse 2006. majandusaastaks KPMG Alpen-Treuhand GmbH’le ja TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH’le.

ÖNB asendusaudiitorite ühine volitus antakse 2006. majandusaastaks Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH’le ja BDO Auxilia Treuhand GmbH’le.

Neid volitusi võib igal aastal uuendada, kuid ametisoleku tähtaeg kokku ei või ületada viit aastat ning lõpeb hiljemalt 2010. majandusaastaga.”

Artikkel 2

Käesolevast otsusest teatatakse Euroopa Keskpangale.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. märts 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  ELT C 34, 10.2.2006, lk 30.

(2)  EÜT L 22, 29.1.1999, lk 69. Otsust on viimati muudetud otsusega 2005/866/EÜ (ELT L 318, 6.12.2005, lk 25).


Komisjon

16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/27


KOMISJONI OTSUS,

6. märts 2006,

millega kehtestatakse ehitustoodete tuletundlikkuse klassid puitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise jaoks

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 655 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/213/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 89/106/EMÜ on ette nähtud, et ehitiste kaitse erinevate tasemete arvestamiseks riigi, piirkonna või kohalikul tasandil võib tõlgendusdokumentides iga olulise nõude puhul olla vajalik kehtestada toodete klasse. Kõnealused dokumendid on avaldatud kui “komisjoni teatised direktiivi 89/106/EMÜ tõlgendusdokumentide kohta (2)”.

(2)

Tuleohutuse olulise nõude puhul loetletakse tõlgendusdokumendis nr 2 mitmeid omavahel seotud meetmeid, mis koostoimes määratlevad liikmesriikides väljatöötatavad eri tuleohutusstrateegiad.

(3)

Tõlgendusdokumendis nr 2 täpsustatakse üht neist meetmetest kui tule ja suitsu tekke ja leviku piiramist konkreetsel alal ehitustoodete nende omaduste piiramise abil, mis soodustavad tulekahju arengut.

(4)

Mainitud piiramise ulatust saab väljendada ainult ehitustoodete erinevate tuletundlikkuse klasside kaudu lõppkasutuse tingimustes.

(5)

Ühtlustatud lahendusena võeti komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsusega 2000/147/EÜ vastu klasside süsteem, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkuse järgi. (3)

(6)

Puitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise puhul tuleb kasutada otsusega 2000/147/EÜ kehtestatud klassifikatsiooni.

(7)

Otsuses 2000/147/EÜ sätestatud klassifikatsiooniga on paljude ehitustoodete ja/või -materjalide tuletundlikkus hästi määratletud ja see on liikmesriikide tuleohutusalastele seadusandjatele piisavalt hästi tuntud, et nõuda testimist selle konkreetse näitaja osas.

(8)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatakse ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse näitaja osas kõigile nõuetele ja mida ei ole vaja täiendavalt testida.

Artikkel 2

Ehitustoodete ja/või -materjalide suhtes kohaldatavad konkreetsed klassid otsusega 2000/147/EÜ vastu võetud tuletundlikkuse klassifikatsiooni järgi esitatakse käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 3

Tooteid käsitletakse vajaduse korral seoses nende lõppkasutuse tingimustega.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT C 62, 28.2.1994, lk 1.

(3)  EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14. Otsust on muudetud otsusega 2003/632/EÜ (ELT L 220, 3.9.2003, lk 5).


LISA

Käesoleva lisa tabelites loetletakse ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse näitaja osas kõigile nõuetele ja mida pole vaja testida.

Tabel 1

PUITPÕRANDATE TULETUNDLIKKUSE KLASSID

Materjal (1), (7)

Toote andmed (4)

Väikseim keskmine tihedus (5)

(kg/m3)

Väikseim

kogupaksus (mm)

Lõppkasutuse tingimus

Klass (põrandakatted) (3)

Puit- ja parkettpõrandad

Pinnakattega tamme- või pöögipuidust täispuitpõrand

Pöök: 680

Tamm: 650

8

Liimitud aluspinna külge (6)

Cfl - s1

Pinnakattega tamme-, pöögi- või kuusepuidust täispuitpõrand

Pöök: 680

Tamm: 650

Kuusk: 450

20

Põrandaaluse õhuvahega või ilma

Pinnakattega täispuitpõrand, mida ei ole eespool nimetatud

390

8

Põrandaaluse õhuvaheta

Dfl - s1

20

Põrandaaluse õhuvahega või ilma

Puitparkett

Kihiline parkett vähemalt 5 mm paksuse tammepuidust pealmise kihiga ja pinnakattega

650

(pealmine kiht)

10

Liimitud aluspinnale (6)

Cfl - s1

14 (2)

Põrandaaluse õhuvahega või ilma

Kihiline pinnakattega parkett, mida ei ole eespool nimetatud

500

8

Liimitud aluspinnale

Dfl - s1

10

Põrandaaluse õhuvaheta

14 (2)

Põrandaaluse õhuvahega või ilma

Spoonitud põrandakate

Pinnakattega spoonitud põrandakate

800

6 (2)

Põrandaaluse õhuvaheta

Dfl - s1


Tabel 2

TÄISPUITTAHVELDISE JA -VOODERDISE TULETUNDLIKKUSE KLASSID

Materjal (18)

Toote andmed (12)

Väikseim keskmine tihedus (13)

(kg/m3)

Väikseim paksus, kogu/väikseim (14)

(mm)

Lõppkasutuse tingimus (11)

Klass (10)

Tahveldis ja vooderdis (8)

Punni ja soonega või ilma punni ja sooneta profileeritud või profileerimata pinnaga puitdetailid

390

9/6

Ilma õhuvaheta või suletud õhuvahega taga

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Tahveldis ja vooderdis (9)

Punni ja soonega või ilma punni ja sooneta profileeritud või profileerimata pinnaga puitdetailid

390

9/6

Avatud õhuvahega taga, ≤ 20 mm

D - s2, d0

18/12

Ilma õhuvaheta või avatud õhuvahega taga

Puitribadetailid (15)

Tugiraamile monteeritud puitdetailid (16)

390

18

Igast küljest õhule avatud (17)

D - s2, d0

Joonis a

Täispuittahveldise ja -vooderdise profiilid

Image

Joonis b

Puitribadetaili suurim avatud pind 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Paigaldatakse standardi EN ISO 9239-1 kohaselt vähemalt klassi D - s2, d0 kuuluvale aluspinnale, mille tihedus on vähemalt 400 kg/m3 või mille all on õhuvahe.

(2)  Vähemalt E-klassi vahekiht, mille paksus on vähemalt 3 mm ning mida võib kasutada ilma õhuvaheta rakendustes parketitoodete puhul paksusega 14 mm või enam ja spoonitud põrandakatete korral.

(3)  Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 2.

(4)  Kasutatava pinnakatte liigid ja kogused on akrüül, polüuretaan või seep, 50–100 g/m2, ja õli, 20–60 g/m2.

(5)  Konditsioneeritud standardi EN 13238 kohaselt (suhteline õhuniiskus 50 % RH, 23 °C).

(6)  Vähemalt klassi A2 - s1, d0 kuuluv aluspind.

(7)  Kehtib ka trepiastmete kohta.

(8)  Mehhaaniliselt paigaldatud puitlattidest tugiraamile; lattide vahe on suletud või täidetud vähemalt klassi A2 - s1, d0 kuuluva aluspinnaga, mille tihedus on vähemalt 10 kg/m3, või täidetud vähemalt E-klassi tselluloosist isolatsioonimaterjaliga, taga oleva aurutõkkega või ilma. Puittoode on ette nähtud paigaldamiseks ilma avatud liitekohtadeta.

(9)  Mehhaaniliselt paigaldatud puitlattidest tugiraamile, avatud õhuvahega taga või ilma. Puittoode on ette nähtud paigaldamiseks ilma avatud liitekohtadeta.

(10)  Klass vastavalt otsuse 2000/147/EÜ lisa tabelile 1.

(11)  Avatud õhuvahe puhul võib toote taga olla ventilatsioon; suletud õhuvahe puhul on see välistatud. Õhuvahe taga peab olema vähemalt klassi A2 - s1, d0 kuuluv aluspind, mille tihedus on vähemalt 10 kg/m3. Kuni 20 mm laiuse suletud õhuvahe taga ning vertikaalsete puitdetailide puhul võib olla vähemalt klassi D - s2, d0 kuuluv aluspind.

(12)  Liitekohad hõlmavad kõiki seotiste tüüpe, nt põkkseotist ja punnseotist.

(13)  Konditsioneeritud standardi EN 13238 kohaselt.

(14)  Nagu on kujutatud joonisel a allpool. Tahveldise avatud külje profileeritud pind ei moodusta üldpinnast üle 20 %, või üle 25 % juhul, kui mõõta tahveldise avatud ja varjatud külje poolt kokku. Põkkseotiste puhul on suurem paksus seotise pinnal.

(15)  Ristkülikukujulised ümardatud või ümardamata nurkadega puitdetailid, mis on monteeritud horisontaalselt või vertikaalselt tugiraamile ja mis on igast küljest õhule avatud. Kasutatakse peamiselt teiste ehitusdetailide läheduses nii sise- kui ka välistingimustes.

(16)  Suurim avatud pind (ristkülikukujuliste puitdetailide ja puidust tugiraami kõik küljed) ei moodusta üle 110 % tahveldise kogupinnast, vt joonis b allpool.

(17)  Teised ehitusdetailid, mis on vähem kui 100 mm kaugusel puitribadetailidest (välja arvatud selle tugiraam) peavad kuuluma vähemalt klassi A2 - s1, d0, 100–300 mm kaugusel olevad detailid peavad kuuluma vähemalt klassi B - s1, d0 ja rohkem kui 300 mm kaugusel olevad detailid vähemalt klassi D - s2, d0.

(18)  Kehtib ka treppide kohta.


Parandused

16.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/32


Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1236/2005 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 200, 30. juuli 2005 )

Leheküljel 10 I lisa punkti A Küprost puudutavas osas

a)

asendatakse

:

“Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών”

järgmisega

:

“Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών”;

b)

asendatakse

:

“perm.sec@mcit.gov.cygr”

järgmisega

:

“perm.sec@mcit.gov.cy”.

Leheküljel 18 V lisa selgitavates märkustes vormile

a)

lahtri 3 kolmandas veerus

asendatakse

:

“Vt määruse artikli 2 punkte d ja e ning artiklit 17 mõistete …”

järgmisega

:

“Vt määruse artikli 2 punkte d ja e ning artiklit 18 mõistete …”;

b)

lahtrite 6 ja 7 kolmandas veerus

asendatakse

:

“Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1779/2002, EÜT L 296, 5.10.2002, lk 6.”

järgmisega

:

“Vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1779/2002, EÜT L 269, 5.10.2002, lk 6.”.