ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 19

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
24. jaanuar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2006, 23. jaanuar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 110/2006, 23. jaanuar 2006, millega käsitletakse üleminekumeetmeid seoses kolmandatesse riikidesse eksporditava ühenduse oliiviõli ekspordilitsentsidega

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 111/2006, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 112/2006, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru suhtes määrusega (EÜ) nr 93/2006 kehtestatud eksporditoetusi

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2006, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 94/2006 kehtestatud eksporditoetusi

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 114/2006, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkru sektori teatavate toodete suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

10

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/8/EÜ, 23. jaanuar 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) II, III ja V lisa nende kohandamiseks tehnika arenguga ( 1 )

12

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 23. detsember 2005, millega muudetakse komisjoni töökorda

20

 

*

Komisjoni soovitus, 18. jaanuar 2006, teraviljas ja teatavates muudes taimesaadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide järgimise tagamiseks mõeldud ühenduse 2006. aasta kooskõlastatud järelevalve programmi ning riiklike 2007. aasta järelevalveprogrammide kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 11 all)  ( 1 )

23

 

*

Komisjoni otsus, 16. jaanuar 2006, Mehhikost inimtoiduks ettenähtud hobuslaste liha ja lihatoodete importimise eritingimuste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 16 all)  ( 1 )

30

 

*

Komisjoni otsus, 18. jaanuar 2006, teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 43 all)  ( 1 )

32

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/29/ÜVJP, 23. jaanuar 2006, millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 96/184/ÜVJP relvaekspordi kohta endisesse Jugoslaaviasse

34

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/30/ÜVJP, 23. jaanuar 2006, millega uuendatakse ja täiendatakse Côte d’Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid

36

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2006/31/ÜVJP, 23. jaanuar 2006, Libeeria vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

38

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 109/2006,

23. jaanuar 2006,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. jaanuar 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 23. jaanuari 2006. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12). Kood 999 tähistab “muud päritolu”.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 110/2006,

23. jaanuar 2006,

millega käsitletakse üleminekumeetmeid seoses kolmandatesse riikidesse eksporditava ühenduse oliiviõli ekspordilitsentsidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 865/2004, mis käsitleb oliiviõli ja lauaoliivide turu ühist korraldust ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 827/68, (1) eriti selle artikli 24 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. augusti 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1345/2005, millega kehtestatakse impordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad oliiviõlisektoris, (2) tunnistati alates 1. novembrist 2005 kehtetuks komisjoni 30. oktoobri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2543/95, millega sätestatakse oliiviõli ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad. (3)

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2543/95 artiklile 1 välja antud teatavaid litsentse, mis kehtivad pärast 1. novembrit 2005, ei ole täielikult või osaliselt ära kasutatud. Kui kõnealuste litsentsidega kehtestatud kohustusi ei täideta, jäädakse esitatud tagatisest ilma. Kuna need kohustused on muutunud alusetuks, tuleks need tühistada ja tagatised tuleks vabastada.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas oliiviõli ja lauaoliivide korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2543/95 alusel välja antud ekspordilitsentside tagatised vabastatakse huvitatud poolte taotlusel, tingimusel et:

nende kehtivusaeg ei ole 1. novembriks 2005 lõppenud,

neid on nimetatud kuupäevaks kasutatud ainult osaliselt või ei ole neid üldse kasutatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 97.

(2)  ELT L 212, 17.8.2005, lk 13.

(3)  EÜT L 260, 31.10.1995, lk 33. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 406/2004 (ELT L 67, 5.3.2004, lk 10).


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 111/2006,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1423/95, milles sätestatakse suhkrusektori toodete, välja arvatud melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artikli 1 lõike 2 teise lõigu teist lauset ja artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1011/2005. (3) Ülalmainitud hindu ja tollimakse on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 105/2006. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 1423/95 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1423/95 artiklis 1 nimetatud toodete suhtes 2005/2006. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1011/2005 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

J. L. DEMARTY


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 624/98 (EÜT L 85, 20.3.1998, lk 5).

(3)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 35.

(4)  ELT L 17, 21.1.2006, lk 11.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 24. jaanuarist 2006

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 (EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1) I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 1260/2001 I lisa I punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 112/2006,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru suhtes määrusega (EÜ) nr 93/2006 kehtestatud eksporditoetusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 93/2006. (2)

(2)

Kuna praegu komisjoni käsutuses olev teave erineb määruse (EÜ) nr 93/2006 vastu võtmise ajal olemas olnud teabest, tuleb nimetatud toetusi muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud töötlemata ja denatureerimata kujul eksporditavate toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 93/2006 kehtestatud eksporditoetusi muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk. 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk. 16).

(2)  ELT L 15, 20.1.2006, lk. 37.


LISA

TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED ALETES 24. JAANUARIST 2006 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR 100 kg kohta

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR 100 kg kohta

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR 100 kg kohta

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR 100 kg kohta

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR 1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR 100 kg kohta

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR 100 kg kohta

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR 100 kg kohta

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR 1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, välja arvatud nõukogu määruse 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv suhkur.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 113/2006,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 94/2006 kehtestatud eksporditoetusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 94/2006. (2)

(2)

Kuna hetkel komisjoni käsutuses olev teave erineb määruse (EÜ) nr 94/2006 vastu võtmise ajal olemas olnud teabest, tuleb nimetatud toetusi muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktides d, f ja g nimetatud töötlemata kujul eksporditavatele toodetele määruses (EÜ) nr 94/2006 turustusaastaks 2005/06 kehtestatud eksporditoetusi muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 15, 20.1.2006, lk 39.


LISA

TÖÖTLEMATA SIIRUPITE JA TEATAVATE MUUDE SUHKRUSEKTORI TOODETE MUUDETUD EKSPORDITOETUSED (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi kohta

0,2861 (4)

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine), välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduva suhkru puhul.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 5 sätestatud toodete suhtes.

(3)  Kohaldatakse üksnes määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklis 6 sätestatud toodete suhtes.

(4)  Põhisummat ei kohaldata siirupite suhtes, mille puhtusaste on alla 85 % (määrus (EÜ) nr 2135/95). Sahharoosisisaldus määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2135/95 artiklile 3.

(5)  Summat ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 3513/92 (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12) lisa punktis 2 määratletud toodete suhtes.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 114/2006,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkru sektori teatavate toodete suhtes kohaldatavaid toetusemäärasid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõike 5 punkti a ja lõiget 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate käesoleva määruse lisas nimetatud toodete suhtes alates 20. jaanuarist 2006 kohaldatavad toetusemäärad kehtestati komisjoni määrusega (EÜ) nr 90/2006. (2)

(2)

Määruses (EÜ) nr 90/2006 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumide kohaldamisest komisjonile praegu kättesaadava teabe suhtes tuleneb, et hetkel kohaldatavaid eksporditoetusi tuleks muuta vastavalt käesoleva määruse lisale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse määrusega (EÜ) nr 90/2006 kehtestatud toetusemäärasid vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. jaanuaril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).

(2)  ELT L 15, 20.1.2006, lk 32.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 24. jaanuarist 2006 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

28,61

28,61


(1)  Käesolevas lisa sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. oktoobrist 2004 Bulgaariasse ja alates 1. detsembrist 2005 Rumeeniasse eksporditavate kaupade suhtes ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud, alates 1. veebruarist 2005 Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini eksporditavate kaupade suhtes.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/12


KOMISJONI DIREKTIIV 2006/8/EÜ,

23. jaanuar 2006,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ (ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) II, III ja V lisa nende kohandamiseks tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (1) ja eriti selle artikli 20 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Preparaate, mis sisaldavad rohkem kui üht ainet, mis nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) (2) I lisas on klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks, tuleb praegu märgistada riskilausetega, millega tähistatakse klassifitseerimist nii 1. või 2. kategooria alla kui ka 3. kategooria alla. Kahe riskilausega edastatav sõnum on aga vastuoluline. Seepärast tuleb preparaate klassifitseerida ja märgistada kõrgema kategooria järgi.

(2)

Veekeskkonnale väga mürgiste ainete (klassifikatsiooniga N) puhul, millele on määratud riskilaused R50 või R50/53, rakendatakse praegu kontsentratsiooni piirmäärasid, mis on esitatud direktiivi 67/548/EMÜ I lisas loetletud ainete jaoks, et vältida ohu alahindamist. Kõnealuse meetme tulemusel käsitletakse direktiivi 67/548/EMÜ I lisas loetletud aineid sisaldavaid preparaate, mille puhul rakendatakse kontsentratsiooni piirmäärasid, teisiti kui preparaate, mis sisaldavad I lisasse veel kandmata aineid, mida esialgu klassifitseeritakse ja märgistatakse direktiivi 67/548/EMÜ artikli 6 kohaselt, kuid millele kontsentratsiooni piirmäärasid ei kohaldata. Seepärast on oluline tagada, et kontsentratsiooni piirmäära rakendataks ühtmoodi kõigile preparaatidele, mis sisaldavad veekeskkonnale väga mürgiseid aineid.

(3)

Komisjon võttis 6. augustil 2001. aastal vastu direktiivi 2001/59/EÜ (3), millega direktiivi 67/548/EMÜ kohandatakse tehnika arenguga. Direktiiviga 2001/59/EÜ muudeti direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas esitatud kriteeriume osoonikihti kahandavate ainete klassifitseerimiseks ja märgistamiseks. Muudetud III lisa näeb nüüd üksnes ette sümboli N määramise lisaks riskilausele R59.

(4)

Direktiivi 1999/45/EÜ V lisas pakendamis- ja märgistamisnõuete kirjeldamisel kasutatud terminid on tekitanud probleeme oma järjekindluse puudumisega. Seepärast on asjakohane muuta direktiivi 1999/45/EÜ V lisa sõnastust täpsemaks.

(5)

Direktiivi 1999/45/EÜ II, III ja V lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 1999/45/EÜ artikli 20 alusel moodustatud ohtlike ainete ja preparaatide kaubanduses tehniliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arenguga kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 1999/45/EÜ II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. märtsiks 2007. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

(2)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).

(3)  EÜT L 225, 21.8.2001, lk 1.


LISA

Direktiivi 1999/45/EÜ muudetakse järgmiselt:

1.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

Tabel VI asendatakse järgmise tabeliga:

“Tabel VI

Aine klassifikatsioon

Preparaadi klassifikatsioon

1. ja 2. kategooria

3. kategooria

1. või 2. kategooria kantserogeensed ained riskilausega R45 või R49

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:

kantserogeense toimega

R45, teatud juhtudel on kohustuslik R49

 

3. kategooria kantserogeensed ained riskilausega R40

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

kantserogeense

toimega, R40 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R45  (1))

1. või 2. kategooria mutageensed ained riskilausega R46

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:

mutageense toimega

R46 on kohustuslik

 

3. kategooria mutageensed ained riskilausega R68

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

mutageense toimega

R68 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R46)

1. või 2. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R60 (viljakus)

kontsentratsioon ≥ 0,5 %:

reproduktiivtoksilise toimega (viljakus),

riskilause R60 on kohustuslik

 

3. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R62 (viljakus)

 

kontsentratsioon ≥ 5 %:

reproduktiivtoksilised ained (viljakus),

riskilause R62 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R60)

1. või 2. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R61 (areng)

kontsentratsioon ≥ 0,5 %:

reproduktiivtoksilise toimega (areng),

riskilause R61 on kohustuslik

 

3. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R63 (areng)

 

kontsentratsioon ≥ 5 %:

reproduktiivtoksilised ained (areng),

riskilause R63 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R61)

b)

Tabel VI A asendatakse järgmise tabeliga:

“Tabel VI A

Aine klassifikatsioon

Preparaadi klassifikatsioon

1. ja 2. kategooria

3. kategooria

1. või 2. kategooria kantserogeensed ained riskilausega R45 või R49

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:

kantserogeense toimega

teatud juhtudel on kohustuslik R49

 

3. kategooria kantserogeensed ained riskilausega R40

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

kantserogeense toimega

R40 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R45  (2))

1. või 2. kategooria mutageensed ained riskilausega R46

kontsentratsioon ≥ 0,1 %:

mutageense toimega,

R46 on kohustuslik

 

3. kategooria mutageensed ained riskilausega R68

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

mutageense toimega

R68 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R46)

1. või 2. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R60 (viljakus)

kontsentratsioon ≥ 0,2 %:

reproduktiivtoksilised ained (viljakus),

riskilause R60 on kohustuslik

 

3. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R62 (viljakus)

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

reproduktiivtoksilised ained (viljakus),

riskilause R62 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R60)

1. või 2. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R61 (areng)

kontsentratsioon ≥ 0,2 %:

reproduktiivtoksilised ained (areng),

riskilause R61 on kohustuslik

 

3. kategooriasse kuuluvad reproduktiivtoksilised ained riskilausega R63 (areng)

 

kontsentratsioon ≥ 1 %:

reproduktiivtoksilised ained (areng),

riskilause R63 on kohustuslik (kui ei ole määratud veel R61)

2.

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osa b jao 1. alajao punkt 2 jäetakse välja;

b)

B osas asendatakse tabel 1 järgmiste tabelitega:

“Tabel 1a

Veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav ja pikaajaline kahjustav toime

Preparaadi klassifikatsioon

Aine klassifikatsioon

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

vt tabel 1b

vt tabel 1b

vt tabel 1b

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Preparaatidele, mis sisaldavat ainet klassifikatsiooniga N, R50–53, kohaldatakse tabelis 1b esitatud kontsentratsiooni piirmäärasid ja sealt tulenevat klassifikatsiooni.

Tabel 1b

Veekeskkonnale väga mürgiste ainete veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav ja pikaajaline kahjustav toime

LC50 või EC50 väärtus (“L(E)C50”) aine jaoks klassifikatsiooniga N, R50–53, (mg/l)

Preparaadi klassifikatsioon

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Preparaatide jaoks, mis sisaldavad aineid madalama LC50 või EC50 väärtusega kui 0,00001 mg/l, arvutatakse vastavad kontsentratsiooni piirmäärad samal viisil (kordaja 10 astmete vahemikes).”

c)

B osas asendatakse tabel 2 järgmise tabeliga:

“Tabel 2

Veekeskkonna ägedat mürgistust põhjustav toime

LC50 või EC50 value (“L(E)C50”) aine jaoks klassifikatsiooniga kas N, R50 või N, R50–53, (mg/l)

Preparaadi klassifikatsioon N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Preparaatide jaoks, mis sisaldavad aineid madalama LC50 või EC50 väärtusega kui 0,00001 mg/l, arvutatakse vastavad kontsentratsiooni piirmäärad samal viisil (kordaja 10 astmete vahemikes).”

d)

B osas asendatakse II jao tabel 5 järgmise tabeliga:

“Tabel 5

Ohtlik osoonikihile

Aine klassifikatsioon

Preparaadi klassifikatsioon N, R59

N ja R59

Cn ≥ 0,1 %”

3.

V lisa asendatakse järgmisega:

“V LISA

TEATAVATE PREPARAATIDE MÄRGISTAMISE ERISÄTTED

A.   Preparaadid, mis on artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt klassifitseeritud ohtlikeks

1.   Vabalt müüdavad preparaadid

1.1.

Selliseid preparaate sisaldava pakendi etiketile tuleb lisaks konkreetsele ohutusteabele märkida asjakohased ohutuslaused S1, S2, S45 või S46 vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas sätestatud kriteeriumidele.

1.2.

Kui sellised preparaadid on klassifitseeritud väga mürgisteks (T+), mürgisteks (T) või sööbivateks (C) ning kui sellist teavet ei ole tehniliselt võimalik pakendile märkida, tuleb kõnealuseid preparaate sisaldavatele pakenditele lisada täpne ja üheselt arusaadav kasutamisjuhend, vajaduse korral koos juhendiga tühja pakendi hävitamiseks.

2.   Pihustatavad preparaadid

Selliseid preparaate sisaldava pakendi etiketile on kohustuslik märkida ohutuslause S23 ning laused S38 või S51 vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ VI lisas sätestatud kriteeriumidele.

3.   Preparaadid, mis sisaldavad ainet, millele on määratud riskilause R33, “kumulatiivse toime oht”

Kui preparaat sisaldab kas või üht riskilausega R33 tähistatud ainet, mille kontsentratsioon preparaadis on 1 % või enam, tuleb preparaadi etiketil esitada vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ III lisale sõnastatud riskilause R33, välja arvatud juhud, kui direktiivi 67/548/EMÜ I lisas on sätestatud teistsugused piirmäärad.

4.   Preparaadid, mis sisaldavad ainet, millele on määratud riskilause R64, “võib olla ohtlik imikutele rinnapiima kaudu”

Kui preparaat sisaldab kas või üht riskilausega R64 tähistatud ainet, mille kontsentratsioon preparaadis on 1 % või enam, tuleb preparaadi etiketil esitada vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ III lisale sõnastatud riskilause R64, välja arvatud juhud, kui direktiivi 67/548/EMÜ I lisas on sätestatud teistsugused piirmäärad.

B.   Preparaadid, olenemata nende klassifikatsioonist artiklite 5, 6 ja 7 järgi

1.   Pliid sisaldavad preparaadid

1.1.   Värvid ja lakid

Selliste värvide ja lakkide pakendi etiketile, mille ISO standardi 6503/1984 kohaselt määratud plii kontsentratsioon on suurem kui 0,15 % (väljendatud metalli massina) preparaadi kogumassist, peab olema märgitud järgmine tekst:

“Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida võivad imeda või närida lapsed”.

Vähem kui 125 ml sisaldavatele pakenditele võib märkida järgmise teksti:

“Ettevaatust! Sisaldab pliid”.

2.   Tsüanoakrülaate sisaldavad preparaadid

2.1.   Liimid

Tsüanoakrülaatidel põhinevate liimide esmapakendile tuleb märkida järgmine tekst:

 

“Tsüanoakrülaat

Ohtlik

Kleebib hetke jooksul naha ja silmad kinni

Hoida lastele kättesaamatus kohas”.

Pakendile peab olema lisatud asjakohane ohutusteave.

3.   Isotsüanaate sisaldavad preparaadid

Isotsüanaate (monomeeridena, oligomeeridena, eelpolümeeridena jne või nende segudena) sisaldavate preparaatide pakendi etiketile peab olema märgitud järgmine tekst:

 

“Sisaldab isotsüanaate.

Vaata tootja antud teavet”.

4.   Preparaadid, mis sisaldavad epoksüühendeid keskmise molekulmassiga kuni 700

Selliste preparaatide pakendi etiketile, mis sisaldavad epoksüühendeid keskmise molekulmassiga kuni 700, peab olema märgitud järgmine tekst:

 

“Sisaldab epoksüühendeid.

Vaata tootja antud teavet”.

5.   Vabalt müüdavad aktiivkloori sisaldavad preparaadid

Selliste preparaatide pakendile, mis sisaldavad aktiivkloori rohkem kui 1 %, peab olema märgitud järgmine tekst:

“Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega! Võib eraldada ohtlikke gaase (kloori)”.

6.   Kaadmiumi sisaldavad preparaadid (sulamid), mis on ette nähtud pehme- või kõvajoodisega jootmiseks

Nimetatud preparaatide pakendi etiketile peab olema trükitud järgmine selgesti loetav ja kustumatu tekst:

 

“Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi.

Kasutamisel tekivad ohtlikud aurud.

Vaata tootja antud teavet.

Järgi ohutuseeskirju”.

7.   Aerosoolpreparaadid

Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi sätete kohaldamist, kohaldatakse aerosoolpreparaatide suhtes ka direktiivi 75/324/EMÜ (viimati muudetud direktiiviga 94/1/EÜ) lisa punktide 2.2 ja 2.3 kohaseid märgistamissätteid.

8.   Preparaadid, mis sisaldavad aineid, mida ei ole veel täielikult katsetatud

Kui preparaat sisaldab vähemalt üht ainet, mis vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 13 lõikele 3 kannab märget “Ettevaatust – ainet ei ole veel täielikult katsetatud”, peab preparaadi etiketile olema märgitud tekst “Ettevaatust – preparaat sisaldab ainet, mida ei ole veel täielikult katsetatud”, kui selle aine kontsentratsioon on 1 % või suurem.

9.   Preparaadid, mida ei klassifitseerita ülitundlikkust tekitavaks, kuid mis sisaldavad vähemalt üht ülitundlikkust tekitavat ainet

Selliste preparaatide pakendile, mis sisaldavad vähemalt üht ülitundlikkust tekitavat ainet vähemalt 0,1 % või vähemalt sellises kontsentratsioonis, mis on kõnealuse aine kohta kindlaks määratud direktiivi 67/548/EMÜ I lisa erimärkuses, peab olema märgitud järgmine tekst:

“Sisaldab (ülitundlikkust tekitava aine nimetus). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni”.

10.   Halogeenitud süsivesinikke sisaldavad vedelad preparaadid

Selliste vedelate preparaatide pakendile, millel leekpunkt puudub või see on üle 55 oC ning mis sisaldavad halogeenitud süsivesinikke ja rohkem kui 5 % süttivaid või kergestisüttivaid aineid, peab olema märgitud järgmine tekst:

“Võib kasutamisel kergesti süttida!” või “Võib kasutamisel süttida!”.

11.   Preparaadid, mis sisaldavad ainet riskilausega R67, “aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust”

Kui preparaat sisaldab üht või mitut ainet riskilausega R67, tuleb see riskilause paigutada preparaadi pakendi etiketile direktiivi 67/548/EMÜ III lisas ettenähtud sõnastuses, kui nende ainete kontsentratsioon preparaadis on vähemalt 15 %, välja arvatud siis, kui

preparaadile on juba määratud riskilause R20, R23, R26, R68/20, R39/23 või R39/26,

preparaati ei ole pakendis üle 125 ml.

12.   Tsement ja tsementi sisaldavad preparaadid

Kui tsemendis ja tsementi sisaldavates preparaatides on lahustuva kroom(VI) kontsentratsioon rohkem kui 0,0002 % tsemendi kuivmassi kohta, peab pakendil olema tekst:

“Sisaldab kroom(VI). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni”,

kui preparaat ei ole juba klassifitseeritud ülitundlikkust tekitavaks aineks ja märgistatud riskilausega R43.

C.   Preparaadid, mida ei ole klassifitseeritud artiklite 5, 6 ja 7 tähenduses ohtlikeks, kuid mis sisaldavad vähemalt üht ohtlikku ainet

1.   Preparaadid, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks üldsusele

Artikli 14 lõike 2 punkti 1 alapunktis b nimetatud preparaatide pakendi etiketile peab olema trükitud järgmine tekst:

“Ohutuskaart esitatakse kutsealases tegevuses kasutajale tema nõudmisel”.”


(1)  Juhtudel, kus preparaadile määratakse riskilaused R49 ja R40, jäetakse alles mõlemad, kuna R40 ei erista kokkupuuteviise, samas kui R49 käsitleb ainult sissehingamist.”

(2)  Juhtudel, kus preparaadile määratakse riskilaused R49 ja R40, jäetakse alles mõlemad, kuna R40 ei erista kokkupuuteviise, samas kui R49 käsitleb ainult sissehingamist.”


II Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Komisjon

24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/20


KOMISJONI OTSUS,

23. detsember 2005,

millega muudetakse komisjoni töökorda

(2006/25/EÜ, Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 218 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 131,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 41 lõiget 1,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni töökorrale (1) lisatakse sätted, millega luuakse üldine kiirhoiatussüsteem ARGUS ja mis on käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Brüssel, 23. detsember 2005

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 308, 8.12.2000, lk 26. Töökorda on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/960/EÜ, Euratom (ELT L 347, 30.12.2005, lk 83).


LISA

KOMISJONI SÄTTED, MILLEGA LUUAKSE ÜLDINE KIIRHOIATUSSÜSTEEM ARGUS

Ning arvestades järgmist:

(1)

On sobilik, et komisjon rajaks üldise kiirhoiatussüsteemi ARGUS suutmaks oma pädevuse raames kiiremini, tõhusamalt ja koordineeritumalt reageerida mitut valdkonda haaravatele kriisidele, mis hõlmavad erinevaid poliitikavaldkondi ja mille puhul on vaja tegutseda ühenduse tasandil, olenemata nende kriiside põhjustest.

(2)

Süsteem peaks alguses põhinema sisemisel sidevõrgul, mis kriisi korral võimaldab peadirektoraatidel ja komisjoni talitustel jagada olulist teavet.

(3)

Hiljem vaadatakse kõnealune süsteem omandatud kogemuste ja tehnoloogia arengu seisukohast läbi, et tagada olemasolevate eriotstarbeliste võrgustike omavaheline seotus ja kooskõlastatus.

(4)

On oluline, et määratletaks sobilik kooskõlastamisprotsess otsuste vastuvõtmiseks ja komisjoni kiire, kooskõlastatud ja ühtse tegevuse juhtimiseks ulatusliku mitut valdkonda hõlmava kriisi puhul; samal ajal peaks süsteem olema piisavalt paindlik ning konkreetse kriisi vajaduste ja asjaoludega kohandatav ning arvestama olemasolevaid, konkreetset kriisi käsitlevaid õigusakte.

(5)

Süsteem peab arvestama olemasolevate komisjoni valdkondlike kiirhoiatussüsteemidega, mis võimaldavad komisjoni talitustel reageerida konkreetsetele kriisidele erinevates komisjoni tegevusvaldkondades, nende süsteemide konkreetsete näitajate, kogemuste, korralduse ja pädevusvaldkonnaga ning ka üldise lähimuspõhimõttega.

(6)

Komisjonil on kriiside ohjamises oluline roll ja tähelepanu tuleb eriti pöörata üldsuse teavitamisele ja tõhusale suhtlemisele kodanikega ajakirjanduse, erinevate komisjoni teabevahendite ja väljundite abil Brüsselis ja/või muus sobivamas kohas.

Artikkel 1

ARGUSe süsteem

1.   Üldine kiirhoiatus- ja reageerimissüsteem ARGUS on loodud selleks, et komisjon suudaks oma pädevuse raames kiiremini, tõhusamalt ja koordineeritumalt reageerida mitut valdkonda haaravatele kriisidele, mis hõlmavad erinevaid poliitikavaldkondi ja mille puhul on vaja tegutseda ühenduse tasandil, olenemata nende kriiside põhjustest.

2.   ARGUS koosneb

a)

sisemisest sidevõrgust;

b)

konkreetsest kooskõlastamisprotsessist, mis käivitatakse mitut valdkonda hõlmava ulatusliku kriisi korral.

3.   Käesolevad sätted ei piira komisjoni otsuse 2003/246/EÜ, Euratom (kriiside reguleerimise tegutsemiskord) kohaldamist.

Artikkel 2

ARGUSe teabevõrk

1.   Sisemine sidevõrk on alaline vahend, mis võimaldab peadirektoraatidel ja komisjoni talitustel mitut valdkonda hõlmava kriisi tekkimisel või selle ennustatava või vahetu ohu korral vahetada reaalajas asjakohast teavet ning kooskõlastada komisjoni pädevuse raames sobilik tegutsemine.

2.   Võrgustiku põhiliikmed on peasekretariaat, pressi ja teabe peadirektoraat, sealhulgas pressiesindaja talitus, keskkonna peadirektoraat, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat, õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat, välissuhete peadirektoraat, humanitaarabi peadirektoraat, personali ja halduse peadirektoraat, kaubanduse peadirektoraat, informaatika peadirektoraat, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, teadusuuringute ühiskeskus ja õigustalitus.

3.   Võrgustikku võib lisada ka teisi peadirektoraate ja komisjoni talitusi nende omal soovil juhul, kui nad täidavad lõikes 4 sätestatud miinimumtingimused.

4.   Peadirektoraadid ja talitused, kes on võrgustiku liikmed, määravad ARGUSe kontaktisiku ja rakendavad sobilikku valmisoleku korda, mis võimaldaks talitusega ühendust võtta ja talitusel kiiresti reageerida sellise kriisi korral, mille puhul talituse sekkumine oleks õigustatud. Süsteemi loomisel arvestatakse sellega, et kriisiolukorras reageerimine oleks võimalik olemasoleva personaliga.

Artikkel 3

Kooskõlastamisprotsess ulatusliku kriisi korral

1.   Mitut valdkonda hõlmava ulatusliku kriisi või selle ennustatava või vahetu ohu korral otsustab president pärast häire saamist iseseisvalt või komisjoni liikme taotlusel, kas algatada konkreetne kooskõlastamisprotsess. President otsustab samuti, kuidas jagada komisjoni poliitilist vastutust kriisile reageerimisel. President kas vastutab ise olukorra eest või delegeerib ülesande komisjoni liikmele.

2.   Kõnealune vastutus tähendab kriisile reageerimise juhtimist ja kooskõlastamist, komisjoni esindamist teistes institutsioonides ja vastutamist üldsusega suhtlemise eest. See ei mõjuta volinike olemasolevat pädevust ja mandaati kolleegiumis.

3.   Peasekretariaat käivitab presidendi või selle komisjoni liikme volitusel, kellele selline õigus on delegeeritud, artiklis 4 kirjeldatud konkreetse kriiside reguleerimise toimimisstruktuuri ehk kriiside kooskõlastamise komisjoni.

Artikkel 4

Kriiside kooskõlastamise komisjon

1.   Kriiside kooskõlastamise komisjon on spetsiaalne kriiside reguleerimise toimimisstruktuur, mis on loodud selleks, et juhtida ja kooskõlastada kriisile reageerimist ning ühendada asjaomasete komisjoni peadirektoraatide ja talituste esindajaid. Tavaliselt on kriiside kooskõlastamise komisjonis esindatud artikli 2 lõikes 2 nimetatud peadirektoraadid ja talitused; lisaks neile kuuluvad kõnealusesse komisjoni nende peadirektoraatide ja talituste esindajad, mida konkreetne kriis mõjutab. Kriiside kooskõlastamise komisjon kasutab talituste olemasolevaid ressursse ja vahendeid.

2.   Kriiside kooskõlastamise komisjoni juhatab asepeasekretär, kes vastutab poliitikavaldkondade kooskõlastamise eest.

3.   Kriiside kooskõlastamise komisjon eelkõige hindab ja jälgib olukorra arengut, tuvastab probleeme ning võimalusi otsuste ja meetmete vastuvõtmiseks, tagab otsuste ja meetmete rakendamise ning koherentse ja järjekindla reageerimise.

4.   Kriiside kooskõlastamise komisjonis tehtud otsused võetakse vastu tavalise komisjoni otsuse tegemise menetluse käigus ning vastuvõetud otsuse viivad ellu peadirektoraadid ja kiirhoiatussüsteemid.

5.   Komisjoni talitused tagavad reageerimisega seotud ülesannete kohusetundliku täitmise oma pädevusvaldkonnas.

Artikkel 5

Tegevusjuhised

Tegevusjuhistes sätestatakse käesoleva otsuse rakendamise üksikasjad.

Artikkel 6

Komisjon vaatab käesoleva otsuse läbi hiljemalt üks aasta pärast selle jõustumist, lähtudes omandatud kogemustest ja tehnoloogilisest arengust, ning võtab vajaduse korral vastu ARGUSe toimimisega seotud lisameetmed.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/23


KOMISJONI SOOVITUS,

18. jaanuar 2006,

teraviljas ja teatavates muudes taimesaadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide järgimise tagamiseks mõeldud ühenduse 2006. aasta kooskõlastatud järelevalve programmi ning riiklike 2007. aasta järelevalveprogrammide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 11 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/26/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 211,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimesaadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidijääkide piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artikli 4 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiividega 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ on ette nähtud, et komisjon peaks järk-järgult välja töötama süsteemi, mis võimaldaks hinnata kokkupuudet pestitsiididega toidu kaudu. Realistlike hinnangute võimaldamiseks peaksid olema kättesaadavad andmed pestitsiidijääkide järelevalve kohta mitmetes toiduainetes, mis on Euroopas peamised toidukomponendid. On üldiselt teada, et Euroopa peamised toidukomponendid koosnevad 20–30 toiduainest. Arvestades riiklikul tasandil kättesaadavaid vahendeid pestitsiidijääkide kontrollimiseks, on liikmesriikidel kooskõlastatud järelevalve programmi raames võimalik igal aastal analüüsida üksnes kaheksa toiduaine proove. Pestitsiidide kasutamine on kolmeaastase ajavahemiku jooksul muutunud. Seega tuleks iga pestitsiidi kontrollida 20–30 toiduaines kolmeaastaste tsüklite järel.

(2)

Käesolevas soovituses käsitletud pestitsiidijääke tuleks kontrollida 2006. aastal, sest see võimaldab kasutada saadud andmeid selleks, et hinnata tegelikku kokkupuudet nendega toidu kaudu.

(3)

Igal kooskõlastatud kontrollimisel on vaja kasutada süstemaatilist statistilist lähenemist võetavate proovide arvu suhtes. Sellise lähenemise on sätestanud Codex Alimentarius’e komisjon. (3) Binomiaaljaotuse põhjal saab arvutada, et 613 proovi kontrollimine võimaldab 99 % tõenäosusega tuvastada ühe proovi, mis sisaldab pestitsiidide jääke üle määramispiiri (LOD), kui alla 1 % taimsetest toodetest sisaldab jääke üle kõnealuse piiri. Nende proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike ja tarbijate arvule, võttes vähemalt 12 proovi toote kohta aastas.

(4)

Komisjoni veebilehel on avaldatud “Pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedikontrolli korda” käsitlevad suunised. (4) Ollakse ühel meelel, et liikmesriikide analüüsilaborid peaksid kõnealuseid suuniseid rakendama võimalikult ulatuslikult ning need tuleks järelevalveprogrammide rakendamise kogemusi silmas pidades pidevalt üle vaadata.

(5)

Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiviga 2002/63/EÜ (5) on kehtestatud ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ja tühistatud direktiiv 79/700/EMÜ. Kõnealuses direktiivis sätestatud proovivõtumeetodid ja -toimingud hõlmavad Codex Alimentarius’e komisjoni soovitatud meetodeid ja toiminguid.

(6)

Direktiividega 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ nõutakse, et liikmesriigid täpsustaksid oma riiklike kontrolliprogrammide koostamisel kasutatud kriteeriumid. Selline teave peaks sisaldama kriteeriume, mida kohaldatakse võetavate proovide ja tehtavate analüüside arvu kindlaksmääramisel, samuti teatamiskünniste kohaldamisel, ning kriteeriume, mille alusel teatamiskünnised on kindlaks määratud, ja akrediteerimise üksikasju vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 882/2004 (6) ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks. Esitada tuleb ka rikkumiste arv ja iseloom ning võetud meetmed.

(7)

Imikutoidu pestitsiidijääkide piirnormid määrati kindlaks vastavalt komisjoni 14. mai 1991. aasta direktiivi 91/321/EMÜ (imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta) (7) artiklile 6 ning komisjoni 16. veebruari 1996. aasta direktiivi 96/5/EÜ, Euratom (imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta) (8) artiklile 6.

(8)

Teavet järelevalveprogrammide tulemuste kohta on eriti kohane töödelda, säilitada ja edastada elektrooniliste/infotehnoloogiliste meetoditega. Andmete edastamiseks elektronposti teel liikmesriikidelt komisjonile on välja töötatud vastavad vormid. Seepärast peaks liikmesriikidel olema võimalik saata oma aruanded komisjonile tüüpvormis. Sellist tüüpvormi täiendab tõhusaimalt komisjon suuniste väljatöötamise käigus.

(9)

Käesoleva soovitusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

SOOVITAB JÄRGMIST:

1.

Liikmesriike kutsutakse üles 2006. aastal võtma ja analüüsima igale liikmesriigile iga toiduaine puhul II lisaga ettenähtud arvu proove (kajastades vastavalt riigi, ühenduse ja kolmanda riigi osa liikmesriigi turul) I lisas kindlaksmääratud toiduaine/pestitsiidijäägi kombinatsioonide kohta.

Proovivõtutoiming, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas komisjoni direktiiviga.

2.

Eriti ohtlike pestitsiidide puhul, s.t ARfD määramisel (nt fosfororgaanilised estrid, endosulfaan ja N-metüülkarbamaadid) tuleb proove võtta viisil, mis võimaldab kaht laboriproovi. Kui esimene laboriproov sisaldab uuritavat pestitsiidi avastataval määral, tuleb teise laboriproovi ühikuid analüüsida eraldi. See kehtib järgmiste toiduainete puhul:

baklažaanid,

viinamarjad, (9)

banaanid,

pipar.

Nendest toodetest võetud mõistlikust hulgast proovidest tuleb teise laboriproovi ühikuid analüüsida eraldi, kui selliseid pestitsiide leitakse esimeses proovis, ning eriti juhul, kui see on ühe ja sama tootja toodang.

3.

I ja II lisaga ettenähtud proovidest peab iga liikmesriik võtma ja analüüsima:

a)

vähemalt 10 proovi köögivilja-, puuvilja- ja teraviljapõhistest imikutoitudest;

b)

teatava hulga proove mahepõllumajandustoodetest, mille arv peegeldab mahepõllumajandustoodete turuosa igas liikmesriigis (võimaluse korral vähemalt üks).

4.

Liikmesriike kutsutakse üles esitama I lisas kindlaksmääratud toote/pestitsiidijäägi kombinatsioonide kaupa uuritud proovide analüüsi tulemused hiljemalt 31. augustiks 2007. aastal ning seejuures märkima:

a)

kasutatud analüüsimeetodid ja saavutatud teatamiskünnised vastavalt “Pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedikontrolli korras” sätestatule;

b)

rikkumiste arvu ja iseloomu ning võetud meetmed.

5.

Aruanne tuleb koostada vormis (kaasa arvatud elektronvorm), mis vastab suunistele, mille toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee on andnud liikmesriikidele seoses ühenduse kooskõlastatud järelevalve programme käsitlevate komisjoni soovituste rakendamisega.

Imikutoidust ja mahepõllumajandustoodetest võetud proovide analüüsi tulemused tuleb esitada eraldi andmelehtedel.

6.

Liikmesriike kutsutakse üles saatma hiljemalt 31. augustiks 2006. aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele direktiivi 86/362/EMÜ artikli 7 lõike 3 ja direktiivi 90/642/EMÜ artikli 4 lõike 3 alusel nõutud teabe 2005. aasta kontrolli kohta, et tagada vähemalt kontrollproovide võtmise abil vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele, sealhulgas järgmised andmed:

a)

pestitsiidijääke käsitlevate riiklike programmide tulemused;

b)

teave liikmesriikide laboratooriumide kvaliteedikontrolli korra kohta, eelkõige teave “Pestitsiidijääkide analüüsi kvaliteedikontrolli korda” käsitlevate suuniste nende aspektide kohta, mida liikmesriik ei ole suutnud kohaldada või mille kohaldamisel on esinenud raskusi;

c)

teave analüüsilaboratooriumide akrediteerimise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 12 sätetele (sealhulgas akrediteerimise liik, akrediteerimisasutus ja akrediteerimistunnistuse koopia);

d)

teave tasemekatsete ja laboritevaheliste võrdluskatsete kohta, milles laboratoorium on osalenud.

7.

Liikmesriike kutsutakse üles saatma hiljemalt 30. septembriks 2006. aastal komisjonile 2007. aastaks kavandatavad riiklikud järelevalveprogrammid direktiividega 90/642/EMÜ ja 86/362/EMÜ kindlaksmääratud pestitsiidijääkide piirnormide jälgimiseks, sealhulgas järgmine teave:

a)

kriteeriumid, mille alusel on kindlaks määratud võetavate proovide ja tehtavate analüüside arv;

b)

kohaldatud teatamiskünnised ja nende teatamiskünniste kindlaksmääramise kriteeriumid ja

c)

üksikasjad analüüsilaboratooriumide akrediteerimise kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004.

Brüssel, 18. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2005/76/EÜ (ELT L 293, 9.11.2005, lk 14).

(2)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/76/EÜ.

(3)  Codex Alimentarius, Pestitsiidijäägid toiduainetes, Rooma 1994, ISBN 92-5-203271-1; 2. köide, lk 372.

(4)  Dokument nr SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30.

(6)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1, parandatud versioon ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.

(7)  EÜT L 175, 4.7.1991, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/14/EÜ (ELT L 41, 14.2.2003, lk 37).

(8)  EÜT L 49, 28.2.1996, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/13/EÜ (ELT L 41, 14.2.2003, lk 33).

(9)  Viinamarjade puhul loetakse ühiku (st tavalise kobara) suuruseks umbes 500 g.


I LISA

KONTROLLITAVAD PESTITSIIDI-/TOOTEKOMBINATSIOONID

Analüüsitavad pestitsiidijäägid

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Atsefaat

(b)

(c)

(a)

Atseetamipriid

 

(c)

(a)

Aldikarb

(b)

(c)

(a)

Asiinfossmetüül

(b)

(c)

(a)

Asoksüstrobiin

(b)

(c)

(a)

Benomüülrühm

(b)

(c)

(a)

Bifentriin

(b)

(c)

(a)

Bromopropülaat

(b)

(c)

(a)

Bupirimaat

(b)

(c)

(a)

Buprofesiin

 

(c)

(a)

Kaptaan + Folpeet

Kaptaan

Folpeet

(b)

(c)

(a)

Karbarüül

(b)

(c)

(a)

Kloormekvaat (2)

(b)

(c)

(a)

Klorotaloniil

(b)

(c)

(a)

Kloorprofaam

(b)

(c)

(a)

Kloorpürifoss

(b)

(c)

(a)

Kloorpürifossmetüül

(b)

(c)

(a)

Tsüpermetriin

(b)

(c)

(a)

Tsüprodiniil

(b)

(c)

(a)

Deltametriin

(b)

(c)

(a)

Diasinoon

(b)

(c)

(a)

Diklofluaniid

(b)

(c)

(a)

Diklorofoss

 

(c)

(a)

Dikofool

(b)

(c)

(a)

Dimetoaat + ometoaat

Dimetoaat

Ometoaat

(b)

(c)

(a)

Difenüülamiin

(b)

(c)

(a)

Endosulfaan

(b)

(c)

(a)

Fenheksamiid

(b)

(c)

(a)

Fenitrotioon

 

(c)

(a)

Fludioksoniil

(b)

(c)

(a)

Heksütiasoks

 

(c)

(a)

Imasaliil

(b)

(c)

(a)

Imidaklopriid

(b)

(c)

(a)

Indoksakarb

 

(c)

(a)

Iprodioon

(b)

(c)

(a)

Iprovalikarb

 

(c)

(a)

Kresoksiimmetüül

(b)

(c)

(a)

Lambdatsühalotriin

(b)

(c)

(a)

Malatioon

(b)

(c)

(a)

Maneebrühm

(b)

(c)

(a)

Mepanipüriim

 

(c)

(a)

Metalaksüül

(b)

(c)

(a)

Metamidofoss

(b)

(c)

(a)

Metidatioon

(b)

(c)

(a)

Metiokarb

(b)

(c)

(a)

Metomüül

(b)

(c)

(a)

Müklobutaniil

(b)

(c)

(a)

Oksüdemetoonmetüül

(b)

(c)

(a)

Paratioon

(b)

(c)

(a)

Penkonasool

 

(c)

(a)

Fosaloon

(b)

(c)

(a)

Pirimikarb

(b)

(c)

(a)

Pirimifossmetüül

(b)

(c)

(a)

Prokloraas

 

(c)

(a)

Protsümidoon

(b)

(c)

(a)

Profenofoss

 

(c)

(a)

Propargiit

(b)

(c)

(a)

Püretriinid

(b)

(c)

(a)

Pürimetaniil

(b)

(c)

(a)

Püriproksüfeen

 

(c)

(a)

Kinoksüfeen

 

(c)

(a)

Spiroksamiin

(b)

(c)

(a)

Tebukonasool

 

(c)

(a)

Tebufenosiid

 

(c)

(a)

Tiabendasool

(b)

(c)

(a)

Tolkloflossmetüül

(b)

(c)

(a)

Tolüülfluaniid

(b)

(c)

(a)

Triadimefoon + triadimenool

Triadimefoon

Triadimenool

(b)

(c)

(a)

Vinklosoliin

(b)

(c)

(a)

a)

Oad (värsked või külmutatud), porgandid, kurgid, apelsinid või mandariinid, pirnid, kartulid, riis, spinat (värske või külmutatud).

b)

Baklažaanid, banaanid, lillkapsas, viinamarjad, apelsinimahl, () oad (värsked/külmutatud, ilma kaunadeta), pipar (magus), nisu.

c)

Õunad, peakapsas, porrulauk, salat, tomatid, virsikud, sealhulgas nektariinid ja sarnased hübriidid; rukis või kaer, maasikad.


(1)  Soovituslik 2007. ja 2008. aastaks, käsitletakse nendeks aastateks soovitatud programmides.

(2)  Kloormekvaati tuleb analüüsida teraviljas, porgandites, viliköögiviljas ja pirnides.

(3)  Apelsinimahla puhul peavad liikmesriigid täpsustama lähteaine (kontsentraadid või värske puuvili).


II LISA

Iga toote puhul võetavate ja analüüsitavate proovide arv liikmesriigiti.

Riigi kood

Proovid

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Proovide minimaalne üldarv: 613


(1)  Üksiku jäägi tuvastamiseks kasutatud iga meetodi kohta võetavate proovide miinimumarv.

(2)  Mitme jäägi tuvastamiseks kasutatud iga meetodi kohta võetavate proovide miinimumarv.


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/30


KOMISJONI OTSUS,

16. jaanuar 2006,

Mehhikost inimtoiduks ettenähtud hobuslaste liha ja lihatoodete importimise eritingimuste kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 16 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/27/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (2) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 97/78/EÜ ja määrusele (EÜ) nr 178/2002 tuleb võtta vajalikud meetmed selliste kolmandatest riikidest pärit toodete importimisel, mis võivad tõsiselt ohustada loomade või inimeste tervist, või nende importimisel riikidest, kus selline oht levib.

(2)

Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiviga 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beeta-agonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ, (3) on keelatud kolmandatest riikidest selliste loomade ja nende liha ning sellisest lihast valmistatud lihatoodete import, kellele on manustatud kõnealuseid aineid, välja arvatud ravi või zootehnilisel otstarbel manustamise korral.

(3)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (4) on esitatud loetelu ainetest, mida ei tohi liha tootmisel kasutada, ja loetelu ainetest, mille suhtes kehtivad jääkide piirnormid. Selles on esitatud ka nimekiri teatavatest veterinaarravimitest, mille suhtes kehtivad ajutised jääkide piirnormid. Kõnealuseid veterinaarravimeid võib leiduda hobuslaste lihas.

(4)

Ühenduse viimase kontrollkäigu ajal Mehhikosse avastati tõsiseid puudusi Mehhiko ametiasutuste suutlikkuses usaldusväärselt kontrollida hobuslaste liha ja eelkõige tuvastada direktiiviga 96/22/EÜ keelatud aineid.

(5)

Kõnealusel kontrollkäigul avastati puudujääke ka seoses veterinaarravimite turu kontrolliga, sealhulgas loata ravimeid. Need puudujäägid võimaldavad hobuseliha tootmisel kergesti tarvitada keelatud aineid. Kõnealused ained võivad seetõttu esineda inimtoiduks ettenähtud hobuslaste lihas ja sellest valmistatud toodetes. Nende ainete esinemine toidus kujutab endast tõsist ohtu inimeste tervisele.

(6)

Liikmesriigid peaksid Mehhikost imporditavat hobuslaste liha ja sellest valmistatud tooteid asjakohaselt kontrollima ühenduse piiril, et takistada sellise hobuslaste liha ja sellest valmistatud inimtoiduks kõlbmatute lihatoodete turuleviimist.

(7)

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 on loodud kiirhoiatussüsteem, mida tuleks kasutada direktiivi 97/78/EÜ artikli 22 lõikega 2 ettenähtud vastastikuse teabevahetuse nõude täitmiseks. Lisaks hoiavad liikmesriigid komisjoni regulaarsete aruannete kaudu kursis Mehhikost imporditava hobuslaste liha ja sellest valmistatud lihatoodete saadetistest ametliku kontrolli käigus võetud kõikide proovide analüüsitulemustega.

(8)

Käesolev otsus tuleks läbi vaadata Mehhiko pädevate asutuste pakutavaid tagatisi arvestades ja liikmesriikide tehtud analüüside tulemuste põhjal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevat otsust kohaldatakse Mehhikost imporditava hobuslaste liha ja sellest valmistatud lihatoodete (“hobuslaste liha ja sellest valmistatud lihatooted”) suhtes.

Artikkel 2

Ametlik kontroll

1.   Vastavalt direktiivile 96/22/EÜ tagavad liikmesriigid asjakohaseid proovivõtuplaane ja avastamismeetodeid kasutades, et iga hobuslaste liha ja sellest valmistatud tooteid sisaldav saadetis läbib ametliku ohutuskontrolli, eriti teatavate hormonaalse toimega ainete ja kasvu kiirendavate beeta-agonistide esinemise suhtes.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kolme kuu järel aruande kõigist lõikes 1 käsitletud toodete saadetiste ametliku kontrolli käigus tehtud analüüside tulemustest. Kõnealune aruanne esitatakse igale kvartalile järgneval kuul (aprill, juuli, oktoober ja jaanuar).

Artikkel 3

Kulude katmine

Kõik käesoleva otsuse kohaldamisega seotud kulud kannab kaubasaatja, kaubasaaja või ükskõik kumma esindaja.

Artikkel 4

Vastavus

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata meetmetest, mis nad võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks.

Artikkel 5

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse läbi Mehhiko pädevate asutuste pakutud tagatiste ja artiklis 2 osutatud ametliku kontrolli tulemuste põhjal.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

(3)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/74/EÜ (ELT L 262, 14.10.2003, lk 17).

(4)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1518/2005 (ELT L 244, 20.9.2005, lk 11).


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/32


KOMISJONI OTSUS,

18. jaanuar 2006,

teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 43 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/28/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

võttes arvesse liikmesriikide taotlusi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teatavad liikmesriigid on määruse (EÜ) nr 1760/2000 kohaselt taotlenud, et veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaega pikendataks kuni kuue kuuni, juhul kui loomi peetakse erandlikes haldustingimustes ning kui piirkonna looduslikult ebasoodsad tingimused ja loomade väga agressiivne käitumine muudavad kõrvamärkide kinnitamise 20 päeva jooksul pärast looma sündi keeruliseks või isegi ohtlikuks.

(2)

Kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamist tuleks lubada kõnealuste asjaolude puhul ja vastavalt teatavatele kaitsemeetmetele. Eelkõige on vaja tagada, et ei kahjustataks veiste andmebaasis sisalduva teabe kvaliteeti ning et kõrvamärkideta veiseid ei viidaks teise kohta.

(3)

Kõnealust pikendamist tuleks kohaldada üksnes nende põllumajandusettevõtete suhtes, millele asjaomane liikmesriik on andnud eraldi loa kooskõlas selgelt määratletud kriteeriumidega.

(4)

Kuna käesoleva otsusega ettenähtud meetmeid tuleks kohaldada kõikide liikmesriikide suhtes, tuleks tunnistada kehtetuks komisjoni 12. oktoobri 1998. aasta otsus 98/589/EÜ Hispaania karja kuuluvatele teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamiseks sätestatud maksimumtähtaja pikendamise kohta, (2) mille erisätted hõlmavad üksnes Hispaaniat.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kõrvamärkide kinnitamiseks ettenähtud ajavahemiku pikendamiseks luba

Tingimusel et käesoleva otsuse artiklites 2–5 sätestatud tingimused on täidetud, võivad liikmesriigid lubada põllumajandusettevõtetel pikendada määruse (EÜ) nr 1760/2000 artikli 4 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud maksimumtähtaega kuni kuue kuuni muuks otstarbeks kui piimatootmiseks peetavate ammlehmade vasikate kõrvamärkide kinnitamise puhul.

Artikkel 2

Loa andmise tingimused

1.   Liikmesriigid võivad anda artiklis 1 ettenähtud loa, kui nad on veendunud, et järgmised tingimused on täidetud:

a)

tegemist on vabapidamisega põllumajandusettevõttega, kus ammlehmi peetakse eritingimustes;

b)

tegemist on loomapidamise piirkonnaga, mille oluliste looduslikult ebasoodsate tingimuste tõttu väheneb füüsiline kontakt inimestega;

c)

tegemist on loomadega, kes ei ole harjunud olema inimestega tavalises kontaktis ning kelle käitumine on väga agressiivne;

d)

pärast kõrvamärkide kinnitamist võib iga vasikat selgelt emaga seostada.

2.   Liikmesriigid võivad sätestada täiendavad kriteeriumid, et eelkõige piirata artikliga 1 ettenähtud lubade väljaandmist teatavates geograafilistes piirkondades või teatavatele tõugudele.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesoleva otsuse kohaldamisest ja võimalikest täiendavatest kriteeriumidest, mille nad sätestavad kooskõlas lõikega 2.

Artikkel 3

Kõrvamärkide kinnitamine

Artikliga 1 ettenähtud luba omavates põllumajandusettevõtetes kinnitatakse kõrvamärgid hiljemalt siis, kui vasikas:

saab kuuekuuseks,

lahutatakse emast,

lahkub asjaomasest põllumajandusettevõttest.

Artikkel 4

Elektrooniline andmebaas

1.   Pädev asutus registreerib määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklis 5 osutatud veiste elektroonilisse andmebaasi käesoleva otsuse artikliga 1 ettenähtud load vastavalt nendele põllumajandusettevõtetele, kellele kõnealused load antakse.

2.   Teatades määruse (EÜ) nr 1760/2000 artikli 7 lõike 1 kohaselt iga looma sünnist, teatavad loomapidajad pädevale asutusele kõik loomad, kellele käesoleva otsuse kohaselt ei ole veel kõrvamärki kinnitatud.

3.   Pädev asutus registreerib veiste elektroonilisse andmebaasi kõrvamärkideta loomadena need loomad, kellele ei ole nende sünnist teatamise ajaks veel kõrvamärki kinnitatud.

Artikkel 5

Kontroll

Pädev asutus teeb igal aastal vähemalt ühe kontrollkäigu igasse artikliga 1 ettenähtud luba omavasse põllumajandusettevõttesse. Pädev asutus tühistab kõnealuse loa, kui artiklis 2 osutatud tingimusi enam ei täideta.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 98/589/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. jaanuar 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(2)  EÜT L 283, 21.10.1998, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 99/520/EÜ (EÜT L 199, 30.7.1999, lk 72).


Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/34


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/29/ÜVJP,

23. jaanuar 2006,

millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 96/184/ÜVJP relvaekspordi kohta endisesse Jugoslaaviasse

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. veebruaril 1996 vastu ühise seisukoha 96/184/ÜVJP (1) relvaekspordi kohta endisesse Jugoslaaviasse, mida on korduvalt muudetud. Sellest tulenevalt kohaldatakse 1996. aastal kehtestatud relvaembargot üksnes Bosnia ja Hertsegoviina suhtes.

(2)

Bosnias ja Hertsegoviinas toimunud arengud, sealhulgas asjaolu, et Bosnia ja Hertsegoviina on vastu võtnud asjakohastele ELi normidele vastavad relvade eksporti, importi ja transiiti käsitlevad õigusaktid ja rakendab neid, õigustab nimetatud riigi suhtes ühise seisukoha 96/184/ÜVJP alusel kehtestatud piiravate meetmete tühistamist.

(3)

Lisaks sellele volitas nõukogu 21. novembril 2005 komisjoni alustama läbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviinaga stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks.

(4)

Seetõttu tuleks ühine seisukoht 96/184/ÜVJP kehtetuks tunnistada, tingimusel et liikmesriigid kohaldavad rangelt 8. juunil 1998 vastu võetud ELi relvaekspordi toimimisjuhendit ja relvaekspordi korral endisesse Jugoslaaviasse võtavad arvesse EL poliitika eesmärke selles piirkonnas, mille põhieesmärk on rahu ja stabiilsuse saavutamine piirkonnas, sealhulgas vajadust relvastuskontrolli ja relvastuse vähendamise järele võimalikult madala tasemeni ning usaldust suurendavate meetmete järele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühine seisukoht 96/184/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  EÜT L 58, 7.3.1996, lk 1. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2001/719/ÜVJP (EÜT L 268, 9.10.2001, lk 49).


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/36


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/30/ÜVJP,

23. jaanuar 2006,

millega uuendatakse ja täiendatakse Côte d’Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/852/ÜVJP Côte d’Ivoire'i vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1572 (2004) Côte d’Ivoire'i vastu kehtestatud meetmeid. Kooskõlas nimetatud resolutsiooniga kohaldati neid meetmeid kuni 15. detsembrini 2005.

(2)

Seoses hiljutiste arengutega Côte d’Ivoire'is võttis ÜRO Julgeolekunõukogu 15. detsembril 2005 vastu resolutsiooni 1643 (2005), millega uuendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1572 (2004) kehtestatud piiravaid meetmeid järgmiseks 12-kuuliseks ajavahemikuks.

(3)

Seetõttu tuleks uuendada ühise seisukohaga 2004/853/ÜVJP kehtestatud meetmeid järgmiseks 12-kuuliseks ajavahemikuks alates 16. detsembrist 2005, et jõustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1643 (2005).

(4)

Lisaks neile meetmetele nõutakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1643 (2005) lõikega 6 meetmete võtmist Côte d’Ivoire'ist pärit kõigi töötlemata teemantide impordi takistamiseks. Ühendus juba kohaldab kõnealuseid meetmeid vastavalt nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukohaga 2004/852/ÜVJP kehtestatud meetmeid kohaldatakse järgmisel 12-kuulisel ajavahemikul, kui nõukogu ei otsusta teisiti kooskõlas mõne tulevase asjaomase ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga.

Artikkel 2

Lisaks artiklis 1 osutatud meetmetele keelatakse kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1643 (2005) kõigi töötlemata teemantide import Côte d’Ivoire'st ühendusse, olenemata sellest, kas need teemandid on Côte d’Ivoire'i päritolu või mitte.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse 16. detsembrist 2005 kuni 15. detsembrini 2006.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 50.

(2)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1574/2005 (ELT L 253, 29.9.2005, lk 11).


24.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 19/38


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2006/31/ÜVJP,

23. jaanuar 2006,

Libeeria vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. veebruaril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/137/ÜVJP, mis käsitleb Libeeria vastu suunatud piiranguid, (1) et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1521 (2003) Libeeria suhtes kehtestatud meetmeid.

(2)

22. detsembril 2004 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2004/902/ÜVJP, (2) millega pikendatakse 12 kuu võrra ühise seisukoha 2004/137/ÜVJP kehtivust kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1579 (2004).

(3)

Seoses hiljutiste arengutega Libeerias võttis ÜRO Julgeolekunõukogu 20. detsembril 2005 vastu resolutsiooni 1647 (2005), millega uuendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1521 (2003) kehtestatud piiravaid meetmeid relvade ja reisimise kohta järgmiseks 12-kuuliseks ajavahemikuks ning millega uuendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1521 (2003) kehtestatud piiravaid meetmeid teemantide ja puidu kohta järgmiseks kuuekuuliseks ajavahemikuks.

(4)

Seetõttu tuleks uuendada ühise seisukohaga 2004/137/ÜVJP kehtestatud meetmeid alates 23. detsembrist 2005, et jõustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1647 (2005),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Ühise seisukoha 2004/137/ÜVJP artiklitega 1 ja 2 kehtestatud meetmeid kohaldatakse järgmisel 12-kuulisel ajavahemikul, kui nõukogu ei otsusta teisiti kooskõlas mõne tulevikus vastuvõetava ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohase resolutsiooniga.

2.   Ühise seisukoha 2004/137/ÜVJP artiklitega 3 ja 4 kehtestatud meetmeid kohaldatakse järgmisel kuuekuulisel ajavahemikul, kui nõukogu ei otsusta teisiti kooskõlas mõne tulevikus vastuvõetava ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohase resolutsiooniga.

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 23. detsembrist 2005 kuni 22. detsembrini 2006.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. jaanuar 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PRÖLL


(1)  ELT L 40, 12.2.2004, lk 35.

(2)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 113.