ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 65

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
7. märts 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 388/2006, 23. veebruar 2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 389/2006, 27. veebruar 2006, millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa Ülesehitusameti kohta

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 390/2006, 6. märts 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 391/2006, 6. märts 2006, millega avatakse pakkumismenetlus nr 56/2006 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 392/2006, 6. märts 2006, millega avatakse konservitud seente autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. aprillist 2006

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 393/2006, 6. märts 2006, millega avatakse küüslaugu autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine alates 1. aprillist 2006

18

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ, 2. märts 2006, millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke ratastraktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga ( 1 )

22

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, 6. märts 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta ( 1 )

27

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 27. veebruar 2006, mis käsitleb ühenduse seisukohta ELi–Tšiili assotsiatsiooninõukogus seoses assotsiatsioonilepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel I lisa muutmisega ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks

30

 

*

Nõukogu otsus, 27. veebruar 2006, millega lubatakse Madalmaade Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 11

45

 

 

Komisjon

 

*

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 33/2005, 16. veebruar 2006, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse

47

 

*

Komisjoni otsus, 28. veebruar 2006, millega muudetakse otsust 2006/7/EÜ riikide loetelu täiendamise ja kohaldamisaja pikendamise suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2006) 619 all)  ( 1 )

49

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühismeede 2006/184/ÜVJP, 27. veebruar 2006, bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 388/2006,

23. veebruar 2006,

millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) on oma hiljutistes teadussoovitustes viidanud sellele, et merikeelevaru ICESi rajoonides VIIIa ja VIIIb on kalapüügi tõttu hakanud kahanema ning suguküpsete kalade hulk meres on langenud piirini, kus kalad ei pruugi olla suutelised end taastootma, mistõttu ähvardab neid hävimine.

(2)

Samuti tuleb võtta meetmed Biskaia lahe merikeelevaru mitmeaastase majandamiskava kehtestamiseks nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (2) artikli 5 kohaselt.

(3)

Kava eesmärk on tagada Biskaia lahe merikeelevaru kasutamine säästvates majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsetes tingimustes.

(4)

Määruses (EÜ) nr 2371/2002 nähakse inter alia ette, et selle eesmärgi saavutamiseks kohaldab ühendus varu kaitseks ja säilitamiseks kavandatud meetmete võtmisel ettevaatusprintsiipi, et sätestada varu säästev kasutamine ning vähendada kalanduse mõju mere ökosüsteemidele. Ühendus peaks seadma eesmärgiks ökosüsteemipõhise lähenemisviisi järkjärgulise rakendamise kalavaru majandamisel ning aitama kaasa tõhusale püügitegevusele majanduslikult elujõulises ja konkurentsivõimelises kalatööstuses, mis pakub rahuldavat elatustaset nendele, kelle elatis sõltub Biskaia lahe merikeele püügist, ja võtab arvesse tarbijate huve.

(5)

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb kalastussuremust kontrollida, et suremus aastast aastasse väheneks.

(6)

Sellist kalastussuremuse kontrolli on võimalik saavutada kõnealuse varu lubatud kogupüügi (TAC) meetodi kehtestamisega ja sellise süsteemi loomisega, mille puhul selle varu püügikoormus oleks piiratud tasemega, mille juures lubatud kogupüüki tõenäoliselt ei ületata.

(7)

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee on soovitanud, et merikeelevaru ennetuslik biomass Biskaia lahes peaks olema 13 000 tonni.

(8)

Biskaia lahe merikeelevaru on lähedal ennetusliku biomassi tasemele ning selle taseme saavutamine lähiajal ei nõua täieliku püügikoormuse süsteemi kohaldamist. Siiski on otstarbekas võtta meetmed merikeele püügi laevastiku kogumahutavuse piiramiseks aja jooksul, et tagada varu taastumine ja vältida püügikoormuse kasvu tulevikus.

(9)

Peale nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) (3) sätetele on vaja rakendada täiendavad kontrollimeetmed, et tagada vastavus käesolevas määruses kehtestatud meetmetega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISU JA EESMÄRGID

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru (edaspidi “Biskaia lahe merikeel”) säästva kasutamise mitmeaastane kava.

2.   Käesolevas määruses tähendab Biskaia laht merepiirkonda, mille Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) on piiritlenud rajoonidena VIIIa ja VIIIb.

Artikkel 2

Majandamiskava eesmärk

1.   Kava eesmärk on saavutada Biskaia lahe merikeele kudekarja biomass, mis 2008. aastaks või enne seda ületaks ennetusliku taseme, milleks on 13 000 tonni, ning seejärel tagada varude säästev kasutamine.

2.   See eesmärk saavutatakse kõnealuse varu kalastussuremuse taseme järgjärgulise vähendamise abil.

Artikkel 3

Seadusandlikud meetmed ja iga-aastase TACi kindlaksmääramine

1.   Kui kudekarja biomass on ICESi hinnangul võrdne või ületab ennetusliku taseme, milleks on 13 000 tonni, otsustab nõukogu kvalifitseeritud hääleenamusega komisjoni ettepaneku põhjal:

a)

kalastussuremuse pikaajalise sihttaseme ning

b)

kalastussuremuse vähendamise määra, mida kohaldatakse, kuni punktis a osutatud kalastussuremuse sihttase on saavutatud.

2.   Igal aastal võtab nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu otsuse Biskaia lahe merikeele TACi kohta järgmiseks aastaks.

II PEATÜKK

LUBATUD KOGUPÜÜK

Artikkel 4

TACi määramise kord

1.   Kui Biskaia lahe merikeele kudekarja biomass on kalanduse teadus-, tehnika ja majanduskomitee (STECF) poolt ICESi viimase aruande alusel koostatud hinnangu kohaselt alla 13 000 tonni, kehtestab nõukogu TACi, mis STECFi hinnangul ei ületa püügi taset, mis viiks TACi kohaldamisaastal kalastussuremuse 10 % vähenemiseni võrreldes eelneva aasta hinnangulise kalastussuremusega.

2.   Kui Biskaia lahe merikeele kudekarja biomass on STECFi poolt ICESi viimase aruande alusel koostatud hinnangu kohaselt 13 000 tonni või üle selle, kehtestab nõukogu TACi taseme, mis STECFi hinnangu kohaselt on kõrgem kui:

a)

TAC, mille kohaldamine on kooskõlas kalastussuremuse taseme vähendamisega, mille nõukogu on otsustanud vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b;

b)

TAC, mille kohaldamise tulemusel saavutatakse kalastussuremuse tase, mille nõukogu on otsustanud vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile a.

3.   Kui käesoleva artikli lõigete 1 või 2 kohaldamise tulemuseks oleks TAC, mis ületab eelneva aasta TACi enam kui 15 %, võtab nõukogu vastu TACi, mis on eelneva aasta TACist 15 % suurem.

4.   Kui lõigete 1 või 2 kohaldamise tulemuseks oleks TAC, mis on eelneva aasta TACist enam kui 15 % väiksem, võtab nõukogu vastu TACi, mis on eelneva aasta TACist 15 % väiksem.

III PEATÜKK

PÜÜGIKOORMUSE PIIRAMINE

Artikkel 5

Biskaia lahe merikeele püügi luba

1.   Liikmesriigid tagavad, et nende lipu all sõitvatelt ja nende territooriumil registreeritud laevadelt, mis püüavad ICESi rajoonides VIIIa ja VIIIb ning mille pardale jäetakse igal kalendriaastal rohkem kui 2 000 kg merikeelt, nõutakse Biskaia lahe merikeele püügi luba. See on püügiluba, mis on välja antud nõukogu 27. juuni 1994. aasta määruse (EÜ) nr 1627/94 (millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted) (4) artikli 7 kohaselt.

2.   ICESi rajoonides VIIIa ja VIIIb on keelatud püüda ja pardale jätta, ümber laadida või lossida mis tahes 100 kg ületavat merikeelekogust iga püügireisi ajal, juhul kui kõnealusel kalalaeval ei ole Biskaia lahe merikeele püügi luba.

3.   Iga liikmesriik arvutab oma nende kalalaevade kogumahutavuse tonnides, mis 2002., 2003. või 2004. aastal lossisid enam kui 2 000 kg Biskaia lahe merikeelt. See arv teatatakse komisjonile.

4.   Liikmesriigid esitavad komisjoni kirjaliku taotluse korral kolmekümne päeva jooksul nende laevade registreeritud saagi dokumentatsiooni, millele on antud Biskaia lahe merikeele püügi luba.

5.   Igal aastal arvutavad liikmesriigid oma nende Biskaia lahe merikeele püügi luba omavate kalalaevade kogumahutavuse tonnides, mis alates käesoleva määruse jõustumisest on püügi alaliselt lõpetatud ning saavad riigiabi nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2792/1999 (millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord) (5) artikli 7 kohaselt.

6.   Liikmesriigid annavad oma kalalaevadele Biskaia lahe merikeele püügi loa vaid siis, kui laeva kogumahutavus tonnides ei ületa käesoleva artikli lõike 3 kohaselt määratud kogumahutavuse ja lõikes 5 osutatud püügitegevuse alaliselt lõpetanud kalalaevade kogumahutavuse vahet.

7.   Kui komisjon on STECFi teadusaruannete põhjal otsustanud, et artikli 3 lõikes 1 määratud kalastussuremuse tase on saavutatud, väljastavad liikmesriigid oma kalalaevadele lõike 6 erandina Biskaia lahe merikeele püügi loa vaid juhul, kui kõnealuste kalalaevade kogumahutavus ei ületa eelneval aastal Biskaia lahe merikeele püügi luba omanud kalalaevade kogumahutavust.

8.   Biskaia lahe merikeele püügi loa kehtivusaeg on üks kalendriaasta ning kalandusaasta jooksul uusi püügilube välja ei anta.

9.   Käesoleva artikli lõike 8 erandina võib uusi püügilube välja anda juhul, kui samal ajal tühistatakse ühe või mitme sellise kalalaeva püügiluba, millel on sama kogumahutavus, kui sellel laeval või neil laevadel, mis saab/saavad uue püügiloa.

Artikkel 6

Alternatiivne püügikoormuse reguleerimise kord

1.   Artikli 6 erandina võivad liikmesriigid, kelle Biskaia lahe merikeele kvoot on väiksem kui 10 % TACist, rakendada püügikoormuse reguleerimisel erinevat meetodit. Selle meetodiga kehtestatakse püügikoormuse viitemäär, mis on võrdne 2005. aasta püügikoormusega. Asjaomased liikmesriigid tagavad, et püügikoormus ei ületa 2006. aasta ning järgnevate aastate viitemäära.

2.   Komisjon võib nõuda, et liikmesriik, kes rakendab käesoleva artikli lõikes 1 esitatud erandit, esitaks aruande mis tahes erineva püügikoormuse reguleerimise meetodi rakendamise kohta. Komisjon edastab kõnealuse aruande kõigile teistele liikmesriikidele.

3.   Lõike 1 kohaldamisel mõõdetakse püügikoormust näitajaga, mis saadakse igal kalendriaastal iga asjaomase kalalaeva kohta arvutatud paigaldatud mootorivõimsuse (mõõdetuna kilovattides) ning kõnealuses piirkonnas viibitud püügipäevade arvu korrutiste liitmisel.

4.   Komisjoni ettepanekul teeb nõukogu 2009. aastal ja igal järgneval kolmandal aastal kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse lõike 1 kohaselt kehtestatud viitemäära läbivaatamise kohta. Niisuguse läbivaatamise eesmärk on tagada püügivõimaluste nõuetekohane eraldamine.

5.   Komisjon võib liikmesriigi taotlusel korrigeerida lõikes 1 sätestatud suurimat aastast püügikoormust, et liikmesriik saaks täiel määral kasutada oma Biskaia lahe merikeele püügi võimalusi. Nimetatud taotlusele tuleb lisada teave olemasolevate kvootide ja püügikoormuse kohta. Komisjon teeb otsuse kuue nädala jooksul taotluse saamisest määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 osutatud korras.

IV PEATÜKK

SEIRE, INSPEKTEERIMINE JA JÄRELEVALVE

Artikkel 7

Lubatud kõikumine

Komisjoni 22. septembri 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 (milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad) (6) artikli 5 lõike 2 erandina võib laeva pardal olevate Biskaia lahe merikeele hinnanguliste koguste eluskaal kilogrammides erineda püügipäevikusse kantud näitajast 8 % ulatuses. Kohaldatakse laeva lipuliikmesriigi poolt vastu võetud ümberarvestuskoefitsenti.

Artikkel 8

Lossitavate koguste kaalumine

Liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et mis tahes suuremad kui 300-kilogrammised hariliku merikeele kogused, mis on püütud Biskaia lahest, kaalutakse enne müüki enampakkumiskeskuse kaaludega.

Artikkel 9

Etteteatamine

Biskaia lahes viibinud ja pardal olevaid merikeele mis tahes koguseid ümber laadida või kolmanda riigi sadamas või lossimiskohas lossida sooviva ühenduse kalalaeva kapten edastab lipuliikmesriigi pädevatele asutustele vähemalt 24 tundi enne ümberlaadimist või lossimist kolmandas riigis järgmise teabe:

a)

sadama või lossimiskoha nimi;

b)

eeldatav sadamasse või lossimiskohta saabumise aeg;

c)

iga sellise liigi kogused eluskaalu kilogrammides, mida on pardal üle 50 kg.

Kõnealused andmed võib edastada ka kalalaeva kapteni esindaja.

Artikkel 10

Hariliku merikeele eraldi ladustamine

1.   Ühenduse kalalaeva pardal ei tohi üheski konteineris hoida ükskõik milliseid hariliku merikeele koguseid segamini muud liiki mereorganismidega.

2.   Ühenduse kalalaevade kaptenid annavad liikmesriikide inspektoritele abi, mis võimaldab teostada püügipäevikusse kantud koguste ning pardal hoitava hariliku merikeele saagi kontrollimist.

Artikkel 11

Hariliku merikeele vedu

1.   Liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda, et kõiki 300 kg ületavaid hariliku merikeele koguseid, mis on püütud mõnes artiklis 1 nimetatud geograafilises piirkonnas ning mida esmakordselt lossitakse asjakohases liikmesriigis, tuleb enne esimesest lossimissadamast edasi vedamist kaaluda.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklist 13 tuleb mujale kui lossimis- või importimiskohta veetavatele hariliku merikeele kogustele, mis on suuremad kui 300 kg, lisada kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 ettenähtud deklaratsiooni koopia, milles käsitletakse veetava merikeele koguseid. Sama määruse artikli 13 lõike 4 punktis b sätestatud erandit ei kohaldata.

V PEATÜKK

JÄRELMEETMED

Artikkel 12

Majandamismeetmete hindamine

Käesoleva määruse kohaldamise kolmandal aastal ning igal järgneval kolmandal aastal küsib komisjon STECF-lt teadusalast nõu majandamiskava eesmärkide saavutamise edusammude kohta. Vajaduse korral soovitab komisjon asjakohaseid meetmeid ning nõukogu teeb kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse artiklis 2 täpsustatud eesmärgi saavutamiseks vajalike alternatiivsete meetmete kohta.

Artikkel 13

Eriasjaolud

Juhul kui STECFi arvamuse kohaselt Biskaia lahe merikeele kudekarja paljunemisvõime väheneb, teeb nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse artiklis 4 sätestatud TACi tasemest madalama taseme kehtestamise kohta.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GEHRER


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(3)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 768/2005 (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(4)  ELT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(5)  EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 485/2005 (ELT L 81, 30.3.2005, lk 1).

(6)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1804/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 10).


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 389/2006,

27. veebruar 2006,

millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa Ülesehitusameti kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu on korduvalt rõhutanud, et ta eelistaks, kui Euroopa Liiduga liituks ühinenud Küpros. Seni pole Küprosel kokkulepet suudetud sõlmida.

(2)

Leides et Küprose türgi kogukond on väljendanud selget soovi ühendada oma tulevik Euroopa Liiduga, soovitas nõukogu 26. aprillil 2004, et kokkuleppe saavutamise korral Küprose põhjaosale eraldatavat summat kasutataks Küprose türgi kogukonna isolatsiooni lõpetamiseks ning Küprose taasühendamise hõlbustamiseks, toetades Küprose türgi kogukonna majanduslikku arengut ning keskendudes seejuures eelkõige saare majanduslikule integreerimisele ning kahe kogukonna vaheliste kontaktide ja Euroopa Liiduga suhtlemise edendamisele.

(3)

Pärast Küprose ühinemist peatati acquis’ kohaldamine vastavalt 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 10 artikli 1 lõikele 1 Küprose Vabariigi nendel aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll (edaspidi “kõnealused alad”).

(4)

Vastavalt protokolli nr 10 artikli 3 lõikele 1 ei välista miski meetmete võtmist kõnealuste alade majandusliku arengu edendamiseks.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt rahastatavad meetmed on erandlikku ja ajutist laadi ning nende eesmärk on valmistada ette ja vajaduse korral hõlbustada acquis communautaire’i täielikku kohaldamist kõnealustel aladel pärast Küprose probleemile lahenduse leidmist.

(6)

Pidades silmas, et rahalist toetust antaks võimalikult tõhusalt ja kiiresti, on soovitatav ette näha abi andmine otse abisaajatele.

(7)

Selleks et pakkuda abi kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimisega, peaks komisjonil olema õigus delegeerida käesoleva määruse alusel antava abi rakendamine Euroopa Ülesehitusametile. Seetõttu tuleks nõukogu määrust (EÜ) nr 2667/2000 (1) vastavalt muuta.

(8)

Infrastruktuuride arendamisel ja restruktureerimisel, eelkõige energia ja transpordi, keskkonna, telekommunikatsiooni ja veevarustuse valdkonnas, tuleks vajaduse korral arvesse võtta kogu saart hõlmavat kava.

(9)

Käesoleva määruse alusel rahastatavate meetmete võtmisel tuleks austada füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi, sealhulgas valdus- ja omandiõigusi.

(10)

Ükski käesoleva määruse säte ei tähenda kõnealustel aladel ühegi muu ametiasutuse kui Küprose Vabariigi valitsuse tunnustamist.

(11)

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (2) artikli 2 kohaselt tuleks käesoleva määruse rakendusmeetmed vastu võtta nimetatud otsuse artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetluse kohaselt.

(12)

Nagu eespool sätestatud, aitab käesoleva määruse rakendamine kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, kuid käesoleva määruse vastuvõtmiseks ei sätesta asutamisleping muid volitusi kui artiklis 308 osutatud volitused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üldeesmärk ja abisaajad

1.   Ühendus osutab abi Küprose taasühendamise hõlbustamiseks, soodustades Küprose türgi kogukonna majanduslikku arengut, keskendudes seejuures eelkõige saare majanduslikule integreerimisele ning kahe kogukonna vaheliste kontaktide ja Euroopa Liiduga suhtlemise edendamisele ning acquis communautaire’i kohaldamise ettevalmistamisele.

2.   Abi antakse inter alia kohalikele asutustele, ühistutele ja kodanikuühiskonna esindajatele, eelkõige tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidele, ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele, kõnealustel aladel üldistes huvides ülesandeid täitvatele asutustele, kohalikele või traditsioonilistele kogukondadele, assotsiatsioonidele, fondidele, mittetulundusühingutele, valitsusvälistele organisatsioonidele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

3.   Nimetatud abi andmine ei tähenda kõnealustel aladel ühegi muu ametiasutuse kui Küprose Vabariigi valitsuse tunnustamist.

Artikkel 2

Eesmärgid

Abi kasutatakse selleks, et toetada inter alia järgmist:

sotsiaalmajanduslikku arengut, sealhulgas restruktureerimist ning eelkõige maaelu, inimressursside ja piirkondade arengut,

infrastruktuuride arendamist ja restruktureerimist, eelkõige energia ja transpordi, keskkonna, telekommunikatsiooni ja veevarustuse valdkonnas,

leppimist, usaldust suurendavaid meetmeid ja kodanikuühiskonda,

Küprose türgi kogukonna lähendamist Euroopa Liidule, inter alia Euroopa Liidu poliitilise ja õigussüsteemi tutvustamise, inimestevaheliste kontaktide edendamise ning ühenduse stipendiumite kaudu,

acquis communautaire’iga vastavusse viidud õigusaktide ettevalmistamist, et neid Küprose probleemi tervikliku lahenduse korral viivitamata kohaldada,

acquis communautaire’i rakendamise ettevalmistamist, pidades silmas selle kohaldamise peatamist kooskõlas ühinemisakti protokolli nr 10 artikliga 1.

Artikkel 3

Abi haldamine

1.   Komisjon vastutab abi haldamise eest.

2.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3906/89 (3) artikli 9 lõikes 1 sätestatud komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja mille esimees on komisjoni esindaja.

3.   Komitee esitab arvamuse esialgsete rahastamisotsuste kohta, kui need käsitlevad üle 5 miljonit eurot. Komisjon võib komitee arvamust küsimata heaks kiita rahastamisotsuseid käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 nimetatud tegevuste toetamise puhul ning rahastamisotsuste muudatusi, mis on kooskõlas programmi eesmärgiga ega ületa 15 % nimetatud rahastamisotsuses käsitletud kogusummast.

4.   Kui kooskõlas lõikega 3 jäetakse komiteega rahastamisotsuse asjus konsulteerimata, teatab komisjon sellest komiteele hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

5.   Käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlust artikli 7 lõike 3 kohaselt.

Artikkel 4

Abi liigid

1.   Käesoleva määruse alusel antavate toetustega võib inter alia rahastada hankelepinguid, toetuslepinguid, sealhulgas intressitoetusi, erilaenusid, laenutagatisi ja finantsabi.

2.   Abi võib rahastada täies ulatuses eelarvest, kui see on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks vajalik ja põhjendatud.

3.   Abi võib kasutada ka selliste tegevustega seotud kulutuste katmiseks nagu esialgsed ja võrdlevad uuringud, koolitus, abi ettevalmistamine, eelhindamine, haldamine, rakendamine, järelevalve, kontrollimine ja järelhindamine, teavitus- ja tutvustustegevus ning abiga tegeleva personali töötasude maksmine, ruumide rentimine ja varustuse ostmine.

Artikkel 5

Abi rakendamine

1.   Käesoleva määruse alusel võetakse meetmeid kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (4) 2. osa IV jaos sätestatud eeskirjadega. Kõik käesoleva määruse alusel antava abiga seotud individuaalsed õiguslikud kohustused täidetakse hiljemalt kolme aasta jooksul pärast eelarvelise kulukohustuse tekkimise päeva.

2.   Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 2667/2000 artikli 2 lõikega 5 kooskõlas olevate otsuste vastuvõtmist, võib komisjon määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 54 sätestatud piirides anda avaliku võimu teostamise ja eelkõige abi rakendamisega seotud ülesanded Euroopa Ülesehitusametile või teistele kõnealuse määruse artikli 54 lõikes 2 nimetatud asutustele. Artikli 54 lõike 2 punktis c loetletud asutuste valikukriteeriumid on järgmised:

rahvusvaheliselt tunnustatud maine,

vastavus rahvusvaheliselt tunnustatud finantsjuhtimis- ja kontrollisüsteemidele ja

liikmesriigi ametiasutuse või rahvusvahelise organisatsiooni/institutsiooni järelevalve.

3.   Käesoleva määruse alusel võib meetmeid võtta ühisjuhtimise teel kooskõlas määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 2. osa I ja II jaos sätestatud eeskirjadega.

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 2667/2000 artiklisse 2 lisatakse järgmine lõige:

“5.   Komisjon võib usaldada agentuurile abi rakendamise Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks nõukogu 27. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 389/2006 (millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2667/2000 Euroopa Ülesehitusameti kohta) (5) alusel.”

Artikkel 7

Füüsiliste ja juriidiliste isikute õiguste kaitse

1.   Komisjon tagab, et käesoleva määruse alusel rahastatavate meetmete võtmisel austatakse füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusi, sealhulgas valdus- ja omandiõigusi. Sellega seoses tegutseb komisjon vastavalt Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale.

2.   Võimaldamaks liikmesriikidel edastada komisjonile teavet omandiõiguse võimaliku rikkumise kohta, esitab komisjon esialgsed rahastamisotsused, mis võivad omandiõigust mõjutada, artikli 3 lõikes 2 nimetatud komiteele kaks kuud enne rahastamisotsuse vastuvõtmist.

Artikkel 8

Ühenduse finantshuvide kaitse

1.   Komisjon tagab, et käesoleva määruse alusel rahastatavate meetmete võtmisel on ühenduse finantshuvid pettuste, korruptsiooni ja muu eeskirjade rikkumise vastu kaitstud kooskõlas nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta, (6) nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramise eest (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta. (8)

2.   Käesoleva määruse alusel rahastatavate ühenduse meetmete puhul tähendab eeskirjade eiramine määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 artikli 1 lõike 2 tähenduses ühenduse õiguse sätte rikkumist või ettevõtja tegevusest või tegevusetusest põhjustatud lepingulise kohustuse rikkumist, mis kahjustab või kahjustaks ühenduste üldeelarvet või nende juhitavaid eelarveid põhjendamatu kuluartikli tõttu.

3.   Abisaajaga sõlmitud lepingus tuleb sõnaselgelt sätestada komisjoni ja kontrollikoja õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud ühenduse vahendeid. Samuti sätestatakse lepingus sõnaselgelt, et komisjonil on õigus teostada kohapeal kontrollreide ja läbivaatusi kooskõlas määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 menetlussätetega.

4.   Kõigis abi rakendamiseks sõlmitavates lepingutes tagatakse komisjonile ja kontrollikojale lõikes 3 sätestatud õigus lepingute täitmise ajal ja pärast seda.

Artikkel 9

Pakkumismenetlustes ja lepingutes osalemine

1.   Käesoleva määruse alusel rahastatavate hanke- või toetuslepingute sõlmimises võivad osaleda:

kõik Euroopa Liidu liikmesriikide füüsilised ja juriidilised isikud,

kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on mõne Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud,

kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on mõne Euroopa Liidu kandidaatriigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud.

2.   Käesoleva määruse alusel rahastatavaid hanke- ja toetuslepinguid võivad sõlmida kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on muu kui lõikes 1 nimetatud riigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud, kui on olemas vastastikune juurdepääs nende välisabile.

3.   Käesoleva määruse alusel rahastatavaid hanke- ja toetuslepinguid võivad sõlmida rahvusvahelised organisatsioonid.

4.   Kõik kaubad ja seadmed, mis ostetakse käesoleva määruse alusel rahastatava lepingu kohaselt, peavad pärinema ühenduse tolliterritooriumilt, kõnealustelt aladelt või lõigetes 1 ja 2 loetletud kriteeriumidele vastavast riigist.

5.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon, iga juhtumi puhul eraldi, lubada muude riikide füüsiliste ja juriidiliste isikute osalemist või muud päritolu kaupade ja seadmete kasutamist.

Artikkel 10

Aruandlus

Igal aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ühenduse abi rakendamise kohta käesoleva määruse alusel. Aruanne sisaldab teavet aasta jooksul rahastatud meetmete ja järelevalve tulemuste kohta ning selles antakse hinnang abi tulemustele.

Artikkel 11

Kokkuleppe sõlmimine

Küprose probleemi lahendava kokkuleppe sõlmimise korral otsustab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel ühehäälselt, millised muudatused tuleb käesolevas määruses teha.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


(1)  EÜT L 306, 7.12.2000, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2068/2004 (ELT L 358, 3.12.2004, lk 2).

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(3)  Nõukogu 18. detsembri 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 3906/89 teatavatele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele antava majandusabi kohta (EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2257/2004 (ELT L 389, 30.12.2004, lk 1).

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(5)  ELT L 65, 7.3.2006, lk 5.

(6)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

(7)  EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

(8)  EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 390/2006,

6. märts 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. märtsil 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 6. märtsi 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

83,0

204

45,5

212

139,7

624

92,6

999

90,2

0707 00 05

052

129,2

068

138,2

204

48,2

628

155,5

999

117,8

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

132,6

204

74,1

999

103,4

0805 10 20

052

65,8

204

43,3

212

43,3

220

39,5

400

61,8

448

41,1

512

33,1

624

63,9

999

49,0

0805 50 10

052

38,8

624

67,6

999

53,2

0808 10 80

400

133,1

404

106,0

528

75,0

720

83,3

999

99,4

0808 20 50

388

80,5

400

104,9

512

65,6

528

65,5

720

45,0

999

72,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 391/2006,

6. märts 2006,

millega avatakse pakkumismenetlus nr 56/2006 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 33,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 25. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas, (2) sätestatakse muu hulgas määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklites 27, 28 ja 30 osutatud destilleerimisel saadud ja sekkumisametite valduses oleva alkoholi müügi üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1623/2000 artikli 80 kohaselt tuleks veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks korraldada pakkumismenetlusi, et vähendada ühenduse veinialkoholi varusid ning võimaldada läbi viia väikesemahulisi tööstusprojekte ja töödelda kõnealust alkoholi tööstuslikuks kasutamiseks ette nähtud eksportkaubaks. Liikmesriikide valduses olevad ühenduse veinialkoholi varud on destilleeritud vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklitele 27, 28 ja 30.

(3)

Alates 1. jaanuarist 1999 ja vastavalt nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrusele (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev rahanduskord, (3) tuleb pakkumishinnad ja tagatised väljendada ning maksed teha eurodes.

(4)

Tuleks kindlaks määrata pakkumiste esitamise miinimumhinnad liigitatuna vastavalt eesmärgipärase kasutamise viisile.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kuulutatakse välja pakkumismenetlus nr 56/2006 EÜ veinialkoholi müügiks uuteks tööstuslikeks kasutusteks. Asjaomane alkohol on saadud määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklite 27 ja 28 kohasel destilleerimisel ning on Prantsusmaa sekkumisameti valduses.

Müüki pannakse 109 970 hektoliitrit 100 %list alkoholi. Vaatide numbrid, ladustuskohad ja igas vaadis sisalduva 100 %lise alkoholi kogus on täpsustatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Müük toimub määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklite 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ja 101 ning määruse (EÜ) nr 2799/98 artikli 2 kohaselt.

Artikkel 3

1.   Pakkumised tuleb esitada sekkumisametile, kelle valduses on asjaomane alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

telefon (33-5) 57 55 20 00

teleks 57 20 25

faks (33-5) 57 55 20 59

või saata tähitud kirjaga nimetatud sekkumisameti aadressil.

2.   Pakkumised esitatakse kahekordses pitseeritud ümbrikus, sisemisele ümbrikule tehakse järgmine märge: “Pakkumine vastavalt menetlusele nr 56/2006 EÜ uuteks tööstuslikeks kasutusteks”, välimisele ümbrikule kirjutatakse asjaomase sekkumisameti aadress.

3.   Pakkumised peavad asjaomasesse sekkumisametisse jõudma hiljemalt 24. märtsil 2006 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

4.   Kõikide pakkumistega peab kaasas olema tõend selle kohta, et asjaomasele sekkumisametile on esitatud pakkumistagatis 4 eurot 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 4

Miinimumhind, mida võib pakkuda, on 11 eurot pagaripärmi valmistamiseks ette nähtud 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta, 31 eurot amiinide ja kloraalide tüüpi eksporditavate keemiatoodete valmistamiseks ette nähtud 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta, 37 eurot eksporditava kölni vee valmistamiseks ette nähtud 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta ja 11,5 eurot muudeks tööstuslikeks kasutusteks ette nähtud 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 5

Proovide võtmise vorminõuded on sätestatud määruse (EÜ) nr 1623/2000 artiklis 98. Proovide hind on 10 eurot liitri kohta.

Sekkumisamet esitab kogu vajaliku teabe müügiks pakutava alkoholi omaduste kohta.

Artikkel 6

Täitmistagatis on 30 eurot 100 %lise alkoholi hektoliitri kohta.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2165/2005 (ELT L 345, 28.12.2005, lk 1).

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 45. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1820/2005 (ELT L 293, 9.11.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.


LISA

PAKKUMISMENETLUS NR 56/2006 EÜ ALKOHOLI MÜÜGIKS TÖÖSTUSLIKEKS KASUTUSTEKS

Müügiks pakutava alkoholi ladustamiskoht, kogus ja omadused

Liikmesriik

Asukoht

Vaadi numbrid

100 %lise alkoholi kogus hektoliitrites

Viide määruse (EÜ) nr 1493/1999 artiklitele

Alkoholi liik

Alkoholisisaldus

(mahuprotsentides)

PRANTSUSMAA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

Toorpiiritus

+92

11

22 560

27

Toorpiiritus

+92

15

22 480

28

Toorpiiritus

+92

16

22 395

28

Toorpiiritus

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

Toorpiiritus

+92

Kokku

 

109 970

 

 

 


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 392/2006,

6. märts 2006,

millega avatakse konservitud seente autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine 1. aprillist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1864/2004 (1) on avatud kolmandatest riikidest imporditavate konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatud nende haldamine.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1864/2004 on kehtestatud üleminekumeetmed, mis võimaldavad kõnealuseid kvoote kohaldada Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Sloveeniast ja Slovakkiast (edaspidi “uued liikmesriigid”) pärinevate importijate suhtes. Nende meetmete eesmärk on eristada uute liikmesriikide seniseid importijaid ja uusi importijaid ning kohandada koguseid, mille suhtes uute liikmesriikide senised importijad saavad esitada litsentsitaotlusi, nii et seda süsteemi saaks kohaldada nende importijate suhtes.

(3)

Laienenud ühenduse turu püsiva varustamise tagamiseks tuleks avada uus ajutine autonoomne imporditariifikvoot CN-koodide 0711 51 00, 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate perekonna Agaricus konservitud seente jaoks, võttes arvesse majanduslikke tingimusi, mille kohaselt toimus varustamine uutes liikmesriikides enne Euroopa Liiduga ühinemist.

(4)

Nimetatud uus kvoot peaks olema ajutine ega tohi mõjutada Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) seoses uute liikmesriikide ühinemisega peetavate läbirääkimiste tulemusi.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   1. aprillist 2006 avatakse 1 200 tonni (vedelikuta netomass) suurune autonoomne tariifikvoot, mille järjekorranumber on 09.4075 (edaspidi “autonoomne kvoot”), CN-koodide 0711 51 00, 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate perekonna Agaricus konservitud seente importimiseks ühendusse.

2.   Autonoomse kvoodi raames imporditud ja CN-koodi 0711 51 00 alla kuuluvate toodete puhul on väärtuselise tollimaksu määr 12 % ning CN-koodide 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate toodete puhul 23 %.

Artikkel 2

Autonoomse kvoodi haldamise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1864/2004, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Määruse (EÜ) nr 1864/2004 artiklit 1, artikli 5 lõikeid 2 ja 5, artikli 6 lõikeid 2, 3 ja 4, artiklit 7, artikli 8 lõiget 2 ning artikleid 9 ja 10 autonoomse kvoodi haldamise suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 3

Autonoomse kvoodi raames välja antud impordilitsentsid (edaspidi “litsentsid”) kehtivad 30. juunini 2006.

Litsentsi lahtrisse 24 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

Artikkel 4

1.   Ettevõtjad võivad esitada impordilitsentside taotlusi liikmesriikide pädevatele asutustele viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

Litsentsitaotluse lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

2.   Senine importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta kui 9 % autonoomsest kvoodist.

3.   Uus importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta kui 1 % autonoomsest kvoodist.

Artikkel 5

Autonoomne kvoot jaotatakse järgmiselt:

95 % senistele importijatele,

5 % uutele importijatele.

Kui ühele importijate kategooriale ette nähtud kogust täielikult ära ei kasutata, võib allesjäänud koguse üle kanda teisele importijate kategooriale.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile seitsmendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, milliste koguste kohta on esitatud litsentsitaotlusi.

2.   Litsentsid antakse välja kaheteistkümnendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, kui komisjon ei ole võtnud erimeetmeid vastavalt lõikele 3.

3.   Kui komisjon tuvastab lõike 1 kohaselt esitatud teabe alusel, et litsentsitaotlustes nimetatud kogused ületavad vastava kategooria importijatele artikliga 5 ette nähtud koguseid, kehtestab komisjon kõnealuste taotluste suhtes määrusega ühtse vähendusprotsendi.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 325, 28.10.2004, lk 30. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1995/2005 (ELT L 320, 8.12.2005, lk 34).


I LISA

Kanded, millele viidatakse artiklis 3

:

hispaania keeles

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

tšehhi keeles

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

taani keeles

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

saksa keeles

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

kreeka keeles

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

inglise keeles

:

licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

prantsuse keeles

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

läti keeles

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

leedu keeles

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

ungari keeles

:

a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

malta keeles

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

hollandi keeles

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

poola keeles

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugali keeles

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovaki keeles

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

rootsi keeles

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 nimetud kanded

:

hispaania keeles

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006

:

tšehhi keeles

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006

:

taani keeles

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006

:

saksa keeles

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

kreeka keeles

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006

:

inglise keeles

:

licence application under Regulation (EC) No 392/2006

:

prantsuse keeles

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006

:

läti keeles

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

:

leedu keeles

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006

:

ungari keeles

:

a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

malta keeles

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006

:

hollandi keeles

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag

:

poola keeles

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

:

portugali keeles

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006

:

slovaki keeles

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus

:

rootsi keeles

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006.


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 393/2006,

6. märts 2006,

millega avatakse küüslaugu autonoomne tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine alates 1. aprillist 2006

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1870/2005 (1) avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse päritolusertifikaatide süsteem.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1870/2005 on kehtestatud üleminekumeetmed, mis võimaldavad kõnealuseid kvoote kohaldada Tšehhi Vabariigist, Eestist, Küproselt, Lätist, Leedust, Ungarist, Maltalt, Poolast, Sloveeniast ja Slovakkiast (edaspidi “uued liikmesriigid”) pärinevate importijate suhtes. Kõnealuste meetmete eesmärk on eristada seniseid importijaid uute liikmesriikide uutest importijatest ning kohandada individuaalse kvoodi mõistet selliselt, et seda süsteemi saaks kohaldada nende importijate suhtes.

(3)

Laienenud ühenduse turu püsiva varustamise tagamiseks tuleks avada uus ajutine autonoomne imporditariifikvoot CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu jaoks, võttes arvesse majanduslikke tingimusi, mille kohaselt toimus varustamine uutes liikmesriikides enne ühinemist Euroopa Liiduga.

(4)

Nimetatud uus kvoot peaks olema ajutine ega tohiks mõjutada Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) seoses uute liikmesriikide ühinemisega peetavate läbirääkimiste tulemusi.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   1. aprillist 2006 avatakse 4 400 tonni suurune autonoomne tariifikvoot, mille järjekorranumber on 09.4066 (edaspidi “autonoomne kvoot”), CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu importimiseks ühendusse.

2.   Autonoomse kvoodi raames imporditud toodete puhul on väärtuseline tollimaksumäär 9,6 %.

Artikkel 2

Autonoomse kvoodi haldamise suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1870/2005, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

Määruse (EÜ) nr 1870/2005 artiklit 1, artikli 4 lõiget 2, artiklit 6, artikli 7 lõiget 2, artikli 8 lõikeid 3 ja 6, artikli 9 esimest lõiku ja artikli 10 lõikeid 1 ja 2 autonoomse kvoodi haldamise suhtes siiski ei kohaldata.

Artikkel 3

Autonoomse kvoodi raames välja antud impordilitsentsid (edaspidi “litsentsid”) kehtivad 30. juunini 2006.

Määruse (EÜ) nr 1870/2005 tähenduses käsitletakse litsentse A-litsentside tähenduses.

Litsentsi lahtrisse 24 tehakse üks I lisas loetletud kannetest.

Artikkel 4

1.   Importijad võivad esitada litsentsitaotlusi liikmesriikide pädevatele asutustele viie tööpäeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumiskuupäeva.

Litsentsitaotluse lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

2.   Importija ei või esitada litsentsitaotlusi suurema koguse kohta kui 10 % autonoomsest kvoodist.

Artikkel 5

Autonoomne kvoot jaotatakse järgmiselt:

70 % senistele importijatele,

30 % uutele importijatele.

Kui ühele importijate kategooriale ette nähtud kogust täielikult ära ei kasutata, võib allesjäänud koguse üle kanda teisele importijate kategooriale.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile seitsmendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, milliste koguste kohta on esitatud litsentsitaotlusi.

2.   Litsentsid antakse välja kaheteistkümnendal tööpäeval pärast käesoleva määruse jõustumist, kui komisjon ei ole võtnud erimeetmeid vastavalt lõikele 3.

3.   Kui komisjon tuvastab käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatud teabe alusel, et litsentsitaotlustes nimetatud kogused ületavad vastava kategooria importijatele käesoleva määruse artikliga 5 ette nähtud koguseid, kehtestab komisjon määrusega kõnealuste taotluste suhtes ühtse vähendusprotsendi.

Sellisel juhul annavad litsentse välja pädevad ametiasutused kolmandal tööpäeval pärast esimeses lõigus nimetatud määruse jõustumist. Määruse (EÜ) nr 1870/2005 artiklit 11 kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 19.


I LISA

Kanded, millele viidatakse artiklis 3

:

hispaania keeles

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

tšehhi keeles

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

taani keeles

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

saksa keeles

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

kreeka keeles

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

inglise keeles

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

prantsuse keeles

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

läti keeles

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

leedu keeles

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

ungari keeles

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

malta keeles

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

hollandi keeles

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

poola keeles

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugali keeles

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovaki keeles

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

rootsi keeles

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


II LISA

Artikli 4 lõikes 1 nimetatud kanded

:

hispaania keeles

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

tšehhi keeles

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

taani keeles

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

saksa keeles

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

eesti keeles

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

kreeka keeles

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

inglise keeles

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

prantsuse keeles

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

itaalia keeles

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

läti keeles

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

leedu keeles

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

ungari keeles

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

malta keeles

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

hollandi keeles

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

poola keeles

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

portugali keeles

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

slovaki keeles

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

soome keeles

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

rootsi keeles

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/22


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/26/EÜ,

2. märts 2006,

millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke ratastraktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiivi 74/151/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osi ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1977. aasta direktiivi 77/311/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite juhtide poolt tajutava müra taset käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (3) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 17. oktoobri 1978. aasta direktiivi 78/933/EMÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (4) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/173/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osasid ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (5) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nüüdisaegsete traktorite puhul tuleks kohandada direktiiviga 74/151/EMÜ kehtestatud põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite suurima lubatud tegeliku massi ja teljekoormuse nõudeid, võttes arvesse traktorite tehnilist arengut seoses tootlikkuse tõusu ja tööohutusega.

(2)

Ühenduse tööstustegevuse lihtsustamiseks kogu maailmas tuleks ühenduse tehnilised eeskirjad ja standardid viia vastavusse asjakohaste ülemaailmsete tehniliste eeskirjade ja standarditega. Direktiiviga 77/311/EMÜ kehtestatud põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtide tajutava müra piirangute suhtes tuleks direktiivi I ja II lisaga kehtestatud katsekiirust ühtlustada selliste üldiste tehniliste eeskirjade ja standarditega nagu Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni kood 5 ja ISO 5131:1996. (6)

(3)

Selleks, et täita tekkinud vajadust lihtsama konstruktsiooni ning parema valgustuse järele, tuleks kohandada direktiiviga 78/933/EMÜ kehtestatud põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise nõudeid.

(4)

Direktiiviga 89/173/EMÜ kehtestatud põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite klaaside ja haakeseadiste nõudeid tuleks kohandada viimase aja tehnoloogia arenguga. Tuleks lubada polükarbonaat/klaasplastist klaasi kasutus klaaspindadena, v.a tuuleklaas, kabiinis viibijate kaitsmiseks sissetungivate esemete vastu. Mehhaaniliste haakeseadiste suhtes kohaldatavaid nõudeid tuleks ühtlustada ISO 6489-1 standarditega. Sellele lisaks on kohane sätestada erinõuded kuumade pindade, samuti aku klemmide katete ja juhusliku väljalülitumise vältimise meetmete suhtes, et vähendada kuumade pindadega kokkupuutest ja lühiühendusest põhjustatud õnnetusjuhtumite arvu ja raskust.

(5)

Seepärast tuleks direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 74/151/EMÜ muudatus

Direktiivi 74/151/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 77/311/EMÜ muudatus

Direktiivi 77/311/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 78/933/EMÜ muudatus

Direktiivi 78/933/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 4

Direktiivi 89/173/EMÜ muudatus

Direktiivi 89/173/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi IV lisale.

Artikkel 5

Üleminekusätted

1.   Alates 1. jaanuarist 2007 ei tohi liikmesriigid käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele vastavate sõidukite puhul asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel:

a)

keelduda EÜ või riigisisese tüübikinnituse andmisest või

b)

keelata sellise sõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist.

2.   Alates 1. juulist 2007 käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele mittevastavate sõidukite puhul ja asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:

a)

ei anna enam EÜ tüübikinnitust;

b)

võivad keelduda riigisisese tüübikinnituse andmisest.

3.   Alates 1. juulist 2009 käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele mittevastavate sõidukite puhul asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:

a)

käsitlevad uute sõidukitega kaasasolevaid vastavalt direktiivi 2003/37/EÜ sätetele koostatud vastavustunnistusi kehtetuna selle direktiivi artikli 7 lõike 1 kohaldamisel;

b)

võivad keelata uute sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.

Artikkel 6

Direktiivi ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 2006. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused õigusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi määravad liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riigiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 2. märts 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/67/EÜ (ELT L 273, 19.10.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 84, 28.3.1974, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 1998/38/EÜ (EÜT L 170, 16.6.1998, lk 13).

(3)  EÜT L 105, 28.4.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24).

(4)  EÜT L 325, 20.11.1978, lk 16. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 1999/56/EÜ (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 31).

(5)  EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(6)  Kõnealused dokumendid on kättesaadavad veebilehtedel http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF ja http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


I LISA

Direktiivi 74/151/EMÜ I lisa punkt 1.2 asendatakse järgmisega:

“1.2.

sõiduki kategooriast sõltuv suurim lubatud tegelik mass ja suurim lubatud teljekoormus ei tohi olla suuremad tabelis 1 toodud väärtustest.

Tabel 1

Sõiduki kategooriast sõltuv suurim lubatud tegelik mass ja suurim lubatud teljekoormus

Sõidukikategooria

Telgede arv

Suurim lubatud mass

(t)

Suurim lubatud mass telje kohta

Veotelg

(t)

Vabatelg

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (tegelik mass)

11,5

10

3

24 (tegelik mass)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (tühimass)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (tegelik mass)

 (1)

 (1)


(1)  T3 ja T4.3 kategooria sõidukite puhul ei ole vajalik kehtestada teljekoormuse piirangut, kuna neil on juba määratluse kohaselt nii tegeliku massi kui tühimassi suurima lubatud koormuse piirangud.”


II LISA

Direktiivi 77/311/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

punktis 3.2.2 asendatakse kiirus “7,25 km/h” kiirusega “7,5 km/h”;

ii)

punktis 3.3.1 asendatakse kiirus “7,25 km/h” kiirusega “7,5 km/h”.

2)

II lisa punktis 3.2.3 asendatakse kiirus “7,25 km/h” kiirusega “7,5 km/h”.


III LISA

Direktiivi 78/933/EMÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 4.5.1 lisatakse järgmine lause:

“Lisasuunatulelaternad mittekohustuslikud.”

2)

Punkt 4.5.4.2 asendatakse järgmise tekstiga:

“4.5.4.2.

Kõrgus:

Maapinnast:

vähemalt 500 mm 5. kategooria suunatulelaternate puhul,

vähemalt 400 mm 1. ja 2. kategooria suunatulelaternate puhul,

kuni 1 900 mm kõigi kategooriate puhul.

Kui traktori ehitus ei võimalda kõnealust maksimumväärtust kasutada, võib valgusava kõrgeim punkt olla 2 300 mm kõrgusel maapinnast 5. kategooria suunatulelaternate puhul, järjestusele A vastavate 1. ja 2. kategooria suunatulelaternate puhul, järjestusele B vastavate 1. ja 2. kategooria suunatulelaternate puhul ja järjestusele D vastavate 1. ja 2. kategooria suunatulelaternate puhul; muudele järjestustele vastavate 1. ja 2. kategooria suunatulelaternate puhul võib see olla 2 100 mm kõrgusel,

kuni 4 000 mm mittekohustuslike suunatulelaternate puhul.”

3)

Punktis 4.7.4.2 asendatakse väärtus “2 100 mm” väärtusega “2 300 mm”.

4)

Punktis 4.10.4.2 asendatakse väärtus “2 100 mm” väärtusega “2 300 mm”.

5)

Punktis 4.14.5.2.2 asendatakse väärtus “2 100 mm” väärtusega “2 300 mm”.

6)

Punkt 4.15.7 sõnastatakse järgmiselt:

“4.15.7.

Võib olla grupeeritud”.


IV LISA

Direktiivi 89/173/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2.2 lisatakse järgmised alapunktid:

“2.2.6.

“Tavakäitamine” tähendab traktori kasutamist tootja ettenähtud tegevuseks traktori omadusi tundva juhi poolt, kes järgib tootja edastatud traktori kasutus-, hooldamis- ja ohutu kasutamise juhendeid, mille on koostanud tootja ja mille kohta on traktoril märgistus.

2.2.7.

“Tahtmatu kokkupuude” tähendab tavakäitamisest ja traktori tavahooldamisest tulenevat inimese kavandamata kokkupuudet ohtu põhjustada võiva asukohaga.”;

b)

punkti 2.3.2 lisatakse järgmised alapunktid:

“2.3.2.16.

Kuumad pinnad

Kuumad pinnad, mida juht võib tavakäitamise käigus puudutada, kaetakse kinni või isoleeritakse. Seda eeskirja rakendatakse astmete, käsipuude, käepidemete ning traktori osade puhul, mida kasutatakse sõidukisse sissepääsemiseks ja mida võidakse tahtmatult puudutada.

2.3.2.17.

Aku klemmide kate

Maandamata akud peavad olema kaitstud juhusliku lühiühenduse eest.”

2)

III A lisa punkti 1 lisatakse järgmine alapunkt:

“1.1.3

Jäika klaasplastist klaasi lubatakse nõukogu direktiivi 92/22/EMÜ (1) ning ÜRO–EMK määruse nr 43 lisa 14 kohaselt kasutada kõikjal, v.a tuuleklaaside puhul.

3)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

alapunktis 1.1 asendatakse teine taane järgmisega:

“—

veokonks (vt joonist 1 “Haakekonksu mõõtmed” standardis ISO 6489-1:2001)”;

b)

teisele punktile lisatakse järgmine alapunkt 2.9:

“2.9.

Haakesilmuse juhusliku lahtipääsemise vältimiseks ei tohi suurima lubatud koormuse puhul veokonksu ja klambri vahe olla üle 10 mm.”;

c)

liitest 1 jäetakse joonis 3 ja sellega seotud tekst välja.


(1)  EÜT L 129, 14.5.1992, lk 11.”


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/27


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/28/EÜ,

6. märts 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 20. juuni 1972. aasta direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiv 72/245/EMÜ on üks direktiivi 70/156/EMÜ alusel kehtestatud tüübikinnitusmenetlust käsitlevatest üksikdirektiividest.

(2)

Selleks et tagada sõidukite lähitoimeradareid kasutavate tehnoloogiate arendamine ja juurutamine sõidukite ohutuse täiustamiseks, on kahe raadiospektri sagedusala kasutamine ühtlustatud komisjoni 8. juuli 2004. aasta otsusega 2004/545/EÜ raadiospektri kasutuse ühtlustamise kohta sagedusalal 79 GHz seoses lähiala liiklusradarite kasutusega ühenduses (3) ja komisjoni 17. jaanuari 2005. aasta otsusega 2005/50/EÜ 24 GHz raadiosagedusala ajutise kasutuse ühtlustamise kohta seoses sõidukite lähitoimeradarseadmete kasutusega ühenduses. (4)

(3)

Otsuse 2005/50/EÜ kohaselt on sõidukite 24 GHz lähitoimeradarite kasutamine ajutine ning liikmesriigid peavad looma seiresüsteemi, mille eesmärk on teha kindlaks, kui palju sagedusala 24 GHz lähitoimeradaritega varustatud sõidukeid on nende territooriumil registreeritud.

(4)

Direktiiviga 72/245/EMÜ, mida on muudetud komisjoni direktiiviga 2005/49/EÜ, (5) nähti liikmesriikidele ette asjakohane vahend selle seire teostamiseks. Kõnealuse direktiiviga muudeti vastavalt ka direktiivi 70/156/EMÜ.

(5)

Sestsaadik on saanud selgeks, et nende andmete esitamisviisi on 24 GHz sagedusala lähitoimeradarite puhul võimalik lihtsustada ning et seire vajadusteks on tarbetu nõuda vastavustunnistusel lisaks 24 GHz lähitoimeradarseadmetele informatsiooni ka 79 GHz lähitoimeradarite kasutuse kohta, sest 79 GHz sagedusala ei sega muid kasutusvõimalusi ja selle kasutamine ei ole piiratud. Seetõttu on kohane muuta 24 GHz lähitoimeradarseadmete kasutusega seotud nõudeid direktiivis 72/245/EMÜ ja jätta sealt välja nõuded, mis on seotud 79 GHz lähitoimeradarite kasutamisega. Käesolev direktiiv ei mõjuta olemasolevate tüübikinnituste kehtivust sõidukitele, millel ei ole 24 GHz lähitoimeradareid.

(6)

Direktiivi 72/245/EMÜ III C lisas esitatud näidisele vastavaid tunnistusi annavad välja üksnes tehnilised teenistused. Selles protsessis ei osale ükski muu asutus ega võimkond. Seetõttu ei ole praegu tunnistusel nõutav täiendav tempel vajalik ning see nõue kaotatakse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 72/245/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Direktiivi 72/245/EMÜ muudatused mõjutavad direktiivi 70/156/EMÜ. Seepärast on vaja ka direktiivi 70/156/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 70/156/EMÜ artikli 13 alusel loodud tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 72/245/EMÜ muutmine

Direktiivi 72/245/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

I lisast jäetakse välja punkt 2.1.14;

2.

II A lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

3.

III A lisa liites tehakse järgmised muudatused:

a)

punkt 1.3.1 asendatakse järgmisega:

“1.3.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 1.3.2 jäetakse välja;

4.

III C lisast jäetakse välja lahter, kus on sõnad “Ametiasutuse tempel”.

Artikkel 2

Direktiivi 70/156/EMÜ muutmine

Direktiivi 70/156/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1.

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

2.

III lisa I osa A jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 12.7.1 asendatakse järgmisega:

“12.7.1.

sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk: jah/ei (mittevajalik läbi kriipsutada)”;

b)

punkt 12.7.2 jäetakse välja;

3.

IX lisas muudetakse kõikide vastavustunnistuse näidiste 2. küljel asuvat teksti järgmiselt:

a)

punkt 50 asendatakse järgmisega ning lisatakse järgmine joonealune märkus:

“50.

Märkused: (6)

b)

punktid 50.1, 50.2 ja 50.3 jäetakse välja.

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2006. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid õigusnorme alates 1. juulist 2006.

Kui liikmesriigid kõnealused õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi määravad liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. märts 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/64/EÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10).

(2)  EÜT L 152, 6.7.1972, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/83/EÜ (ELT L 305, 24.11.2005, lk 32).

(3)  ELT L 241, 13.7.2004, lk 66.

(4)  ELT L 21, 25.1.2005, lk 15.

(5)  ELT L 194, 26.7.2005, lk 12.

(6)  Kui sõiduk on varustatud 24 GHz sagedusala lähitoimeradariga vastavalt otsusele 2005/50/EÜ, peab valmistaja märkima siia: “Sagedusala 24 GHz lähitoimeradariga varustatud sõiduk”;”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/30


NÕUKOGU OTSUS,

27. veebruar 2006,

mis käsitleb ühenduse seisukohta ELi–Tšiili assotsiatsiooninõukogus seoses assotsiatsioonilepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel I lisa muutmisega ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks

(2006/180/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ettevõtjatele selguse, majandusliku olukorra pikaajalise ennustatavuse ja õiguskindluse tagamiseks on asjakohane konsolideerida kahepoolsesse vabakaubanduslepingusse ühenduse üldise tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud allesjäänud tariifsed soodustused, mida veel ei ole Brüsselis 18. novembril 2002 allkirjastatud assotsiatsioonlepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel (1) I lisas loetletud ühenduse tariifsete soodustustena sätestatud.

(2)

Tšiili, praegune ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt soodustusi saav riik, hakkab saama soodustusi lisas esitatud assotsiatsiooninõukogu otsuse kohaselt kaubanduslepingu raames, mille järgi sooduskord hõlmab kõiki nõukogu 27. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (2) sisalduvaid soodustusi,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Ühenduse seisukoht assotsiatsiooninõukogus seoses assotsiatsioonilepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel I lisa muutmisega ühenduse üldise tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks põhineb käeolevale otsusele lisatud assotsiatsiooninõukogu otsuse eelnõul.

Brüssel, 27. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


(1)  EÜT L 352, 30.12.2002, lk 3.

(2)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.


LISA

ELi-TŠIILI ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUSE nr …/2006 EELNÕU

…,

millega muudetakse assotsiatsioonilepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel I lisa ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud tariifsete soodustuste konsolideerimise arvesse võtmiseks

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Brüsselis 18. novembril 2002 allkirjastatud assotsiatsioonlepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahel (edaspidi “assotsiatsioonileping”), eriti selle artikli 60 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ettevõtjatele selguse, majandusliku olukorra pikaajalise ennustatavuse ja õiguskindluse tagamiseks on pooled leppinud kokku konsolideerida kahepoolsesse vabakaubanduslepingusse ühenduse üldise tariifsete soodustuste kava kohaselt Tšiilile antud allesjäänud tariifsed soodustused, mida veel ei ole assotsiatsioonilepingu I lisas loetletud ühenduse tariifsete soodustustena sätestatud.

(2)

Assotsiatsioonilepingu artikli 60 lõike 5 alusel on assotsiatsiooninõukogule antud volitused võtta vastu otsuseid tollimaksude vähendamise kiirendamiseks artiklites 65, 68 ja 71 sätestatust kiiremini või muul viisil parandada neis artiklites sätestatud turulepääsutingimusi.

(3)

Selle otsusega asendatakse artiklitega 65, 68 ja 71 kehtestatud tingimused asjaomaste toodete osas.

(4)

On soovitav tagada sujuv üleminek ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kavalt assotsiatsioonilepinguga kehtestatud kahepoolsele kauplemise sooduskorrale ja lubades teatud ajavahemiku jooksul esitada ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolutõendeid (päritolusertifikaadi vorm A või kaubaarve deklaratsioon),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse assotsiatsioonilepingu I lisa vastavalt käesoleva otsuse lisa sätetele.

Artikkel 2

Käesoleva otsusega asendatakse assotsiatsioonilepingu artiklitega 65, 68 ja 71 kehtestatud tingimused asjaomaste toodete impordil ühendusse.

Artikkel 3

Tšiilis nõuetekohaselt ja ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava raames välja antud päritolutõendeid aktsepteeritakse Euroopa Ühenduses ELi-Tšiili assotsiatsioonilepinguga kehtestatud kahepoolse kauplemise sooduskorra raames kehtivate päritolutõenditena, tingimustel et:

i)

päritolutõend on esitatud nelja kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast;

ii)

päritolutõend ja veodokumendid on välja antud hiljemalt üks päev enne käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva;

iii)

päritolutõend esitatakse impordil Euroopa Ühendusse, et saada eelnevalt ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava kohaselt antud selliseid tariifseid soodustusi, mis on käesoleva otsusega konsolideeritud.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2006 või otsuse vastuvõtmise päeval, kui otsus võetakse vastu pärast 1. jaanuari 2006.

......., ……….

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

LISA

ÜHENDUSE TOLLITARIIFIDE KAOTAMISE TABEL

(assotsiatsioonilepingu artiklite 60, 65 ja 71 kohaselt)

I.

Tšiilist pärit toodete impordil ühendusse kohaldatav tollimaks. See tollimaks tuleneb üldiste tariifsete soodustuste kava alusel Tšiili suhtes kohaldatava tollimaksu konsolideerimisest assotsiatsioonilepingusse.

II.

Seda tollimaksu kohaldatakse ainult kvoodiväliste toodete suhtes.


HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (I) (II)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (I) (II)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4)

6,1 % (I)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11)

10,1 % (I)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (I)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03)

6,9 % (I)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11)

8,5 % (I)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06)

6,9 % (I)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09)

10,1 % (I)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (I)

 

0811

– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (I)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as “loins”

20,5 % (I)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 19

– – Other:

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as “loins”

20,5 % (I)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (I)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (I)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other:

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight:

 

 

 

– – – – – – Other:

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 39

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other:

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 69

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67:

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67:

 

 

 

– – – Pear juice:

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (I)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (I)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (I)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (I)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (I)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (I)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less:

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (I)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (I)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (I)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (I)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (I)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (I)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (I)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (I)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (I)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (I)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (I)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (I)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (I)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (I)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (I)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (I)

 


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/45


NÕUKOGU OTSUS,

27. veebruar 2006,

millega lubatakse Madalmaade Kuningriigil kohaldada meedet, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 11

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

(2006/181/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendat direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, (1) eriti selle artiklit 27,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

4. oktoobril 2004. aastal komisjoni peasekretariaati saabunud kirjas palus Madalmaade Kuningriik luba kohaldada direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punktist a kõrvale kalduvat erimeedet.

(2)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 2 kohaselt teatas komisjon 1. detsembri 2004. aasta kirjas teistele liikmesriikidele Madalmaade Kuningriigi taotlusest. Komisjon teatas 2. detsembri 2004. aasta kirjas Madalamaade Kuningriigile, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(3)

Erandi eesmärk on takistada käibemaksu maksmise vältimist seotud isikute vahelistes tehingutes tarnetele tegelikust madalama hinna kehtestamise kaudu, kui saajal ei ole õigust käibemaksu täielikuks või peaaegu täielikuks mahaarvamiseks. Erand on ette nähtud selleks, et takistada kuritarvitusi kapitalikaupade tarnete või kapitalikaupadega seotud teenuste puhul nagu liising või üürileandmine või mis tahes muu kokkulepe, millega kaup antakse saaja käsutusse. Pooltevahelise suhte tõttu kehtestatakse sageli mitteturuväärtuslik tasu, mille tulemusena käibemaksu laekub oluliselt vähem.

(4)

Erimeedet tuleks kohaldada ainult juhtudel, kui on võimalik järeldada, et direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud maksustatava summa suurust on mõjutanud poolte omavaheline suhe. Selline järeldus peab igal üksikul juhul tuginema kindlatele faktidele, mitte oletustele.

(5)

Seetõttu on asjakohane ja proportsionaalne lubada Madalmaade Kuningriigil käsitleda maksustatava summana kõnealuste tarnete turuväärtust.

(6)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikliga 27 lubatud erandid, mis tõkestavad käibemaksu vältimist seoses omavahel seotud poolte vaheliste tarnete maksustatava summaga, lisatakse direktiivi ettepanekusse, millega tõhustatakse mõningaid kõnealuse artikliga lubatud erandeid. Seepärast on vaja piirata kõnealuse erandi kohaldamisaega kuni kõnealune direktiiv jõustub.

(7)

Erand ei mõju ebasoodsalt käibemaksust tulenevatele Euroopa ühenduste omavahenditele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kaldudes kõrvale direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punktist a, antakse käesolevaga Madalmaade Kuningriigile luba käsitleda kapitalikauba tarnete või mis tahes muu teenuse osutamisel, mille puhul kapitalikaup antakse saaja käsutusse, maksustava summana direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punktis d määratletud turuväärtust, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.

saajal ei ole õigust käibemaksu täielikuks või peaaegu täielikuks mahaarvamiseks;

2.

tarnija ja saaja on otseselt või kaudselt teineteisega seotud isikud vastavalt riigisisestele õigusaktidele;

3.

faktide abil on võimalik teadaolevate asjaolude põhjal kindlaks teha, et kõnealuste seotud isikute vaheline suhe on mõjutanud direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud maksustatavat summat.

Käesoleva artikli kohaldamisel mõistetakse kapitalikauba all kapitalikaupa, nagu selle on määratlenud Madalmaade Kuningriik vastavalt direktiivi 77/388/EMÜ artikli 20 lõikele 4 ja kui nimetatud mõiste neid ei hõlma, olulise väärtusega teenuseid, mida saab maha kanda.

Artikkel 2

Artikli 1 alusel antud luba kaotab kehtivuse, kui jõustub direktiiv, millega tõhustatakse direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 27 tulenevaid erandeid, mis tõkestavad käibemaksu vältimist seoses maksustatava summaga, või 31. detsembril 2009, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Brüssel, 27. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


(1)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/92/EÜ (ELT L 345, 28.12.2005, lk 19).


Komisjon

7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/47


EUROOPA ÜHENDUSE JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VAHELISE VASTASTIKUSE TUNNUSTAMISE LEPINGUGA LOODUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 33/2005,

16. veebruar 2006,

mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse

(2006/182/EÜ)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist vastastikuse tunnustamise lepingut, eriti selle artikleid 7 ja 14,

ning arvestades, et ühiskomitee peab tegema otsuse vastavushindamisasutuse või -asutuste lisamiseks valdkonnalisasse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

A liites nimetatud vastavushindamisasutus lisatakse elektromagnetilist ühilduvust käsitleva valdkonnalisa V jao vastavushindamisasutuste loendisse.

2.

Pooled on kokku leppinud, milliseid tooteid ja vastavushindamismenetlusi A liites nimetatud vastavushindamisasutuste loendisse lisamine käsitleb, ja vastutavad nende andmete ajakohastamise eest.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla ühiskomitee esindajad, kes on volitatud poolte nimel lepingut muutma. Käesolev otsus jõustub hilisema allkirjastamise päeval.

Allkirjastatud Washingtonis 6. veebruaril 2006

Ameerika Ühendriikide nimel

James C. SANFORD

Allkirjastatud Brüsselis 16. veebruaril 2006

Euroopa Ühenduse nimel

Andra KOKE


A liide

Elektromagnetilist ühilduvust käsitleva valdkonnalisa V jaos esitatud vastavushindamisasutuste loendisse lisatud vastavushindamisasutus

IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Via Quintiliano, 43

I-20138 MILANO

Tel: +39 02 5073 392

Faks: +39 02 5099 1509


7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/49


KOMISJONI OTSUS,

28. veebruar 2006,

millega muudetakse otsust 2006/7/EÜ riikide loetelu täiendamise ja kohaldamisaja pikendamise suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 619 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/183/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude gripp on suremust ja häireid põhjustav kodu- ja teiste lindude nakkav viirushaigus, mis võib kiiresti omandada episootilised mõõtmed, kujutada tõsist ohtu loomade ja inimeste tervisele ning vähendada järsult kodulinnukasvatuse tasuvust. On olemas oht, et haigusetekitajad levivad eluslindude ja linnukasvatussaaduste, sealhulgas töötlemata linnusulgede rahvusvahelise kaubanduse teel.

(2)

Pärast kõrge patogeensusega viirustüve H5N1 põhjustatud üliohtliku lindude gripi epideemia puhkemist paljudes Kagu-Aasia riikides 2003. aasta detsembris võttis komisjon vastu mitmed kaitsemeetmed lindude gripi vastu, võttes arvesse, et see haigus kujutab märkimisväärset ohtu ka inimeste tervisele.

(3)

Kooskõlas komisjoni 9. jaanuari 2006. aasta otsusega 2006/7/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses sulgede impordiga teatavatest kolmandatest riikidest, (2) peatatakse töötlemata linnusulgede ja töötlemata sulgede osade import mitmest riigist. Need kolmandad riigid on loetletud otsuse 2006/7/EÜ lisas. Kõnealust otsust kohaldatakse 30. aprillini 2006.

(4)

Hiljuti suurenes nende kolmandate riikide arv, kus on esinenud lindude gripi puhanguid või haiguse kahtlust. Näib, et haigus levis nendesse riikidesse rändlindudega.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) jõudis oma 2005. aasta 13.–14. septembri teaduslikus arvamuses lindude gripi mõju kohta loomade tervisele ja heaolule järeldusele, et vähendamaks nii madala kui ka kõrge patogeensusega linnugripi võimaliku leviku ohtu sulgede kaudu, tuleks neid enne kaubastamist korralikult töödelda. See arvamus esitati enne, kui ilmnes kõrge patogeensusega viirustüve H5N1 põhjustatud linnugripi kalduvus levida kogu maailmas.

(6)

Võttes arvesse EFSA arvamust ja praegust ohuolukorda, kavatseb komisjon läbi vaadata kehtivad ühenduse alalised meetmed seoses sulgede impordiga, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) (3) asjakohased sätted, millega nähakse ette nõuded, mille alusel loomseid kõrvalsaadusi võib kolmandatest riikidest importida nii, et see ei seaks ohtu inimeste ega loomade tervist ühenduses. Kõnealuse määruse VIII lisa VIII peatükis on sätestatud sulgede ja suleosade turuleviimise nõuded. Et saavutada selle ala täielikku ühtlustamist ühenduse tasandil, tuleks sätestada ka terviseohutuse sertifikaadid sulgede ja suleosade impordiks ning nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid kõnealuseid loomseid kõrvalsaadusi importida lubavad.

(7)

Otsust 2006/7/EÜ tuleks määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VIII peatüki läbivaatamiseni kohaldada kuni 31. juulini 2006, kuna kõrge patogeensusega viirustüve H5N1 põhjustatud linnugripp on viimastel kuudel kiiresti levinud, kuna tuleks arvesse võtta lindude gripi ühendusse levimise ohtu töötlemata sulgede kaudu ning kuna töötlemata sulgedest koosnevaid impordisaadetisi käsitsevate isikute tervisekaitset tuleb suurendada. Samuti on asjakohane peatada töötlemata sulgede ja suleosade import kõigist kolmandatest riikidest, ilma et see piiraks kõrge patogeensusega linnugripist tulenevate juba kehtivate ühenduse impordipiirangute kohaldamist.

(8)

Seepärast tuleks otsust 2006/7/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2006/7/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

artiklis 4 asendatakse kuupäev “30. aprill 2006” kuupäevaga “31. juuli 2006”;

2.

lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldavad need. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(2)  ELT L 5, 10.1.2006, lk 17.

(3)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 208/2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 25).


LISA

Otsuse 2006/7/EÜ lisa asendatakse järgmisega:

“LISA

Käesoleva otsuse artiklites 1 ja 2 osutatud riigid:

 

Kõik kolmandad riigid”


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

7.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/51


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2006/184/ÜVJP,

27. veebruar 2006,

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni toetamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu võttis 12. detsembril 2003 vastu massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia, mille III peatükis on esitatud massihävitusrelvade leviku vastase võitluse meetmete loetelu.

(2)

Euroopa Liit rakendab kõnealust ELi strateegiat aktiivselt ja võtab selle III peatükis loetletud meetmeid, eelkõige neid, mis on seotud bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tugevdamisega, sealhulgas konventsiooni riigisisese rakendamise toetamine, ning kontrollisüsteemi käsitleva analüüsi jätkamisega.

(3)

Usaldust suurendavate meetmete esitamisel on oluline osa bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamise läbipaistvuse suurendamisel ning kokku on lepitud ELi tegevuskavas, mille eesmärk on tõsta liikmesriikide esitatud usaldust suurendavate meetmete arvu ja julgustada kõiki liikmesriike esitama ÜRO peasekretärile sobivate ekspertide ja laboratooriumide nimekirju; tegevuskava rakendamisel saavutatud tulemusi võib kasutada selle valdkonna hilisemate ühismeetmete sisu määratlemisel.

(4)

Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni läbivaatamise konverents 2006. aastal annab hea võimaluse kokku leppida konkreetsetes praktilistes ja realistlikes meetmetes konventsiooni ja selle järgimise tugevdamiseks. Seoses sellega täidab Euroopa Liit jätkuvalt oma kohustust arendada välja bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni järgimise kontrollimeetmed. Kuna niisugust kontrollimehhanismi käsitlevaid läbirääkimisi ei toimu, tuleb hulk vajalikku tööd teha bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni istungitevahelise tööprogrammi käigus.

(5)

Komisjoni ülesandeks on teostada ELi rahalise toetuse nõuetekohase kasutamise järelevalvet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

1.   Massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia mõne osa viivitamatuks ja praktiliseks kohaldamiseks toetab Euroopa Liit bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni, järgides järgmisi eesmärke:

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine,

abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamiseks osalisriikides.

2.   ELi strateegia meetmetele vastavate projektide hulka kuuluvad projektid, mille eesmärk on:

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine sellise tegevuse abil, sealhulgas piirkondlike ja paikkondlike töörühmade ja seminaride kaudu, mille eesmärk on suurendada konventsiooni liikmete arvu,

osalisriikide abistamine bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni riigisisesel rakendamisel eesmärgiga tagada, et need riigid võtavad konventsiooni rahvusvahelised kohustused üle oma õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse.

Eespool nimetatud projektide üksikasjalik kirjeldus on esitatud lisas.

Artikkel 2

1.   Eesistujariik vastutab ühismeetme rakendamise eest täielikus koostöös komisjoniga. Järelevalvet artiklis 3 osutatud rahalise abi nõuetekohase rakendamise üle teostab komisjon.

2.   Artikli 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkide täitmiseks abistab eesistujariiki peasekretär/ÜVJP kõrge esindaja, kes vastutab artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide rakendamise poliitilise kooskõlastamise eest.

3.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide tehniline rakendamine usaldatakse Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudile (Graduate Institute of International Studies), kes täidab oma ülesandeid eesistujariigi vastutusel ja peasekretäri/kõrge esindaja kontrolli all.

Artikkel 3

1.   Artikli 1 lõikes 2 loetletud kahe projekti lähtesumma on 867 000 eurot.

2.   Lõikes 1 sätestatud summast rahastatavaid kulutusi hallatakse vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavatele ühenduse menetlustele ja eeskirjadele selle erandiga, et eelmaksed ei jää ühenduse omandisse.

3.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud projektide rakendamiseks sõlmib komisjon rahastamiskokkuleppe artikli 2 lõikes 3 nimetatud Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudiga.

Artikkel 4

Eesistujariik, keda abistab peasekretär/kõrge esindaja, annab nõukogule aru käesoleva ühismeetme rakendamisest Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudi korrapäraste aruannete alusel. Komisjon kaasatakse täiel määral ja ta annab teavet artikli 1 lõikes 2 nimetatud projektide rahalise rakendamise kohta.

Artikkel 5

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Ühismeede kaotab kehtivuse 18 kuu möödumisel selle vastuvõtmisest.

Artikkel 6

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 27. veebruar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

U. PLASSNIK


LISA

1.   Eesmärk

Üldeesmärk: toetada bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmset kohaldamist ja eelkõige edendada kolmandate riikide (nii allakirjutanud kui mitteallakirjutanud riikide) ühinemist konventsiooniga ning toetada selle rakendamist osalisriikides.

Kirjeldus: ELi abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioonile keskendub järgmistele valdkondadele, milles konventsiooni Euroopa osalisriikide hinnangul vajatakse kiiret tegutsemist:

i)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine;

ii)

abi bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamiseks osalisriikides.

Allpool kirjeldatud projektid saavad abi ainult ELilt.

2.   Projekti kirjeldus

2.1.   Projekt 1: Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni ülemaailmse kohaldamise edendamine

 

Projekti eesmärk:

Bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni liikmeskonna suurendamine piirkondlike ja paikkondlike töörühmade kaudu. Töörühmade eesmärgiks on soodustada liikmeskonna suurenemist ning selle kaudu bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni laiemat rakendamist nendes piirkondades, selgitada konventsiooniga ühinemise kasulikkust ja tagajärgi ning mõista kolmandate riikide vajadusi, et kaasa aidata nende ühinemisele konventsiooniga, ja pakkuda abivajavatele riikidele tehnilist ja õigusaktide koostamise alast abi.

 

Projekti tulemused:

i)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni suurenenud liikmeskond mitmetes geograafilistes piirkondades (Lääne- ja Kesk-Aafrikas, Ida- ja Lõuna-Aafrikas, Lähis-Idas, Kesk-Aasias ja Kaukaasias, Aasias ja Vaikse ookeani saartel, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides);

ii)

tugevdatud piirkondlikud võrgustikud, kaasates paikkondlikke organisatsioone ja võrgustikke erinevatelt bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga seotud aladelt.

 

Projekti kirjeldus:

Projektiga nähakse ette viie piirkondliku õpikoja korraldamine kolmes järjestikuses etapis aastatel 2006–2007. Esimeses ettevalmistavas etapis luuakse kontaktid asjaomaste osapooltega (diplomaadid ja eksperdid), peetakse ettevalmistavaid kohtumisi ja koostatakse teabepakette, jätkatakse sihtriikides teadusuuringuid ja konventsiooni rakendamise seisu läbivaatamist ning luuakse projektile Interneti-põhine teabehalduse ja koostöö juhtimise süsteem. Teise etapi eesmärk on suurendada diplomaatide ja ulatuslikumalt teatavate valitud riikide asutuste teadlikkust bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tähtsusest ning luua tingimused asjaomaste riikide tõhusaks osalemiseks projekti kolmandas etapis. Selleks korraldatakse valitud riikide diplomaatidega rida kohtumisi Brüsselis, Genfis, Haagis ja New Yorgis, kus bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga seotud diplomaatiline tegevus tavaliselt toimub. Projekti kolmandas etapis on ette nähtud viis piirkondlikku õpikoda:

a)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Lääne- ja Kesk-Aafrikas, et võimaldada otsustajate ja piirkondlike organisatsioonide, nt Aafrika Liidu osalemist. Osalema kutsutakse Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi Vabariigi, Côte d'Ivoire'i, Gaboni, Guinea, Libeeria ja Mauritaania esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

b)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Ida- ja Lõuna-Aafrikas, et võimaldada otsustajate ja piirkondlike organisatsioonide, nt Aafrika Liidu osalemist. Osalema kutsutakse Angola, Burundi, Komooride, Djibouti, Eritrea, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Namiibia, Somaalia, Tansaania Ühendvabariigi ja Sambia esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

c)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Lähis-Idas. Osalema kutsutakse Egiptuse, Iisraeli, Süüria Araabia Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

d)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Aasias ja Vaikse ookeani saartel. Osalema kutsutakse Cooki saarte, Kiribati, Marshalli saarte, Mikroneesia, Myanmari, Nauru, Nepali, Niue, Samoa ja Tuvalu esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema;

e)

bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni käsitlev töörühm allakirjutanud riikidele ja kolmandatele riikidele Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere riikides. Osalema kutsutakse Haiti, Guyana ning Trinidadi ja Tobago esindajad. Mitmed ELi esindajad tutvustavad osalejatele bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga liitumise tähtsust ja kasulikkust ning samuti ELi algatusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel ja desarmeerimisel. Ka kõnealuse piirkonna bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid kutsutakse töörühmas osalema.

 

Arvestuslikud kulud: 509 661 eurot.

2.2.   Projekt 2: Osalisriikide abistamine bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni riigisisesel rakendamisel

 

Projekti eesmärk:

Tagada, et osalisriigid võtavad bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rahvusvahelised kohustused üle oma õigusaktidesse ja haldusmeetmetesse.

 

Projekti tulemused:

Vastavalt osalisriikide poolt “bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni istungitevahelise protsessi” käigus määratletule peab osalisriikide rakenduspõhimõtetes sisalduma kolm ühist osa:

i)

konventsiooni keeldude täit ulatust hõlmavate osalisriigi õigusaktide, sealhulgas karistusõigusega seotud õigusaktide, vastuvõtmine;

ii)

tõhusad reeglid või õigusaktid asjaomaste kahese kasutusega tehnoloogiate üleandmise kontrollimiseks ja järelevalveks;

iii)

tõhus rakendamine ja jõustamine rikkumiste ennetamiseks ja nende toimepanemise eest karistamiseks.

 

Projekti kirjeldus:

Projekti eesmärk on täita bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamisel esinevad tühimikud, näiteks puuduv õigusabivõrgustik või rakendamise tegevuskava, bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni rakendamise riiklike teabekeskuste puudumine, ebakindlus bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni minimaalsete riiklike rakendusstandardite osas. Nimetatud puudujääkidega tegelemiseks on projektis ette nähtud ettevalmistav etapp, mille jooksul luuakse ELi õigusekspertide reserv ning tegeletakse teadusuuringute ja konsulteerimisega. Järgmise sammuna võetakse järgmised meetmed, millega aidatakse rakendada konventsiooni:

a)

2006. aastal toimuva bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni läbivaatamise konverentsi ettevalmistamise käigus korraldatakse konverents nende abi taotlevate osalisriikide erivajaduste teadvustamiseks, kes veel ei täida oma konventsioonist tulenevaid kohustusi;

b)

abi taotlevate osalisriikide erivajaduste täitmiseks korraldatakse visiite õigusliku ja tehnilise abi andmiseks. Visiitide käigus tegeletakse osalisriikide õigusaktide koostamisega, et tagada bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni kohustuste tõhus ülevõtmine osalisriikide õigusaktidesse ja meetmetesse, sealhulgas asjakohastesse kriminaalõiguse sätetesse. Lisaks aitab EL riikidel vastu võtta meetmeid bioloogiliste mõjurite ja toksiinide ning nendega seotud materjalide ja varustuse asjakohase füüsilise kaitse tagamiseks. Iga visiit kestab umbes viis päeva. Ühel visiidil osaleb kõige rohkem kolm eksperti. Osalema kutsutakse ELi liikmesriikide eksperte;

c)

lisaks sellele koostatakse projektide raames vajaduse korral bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni tõlked, mis tehakse seejärel Interneti teel kättesaadavaks.

 

Arvestuslikud kulud: 277 431 eurot.

3.   Kestus

Käesoleva ühismeetme rakendamise eeldatav kogukestus on 18 kuud.

4.   Abisaajad

Ülemaailmse kohaldamise edendamisega seotud tegevuste kaudu abi saajad on kolmandad riigid (bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsioonile allakirjutanud ja mitteallakirjutanud riigid, kes ei ole konventsiooni osalisriigid). Konventsiooni rakendamisega seotud tegevuste kaudu abi saajad on bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni osalisriigid.

5.   Rakendusüksus

Peasekretäri/kõrge esindaja massihävitusrelvade leviku vastase võitluse alase isikliku esindaja poliitilisel kooskõlastamisel tehakse kahe kõnealuse projekti tehniline rakendamine ülesandeks Genfi rahvusvaheliste õpingute instituudile – Dr. Zandersi juhitavale bioloogiliste relvade ennetusprojektile (Bioweapons Prevention Project – BWPP). Kavandatavad piirkondlikud töörühmad ja konsultatsioonid korraldatakse Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituudi toetusel. BWPP teeb vastavalt vajadusele koostööd liikmesriikide ja komisjoni kohalike esindustega.

6.   Vajalike vahendite hinnanguline suurus

Käesolevas lisas kirjeldatud projektide rakendamist rahastatakse 100 % ulatuses ELi toetusest. Eeldatavad kulud on järgmised:

Projekt 1

509 661 eurot

Projekt 2

277 431 eurot

Halduskulud (7 % otsestest kuludest)

55 096 eurot

KOGUKULUD (välja arvatud ettenägematud kulud):

842 188 eurot

Lisaks on projekti sisse arvestatud ettenägematute kulude reserv 3 % (24 812 eurot) abikõlblikest kuludest.

KOGUKULUD (sealhulgas ettenägematud kulud):

867 000 eurot

7.   Projektide kulusid kattev lähtesumma

Projektide kogumaksumus on 867 000 eurot.