ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 29

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
2. veebruar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 177/2006, 1. veebruar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 178/2006, 1. veebruar 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005, lisades sellele I lisa, milles on loetletud toiduained ja söödad, mille suhtes tuleb kohaldada pestitsiidide jääkide lubatud piirnorme ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 179/2006, 1. veebruar 2006, millega kehtestatakse impordilitsentside süsteem kolmandatest riikidest imporditavatele õuntele

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 180/2006, 1. veebruar 2006, millega määratakse kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2005/2006, ning kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1159/2003

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 181/2006, 1. veebruar 2006, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 1774/2002 muude orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kui sõnniku osas ning millega muudetakse kõnealust määrust ( 1 )

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 182/2006, 1. veebruar 2006, roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

35

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 177/2006,

1. veebruar 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. veebruaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 1. veebruari 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 178/2006,

1. veebruar 2006,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005, lisades sellele I lisa, milles on loetletud toiduained ja söödad, mille suhtes tuleb kohaldada pestitsiidide jääkide lubatud piirnorme

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) ning eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 396/2005 peab nimetatud määruse I, II, III ja IV lisa koostama komisjon, kuna lisade koostamine on kõnealuse määruse II, III ja V peatüki kohaldamise tingimus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisasse tuleb lisada kõik need tooted, mille puhul on praegu olemas ühenduse või riiklikud jääkide piirnormid, ning samuti tooted, mille suhtes on ühtlustatud jääkide piirnorme asjakohane kohaldada.

(3)

Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 396/2005.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega.

(5)

Kalade ja üksnes loomasöödaks ettenähtud põllukultuuride puhul ei ole jääkide diferentseeritud piirnormid veel nõutavad ning nende piirnormide kehtestamise aluste kohta ei ole saadaval mingit teavet. Nimetatud teabe väljatöötamiseks ja kogumiseks tuleks ette näha selleks vajalik aeg. Kolme aastat peetakse nimetatud teabe väljatöötamiseks ja kogumiseks piisavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisa tekst lisatakse I lisana määrusele (EÜ) nr 396/2005.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.


LISA

“I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud taimset ja loomset päritolu tooted

Koodi number (1)

Rühmad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Üksiktoodete näited rühmades, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Teaduslik nimetus (2)

Näited lähedaste sortide või muude toodete kohta, mis sisalduvad määratluses ja mille suhtes kohaldatakse sama jääkide piirnormi

Toodete osad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

 

 

 

Terve vili

0110010

 

Greibid

Citrus paradisi

Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod, uglid ja muud hübriidid

 

0110020

 

Apelsinid

Citrus sinensis

Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid

 

0110030

 

Sidrunid

Citrus limon

Sukaadisidrunid, sidrunid

 

0110040

 

Laimid

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandariinid

Citrus reticulata

Klementiinid, tangeriinid ja muud hübriidid

 

0110990

 

Muud (3)

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

 

 

 

Terve vili pärast koore eemaldamist (v.a kastanid)

0120010

 

Mandlid

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brasiilia pähklid

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kažupähklid

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kastanid

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kookospähklid

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Sarapuupähklid

Corylus avellana

Filbertpähklid

 

0120070

 

Makadaamiapähklid

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanipähklid

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piiniapähklid

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaatsiapähklid

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Kreeka pähklid

Juglans regia

 

 

0120990

 

Muud (3)

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

 

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0130010

 

Õunad

Malus domesticus

Paradiisiõunad

 

0130020

 

Pirnid

Pyrus communis

Liiv-pirnid

 

0130030

 

Küdooniad

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Astelpihlakad (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nisperod (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Muud (3)

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

 

Terve vili pärast varre eemaldamist

0140010

 

Aprikoosid

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Kirsid

Prunus cerasus, Prunus avium

Maguskirsid, hapukirsid

 

0140030

 

Virsikud

Prunus persica

Nektariinid ja sarnased hübriidid

 

0140040

 

Ploomid

Prunus domestica

Kreegid, renkloodid, mirabellid

 

0140990

 

Muud (3)

 

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

Terve vili pärast tupplehtede/ krooni ja varte eemaldamist, v.a sõstrad, mis on vartega viljad

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

0151010

 

Lauaviinamarjad

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Veiniviinamarjad

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

 

 

0153010

 

Pamplid

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Põldmurakad

Rubus ceasius

Logan-rühma vamplid, vamplid “Boysen”, rabamurakad

 

0153030

 

Vaarikad

Rubus idaeus

Punakarvased vaarikad

 

0153990

 

Muud (3)

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

0154010

 

Kännasmustikad

Vaccinium corymbosum

Harilikud mustikad, harilikud pohlad

 

0154020

 

Jõhvikad

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Karusmarjad

Ribes uva-crispa

Sealhulgas hübriidid teiste sõstra perekonna liikidega

 

0154050

 

Kibuvitsamarjad

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mooruspuumarjad (4)

Morus spp

Maasikapuu viljad

 

0154070

 

Õun-viirpuu marjad (4)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Musta leedri marjad (4)

Sambucus nigra

Musta aroonia, pihlaka, õun-viirpuu, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad

 

0154990

 

Muud (3)

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

 

 

Terve vili pärast varte ja krooni (ananassidel lehekodarik vilikonna tipul) eemaldamist

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

0161010

 

Datlid

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Viigimarjad

Ficus carica

 

 

0161030

 

Lauaoliivid

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kinkanid (4)

Fortunella species

Jaapani kinkanid, harilikud kinkanid

 

0161050

 

Tähtviljad (4)

Averrhoa carambola

Bilimbid

 

0161060

 

Kakiploomid (4) (idadiospüürid)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Nelgipuu viljad (4)

Syzygium cumini

Jaava õunad (Syzygium aqueum), Syzygium malaccense, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid pitanga

 

0161990

 

Muud (3)

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

0162010

 

Kiivid

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Hiina litšipuu viljad

Litchi chinensis

Nephelium mutabile viljad, rambutanid

 

0162030

 

Purpurkannatuslille viljad

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Suureviljalise viigikaktuse viljad (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Hariliku kuldlehiku viljad (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Ameerika kakiploom (4) (diospüür)

Diospyros virginiana

Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad

 

0162990

 

Muud (3)

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

0163010

 

Avokaadod

Persea americana

 

 

0163020

 

Banaanid

Musa × paradisica

Kääbusbanaanid, jahubanaanid, “Apple” banaan

 

0163030

 

Mangod

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaiad

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granaatõunad

Punica granatum

 

 

0163060

 

Suhkruannoonad (4)

Annona cherimola

Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad

 

0163070

 

Guajaavid (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananassid

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Hõlmise leivapuu viljad (4)

Artocarpus altilis

Tšakad

 

0163100

 

Durianid (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Ogaannoonad (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Muud (3)

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

0210000

i)

Juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

Kogu juur pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist veega uhtumise või harjamise teel

0211000

a)

Kartulid

 

Mugulad Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

0212010

 

Kassaavad

Manihot esculenta

Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud

 

0212020

 

Bataadid

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamss

Dioscorea sp.

Ameerika muguload, mehhiko jamss

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Muud (3)

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

0213010

 

Söögipeet

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Porgand

Daucus carota

 

 

0213030

 

Juurseller

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Mädarõigas

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Maapirn

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Juurpetersell

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redis

Raphanus sativus var. sativus

Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja sarnased sordid

 

0213090

 

Aed-piimjuur

Tragopogon porrifolius

Mustjuur, hispaania aed-piimjuur

 

0213100

 

Kaalikas

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Naeris

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Muud (3)

 

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

 

 

Terve vili pärast kergesti lahtituleva koore ja kuiva mulla või juurte ja värske mulla eemaldamist

0220010

 

Küüslauk

Allium sativum

 

 

0220020

 

Harilik sibul

Allium cepa

Pärlsibul

 

0220030

 

Pesasibul

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Talisibul

Allium cepa

Talisibul ja muud sarnased sordid

 

0220990

 

Muud (3)

 

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

Terve vili pärast varte eemaldamist (suhkrumaisi puhul pärast tõlviku kattelehtedest puhastamist)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

0231010

 

Tomatid

Lycopersicum esculentum

Kirsstomatid

 

0231020

 

Paprikad

Capsicum annuum, var. grossum ja var. longum

Vürtspaprikad

 

0231030

 

Baklažaanid

Solanum melongena

Melon-maavitsa viljad

 

0231040

 

Söödav muskushibisk

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Muud (3)

 

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

 

 

0232010

 

Kurgid

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kornišonid

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Kabatšokid

Cucurbita pepo var. melopepo

Suvekõrvitsad, patissonid

 

0232990

 

Muud (3)

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

 

 

 

0233010

 

Melonid

Cucumis melo

Ogamelonid

 

0233020

 

Suureviljalised kõrvitsad

Cucurbita maxima

Kõrvitsad

 

0233030

 

Arbuusid

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Muud (3)

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

Zea mays var. saccharata

 

 

Terad ja tõlvikud ilma seemnekestadeta

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

 

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

Ainult õisikud

0241010

 

Spargelkapsas

Brassica oleracea var. italica

Asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris

 

0241020

 

Lillkapsas

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Muud (3)

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

Kogu kapsapea pärast juurte ja pehkinud lehtede eemaldamist

0242010

 

Rooskapsas

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Ainult kapsa väikesed peakesed

0242020

 

Peakapsas

Brassica oleracea convar. capitata

Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas

 

0242990

 

Muud (3)

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

Kogu kapsapea pärast juurte ja pehkinud lehtede eemaldamist

0243010

 

Hiina kapsas

Brassica pekinensis

India sinep, hiina lehtnaeris (paksoi), hiina kapsas (tai goo choi), pekingi kapsas (petsai), Brassica oleracea palmifolia

 

0243020

 

Lehtkapsas

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kähar lehtkapsas, söödakapsas

 

0243990

 

Muud (3)

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Kogu taim pärast juurte ja pealsete eemaldamist

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

 

Kogu taim pärast juurte, riknenud välimiste lehtede ja mulla eemaldamist (vajadusel)

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

 

 

 

0251010

 

Põldkännak

Valerianella locusta

Valerianella eriocarpa

 

0251020

 

Aedsalat

Lactuca sativa

Peasalat, “Lollo rosso” salat, jääsalat, rooma salat

 

0251030

 

Eskariool (sile endiiviasigur)

Cichorium endiva

Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar endiiviasigur, salatsigur “Pan di Zucchero”

 

0251040

 

Salatkress (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Ameerika kollakas (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (4)

Eruca sativa (Diplotaxis) spec.

Liivsinep

 

0251070

 

Sarepta kapsasrohi (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp. lehed ja võrsed (4)

Brassica spp.

Brassica rapa Mizuna-rühm (jaapani petersell)

 

0251990

 

Muud (3)

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

 

 

0252010

 

Aedspinat

Spinacia oleracea

Uusmeremaa spinat, naerilehed

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts

 

0252030

 

Lehtpeet (mangold)

Beta vulgaris

Söögipeedi lehed

 

0252990

 

Muud (3)

 

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Ürtallikkress

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Harilik sigur

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Maitsetaimed

 

 

 

 

0256010

 

Aed-harakputk

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Murulauk

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Lehtseller

Apium graveolens var. seccalinum

Harilik apteegitill, korianderi lehed, till, köömen, leeskputk, kikkaputk, mesiputk ning muud sarikaliste sugukonna taimed

 

0256040

 

Petersell

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvei (4)

Salvia officinalis

Mägi-piparrohi, piparrohi

 

0256060

 

Rosmariin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Liivatee (4)

Thymus spp.

Aedmajoraan, majoraan, pune

 

0256080

 

Basiilik (4)

Ocimum basilicum

Meliss, münt, piparmünt

 

0256090

 

Loorberilehed (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragonpuju (4)

Artemisia dracunculus

Iisop

 

0256990

 

Muud (3)

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

 

Terve vili

0260010

 

Oad (kaunadega)

Phaseolus vulgaris

Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad

 

0260020

 

Oad (kaunadeta)

Phaseolus vulgaris

Põldoad, prantsuse oad, mõõkjad kanavaaliad, liima aedoad, lehmaherned

 

0260030

 

Herned (kaunadega)

Pisum sativum

Suhkruherned (lestherned)

 

0260040

 

Herned (kaunadeta)

Pisum sativum

Aedherned, rohelised herned, kikerherned

 

0260050

 

Läätsed (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Muud (3)

 

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

 

 

Kogu taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist

0270010

 

Spargel

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Hispaania artišokk

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Seller

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Apteegitill

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Kera-artišokk

Cynara scolymus

 

Terve õisik koos õiepõhjaga

0270060

 

Porrulauk

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarber

Rheum × hybridum

 

Varred pärast juurte ja lehtede eemaldamist

0270080

 

Bambusevõrsed (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmipungad (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Muud (3)

 

 

 

0280000

viii)

Seened  (4)

 

 

 

Terve seen pärast mulla ja kasvusubstraadi eemaldamist

0280010

 

Kultuurseened

 

Šampinjonid, austerservikud, shitake-seened

 

0280020

 

Metsaseened

 

Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud

 

0280990

 

Muud (3)

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad  (4)

 

 

 

Terve vetikas pärast riknenud osade eemaldamist

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATUD

 

 

 

Terve vili

0300010

 

Oad

Phaseolus vulgaris

Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkjad kanavaaliad, liima aedoad, lehmaherned

 

0300020

 

Läätsed

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Herned

Pisum sativum

Kikerherned, põldherned, põld-seaherned

 

0300040

 

Lupiinid (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Muud (3)

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

 

 

Terve vili pärast koore, kivi ja võimaluse korral kesta eemaldamist

0401000

i)

Õliseemned

 

 

 

 

0401010

 

Linaseemned

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Maapähklid

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mooniseemned

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Seesamiseemned

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Päevalilleseemned

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsiseemned

Brassica napus

Põld-kapsasrohuseemned, naeriseemned

 

0401070

 

Sojaoad

Glycine max

 

 

0401080

 

Sinepiseemned

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Puuvillaseemned

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Kõrvitsaseemned (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Värvisafloor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Kurgirohi (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Põldtuder (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kanepiseemned (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Riitsinuse seemned

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Muud (3)

 

 

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

 

 

 

0402010

 

Oliivid õli tootmiseks (4)

Olea europaea

 

Terve vili pärast (vajaduse korral) varte ja mulla eemaldamist

0402020

 

Õlipalmi pähklid (palmituum) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Õlipalmi viljad (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapokipuu viljad (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Muud (3)

 

 

 

0500000

5.

TERAVILI

 

 

 

Terve vili

0500010

 

Oder

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Tatar

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Mais

Zea mays

 

 

0500040

 

Hirss (4)

Panicum spp.

Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein

 

0500050

 

Kaer

Avena fatua

 

 

0500060

 

Riis

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rukis

Secale cereale

 

 

0500080

 

Suhkrusorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Nisu

Triticum aestivum

Spelta nisu, tritikale

 

0500990

 

Muud (3)

 

 

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

Camellia sinensis

 

Terve taim

0620000

ii)

Kohvioad  (4)

 

 

 

Ainult oad

0630000

iii)

Taimeteed  (4) (kuivatatud)

 

 

 

 

0631000

a)

Õied

 

 

 

Terve ürt pärast varte ja riknenud lehtede eemaldamist

0631010

 

Kummeliõied

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Hapu hibiskuse õied

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Roosi õielehed

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jasmiiniõied

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Pärnaõied

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Muud (3)

 

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

 

Terve taim pärast juurte ja riknenud lehtede eemaldamist

0632010

 

Maasikalehed

Fragaria ananassa

 

 

0632020

 

Punapõõsa lehed

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Muud (3)

 

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

 

Kogu juur pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist veega uhtumise või harjamise teel

0633010

 

Palderjanijuured

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ženženni juured

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Muud (3)

 

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao  (4) (fermenditud oad)

 

Theobroma cacao

 

Oad pärast kestade eemaldamist

0650000

v)

Jaanikaunad  (4) (jaanileivad)

 

Ceratonia siliqua

 

Terve vili pärast varte või krooni eemaldamist

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

 

Humulus lupulus

 

Terve taim

0800000

8.

MAITSEAINED (4)

 

 

 

Terve taim

0810000

i)

Seemned

 

 

 

 

0810010

 

Aniis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Mustköömen

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Selleriseemned

Apium graveolens

Hariliku leeskputke seemned

 

0810040

 

Koriandriseemned

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Vürtsiköömen

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Tilliseemned

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Ristiköömen

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Põldlambaläätsed

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muskaatpähkel

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Muud (3)

 

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 

 

 

 

0820010

 

Piment

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Aniispipar (jaapani pipar)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Köömen

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardemon

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Kadakamarjad

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Must ja valge pipar

Piper nigrum

Pikk pipar, roosa pipar

 

0820070

 

Vanillikuprad

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindipuu viljad

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Muud (3)

 

 

 

0830000

iii)

Puukoor

 

 

 

 

0830010

 

Kaneel

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Hiina kaneelipuu koor

 

0830990

 

Muud (3)

 

 

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

 

 

 

0840010

 

Lagritsa-magusjuur

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingver

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kollajuur (kurkum)

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Mädarõigas

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Muud (3)

 

 

 

0850000

v)

Pungad

 

 

 

 

0850010

 

Nelk

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kappar

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Muud (3)

 

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

 

 

 

 

0860010

 

Safran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Muud (3)

 

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

 

 

 

 

0870010

 

Muskaatõis

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Muud (3)

 

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED (4)

 

 

 

 

0900010

 

Suhkrupeet (juur)

Beta vulgaris

 

Kogu juur pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist veega uhtumise või harjamise teel

0900020

 

Suhkruroog

Saccharum officinarum

 

Kogu taim pärast riknenud osade, mulla ja juurte eemaldamist

0900030

 

Sigurijuured (4)

Cichorium intybus

 

Kogu juur pärast pealsete eemaldamist ja mullast puhastamist veega uhtumise või harjamise teel

0900990

 

Muud (3)

 

 

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

 

 

Kogu toode või ainult rasvafraktsioon5 (5)

1011000

a)

Sead

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Liha

 

 

 

1011020

 

Lihata pekk

 

 

 

1011030

 

Maks

 

 

 

1011040

 

Neer

 

 

 

1011050

 

Söödav rups

 

 

 

1011990

 

Muud (3)

 

 

 

1012000

b)

Veised

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Liha

 

 

 

1012020

 

Rasv

 

 

 

1012030

 

Maks

 

 

 

1012040

 

Neer

 

 

 

1012050

 

Söödav rups

 

 

 

1012990

 

Muud (3)

 

 

 

1013000

c)

Lambad

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Liha

 

 

 

1013020

 

Rasv

 

 

 

1013030

 

Maks

 

 

 

1013040

 

Neer

 

 

 

1013050

 

Söödav rups

 

 

 

1013990

 

Muud (3)

 

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Liha

 

 

 

1014020

 

Rasv

 

 

 

1014030

 

Maks

 

 

 

1014040

 

Neer

 

 

 

1014050

 

Söödav rups

 

 

 

1014990

 

Muud (3)

 

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Liha

 

 

 

1015020

 

Rasv

 

 

 

1015030

 

Maks

 

 

 

1015040

 

Neer

 

 

 

1015050

 

Söödav rups

 

 

 

1015990

 

Muud (3)

 

 

 

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Liha

 

 

 

1016020

 

Rasv

 

 

 

1016030

 

Maks

 

 

 

1016040

 

Neer

 

 

 

1016050

 

Söödav rups

 

 

 

1016990

 

Muud (3)

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad

 

 

Küülikud, kängurud

 

1017010

 

Liha

 

 

 

1017020

 

Rasv

 

 

 

1017030

 

Maks

 

 

 

1017040

 

Neer

 

 

 

1017050

 

Söödav rups

 

 

 

1017990

 

Muud (3)

 

 

 

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

 

 

 

Kogu toode või ainult rasvafraktsioon (6)

1020010

 

Veised

 

 

 

1020020

 

Lambad

 

 

 

1020030

 

Kitsed

 

 

 

1020040

 

Hobused

 

 

 

1020990

 

Muud (3)

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud; kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

 

Kogu toode või ainult rasvafraktsioon (7)

1030010

 

Kanad

 

 

 

1030020

 

Pardid

 

 

 

1030030

 

Haned

 

 

 

1030040

 

Vutid

 

 

 

1030990

 

Muud (3)

 

 

 

1040000

iv)

Mesi

 

Apis melifera, Melipona spec.

Mesilaspiim, õietolm

 

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Konnakoivad, krokodillid

 

1060000

vi)

Teod

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 

 

 

 

1100000

11.

KALA, KALATOOTED, KARPLOOMAD, LIMUSED JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

 

1200000

12.

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED (8)

 

 

 

 


(1)  Koodnumber on esitatud käesolevas lisas ning selle alusel tuleb luua klassifikatsioon nii selle kui ka muude määrusega (EÜ) nr 396/2005 seotud lisade kohaselt.

(2)  Veerus “Üksiktoodete näited rühmades, mille suhtes kohaldataks jääkide piirnorme” loetletud toodete teaduslik nimetus. Võimalikult suures osas järgitakse rahvusvahelist nomenklatuurisüsteemi.

(3)  Sõnaga “muud” hõlmatakse tooteid, mida ei ole selgesõnaliselt märgitud muude koodide all veerus “Rühmad, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme”.

(4)  Toodete jääkide piirnorme, mis on esitatud II ja III lisas, kohaldatakse ainult inimtoiduks ettenähtud toodete suhtes. Üksnes loomasööda komponentidena kasutatavate toodete suhtes kohaldatakse eraldi jääkide piirnorme.

(5)  Kui pestitsiid ja/või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on vees lahustuvad (log Pow on väiksem kui 3), väljendatakse jääkide lubatud piirnorme mg/kg liha (sh rasv), lihatoodete, rupsi ja loomarasva kohta. Kui pestitsiid ja/või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on rasvas lahustuvad (log Pow on suurem kui 3 või sellega võrdne) väljendatakse jääkide lubatud piirnorme kui mg/kg lihas, lihatoodetes, rupsis ja loomarasvas sisalduva rasva kohta. Toiduainete puhul, mille rasvasisaldus on 10 % massist või alla selle, on jäägid seotud kondistatud toiduaine kogumassiga. Sellistel juhtudel on ülemmäär üks kümnendik rasvasisalduse väärtusest, kuid mitte vähem kui 0,01 mg/kg. Viimast ei kohaldata lehmapiimale ja lehma täispiimale. Seda ei kohaldata ka muudele toodetele, milles jääkide lubatud piirnormid on sätestatud avastamispiiri (LOD) alusel.

(6)  Kui pestitsiid ja/või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on vees lahustuvad (log Pow on väiksem kui 3), väljendatakse jääkide lubatud piirnorme mg/kg piima ja piimatoodete kohta. Kui pestitsiid ja/või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on rasvas lahustuvad (log Pow on suurem kui 3 või sellega võrdne), väljendatakse jääkide lubatud piirnorme mg/kg lehmapiima ja lehma täispiima kohta. Jääkide määramisel lehma toorpiimas ja lehma täispiimas tuleks võtta aluseks rasvasisaldus 4 % massist. Muu loomse päritoluga toorpiima ja täispiima puhul väljendatakse jääke rasva põhjal. Muude loetletud toiduainete puhul, mille rasvasisaldus on alla 2 % massist, võetakse ülemmääraks pool sellest, mis on määratud toorpiimale ja täispiimale rasvasisaldusega 2 % või rohkem massist, ülemmäära väljendatakse mg/kg rasva kohta. Sellistel juhtudel on piirnormi suuruseks toorpiima ja täispiima puhul kehtestatud norm, mis on korrutatud arvuga 25. Viimast ei kohaldata, kui jääkide lubatud piirnormid on sätestatud avastamispiir (LOD) alusel.

(7)  Kui pestitsiid ja/või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on vees lahustuvad (log Pow on väiksem kui 3), väljendatakse jääkide lubatud piirnorme mg/kg kooritud värskete munade, linnumunade ja munarebude kohta. Kui pestitsiid või metaboliit (mida hõlmab jääkaine määratlus) on vees lahustuvad (log Pow on suurem kui 3 või sellega võrdne), väljendatakse jääkide lubatud piirnorme mg/kg kooritud värskete munade, linnumunade ja munarebude kohta. Munatoodete puhul, mille rasvasisaldus on vähemalt 10 %, kasutatakse piirnormi väljendamiseks rasva mg/kg. Sellisel juhul on piirnorm 10 korda suurem kui värskete munade puhul. Viimast ei kohaldata, kui jääkide lubatud piirnormid on sätestatud avastamispiiri (LOD) alusel.

(8)  Kuni iga üksiku toote määratlemise ja nimekirja lisamiseni jääkide piirmäärasid ei kohaldata.”


2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 179/2006,

1. veebruar 2006,

millega kehtestatakse impordilitsentside süsteem kolmandatest riikidest imporditavatele õuntele

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 31,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse õunatootjad on viimasel ajal raskes olukorras, sest muu hulgas on õunte import teatavatest lõunapoolkera kolmandatest riikidest märgatavalt tõusnud.

(2)

Seetõttu tuleks õunte impordi järelevalvet parandada. Selle eesmärgi saavutamisel on sobivaks vahendiks süsteem, mis põhineb impordilitsentside väljaandmisel, mille tingimuseks on tagatis nende tegevuste toimumise kohta, mille jaoks neid litsentse on taotletud.

(3)

Kohaldada tuleks komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (2) ja komisjoni 22. juuli 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 2220/85, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3)

(4)

Värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   CN-koodi 0808 10 80 alla kuuluvate õunte vabasse ringlusse lubamise tingimuseks on impordilitsentsi esitamine.

2.   Määrust (EÜ) nr 1291/2000 kohaldatakse käesoleva määrusega kooskõlas väljastatud impordilitsentside suhtes.

Artikkel 2

1.   Importijad võivad esitada impordilitsentsi taotlusi pädevatele asutustele kõigis liikmesriikides.

Nad kirjutavad litsentsi taotluse kasti nr 8 päritoluriigi nime ja märgivad ristikesega sõna “jah”.

2.   Importijad esitavad koos taotlusega tagatise kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2220/85 III jaotisega, millega tagatakse importimiskohustuse täitmine impordilitsentsi kehtivusaja jooksul. Tagatis on 15 eurot tonni kohta.

Välja arvatud vääramatu jõu korral, jäädakse tagatisest täielikult või osaliselt ilma, kui importi litsentsi kehtivusaja jooksul läbi ei viida või viiakse see läbi ainult osaliselt.

Artikkel 3

1.   Impordilitsentsid antakse viivitamata välja igale taotlejale, olenemata tema ettevõtte registrisse kantud asukohast ühenduses.

Päritoluriigi nimi kirjutatakse impordilitsentsi kasti nr 8 ja sõna “jah” märgitakse ristikesega.

2.   Litsentsi kehtivusaeg on kolm kuud.

Litsents kehtib ainult märgitud riigist pärineva impordi puhul.

Artikkel 4

Liikmesriigid esitavad komisjonile igal nädalal, hiljemalt kolmapäeval kell 12.00 (Brüsseli aja järgi), õunte kogused, mille kohta eelmise nädala jooksul impordilitsentse on väljastatud, tehes seda kolmandate päritoluriikide kaupa.

Komisjoni teavitatakse kõnealustest kogustest komisjoni osutatud elektroonilise süsteemi abil.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1856/2005 (ELT L 297, 15.11.2005, lk 7).

(3)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 673/2004 (ELT L 105, 14.4.2004, lk 17).


2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 180/2006,

1. veebruar 2006,

millega määratakse kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2005/2006, ning kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1159/2003

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 39 lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad roosuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/04, 2004/05 ja 2005/06 ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (2) ning eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

AKV protokolli artiklite 3 ja 7, Indiaga sõlmitud kokkuleppe artiklite 3 ja 7 ning määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 9 lõike 3 ning artiklite 11 ja 12 kohaldamise tulemusena otsustas komisjoni olemasoleva teabe põhjal kehtestada iga ekspordiriigi jaoks tarnekohustuse tarneperioodiks 2005/2006.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 12 lõikega 2 nähakse ette, et eespool nimetatud artiklit 1 ei kohaldata, kui tarnekohustuste ja arvestatud AKV–India soodussuhkru koguse vahe moodustab tarnekohustustest kuni 5 %. Côte d'Ivoire’i, India ja Madagaskari puhul on tarnitud kogused tarnekohustuste kogustest väiksemad vastavalt 6,7 %, 7,6 % ja 6,7 %. Kuna asjaomased kogused on väga väikesed ning mõju ühenduse suhkruturule ja toorsuhkru tarnimisele rafineerimistehastesse kõnealusel tarneperioodil oli minimaalne, ei tuleks määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 12 lõiget 1 kohaldada India, Côte d’Ivoire’i ja Madagaskari suhtes ning tarnimata kogused tuleks lisada nende riikide kohustuslikele tarnekohustustele tarneperioodiks 2005/2006 vastavalt kõnealuse määruse artikli 12 lõikele 4.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 12 lõikest 2 ei kohaldata kõnealuse artikli lõiget 1 Côte d’Ivoire’i, India ja Madagaskari puhul tarneperioodil 2004/2005 tarnimata koguste suhtes.

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tarnimata kogused on lisatud artiklis 2 osutatud tarnekohustuste kogustele.

Artikkel 2

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tarnekohustuste kogused väljendatuna valge suhkru ekvivalendina on tarneperioodiks 2005/2006 ning iga asjaomase ekspordiriigi jaoks esitatud lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 568/2005 (ELT L 97, 15.4.2005, lk 9).


LISA

Tarnekohustuste kogused soodussuhkru importimiseks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest tarneperioodiks 2005/2006 väljendatuna valge suhkru ekvivalendina.

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riigid

Tarnekohustused 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Côte d'Ivoire

10 772,81

Fidži

165 305,43

Guyana

159 259,91

India

10 781,10

Jamaica

118 851,82

Keenia

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mosambiik

6 018,62

Saint Kitts ja Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Svaasimaa

116 631,85

Tansaania

10 298,66

Trinidad ja Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Sambia

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Kokku

1 315 964,78


2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 181/2006,

1. veebruar 2006,

millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 1774/2002 muude orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kui sõnniku osas ning millega muudetakse kõnealust määrust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2, artikli 22 lõiget 2 ja artikli 32 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 keelatakse orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete (v.a sõnnik) kasutamine karjamaal. Kõnealune keeld on kooskõlas ELi praeguse söödakeeluga ning selle eesmärk on tõkestada võimalikku reostusohtu karjamaal, kus võib leiduda 2. ja 3. kategooria materjali. Sellised ohud võivad olla tingitud kariloomade vahetust karjatamisest või rohusilo või heina kasutamisest põllumajandusloomade söödana. Kõnealuse määrusega nähakse ette, et nimetatud keelu rakendamise meetmed, sealhulgas kontrollmeetmed, võetakse vastu pärast asjaomase teaduskomiteega konsulteerimist.

(2)

Erinevad teaduskomiteed on avaldanud mitu teaduslikku arvamust, mis on olulised orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kasutamisel. Need hõlmavad esiteks juhtiva teaduskomitee 24. ja 25. septembri 1998. aasta arvamust imetajatelt pärit orgaanilise väetise ohutuse kohta, teiseks toksilisuse, ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee 24. aprilli 2001. aasta arvamust setete käitlemisel haigusetekitajate vähendamise hindamise kohta, kolmandaks juhtiva teaduskomitee 10. ja 11. mai 2001. aasta arvamust mäletsejalistelt pärit orgaaniliste väetiste ohutuse kohta ning neljandaks Euroopa Toiduohutusameti bioloogilise ohu teaduskomisjoni 3. märtsi 2004. aasta arvamust võimaliku bioloogilise ohu kohta, sealhulgas TSEd, orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kasutamisel karjamaal.

(3)

Kõnealustes teaduslikes arvamustes soovitatakse, et TSE haigusetekitajaid sisaldada võivaid loomseid kudesid ei tohiks leiduda orgaanilistes väetistes ega mullaparandusainetes, mida kasutatakse kariloomadele juurdepääsetavatel maa-aladel. Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootmises võib kasutada muid materjale teatavatel kuumtöötlemist ja ohutut päritolu hõlmavatel loomatervishoiutingimustel, millega veelgi vähendatakse kõiki võimalikke ohte.

(4)

Kõnealuseid teaduslikke arvamusi arvesse võttes tuleks ette näha orgaaniliste väetiste, mullaparandusainete, lagundumissaaduste ja komposti kasutamise rakenduseeskirjad, mis hõlmavad ka tõrjeabinõusid.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud rakendusmeetmetega ei piirata määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel kohaldatavate üleminekumeetmete kohaldamist.

(6)

Kui käesoleva määrusega sätestatud tingimused on täidetud, peaks olema võimalik orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid turule viia ja eksportida.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega ei piirata määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaselt vastuvõetud üleminekumeetmete kohaldamist.

2.   Liikmesriigid võivad kohaldada oma territooriumil kasutatavate orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete osas rangemaid riigisiseseid eeskirju, kui käesoleva määrusega ette nähtud, kui asjaomased eeskirjad on õigustatud loomatervishoiu või avaliku tervishoiu seisukohast.

Artikkel 2

Muutmine

Määruse (EÜ) nr 1774/2002 I lisa punkt 39 asendatakse järgmisega:

“39.

karjamaa – rohu või muude heintaimedega kaetud maa-ala, kus karjatatakse põllumajandusloomi või mida kasutatakse põllumajandusloomade söötmiseks, välja arvatud maa-ala, kus on kasutatud orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 181/2006; (2)

Artikkel 3

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete nõuded

Orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid toodetakse üksnes 2. kategooria ja 3. kategooria materjalist.

Artikkel 4

Haigusetekitaja kontroll ning pakendamine ja märgistamine

Orgaanilised väetised ja mullaparandusained peavad vastama käesoleva lisa I ja II osas sätestatud haigusetekitaja kontrolli ning pakendamise ja märgistamise nõuetele.

Artikkel 5

Transport

Orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid tuleb transportida vastavalt käesoleva lisa III osas sätestatud nõuetele.

Artikkel 6

Karjatamise kasutamine ja eripiirangud

1.   Käesoleva lisa IV osas sätestatud karjatamise eripiiranguid tuleb kohaldada nendel maa-aladel, kus kasutatakse orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid.

2.   Töödeldud tooteid, mis on saadud loomsete kõrvalsaaduste töötlemisest töötlemisettevõttes vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002, ei kasutata otseselt maa-alal, millele põllumajandusloomad võivad juurde pääseda.

Artikkel 7

Andmed

Isik, kes vastutab maa-ala eest, kus on kasutatud orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid ning millele põllumajandusloomad võivad juurde pääseda, peab vähemalt kaks aastat säilitama andmeid:

a)

kasutatud orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete koguste kohta;

b)

orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kasutamise kuupäeva ja koha kohta;

c)

kuupäevade kohta, millal kari karjamaale lubati või kuna sööta varuti.

Artikkel 8

Turuleviimine, eksport ja transiit

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete turuleviimise, ekspordi ja transiidi puhul tuleb järgida käesoleva lisa I ja II osas ettenähtud nõudeid.

Artikkel 9

Kontrollimeetmed

1.   Pädev ametiasutus peab võtma vajalikud meetmed käesoleva määruse järgimise tagamiseks.

2.   Pädev ametiasutus viib korrapäraste ajavahemike järel läbi kontrollimisi nendel maa-aladel, kus on kasutatud orgaanilisi väetisi või mullaparandusaineid ning millele põllumajandusloomad võivad juurde pääseda.

3.   Kui pädeva ametiasutuse läbiviidud kontrollimised näitavad, et käesolevat määrust ei järgita, võtab pädev asutus vajalikud meetmed.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 416/2005 (ELT L 66, 12.3.2005, lk 10).

(2)  ELT L 29, 2.2.2006, lk 31”.


LISA

MAA-ALAL KASUTATAVATE ORGAANILISTE VÄETISTE JA MULLAPARANDUSAINETE NÕUDED

I.   Haigusetekitaja kontroll

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete tootjad peavad tagama, et haigusetekitajast puhastamine viiakse läbi enne nimetatud ainete kasutamist vastavalt:

määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa I peatüki punkti D lõikele 10 töödeldud loomsete valkude või 2. kategooria materjalist saadud töödeldud toodete puhul,

määruse (EÜ) nr 1774/2002 VI lisa II peatükile komposti ja biogaasi jääkide puhul.

II.   Pakendamine ja märgistamine

1.

Pärast töötlemist ja/või muundamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 lõikele 2, olenevalt olukorrast, pakendatakse orgaanilised väetised ja mullaparandusained korralikult ja transporditakse pakendatult.

2.

Pakendile tuleb selgelt ja loetavalt märkida tootmisettevõtte nimi ja aadress ning sõnad “orgaanilised väetised ja mullaparandusained/vähemalt 21 päeva jooksul pärast nimetatud ainete kasutamist maa-alal ei ole põllumajandusloomadel sinna juurdepääs lubatud”.

III.   Transport

1.

Pädev asutus võib otsustada jätta punkti II lõiked 1 ja 2 kohaldamata orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete osas, mida on transporditud ja/või kasutatud samas liikmesriigis või transporditud teise liikmesriiki ja/või kasutatud teises liikmesriigis, kus sellega seoses on vastastikune kokkulepe, tingimusel, et kõnealuse otsusega ei seata ohtu loomade ega inimeste tervist.

2.

Orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainetega kaasas olevale äridokumendile tuleb märkida sõnad “orgaanilised väetised ja mullaparandusained/vähemalt 21 päeva jooksul pärast maa-alal nimetatud ainete kasutamist ei ole põllumajandusloomadel sinna juurdepääs lubatud”.

3.

Äridokumenti ei nõuta siis, kui orgaanilised väetised ja mullaparandusained on tarnitud muudele lõpptarbijatele kui ettevõtetele.

IV.   Karjatamise eripiirangud

1.

Pädev asutus peab võtma vajalikud meetmed selle tagamiseks, et põllumajandusloomad ei pääse maa-alale, kus on kasutatud orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid, enne, kui viimase kasutamise kuupäevast on möödunud 21 päeva.

2.

Seal, kus orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete viimase laotamise kuupäevast on möödunud rohkem kui 21 päeva, võib lubada karjatamist või rohu ja muude heintaimede loomasöödaks niitmist tingimusel, et pädev asutus tunnistab selle tegevuse loomade ja inimeste tervisele ohutuks.

3.

Pädev asutus võib ette näha pikema kui punktis 2 kindlaks määratud ajavahemiku, mille jooksul karjatamine on keelatud loomatervishoiu või avaliku tervishoiu seiskohast lähtudes.

4.

Pädev asutus tagab, et head põllumajandustavad on kavandatud ja kohalikke olusid arvestades orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete kasutamisel kättesaadavad.


2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 182/2006,

1. veebruar 2006,

roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1159/2003, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad toorsuhkru impordi jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 1464/95 ja (EÜ) nr 779/96, (3) ning eriti selle artikli 5 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 9 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 alla kuuluvate toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad tollimaksu nullmääraga tariifikvootide kehtestamiseks valge suhkru ekvivalendina väljendatud, CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordiks AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 22 kehtestatakse tariifikvoodid tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluvate toodete impordi jaoks Brasiiliast, Kuubast ja muudest kolmandatest riikidest.

(4)

Ajavahemikus 23.–27. jaanuar 2006 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab asjaomase riigi jaoks määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 9 alusel kehtestatud AKV-India soodussuhkru tarnekohustuse kogust.

(5)

Ajavahemikus 23.–27. jaanuar 2006 esitati pädevatele asutustele määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt impordilitsentside taotlusi, milles osutatud üldkogus ületab määruse (EÜ) nr 1159/2003 artiklis 16 ettenähtud erisoodussuhkru kogust.

(6)

Ülalmainitud asjaolusid arvestades peab komisjon kehtestama vähenduskoefitsiendi, mis võimaldab litsentse väljastada võrdeliselt saadaoleva üldkogusega ning teatama, et vastav piirmäär on saavutatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud 23.–27. jaanuar 2006 määruse (EÜ) nr 1159/2003 artikli 5 lõike 1 kohaselt, antakse välja käesoleva määruse lisas märgitud koguste piires.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. veebruar 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. veebruar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 987/2005 (ELT L 167, 29.6.2005, lk 12).

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 162, 1.7.2003, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 568/2005 (ELT L 97, 15.4.2005, lk 9).


LISA

AKV–INDIA soodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 II jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

23.1.2006–27.1.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

0

Saavutatud

Fidži

100

 

Guyana

100

 

Inde

92,9965

Saavutatud

Côté d’Ivoire

100

 

Jamaica

100

 

Keenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Mosambiik

0

Saavutatud

Saint Kitts ja Nevis

100

 

Svaasimaa

100

 

Tansaania

0

Saavutatud

Trinidad ja Tobago

100

 

Sambia

100

 

Zimbabwe

0

Saavutatud


Erisoodussuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 III jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

23.1.2006–27.1.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

India

100

Saavutatud

Muud

0

Saavutatud


CXL kontsessioonisuhkur

Määruse (EÜ) nr 1159/2003 IV jaotis

Turustusaasta 2005/2006

Riik

23.1.2006–27.1.2006: protsent taotletud kogusest, mille kohta antakse välja litsents

Piirmäär

Brasiilia

0

Saavutatud

Kuuba

100

 

Muud kolmandad riigid

0

Saavutatud


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

2.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/37


NÕUKOGU OTSUS,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas

(2006/53/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Linnugripp, varem tähistatud ka mõistega “lindude katk”, on väga raske lindude nakkushaigus, mis ohustab tõsiselt loomade tervist. Lindudelt pärinev gripiviirus võib teatavatel tingimustel ohustada ka inimeste tervist.

(2)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsuses 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaariavaldkonnas (3) nähakse liikmesriikidele ette võimalus saada ühenduse rahalist toetust teatavate loomahaiguste tõrjeks. Kõnealuses otsuses nähakse ette võimalus anda nimetatud toetust nn “kõrge patogeensusega” viiruse tüvedest põhjustatud linnugripi tõrjeks.

(3)

Viimaste linnugripiepideemiate ajal põhjustasid haiguste puhkemise madala patogeensusega linnugripiviirused, mis seejärel muteerusid kõrge patogeensusega viirusteks, põhjustades laastavaid tagajärgi ja ohtu inimeste tervisele. Mutatsioonide esinemise korral on viiruse tõrje eriti raske. Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta (4) kehtestab kohustuslikud järelevalve- ja tõrjemeetmed ka madala patogeensusega viiruste esinemise korral, et oleks võimalik ära hoida kõrge patogeensusega linnugripi puhkemist.

(4)

Seoses direktiivi 2005/94/EÜ vastuvõtmisega on asjakohane muuta otsust 90/424/EMÜ nii, et ühenduse rahalist toetust saaks anda ka nendele haigustõrjemeetmetele, mida liikmesriigid on võtnud, et võidelda madala patogeensusega linnugripi viiruse tüvedega, mis võivad muteeruda kõrge patogeensusega viiruse tüvedeks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 90/424/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 jäetakse välja kuues taane;

b)

lõike 2 esimene taane asendatakse järgmisega:

“—

haigusele vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate haigestunud või nakatunud või haigus- või nakkuskahtlusega loomade tapmist ja hävitamist”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

“4.   Kui ühenduses valitsevat olukorda silmas pidades osutub vajalikuks jätkata lõikes 2 ja artiklis 3a sätestatud meetmete kohaldamist, võib artiklis 41 sätestatud korras vastu võtta uue otsuse, mis käsitleb ühenduse rahalist toetust, mis võib ületada lõike 5 esimeses taandes sätestatud 50 % määra. Nimetatud otsuse vastuvõtmisel võib ette näha mis tahes meetmeid, mida asjaomane liikmesriik peab võtma, et tagada tegevuse edukus, ja eriti muid meetmeid, mida ei ole nimetatud lõikes 2.”

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 3a

1.   Käesolevat artiklit ning artikli 3 lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse linnugripi esinemise korral liikmesriigi territooriumil.

2.   Asjaomane liikmesriik saab ühenduselt rahalist toetust linnugripi tõrjeks, kui nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivis 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete kohta (5) sätestatud minimaalseid tõrjemeetmeid on täielikult ja tõhusalt rakendatud kooskõlas ühenduse asjakohaste õigusaktidega ning haigusele vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate haigestunud või nakatunud või haigus- või nakkuskahtlusega loomade surmamise korral on karjaomanikud saanud kiiresti ja piisavat hüvitist.

3.   Jagatuna vajaduse korral mitmeks osaks peab ühenduse rahaline toetus moodustama:

50 % liikmesriikide kuludest, mis on tehtud karjaomanike kulude hüvitamiseks kodulindude või muude vangistuses peetavate lindude surmamise korral,

50 % liikmesriikide kuludest, mis on tehtud seoses loomade hävitamise, loomsete saaduste hävitamise, majandite ja seadmete puhastamise ja desinfitseerimise, saastunud sööda hävitamise ja saastunud seadmete hävitamisega (juhul, kui seadmeid ei ole võimalik desinfitseerida),

100 % vaktsiini tarnekuludest ja 50 % vaktsineerimisega seotud kuludest, kui erakorraline vaktsineerimine otsustatakse läbi viia vastavalt direktiivi 2006/94/EÜ artiklile 54.

3.

Artikli 6 lõikes 1, artikli 7 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 1 lisatakse viite “artikli 3 lõikes 1” järele viide “artikli 3a lõikes 1”.

4.

Lisa 1. rühma lisatakse järgmine taane:

“—

linnugripp”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  Arvamus on esitatud 1. detsembril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Arvamus on esitatud 28. septembril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/99/EÜ (ELT L 325, 12.12.2003, lk 31).

(4)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(5)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.”