ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 25

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. jaanuar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 151/2006, 24. jaanuar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2006, 27. jaanuar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 153/2006, 27. jaanuar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1819/2005, millega võetakse vastu 2006. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 154/2006, 27. jaanuar 2006, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 155/2006, 27. jaanuar 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 156/2006, 27. jaanuar 2006, millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 97. individuaalseks pakkumiskutseks

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 157/2006, 27. jaanuar 2006, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 158/2006, 27. jaanuar 2006, millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 33. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 159/2006, 27. jaanuar 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 160/2006, 27. jaanuar 2006, millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2006. aasta jaanuaris esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

21

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/10/EÜ, 27. jaanuar 2006, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka forkloorfenuroon ja indoksakarb ( 1 )

24

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 24. jaanuar 2006, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

28

 

*

Nõukogu otsus, 24. jaanuar 2006, millega lubatakse Lätil pikendada meetme, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21, kohaldamist

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 151/2006,

24. jaanuar 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 26,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 1996. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2505/96, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine. (1) Ühenduse nõudlus kõnealuste toodete järele tuleks rahuldada kõige soodsamatel tingimustel. Vajalike koguste suhtes tuleks seega avada uued ühenduse tariifikvoodid vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga ning pikendada teatavaid olemasolevaid tariifikvoote, häirimata sealjuures kõnealuste toodete turgu.

(2)

Et teatavate tariifikvootide maht ei ole piisav ühenduse tööstusharu vajaduste rahuldamiseks kvoodi kehtivusajal, tuleks kõnealuseid kvoodimahte suurendada alates 1. jaanuarist 2005 ja kohandada alates 1. jaanuarist 2006.

(3)

Ühenduse huvides ei ole jätkata 2006. aastal ühenduse tariifikvootide andmist teatavatele toodetele, mille suhtes tollimaks 2005. aastal peatati. Seepärast tuleb kõnealused tooted määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisas esitatud tabelist välja jätta.

(4)

Muudatuste arvukust arvestades peaks selguse huvides asendama kogu määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa teksti.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2505/96 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määruse majandusliku olulisuse tõttu on vaja tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) punkti I alapunktis 3 ettenähtud kiireloomulisuse alustele.

(7)

Kuna käesoleva määruse lisa tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2006, peaks see jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2006.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa tariifikvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2005 on

tariifikvoodi 09.2603 nullmääraga tollimaksu kvoodimahuks kehtestatud 3 900 tonni,

tariifikvoodi 09.2975 nullmääraga tollimaksu kvoodimahuks kehtestatud 540 tonni.

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 2505/96 I lisa tariifikvoodi kehtivusajaks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2006 on

tariifikvoodi 09.2002 kvoodimahuks kehtestatud 600 tonni,

tariifikvoodi 09.2003 kvoodimahuks kehtestatud 1 400 000 ühikut,

tariifikvoodi 09.2030 kvoodimahuks kehtestatud 300 tonni,

tariifikvoodi 09.2603 kvoodimahuks kehtestatud 4 500 tonni,

tariifikvoodi 09.2612 kvoodimahuks kehtestatud 1 500 tonni,

tariifikvoodi 09.2624 kvoodimahuks kehtestatud 425 tonni,

tariifikvoodi 09.2837 kvoodimahuks kehtestatud 600 tonni,

tariifikvoodi 09.2975 kvoodimahuks kehtestatud 600 tonni,

tariifikvoodi 09.2979 kvoodimahuks kehtestatud 800 000 ühikut.

Artikkel 4

Tariifikvoodid 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 ja 09.2998 suletakse alates 1. jaanuarist 2006.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  EÜT L 345, 31.12.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1151/2005 (ELT L 185, 16.7.2005, lk 27).


LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARIC-alljaotis

Kaupade kirjeldus

Kvoodi maht

Kvoodi tollimaksumäär

(%)

Kvoodi kehtivusaeg

09.2002

2928 00 90

30

Fenüülhüdrasiin

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Pingejuhitav sagedusgeneraator, mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille korpuse välimised mõõtmed ei ületa 30 × 30 mm

1 400 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-tetrafluoroetaan, lõhnatu, mis sisaldab maksimaalselt

600 ppm massist 1,1,1,2-tetrafluoroetaani

2 ppm massist pentafluoroetaani

2 ppm massist klorodifluorometaani

2 ppm massist kloropentafluoroetaani

2 ppm massist diklorodifluorometaani

surveainete tootmiseks meditsiiniliste dosaatorinhalaatorite valmistamiseks (1)

4 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Klorotaloniil

300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Tertsiaarsete amiinide segu, mis sisaldab:

2,0–4,0 % massist N,N-dimetüül-1-oktaanamiini

vähemalt 94 % massist N,N-dimetüül-1-dekaanamiini

kuni 2 % massist N,N-dimetüül-1-dodekaanamiini ja kõrgemaid

4 500 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenüleendiamiin

1 800 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksüsilüülpropüül)tetrasulfiid

4 500 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Polü(vinüülalkohol), osaliselt atsetaalitud 5-(4-asido-2-sulfobensülideen)-3-(formüülpropüül)-rodaniiniga, naatriumsool

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klorometüleen)dimetüülammooniumkloriid

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kaltsiumfluoriid, mille alumiiniumi, magneesiumi ja naatriumi kogusisaldus on 0,25 mg/kg või vähem, pulbrina

55 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-diklorobensidiindihüdroksiid

1 500 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleiinhape

110 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polüdimetüülsiloksaan, mille polümerisatsiooniaste on 2 800 monomeeri (± 100)

1 300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-kloromandelhape

100 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2- tienüülatsetonitriil

80 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Asukohamääramissüsteemiga GPS-süsteemi koost

500 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd)

425 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Kile propüleeni polümeeridest, kus molekulid on orienteeritud kaheteljeliselt; kile on paksusega vähemalt 3,5 μm, kuid vähem kui 15 μm, laiusega vähemalt 490 mm, kuid mitte üle 620 mm; mõeldud jõukondensaatorite tootmiseks (1)

170 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 814,8 (± 1,5) mm, ja valgusläbivus standardpaksuse 12,5 mm juures 51,1 (± 2,2) %

500 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m2(± 10 g/m2), mida tavaliselt kasutatakse kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmiseks

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks (1)

240 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid, mis on mõeldud ainult sulamite valmistamiseks (1)

13 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Šokolaaditoodete valmistamiseks mõeldud alkoholis säilitatavad kivideta maguskirsid läbimõõduga kuni 19,9 millimeetrit: (1)

suhkrusisaldusega üle 9 % massist

suhkrusisaldusega kuni 9 % massist

2 000 tonni

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Šokolaaditoodete valmistamiseks mõeldud alkoholis säilitatavad kivideta hapukirsid (Prunus cerasus) läbimõõduga kuni 19,9 millimeetrit: (1)

suhkrusisaldusega üle 9 % massist

suhkrusisaldusega kuni 9 % massist

2 000 tonni

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sünteetiline polü-α-olefiin viskoossusega vähemalt 38 × 10-6 m2 s-1 (38 sentistoksi) temperatuuril 100 °C mõõdetuna ASTM D 445 meetodit kasutades

10 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokroom, mille süsinikusisaldus on massist 1,5 % või rohkem, kuid mitte rohkem kui 4 % ja mille kroomisisaldus ei ületa 70 % massist

50 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Happega aktiveeritud montmorilloniit isekopeeriva paberi tootmiseks (1)

10 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tahke ekstrakt, millel on järgmised omadused:

vaikhappe sisaldus kuni 30 massiprotsenti

happearv kuni 110 ja

sulamistemperatuur 100 °C või kõrgem

1 600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklorometaan

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkeenide segu, mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti 1-alkeene, mille ahelas on 20 ja 22 süsinikuaatomit

10 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist Auricularia polytricha  (1)  (2)

700 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresool puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist

20 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutatioon

15 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dikloro-3-etüül-6-nitrofenool, pulbrina

90 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfaattärpentin

20 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Lameekraaniga värvielektronkiiretoru, mille ekraani laiuse/kõrguse suhe on 4/3, diagonaalne läbimõõt 79–81 cm ja kumerusraadius vähemalt 50 m

8 500 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel (1)

6 000 tonni

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massiprotsenti kuiva betaiiniekstrakti ja 5–30 massiprotsenti orgaanilisi või anorgaanilisi sooli

38 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Tsüstiin

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Liigendbusside tootmiseks ettenähtud lõõtsad (1)

2 600 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklorobenseen

2 600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped

200 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksüloos

400 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Polü(vinülideenfluoriid)pulber metalli katmiseks kasutatavate värvide või lakkide tootmiseks (1)

1 300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-kloroetanool alamrubriiki 4002 99 90 kuuluvate vedelate tioplastide tootmiseks (1)

8 400 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamoon (ISO)

300 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenoon-3,3′4,4′-tetrakarboksüüldianhüdriid

600 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga kuni 250 cm3, alamrubriiki 8433 11 kuuluvate muruniidukite (1) või alamrubriiki 8433 20 10 kuuluvate mootorniidukite tootmiseks (1)

750 000 ühikut (3)

0

1.7.2005– 30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Klaasist otspind, mille välisnurgast välisnurka mõõdetud läbimõõt on 80,9 cm (± 0,2 cm) ja valgusläbivus standardpaksuse 11,43 mm juures 80 % (± 3 %)

800 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Sädesüütega sisepõlemiskolbmootorid või rootormootorid silindrite töömahuga vähemalt 300 cm3 ja võimsusega vähemalt 6 kW, kuid mitte üle 15,5 kW, järgmiste kaupade tootmiseks:

alamrubriigi 8433 11 51 istmega iseliikuvad muruniidukid,

alamrubriigi 8701 90 11 peamiselt muruniiduki ülesandega traktorid või

alamrubriigi 8433 20 10 (1) neljataktilise 300 cm3 nominaalsilindrivõimsusega mootoriga niidukid (1)

210 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Tertsiaarsete amiinide segu, mis sisaldab:

vähemalt 60 % massist dodetsüüldimetüülamiini,

vähemalt 20 % massist dimetüül(tetradetsüül)amiini,

vähemalt 0,5 % massist heksadetsüüldimetüülamiini,

mida kasutatakse amiinoksiidide tootmiseks (1)

14 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propüleeni ja butüleeni kopolümeer, mis sisaldab massist 60–68 % propüleeni ja 32–40 % butüleeni, sulatise viskoossusega kuni 3 000 mPa temperatuuril 190 °C, määratud ASTM D 3236 meetodit järgides, kasutamiseks liimina alamrubriigi 4818 40 toodete valmistamisel (1)

1 000 tonni

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klahvistikud,

mis koosnevad silikoonikihist ja polükarbonaatklahvidest või

täielikult ränist või täielikult polükarbonaadist, k.a trükitud klahvid, alamrubriigi 8525 20 20 mobiiltelefonide tootmiseks või paranduseks (1)

20 000 000 ühikut

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Ettenähtud lõppkasutuse kontrollimine toimub vastavalt asjakohastele ühenduse sätetele.

(2)  Juhul kui töötlemist teostavad jaemüügi või toitlustamisega tegelevad ettevõtted, tariifikvooti ei kohaldata.

(3)  Selle tariifikoodiga hõlmatud ja määruse (EÜ) nr 1151/2005 kohaselt alates 1. juulist 2005 vabaturule suunatavate kaupade kogused arvestatakse kõnealusest kogusest täiel määral maha.

(4)  Kohaldatakse täiendavat eritollimaksu.


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 152/2006,

27. jaanuar 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 27. jaanuari 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 153/2006,

27. jaanuar 2006,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1819/2005, millega võetakse vastu 2006. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3730/87, millega kehtestatakse sekkumisvarudest pärit ja ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele jaotamiseks mõeldud toiduainete kindlaksmääratud organisatsioonidele tarnimise üldeeskirjad, (1) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse nõukogu 15. detsembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2799/98, millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev valuutakord, (2) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 29. oktoobri 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 3149/92, millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad, (3) võeti komisjoni määrusega (EÜ) nr 1819/2005 (4) vastu jaotuskava, mida rahastatakse 2006. eelarveaastaks ettenähtud vahenditest. Kavaga määratakse eelkõige kindlaks kava rakendamiseks iga meedet kohaldava liikmesriigi käsutuses olevate rahaliste vahendite ülemmäär, sekkumisametite ladudest saadaolevate toodete kogused liikide kaupa ning toetused teatavate toodete ostmiseks turult.

(2)

Kreeka erivajaduste arvessevõtmiseks tuleks 2006. aasta kava muuta, et anda luba riisi kõrvaldamiseks tasuna teravilja ja teraviljatoodete eest määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1819/2005 I lisas Kreekale esialgselt eraldatud riisi kogust vastavalt muuta.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1819/2005 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1819/2005 I lisa muudetakse järgmiselt:

1.

punkt b asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

2.

käesoleva määruse II lisa tekst lisatakse punktina c.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 352, 15.12.1987, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2535/95 (EÜT L 260, 31.10.1995, lk 3).

(2)  EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 133/2006 (ELT L 23, 27.1.2006, lk 11).

(4)  ELT L 293, 9.11.2005, lk 3.


I LISA

“b)

Ühenduse sekkumisvarudest jaotamiseks võetavad tootekogused kõikides liikmesriikides, punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

(tonnides)

Liikmesriik

Teravili

Riis (koorimata riis)

Või

Suhkur

Belgia

12 121

2 800

450

 

Kreeka

 

7 500

 

 

Hispaania

73 726

28 000

13 560

2 000

Prantsusmaa

75 851

55 000

10 564

 

Iirimaa

 

 

120

 

Itaalia

115 253

20 000

6 833

3 500

Läti

19 706

 

 

 

Leedu

16 000

5 000

 

 

Ungari

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Poola

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Sloveenia

1 262

600

 

300

Soome

18 500

 

 

500

Kokku

500 778

153 500

41 500

12 847”


II LISA

“c)

Riisi kogused, mis on lubatud sekkumisvarudest kõrvaldada, et maksta turult varutud teravilja või teraviljatoodete tarnimise eest, punktis a nimetatud maksimumsummade piires:

Liikmesriik

tonnides

Kreeka

7 500”


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 154/2006,

27. jaanuar 2006,

millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud madalaim müügihind või sekkumisvarude puhul ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Madalaim müügihind või puhul ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

(EUR/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Madalaim müügihind

Või ≥ 82 %

Töötlemata

206

210

Kontsentreeritud

Töötlemistagatis

Töötlemata

79

79

Kontsentreeritud


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 155/2006,

27. jaanuar 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) võivad sekkumisametid müüa alalise pakkumismenetluse teel teatava koguse nende valduses oleva või sekkumisvarudest ning anda toetust koore, või ja kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 25 on sätestatud, et iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse madalaim müügihind või puhul ning suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul. Lisaks sellele on sätestatud, et hind või toetus võib erineda olenevalt või kavandatud kasutusest, selle rasvasisaldusest ja kasutusviisist. Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus tuleks vastavalt kindlaks määrata.

(2)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks määratakse kindlaks kõnealuse määruse artiklis 25 osutatud suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning artiklis 28 osutatud töötlemistagatise suurus vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


LISA

Suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või jaoks ning töötlemistagatise suurus määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

(eurot/100 kg)

Valem

A

B

Kasutusviis

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Märgistusainetega

Märgistusaineteta

Suurim toetus

Või ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Või < 82 %

34,1

34

Kontsentreeritud või

46

42,6

46

42

Koor

18,5

15

Töötlemistagatis

Või

42

42

Kontsentreeritud või

51

51

Koor

20


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 156/2006,

27. jaanuar 2006,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri madalaimad ostuhinnad määruses (EÜ) nr 2799/1999 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 97. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2799/1999 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses loomasöödaks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri eest toetuse andmisega ning asjaomase lõssipulbri müügiga (2) artiklile 26 peavad sekkumisametid panema alalise pakkumiskutsega müüki teatavad nende valduses olevad lõssipulbrikogused.

(2)

Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 30 kehtestatakse iga individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades madalaim müügihind või otsustatakse pakkumist mitte jätkata. Töötlemistagatis kehtestatakse lõssipulbri turuhinna ja madalaima müügihinna erinevust silmas pidades.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks madalaim müügihind kehtestada allpool sätestatud tasemel ning sellele vastavalt tuleks määrata töötlemistagatis.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 alusel avatud 97. pakkumiskutseks, mille puhul oli pakkumiste esitamise tähtpäev 24. jaanuaril 2006, on kehtestatud järgmine madalaim müügihind ja töötlemistagatis:

madalaim müügihind:

190,97 EUR/100 kg,

töötlemistagatis:

35,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1194/2005 (ELT L 194, 26.7.2005, lk 7).


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 157/2006,

27. jaanuar 2006,

millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1898/2005 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (2) artiklile 47 kuulutavad sekkumisametid välja alalise pakkumismenetluse toetuse andmiseks kontsentreeritud või jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 54 on sätestatud, et iga konkreetse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi silmas pidades kinnitatakse suurim toetus kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %.

(2)

Esitada tuleb määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatis, et tagada kontsentreeritud või üleminek jaekaubandusse.

(3)

Saadud pakkumisi silmas pidades tuleks suurim toetus kinnitada asjakohasel tasemel ja määrata vastavalt sellele kindlaks lõppkasutustagatis.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 2. individuaalse pakkumiskutse puhul kinnitatakse kõnealuse määruse artikli 47 lõikes 1 osutatud kontsentreeritud või jaoks, mille minimaalne rasvasisaldus on 96 %, suurimaks toetuseks 45 eurot/100 kg.

Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 53 lõikes 4 sätestatud lõppkasutustagatiseks kinnitatakse 50 eurot/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2107/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 20).


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 158/2006,

27. jaanuar 2006,

millega kehtestatakse lõssipulbri madalaim müügihind 33. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 214/2001 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr 214/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul) (2) artikli 21 kohaselt on sekkumisasutused pakkunud alalise pakkumiskutse alusel müügiks teatava koguse oma valduses olevat lõssipulbrit.

(2)

Arvestades vastusena igale individuaalse pakkumise kutsele laekunud pakkumisi, kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 214/2001 artiklile 24a madalaim müügihind või otsustatakse leping sõlmimata jätta.

(3)

Laekunud pakkumisi arvestades tuleks kehtestada madalaim müügihind.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 214/2001 kohase, 33. individuaalse pakkumise kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 24. jaanuaril 2006, kehtestatakse lõssipulbri madalaimaks müügihinnaks 191,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1195/2005 (ELT L 194, 26.7.2005, lk 8).


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 159/2006,

27. jaanuar 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1011/2005. (3) Ülalmainitud hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 111/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2005/2006. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1011/2005 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 35.

(4)  ELT L 19, 24.1.2006, lk 4.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 28. jaanuarist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 160/2006,

27. jaanuar 2006,

millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2006. aasta jaanuaris esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordikorraga ja tariifikvootide avamisega, (2) eriti selle artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

Teatavate määruse (EÜ) nr 2535/2001 I lisas osutatud kvootide puhul on 2006. aasta 1.–10. jaanuarini esitatud taotlused seotud suuremate kogustega kui saadaolevad kogused. Seega tuleks taotletud koguste suhtes kehtestada jaotuskoefitsiendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koguste suhtes, mille jaoks on ajavahemikuks 2006. aasta 1.–10. jaanuarini taotletud impordilitsentse määruse (EÜ) nr 2535/2001 I.A lisa ja I.B lisa punktides 1 ja 2 ning I.C, I.D, I.E, I.F, I.G ja I.H lisas osutatud kvootide alla kuuluvate toodete puhul, kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1036/2005 (ELT L 171, 2.7.2005, lk 19).


I.A LISA

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


I.B LISA

1.   Rumeenia

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Bulgaaria

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


I.C LISA

AKV riigid

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4026

09.4027


I.D LISA

Türgi

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4101


I.E LISA

Lõuna-Aafrika

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4151


I.F LISA

Šveits

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


I.G LISA

Jordaania

Kvoodi number

Kogus (t)

09.4159


I.H LISA

Norra

Kvoodi number

Jaotuskoefitsient

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/24


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/10/EÜ,

27. jaanuar 2006,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka forkloorfenuroon ja indoksakarb

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 sai Hispaania 7. detsembril 1998 taotluse ettevõttelt SKW Trostberg AG (ettevõtete SKW Trosberg AG (Degussa AG) ja Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd. töörühma nimel) toimeaine forkloorfenurooni lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2000/181/EÜ (2) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(2)

Madalmaad said 6. oktoobril 1997 direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel ettevõttelt DuPont de Nemours taotluse toimeaine indoksakarb kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 1998/398/EÜ (3) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(3)

Kõnealuste toimeainete mõju inimese tervisele ja keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Määratud referentliikmesriigid esitasid komisjonile toimeainete hindamisaruannete projektid 2. märtsil 2001 (forkloorfenuroon) ja 7. veebruaril 2000 (indoksakarb).

(4)

Liikmesriigid ja komisjon on hindamisaruannete projektid toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees läbi vaadanud. Kõnealune läbivaatamine lõpetati 23. septembril 2005 ning vormistati komisjoni aruandena forkloorfenurooni ja indoksakarbi kohta.

(5)

Forkloorfenurooni aruandest ei ilmnenud vastamata küsimusi ega probleeme, mille üle oleks tulnud nõu pidada taimede teaduskomitee või Euroopa Toiduohutusametiga, kes on selle komitee ülesanded üle võtnud.

(6)

Seoses indoksakarbiga esitati taimede teaduskomiteele kaks küsimust. Taimede teaduskomiteel paluti kommenteerida täheldatava toimeta doosi (NOEL) mõju rottide erütrotsüütidele ja indoksakarbi akuutse standarddoosi (ARfD) tuletamise piisavat alust.

Oma arvamuses (4) väitis taimede teaduskomitee, et mõnedes erütrotsüütide parameetrites täheldatud muudatused olid üldiselt väikesed, ning nendega ei kaasnenud märkimisväärset retikulotsütoosi, viidates seega üldisele nõrgale hemolüütilisele mõjule. Kuna selget täheldatava toimeta doosi ei olnud võimalik kehtestada, määras taimede teaduskomitee kindlaks doosi, milleni täheldatud mõju ei ole kahjulik.

Lisaks sellele vastas taimede teaduskomitee, et rottidega läbiviidud akuutse neurotoksilisuse uuringute puhul täheldatud üldisi ja mittespetsiifilisi toksilisuse tunnuseid on võimalik akuutse standarddoosi tuletamisel aluseks võtta.

(7)

Taimede teaduskomitee soovitusi on liikmesriigid ja komisjon võtnud arvesse edasise läbivaatamise käigus toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees, käesolevas direktiivis ja läbivaatamisaruandes. Kõnealuse hindamise alusel kehtestati taimede teaduskomitee töö tulemusena kindlakstehtud kokkupuutumise ulatuse alusel vastavad määrad (akuutne standarddoos ja aktsepteeritav päevane doos).

(8)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et asjaomaseid toimeaineid sisaldavad taimekaitsevahendeid võib reeglina käsitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 sätestatud nõuetele vastavana, eelkõige uuritud ja komisjoni aruannetes loetletud kasutusalade osas. Seetõttu on asjakohane lisada forkloorfenuroon ja indoksakarb kõnealuse direktiivi I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides asjaomaseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine kõnealuses direktiivis ettenähtud korras.

(9)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse kandmist anda liikmesriikidele kuus kuud forkloorfenurooni ja indoksakarbi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate ajutiste kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas toodud asjakohaste tingimuste täitmine. Direktiivi 91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid kehtivad ajutised kasutusload asendama alaliste lubadega, neid muutma või need tühistama. Erandina nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik iga taimekaitsevahendi iga kavandatava kasutusviisi täieliku, III lisa nõuetele vastava toimiku esitamiseks ja hindamiseks direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete alusel.

(10)

Forkloorfenurooni kandmine I lisasse põhineb toimikul, mis hõlmab kõnealuse toimeaine kasutamist seoses kiivi viljadega. Muude kasutusviiside kohta ei ole taotleja praegu piisavaid andmeid esitanud ega piisavalt hinnanud selliste kasutusviiside võimalikke riske vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas nõutud kriteeriumidele. Kui liikmesriigid annavad kasutusloa muudeks kasutusviisideks, tuleks nõuda vajalikke andmeid ja teavet tõendamaks kõnealuste kasutusviiside vastavust direktiivis 91/414/EMÜ nimetatud kriteeriumidele, eriti nende mõju inimestele ja keskkonnale.

(11)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. septembriks 2006. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. oktoobrist 2006.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad normidesse või normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

1.   Vajaduse korral muudavad või tühistavad liikmesriigid direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainetena forkloorfenurooni ja indoksakarbi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load 30. septembriks 2006. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse direktiivi I lisas vastavalt forkloorfenurooni ja indoksakarbi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitlevate kannete B osas nimetatud tingimused, ning et loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab forkloorfenurooni ja indoksakarbi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. märtsiks 2006 kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa vastavalt forkloorfenurooni ja indoksakarbi käsitlevate kannete B osa. Selle hindamise põhjal määravad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e kehtestatud tingimustele.

Pärast kõnealust kindlaksmääramist liikmesriigid:

a)

vajaduse korral muudavad forkloorfenurooni või indoksakarbi ainsa toimeainena sisaldavate toodete kasutuslube või tühistavad need hiljemalt 30. septembriks 2007; või

b)

vajaduse korral muudavad forkloorfenurooni või indoksakarbi ühena mitmest toimeainest sisaldavate toodete kasutuslube või tühistavad need hiljemalt 30. septembriks 2007 või kuupäevaks, mis on ette nähtud loa muutmiseks või tühistamiseks vastavas direktiivis või direktiivides, millega asjaomane toimeaine või asjaomased toimeained kanti direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. aprillil 2006.

Artikkel 5

Direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/6/EÜ (ELT L 12, 18.1.2006, lk 21).

(2)  EÜT L 57, 2.3.2000, lk 35.

(3)  EÜT L 176, 20.6.1998, lk 34.

(4)  Taimede teaduskomitee arvamus komisjoni konkreetsete küsimuste kohta seoses indoksakarbi hindamisega (SCP/Indoxa/002 – lõplik; taimede teaduskomitee 18. juulil 2002 vastuvõetud arvamus).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmised read

Nr

Üldnimetus, tunnuskoodid

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtus (1)

Jõustumine

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

Erisätted

“119

Forkloorfenuroon

CASi nr 68157-60-8

CIPACi nr 633

1-(2-kloro-4-püridinüül)-3-fenüülkarbamiid

≥ 978 g/kg

1. aprill 2006

31. märts 2016

A OSA

Lubatud kasutada ainult kasvuregulaatorina.

B OSA

Taotluste hindamisel loa saamiseks forkloorfenurooni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamisel muul otstarbel kui seoses kiivitaimedega, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 23. septembril 2005 lõplikult vormistatud forkloorfenurooni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II lisa.

Kõnealuses üldhinnangus peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral tuleks kohaldada ohu vähendamise meetmed.

120

Indoksakarb

CASi nr 173584-44-6

CIPACi nr 612

metüül(S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahüdro-4a-(metoksükarbonüül)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiasiin-2-üülkarbonüül]-4'-(trifluorometoksü)karbanilaat

TC (tehniline materjal): > 628 g/kg indoksakarbi

1. aprill 2006

31. märts 2016

A OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B OSA

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 23. septembril 2005 lõplikult vormistatud indoksakarbi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II lisa.

Kõnealuses üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused hõlmama meetmeid ohu vähendamiseks.”


(1)  Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Nõukogu

28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/28


NÕUKOGU OTSUS,

24. jaanuar 2006,

makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

(2006/41/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 97/787/EÜ (2) nägi nõukogu ette erakorralise finantsabi Armeeniale ja Gruusiale pikaajaliste laenude ja toetustena.

(2)

Otsusega 2000/244/EÜ nägi nõukogu ette erakorralise finantsabi Tadžikistanile ja pikendas abi rakendusperioodi Armeenia ja Gruusia puhul aastani 2004.

(3)

Gruusia puhul pole abi eesmärke veel täies ulatuses saavutatud riigi mitterahuldava majanduspoliitilise keskkonna tõttu rakendusperioodi põhiosa jooksul.

(4)

Seetõttu eraldati ja maksti 65 miljoni euro suurusest toetusosast erakorralise finantsabina välja ainult 31,5 miljonit eurot.

(5)

Gruusia praegused ametivõimud on võtnud endale sihiks majanduse stabiliseerimise ja struktuurireformid, mida Rahvusvaheline Valuutafond toetab kolmeaastase programmiga vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise vahendi raames, mis kogusummas 98 miljonit Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut kiideti heaks 4. juunil 2004. Seejärel leppisid Pariisi Klubi võlausaldajad 21. juulil 2004. aastal kokku Gruusia kahepoolse riikliku võla ümberstruktureerimises vastavalt Houstoni tingimustele.

(6)

16. juunil 2004 Brüsselis peetud rahastajate konverentsil leidis Gruusia uus valitsus rahvusvaheliselt üldsuselt laialdast toetust.

(7)

2004. aasta juunis kiitis Maailmapank heaks 24 miljoni USA dollari suuruse reformide toetamise programmi ning jätkab Gruusia toetamist riikidevahelise partnerluse strateegia alusel vaesuse vähendamise toetusmeetmete kaudu.

(8)

Gruusia ametivõimud on kinnitanud oma kavatsust pidada kinni ühenduse võla varajase tagasimaksmise kohustusest, eesmärgiga parandada võla jätkusuutlikkust.

(9)

Kuna EÜ–Gruusia suhete arendamise aluseks on Euroopa naabruspoliitika, mille eesmärk on tagada sügavam majanduslik integratsioon, peetakse ühenduse toetust valitsuse majandusreformiprogrammile asjakohaseks.

(10)

Erakorralise finantsabi sidumata toetusosaga võrdse summa eraldamine, mis toetaks riigi majandusreforme ning aitaks vähendada välisvõlga, on ühenduse asjakohane panus vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise strateegiate rakendamisel Gruusias.

(11)

Et tagada käesoleva makromajandusliku finantsabiga seotud ühenduse finantshuvide tõhus kaitse, peab Gruusia ette nägema kohased meetmed antud abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja muu eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks, samuti komisjonipoolse kontrollimise ja kontrollikoja poolt läbi viidavate auditite toimumise.

(12)

Komisjoni talitused koos nõuetekohaselt volitatud ekspertidega viisid oktoobris 2004 Gruusia rahandusministeeriumis ja Gruusia Keskpangas läbi raharingluse ja halduskorra hindamise, et teha kindlaks, kas on olemas usaldusväärse finantsjuhtimise mehhanismid.

(13)

Abitoetuse andmine ei piira eelarvepädeva institutsiooni volitusi.

(14)

Komisjon on enne ettepaneku esitamist konsulteerinud majandus- ja rahanduskomiteega.

(15)

Asutamislepingus ei nähta käesoleva otsuse vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 308 sätestatute,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühendus annab Gruusiale otsetoetuste vormis makromajanduslikku finantsabi maksimumsummas 33,5 miljonit eurot, eesmärgiga toetada majandusreforme ja aidata riigil parandada võla jätkusuutlikkust.

2.   Ühenduse makromajandusliku finantsabi andmist haldab komisjon, konsulteerides majandus- ja rahanduskomiteega ja järgides täielikult Rahvusvahelise Valuutafondi ja Gruusia vahel sõlmitud kokkuleppeid.

3.   Ühenduse makromajanduslikku finantsabi antakse kaks aastat alates esimesest päevast pärast käesoleva otsuse jõustumist. Kui olukord seda nõuab, võib komisjon pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist siiski otsustada abiperioodi pikendada maksimaalselt ühe aasta võrra.

Artikkel 2

1.   Komisjonil on volitused pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist Gruusia valitsusega kokku leppida abiga seotud majanduspoliitikas ja finantstingimustes ning sätestada need vastastikuse mõistmise memorandumis. Nimetatud tingimused peavad olema vastavuses Rahvusvahelise Valuutafondi ja Gruusia vaheliste kokkulepetega.

2.   Ühenduse abi rakendamise ajal jälgib komisjon ühenduse käesoleva makromajandusliku abi seisukohast oluliste raharingluse, halduskorra ning sisemiste ja väliste kontrollimehhanismide usaldusväärsust Gruusias.

3.   Komisjon kontrollib regulaarselt, et valitsuse majanduspoliitika oleks kooskõlas käesoleva abi eesmärkidega ja et kokkulepitud majanduspoliitikast ja finantstingimustest peetaks kinni.

Artikkel 3

1.   Toetussumma makstakse Gruusiale vähemalt kahes osas, niivõrd kui tema netovõlg ühenduse ees on vähenenud reeglina vähemalt sama palju.

2.   Esimene osa toetusest makstakse välja Rahvusvahelise Valuutafondi poolt vaesuse vähendamise ja majanduskasvu toetamise vahendi raames toetatava majandusprogrammi rahuldava rakendamise alusel.

Teine ja mis tahes järgnevad osamaksed tehakse Rahvusvahelise Valuutafondi toetatava majandusprogrammi ja artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumis ette nähtud muude meetmete rahuldava rakendamise alusel ning mitte varem kui kolme kuu möödudes eelmise osamakse tegemisest.

3.   Raha kantakse Gruusia Keskpanka. Raha lõppsaaja on Gruusia rahandusministeerium.

Artikkel 4

Käesoleva abi rakendamine toimub vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (3) ja selle rakenduseeskirjadele. Eelkõige artikli 2 lõikes 1 osutatud vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatakse Gruusia võetavad asjakohased meetmed käesoleva abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu eeskirjade eiramise vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks. Samuti sätestatakse memorandumis komisjoni, kaasa arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolne kontrolltegevus, koos õigusega kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi läbi viia, ning vajadusel Euroopa Kontrollikoja poolt läbi viidav kohapealne audit.

Artikkel 5

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord aastas enne septembrit aruande, milles sisaldub hinnang käesoleva otsuse rakendamise kohta eelnenud aastal.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 24. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  Arvamus on esitatud 15. detsembril 2005 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 322, 25.11.1997, lk 37. Otsust on muudetud otsusega 2000/244/EÜ (EÜT L 77, 28.3.2000, lk 11).

(3)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.


28.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/31


NÕUKOGU OTSUS,

24. jaanuar 2006,

millega lubatakse Lätil pikendada meetme, mis kaldub kõrvale kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ artiklist 21, kohaldamist

(Ainult lätikeelne versioon on autentne)

(2006/42/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendat direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, (1) eriti selle artiklit 27,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 1 alusel võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt anda mis tahes liikmesriigile loa kehtestada või pikendada erimeetmeid sellest direktiivist kõrvale kaldumiseks, et lihtsustada käibemaksuga maksustamise korda või ära hoida teatavat liiki maksudest kõrvalehoidumist või maksustamise vältimist.

(2)

Komisjonile saadetud kirjas, mis saabus komisjoni peasekretariaati 16. märtsil 2005. aastal, taotles Läti luba pikendada metsamaterjalide turustamisel rakendatava erimeetme kohaldamistähtaega.

(3)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõike 2 kohaselt teatas komisjon 10. mai 2005. aasta kirjas teistele liikmesriikidele Läti taotlusest. Komisjon teatas 31. mai 2005. aasta kirjas Lätile, et tal on olemas kogu taotluse hindamiseks vajalik teave.

(4)

Metsamaterjali turustamisega tegelevad Lätis peamiselt kohalikud väikesed äriühingud ja üksikud tarnijad. Turu ja metsamaterjali turustamisega tegelevate ettevõtete laadist tingituna on toimunud maksupettusi, mida maksuhalduril on raske kontrollida. Kõnealuse kuritarvituse vastu võitlemiseks lisati Läti käibemaksuseadusesse eriklausel, mis sätestab, et metsamaterjali turustamisel on teatavatel juhtudel maksukohustuslaseks kaupade ja teenuste saaja.

(5)

Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 21 lõikes 1 (nimetatud direktiivi artiklis 28g esitatud versioonis) on sätestatud, et liikmesriigis kehtestatud korra kohaselt vastutab maksu tasumise eest tavaliselt maksukohustuslane, kes tarnib kaupu ja osutab teenuseid. 2003. aasta ühinemisakti ja eriti selle VIII lisa 7. peatüki punkti 1 alapunkti b kohaselt on Lätil lubatud teatud ajavahemiku jooksul jätkata metsamaterjali turustamisel oma erandliku käibemaksuga maksustamise korra kohaldamist.

(6)

Komisjon mõistab, et kõnealune kord on võimaldanud Lätil tõhusalt vähendada käibemaksu tasumisest kõrvalehoidumise riski ja lihtsustada maksustamist metsamaterjali turustamisel.

(7)

Erand ei mõju ebasoodsalt käibemaksust tulenevatele Euroopa ühenduste omavahenditele,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Erandina direktiivi 77/388/EMÜ artikli 21 lõike 1 punktist a (kõnealuse direktiivi artiklis 28g esitatud versioonis) lubatakse Lätil 1. maist 2005 kuni 31. detsembrini 2009 jätkuvalt määrata metsamaterjali turustamisel kaupade ja teenuste saaja isikuks, kes on käibemaksukohustuslane.

Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile.

Brüssel, 24. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

K.-H. GRASSER


(1)  EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/92/EÜ (ELT L 345, 28.12.2005, lk 19).