ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 16

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
20. jaanuar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 51/2006, 22. detsember 2005, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 52/2006, 22. detsember 2005, millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse Läänemere suhtes

184

 

*

Nõukogu määruse (EÜ) nr 51/2006 (millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes) addendum

200

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

20.1.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 51/2006

22. detsember 2005

millega määratakse 2006. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse nõukogu 6. mai 1996. aasta määrust (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (2), eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 423/2004, millega kehtestatakse meetmed tursavarude taastamiseks, (3) eriti selle artikleid 6 ja 8,

võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 811/2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks, (4) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 4 kohaselt peab nõukogu vastu võtma meetmed, mis tagavad juurdepääsu vetele ja kalavarudele ning säästva kalandustegevuse, võttes arvesse kättesaadavaid teadussoovitusi ning eelkõige kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee aruannet.

(2)

Nõukogu on määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 alusel kohustatud kehtestama iga kalavaru või kalavarude rühma lubatud kogupüügi (TAC). Kalapüügivõimalused tuleks jaotada liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel kõnesoleva määruse artikliga 20 kindlaksmääratud kriteeriumide kohaselt.

(3)

Lubatud kogupüügi ja kvootide tulemusliku majandamise tagamiseks tuleks kehtestada konkreetsed kalapüügitingimused.

(4)

Ühenduse tasandil on vaja kindlaks määrata kalavarude majandamise põhimõtted ja teatav kord, mis võimaldab liikmesriikidel tagada oma lipu all sõitvate laevade püügitegevuse.

(5)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 3 sätestatakse olulised kalapüügivõimaluste jaotamisega seotud mõisted.

(6)

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 2 kohaselt tuleb kindlaks määrata kalavarud, mille suhtes kohaldatakse erinevaid kõnealuses artiklis nimetatud meetmed.

(7)

Ühendus on kalandussuhteid käsitlevate kokkulepete ja protokollidega ettenähtud korras kalapüügiõiguste üle nõu pidanud Norra (5), Fääri saarte (6) ja Gröönimaaga (7).

(8)

Ühendus on mitme piirkondliku kalandusorganisatsiooni lepinguosaline. Need kalandusorganisatsioonid on soovitanud kehtestada teatavate liikide suhtes püügipiirangud ja muud kaitse-eeskirjad. Seetõttu peaks ühendus sellised soovitused rakendama.

(9)

Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC) võttis 2005. aasta juunis toimunud aastakoosolekul vastu kulduim-tuuni, suursilm-tuuni ja vööttuuni püügipiirangud ja kaaspüüki käsitlevad tehnilised meetmed. Kuigi ühendus ei ole IATTCi liige, on vaja neid meetmeid rakendada, et tagada kõnealuse organisatsiooni jurisdiktsiooni alla kuuluvate ressursside säästev majandamine.

(10)

Rahvusvaheline Atlandi Tuunikaitse Komisjon (ICCAT) võttis oma 2005. aasta koosolekul vastu tabelid, milles esitatakse ICCATi lepinguosaliste poolt kasutamata jäänud ja ettenähtust rohkem kasutatud kalapüügivõimalused. ICCAT võttis sellega seoses vastu otsuse, milles märgitakse, et ühendus ei kasutanud 2004. aastal mitme kalavaru kvoote täiel määral.

(11)

Et arvesse võtta ICCATi kohandusi ühenduse kvootides, tuleks kvootide kasutamata osast tulenevate kalapüügivõimaluste jaotamisel aluseks võtta iga liikmesriigi vastav kasutamata osa, ilma et muutuks aastase lubatud kogupüügi käesoleva määrusega kehtestatud jaotamispõhimõte.

(12)

Kalapüügivõimalusi tuleks kasutada vastavalt ühenduse asjaomastele õigusaktidele, eelkõige vastavalt järgmistele õigusaktidele: komisjoni 20. mai 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 1381/87, millega kehtestatakse kalalaevade tähistamist ja dokumenteerimist käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, (8), komisjoni 22. septembri 1983. aasta määrus (EMÜ) nr 2807/83, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad, (9) nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (10) nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1954/2003, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist, (11) nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1626/94, millega kehtestatakse Vahemere kalavarude kaitse teatavad tehnilised meetmed, (12) nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1627/94, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted, (13) nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas, (14) nõukogu 30. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu, (15) nõukogu 17. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta, (16) nõukogu 29. juuni 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1434/98, millega täpsustatakse tingimusi, mille alusel võib lossida heeringat muuks tööstuslikuks otstarbeks kui vahetult inimtoiduks, (17) nõukogu 26. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 423/2004, millega kehtestatakse meetmed tursavarude taastamiseks, (18) komisjoni 18. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2244/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta, (19) nõukogu 22. septembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 2930/86 kalalaevade omaduste määratlemise kohta, (20) nõukogu 14. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 973/2001, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed teatavate siirdekalavarude kaitseks, (21) nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2347/2002, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused, (22) ja nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2270/2004, millega kehtestatakse 2005. ja 2006. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas. (23).

(13)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) nõuande kohaselt on vaja alapiirkonnas VIII kohaldada anšoovisepüügi suhtes ajutist püügipiirangute reguleerimise süsteemi.

(14)

ICESi nõuande kohaselt on vaja ICESi alapiirkonnas IV ja rajooni IIIa põhjaosas kohaldada tobiapüügi suhtes ajutist püügikoormuse reguleerimise süsteemi.

(15)

Võttes arvesse teaduslikku teavet põhjaputassuu varude bioloogilise seisundi kohta ning pärast rannikuäärsete riikide vahelisi läbirääkimisi selliste varude majandamise üle on vaja majandamispiirkondasid muuta, võttes seejuures arvesse asjakohase kalapüügi konkreetseid iseärasusi.

(16)

ICESi viimaste teadusnõuannete kohase üleminekumeetmena tuleks veelgi vähendada teatavate süvamereliikide püügi koormust.

(17)

Määruses (EÜ) nr 423/2004 sätestatud tursapüügikoormuse piirangute kohandamiseks tehakse ettepanek rakendada teistsugust korda, et püügikoormus oleks kooskõlas lubatud kogupüügiga vastavalt kõnealuse määruse artikli 8 lõikele 3.

(18)

Teadusnõuannetest selgub, et Põhjamere atlandi merilesta ei püüta säästvalt ning vette tagasi lastud kalade hulk on väga suur. Teadussoovitustest ja Põhjamere piirkondlike nõuandekomisjonide nõuannetest selgub, et on asjakohane kohandada kalapüügivõimalusi atlandi lesta püügiga tegelevate laevade püügikoormuse osas.

(19)

La Manche'i lääneosa merikeelevarude suhtes on vaja kohaldada ajutist püügikoormuse reguleerimise kava. Kattegati, Põhjamere, Skagerraki ja La Manche'i lääneosa, Iiri mere ning Šotimaa läänerosa tursavarude ning ICESi rajoonide VIIIc ja IXa merluusivarude ja norra salehomaari varude püügikoormuse reguleerimise kava on vaja kohandada.

(20)

Määruse (EÜ) nr 1434/98 artikliga 2 ei tagata heeringapüügi piiramist kõnealusele liigile kehtestatud püügilimiidini. Seepärast on vaja võtta üleminekumeetmeid, et tagada sortimata lossimistel vajalik järelevalve ja heeringa loendamine.

(21)

Praegu on Šotimaa ja Iirimaa lääneranniku süvamerealadel nakkevõrkudega kalastamisel tavaks kasutada liiga pikki nakkevõrke ning selle tagajärjel jäetakse võrgud merre liiga kauaks ja lastakse tagasi vette suures koguses kala. Kaotatud või tahtlikult mahajäetud võrgud võivad tagasi nõudmata aastaid kala püüda. Teadusuuringud on näidanud, et kõnealune püügiviis kujutab süvamereliikide jaoks suurt ohtu ning kuni püsivamate meetmete võtmiseni on vaja kõnealune püük ajutiselt keelata.

(22)

Merluusivarude säästva kasutamise tagamiseks ja vette tagasi laskmise vähendamiseks tuleks alarajoonides VIII a, b, d üleminekumeetmetena rakendada selektiivsete püügivahendite uusimaid täiustusi.

(23)

Kirde-Atlandi Kalanduskomitee (NEAFC) võttis oma 2004. aasta koosolekul vastu soovituse piirata kalapüüki teatavates piirkondades, et kaitsta teatavaid haavatavaid süvamereelupaiku. Ühendus peaks selle soovituse rakendama.

(24)

Kaheksajala kaitsele kaasaaitamiseks ja eelkõige noorvormide kaitsmiseks tuleb kehtestada 2006. aastal CECAFi piirkonnas asuvatest ja kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvatest meredest pärit kaheksajala alammõõt, kuni võetakse vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 850/98.

(25)

Novembris 2005 soovitas NEAFC kanda teatav hulk kalalaevu nende laevade loendisse, mille puhul on kinnitust leidnud tegelemine ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga. Tuleks tagada soovituste rakendamine ühenduse õiguskorda.

(26)

2005. aastal võttis Vahemere üldine kalanduskomisjon (GFCM) oma aastakoosolekul vastu soovituse teatavate süvamereliikide püügi korraldamise kohta ja soovituse, mis käsitleb GFCMi registri loomist üle 15 m pikkuste laevade kohta, kellel on õigus püüda GFCMi pädevuspiirkonnas. Ühendus on GFCMi lepinguosaline ning seetõttu on kõnealused soovitused ühendusele siduvad ja need tuleks rakendada.

(27)

Kalavarude kaitse parandamiseks tuleks 2006. aastal rakendada püügitegevuse suhtes teatavaid täiendavaid kontrollimeetmeid ja püügi tehnilisi tingimusi.

(28)

Tuleks kehtestada teatavad sätted laevaseiresüsteemi andmete kasutamise kohta, et tõhustada püügikoormuse juhtimise järelevalvet ja kontrolli.

(29)

Et tagada kolmandate riikide laevade poolt ühenduse vetes püütud põhjaputassuu saagi õige arvestamine, on vaja tugevdada asjaomaseid laevu käsitlevaid järelevalvesätteid.

(30)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 alusel on nõukogu kohustatud tegema otsuse püügipiirangute ja/või püügikoormuse piirangutega seotud tingimuste kohta. Teadussoovitustest selgub, et kokkulepitud TACi märkimisväärselt ületav saak piirab kalapüügi säästvust. Seetõttu on asjakohane kehtestada seotud tingimused, mille tulemuseks on kokkulepitud kalapüügivõimaluste tõhusam rakendamine.

(31)

ICCAT võttis 2004. aastal oma aastakoosolekul vastu mitu tehnilist meedet, mida kohaldatakse Atlandi ookeani ja Vahemere teatavate siirdekalavarude suhtes, nähes muu hulgas ette hariliku tuuni uue miinimumsuuruse, püügipiirangud teatavates piirkondades ja teataval ajavahemikul, et kaitsta suursilmtuuni varusid, harrastus- ja sportkalapüüki käsitlevad meetmed Vahemerel ning valikuuringu programmi loomise sumpades oleva hariliku tuuni suuruse hindamiseks. Kalavarude kaitse parandamiseks on vaja neid meetmeid 2006. aastal rakendada, kuni võetakse vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 973/2001.

(32)

Kagu-Atlandi kalandusorganisatsioon (SEAFO) võttis 2005. aastal oma aastakoosolekul vastu meetme, mille kohaselt alates 1. jaanuarist 2006. saadetakse vaatlejad kõikidele konventsioonialas tegutsevatele laevadele, mis püüavad liike, mille suhtes ei ole kehtestanud kaitse ja majandamise režiimi teised pädevad piirkondlikud kalandusorganisatsioonid. See meede on ühendusele siduv ja seetõttu tuleks seda rakendada.

(33)

Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon (NAFO) võttis oma 27. aastakoosolekul, mis toimus 19.-23. septembril 2005, vastu mitmed tehnilised ja kontrollimeetmed. Neid meetmeid on vaja rakendada.

(34)

Et täita ühenduse kui Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni (CCAMLR) lepinguosalise võetud rahvusvahelisi kohustusi, mille hulka kuulub kohustus kohaldada CCAMLRi komisjoni vastuvõetud meetmeid, tuleks kohaldada nimetatud komisjoni poolt kalastushooajaks 2005–2006 kehtestatud lubatud kogupüüki ning sellele vastavaid ajapiiranguid.

(35)

CCAMLR võttis 2005. aastal oma XXIV aastakoosolekul vastu asjakohased püügipiirangud varude jaoks, mis on avatud CCAMLRi liikme kinnitatud püügiettevõttele. CCAMLR kiitis heaks ka ühenduse laevade osalemise Dissostichus spp. uurimuslikus püügis FAO alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning rajoonides 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a ja 58.4.3b ning kehtestas asjaomase kalapüügi jaoks püügi ja kaaspüügi piirangud ning teatavad konkreetsed tehnilised meetmed. Kõnealuseid piiranguid ja tehnilisi meetmeid tuleks samuti kohaldada.

(36)

Selleks, et tagada ühenduse kaluritele elatusvahendid ning vältida varude ohustamist ja kõiki võimalikke raskusi, mis tulenevad nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 27/2005, millega määratakse 2005. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes (24)püügipiirangutega vetes24 kehtivuse lõppemisest, on tähtis avada kõnealused püügipiirkonnad 1. jaanuaril 2006 ning jätta mõned nimetatud määruse eeskirjad kehtima 2006. aasta jaanuaris. Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajast, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega nähakse ette teatavate kalavarude ja kalavarurühmadega seotud püügivõimalused 2006. aastaks ning eritingimused, mille kohaselt neid püügivõimalusi tohib kasutada.

Lisaks määratakse kindlaks teatavad püügikoormuse piirangud ja nendega seotud tingimused 2007. aasta jaanuariks ning teatavate Antarktika kalavarude osas määratakse püügivõimalused ja eritingimused kindlaks IE lisas nimetatud ajavahemikeks.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Kui pole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesolevat määrust:

a)

ühenduse kalalaevade suhtes (edaspidi “ühenduse laevad”) ja

b)

kolmanda riigi lipu all sõitvate ja kolmandas riigis registreeritud kalalaevade suhtes (edaspidi “kolmanda riigi kalalaevad”), kui need viibivad ühenduse vetes (edaspidi “EÜ veed”).

2.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata käesolevat määrust kalapüügi suhtes, mis toimub üksnes teadusuuringute otstarbel asjaomase liikmesriigi loal ja järelevalve all ning millest on eelnevalt teavitatud komisjoni ja liikmesriiki, kelle vetes uuringud toimuvad.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 3 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

a)

lubatud kogupüük – igast kalavarust aastas lubatav püük;

b)

kvoot – ühendusele, liikmesriigile või kolmandale riigile eraldatud kindel osa lubatud kogupüügist;

c)

rahvusvahelised veed – veed, mis ei kuulu ühegi riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla;

d)

NAFO tsoon – see osa Loode-Atlandi kalastusorganisatsiooni (NAFO) konventsioonialast, mis ei kuulu rannikuäärsete riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla;

e)

Skagerrak – ala, mis piirneb läänes Hanstholmi majakast Lindesnesi majakani ulatuva joonega ning lõunas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega;

f)

Kattegat – ala, mis piirneb põhjas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega ning lõunast Hasenųrest Gnibenini, Korshagest Spodsbjergini ja Gilbjerg Hovedist Kullenini ulatuva joonega;

g)

Cádizi laht – ICESi alarajooni IXa piirkond, mis jääb läänepikkusest 7o23′48″ ida poole.

Artikkel 4

Kalastusvööndid

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi kalastusvööndite määratlusi:

a)

ICES (Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu) kalastusvööndid, nagu on kindlaks määratud määruses (EMÜ) nr 3880/91. Vööndi tähisele lisatud märge “EÜ veed” osutab, et kõne all on ainult EÜ vetesse jääv vööndiosa.

b)

CECAF (Kesk-Atlandi idaosa ehk FAO püügipiirkond 34) kalastusvööndid, nagu on kindlaks määratud nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2597/95 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades; (25)

c)

NAFO (Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon) kalastusvööndid, nagu on kindlaks määratud nõukogu 30. juuni 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta; (26)

d)

CCAMLR (Antarktika vete elusressursside kaitse konventsioon) kalastusvööndid, nagu on kindlaks määratud määruses (EÜ) nr 601/2004

II PEATÜKK

ÜHENDUSE LAEVADE KALAPÜÜGIVÕIMALUSED JA NENDEGA SEOTUD TINGIMUSED

Artikkel 5

Püügilimiidid ja nende jaotamine

1.   Ühenduse laevade püügilimiidid ühenduse vetes ja teatavates vetes, mis ei kuulu ühendusele, kõnealuste limiitide jaotus liikmesriikide vahel ning määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 2 kohased lisatingimused on esitatud I lisas.

2.   Ühenduse laevadel on lubatud kalastada I lisas sätestatud kvoodi alusel vastavalt artiklites 10, 17 ja 18 sätestatud tingimustele vetes, mis kuuluvad Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi ja Norra kalandusjurisdiktsiooni alla ning Jan Mayeni ümbruse kalastusvööndisse.

3.   Komisjon lõpetab viivitamata anšoovise püügi alapiirkonnas VIII, kui STECF teatab, et kudekarja biomass 2006. aastal kudemise ajal on alla 28 000 tonni.

4.   Komisjon kehtestab lõplikud püügilimiidid ICES rajoonide IIa (EÜ veed) ja IIIa ning alapiirkonna IV (EÜ veed) tobiapüügi suhtes IID lisa punktis 6 sätestatud korras.

5.   Komisjon määrab kindlaks ühenduse kasutuses olevad moivapüügi limiidid püügipiirkondades V, XIV (Gröönimaa veed) 7,7 % ulatuses moiva TACist niipea, kui TAC on kindlaks määratud.

6.   Komisjon võib määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 kehtestatud korras läbi vaadata merikuradi püügilimiidid vööndites IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed) ning vööndites Vb (EÜ veed), VI, XII ja XIV pärast seda, kui STECF on analüüsinud 2006. aasta esimeses kvartaliks kogutud andmeid vaadeldud saagi püügimahu ühikute kohta.

7.   Komisjon võib määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 kehtestatud korras läbi vaadata tursiku püügilimiidid vööndites IIa (EÜ veed), IIIa ja IV (EÜ veed) ning kilu püügilimiidid vööndites IIa (EÜ veed) ja IV (EÜ veed), pidades silmas 2006. esimesel poolaastal kogutud teaduslikke andmeid.

Artikkel 6

Jaotamisega seotud erisätted

1.   I lisas sätestatud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel nii, et see ei piira:

a)

kvootide vahetamist määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohaselt;

b)

ümberjaotamist määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 4, artikli 23 lõike 1 ja artikli 32 lõike 2 kohaselt;

c)

täiendavaid lossimisi määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 3 kohaselt;

d)

koguste kinnipidamist määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 kohaselt;

e)

mahaarvamisi määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 kohaselt.

2.   Erandina määrusest (EÜ) nr 847/96 kohaldatakse kvootide kinnipidamiseks ja nende ülekandmiseks 2007. aastasse kõnealuse määruse artikli 4 lõiget 2 kõigi kalavarude suhtes, mille suhtes kohaldatakse analüütilist lubatud kogupüüki (analüütiline TAC).

Artikkel 7

Püügikoormuse piirangud ja nendega seotud tingimused kalavarude majandamisel

1.   Alates 1. veebruarist 2006 kuni 31. jaanuarini 2007 kohaldatakse püügikoormuse piiranguid ja nendega seotud tingimusi järgmiselt:

-IIA lisa kohaldatakse teatavate Kattegati, Skagerraki, alapiirkonna IV ning ICES rajoonide IIa (EÜ veed), IIIa, VIa, VIIa ja VIId varude majandamise suhtes.

-IIB lisa kohaldatakse merluusivarude majandamise suhtes ICES rajoonides VIIIc ja IXa, välja arvatud Cįdizi lahes.

-IIC lisa kohaldatakse ICES rajooni VIIe merikeelevarude majandamise suhtes.

-IID lisa kohaldatakse Skagerraki ning ICES alapiirkonna IV ja rajooni IIa (EÜ veed) tobiavarude majandamise suhtes.

2.   Ajavahemikul 1. jaanuarist 2006 kuni 31. jaanuarini 2006 kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 nimetatud varude suhtes määruse (EÜ) nr 27/2005 IVa, IVb, IVc ja V lisas sätestatud püügikoormuse piiranguid ja nendega seotud tingimusi.

3.   Laevadel, mis kasutavad lisa IIA punktis 4 ning lisade IIB ja IIC punktis 3 nimetatud püügivahendeid ja mis kalastavad lisa IIA punktis 2 ning lisade IIB ja IIC punktis 1 nimetatud piirkondades, peab olema püügiluba, mis on antud välja kooskõlas määruse (EÜ) nr 1627/94 artikliga 7, nagu nimetatud lisades on ette nähtud.

4.   Komisjon kehtestab 2006. aasta lõpliku püügikoormuse ICES rajoonide IIa (EÜ veed) ja IIIa ning alapiirkonna IV tobiapüügi suhtes IID lisa punktis 6 sätestatud korras.

5.   Liikmesriigid tagavad, et 2006. aastal ei ületa süvamerepüügi luba omavate laevade püügikoormuse tasemed (mõõdetuna sadamast äraoldud kilovatt-püügipäevades) 80 % keskmisest aastasest püügikoormusest, mille asjaomase liikmesriigi laevad kasutasid 2003. aastal kalastusretkedel, mille jaoks neil oli süvamerepüügi luba ja mille jooksul püüti määruse (EÜ) nr 2347/2002 I ja III lisa punktis 15 loetletud süvamereliike. Käesolevat lõiget kohaldatakse ainult nende kalastusretkede suhtes, kus püüti üle 100 kg süvamereliike, välja arvatud põhjaatlandi hõbekala.

Artikkel 8

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

1.   Pardal ei tohi hoida ega laevalt lossida kalaliike, mille suhtes on kindlaks määratud püügipiirangud, välja arvatud juhul, kui:

a)

saagi on püüdnud sellise liikmesriigi laevad, millel on kvoot, ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud, või

b)

saak moodustab osa ühendusele kuuluvast püügiosast, mis ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud ega ammendatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib järgmistesse liikidesse kuuluvat kala pardal hoida ja lossida ka siis, kui liikmesriigil ei ole kvooti või kui kvoot või püügiosa on ammendatud:

a)

muud liigid kui heeringas ja makrell, tingimusel et

i)

neid püütakse segamini teiste liikidega, kasutades võrke silmasuurusega alla 32 mm määruse (EÜ) nr 850/98 artikli 4 kohaselt ja

ii)

saaki ei sordita pardal ega lossimisel,

või

b)

makrell, tingimusel et

i)

seda püütakse segamini stauriidi või sardiiniga;

ii)

selle mass ei ületa 10 % kogu pardal oleva makrelli, stauriidi ja sardiini massist ja

iii)

saaki ei sordita pardal ega lossimisel.

3.   Määruse (EÜ) nr 1434/98 artikli 2 lõiget 1 ei kohaldata heeringa suhtes, mis on püütud ICES alapiirkonnast IV ja ICES rajoonidest IIa (EÜ veed), IIIa ja VIId.

4.   Kõik lossimised, välja arvatud lõike 2 kohane püük, arvestatakse kvoodist või, kui ühenduse osa ei ole kvootidena liikmesriikide vahel ära jaotatud, ühenduse osast maha.

5.   Kui liikmesriigi heeringapüügi limiidid ICES alapiirkondades II (EÜ veed) ja IV ning alarajoonides IIIa ja VIId on ammendatud, ei tohi asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvad ühenduses registreeritud laevad, mis tegutsevad püügipiirkonnas, mille suhtes kehtivad asjaomased püügipiirangud, lossida sorteerimata ja heeringat sisaldavaid saake.

6.   Kaaspüügi määr ja realiseerimine määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 850/98 artiklitega 4 ja 11 ettenähtud korras.

Artikkel 9

Sortimata lossimine ICES alapiirkonnas IV ja ICES rajoonides IIa (EÜ veed), IIIa ja VIId

1.   Liikmesriigid tagavad, et kasutatakse nõuetekohast proovivõtusüsteemi, mis võimaldab tulemuslikult kontrollida ICES alapiirkonnas IV ja ICES rajoonides IIa (EÜ veed), IIIa ja VIId püütud, sortimata lossitud saagi koguseid liikide kaupa.

2.   ICES alapiirkonnas IV ja ICES rajoonides IIa (EÜ veed), IIIa ja VIId püütud, sortimata kalasaaki võib lossida ainult sadamates või lossimiskohtades, kus on kasutusel lõikes 1 osutatud proovivõtusüsteem.

Artikkel 10

Juurdepääsupiirangud

Ühenduse laevad ei tohi kalastada Skagerrakis 12 meremiili ulatuses Norra lähtejoontest. Taani ja Rootsi lipu all sõitvatel laevadel on siiski lubatud kalastada kuni nelja meremiili kaugusel Norra lähtejoontest

Artikkel 11

Tehnilised ülemineku- ja kontrollimeetmed

Ühenduse laevade suhtes kohaldatavad tehnilised ülemineku- ja kontrollimeetmed on sätestatud III lisas.

III PEATÜKK

KOLMANDA RIIGI KALALAEVADE PÜÜGILIMIIDID JA NENDEGA SEOTUD TINGIMUSED

Artikkel 12

Tehnilised ülemineku- ja kontrollimeetmed

Kolmanda riigi laevade suhtes kohaldatavad tehnilised ülemineku- ja kontrollimeetmed on sätestatud III lisas.

Artikkel 13

Luba

Barbadose, Guyana, Jaapani, Lõuna-Korea, Norra, Suriname, Trinidadi ja Tobago ning Venezuela lipu all sõitvatel kalalaevadel ning Fääri saartel registreeritud kalalaevadel on lubatud kalastada ühenduse vetes I lisas sätestatud püügilimiitide alusel ning artiklitega 14, 15 ja 16 ning 19 kuni 25 ettenähtud tingimustel.

Artikkel 14

Geograafilised piirangud

1.   Norra lipu all sõitvatel või Fääri saartel registreeritud kalalaevadel on lubatud kalastada ainult 200 meremiili laiuse vööndi nendes osades, mis asuvad vähemalt 12 meremiili kaugusel liikmesriikide lähtejoontest ICES IV alapiirkonnas, Kattegatis ja Atlandi ookeanis põhja pool 43o00′ N, välja arvatud määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 18 nimetatud alal.

2.   Norra lipu all sõitvatel kalalaevadel on lubatud Skagerrakis kalastada vähemalt nelja meremiili kaugusel mere pool Taani ja Rootsi lähtejoontest.

3.   Barbadose, Guyana, Jaapani, Lõuna-Korea, Suriname, Trinidadi ja Tobago ning Venezuela lipu all sõitvatel kalalaevadel on lubatud kalastada ainult 200 meremiili laiuse vööndi nendes osades, mis asuvad vähemalt 12 meremiili kaugusel mere pool Prantsuse Guajaana departemangu lähtejoontest.

Artikkel 15

Läbisõit ühenduse vetest

Ühenduse vetest läbisõitvad kolmanda riigi kalalaevad peavad stoovima oma võrgud järgmisel viisil, et need ei oleks kasutamisvalmis:

a)

võrgud, raskused ja muu sellelaadne varustus tuleb traallaudade, puksiir- ja haalamisköite ning -trosside küljest lahti võtta,

b)

tekil või teki kohal olevad võrgud peavad olema kindlalt mõne tekiehitise osa külge kinnitatud.

Artikkel 16

Saagi ja kaaspüügi lossimise tingimused

Kalaliike, millele on kehtestatud püügilimiidid, ei tohi pardal hoida ega lossida, välja arvatud juhul, kui saagi on püüdnud sellise liikmesriigi laevad, millel on kvoot, ning kõnealune kvoot ei ole ammendatud.

IV PEATÜKK

ÜHENDUSE LAEVADE LITSENTSISÜSTEEM

Artikkel 17

Litsentsid ja nendega seotud tingimused

1.   Olenemata määrusega (EÜ) nr 1627/94 sätestatud kalapüügilitsentside ja kalapüügilubade üldeeskirjadest tohivad ühenduse laevad kolmanda riigi vetes kalastada asjaomase kolmanda riigi asutuste poolt väljaantud litsentsi alusel.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata siiski järgmiste ühenduse laevade suhtes, mis kalastavad Põhjamerel Norrale kuuluvates vetes:

a)

laevad kogumahutavusega kuni 200 GT või

b)

laevad, mis püüavad inimtoiduks ettenähtud kalaliike, välja arvatud makrell või

c)

Rootsi lipu all sõitvad laevad kooskõlas kehtivate tavadega.

3.   Litsentside suurim arv ja muud nendega seotud tingimused on sätestatud IV lisa I osas. Litsentsitaotlustes märgitakse kalapüügiliigid ning nende ühenduse laevade nimi ja tunnused, kellele litsentse taotletakse, ning liikmesriikide asutused saadavad taotlused komisjonile. Komisjon esitab taotlused asjaomaste kolmandate riikide asutustele.

4.   Kui liikmesriik kannab teisele liikmesriigile üle IV lisa I osas nimetatud püügipiirkonna kvoodi (vahetusleping), tuleb üle kanda ka asjaomased litsentsid ja teatada sellest komisjonile. IV lisa I osas sätestatud litsentside üldarvu püügipiirkonna kohta ei tohi siiski ületada.

5.   Ühenduse laevad peavad järgima kaitse- ja kontrollimeetmeid ning kõiki muid asjaomases püügipiirkonnas kehtivaid tingimusi.

Artikkel 18

Fääri saared

Ühenduse laevad, kellel on litsents ühe kalaliigi sihtpüügiks Fääri saarte vetes, võivad teise kalaliigi sihtpüügiga tegelda ainult juhul, kui nad teatavad muudatusest ette Fääri saarte ametiasutustele.

V PEATÜKK

KOLMANDA RIIGI KALALAEVADE LITSENTSISÜSTEEM

Artikkel 19

Kohustus omada litsentsi ja püügiluba

1.   Olenemata määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklist 28b on Norra lipu all sõitvad laevad kogumahutavusega kuni 200 GT vabastatud litsentsi ja püügiloa kohustusest.

2.   Litsents ja püügiluba peavad olema laeva pardal. Fääri saartel või Norras registreeritud kalalaevad on kõnealusest kohustusest vabastatud.

3.   Kolmanda riigi kalalaevad, millel on püügiõigus 31. detsembril 2005, võivad püüki jätkata alates 1. jaanuarist 2006 kuni ajani, mil püügiõigusega kalalaevade nimekiri on komisjonile esitatud ning komisjon on selle heaks kiitnud.

Artikkel 20

Litsentsi ja püügiloa taotlemine

Kolmanda riigi asutuse poolt komisjonile esitatud litsentsi- ja püügiloataotlusega koos tuleb esitada järgmised andmed:

a)

laeva nimi;

b)

registrinumber;

c)

pardatähis;

d)

registreerimissadam;

e)

omaniku või prahtija nimi ja aadress;

f)

kogumahutavus ja –pikkus;

g)

mootori võimsus;

h)

kutsungsignaal ja raadiosagedus;

i)

kavandatav püügiviis;

j)

kavandatav kalapüügipiirkond;

k)

liigid, mida kavatsetakse püüda;

l)

taotletava litsentsi kestus.

Artikkel 21

Litsentside arv

Litsentside arv ja nendega seotud eritingimused määratakse kindlaks IV lisa II osas.

Artikkel 22

Tühistamine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Litsentsid ja püügiload võib tühistada uute litsentside ja püügilubade väljaandmiseks. Tühistamine jõustub komisjoni poolt uute litsentside ja püügilubade väljaandmise kuupäevale eelneval päeval. Uued litsentsid ja püügiload jõustuvad nende väljaandmise kuupäeval.

2.   Litsentsid ja püügiload tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks enne nende kehtivusaja lõppu, kui kõnealuse kalavaru jaoks I lisas sätestatud kvoot on ammendatud.

3.   Litsentsid ja püügiload tunnistatakse kehtetuks juhul, kui ei täideta käesoleva määrusega ettenähtud kohustusi.

Artikkel 23

Asjakohaste eeskirjade täitmata jätmine

1.   Kolmanda riigi kalalaevadele, mis ei ole täitnud käesolevas määruses sätestatud kohustusi, ei anta litsentsi ega püügiluba kuni 12 kuu jooksul.

2.   Komisjon esitab asjaomase kolmanda riigi asutustele nende kolmanda riigi kalalaevade nimed ja tunnused, millele asjakohaste eeskirjade rikkumise tõttu ei anta luba kalastada ühenduse kalastusvööndis järgneva kuu või kuude jooksul.

Artikkel 24

Litsentsiomaniku kohustused

1.   Kolmanda riigi kalalaevad täidavad kalastusvööndis kalastades kaitse- ja kontrollimeetmeid ning kõiki muid selles vööndis ühenduse laevade kalastustegevust reguleerivaid sätteid, esmajoones määrusi (EMÜ) nr 1381/87, (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94, (EÜ) nr 88/98 (27) (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1434/98.

2.   Lõikes 1 nimetatud kolmanda riigi kalalaevad peavad püügipäevikut, kuhu kantakse V lisa I osas ettenähtud teave.

3.   Kolmanda riigi kalalaevad, välja arvatud ICES rajoonis IIIa kalastavad Norra lipu all sõitvad laevad, edastavad komisjonile VI lisas sätestatud teabe kõnealuses lisas ettenähtud eeskirjade kohaselt.

Artikkel 25

Guajaana departemangu käsitlevad erisätted

1.   Litsentside andmine kalapüügiks Guajaana departemangu vetes on seotud asjaomase kolmanda riigi laeva omaniku kohustusega lubada komisjoni taotluse korral laeva pardale vaatleja.

2.   Kui kolmanda riigi kalalaeval on litsents merikogerlaste või tuuni püügiks Guajaana departemangu vetes, esitab laeva kapten Prantsusmaa ametiasutustele igale reisile järgneva lossimise kohta deklaratsiooni, milles teatatakse pärast eelmise deklaratsiooni esitamist püütud ja pardal hoitavad krevetikogused. Kõnealune deklaratsioon peab vastama IV lisa III osas sätestatud näidisele. Kapten vastutab deklaratsiooni täpsuse eest. Prantsuse ametiasutused võtavad kõik deklaratsioonide täpsuse kontrollimiseks vajalikud meetmed, võrreldes neid eelkõige artikli 24 lõikes 2 nimetatud püügipäevikuga. Deklaratsioonile kirjutab pärast vastavuse kontrollimist alla pädev ametiisik. Prantsuse asutused saadavad enne iga kuu lõppu komisjonile kõik eelmise kuu deklaratsioonid.

3.   Guajaana departemangu vetes kalastavad kolmanda riigi kalalaevad peavad pidama V lisa II osas esitatud näidisele vastavat püügipäevikut. Kõnealuse püügipäeviku koopia saadetakse Prantsuse ametiasutuste kaudu komisjonile iga püügireisi viimasele päevale järgneva 30 päeva jooksul.

4.   Kui komisjon ei ole ühe kuu jooksul saanud teavet kolmanda riigi kalalaeva kohta, millel on litsents kalapüügiks Guajaana departemangu vetes, tunnistatakse selle laeva litsents kehtetuks.

VI PEATÜKK

NAFO TSOONIS KALASTAVAID ÜHENDUSE LAEVU KÄSITLEVAD ERISÄTTED

1. JAGU

Ühenduse osalus

Artikkel 26

Laevade loetelu

1.   Ainult need ühenduse kalalaevad, mille kogumahutavus on üle 50 GT ning millel on nende lipuliikmesriigi väljaantud püügiluba ja mis kuuluvad NAFO laevaregistrisse, võivad loas ettenähtud tingimustel püüda, pardal hoida, ümber laadida ja lossida NAFO tsoonist pärit kalavarusid.

2.   Iga liikmesriik edastab komisjonile elektroonilisel kujul vähemalt 15 päeva enne uue laeva sisenemist NAFO tsooni kõik muudatused loetelus, mis käsitleb tema lipu all sõitvaid ühenduses registreeritud laevu, millel on luba kalastada NAFO tsoonis. Komisjon edastab teabe viivitamata NAFO sekretariaadile.

3.   Lõikes 2 märgitud teave sisaldab järgmist:

a)

laeva sisenumber, nagu on määratletud komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 26/2004 ühenduse kalalaevastiku registri kohta (28) I lisas;

b)

rahvusvaheline raadiokutsung;

c)

vajaduse korral laeva prahtija;

d)

laeva tüüp.

4.   Ajutiselt liikmesriigi lipu all sõitvate laevade (laevapereta prahitud laevade) kohta tuleb lisaks edastada järgmine teave:

a)

kuupäev, millest alates laeval on lubatud sõita liikmesriigi lipu all;

b)

kuupäev, millest alates liikmesriik on andnud laevale NAFO tsoonis kalastamise loa;

c)

riigi nimi, mille territooriumil laev on registreeritud või olnud registreeritud, ning kuupäev, millest alates laev lõpetas sõitmise kõnealuse riigi lipu all;

d)

laeva nimi;

e)

pädeva riigiasutuse poolt määratud laeva ametlik registrinumber;

f)

laeva kodusadam pärast üleminekut;

g)

laeva omaniku või prahtija nimi;

h)

kinnitus, et laeva kapten on saanud NAFO tsoonis kehtivate eeskirjade koopia;

i)

peamised kalaliigid, mida laev võib NAFO tsoonis püüda;

j)

alapiirkonnad, kus laev kavatseb kalastada.

2. JAGU

Tehnilised meetmed

Artikkel 27

Võrgusilma suurus

1.   Käesoleva määruse VII lisas nimetatud põhjaliikide sihtpüügil on keelatud kasutada traalnootasid, mille mõnes osas on võrgusilma suurus alla 130 mm. Lühiuimkalmaari (Illex illecebrosus) sihtpüügil tohib võrgusilma suurus olla minimaalselt 60 mm. Railaste (Rajidae) sihtpüügil tohib võrgusilma suurus olla minimaalselt 280 mm noodapäras ja 220 mm traali muudes osades.

2.   Harilikke süvameregarneele (Pandalus borealis) püüdvad laevad peavad kasutama võrke, mille väikseim silmasuurus on 40 mm.

Artikkel 28

Võrgutarindid

1.   Keelatud on kasutada vahendeid ja meetodeid, mida käesolevas artiklis pole kirjeldatud ja mis ummistavad võrgusilmi või vähendavad nende suurust.

2.   Kahjustuste vähendamiseks või vältimiseks võib noodapära alla kinnitada purjeriiet, võrku või muud materjali.

3.   Noodapära ülaossa võib kinnitada vahendeid, tingimusel et need ei ummista noodapära võrgusilmi. Päraülakaitsete kasutamine peab piirduma VIII lisas nimetatud kaitsetega.

4.   Harilikke süvameregarneele (Pandalus borealis) püüdvad laevad peavad kasutama sorteerimisvõresid või -reste, mille trellide maksimaalne vahe on 22 mm. Rajoonis 3L süvameregarneele püüdvad laevad peavad olema varustatud vähemalt 72 cm pikkuste kettidega, nagu kirjeldatud IX lisas.

Artikkel 29

Kaaspüük

1.   Kalalaevad ei tohi tegeleda nende liikide sihtpüügiga, mille suhtes kehtivad kaaspüügipiirangud. Kalaliigi püük on sihtpüük, kui asjaomane liik moodustab massiprotsentides suurima osa ühe loomusega saadud saagist.

2.   Selliste liikide kaaspüük, mille kohta ühendus ei ole NAFO tsooni mingis osas kvoote kehtestanud ja mis seal saadakse mis tahes liigi sihtpüügil, ei tohi olla üle 2 500 kg liigi kohta või üle 10 % pardal hoitava kogusaagi massist, olenevalt sellest, kumb on suurem. NAFO tsooni osas, kus teatavate liikide sihtpüük on keelatud või kus “muude liikide” kvoodid on täiel määral ära kasutatud, ei tohi ühegi ID lisas loetletud liigi kaaspüük olla suurem kui vastavalt 1 250 kg või 5 %.

3.   Kui kaaspüügipiirangutega kalaliikide kogumäär ühe loomuse kohta ületab kohaldatava lõikes 2 nimetatud määra, peavad laevad viivitamata siirduma vähemalt viie meremiili kaugusele eelmisest loomusekohast. Kui kaaspüügipiirangutega kalaliikide kogumäär mis tahes järgmises loomusekohas ületab kõnealused piirmäärad, siirduvad laevad jälle viivitamata vähemalt viie meremiili kaugusele eelmisest loomusekohast ega pöördu sellele alale tagasi enne, kui on möödunud vähemalt 48 tundi.

4.   Harilikke süvameregarneele (Pandalus borealis) püüdvad laevad siirduvad alati, kui kõigi liikide kaaspüügi kogumäär mis tahes loomusekohas ületab rajoonis 3M 5 % massist ja rajoonis 3L 2,5 % massist, viivitamata vähemalt viie meremiili kaugusele eelmisest loomusekohast.

5.   Süvameregarneelisaaki ei võeta põhjakalade kaaspüügi määra arvutamisel arvesse.

Artikkel 30

Kalade alammõõt

1.   NAFO tsoonist püütud kalu, mille suurus ei vasta X lisas esitatud nõuetele, ei tohi töödelda, pardal hoida, ümber laadida, lossida, transportida, säilitada, müüa, välja panna ega müügiks pakkuda, vaid need tuleb kohe merre tagasi lasta.

2.   Kui püütud kalade kogus, mis ei vasta X lisas esitatud suuruse nõuetele, ületab 10 % kogu püütud kalakogusest, siirdub laev enne kalapüügi jätkamist eelmisest loomusekohast vähemalt 5 meremiili kaugusele. Töödeldud kala, mille suhtes kohaldatakse alammõõtu ja mis on X lisas ettenähtud pikkusest väiksem, loetakse pärinevaks alamõõdulisest kalast.

3. JAGU

Kontrollimeetmed

Artikkel 31

Toodete märgistamine ja eraldi ladustamine

1.   Töödeldud kala, mis on püütud NAFO tsoonis, märgistatakse nii, et on võimalik eristada kõiki kalaliike ja tooteliike vastavalt nõukogu 17. detsembri 1999. aassta määruse (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (29) artiklile 1. Märkida tuleb ka saagi pärinemine NAFO tsoonist.

2.   Püügirajoonis 3L püütud krevettide ning alapiirkonnas 2 ja rajoonides 3KLMNO püütud süvalesta puhul märgitakse saagi pärinemine konkreetsest rajoonist või alapiirkonnast.

3.   Võttes arvesse õigustatud ohutust ja laeva kapteni vastutust navigatsiooni eest, kohaldatakse järgmist:

- iga liigi saak paigutatakse selgelt eraldi teiste liikide saakidest. NAFO tsoonis püütud saak paigutatakse eraldi väljastpoolt seda ala püütud saagist;

- saagi võib paigutada mitmesse trümmi ossa, kuid igas trümmiosas eraldatakse see plasti, vineeri, võrgu vms abil selgelt teiste liikide saakidest.

Artikkel 32

Püügi- ja toodangupäevikud ning lastiplaan

1.   Lisaks sellele, et kalalaevade kaptenid peavad tegutsema kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklitega 6, 8, 11, ja 12, peavad nad kandma logiraamatusse XI lisas loetletud andmed.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga kuu 15. kuupäeva elektroonilisel kujul XII lisas nimetatud liikide eelmise kuu jooksul lossitud kogused ja määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklite 11 ja 12 alusel saadud teabe.

3.   Ühenduse laeva kaptenid peavad IC lisas loetletud liikide saagi kohta:

a)

toodangupäevikut, millesse kantakse järjest kogu toodang pardal olevate liikide kaupa tootekaalu kilogrammides;

b)

lastiplaani, milles on näha eri liikide asukoht trümmides.

4.   Lõikes 3 osutatud toodangupäevikut ja lastiplaani ajakohastatakse iga päev eelmise päeva kohta, mis algab kell 00.00 (UTC) ja lõpeb kell 24.00 (UTC), ning hoitakse pardal, kuni laev on tühjaks laaditud.

5.   Kapten osutab vajalikku abi toodangupäevikus esitatud koguste ja pardal säilitatava toodangu kontrollimisel.

6.   Liikmesriigid tõendavad iga kahe aasta tagant kõikide artikli 26 lõike 1 kohase kalapüügiloaga ühenduse laevade mahutavusplaanide täpsust. Kapten tagab, et kõnealuse tõendi koopia on laeva pardal, et seda saaks nõudmise korral inspektorile esitada.

Artikkel 33

Võrkude pardal hoidmine

1.   Ühe või mitme VII lisas loetletud kalaliigi sihtpüügi ajal ei tohi ühenduse laevade pardal olla võrke, mille võrgusilma suurus on artiklis 27 sätestatust väiksem.

2.   Ühenduse laevad, mis ühel ja samal püügireisil püüavad ka muudes piirkondades peale NAFO tsooni, võivad siiski hoida pardal võrke, mille võrgusilma suurus on artiklis 27 sätestatust väiksem, kui need on kindlalt soritud (kokku seotud) ja stoovitud (pakitud) ning neid ei ole võimalik kohe kasutada. Sellisel juhul:

a)

võrgud peavad olema oma traallaudade küljest lahti võetud ja ilma nooda- või traalitrosside ja -nöörideta ning

b)

tekil või teki kohal olevad võrgud peavad olema kindlalt mõne tekiehitise osa külge kinnitatud.

Artikkel 34

Ümberlaadimine

1.   Ühenduse laevad tegelevad ümberlaadimisega NAFO tsoonis ainult juhul, kui nad on saanud selleks loa oma pädevatelt asutustelt.

2.   Ühenduse laevad ei laadi kala ümber kolmanda riigi laevalt või laevale, mida on nähtud kalastamas NAFO tsoonis või mille NAFO tsoonis kalastamise kohta on muid tõendeid.

3.   Ühenduse laevad teatavad oma pädevatele asutustele igast NAFO tsoonis toimunud ümberlaadimisest. Mahalaadivad laevad saadavad teate vähemalt kakskümmend neli tundi enne ümberlaadimist ja pealelaadivad laevad hiljemalt üks tund pärast ümberlaadimist.

4.   Lõikes 3 nimetatud teade sisaldab ümberlaadimise aega, geograafilisi koordinaate, maha- või pealelaaditava kala ligikaudset massi kilogrammides liikide kaupa ning ümberlaadimises osalevate laevade kutsungsignaale.

5.   Pealelaadiv laev teatab lisaks nii kogu pardal oleva ja kogu lossitava saagi massi kui ka lossimissadama nime ja kavandatud lossimisaja vähemalt 24 tundi enne iga lossimist.

6.   Liikmesriigid edastavad lõigetes 3 ja 5 osutatud teated viivitamata komisjonile, kes omakorda edastab need viivitamata NAFO sekretariaadile.

Artikkel 35

Ühenduse laevade prahtimine

1.   Liikmesriigid võivad nõustuda nende lipu all sõitva ja NAFO tsoonis kalapüügiõigust omava laeva prahtimisega, et võimaldada tal osaliselt või täielikult kasutada teisele NAFO lepinguosalisele eraldatud kvooti ja/või püügipäevi. Prahtida ei lubata siiski laevu, mille NAFO või muu piirkondlik kalandusorganisatsioon on tunnistanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks.

2.   Prahilepingu sõlmimise päeval saadab lipuliikmesriik komisjonile ning komisjon omakorda edastab NAFO peasekretärile järgmise teabe:

a)

lipuliikmesriigi nõusolek prahilepinguga;

b)

prahilepinguga hõlmatud liigid ja eraldatud püügivõimalused;

c)

prahilepingu kestus;

d)

prahtija nimi;

e)

laeva prahtinud lepinguosaline;

f)

meetmed, mida liikmesriik on võtnud tagamaks, et tema lipu all sõitev prahitud laev täidab prahilepingu kehtivusajal NAFO kaitse- ja kontrollimeetmeid.

3.   Prahilepingu lõppemisel teatab lipuliikmesriik sellest komisjonile, kes edastab teabe viivitamata NAFO peasekretärile.

4.   Lipuliikmesriik tagab, et:

a)

prahilepingu kehtivusajal ei lubata laeval kasutada lipuliikmesriigile eraldatud püügivõimalusi;

b)

laeval ei lubata kalastada samal ajal mitme prahilepingu alusel;

c)

laev täidab prahilepingu kehtivusajal NAFO kaitse- ja kontrollimeetmeid;

d)

prahitud laev registreerib püügipäevikus muudest püügiandmetest eraldi kogu teatatud prahilepingute alusel püütud saagi ja kaaspüügi.

5.   Liikmesriigid esitavad komisjonile muudest riiklikest püügiandmetest eraldi kõik lõike 4 punktis d nimetatud saagi ja kaaspüügi andmed. Komisjon edastab kõnealused andmed viivitamata NAFO peasekretärile.

Artikkel 36

Püügikoormuse kontrollimine

1.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada oma laevade püügikoormuse vastavus liikmesriigi kasutada olevatele kalapüügivõimalustele NAFO tsoonis.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile NAFO tsooni liike püüdvate laevade püügikavad hiljemalt 31. jaanuaril 2006 ja edaspidi vähemalt 30 päeva enne kõnealuse püügi algust. Püügikavas tuleb muu hulgas esitada kõnealuses püügipiirkonnas kalastavate laevade andmed ning nendele laevadele NAFO tsoonis ettenähtud püügipäevade arv.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma laevade kavandatavast tegevusest muudes piirkondades.

4.   Püügikavas peab kajastuma teate esitanud liikmesriigi kasutuses olevatele kalapüügivõimalustele vastav maksimaalne kasutatav püügikoormus NAFO tsoonis.

5.   Liikmesriigid esitavad komisjonile hiljemalt 31. detsembril 2006 oma püügikavade rakendamise aruanded. Kõnealused aruanded sisaldavad NAFO tsoonis tegelikult kalastanud laevade arvu, iga laeva väljapüüki ja iga laeva püügipäevade koguarvu kõnealuses tsoonis. Rajoonides 3M ja 3L krevetti püüdnud laevade puhul tuleb aru anda kummagi rajooni kohta eraldi.

4. JAGU

Andmete kogumise erinõuded

Artikkel 37

Andmete kogumine

1.   Liikmesriigid rakendavad võimaluse korral järgmistes piirkondades kalastavate oma laevade kohta andmete kogumise erinõudeid.

Piirkond

Koordinaat 1

Koordinaat 2

Koordinaat 3

Koordinaat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Lõike 1 kohased andmed kogutakse loomuste kaupa ja sisaldavad võimaluse korral järgmist:

a)

arvukus ja mass liikide kaupa;

b)

jaotus pikkuse alusel;

c)

otoliidid;

d)

püügikoht laius- ja pikkuskraades;

e)

püügivahend;

f)

püügisügavus;

g)

kellaaeg;

h)

püügi kestus;

i)

vedamise algus (aktiivpüünise puhul);

j)

võimalusel muud bioloogilised näitajad, näiteks suguküpsust käsitlevad.

3.   Lõike 1 kohaselt kogutud andmed esitatakse pärast iga püügireisi võimalikult kiiresti liikmesriikide pädevatele asutustele NAFO sekretariaadile edasisaatmiseks.

5. JAGU

HARILIKKU SÜVAMEREGARNEELI KÄSITLEVAD ERISÄTTED

Artikkel 38

Hariliku süvameregarneeli püük

Liikmesriigid teatavad komisjonile iga päev hariliku süvameregarneeli (Pandalus borealis) kogused, mis liikmesriigi lipu all sõitvad ja ühenduses registreeritud laevad on püüdnud NAFO tsooni rajoonis 3L. Püük toimub sügavamal kui 200 meetrit ning sellega tegeleb korraga üks laev iga liikmesriigi kohta.

6. JAGU

Meriahvenat käsitlevad erisätted

Artikkel 39

Meriahvena püük

1.   NAFO tsooni alapiirkonnas 2 ning rajoonides IF, 3K ja 3M meriahvenat püüdva ühenduse laeva kapten teatab igal teisel esmaspäeval selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kelle lipu all laev sõidab või kelle territooriumil laev on registreeritud, eelmisel pühapäeval kell 24.00 lõppenud kahe nädala jooksul kõnealustes vööndites püütud meriahvena kogused.

Kui kogusaak moodustab 50 % TACist, esitatakse teade iga nädala esmaspäeval.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile igal teisel teisipäeval enne kella 12.00 meriahvena kogused, mis liikmesriigi lipu all sõitvad ja ühenduses registreeritud laevad on püüdnud eelmisel pühapäeval kell 24.00 lõppenud kahe nädala jooksul NAFO tsooni alapiirkonnas 2 ning rajoonides IF, 3K ja 3M.

Kui kogusaak moodustab 50 % TACist, esitatakse teade igal nädalal.

VII PEATÜKK

CCAMLR TSOONIS KALASTAVAID ÜHENDUSE LAEVU KÄSITLEVAD ERISÄTTED

1. JAGU

Piirangud ja laevade kohta nõutavad andmed

Artikkel 40

Keelud ja püügipiirangud

1.   XIII lisas nimetatud liikide sihtpüük on kõnealuses lisas nimetatud vööndites ja ajavahemikel keelatud.

2.   Uutes ja teadusuuringutega seotud püügipiirkondades kohaldatakse XIV lisas sätestatud püügi- ja kaaspüügipiiranguid kõnealuses lisas nimetatud alapiirkondades.

Artikkel 41

CCAMLRi tsooni püügiloaga laevade kohta nõutavad andmed

1.   Alates 1. augustist 2006 edastavad liikmesriigid komisjonile lisaks teabele, mis tuleb esitada püügiloaga laevade kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 601/2004 artikli 3 lõike 2 nõuetele, kõnealuste laevade kohta järgmised andmed:

a)

laeva IMO number (kui see on olemas);

b)

varasem lipuriik (kui see on olemas);

c)

rahvusvaheline raadiokutsung;

d)

laevaomaniku (omanike) nimi ja aadress ning tegeliku tulusaaja (tegelike tulusaajate) nimi ja aadress (kui need on teada);

e)

laevatüüp;

f)

ehitamise koht ja aeg;

g)

pikkus;

h)

järgmised värvifotod laevast:

i)

vähemalt 12 x 7 cm suurune foto, millel on kogu pikkuses näha laeva tüürpoord ja selle osad;

ii)

vähemalt 12 x 7 cm suurune foto, millel on kogu pikkuses näha laeva pakpoord ja selle osad;

iii)

vähemalt 12 x 7 cm suurune foto vaatega laeva ahtrisse;

i)

meetmed, millega tagatakse laevale paigaldatud satelliitseirevahendi võltsimiskindel töö.

2.   Alates 1. augustist 2006 edastavad liikmesriigid komisjonile laevade kohta, millel on püügiluba CCAMLRi tsoonis, võimaluse korral järgmise teabe:

a)

operaatori nimi ja aadress, kui see erineb laeva omanikust;

b)

kapteni nimi ja kodakondsus, võimaluse korral kalapüügikapteni nimi ja kodakondsus;

c)

püügiviis või -viisid;

d)

laius (m);

e)

brutoregistertonnaaž;

f)

laeva sideliigid ja numbrid (INMARSAT A, B ja C numbrid);

g)

tavapärane meeskonnaliikmete arv;

h)

peamasina või -masinate võimsus (kW);

i)

kandejõud (tonnides), kalatrümmide arv ja mahutavus (m3);

j)

muud andmed, mida peetakse vajalikuks (nt laeva jääklass).

2. JAGU

Uurimuslik kalapüük

Artikkel 42

Osalemine uurimuslikus kalapüügis

1.   Hispaania lipu all sõitvad ja Hispaanias registreeritud kalalaevad, mille kohta on CCAMLRile esitatud teatis vastavalt määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklile 7, võivad osaleda Dissostichus spp. õngejadaga uurimuslikus püügis FAO alapiirkondades 88.1 ja 88.2, rajoonides 58.4.1, 58.4.2 ning rajoonides 58.4.3a ja 58.4.3b väljaspool riiklikku jurisdiktsiooni all olevaid alasid.

2.   Rajoonides 58.4.3a ja 58.4.3b tohib korraga kalastada ainult üks kalalaev.

3.   Alapiirkondade 88.1 ja 88.2 ning rajoonide 58.4.1 ja 58.4.2 kogupüügi- ja kaaspüügipiirangud ning nende jaotus iga alapiirkonna või rajooni väikeste uurimisüksuste (SSRU) vahel määratakse kindlaks XIV lisas. Kalastamine mis tahes väikeses uurimisüksuses lõpetatakse niipea, kui deklareeritud saak ulatub kindlaksmääratud püügilimiidini, ning uurimisüksus suletakse kalastamiseks ülejäänud kalastushooajal.

4.   Kalapüük toimub võimalikult suures geograafilises ja batümeetrilises ulatuses, et saada teavet, mis on vajalik kalastamisvõimaluste kindlaksmääramiseks, ning vältida saagi ja püügikoormuse liiga tihedat koondumist. Rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 on keelatud püük 550 m sügavusjoonest kõrgemal.

Artikkel 43

Aruandlussüsteemid

Artiklis 42 nimetatud uurimuslikus kalapüügis osalevate laevade jaoks kehtivad järgmised saagi ja püügikoormuse aruannete süsteemid:

a)

määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklis 12 sätestatud viiepäevase püügikoguse ja –koormuse aruandlussüsteem, mille erandina esitavad liikmesriigid püügikoguse ja –koormuse aruande komisjonile hiljemalt kaks tööpäeva pärast iga aruandlusperioodi lõppu, et selle saaks viivitamata edastada CCAMLRile. Alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 esitavad aruandeid väikesed uurimisüksused;

b)

määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklis 13 sätestatud igakuine üksikasjalik püügikoguse ja ‐koormuse aruandlussüsteem;

c)

vette tagasi lastud Dissostichus eleginoides ja Dissostichus mawsoni, sealhulgas “sültjaks” muutunud kala koguarvu ja kaalu deklareerimine.

Artikkel 44

Erinõuded

1.   Artiklis 43 nimetatud uurimuslik kalapüük toimub vastavalt nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 600/2004, millega kehtestatakse teatavad tehnilised meetmed kalastustegevuse suhtes Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooniga hõlmatud piirkonnas, (30) artiklile 8, pidades silmas meetmeid, mida võetakse vähendamaks merelindude tahtmatut surmamist õngejadaga püügi ajal. Lisaks nendele meetmetele:

a)

kõnealuse kalapüügi korral on kalajäätmete merrelaskmine keelatud;

b)

laevad, mis tegelevad uurimusliku püügiga rajoonides 58.4.1 ja 58.4.2 ning järgivad õngejadade koormamisel CCAMLRi protokolle (A, B või C), vabastatakse püüniste öise sisselaskmise nõudest; laevad, mis püüavad kokku kolm (3) merelindu, jätkavad viivitamatult püüniste öist sisselaskmist vastavalt määruse (EÜ) nr 601/2004 artiklile 8;

c)

laevad, mis tegelevad uurimusliku püügiga alapiirkondades 88.1 ja 88.2 ning rajoonides 58.4.3a ja 58.4.3b ning püüavad kokku kolm (3) merelindu, lõpetavad viivitamata püügi ning ei tohi väljaspool harilikku kalastushooaega kalastada kuni hooaja 2005/2006 lõpuni.

2.   Laevade suhtes, mis osalevad uurimuslikus kalapüügis FAO alapiirkondades 88.1 ja 88.2, kohaldatakse järgmisi lisanõudeid:

a)

laevadel on keelatud merre heita:

i)

naftat, kütteõlisid või õlijääke, välja arvatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvahelise konventsiooni (MARPOL) 73/78 I lisas lubatud juhtudel;

ii)

jäätmeid;

iii)

toidujäätmeid, mis ei läbi kuni 25 mm avadega sõela;

iv)

kodulinde või nende osi (kaasa arvatud munakoored);

v)

fekaalvett 12 meremiili kaugusel maismaast või jäämassist, või fekaalvett laevalt, mis liigub kiirusega alla nelja sõlme; või

vi)

jäätmepõletustuhka.

b)

alapiirkondadesse 88.1 ja 88.2 ei tooda sisse eluskodulinde ega muid eluslinde ning alapiirkondadest 88.1 ja 88.2 kõrvaldatakse tarbimata jäänud töödeldud linnuliha;

c)

Dissostichus spp. püük alapiirkondades 88.1 ja 88.2 on keelatud 10 meremiili kaugusel Balleny saarte rannikust.

Artikkel 45

Loomuse mõiste

1.   Käesolevas jaos tähendab üks loomus ühe või mitme õngejada vettelaskmist ühes paigas. Loomuse täpne geograafiline asukoht määratakse õngejada või õngejadade keskpunkti abil ning seda kasutatakse saagi- ja püügikoormusaruandluses.

2.   Loomus on teaduslik järgmistel tingimustel:

a)

iga teadusloomuse kaugus teistest teadusloomustest on vähemalt viis meremiili, kusjuures kõnealust kaugust mõõdetakse iga teadusloomuse geograafilisest keskpunktist;

b)

iga loomus koosneb vähemalt 3 500, kuid mitte rohkem kui 10 000 õngekonksust; see võib koosneda mitmest ühte kohta asetatud eraldi õngejadast;

c)

iga õngejada veesoleku aeg on vähemalt kuus tundi, kusjuures veesoleku aega mõõdetakse vettelaskmise lõpetamise ajast kuni loomuse nõudmise alguseni.

Artikkel 46

Teadusuuringute kavad

Artiklis 42 nimetatud uurimuslikus kalapüügis osalevad laevad rakendavad teadusuuringute kavasid kõikides väikestes uurimisüksustes (SSRU), mille vahel jaotuvad FAO alapiirkond 88.1 ja 88.2 ning rajoonid 58.4.1 ja 58.4.2. Teadusuuringute kava rakendatakse järgmiselt:

a)

esimesel sissesõidul uurimisüksusesse saadud esimesed 10 loomust ehk “esimene rida” on “teadusloomused”, mis peavad vastama artikli 45 lõikes 2 kindlaksmääratud kriteeriumidele;

b)

järgmised 10 loomust või järgmine10-tonnine saak (olenevalt sellest, kumb saadakse enne) on “teine rida”. Teise rea loomused võib kapteni äranägemisel püüda tavapärase uurimusliku kalapüügi osana. Need loomused võib siiski lugeda teaduslikeks juhul, kui need vastavad artikli 45 lõike 2 nõuetele;

c)

kui kapten soovib pärast esimese ja teise loomusterea lõpetamist jätkata püüki samas väikeses uurimisüksuses, peab laev tegema “kolmanda rea”, mille tulemusena tehakse igas reas kokku 20 teadusloomust. Kolmas rida viiakse uurimisüksuses lõpule sama reisi ajal, mille kestel saadi esimene ja teine rida;

d)

pärast kolmanda rea 20 teadusloomuse lõpetamist võib laev jätkata kalapüüki uurimisüksuses;

e)

punkte b, c ja d ei kohaldata alapiirkondade 88.1 ja 88.2 uurimisüksuste A, B, C, E ja G suhtes, mille kalastamiseks sobiva merepõhja pindala on alla 15 000 km2, ning pärast 10 teadusloomuse lõpetamist võib laev jätkata kalapüüki uurimisüksuses.

Artikkel 47

Andmekogumiskavad

1.   Artiklis 42 nimetatud uurimuslikus kalapüügis osalevad laevad rakendavad andmekogumiskavasid kõikides väikestes uurimisüksustes, mille vahel jaotuvad FAO alapiirkond 88.1 ja 88.2 ning rajoonid 58.4.1 ja 58.4.2. Andmekogumiskava hõlmab järgmisi andmeid:

a)

loomuse iga õngejada kummagi otsa asukoht ja sealne meresügavus;

b)

vettelaskmise, veesoleku ja loomuse võtmise aeg;

c)

pinnal lahtipääsenud kalade arv ja liik;

d)

loomuse õngekonksude arv;

e)

söödaliik;

f)

söödahaaramise protsent;

g)

õngekonksu tüüp ning ning

h)

mere- ja ilmastikutingimused ning kuu faas õngejadade sisselaskmise ajal.

2.   Kõik lõikes 1 nimetatud andmed kogutakse iga teadusloomuse kohta; eelkõige tuleb kuni 100 kalast koosneva teadusloomuse kõik kalad mõõta ning saata vähemalt 30 kalast koosnev proov bioloogilisteks uuringuteks. Kui püütud kalu on üle 100, kasutatakse juhuslikkuse alusel valitud osaproovi meetodit.

Artikkel 48

Märgistamisprogramm

Artiklis 42 nimetatud uurimuslikus kalapüügis osalev laev rakendab märgistamisprogrammi järgmiselt:

a)

kogu kalastushooaja jooksul märgistatakse ja lastakse merre tagasi Dissostichus spp. isendeid vahekorras üks isend eluskaalu tonni kohta vastavalt CCAMLRi märgistamisprotokollile. Laevad lõpetavad märgistamise pärast 500 isendi märgistamist või lahkuvad püügipiirkonnast, kui on märgistatud üks isend iga eluskaalu tonni kohta;

b)

programmi raames märgistatakse iga suurusega isendeid, et täita nõuet märgistada üks isend eluskaalu ühe tonni kohta. Kõik merre tagasi lastavad isendid tuleb märgistada kahe märgisega ja lasta tagasi võimalikult suurel geograafilisel alal;

c)

kõigile märgistele tuleb selgesti trükkida kordumatu seerianumber ja tagastamisaadress, et märgiste päritolu oleks võimalik kindlaks teha, kui märgistatud isend uuesti kinni püütakse;

d)

uuesti kinni püütud märgistatud isendeid (st püütud kalu, kellel on varem kinnitatud märgis) ei vabastata, isegi kui isend on olnud vabaduses ainult lühikest aega;

e)

kõikide uuesti kinni püütud märgistatud isendite kohta tuleb koguda bioloogilised andmed (pikkus, kaal, sugu, gonaadide küpsusaste), võimaluse korral teha neist elektrooniline foto, koguda otoliidid ja eemaldada märgis;

f)

kõik asjakohased märgistusandmed ja kõik märgiste taasleiuandmed tuleb elektrooniliselt edastada CCAMLRi ettenähtud formaadis CCAMLRile kolme kuu jooksul pärast seda, kui laev kõnealusest püügipiirkonnast lahkub;

g)

kõik asjakohased märgistusandmed, kõik märgiste taasleiuandmed ja andmed uuesti kinni püütud isendite kohta edastatakse elektrooniliselt CCAMLRi ettenähtud formaadis asjaomasele piirkondlikule märgistusandmete registrile, nagu on osutatud CCAMLRi märgistamisprotokollis.

Artikkel 49

Teadusvaatlejad

Iga artiklis 42 nimetatud uurimuslikus kalapüügis osaleva laeva pardal on kogu püügiperioodi jooksul vähemalt kaks teadusvaatlejat, kellest üks on määratud CCAMLRi rahvusvahelise teadusvaatluste kava kohaselt.

VIII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 50

Andmeedastus

Kui liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 15 lõike 1 ja artikli 18 lõike 1 kohaselt andmeid kalavarude lossitud koguste kohta, kasutatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud kalavarude koode.

Artikkel 51

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Enne 1. jaanuari 2006 algavateks ajavahemikeks kindlaksmääratud CCAMLRi tsooni TACide suhtes kohaldatakse artiklit 40 alates TACide vastavate kohaldamisperioodide alguskuupäevadest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,22. detsembri 2005

Nõukogu Nimel

eesistuja

B. BRADSHAW


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(3)  ELT L 70, 9.3.2004, lk 8.

(4)  ELT L 150, 30.4.2004, lk 1.

(5)  EÜT L 226, 29.8.1980, lk 48.

(6)  EÜT L 226, 29.8.1980, lk 12.

(7)  EÜT L 29, 1.2.1985, lk 9.

(8)  EÜT L 132, 21.5.1987, lk 9.

(9)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1965/2001 (EÜT L 268, 9.10.2001, lk 23).

(10)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).

(11)  EÜT L 289, 7.11.2001, lk 1.

(12)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 813/2004 (ELT L 150, 30.4.2004, lk 32).

(13)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(14)  ELT L 97, 1.4.2004, lk 16.

(15)  EÜT L 125, 27.4.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 602/2004 (ELT L 97, 1.4.2004, lk 30).

(16)  EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 448/2005 (ELT L 74, 19.3.2005, lk 5).

(17)  EÜT L 191, 7.7.1998, lk 10.

(18)  ELT L 70, 9.3.2004, lk 8.

(19)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 17.

(20)  EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3259/94 (EÜT L 339, 29.12.1994, lk 11).

(21)  EÜT L 137, 19.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 831/2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 33).

(22)  EÜT L 351, 28.12.2002, lk 6.

(23)  ELT L 396, 31.12.2004, lk 4.

(24)  ELT L 12, 14.1.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1936/2005 (ELT L 311, 26.11.2005, lk 1).

(25)  EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003. (ELT L 284, 13.10.2003, lk 1)

(26)  EÜT L 186, 28.7.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(27)  .Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta määrus(EÜ) nr 88/98 millega kehtestatakse teatavad tehnilised meetmed Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi vete kalavarude kaitseks (EÜT L 9, 15.1.1998, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2005 (ELT L 49, 22.2.2005, lk 1).

(28)  ELT L 5, 9.1.2004, lk 25.

(29)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(30)  ELT L 97, 1.4.2004, lk 1.


I LISA

ÜHENDUSE KALALAEVADE PÜÜGILIMIIDID PÜÜGIPIIRANGUTEGA PIIRKONDADES JA KOLMANDATE RIIKIDE LAEVADE PÜÜGILIMIIDID EUROOPA ÜHENDUSE VETES KALALIIKIDE JA PIIRKONDADE KAUPA (ELUSKAALU TONNIDES, KUI EI OLE ETTE NÄHTUD TEISITI)

Kõiki käesolevas lisas sätestatud püügilimiite käsitletakse kvootidena käesoleva määruse artikli 5 tähenduses ning seetõttu kehtivad nende suhtes eeskirjad, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 2847/93, eelkõige selle artiklites 14 ja 15.

Kõigi püügipiirkondade kalavarude nimetused esitatakse ladina keeles liikide tähestikulises järjestuses. Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmist üldnimetuste ja ladinakeelsete nimede vastavustabelit.

Teaduslik nimi

Kolmetäheline kood

Üldnimetus

Ammodytidae

SAN

Tobiaslased

Anarhichas lupus

CAT

Harilik merihunt

Aphanopus carbo

BSF

Süsisaba

Argentina silus

ARU

Põhjaatlandi hõbekala

Beryx spp.

ALF

Limapead

Boreogadus saida

POC

Polaartursk

Brosme brosme

USK

Meriluts

Centrophorus squamosus

GUQ

Hall lühiogahai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugali süvahai

Cetorhinus maximus

BSK

Hiidhai

Chaenocephalus aceratus

SSI

Krokodilljääkala

Champsocephalus gunnari

ANI

Haugjääkala

Channichthys rhinoceratus

LIC

Kergueleni jääkala

Chionoecetes spp.

PCR

Arktikakrabi

Clupea harengus

HER

Heeringas

Coryphaenoides rupestris

RNG

Kalju-tömppeakala

Dalatias licha

SCK

Šokolaadhai

Deania calcea

DCA

Pikk-koon hai

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagoonia kihvkala

Engraulis encrasicolus

ANE

Euroopa anšoovis

Etmopterus princeps

ETR

Suur tumehai

Etmopterus pusillus

ETP

Ronkjas tumehai

Etmopterus spinax

ETX

Harilik tumehai

Euphausia superba

KRI

Tavaline hiilgevähk

Gadus morhua

COD

Tursk

Galeorhinus galeus

GAG

Supi nugishai

Germo alalunga

ALB

Pikkuim-tuun

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Pikklest

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Roheline rüntnototeenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Harilik karelest

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Harilik hiidlest

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlandi karekala

Illex illecebrosus

SQI

Lühiuim-kalmaar

Lamna nasus

POR

Harilik heeringahai

Lampanyctus achirus

LAC

Tõrvikkala

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Hall nototeenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Soomuskammeljad

Limanda ferruginea

YEL

Ruske soomuslest

Limanda limanda

DAB

Harilik soomuslest

Lophiidae

ANF

Merikuratlased

Macrourus berglax

RHG

Põhja-pikksaba

Macrourus spp.

GRV

Pikksaba

Makaira nigricans

BUM

Sinine marliin

Mallotus villosus

CAP

Moiva

Martialia hyadesi

SQS

Kalmaar

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kilttursk

Merlangius merlangus

WHG

Merlang

Merluccius merluccius

HKE

Merluus

Micromesistius poutassou

WHB

Põhjaputassuu

Microstomus kitt

LEM

Väikesuulest

Molva dypterigia

BLI

Sinine molva

Molva macrophthalmus

SLI

Molva

Molva molva

LIN

Harilik molva

Nephrops norvegicus

NEP

Norra salehomaar

Notothenia rossii

NOR

Marmornototeenia

Pagellus bogaraveo

SBR

Besuugo

Pandalus borealis

PRA

Harilik süvameregarneel

Paralomis spp.

PAI

Krabid

Penaeus spp.

PEN

Viburhännakud

Phycis spp.

FOX

Niituimlutsud

Platichthys flesus

FLX

Lest

Pleuronectes platessa

PLE

Atlandi merilest

Pleuronectiformes

FLX

Lestlased

Pollachius pollachius

POL

Pollak

Pollachius virens

POK

Põhjaatlandi süsikas

Psetta maxima

TUR

Harilik kammeljas

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Tume ebajääkala

Rajidae

SRX-RAJ

Railased

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Süvalest

Salmo salar

SAL

Lõhe

Scomber scombrus

MAC

Makrell

Scopthalmus rhombus

BLL

Sile kammeljas

Sebastes spp.

RED

Meriahven

Solea solea

SOL

Harilik merikeel

Solea spp.

SOX

Merikeel

Squalus acanthias

DGS

Harilik ogahai

Tetrapturus alba

WHM

Valge odanina

Thunnus alalunga

ALB

Pikkuim-tuun

Thunnus albacares

YFT

Kulduim-tuun

Thunnus obesus

BET

Suursilm-tuun

Thunnus thynnus

BFT

Harilik tuun

Trachurus spp.

JAX

Stauriid

Trisopterus esmarki

NOP

Tursik

Urophycis tenuis

HKW

Valge ameerikaluts

Xiphias gladius

SWO

Mõõkkala

IA LISA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PÕHJAMERI JA ÜHENDUSE LÄÄNEPOOLSETE VETE ICES piirkonnad Vb (EÜ veed), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (EÜ veed) ja Prantsuse Guajaana

Liigid:

Tobiaslased

Ammodytidae

Vöönd:

IV (Norra veed)

SAN/04-N.

Taani

0 (1)

 

Ühendkuningriik

0 (1)

 

0 (1)

 

TAC

Ei kohaldata

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tobiaslased

Ammodytidae

Vöönd:

IIa (EÜ veed) (2), IIIa, IV (EÜ veed) (2)

SAN/2A3A4.

Taani

Ei ole kehtestatud

 

Ühendkuningriik

Ei ole kehtestatud

 

Kõik liikmesriigid

Ei ole kehtestatud (3)

 

Ei ole kehtestatud

 

Norra

0 (4)  (5)

 

TAC

Ei ole kehtestatud

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Vöönd:

Piirkondade I ja II EÜ ja rahvusvahelised veed

ARU/1/2.

Saksamaa

31

 

Prantsusmaa

10

 

Madalmaad

25

 

Ühendkuningriik

50

 

116

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Vöönd:

Piirkondade III ja IV EÜ ja rahvusvahelised veed

ARU/3/4.

Taani

1 180

 

Saksamaa

12

 

Prantsusmaa

8

 

Iirimaa

8

 

Madalmaad

55

 

Rootsi

46

 

Ühendkuningriik

21

 

1 331

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

Vöönd:

Piirkondade III ja V, VI ja VII EÜ ja rahvusvahelised veed

ARU/567.

Saksamaa

405

 

Prantsusmaa

9

 

Iirimaa

375

 

Madalmaad

4 225

 

Ühendkuningriik

297

 

5 310

Ennetuslik TACKohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Meriluts

Brosme brosme

Vöönd:

EÜ veed vööndites IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

Ei kohaldata (6)

 

Norra

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Ei kohaldata

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Meriluts

Brosme brosme

Vöönd:

IV (Norra veed)

USK/04-N.

Belgia

1

 

Taani

191

 

Saksamaa

1

 

Prantsusmaa

1

 

Madalmaad

1

 

Ühendkuningriik

5

 

200

 

TAC

Ei kohaldata

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.AEi kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Hiidhai

Cetorhinus maximus

Vöönd:

EÜ veed vööndites IV, VI ja VII

BSK/467.

0

 

TAC

0

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (MÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas (9)

Clupea harengus

Vöönd:

IIIa

HER/03A.

Taani

34 052

 

Saksamaa

545

 

Rootsi

35 620

 

70 217

 

Fääri saared

500 (10)

 

TAC

81 600

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas (11)

Clupea harengus

Vöönd:

IV põhja pool 53°30' N

HER/04A., HER/04B.

Taani

76 348

 

Saksamaa

47 836

 

Prantsusmaa

22 769

 

Madalmaad

57 938

 

Rootsi

4 627

 

Ühendkuningriik

63 333

 

272 851

 

Norra

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed lõuna pool 62° N (HER/*04N-)

50 000


Liigid:

Herringas

Clupea harengus

Vöönd:

Norra veed lõuna pool 62° N

HER/04-N.

Rootsi

963 (13)

 

963

 

TAC.

Ei kohaldata

 


Liigid:

Heeringas (14)

Clupea harengus

Vöönd:

IIIa (kaaspüük)

HER/03A-BC

Taani

17 547

 

Saksamaa

156

 

Rootsi

2 825

 

20 528

 

TAC

20 528

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas (15)

Clupea harengus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV, VIId (kaaspüük)

HER/2A47DX

Belgia

211

 

Taani

40 684

 

Saksamaa

211

 

Prantsusmaa

211

 

Madalmaad

211

 

Rootsi

199

 

Ühendkuningriik

773

 

42 500

 

TAC

42 500

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas (16)

Clupea harengus

Vöönd:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgia

9 122 (18)

 

Taani

1 088 (18)

 

Saksamaa

682 (18)

 

Prantsusmaa

12 347 (18)

 

Madalmaad

21 998 (18)

 

Ühendkuningriik

4 786 (18)

 

50 023

 

TAC

454 751

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

Vb, VIaN (19)(EÜ veed), VIb

HER/5B6ANB

Saksamaa

3 727

 

Prantsusmaa

705

 

Iirimaa

5 036

 

Madalmaad

3 727

 

Ühendkuningriik

20 145

 

33 340

 

Fääri saared

660 (20)

 

TAC

34 000

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Iirimaa

14 000

 

Madalmaad

1 400

 

15 400

 

TAC

15 400

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Ühendkuningriik

800

 

800

 

TAC

 

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Iirimaa

1 250

 

Ühendkuningriik

3 550

 

4 800

 

TAC

4 800

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

VIIe,f

HER/7EF.

Prantsusmaa

500

 

Ühendkuningriik

500

 

1 000

 

TAC

1 000

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Heeringas

Clupea harengus

Vöönd:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Saksamaa

123

 

Prantsusmaa

682

 

Iirimaa

9 549

 

Madalmaad

682

 

Ühendkuningriik

14

 

11 050

 

TAC

11 050

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

Vöönd:

VIII

ANE/08.

Hispaania

4 500 (25)

 

Prantsusmaa

500 (25)

 

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Euroopa anšoovis

Engraulis encrasicolus

Vöönd:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

ANE/9/3411

Hispaania

3 826

 

Portugal

4 174

 

8 000

 

TAC

8 000

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgia

8

 

Taani

2 652

 

Saksamaa

66

 

Madalmaad

17

 

Rootsi

464

 

3 207

 

TAC

3 315

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

Kattegat

COD/03AS.

Taani

524

 

Saksamaa

11

 

Rootsi

315

 

850

 

TAC

850

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV

COD/2AC4.

Belgia

686

 

Taani

3 940

 

Saksamaa

2 498

 

Prantsusmaa

847

 

Madalmaad

2 226

 

Rootsi

26

 

Ühendkuningriik

9 037

 

19 260

 

Norra

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed (COD/*04N-)

16 740


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

Norra veed lõuna pool 62° N

COD/04-N.

Rootsi

382

 

382

 

TAC

Ei kohaldata

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgia

1

 

Saksamaa

9

 

Prantsusmaa

97

 

Iirimaa

138

 

Ühendkuningriik

368

 

613

 

TAC

613

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Vb (EÜ vöönd), VIa (COD/*5BC6A))

Belgia

1

Saksamaa

9

Prantsusmaa

93

Iirimaa

132

Ühendkuningriik

353

588


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

VIIa

COD/07A.

Belgia

24

 

Prantsusmaa

67

 

Iirimaa

1204

 

Madalmaad

6

 

Ühendkuningriik

527

 

1 828

 

TAC

1 828

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Tursk

Gadus morhua

Vöönd:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

COD/7X7A34

Belgia

236

 

Prantsusmaa

4 053

 

Iirimaa

818

 

Madalmaad

34

 

Ühendkuningriik

439

 

5 580

 

TAC

5 580

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Soomuskammeljad

Lepidorhombus spp.

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

LEZ/2AC4-C

Belgia

5

 

Taani

4

 

Saksamaa

4

 

Prantsusmaa

28

 

Madalmaad

22

 

Ühendkuningriik

1 677

 

1 740

 

TAC

1 740

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Soomuskammeljad

Lepidorhombus spp.

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Hispaania

327

 

Prantsusmaa

1 277

 

Iirimaa

373

 

Ühendkuningriik

903

 

2 880

 

TAC

2 880

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Soomuskammeljad

Lepidorhombus spp.

Vöönd:

VII

LEZ/07.

Belgia

494

 

Hispaania

5 490

 

Prantsusmaa

6 663

 

Iirimaa

3 029

 

Ühendkuningriik

2 624

 

18 300

 

TAC

18 300

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Soomuskammeljad

Lepidorhombus spp.

Vöönd:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Hispaania

1 176

 

Prantsusmaa

949

 

2 125

 

TAC

2 125

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Soomuskammeljad

Lepidorhombus spp.

Vöönd:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

LEZ/8C3411

Hispaania

1 171

 

Prantsusmaa

59

 

Portugal

39

 

1 269

 

TAC

1 269

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik soomuslest ja lest

Limanda limanda ja Platichthys flesus

Zone:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

D/F/2AC4-C

Belgia

466

 

Taani

1 752

 

Saksamaa

2 627

 

Prantsusmaa

182

 

Madalmaad

10 594

 

Rootsi

6

 

Ühendkuningriik

1 473

 

17 100

 

TAC

17 100

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

ANF/2AC4-C

Belgia

365

 

Taani

804

 

Saksamaa

393

 

Prantsusmaa

75

 

Madalmaad

276

 

Rootsi

9

 

Ühendkuningriik

8 392

 

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

IV (Norra veed)

ANF/04-N.

Belgia

53

 

Taani

1 343

 

Saksamaa

21

 

Madalmaad

19

 

Ühendkuningriik

314

 

1 750

 

TAC

Ei kohaldata

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

NF/561214

Belgia

168

 

Saksamaa

192

 

Hispaania

180

 

Prantsusmaa

2 073

 

Iirimaa

469

 

Madalmaad

162

 

Ühendkuningriik

1 442

 

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

VII

ANF/07.

Belgia

2 445 (29)

 

Saksamaa

273 (29)

 

Hispaania

971 (29)

 

Prantsusmaa

15 688 (29)

 

Iirimaa

2 005 (29)

 

Madalmaad

317 (29)

 

Ühendkuningriik

4 757 (29)

 

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Hispaania

1 137

 

Prantsusmaa

6 325

 

7 462

 

TAC

7 462

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merikuratlased

Lophiidae

Vöönd:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

ANF/8C3411

Hispaania

1 629

 

Prantsusmaa

2

 

Portugal

324

 

1 955

 

TAC

1 955

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

IIIa, IIIbcd (EÜ veed)

HAD/3A/BCD

Belgia

15

 

Taani

2 468

 

Saksamaa

157

 

Madalmaad

3

 

Rootsi

292

 

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV

HAD/2AC4.

Belgia

472

 

Taani

3 248

 

Saksamaa

2 067

 

Prantsusmaa

3 602

 

Madalmaad

354

 

Rootsi

229

 

Ühendkuningriik

34 574

 

44 546 (31)

 

Norra

7 016

 

TAC

51 850

Analüütiline TACEi kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed (HAD/*04N-)

33 350


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

Norra veed lõuna pool 62° N

HAD/04-N.

Rootsi

707

 

707

 

TAC

Ei kohaldata

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgia

1

 

Saksamaa

2

 

Prantsusmaa

66

 

Iirimaa

47

 

Ühendkuningriik

481

 

597

 

TAC

597

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

Vb, VIa (EÜ veed)

HAD/5BC6A.

Belgia

18

 

Saksamaa

21

 

Prantsusmaa

862

 

Iirimaa

615

 

Ühendkuningriik

6 294

 

7 810

 

TAC

7 810

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

Vöönd:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

HAD/7/3411

Belgia

128

 

Prantsusmaa

7 680

 

Iirimaa

2 560

 

Ühendkuningriik

1 152

 

11 520

 

TAC

11 520

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi rajoonis püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgia

20

Prantsusmaa

92

Iirimaa

552

Ühendkuningriik

611

1 275

Komisjonile kvootide täituvuse kohta aruannet esitades peavad liikmesriigid nimetama rajoonis VIIa püütud kogused. Rajoonis VIIa püütud kilttursa lossimine keelatakse, kui lossitud üldkogus ületab 1 275 tonni.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

IIIa

WHG/03A.

Taani

819

 

Madalmaad

3

 

Rootsi

88

 

910 (32)

 

TAC

1 500

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV

WHG/2AC4.

Belgia

531

 

Taani

2 297

 

Saksamaa

597

 

Prantsusmaa

3 452

 

Madalmaad

1 328

 

Rootsi

3

 

Ühendkuningriik

9 162

 

17 370 (33)

 

Norra

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed (WHG/*04N-)

14 512


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

WHG/561214

Saksamaa

8

 

Prantsusmaa

166

 

Iirimaa

406

 

Ühendkuningriik

780

 

1 360

 

TAC

1 360

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

VIIa

WHG/07A.

Belgia

1

 

Prantsusmaa

15

 

Iirimaa

252

 

Madalmaad

0

 

Ühendkuningriik

169

 

437

 

TAC

437

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgia

195

 

Prantsusmaa

11 964

 

Iirimaa

5544

 

Madalmaad

97

 

Ühendkuningriik

2 140

 

19 940

 

TAC

19 940

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Vöönd:

VIII

WHG/08.

Hispaania

1 440

 

Prantsusmaa

2 160

 

3 600

 

TAC

3 600

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang

Merlangius merlangus

Zone:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

WHG/9/3411

Portugal

653

 

653

 

TAC

653

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merlang ja pollak

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Vöönd:

Norra veed lõuna pool 62° N

W/P/04-N.

Rootsi

190

 

190

 

TAC

Ei kohaldata

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merluus

Merluccius merluccius

Vöönd:

IIIa, IIIbcd (EÜ veed)

HKE/3A/BCD

Taani

1 219

 

Rootsi

104

 

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merluus

Merluccius merluccius

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

HKE/2AC4-C

Belgia

22

 

Taani

891

 

Saksamaa

102

 

Prantsusmaa

197

 

Madalmaad

51

 

Ühendkuningriik

278

 

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Merluus

Merluccius merluccius

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgia

226

 

Hispaania

7 257

 

Prantsusmaa

11 206

 

Iirimaa

1 358

 

Madalmaad

146

 

Ühendkuningriik

4 424

 

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgia

29

Hispaania

1 171

Prantsusmaa

1 171

Iirimaa

146

Madalmaad

15

Ühendkuningriik

658

3 190


Liigid:

Merluus

Merluccius merluccius

Vöönd:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgia

7

 

Hispaania

5 052

 

Prantsusmaa

11 345

 

Madalmaad

15

 

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Vb (EÜ veed), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgia

1

Hispaania

1 463

Prantsusmaa

2 635

Madalmaad

4

4 103


Liigid:

Merluus

Merluccius merluccius

Vöönd:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

HKE/8C3411

Hispaania

4 263

 

Prantsusmaa

409

 

Portugal

1 989

 

6 661

 

TAC

6 661

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Vöönd:

IV (Norra veed)

WHB/04-N.

Taani

18 050

 

Ühendkuningriik

950

 

19 000

 

TAC

2 000 000

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Vöönd:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII abde, XII ja XIV (EÜ ja rahvusvahelised veed)

WHB/1 X 14

Taani

52 529 (43)

 

Saksamaa

20 424 (43)

 

Hispaania

44 533 (43)

 

Prantsusmaa

36 556 (43)

 

Iirimaa

40 677 (43)

 

Madalmaad

64 053 (43)

 

Portugal

4 137 (43)

 

Rootsi

12 994 (43)

 

Ühendkuningriik

68 161 (43)

 

344 063 (43)

 

Norra

152 442 (39)  (40)

 

Fääri saared

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Vöönd:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

WHB/8C3411

Hispaania

46 795 (44)

 

Portugal

11 699 (44)

 

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

Vöönd:

EÜ veed II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norra

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Liigid:

Väikesuulest ja pikklest

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

L/W/2AC4-C

Belgia

334

 

Taani

921

 

Saksamaa

118

 

Prantsusmaa

252

 

Madalmaad

767

 

Rootsi

10

 

Ühendkuningriik

3 773

 

6 175

 

TAC

6 175

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Sinine molva

Molva dypterigia

Vöönd:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EÜ veed)

BLI/2A47-C

Ei kohaldata (49)

 

Norra

200

 

TAC

Ei kohaldata

 


Liigid:

Sinine molva

Molva dypterigia

Vöönd:

EÜ veed vööndites VIa (põhja pool 56°30' N), VIb

BLI/6AN6B.

Fääri saared

400 (50)

 

TAC

Ei kohaldata

 


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

Piirkondade I ja II EÜ ja rahvusvahelised veed

LIN/1/2.

Taani

10

 

Saksamaa

10

 

Prantsusmaa

10

 

Ühendkuningriik

10

 

Muud (51)

5

 

45

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

III (EÜ veed)

LIN/03.

Belgia

10

 

Taani

76

 

Saksamaa

10

 

Rootsi

30

 

Ühendkuningriik

10

 

136

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

IV (EÜ veed)

LIN/04.

Belgia

25

 

Taani

397

 

Saksamaa

246

 

Prantsusmaa

221

 

Madalmaad

8

 

Rootsi

17

 

Ühendkuningriik

3 052

 

3 966

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

V (EÜ ja rahvusvahelised veed)

LIN/05.

Belgia

12

 

Taani

9

 

Saksamaa

9

 

Prantsusmaa

9

 

Ühendkuningriik

9

 

48

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

Piirkondade VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV EÜ ja rahvusvahelised veed

LIN/6X14.

Belgia

56

 

Taani

10

 

Saksamaa

204

 

Hispaania

4 124

 

Prantsusmaa

4 397

 

Iirimaa

1 102

 

Portugal

10

 

Ühendkuningriik

5 063

 

14 966

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

EÜ veed vööndites IIa, IV, Vb, VI, VII

BLI/2A47-C

Ei kohaldata (52)

 

Norra

6 800 (53)  (54)

 

Fääri saared

300 (55)  (55)

 

TAC

Ei kohaldata

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik molva

Molva molva

Vöönd:

IV (Norra veed)

POK/04-N.

Belgia

7

 

Taani

878

 

Saksamaa

25

 

Prantsusmaa

10

 

Madalmaad

1

 

Ühendkuningriik

79

 

1 000

 

TAC

Ei kohaldata

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

IIIa (EÜ veed), IIIbcd (EÜ veed)

NEP/3A/BCD

Taani

3 800

 

Saksamaa

11

 

Rootsi

1 359

 

5 170

 

TAC

5 170

Analüütiline TACKohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

NEP/2AC4-C

Belgia

1 472

 

Taani

1 472

 

Saksamaa

22

 

Prantsusmaa

43

 

Madalmaad

758

 

Ühendkuningriik

24 380

 

28 147

 

TAC

28 147

Analüütiline TAC..Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

IV (Norra veed)

NEP/04-N.

Taani

1 230

 

Saksamaa

1

 

Ühendkuningriik

69

 

1 300

 

TAC

Ei kohaldata

Analüütiline TACEi kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI

NEP/5BC6.

Hispaania

36

 

Prantsusmaa

143

 

Iirimaa

239

 

Ühendkuningriik

17 257

 

17 675

 

TAC

17 675

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

VII

NEP/07.

Hispaania

1 290

 

Prantsusmaa

5 228

 

Iirimaa

7 928

 

Ühendkuningriik

7 052

 

21 498

 

TAC

21 498

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Hispaania

242

 

Prantsusmaa

3 788

 

4 030

 

TAC

4 030

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

VIIIc

NEP/08C.

Hispaania

140

 

Prantsusmaa

6

 

146

 

TAC

146

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

Vöönd:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

NEP/9/3411

Hispaania

122

 

Portugal

364

 

486

 

TAC

486

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Zone:

IIIa

PRA/03A.

Taani

3 887

 

Rootsi

2 094

 

5 981

 

TAC

11 200

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

PRA/2AC4-C

Taani

3 700

 

Madalmaad

35

 

Rootsi

149

 

Ühendkuningriik

1 096

 

4 980

 

TAC

4 980

Ennetuslik TACKohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

Vöönd:

Norra veed lõuna pool 62° N

PRA/04-N.

Taani

900

 

Rootsi

158 (57)

 

1 058

 

TAC

Ei kohaldata

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Viburhännakud

Penaeus spp

Vöönd:

Prantsuse Guajaana

PEN/FGU.

Prantsusmaa

4 000 (58)

 

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Suriname

0 (58)

 

Trinidad ja Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgia

46

 

Taani

5 979

 

Saksamaa

31

 

Madalmaad

1 150

 

Rootsi

320

 

7 526

 

TAC

7 680

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

Kattegat

PLE/03AS.

Taani

1 709

 

Saksamaa

19

 

Rootsi

192

 

1 920

 

TAC

1 920

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV

PLE/2AC4.

Belgia

3 435

 

Taani

11 164

 

Saksamaa

3 220

 

Prantsusmaa

644

 

Madalmaad

21 470

 

Ühendkuningriik

15 887

 

55 820

 

Norra

1 621

 

TAC

57 441

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

Norra veed (PLE/*04N-)

22 905


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

PLE/561214

Prantsusmaa

22

 

Iirimaa

287

 

Ühendkuningriik

477

 

786

 

TAC

786

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIIa

PLE/07A.

Belgia

41 (59)

 

Prantsusmaa

18 (59)

 

Iirimaa

1 051 (59)

 

Madalmaad

13 (59)

 

Ühendkuningriik

485 (59)

 

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIIb,c

PLE/7BC.

Prantsusmaa

29

 

Iirimaa

115

 

144

 

TAC

144

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgia

843

 

Prantsusmaa

2 810

 

Ühendkuningriik

1 498

 

5 151

 

TAC

5 151

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgia

118

 

Prantsusmaa

213

 

Iirimaa

33

 

Ühendkuningriik

112

 

476

 

TAC

476

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgia

25

 

Prantsusmaa

50

 

Iirimaa

172

 

Madalmaad

99

 

Ühendkuningriik

50

 

396

 

TAC

396

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

Vöönd:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

PLE/8/3411

Hispaania

75

 

Prantsusmaa

298

 

Portugal

75

 

448

 

TAC

448

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Pollak

Pollachius pollachius

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

POL/561214

Hispaania

6

 

Prantsusmaa

216

 

Iirimaa

63

 

Ühendkuningriik

165

 

450

 

TAC

450

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Pollak

Pollachius pollachius

Vöönd:

VII

POL/07.

Belgia

476

 

Hispaania

29

 

Prantsusmaa

10 959

 

Iirimaa

1 168

 

Ühendkuningriik

2 668

 

15 300

 

TAC

15 300

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Pollak

Pollachius pollachius

Vöönd:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Hispaania

286

 

Prantsusmaa

1 394

 

1 680

 

TAC

1 680

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Pollak

Pollachius pollachius

Vöönd:

VIIIc

POL/08C.

Hispaania

236

 

Prantsusmaa

26

 

262

 

TAC

262

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Pollak

Pollachius pollachius

Vöönd:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

POL/9/3411

Hispaania

278

 

Portugal

10

 

288

 

TAC

288

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IIIa, IIIbcd (EÜ veed), IV

POK/2A34.

Belgia

43

 

Taani

5 111

 

Saksamaa

12 906

 

Prantsusmaa

30 374

 

Madalmaad

129

 

Rootsi

702

 

Ühendkuningriik

9 895

 

59 160

 

Norra

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

POK/561214

Saksamaa

798

 

Prantsusmaa

7 930

 

Iirimaa

467

 

Ühendkuningriik

3 592

 

12 787

 

TAC

12 787

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

Vöönd:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

POK/7X1034

Belgia

12

 

Prantsusmaa

2 666

 

Iirimaa

1 333

 

Ühendkuningriik

727

 

4 738

 

TAC

4 738

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik kammeljas ja sile kammeljas

Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

T/B/2AC4-C

Belgia

317

 

Taani

677

 

Saksamaa

173

 

Prantsusmaa

82

 

Madalmaad

2 401

 

Rootsi

5

 

Ühendkuningriik

668

 

4 323

 

TAC

4 323

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Railased

Rajidae

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

SPR/2AC4-C

Belgia

461

 

Taani

18

 

Saksamaa

23

 

Prantsusmaa

72

 

Madalmaad

393

 

Ühendkuningriik

1 770

 

2 737

 

TAC

2 737

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV, VI (EÜ ja rahvusvahelised veed)

GHL/2A-C46

Taani

8

 

Saksamaa

14

 

Eesti

8

 

Hispaania

8

 

Prantsusmaa

130

 

Iirimaa

8

 

Leedu

8

 

Poola

8

 

Ühendkuningriik

510

 

1 052 (61)

 

TAC

Ei kohaldata

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Makrell

Scomber scombrus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IIIa, IIIbcd (EÜ veed), IV

MAC/2A34.

Belgia

154

 

Taani

12 287

 

Saksamaa

160

 

Prantsusmaa

483

 

Madalmaad

487

 

Rootsi

3 599 (62)  (63)

 

Ühendkuningriik

451

 

17 621 (62)

 

Norra

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C.

IIa (väljaspool EÜ vesi), VI, 1. jaanuar–31. märts 2006 MAC/2A34.

Taani

 

4 130

 

 

4 020

Prantsusmaa

 

467

 

 

 

Madalmaad

 

470

 

 

 

Rootsi

 

 

390

10

 

Ühendkuningriik

 

435

 

 

 

Norra

3 000

 

 

 

 


Liigid:

Makrell

Scomber scombrus

Vöönd:

IIa (veed väljaspool EÜd), Vb (EÜ veed), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14.

Saksamaa

14 369

 

Hispaania

20

 

Eesti

119

 

Prantsusmaa

9 580

 

Iirimaa

47 894

 

Läti

88

 

Leedu

88

 

Madalmaad

20 954

 

Poola

1 012

 

Ühendkuningriik

131 713

 

225 837

 

Norra

9 000 (66)

 

Fääri saared

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi osutatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid ning püüda tohib üksnes ajavahemikel 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini ja 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

 

IVa (EÜ veed) MAC/*04A-C

Saksamaa

4 336

Prantsusmaa

2 891

Iirimaa

14 453

Madalmaad

6 323

Ühendkuningriik

39 748

67 751

Fääri saared

9 000

Norra

1 055 ()

()  Põhja pool 59° N (EÜ vöönd) 1. jaanuar kuni 15. veebruar ja 1. oktoober kuni 31. detsember.


Liigid:

Makrell

Scomber scombrus

Vöönd:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EÜ veed)

MAC/8C3411

Hispaania

21 574 (70)

 

Prantsusmaa

143 (70)

 

Portugal

4 459 (70)

 

26 176

 

TAC

26 176

Analüütiline TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Eritingimused:

Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi nimetatud vööndites püüda allpool esitatud kogustest suuremaid koguseid:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Hispaania

1 812

Prantsusmaa

12

Portugal

374


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

IIIa, IIIbcd (EÜ veed)

SOL/3A/BCD

Taani

755

 

Saksamaa

44

 

Madalmaad

73

 

Rootsi

28

 

900

 

TAC

900

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

II, IV (EÜ veed)

SOL/24.

Belgia

1 456

 

Taani

666

 

Saksamaa

1 165

 

Prantsusmaa

291

 

Madalmaad

13 143

 

Ühendkuningriik

749

 

17 470

 

Norra

200

 

TAC

17 670

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

Vb (EÜ veed), VI, XII, XIV

SOL/561214

Iirimaa

54

 

Ühendkuningriik

14

 

68

 

TAC

68

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIIa

SOL/07A.

Belgia

474

 

Prantsusmaa

6

 

Iirimaa

117

 

Madalmaad

150

 

Ühendkuningriik

213

 

960

 

TAC

960

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIIb,c

SOL/7BC.

Prantsusmaa

10

 

Iirimaa

54

 

64

 

TAC

64

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIId

SOL/07D.

Belgia

1 540

 

Prantsusmaa

3 080

 

Ühendkuningriik

1 100

 

5 720

 

TAC

5 720

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIIe

SOL/07E.

Belgia

33

 

Prantsusmaa

354

 

Ühendkuningriik

553

 

940

 

TAC

940

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgia

594

 

Prantsusmaa

59

 

Iirimaa

30

 

Ühendkuningriik

267

 

950

 

TAC

950

Analüütiline TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik merikeel

Solea solea

Vöönd:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgia

54

 

Prantsusmaa

108

 

Iirimaa

293

 

Madalmaad

87

 

Ühendkuningriik

108

 

650

 

TAC

650

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilu

Sprattus sprattus

Vöönd:

IIIa

SPR/03A.

Taani

34 843

 

Saksamaa

73

 

Rootsi

13 184

 

48 100

 

TAC

52 000

Ennetuslik TAC.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilu

Sprattus sprattus

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

SPR/2AC4-C

Belgia

3 033

 

Taani

240 068

 

Saksamaa

3 033

 

Prantsusmaa

3 033

 

Madalmaad

3 033

 

Rootsi

1 330 (71)

 

Ühendkuningriik

10 010

 

263 540

 

Norra

10 000 (72)

 

Fääri saared

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Kilu

Sprattus sprattus

Vöönd:

VIIde

SPR/7DE.

Belgia

31

 

Taani

1 997

 

Saksamaa

31

 

Prantsusmaa

430

 

Madalmaad

430

 

Ühendkuningriik

3 226

 

6 144

 

TAC

6 144

Ennetuslik TAC.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.


Liigid:

Harilik ogahai

Squalus acanthias

Vöönd:

IIa (EÜ veed), IV (EÜ veed)

DGS/2AC4-C

Belgia

16

 

Taani

93

 

Saksamaa

17

 

Prantsusmaa

30

 

Madalmaad

26

 

Rootsi

1